NOARK5 TJENESTEGRENSESNITT POC OG PILOT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOARK5 TJENESTEGRENSESNITT POC OG PILOT"

Transkript

1 Prosjektforslag NOARK5 TJENESTEGRENSESNITT POC OG PILOT Prosjektnummer: Saksnummer: Behandlet dato: Behandlet av / Prosjekteier: Utarbeidet av: Fredrikstad kommune Per-Arne Aas Beslutning: Starte gjennomføring Bemanning av neste fase Prosjektleder: Per-Arne Aas Andre: Arkivverket, Evry AS, HK-Data AS Neste fase ferdig: Prosjektforslag 1

2 Innhold 1. Bakgrunn og begrunnelse for prosjektet Konseptvalgets vurderinger Alternative, forkastede konsepter Anbefalt konsept med begrunnelse Prosjektets hovedprodukter Interessenter Rammebetingelser Føringer for prosjektet Prosjektets avgrensninger Prinsipielle spørsmål Prosjektets forventede gevinster Gevinstoversikt Overordnet organisering Prosjektets avhengigheter og forutsetninger Avhengigheter Forutsetninger for en vellykket gjennomføring Skisse til overordnet prosjektplan Faser og hovedleveranser Prosjektets kostnader Vurdering av prosjektets usikkerheter...7 Prosjektforslag 2

3 1. BAKGRUNN OG BEGRUNNELSE FOR PROSJEKTET Vi har nå lenge hatt digitalt arkiv for saksbehandling i Fredrikstad kommune. Det gjenstår imidlertid en god del arbeid og tilrettelegging før vi kan si at vi er heldigitale i saksbehandlingen. Årsaken til dette er at saksbehandling på mange områder foregår i egne fagsystemer. Ingen av disse er i dag fullelektroniske i Fredrikstad kommune. Flere av disse leverandørene har egne løsninger for digitalt arkiv men ingen har pr. i dag løsninger som kan integreres inn i en felles arkivkjerne. Dette er situasjonen i veldig mange norske kommuner og den er ikke tilfredsstillende. Det medfører mye manuelt arbeid og kompliserte, kostbare integrasjoner. Det var med stor forventning vi så at et nytt Noark5 tjenestegrensesnitt er klart for utprøving i offentlig sektor. Dette ble igangsatt av Arkivverket i samarbeid med KS bl.a. på bakgrunn av initiativ fra K10 og Kommit. Det har blitt til i samarbeid med arkivleverandørene. Det nye tjenestegrensesnittet muliggjør at ulike fagsystemer kan kommunisere med ulike arkivsystemer på en standardisert måte. Det er imidlertid slik at noen nå må ta opp tråden fra det utmerkede arbeidet som er gjort og starte implementering og pilotering. Den videre ferdigstillelsen av tjenestegrensesnittet er helt avhengig av konkrete integrasjonsprosjekter. Vi har tatt initiativ til møter med flere av våre store fagsystemleverandører for å starte et integrasjonsarbeid men det er en avventende holdning. Leverandørene begrunner dette med at standarden fortsatt har store mangler som må løses i et fellesskap. Alle er positive til grensesnittet men ønsker ikke å starte på integrasjonsarbeid som på nytt kan resultere i proprietære løsninger. Med denne bakgrunnen ønsker Fredrikstad kommune og Arkivverket å starte et prosjekt med målsetning om å medvirke til ferdigstillelsen av noark5 tjenestegrensesnitt og kompletteringen av noark5 standarden gjennom å utføre en komplett to-veis integrasjon mellom et fagsystem og en noark5 kjerne. Dokumentere konsept og metodikk. Vi vil med dette rede grunnen for at andre arkivleverandører og fagsystemleverandører enklere vil kunne ta i bruk tjenestegrensesnittet og at andre offentlige virksomheter kan kravstille dette i sine forespørsler. Parallelt og koordinert med dette prosjektet vil Arkivverket gjennomføre en rekke egne aktiviteter knyttet til ferdigstillelse av Tjenestegrensesnittet mot Noark5. Fredrikstad kommune ønsker å bidra til at grensesnittet blir ferdigstilt og vil med dette stille seg til disposisjon med sitt drift- og fagmiljø for dette prosjektet samt prosjektleder. Øvrige deltakere og betydelige bidragsytere er: Arkivverket med ansvar for ferdigstillelsen av tjenestegrensesnittet og tilpasninger i Noark5 standarden Evry AS som vår leverandør av Noark5 kjerne og ansvarlig for implementering av tjenestegrensesnittet rundt denne HK-Data AS som fagsystemleverandør av HK-velferd for PP-tjenesten som er foreslått benyttet som pilot. Ansvarlig for å etablere to-veis integrasjon mot tjenestegrensesnittet fra fagsystemsiden. 2. KONSEPTVALGETS VURDERINGER Ved valg av konsept er det flere forhold som er tatt i betraktning. Fredrikstad kommunes programvareportefølje Fagsystemleverandørenes modenhet Sannsynlighet for å lykkes Aktuell tjener for Noark5 kjerne Prosjektforslag 3

4 Det er kun en Noark5 kjerne som det er aktuelt og arbeide med i dette prosjektet. ephorte ncore som er levert av Evry. Dette er Fredrikstad kommunes eneste noark5 kjerne og det er et uttrykt ønske om at vi ikke ønsker flere kjerner i arkitekturen. Selv om det er flere leverandører av arkivkjerner til offentlig sektor mener vi det er rett i dette prosjektet og holde fast ved dette. Relevante klienter eller fagsystemer for integrasjon Det er flere fagsystemleverandører til Fredrikstad kommune hvor det gjøres saksbehandling. For alle disse har vi i dag et presserende behov for effektivisering gjennom digitallisering av arkivet som i dag foregår papirbasert i mangel av en kjerneintergasjon Aktuelle for dette prosjektet er: Visma Familia Barnevern Visma Voksenopplæring Visma Flyktning Tieto Socio, Sosialfaglig saksbehandling Tieto Gerica, Saksbehandling og pasientjournalsystem for helse og velferdstjjenester HK-Data HK-velferd, saksbehandling for PP-tjenesten 2.1. Alternative, forkastede konsepter Visma leverer i dag en egen kjerne til sine fagsystemer, Visma Flyt Arkiv. De har uttrykt ønske om å vente med å bygge funksjonalitet for det nye integrasjonsgrensesnittet. Både fordi mange av kundene allerede har anskaffet Visma Flyt Arkiv og at standarden ikke er mer ferdig. Tieto leverer i dag egen kjerne til Sosio som mange kunder har tatt i bruk. De er som Visma litt tilbakeholdende til å starte utvikling. For Gerica s vedkommende er produkteierne mer positive men problemet er litt mer sammensatt da dette systemet i tillegg inneholder en tett integrert pasientjournal som muligens vil komplisere et slikt arbeid Begge leverandører er forøvrig svært positive til at det nye grensesnittet blir en realitet Anbefalt konsept med begrunnelse I samråd med Arkivverket har vi kommet fram til en anbefaling for konsept. Evry sin Noark5 kjerne med Noark5 tjenestegrensesnitt legges til grunn for prosjektet. Vi begrunner dette med at Evry har stor markedsandel og har vært sentrale i utviklingen av tjenestegrensesnittet. Det er også de som har kommet desidert lengst med å implementere dette rundt sin kjerne og har uttrykt sterkt ønske om å være med videre i prosessen. Som integrerende klient eller fagsystem anbefales det å gå videre med HK-Datas løsning HK-Velferd. HK-data har uttrykt ønske om å utvikle mot denne plattformen. De ønsker ikke å bygge sin egen kjerne og ser på dette som en mulighet. De leverer i dag en løsning som baserer seg på en integrasjon mot Documaster frittstående kjerne. Erfaringene med denne integrasjonen og HK-datas positive tilbakemeldinger gjør at vi anbefaler å gå videre med dem Overordnet målsetning er å gjennomføre en to-veis integrasjon der fagsystemet håndterer alt fagspesifikt. Arkivet ivaretar all lagring og arkivering av dokumentasjon samt tilgjengeliggjøring av dette for fagsystemet under saksbehandlingen. De videre beskrivelsene i dette dokumentet er rettet mot dette valgte konseptet. Prosjektforslag 4

