LYS I ALLE GLAS. Rapport per 31. desember 2010 Numedal Hallingdal Midt Buskerud

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LYS I ALLE GLAS. Rapport per 31. desember 2010 Numedal Hallingdal Midt Buskerud"

Transkript

1 LYS I ALLE GLAS Rapport per 31. desember 2010 Numedal Hallingdal Midt Buskerud Det er til sammen registrert i underkant av 800 ubebodde bruk i prosjektets område. Registreringen er foretatt av ne ved lokal landbruksforvaltning. I februar/mars 2008 ble det sendt ut personlige brev til alle eierne av registrerte bruk, underskrevet av ordførerne i alle de 12 ne som er med i prosjektet. 3 prosjektledere og flere prosjektmedarbeidere har vært i sving fra ca. 1. februar Status per NUMEDAL HALLINGDAL MIDT-BUSKERUD SUM Registrerte bruk Hatt kontakt med Ligg til salgs * Ligg til utleie * Gjennomført salg Gjennomført utleie Eier bor sjøl på bruket ** Andre bor på bruket *** Henvendelser om kjøpe/leie Antall sameier/dødsbo Eiendommen brukes som feriested * bruk som ligger ute på nettsida til salgs eller til leie ** eieren har sjøl bosatt seg på bruket i prosjektperioden, uten at det har skjedd en eindomsoverdragelse *** andre enn eieren bor på bruket, for eksempel kårfolk, andre familiemedlemmer, eller huset er bortleid til andre (ikke gjennom prosjektet) Så langt er det solgt i alt 66 bruk av de som er registrert inn i prosjektet. I tillegg har vi hatt noen landlige bolighus som vi også har markedsført gjennom prosjektet.

2 Pr 1. januar 2011 ligger det ute 8 bruk til salgs på våre nettsider. I tillegg kjenner vi til andre som vurderes solgt, men der eier av ulike årsaker ikke har ønsket å legge ut bruket på våre nettsider ennå. Eiendomsmegler eller advokat står som regel forgjennomføring av salget. Prosjektets oppgave er å legge til rette for salg og evt. formidle kontakt. Det jobbes også med salg innad i familiene. Disse vil ikke bli lagt ut på nettsidene. I noen tilfelle er det også aktuelt for eier selv å flytte til eiendommen. Vi har prøvd å telle opp disse, men har nok ikke full oversikt over alle så langt. Noen av disse ville skjedd uansett, mens noen vet vi med sikkerhet er framskyndet på grunn av prosjektet. Vi har blant annet gjennomført 3 eierskiftekurs med Steingrim Roen fra Hallingdal Økonomiservice, og hos flere av deltakerne er det satt i gang eierskifteprosesser i etterkant. Aktiviteter og erfaringer i 2010 Seminarer og møter Seminar for ne i januar med ca. 53 deltakere Informasjonsmøte om eierskifte 12. februar Sigdal Informasjonsmøte om eierskifte 19. februar Nesbyen Oppfølgningsmøte eierskifte 9. april, Sigdal Samling for jordbruksansvarlige i ne 21. juni Ål (en eller to representanter for de fleste ne i prosjektområdet) Informasjonsmøte om eierskifte 19. november, Lampeland Tema for seminaret var hvordan lovverket kan bidra til lys i flere glas. Deltakere var personer knytta til landbruksforvaltningen i ne, andre fra administrasjonen, rådmenn, og politikere. Ansatt i fylkesn og fylkesmannen og fylkespolitikere deltok også. Innledere fra Landbruksdepartementet og lokal landbruksforvaltning bidro til konstruktive innspill. I alt deltok det ca. 80 personer på informasjonsmøtene om eierskifte. Etter de to første møtene ble det etter ønske fra deltakerne, arrangert et oppfølgingsmøte. Faglig ansvarlig for møtene har vært Steingrim Roen, Hallingdal Økonomiservice AS. Et stort flertall av deltakerne var fra eiendommer som er registrert i prosjektet, men møtene var også åpne for andre som ønsker å overdra eiendommen til nye krefter. Erfaringer fra disse møtene er at det er stort behov for informasjon omkring eierskifte. Manglende kunnskap kan være en grunn til at eierskifte ikke skjer eller blir utsatt. Nyhetsbrev: - Det er laget tre nyhetsbrev år (mars og juni, november). Nyhetsbrevene er en viktig informasjonskanal som går ut til alle registrerte eiere og potensielle søkere som har kontaktet prosjektet. Dette sendes styrerepresentanter og administrasjon i alle våre 12 r og til fylkesn, fylkesmannen, Kommunal- og regionaldepartementet, Landbruksdepartementet, Distriktssenteret, faglagene i landbruket og andre personer prosjektet har hatt kontakt med. Erfaringer med nyhetsbrevet er at det bidrar til å holde fokus på prosjektet og er en påminnelse særlig til eierne at vi fortsatt jobber med å få lys i flere glas.

