Visjon, ambisjon og strategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Visjon, ambisjon og strategi"

Transkript

1 Visjon, ambisjon og strategi Felles kommunal IKT-arkitektur for Plan, bygg og geodata Juni 2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

2 Innholdsfortegnelse Dokumentkart... 3 Sammendrag Innledning Formål Bakgrunn Sektorutfordringer Pågående prosjekter Vi digitaliserer plan, bygg og geodata Ambisjonsnivået for digitalisering av plan, bygg og geodata Målbildet for digitalisering av plan, bygg og geodata Målbildet for brukerbehov og funksjonelle krav Brukerreise for innbygger: Byggesøknad Brukerreise for saksbehandleren: Saksbehandling Målbildet for digitale tjenester innen plan, bygg og geodata Målbildet for digitale tjenester knyttet til brukerreise byggesøknad Målbilde for digitale tjenester knyttet til brukerreise saksbehandling Strategi for å nå visjonen Strategiske føringer Digital modningsprosess på veien mot målbildet Versjon 1.0 Oslo, juni

3 Dokumentkart Figuren under illusterer den helhetlige dokumentstrukturen for felles kommunal IKT-arkitektur. Dette dokumentet inneholder Visjon, ambisjon og strategi som er definert for sektorområdet Plan, bygg og geodata. Målgruppe for dokumentet: Rådmenn, ledere innen Plan, bygg og geodata, samt IKT ledelse 3

4 Sammendrag Dokumentet beskriver KS KommITs visjon for digitalisering og felles kommunal IKT-arkitektur innen sektoren plan, bygg og geodata. Visjonen er at digitale tjenester er basert på brukerbehov, effektiv saksbehandling og digitale tjenester er bygd på felles kommunal IKT-arkitektur. Ambisjonen er å tenke digitalt, jobbe nasjonalt og gjennomføre lokalt for å skape en enklere hverdag og effektiv forvaltning innen plan, bygg og geodata. Målbildet følger KS KommITs syv brukerbehov, syv funksjonelle krav, syv arkitekturprinsipper og fem strategiske føringer. Målbildet eksemplifiseres med brukerreiser for søker og saksbehandler i en byggesak samt tilhørende målbilder for arkitektur. Strategien er at målbildet operasjonaliseres ved hjelp av felles kommunalt rammeverk for digitalisering. Rammeverket omfatter en felles verktøykasse fylt med virkemidler for kartlegging av brukerbehov, gjennomføring av anskaffelser, bruk av nasjonale standarder, grunndataregistre og fellesløsninger. 1 Innledning 1.1 Formål Hensikten med dette dokumentet er å klargjøre KS KommITs visjon, ambisjon, mål og strategi for fagområdet plan, bygg og geodata. Dokumentet henvender seg primært til ledere innenfor plan- og byggesaksområdet i kommunal sektor. Dokumentet bygger på KS KommITs visjon om at felles kommunal IKT-arkitektur samordner kommunal sektor i leveranse av digitale tjenester som gir innbyggere og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. 1.2 Bakgrunn Bygg og infrastruktur danner rammen for verdiskapning og livsutfoldelse i et samfunn. Bygg-, anlegg og eiendomsnæringen er blant landets største både i omsetning og sysselsetting. Innbyggere og næringsliv forventer at kommunene 1 legger til rette for en utvikling som sikrer en optimal arealbruk og bebyggelse. De forventer også at kommunene legger til rette for innsyn og medvirkning i disse prosessene, og at de har tilgang til hensiktsmessige digitale 2 tjenester i denne sammenheng. Det er bred enighet om at sektoren har et stort potensiale for utvikling, ikke minst i forhold til mer effektive plan- og byggesaksprosesser og en mer miljø- og klimavennlig utbygging. Det en klar forståelse av at digitalisering er en viktig driver for denne utviklingen. 1 Med «kommuner» menes det både kommuner og fylkeskommuner gjennomgående i dokumentet. 2 «Digital» og «elektronisk» er synonyme begreper. 4

5 Programmet KS KommIT skal bidra til en samordning av dette digitaliseringsarbeidet ved å utstyre kommunene med verktøy, kompetanse og føringer slik at de selv blir i stand til å gjennomføre digitaliseringsprosjekter som fører kommunene i en felles retning innenfor sektoren. KS KommITs innsats innen plan, bygg og geodata er en del av en helhetlig satsing på felles kommunal IKTarkitektur som beskrives i dokumentet Visjon, ambisjon og strategi for felles kommunal IKTarkitektur. 1.3 Sektorutfordringer KS KommIT har i 2014 foretatt en kartlegging av dagens situasjon, brukerbehov og kartlegging av funksjonelle krav knyttet til utvikling av digitale tjenester innen plan, bygg og geodata. Dagens utfordringer oppsummeres i tabellen under: Tema Utfordringer 1. Digitale tjenester Det er liten tilgang til og lav kvalitet på digitale tjenester. Søknadsprosessen oppleves som krevende og komplisert for søker. 2. Digital reguleringsplan Kommunene håndterer tjenesteproduksjonen i stor grad manuelt. Kommunene mangler digitale plandata med ønsket kvalitet. Få kommuner tilbyr tjenester basert på åpne digitale planregistre. Reguleringsbestemmelsene foreligger ikke på digital form. 3. Standarder Standarder for samhandling mellom systemer og komponenter (geointegrasjon) er i liten grad implementert. 4. Fagsystem og verktøy for saksstøtte Mange fagsystemer er ikke i stand til å utveksle data i en standardisert form med fellesregistre, andre fagsystem og sak/arkivsystem. 5. KOSTRA-rapportering KOSTRA-rapportering er i dag en omfattende og krevende oppgave som i hovedsak håndteres manuelt. Styringsdata på tvers av kommunene er lite sammenlignbare. Tabell 1- Sektorutfordringer 1.4 Pågående prosjekter KS KommITs visjon for plan, bygg og geodata skal oppnås gjennom målrettede prosjekter beskrevet i Styringsmodell for sektorgruppen plan, bygg og geodata. Arbeidet i prosjektene er påbegynt i samarbeid med partnerkommunene Trondheim, Sandnes, Bærum, Asker, Arendal, Tønsberg og Skedsmo. Dagens situasjon er kartlagt med utfordringer, interessenter, samt at det er utarbeidet et første utkast til brukerreiser og arkitekturmålbilder som omtales i dette dokumentet. 5

6 2 Vi digitaliserer plan, bygg og geodata Plan, bygg og geodata jobber for et digitalt førstevalg som gir en enklere hverdag for innbyggere og næringsliv og effektiv forvaltning. I visjonen møter innbyggere, næringsliv og saksbehandlere digitale tjenester som er basert på brukerbehov. Saksbehandlernes digitale tjenester og fagsystemer bidrar til å effektivisere og forenkle tjenesteproduksjonen fordi data gjenbrukes, datakvaliteten økes, det er forbedret beslutningsstøtte og automatiserte prosesser. Felles kommunal IKT-arkitektur utgjør grunnmuren i visjonen. Felles kommunal IKT-arkitektur er en forutsetning for at lokale fagsystemer samhandler digitalt med offentlige eiendoms- og kartdata, folkeregister, enhetsregister, ID-porten, digital postkasse og andre fellesløsninger. Figur 1: KS KommITs visjon for plan, bygg og geodata tilgjengelig. Dette gjør de lokale fagsystemene i stand til å understøtte digitale tjenester basert på brukerbehov. Innbyggere og næringsliv opplever at de digitale tjenestene innen plan og bygg henger godt sammen, og at informasjonen er lett 3 Ambisjonsnivået for digitalisering av plan, bygg og geodata Vår visjon innebærer at kommunene tenker digitalt, jobber nasjonalt og gjennomfører lokalt. Det betyr at vi skal: Skape digitale tjenester sammen med innbyggere, næringsliv og ansatte: Digitale tjenester skapes sammen med brukere, ansatte innen plan, bygg og geodata fra kommuner og andre interessenter 3. Jobbe for økt samhandling på tvers av sektoren: Fellesløsninger for funksjonalitet og standarder for arkitektur innen plan, bygg og geodata deles på tvers av kommunene. 3 Andre interessenter for plan, bygg og geodata betyr i hovedsak direktoratet for byggkvalitet (DiBK), Kartverket og SSB. 6

