Visjon, ambisjon og strategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Visjon, ambisjon og strategi"

Transkript

1 Visjon, ambisjon og strategi Felles kommunal IKT-arkitektur for Plan, bygg og geodata Juni 2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

2 Innholdsfortegnelse Dokumentkart... 3 Sammendrag Innledning Formål Bakgrunn Sektorutfordringer Pågående prosjekter Vi digitaliserer plan, bygg og geodata Ambisjonsnivået for digitalisering av plan, bygg og geodata Målbildet for digitalisering av plan, bygg og geodata Målbildet for brukerbehov og funksjonelle krav Brukerreise for innbygger: Byggesøknad Brukerreise for saksbehandleren: Saksbehandling Målbildet for digitale tjenester innen plan, bygg og geodata Målbildet for digitale tjenester knyttet til brukerreise byggesøknad Målbilde for digitale tjenester knyttet til brukerreise saksbehandling Strategi for å nå visjonen Strategiske føringer Digital modningsprosess på veien mot målbildet Versjon 1.0 Oslo, juni

3 Dokumentkart Figuren under illusterer den helhetlige dokumentstrukturen for felles kommunal IKT-arkitektur. Dette dokumentet inneholder Visjon, ambisjon og strategi som er definert for sektorområdet Plan, bygg og geodata. Målgruppe for dokumentet: Rådmenn, ledere innen Plan, bygg og geodata, samt IKT ledelse 3

4 Sammendrag Dokumentet beskriver KS KommITs visjon for digitalisering og felles kommunal IKT-arkitektur innen sektoren plan, bygg og geodata. Visjonen er at digitale tjenester er basert på brukerbehov, effektiv saksbehandling og digitale tjenester er bygd på felles kommunal IKT-arkitektur. Ambisjonen er å tenke digitalt, jobbe nasjonalt og gjennomføre lokalt for å skape en enklere hverdag og effektiv forvaltning innen plan, bygg og geodata. Målbildet følger KS KommITs syv brukerbehov, syv funksjonelle krav, syv arkitekturprinsipper og fem strategiske føringer. Målbildet eksemplifiseres med brukerreiser for søker og saksbehandler i en byggesak samt tilhørende målbilder for arkitektur. Strategien er at målbildet operasjonaliseres ved hjelp av felles kommunalt rammeverk for digitalisering. Rammeverket omfatter en felles verktøykasse fylt med virkemidler for kartlegging av brukerbehov, gjennomføring av anskaffelser, bruk av nasjonale standarder, grunndataregistre og fellesløsninger. 1 Innledning 1.1 Formål Hensikten med dette dokumentet er å klargjøre KS KommITs visjon, ambisjon, mål og strategi for fagområdet plan, bygg og geodata. Dokumentet henvender seg primært til ledere innenfor plan- og byggesaksområdet i kommunal sektor. Dokumentet bygger på KS KommITs visjon om at felles kommunal IKT-arkitektur samordner kommunal sektor i leveranse av digitale tjenester som gir innbyggere og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. 1.2 Bakgrunn Bygg og infrastruktur danner rammen for verdiskapning og livsutfoldelse i et samfunn. Bygg-, anlegg og eiendomsnæringen er blant landets største både i omsetning og sysselsetting. Innbyggere og næringsliv forventer at kommunene 1 legger til rette for en utvikling som sikrer en optimal arealbruk og bebyggelse. De forventer også at kommunene legger til rette for innsyn og medvirkning i disse prosessene, og at de har tilgang til hensiktsmessige digitale 2 tjenester i denne sammenheng. Det er bred enighet om at sektoren har et stort potensiale for utvikling, ikke minst i forhold til mer effektive plan- og byggesaksprosesser og en mer miljø- og klimavennlig utbygging. Det en klar forståelse av at digitalisering er en viktig driver for denne utviklingen. 1 Med «kommuner» menes det både kommuner og fylkeskommuner gjennomgående i dokumentet. 2 «Digital» og «elektronisk» er synonyme begreper. 4

5 Programmet KS KommIT skal bidra til en samordning av dette digitaliseringsarbeidet ved å utstyre kommunene med verktøy, kompetanse og føringer slik at de selv blir i stand til å gjennomføre digitaliseringsprosjekter som fører kommunene i en felles retning innenfor sektoren. KS KommITs innsats innen plan, bygg og geodata er en del av en helhetlig satsing på felles kommunal IKTarkitektur som beskrives i dokumentet Visjon, ambisjon og strategi for felles kommunal IKTarkitektur. 1.3 Sektorutfordringer KS KommIT har i 2014 foretatt en kartlegging av dagens situasjon, brukerbehov og kartlegging av funksjonelle krav knyttet til utvikling av digitale tjenester innen plan, bygg og geodata. Dagens utfordringer oppsummeres i tabellen under: Tema Utfordringer 1. Digitale tjenester Det er liten tilgang til og lav kvalitet på digitale tjenester. Søknadsprosessen oppleves som krevende og komplisert for søker. 2. Digital reguleringsplan Kommunene håndterer tjenesteproduksjonen i stor grad manuelt. Kommunene mangler digitale plandata med ønsket kvalitet. Få kommuner tilbyr tjenester basert på åpne digitale planregistre. Reguleringsbestemmelsene foreligger ikke på digital form. 3. Standarder Standarder for samhandling mellom systemer og komponenter (geointegrasjon) er i liten grad implementert. 4. Fagsystem og verktøy for saksstøtte Mange fagsystemer er ikke i stand til å utveksle data i en standardisert form med fellesregistre, andre fagsystem og sak/arkivsystem. 5. KOSTRA-rapportering KOSTRA-rapportering er i dag en omfattende og krevende oppgave som i hovedsak håndteres manuelt. Styringsdata på tvers av kommunene er lite sammenlignbare. Tabell 1- Sektorutfordringer 1.4 Pågående prosjekter KS KommITs visjon for plan, bygg og geodata skal oppnås gjennom målrettede prosjekter beskrevet i Styringsmodell for sektorgruppen plan, bygg og geodata. Arbeidet i prosjektene er påbegynt i samarbeid med partnerkommunene Trondheim, Sandnes, Bærum, Asker, Arendal, Tønsberg og Skedsmo. Dagens situasjon er kartlagt med utfordringer, interessenter, samt at det er utarbeidet et første utkast til brukerreiser og arkitekturmålbilder som omtales i dette dokumentet. 5

6 2 Vi digitaliserer plan, bygg og geodata Plan, bygg og geodata jobber for et digitalt førstevalg som gir en enklere hverdag for innbyggere og næringsliv og effektiv forvaltning. I visjonen møter innbyggere, næringsliv og saksbehandlere digitale tjenester som er basert på brukerbehov. Saksbehandlernes digitale tjenester og fagsystemer bidrar til å effektivisere og forenkle tjenesteproduksjonen fordi data gjenbrukes, datakvaliteten økes, det er forbedret beslutningsstøtte og automatiserte prosesser. Felles kommunal IKT-arkitektur utgjør grunnmuren i visjonen. Felles kommunal IKT-arkitektur er en forutsetning for at lokale fagsystemer samhandler digitalt med offentlige eiendoms- og kartdata, folkeregister, enhetsregister, ID-porten, digital postkasse og andre fellesløsninger. Figur 1: KS KommITs visjon for plan, bygg og geodata tilgjengelig. Dette gjør de lokale fagsystemene i stand til å understøtte digitale tjenester basert på brukerbehov. Innbyggere og næringsliv opplever at de digitale tjenestene innen plan og bygg henger godt sammen, og at informasjonen er lett 3 Ambisjonsnivået for digitalisering av plan, bygg og geodata Vår visjon innebærer at kommunene tenker digitalt, jobber nasjonalt og gjennomfører lokalt. Det betyr at vi skal: Skape digitale tjenester sammen med innbyggere, næringsliv og ansatte: Digitale tjenester skapes sammen med brukere, ansatte innen plan, bygg og geodata fra kommuner og andre interessenter 3. Jobbe for økt samhandling på tvers av sektoren: Fellesløsninger for funksjonalitet og standarder for arkitektur innen plan, bygg og geodata deles på tvers av kommunene. 3 Andre interessenter for plan, bygg og geodata betyr i hovedsak direktoratet for byggkvalitet (DiBK), Kartverket og SSB. 6

