Strategiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategiplan 2015 2017"

Transkript

1 Strategiplan Pasientreiser ANS 1

2 Innhold 1. Innledning side Bakgrunn og mål for strategien side Sentrale føringer side Faktorer med innvirkning på pasientreiseområdet side 9 2. Overordnede og strategiske målbilder side Overordnede perspektiver side Strategiske målbilder side Pågående prosjekter side Målsettinger og tiltak side Reiser med rekvisisjon side Reiser uten rekvisisjon side Viktige forutsetninger og suksesskriterier side 22 2

3 Bakgrunn for revidering av strategi Gjeldende strategi dekker perioden Norge skal være i front internasjonalt med å levere digitale offentlige tjenester * Overordnet bakteppe er selskapsavtale og oppdragsdokumentet som regulerer selskapets virksomhet og SLA-avtalen Strategien omfatter områder der Pasientreiser ANS selv har ansvar for gjennomføring og områder der gjennomføring vil skje i samarbeid med pasientreisekontorene Operasjonalisering av planen på områder der det samarbeides om oppfølgingen vil skje gjennom etablerte samarbeidsarenaer for pasientreiseområdet * På nett med innbyggerne, Regjeringens digitaliseringsprogram, april

4 Overordnede målsettinger for strategien Formål med revisjon av strategiplan : Videreutvikle og vurdere strategiske målbilder for fremtidens løsninger innen pasientreiseområdet Vurdere strategisk retning for leveranse av dagens tjenester Definere fokusområder for kommende periode 4

5 Overordnede målsettinger for strategien Fokus på involvering i hele strategiprosessen Fange opp styrets ønsker og signaler om retning Bygge på vedtatt plan, men gjennomføre nødvendige endringer og revideringer Ta hensyn til offentlige strategiske føringer Inkludere signaler fra eier gjennom selskapsmøtets behandling av årlig meldings plandel samt Oppdragsdokument for 2015 Sikre forankring i RHF/HF Tidlig involvering av pasientreisekontorene for å få innspill på strategiske fokusområder, samt etablere felles målbilder innen pasientreiseområdet 5

6 Sentrale føringer fra oppdragsdokumentet til Pasientreiser ANS Styringsbudskap* Etablere digitale tjenester for kommunikasjon med samarbeidspartnere, pasienter og innbyggere Vurdere og etablere hensiktsmessige systemer for innhenting av pasienters og andre brukeres erfaringer og synspunkter Videreføre Mine pasientreiser og utarbeide en plan for gevinstrealisering i samarbeid med helseforetakene Videreføre arbeidet med effektivisering, digitalisering og forbedringsarbeid, i tråd med regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform Bidra til å effektivisere spesialisthelsetjenesten gjennom mer standardisering, bedre samordning og organisering på tvers av regionene der det er hensiktsmessig Sørge for forvaltning og utvikling av IKT løsninger for pasientreiseområdet Redusere tidstyver med særlig vekt på tiltak som bidrar til å realisere pasientens helsetjeneste *Deler av styringsbudskapet fra oppdragsdokument til Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS, selskapsmøte 23. februar

7 Digitalisering og forenkling av offentlig sektor Føringer for videre utvikling av pasientreiseområdet Digital kommunikasjon skal være den primære kanalen for dialog med det offentlige De digitale tjenestene skal være helhetlige og brukervennlige med universell utforming som legger til rette for at flest mulig kan ta tjenesten i bruk Helsenorge.no skal være den sentrale og foretrukne inngangsporten til helsetjenester på nett Samhandlingsreformen forventes å gi en utvikling i retning av en mer aktiv brukerrolle 7

8 Kostnadsfordeling for hele pasientreiseområdet i 2014 Nasjonalt MNOK Reiser uten rekvisisjon 594 MNOK/24% Reiser med rekvisisjon MNOK/76% Lønn/adm. Transportkost Lønn/adm. Transportkost 191 MNOK/32% 404 MNOK/68% 239 MNOK/13% MNOK/87% Antall reiser 4,8 mill. -7,3 % Endring Trend Antall reiser 4,1 mill. Det er et overordnet mål å effektivisere pasientreiseområdet slik at mest mulig av de samlede ressursene kan benyttes til pasientbehandling. Trenden viser at det er de dyreste reisene som øker. 7,8 %

