Visjon, ambisjon og strategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Visjon, ambisjon og strategi"

Transkript

1 Visjon, ambisjon og strategi for felles kommunal IKT-arkitektur Juni 2014 cm KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

2 Innholdsfortegnelse Dokumentkart Innledning og sammendrag Vi digitaliserer kommunesektoren Ambisjonsnivået for digitalisering i kommunesektoren Målbildet for digitaliseringen baseres på syv sentrale brukerbehov, syv funksjonelle krav og syv arkitekturprinsipper Syv brukerbehov Syv funksjonelle krav for digitale tjenester og fagsystemer Syv arkitekturprinsipper som grunnmur for digitaliseringen Fem strategiske føringer Strategiske føringer Digital modning på vei mot et felles målbilde Versjon 1.0 Oslo, juni

3 Dokumentkart Figuren under illusterer den helhetlige dokumentstrukturen for felles kommunal IKT-arkitektur. Dette dokumentet er det øverste dokumentet i hierarkiet og er styrende for alle underliggende dokumneter. Målgruppe for dokumentet: Rådmenn, kommunalledere og IKT ledelse 3

4 1. Innledning og sammendrag Dokumentet beskriver KS KommITs visjon, ambisjon og strategi for digitalisering i kommunesektoren. Det beskriver hvilke strategiske føringer og prinsipper som legges til grunn for å nå målet om å kunne tilby et reelt digitalt førstevalg, og viser samtidig hvordan en felles kommunal IKT-arkitektur vil være selve grunnmuren for dette. Vår visjon: Felles IKT-arkitektur bidrar til å utvikle en sektor som tilbyr et reelt digitalt førstevalg i det tjenestespekteret som er tilgjengelig for kommunens ansatte, innbyggere og næringsliv. Visjonen innebærer at kommunene tenker digitalt, jobber nasjonalt og gjennomfører lokalt. Visjonen bygger på syv brukerbehov, syv funksjonelle krav, syv arkitekturprinsipper og fem strategiske føringer. Dette utgjør plattformen for hvordan våre kommunale digitale tjenester skal operasjonaliseres gjennom et nytt felles kommunalt rammeverk for digitalisering. Figur 1: Syv brukerbehov, syv funksjonelle krav, syv arkitekturprinsipper og fem strategiske føringer 4

5 2. Vi digitaliserer kommunesektoren Vår visjon er at et felles rammeverk for digitalisering og IKT-arkitektur vil samordne sektoren til å kunne levere digitale tjenester til våre innbyggere og næringsliv som ønsker å ha et reelt digitalt førstevalg. Sektorens ambisjon om en enklere hverdag og en mer effektiv forvaltning er drevet av brukerbehov der vår felles kommunale IKT-arkitektur er selve grunnmuren. Den illustrerer og binder sammen behovet til innbygger og næringsliv, digitale tjenester, fagsystem og fellesløsninger. Kompetente medarbeidere skaper digitale tjenester i dialog med innbyggere og næringsliv. Selvstendige kommuner Kommunene skaper selv de digitale tjenestene Nyskapende sektor Kommunene viser vei ved å digitalisere ut fra brukerbehov. Enkle og effektive løsninger Kommunene jobber smartere, samhandler bedre og tar i bruk mulighetene teknologien gir oss. Figur 2: Felles kommunal IKT-arkitektur er grunnmuren for en enklere hverdag for innbyggere og næringsliv og en mer effektiv forvaltning Figuren over illustrerer at felles kommunal IKT-arkitektur er en grunnleggende forutsetning for at lokale fagsystem kan samhandle digitalt med våre nasjonale fellesløsninger og registre. Dette setter de lokale fagsystemene i stand til å understøtte behovsstyrte digitale tjenester. Innbyggere og næringsliv vil med en slik tilnærming oppleve at de digitale tjenestene henger bedre sammen, og at informasjonen flyter godt mellom alle interessenter. 3. Ambisjonsnivået for digitalisering i kommunesektoren Vår visjon innebærer at kommunene tenker digitalt, jobber nasjonalt og gjennomfører lokalt. Det betyr at vi skal: Skape de digitale tjenestene sammen med innbyggere, næringsliv og ansatte: Digitale tjenester skapes sammen med brukere, ansatte i kommuner og andre interessenter. 5

6 Jobbe for økt samhandling i kommunesektoren: Fellesløsninger for funksjonalitet og standarder for arkitektur deles på tvers av kommunene. Forbedre samhandling mellom stat og kommune: Felles kommunal IKT-arkitektur muliggjør at lokale fagsystemer og nasjonale og kommunale fellesløsninger snakker sammen. Bruke vår felles verktøykasse: Felles verktøykasse muliggjør felles kommunal IKT-arkitektur med fokus på brukerreiser, felleskomponenter, implementering av felles standarder og grensesnitt, felles krav til sikkerhet og felles kravspesifikasjoner eksempelvis knyttet til hvordan fagsystemer integreres med fellesløsninger og grunndataregistre. Realisere gevinster: Frigjøre ressurser i kommunen ved å effektivisere arbeidsprosesser, og innføre selvbetjening gjennom digitale tjenester. Kostnader og effekter måles i alle prosjekter, og gevinstene kan benyttes til å gi flere og bedre tjenester. Øke den digitale kompetansen: Kommunenes medarbeidere skal ut på en læringsreise. Økt kompetanse i bruk av felles kommunalt rammeverk for digitalisering sørger for at kommunene settes i stand til å nå visjonen. Ambisjonsnivået innebærer at kommunene deltar aktivt i KS KommIT fremfor å utvikle nye digitale tjenester på egen hånd. 4. Målbildet for digitaliseringen baseres på syv sentrale brukerbehov, syv funksjonelle krav og syv arkitekturprinsipper For å nå visjonen har vi definert et felles målbilde for digitaliseringsarbeidet i sektoren. Målbildet beskriver krav og anbefalinger som sikrer at vi kan etablere gode digitale brukerreiser Syv brukerbehov Tjenesteproduksjonen som utføres i kommunen er ledd i et tjenestetilbud til enten innbyggere, organisasjoner og næringsliv, eller ansatte. Digitalisering betyr at tjenestetilbudet i større grad foregår i en digital dialog med innbyggere, næringsliv og de ansatte. Digitalisering bidrar til en enklere hverdag for innbyggere og næringsliv, og mer effektiv ressursbruk internt i kommunen. Den digitale dialogen bygger på syv sentrale brukerbehov: Behov 1: Fulldigitale løsninger Digitale løsninger skapes sammen med innbyggere, næringsliv og ansatte. Dette betyr at brukerreisen kartlegges i dialog med innbyggere, næringsliv og ansatte i kommunen og beskriver reelle ønsker og behov. Brukeren ønsker å løse oppgaven (søknaden/henvendelsen) der og da. Dette innebærer i mange sammenhenger at de digitale tjenestene samhandler på tvers av kommuner og statlige etater. 1 Brukerreisen beskriver hvordan kontakten med kommunens digitale tjenester oppleves fra brukerens ståsted. Brukeren kan være innbygger, næringsliv og saksbehandler. Se KommITs Verktøykasse for nærmere beskrivelse. 6