7 Forbedre samhandling mellom stat og kommune: Felles kommunal IKT-arkitektur muliggjør at lokale fagsystemer innen plan, bygg og geodata og nasjonale og kommunale fellesløsninger snakker sammen. Bruke vår felles verktøykasse: Felles verktøykasse muliggjør felles kommunal IKT-arkitektur innen plan, bygg og geodata med fokus på brukerreiser, felleskomponenter (f.eks. Matrikkelen, Det offentlige kartgrunnlaget (DOK), implementering av felles standarder og grensesnitt (f.eks. Geointegrasjon), felles krav til sikkerhet og felles kravspesifikasjoner eksempelvis knyttet til hvordan fagsystemer integreres med fellesløsninger og grunndataregistre. Realisere gevinster: Frigjøre ressurser i kommunen ved å effektivisere arbeidsprosesser og innføre selvbetjening gjennom digitale tjenester. Kostnader og effekter måles i alle prosjekter, og gevinstene kan benyttes til å gi flere og bedre tjenester. Øke digital kompetanse: Kommunenes medarbeidere skal ut på en endringsreise, og da må de ha kompetanse for å bli trygge. Økt kompetanse i bruk av felles kommunalt rammeverk for digitalisering sørger for at kommunene settes i stand til å nå visjonen. Ambisjonsnivået innebærer at kommunene deltar aktivt i KS KommIT sitt arbeid fremfor å utvikle nye digitale løsninger innen plan, bygg og geodata på egen hånd. 4 Målbildet for digitalisering av plan, bygg og geodata KS KommIT har i dokumentet Visjon, ambisjon og strategi for felles kommunal IKT-arkitektur definert syv brukerbehov, syv funksjonelle krav, syv arkitekturprinsipper og fem strategiske føringer for digitale tjenester og fagsystemer. Beskrivelsen av målbildet illustrerer hvordan plan, bygg og geodata møter disse behovene, kravene og føringene. Målbildet er definert i KommITs pågående plan, bygg og geodata-prosjekter 4, og er ikke endelig. 4.1 Målbildet for brukerbehov og funksjonelle krav Målbildet for KS KommITs brukerbehov, funksjonelle krav, arkitekturprinsipper og strategiske føringer eksemplifiseres med en brukerreise for søker og saksbehandler i en byggesak der det søkes om byggetillatelse for enebolig. KS KommIT jobber med tiltak som berører flere typer tjenester og forvaltningsnivåer enn disse to brukerreisene illustrerer. Brukerreisene beskriver hvordan fremtidens byggesøknad kan foregå fra brukerens ståsted. For hvert steg, påpekes det hvordan målbildet skaper en enklere hverdag for innbyggere og næringsliv og en mer effektiv forvaltning Brukerreise for innbygger: Byggesøknad 1. Logge på. Søkeren logger seg på kommunens digitale tjeneste for plan og bygg på sitt nettbrett ved hjelp av ID-porten. Enklere hverdag: Innbygger har mulighet til å velge det medium/kanalen som passer innbyggeren best. 4 For mer detaljer om pågående prosjekter se dokumentet «Styringsdokument for sektorgruppen plan, bygg og geodata». 7

8 Effektiv forvaltning: Kommunen gjenbruker fellesløsningen ID-porten. Fellesløsningen vedlikeholdes nasjonalt og er derfor rimeligere for kommunen istedenfor at kommunen utvikler egen innloggingsfunksjonalitet. I tillegg er løsningen sikrere og gir økt datakvalitet. 2. Åpne tjeneste. Søkeren åpner den digitale tjenesten for byggesøknad. 3. Velge eiendom. Den digitale tjenesten gir søkeren oversikt over hvilke eiendommer som er registrert på søkeren, og søkeren velger aktuell eiendom. 4. Åpne digital byggesøknad. Den digitale byggesøknaden inneholder alle relevante offentlige data om den aktuelle eiendommen (pre-utfylt informasjon) vedrørende kart, reguleringsplan og eiendomsopplysninger. Søknaden inneholder enkle veiledninger. Søkeren kjenner seg igjen i stegene og måten informasjon etterspørres på. Enklere hverdag: Søker slipper å taste inn samme informasjon flere ganger og informasjon som det offentlige allerede har i sine registre. Søknadsprosessen er rask og enkel p.g.a. intuitiv og gjenkjennbar prosess, samt enkle veiledninger. Effektiv forvaltning: Saksbehandleren slipper innhenting av manglende informasjon og kvalitetssikring. Saksbehandleren mottar også færre henvendelser fra søker. Figur 2: Brukerreise for innbygger 5. Fylle inn søknad. Søkeren fyller inn bygningsinformasjon, laster opp tegningen for den valgte boligen, og plasserer boligen i kartet. Det benyttes 3D-visning for å visualisere eneboligen på tomta. Enklere hverdag: 3-D visning forenkler plassering av boligen på tomta. Effektiv forvaltning: Saksbehandleren mottar færre henvendelser fra søker. 8

9 6. Kontrollere søknad. Den sammenstilte informasjonen og byggetegningen blir automatisk sjekket mot en regelmotor for lokale og nasjonale krav, og varsler søkeren om at noen av de offentlige kravene ikke er oppfylt. Den digitale tjenesten presenterer en oversikt over de naboene som skal varsles. Nabovarsel sendes automatisk. Søkeren mottar bekreftelse på at naboer ikke har innvendinger og at de offentlige kravene er oppfylt. Enklere hverdag: Søkeren opplever tilbakemelding «der og da» og kan justere søknaden for å møte kravene. Nabovarsel krever ikke mye tid og oppfølging. Effektiv forvaltning: Saksbehandlingen er i stor grad automatisert. Saksbehandleren slipper i ettertid tidkrevende rutinearbeid og kan derfor fokusere mer på grundig kvalitetssikring av forslag til vedtak. 7. Sende søknad. Søkeren sender inn søknaden via den digitale tjenesten for byggesøknad. Enklere hverdag: Innbyggeren sparer penger og miljø ved å sende søknaden digitalt. Effektiv forvaltning: Kommunen mottar den digitale søknaden direkte inn i arkivet i standard format. Det spares tid på inntastning og kvalitetssikring av søknaden. 8. Motta svar. Søkeren mottar endeling godkjenning og byggetillatelse i sin digitale postkasse. Enklere hverdag: Digital utsendelse gir søkeren raskere svar, tilgjengeliggjort i det medium/kanal innbyggeren foretrekker. Effektiv forvaltning: Kommunen sparer tid og penger på papirutsendelse av svar. Informasjonssikkerhet økes, og dokumentene blir lettere å spore. 9. Betale gebyrer. Søkeren får innsyn i gebyrer og velger å betale med kort eller via e-faktura. Enklere hverdag: Søkeren velger foretrukket betalingsmåte. Effektiv forvaltning: Ressursbruk knyttet til fakturahåndtering reduseres. 9

10 4.1.2 Brukerreise for saksbehandleren: Saksbehandling Figur 3: Brukerreise for saksbehandler 1. Logge på. Saksbehandleren logger seg på sin datamaskin og får tilgang til fagsystemet for plan og bygg. 2. Åpne personlig arbeidsflate. Saksbehandleren åpner sin personlige arbeidsflate i fagsystemet. Effektiv forvaltning: Brukerstyrt arbeidsflate presenterer kun informasjon som er relevant for saksbehandleren. 3. Åpne byggesøknad. Saksbehandleren mottar byggesøknaden på sin personlige arbeidsflate. Byggesøknaden er allerede automatisk kontrollert mot lokale og nasjonale krav, og det er automatisk listet opp genererte arbeidsoppgaver for saksbehandleren. Arbeidsflaten gir tilgang til alle aktuelle fagsystemer uten ekstra pålogginger. Effektiv forvaltning: Brukerstyrt arbeidsflate gir skreddersydd oppgaveliste. Saksbehandlingen er i stor grad automatisert, og saksbehandleren slipper tidkrevende rutinearbeid. 4. Kvalitetssikre søknad. Saksbehandleren kvalitetssikrer saksbehandlingen og vurderer behovet for å varsle myndigheter som kan ha innsigelser til tiltaket. Enklere hverdag: Søkeren opplever en rask saksbehandling og likebehandling. Effektiv forvaltning: Saksbehandleren bruker ikke tiden sin på rutinepregede oppgaver, og dette bidrar til økt kvalitet på saksbehandlingen siden saksbehandleren kan bruke en større del av tiden sin på kvalitetssikring. 10