3 Andre aktiviteter: Deltagelse på KRDs småsamfunnskonferanse i Tromsø mars, alle 3 prosjektlederne deltok. Informasjon til regionrådet for Midt Buskerud 18. mai, der også regionrådsleder i Hallingdal, Oddvar Grøthe deltok for å orientere om regionrådsarbeid. Presentasjon av prosjektet for HUR (hovedutvalg for regionalutvikling) 14. oktober. Deltagelse på mediekurs på Norefjell 21. oktober, prosjektleder fra Numedal. Deltakelse på Slipp oss til seminaret Ungdom i Landbruket i Oslo 19. november, prosjektleder i Numedal og prosjektansvarlig i midt-fylket deltok. De tre prosjektlederne har møter ca. hver andre måned, mens det har vært møter i koordineringsgruppa/styringsgruppa tre ganger i I Midt Buskerud og Numedal, der det er flere som jobber med prosjektet, er det korte interne møter med jevne mellomrom for å oppsummere og samkjøre aktivitetene. Medieoppslag: Prosjektet har i løpet av året fått oppslag i Laagendalsposten, Bygdeposten og Hallingdølen Innslag på NRK lokalradio i forbindelse med seminaret på Lampeland Laagendalsposten, ang. seminar Lampeland Opprettet facebook-side 160 venner, brukes til å formidle info til vennene våre. Særlig i forbindelse med arrangementer, visninger på gårdsbruk osv. August/september Flere oppslag i Bygdeposten, bl.a. om folketallsutviklingen og om en familie som fant drømmestedet i Sigdal. Nov Info om prosjektet legges ut på Distriktssenterets nettside. Nov-des To leserinnlegg i Laagendalsposten hvor det ble referert til prosjektet Kronikk i Hallingdølen I løpet av året: Flere innslag/artikler til Lys i alle glas på Numedalsnett nettavis for Numedal. Desember Oppslag i Nationen, Bondebladet og Bonde- og Småbruker fra seminaret Bruk mulighetene med bilde av deltakerne Tone og Elin Litt fra de ulike regionene: Hallingdal: Før prosjektet startet hadde alle ne unntatt Flå innført 0-konsesjon. I 2010 er 0- konsesjon og mulighet for å innføre slektskapsunntaket diskutert i alle ne. Hemsedal har vedtatt å innføre slektskapsunntaket. Ål har forberedt sak om det samme. Hol har også hatt saken oppe til behandling, men valgte ikke å innføre slektskapsunntak. I Gol og Nes er saken diskutert, men ikke tatt opp til behandling enda. Flå har vedtatt 0-konsesjon og innfører slektskapsunntaket Dette viser at ne har boplikt-temaet høyt oppe på agendaen og at en ser at ubebodde hus og gårdsbruk både kan være et problem og en ressurs. Det er startet et arbeid med å kartlegge hvem de nye eierne er, hva slags planer de har med eiendommen og om de har fått seg arbeid i regionen. Prosjektleder får innkalling til jordbruksmøter som landbruksforvaltningen har flere ganger i året og har deltatt på 2 møter i 2010, i tillegg til kontakt på telefon og e-post i løpet av året.