7 Bort med papiret. Alle digitale henvendelser fra det offentlige (kommune og stat) til brukeren oppleves helelektronisk, dvs. at det på sikt ikke sendes ut brev på papir. Digitale løsninger bidrar til å effektivisere tjenesteproduksjonen, eksempelvis fordi deler av manuelle arbeidsprosesser i tjenesteproduksjonen automatiseres. Datakvaliteten økes fordi data kan gjenbrukes fra de samme datakildene. Behov 2: Tilgjengelighet De digitale løsningene er døgnåpne, syv dager i uken, året rundt. De digitale løsningene er universelt utformet og kommuniserer med klart språk. Digitale tjenester presenteres på det medium (eksempelvis smarttelefon, PC, nettbrett) og kanal som innbyggere og næringsliv velger. Innbygger og næringsliv har tilgang til historiske data/informasjon i egne saker. Digitale løsninger ivaretar kommunens identitet/brand. Behov 3: Personvern Digitale tjenester har personvern og sikkerhet i høysete. Digitale tjenester øker mulighetene for at innbyggere kan ivareta sine innsynsrettigheter på en bedre måte. Behov 4: Innsyn: Elektronisk innsyn i alle egne saker for innbygger og næringsliv. Dette gjelder både pågående og historiske saker. Innbygger og næringsliv er eiere av sin egen informasjon. Innsyn i hva som skjer f.eks. i innbyggeren og næringslivets nærmiljø, eksempelvis innsyn i reguleringsplaner, byggesaker til behandling/vedtak osv. Behov 5: Pre-utfylt informasjon: Innbygger og næringsliv slipper å registrere opplysninger som det offentlige har fra før. Behov 6: Proaktiv informasjon/tiltak: Det offentlige benytter eksisterende informasjon om innbygger og næringsliv for å ivareta aktuelle fremtidige behov, f.eks. fremtidig behov for barnehageplass. Proaktivitet sees i sammenheng med livsfaser og/eller områder som du selv ønsker å abonnere på, f.eks. byggesaker i ditt nærmiljø. Behov 7: Åpne data: Det offentlige tilgjengeliggjør informasjon/data som markedet kan bruke til å utvikle nye digitale løsninger. Dette tilrettelegger for fremtidig innovasjon i sektoren. 4.2 Syv funksjonelle krav for digitale tjenester og fagsystemer Kommunenes digitale tjenester og fagsystemer understøttes av funksjonelle krav. Vi har definert følgende syv sentrale funksjonelle krav for kommunesektoren: Krav 1: Samhandlingsprosesser på tvers av offentlige virksomheter (stat og kommune) 7

8 Det etableres for online-tilgang til registre fra stat og kommune. Der det er nødvendig med informasjon på tvers av statlige etater og kommuner, er det prioritert å gjøre informasjonen tilgjengelig online slik at innbygger/næringsliv får løst sine oppgaver i størst mulig grad selv. Saker og høringsprosesser ferdigbehandles raskest mulig ved hjelp av elektronisk utveksling av informasjon. Krav 2: God informasjonsflyt (grensesnitt) mellom fagsystemer og felleskomponenter/registre) Fagsystemer i kommunene og de ulike felleskomponentene/registrene er forbundet med standardiserte grensesnitt. Informasjon endres én gang og er tilgjengelig for alle som trenger den i oppdatert utgave. Krav 3: Tjenester er tilgjengelige for alle Tjenester er døgnåpne, syv dager i uken, året rundt. Digitale tjenester er universelt utformet. Digitale tjenester er tilgjengelig i det medium (eksempelvis smarttelefon, PC, nettbrett) og kanal som innbyggere og næringsliv foretrekker. Stat og kommune har samstemte retningslinjer for hvor langt tilbake informasjon er onlinetilgjengelig, samt enhetlig funksjonalitet for evt. å etterspørre informasjon som ikke er onlinetilgjengelig. Krav 4: Funksjonalitet for håndtering av roller Innbygger og næringsliv slipper å registrere informasjon om seg selv flere ganger. Dette betyr at det offentlige bruker samme registre på tvers av stat og kommune. En person kan være både innbygger og selvstendig næringsdrivende dette løses med rollestyrt tilgang til de digitale tjenestene. Innbygger og næringsliv oppdaterer selv sine profiler, og disse tas i bruk av det offentlige. Ansatte i kommunesektoren har rollestyrt tilgang ved pålogging, som fører dem til sin egen arbeidsflate. Krav 5: Helhetlig oversikt Innbyggere/næringsliv og saksbehandler ser en samlet oversikt over saker, status, og historiske data. Krav 6: Elektronisk arkiv etter gjeldende nasjonal arkiv-standard og sikker dokumenthåndtering Elektroniske tjenester har sikker dokumenthåndtering og godkjent elektronisk arkiv i henhold til gjeldende standarder, lov og forskrift. 2 Saksbehandling foregår uavhengig av arkivbehov ved bruk av standardløsninger og felleskomponenter. Krav 7: Fellesløsninger som ivaretar gjeldende krav til sikkerhet og personvern 2 Standarder i Difis referansekatalog 8

9 Autentisering, autorisering, signering, personvern, sikkerhet og logging av informasjon håndteres på lik måte i stat og kommune og fremstår enhetlig overfor innbyggere og næringsliv. 4.3 Syv arkitekturprinsipper som grunnmur for digitaliseringen Statlige virksomheter er pålagt å følge de syv nasjonale arkitekturprinsipper lagt frem av digitaliseringsprogrammet På nett med innbyggerne, samt St.meld. Nr. 19 ( ) En forvaltning for demokrati og fellesskap. Hvert prinsipp er i den etterfølgende tekst listet opp med vår vurdering av hvilken betydning disse vil ha for sektoren. Prinsipp 1: Tjenesteorientering Funksjonalitet og ytelsesnivå skal være hovedhensyn ved utvikling av IKT-løsninger. IKT-tjenester som er nødvendig for å understøtte hele eller deler av en eller flere arbeidsprosesser skal identifiseres. Betydning for kommunene: Design av digitale løsninger utføres med fokus på syv brukerbehov og syv funksjonelle krav. Det utvikles nye kommunale løsninger med funksjonalitet som utvikles basert på tjenesteorienterte prinsipper, det vil si at det utvikles komponenter med spesifikk funksjonalitet (eksempelvis ID-porten) som sammen med fellesregistre (eksempelvis Folkeregisteret) bygges sammen i kommunenes digitale løsninger (eksempelvis barnehagesøknad). Prinsipp 2: Interoperabilitet Virksomheten og dens IKT-løsninger må ved behov kunne samhandle med andre relevante virksomheter og deres IKT-løsninger på et hensiktsmessig nivå. Betydning for kommunene: Virksomheten: Mer lik tilnærming til brukerreiser og tjenesteproduksjon er en forutsetning for samhandling mellom virksomheter og deres IKT-løsninger. Semantikk: Felles begreps- og informasjonsmodeller innenfor det aktuelle samhandlingsområdet koordineres på tvers av sektoren. Begreps- og informasjonsmodeller avstemmes med regelverket slik at harmonisering av begreper ikke overstyrer lovgivers intensjon. Teknologi: Målbildet for felles kommunal IKT-arkitektur innebærer sterkt fokus på standarder for grensesnitt, overføringsprotokoller og formater. Verktøykassens rom for Standarder og grensesnitt omtaler dette nærmere. 9

