En åpnere Hallingdal - en opplevelse fra veien!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En åpnere Hallingdal - en opplevelse fra veien!"

Transkript

1 SLUTTRAPPORT En åpnere Hallingdal - en opplevelse fra veien! Utsiktsrydding Rv7, Rv52 i Hallingdal Regionrådet for Hallingdal 1

2 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag Målrealisering Prosjektmål Konkrete resultater av prosjektet: Gjennomføring i henhold til prosjektplanen Generelt Hovedaktiviteter: Avtaleverk mellom partene Anbudstildeling Kravspesifikasjon Valg av strekninger Grunneiere Bioenergi Prosjektorganisering og kommunikasjon mellom aktører Prosjektorganisering og samarbeidsparter Forhold innad i piloten: Forhold mellom pilotene: Forhold mellom pilot og hovedprosjekt: Forholdet til kommunene: Forholdet til entreprenør: Beslutningspunkter og oppfølging Kostnader og finansiering Viktige erfaringer fra prosjektet Konklusjon / Avslutning... 9 Regionrådet for Hallingdal 2

3 1. Sammendrag Buskerud fylkeskommune tok i 2007 initiativ til et omfattende forprosjekt om skilting og tilrettelegging for turister langs veiene i Buskerud. Regionrådet for Hallingdal har deltatt aktivt i prosjektet. Hovedprosjektet fikk tittelen Et åpnere Buskerud og hadde til hensikt å få til utsiktsrydding langs utvalgte strekninger i fylket, å utvikle varige rydde- og skjøtselsløsninger og få en forsvarlig og meningsfylt bruk av ryddet virke samt et system for partnerskap og finansiering med en rekke berørte aktører. Siden fylkeskommunen hadde prosjektet på dagsorden, tok Regionrådet for Hallingdal høsten 2008 initiativ til å sette i gang et utsiktsryddeprosjekt primært langs Rv 7 og Rv 52 i Hallingdal. I løpet av de siste 10 årene har Hallingdal opplevd gjengroing. Dette skyldes både klimatiske forhold og distriktspolitiske forhold. Gode vekstsesonger og mindre beiting har ført til at turen gjennom Hallingdal opplevdes som å kjøre i en grønn tunnel. Det har vært helt nødvendig å gjøre noe med situasjonen. Ikke minst for Hallingdal som en av landets største reiselivsregioner har dette vært viktig. Også sett i et trafikksikkerhetsperspektiv var prosjektet et godt bidrag. Hallingdal ble valgt ut som en av tre piloter i Buskerud. Utsiktsryddeprosjektet i Hallingdal har også brukt tid på samhandling med hovedprosjektet. Hovedprosjektet har byttet prosjektleder i perioden, prosjektet måtte forholde seg til to hovedprosjektledere. Også ryddeprosjektet i Hallingdal måtte bytte prosjektleder tre ganger, noe som førte til noe ekstra arbeid. Prosjektansvarlig har deltatt på mange møter med de andre pilotene, ette har vært tidkrevende, men nyttig og nødvendig. Det har vært gjensidig erfaringsutveksling og samarbeidet har fungert bra. Regionrådet for Hallingdal 3

4 2. Målrealisering 2.1. Prosjektmål Målet med ryddingen har vært å løfte regionen som reiselivsmål. Gjennom å rydde utvalgte strekninger langs Rv 7 og Rv 52 vil attraksjonene synliggjøres og kjøreopplevelsen økes og trafikksikkerheten vil øke. Prosjektet har hatt som mål å forene alle aktørene om organisering, økonomi og varig skjøtsel. For å oppnå målet ble følgende kriterier lagt til grunn for ryddingen: 1. Utsikt spesielt til vassdrag/vann 2. Tryggere viltkryssing 3. Økt trafikksikkerhet Konkrete resultater av prosjektet: I Hallingdal ble det valgt ut 50 strekninger som skulle ryddes. Det er det hugget 2645 m3 med tømmer/slip og 235 m3 ved. Lengden på de ulike ryddestrekningene har vært svært ulik, fra under 100 m til flere kilometer. Bredden på ryddebeltet varierte mye, 3 m til m. Ryddestrekningen er totalt ca. 25 km, og omfatter ca. 385 daa. Betydningen av prosjektet i en reiselivssammenheng er vanskelig å måle men det er ikke tvil om at kjøreopplevelsen gjennom Hallingdal har økt vesentlig. 3. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen 3.1. Generelt Prosjektet i Hallingdal er i hovedtrekk gjennomført etter prosjektplanen. Prosjektstart, konkret rydding: November Prosjektslutt: I det vesentlige september Prosjektets varighet ble forlenget for å tilpasses fylkeskommunens prosjekt. Årsaken til dette var at numedalsprosjektet tidsmessig lå i forkant av hovedprosjektet, og det ble viktig å gå i takt med hovedprosjektet Hovedaktiviteter: Prosjektplan vedtatt av styringsgruppen Våren 2009 ble det utarbeidet system for kriterier for utvelgelse av strekninger i Hallingdal Våren 2009, utvelgelse av strekninger for rydding Kontrakt med entreprenører, nov Prosjektstart, konkret rydding: November Prosjektslutt rydding: I det vesentlige september Avtaleverk mellom partene Tidlig i prosjektperioden ble det klart at det var nødvendig å etablere gode og forpliktende avtaler mellom de ulike partene. Grunneieravtaler; avtaler mellom prosjektet og grunneierne Regionrådet for Hallingdal 4