9 Faktorer som forventes å påvirke utviklingen av pasientreiseområdet Digitalisering i offentlig sektor Nye behandlingsformer Telemedisin Behandling i kommunene Samhandlingsreform Desentralisering og sentralisering Funksjonsfordeling og spesialisering Endringer i sykdomsbildet Økt andel kronikere Poliklinisk behandling av lidelser som tidligere medførte innleggelse Demografisk utvikling Oppbygging av tjenester nærmere pasientene (i kommunen) 9

10 Demografisk utvikling Frem til 2030 forventer SSB: 16% befolkningsvekst 59% vekst blant aldersgruppen 70+ Dersom det aldersfordelte forbruksmønsteret av pasientreiser er uendret, vil omfanget av reiser med rekvisisjon vokse med ca. 40 % og reiser uten rekvisisjon med 23 % de neste 15 årene Det er viktig at denne utviklingen hensyntas med tiltak i kommende strategiperiode

11 2. Overordnede mål og strategiske fokusområder 11

12 Reiser med rekvisisjon Reiser uten rekvisisjon Overordnede perspektiver BRUKERMEDVIRKNING Digitaliserte løsninger og selvbetjening for pasient Sikre likebehandling STRATEGI KUNDEPERSPEKTIV Stabile og kostnadseffektive nasjonale løsninger og tjenester Forvaltning og utvikling av IKTløsninger Samhandling Likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene Optimalisert og kostnadseffektiv pasienttransport Digitalt førstevalg for pasient Komplett og effektiv oppgjørskontroll Likebehandling av pasient Digital brukermedvirkning og effektiv godkjennings/ bestillingsløsning for rekvirent Kostnadseffektiv administrasjon Ledelse og omstilling Prosjektgjennomføring og gevinstrealisering Nettverk og samarbeidsarenaer Helhetlig og tilgjengelig styringsinformasjon Leveranser i henhold til SLA OFFENTLIGE FØRINGER Pasienten i fokus Digitalisering Standardisering Gjenbruk av informasjon EFFEKTIV DRIFT Kostnadseffektivisering gjennom digitaliserte løsninger og standardiserte arbeidsprosesser Frigjøre tid til pasientbehandling 12

13 Pasientreiser ANS skal bidra til å fornye, forenkle og forbedre pasientreiseområdet gjennom tiltak som sikrer god brukermedvirkning og digitale løsninger Reiser med rekvisisjon Reiser uten rekvisisjon Visjon Likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene Optimalisert og kostnadseffektiv pasienttransport Digitalt førstevalg for pasient Strategiske målbilder Komplett og effektiv oppgjørskontroll Digital brukermedvirkning og effektiv godkjennings/ bestillingsløsning for rekvirent Likebehandling av pasient Kostnadseffektiv administrasjon Ledelse og omstilling Viktige forutsetninger og suksesskriterier Prosjektgjennomføring og gevinstrealisering Nettverk og samarbeidsarenaer Helhetlig og tilgjengelig styringsinformasjon Leveranser i henhold til SLA 13

14 Pågående prosjekter Styringsinformasjon Radar Gjennomføring Utrulling, drift og videreutvikling / fase 2 Reiser uten rekvisisjon Mine pasientreiser Forprosjekt Gjennomføring Utrulling, drift og videreutvikling Releaser PRO PRO 2.10 PRO 3.0 PRO 2016 PRO 2017 Reiser med rekvisisjon Samkjøring Foranalyse Forprosjekt Gjennomføring Utrulling, drift og videreutvikling Alternativ bestillerløsning (transportør) Oppgjørskontroll Foranalyse Foranalyse Forprosjekt Forprosjekt Gjennomføring Gjennomføring Utrulling, drift og videreutvikling Utrulling, drift og videreutvikling Releaser NISSY NISSY 4.6 NISSY Datakvalitet NISSY Integrasjon samkjøring NISSY 2016 NISSY

15 3. Målsettinger og tiltak 15

16 Reiser med rekvisisjon Reiser uten rekvisisjon 3.1. Reiser med rekvisisjon Likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene Optimalisert og kostnadseffektiv pasienttransport Digitalt førstevalg for pasient Komplett og effektiv oppgjørskontroll Likebehandling av pasient Digital brukermedvirkning og effektiv godkjennings/ bestillingsløsning for rekvirent Kostnadseffektiv administrasjon Ledelse og omstilling Prosjektgjennomføring og gevinstrealisering Nettverk og samarbeidsarenaer Helhetlig og tilgjengelig styringsinformasjon Leveranser i henhold til SLA 16