10 Prinsipp 3: Tilgjengelighet Digitale tjenester skal være tilgjengelige når brukerne trenger dem, lette å finne frem til og brukervennlig og universelt utformet. Betydning for kommunene: Målbildet for felles kommunal IKT-arkitektur innebærer at innbyggeren kan bruke det medium hun eller han velger. De kommunale digitale tjenestene er tilgjengelig uavhengig av presentasjonslag, valgt enhet og valgt kanal. Prinsipp 4: Sikkerhet IKT-løsningene i seg selv og informasjonen som behandles i denne, skal med utgangspunkt i formelle og risikobaserte krav beskyttes mot brudd på konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Betydning for kommunene: Målbildet for felles kommunal IKT-arkitektur innebærer bruk av fellesløsninger for sikkerhet; ID-porten, sikker digital postkasse, Altinn og nye fellesløsninger innen sektorer eksempelvis helse. Prinsipp 5: Åpenhet IKT-løsningers virkemåte og datagrunnlag skal kunne gjøres rede for. Betydning for kommunene: IKT-løsningers virkemåte gjøres rede for ved å ta i bruk felles kommunalt rammeverk for digitalisering. Verktøykasse for felles kommunal IKT-arkitektur gir leverandører anledning til å utarbeide gode løsninger for kommunene (eksempelvis innen velferdsteknologi), og kommunene har full innsikt i løsningene via verktøykassen. Kommunale virksomheter har store mengder data som er lagret i interne datasystemer. Målet er at all data som ikke har restriksjoner tilgjengeliggjøres. Prinsipp 6: Fleksibilitet IKT-løsninger skal være utformet slik at de ikke fremstår som begrensede for endringer i arbeidsprosesser, innhold, organisering, eierskap og infrastruktur. Betydning for kommunene: KS KommITs målbilde for felles kommunal IKT-arkitektur baserer seg på brukerbehov hos innbyggere og næringsliv primært. Det legges til rette for fleksibilitet og gjenbrukbarhet ved innføringen av felles kommunal digitale tjenester og tilhørende standarder og grensesnitt. Løsninger kan brukes på tvers av kommuner og enheter i kommunen, uten at det må installeres kopier. Felles løsninger møter krav til informasjonssikkerhet og tilgang til andre felles løsninger - eksempelvis arkiv. 10

11 Prinsipp 7: Skalerbarhet IKT-løsninger skal kunne skaleres ved endringer i bruken. Betydning for kommunene: De felles kommunale digitale tjenestene, grunndataregistre og fellesløsninger håndterer kommunesektorens skalerbarhet. Dette gjelder særskilt støtte av tjenester på tvers av kommunegrenser, eller en mulig kommunesammenslåing. Målbildet for digitalisering i kommunesektoren er at innbyggere og næringsliv benytter kommunale digitale tjenester. Løsningene kan tilpasses av den enkelte kommune i forhold til lokalt politisk vedtatte regler og krav. Tilpasninger skal i utgangspunktet være minimale, og dokumenteres med gevinstplan dersom de skal kunne gjennomføres. Eksempel: Det tilbys en digital tjeneste for barnehagesøknad som alle kommunene kan benytte, og hver kommune kan tilpasse regelsettet i barnehagesøknadstjenesten etter nasjonale og lokalpolitiske vedtatte regler. De digitale tjenestene understøttes av nasjonale og kommunale registre med grunndata, nasjonale og kommunale fellesløsninger, kommunenes fagsystemer og infrastruktur. Standarder og grensesnitt sørger for at informasjonen mellom disse flyter godt. Komponentene hver for seg, hvordan de fungerer sammen, og hvordan de kan settes sammen på nye måter, utgjør vårt felles kommunale rammeverk for digitalisering se figur under. Figur 3: Målbildet for digitalisering i kommunesektoren 11

12 5. Fem strategiske føringer Visjonen, ambisjonen, syv brukerbehov, syv funksjonelle krav og syv arkitekturprinsipper operasjonaliseres med utgangspunkt i fem strategiske føringer. 5.1 Strategiske føringer Vårt ambisjonsnivå tar utgangspunkt i fem strategiske føringer forankret i KommITs programstyre: 1) Digitale tjenester skal være tilgjengelige på nett for innbyggere og næringsliv Innbyggere og næringsliv skal ha enkel og brukervennlig tilgang til tjenester i kommunikasjonen med kommune og fylkeskommune. 2) Det skal være fokus på effektiv tjenesteproduksjon i arbeid med digitalisering Det skal være fokus på effektiv tjenesteproduksjon i kommunenes arbeid med digitalisering. Det skal være økt grad av standardisering av tjenesteproduksjon på tvers av kommunene. Det skal gjennomføres kompetanseheving knyttet til gevinstrealisering og herunder effektivisering av arbeidsprosesser for å sikre effektiv tjenesteproduksjon. 3) Felles kommunal IKT-arkitektur skal muliggjøre effektivisering Felles kommunal IKT-arkitektur skal rive ned siloer i og mellom kommunene, stimulere til standardisering av teknologi, forenkle integrasjon og muliggjøre effektivisering og forbedring av tjenester. Felles kommunal IKT-arkitektur skal samhandle med nasjonale fellesløsninger -og registre for å sikre brukerbehov, funksjonelle krav, gjenbruk av løsninger og god datakvalitet Felles kommunal IKT-arkitektur skal gjøre kommunene mer handlekraftige og oppnå økt valgfrihet i tett samarbeid med leverandør-industrien gjennom dens interesseorganisasjoner. 4) Virksomhetssiden og IKT skal gå hånd i hånd Sammen skal kommunens ledelse, IKT-avdelingen og øvrig virksomhet nå visjonen om et reelt digitalt førstevalg IKT-behov skal samordnes på tvers av sektorer, avdelinger og kommuner. 5) Nasjonale felleskomponenter skal utnyttes på tvers av kommune og stat Det skal utvikles standardiserte felleskomponenter sammen med stat og kommune som løser informasjonsflyt mellom de ulike forvaltningsnivåene, og mellom det offentlige, innbyggere og næringsliv. Felleskomponentene skal driftes og videreutvikles i et fellesskap. Visjonen og ambisjonen operasjonaliseres gjennom en stegvis tilnærming beskrevet i felles kommunalt rammeverk for digitalisering. Dette kombineres med kompetanseheving tilpasset ulike grupper av interessenter (ledere, ansatte, leverandører med flere). 12

13 5.2 Digital modning på vei mot et felles målbilde Kommunesektoren domineres av «siloløsninger» 3. Dette bekreftes av en undersøkelse KS KommIT foretok i november 2013 med respondenter fra 119 ulike kommuner. Undersøkelsen bekrefter også at kommunene fokuserer på lokale IKT-løsninger. Det er svært få teknologistandarder på tvers av kommunene. Kommunenes fagsystemer snakker ikke godt sammen internt. I mange kommuner utveksler ikke fagsystemene informasjon internt mellom sektorer, eller på tvers av kommunegrensene. Norske kommuner har lovpålagte oppgaver og produserer tjenester med like rammebetingelser. Til tross for dette, har like tjenester i dag ulike benevnelser og begreper på tvers av kommuner. Felles begreper og forståelse (semantikk) er en forutsetning for å kunne innføre felles digitale tjenester. Arbeid med digitalisering krever også en økt standardisering av brukerreiser og tjenesteproduksjon, slik at digitale tjenester kan gjenbrukes på tvers av kommuner. Dette betyr ikke identisk tjenesteproduksjon på tvers av kommunene, men en mer lik tilnærming til brukerreisene og arbeidsprosessene. Med ståsted i denne erkjennelsen forventer vi en betydelig digital modningsprosess i kommunal sektor noe vi har forsøkt å illustrere i figuren under. Kommunene forventes å ville bevege seg fra dagens nåsituasjonen til neste nivå ved å innføre felles standarder og krav ved bruk av vår nye arkitekturverktøykasse og verktøykatalog. Bruk av felles kommunale IKT-løsninger som eksempelvis SvarUt samt øvrige felles standarder og grensesnitt (eksempelvis geointegrasjon) vil føre til at den digitale modenheten øker. I fase 2 følger kommunal sektor en mer standardisert tilnærming til brukerreiser og tjenesteproduksjon. Dette betyr at sektoren følger en felles metodikk for helhetlig design av brukerreiser og tjenester. I fase 3 har kommunene etablert kommunale digitale tjenester med mulighet for lokal tilpasning. Nå tilbys felles kommunale digitale løsninger, hvor kommunene eventuelt foretar tilpasninger i henhold til lokale politiske vedtatte føringer og krav. Det endelige målbildet (fase 4) viser en fremtid der sektoren kjennetegnes ved å tilby et digitalt førstevalg med fokus på brukerbehov, bruk av fellesløsninger, og digitale løsninger som hovedregelen for all kommunikasjon. Visjonen om et digitalt førstevalg oppnås ved at digitale løsninger følger felles standarder og krav, og at kommunene følger samme metodiske tilnærming til design av brukerreiser og tjenesteproduksjon. Den digitale modningsprosessen vil derfor gi oss verdifull kunnskap og nye innspill til løpende oppdatering av våre tiltaks- og handlingsplaner. 3 Med «siloløsninger» menes at kommunene og sektorer i kommunene utvikler løsninger hver for seg 13

