HÅNDBOK FOR UTSIKTSRYDDING LANGS VEI EN VEILEDER BASERT PÅ UTSIKTSRYDDINGSPROSJEKTET ET ÅPNERE BUSKERUD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HÅNDBOK FOR UTSIKTSRYDDING LANGS VEI EN VEILEDER BASERT PÅ UTSIKTSRYDDINGSPROSJEKTET ET ÅPNERE BUSKERUD 2008-2010"

Transkript

1 HÅNDBOK FOR UTSIKTSRYDDING LANGS VEI EN VEILEDER BASERT PÅ UTSIKTSRYDDINGSPROSJEKTET ET ÅPNERE BUSKERUD PROSJEKTANSVARLIG BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 1. MARS 2011

2 INNHOLD Forord Forprosjekt Oppstart og organisering Valg av økonomisk modell Kartlegging av strekninger Finansiering av hovedprosjekt Prosjektplan for hovedprosjekt Hovedprosjekt Oppstart og organisering Dialog med grunneier Informasjon til publikum Utvelgelse av strekninger Avtale om rett til rydding på grunneiers eiendom Tømmer og virke Nyttbart virke Bruk av grot (kvister og topper) til bioenergi Engasjement av entreprenør Regelverket for offentlige anskaffelser Gjennomføring av offentlig anbud Avtale med entreprenør Gjennomføring av rydding Byggemøter Skilting og varsling Dokumentasjon Arbeidet utføres iht. kart og ryddebeskrivelse for den enkelte strekning Varig og forpliktende samarbeid om etterskjøtsel...10 Vedlegg 11 a. Informasjonsbrev til grunneier versjon 1 og versjon 2 b. Kriterier for prioriteringer av strekninger versjon 1 og versjon 2 c. Kart over strekning som skal ryddes versjon 1 og versjon 2 d. Ryddebeskrivelse e. Avtale med grunneier versjon 1 og versjon 2 f. Protokoll for offentlige anskaffelser g. Konkurransegrunnlag versjon 1 og versjon 2 h. Avtale med entreprenør versjon 1 og versjon 2 i. Sluttrapport for hver enkelt strekning som er ryddet j. Avtale med kommunen om etterskjøtsel versjon 1 og versjon 2 k. Avslutnings- og takkebrev til grunneier 2

3 FORORD Denne håndboken er ment som et verktøy for offentlige myndigheter som ønsker å rydde vegetasjon langs vei. Håndboken kan også være nyttig for grunneiere og entreprenører. Gjengroing av landskapet gjør at vegfarende i stor grad ferdes i grønne tunneler. Dette hindrer utsikt til landskapet og gir en kvalitetsmessig dårligere reiseopplevelse. Åpnere veistrekninger bedrer også trafikksikkerheten og reduserer risikoen for viltpåkjørsler. Utsiktsrydding langs vei, ut over de gjennomsnittlige 3 meterne fra veikant som Statens vegvesen rydder, er ingen lovpålagt oppgave. Dette inngår pr. i dag ikke i driftsoppgavene til noen offentlig etat. Initiativ til slik rydding kan derfor komme fra ulike aktører, for eksempel en fylkeskommune, fylkesmannen, reiselivet, ulike regionsammenslutninger, en eller flere kommuner. Denne håndboken er utarbeidet på bakgrunn av prosjektet Et åpnere Buskerud i regi av Buskerud fylkeskommune i Utsiktsrydding ble gjennomført som pilotprosjekt i 3 regioner i Buskerud; l Numedal l Et samarbeid mellom kommunene Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal. Numedalsutvikling IKS var prosjektansvarlig. l Hallingdal l Et samarbeid mellom kommunene Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol. Regionrådet for Hallingdal var prosjektansvarlig. l Hurum kommune l Hurum kommune var prosjektansvarlig. Prosjektets hovedmål var: Å sikre turister og andre veifarende gode, opplevelsesrike og trygge reiser langs veiene i Buskerud gjennom en varig og systematisk rydding og skjøtsel av landskapet langs prioriterte strekninger av hovedveinettet Prosjektet ble finansiert av Buskerud fylkeskommune, Fylkesmannen i Buskerud, Jernbaneverket, Statens vegvesen, Innovasjon Norge, Buskerud Bondelag og Viken Skog. I det følgende beskrives hvordan man kan gå frem ved planlegging og gjennomføring av utsiktsrydding langs vei. Siden utsiktsrydding skjer ved siden av ordinære driftsoppgaver, i en begrenset tidsperiode, vil prosjektorganisering ofte være hensiktsmessig. Buskerud fylkeskommune benyttet prosjektorganisering basert på PLP (Prosjektlederprosessen utarbeidet av Innovasjon Norge) for Et åpnere Buskerud, og i denne håndboken beskrives hvordan rydding kan planlegges og utføres i hhv forprosjekt og hovedprosjekt. En svært viktig del av utsiktsrydding er etterskjøtsel for å hindre gjengroing. Slik etterskjøtsel vil måtte utføres etter at hovedprosjektet er avsluttet. En eller flere etater bør ta ansvar for finansiering og gjennomføring av etterskjøtsel som del av ordinære driftsoppgaver eller i et forpliktende samarbeid. 3

4 1. FORPROSJEKT 1.1 Oppstart og organisering Utsiktsrydding langs vei, ut over de gjennomsnittlige 3 meterne fra veikant som Statens vegvesen rydder, er ingen lovpålagt oppgave, og inngår pr. i dag ikke i driftsoppgavene til noen offentlig etat. Initiativ til slik rydding kan derfor komme fra ulike aktører. For å sikre at et kvalitets- og miljømessig godt resultat oppnås bør initiativtaker invitere andre offentlige etater som fylkeskommunen, fylkesmannen, kommunen og Statens vegvesen til å delta. Både finansiering og praktisk gjennomføring av rydding bør samordnes slik at bare en aktør rydder på det enkelte areal. Siden utsiktsrydding skjer ved siden av ordinære driftsoppgaver, i en begrenset tidsperiode, vil prosjektorganisering ofte være hensikts messig. Det kan velges ulike prosjektorganiseringer, og det bør bl.a. tas stilling til hvem som skal være prosjekteier, hvem som skal ha prosjektansvar og hvem som kan bidra med finansiering av både for- og hovedprosjekt. Et slikt prosjekt vil kreve en betydelig grad av egeninnsats fra de involverte partene. For nærmere om PLP metoden se: Programmer/regionalomstilling/PLP---prosjektlederprosessen/ I prosjekter med flere offentlige etater involvert, og der man jobber ved siden av ordinære organisasjoner, er det viktig med tett dialog og kontakt mellom partene. Dette for å få en felles forståelse og plattform for arbeidet som skal gjøres. For å kunne gjennomføre møter mellom partene og utveksle erfaring, er det viktig at det blir satt av samordningsmidler. Prosjektleder kan være en ansatt hos en av prosjekteierne, evt. at det opprettes en ny stilling som lyses ut. Alternativt kan det engasjeres en ekstern prosjektleder. Et slikt engasjement må skje iht. regelverket for offentlige anskaffelser. 1.2 Valg av økonomisk modell Utsiktsrydding langs vei krever en spesiell form for kompetanse. Utsiktsrydding er ikke skogbruk. På enkelte typer eiendommer må man ved ryddingen likevel ta noen skogbruksfaglige hensyn i tillegg til hensyn til estetikk og miljøvern. Hensynet til miljøet gjør seg særlig gjeldende ved bruk av sprøytemidler. Det må også tas særskilte hensyn ved arbeid langs vassdrag, både mht. forurens ning, erosjon, dyre- og planteliv, samt fiskeforvaltning. Siden store deler av utsiktsryddingen må skje fra vei, stilles det strenge krav til skilting og varsling. Ansvarlig for arbeidet må ha gjennomført Statens vegvesens kurs i arbeidsvarsling, og før arbeidet igangsettes må det utarbeides varslingsplaner som skal godkjennes av Statens vegvesen. Dette stiller samlet sett så store krav til kompetanse at arbeidet ikke bør utføres av privatpersoner, men av personell som har den nødvendige kompetansen, kurs og tillatelser. Det anbefales derfor ikke en modell der den enkelte grunneier gis tilskudd for å utføre ryddearbeid på egen eiendom. Arbeidet kan enten utføres av ansatte i kommunen eller andre offentlige etater med nødvendige kompetanse, eller ved hjelp av innleide ressurser. Dersom man skal engasjere eksterne entreprenør til å utføre arbeidet må regelverket for offentlige anskaffelser følges. 1.3 Kartlegging av strekninger Som del av forprosjektet bør det gjennomføres en foreløpig kartlegging av aktuelle strekninger. På en slik befaring er det viktig at reiselivsnæringen, både offentlige og private aktører, deltar. Det også viktig at Statens vegvesen deltar slik at man får koordinert ryddingen med den skjøtsel Statens vegvesen gjør ca 3 meter ut fra vei (gjennomsnittlig). I tillegg bør både en person med skogbruksfaglig kompetanse, skogbrukssjefen i kommunen eller en representant fra Fylkesmann ens landbruksavdeling delta. For å sikre at hensynet til miljøet blir tilstrekkelig ivaretatt bør også en person med miljøvernfaglig kompetanse, kommunens miljøkoordinator eller en representant for fylkesmannens miljøvernavdeling, delta. Mht. vurdering av kulturminner bør en representant fra kommunen eller fylkeskommunen være til stede. Den foreløpige kartleggingen av strekninger bør skje på bakgrunn av relevante kriterier. Aktuelle kriterier kan være: l Utsikt mot vann l Trafikksikkerhet l Sikt l Krysningspunkt for vilt l Estetikk l Utsikt mot kulturlandskap l Kulturminner l Miljø l Nærhet til vassdrag l Verneområder l Rødlistearter l Aktuelle ryddemetoder l Mekanisk rydding, manuelt eller maskinelt l Kjemisk bekjempelse 1.4 Finansiering av hovedprosjekt Utsiktsrydding kan finansieres av ulike offentlige myndigheter; fylkeskommunen, fylkesmannen, ulike regionsammenslutninger og kommuner. 4