11 5. Sende svar. Saksbehandleren sender svaret til søkerens digitale postkasse, og saken er dokumentert digitalt til kommunens arkiv. Matrikkelen og kartdata oppdateres automatisk med endringer. Enklere hverdag: Digital utsendelse gir raskere og mer tilgjengelige svar. Effektiv forvaltning: Kommunen sparer tid og penger på papirutsendelse. Informasjonssikkerhet økes, og dokumentene blir lettere å spore. Automatiske oppdateringer i registrene sparer tid. 6. Sende regning. Informasjon vedrørende gebyrer tilgjengeliggjøres automatisk for søkeren. Effektiv forvaltning: Ressursbruk knyttet til fakturahåndtering reduseres. 4.2 Målbildet for digitale tjenester innen plan, bygg og geodata KS KommITs målbilde for plan, bygg og geodata realiseres ved hjelp av felles kommunalt rammeverk for digitalisering som operasjonaliserer syv brukerbehov, syv funksjonelle krav, syv arkitekturprinsipper og fem strategiske føringer Målbildet for digitale tjenester knyttet til brukerreise byggesøknad Målbildet under beskriver hvordan brukerreisen knyttet til byggesøknad benytter informasjon fra nasjonale grunndataregistre, gjør bruk av nasjonale og kommunale fellesløsninger, og er integrert med kommunens fagsystemer. 1. Logge på. Innlogging skjer ved hjelp av fellesløsningen ID-porten. 2. Åpne tjeneste. Åpningen av den digitale tjenesten for plan, bygg og geodata skjer ved hjelp av Altinn som formidler den digitale tjenesten. 3. Velge eiendom. Valg av eiendom skjer basert på informasjon hentet fra Matrikkelen vedrørende hvilke eiendommer søkeren eier, og søkeren gjør valg på hvilken eiendom som gjelder. 4. Åpne digital byggesøknad. Når søkeren åpner byggesøknaden hentes det inn data om eiendommen fra Matrikkelen, reguleringsplan og kart. I tillegg er det mulig å hente data om flom, skredfare, og andre temaer fra nasjonale myndigheter, som f.eks. NVE Fylle inn søknad. Søkeren fyller inn søknaden og oppgitte opplysninger kommer inn i kommunens arkiv. 6. Kontrollere søknad. Søknadsopplysninger kontrolleres mot regelverket av IKT-løsning med innebygde regler. Løsningen sjekker byggesøknaden mot lokale og nasjonale krav, samt sjekker om det er behov for nabovarsel. Den digitale tjenesten generer evt. automatiske nabovarsel og mottar svar på det. Tjenesten informerer søkeren når alle krav er oppfylt og naboene ikke har innvendinger. 7. Sende søknad. Søker sender søknaden. Søknads data går via SvarInn, og havner i kommunens arkiv. 8. Motta svar. SvarUt sender søkeren varsel om svar på byggesøknad via SMS/e-post, og søkeren mottar svar i sin digitale postkasse. 9. Betale gebyrer. Søker mottar gebyropplysninger og evt. e-faktura sendt fra kommunens økonomisystem. 5 NVE er Norges Vassdrags- og Energidirektorat 11

12 Gjennom alle steg benyttes det felles standarder og grensesnitt for datautvekslingen mellom fellesløsninger, fagsystemer og grunndataregistre, herunder også geointegrasjon. Figuren under illustrerer målbildet for de digitale tjenestene knyttet til brukerreisen for innbygger. Figur 4: Målbilde for digitale tjenester knyttet til brukerreise innbygger Målbilde for digitale tjenester knyttet til brukerreise saksbehandling Målbildet under beskriver hvordan brukerreisen knyttet til saksbehandling benytter informasjon fra nasjonale grunndataregistre, gjør bruk av nasjonale og kommunale fellesløsninger, og er integrert med kommunens fagsystemer. 1. Logge på. Saksbehandleren logger seg på sin datamaskin og får rollebasert tilgang til fagsystemet. 2. Åpne personlig arbeidsflate. Saksbehandleren får opp sin personlige arbeidsflate i fagsystemet. 3. Åpne byggesøknad. Saksbehandleren åpner den ferdig (automatisk) kontrollerte byggesøknaden i fagsystemet. Saksbehandleren får opp søknaden med tilhørende kart, reguleringsplan og eiendomsdata fra Matrikkelen. 4. Kvalitetssikre byggesøknad. Saksbehandleren benytter fagsystemet for å kvalitetssikre søknaden og varsle myndighetene ved behov. 5. Sende svar. Saksbehandler sender svar på søknad via arkivsystemet og SvarUt til digital postkasse. På samme tid oppdateres Matrikkelen og kartdata. 6. Sende regning. Kommunens økonomisystem mottar betalingsgrunnlag for gebyr tilknyttet byggesøknaden fra arkivet. Økonomisystemet tilgjengeliggjør data om gebyrsatser og evt. grunnlag for e-faktura automatisk. Økonomisystemet oppdaterer arkivet. 12

13 Gjennom alle steg benyttes det felles standarder og grensesnitt for datautvekslingen mellom fellesløsninger, fagsystemer og grunndataregistre, herunder også geointegrasjon. Figuren under illustrerer målbildet for de digitale tjenestene knyttet til brukerreisen for saksbehandler. Figur 5: Målbilde for digitale tjenester knyttet til brukerreise saksbehandler 5 Strategi for å nå visjonen 5.1 Strategiske føringer KS KommIT har definert fem strategiske føringer i visjonsdokumentet Rammeverk for digitalisering og felles kommunal IKT-arkitektur. Arbeidet med plan, bygg og geodata følger de strategiske føringene: 1) Digitale tjenester skal være tilgjengelige på nett for innbyggere og næringsliv Innbyggere og næringsliv skal ha enkel og brukervennlig tilgang til tjenester i kommunikasjonen med kommune og fylkeskommune. Alle digitale tjenester innen plan, bygg og geodata skal innføres med tilhørende kompetansetilbud på «KS Læring den digitale kompetanse arena». 2) Det skal være fokus på effektiv tjenesteproduksjon innen plan, bygg og geodata Det skal være fokus på effektiv tjenesteproduksjon i kommunenes arbeid med digitalisering. Det skal være økt grad av standardisering av tjenesteproduksjon på tvers av kommunene. 13