4 Det er gitt informasjon om prosjektet til Ål styre i møte 21. januar, til Nes styre 11. mars og til Flå styre 27. mai. Midt-Buskerud: Det er jobbet spesielt med noen enkelteiere som ønsker å selge. En har prøvd å ringe de siste eierne i alle tre ne som det ikke har vært kontakt med. Noen av dem er fortsatt ikke mulig å nå, men alle er prøvd. Sigdal er spesielt fulgt opp der vurdering av 0-konsesjon ble behandlet i styret. 0-konsesjon ble videreført, men slektskapsunntaket ble ikke innført. En har hatt fokus på mediaarbeid og bidratt til en gladsak som ble dobbeltside i Bygdeposten, samt flere mindre artikler. En har hatt fokus på bolyst generelt og gjort noen tiltak for å følge opp tilflyttere som har kommet via Lys i alle glas. Lunsj i Næringshagen i Kunstnerdalen 11. november med spesielt inviterte innflyttere som har kommet via Lys i alle glas prosjektet Fokus på jobb, nettverk for å bli inkludert, orientert om aktiviteter som skjer og dratt dem med i aktiviteter. Videreføring av Bolyst-arbeidet er vurdert. Det er gitt orientering til regionrådet 18. mai, til de tre landbrukskontorene 10. desember. I tillegg har det vært orientert om til Soroptimistene i Sigdal, Nedre Sigdal Bygdekvinnelag, og til alle som har vært på ulike besøk for å få generell orientering om drifta og prosjektene i Næringshagen. Numedal: En har prøvd å ringe de siste eierne i alle tre ne som ikke har vært kontaktet tidligere. Det er samarbeidet med andre bolyst-prosjekt som Vikje-prosjektet. En har store utfordringer pga at et stort antall av de registrerte eiendommene benyttes som feriested, synliggjort dette gjennom oversikter. Det er jobbet med grunneier som ønsker å legge ut store boligtomter. Det er gjennomført salg av flere ubebodde eiendommer, et av disse er et sameie som har vært ubebodd i lang tid. Dette er eiendommer med bo og driveplikt. Prosjektet er presentert for styrene i Nore og Uvdal og Flesberg. Det var også planlagt presentasjon i Rollag i juni, denne ble imidlertid avlyst. Det er jobbet med informasjon om 0- konsesjonsgrense i Nore og Uvdal, og informasjon til styret ang saken ble gitt i oktober, ordfører fra Rollag deltok også på møtet. Prosjektleder har deltatt på møter og bidratt med innspill til arbeidet med delplan i Nore og Uvdal. En har hatt fokus på bolyst, jobbet med søknad om Bolyst-midler sammen med Rollag, Nore og Uvdal og Sigdal med utgangspunkt i Arena Trillemarka. Annet: Presentasjon av prosjektet for Nore bygdekvinnelag. Jobbet med interessenter som ønsker seg til området. Jevnlig kontakt med jordbrukssjefene i ne. Hatt tett kontakt med flere eiere som har signalisert at de ønsker å selge i løpet av relativt kort tid. Oppdatering av prosjektets nettside. Bistått prosjektleder fra Midt-Buskerud med utlegging av info på nettside.

5 Generelle erfaringer så langt. Fra 1. juli 2009 ble det innført endringer i lovverket, odelslov, jordlov og konsesjonslov. Noe av dette får direkte innvirkning på vårt prosjekt. Arealgrensene ble endret noe som fører til at eiendommer som før hadde boplikt, nå ikke lenger har dette. Det slår noe ulikt ut i den enkelte. En eiendom med følgende arealfordeling: 23 daa fulldyrka og overflatedyrka jord, 70 daa gjødsla beite, 490 daa produktiv skog og 4800 daa utmark med jakt og fiskerettigheter, vil etter nytt lovverk ikke lenger ha boplikt. Mens en eiendom med 26 daa fulldyrka jord og 90 daa annet areal vil ha boplikt. Uavhengig av lovverkets virkninger, er det svært viktig at ne følger opp de bopliktsreglene som er, også 0-konsesjonseiendommer. En har inntrykk at mange av ne våre har større fokus på dette arbeidet nå enn når prosjektet startet, men det er fortsatt mer å hente her. Det er også viktig å følge opp boplikt på de eiendommene som nå har vært på salg. Vårt mål er ikke 100 solgte eiendommer, men 100 bebodde eiendommer! Samarbeid 3 regioner og 12 r erfaringer. Kommunene er prosjekteiere og ansvarlige for resultatene. Et godt og tett samarbeid med ne er avgjørende for å nå de målene som er satt. Kommunene er forskjellige og vil velge ulike tilnærminger til oppgavene. Men det er nyttig med erfaringsutveksling mellom ne og en drar nytte av hverandres kompetanse. Ved å samarbeide i et så stort prosjekt blir en mindre sårbar ved sykemeldinger/permisjoner. Prosjektledere og prosjektansvarlige har nytte av hverandre og jobber tett sammen i det daglige og ved felles arrangementer over regiongrensene. Kjøpere Oversikt over opprinnelig bosted for de som har kjøpt/overtatt småbruk i Hallingdal og midt- Buskerud i prosjektperioden