5 Aktuelle finansieringspartnere kan være: l Fylkesmannen l Fylkeskommunen l Statens vegvesen l Jernbaneverket l Innovasjon Norge l Riksantikvaren l Regionråd l Kommunen l Energi- og strømnettselskap 1.5 Prosjektplan for hovedprosjekt Dersom man i forprosjektet konkluderer med at man ønsker å jobbe videre med de kartlagte strekningene og har tilstrekkelig finansiering, bør det utarbeides en prosjektplan for et hovedprosjekt. De samme føringer som i forprosjektet mht. oppstart og organisering vil gjelde også i et hovedprosjekt, se kapittel 1.1. I tillegg kan det være aktuelt at private aktører innenfor reiselivsnæringen eller andre bidrar med tilskudd til rydding. Grønne tuneller hindrer utsikt, skaper trafikkfarlige situasjoner og forringer kjøreopplevelsene for veifarende. 5

6 2. HOVEDPROSJEKT 2.1 Oppstart og organisering Hovedprosjektet bør gjennomføres iht. prosjektplan utarbeidet som del av forprosjektet. 2.2 Dialog med grunneier Ved oppstart av hovedprosjektet må man ta kontakt med grunneierne. Kommunen har opplysninger om hvem som er grunneier og kart over alle eiendomsgrenser. Det kan ofte være hensiktsmessig å sende grunneierne et felles informasjonsbrev, se vedlegg a. Grunneierne bør også inviteres til et felles informasjonsmøte. Da bør man informere grunneierne om prosjektet, hvilke strekninger man ønsker å rydde og hvorfor. Det kan da være hensiktsmessig å vise kart og bilder over aktuelle strekninger. Statens vegvesen har en bildebank med bilder over alle sine veier. I tillegg bør man ha samtaler med den enkelte grunneier. Nærmere vurdering, befaring og detaljplanlegging av de enkelte strekningene bør ikke skje før grunneier har gitt sitt samtykke til dette. 2.3 Informasjon til publikum I tillegg til en tett dialog med grunneier bør det også gis informa sjon til publikum gjennom alle prosjektets faser, fra planlegging til gjennomføring og avslutning. Aktuelle informasjonskanaler kan være nettsider, sosiale medier, informasjonsbrev, annonser, åpne møter og evt. oppslag i media. I tillegg til generell publikumskontakt, kan det være aktuelt å ta kontakt med grunneierlag, velforeninger, fiskeforeninger og friluftsrådet mfl. Behovet for informasjon og type informasjonskanal må vurderes konkret i det enkelte tilfellet. Dette avhenger både av type miljø, tidligere erfaring og potensielle konfliktområder. 2.4 Utvelgelse av strekninger Utvelgelsen av strekninger bør skje på bakgrunn av de fastsatte kriterier. Eksempel på kriterier for prioriteringer av strekninger, se vedlegg b. Statens vegvesen bør delta ved utvelgelsen slik at man får koordinert ryddingen med den skjøtsel de utfører innenfor 3-meterssonen ut fra vei (gjennomsnittlig). I tillegg bør samme type kompetanse som ved kartleggingen i forprosjekt - et delta; en person med skogbruksfaglig kompetanse, skogbrukssjefen i kommunen eller lignende, representant fra Fylkesmannens landbruksavdeling, en person med miljøvernfaglig kompetanse, kommunens miljøkoordinator eller en representant for fylkesmannens miljøvernavdeling. Kommunal representasjon er viktig for forankring i kommunen, kommunikasjon med grunneiere og generelt kompetanse om lokale forhold. Mht. vurdering av kulturminner bør en representant fra kommunen eller fylkeskommunen delta. Reiselivs næringen, både offentlige og private aktører, må også inviteres. For de strekningene som blir valgt bør det utarbeides: l Kart som angir strekningen som skal ryddes Eksempel på kart over strekning som skal ryddes, se vedlegg c. l Ryddebeskrivelse l Beskrivelsen bør angi hva som konkret skal gjøres l Tynning/rydding l Stubbebehandling l Fjerning av vegetasjon l Håndtering av hogstavfall l Ryddebeskrivelsen må utformes ulikt avhengig av type eiendom l Typisk skogsområde l Fjerne trær l Fjerne underskog l Kviste stammer på gjenstående trær l Tidligere åpent landskap l Fjerne vegetasjon l Hage l Fjerne trær l Avtale høyde på trær og hekk l Ryddebeskrivelsen må ta høyde for kantsoner mot vassdrag, miljøvern og estetikk l Beste tidspunkt for rydding l Tømmer- og vedpris l Billigste hogstmetoder l Best utbytte ved stubbebehandling Eksempel på ryddebeskrivelse, se vedlegg d. De utvalgte strekninger med kart og ryddebeskrivelse bør drøftes med grunneier og inngår som del av avtalen med grunneier, se kapittel 2.5. Kart og ryddebeskrivelse bør også sendes de øvrige involverte parter; fylkeskommunen, fylkesmannen, regionsammenslutninger, kommuner, reiselivsbransjen osv for uttalelse/ orientering. Enkelte strekninger kan trenge rekkverk etter rydding, og dette må drøftes med kommunen, fylkeskommunen og Statens vegvesen for de veier disse har driftsansvaret for. 6

7 Før og etter rydding i Numedal, Hallingdal og på Hurum. Utsikt til vann og kulturlandskap styrker kjøreopplevelsene for veifarende. 7