14 Det skal gjennomføres kompetanseheving knyttet til gevinstrealisering og herunder effektivisering av arbeidsprosesser for plan- og byggesak for å sikre effektiv tjenesteproduksjon. 3) Felles kommunal IKT-arkitektur innen plan, bygg og geodata skal muliggjøre effektivisering Felles kommunal IKT-arkitektur skal rive ned siloer i og mellom kommunene, stimulere til standardisering av teknologi, forenkle integrasjon og muliggjøre effektivisering og forbedring av tjenester. Felles kommunal IKT-arkitektur skal samhandle med Matrikkelen, Folkeregistret, Enhetsregistret, offentlige kartdata, ID-porten, digital postkasse og andre fellesløsninger for å sikre brukerbehov, funksjonelle krav, gjenbruk av løsninger og god datakvalitet. Felles kommunal IKT-arkitektur skal gjøre kommunene mer handlekraftige og oppnå økt valgfrihet i tett samarbeid med leverandør-industrien gjennom dens interesseorganisasjoner. 4) Virksomhetssiden og IKT hånd i hånd Sammen skal kommunens ledelse, IKT-avdelingen og øvrig virksomhet nå visjonen om et reelt digitalt førstevalg. IKT-behov skal samordnes på tvers av sektorer, avdelinger og kommuner. 5) Nasjonale fellesløsninger skal utnyttes på tvers av sektoren Det skal utvikles standardiserte felleskomponenter sammen med stat og kommune som løser informasjonsflyt mellom de ulike forvaltningsnivåene, og mellom det offentlige, innbyggere og næringsliv. Felleskomponentene (f.eks. Matrikkelen og ID-porten) skal driftes og videreutvikles i et fellesskap. Visjonen og ambisjonen operasjonaliseres gjennom en stegvis tilnærming beskrevet i Visjon, ambisjon og strategi for felles kommunal IKT-arkitektur. Dette kombineres med kompetanseheving tilpasset ulike grupper av interessenter (ledere, ansatte, leverandører med flere). 5.2 Digital modningsprosess på veien mot målbildet Tjenesteproduksjon innen plan, bygg og geodata foregår med like rammebetingelser på tvers av kommunesektoren (med lokalt vedtatte politiske krav på enkelte områder). Til tross for dette, har like tjenester ulike benevnelser og begreper på tvers av kommunene. Kommunene opererer i dag også med lokale kopier av Matrikkeldata og kart. Felles begreper og forståelse (semantikk) og felles basisinformasjon (bruk av felles grunndataregistre) er en forutsetning for å kunne innføre digitale tjenester. En annen forutsetning for å innføre felles digitale tjenester, er å utforme arbeidsprosessene knyttet til tjenesteproduksjonen innen plan, bygg og geodata mer likt. Dette betyr ikke identisk tjenesteproduksjon på tvers av kommunene, men en mer lik tilnærming til arbeidsprosessene. Figuren under illustrerer en gradvis digital modning. Kommunene beveges samlet sett fra nåsituasjonen til en økt digital modenhet ved å innføre felles standarder og krav ved bruk av 14

15 verktøykasse og verktøykatalog. Bruk av felles kommunale IKT-løsninger som eksempelvis SvarUt samt felles standarder og grensesnitt (eksempelvis geointegrasjon) medfører økt digital modenhet. I det neste trinnet av digital modenhet følger kommunal sektor en mer standardisert tilnærming til brukerreiser og tjenesteproduksjon. Dette betyr at sektoren følger en felles metodikk for helhetlig design av brukerreiser og tjenester. I det neste trinnet av digital modenhet har kommunene etablert kommunale digitale tjenester med mulighet for lokal tilpasning. Nå tilbys felles kommunale digitale løsninger, hvor kommunene eventuelt foretar tilpasninger i henhold til lokale politiske vedtatte føringer og krav. Det endelige målbildet er digitalt førstevalg med fokus på brukerbehov, bruk av fellesløsninger, og digitale løsninger som hovedregel for kommunikasjon. Visjonen om digitalt førstevalg oppnås ved at tjenester innen plan, bygg og geodata følger felles standarder og krav, at det følges samme metodisk tilnærming til design av digitale tjenester og tjenesteproduksjon. Den digitale modningsprosessen vil derfor gi oss verdifull kunnskap og nye innspill til løpende oppdatering av våre tiltaks- og handlingsplaner. Figur 6: Kommunenes stegvise tilnærming til digitalisering innen plan, bygg og geodata 15

16 Figuroversikt Figur 1: KS KommITs visjon for plan, bygg og geodata... 6 Figur 2: Brukerreise for innbygger... 8 Figur 3: Brukerreise for saksbehandler Figur 4: Målbilde for digitale tjenester knyttet til brukerreise innbygger Figur 5: Målbilde for digitale tjenester knyttet til brukerreise saksbehandler Figur 6: Kommunenes stegvise tilnærming til digitalisering innen plan, bygg og geodata

Målbildet for digitalisering arkitektur

Målbildet for digitalisering arkitektur Målbildet for digitalisering arkitektur KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse 1. Hva målbildet betyr for kommunene... 3 1.1 Digital

Detaljer

Visjon, ambisjon og strategi

Visjon, ambisjon og strategi Visjon, ambisjon og strategi for felles kommunal IKT-arkitektur Juni 2014 cm KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse Dokumentkart...

Detaljer

DigIT DoIT - KommIT. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

DigIT DoIT - KommIT. Rune Sandland, Sjefsarkitekt DigIT DoIT - KommIT Rune Sandland, Sjefsarkitekt Framtidas kommune vil gi digitalt førstevalg til innbyggere og næringsliv på bakgrunn av deres behov http://www.ks.no/kommune2020 Digitaliseringsstrategi

Detaljer

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet Rune Sandland, Sjefsarkitekt Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: Vedtak i KS hovedstyre 23. mai 2012 Skal i første omgang gå ut

Detaljer

Modernisering av offentlig sektor En enklere hverdag for innbygger og næringsliv. Og effektiv forvaltning

Modernisering av offentlig sektor En enklere hverdag for innbygger og næringsliv. Og effektiv forvaltning Modernisering av offentlig sektor En enklere hverdag for innbygger og næringsliv. Og effektiv forvaltning Sandefjord den 14. oktober 2014 Michael Pande-Rolfsen Framtidas kommune vil gi digitalt førstevalg

Detaljer

DigIT DoIT KommIT Innovasjon i KS KommIT. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

DigIT DoIT KommIT Innovasjon i KS KommIT. Rune Sandland, Sjefsarkitekt DigIT DoIT KommIT Innovasjon i KS KommIT Rune Sandland, Sjefsarkitekt Framtidas kommune vil gi digitalt førstevalg til innbyggere og næringsliv på bakgrunn av deres behov Felleskapet organiseres og deltar

Detaljer

DIGITALISERING AV KOMMUNAL SEKTOR

DIGITALISERING AV KOMMUNAL SEKTOR Felles informasjonsforvaltning i offentlig sektor Hvorfor trenger vi det, hva bør det omfatte og hvordan? Rune Sandland, Sjefsarkitekt Del 1 DIGITALISERING AV KOMMUNAL SEKTOR Tenke digitalt utvikle nasjonalt

Detaljer

Styringsmodell. KPR Plan, bygg og geodata. Oktober 2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON. The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

Styringsmodell. KPR Plan, bygg og geodata. Oktober 2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON. The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Styringsmodell KPR Plan, bygg og geodata Oktober 2014 cm KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse Dokumentkart... 3 1 Innledning...

Detaljer

Fellesmøte GeoForum fornye plan- og byggesaksprossen i kommunene. Oslo den 7. februar 2017 Michael Pande-Rolfsen Prosjektleder Plan, bygg & geodata

Fellesmøte GeoForum fornye plan- og byggesaksprossen i kommunene. Oslo den 7. februar 2017 Michael Pande-Rolfsen Prosjektleder Plan, bygg & geodata Fellesmøte GeoForum fornye plan- og byggesaksprossen i kommunene Oslo den 7. februar 2017 Michael Pande-Rolfsen Prosjektleder Plan, bygg & geodata «Dagens løsning for byggesøknader kan sammenliknes med

Detaljer

KommITed: Prosjekt- og porteføljestyring. Aleksander Øines, KS KommIT

KommITed: Prosjekt- og porteføljestyring. Aleksander Øines, KS KommIT KommITed: Prosjekt- og porteføljestyring Aleksander Øines, KS KommIT KS KommIT er et KS- program for IKT- samordning i kommunesektoren Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: Vedtak i

Detaljer

DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg Hvordan når vi målet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg Hvordan når vi målet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg Hvordan når vi målet Rune Sandland, Sjefsarkitekt AGENDA KommIT på 1 2 3 Digitalt førstevalg Hva bidrar vi med fra KommIT Den enkelte kommune Program for IKT-samordning

Detaljer

ebyggesak 360 «Fagsystem for digital byggesaksbehandling» Knut-Erik Gudim Produktsjef Tieto, Software Innovation

ebyggesak 360 «Fagsystem for digital byggesaksbehandling» Knut-Erik Gudim Produktsjef Tieto, Software Innovation ebyggesak 360 «Fagsystem for digital byggesaksbehandling» Knut-Erik Gudim Produktsjef Tieto, Software Innovation Knut-erik.gudim@tieto.com Dagenssituasjon i mange kommuner Dagens byggesaksystemer er Arkiv-