6 Hallingdal Numedal Midtfylket Fra samme Fra annen Fra samme Fra annen Fra samme Fra annen Fritt salg Familieoverdragelse Egen bosetting 60 % av de nye eierne i disse to regionene kommer fra andre r enn der de har kjøpt eiendom. Vi har foreløpig ikke oversikt over hvor mange av disse som kommer fra andre regioner. Det jobbes også med å få oversikt over hvor mange av disse som har bosatt seg på eiendommene og om de har fått seg arbeid, tatt med seg arbeid eller etablert virksomhet. I alt er det solgt/utleid 15 eiendommer i Numedal. 5 av disse har sikkert fått seg arbeid i regionen, 1 utenfor regionen, 2 pensjonister. 7 av disse finnes det ikke sikre opplysninger om. Det jobbes videre med å få sikrere tall på dette fram til endelig sluttrapport.

7 Prosjektet vil vinteren 2011 foreta en nærmere kartlegging av de nye eierne i forhold til bosetting og arbeid.

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013)

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) HOVEDAKTIVITET MÅL RESULTAT HA 1 - Forankring Prosjektet skal forankres i administrativ og politisk ledelse i de tre kommunene. Det er også en vesentlig

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet " Bo i Akershus"

Sluttrapport for prosjektet  Bo i Akershus Sluttrapport for prosjektet " Bo i Akershus" Denne rapporten omhandler aktiviteter i prosjekt " Bo i Akershus" i perioden 2009 2010. Prosjektet har arbeidet med å bedre boligsituasjonen til domfelte som

Detaljer

Regionrådet 4. desember 2012

Regionrådet 4. desember 2012 MØTEINNKALLING! Regionrådet 4. desember 2012 Sted: Rollag kommune Kommunestyresalen - Rollag Tid: 09:00 15:00 Kongsbergregionen 26.11.12 Thomas Fosen rådsleder Eventuell melding om forfall mv meldes snarest

Detaljer

Prosjektrapport fra Informasjonsprosjektet i prosjekt bostedsløse i Helse- og velferdsetaten, Oslo kommune.

Prosjektrapport fra Informasjonsprosjektet i prosjekt bostedsløse i Helse- og velferdsetaten, Oslo kommune. 1 Sammendrag Bakgrunn Informasjonsprosjektet knyttet til Prosjekt bostedsløse startet i oktober 2002 og avsluttet 31.12.2004. Formålet med Informasjonsprosjektet var å ha et overordnet ansvar i Oslo for

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Møteinnkalling. Årsmelding 2010 Trillemarka Rollagsfjell Naturreservat ble delt ut på kommunestyremøtet 09.05.11.

Møteinnkalling. Årsmelding 2010 Trillemarka Rollagsfjell Naturreservat ble delt ut på kommunestyremøtet 09.05.11. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 38-46 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 20.06.2011 Tidspunkt: 13:00 Orientering fra 13.00 13.30: Kommunestyresalen, Rødberg Trillemarka, årsmelding og status

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Herøy kommune Dato: 20.04.2012

Herøy kommune Dato: 20.04.2012 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Til: Fra: KRD Herøy kommune Årlig rapport BOLYST Dato: 20.04.2012 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Herøy Integrering og inkludering av tilflyttere

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011

Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011 Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011 Innledning På møtet i politisk styringsgruppe for vannregion Glomma den 15.12.2010 ble arbeidet med en informasjonsstrategi for vannregionen

Detaljer

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer.