8 2.5 Avtale om rett til rydding på grunneiers eiendom Før selve ryddearbeidet kan igangsettes, må det inngås skriftlig avtale med grunneier, se vedlegg e. Avtalen må inneholde en nøyaktig beskrivelse av hva som skal gjøres på den enkeltes eiendom. Kart (vedlegg c) og ryddebeskrivelse (vedlegg d) for hver enkelt strekning bør legges ved grunneieravtalen. For at ryddingen skal gi et godt resultat over tid, må grunneier avtalen inneholde en klausul om rett til å drive etterskjøtsel på eiendommen. Dersom grunneier ikke ønsker en klausul om rett til etterskjøtsel, bør det heller ikke inngås avtale om rydding. Gjengroing medfører at resultatet av ryddingen raskt forsvinner. I tillegg kan vegetasjonen bli enda tettere ved ny vekst etter rydding. Det må også avtales om grunneier skal overta nyttbart virke, eller evt. motta erstatning for dette, se kapittel 2.6. Avhengig av type vegetasjon, må grunneier også skrive avviksmelding til kommunen for å gjøre oppmerksom på at det er foretatt utsiktsrydding, og ikke ordinært skogbruk av vedkommendes eiendom. Dette vil være av betydning ved eventuell skogbruksr evisjon. Skogbrukssjef i kommunene kan evt. være behjelpelig med dette arbeidet. 2.6 Tømmer og virke Nyttbart virke Forskjellig type vegetasjon, ulike ønsker og forutsetninger hos grunneier gjør at det kan være nødvendig med flere alternative modeller for avsetning av nyttbart virke: l Ordinær skog På eiendommer med ordinær skog kan det være hensikts - messig at grunneier beholder alt virket, og selv avhender dette som tømmer på vanlig måte. Virket legges på avtalt velteplass, og det må tas stilling til om grunneier skal overta dette vederlagsfritt, eller betale en refusjon for utført arbeid. l Lite nyttbart virke På eiendommer med små kvanta nyttbart virke, kan det være et alternativ at grunneier beholder virket og nytter dette som ved. Virket legges på avtalt velteplass, og det må tas stilling til om grunneier skal overta dette vederlagsfritt, eller betale en refusjon for utført arbeid. l Grunneier ønsker ikke å overta virket Dersom grunneier ikke ønsker å overta virket, kan det være et alternativ at han får en erstatning pr. m³ nyttbart virke avhengig av kvalitet. Prosjektet må da søke å avhende dette Bruk av grot (kvister og topper) til bioenergi Man må forutsette at prosjektet rydder grot, da man ikke kan legge til grunn at grunneier ønsker å gjøre denne jobben. i I den senere tid har det vært mye fokus på bioenergi, og i prosjekt et i Buskerud ble det vurdert om man kunne utvikle en verdiskaping og miljøgevinst ved riktig etterbruk av ryddet virke, herunder som råstoff til bioenergi. Grot (topper og kvister) deponeres ofte i naturen. Av estetiske og praktiske hensyn, som at det trekker vilt til veien, må grot ofte fjernes ved rydding langs vei. Transport til egnet deponi eller oppflising vil øke kostnadene i prosjektet. Dersom man kan avhende grot som råstoff til bioenergi, kan man utvikle en verdiskaping og miljøgevinst i stedet for at grot bare sees på som avfall. 8

9 Avhengig av kvaliteten på virket, kostnader og mottakskapasitet er det mulig å avhende grot til bioenergi. Dersom man ønsker å avhende virket til bioenergi, bør dette ryddes og håndteres ut fra kvalitet og potensiell kjøpers behov for å oppnå best mulig pris. Det er derfor viktig at man tidlig kommer i kontakt med bio brenselanlegg for å avkare kjøpers krav til virket. Som hovedregel vil håndtering og lagring av grot på en slik måte at biobrenselanlegg skal være interessert i å kjøpe dette, øke kostnadene i prosjektet, slik at inntektspotensialet reduseres. Det må også tas høyde for transportkostnader frem til mottaker. En del ovner ved biobrenselanlegg er for øvrig ikke egnet til å brenne grot, mens en del ovner vil kunne brenne grot sammen med fast virke. Det kan derfor være en nødvendig forutsetning for at virket skal kunne avhendes til bioenergi at dette selges sammen med tømmeret. Man må da også vurdere om det er hensikts messig å avhende fast virke til bioenergi. Dette må vurderes opp mot muligheten til å avhende virket som ordinært tømmer, avhengig av kvalitet, eller at det nyttes som ved. 2.7 Engasjement av entreprenør Selve ryddearbeidet bør utføres av personell som har til strekkelig kompetanse mht. skogs- og ryddearbeid. Dette for å sikre et kvalitets- og miljømessig godt resultatet for den enkelte strekning og for ryddeprosjektet som helhet. Det stilles strenge krav mht. skilting og varsling for arbeid som utføres fra vei, og de som skal utføre jobben må også ha de nødvendige kurs og tillatelser fra Statens vegvesen. Dersom man ikke har eget personell som kan utføre jobben, eller ansetter noen til å gjøre det, må man engasjere en ekstern entreprenør med de nødvendige kvalifikasjoner. Et slikt engasjement må skje iht. regelverket for offentlige anskaffelser Regelverket for offentlige anskaffelser For alle anskaffelser til det offentlige er det et grunnleggende prinsipp at innkjøpet skal skje på bakgrunn av konkurranse. Det er god anbudsskikk å innhente tilbud fra flere tilbydere for alle anskaffelser, med unntak for de rent bagatellmessige. Ved anskaffelser over kr kreves det at man fører protokoll for anskaffelsen (vedlegg f). Anskaffelser over kr skal gjennomføres som konkurranse med eller uten forhandlinger og kunngjøres på Gjennomføring av offentlig anbud Ved utforming av konkurransegrunnlag (vedlegg g) for engasjement av entreprenør bør det settes opp både kvalifikasjonsog tildelingskriterier. Kvalifikasjonskriteriene avgjør om man er kvalifisert til å delta i konkurransen, dvs. få sitt tilbud vurdert. Aktuelle kvalifikasjonskriterier, i tillegg til de obligatoriske og ufravikelige, kan være: l Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner l Erfaring fra tilsvarende oppdrag, dokumentasjon på leveranser de 3 siste år l Kurs i arbeidsvarsling, Statens vegvesen De kvalifiserte tilbyderne får sine tilbud vurdert på bakgrunn av tildelingskriteriene. Dersom man velger å ta med kart (vedlegg c) og ryddebeskrivelse (vedlegg d) for de enkelte strekningene i anbudet, vil lite bli overlatt til tilbyders skjønn og valg mht. hvordan jobben skal utføres. Da kan det være aktuelt å kun benytte pris pr. strekning som tildelingskriterium. Det bør stilles krav om at tilbyder gir tilbud på enten alle strekninger eller et minimum antall sammenhengende strekninger, slik at man unngår at arbeidet må deles mellom ulike entreprenører på en uhensiktsmessig måte. I tilbudsinnbydelsen bør også leverandørene bes om å ta med kostnader knyttet til transport av nyttbart virke til avtalt velteplass, samt kostnader ved transport av grot til biobrenselanlegg, egnede deponier eller oppflising. 9