14 Figur4: Digital modningsprosess på vei mot målbildet 14

DIGITALISERING AV KOMMUNAL SEKTOR

DIGITALISERING AV KOMMUNAL SEKTOR Felles informasjonsforvaltning i offentlig sektor Hvorfor trenger vi det, hva bør det omfatte og hvordan? Rune Sandland, Sjefsarkitekt Del 1 DIGITALISERING AV KOMMUNAL SEKTOR Tenke digitalt utvikle nasjonalt

Detaljer

Målbildet for digitalisering arkitektur

Målbildet for digitalisering arkitektur Målbildet for digitalisering arkitektur KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse 1. Hva målbildet betyr for kommunene... 3 1.1 Digital

Detaljer

Visjon, ambisjon og strategi

Visjon, ambisjon og strategi Visjon, ambisjon og strategi Felles kommunal IKT-arkitektur for Plan, bygg og geodata Juni 2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet Rune Sandland, Sjefsarkitekt Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: Vedtak i KS hovedstyre 23. mai 2012 Skal i første omgang gå ut

Detaljer

DigIT DoIT - KommIT. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

DigIT DoIT - KommIT. Rune Sandland, Sjefsarkitekt DigIT DoIT - KommIT Rune Sandland, Sjefsarkitekt Framtidas kommune vil gi digitalt førstevalg til innbyggere og næringsliv på bakgrunn av deres behov http://www.ks.no/kommune2020 Digitaliseringsstrategi

Detaljer

DigIT DoIT KommIT Innovasjon i KS KommIT. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

DigIT DoIT KommIT Innovasjon i KS KommIT. Rune Sandland, Sjefsarkitekt DigIT DoIT KommIT Innovasjon i KS KommIT Rune Sandland, Sjefsarkitekt Framtidas kommune vil gi digitalt førstevalg til innbyggere og næringsliv på bakgrunn av deres behov Felleskapet organiseres og deltar

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune 2021 Vedtatt av RLG 15.05.17 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune... 3 1.1 Visjon

Detaljer

Digitaliseringsstrategi Finnmark fylkeskommune 2015-2018

Digitaliseringsstrategi Finnmark fylkeskommune 2015-2018 Digitaliseringsstrategi Finnmark fylkeskommune 2015-2018 PÅ VEI INN I FREMTIDEN Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 1 Innledning... 2 2 Hovedmål Finnmark fylkeskommune... 2 3 Føringsdokumenter

Detaljer

IKT-STRATEGI

IKT-STRATEGI IKT-STRATEGI 2017-2020 Sak 232/2017. Vedtatt i fylkesrådet juni 2017. Foto: crestock Med IKT blir framtida enklere! Dette er en kort, konsis og fremtidsrettet IKT-strategi. Den skal gjøre en reell forskjell

Detaljer

3-1 Digitaliseringsstrategi

3-1 Digitaliseringsstrategi 3-1 Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Digitaliseringsstrategi 2017-2020, forslag fra Regional rådmannsgruppe 3-1 Digitaliseringsstrategi Side 2 Innledning Digitaliseringen av samfunnet gir muligheter for

Detaljer

KommITed: Prosjekt- og porteføljestyring. Aleksander Øines, KS KommIT

KommITed: Prosjekt- og porteføljestyring. Aleksander Øines, KS KommIT KommITed: Prosjekt- og porteføljestyring Aleksander Øines, KS KommIT KS KommIT er et KS- program for IKT- samordning i kommunesektoren Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: Vedtak i

Detaljer

DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg Hvordan når vi målet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg Hvordan når vi målet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg Hvordan når vi målet Rune Sandland, Sjefsarkitekt AGENDA KommIT på 1 2 3 Digitalt førstevalg Hva bidrar vi med fra KommIT Den enkelte kommune Program for IKT-samordning

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Digitalisering av innbyggertjenester i Oslo. Velferdsteknologi Dialogkonferanse, 28. april 2016

Digitalisering av innbyggertjenester i Oslo. Velferdsteknologi Dialogkonferanse, 28. april 2016 Digitalisering av innbyggertjenester i Oslo Velferdsteknologi Dialogkonferanse, 28. april 2016 Fakta om Oslo kommune Oslo kommune er en av Norges største arbeidsplasser med mer enn 52 000 ansatte, ca 38

Detaljer

DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg - Hvordan kommunene skal nå målet. Solrunn Hårstad Medlem KSave

DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg - Hvordan kommunene skal nå målet. Solrunn Hårstad Medlem KSave DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg - Hvordan kommunene skal nå målet Solrunn Hårstad Medlem KSave AGENDA KommIT på 1 2 3 Velferdsteknologi - Hva skjer nå KS KommIT er et KS-program for IKT-samordning

Detaljer

3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI

3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI 3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI 2017-2020 GAUSDAL KOMMUNE LILLEHAMMER KOMMUNE ØYER KOMMUNE INNLEDNING Digitaliseringen av samfunnet gir muligheter for innovasjon, økt produktivitet og bedre kvalitet i både

Detaljer

Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS

Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS Tre elementer i digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor Digitaliseringsstrategi

Detaljer

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Oslo 28.05.15

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Oslo 28.05.15 Tenke digitalt Jobbe nasjonalt Gjennomføre lokalt KS KommIT Oslo 28.05.15 Hovedoppgaver KommIT Effektmål Samordning i kommunesektoren (428 kommuner, 19 fylkeskommuner, 500+ foretak) Samordning stat/kommune

Detaljer

Digitalisering gjennom standardisering og bruk av felleskomponenter. Lars Tveit Direktør Collaboration & Business Solutions Regional Consulting

Digitalisering gjennom standardisering og bruk av felleskomponenter. Lars Tveit Direktør Collaboration & Business Solutions Regional Consulting Digitalisering gjennom standardisering og bruk av felleskomponenter. Lars Tveit Direktør Collaboration & Business Solutions Regional Consulting En reise gjennom digitalisering av kommunal sektor. 2005-2010

Detaljer

Digitaliseringsprogrammet - hva blir utfordringene for arkivet?