5 3. PROSJEKTETS HOVEDPRODUKTER Hovedprodukter Proof of Concept Pilot Beskrivelse Utvikling, uttesting og implementering av kall til tjenestene Etablere en fungerende to-veis integrasjon mellom fagsystem og Noark5 kjerne. Etablere og dokumentere en beste praksis og metodikk for integrasjoner 4. INTERESSENTER Navn og linjerolle Byarkivet PP-tjenesten Arkivverket Evry AS HK-data AS Andre leverandører av fagsystemer Andre leverandører av Noark5 kjerner Vil kunne påvirke prosjektet, på hvilken måte? Vil kunne bli påvirket av prosjektet, på hvilken måte? Effektiviserer arbeidsprosesser Effektiviserer arbeidsprosesser Oppdatert NoArk5 standard og kvalitetssikret Noark5 tjenestegrensesnitt Utvikle standardproduktet Utvikle standardproduktet Vil kunne utvikle sitt standardprodukt Vil kunne utvikle sitt standardprodukt 5. RAMMEBETINGELSER 5.1. Føringer for prosjektet Fredrikstad kommune har et administrativt vedtak på å digitalisere alle fagsystemarkiver. Dette skal gjøres mot en felles Noark5 kjerne. Dette prosjektet er et viktig ledd i dette arbeidet som vil legge føringer for øvrige integrasjoner Prosjektets avgrensninger Standarden for Noark5 tjenestegrensesnitt og Noark5 standarden forøvrig er helt og holdent Arkivverkets ansvar. Prosjektets rolle i denne sammenheng er å bistå Arkivverket i dette arbeidet. Prosjektforslag 5

6 5.3. Prinsipielle spørsmål Et viktig prinsipp har hele tiden vært at alle arkivleverandører og flere viktige fagsystemleverandører skal med i dette arbeidet. Dette prosjektet bryter nå med dette prinsippet. På nåværende tidspunkt mener vi det er viktigere at noen går foran og etablerer en fungerende integrasjon. Det er svært viktig at prosjektet holder fokus på at leveransene er gjenbrukbare for andre Noark5 leverandører og fagsystemleverandører. Hvorledes interessenter skal involveres og holdes informert må avklares tidlig i prosjektet. 6. PROSJEKTETS FORVENTEDE GEVINSTER 6.1. Gevinstoversikt Gevinster Elektronisk arkiv for PP-tjenesten Minimere behovet for dobbeltlagring Metodikk og konsept for integrasjoner Forutsigbarhet Enklere integrasjoner Mer standardiserte produkter For hvem, og hvordan fremkommer gevinsten? Effektivisering av PP-tjenesten Effektivisere IT-løsninger Leverandører og kunder Leverandør og kunder Leverandør og kunder Leverandør og kunder Forutsetninger for at gevinsten skal kunne realiseres 7. OVERORDNET ORGANISERING Prosjekteier er Fredrikstad kommune. Prosjektet er forankret i kommunenes ledelse og er en del av målsetningen om å fulldigitalisere våre arkiver. Kommunen stiller med prosjektleder fra intern ITavdeling og arkivfaglig deltaker fra Byarkivet. Prosjektgruppen forøvrig vil bestå av Arkivverket med hovedansvar for standardene Noark5 og Noark5 tjenestegrensesnitt og komplettering/ferdigstillelse av disse. Evry AS som en ledende leverandør av Noark5 kjerne. Bidragsyter for ferdigstillelse av standardene og ansvarlig for implementasjon av standarden for tjenestegrensesnittet. HK-Data AS Som viktig leverandør av fagsystem for PP-tjenesten. Bidragsyter for ferdigstillelse av standardene og ansvarlig for integrasjon mot tjenestegrensesnittet. 8. PROSJEKTETS AVHENGIGHETER OG FORUTSETNINGER 8.1. Avhengigheter Det er ingen kjente ytre avhengigheter Prosjektforslag 6

7 8.2. Forutsetninger for en vellykket gjennomføring En forutsetning for vellykket gjennomføring er at aktørene er villige til å påta seg det ansvaret det betyr å inngå i dette utviklingsløpet. Herunder dedikere tilstrekkelig ressurser og kompetanse. Informasjonsflyt? Tekniske løsninger? 9. SKISSE TIL OVERORDNET PROSJEKTPLAN 9.1. Faser og hovedleveranser Fase Tidsrom (fra-til) Hovedleveranser i fasen Referanse til hovedproduktene i kapittel 3 Forberedelser Arkivverket Proof of Concept Pilot Etterarbeid Arkivverket og publisering av versjon Prosjektets kostnader Til diskusjon 9.3. Vurdering av prosjektets usikkerheter a) Trusler Prosjektforslag 7

8 Mulig hendelse Virkning hvis ingen tiltak iverksettes Tiltak som vil redusere hendelsens sannsynlighet og/eller konsekvens b) Muligheter Mulig hendelse Virkning hvis hendelsen inntreffer Stimulerende tiltak Prosjektforslag 8

Samdok samla samfunnsdokumentasjon

Samdok samla samfunnsdokumentasjon Samdok samla samfunnsdokumentasjon Tjenestegrensesnitt mot Noark 5 DELPROSJEKT Arkiv i e-forvaltning KDRS-dag 5. november 2015 Hans Fredrik Berg, Riksarkivet Samla samfunnsdokumentasjon SAMDOK Kommunale

Detaljer

Synkron overføring - Digitalt skapt materiale fra kommunene. Petter B. Høiaas Rådgiver, IKA Kongsberg

Synkron overføring - Digitalt skapt materiale fra kommunene. Petter B. Høiaas Rådgiver, IKA Kongsberg Synkron overføring - Digitalt skapt materiale fra kommunene Petter B. Høiaas Rådgiver, IKA Kongsberg Hva er synkron overføring? «forenkle og effektivisere prosessene rundt arkivdanning i kommunal sektor»

Detaljer

Hvordan bygge en ny kommune -Erfaringer med å jobbe med kommunesammenslåing som prosjekt i ulike faser