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg - Hvordan kommunene skal nå målet. Solrunn Hårstad Medlem KSave

DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg - Hvordan kommunene skal nå målet. Solrunn Hårstad Medlem KSave DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg - Hvordan kommunene skal nå målet Solrunn Hårstad Medlem KSave AGENDA KommIT på 1 2 3 Velferdsteknologi - Hva skjer nå KS KommIT er et KS-program for IKT-samordning

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Oslo 28.05.15

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Oslo 28.05.15 Tenke digitalt Jobbe nasjonalt Gjennomføre lokalt KS KommIT Oslo 28.05.15 Hovedoppgaver KommIT Effektmål Samordning i kommunesektoren (428 kommuner, 19 fylkeskommuner, 500+ foretak) Samordning stat/kommune

Detaljer

ebyggesak 360 «Fremtidens byggesaksbehandling vil foregå i skyen» Knut-Erik Gudim Produktsjef Tieto, Software Innovation

ebyggesak 360 «Fremtidens byggesaksbehandling vil foregå i skyen» Knut-Erik Gudim Produktsjef Tieto, Software Innovation ebyggesak 360 «Fremtidens byggesaksbehandling vil foregå i skyen» Knut-Erik Gudim Produktsjef Tieto, Software Innovation Knut-erik.gudim@tieto.com Dagenssituasjon i mange kommuner Stor del av den totale

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Presentasjon KPR plan, bygg og geodata ebygg-prosjektet. Foto: Carl-Erik Eriksson

Presentasjon KPR plan, bygg og geodata ebygg-prosjektet. Foto: Carl-Erik Eriksson Presentasjon KPR plan, bygg og geodata 11.09.2015 ebygg-prosjektet Foto: Carl-Erik Eriksson Organisering av ebyggprosjektet Styringsgruppe Digitalt førstevalg Programleder Digitalt førstevalg Prosjektet

Detaljer

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune 2021 Vedtatt av RLG 15.05.17 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune... 3 1.1 Visjon

Detaljer

Felles kommunalt rammeverk for digitalisering - eller Felles kommunal IKT-arkitektur

Felles kommunalt rammeverk for digitalisering - eller Felles kommunal IKT-arkitektur Felles kommunalt rammeverk for digitalisering - eller Felles kommunal IKT-arkitektur SAMDOK-konferansen, 12. november 2015 Anne Mette Dørum, spesialrådgiver KS KS digitaliseringsarbeid Digitaliseringsstrategi

Detaljer

Digitalisering av planer

Digitalisering av planer Norwegian Ministry of Local Government and Modernisation Digitalisering av planer Tor Gunnar Øverli KMD / Asplan Viak Boligprodusentene 28.10.2016 Digitalisering av plan- og byggesaksområdet Mange aktører

Detaljer

Kommunenes rolle i digitalisering av offentlig sektor

Kommunenes rolle i digitalisering av offentlig sektor Kommunenes rolle i digitalisering av offentlig sektor Aleksander Øines Informasjon og Kommunikasjon Kommunene? Dette er kommunal sektor: 19 fylkeskommuner 428 kommuner Ca. 500 bedrifter som har 440 000

Detaljer

IKT-STRATEGI

IKT-STRATEGI IKT-STRATEGI 2017-2020 Sak 232/2017. Vedtatt i fylkesrådet juni 2017. Foto: crestock Med IKT blir framtida enklere! Dette er en kort, konsis og fremtidsrettet IKT-strategi. Den skal gjøre en reell forskjell

Detaljer

Hvordan komme i gang med digitaliseringsarbeidet innenfor plan- og byggesaksområdet?

Hvordan komme i gang med digitaliseringsarbeidet innenfor plan- og byggesaksområdet? Hvordan komme i gang med digitaliseringsarbeidet innenfor plan- og byggesaksområdet? NKF Tromsø den 30.01.2017 Michael Pande-Rolfsen Prosjektleder Plan, bygg & geodata Tema Informasjon om det pågående

Detaljer

3-1 Digitaliseringsstrategi

3-1 Digitaliseringsstrategi 3-1 Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Digitaliseringsstrategi 2017-2020, forslag fra Regional rådmannsgruppe 3-1 Digitaliseringsstrategi Side 2 Innledning Digitaliseringen av samfunnet gir muligheter for

Detaljer

Felles kommunal IKT-arkitektur. Geomatikkdagene 2015, Lillehammer 18. mars Michael Pande-Rolfsen Prosjektleder Plan, bygg& geodata KS KommIT

Felles kommunal IKT-arkitektur. Geomatikkdagene 2015, Lillehammer 18. mars Michael Pande-Rolfsen Prosjektleder Plan, bygg& geodata KS KommIT Felles kommunal IKT-arkitektur Geomatikkdagene 2015, Lillehammer 18. mars Michael Pande-Rolfsen Prosjektleder Plan, bygg& geodata KS KommIT Forventninger fra innbyggere og næringsliv KS digitaliseringsarbeid

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018

KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 1. INNLEDNING Digitalisering gir mulighet for bedre og mer effektive offentlige tjenester. Innbyggere og næringsliv har høye forventninger til gode

Detaljer

Forventninger til digitalisering. Sentrale byggeklosser for digitalisering av plan- og byggesaksprosessen.

Forventninger til digitalisering. Sentrale byggeklosser for digitalisering av plan- og byggesaksprosessen. Forventninger til digitalisering. Sentrale byggeklosser for digitalisering av plan- og byggesaksprosessen. Fagdag fylkesøkonomi 9. januar 2018, Oslo Michael Pande-Rolfsen Prosjektleder plan, bygg og geodata

Detaljer

Digitalisering gjennom standardisering og bruk av felleskomponenter. Lars Tveit Direktør Collaboration & Business Solutions Regional Consulting

Digitalisering gjennom standardisering og bruk av felleskomponenter. Lars Tveit Direktør Collaboration & Business Solutions Regional Consulting Digitalisering gjennom standardisering og bruk av felleskomponenter. Lars Tveit Direktør Collaboration & Business Solutions Regional Consulting En reise gjennom digitalisering av kommunal sektor. 2005-2010

Detaljer

Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS

Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS Tre elementer i digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor Digitaliseringsstrategi

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Flere felleskomponenter kommer! Kan kommunesektoren samle seg om felleskomponenter i skyen?

Flere felleskomponenter kommer! Kan kommunesektoren samle seg om felleskomponenter i skyen? Flere felleskomponenter kommer! Kan kommunesektoren samle seg om felleskomponenter i skyen? NOKIOS Trondheim 31. oktober 2013 Michael Pande-Rolfsen Rådgiver, KommIT KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Detaljer

Digitalisering og deling i kommunal sektor

Digitalisering og deling i kommunal sektor Digitalisering og deling i kommunal sektor 31.oktober 2013 Kirsti Kierulf Programleder KommIT Trude Andresen Områdedirektør KS forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende

Detaljer

3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI

3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI 3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI 2017-2020 GAUSDAL KOMMUNE LILLEHAMMER KOMMUNE ØYER KOMMUNE INNLEDNING Digitaliseringen av samfunnet gir muligheter for innovasjon, økt produktivitet og bedre kvalitet i både

Detaljer

Strategi for Pasientreiser HF

Strategi for Pasientreiser HF Strategi 2017 2019 for Pasientreiser HF Revisjoner: Dato Versjon Beskrivelse 10.3.2017 0.8 Orientering i styret til Pasientreiser ANS 24.4.2017 1.0 Dokument behandlet i styret til Pasientreiser HF Side

Detaljer

Bygg og bygningsdata i. Matrikkelen

Bygg og bygningsdata i. Matrikkelen Bygg og bygningsdata i 1 Matrikkelen Geointegrasjon Matrikkelsamling 22. og 23 november 2017 Lars Fredrik Gyland 1 2 Agenda Historikk/bakgrunn/videreføring Hva kan fagområdene i geointegrasjon brukes til?