Digitaliseringsprogrammet - hva blir utfordringene for arkivet? Digitaliseringsprogrammet - hva blir utfordringene for arkivet? Geir Magnus Walderhaug leder av Norsk Arkivråds Region Øst Norsk Arkivråds seminar 5. november 2012 En erkjennelse Jeg er kunde hos Norsk

Detaljer

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode Dokumentasjon fra Skate Veikartarbeidet for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor periode 2016-2018 Versjon 1.0 17.11.15 for nasjonale felleskomponenter og løsninger i offentlig

Detaljer

Utfordringer for bruk av felles digitale tjenester i det offentlige

Utfordringer for bruk av felles digitale tjenester i det offentlige Utfordringer for bruk av felles digitale tjenester i det offentlige Tekniske, semantiske og organisatoriske utfordringer for samhandling i offentlig sektor Endre Grøtnes endre.grotnes@difi.no FINF 4001

Detaljer

Styringsmodell. KPR Plan, bygg og geodata. Oktober 2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON. The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

Styringsmodell. KPR Plan, bygg og geodata. Oktober 2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON. The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Styringsmodell KPR Plan, bygg og geodata Oktober 2014 cm KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse Dokumentkart... 3 1 Innledning...

Detaljer

Digitalisering og deling i kommunal sektor

Digitalisering og deling i kommunal sektor Digitalisering og deling i kommunal sektor 31.oktober 2013 Kirsti Kierulf Programleder KommIT Trude Andresen Områdedirektør KS forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende

Detaljer

Dagens forelesning. Regjeringens mål. Ni prinsipper for den digitale forvaltningen

Dagens forelesning. Regjeringens mål. Ni prinsipper for den digitale forvaltningen Dagens forelesning Tekniske, semantiske og organisatoriske utfordringer for samhandling i offentlig sektor Endre Grøtnes endre.grotnes@difi.no FINF 4001 høst 2012 Hva ønsker vi å oppnå med de elektroniske

Detaljer

KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018

KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 1. INNLEDNING Digitalisering gir mulighet for bedre og mer effektive offentlige tjenester. Innbyggere og næringsliv har høye forventninger til gode

Detaljer

Arkitekturprinsipper for Trondheim kommune. Versjon 1.0

Arkitekturprinsipper for Trondheim kommune. Versjon 1.0 Arkitekturprinsipper for Versjon 1.0 Innhold Dokumentinformasjon... 3 Dokumentversjonshistorikk... 3 Kontaktperson vedr. bruk av prinsippene... 3 Innledning... 4 Formål og overordnet beskrivelse... 4 Nasjonale

Detaljer

Kommunenes rolle i digitalisering av offentlig sektor

Kommunenes rolle i digitalisering av offentlig sektor Kommunenes rolle i digitalisering av offentlig sektor Aleksander Øines Informasjon og Kommunikasjon Kommunene? Dette er kommunal sektor: 19 fylkeskommuner 428 kommuner Ca. 500 bedrifter som har 440 000

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Difi. Digitalisering av offentlig sektor. Offentlig sektor er ikke en enhet

Difi. Digitalisering av offentlig sektor. Offentlig sektor er ikke en enhet Difi Digitalisering av offentlig sektor Utfordringer for samhandling FINF 4001 høst 2016 endre.grotnes@difi.no (Difi) er regjeringens fagorgan for ledelse, forvaltningsutvikling, offentlige anskaffelser

Detaljer

Digitalisering av offentlig sektor

Digitalisering av offentlig sektor Digitalisering av offentlig sektor Utfordringer for samhandling FINF 4001 høst 2016 endre.grotnes@difi.no Difi (Difi) er regjeringens fagorgan for ledelse, forvaltningsutvikling, offentlige anskaffelser

Detaljer

Ny langsiktig strategi for Altinn

Ny langsiktig strategi for Altinn Ny langsiktig strategi for Altinn Brønnøysundregistrenes forslag Avdelingsdirektør Cat Holten, Brønnøysundregistrene HVA er Altinn og for HVEM? Utfordringer for offentlig digitalisering Strategiske satsingsområder

Detaljer

Modernisering av offentlig sektor En enklere hverdag for innbygger og næringsliv. Og effektiv forvaltning

Modernisering av offentlig sektor En enklere hverdag for innbygger og næringsliv. Og effektiv forvaltning Modernisering av offentlig sektor En enklere hverdag for innbygger og næringsliv. Og effektiv forvaltning Sandefjord den 14. oktober 2014 Michael Pande-Rolfsen Framtidas kommune vil gi digitalt førstevalg

Detaljer

Felles kommunalt rammeverk for digitalisering - eller Felles kommunal IKT-arkitektur

Felles kommunalt rammeverk for digitalisering - eller Felles kommunal IKT-arkitektur Felles kommunalt rammeverk for digitalisering - eller Felles kommunal IKT-arkitektur SAMDOK-konferansen, 12. november 2015 Anne Mette Dørum, spesialrådgiver KS KS digitaliseringsarbeid Digitaliseringsstrategi

Detaljer

Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av

Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av Mandat Versjon 29.9.2017 Program for digitalisering av administrative tjenester Fase 1 Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av dd.mm.åå Programstyret 1 INNHOLD 1 Bakgrunn... 4 2 Strategiske mål for programmet...

Detaljer

e-dialoger Framtidens eforvaltning eller.?

e-dialoger Framtidens eforvaltning eller.? 1 e-dialoger Framtidens eforvaltning eller.? NOKIOS 21. September 2011 Rune Gløersen Fagdirektør, IT og statistiske metoder Statistisk sentralbyrå 1 Utvikling i bruken av ALTINN SAM- HANDLE SAM- ORDNE

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Seksjon for virksomhetsutvikling. Hallstein Bjercke hallstein.bjercke@oslo.kommune.no

Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Seksjon for virksomhetsutvikling. Hallstein Bjercke hallstein.bjercke@oslo.kommune.no Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Seksjon for virksomhetsutvikling Hallstein Bjercke hallstein.bjercke@oslo.kommune.no Bakgrunn I 2008 ble det foretatt en ekstern gjennomgang av IKTområdet. Det ble

Detaljer

Fellesmøte GeoForum fornye plan- og byggesaksprossen i kommunene. Oslo den 7. februar 2017 Michael Pande-Rolfsen Prosjektleder Plan, bygg & geodata

Fellesmøte GeoForum fornye plan- og byggesaksprossen i kommunene. Oslo den 7. februar 2017 Michael Pande-Rolfsen Prosjektleder Plan, bygg & geodata Fellesmøte GeoForum fornye plan- og byggesaksprossen i kommunene Oslo den 7. februar 2017 Michael Pande-Rolfsen Prosjektleder Plan, bygg & geodata «Dagens løsning for byggesøknader kan sammenliknes med

Detaljer

Digitaliseringsstrate

Digitaliseringsstrate SIGDAL KOMMUNE I Sigdal kan du skape no sjøl Digitaliseringsstrate 2017-2020 for Sigdal kommune Vedtatt i Kommunestyret Dato Innledning Strategien danner et sett med felles mål som beskriver hvordan digitaliseringsarbeidet

Detaljer

Digitaliseringsstrategi utfordringer og muligheter for kommunal sektor

Digitaliseringsstrategi utfordringer og muligheter for kommunal sektor Digitaliseringsstrategi 2017-2020 utfordringer og muligheter for kommunal sektor Digitaliseringen i offentlig sektor - forenkle, forbedre, fornye Målet med IKT-politikken er å påvirke utviklingen innen

Detaljer

Høringssvar - Langsiktig strategi for Altinn

Høringssvar - Langsiktig strategi for Altinn Vår dato Vår referanse 7.3.2016 15/00988-3 Deres dato Deres referanse Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Saksbehandler: Henrik Paus Høringssvar - Langsiktig strategi for Altinn

Detaljer

Spør brukerne! Elektroniske tjenester og nytt nettsted for Oslo kommune"

Spør brukerne! Elektroniske tjenester og nytt nettsted for Oslo kommune Spør brukerne! Elektroniske tjenester og nytt nettsted for Oslo kommune" Trine Lind, byrådsavdeling for finans" André Myrbråten, byrådslederens kontor" Modernisering, fornyelse og forenkling Helhetlig

Detaljer

Digitalisering i kommuner og fylkeskommuner vi jobber sammen eforum Trøndelag november 2017

Digitalisering i kommuner og fylkeskommuner vi jobber sammen eforum Trøndelag november 2017 Digitalisering i kommuner og fylkeskommuner vi jobber sammen eforum Trøndelag 20.-21. november 2017 Anne Mette Dørum, spesialrådgiver KS «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Digitaliseringsarbeidet

Detaljer

Digitalisering et lederansvar

Digitalisering et lederansvar Digitalisering et lederansvar Vest Telemark 19.09.17 Jan Erik Innvær, regiondirektør «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Verden er full av muligheter. Husk at du er en av dem. Gode oppvekstvilkår,

Detaljer

Samordning av kommunal sektor på digitaliseringsområdet vil gi flere og bedre digitale tjenester for innbyggere og næringsliv.