7 Forbedre samhandling mellom stat og kommune: Felles kommunal IKT-arkitektur muliggjør at lokale fagsystemer innen plan, bygg og geodata og nasjonale og kommunale fellesløsninger snakker sammen. Bruke vår felles verktøykasse: Felles verktøykasse muliggjør felles kommunal IKT-arkitektur innen plan, bygg og geodata med fokus på brukerreiser, felleskomponenter (f.eks. Matrikkelen, Det offentlige kartgrunnlaget (DOK), implementering av felles standarder og grensesnitt (f.eks. Geointegrasjon), felles krav til sikkerhet og felles kravspesifikasjoner eksempelvis knyttet til hvordan fagsystemer integreres med fellesløsninger og grunndataregistre. Realisere gevinster: Frigjøre ressurser i kommunen ved å effektivisere arbeidsprosesser og innføre selvbetjening gjennom digitale tjenester. Kostnader og effekter måles i alle prosjekter, og gevinstene kan benyttes til å gi flere og bedre tjenester. Øke digital kompetanse: Kommunenes medarbeidere skal ut på en endringsreise, og da må de ha kompetanse for å bli trygge. Økt kompetanse i bruk av felles kommunalt rammeverk for digitalisering sørger for at kommunene settes i stand til å nå visjonen. Ambisjonsnivået innebærer at kommunene deltar aktivt i KS KommIT sitt arbeid fremfor å utvikle nye digitale løsninger innen plan, bygg og geodata på egen hånd. 4 Målbildet for digitalisering av plan, bygg og geodata KS KommIT har i dokumentet Visjon, ambisjon og strategi for felles kommunal IKT-arkitektur definert syv brukerbehov, syv funksjonelle krav, syv arkitekturprinsipper og fem strategiske føringer for digitale tjenester og fagsystemer. Beskrivelsen av målbildet illustrerer hvordan plan, bygg og geodata møter disse behovene, kravene og føringene. Målbildet er definert i KommITs pågående plan, bygg og geodata-prosjekter 4, og er ikke endelig. 4.1 Målbildet for brukerbehov og funksjonelle krav Målbildet for KS KommITs brukerbehov, funksjonelle krav, arkitekturprinsipper og strategiske føringer eksemplifiseres med en brukerreise for søker og saksbehandler i en byggesak der det søkes om byggetillatelse for enebolig. KS KommIT jobber med tiltak som berører flere typer tjenester og forvaltningsnivåer enn disse to brukerreisene illustrerer. Brukerreisene beskriver hvordan fremtidens byggesøknad kan foregå fra brukerens ståsted. For hvert steg, påpekes det hvordan målbildet skaper en enklere hverdag for innbyggere og næringsliv og en mer effektiv forvaltning Brukerreise for innbygger: Byggesøknad 1. Logge på. Søkeren logger seg på kommunens digitale tjeneste for plan og bygg på sitt nettbrett ved hjelp av ID-porten. Enklere hverdag: Innbygger har mulighet til å velge det medium/kanalen som passer innbyggeren best. 4 For mer detaljer om pågående prosjekter se dokumentet «Styringsdokument for sektorgruppen plan, bygg og geodata». 7

8 Effektiv forvaltning: Kommunen gjenbruker fellesløsningen ID-porten. Fellesløsningen vedlikeholdes nasjonalt og er derfor rimeligere for kommunen istedenfor at kommunen utvikler egen innloggingsfunksjonalitet. I tillegg er løsningen sikrere og gir økt datakvalitet. 2. Åpne tjeneste. Søkeren åpner den digitale tjenesten for byggesøknad. 3. Velge eiendom. Den digitale tjenesten gir søkeren oversikt over hvilke eiendommer som er registrert på søkeren, og søkeren velger aktuell eiendom. 4. Åpne digital byggesøknad. Den digitale byggesøknaden inneholder alle relevante offentlige data om den aktuelle eiendommen (pre-utfylt informasjon) vedrørende kart, reguleringsplan og eiendomsopplysninger. Søknaden inneholder enkle veiledninger. Søkeren kjenner seg igjen i stegene og måten informasjon etterspørres på. Enklere hverdag: Søker slipper å taste inn samme informasjon flere ganger og informasjon som det offentlige allerede har i sine registre. Søknadsprosessen er rask og enkel p.g.a. intuitiv og gjenkjennbar prosess, samt enkle veiledninger. Effektiv forvaltning: Saksbehandleren slipper innhenting av manglende informasjon og kvalitetssikring. Saksbehandleren mottar også færre henvendelser fra søker. Figur 2: Brukerreise for innbygger 5. Fylle inn søknad. Søkeren fyller inn bygningsinformasjon, laster opp tegningen for den valgte boligen, og plasserer boligen i kartet. Det benyttes 3D-visning for å visualisere eneboligen på tomta. Enklere hverdag: 3-D visning forenkler plassering av boligen på tomta. Effektiv forvaltning: Saksbehandleren mottar færre henvendelser fra søker. 8

9 6. Kontrollere søknad. Den sammenstilte informasjonen og byggetegningen blir automatisk sjekket mot en regelmotor for lokale og nasjonale krav, og varsler søkeren om at noen av de offentlige kravene ikke er oppfylt. Den digitale tjenesten presenterer en oversikt over de naboene som skal varsles. Nabovarsel sendes automatisk. Søkeren mottar bekreftelse på at naboer ikke har innvendinger og at de offentlige kravene er oppfylt. Enklere hverdag: Søkeren opplever tilbakemelding «der og da» og kan justere søknaden for å møte kravene. Nabovarsel krever ikke mye tid og oppfølging. Effektiv forvaltning: Saksbehandlingen er i stor grad automatisert. Saksbehandleren slipper i ettertid tidkrevende rutinearbeid og kan derfor fokusere mer på grundig kvalitetssikring av forslag til vedtak. 7. Sende søknad. Søkeren sender inn søknaden via den digitale tjenesten for byggesøknad. Enklere hverdag: Innbyggeren sparer penger og miljø ved å sende søknaden digitalt. Effektiv forvaltning: Kommunen mottar den digitale søknaden direkte inn i arkivet i standard format. Det spares tid på inntastning og kvalitetssikring av søknaden. 8. Motta svar. Søkeren mottar endeling godkjenning og byggetillatelse i sin digitale postkasse. Enklere hverdag: Digital utsendelse gir søkeren raskere svar, tilgjengeliggjort i det medium/kanal innbyggeren foretrekker. Effektiv forvaltning: Kommunen sparer tid og penger på papirutsendelse av svar. Informasjonssikkerhet økes, og dokumentene blir lettere å spore. 9. Betale gebyrer. Søkeren får innsyn i gebyrer og velger å betale med kort eller via e-faktura. Enklere hverdag: Søkeren velger foretrukket betalingsmåte. Effektiv forvaltning: Ressursbruk knyttet til fakturahåndtering reduseres. 9

10 4.1.2 Brukerreise for saksbehandleren: Saksbehandling Figur 3: Brukerreise for saksbehandler 1. Logge på. Saksbehandleren logger seg på sin datamaskin og får tilgang til fagsystemet for plan og bygg. 2. Åpne personlig arbeidsflate. Saksbehandleren åpner sin personlige arbeidsflate i fagsystemet. Effektiv forvaltning: Brukerstyrt arbeidsflate presenterer kun informasjon som er relevant for saksbehandleren. 3. Åpne byggesøknad. Saksbehandleren mottar byggesøknaden på sin personlige arbeidsflate. Byggesøknaden er allerede automatisk kontrollert mot lokale og nasjonale krav, og det er automatisk listet opp genererte arbeidsoppgaver for saksbehandleren. Arbeidsflaten gir tilgang til alle aktuelle fagsystemer uten ekstra pålogginger. Effektiv forvaltning: Brukerstyrt arbeidsflate gir skreddersydd oppgaveliste. Saksbehandlingen er i stor grad automatisert, og saksbehandleren slipper tidkrevende rutinearbeid. 4. Kvalitetssikre søknad. Saksbehandleren kvalitetssikrer saksbehandlingen og vurderer behovet for å varsle myndigheter som kan ha innsigelser til tiltaket. Enklere hverdag: Søkeren opplever en rask saksbehandling og likebehandling. Effektiv forvaltning: Saksbehandleren bruker ikke tiden sin på rutinepregede oppgaver, og dette bidrar til økt kvalitet på saksbehandlingen siden saksbehandleren kan bruke en større del av tiden sin på kvalitetssikring. 10