Detaljer

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode Dokumentasjon fra Skate Veikartarbeidet for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor periode 2016-2018 Versjon 1.0 17.11.15 for nasjonale felleskomponenter og løsninger i offentlig

Detaljer

http://kurs.kommit.no november 2014 KS KommIT Anskaffelseskonferansen Oslo 13.11.14

http://kurs.kommit.no november 2014 KS KommIT Anskaffelseskonferansen Oslo 13.11.14 Tenke digitalt Jobbe nasjonalt Gjennomføre lokalt KS KommIT Anskaffelseskonferansen Oslo 13.11.14 Agenda KommIT på 1-2-3 Digitalt førstevalg - Hvordan kommunene skal nå målet Kostnadskontroll, kvalitet

Detaljer

Strategi for Pasientreiser HF

Strategi for Pasientreiser HF Strategi 2017 2019 for Pasientreiser HF 1 Innhold side 1 Pasientens helsetjeneste 3 2 Overordnede føringer 4 2. 1 Stortingsmeldinger 4 2.2 Eiernes strategier og føringer 4 2.3 Pasientreiser HF sitt samfunnsoppdrag

Detaljer

Arkitektum. Nasjonale prosjekter på bygg. Digitaliseringskonferansen Vest-Telemark September Hallstein Søvik Daglig leder Arkitektum

Arkitektum. Nasjonale prosjekter på bygg. Digitaliseringskonferansen Vest-Telemark September Hallstein Søvik Daglig leder Arkitektum 1 Arkitektum Nasjonale prosjekter på bygg Digitaliseringskonferansen Vest-Telemark September 2017 Hallstein Søvik Daglig leder Arkitektum Om Arkitektum 2 Etablert i 2008-14 ansatte pr. september 2017 Vi

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 09.10.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 09.10.

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 09.10.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 09.10. Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 09.10.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 09.10.2013 Tid 09:00 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

Digitalisering og effektivisering i Bergen kommune. «sentralisering og standardisering»

Digitalisering og effektivisering i Bergen kommune. «sentralisering og standardisering» Digitalisering og effektivisering i Bergen kommune «sentralisering og standardisering» 500 Styring og standardisering 2014 Behov/krav IKT-strategi og styrende dokumenter Veileder IKT-handlingsplan Elektronisk

Detaljer

Digitalisering i kommunal sektor

Digitalisering i kommunal sektor Digitalisering i kommunal sektor Teknologiforum for Norge Digitalt Line Richardsen Fagleder Digitalisering, KS KS visjon En selvstendig og nyskapende kommunesektor Tre elementer i digitaliseringsarbeidet

Detaljer

KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter

KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter Fagdag IKA Trøndelag 12. desember 2012 Anne Mette Dørum Spesialrådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Dagens tema: Kort om bakteppet

Detaljer

Difi. Digitalisering av offentlig sektor. Offentlig sektor er ikke en enhet

Difi. Digitalisering av offentlig sektor. Offentlig sektor er ikke en enhet Difi Digitalisering av offentlig sektor Utfordringer for samhandling FINF 4001 høst 2016 endre.grotnes@difi.no (Difi) er regjeringens fagorgan for ledelse, forvaltningsutvikling, offentlige anskaffelser

Detaljer

Digitalisering av offentlig sektor

Digitalisering av offentlig sektor Digitalisering av offentlig sektor Utfordringer for samhandling FINF 4001 høst 2016 endre.grotnes@difi.no Difi (Difi) er regjeringens fagorgan for ledelse, forvaltningsutvikling, offentlige anskaffelser

Detaljer

Utfordringer for bruk av felles digitale tjenester i det offentlige

Utfordringer for bruk av felles digitale tjenester i det offentlige Utfordringer for bruk av felles digitale tjenester i det offentlige Tekniske, semantiske og organisatoriske utfordringer for samhandling i offentlig sektor Endre Grøtnes endre.grotnes@difi.no FINF 4001

Detaljer

Digitalisering (av arkiv) muligheter for bedre samhandling

Digitalisering (av arkiv) muligheter for bedre samhandling Digitalisering (av arkiv) muligheter for bedre samhandling Astrid Øksenvåg «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» KS kommunesektorens organisasjon har fire roller Interessepolitisk aktør Arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI

KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 1. INNLEDNING Digitalisering gir mulighet for bedre og mer effektive offentlige tjenester. Innbyggere og næringsliv har høye forventninger til gode

Detaljer

Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av

Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av Mandat Versjon 29.9.2017 Program for digitalisering av administrative tjenester Fase 1 Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av dd.mm.åå Programstyret 1 INNHOLD 1 Bakgrunn... 4 2 Strategiske mål for programmet...

Detaljer

Arkitekturprinsipper for Trondheim kommune. Versjon 1.0

Arkitekturprinsipper for Trondheim kommune. Versjon 1.0 Arkitekturprinsipper for Versjon 1.0 Innhold Dokumentinformasjon... 3 Dokumentversjonshistorikk... 3 Kontaktperson vedr. bruk av prinsippene... 3 Innledning... 4 Formål og overordnet beskrivelse... 4 Nasjonale

Detaljer

Digitalisering et lederansvar

Digitalisering et lederansvar Digitalisering et lederansvar Vest Telemark 19.09.17 Jan Erik Innvær, regiondirektør «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Verden er full av muligheter. Husk at du er en av dem. Gode oppvekstvilkår,

Detaljer

Effek8v Kommune Glade innbyggere Godt Næringsliv

Effek8v Kommune Glade innbyggere Godt Næringsliv Effek8v Kommune Glade innbyggere Godt Næringsliv 1. Den digitale Kommune er med i en digital symfoni 2. Den effek8ve og samhandlende kommune har selvbetjente innbyggere og næringsliv Vi samhandler og nå

Detaljer

Vedlegg til kravspesifikasjon ebyggesaksbehandling Standardiserte saksbehandlingsprosesser

Vedlegg til kravspesifikasjon ebyggesaksbehandling Standardiserte saksbehandlingsprosesser Vedlegg til kravspesifikasjon ebyggesaksbehandling Standardiserte saksbehandlingsprosesser Desember 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Standardiserte saksbehandlingsprosesser... 3 3. Eksempel

Detaljer

Digitalisering og effektivisering - Offentlig sektor, kommunesektoren og Bergen kommune. november 2016

Digitalisering og effektivisering - Offentlig sektor, kommunesektoren og Bergen kommune. november 2016 Digitalisering og effektivisering - Offentlig sektor, kommunesektoren og Bergen kommune november 2016 2016 Hvorfor digitalisering? 1 En brukerrettet og effektiv offentlig forvaltning 2 Verdiskaping og

Detaljer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer Mål HP 2012-2024 KI 1 Frogn kommune har et bevisst forhold til bruk av digitale kanaler og en effektiv og brukervennlig digital forvaltning. Hva skal måles?

Detaljer

Krav til digitalisering i stat og kommune

Krav til digitalisering i stat og kommune Kommunal- og moderniseringsdepartementet Krav til digitalisering i stat og kommune Seniorrådgiver Mona Naomi Lintvedt og Timothy Szlachetko Bergen, 30. mai 2017 Norge i Europa-toppen på digitalisering

Detaljer

Digitalisering i kommuner og fylkeskommuner vi jobber sammen eforum Trøndelag november 2017

Digitalisering i kommuner og fylkeskommuner vi jobber sammen eforum Trøndelag november 2017 Digitalisering i kommuner og fylkeskommuner vi jobber sammen eforum Trøndelag 20.-21. november 2017 Anne Mette Dørum, spesialrådgiver KS «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Digitaliseringsarbeidet

Detaljer

Kristian Bergem. Direktoratet for forvaltning og IKT 05.11.2012

Kristian Bergem. Direktoratet for forvaltning og IKT 05.11.2012 Kristian Bergem Direktoratet for forvaltning og IKT 05.11.2012 Regjeringens mål Et bedre møte med offentlig sektor Frigjøre ressurser til de store oppgavene Norge skal ligge i front internasjonalt 2 På