17 Reiser med rekvisisjon Optimalisert og kostnadseffektiv pasienttransport Målsettinger og gevinster: Målsettinger: Nasjonal og standardisert systemstøtte til planlegging av pasientreiser som bidrar til forutsigbarhet, god kvalitet for pasienten og reduserte transportkostnader Høyere konkurranse i transportleddet ved å kunne tilby en alternativ bestillerløsning Tilrettelegge for selvbetjeningsløsninger Etablere målbare KPI er for området Gevinster: Høyere samkjøringsgrad med reduserte transportkostnader Redusere CO 2 utslipp Mer effektive arbeidsprosesser og brukervennlig system Forutsigbarhet og likebehandling for pasient Økt datakvalitet Handlingsplan: Tiltak: Gjennomføre og implementere prosjekt samkjøring og alternativ bestillerløsning: Anskaffe og implementere optimaliseringsverktøy for planlegging Anskaffe og implementere alternativ bestillerløsning Gjennomføre releaser i Nissy for å øke datakvalitet på rekvisisjoner Etablering av nasjonalt rammeverk/parametersett for transportøravtaler for å ta ut ytterligere gevinster innen optimalisering Tiltak i vil også understøtte optimalisert og kostnadseffektiv pasienttransport Økonomiske konsekvenser: Estimat: NOK 10,2 millioner i investeringskostnader tilsvarer NOK 4,8 millioner i årlige drifts- og avskrivningskostnader 17

18 Reiser med rekvisisjon Komplett og effektiv oppgjørskontroll Målsettinger og gevinster: Målsettinger: Riktig og effektivt nasjonalt transportoppgjør innen reiser med rekvisisjon Standardiserte og automatiserte oppgjør mot transportør Komplett oppgjørskontroll av alle turer Gevinster: Redusert manuell håndtering og arkivering av taksameterslipper og dermed frigjøre arbeidskapasitet til andre oppgaver Redusert feilfakturering og behov for kreditering Enklere drift og vedlikehold gjennom standardisert nasjonal løsning Økt datakvalitet og forbedret styringsinformasjon Jevnere arbeidsbelastning og mulighet for raskere og mer kontinuerlig oppgjør Handlingsplan: Tiltak: Gjennomføre og implementere prosjekt oppgjørskontroll: Anskaffe, pilotere og innføre nasjonal løsning Utarbeide og implementere ny SUTI standard for oppgjør Gjennomføre releaser i Nissy for å øke datakvalitet på rekvisisjoner Etablering av nasjonalt rammeverk/parametersett for transportøravtaler for å ta ut ytterligere gevinster innen oppgjørskontroll Økonomiske konsekvenser: Anskaffelsesfase: NKR Gjennomføringsprosjekt investering: Estimert til 5,7 M NKR Vedlikeholdskostnad: Estimert til 1,0 M NKR 18

19 Reiser med rekvisisjon Digital brukermedvirkning og effektiv godkjennings/ bestillingsløsning for rekvirent Målsettinger og gevinster: Målsettinger: Effektivisere rekvireringsprosessen innen reiser med rekvisisjon for å avlaste rekvirenter Involvere pasienten som en aktiv medspiller i prosessene gjennom selvbetjeningsløsninger og elektronisk dialog (innen rekvirering og planlegging av transport) Forenkle og automatisere rekvireringsprosessen ved bruk av nasjonale felleskomponenter og registre, samt videreutvikling av samkjøringsløsningen Gevinster: Tidsbesparende og enklere arbeidsprosesser for rekvirenter og pasientreisekontorene Pasienten involveres med funksjonelle og brukervennlige selvbetjeningsløsninger Økt datakvalitet og effektivitet ved rekvirering Mindre manuelt arbeid med rekvisisjoner og bedre mulighet for planlegging og samkjøring som en følge av bedre datakvalitet på bestillinger Handlingsplan: Tiltak: Gjennomføre en konseptfase som utreder behov og mulige løsninger for å oppnå en effektiv bestillerløsning for rekvirent og som involverer pasient i prosessen. Leveransen fra konseptutredningen vil være grunnlag for beslutning om oppstart av planleggingsfasen og opprettelsen av et prosjekt. Økonomiske konsekvenser: Konseptfasen gjennomføres innenfor etablerte økonomiske rammer i linjen i Pasientreiser ANS. Konkrete økonomiske konsekvenser for et eventuelt fremtidig prosjekt vil bli utredet i konseptfasen. 19