10 2.7.3 Avtale med entreprenør Når konkurransen er avgjort iht. tildelingskriteriene angitt i konkurransegrunnlaget (vedlegg g), må det inngås avtale med entreprenør (vedlegg h). Kart over den enkelte strekning (vedlegg c) og ryddebeskrivelse for den enkelte strekning (vedlegg d) bør legges ved avtalen. I avtalen med entreprenør må det også presiseres av entreprenør skal håndtere virket på den enkelte eiendom iht. avtale med grunn eier (vedlegg e). Videre bør det tas inn i avtalen at entreprenør er ansvarlig for rydding av grot, og at dette må avhendes til bioenergi, deponeres på eget sted eller flises opp. I avtalen med entreprenør (vedlegg h) bør det være et vilkår at entreprenør skal levere sluttrapport (vedlegg i) for den enkelte strekning. Levering av sluttrapport som viser at jobben er utført i samsvar med kart (vedlegg c) og ryddebeskrivelsen (vedlegg d) kan settes som vilkår for utbetaling av avtalt pris for den enkelte strekning. 2.8 Gjennomføring av rydding Byggemøter Både før, under og etter rydding bør det gjennomføres byggemøter der prosjektleder, entreprenør, representanter fra kommunen og Statens vegvesen deltar. Da bør man gjennomgå kart (vedlegg c) og ryddebeskrivelsen (vedlegg d) for den enkelte strekning for å sikre at entreprenør utfører jobben iht. dette, og at både hensynet til estetikk og miljøvern ivaretas i tillegg til det skogbruksfaglige Skilting og varsling Entreprenøren som skal gjøre jobben er ansvarlig for at Statens vegvesens regler for skilting og varsling av arbeid langs vei følges Dokumentasjon For å dokumentere prosjektets effekter bør det tas før- og etter bilder av strekningene. Etter at den enkelte strekning er ryddet, bør prosjektleder og entreprenør gjennomføre en sluttbefaring. Dersom grunneier skal overta virket, må entreprenør legge dette på avtalt velteplass. Dersom grunneier skal betale en refusjon for utført arbeid, bør prosjektleder sørge for dette iht. avtalen med grunneier (vedlegg e). Dersom prosjektet skal overta tømmeret, må prosjektet sørge for at dette blir solgt til biobrenselanlegg eller andre. Prosjektet må også betale ut erstatning til grunneier iht. avtalen med grunneier (vedlegg e). Entreprenøren må sørge for at både tømmer og grot blir sortert, deponert eller levert til mottaker. 2.9 Varig og forpliktende samarbeid om etterskjøtsel Etterskjøtsel er viktig for å hindre gjengroing, og vil måtte skje etter at hovedprosjektet er avsluttet. Man bør derfor forsøke å inngå en varig, forpliktende avtale med en offentlig etat, for eksempel kommunen, som kan ta ansvar for at etterskjøtsel blir gjennomført etter at hovedprosjektet er avsluttet. Utkast til avtale med kommunen om etterskjøtsel, se vedlegg j. Alternativt kan det inngås varig, forpliktende samarbeid mellom flere offentlige etater om etterskjøtsel, inkludert finansiering av dette. Den som påtar seg ansvaret for etterskjøtsel, kan enten gjøre dette ved hjelp av egne ressurser eller ved å leie inn ekstern entreprenør. Ved engasjement av eksterne ressurser, må regelverket for offentlige anskaffelser følges, og det må gjøres en avtale med vedkommende basert på avtalen med grunneier (vedlegg j). Det bør sendes informasjonsbrev til grunneiere etter avsluttet arbeid for å informere om arbeidet som er gjort, takke for sam arbeidet, informere om videre skjøtsel. Det blir en positiv avrunding på prosjektet og understreker viktigheten av skjøtsel. Kommunene bistår i utsendelse (vedlegg k) Arbeidet utføres iht. kart og ryddebeskrivelse for den enkelte strekning Entreprenør må utføre ryddingen iht. kart (vedlegg c) og ryddebeskrivelse (vedlegg d). Foto Side 1: Bilde 1: Anders Gjengedal Innovation Norway Bilde 2: Hemsedal.com/Randi Flaget, Bilde 3: Hemsedal.com/Pia Britton Side 2: Bilde 1: Buskerud Fylkeskommue Bente Bjerknes Bilde 2: Hemsedal.com Nils-Erik Bjørholt Bilde 3: Hurum kommune Mette Indrehus Side 5: Google maps bilde fra Numedal Side 7: Bilde 1: Hurum kommune Mette Indrehus Bilde 2: Numedalsutvikling Elin Halland Simensen Bilde 3: Google maps Bilde 4: Regionrådet for Hallingdal Side 8: Bilde 1 & 3: Hurum kommune Mette Indrehus Bilde 2: Nils Erik Bjørholt Side 9: Bilde 1: Buskerud Fylkeskommue Bente Bjerknes Bilde 2: Hemsedal Turisttrafikklag Frank Tolpinrud Bilde 3: Pål Bugge Innovation Norway Side 11: Bilde 1: Regionrådet for Hallingdal Bilde 2: Hurum kommune Mette Indrehus Side 12: Bilde 1 & 2: Pål Bugge Innovation Norway Bilde 3: Hurum kommune Mette Indrehus

11 Vedlegg 11 a. Informasjonsbrev til grunneier versjon 1 og versjon 2 b. Kriterier for prioriteringer av strekninger versjon 1 og versjon 2 c. Kart over strekning som skal ryddes versjon 1 og versjon 2 d. Ryddebeskrivelse e. Avtale med grunneier versjon 1 og versjon 2 f. Protokoll for offentlige anskaffelser g. Konkurransegrunnlag versjon 1 og versjon 2 h. Avtale med entreprenør versjon 1 og versjon 2 i. Sluttrapport for hver enkelt strekning som er ryddet j. Avtale med kommunen om etterskjøtsel versjon 1 og versjon 2 k. Avslutnings- og takkebrev til grunneier Før og etter rydding i Hallingdal og på Hurum. Sikkerhet, utsikt og kjøreopplevelsen styrkes. 11

12 Ansvarlig utgiver på vegne av prosjektet: BUSKERUD FYLKESKOMMUNE, UTVIKLINGSAVDELINGEN Postboks 3563, 3007 Drammen. Tlf: E-post: -

13 Til grunneier langs RV40 KVALITETSHEVING AV NUMEDAL UTSIKTSRYDDING VIL DU BIDRA TIL Å GJØRE NUMEDAL LITT TRIVELIGERE? Numedalskommune med ordførerne i spissen har tatt initiativ til et prosjekt som vi har kalt Kvalitetsheving av Numedal Utsiktsrydding RV40. Bakgrunnen for dette er at både sentrale folkevalgte, regjering og også lokalbefolkninger rundt om i det ganske land har innsett at landskapet er i ferd med å gro igjen! Særlig er dette viktig med tanke på opplevelsen for alle turister som ferdes gjennom dalen, og ikke minst for Numedølen selv. Dette har fått følgende konsekvenser for vårt dalføre, d.v.s. opplevelsen av å ferdes gjennom Numedal: Generell begrenset utsikt til vann, kulturlandskap og tettsteder Økning i viltpåkjørsler grunnet redusert sikt Dårlig opptørking av vegbanen grunnet skygge skapt av vegetasjon Grønn korridorfølelse ved å ferdes langs RV 40 gjennom Numedal Det er særlig to ting det har vært fokusert på i prosjektarbeidet så langt: 1. God kommunikasjon og informasjon med grunneierne 2. Skjøtselsplan m /avtale av områder som blir ryddet d.v.s. langsiktighet Kommunene har i samråd med Numedalsutvikling som Prosjektansvarlig, med særlig vekt på disse to punkt, engasjert de personer vi vet har mest faglig kompetanse og kjenner grunneiersiden best; skogbrukssjefene i de enkelte Numedalskommuner. De har dermed også fått det faglige ansvaret i første omgang å plukke ut strekninger som skal oppfylle prosjektets hovedmål. Prosjektet er bygd opp som ett tverrfaglig prosjekt med flere bidragsytere: Flesberg kommune, Rollag kommune, Nore & Uvdal kommune Buskerud Fylkeskommune Statens Vegvesen Jernbaneverket Alle grunneiere som har strekninger hvor det er aktuelt å gjøre tiltak, vil få en direkte henvendelse fra Skogbrukssjefen. Det vil også bli holdt egne informasjonsmøter for grunneierne. Det er også ønskelig at du som grunneier kommer med innspill for strekninger hvor det kan være aktuelt å sette inn tiltak. Vi tenker oss at selve ryddearbeidet kan utføres på to måter: 1. Skogeier utfører tiltak selv med midler fra prosjektet 2. Arbeidet blir utført av leid arbeidskraft finansiert av prosjektet.

14 2 Arbeidet med fullfinansiering av prosjektet er nå i sluttfasen. Prosjektet er inne i en registrering og planleggingsfase. Prosjektfasen er 2-årig, og det er ønskelig at alle tiltak blir gjennomført innen utgangen av Hvor mange tiltak vi får gjennomført vil selvsagt være avhengig av finansiering og velvilje. Alle som er grunneiere langs RV40 får dette skrivet. Det betyr ikke nødvendigvis at du har strekninger hvor det er aktuelt med tiltak, men vi synes likevel det er viktig å informere alle grunneiere tidlig i prosjektet. Vi tre ordførerne i Numedal håper du stiller deg positiv til det som her er presentert og vi ser fram til et ryddig samarbeid med alle grunneiere! Spørsmål om prosjektet kan rettes til: Skogbrukssjef Flesberg kommune: Terje Sandvik tlf: Skogbrukssjef Rollag kommune: Ellen Skarsteen tlf: Skogbrukssjef Nore & Uvdal Kommune: Bent Roger Hegg tlf: Med vennlig hilsen Flesberg kommune Rollag Kommune Nore & Uvdal Kommune Thomas Fosen Steinar Berthelsen Kirsten Gjestemoen Hovda