Detaljer

Digitaliseringsstrategi Finnmark fylkeskommune 2015-2018

Digitaliseringsstrategi Finnmark fylkeskommune 2015-2018 Digitaliseringsstrategi Finnmark fylkeskommune 2015-2018 PÅ VEI INN I FREMTIDEN Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 1 Innledning... 2 2 Hovedmål Finnmark fylkeskommune... 2 3 Føringsdokumenter

Detaljer

Digitalisering av innbyggertjenester i Oslo. Velferdsteknologi Dialogkonferanse, 28. april 2016

Digitalisering av innbyggertjenester i Oslo. Velferdsteknologi Dialogkonferanse, 28. april 2016 Digitalisering av innbyggertjenester i Oslo Velferdsteknologi Dialogkonferanse, 28. april 2016 Fakta om Oslo kommune Oslo kommune er en av Norges største arbeidsplasser med mer enn 52 000 ansatte, ca 38

Detaljer

ebyggesøknad - utfordringer og muligheter Fornebu den 2. desember 2015 Michael Pande-Rolfsen Prosjektleder Plan, bygg & geodata

ebyggesøknad - utfordringer og muligheter Fornebu den 2. desember 2015 Michael Pande-Rolfsen Prosjektleder Plan, bygg & geodata ebyggesøknad - utfordringer og muligheter Fornebu den 2. desember 2015 Michael Pande-Rolfsen Prosjektleder Plan, bygg & geodata Omstille hele verdikjeden etter råd fra skatteetaten Innbygger fyller ut

Detaljer

Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt. Kåre Kyrkjeeide

Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt. Kåre Kyrkjeeide Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt Kåre Kyrkjeeide Arealplan og planregister Hovedmålsettinger for Statens kartverk bidra til å gjøre kommunene i stand til å ivareta oppgavene knyttet til

Detaljer

3.2 Tabell over funksjonelle behov og krav

3.2 Tabell over funksjonelle behov og krav 3.2 Tabell over funksjonelle behov og krav Nr Behov Beskrivelse Krav 1 Enkelt skisseverktøy som ikke krever spesiell fagkunnskap Søker bør kunne enkelt skissere det planlagte bygget i 3D og på den måten

Detaljer

Dagens forelesning. Regjeringens mål. Ni prinsipper for den digitale forvaltningen

Dagens forelesning. Regjeringens mål. Ni prinsipper for den digitale forvaltningen Dagens forelesning Tekniske, semantiske og organisatoriske utfordringer for samhandling i offentlig sektor Endre Grøtnes endre.grotnes@difi.no FINF 4001 høst 2012 Hva ønsker vi å oppnå med de elektroniske

Detaljer

Samordning av digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor KS FIKS. Astrid Øksenvåg

Samordning av digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor KS FIKS. Astrid Øksenvåg Samordning av digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor KS FIKS Astrid Øksenvåg KS har fått i oppdrag å koordinere innsatsen og samordne kommunal sektor innenfor digitaliseringsområdet. Dagens forståelse

Detaljer

Nye digitale løsninger innenfor plan- og byggesaksområdet. Status og erfaringer fra piloteringsarbeidene

Nye digitale løsninger innenfor plan- og byggesaksområdet. Status og erfaringer fra piloteringsarbeidene Nye digitale løsninger innenfor plan- og byggesaksområdet. Status og erfaringer fra piloteringsarbeidene Tromsøkonferansen den 9. februar 2016 Michael Pande- Rolfsen Prosjektleder Plan, bygg & geodata

Detaljer

KommIT og digitaliseringsstrategi for kommunesektoren. Byggesaksdagene 3.- 5. april 2013 Michael Pande- Rolfsen Rådgiver KommIT

KommIT og digitaliseringsstrategi for kommunesektoren. Byggesaksdagene 3.- 5. april 2013 Michael Pande- Rolfsen Rådgiver KommIT KommIT og digitaliseringsstrategi for kommunesektoren Byggesaksdagene 3.- 5. april 2013 Michael Pande- Rolfsen Rådgiver KommIT Digitalisering krever en samordning mellom kommunene mellom kommunal og statlig

Detaljer

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor IKT-konferansen Høgskolen i Buskerud 4. november 2010 Kristin Kopland (Difi) (kristin.kopland@difi.no) Agenda Hvilke oppgaver

Detaljer

Digitaliseringsprogrammet - hva blir utfordringene for arkivet?

Digitaliseringsprogrammet - hva blir utfordringene for arkivet? Digitaliseringsprogrammet - hva blir utfordringene for arkivet? Geir Magnus Walderhaug leder av Norsk Arkivråds Region Øst Norsk Arkivråds seminar 5. november 2012 En erkjennelse Jeg er kunde hos Norsk

Detaljer

Digitaliseringsstrategi utfordringer og muligheter for kommunal sektor

Digitaliseringsstrategi utfordringer og muligheter for kommunal sektor Digitaliseringsstrategi 2017-2020 utfordringer og muligheter for kommunal sektor Digitaliseringen i offentlig sektor - forenkle, forbedre, fornye Målet med IKT-politikken er å påvirke utviklingen innen

Detaljer

Digitalisering i kommunal sektor

Digitalisering i kommunal sektor Digitalisering i kommunal sektor Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver Digitaliseringsavdelingen «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Forstå innbyggerforventninger til forvaltningen: Tilbyr de

Detaljer

Fornye, forenkle, forbedre og digitalisere

Fornye, forenkle, forbedre og digitalisere Kommunal- og moderniseringsdepartementet Fornye, forenkle, forbedre og digitalisere Statssekretær Paul Chaffey, Geomatikkdagene, Lillehammer, 28. mars 2017 Lavere oljeproduksjon Eldre befolkning Urolig

Detaljer

Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene

Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene Rikets tilstand Hva Tilstanden er rikets til tilstand? hva? Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene Hva jeg vil si noe om ( på 22 minutter?) Tiden vi lever i Hvor digitalisert er

Detaljer

Robotisering i offentlig sektor

Robotisering i offentlig sektor Robotisering i offentlig sektor 10:10-10:40 KS og robotfunksjonalitet inn i FIKS-plattformen 30. august 2017 Astrid Øksenvåg Tema Kommunesektoren og FIKS-plattformen Robot og sensorteknologi Utfordringer

Detaljer

Samarbeid på tvers av brukergrupper

Samarbeid på tvers av brukergrupper Samarbeid på tvers av brukergrupper Byggsøk Morten Græsby, Brønnøysundregistrene Olaug Nesheim og Tor Kjetil Nilsen, Direktoratet for byggkvalitet Byggsøk og Altinn Hvordan benytte Altinns i selvbetjent

Detaljer

Samhandling om digitalisering i Trøndelag hvordan kan vi jobbe bedre sammen?

Samhandling om digitalisering i Trøndelag hvordan kan vi jobbe bedre sammen? Samhandling om digitalisering i Trøndelag hvordan kan vi jobbe bedre sammen? eforum Scandic Hell 21.11.2017 Trond Stenvik, rådmann Overhalla og medlem DiguT strategigruppe. Fra rådmannssamlinga i mai 2017:

Detaljer

Fulldigitale romlige arealplaner

Fulldigitale romlige arealplaner Fulldigitale romlige arealplaner 2015-09-11 KS KPR Trondheim hva skjer Tor Gunnar Øverli Asplan Viak Internet Reklame Digitalisering av plan- og byggeprosessen vil skape en enklere hverdag for innbyggere,

Detaljer

Samordning innan IKT-området. Kvifor opprette KommIT - og kva gjer dei? 5. November 2013 Haustkonferansen, Sogn og Fjordane Aleksander Øines, KommIT

Samordning innan IKT-området. Kvifor opprette KommIT - og kva gjer dei? 5. November 2013 Haustkonferansen, Sogn og Fjordane Aleksander Øines, KommIT Samordning innan IKT-området. Kvifor opprette KommIT - og kva gjer dei? 5. November 2013 Haustkonferansen, Sogn og Fjordane Aleksander Øines, KommIT KS visjon En selvstendig og nyskapende kommunesektor

Detaljer

Offentlig digitalisering i siget

Offentlig digitalisering i siget Offentlig digitalisering i siget BankID-seminaret Hans Christian Holte, Difi 35 minutter tre tema Offentlig digitalisering Felles løsninger BankID I siget I siget? Dato Direktoratet for forvaltning og