20 Reiser med rekvisisjon Reiser uten rekvisisjon 3.2. Reiser uten rekvisisjon Likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene Optimalisert og kostnadseffektiv pasienttransport Digitalt førstevalg for pasient Komplett og effektiv oppgjørskontroll Likebehandling av pasient Digital brukermedvirkning og effektiv godkjennings/ bestillingsløsning for rekvirent Kostnadseffektiv administrasjon Ledelse og omstilling Prosjektgjennomføring og gevinstrealisering Nettverk og samarbeidsarenaer Helhetlig og tilgjengelig styringsinformasjon Leveranser i henhold til SLA 20

21 Reiser uten rekvisisjon Digitalt førstevalg for pasient Likebehandling av pasient Kostnadseffektiv administrasjon Målsettinger og gevinster: Målsettinger: Digital kommunikasjon som hovedregel, ref. eforvaltningsforskriften Etablere en brukervennlig digital portal for innsendelse av søknader på helsenorge.no Legge til rette for nasjonale, standardiserte prosesser og størst mulig grad av automatisk saksbehandling med høy kvalitet Bidra til forenkling og implementering av regelverket Gevinster: Enklere hverdag for bruker Brukermedvirkning Større grad av likebehandling av pasient Kostnadseffektiv oppgaveløsning Handlingsplan: Tiltak: På oppdrag fra Helse Sør-Øst gjennomføre prosjekt «Mine Pasientreiser» i henhold til direktiv Bidra til realisering av hovedleveransene i prosjektet På bakgrunn av resultater av prosjekt «Mine Pasientreiser» tilrettelegge egen organisasjon for mottak av prosjektets leveranser eventuelle endringer i oppgaveportefølje realisering av forventede gevinster Økonomiske konsekvenser: Økonomiske og organisatoriske konsekvenser av flere foreslåtte tiltak vil konkretiseres gjennom 2015/2016. Omstillingskostnader relatert til innføring av Mine pasientreiser vil være ett slikt element. 21

22 Reiser med rekvisisjon Reiser uten rekvisisjon 3.3 Viktige forutsetninger og suksesskriterier Likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene Optimalisert og kostnadseffektiv pasienttransport Digitalt førstevalg for pasient Komplett og effektiv oppgjørskontroll Likebehandling av pasient Digital brukermedvirkning og effektiv godkjennings/ bestillingsløsning for rekvirent Kostnadseffektiv administrasjon Ledelse og omstilling Prosjektgjennomføring og gevinstrealisering Nettverk og samarbeidsarenaer Helhetlig og tilgjengelig styringsinformasjon Leveranser i henhold til SLA 22

23 Viktige forutsetninger og suksesskriterier - Ledelse og omstilling Pasientreiseområdet står ovenfor store endringer i kommende strategiperiode. Dette vil stille krav til god endringsledelse for å nå målene og oppnå nødvendig gevinstrealisering. Tiltak: Utforme klare budskap og realistiske planer Tydelige, involverende og tilstedeværende ledere Metodisk og strukturert tilnærming til endringsprosesser Omstille organisasjonen i forhold til endrede rammebetingelser og oppgaver 23

24 Viktige forutsetninger og suksesskriterier - Prosjektgjennomføring og gevinstrealisering Prosjekter må på en god måte understøtte den vedtatte strategien. Pasientreiser ANS skal ha en standardisert og metodisk tilnærming til gjennomføring av prosjekter, og legge til rette for ønsket gevinstrealisering. Tiltak: Videreutvikle nødvendig kompetanse i forhold til gjennomføring og implementering av prosjekter Tett involvering av kunder og brukere i prosjektene Bidra til god overlevering til linjen og legge til rette for uttak og måling av gevinster Utvikle prosess og system for porteføljestyring 24

25 Viktige forutsetninger og suksesskriterier - Nettverk og samarbeidsarenaer Selskapet skal i samråd med eier aktivt delta og bygge relasjoner i strategiske fora. De etablerte samarbeidsarenaene selskapet har med kunde, bruker og leverandør skal videreutvikles. Tiltak: Kartlegge relevante arenaer som kan bidra til gjennomføring av strategien Videreutvikle plan for innpass og oppfølging av nettverk og samarbeidsarenaer Gjennom nettverk få nødvendig bistand til gjennomføring av vedtatt strategi 25

