Forslag til PLANPROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til PLANPROGRAM"

Transkript

1 Forslag til PLANPROGRAM Forvaltningsplan for vannregion Agder Regional plan for vassdrag, grunnvann, brakkvann og kystnært vann. 1

2 Vannregion Agder Hjemmeside: Høringen starter Høringen slutter Innspill og merknader til planprogrammet kan innen sendes til eller Vannregion Agder Vest-Agder fylkeskommune Pb 517, Lund 4605 Kristiansand Eventuelle spørsmål kan rettes til: Navn: Funksjon Thore Westermoen Leder for vannregionmyndigheten, Tlf Vest-Agder fylkeskommune e-post: Tonje Rundbråten Prosjektleder Tlf: Vest-Agder fylkeskommune e-post: Berit Weiby Gregersen, prosjektmedarbeider Tlf: Aust-Agder fylkeskommune e-post: For mer informasjon om sammensetning av vannregionutvalget, referansegruppe og vannområdegrupper, se 2

3 Innholdsfortegnelse 1 Forord Formål med planarbeidet Vannforskriften og målet med ny vannforvaltning Formål med forvaltningsplanen Planstatus og formelt ansvar Beskrivelse av planområdet Vannregion Agder Inndeling Beskrivelse av miljøstatus og utfordringer i vannområdene... 8 Sira/Kvina/Feda... 9 Lygna... 9 Mandal og Audna... 9 Otra... 9 Tovdal Nidelva/Arendal Gjerstad/Vegår Organisering Organisering på europeisk og nasjonalt nivå Organisering og ansvar på regionalt nivå Organisering og ansvar på lokalt nivå i vannområdene Aktørenes oppgaver Finansiering av planarbeidet og gjennomføringen av forvaltningsplanen Arbeidsprogram og fremdriftsplan Fremdriftsplan for arbeidet i vannregion Agder Opplegg for medvirkning og informasjon Om tema i planarbeidet Miljøtilstand karakterisering, risikovurdering og økonomisk analyse Miljømål Tiltaksanalyser og tiltaksprogram Andre utredningstema Kart over vannområdene

4 1 Forord Hensikten med dette planprogrammet for Vannregion Agder er både å informere om hvordan kommende planprosess er planlagt og samtidig invitere berørte næringer, interesseorganisasjoner og sektormyndigheter til å komme med høringsinnspill. Planprogrammet er starten på en omfattende planprosess som skal føre fram til en forvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram for Vannregion Agder. Forvaltningsplanen skal omfatte alt vann i Vest- og Aust-Agder samt for deler av Telemark, herunder innsjøer, elver, bekker, grunnvann, fjorder og kystvann ut til en nautisk mil utenfor grunnlinjen. Utarbeidelsen av en forvaltningsplan for vannregionen er en forutsetning i vannforskriften, som implementerer EUs vannrammedirektiv i Norge. Målet er å opprettholde eller oppnå god økologisk og kjemisk tilstand i alt vann. Planprogrammet skal være på høring i 6 måneder. Vi ønsker i denne perioden spesielt å få innspill til følgende: Dekker planprogrammet de temaene som bør behandles i forvaltningsplanen? Er det tydelig hvordan arbeidet med forvaltningsplanen for Vannregion Agder er lagt opp? Er det tydelig hvordan en skal delta i arbeidet og hvordan man kan finne informasjon? Er de ulike interessene tilstrekkelig ivaretatt i arbeidet? I tillegg vil jeg oppfordre alle interesserte til å gi oss konkrete innspill til tiltak som kan forbedre miljøtilstanden i vannforekomstene våre så vil vi i planprosessen framover komme fram til de mest kostnadseffektive tiltakene og få disse inn i tiltaksprogrammet som skal være del av forvaltningsplanen for regionen Thore Westermoen fylkesordfører i Vest-Agder Leder for vannregionmyndigheten 4