Hvordan bygge en ny kommune -Erfaringer med å jobbe med kommunesammenslåing som prosjekt i ulike faser Hvordan bygge en ny kommune -Erfaringer med å jobbe med kommunesammenslåing som prosjekt i ulike faser Det handler først og fremst om mennesker Styringsnivåer Politisk ledelse Mandat Rammebetingelser

Detaljer

Sikker, digital arkivering av personsensitiv informasjon

Sikker, digital arkivering av personsensitiv informasjon Visma FLYT Arkiv Sikker, digital arkivering av personsensitiv informasjon Sikring av papirbasert og elektronisk arkivmateriale VISMA FLYT ARKIV DE GODE GRUNNENE: Sikker lagring av sensitiv data Forbedret

Detaljer

Prosjekt UiO: Saksbehandling og arkiv, delprosjekt 1

Prosjekt UiO: Saksbehandling og arkiv, delprosjekt 1 Prosjekt UiO: Saksbehandling og arkiv, delprosjekt 1 1. Bakgrunn og begrunnelse for prosjektet skal erstatte dagens system for saksbehandling og arkivering med mer hensiktsmessige løsninger. Anskaffelsen

Detaljer

Notat for beslutning Delprosjekt D3-001 System Gerica Nye Drammen kommune

Notat for beslutning Delprosjekt D3-001 System Gerica Nye Drammen kommune Notat for beslutning Delprosjekt D3-001 System Gerica Nye Drammen kommune Nye Drammen kommune- Prosjektplan basert på Difis mal 1 Innhold 1. Formål med notat for beslutning... 3 2. Kort om delprosjektet...

Detaljer

Noark 5 tjenestegrensesnittet Hvor er vi nå?

Noark 5 tjenestegrensesnittet Hvor er vi nå? Noark 5 tjenestegrensesnittet Hvor er vi nå? 01. april 2019 Øivind Kruse, arkivar Bakgrunn Noark Noark 1-4 (1984-2008) Kravspesifikasjon for system for elektronisk journalføring Definert uttrekksformat

Detaljer

Digitalisering av økonomisk sosialhjelp // Digital søknad visjon og konsept. 5.Juni 2018

Digitalisering av økonomisk sosialhjelp // Digital søknad visjon og konsept. 5.Juni 2018 Digitalisering av økonomisk sosialhjelp // Digital søknad visjon og konsept 5.Juni 2018 Prosjekt Digisos Digitalisering av sosiale tjenester i NAV Samarbeidspartnere Arbeids- og velferdsdirektoratet KS

Detaljer

Programbeskrivelse. Versjon Program for administrativ forbedring og digitalisering

Programbeskrivelse. Versjon Program for administrativ forbedring og digitalisering Programbeskrivelse Versjon 1.5 28.05.2018 Program for administrativ forbedring og digitalisering Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av 12.02.2018 Programstyret Jan Thorsen 25.05.2018 Programstyret

Detaljer

Målbildet for digitalisering arkitektur

Målbildet for digitalisering arkitektur Målbildet for digitalisering arkitektur KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse 1. Hva målbildet betyr for kommunene... 3 1.1 Digital

Detaljer

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet Rune Sandland, Sjefsarkitekt Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: Vedtak i KS hovedstyre 23. mai 2012 Skal i første omgang gå ut

Detaljer

Samdok samla samfunnsdokumentasjon

Samdok samla samfunnsdokumentasjon Samdok samla samfunnsdokumentasjon RAPPORT 2014 PRIORITERT OPPGAVE Arkiv i (3) Synkron avlevering (KOMM) /IKA Kongsberg Utarbeidet av Gunnar Urtegaard/Kari Frodesen Rapportdato 12.01.2015 1 av 7 OPPGAVE

Detaljer

Kort om anskaffelsesgrunnlag for nytt fagsystem for digital

Kort om anskaffelsesgrunnlag for nytt fagsystem for digital Kort om anskaffelsesgrunnlag for nytt fagsystem for digital cm byggesaksbehandling Versjon 1.0 2015 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Dokumenthistorikk

Detaljer

«ÅRETS ARKIV 2017» Grenlandssamarbeidet

«ÅRETS ARKIV 2017» Grenlandssamarbeidet «ÅRETS ARKIV 2017» Grenlandssamarbeidet Prosjekt: Nytt sak og arkivsystem Et tilbakeblikk: Samarbeidet i Grenland startet i 2008 nytt sak og arkivsystem. Prosjekt etablert og anskaffelsesprosess igangsatt

Detaljer

ephorte5 Saksbehandling og arkiv gjort enkelt ephorte hjelper deg med å bruke, styre og dele virksomhetens dokumenter gjennom hele deres levetid

ephorte5 Saksbehandling og arkiv gjort enkelt ephorte hjelper deg med å bruke, styre og dele virksomhetens dokumenter gjennom hele deres levetid Saksbehandling og arkiv gjort enkelt ephorte hjelper deg med å bruke, styre og dele virksomhetens dokumenter gjennom hele deres levetid 2 Saksbehandling og arkiv gjort enkelt Ledere og saksbehandlere som

Detaljer

Programmandat. Versjon Program for administrativ forbedring og digitalisering

Programmandat. Versjon Program for administrativ forbedring og digitalisering Programmandat Versjon 1.5 28.05.2018 Program for administrativ forbedring og digitalisering Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av 13.10.2017 Programstyret Jan Thorsen 25.05.2018 Programstyret Jan Thorsen

Detaljer

Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av

Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av Mandat Versjon 29.9.2017 Program for digitalisering av administrative tjenester Fase 1 Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av dd.mm.åå Programstyret 1 INNHOLD 1 Bakgrunn... 4 2 Strategiske mål for programmet...

Detaljer

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport Prosjektmandat Digitale løsninger i oppvekstsektoren 01.11.2016 0 1 Innledning/bakgrunn Kommunene i Kongsbergregionen vedtok våren 2015 regional digitaliseringsstrategi

Detaljer

Notat for beslutning Delprosjekt D.4 Oppvekst System Visma Flyktning og Voksenopplæring Nye Drammen kommune

Notat for beslutning Delprosjekt D.4 Oppvekst System Visma Flyktning og Voksenopplæring Nye Drammen kommune Notat for beslutning Delprosjekt D.4 Oppvekst System Visma Flyktning og Voksenopplæring Nye Drammen kommune Nye Drammen kommune- Prosjektplan basert på Difis mal 1 Innhold 1. Formål med notat for beslutning...

Detaljer

Notat for beslutning Delprosjekt D3-004 System HsPro Nye Drammen kommune

Notat for beslutning Delprosjekt D3-004 System HsPro Nye Drammen kommune Notat for beslutning Delprosjekt D3-004 System HsPro Nye Drammen kommune Nye Drammen kommune- Prosjektplan basert på Difis mal 1 Innhold 1. Formål med notat for beslutning... 3 2. Kort om delprosjektet...