15 GODE, OPPLEVELSESRIKE OG TRYGGE REISER LANGS VEIENE I HURUM ET ÅPNERE BUSKERUD HURUM -OPPLEVELSER LANGS VEIEN Pilotprosjektet «Hurum- opplevelser langs veien» har møtt mye positiv respons og vi takker alle for hyggelig kontakt på e-post, telefon og i møter! Prosjektet skal i løpet av forsommeren rydde noen prøvestrekninger mellom Filtvet og Storsand, men hovedryddingen skjer etter sommeren. Før arbeidet kan settes i gang, må det inngås avtaler mellom den enkelte grunneier og prosjektet. GRUNNEIERAVTALE Vedlagt følger avtale om utsiktsrydding og etterskjøtsel langs riksveg 281 i Hurum kommune, strekningen Storsand-Filtvet. Avtalen er utarbeidet med utgangspunkt i erfaringene fra Numedal og Hallingdal, men tilpasset lokale forhold. BEFARING For at vi skal være helt sikre på at rydding, kvisting og hogst gjøres i tråd med dine ønsker, er det viktig med en befaring med hver enkelt. Vi tilpasser så godt vi kan tiden for befaring slik at det passer for deg, men det er ønskelig at det gjennomføres i løpet av uke 17 eller 18. Ta kontakt med prosjektleder Mette Indrehus på telefon eller e- post for å avtale en tid som passer for deg. ENDELIG AVTALE På befaring ønsker vi å ferdigstille og underskrive avtalen om utsiktsrydding og etterskjøtsel. Her må det også klargjøres hva som skal felles/ kvistes og dette markeres på kart som legges ved avtalen. Ta kontakt dersom du har spørsmål knyttet til avtalen eller prosjektet generelt. Dersom noen ikke har mulighet for befaring, men allikevel ønsker rydding, legger vi selvfølgelig også til rette for dette. Skogbrukssjef Hurum kommune Prosjektleder Buskerud fylkeskommune Prosjektleder Hurum kommune Olav Granheim Bjørn-Tore Hansen Mette Indrehus

16 Strekning: vei nr.: Vurderingsgrunnlag 0 Sted og lengde: Ryddet meter vei 0 Fra hovedparsell (HP)... km.... til HP... km... Ryddet areal i dekar 0 Grunneiere: Totale kostnader + mva kr 0 Kommune:. Total pr da #DIV/0! Årlig etterskjøtsel i kr/da kr 0 Kriterier Viktighet Utregning Utsikt Vurderes av Reiselivsnæringen Poeng 1 Utsikt til vann, elver, fjorder, fossefall Utsikt til severdighet, natur- og 2 kulturlandskap, byggninger, konstruksjoner, tettsted osv Tilknyttning til rasteplass, stoppmulighet, 3 utsiktspunkt 4 Åpne utsikt til hus og hytter, industrifelt og uryddige areal (visuell støy) Trafikksikkerhet 5 Vilt 6 Opptørking, lys m.m Vei standard, Optisk linjeføring, bredde på vei, langs "stup", mangler rekkverk, sikt Unngå blendingseffekt for bilistene ved tunnell. Nærhet til Tele- og kraftlinjer. Med mindre det er samarbeid med televerk eller kraftverk Miljø og Vedlikehold Vil ryddingen medføre en endring i det biologiske mangfoldet / artsammensetningen Vil ryddingen medføre endringer for fiskeplasser, badeplasser (innsyn), fare for erosjon. Ta hensyn til vernede vassdrag, verneområder og vannressursloven 12 Positivt innstilte grunneiere 13 Egnethet for beiting 14 Økonomi Kriterier for prioritering av strekninger for rydding Kan virket inngå i produksjon av trelast, bioenergi og lignende, eller avhentes som ved Kostnadseffektiv rydding: 15 (Ryddekostnader+alle kostnader (skilting, lys osv) vedr rydding/antall dekar ryddet) inkl mva Kostnader vedrørende etterskjøtsel 16 (Kr pr dekar pr år) Ingen Utsikt 0 Ingen Utsikt 0 Ingen muligheter 0 JA - NEI 1 0 Dårlig -1 Blending -1 Nærhet til linjer -1 Ingen 0 Ingen 0 Ingen innvirkning 0 Ikke aktuellt 0 Noe Utsikt 3 Noe Utsikt 3 Bra Utsikt 6 Bra Utsikt 6 Mulighter for stopp 3 Rasteplass 6 Noe 2 Noe 1 Ok Strekning 1 God 4 God 2 God strekning 2 Samarbeid Ikke aktuellt med verk 0 1 Vurderes av Jordbrukssjef og Skogbrukssjef Negativ påvirkning -1 Negativ endring -1 Negative -1 Ingen endring 0 Ingen endring 0 Nøytrale 0 Ikke egnet 0 Positiv endring 1 Positiv endring 1 Positive 1 Noe egnet 1 Veldig positivt 2 Engasjerte 2 Bra egnet 2 Vurderes av Skogbrukssjef og Vegvesen Samfunnsøkonomisk Negativt -1 Nøytralt 0 Samfunnsøkonomisk Positivt kr kr kr kr 0 Kommentarer om strekningen Vurderes av Vegvesenet kr kr kr kr Poeng Poeng Poeng 0 0 0

17 Kriterier for prioritering av strekninger for rydding Strekning: vei V nr.: Vurderingsgrunnlag 15 Sted 75m og lengde: Ryddet meter vei 0 Fra hovedparsell (HP)... km.... til HP... km... Ryddet areal i dekar 0 Grunneiere: Lie Totale kostnader kr 0 Kommune:. Total pr da #DIV/0! Årlig etterskjøtsel i kr/da kr 0 Kriterier Viktighet Utregning Utsikt Vurderes av Reiselivsnæringen Poeng 1 Utsikt til fjord Ingen Utsikt Noe Utsikt Bra Utsikt Utsikt til severdighet, natur- og kultur Ingen Utsikt Noe Utsikt Bra Utsikt 3 2 landskap, byggninger, konstruksjoner Ingen Mulighter 3 Tilknyttning til rasteplass, stoppmulighet, 3 muligheter for stopp utsiktspunkt 0 3 Rasteplass 6 Åpne utsikt til hus og hytter, industrifelt og JA NEI 0 4 uryddige areal (visuell støy) -1 0 Trafikksikkerhet Vurderes av Vegvesenet Poeng 5 Vilt Ingen Noe God Opptørking, lys m.m Ingen Noe God Ingen Ok God 0 Veistandard, Optisk linjeføring, bredde på vei, 7 Dårlig innvirkning Strekning strekning langs "stup", mangler rekkverk, sikt Nærhet til Samarbeid 0 8 Nærhet til Tele- og kraftlinjer. linjer -1 Ikke aktuellt 0 med verk Miljø og Vedlikehold Vil ryddingen medføre en endring i det biologiske mangfoldet / artsammensetningen Vil ryddingen medføre endringer for fiskeplasser, badeplasser (innsyn), fare for erosjon. Ta hensyn til vernede vassdrag, verneområder og vannressursloven 11 Positivt innstilte grunneiere 12 Egnethet for beiting Økonomi Kan virke inngå i produksjon av trelast, bioenergi og lignende, eller avhentes som ved Kostnadseffektiv rydding: (Ryddekostnader+alle kostnader (skilting, lys osv) vedr rydding/antall dekar ryddet) eks mva Kostnader vedrørende etterskjøtsel (Kr pr dekar pr år) Vurderes av Jordbrukssjef og Skogbrukssjef Negativ påvirkning -1 Ingen endring 0 Positiv endring 1 Veldig positivt 2 Negativ endring -1 Negative -1 Negativt Økonomisk kr kr -1 Ingen endring 0 Nøytrale 0 Ikke egnet 0 Positiv endring 1 Positive 1 Noe egnet 1 Engasjerte 2 Bra egnet 2 Vurderes av Skogbrukssjef Ingen Positivt påvirkning økonomisk kr kr 0 kr kr kr 0-99kr Poeng Poeng

18

19

20

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester for kjøp av

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester for kjøp av KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester for kjøp av tjenester fra entreprenør for levering til Numedalsutvikling

Detaljer

Sluttrapport Kvalitetsheving av Numedal Utsiktsrydding langs Fv. 40 Pilot i Buskerud Fylkeskommunes hovedprosjekt Et åpnere Buskerud

Sluttrapport Kvalitetsheving av Numedal Utsiktsrydding langs Fv. 40 Pilot i Buskerud Fylkeskommunes hovedprosjekt Et åpnere Buskerud Sluttrapport Kvalitetsheving av Numedal Utsiktsrydding langs Fv. 4 Pilot i Buskerud Fylkeskommunes hovedprosjekt Et åpnere Buskerud 3628 Veggli Kvalitetsheving av Numedal Utsiktsrydding langs Fv. 4 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune Kunngjort i DOFFIN-basen 15.10.07 1 Regler og prosedyrer for leveransen Anskaffelsen er omfattet

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING I TO TRINN FOR INNLEIE AV LASTEBIL MED ELLER UTEN TILHENGER INKL. FØRER Anskaffelse 114/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Hybelfellesskap/bofellesskap for ungdom m/bemanning INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av tjenester til Utvikling av nytt nettsted for nfi.no og Videreutvikling av profil og nytt rammeverk for visuell

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsdirektøren KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Saksnr.: 1952 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...