5 2 Formål med planarbeidet 2.1 Vannforskriften og målet med ny vannforvaltning Vannforskriften er den norske gjennomføringen av EUs rammedirektiv for vann (Vanndirektivet). Dette er et av EUs viktigste miljødirektiver og er banebrytende for norsk vannforvaltning. Med dette signaliseres en ny helhetlig og økosystembasert forvaltning av alt vann i Norge og resten av Europa: Vannet skal forvaltes som en helhet fra fjell til fjord, dvs. at det er de naturgitte grensene for nedbørfeltene og tilhørende kystområder som skal danne forvaltningsgrensene Overflatevann, grunnvann og kystvann skal ses i sammenheng Forvaltning av vannmengder, vannkvalitet og økologi i vann skal ses under ett, dette forutsetter samarbeid på tvers av kommune og fylkesgrenser Dette forutsetter samordning mellom de ulike sektorer som bruker og påvirker vann og deres respektive myndigheter Hovedformålet med vannforskriften er å sikre god miljøtilstand og om nødvendig forbedre tilstanden i ferskvann, grunnvann og kystvann. Forskriften har som mål at man i alle vannforekomster minst skal opprettholde eller oppnå god tilstand eller godt potensial i tråd med nærmere angitte kriterier. Sammenlignet med det øvrige Europa har Norge store vannressurser og god tilgang til vann av god kvalitet. Norge har imidlertid også vann av dårlig kvalitet og dermed følger en del utfordringer for å møte direktivets mål om god kjemisk og økologisk vannstatus innen Det vil kreve stor innsats både arbeids- og ressursmessig for å komme i mål med den omfattende prosessen som nå settes i gang. Helhetsvurderinger skal gjøres ikke bare ut fra vannets kvalitet, men også i lys av andre samfunnsinteresser, som energiforsyning, landbruk og andre næringer, infrastruktur, vannforsyning m.m. 2.2 Formål med forvaltningsplanen For å oppfylle miljømålene skal det i hver vannregion utarbeides en sektorovergripende regional forvaltningsplan som også skal inneholde et regionalt tiltaksprogram. Planen skal gi et fullstendig bilde av miljøtilstand, vesentlige belastninger, eksisterende og fremtidige overvåkingsprogrammer, miljømål for vannforekomstene og miljøtiltak for å nå målene. 5

6 Forskriften stiller krav om at tilstanden i vannforekomstene skal kartlegges og overvåkes, og at dette skal danne grunnlaget for planen. Prosessen med å utarbeide forvaltningsplanen er, sammen med selve planen, det viktigste informasjons- og kommunikasjonsverktøyet mellom myndighetene og alle som berøres av de ulike vannspørsmålene i regionen. Forvaltningsplanen skal være et vedtaksgrunnlag for myndighetene. Planen skal også fungere som informasjons- og planleggingskilde samt som rapportering av statusen til vannforekomstene i regionen. De regionale vannforvaltningsplanene er forskjellige fra de fleste andre regionale planer bl.a. fordi gjennomføringen er en forpliktelse den norske stat har påtatt seg gjennom EØS-avtalen, for å implementere EUs vannrammedirektiv. Staten er forpliktet både i forhold til miljømål, tiltak, prosess og tidsfrister. Dette innebærer at vannforskriften inneholder en rekke krav i forhold til fastsettelse av miljømål og krav til tiltak, prosesser og tidsfrister, som dermed gir sterke føringer til innhold og prosess for hvordan forvaltningsplanen skal utarbeides. 2.3 Planstatus og formelt ansvar Vannregionmyndigheten har en koordinerende rolle, men øvrige fylkeskommuner har ansvar for å følge opp arbeidet i eget fylke og er planmyndighet etter bestemmelsene i Plan- og bygningsloven. I følge Vannforskriftens 29. Vedtak av forvaltningsplaner, skal forvaltningsplanen vedtas som regional plan etter plan- og bygningsloven 8-4. Vannregionmyndigheten som koordinerer planarbeidet, har gjennom Vannforskriften fått ansvar for å oversende utkastet til forvaltningsplan for vannregion Agder til berørte fylkeskommuner. Planen vedtas i de fylkesting hvis område blir berørt. Forvaltningsplanen skal legges fram for Kongen til godkjenning, jf. plan- og bygningsloven 8-1 andre ledd. I oversendelsen til departementet skal det fremgå om det er gjort endringer i forhold til planutkastet. Endringene skal begrunnes. Ved godkjenning kan Kongen fastsette slike endringer i planen som finnes påkrevd ut fra hensynet til rikspolitiske interesser. 6