Detaljer

Nytt om elektronisk arkiv og deponering. v/tormod Engebu, IKAVA

Nytt om elektronisk arkiv og deponering. v/tormod Engebu, IKAVA Nytt om elektronisk arkiv og deponering v/tormod Engebu, IKAVA Status IKAVAs depot Status IKAVAs depot Totalt 83 systemer mottatt hvorav 20 innkommende til nå i år! God blanding av fag og sak/arkiv-systemer

Detaljer

Konseptutredning om modernisering av arkivvedlikehold og overføring til depot (MAVOD)

Konseptutredning om modernisering av arkivvedlikehold og overføring til depot (MAVOD) Konseptutredning om modernisering av arkivvedlikehold og overføring til depot (MAVOD) NorDig Stockholm oktober 2017 Tor Anton Gaarder 1 Problemområdet er bare en del av verdikjeden Arbeidsprosesser for

Detaljer

Erfaringsdeling og skråblikk på anskaffelse av saksbehandlingsløning, DiguT

Erfaringsdeling og skråblikk på anskaffelse av saksbehandlingsløning, DiguT Foto: Carl Erik Eriksson Digitalt førstevalg Erfaringsdeling og skråblikk på anskaffelse av saksbehandlingsløning, DiguT 14.2.2019 Elin E. S. Harder, programleder Digitalt førstevalg TK-erfaring: Premisser

Detaljer

Hva har NOARK5 å bety for arkivet? Tormod Engebu, IKT-Rådgiver IKAVA

Hva har NOARK5 å bety for arkivet? Tormod Engebu, IKT-Rådgiver IKAVA Hva har NOARK5 å bety for arkivet? Tormod Engebu, IKT-Rådgiver IKAVA NOARK-5 Litt historikk Fra og med 1. oktober 2002 er det bestemt gjennom Riksarkivarens forskrift, kapittel IX Elektronisk arkivering

Detaljer

Saksoversikt 2015/ Noark 5 tjenestegrensesnitt Klassering(er): 1 EMNE2-064 Arkiv- og datasystemer. Saksansvarlig (enhet/initialer): BYARKIV/MOHE

Saksoversikt 2015/ Noark 5 tjenestegrensesnitt Klassering(er): 1 EMNE2-064 Arkiv- og datasystemer. Saksansvarlig (enhet/initialer): BYARKIV/MOHE Saksoversikt ephorte Seleksjon: Rapport generert: Sak ID: 383649 30.01.2019 Sakstittel: Klassering(er): 1 EMNE2-064 Arkiv- og datasystemer Saksnummer: 2015/12919 Saksansvarlig (enhet/initialer): BYARKIV/MOHE

Detaljer

Digitalisering gjennom standardisering og bruk av felleskomponenter. Lars Tveit Direktør Collaboration & Business Solutions Regional Consulting

Digitalisering gjennom standardisering og bruk av felleskomponenter. Lars Tveit Direktør Collaboration & Business Solutions Regional Consulting Digitalisering gjennom standardisering og bruk av felleskomponenter. Lars Tveit Direktør Collaboration & Business Solutions Regional Consulting En reise gjennom digitalisering av kommunal sektor. 2005-2010

Detaljer

Arbeidsoppgaver 2019 Felles studentsystem

Arbeidsoppgaver 2019 Felles studentsystem Unit Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning Vår dato Vår referanse 26.10.2018 FS-18-003-22 Deres dato Deres referanse Arbeidsoppgaver 2019 Felles studentsystem Hovedprioriteringer

Detaljer

NOARK 5 arkivkjerne. FORENKLING AV BYGGESAK GIS samarbeidet Telemark Buskerud Vestfold Tor Kjetil Nilsen Arkitektum AS

NOARK 5 arkivkjerne. FORENKLING AV BYGGESAK GIS samarbeidet Telemark Buskerud Vestfold Tor Kjetil Nilsen Arkitektum AS NOARK 5 arkivkjerne FORENKLING AV BYGGESAK 22.04.2016 GIS samarbeidet Telemark Buskerud Vestfold Tor Kjetil Nilsen Arkitektum AS 11 ansatte i Bø og Gjøvik Tjenester Noen prosjekter og kunder Statens Kartverk

Detaljer

21 OCTOBER, ebyggesak. IT-Puls Trondheim Ole Desalu Vold EVRY OPEN

21 OCTOBER, ebyggesak. IT-Puls Trondheim Ole Desalu Vold EVRY OPEN 21 OCTOBER, 2017 ebyggesak IT-Puls Trondheim - 23.10.17 Ole Desalu Vold ole.vold@evry.com EVRY OPEN Bakgrunn Elements ebyggesak Bygget etter nasjonal produktspesifikasjonfagsystem for digital byggesaksbehandling

Detaljer

Møtereferat fra dialogkonferanse mellom kunde og leverandører

Møtereferat fra dialogkonferanse mellom kunde og leverandører Prosjekt for innføring av nytt sakarkivsystem - SAKS Møtereferat fra dialogkonferanse mellom kunde og leverandører Representanter fra følgende interessenter var tilstede: Arendal kommune Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

Samdok. PRIORITERT OPPGAVE Arkiv i e-forvaltning. (11) Tjenestegrensesnitt mot Noark 5. samla samfunnsdokumentasjon

Samdok. PRIORITERT OPPGAVE Arkiv i e-forvaltning. (11) Tjenestegrensesnitt mot Noark 5. samla samfunnsdokumentasjon samla samfunnsdokumentasjon RAPPORT 2014 PRIORITERT OPPGAVE () Tjenestegrensesnitt mot Noark 5 Utarbeidet av Rapportdato 1 av 4 OPPGAVE () Tjenestegrensesnitt mot Noark 5 Ansvarlig strategigruppe Arbeidsgruppens

Detaljer

Prosjektplan AP1 Forberedelser til kommuneplan

Prosjektplan AP1 Forberedelser til kommuneplan Prosjektplan AP1 Forberedelser til kommuneplan Programleder: Elisabeth Enger Prosjektleder: Hilde Haslum Godkjent dato: Nye Drammen kommune- Prosjektplan basert på Difis mal 1 ENDRINGSLOGG [Ved større

Detaljer

Program for administrativ forbedring og digitalisering

Program for administrativ forbedring og digitalisering PK-nettverket 05/09/18 Program for administrativ forbedring og digitalisering Johannes Falk Paulsen 3 4 11. april 2011 Ny Powerpoint mal 2011 5 Eksterne premisser - krav til digitalisering og gevinstrealisering

Detaljer

Notat for beslutning Delprosjekt D.4 Oppvekst System HK Oppvekst Nye Drammen kommune

Notat for beslutning Delprosjekt D.4 Oppvekst System HK Oppvekst Nye Drammen kommune Notat for beslutning Delprosjekt D.4 Oppvekst System HK Oppvekst Nye Drammen kommune Nye Drammen kommune- Prosjektplan basert på Difis mal 1 Innhold 1. Formål med notat for beslutning... 3 2. Kort om delprosjektet...

Detaljer

Universitetet i Oslo Prosjektbeskrivelse: Tilgangsstyringsgrupper

Universitetet i Oslo Prosjektbeskrivelse: Tilgangsstyringsgrupper 1. Bakgrunn og begrunnelse for prosjektet søker om midler til prosjekt for å kunne tilby sluttbrukertjenestene et rikere utvalg av tilgangsstyringsdata basert på HR-data fra HR-systemene (SAPUiO og FS).