Detaljer

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Fjellboring Folkeparken Saksnr. 2014/96487 Tilbudsfrist: 26/05/2014 kl.14:00 Kristiansund april 2014 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Konkurransebeskrivelsen

Konkurransebeskrivelsen Konkurransebeskrivelsen Rammeavtale 14/4159 Snørydding, brøyting og strøtjenester CPV 90620000 Snørydding og brøyting Innholdsoversikt 1 Innledning... 3 2 Generelt om anskaffelsen... 3 3 Regler for gjennomføring

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KJØP AV DANSEUNDERVISNING

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KJØP AV DANSEUNDERVISNING KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KJØP AV DANSEUNDERVISNING 1. GENERELL BESKRIVELSE 1.1. Oppdragsgiver Lillehammer videregående skole er en moderne skole i et historisk miljø. Skolen har nesten 700 elever og ansatte

Detaljer

SLUTTRAPPORT Et åpnere Buskerud

SLUTTRAPPORT Et åpnere Buskerud SLUTTRAPPORT Et åpnere Buskerud Utsiktsrydding langs vei 2009-2010 Bilder: før og etter rydding i Numedal Skrevet av: Bjørn-Tore Hansen, prosjektleder og Bente Bjerknes, prosjektansvarlig - Buskerud fylkeskommune

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av Dr. Ravns vei 4 og 6. Saksnr. 12/5681. Tilbudsfrist: 30.05.

KONKURRANSEGRUNNLAG. ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av Dr. Ravns vei 4 og 6. Saksnr. 12/5681. Tilbudsfrist: 30.05. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskel-verdi og prioriterte tjenester) ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

En åpnere Hallingdal - en opplevelse fra veien!

En åpnere Hallingdal - en opplevelse fra veien! SLUTTRAPPORT En åpnere Hallingdal - en opplevelse fra veien! Utsiktsrydding Rv7, Rv52 i Hallingdal Regionrådet for Hallingdal 1 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Målrealisering... 4 2.1. Prosjektmål...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen 2.3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring Lillehammer Ringebu Øyer Sør-Fron Nord-Fron Gausdal Innkjøpssamarbeidet INNOFF I denne konkurransen deltar: Lillehammer v/ Lillehammer Olympiapark AS KONKURRANSEGRUNNLAG fra Lillehammer Olympiapark AS

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei. Konkurranse 104/2014

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei. Konkurranse 104/2014 KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei Konkurranse 104/2014 Oslo kommune Vann- og avløpsetaten August 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...3

Detaljer

Vår ref.: Lillehammer, 14. januar 2014 KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KJØP AV FØLGEEVALUERING TIL NÆRINGSPROGRAMMET «BEDRIFTENE I FOKUS»

Vår ref.: Lillehammer, 14. januar 2014 KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KJØP AV FØLGEEVALUERING TIL NÆRINGSPROGRAMMET «BEDRIFTENE I FOKUS» Regionalenheten Vår ref.: 201106452-45 Lillehammer, 14. januar 2014 KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KJØP AV FØLGEEVALUERING TIL NÆRINGSPROGRAMMET «BEDRIFTENE I FOKUS» 1 GENERELL BESKRIVELSE 1.1 Oppdragsgiver Oppland

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

Konkurransegrunnlag for rammeavtale om. Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Konkurransegrunnlag for rammeavtale om. Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Konkurransegrunnlag for rammeavtale om Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Innholdsfortegnelse 1. Oppdraget... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens formål... 4 1.3 Kontraktsbestemmelser...

Detaljer

Konkurransegrunnlag - kost- /nyttevurdering av nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett

Konkurransegrunnlag - kost- /nyttevurdering av nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett Konkurransegrunnlag - kost- /nyttevurdering av nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett Saksnummer: 1502944 Tilbudsfrist: 14.08.15 kl. 12:00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Kongsberg kommune Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Tilbudsinnbydelse på rammeavtale for levering av Inn på tunettjenester til Kongsberg kommune Vedlegg: 1) Prisliste 2) Rammeavtale 3) Bestillingsavtale

Detaljer

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV Barnehagemøbler til to barnehager i 1. Kringla barnehage 2. Sira barnehag. Side 1 av 8 1. Innledning 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for denne anskaffelsen er Flekkefjord

Detaljer

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest VERSJON 1.0 Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for forespørsel om deltakelse 10.11.2009, kl. 12.00 NORE OG UVDAL - OKTOBER 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET...3 1.1 Oppdragsgiver...3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II. for kjøp av varebil med kjøleaggregat.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II. for kjøp av varebil med kjøleaggregat. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II for kjøp av varebil med kjøleaggregat Oppdragsgiver: Tilbudsfrist : 10.6.2014, kl 12:00 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER 23.04.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling i ett trinn. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling i ett trinn. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) Avtale Interaktive tavler til skoler i Kommunalområde Oppvekst

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN 1 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver/ Oppdraget Byrådsavdelingen for finans- og utvikling, heretter

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Oslo kommune Gravferdsetaten KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV CALLUNA VULGARIS 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV ENTREPRISER: Akerselva nedre del 5 med flere Rehabilitering av avløpsledninger Anskaffelse 2/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/

Detaljer

Kvalitetsheving av Numedal

Kvalitetsheving av Numedal Kvalitetsheving av Numedal Utsiktsrydding Fv. 40 SLUTTRAPPORT Kvalitetsheving av Numedal Utsiktsrydding Fv. 40 i Numedal Numedalsutvikling IKS 1 Innholdsfortegnelse side 1. Sammendrag 2 2. Målrealisering

Detaljer

Kvinesdal kommune KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for. leasing av bil for Kvinesdal kommune. Tilbudsfrist: 24.05.2012 kl.

Kvinesdal kommune KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for. leasing av bil for Kvinesdal kommune. Tilbudsfrist: 24.05.2012 kl. Kvinesdal kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse for leasing av bil for Kvinesdal kommune. Tilbudsfrist: 24.05.2012 kl. 12:00 Avtaleperiode: 01.07.12-30.06.17 1 INFORMASJON OM KONKURRANSEN

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir (Anbudskonkurranse - FOA del I og II) Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3

Detaljer

Internettaksess. Konkurransegrunnlag. Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del II for anskaffelse av

Internettaksess. Konkurransegrunnlag. Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del II for anskaffelse av Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del II for anskaffelse av Internettaksess Tilbudsfrist: 05.10.2015 kl. 1200 Saksnummer: 1401743 Innhold 1

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør Dokumentets dato: 01.02.2012 Saksnummer: 2011/189908 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås videregående skoler

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås videregående skoler KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås videregående skoler Konkurransegrunnlag - Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås vgs. 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG Oslo kommune Utdanningsetaten KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR TILDELING AV TJENESTEKONSESJON FOR Kantinedrift ved Blindern vgs 01-Blindern-2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...