26 Viktige forutsetninger og suksesskriterier - Helhetlig og tilgjengelig styringsinformasjon Forståelse av dagens situasjon, riktige beslutninger og effektmåling av tiltak krever helhetlig og tilgjengelig styringsinformasjon. Pasientreiser ANS skal bidra med styringsinformasjon og være et nasjonalt kompetansesenter i forhold til analyser og beslutningsunderlag innenfor pasientreiseområdet. Tiltak: Bistå med analyser og rapporter som understøtter behovet fra kunde og eier Komplettere styringsinformasjonen med områder som per i dag ikke er dekket Understøtte prosjekter med styringsinformasjon ved gjennomføring og gevinstrealisering 26

27 Viktige forutsetninger og suksesskriterier - Leveranser i henhold til SLA Profesjonelle, kostnadseffektive og forutsigbare leveranser i henhold til SLA er en forutsetning for å sikre gode og riktige tjenester til kunder og brukere. Tiltak: Sikre god forståelse og avklare forventninger i forhold til avtalt nivå på tjenestene Oppdatere SLA-avtalen og tilhørende KPI er i henhold til nye og endrede tjenesteområder Videreføre etablert praksis i forhold til oppfølging av SLA via driftsmøter Dele beste praksis og kontinuerlig forbedre tjenesteområdene i SLA 27

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014 HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Årlig melding 2014 Skien, 15.01.2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR SAMKJØRING OG ALTERNATIV BESTILLERLØSNING

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR SAMKJØRING OG ALTERNATIV BESTILLERLØSNING Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR SAMKJØRING OG ALTERNATIV BESTILLERLØSNING Ferdigstilt dato: 28.11.2014 Beslutning: Utarbeidet av: Kjersti O. Christensen Bemanning av neste fase: Neste fase ferdig:

Detaljer

Samkjøring og alternativ bestillerløsning. Forprosjektrapport

Samkjøring og alternativ bestillerløsning. Forprosjektrapport 1 / 53 Samkjøring og alternativ bestillerløsning Forprosjektrapport GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 53 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 DOKUMENTHISTORIKK... 4 2 HENSIKTEN MED DOKUMENTET... 5 3 OPPSUMMERING

Detaljer

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: Behandlet dato: Behandlet av / Prosjekteier: Utarbeidet av: Roy Smelien

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Strategidokument for Helse Sør-Øst

Strategidokument for Helse Sør-Øst dokument for Helse Sør-Øst Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Arbeidsdokument Hamar, 08.10 2012 1 Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag strategidokumentets hensikt... 3 2 Kvalitet, kompetanse og ledelse

Detaljer

Versjon 1.0. Felles IKT-strategi for Grue, Hamar, Kongsvinger, Løten, Nord-Odal og Stange kommuner for perioden 2012-2015

Versjon 1.0. Felles IKT-strategi for Grue, Hamar, Kongsvinger, Løten, Nord-Odal og Stange kommuner for perioden 2012-2015 Versjon 1.0 Felles IKT-strategi for Grue, Hamar, Kongsvinger, Løten, Nord-Odal og Stange kommuner for perioden 2012-2015 1 Innhold 1 Formål med felles IKT-strategi... 3 2 Innledning... 3 3 Visjon... 4

Detaljer

Gjennomføringsplan 2015 for Digital fornying

Gjennomføringsplan 2015 for Digital fornying Dato: 1 / 30 for Digital fornying Mål og omfang, beskrivelse og vurdering av gjennomføringsplan samt rammebetingelser Versjon Godkjent av Rolle Dato 1.0 Fornyingsstyret Programeier 2 / 30 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 5

Detaljer

Rapport IS-2228. 3-årig handlingsplan 2014-2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem

Rapport IS-2228. 3-årig handlingsplan 2014-2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Rapport IS-2228 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Publikasjonens tittel: 3-årig handlingsplan 2014 2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Utgitt: 10/2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 Publikasjonens tittel: Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014 2016) Utgitt: April 2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Digital strategi 2015-2019 Den. digitale fylkeskommunen

Digital strategi 2015-2019 Den. digitale fylkeskommunen Digital strategi 2015-2019 Den digitale fylkeskommunen Digital strategi 2015-2019 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. Forankring og rammebetingelser... 5 2.1 Forankring... 5 2.2 Nasjonale føringer og anbefalinger...