Detaljer

Konseptutredning om modernisering av arkivvedlikehold og overføring til depot (MAVOD) Digitalt to dager til ende

Konseptutredning om modernisering av arkivvedlikehold og overføring til depot (MAVOD) Digitalt to dager til ende Konseptutredning om modernisering av arkivvedlikehold og overføring til depot (MAVOD) Digitalt to dager til ende 1 Problemområdet er bare en del av verdikjeden Arbeidsprosesser for arkiv - det store bildet

Detaljer

ARKIVVERKETS EARKIV- PROSJEKT : STATUS

ARKIVVERKETS EARKIV- PROSJEKT : STATUS ARKIVVERKETS EARKIV- PROSJEKT : STATUS Tor Anton Gaarder Oslo 21. oktober 2015 Litt om meg: Status earkiv? Hvorfor? Hva er det? Når kommer det? Hva sier statsbudsjettet? Programkategori 08.20 i kulturdepartementets

Detaljer

MUSIT SAKSFRAMLEGG 2015

MUSIT SAKSFRAMLEGG 2015 SAK NR: V-sak 13/2-2015 FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT TEMA: Styringsgruppe for Forprosjektet:MUSITs IT-arkitektur:Tilleggsnotat til Mandat DATO: 04.06.2015 Tilleggsnotat til Mandat Forprosjektet MUSITs

Detaljer

Innføring av earkiv i offentlig forvaltning

Innføring av earkiv i offentlig forvaltning Riksarkivet 20.1.2015 Innføring av earkiv i offentlig forvaltning Kortversjon av rapport datert 19. januar 2015 av Sopra-Steria på oppdrag fra og i samarbeid med Riksarkivet. Innspill fra Arkivverket til

Detaljer

Digitalisering og deling i kommunal sektor

Digitalisering og deling i kommunal sektor Digitalisering og deling i kommunal sektor 31.oktober 2013 Kirsti Kierulf Programleder KommIT Trude Andresen Områdedirektør KS forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende

Detaljer

GeoIntegrasjon - Videreføring. Møte med systemleverandører 23 juni. OSLO

GeoIntegrasjon - Videreføring. Møte med systemleverandører 23 juni. OSLO GeoIntegrasjon - Videreføring Møte med systemleverandører 23 juni. OSLO Agenda Agenda 12.30 13.30 Kartlegging av brukerbehov GI arkiv (rapport fra arbeidsgruppe 1) 13.30 13.45 Pause 13.45 14.30 Innlegg

Detaljer

Arkivkjerne med nøkkelfunksjonalitet. I tråd med Noark 5 standardens grunnleggende formål Martin Bould Nokios 2017

Arkivkjerne med nøkkelfunksjonalitet. I tråd med Noark 5 standardens grunnleggende formål Martin Bould Nokios 2017 Arkivkjerne med nøkkelfunksjonalitet I tråd med Noark 5 standardens grunnleggende formål Martin Bould Nokios 2017 1 Dette foredraget inneholder følgende elementer 1. En kortfattet innledning om Noark standarden

Detaljer

Samdok. PRIORITERT OPPGAVE Arkiv i eforvaltning. samla samfunnsdokumentasjon

Samdok. PRIORITERT OPPGAVE Arkiv i eforvaltning. samla samfunnsdokumentasjon samla samfunnsdokumentasjon Sluttrapport PRIORITERT OPPGAVE Oppgave Kartlegging Løpende overføring av digitalt skapt Utarbeidet av Rapportdato 2. november 2016 OPPGAVE Kartlegging Løpende overføring av

Detaljer

Innføringsstrategi. Elektronisk søknads-og saksbehandling

Innføringsstrategi. Elektronisk søknads-og saksbehandling Innføringsstrategi Elektronisk søknads-og saksbehandling Versjon 1.0 (ESS-prosjektet) Innføringsstrategi Side 1 av 6 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Hensikt med dokumentet... 3 2. Rammebetingelser... 3 2.1

Detaljer

SAMDOK prosjekt, partnerskap og utviklingsarena

SAMDOK prosjekt, partnerskap og utviklingsarena SAMDOK helhetlig samfunnsdokumentasjon «Arkiv i endring» SAMDOK 2015-2017 prosjekt, partnerskap og utviklingsarena IKA Finnmark Kontaktkonferansen 2017 Kari Frodesen Hvorfor SAMDOK? Tre hovedutfordringer

Detaljer

Kartleggingsrapport Arbeidsgruppe: Fellestjenester. Dokumentsenter og arkiv

Kartleggingsrapport Arbeidsgruppe: Fellestjenester. Dokumentsenter og arkiv Kartleggingsrapport Arbeidsgruppe: Fellestjenester Dokumentsenter og arkiv Gruppeleder: Mette Holand 30.03.2017 Innhold Status på tjenesteområdet(ene) Dokument- og arkivtjenesten i dag... 2 Hvordan er

Detaljer

Fagutvalgsmøte Administrasjon, ledelse og kontorstøtte. Møte Lillestrøm

Fagutvalgsmøte Administrasjon, ledelse og kontorstøtte. Møte Lillestrøm Fagutvalgsmøte Administrasjon, ledelse og kontorstøtte Møte 3-2019 06.03.2019 Lillestrøm Administrasjon, ledelse og kontorstøtte MA1 Det er etablert en felles systemportefølje som løser tverrgående administrative

Detaljer

Plandataforum SK-Oslo 29.10.2012

Plandataforum SK-Oslo 29.10.2012 Plandataforum SK-Oslo 29.10.2012 Jon Arne Trollvik, Statens kartverk E-post: jon-arne.trollvik@statkart.no Spåkenes, Lyngen Highlights GI-standarden vedtatt 31.01.2012 Et nytt standardisert grensesnitt

Detaljer

FOR SJØSIKKERHET I ET RENT MILJØ. Noark 5 i praksis. Bjørn Tore Fasmer btf@sdir.no

FOR SJØSIKKERHET I ET RENT MILJØ. Noark 5 i praksis. Bjørn Tore Fasmer btf@sdir.no Noark 5 i praksis Bjørn Tore Fasmer btf@sdir.no Oversikt Innledning om arkivprosjektet Hva er forskjellen mellom sak/arkivsystemer og arkiv i fagsystem? Erfaringer med Noark 5 Hvordan Noark 5-standarden

Detaljer

Referat - oppstartsmøte

Referat - oppstartsmøte Møtedato: 27.08.2014 Tidspunkt: kl. 12.30-14:30 Sted: Telefon/Lync Deltakere: Kunde: Solfrid Lund Britt Brevik Kirsten Aune Solveig Melum Arnlaug Jakobsen EVRY: Monica Gudmundsen Alexander Fjellandsbø