11 5. Sende svar. Saksbehandleren sender svaret til søkerens digitale postkasse, og saken er dokumentert digitalt til kommunens arkiv. Matrikkelen og kartdata oppdateres automatisk med endringer. Enklere hverdag: Digital utsendelse gir raskere og mer tilgjengelige svar. Effektiv forvaltning: Kommunen sparer tid og penger på papirutsendelse. Informasjonssikkerhet økes, og dokumentene blir lettere å spore. Automatiske oppdateringer i registrene sparer tid. 6. Sende regning. Informasjon vedrørende gebyrer tilgjengeliggjøres automatisk for søkeren. Effektiv forvaltning: Ressursbruk knyttet til fakturahåndtering reduseres. 4.2 Målbildet for digitale tjenester innen plan, bygg og geodata KS KommITs målbilde for plan, bygg og geodata realiseres ved hjelp av felles kommunalt rammeverk for digitalisering som operasjonaliserer syv brukerbehov, syv funksjonelle krav, syv arkitekturprinsipper og fem strategiske føringer Målbildet for digitale tjenester knyttet til brukerreise byggesøknad Målbildet under beskriver hvordan brukerreisen knyttet til byggesøknad benytter informasjon fra nasjonale grunndataregistre, gjør bruk av nasjonale og kommunale fellesløsninger, og er integrert med kommunens fagsystemer. 1. Logge på. Innlogging skjer ved hjelp av fellesløsningen ID-porten. 2. Åpne tjeneste. Åpningen av den digitale tjenesten for plan, bygg og geodata skjer ved hjelp av Altinn som formidler den digitale tjenesten. 3. Velge eiendom. Valg av eiendom skjer basert på informasjon hentet fra Matrikkelen vedrørende hvilke eiendommer søkeren eier, og søkeren gjør valg på hvilken eiendom som gjelder. 4. Åpne digital byggesøknad. Når søkeren åpner byggesøknaden hentes det inn data om eiendommen fra Matrikkelen, reguleringsplan og kart. I tillegg er det mulig å hente data om flom, skredfare, og andre temaer fra nasjonale myndigheter, som f.eks. NVE Fylle inn søknad. Søkeren fyller inn søknaden og oppgitte opplysninger kommer inn i kommunens arkiv. 6. Kontrollere søknad. Søknadsopplysninger kontrolleres mot regelverket av IKT-løsning med innebygde regler. Løsningen sjekker byggesøknaden mot lokale og nasjonale krav, samt sjekker om det er behov for nabovarsel. Den digitale tjenesten generer evt. automatiske nabovarsel og mottar svar på det. Tjenesten informerer søkeren når alle krav er oppfylt og naboene ikke har innvendinger. 7. Sende søknad. Søker sender søknaden. Søknads data går via SvarInn, og havner i kommunens arkiv. 8. Motta svar. SvarUt sender søkeren varsel om svar på byggesøknad via SMS/e-post, og søkeren mottar svar i sin digitale postkasse. 9. Betale gebyrer. Søker mottar gebyropplysninger og evt. e-faktura sendt fra kommunens økonomisystem. 5 NVE er Norges Vassdrags- og Energidirektorat 11

12 Gjennom alle steg benyttes det felles standarder og grensesnitt for datautvekslingen mellom fellesløsninger, fagsystemer og grunndataregistre, herunder også geointegrasjon. Figuren under illustrerer målbildet for de digitale tjenestene knyttet til brukerreisen for innbygger. Figur 4: Målbilde for digitale tjenester knyttet til brukerreise innbygger Målbilde for digitale tjenester knyttet til brukerreise saksbehandling Målbildet under beskriver hvordan brukerreisen knyttet til saksbehandling benytter informasjon fra nasjonale grunndataregistre, gjør bruk av nasjonale og kommunale fellesløsninger, og er integrert med kommunens fagsystemer. 1. Logge på. Saksbehandleren logger seg på sin datamaskin og får rollebasert tilgang til fagsystemet. 2. Åpne personlig arbeidsflate. Saksbehandleren får opp sin personlige arbeidsflate i fagsystemet. 3. Åpne byggesøknad. Saksbehandleren åpner den ferdig (automatisk) kontrollerte byggesøknaden i fagsystemet. Saksbehandleren får opp søknaden med tilhørende kart, reguleringsplan og eiendomsdata fra Matrikkelen. 4. Kvalitetssikre byggesøknad. Saksbehandleren benytter fagsystemet for å kvalitetssikre søknaden og varsle myndighetene ved behov. 5. Sende svar. Saksbehandler sender svar på søknad via arkivsystemet og SvarUt til digital postkasse. På samme tid oppdateres Matrikkelen og kartdata. 6. Sende regning. Kommunens økonomisystem mottar betalingsgrunnlag for gebyr tilknyttet byggesøknaden fra arkivet. Økonomisystemet tilgjengeliggjør data om gebyrsatser og evt. grunnlag for e-faktura automatisk. Økonomisystemet oppdaterer arkivet. 12

13 Gjennom alle steg benyttes det felles standarder og grensesnitt for datautvekslingen mellom fellesløsninger, fagsystemer og grunndataregistre, herunder også geointegrasjon. Figuren under illustrerer målbildet for de digitale tjenestene knyttet til brukerreisen for saksbehandler. Figur 5: Målbilde for digitale tjenester knyttet til brukerreise saksbehandler 5 Strategi for å nå visjonen 5.1 Strategiske føringer KS KommIT har definert fem strategiske føringer i visjonsdokumentet Rammeverk for digitalisering og felles kommunal IKT-arkitektur. Arbeidet med plan, bygg og geodata følger de strategiske føringene: 1) Digitale tjenester skal være tilgjengelige på nett for innbyggere og næringsliv Innbyggere og næringsliv skal ha enkel og brukervennlig tilgang til tjenester i kommunikasjonen med kommune og fylkeskommune. Alle digitale tjenester innen plan, bygg og geodata skal innføres med tilhørende kompetansetilbud på «KS Læring den digitale kompetanse arena». 2) Det skal være fokus på effektiv tjenesteproduksjon innen plan, bygg og geodata Det skal være fokus på effektiv tjenesteproduksjon i kommunenes arbeid med digitalisering. Det skal være økt grad av standardisering av tjenesteproduksjon på tvers av kommunene. 13

14 Det skal gjennomføres kompetanseheving knyttet til gevinstrealisering og herunder effektivisering av arbeidsprosesser for plan- og byggesak for å sikre effektiv tjenesteproduksjon. 3) Felles kommunal IKT-arkitektur innen plan, bygg og geodata skal muliggjøre effektivisering Felles kommunal IKT-arkitektur skal rive ned siloer i og mellom kommunene, stimulere til standardisering av teknologi, forenkle integrasjon og muliggjøre effektivisering og forbedring av tjenester. Felles kommunal IKT-arkitektur skal samhandle med Matrikkelen, Folkeregistret, Enhetsregistret, offentlige kartdata, ID-porten, digital postkasse og andre fellesløsninger for å sikre brukerbehov, funksjonelle krav, gjenbruk av løsninger og god datakvalitet. Felles kommunal IKT-arkitektur skal gjøre kommunene mer handlekraftige og oppnå økt valgfrihet i tett samarbeid med leverandør-industrien gjennom dens interesseorganisasjoner. 4) Virksomhetssiden og IKT hånd i hånd Sammen skal kommunens ledelse, IKT-avdelingen og øvrig virksomhet nå visjonen om et reelt digitalt førstevalg. IKT-behov skal samordnes på tvers av sektorer, avdelinger og kommuner. 5) Nasjonale fellesløsninger skal utnyttes på tvers av sektoren Det skal utvikles standardiserte felleskomponenter sammen med stat og kommune som løser informasjonsflyt mellom de ulike forvaltningsnivåene, og mellom det offentlige, innbyggere og næringsliv. Felleskomponentene (f.eks. Matrikkelen og ID-porten) skal driftes og videreutvikles i et fellesskap. Visjonen og ambisjonen operasjonaliseres gjennom en stegvis tilnærming beskrevet i Visjon, ambisjon og strategi for felles kommunal IKT-arkitektur. Dette kombineres med kompetanseheving tilpasset ulike grupper av interessenter (ledere, ansatte, leverandører med flere). 5.2 Digital modningsprosess på veien mot målbildet Tjenesteproduksjon innen plan, bygg og geodata foregår med like rammebetingelser på tvers av kommunesektoren (med lokalt vedtatte politiske krav på enkelte områder). Til tross for dette, har like tjenester ulike benevnelser og begreper på tvers av kommunene. Kommunene opererer i dag også med lokale kopier av Matrikkeldata og kart. Felles begreper og forståelse (semantikk) og felles basisinformasjon (bruk av felles grunndataregistre) er en forutsetning for å kunne innføre digitale tjenester. En annen forutsetning for å innføre felles digitale tjenester, er å utforme arbeidsprosessene knyttet til tjenesteproduksjonen innen plan, bygg og geodata mer likt. Dette betyr ikke identisk tjenesteproduksjon på tvers av kommunene, men en mer lik tilnærming til arbeidsprosessene. Figuren under illustrerer en gradvis digital modning. Kommunene beveges samlet sett fra nåsituasjonen til en økt digital modenhet ved å innføre felles standarder og krav ved bruk av 14