5 Entreprenøravtale; avtale mellom entreprenør og prosjektet Konkurransegrunnlag underlag for Doffin-utlysning. Etterskjøtselsavtaler; avtale mellom kommunen og grunneier Prosjektet drog nytte av noe av den juridisk bistand Numedal hadde benyttet, for å utarbeide avtale og konkurransegrunnlag for Doffin-utlysningen Anbudstildeling Anbudet ble utlyst på Doffin med kravspesifikasjon. Ved anbudsfristens utløp, hadde to entreprenører lagt inn anbud. Arbeidet for strekningene i Flå og Nes ble tildelt Ronny Andersen Graving og transport AS, og strekningene i Gol, Hemsedal, Ål og Hol ble tildelt Viken Skog BA 3.5. Kravspesifikasjon Entreprenør har vært pålagt å dokumentere arbeidsmetoder, sikringstiltak og utarbeide varslingsplaner Valg av strekninger Det ble i prosjektet utarbeidet et kriterieskjema, og på bakgrunn av dette ble 50 strekninger valgt ut til rydding. De kriteriene som er sterkt vektlagt er utsikt, viltkryssing og trafikksikkerhet. Kommunene og reiselivsnæringen har deltatt i utarbeidelsen av kriterier. Skogbrukssjefene sammen med prosjektleder har stått ansvarlige for utvelgelse av hva som skulle ryddes og hva som skulle bli gjenstående skog. Skogbrukssjefenes faglige kompetanse både i forhold til miljø og skog har vært viktige i disse vurderingene. Gjenstående skog er også viktig, av flere hensyn, blant annet som skygge for fisk/yngel og som matfat for fisk. Det estetiske aspektet er også viktig. 3.7 Grunneiere Det ble tidlig klart at det å ha god kommunikasjon med grunneierne var avgjørende for få til rydding på de ønskede strekningene. For å få til dette var det nødvendig å styrke kontakten med grunneierne gjennom et systematisk arbeid med informasjon og samtale i grunneiernes allerede etablerte organer. Alle grunneiere i Hallingdal ble orientert om prosjektet i brev underskrevet ordførerne i de respektive kommunene. De ble så fulgt opp med et informasjonsbrev fra prosjektansvarlig, og til slutt måtte de signere og godkjenne grunneieravtaler. Det er utarbeidet planer for etterskjøtsel og det er inngått avtaler med grunneierne om kommunenes rett til å drive etterskjøtsel. I Hallingdal ble det fra starten av prosjektet lagt opp til at tømmer og virke er grunneiers eiendom. Entreprenør har lagt opp virke på avtalte velteplasser. Det har vært fokus på å ikke igangsette rydding på strekningene før grunneieravtalene var underskrevet og returnert til prosjektleder. Dette har ført til at rekkefølgen på ryddestrekningene har blitt stokket om, og tatt på et seinere tidspunkt. Entreprenør har vist stor fleksibilitet og forståelse for dette. Regionrådet for Hallingdal 5