Detaljer

Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER

Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER Åpen anbudskonkurranse under EØS-terskelverdi og anskaffelser av uprioriterte tjenester (FOA del I og II) Tilbudsinnbydelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Bybanen i Bergen fra sentrum til Åsane Tilleggsutredning for strekning Sandviken

Bybanen i Bergen fra sentrum til Åsane Tilleggsutredning for strekning Sandviken KONKURRANSEGRUNNLAG: Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del II for kjøp av Bybanen i Bergen fra sentrum til Åsane Tilleggsutredning for strekning Sandviken for levering

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. prosjektledelse for gjennomføring av framtidsprosjektet Midt-Troms 2020

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. prosjektledelse for gjennomføring av framtidsprosjektet Midt-Troms 2020 KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse for kjøp av prosjektledelse for gjennomføring av framtidsprosjektet Midt-Troms 2020 for levering til Profilgruppa sammen med Midt-Troms regionråd Tilbudsfrist

Detaljer

SANDØY KOMMUNE HARØY SKULE

SANDØY KOMMUNE HARØY SKULE SANDØY KOMMUNE HARØY SKULE Konkurransegrunnlag Del I Anskaffelse av lekeplassutstyr til Harøy skule INNHOLD Del I Betingelser for konkurransen... 3 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Presentasjon av

Detaljer

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

"Kompetansetilskudd til regionalt boligsosialt utviklingsog kompetansehevende arbeid

Kompetansetilskudd til regionalt boligsosialt utviklingsog kompetansehevende arbeid KONKURRANSEGRUNNLAG "Kompetansetilskudd til regionalt boligsosialt utviklingsog kompetansehevende arbeid INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Bistand til rekruttering av mellomledere

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Bistand til rekruttering av mellomledere KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av Bistand til rekruttering av mellomledere Saksnr. 2012/896 Tilbudsfrist : 07.01.2013 kl. 12:00 Innhold 1 GENERELL

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: SALG-090-2007 Anbudskonkurranse Anskaffelser under nasjonal terskelverdi Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Verdivurdering av NSB AS. Saksnr.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Verdivurdering av NSB AS. Saksnr. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av Verdivurdering av NSB AS Saksnr. 12/43 Tilbudsfrist : 02.03.2012 Kl. 12.00 1 Innhold 1 Generell beskrivelse...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) Rammeavtale Betongmateriell Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme kommuner 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato:

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato: Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune Dato: 05.06.2015 Saksnummer: 3-2015 1 Innbydelsen 1.1 Kort om anskaffelsen Vågan kommune innbyr til konkurranse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. Rammeavtale for IT-utstyr. Saksnr.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. Rammeavtale for IT-utstyr. Saksnr. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III for anskaffelse av Rammeavtale for IT-utstyr Saksnr.1406126 Tilbudsfrist : 17.02.2015kl. 12.00 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del I

Konkurransegrunnlag Del I Konkurransegrunnlag Del I, under EØS terskelverdi Fartøy til kystnær beredskap INNHOLD Del I Betingelser for konkurransen... 3 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Presentasjon av oppdragsgiver... 3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. 6b-UDE-2016 Elevtransport med buss mellom Slemdal skole og FO-bygget på Huseby

KONKURRANSEGRUNNLAG. 6b-UDE-2016 Elevtransport med buss mellom Slemdal skole og FO-bygget på Huseby KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV 6b-UDE-2016 Elevtransport med buss mellom Slemdal skole og FO-bygget på Huseby + INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av juridisk bistand

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av juridisk bistand Konkurransegrunnlag for for kjøp av juridisk bistand vedrørende interne rettighetsspørsmål i reindriften For levering til Finnmarkskommisjonen Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr 500 000 ekskl. mva.

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del 1

Konkurransegrunnlag Del 1 Konkurransegrunnlag Del 1 Bilde settes evt. inn her Jordet skole. Nytt tak, vinduer og dører. Larvik kommune, Eiendom - dato Larvik kommune, Eiendom Side 2 av 7 1. Anskaffelsens formål og omfang Det forespørres

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Konkurransegrunnlag Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Utsendt: 27.02.2014 Fra: Hemne kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1 OPPDRAGSGIVER... 3 1.2 PROSEDYRE OG REGLER FOR GJENNOMFØRING...

Detaljer

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser -

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - 2014 Offentlige anskaffelser Hvilke regler gjelder? Hvem Hva Terskelverdiene Valg av anskaffelsesmodell Alminnelige regler Vedståelsesfrist Konkurransegrunnlaget

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Kjøp av sikkerhetstjenester. Saksnr.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Kjøp av sikkerhetstjenester. Saksnr. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av Kjøp av sikkerhetstjenester Saksnr. 2015/1119 Tilbudsfrist : 28.05.2015 kl. 12:00 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) Avtale

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) Avtale KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) Avtale Driftsassistanse og akkreditert prøvetaking på renseanlegg sak 15/1995

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95) Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 01.03.2016 kl 12:00

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING I ETT TRINN FOR ANSKAFFELSE AV TOTALENTREPRISE Nye Sollerud pumpestasjon Prosjektnummer: 71193128 Anskaffelsesnummer: 61/2015 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver

Detaljer

Direktoratet for naturforvaltning. v/ Statens naturoppsyn KONKURRANSEGRUNNLAG

Direktoratet for naturforvaltning. v/ Statens naturoppsyn KONKURRANSEGRUNNLAG Direktoratet for naturforvaltning v/ Statens naturoppsyn KONKURRANSEGRUNNLAG Tilbudsinnhenting for skjøtsel (uttak av primært einer) på Tromlingene i Raet LVO i Arendal kommune Tilbudet sendes pr mail

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Kjøp av bedriftshelsetjenester for Salten politidistrikt. DLnr

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Kjøp av bedriftshelsetjenester for Salten politidistrikt. DLnr Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Kjøp av bedriftshelsetjenester for Salten politidistrikt DLnr 201301203 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune.

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014 for levering til Vefsn kommune Saksnummer:14/716 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av rammeavtale for grave- og transporttjenester til Notodden kommune

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av rammeavtale for grave- og transporttjenester til Notodden kommune Konkurransegrunnlag Anskaffelse av rammeavtale for grave- og transporttjenester til Notodden kommune Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II Dato: 21.03.2014 Tilbudsfrist: 11.04.2014 Innhold

Detaljer

NAV Tiltak Akershus. Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Anskaffelse etter forskriftens del I

NAV Tiltak Akershus. Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Anskaffelse etter forskriftens del I // KONKURRANSEGRUNNLAG NAV Tiltak Akershus Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Park og anlegg med steinlegging i Ullersmo fengsel, Kroksrud avdeling Anskaffelse etter forskriftens del

Detaljer

KONKURRANSE for kjøp, jf. del 1 i Forskrift om offentlige anskaffelser. Utredning av samarbeid mellom Follo Ren IKS og MOVAR IKS

KONKURRANSE for kjøp, jf. del 1 i Forskrift om offentlige anskaffelser. Utredning av samarbeid mellom Follo Ren IKS og MOVAR IKS KONKURRANSE for kjøp, jf. del 1 i Forskrift om offentlige anskaffelser Utredning av samarbeid mellom Follo Ren IKS og MOVAR IKS Konkurransegrunnlag For levering til MOVAR IKS Kjellerødveien 30 1580 Rygge

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Vektertjenester ved Oslo kemnerkontor INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3 Fremdriftsplan

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Del I

Konkurransegrunnlag. Del I kjøling - ventilasjon 29.01.2013 Konkurransegrunnlag Del I Implementering av kjøling i eksisterende ventilasjonsanlegg Byskogen Sykehjem Larvik Kommunale Eiendom KF er et kommunalt foretak som ble opprettet

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV «Forskningsprosjekt om terskler i barnevernet» INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET 3 1.1 Oppdragsgiver 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang 3 1.3

Detaljer

Konkurransegrunnlag. for kjøp av

Konkurransegrunnlag. for kjøp av Konkurransegrunnlag for kjøp av Kartlegging og bekjempelse av fremmede og skadelige arter i Meråker kommune For levering til Meråker kommune, v/utmarkskonsulent Anne Haneborg Saksnummer: 2010/449 Konkurransegrunnlag

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. rammeavtale om advokattjenester. Saksnr.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. rammeavtale om advokattjenester. Saksnr. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III for anskaffelse av rammeavtale om advokattjenester Saksnr. 1205176 Tilbudsfrist: 04.12.12 kl. 12:00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE...

Detaljer

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser 06.11.2014 Side 1 av 6 DEL I Tilbudsbestemmelser Innholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1 Konkurransegrunnlaget... 3 1.2 Tilbudsbefaring... 3 1.3 Tilleggsopplysninger oppdragsgivers

Detaljer

Innkjøp av plastbeholdere på hjul for oppsamling av husholdningsavfall

Innkjøp av plastbeholdere på hjul for oppsamling av husholdningsavfall Innkjøp av plastbeholdere på hjul for oppsamling av husholdningsavfall Tilbudsfrist: 11.03.2015, kl. 12.00 1 Generelle opplysninger om konkurransen... 4 1.1 Invitasjon... Feil! Bokmerke er ikke definert.