15 verktøykasse og verktøykatalog. Bruk av felles kommunale IKT-løsninger som eksempelvis SvarUt samt felles standarder og grensesnitt (eksempelvis geointegrasjon) medfører økt digital modenhet. I det neste trinnet av digital modenhet følger kommunal sektor en mer standardisert tilnærming til brukerreiser og tjenesteproduksjon. Dette betyr at sektoren følger en felles metodikk for helhetlig design av brukerreiser og tjenester. I det neste trinnet av digital modenhet har kommunene etablert kommunale digitale tjenester med mulighet for lokal tilpasning. Nå tilbys felles kommunale digitale løsninger, hvor kommunene eventuelt foretar tilpasninger i henhold til lokale politiske vedtatte føringer og krav. Det endelige målbildet er digitalt førstevalg med fokus på brukerbehov, bruk av fellesløsninger, og digitale løsninger som hovedregel for kommunikasjon. Visjonen om digitalt førstevalg oppnås ved at tjenester innen plan, bygg og geodata følger felles standarder og krav, at det følges samme metodisk tilnærming til design av digitale tjenester og tjenesteproduksjon. Den digitale modningsprosessen vil derfor gi oss verdifull kunnskap og nye innspill til løpende oppdatering av våre tiltaks- og handlingsplaner. Figur 6: Kommunenes stegvise tilnærming til digitalisering innen plan, bygg og geodata 15

16 Figuroversikt Figur 1: KS KommITs visjon for plan, bygg og geodata... 6 Figur 2: Brukerreise for innbygger... 8 Figur 3: Brukerreise for saksbehandler Figur 4: Målbilde for digitale tjenester knyttet til brukerreise innbygger Figur 5: Målbilde for digitale tjenester knyttet til brukerreise saksbehandler Figur 6: Kommunenes stegvise tilnærming til digitalisering innen plan, bygg og geodata

Visjon, ambisjon og strategi

Visjon, ambisjon og strategi Visjon, ambisjon og strategi for felles kommunal IKT-arkitektur Juni 2014 cm KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse Dokumentkart...

Detaljer

DigIT DoIT - KommIT. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

DigIT DoIT - KommIT. Rune Sandland, Sjefsarkitekt DigIT DoIT - KommIT Rune Sandland, Sjefsarkitekt Framtidas kommune vil gi digitalt førstevalg til innbyggere og næringsliv på bakgrunn av deres behov http://www.ks.no/kommune2020 Digitaliseringsstrategi

Detaljer

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet Rune Sandland, Sjefsarkitekt Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: Vedtak i KS hovedstyre 23. mai 2012 Skal i første omgang gå ut

Detaljer

Modernisering av offentlig sektor En enklere hverdag for innbygger og næringsliv. Og effektiv forvaltning

Modernisering av offentlig sektor En enklere hverdag for innbygger og næringsliv. Og effektiv forvaltning Modernisering av offentlig sektor En enklere hverdag for innbygger og næringsliv. Og effektiv forvaltning Sandefjord den 14. oktober 2014 Michael Pande-Rolfsen Framtidas kommune vil gi digitalt førstevalg

Detaljer

DigIT DoIT KommIT Innovasjon i KS KommIT. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

DigIT DoIT KommIT Innovasjon i KS KommIT. Rune Sandland, Sjefsarkitekt DigIT DoIT KommIT Innovasjon i KS KommIT Rune Sandland, Sjefsarkitekt Framtidas kommune vil gi digitalt førstevalg til innbyggere og næringsliv på bakgrunn av deres behov Felleskapet organiseres og deltar

Detaljer

Styringsmodell. KPR Plan, bygg og geodata. Oktober 2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON. The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

Styringsmodell. KPR Plan, bygg og geodata. Oktober 2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON. The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Styringsmodell KPR Plan, bygg og geodata Oktober 2014 cm KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse Dokumentkart... 3 1 Innledning...

Detaljer

KommITed: Prosjekt- og porteføljestyring. Aleksander Øines, KS KommIT

KommITed: Prosjekt- og porteføljestyring. Aleksander Øines, KS KommIT KommITed: Prosjekt- og porteføljestyring Aleksander Øines, KS KommIT KS KommIT er et KS- program for IKT- samordning i kommunesektoren Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: Vedtak i

Detaljer

DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg Hvordan når vi målet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg Hvordan når vi målet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg Hvordan når vi målet Rune Sandland, Sjefsarkitekt AGENDA KommIT på 1 2 3 Digitalt førstevalg Hva bidrar vi med fra KommIT Den enkelte kommune Program for IKT-samordning

Detaljer

DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg - Hvordan kommunene skal nå målet. Solrunn Hårstad Medlem KSave

DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg - Hvordan kommunene skal nå målet. Solrunn Hårstad Medlem KSave DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg - Hvordan kommunene skal nå målet Solrunn Hårstad Medlem KSave AGENDA KommIT på 1 2 3 Velferdsteknologi - Hva skjer nå KS KommIT er et KS-program for IKT-samordning

Detaljer

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Oslo 28.05.15

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Oslo 28.05.15 Tenke digitalt Jobbe nasjonalt Gjennomføre lokalt KS KommIT Oslo 28.05.15 Hovedoppgaver KommIT Effektmål Samordning i kommunesektoren (428 kommuner, 19 fylkeskommuner, 500+ foretak) Samordning stat/kommune

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Felles kommunal IKT-arkitektur. Geomatikkdagene 2015, Lillehammer 18. mars Michael Pande-Rolfsen Prosjektleder Plan, bygg& geodata KS KommIT

Felles kommunal IKT-arkitektur. Geomatikkdagene 2015, Lillehammer 18. mars Michael Pande-Rolfsen Prosjektleder Plan, bygg& geodata KS KommIT Felles kommunal IKT-arkitektur Geomatikkdagene 2015, Lillehammer 18. mars Michael Pande-Rolfsen Prosjektleder Plan, bygg& geodata KS KommIT Forventninger fra innbyggere og næringsliv KS digitaliseringsarbeid

Detaljer

Felles kommunalt rammeverk for digitalisering - eller Felles kommunal IKT-arkitektur

Felles kommunalt rammeverk for digitalisering - eller Felles kommunal IKT-arkitektur Felles kommunalt rammeverk for digitalisering - eller Felles kommunal IKT-arkitektur SAMDOK-konferansen, 12. november 2015 Anne Mette Dørum, spesialrådgiver KS KS digitaliseringsarbeid Digitaliseringsstrategi

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Digitalisering gjennom standardisering og bruk av felleskomponenter. Lars Tveit Direktør Collaboration & Business Solutions Regional Consulting

Digitalisering gjennom standardisering og bruk av felleskomponenter. Lars Tveit Direktør Collaboration & Business Solutions Regional Consulting Digitalisering gjennom standardisering og bruk av felleskomponenter. Lars Tveit Direktør Collaboration & Business Solutions Regional Consulting En reise gjennom digitalisering av kommunal sektor. 2005-2010

Detaljer

Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS

Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS Tre elementer i digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor Digitaliseringsstrategi

Detaljer

Flere felleskomponenter kommer! Kan kommunesektoren samle seg om felleskomponenter i skyen?