Detaljer

Deres/Your ref.: UU022/14FB Vår/Our ref.: Freddy Barstad Trondheim, 29/12014

Deres/Your ref.: UU022/14FB Vår/Our ref.: Freddy Barstad Trondheim, 29/12014 Studieavdelingen v/studiesjef Deres/Your ref.: UU022/14FB Vår/Our ref.: Freddy Barstad Trondheim, 29/12014 INVITASJON TIL DELTAKELSE FRA UNIVERSITET OG HØGSKOLENE I NASJONALT PROSJEKT FOR DIGITAL EKSAMEN,

Detaljer

Gevinstrealisering i Lyngdal kommune. Rådmann Evy-Anni Evensen Lyngdal kommune

Gevinstrealisering i Lyngdal kommune. Rådmann Evy-Anni Evensen Lyngdal kommune Gevinstrealisering i Lyngdal kommune Rådmann Evy-Anni Evensen Lyngdal kommune Med fokus på gevinstrealisering, Oslo 2.juni 2010 Lyngdal kommune 7800 innbyggere Ca. 450 årsverk/600 ansatte Budsjett ca 400

Detaljer

Konseptutredning om modernisering av arkivvedlikehold og overføring til depot (MAVOD) Presentasjon for KDRS 13. juni 2017

Konseptutredning om modernisering av arkivvedlikehold og overføring til depot (MAVOD) Presentasjon for KDRS 13. juni 2017 Konseptutredning om modernisering av arkivvedlikehold og overføring til depot (MAVOD) Presentasjon for KDRS 13. juni 2017 1 Kort om forhistorien og metodikk - Prosjektveiviseren - Utredningsinstruksen

Detaljer

Noark 5 Tjenestegrensesnitt. aka Noark 5v4

Noark 5 Tjenestegrensesnitt. aka Noark 5v4 Noark 5 Tjenestegrensesnitt aka Noark 5v4 IKA Hordaland 24.04.2017 thomas.sodring@hioa.no 1/18 Kjernen i arkivering Referanse Kontekst Proveniens Struktur Stabilitet Integritet Autentisitet Verdi som bevis

Detaljer

ACOS Eiendom. Litt «mye» teori & demo. med Ivar Wessel Thomassen direktør. ACOS Eiendom

ACOS Eiendom. Litt «mye» teori & demo. med Ivar Wessel Thomassen direktør. ACOS Eiendom ACOS Eiendom 2015 ACOS Eiendom Litt «mye» teori & demo med Ivar Wessel Thomassen direktør ACOS Eiendom Status Q1/2015: Eiendomssaker utgjør en vesentlig del av saksvolumet i en kommune. Over 110 kommuner

Detaljer

Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden

Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden Bakgrunn Alle Norges fylkeskommuner og Oslo kommune har gått sammen om anskaffelse av nytt skoleadministrativt system. Vigo IKS er en sammenslutning av fylkeskommunene

Detaljer

Prosjektskisse «Felles kvalitetssystem for universitetsmuseenes samlingsforvaltning»

Prosjektskisse «Felles kvalitetssystem for universitetsmuseenes samlingsforvaltning» Prosjektskisse «Felles kvalitetssystem for universitetsmuseenes samlingsforvaltning» (Utarbeidet av Solveig Bakken på oppdrag fra URHM. 17.03.2015) Side 1 av 6 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og målsetning...

Detaljer

BOTT Programmet for Økonomi og HR

BOTT Programmet for Økonomi og HR BOTT Programmet for Økonomi og HR HR LØNN ØKONOMI Informasjon fra styringsgruppen for programmet og NTNUs prosjektdeltakere Hva er BOTT Økonomi og HR? De fire universitetene Bergen, Oslo, Trondheim og

Detaljer

Universitetet i Oslo Enhet for lederstøtte

Universitetet i Oslo Enhet for lederstøtte Universitetet i Oslo Enhet for lederstøtte Notat Til: AMU Dato: 16. mai 2019 Orientering om BOTT 1.1 Bakgrunn, hva er BOTT? BOTT-samarbeidet har som formål å styrke de deltakende organisasjonenes evne

Detaljer

Leveransemal/-skjema delprosjekt

Leveransemal/-skjema delprosjekt Nye Lindesnes Leveransemal/-skjema delprosjekt Delprosjekt Servicetjenester Arbeidsgruppe Politisk sekretariat [Denne fylles ut ved behandling.] Prosjektnummer: Saksnummer: Behandlet dato: Behandlet av

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse Nytt IKT-verktøy for Justervesenet.

Invitasjon til dialogkonferanse Nytt IKT-verktøy for Justervesenet. Invitasjon til dialogkonferanse Nytt IKT-verktøy for Justervesenet. Invitasjon Justervesenet skal anskaffe et nytt IKT-system for håndtering av etatens tilsyn og tjenester. Det nye systemet skal fase ut

Detaljer

Hva skal vi snakke om i denne sesjonen?

Hva skal vi snakke om i denne sesjonen? Martin Bould 21.4.2015 Overgang til elektronisk arkiv, og oppgradering Hva forventer vi som leverandør og hva bør dere ha avklart? Den arkiv- og saksbehandlingsfaglige «greia» Hva skal vi snakke om i denne

Detaljer

Hvordan tenkes og jobbes det i dataindustrien til tema som bevaring og avlevering av earkiv til arkivdepot institusjoner

Hvordan tenkes og jobbes det i dataindustrien til tema som bevaring og avlevering av earkiv til arkivdepot institusjoner KDRS samling 23-24.05.2011 Hvordan tenkes og jobbes det i dataindustrien til tema som bevaring og avlevering av earkiv til arkivdepot institusjoner HELHETLIG LØSNING FOR NORSKE KOMMUNER Moderne og effektiv

Detaljer

Samordnet regional digitalisering

Samordnet regional digitalisering Samordnet regional digitalisering 2. November 2018 Samordnet regional digitalisering Formål med samarbeidet regional digitalisering Betre tjenester til brukerne fordelt på tre hovedområder: - Raskere saksbehandlingstid

Detaljer

Erfaringer med bruk av Noark 5 -om et utviklingsprosjekt i NAV

Erfaringer med bruk av Noark 5 -om et utviklingsprosjekt i NAV Erfaringer med bruk av Noark 5 -om et utviklingsprosjekt i NAV Olav Sataslåtten Seksjonssjef NAV Drift og Utvikling/Fagportalprogrammet Norsk Arkivråds Høstseminar 2009 Bakgrunn NAV søkte opprinnelig Riksarkivet

Detaljer

Froland kommunes samarbeid

Froland kommunes samarbeid Froland kommunes samarbeid med IKT Agder 21. mars 2019 Rune Johansen og Gil Holm IKT Agder og Froland kommune Agenda Generelt om IKT Agder Nåværende selskapsavtale Samarbeidet med kommunene IKT Agder -

Detaljer

2 Strategi nasjonal forvaltningsløsning for FKB-data

2 Strategi nasjonal forvaltningsløsning for FKB-data NOTAT Emne Strategi for forvaltning av FKB-data Til Geovekst-forum Fra Kartverket Dato 25.08.2014 1 Bakgrunn og målsetting Kartverket har i dialog med Geovekst-partene diskutert fremtidige strategiske

Detaljer

Fagutvalg for administrasjon, ledelse og kontorstøtte. Møte Videomøte

Fagutvalg for administrasjon, ledelse og kontorstøtte. Møte Videomøte Fagutvalg for administrasjon, ledelse og kontorstøtte Møte 1-2019 Videomøte 07.01.2019 Agenda 1. Godkjenning av referat 2. Orientering og tilbakemelding om møte 18.12.18 3. Siste versjon av initiativ.