6 3.8 Bioenergi Gjennom prosjektet skulle det også undersøkes hvordan det var mulig å utnytte ryddet virke som råstoff til bioenergi. Det har ikke lyktes å finne noen god løsning for håndtering av dette. 4. Prosjektorganisering og kommunikasjon mellom aktører 4.1. Prosjektorganisering og samarbeidsparter Prosjekteier: Regionrådet for Hallingdal Prosjektansvarlig: Gerd Eli Berge, Regionrådet for Hallingdal Prosjektleder: Randi Frellumstad, Vidar Jørdre, Per Helge Børtnes, Styringsgruppe: Prosjektgruppe: Gerd Eli Berge, prosjektansvarlig, Regionrådet for Hallingdal Knut Erik Skogen, Statens Vegvesen Gudbrand Gulsvik, HallingSkog Gunn Eliassen. Hallingdal Reiseliv Bente Bjerknes, Buskerud Fylkeskommune Skogbrukssjef Hol og Ål kommuner, Ragnar J. Haga Skogbrukssjef Gol og Hemsedal kommuner, Petter Owesen Skogbrukssjef Flå kommune, Ola Akervold Skogbrukssjef Nes kommune, Jon Andreas Ask Statens Vegvesen, Nils Amund Thorsrud Statens Vegvesen, Knut Erik Skogen Hallingdal Kraftnett, Hallingdal skogeierlag, Torleiv Dengerud Geilo Biobrensel AS/ Hallingdal Trepellets AS, Gunnar Heid Bondelagene i Hallingdal, Aslak Geir Skurdal Høgevarde, Hans Gulsvik Jernbaneverket, Jon Anders Hefte Leiar landbruk og næring, Hemsedal kommune, Ola Frogner Prosjektet har hatt flere viktige samarbeidspartnere; Grunneierne Jernbaneverket Kommunene Reiselivsnæringen Fylkeskommunen Entreprenører Statens Vegvesen Fylkesmannen Regionrådet for Hallingdal 6

7 4.2 Forhold innad i piloten: Forholdet innad i piloten har fungert godt. 4.3 Forhold mellom pilotene: Prosjektansvarlig har deltatt på møter mellom pilotene i Hallingdal og Numedal. Prosjektet i Numedal har delt informasjon med de andre pilotene. Forholdet har fungert godt, det har vært gjensidig utveksling av erfaringer og informasjon. 4.4 Forhold mellom pilot og hovedprosjekt: Det har vært et godt forhold og god kommunikasjon mellom pilotprosjektet og hovedprosjektet. Det har vært et godt forhold mellom prosjektleder i fylkeskommunen og administrasjonen i pilotprosjektet. Prosjektansvarlig har deltatt i hovedprosjektets styringsgruppe. Dette har også bidratt til at det vært et nært forhold mellom pilotprosjektet og hovedprosjektet. 4.5 Forholdet til kommunene: Kommunene har vært en sentral part i prosjektet. Kommunene har bidratt med stor egeninnsats. Skogbrukssjefene har ivaretatt fagfeltet skogbruk, skjøtsel og miljø. Skogbrukssjefene har også hatt ansvar for kommunikasjonen med grunneiere og entreprenør. Forholdet til kommunene har fungert bra, men med noe ulikt engasjement/prioritering. 4.6 Forholdet til entreprenør: Prosjektets oppfatning er at forholdet til entreprenør har fungert bra. Entreprenør har vært lettvint og grei å forholde seg til fremdrift og justering av ryddestrekninger. Samarbeidet mellom grunneiere og entreprenør har fungert godt. Entreprenør og prosjektleder kom tidlig fram til at det var nødvendig med byggemøter, for å avklare og løse problemstillinger underveis. 4.7 Beslutningspunkter og oppfølging I tillegg til møter i styringsgruppe er det i prosjektperioden gjennomført en rekke prosjektmøter og byggemøter. I prosjektperioden er det gjennomført flere befaringer. Regionrådet for Hallingdal 7