Flere felleskomponenter kommer! Kan kommunesektoren samle seg om felleskomponenter i skyen? Flere felleskomponenter kommer! Kan kommunesektoren samle seg om felleskomponenter i skyen? NOKIOS Trondheim 31. oktober 2013 Michael Pande-Rolfsen Rådgiver, KommIT KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Digitalisering og deling i kommunal sektor

Digitalisering og deling i kommunal sektor Digitalisering og deling i kommunal sektor 31.oktober 2013 Kirsti Kierulf Programleder KommIT Trude Andresen Områdedirektør KS forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende

Detaljer

KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018

KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 1. INNLEDNING Digitalisering gir mulighet for bedre og mer effektive offentlige tjenester. Innbyggere og næringsliv har høye forventninger til gode

Detaljer

Digitalisering i kommunal sektor

Digitalisering i kommunal sektor Digitalisering i kommunal sektor Teknologiforum for Norge Digitalt Line Richardsen Fagleder Digitalisering, KS KS visjon En selvstendig og nyskapende kommunesektor Tre elementer i digitaliseringsarbeidet

Detaljer

http://kurs.kommit.no november 2014 KS KommIT Anskaffelseskonferansen Oslo 13.11.14

http://kurs.kommit.no november 2014 KS KommIT Anskaffelseskonferansen Oslo 13.11.14 Tenke digitalt Jobbe nasjonalt Gjennomføre lokalt KS KommIT Anskaffelseskonferansen Oslo 13.11.14 Agenda KommIT på 1-2-3 Digitalt førstevalg - Hvordan kommunene skal nå målet Kostnadskontroll, kvalitet

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 09.10.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 09.10.

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 09.10.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 09.10. Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 09.10.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 09.10.2013 Tid 09:00 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter

KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter Fagdag IKA Trøndelag 12. desember 2012 Anne Mette Dørum Spesialrådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Dagens tema: Kort om bakteppet

Detaljer

Samordning innan IKT-området. Kvifor opprette KommIT - og kva gjer dei? 5. November 2013 Haustkonferansen, Sogn og Fjordane Aleksander Øines, KommIT

Samordning innan IKT-området. Kvifor opprette KommIT - og kva gjer dei? 5. November 2013 Haustkonferansen, Sogn og Fjordane Aleksander Øines, KommIT Samordning innan IKT-området. Kvifor opprette KommIT - og kva gjer dei? 5. November 2013 Haustkonferansen, Sogn og Fjordane Aleksander Øines, KommIT KS visjon En selvstendig og nyskapende kommunesektor

Detaljer

Kristian Bergem. Direktoratet for forvaltning og IKT 05.11.2012

Kristian Bergem. Direktoratet for forvaltning og IKT 05.11.2012 Kristian Bergem Direktoratet for forvaltning og IKT 05.11.2012 Regjeringens mål Et bedre møte med offentlig sektor Frigjøre ressurser til de store oppgavene Norge skal ligge i front internasjonalt 2 På

Detaljer

Digitaliseringsstrategi Finnmark fylkeskommune 2015-2018

Digitaliseringsstrategi Finnmark fylkeskommune 2015-2018 Digitaliseringsstrategi Finnmark fylkeskommune 2015-2018 PÅ VEI INN I FREMTIDEN Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 1 Innledning... 2 2 Hovedmål Finnmark fylkeskommune... 2 3 Føringsdokumenter

Detaljer

Digitaliseringsprogrammet - hva blir utfordringene for arkivet?

Digitaliseringsprogrammet - hva blir utfordringene for arkivet? Digitaliseringsprogrammet - hva blir utfordringene for arkivet? Geir Magnus Walderhaug leder av Norsk Arkivråds Region Øst Norsk Arkivråds seminar 5. november 2012 En erkjennelse Jeg er kunde hos Norsk

Detaljer

Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt. Kåre Kyrkjeeide

Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt. Kåre Kyrkjeeide Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt Kåre Kyrkjeeide Arealplan og planregister Hovedmålsettinger for Statens kartverk bidra til å gjøre kommunene i stand til å ivareta oppgavene knyttet til

Detaljer

Vedlegg til kravspesifikasjon ebyggesaksbehandling Standardiserte saksbehandlingsprosesser

Vedlegg til kravspesifikasjon ebyggesaksbehandling Standardiserte saksbehandlingsprosesser Vedlegg til kravspesifikasjon ebyggesaksbehandling Standardiserte saksbehandlingsprosesser Desember 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Standardiserte saksbehandlingsprosesser... 3 3. Eksempel

Detaljer

Effek8v Kommune Glade innbyggere Godt Næringsliv

Effek8v Kommune Glade innbyggere Godt Næringsliv Effek8v Kommune Glade innbyggere Godt Næringsliv 1. Den digitale Kommune er med i en digital symfoni 2. Den effek8ve og samhandlende kommune har selvbetjente innbyggere og næringsliv Vi samhandler og nå

Detaljer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer Mål HP 2012-2024 KI 1 Frogn kommune har et bevisst forhold til bruk av digitale kanaler og en effektiv og brukervennlig digital forvaltning. Hva skal måles?

Detaljer

3.2 Tabell over funksjonelle behov og krav

3.2 Tabell over funksjonelle behov og krav 3.2 Tabell over funksjonelle behov og krav Nr Behov Beskrivelse Krav 1 Enkelt skisseverktøy som ikke krever spesiell fagkunnskap Søker bør kunne enkelt skissere det planlagte bygget i 3D og på den måten

Detaljer

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor IKT-konferansen Høgskolen i Buskerud 4. november 2010 Kristin Kopland (Difi) (kristin.kopland@difi.no) Agenda Hvilke oppgaver

Detaljer

Offentlig digitalisering i siget

Offentlig digitalisering i siget Offentlig digitalisering i siget BankID-seminaret Hans Christian Holte, Difi 35 minutter tre tema Offentlig digitalisering Felles løsninger BankID I siget I siget? Dato Direktoratet for forvaltning og

Detaljer

KommIT og digitaliseringsstrategi for kommunesektoren. Byggesaksdagene 3.- 5. april 2013 Michael Pande- Rolfsen Rådgiver KommIT

KommIT og digitaliseringsstrategi for kommunesektoren. Byggesaksdagene 3.- 5. april 2013 Michael Pande- Rolfsen Rådgiver KommIT KommIT og digitaliseringsstrategi for kommunesektoren Byggesaksdagene 3.- 5. april 2013 Michael Pande- Rolfsen Rådgiver KommIT Digitalisering krever en samordning mellom kommunene mellom kommunal og statlig

Detaljer

DigIT DoIT KommIT. Aleksander Øines, KS KommIT

DigIT DoIT KommIT. Aleksander Øines, KS KommIT DigIT DoIT KommIT Aleksander Øines, KS KommIT AGENDA KommIT på 1-2-3 Kommune 2020 Felles kommunal IKT-arkitektur Felleskomponenter KS KommIT er et KS-program for IKT-samordning i kommunesektoren Program

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Seksjon for virksomhetsutvikling. Hallstein Bjercke hallstein.bjercke@oslo.kommune.no

Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Seksjon for virksomhetsutvikling. Hallstein Bjercke hallstein.bjercke@oslo.kommune.no Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Seksjon for virksomhetsutvikling Hallstein Bjercke hallstein.bjercke@oslo.kommune.no Bakgrunn I 2008 ble det foretatt en ekstern gjennomgang av IKTområdet. Det ble

Detaljer

Samarbeid på tvers av brukergrupper

Samarbeid på tvers av brukergrupper Samarbeid på tvers av brukergrupper Byggsøk Morten Græsby, Brønnøysundregistrene Olaug Nesheim og Tor Kjetil Nilsen, Direktoratet for byggkvalitet Byggsøk og Altinn Hvordan benytte Altinns i selvbetjent

Detaljer

SvarUt. Astrid Øksenvåg, prosjektleder KS SvarUt Steinar Carlsen, Bergen kommune

SvarUt. Astrid Øksenvåg, prosjektleder KS SvarUt Steinar Carlsen, Bergen kommune SvarUt Astrid Øksenvåg, prosjektleder KS SvarUt Steinar Carlsen, Bergen kommune SvarUt Brev Hva er SvarUt? Sak/Arkiv En løsning for å kunne sende utgående post fra kommunen i et elektronisk format og Fagsystem