Samordning av kommunal sektor på digitaliseringsområdet vil gi flere og bedre digitale tjenester for innbyggere og næringsliv. Innledning Samordning av kommunal sektor på digitaliseringsområdet vil gi flere og bedre digitale tjenester for innbyggere og næringsliv. Hovedstyret i KS vedtok høsten 2015 å videreføre arbeidet med IKT-samordning

Detaljer

KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI

KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 1. INNLEDNING Digitalisering gir mulighet for bedre og mer effektive offentlige tjenester. Innbyggere og næringsliv har høye forventninger til gode

Detaljer

Digitalisering og effektivisering - Offentlig sektor, kommunesektoren og Bergen kommune. november 2016

Digitalisering og effektivisering - Offentlig sektor, kommunesektoren og Bergen kommune. november 2016 Digitalisering og effektivisering - Offentlig sektor, kommunesektoren og Bergen kommune november 2016 2016 Hvorfor digitalisering? 1 En brukerrettet og effektiv offentlig forvaltning 2 Verdiskaping og

Detaljer

Myk eller sterk IT-styring? I dag og fremover!

Myk eller sterk IT-styring? I dag og fremover! Myk eller sterk IT-styring? I dag og fremover! Lars-Henrik Myrmel-Johansen Ekspedisjonssjef, Avdeling for IKT og fornying Digitaliseringskonferansen, 31. mai 2012 Digitaliseringsprogrammet er en omfattende

Detaljer

Veikart for nasjonale felleskomponenter

Veikart for nasjonale felleskomponenter Veikart for nasjonale felleskomponenter Slik jobber vi i praksis Offentlig sektors dataforum Temamøte 6. mars 2014 Vidar Holmane, Difi Felleskomponenter som tema 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Hva er felleskomponenter?

Detaljer

Digitalisering og effektivisering i Bergen kommune. «sentralisering og standardisering»

Digitalisering og effektivisering i Bergen kommune. «sentralisering og standardisering» Digitalisering og effektivisering i Bergen kommune «sentralisering og standardisering» 500 Styring og standardisering 2014 Behov/krav IKT-strategi og styrende dokumenter Veileder IKT-handlingsplan Elektronisk

Detaljer

Digitalisering (av arkiv) muligheter for bedre samhandling

Digitalisering (av arkiv) muligheter for bedre samhandling Digitalisering (av arkiv) muligheter for bedre samhandling Astrid Øksenvåg «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» KS kommunesektorens organisasjon har fire roller Interessepolitisk aktør Arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

Hva? Disposisjon. Digitalt førstevalg hva hvorfor hvordan?

Hva? Disposisjon. Digitalt førstevalg hva hvorfor hvordan? Disposisjon Digitalt førstevalg hva hvorfor hvordan? Heldagsseminar AFIN 24.0.203 Erik Hornnes, Hva er Digitalt førstevalg? Hvorfor Digitalt førstevalg? Hvordan realisere Digitalt førstevalg? Primært gjennomgang

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2017-2020 «Gode og tilgjengelige digitale tjenester styrker dialogen med innbyggere og næringsliv og gir et godt lokalsamfunn.» Innhold 1. Innledning... 3 1.1. Overordnede føringer...

Detaljer

Veikart for nasjonale felleskomponenter

Veikart for nasjonale felleskomponenter Sesjon 3A Veikart for nasjonale felleskomponenter Nokios 2014 30.10.14 vidar.holmane@difi.no Introduksjonen Felleskomponenter som tema 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Hva det handler om Noen digitale tjenester

Detaljer

Beste praksis Bergen kommune 2011. steinar.carlsen@bergen.kommune.no

Beste praksis Bergen kommune 2011. steinar.carlsen@bergen.kommune.no Beste praksis Bergen kommune 2011 steinar.carlsen@bergen.kommune.no Fokusområder elektroniske tjenester 2011» IKT Strategi Bergen kommune 2011-2014» Digitalt førstevalg» Nye tjenester:» Produksjonssatt

Detaljer

Samordning i kommunesektoren på digitaliseringsområdet. Inger Østensjø, direktør for forskning, innovasjon og digitalisering, KS

Samordning i kommunesektoren på digitaliseringsområdet. Inger Østensjø, direktør for forskning, innovasjon og digitalisering, KS Samordning i kommunesektoren på digitaliseringsområdet Inger Østensjø, direktør for forskning, innovasjon og digitalisering, KS KS arbeider for å sikre kommunesektoren best mulige rammebetingelser for

Detaljer

Flere felleskomponenter kommer! Kan kommunesektoren samle seg om felleskomponenter i skyen?

Flere felleskomponenter kommer! Kan kommunesektoren samle seg om felleskomponenter i skyen? Flere felleskomponenter kommer! Kan kommunesektoren samle seg om felleskomponenter i skyen? NOKIOS Trondheim 31. oktober 2013 Michael Pande-Rolfsen Rådgiver, KommIT KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Detaljer

Overordnede ITarkitekturprinsipper. sektor. Versjon 2.1 Direktoratet for forvaltning og IKT 17. september 2012

Overordnede ITarkitekturprinsipper. sektor. Versjon 2.1 Direktoratet for forvaltning og IKT 17. september 2012 Overordnede ITarkitekturprinsipper for offentlig sektor Versjon 2.1 Direktoratet for forvaltning og IKT 17. september 2012 Innhold Om prinsippene... 3 Tjenesteorientering... 5 Interoperabilitet... 6 Tilgjengelighet...

Detaljer

Nasjonale standardar og felleskomponentar kva er det og korleis påverkar det arkivet?