Detaljer

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG:

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG: KVALIFIKASJONSGRUNNLAG: Konkurranse med forhandlinger etter forskriftens del III (over EØS-terskelverdi) for kjøp av for levering til Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) Saksnr. 200801702

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen Jernbaneverket Kapittel B 1 Regler for gjennomføring av konkurransen Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Konkurranseform... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Regelverk... 3 1.4 Tilbudsbefaring... 3 1.5 Tilbudskonferanse...

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag Til tilbydere Vår dato 04.05.2015 Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor Konkurransegrunnlag Anskaffelse iht. FOA del I Sak 15/1485 Innholdsfortegnelse Konkurransegrunnlag...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG LEIE AV SNURREVADFARTØY FOR FORSØKSFISKE ETTER TORSK, HYSE OG SEI I FORBINDELSE MED OVERVÅKING AV FISKEFELT I 2013

KONKURRANSEGRUNNLAG LEIE AV SNURREVADFARTØY FOR FORSØKSFISKE ETTER TORSK, HYSE OG SEI I FORBINDELSE MED OVERVÅKING AV FISKEFELT I 2013 KONKURRANSEGRUNNLAG LEIE AV SNURREVADFARTØY FOR FORSØKSFISKE ETTER TORSK, HYSE OG SEI I FORBINDELSE MED OVERVÅKING AV FISKEFELT I 2013 Tilbud merkes Tilbud snurrevadfartøy OVT og sendes til Fiskeridirektoratet

Detaljer

TILBUDSINNBYDELSE 134-BYM-2013

TILBUDSINNBYDELSE 134-BYM-2013 TILBUDSINNBYDELSE 134-BYM-2013 Miljøsertifisering i hht. ISO 14001 for Bymiljøetatens drift og forvaltning av Oslo kommune skoger (årlig oppfølging og resertifisering for sertifikatets varighet) Oslo kommune

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Helgeavlastningstilbud i bolig

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Helgeavlastningstilbud i bolig Oslo kommune Bydel Grorud Bestillerenheten KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Helgeavlastningstilbud i bolig Saksnr: 201300159 Postadresse: Telefon: 02180 Bankkonto: 1315

Detaljer

STATENS NATUROPPSYN. Konkurransegrunnlag:

STATENS NATUROPPSYN. Konkurransegrunnlag: STATENS NATUROPPSYN Konkurransegrunnlag: «Hogst, utkjøring og opprydding av trevirke fra Abbortjernmyr i Asker kommune» Tilbudsfrist: 25.01.2013 kl 12.00 Tilbudet sendes pr mail til Statens naturoppsyn

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV MEGLERTJENESTER INNHOLDSFORTEGNELSE OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3 Fremdriftsplan for anskaffelsesprosessen...

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG Advokattjenester til barneverntjenesten i Melhus kommune ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Tilbudsfrist: 11.03.2013 1 Melhus kommune INNLEDNING 1.1 OPPDRAGSGIVER 4 1.2 FORMÅLET MED ANSKAFFELSEN

Detaljer

Lederutvikling, rammeavtale

Lederutvikling, rammeavtale KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Lederutvikling, rammeavtale Anskaffelse 12/2014 Konkurransegrunnlaget består av dette dokumentet og følgende vedlegg: Vedlegg 1: HMS-egenerklæring

Detaljer

Forespørsel om deltakelse

Forespørsel om deltakelse Forespørsel om deltakelse Begrenset anbudskonkurranse for kjøp av elektronisk spørreskjemaverktøy for Politidirektoratet Søknadsfrist: 4. juni 2009 Innholdsfortegnelse 1 Innbydelse til å delta i anbudskonkurranse...

Detaljer

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør Vedlegg 4 AVTALE Det er i dag inngått avtale om mellom Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli og Entreprenør Innhold 1. Alminnelige bestemmelser... 4 1.1 Oppdragets omfang... 4 1.2 Gjennomføring

Detaljer

FORSVARET. Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte. Tilbudsforespørsel på Føreropplæring

FORSVARET. Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte. Tilbudsforespørsel på Føreropplæring FORESPØRSEL: 2014027296 Side 1 av 10 FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte Tilbudsforespørsel på Føreropplæring Forespørsel 2014027296

Detaljer

STATENS NATUROPPSYN. Konkurransegrunnlag:

STATENS NATUROPPSYN. Konkurransegrunnlag: STATENS NATUROPPSYN Konkurransegrunnlag: «Naturoppsyn på Sør-Trøndelagskysten, primært i Fosen-regionen» Tilbudsfrist: 7.6.2012 Tilbudet sendes pr mail til Statens naturoppsyn postmottak@dirnat.no med

Detaljer

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Moss Havn KF Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Instruks til tilbyder Oppdragsnr.: Innhold 1 Innledning 4 1.1 Anskaffelsen 4 1.2 Konkurransegrunnlaget 4 1.3 Alminnelige regler for

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. rammeavtale om konsulentbistand. Saksnr.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. rammeavtale om konsulentbistand. Saksnr. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III for anskaffelse av rammeavtale om konsulentbistand Saksnr. 1205420 Tilbudsfrist: 06.12.12 kl. 12:00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Delområdemodell Fergefri E39

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Delområdemodell Fergefri E39 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Delområdemodell Fergefri E39 Dokumentets dato: 06.10.11 Saksnummer: 2011154410 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Saksnr. 15/118794. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av rammeavtale for levering av frukt til ansatte i HELFO

Saksnr. 15/118794. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av rammeavtale for levering av frukt til ansatte i HELFO Konkurransegrunnlag Anskaffelse av rammeavtale for levering av frukt til ansatte i HELFO 1 Innholdsfortegnelse 1 Presentasjon av oppdragsgiver... 3 2 Om anskaffelsen... 3 3 Kontaktperson og kommunikasjon...

Detaljer

Tilbudsforespørsel. vedrørende. entreprenør-/gravetjenester. Eidsiva Anlegg AS. Lokal samarbeidsavtale Lillehammer driftsområde, Ref.

Tilbudsforespørsel. vedrørende. entreprenør-/gravetjenester. Eidsiva Anlegg AS. Lokal samarbeidsavtale Lillehammer driftsområde, Ref. Tilbudsforespørsel vedrørende entreprenør-/gravetjenester Lokal samarbeidsavtale Lillehammer driftsområde, Ref. 2011-0029 1 1 INNLEDNING... 3 1.1 KORT OM OPPDRAGSGIVER... 3 1.2 KONKURRANSEN... 3 1.3 KONFIDENSIALITET...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tilbudsfrist: 18. august 2014 kl. 12:00. Saksnummer:

Konkurransegrunnlag. Tilbudsfrist: 18. august 2014 kl. 12:00. Saksnummer: Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del II for prosjektering av nye krise- og beredskapslokaler Tilbudsfrist: 18. august 2014 kl. 12:00 Saksnummer:

Detaljer

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207 Alstahaug kommune Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune Saksnummer:14/1207 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

KARMØY KOMMUNE. FORESPØRSEL nr 14/1789. Kjøp av Microsoft Office-lisenser

KARMØY KOMMUNE. FORESPØRSEL nr 14/1789. Kjøp av Microsoft Office-lisenser KARMØY KOMMUNE FORESPØRSEL nr 14/1789 Kjøp av Microsoft Office-lisenser INNHOLDSFORTEGNELSE Pkt. Side 1. OM KONKURRANSEN---------------------------------------------------------- 3 1.1. INNLEDNING--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del III for ledelsesutviklingsprogram

Konkurransegrunnlag. Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del III for ledelsesutviklingsprogram Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del III for ledelsesutviklingsprogram Tilbudsfrist: 28. august 2014 kl. 12:00 Saksnummer: 1403125 Innhold

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. Reklame- og kommunikasjonstjenester

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. Reklame- og kommunikasjonstjenester KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Reklame- og kommunikasjonstjenester Kunngjort 18.12.2012 1 OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver Stiftelsen Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG) er en felles

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE. Anskaffelse 174/2012. REPARASJON AV VEIDEKKE (kortvarig)

KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE. Anskaffelse 174/2012. REPARASJON AV VEIDEKKE (kortvarig) KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Anskaffelse 174/2012 REPARASJON AV VEIDEKKE (kortvarig) INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3

Detaljer