8 5. Kostnader og finansiering Prosjektet er gjennomført i tråd med budsjett og finansieringsplan. Prosjektet startet med kr ,- i ramme, men ble utvidet med ny finansiering i prosjektperioden. I tillegg har den kommunale egeninnsatsen vært stor og er stipulert til minimum kr Finansiering Instans Bevilget Buskerud fylkeskommune Regionrådet for Hallingdal Statens Vegvesen Fylkesmannen i Buskerud Egenandel kommunene Ikke nøyaktig beregnet Sum Kostnader Tiltak Kostnader Rydding, hogst, tynning, skjøtsel Prosjektadministrasjon/koordinering Andre driftsutgifter Kommunal egenandel/ egeninnsats Ikke nøyaktig beregnet Sum Viktige erfaringer fra prosjektet For seinere rydding bør det vurderes om strekninger med små kvanta nyttbart virke slås sammen slik at alt virket legges på samme sted. Og at grunneier får godtgjørelse ut fra en skjønnsvurdering. Dette kan være mer hensiktsmessig i forhold til effektivitet og logistikk. Når en ryddestrekning påbegynnes, bør den ryddes fullstendig ferdig. Dette for å unngå at kvist blir liggende uhensiktsmessig lenge. En person bør ha ansvaret for kontakt med grunneier, dette bør være prosjektleder eller skogbrukssjef. I tillegg er det viktig med god kontakt mellom entreprenør og grunneier. God kommunikasjon mellom skogbrukssjef og miljøkontakt i kommunene er viktig for seinere prosjekter. Det er viktig å ivareta miljøhensynet i en tidlig fase. Det har vært noen tilfeller hvor det har oppstått misforståelser mellom prosjektet og grunneier på bakgrunn av at det ikke har vært god nok kommunikasjon mellom skogbrukssjef, grunneier og entreprenør. Entreprenør har i disse tilfellene vært hjelpsom for å finne gode løsninger. Disse tilfellene har blitt løst på en god måte. Regionrådet for Hallingdal 8

9 7. Konklusjon / Avslutning Prosjektet «En åpnere Hallingdal - en opplevelse fra veien», utsiktsrydding langs Rv7, Rv52, har lykkes med å rydde og åpne kulturlandskapet på viktige strekninger langs Rv7 og Rv52. Det har vært mange positive tilbakemeldinger fra reiselivsaktører, innbyggere, grunneiere og turister. Prosjektet har også ført til at grunneiere som ikke har vært direkte involvert i ryddingen, har tatt initiativ til rydding på egen grunn. Dette er positivt. Det har vært viktig for prosjektet å vise publikum hva dette dreier seg om. Media har vært brukt aktivt. Det har vært ulike oppslag i lokalaviser, lokal nettavis og innslag på NRK Buskerud. På bakgrunn av dette har innbyggerne i Hallingdal blitt oppmerksomme på hva som foregår, og mange har kommentert dette som noe positivt. Det er inngått avtaler i alle kommunene i Hallingdal om årlig finansiering av etterskjøtsel i 10 år. Regionrådet for Hallingdal 9

SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012

SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 Maj 2012 Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 Periode for forprosjektet:

Detaljer

Prosjektplan. Med: Rapport 2008 Handlingsplan 2009. Revidert 15.1.2009

Prosjektplan. Med: Rapport 2008 Handlingsplan 2009. Revidert 15.1.2009 Prosjektplan Med: Rapport 2008 Handlingsplan 2009 Revidert 15.1.2009 INNLEDNING...3 Prosjektet Trygge Lokalsamfunn...4 Prosjektmål...5 Hovedmål...5 Omfang og avgrensing...6 Organisasjon7 Økonomi...8 Kostnader...8

Detaljer

Evaluering av Fiskarbonden sin arv

Evaluering av Fiskarbonden sin arv Gunn-Turid Kvam Evaluering av Fiskarbonden sin arv Rapport 1/08 ISSN 1503-2035 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll N-7491 Trondheim Telefon: +47 73 59 17 32 Telefaks:+47 73 59

Detaljer

GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste

GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste Ekstern sluttrapport september 2009 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 5 1.1 PROSJEKTETS MÅL... 5 1.1.1 Effektmål... 5 1.1.2 Resultatmål...

Detaljer

Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 19.04.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Varamedlemmer

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

JEVNAKER 2020 ÅRSRAPPORT 2011

JEVNAKER 2020 ÅRSRAPPORT 2011 JEVNAKER 2020 ÅRSRAPPORT 2011 Vedtatt i kreativt utvalg 6.mars 2012 1 1 JEVNAKER 2020 Styret i Jevnaker Næringsdrivende og Jevnaker kommunestyre vedtok i desember 2010 å etablere samarbeidsprosjektet Jevnaker

Detaljer

Lenvik kommune. Sluttrapport. ELIN-k i Lenvik kommune

Lenvik kommune. Sluttrapport. ELIN-k i Lenvik kommune Lenvik kommune ELIN-k i Lenvik kommune 15.04.09 Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering...

Detaljer

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går.