Detaljer

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Internrevisjonsrapport Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Stjørdal, 1. juli 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram Innholdsfortegnelse Forord 3 Sammendrag 4 1 Digitalisering for bedre tjenester og mer effektiv ressursbruk 6 2 Strategiske valg for fremtidens

Detaljer

Sluttrapport. Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon

Sluttrapport. Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon Sluttrapport Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon Dato 20.10.2014 Sluttrapport - Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon Side: 2 av 60 INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering og anbefaling...

Detaljer

Visjon, ambisjon og strategi

Visjon, ambisjon og strategi Visjon, ambisjon og strategi Felles kommunal IKT-arkitektur for Plan, bygg og geodata Juni 2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Froland Kommune Del 1 - Digitalisering i Froland kommune overordnede føringer...3 Bakgrunn - Hvorfor digitaliseringsstrategi?......3 Visjon og hovedmål...3 Hovedmål 1:

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 15/12/14 SAK NR 57-2014 Budsjett 2015 Pasientreiser ANS Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner driftsbudsjettet

Detaljer

Revisjon av tverrgåande prosessar mellom helseføretak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Revisjon av tverrgåande prosessar mellom helseføretak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS 0000 Internrevisjonen Revisjon av tverrgåande prosessar mellom helseføretak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Helse Vest RHF, juni 2013 Revisjon av pasientreiser 2 Helse Vest RHF INNHOLD

Detaljer

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Rapport 3/2010 Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, 01.07.2010 Rapport nr. 3/2010 Revisjonsperiode Oktober 2009 - april 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Vedlegg 1, Gevinsberegninger, beskrivelse av tildelingskriterier og valgte leverandører

Vedlegg 1, Gevinsberegninger, beskrivelse av tildelingskriterier og valgte leverandører Vedlegg 1, Gevinsberegninger, beskrivelse av tildelingskriterier og valgte leverandører Gevinstberegninger Samkjøring Gevinstberegninger for Samkjøring baserer seg på pasientreisekontorenes egne forventninger

Detaljer

Foreløpig versjon av OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF

Foreløpig versjon av OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF Foreløpig versjon av OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF Dette er en foreløpig versjon som kan bli korrigert frem til endelig dokument overleveres til helseforetaket i Foretaksmøte 12. februar

Detaljer

NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen

NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen estrategi for perioden 2011-2014 Vedtatt av kommunestyret, sak 95/10, 18.11.2010. 24.11.2010 1 Innledning... 3 2 Rammebetingelser og nasjonale føringer... 3 3 Notodden kommunes

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2017

Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Digitaliseringsstrategi 2014-2017 2 Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Innhold Innledning: Digitalisering gir bedre tjenester... 3 1. Tverrsektorielle områder... 4 1.1 Digital dialog... 5 1.2 Strategisk

Detaljer

ByggNett samfunnseffekter som følger av strategien. Kostnader og nytte knyttet til Direktoratet for byggkvalitets strategi for ByggNett

ByggNett samfunnseffekter som følger av strategien. Kostnader og nytte knyttet til Direktoratet for byggkvalitets strategi for ByggNett ByggNett samfunnseffekter som følger av strategien Kostnader og nytte knyttet til Direktoratet for byggkvalitets strategi for ByggNett Om Oslo Economics Oslo Economics utreder økonomiske problemstillinger

Detaljer

STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF. Foretaksmøte 12. februar 2015

STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF. Foretaksmøte 12. februar 2015 STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Sak 13/15 Vedlegg 3 Styremøte 5. februar 2015 1 Innhold 1. Overordnede føringer... 3 1.1 Generelle føringer... 3 1.2

Detaljer

Styrket gjennomføringsevne for IKT- utvikling i helse- og omsorgstjenesten

Styrket gjennomføringsevne for IKT- utvikling i helse- og omsorgstjenesten Styrket gjennomføringsevne for IKT- utvikling i helse- og omsorgstjenesten Versjon 0.88, 03. juli 2015 Innledning Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD) har gitt Helsedirektoratet i oppdrag 1 å utrede styrket

Detaljer

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015 1 / 22 for HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold Perioden 2011-2015 Side 1 av 22 Versjon 1.0 2 / 22 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Side 2 av 22 Versjon 1.0 3 / 22

Detaljer