7 3 Beskrivelse av planområdet Vannregion Agder 3.1 Inndeling I henhold til vannforskriften er Norge delt inn i 11 vannregioner. Vannregion Agder omfatter i all hovedsak Vest-Agder, Aust-Agder og deler av Telemark. Vannregion Agder er delt inn i 7 vannområder; Sira-Kvina, Lyngna, Mandal-Audna, Otra, Tovdal, Nidelva og Gjerstad-Vegår. Vannområdene er delt opp med utgangspunkt i nedslagsfelt til vassdrag. Kart over vannområdene er vedlagt dette planprogrammet. Tabellen viser kommunenes tilhørighet til de syv ulike vannområdene. Vannområdene følger ikke kommunegrensene, men vassdragsgrensene. Noen kommuner er derfor med i to eller flere vannområder. 7

8 Vannområde Sira Kvina Feda Lygna Mandal Audna Otra Tovdal Kommuner som hovedsakelig ligger innenfor vannområdet Sirdal, Flekkefjord, Kvinesdal Farsund, Lyngdal, Hægebostad Åseral, Audnedal, Lindesnes, Mandal, Marnardal, Songdalen, Søgne Songdalen, Søgne, Kristiansand, Vennesla, Iveland, Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle Kristiansand, Lillesand, Birkenes, Iveland, Froland og Åmli Kommuner der mindre arealer ligger innenfor vannområdet Hjelmeland, Forsand, Gjesdal, Bjerkreim, Eigersund, Lund, Sokndal, Hægebostad, Åseral, Bygland, Valle, Bykle Kvinesdal, Åseral, Audnedal, Lindesnes Kvinesdal, Hægebostad, Lyngdal, Kristiansand, Vennesla, Evje og Hornnes, Bygland, Valle Suldal, Hjelmeland, Sirdal, Åseral, Marnardal, Birkenes, Åmli, Tokke, Vinje Grimstad, Evje og Hornnes, Bygland, Valle, Fyresdal Del av regionråd Lister-regionen Lister-regionen Lindesnesregionen Knutepunkt Sør og Setesdal regionråd Knutepunkt Sør og regionråd for Østre Agder Nidelva Grimstad, Arendal, Froland, Åmli, Nissedal, Fyresdal, Kvitseid, Tokke og Valle Lillesand, Birkenes, Tvedestrand, Vegårshei, Gjerstad, Bygland, Bykle, Drangedal Regionråd for Østre Agder, Vest- Telemark regionråd Gjerstad Vegår Arendal, Tvedestrand, Risør, Kragerø, Vegårdshei og Gjerstad Nissedal, Drangedal, Åmli, Froland Regionråd for Østre Agder, Grenlandsrådet 3.2 Beskrivelse av miljøstatus og utfordringer i vannområdene En foreløpig samlet vurdering for hele regionen er grovmasket, men gir en pekepinn på hvordan status for vannområdene er. Kort oppsummert er innlandsvann i Agder generelt lite påvirket av lokale forurensninger. Enkelte steder har det vært lokal industri som kan medføre redusert vannkvalitet. De største utfordringene for vannmiljøet i vannregion Agder er forsuring, krypsiv, vannkraftutbygging, forurensede havne-/fjordsedimenter og eutrofiering i kystnære vassdrag og kystområder. 8