Nasjonale standardar og felleskomponentar kva er det og korleis påverkar det arkivet? Nasjonale standardar og felleskomponentar kva er det og korleis påverkar det arkivet? Samdok konferansen 2013 Gardermoen, 3. desember 2013 Kristian Bergem, Difi Målbildet for offentlig sektor Brukerorientert

Detaljer

Felles kommunal IKT-arkitektur. Geomatikkdagene 2015, Lillehammer 18. mars Michael Pande-Rolfsen Prosjektleder Plan, bygg& geodata KS KommIT

Felles kommunal IKT-arkitektur. Geomatikkdagene 2015, Lillehammer 18. mars Michael Pande-Rolfsen Prosjektleder Plan, bygg& geodata KS KommIT Felles kommunal IKT-arkitektur Geomatikkdagene 2015, Lillehammer 18. mars Michael Pande-Rolfsen Prosjektleder Plan, bygg& geodata KS KommIT Forventninger fra innbyggere og næringsliv KS digitaliseringsarbeid

Detaljer

Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate. Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no

Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate. Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no Difi skal aktivt bidra til realisering av og til en samordnet utvikling og tilrettelegging

Detaljer

Strategi for Pasientreiser HF

Strategi for Pasientreiser HF Strategi 2017 2019 for Pasientreiser HF Revisjoner: Dato Versjon Beskrivelse 10.3.2017 0.8 Orientering i styret til Pasientreiser ANS 24.4.2017 1.0 Dokument behandlet i styret til Pasientreiser HF Side

Detaljer

Digitalt førstevalg hva innebærer det i praksis Arild Jansen, AFIN/SERI, UiO

Digitalt førstevalg hva innebærer det i praksis Arild Jansen, AFIN/SERI, UiO Digitalt førstevalg hva innebærer det i praksis? (Rettslige spørsmål blir i liten grad berørt) Arild Jansen Avdeling for forvaltningsinformatikk/ Senter for rettsinformatikk, UIO http://www.afin.uio.no/

Detaljer

Tekniske, semantiske og organisatoriske utfordringer for samhandling i offentlig sektor. Endre Grøtnes FINF 4001 høst 2011

Tekniske, semantiske og organisatoriske utfordringer for samhandling i offentlig sektor. Endre Grøtnes FINF 4001 høst 2011 Tekniske, semantiske og organisatoriske utfordringer for samhandling i offentlig sektor Endre Grøtnes Endre.grotnes@difi.no FINF 4001 høst 2011 Et liten (forsknings)advarsel Informasjonen dere får i dag

Detaljer

Digitalisering i kommunal sektor

Digitalisering i kommunal sektor Digitalisering i kommunal sektor Teknologiforum for Norge Digitalt Line Richardsen Fagleder Digitalisering, KS KS visjon En selvstendig og nyskapende kommunesektor Tre elementer i digitaliseringsarbeidet

Detaljer

SELVDEKLARERING for IKT-relaterte satsingsforslag

SELVDEKLARERING for IKT-relaterte satsingsforslag SELVDEKLARERING for IKT-relaterte satsingsforslag Versjon 6 25.08.2014 Som ansvarlig for regjeringens IKT- og fornyingspolitikk, skal Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) vurdere departementenes

Detaljer

1 Innledning Utfordringer Satsingsområder med mål Digital forvaltning Velferdsteknologi... 5

1 Innledning Utfordringer Satsingsområder med mål Digital forvaltning Velferdsteknologi... 5 IKT-strategi Innhold 1 Innledning... 3 2 Utfordringer... 3 3 Satsingsområder med mål... 4 3.1 Digital forvaltning... 4 3.2 Velferdsteknologi... 5 3.3 Digital dialog... 6 3.4 Kompetanse... 7 3.5 IKT-organisering

Detaljer

Bergen kommune Kjetil Århus Direktør digitalisering og innovasjon Mai 2017

Bergen kommune Kjetil Århus Direktør digitalisering og innovasjon Mai 2017 Bergen kommune Kjetil Århus Direktør digitalisering og innovasjon Mai 2017 Hvorfor digitalisering? Hvordan hadde Bergen kommune sett ut om vi hadde startet etableringen i dag? og kan nye innovative løsninger

Detaljer

Disposisjon. Digitalt førstevalg og Digitaliseringsprogrammet

Disposisjon. Digitalt førstevalg og Digitaliseringsprogrammet Disposisjon Digitalt førstevalg og Digitaliseringsprogrammet Forelesning FINF4001 09.10.2012 Ved rådgiver Erik Hornnes, 1. Bakgrunn, politikk og Difis rolle 2. Litt om kontekst og brukernes oppfatninger

Detaljer

Krav til digitalisering i stat og kommune

Krav til digitalisering i stat og kommune Kommunal- og moderniseringsdepartementet Krav til digitalisering i stat og kommune Seniorrådgiver Mona Naomi Lintvedt og Timothy Szlachetko Bergen, 30. mai 2017 Norge i Europa-toppen på digitalisering

Detaljer

ebyggesak 360 «Fagsystem for digital byggesaksbehandling» Knut-Erik Gudim Produktsjef Tieto, Software Innovation

ebyggesak 360 «Fagsystem for digital byggesaksbehandling» Knut-Erik Gudim Produktsjef Tieto, Software Innovation ebyggesak 360 «Fagsystem for digital byggesaksbehandling» Knut-Erik Gudim Produktsjef Tieto, Software Innovation Knut-erik.gudim@tieto.com Dagenssituasjon i mange kommuner Dagens byggesaksystemer er Arkiv-

Detaljer

Disposisjon. Digitalt førstevalg 22.10.2015

Disposisjon. Digitalt førstevalg 22.10.2015 Disposisjon Digitalt førstevalg Forelesning FINF4001 13.10.2015 Erik Hornnes, Hva er Digitalt førstevalg? Hvorfor Digitalt førstevalg? Hvordan realisere Digitalt førstevalg? Status digitalisering Statuskartlegging

Detaljer

Hva er viktig for standardiseringsarbeidet knyttet til velferdsteknologiområdet sett fra kommuneperspektiv?

Hva er viktig for standardiseringsarbeidet knyttet til velferdsteknologiområdet sett fra kommuneperspektiv? Hva er viktig for standardiseringsarbeidet knyttet til velferdsteknologiområdet sett fra kommuneperspektiv? NUIT-KNUIT 3.KSAVE 1.SamUT 2.Videreføring av KomUT ebuddy En Innbygger En Journal 1. Velferdsteknologien

Detaljer

Offentlige informasjonsinfrastrukturer

Offentlige informasjonsinfrastrukturer Offentlige informasjonsinfrastrukturer INF 3290 høst 2015 Endre Grøtnes, Difi Dagens agenda 1. Offentlig sektor En heterogen blanding av virksomheter, oppgaver og teknologi 2. Spesielle utfordringer ved

Detaljer

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor IKT-konferansen Høgskolen i Buskerud 4. november 2010 Kristin Kopland (Difi) (kristin.kopland@difi.no) Agenda Hvilke oppgaver

Detaljer

KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter

KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter Fagdag IKA Trøndelag 12. desember 2012 Anne Mette Dørum Spesialrådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Dagens tema: Kort om bakteppet

Detaljer

Hva trenger kommunesektoren? Evy-Anni Evensen Rådmann Lyngdal kommune

Hva trenger kommunesektoren? Evy-Anni Evensen Rådmann Lyngdal kommune Hva trenger kommunesektoren? Evy-Anni Evensen Rådmann Lyngdal kommune Elektroniske tjenester i offentlig sektor Samhandling, samordning og samarbeid. Oslo 1. juni 2010 Lyngdal kommune ca. 7800 innbyggere

Detaljer

Informasjonssikkerhet er et lederansvar. Topplederen er øverste ansvarlig for at virksomheten har et velfungerende system for

Informasjonssikkerhet er et lederansvar. Topplederen er øverste ansvarlig for at virksomheten har et velfungerende system for Velkommen til Difis høstkonferanse om informasjonssikkerhet! Det er veldig hyggelig å se så mange. Informasjonssikkerhet har hatt et spesielt fokus nå i oktober ifbm sikkerhetsmåneden Men informasjonssikkerhet

Detaljer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer Mål HP 2012-2024 KI 1 Frogn kommune har et bevisst forhold til bruk av digitale kanaler og en effektiv og brukervennlig digital forvaltning. Hva skal måles?