Detaljer

for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen

for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen Prosjektbegrunnelse for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen Denne fylles ut ved behandling Prosjektnummer: Saksnummer: Versjon 1.0 11.11.2015 Behandlet

Detaljer

Velferdsteknologi i Norge hvor er vi, hvor skal vi og hvordan kommer vi dit. Helse- og omsorgsdepartementet

Velferdsteknologi i Norge hvor er vi, hvor skal vi og hvordan kommer vi dit. Helse- og omsorgsdepartementet Velferdsteknologi i Norge hvor er vi, hvor skal vi og hvordan kommer vi dit Teknologi i helse og omsorg 2019 Kristin Standal, prosjektleder KS Tre virksomheter felles innsats Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet. Steffen Sutorius Direktør Oslo,

Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet. Steffen Sutorius Direktør Oslo, Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet Steffen Sutorius Direktør Oslo, 06.12.2017 Innhold Status prioriterte tiltak i digitaliseringsstrategien

Detaljer

Fagutvalg for administrasjon, ledelse og kontorstøtte. Møte

Fagutvalg for administrasjon, ledelse og kontorstøtte. Møte Fagutvalg for administrasjon, ledelse og kontorstøtte Møte 2-2019 08.02.2019 Agenda for fagutvalgsmøte 2-2019 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av referat fra møtet 07.01.2019(ref. e-post) 3.

Detaljer

IKA kjernen SAMDOK konferansen Gardermoen

IKA kjernen SAMDOK konferansen Gardermoen IKA kjernen SAMDOK konferansen Gardermoen VÅRT LØSNINGSFORSLAG 1. Gi kommunene tilbake kontrollen over sine egne arkiv > Distribuere åpen kildekode Noark 5 kjerne 2. Etablere kostnadseffektive prosesser

Detaljer

Kontaktkonferansen 2015

Kontaktkonferansen 2015 Kontaktkonferansen 2015 Orientering pr mars 2015 Anne Overland, daglig leder IKA Trøndelag Orientering pr mars 2015 SAMDOK=samla samfunnsdokumentasjon For 2015 har strategigruppene valgt ut totalt 12 områder

Detaljer

ephorte Integration Services (eis) produktbeskrivelse

ephorte Integration Services (eis) produktbeskrivelse ephorte Integration Services (eis) produktbeskrivelse Versjon 2 31.10.2012 Gecko Informasjonssystemer AS Robert Vabo INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 COPYRIGHT... 3 EPHORTE INTEGRATION SERVICES...

Detaljer

http://kurs.kommit.no november 2014 http://kurs.kommit.no KUNNSKAPSDELING + KOMPETANSEUTVIKLING I praksis

http://kurs.kommit.no november 2014 http://kurs.kommit.no KUNNSKAPSDELING + KOMPETANSEUTVIKLING I praksis Jobbe digitalt Tenke nasjonalt Gjennomføre lokalt http://kurs.kommit.no KUNNSKAPSDELING + KOMPETANSEUTVIKLING I praksis Agenda http://kurs.kommit.no november 2014 Pilot: Vår 2013 Vår 2014 Mål: Felles

Detaljer

Invitasjon til dialog om IT-løsninger for elektronisk dokumentbehandling, arkivering og journalføring i Oslo kommune

Invitasjon til dialog om IT-løsninger for elektronisk dokumentbehandling, arkivering og journalføring i Oslo kommune Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Konserninnkjøp Dialogkonferanse Invitasjon til dialog om IT-løsninger for elektronisk dokumentbehandling, arkivering og journalføring i Oslo kommune Dokumentdato

Detaljer

TK-Arkiv Trondheim kommunes nye arkivkjerne

TK-Arkiv Trondheim kommunes nye arkivkjerne KDRS-samling, Arkivsenteret på Dora 13.-14.06.2017 TK-Arkiv Trondheim kommunes nye arkivkjerne - Hvorfor og hva - Status - Utfordringer Foto: Carl Erik Eriksson Hvem er vi? Jean-Philippe Andrè Caquet,

Detaljer

Store programmer når behovene er store. Perspektiver på fleksibilitet og modning i et stort digitaliseringsprogram. Nokios 2015

Store programmer når behovene er store. Perspektiver på fleksibilitet og modning i et stort digitaliseringsprogram. Nokios 2015 Store programmer når behovene er store Perspektiver på fleksibilitet og modning i et stort digitaliseringsprogram Nokios 2015 Sigurd Eriksson, prosjekt- og IT-direktør Lånekasses moderniseringsprogram

Detaljer

Hvordan kan en gjenbrukbar NOARK kjerne bidra til samhandling mellom forvaltningsnivåene?

Hvordan kan en gjenbrukbar NOARK kjerne bidra til samhandling mellom forvaltningsnivåene? Hvordan kan en gjenbrukbar NOARK kjerne bidra til samhandling mellom forvaltningsnivåene? Thomas Sødring Høyskolen i Oslo thomas.sodring@jbi.hio.no +47 99 57 04 72 NOKIOS Workshop NOARK 5 26. Oktober 2010

Detaljer

Skreddarsydd sakshandsamingssystem til ein låg kostnad?

Skreddarsydd sakshandsamingssystem til ein låg kostnad? Skreddarsydd sakshandsamingssystem til ein låg kostnad? Noark-5 og fri programvare Astrid Øksenvåg Rådgiver ekor AS Dagens situasjon - papir arkiv / elektroniske arkiv Dagens papirarkiv: Saksarkiv Personalarkiv

Detaljer

Nyhetsbrev 1 for A4.2 IKT-prosjektet, desember 2018

Nyhetsbrev 1 for A4.2 IKT-prosjektet, desember 2018 Nyhetsbrev 1 for A4.2 IKT-prosjektet, desember 2018 Nye Drammen er nå godt i gang med å etablere en felles plattform for kommunenes IKT-tjenester. De tre kommunene har rundt 150 fag- og støttesystemer

Detaljer

Hva skjer i kommunesektoren frem mot 2020? Ambisjoner og strategier for byggesaksområdet

Hva skjer i kommunesektoren frem mot 2020? Ambisjoner og strategier for byggesaksområdet Hva skjer i kommunesektoren frem mot 2020? Ambisjoner og strategier for byggesaksområdet Larvik 11. februar 2015 Michael Pande-Rolfsen Prosjektleder Plan, bygg & geodata KS KommIT Framtidas kommune vil

Detaljer

KONTAKTKONFERANSEN KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

KONTAKTKONFERANSEN KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT KONTAKTKONFERANSEN 17.06.2019 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Nytt sak-arkivsystem og smart informasjonsforvaltning - nye moglegheiter (og utfordringar!) Introduksjon: Kort om status Bk360 i

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt

Prosjektmandat Hovedprosjekt Prosjektmandat Hovedprosjekt Implementering regional sak/arkivløsning og etablering av digitale arkiver 01.04.16 Side 2 av 5 1 Innledning/bakgrunn Kommunene i Kongsbergregionen har tidligere gjennomført