Detaljer

Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene

Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene Rikets tilstand Hva Tilstanden er rikets til tilstand? hva? Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene Hva jeg vil si noe om ( på 22 minutter?) Tiden vi lever i Hvor digitalisert er

Detaljer

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Velferdsteknologikonferansen Lillestrøm 22.09.15 Aleksander Øines

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Velferdsteknologikonferansen Lillestrøm 22.09.15 Aleksander Øines Tenke digitalt Jobbe nasjonalt Gjennomføre lokalt KS KommIT Velferdsteknologikonferansen Lillestrøm 22.09.15 Aleksander Øines Hovedoppgaver KommIT Effektmål Samordning i kommunesektoren (428 kommuner,

Detaljer

Digitalisering av byggesak. Hilde Grevsko- Larsen 24.08.2015 Fagkonferanse plan og byggesak, NKF

Digitalisering av byggesak. Hilde Grevsko- Larsen 24.08.2015 Fagkonferanse plan og byggesak, NKF Digitalisering av byggesak Hilde Grevsko- Larsen Fagkonferanse plan og byggesak, NKF Digitalisering av byggesak ByggNe- en strategi ByggLe- tankesmie Digitale plandata ebyggesak ebyggesøknad Hva skjer

Detaljer

Nærmere informasjon om endringer i forvaltningsloven og eforvaltningsforskriften

Nærmere informasjon om endringer i forvaltningsloven og eforvaltningsforskriften Nærmere informasjon om endringer i forvaltningsloven og eforvaltningsforskriften Vedlegg til brev fra KMD til forvaltningen Digital kommunikasjon som hovedregel Digital kommunikasjon er nå hovedregelen

Detaljer

Stig Hornnes Rådgiver - FAD 19. April 2012

Stig Hornnes Rådgiver - FAD 19. April 2012 Stig Hornnes Rådgiver - FAD 19. April 2012 Bort fra papir Innbyggerne skal få én digital postkasse varsel på sms eller e-post slippe å oppgi opplysninger flere ganger trygg og god elektronisk ID offentlige

Detaljer

IKT-satsing på effektive planprosesser

IKT-satsing på effektive planprosesser IKT-satsing på effektive planprosesser Fagdirektør Magnar Danielsen KS KommIT brukerforum 11.6.2015 Målsetting Forenkle, fornye og forbedre Enklere hverdag for folk flest Mer effektive planprosesser Fulldigital

Detaljer

Kommunal IKT- arkitektur og nye tjenester innenfor plan- og byggesaksområdet

Kommunal IKT- arkitektur og nye tjenester innenfor plan- og byggesaksområdet Kommunal IKT- arkitektur og nye tjenester innenfor plan- og byggesaksområdet Fagkonferanse: plan- og byggesak 2015 DFDS tur- retur København, 24. august Michael Pande- Rolfsen Prosjektleder Plan, bygg

Detaljer

SvarUt Offentlig digital post

SvarUt Offentlig digital post SvarUt Offentlig digital post eller Thor Kvatningen - it-rådgiver / /byarkivet Thor.kvatningen@trondheim.kommune.no Hva er SvarUt? En løsning for å kunne sende digital utgående post fra kommunen i et elektronisk

Detaljer

Modernisering, fornyelse og forenkling Helhetlig satsning på elektroniske tjenester Finansbyråd Eirik Lae Solberg 08.09.2014

Modernisering, fornyelse og forenkling Helhetlig satsning på elektroniske tjenester Finansbyråd Eirik Lae Solberg 08.09.2014 Modernisering, fornyelse og forenkling Helhetlig satsning på elektroniske tjenester Finansbyråd Eirik Lae Solberg 08.09.2014 " Samhandling mellom innbyggere/næringsliv og kommunen Dagens situasjon Fremtidig

Detaljer

Samordning, samarbeid og samhandling

Samordning, samarbeid og samhandling Samordning, samarbeid og samhandling IKT som virkemiddel for effektivisering og bedre tjenester i og med offentlig forvaltning - Hvordan møter vi utfordringene? Statssekretær Tone Toften Fornyings-, administrasjons-

Detaljer

KommIT brukerforum 2015 plan og byggesak. Oslo den 11. juni 2015 Michael Pande-Rolfsen Prosjektleder Plan, bygg & geodata KS KommIT

KommIT brukerforum 2015 plan og byggesak. Oslo den 11. juni 2015 Michael Pande-Rolfsen Prosjektleder Plan, bygg & geodata KS KommIT KommIT brukerforum 2015 plan og byggesak Oslo den 11. juni 2015 Michael Pande-Rolfsen Prosjektleder Plan, bygg & geodata KS KommIT Program del 1 Kl 09.00 Kl 09.30 Kl 09.45 Kaffe, registrering og mingling

Detaljer

Tjenesteutvikling digitalt førstevalg

Tjenesteutvikling digitalt førstevalg Tjenesteutvikling digitalt førstevalg D I G I TA L D Ø G N Å P E N F O R VA LT N I N G - N Y P O R TA L LØ S N I N G F O R F O S E N KO M M U N E N E V/ P R O S J E K T L E D E R E I R I N F O L D E F

Detaljer

Regjeringens digitaliseringsprogram & kommunesektoren

Regjeringens digitaliseringsprogram & kommunesektoren Regjeringens digitaliseringsprogram & kommunesektoren Barnehage Skole Eldreomsorg Idrett Vei/tekniske tjenester Helse Kultur Grønn etat Næring/ konkurranse Vann/Avløp Bolig Kirke Kjetil Århus IKTdirektør

Detaljer

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram Ekspedisjonssjef Lars-Henrik Myrmel-Johansen Beat for beat, Østfold, 2013 1 2 Kilde: IKT-Norge 2012 3 Kilde: IKT-Norge 2012 Ønsket måte å levere

Detaljer

Veikart for nasjonale felleskomponenter

Veikart for nasjonale felleskomponenter Sesjon 3A Veikart for nasjonale felleskomponenter Nokios 2014 30.10.14 vidar.holmane@difi.no Introduksjonen Felleskomponenter som tema 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Hva det handler om Noen digitale tjenester

Detaljer

Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen?

Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen? Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen? Karine Engebretsen Halden kommune Utfordringer Kommunen hadde; enkle publiseringsløsninger

Detaljer

e-dialoger Framtidens eforvaltning eller.?

e-dialoger Framtidens eforvaltning eller.? 1 e-dialoger Framtidens eforvaltning eller.? NOKIOS 21. September 2011 Rune Gløersen Fagdirektør, IT og statistiske metoder Statistisk sentralbyrå 1 Utvikling i bruken av ALTINN SAM- HANDLE SAM- ORDNE

Detaljer

KS SvarUt Kontaktkonferanse 2014, Grand Hotel 27.-28. mai 2014

KS SvarUt Kontaktkonferanse 2014, Grand Hotel 27.-28. mai 2014 KS SvarUt Kontaktkonferanse 2014, Grand Hotel 27.-28. mai 2014 KS, Astrid Øksenvåg IKT i kommunal sektor er et program i KS for sam ord ning av IKT i kommune sektoren. Programmets visjon: En samordnet

Detaljer

Offentlige informasjonsinfrastrukturer

Offentlige informasjonsinfrastrukturer Offentlige informasjonsinfrastrukturer INF 3290 høst 2015 Endre Grøtnes, Difi Dagens agenda 1. Offentlig sektor En heterogen blanding av virksomheter, oppgaver og teknologi 2. Spesielle utfordringer ved

Detaljer

http://kurs.kommit.no november 2014 http://kurs.kommit.no KUNNSKAPSDELING + KOMPETANSEUTVIKLING I praksis

http://kurs.kommit.no november 2014 http://kurs.kommit.no KUNNSKAPSDELING + KOMPETANSEUTVIKLING I praksis Jobbe digitalt Tenke nasjonalt Gjennomføre lokalt http://kurs.kommit.no KUNNSKAPSDELING + KOMPETANSEUTVIKLING I praksis Agenda http://kurs.kommit.no november 2014 Pilot: Vår 2013 Vår 2014 Mål: Felles

Detaljer

SIKT setter brukerne i sentrum. v/grete Orderud, avdelingsdirektør i Husbanken

SIKT setter brukerne i sentrum. v/grete Orderud, avdelingsdirektør i Husbanken SIKT setter brukerne i sentrum v/grete Orderud, avdelingsdirektør i Husbanken .på nett 2 3 Ø Etablert i 1946 Ø Regjeringens gjennomfører av boligpolitikken. Ø Supplerer markedet for å bidra til at alle