Detaljer

Strategi for Pasientreiser HF

Strategi for Pasientreiser HF Strategi 2017 2019 for Pasientreiser HF 1 Innhold side 1 Pasientens helsetjeneste 3 2 Overordnede føringer 4 2. 1 Stortingsmeldinger 4 2.2 Eiernes strategier og føringer 4 2.3 Pasientreiser HF sitt samfunnsoppdrag

Detaljer

http://kurs.kommit.no november 2014 http://kurs.kommit.no KUNNSKAPSDELING + KOMPETANSEUTVIKLING I praksis

http://kurs.kommit.no november 2014 http://kurs.kommit.no KUNNSKAPSDELING + KOMPETANSEUTVIKLING I praksis Jobbe digitalt Tenke nasjonalt Gjennomføre lokalt http://kurs.kommit.no KUNNSKAPSDELING + KOMPETANSEUTVIKLING I praksis Agenda http://kurs.kommit.no november 2014 Pilot: Vår 2013 Vår 2014 Mål: Felles

Detaljer

ehandlingsplan for Bergensregionen 2012 ekommunestrategi for Bergensregionen 2012 Bedre tjenester for brukerne

ehandlingsplan for Bergensregionen 2012 ekommunestrategi for Bergensregionen 2012 Bedre tjenester for brukerne ehandlingsplan for Bergensregionen 2012 ekommunestrategi for Bergensregionen 2012 Bedre for brukerne Januar R E G I O N R Å D E T B E R G E N S R E G I O N E N Innledning Bergensregionens ekommunestrategi

Detaljer

Fra informasjonssystemer til informasjonsinfrastrukturer

Fra informasjonssystemer til informasjonsinfrastrukturer Fra informasjonssystemer til informasjonsinfrastrukturer - basis for samhandling i forvaltningen Gjesteforelesning AFIN 30.8.17 Øivind Langeland 1 Disposisjon og pensum Disposisjon: Bakgrunn Informasjonsinfrastrukturer

Detaljer

Organisering av digitaliseringsarbeid i egen kommune. Tromsø 13. oktober 2017

Organisering av digitaliseringsarbeid i egen kommune. Tromsø 13. oktober 2017 Organisering av digitaliseringsarbeid i egen kommune Tromsø 13. oktober 2017 Presentasjon 1 2 Monica Larssen, Prosjektleder. Skolefaglig lederteam, Fagstab. KommIT-rådet, KS. Jørn Hanssen, Fagkoordinator

Detaljer

Offentlige informasjonsinfrastrukturer

Offentlige informasjonsinfrastrukturer Offentlige informasjonsinfrastrukturer INF 3290 høst 2016 Endre Grøtnes, Difi endre.grotnes@difi.no Dagens agenda 1. Offentlig sektor En heterogen blanding av virksomheter, oppgaver og teknologi 2. Spesielle

Detaljer

http://kurs.kommit.no november 2014 KS KommIT Anskaffelseskonferansen Oslo 13.11.14

http://kurs.kommit.no november 2014 KS KommIT Anskaffelseskonferansen Oslo 13.11.14 Tenke digitalt Jobbe nasjonalt Gjennomføre lokalt KS KommIT Anskaffelseskonferansen Oslo 13.11.14 Agenda KommIT på 1-2-3 Digitalt førstevalg - Hvordan kommunene skal nå målet Kostnadskontroll, kvalitet

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 09.10.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 09.10.

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 09.10.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 09.10. Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 09.10.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 09.10.2013 Tid 09:00 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato:

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 23.09.2015 Sak 18-2015 Beslutningssak Prosjekt Målbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor, leveranse 3: Skisse til strategi og handlingsplan Historikk/bakgrunn

Detaljer

Statens vegvesen. Vi viser til brev datert 11. desember 2015 vedr. ovennevnte. Statens vegvesen Vegdirektoratet har følgende kommentarer til høringen:

Statens vegvesen. Vi viser til brev datert 11. desember 2015 vedr. ovennevnte. Statens vegvesen Vegdirektoratet har følgende kommentarer til høringen: Statens vegvesen Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Irene Thyholdt-Thaarnet

Detaljer

KS SvarUt Kontaktkonferanse 2014, Grand Hotel 27.-28. mai 2014

KS SvarUt Kontaktkonferanse 2014, Grand Hotel 27.-28. mai 2014 KS SvarUt Kontaktkonferanse 2014, Grand Hotel 27.-28. mai 2014 KS, Astrid Øksenvåg IKT i kommunal sektor er et program i KS for sam ord ning av IKT i kommune sektoren. Programmets visjon: En samordnet

Detaljer

Samordnet regional digitalisering

Samordnet regional digitalisering Samordnet regional digitalisering 2. November 2018 Samordnet regional digitalisering Formål med samarbeidet regional digitalisering Betre tjenester til brukerne fordelt på tre hovedområder: - Raskere saksbehandlingstid

Detaljer

Strategi. for Vigo interkommunalt selskap

Strategi. for Vigo interkommunalt selskap Strategi for Vigo interkommunalt selskap 2017-2025 INNLEDNING Vigo IKS er et interkommunalt selskap eid av alle fylkeskommunene og Oslo kommune, (heretter kalt fylkeskommunene). Selskapet ble formelt opprettet

Detaljer

Difis og Skates bidrag til mer, bedre og samordnet digitalisering

Difis og Skates bidrag til mer, bedre og samordnet digitalisering Difis og Skates bidrag til mer, bedre og samordnet digitalisering Partnerforums vårkonferanse 3. juni 2016 Birgitte Egset Fagdirektør, avdeling digital forvaltning, Difi Digital agenda Stortingsmeldingen

Detaljer

Arkivet. - fra papirstøtte til informasjonsforvaltning. Rune Kjørlaug sjefsarkitekt fellesløysingar 24. mai 2016

Arkivet. - fra papirstøtte til informasjonsforvaltning. Rune Kjørlaug sjefsarkitekt fellesløysingar 24. mai 2016 Arkivet - fra papirstøtte til informasjonsforvaltning Rune Kjørlaug sjefsarkitekt fellesløysingar 24. mai 2016 Digitalt førstevalg Difis nasjonale fellesløsninger Nasjonal arkitektur Nasjonalt register

Detaljer

Felleskomponenter. Samhandlingsarena - Semicolon 2 Bjørn Holstad 16.9.2013

Felleskomponenter. Samhandlingsarena - Semicolon 2 Bjørn Holstad 16.9.2013 Felleskomponenter Samhandlingsarena - Semicolon 2 Bjørn Holstad 16.9.2013 Målbildet i st. meld. 17 (2006) Forslag til fellestjenester og felleskomponenter Autentisering (eid) og autorisering Samtrafikknav

Detaljer

Mandat for arbeidet med Langsiktig strategi for Altinn

Mandat for arbeidet med Langsiktig strategi for Altinn Mandat for arbeidet med Langsiktig strategi for Altinn INNHOLD 1. INNLEDNING OG BAKGRUNN... 1 1.1. Politiske målsetninger som berører Altinn... 1 2. LANGSIKTIG STRATEGI FOR ALTINN... 2 2.1. Mål og føringer...

Detaljer

Tjenesteorientert arkitektur hvordan statistikkproduksjonen støttes og forbedres av en tilpasset IT arkitektur

Tjenesteorientert arkitektur hvordan statistikkproduksjonen støttes og forbedres av en tilpasset IT arkitektur 14. juni 2010 Tjenesteorientert arkitektur hvordan statistikkproduksjonen støttes og forbedres av en tilpasset IT arkitektur Lill Kristoffersen lill.kristoffersen@ssb.no Statistisk sentralbyrå IKT Abstract:

Detaljer