Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. Detaljregulering for Ågotdokk/ Holsåsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. Detaljregulering for Ågotdokk/ Holsåsen"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Hol kommune Kommunestyret Dato: kl. 17:00 Sted: Hol kommunehus, tingsalen Arkivsak: 12/00850 Møtende medlemmer: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Møtesekretær: Tony Arild Kjøl (H), Petter Rukke (Ap), Jan Arne Øen (Ap), Harald Havikhagen (Ap), Mari Fjørtoft Bjørnstad (Ap), Trine Raknes (Ap), Annbjørg Næsse (Ap), Hallvard Lilleslett (Sp), Sigrid Simensen Ilsøy (Sp), Ingjerd Almås Anfinset (H), Line T. Sperrevik Persson (Frp), Mathias Eide Sataøen (V), Anne-Kristin Solberg (H), Even Grue Rygg (H), Hanne Haatuft (H), Inger-Brit Vindegg (H), Jon Andreas Kolderup (H), Rigmor Grue Rygg (H), Erik Kaupang (Ap) Hans Ola Aaker Larsgard (Ap) for Sissel Hovland, Gjertrud Gauteplass (Krf) for Solveig Håtveit Markegård Sissel Hovland (Ap), Solveig Markegård (Krf) Rådmann Lars Ole Skogen Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen SAKSKART Side Saker til behandling 1/14 12/ Detaljregulering for Ågotdokk/ Holsåsen 2/14 13/ Hallingdal Kraftnett AS - Endring av selskapsavtalens pkt. 5. 3/14 14/ Avtale om opprettelse og drift av intermediære sengeplasser ved Hallingdal sjukestugu 4/14 13/ Hallingdal museum - konsolidering Referatsaker 1/14 12/ Orientering om innstilling til Olje- og energidepartementet (OED) - Godfarfoss kraftverk 1

2 2/14 13/ om fornyelse av konsesjon for Geilo flyplass, Dagali 3/14 13/ Brev til politikere og administrasjon 4/14 13/ /14 13/ Nye styrer for helseforetakene i Helse Sør-Øst fra endringer i prinsipper for oppnevning av kandidater Orientering om endringer i lov av 15. juni 2001 nr. 70 om fastsejing og endring i kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) 6/14 13/ Ordførergodtgjøring og andre godtgjøringer fra /14 14/ Pris på konsesjonskraft år 2014 for konsesjonar gjeve etter Sted, Tony Arild Kjøl Ingjerd Almås Anfinset Erik Kaupang ordfører varaordfører 2

3 Innkallingen og sakslista. Det var ikke merknader til innkallingen og saklista. Orientering om skogbruket i Hallingdal Gudbrand Gulsvik orienterte om skog, klimas og energi. Ordføreren orienterte om: KS offentliggjorde i dag en FoU-rapport hvor de vurderer hvilke kommuner som lykkes best i bruken av sosiale medier. Hol kommune er blitt kåret til den 5. beste kommunen i landet. Skjønnssak i Hallingdal tingrett vedr. erverv av aksjer i Geilo Lufthavn Dagali AS. Partene inngitt forlik. Spørretimen Det var ikke innkommet spørsmål til spørretimen. 3

4 Saker til behandling 1/14 Detaljregulering for Ågotdokk/ Holsåsen Behandlet av Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling /13 2 Kommunestyret /14 Utvalg for plan og utvikling har behandlet saken i møte sak 70/13 Utvalg for plan og utvikling vedtar at følgende endringer gjøres i planen før den sendes til kommunestyret. Bestemmelsene - Pkt. 6.1 endres til følgende: Båndleggingssone. Båndlagt etter kulturminnelova av Innenfor gjeldende område (H730) ligger et automatisk fredet kulturminne, en kullgrop Id Det må ikke forekomme noen form for inngrep i grunnen eller andre tiltak innenfor denne sonen uten tillatelse fra kulturvernmyndigheten - Pkt fv 40 endres til fv. 50 Utvalg for plan og utvikling sin innstilling til kommunestyret: Med hjemmel i plan- og bygningsloven vedtar Hol kommunestyre fremlagte forslag til Detaljregulering for Ågotdokk/Holsåsen. Behandling Saksordfører: Trine Raknes Votering Innstillingen fra utvalg for plan og utvikling ble enstemmig vedtatt. Med hjemmel i plan- og bygningsloven vedtar Hol kommunestyre fremlagte forslag til Detaljregulering for Ågotdokk/Holsåsen. 4