Detaljer

Sak og Portaldagene 2014 02. April 2014. Utvikling av nye tjenester i EVRY Bygglett og andre Digitale selvbetjeningsløsninger

Sak og Portaldagene 2014 02. April 2014. Utvikling av nye tjenester i EVRY Bygglett og andre Digitale selvbetjeningsløsninger Sak og Portaldagene 2014 02. April 2014 Utvikling av nye tjenester i EVRY Bygglett og andre Digitale selvbetjeningsløsninger Nye publikumstjenster - Hvordan jobber vi med innovasjon mot offentlig sektor

Detaljer

18.03.2015 Mona Høiås Sæther, Geomatikkdagene 2015. Digitale løsninger for bygg, plan og geodata digitalisering i Trondheim kommune

18.03.2015 Mona Høiås Sæther, Geomatikkdagene 2015. Digitale løsninger for bygg, plan og geodata digitalisering i Trondheim kommune 18.03.2015 Mona Høiås Sæther, Geomatikkdagene 2015 Digitale løsninger for bygg, plan og geodata digitalisering i Innhold Kommunens rammer for digitalisering Noen pågående og planlagte aktiviteter Utfordringer

Detaljer

Beste ekommune 3 år på rad. Siri Opheim IKT strategisjef

Beste ekommune 3 år på rad. Siri Opheim IKT strategisjef Bærum kommune Beste ekommune 3 år på rad Siri Opheim IKT strategisjef Hvorfor ble Bærum beste ekommune? Bærum kommune har gjennom flere år jobbet målrettet med: etablering av en robust infrastruktur etablering

Detaljer

http://kurs.kommit.no november 2014 KS KommIT eforum Trøndelag Stjørdal 11.11.14

http://kurs.kommit.no november 2014 KS KommIT eforum Trøndelag Stjørdal 11.11.14 Tenke digitalt Jobbe nasjonalt Gjennomføre lokalt KS KommIT eforum Trøndelag Stjørdal 11.11.14 AGENDA Digitalt førstevalg - Hvordan kommunene skal nå målet Handlingsplan og strategi Kostnadskontroll, kvalitet

Detaljer

Hva skal vi snakke om i denne sesjonen?

Hva skal vi snakke om i denne sesjonen? Martin Bould 21.4.2015 Overgang til elektronisk arkiv, og oppgradering Hva forventer vi som leverandør og hva bør dere ha avklart? Den arkiv- og saksbehandlingsfaglige «greia» Hva skal vi snakke om i denne

Detaljer

Endelig samstemt - men vi skal videre! KS posisjoner og planer på digitaliseringsområdet 2013-2016.

Endelig samstemt - men vi skal videre! KS posisjoner og planer på digitaliseringsområdet 2013-2016. Endelig samstemt - men vi skal videre! KS posisjoner og planer på digitaliseringsområdet 2013-2016. Trude Andresen Områdedirektør KS Forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og

Detaljer

Digitale tjenester i Sørum kommune. Eksempler på digitale tjenester

Digitale tjenester i Sørum kommune. Eksempler på digitale tjenester Digitale tjenester i Sørum kommune Eksempler på digitale tjenester Innbyggere i Sørum kommune Våre innbyggere Eier eiendommer i Sørum kommune Søker på kommunale tjenester Mottar vedtak og dokumenter fra

Detaljer

Den digitale veien videre

Den digitale veien videre Den digitale veien videre Avslutning av ekommunekonferansen 2011 Trude Andresen Direktør KS Innovasjon og utvikling Hva har jeg hørt disse dagene? Aasrud: Virksomheten må samarbeide bak kulissene, brukerne

Detaljer

Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate. Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no

Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate. Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no Difi skal aktivt bidra til realisering av og til en samordnet utvikling og tilrettelegging

Detaljer

Digitalt førstevalg Norge

Digitalt førstevalg Norge Digitalt førstevalg Norge Den norske regjeringen har en strategisk målsetning om at fornying av offentlig sektor skal være mer velferd og mindre administrasjon. Ett virkemiddel for å redusere omfanget

Detaljer

Sandnes en by i sterk vekst

Sandnes en by i sterk vekst Smart kommune Sandnes en by i sterk vekst 75.000 innbyggere Vertskap for regional byvekst 40 000 flere innbyggere de neste 40 år Ambisjoner om 750 nye boliger i året Store deler av byområdet skal transformeres

Detaljer

Versjon 1.0. Felles IKT-strategi for Grue, Hamar, Kongsvinger, Løten, Nord-Odal og Stange kommuner for perioden 2012-2015

Versjon 1.0. Felles IKT-strategi for Grue, Hamar, Kongsvinger, Løten, Nord-Odal og Stange kommuner for perioden 2012-2015 Versjon 1.0 Felles IKT-strategi for Grue, Hamar, Kongsvinger, Løten, Nord-Odal og Stange kommuner for perioden 2012-2015 1 Innhold 1 Formål med felles IKT-strategi... 3 2 Innledning... 3 3 Visjon... 4

Detaljer

Digitalt førstevalg hva innebærer det i praksis Arild Jansen, AFIN/SERI, UiO

Digitalt førstevalg hva innebærer det i praksis Arild Jansen, AFIN/SERI, UiO Digitalt førstevalg hva innebærer det i praksis? (Rettslige spørsmål blir i liten grad berørt) Arild Jansen Avdeling for forvaltningsinformatikk/ Senter for rettsinformatikk, UIO http://www.afin.uio.no/

Detaljer

PORTEFØLJESTYRING. og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT. www.telemark.no

PORTEFØLJESTYRING. og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT. www.telemark.no PORTEFØLJESTYRING og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT Det skjer ikke av seg selv NOEN må ville Skal vi lykkes! I TFK strategirådgiver og stabssjef Forankring Forankring i egne styringsdokumenter

Detaljer

Digitalisering av prosesser og tjenester i Skedsmo kommune. Innlegg på kommunal geomatikkonferanse 1. desember 2015 Terje Linløkken

Digitalisering av prosesser og tjenester i Skedsmo kommune. Innlegg på kommunal geomatikkonferanse 1. desember 2015 Terje Linløkken Digitalisering av prosesser og tjenester i Skedsmo kommune Innlegg på kommunal geomatikkonferanse 1. desember 2015 Terje Linløkken 01.12.2015 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor Kommunal geomatikkonferanse

Detaljer

Strategiplan 2015 2017

Strategiplan 2015 2017 Strategiplan 2015 2017 Pasientreiser ANS 1 Innhold 1. Innledning side 2 1.1. Bakgrunn og mål for strategien side 3 1.2. Sentrale føringer side 6 1.3. Faktorer med innvirkning på pasientreiseområdet side

Detaljer

Trafikkstasjon på nett

Trafikkstasjon på nett Trafikkstasjon på nett Utvikling av selvbetjeningsløsninger for publikum og næringsliv Erfaringer med bruk av offentlige felleskomponenter Sjefingeniør Ketil Moen Vegdirektoratet Om våre tjenester og om

Detaljer

Spør brukerne! Elektroniske tjenester og nytt nettsted for Oslo kommune"

Spør brukerne! Elektroniske tjenester og nytt nettsted for Oslo kommune Spør brukerne! Elektroniske tjenester og nytt nettsted for Oslo kommune" Trine Lind, byrådsavdeling for finans" André Myrbråten, byrådslederens kontor" Modernisering, fornyelse og forenkling Helhetlig

Detaljer

Nye felles løsninger for eid i offentlig sektor

Nye felles løsninger for eid i offentlig sektor Nye felles løsninger for eid i offentlig sektor BankID konferansen 2010 Tor Alvik Tor.alvik@difi.no Difi skal Bidra til å utvikle og fornye offentlig sektor Styrke samordning og tilby fellesløsninger Målet

Detaljer

Dokumentfangst fra nettsider IKT-løsning. Hva har Bærum kommune gjort for å realisere dette?