Detaljer

Samordning i kommunesektoren på digitaliseringsområdet. Inger Østensjø, direktør for forskning, innovasjon og digitalisering, KS

Samordning i kommunesektoren på digitaliseringsområdet. Inger Østensjø, direktør for forskning, innovasjon og digitalisering, KS Samordning i kommunesektoren på digitaliseringsområdet Inger Østensjø, direktør for forskning, innovasjon og digitalisering, KS KS arbeider for å sikre kommunesektoren best mulige rammebetingelser for

Detaljer

DigIT DoIT KommIT. Aleksander Øines, KS KommIT

DigIT DoIT KommIT. Aleksander Øines, KS KommIT DigIT DoIT KommIT Aleksander Øines, KS KommIT AGENDA KommIT på 1-2-3 Kommune 2020 Felles kommunal IKT-arkitektur Felleskomponenter KS KommIT er et KS-program for IKT-samordning i kommunesektoren Program

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Seksjon for virksomhetsutvikling. Hallstein Bjercke hallstein.bjercke@oslo.kommune.no

Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Seksjon for virksomhetsutvikling. Hallstein Bjercke hallstein.bjercke@oslo.kommune.no Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Seksjon for virksomhetsutvikling Hallstein Bjercke hallstein.bjercke@oslo.kommune.no Bakgrunn I 2008 ble det foretatt en ekstern gjennomgang av IKTområdet. Det ble

Detaljer

Digitaliseringsstrate

Digitaliseringsstrate SIGDAL KOMMUNE I Sigdal kan du skape no sjøl Digitaliseringsstrate 2017-2020 for Sigdal kommune Vedtatt i Kommunestyret Dato Innledning Strategien danner et sett med felles mål som beskriver hvordan digitaliseringsarbeidet

Detaljer

Veikart for nasjonale felleskomponenter

Veikart for nasjonale felleskomponenter Veikart for nasjonale felleskomponenter Slik jobber vi i praksis Offentlig sektors dataforum Temamøte 6. mars 2014 Vidar Holmane, Difi Felleskomponenter som tema 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Hva er felleskomponenter?

Detaljer

Bergen kommune Kjetil Århus Direktør digitalisering og innovasjon Mai 2017

Bergen kommune Kjetil Århus Direktør digitalisering og innovasjon Mai 2017 Bergen kommune Kjetil Århus Direktør digitalisering og innovasjon Mai 2017 Hvorfor digitalisering? Hvordan hadde Bergen kommune sett ut om vi hadde startet etableringen i dag? og kan nye innovative løsninger

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato:

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 23.09.2015 Sak 18-2015 Beslutningssak Prosjekt Målbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor, leveranse 3: Skisse til strategi og handlingsplan Historikk/bakgrunn

Detaljer

Samordning av kommunal sektor på digitaliseringsområdet vil gi flere og bedre digitale tjenester for innbyggere og næringsliv.

Samordning av kommunal sektor på digitaliseringsområdet vil gi flere og bedre digitale tjenester for innbyggere og næringsliv. Innledning Samordning av kommunal sektor på digitaliseringsområdet vil gi flere og bedre digitale tjenester for innbyggere og næringsliv. Hovedstyret i KS vedtok høsten 2015 å videreføre arbeidet med IKT-samordning

Detaljer

Styret i D-IKT behandlet saken i sitt møte den , og vedtok å avgi vedlagte høringsuttalelse.

Styret i D-IKT behandlet saken i sitt møte den , og vedtok å avgi vedlagte høringsuttalelse. Vår referanse: HavHau Arkivkode: 08/11702 Sted: Drammen Dato: 25.09.08 Deres referanse: 20070103425 Fornyings- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 Dep 0030 Oslo HØRING AV ARBEIDSGRUPPERAPPORT

Detaljer

Digitalisering av byggesak. Hilde Grevsko- Larsen 24.08.2015 Fagkonferanse plan og byggesak, NKF

Digitalisering av byggesak. Hilde Grevsko- Larsen 24.08.2015 Fagkonferanse plan og byggesak, NKF Digitalisering av byggesak Hilde Grevsko- Larsen Fagkonferanse plan og byggesak, NKF Digitalisering av byggesak ByggNe- en strategi ByggLe- tankesmie Digitale plandata ebyggesak ebyggesøknad Hva skjer

Detaljer

Samarbeid kommunesektoren Digitalisering. Kjetil Århus, Bergen kommune Trine Lind, Oslo kommune

Samarbeid kommunesektoren Digitalisering. Kjetil Århus, Bergen kommune Trine Lind, Oslo kommune Samarbeid kommunesektoren Digitalisering Kjetil Århus, Bergen kommune Trine Lind, Oslo kommune Fokus på innbyggeren Nåsituasjon: Brukeren i fokus - helhetlige digitale tjenester Offentlig sektor spør

Detaljer

Ny langsiktig strategi for Altinn

Ny langsiktig strategi for Altinn Ny langsiktig strategi for Altinn Brønnøysundregistrenes forslag Avdelingsdirektør Cat Holten, Brønnøysundregistrene HVA er Altinn og for HVEM? Utfordringer for offentlig digitalisering Strategiske satsingsområder

Detaljer

Arkivet. - fra papirstøtte til informasjonsforvaltning. Rune Kjørlaug sjefsarkitekt fellesløysingar 24. mai 2016

Arkivet. - fra papirstøtte til informasjonsforvaltning. Rune Kjørlaug sjefsarkitekt fellesløysingar 24. mai 2016 Arkivet - fra papirstøtte til informasjonsforvaltning Rune Kjørlaug sjefsarkitekt fellesløysingar 24. mai 2016 Digitalt førstevalg Difis nasjonale fellesløsninger Nasjonal arkitektur Nasjonalt register

Detaljer

Nærmere informasjon om endringer i forvaltningsloven og eforvaltningsforskriften

Nærmere informasjon om endringer i forvaltningsloven og eforvaltningsforskriften Nærmere informasjon om endringer i forvaltningsloven og eforvaltningsforskriften Vedlegg til brev fra KMD til forvaltningen Digital kommunikasjon som hovedregel Digital kommunikasjon er nå hovedregelen

Detaljer

IKT-satsing på effektive planprosesser

IKT-satsing på effektive planprosesser IKT-satsing på effektive planprosesser Fagdirektør Magnar Danielsen KS KommIT brukerforum 11.6.2015 Målsetting Forenkle, fornye og forbedre Enklere hverdag for folk flest Mer effektive planprosesser Fulldigital

Detaljer

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Velferdsteknologikonferansen Lillestrøm 22.09.15 Aleksander Øines

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Velferdsteknologikonferansen Lillestrøm 22.09.15 Aleksander Øines Tenke digitalt Jobbe nasjonalt Gjennomføre lokalt KS KommIT Velferdsteknologikonferansen Lillestrøm 22.09.15 Aleksander Øines Hovedoppgaver KommIT Effektmål Samordning i kommunesektoren (428 kommuner,

Detaljer

SvarUt. Astrid Øksenvåg, prosjektleder KS SvarUt Steinar Carlsen, Bergen kommune

SvarUt. Astrid Øksenvåg, prosjektleder KS SvarUt Steinar Carlsen, Bergen kommune SvarUt Astrid Øksenvåg, prosjektleder KS SvarUt Steinar Carlsen, Bergen kommune SvarUt Brev Hva er SvarUt? Sak/Arkiv En løsning for å kunne sende utgående post fra kommunen i et elektronisk format og Fagsystem

Detaljer

Vedtakskompetanse: Byrådets fullmakter, vedtatt av bystyret i sak i møte 21. september 2016:

Vedtakskompetanse: Byrådets fullmakter, vedtatt av bystyret i sak i møte 21. september 2016: Byrådssak 1125 /17 Samordnet regional digitalisering LIBR ESARK-1725-201707828-3 Hva saken gjelder: I forlengelsen av arbeidet som finner sted i Bergen kommune knyttet til tjenesteområder/ tjenester som

Detaljer