5 2/14 Hallingdal Kraftnett AS - Endring av selskapsavtalens pkt. 5. Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet /14 2 Kommunestyret /14 Formannskapet har behandlet saken i møte sak 3/14 Innstilling til kommunestyret: Hol kommune vedtar følgende endring i aksjonæravtalen mellom kommune Hol, Ål, Gol, Nes Flå og Hemsedal i forbindelse med opprettelse av Hallingdal kraftnett AS (avtale datert ): Siste setning i avtalens pkt. 5 tas ut. Behandling Saksordfører: Ingjerd Almås Anfinset. Jan Arne Øen fremmet følgende omforente forslag fra AS, Sp, Frp og Krf.: Det gjøres ingen endring i aksjonæravtalen til Hallingdal Kraftnett AS. ************************************* Votering Det ble stemt over formannskapets innstilling om det omforente forslaget fra AP, Sp, Krf og Frp. Omforent forslag ble vedtatt med 12 stemmer. 9 stemte for formannskapets innstilling. (8 H, 1 V) Det gjøres ingen endring i aksjonæravtalen til Hallingdal Kraftnett AS. 5

6 3/14 Avtale om opprettelse og drift av intermediære sengeplasser ved Hallingdal sjukestugu Behandlet av Møtedato Saknr 1 Utvalg for kultur og levekår /14 2 Kommunestyret /14 Utvalg for kultur og levekår har behandlet saken i møte sak 1/14 Innstilling til kommunestyret: Hol kommunestyre godkjenner avtale datert 18. november 2013 om opprettelse og drift av intermediære sengeplasser ved Hallingdal sjukestugu mellom kommunene Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol med endring i avtalens punkt 8 til «Avtalen er tidsubegrenset, men kan bli sagt opp av den enkelte kommune med 3 års varsel.» Behandling Saksordfører: Harald Havikhagen. Votering Innstillingen fra utvalg for kultur og levekår ble enstemmig vedtatt. Hol kommunestyre godkjenner avtale datert 18. november 2013 om opprettelse og drift av intermediære sengeplasser ved Hallingdal sjukestugu mellom kommunene Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol med endring i avtalens punkt 8 til «Avtalen er tidsubegrenset, men kan bli sagt opp av den enkelte kommune med 3 års varsel.» 6

7 4/14 Hallingdal museum - konsolidering Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet /14 2 Kommunestyret /14 Formannskapet har behandlet saken i møte sak 4/14 Innstilling til kommunestyret: Hol kommune vedtar å inngå forhandlinger med BuskerudMuseene om fremtidig drift av bygninger og gjenstander i Hol kommunes eie som i dag forvaltes av Hallingdal museum. Det forutsettes at driftsavtale legges frem for Hol kommune for endelig godkjenning. Eiers representanter i styret for Hallingdal museum gis mandat til å videreføre konsolideringsprosessen etter fremdriftsplan utarbeidet av Buskerud fylkeskommune. Hol kommune ønsker å stille en representant til styret i Stiftelsen «BuskerudMuseene» og at administrasjonen tar nødvendig initiativ for dette. Behandling Saksordfører: Erik Kaupang Votering Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Hol kommune vedtar å inngå forhandlinger med BuskerudMuseene om fremtidig drift av bygninger og gjenstander i Hol kommunes eie som i dag forvaltes av Hallingdal museum. Det forutsettes at driftsavtale legges frem for Hol kommune for endelig godkjenning. Eiers representanter i styret for Hallingdal museum gis mandat til å videreføre konsolideringsprosessen etter fremdriftsplan utarbeidet av Buskerud fylkeskommune. Hol kommune ønsker å stille en representant til styret i Stiftelsen «BuskerudMuseene» og at administrasjonen tar nødvendig initiativ for dette. 7

8 Referatsaker Saknr Arkivsak Tittel 1/14 12/ Orientering om innstilling til Olje- og energidepartementet (OED) - Godfarfoss kraftverk 2/14 13/ om fornyelse av konsesjon for Geilo flyplass, Dagali 3/14 13/ Brev til politikere og administrasjon 4/14 13/ Nye styrer for helseforetakene i Helse Sør-Øst fra endringer i prinsipper for oppnevning av kandidater 5/14 13/ Orientering om endringer i lov av 15. juni 2001 nr. 70 om fastsejing og endring i kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) 6/14 13/ Ordførergodtgjøring og andre godtgjøringer fra /14 14/ Pris på konsesjonskraft år 2014 for konsesjonar gjeve etter Referat fra møter i regionrådet: se : Kommunestyret tar referatsakene til orientering. 8