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 7-16 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 13:00 Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 2/15 15/955 GRØNT KOMPETANSESENTER - OPPFØLGING ETTER FELLESMØTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 2/15 15/955 GRØNT KOMPETANSESENTER - OPPFØLGING ETTER FELLESMØTE MØTEINNKALLING REGIONSRÅDET FOR MIDT-BUSKERUD innkalles til møte 13.03.2015 kl. 12:00 Sted: Sigdal SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 15/953 GODKJENNING MØTEPROTOKOLL 21.11.2014 2/15 15/955 GRØNT

Detaljer

Prosjekt Lys i alle grender Holtålen kommune

Prosjekt Lys i alle grender Holtålen kommune Prosjekt Lys i alle grender Holtålen kommune Delprosjekt: 1.Grendeutvikling/utvikling av landbruket 2. Ressursmuligheter 3. Nye boformer (bolig-næring-fritid) 4.Presentasjon/strategi RAPPORT OG REGNSKAP

Detaljer

SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012

SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 Maj 2012 Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 Periode for forprosjektet:

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Sluttrapport for VER-DI delprosjekt «Nye overnattingsmuligheter» og «Trillemarka Rundt»

Sluttrapport for VER-DI delprosjekt «Nye overnattingsmuligheter» og «Trillemarka Rundt» Sluttrapport for VER-DI delprosjekt «Nye overnattingsmuligheter» og «Trillemarka Rundt» Juli 2012 Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Det Kongelige Selskap

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Først mot fremtiden Hovedprosjekt miljøsertifisering

Først mot fremtiden Hovedprosjekt miljøsertifisering Først mot fremtiden Hovedprosjekt miljøsertifisering 1.utkast endelig rapport 06 12 2011 Ragnhild Kvernberg RePlan as Innholdsfortegnelse Forord... 4 Sammendrag... 5 Forprosjektets mandat... 5 Prosjektorganisiering...

Detaljer

Fløværingen. God påske! Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune.

Fløværingen. God påske! Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune. Fløværingen Flå kommune informasjon Nr 13 mars 2009 Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601 God påske! E-post: postmottak@flaa.kommune.no www.flaa.kommune.no Foto: Høgevarde

Detaljer

Prosjektrapport. i Kirkens Sosialtjeneste

Prosjektrapport. i Kirkens Sosialtjeneste Prosjektrapport Prosjekt Bostedsløse i Kirkens Sosialtjeneste 1. Oppsummering/Kortversjon Kirkens Sosialtjeneste ble invitert med i Prosjekt Bostedsløse sommeren 2002. Prosjektleder ble ansatt november

Detaljer

Ringeriksdagen 2013- EVALUERINGS- RAPPORT

Ringeriksdagen 2013- EVALUERINGS- RAPPORT Ringeriksdagen 2013- EVALUERINGS- RAPPORT Ringeriksdagen 2013- evaluering - side 2 - byens storstue - er arena for Ringeriksdagen Ringeriksdagen en profileringsarena for lag, foreninger, organisasjoner

Detaljer

Flytthit i Fjellregionen

Flytthit i Fjellregionen Flytthit i Fjellregionen 200120022003 200420052006 20072008 20092010 2011 Vertskapsordningen. Side 6 INNHOLD side 4 Flytthit 2001 2011 «I disse Flytthit-tider», sier vi. Men hva betyr nå det? Savner du

Detaljer

Som medlemmer møtte: Torunn Hovde, Lars Halvard Wetterstad, Hanne Strøm, Gabriela Lundberg, Egil Chr. Hoen og Kjell Terje Løver

Som medlemmer møtte: Torunn Hovde, Lars Halvard Wetterstad, Hanne Strøm, Gabriela Lundberg, Egil Chr. Hoen og Kjell Terje Løver 1 av 9 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Buskerud Møtedato 23.04.2012 Vår dato: 11.05.2012 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Buskerud Bondelag Møtested Hønefoss Telefon Sak 11/01677 Som medlemmer møtte: Torunn

Detaljer

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnr.

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnr. SLUTTRAPPORT for prosjektet Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnr.: 2007/3/0374 Søkerorganisasjon: Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Forord

Detaljer

Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Forord Denne rapporten er ment å gi en statusoppdatering av hva prosjektet har realisert til nå, samt

Detaljer

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen Prosjektrapport nr. 36/2004 Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Tittel Forfatter Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Rapport Prosjektrapport

Detaljer

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET 2014 Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 Årsrapportering 2014 - Kvalifiseringsprogrammet Rapporten om Kvalifiseringsprogrammet (KVP) består av fylkesmennenes

Detaljer