Detaljer

Felles kommunalt rammeverk for digitalisering - eller Felles kommunal IKT-arkitektur

Felles kommunalt rammeverk for digitalisering - eller Felles kommunal IKT-arkitektur Felles kommunalt rammeverk for digitalisering - eller Felles kommunal IKT-arkitektur SAMDOK-konferansen, 12. november 2015 Anne Mette Dørum, spesialrådgiver KS KS digitaliseringsarbeid Digitaliseringsstrategi

Detaljer

Velkommen til dialogkonferanse Arendal, 20. januar 2015. Sak og Arkiv Prosjektet

Velkommen til dialogkonferanse Arendal, 20. januar 2015. Sak og Arkiv Prosjektet Velkommen til dialogkonferanse Arendal, 20. januar 2015 Sak og Arkiv Prosjektet Agenda 11:00-11:30 Registrering og kaffe 11:30-12:30 Innledning Velkommen v\daniel Sjølander innkjøpsleder IKT Agder IKS

Detaljer

Autorisering av KS digitaliseringsprosjekter

Autorisering av KS digitaliseringsprosjekter Autorisering av KS digitaliseringsprosjekter Ver. 1.0-15.05.2017 Innhold Innledning... 3 Prosess beskrivelse... 4 Diagram...4 Prosessbeskrivelse...4 Grensesnitt mot kommunal sektor...5 Resultatet av prosessen...5

Detaljer

Notat for beslutning Delprosjekt D System Socio Nye Drammen kommune

Notat for beslutning Delprosjekt D System Socio Nye Drammen kommune Notat for beslutning Delprosjekt D3-002-01 System Socio Nye Drammen kommune mal 1 Innhold 1. Formål med notat for beslutning... 3 2. Kort om delprosjektet... 3 2.1. Sektor og system som berøres... 3 2.2.

Detaljer

Prinsipper for IT-støtte til saksbehandling - forenklet versjon

Prinsipper for IT-støtte til saksbehandling - forenklet versjon Prinsipper for IT-støtte til saksbehandling - forenklet versjon Dokumentinformasjon 1 Dokumentversjon historikk 2 Formål og overordnet beskrivelse 3 Prinsipper for IT-støtte til saksbehandling 4 1. Identifisere

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE - SØKNAD STUDIEFONDET BFI. Tittel på prosjektet. Kort beskrivelse av prosjektet. Sted, dato. Navn Tittel Arbeidssted

PROSJEKTBESKRIVELSE - SØKNAD STUDIEFONDET BFI. Tittel på prosjektet. Kort beskrivelse av prosjektet. Sted, dato. Navn Tittel Arbeidssted PROSJEKTBESKRIVELSE SØKNAD STUDIEFONDET BFI Tittel på prosjektet Kort beskrivelse av prosjektet Sted, dato Prosjekteier: Prosjektleder: Navn Tittel Arbeidssted Navn Tittel Arbeidssted 1. MÅL 1.1. Bakgrunn

Detaljer

PROSJEKTMANDAT FOR DIGITALE ASKER 2020

PROSJEKTMANDAT FOR DIGITALE ASKER 2020 Prosjektmandat PROSJEKTMANDAT FOR DIGITALE ASKER 2020 Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: Behandlet dato: Behandlet av / Prosjekteier: Utarbeidet av: 3K Rådmenn Beslutning: Konseptfasen

Detaljer

Notat. Innhold. Utvikling og innføring av Visma Flyt Skole (VFS) Til: Kopi: Fra: Dato: 7. desember 2015. Sak: Fylkeskommunene

Notat. Innhold. Utvikling og innføring av Visma Flyt Skole (VFS) Til: Kopi: Fra: Dato: 7. desember 2015. Sak: Fylkeskommunene Notat Prosjekt: Til: Kopi: Fra: Utvikling og innføring av Visma Flyt Skole (VFS) Fylkeskommunene Prosjektledere Visma Flyt Skole Vigo IKS v/brynjulf Bøen, daglig leder Dato: 7. desember 2015 Sak: Status

Detaljer

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Oslo 28.05.15

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Oslo 28.05.15 Tenke digitalt Jobbe nasjonalt Gjennomføre lokalt KS KommIT Oslo 28.05.15 Hovedoppgaver KommIT Effektmål Samordning i kommunesektoren (428 kommuner, 19 fylkeskommuner, 500+ foretak) Samordning stat/kommune

Detaljer

KommITed: Prosjekt- og porteføljestyring. Aleksander Øines, KS KommIT

KommITed: Prosjekt- og porteføljestyring. Aleksander Øines, KS KommIT KommITed: Prosjekt- og porteføljestyring Aleksander Øines, KS KommIT KS KommIT er et KS- program for IKT- samordning i kommunesektoren Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: Vedtak i

Detaljer

Sluttrapport Prosjekt «Digitalisering i Sarpsborg kommune - fase1»

Sluttrapport Prosjekt «Digitalisering i Sarpsborg kommune - fase1» Sluttrapport Prosjekt «Digitalisering i Sarpsborg kommune - fase1» Innhold 1. Innledning... 3 2. Prosjektorganisering og ressursdisponering... 3 Kostnader og finansiering... 4 3. Gjennomføring og målrealisering...

Detaljer

Prosjektforslag NASJONAL SAMORDNING AV MASTEROPPTAK

Prosjektforslag NASJONAL SAMORDNING AV MASTEROPPTAK NASJONAL SAMORDNING AV MASTEROPPTAK Denne fylles ut ved behandling ved BP2. Prosjektnummer: Saksnummer: Behandlet dato: Behandlet av / Prosjekteier: Utarbeidet av: BOTT ved Studiedirektørene

Detaljer

Styringsgruppen for «Felles kvalitetssystem for universitetetsmuseenes samlingsforvaltning»

Styringsgruppen for «Felles kvalitetssystem for universitetetsmuseenes samlingsforvaltning» Mandat : Styringsgruppen for «Felles kvalitetssystem for universitetetsmuseenes samlingsforvaltning» Bakgrunn Universitets- og Høgskolerådet Museumsutvalget (UHRM) vedtok i vårmøtet 21. april 2016 å be

Detaljer

Geodatatjenester tilrettelagt for framtidas plan- og byggesaksprosess

Geodatatjenester tilrettelagt for framtidas plan- og byggesaksprosess Geodatatjenester tilrettelagt for framtidas plan- og byggesaksprosess Geomatikkdagene, Lillehammer den 30. mars 2017 Michael Pande-Rolfsen Prosjektleder plan, bygg og geodata World Economic Forum: «Dersom

Detaljer

einnsyn og meldingsutveksling Gloppen Rune Kjørlaug

einnsyn og meldingsutveksling Gloppen Rune Kjørlaug einnsyn og meldingsutveksling Gloppen 12.05 Rune Kjørlaug Image:Difii Digitalt førstevalg Utgangspunktet - meldingsutveksling Digital meldingsutveksling som virkemiddel Mer effektiv saksbehandling Mer

Detaljer