Dokumentfangst fra nettsider IKT-løsning. Hva har Bærum kommune gjort for å realisere dette? Dokumentfangst fra nettsider IKT-løsning Hva har Bærum kommune gjort for å realisere dette? Innlegg på Norsk Arkivråds høstseminar 2010 v/lars Flugstad Agenda Hvem og hva er vi Utfordring SFO innmelding

Detaljer

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice servicetorg24:7 Bli best på kundeservice Servicetorg24:7 fra Sem & Stenersen Prokom De fleste kommunene har behov for en mer systematisk måte å registrere og følge opp henvendelser på. Bedre håndtering

Detaljer

Tverrgående arbeidsprosesser i offentlig sektor. Kristian Bergem, Difi 9. september 2014

Tverrgående arbeidsprosesser i offentlig sektor. Kristian Bergem, Difi 9. september 2014 Tverrgående arbeidsprosesser i offentlig sektor Kristian Bergem, Difi 9. september 2014 Standardiseringsportalen/ referansekatalogen Liste over anbefalte og obligatoriske ITstandarder i offentlig sektor

Detaljer

Hva skjer i den norske geografiske infrastrukturen (NSDI) frem mot 2020. Kåre Kyrkjeeide

Hva skjer i den norske geografiske infrastrukturen (NSDI) frem mot 2020. Kåre Kyrkjeeide Hva skjer i den norske geografiske infrastrukturen (NSDI) frem mot 2020 Kåre Kyrkjeeide KARTDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Hva skjer i den norske geografiske infrastrukturen frem mot 2020 NSDI i 2020 -

Detaljer

Erfaringer ved etablering av digitalt planregister v/heidi Liv Tomren Arendal kommune

Erfaringer ved etablering av digitalt planregister v/heidi Liv Tomren Arendal kommune Erfaringer ved etablering av digitalt planregister v/heidi Liv Tomren Arendal kommune Litt om bakgrunnen i Arendal kommune Før 2006 Alle vedtatte planer ble scannet og georeferert Planomriss digitalisert

Detaljer

Brukerhistorie - Tiltakshaver som henter inn informasjon:

Brukerhistorie - Tiltakshaver som henter inn informasjon: Brukerhistorier - krav til funksjonalitet i leverandørens tilbudte løsning Tiltakshaver som henter inn informasjon om hva som er mulig på eiendommen (finner informasjonen og ser at han da ikke trenger

Detaljer

KS interessepolitiske posisjoner på digitaliseringsområdet

KS interessepolitiske posisjoner på digitaliseringsområdet DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 1 KS interessepolitiske posisjoner på digitaliseringsområdet KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI

Detaljer

Digitalisering som verktøy for forenkling og forbedring av tjenestetilbudet i Bergen kommune

Digitalisering som verktøy for forenkling og forbedring av tjenestetilbudet i Bergen kommune Byrådssak 1280 /15 Digitalisering som verktøy for forenkling og forbedring av tjenestetilbudet i Bergen kommune INKV ESARK-1725-201525605-1 Hva saken gjelder: I kommuneplanens samfunnsdel «Bergen 2030»

Detaljer

Altinn sett fra Difi Samspill mellom felleskomponenter

Altinn sett fra Difi Samspill mellom felleskomponenter Altinn sett fra Difi Samspill mellom felleskomponenter Altinn-dagen 1. Desember 2015 Digital by default digitalt førstevalg! Once only: Brukeren registrerer informasjon en gang - gjenbrukes av alle offentlige

Detaljer

Disposisjon. Digitalt førstevalg 22.10.2015

Disposisjon. Digitalt førstevalg 22.10.2015 Disposisjon Digitalt førstevalg Forelesning FINF4001 13.10.2015 Erik Hornnes, Hva er Digitalt førstevalg? Hvorfor Digitalt førstevalg? Hvordan realisere Digitalt førstevalg? Status digitalisering Statuskartlegging

Detaljer

Digitalisering av prosesser i Skedsmo kommune. Innlegg på brukerforum KS Kommit 11. juni 2015 Terje Linløkken

Digitalisering av prosesser i Skedsmo kommune. Innlegg på brukerforum KS Kommit 11. juni 2015 Terje Linløkken Digitalisering av prosesser i Skedsmo kommune Innlegg på brukerforum KS Kommit 11. juni 2015 Terje Linløkken 11.06.2015 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor KS Kommit brukerkonferanse 1 Skedsmo kommune Lillestrøm

Detaljer

Fagforbundets fagdager 3.september 2014 Anne Lund

Fagforbundets fagdager 3.september 2014 Anne Lund SvarUt spørsmål inn? Endringer for offentlig avsender og privat mottaker Fagforbundets fagdager 3.september 2014 Anne Lund Oslo kommunes program for utvikling av digitale tjenester 2014-2017 Mål Kommunen

Detaljer

Digitalisering som fornyer, forenkler og forbedrer

Digitalisering som fornyer, forenkler og forbedrer Digitalisering som fornyer, forenkler og forbedrer Antall personer i yrkesaktiv alder per person over 67 år Kjelde: SSB 2010 Befolkningsframskrivinger middelalternativet, MMMM, NOU 2011:11 Innovasjon

Detaljer

IKT. for helsetjenesten. 5 løsningsprinsipper for bedre samhandling

IKT. for helsetjenesten. 5 løsningsprinsipper for bedre samhandling IKT for helsetjenesten 5 løsningsprinsipper for bedre samhandling 1 Dette er en oppsummering av tiltak 12 i handlingsplan for Nasjonal IKT, «Tjenesteorientert arkitektur for spesialisthelsetjenesten».

Detaljer

Digitalisering av byggesaksprosessen gjennom heile prosessen frå u8ylling av skjema 9l melding om vedtak

Digitalisering av byggesaksprosessen gjennom heile prosessen frå u8ylling av skjema 9l melding om vedtak Digitalisering av byggesaksprosessen gjennom heile prosessen frå u8ylling av skjema 9l melding om vedtak Riksarkivarens SAMDOK- konferanse 2013 Michael Pande- Rolfsen, Tre elementer i digitaliseringsarbeidet

Detaljer

Hva er digitalisering? 6. norske arkivmøte 18. april 2013. Anne Mette Dørum, spesialrådgiver, Avdeling for digitalisering

Hva er digitalisering? 6. norske arkivmøte 18. april 2013. Anne Mette Dørum, spesialrådgiver, Avdeling for digitalisering Hva er digitalisering? 6. norske arkivmøte 18. april 2013 Anne Mette Dørum, spesialrådgiver, Avdeling for digitalisering Visjon: En selvstendig og nyskapende kommunesektor Hva er KS? Interesseorganisasjon

Detaljer

Det er mye å ta hensyn til - nasjonale utviklingstrekk og initiativer

Det er mye å ta hensyn til - nasjonale utviklingstrekk og initiativer Det er mye å ta hensyn til - nasjonale utviklingstrekk og initiativer NOKIOS 27.10.2015 Anne Mette Dørum Spesialrådgiver KS Innbyggerforventninger til kommunen: Tilbyr de tjenestene jeg har behov for,

Detaljer

Tjenesteorientert arkitektur hvordan statistikkproduksjonen støttes og forbedres av en tilpasset IT arkitektur

Tjenesteorientert arkitektur hvordan statistikkproduksjonen støttes og forbedres av en tilpasset IT arkitektur 14. juni 2010 Tjenesteorientert arkitektur hvordan statistikkproduksjonen støttes og forbedres av en tilpasset IT arkitektur Lill Kristoffersen lill.kristoffersen@ssb.no Statistisk sentralbyrå IKT Abstract:

Detaljer

KS SvarUt. DDT 8. april 2014. Astrid Øksenvåg - KommIT. KommIT

KS SvarUt. DDT 8. april 2014. Astrid Øksenvåg - KommIT. KommIT KS SvarUt DDT 8. april 2014 Astrid Øksenvåg - Satsingsområder Digital dialog Strategisk ledelse og IKT Kompetanse Arkiv og dokumenthåndtering Personvern og informasjons-sikkerhet Arkitektur og standardisering

Detaljer

Beste praksis Bergen kommune 2011. steinar.carlsen@bergen.kommune.no

Beste praksis Bergen kommune 2011. steinar.carlsen@bergen.kommune.no Beste praksis Bergen kommune 2011 steinar.carlsen@bergen.kommune.no Fokusområder elektroniske tjenester 2011» IKT Strategi Bergen kommune 2011-2014» Digitalt førstevalg» Nye tjenester:» Produksjonssatt

Detaljer