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Hvitebok for bedre reisemålsutvikling Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Statens nærings- og distriktsutviklingefond 2003 Tittel: Hvitebok for bedre reisemålsutvikling

Detaljer

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB Januar 2012 1 I N N H O L D side 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for prosjektet 4 3. Prosjektets måloppnåelse 5 3.1 Målsetting for gravide ansatte i Sande kommune 6 4. Gjennomføring

Detaljer

Bioenergi og kulturlandskap: resultater fra en intervju-undersøkelse i Møre og Romsdal

Bioenergi og kulturlandskap: resultater fra en intervju-undersøkelse i Møre og Romsdal Bioenergi og kulturlandskap: resultater fra en intervju-undersøkelse i Møre og Romsdal Karoline Daugstad, Magnar Forbord og Katrina Rønningen Notat nr 7/06, ISSN 1503-2027 Norsk senter for bygdeforskning

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Utdanningsavdelingen Utprøving av gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæring Sluttrapport våren 2012 Februar 2012 1 Innhold Bakgrunn for prosjektet side 3 1. Organisering

Detaljer

NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE

NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE Evaluering av fylkesvise koordinatorstillinger i NAV og bruk av øremerkede tiltaksmidler Av Geir Møller, Bent Aslak Brandtzæg og Joar Sannes Rapport nr 238 2007

Detaljer

Sluttrapport for kampanjen. Trygghet og helse i landbruket

Sluttrapport for kampanjen. Trygghet og helse i landbruket Sluttrapport for kampanjen Trygghet og helse i landbruket 2011-2014 Innhold: Forord 1 Bakgrunn 2 Prosjektets mål og strategier organisasjons-strategi faglig strategi 3 Organisering og gjennomføring organisering

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 31-33 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunesstyresalen, Rødberg Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 11:00 ORIENTERINGER: Kl. 11.00 12.00 Numedal Videregående skole

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune SNF-rapport 08/08 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune Inger Beate Pettersen Kari Anne K. Drangsland Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt 6156: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet

Detaljer

Rapport fra selskapskontroll. AtB AS. Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Mars 2013 - TITTEL - 1

Rapport fra selskapskontroll. AtB AS. Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Mars 2013 - TITTEL - 1 Rapport fra selskapskontroll AtB AS Sør-Trøndelag Fylkeskommune Mars 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune i perioden

Detaljer

Saker til behandling. Godkjenning av protokoll - formannskapet 15.02.2012. 6/12 12/00670-1 Gardnos meteorittpark 3

Saker til behandling. Godkjenning av protokoll - formannskapet 15.02.2012. 6/12 12/00670-1 Gardnos meteorittpark 3 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 14.03.2012 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall må meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no.

Detaljer

Nasjonalt kompetanseløft for skogbrukets arbeidskraft Årsrapport 2010

Nasjonalt kompetanseløft for skogbrukets arbeidskraft Årsrapport 2010 Nasjonalt kompetanseløft for skogbrukets arbeidskraft Årsrapport 2010 Sammendrag Oppstart av prosjektet 4. mai 2010 (referat fra møtet - vedlegg 1). Revidert framdriftsplan, -ny sluttdato 30.11.2012 Utarbeidet

Detaljer

Økt oppfølging av brukere under og etter et døgnbasert arbeidsrettet rehabiliteringsprogram

Økt oppfølging av brukere under og etter et døgnbasert arbeidsrettet rehabiliteringsprogram Mer helhetlig samhandling mellom spesialisthelsetjenesten, kommunene, NAV og fastlegene innenfor arbeidsrettet rehabilitering Økt oppfølging av brukere under og etter et døgnbasert arbeidsrettet rehabiliteringsprogram

Detaljer

Naturarven som verdiskaper tips og eksempler

Naturarven som verdiskaper tips og eksempler VEILEDER M-380 2015 Naturarven som verdiskaper tips og eksempler Naturarven som verdiskaper tips og eksempler Utførende institusjon: Miljødirektoratet M-nummer: M-380 2015 År: 2015 Sidetall: 25 Utgiver:

Detaljer

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Gunnerød, Christine Bergland, Kai Rune Furberg,

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 3 3 ORGANISERING AV GRENLANDSSAMARBEIDET... 4 4. STYRENDE ORGAN AKTIVITETER

Detaljer

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede "Lettere når jeg er aktiv" - betydningen kosthold og fysisk aktivitet i dagliglivet har for god helse og livskvalitet

Detaljer