9 Årsaken til forsuring er det vanskelig å gjøre noe med lokalt. På grunn av Sørlandets natur med tynt jordsmonn og sure bergarter, må kalking fortsette i de vassdrag der jordsmonnets bufferevne ikke er gjenopprettet. Nest etter forsuring er massevekst av krypsiv kanskje det største og mest omtalte miljøproblemet knyttet til Sørlandsvassdragene. Det er fortsatt mye en ikke vet om årsakene og det er derfor viktig med videre forskning for å komme nærmere en løsning på problemet. Kraftverkenes konsesjoner revideres jevnlig. Brukerorganisasjoner eller private aktører kan be NVE om en revidering av konsesjonen. I den anledning kan det legges større vekt på hensynet til vannmiljøet. De største forurensningsproblemene er lokalisert nær kysten der flesteparten av Agders befolkning bor. Dette innebærer at mange kystnære småvassdrag og byfjorder er preget av inngrep og belastninger som følge av urbanisering, industri og jordbruk. Mange av disse vannforekomstene har fra naturens side et mangfoldig dyre- og planteliv som det er viktig å ta vare på eller reetablere. Sira/Kvina/Feda Sira er i stor grad regulert og er derfor mindre brukt til rekreasjonsformål. Kvina er noe mer uberørt og fiske er en utbredt aktivitet i vassdraget. Fedafjorden er mest påvirket av både industri, langtransportert forurensning og lokal forurensning. Lygna Dette er et vernet vassdrag og det antas derfor at arbeidet her vil kreve mindre ressurser. Vassdraget har i lengre tid vært kalket, med gode resultater. Det blir årlig fanget mer enn 1 tonn laks i Lygna. Mandal og Audna Mandalselva er Vest-Agders beste lakseelv, med 5,7 tonn fanget laks i Det er utarbeidet flerbruksplan for Mandalsvassdraget. Reetableringsprosjektet, som ledes av Direktoratet for Naturforvaltning, har siden 1997 arbeidet med gjenoppbygging av laksestammene i Mandals- og Tovdalsvassdraget. Audnavassdraget er Vest-Agders nest beste lakseelv, det ble fanget nesten 2,4 tonn laks i Det er utarbeidet flerbruksplan for Audnavassdraget i 1999/2000. Søgne/Sogndalselva er vernet i Verneplan for vassdrag. Elva har et rikt plante- og dyreliv. Otra Otra vannområde er allerede kartlagt da det var en del av vanndirektivarbeidets 9

10 første fase. Forvaltningsplan med handlingsprogram er ferdig utarbeidet og stadfestet av Kongen i statsråd. Spesielle utfordringer i dette vannområdet er store mengder krypsiv og noe forurensede sedimenter. Det er flere vassdragsråd i Otra: Vassdragstyret i Øvre Otra, Vassdragstyret i Nedre Otra pluss et råd for Kristiansandsfjorden, Fjordgruppa. Tovdal Tovdalselva er varig vernet i Verneplan for vassdrag, med unntak av sidegreina Uldalsvassdraget som er omfattende regulert.. Tovdalsvassdraget er et vassdrag med mange hydrologiske dataserier. Det har gjennom en årrekke vært brukt til forskning knyttet til sur nedbør og kalking og anses som landets viktigste referansevassdrag i den sammenheng. Reetableringsprosjektet, som ledes av Direktoratet for Naturforvaltning, har siden 1997 arbeidet med gjenoppbygging av laksestammene i Mandals- og Tovdalsvassdraget. I 2009 ble det fisket 1,5 tonn laks i Tovdalsvassdraget. Nidelva/Arendal De største påvirkningene i Arendalsvassdraget er kraftutbygging. Det er iverksatt en rekke tiltak for å forbedre Nidelva som lakseelv. Kalking av elva startet i 2006 og elva er i dag fullkalket. Prosjektet reetablering av laks i Nidelva, ledet av Direktoratet for Naturforvaltning, arbeider med kultivering og tiltak for å kompensere for kraftutbyggingsinngrep. I 2009 ble det fisket 0,65 tonn laks. Gjerstad/Vegår Vannområdet består av flere mindre vassdrag, blant annet Gjerstadvassdraget, Vegårsvassdraget, Gjevingelv og Molandsvassdraget. Alle disse vassdragene er vernede vassdrag. Vegårsvassdraget (Storelva) er lakseførende. Det pågår omfattende forskning på laks og ål i Storelva. I innsjøen Vegår er det storørret. I 2009 ble det tatt 0,1 tonn laks i Storelva. I første planperiode ble Molandsvassdraget en del av Gjerstad/Vegår vannområde. Ut fra administrative grenser kan det være mer hensiktsmessig om Molandsvassdraget blir innlemmet i Nidelva vannområde. En ønsker i høringsprosessen å få innspill på hvor vidt det er ønskelig å flytte Molandsvassdraget (med nedbørsfelt) over til Nidelva vannområde. 4 Organisering Vannforskriften ansvarliggjør sektormyndigheter, fylkeskommuner og kommuner innenfor sine ansvarsområder i arbeidet med helhetlig vannforvaltning. 10

11 4.1 Organisering på europeisk og nasjonalt nivå I EUs organisasjon er det fokus på å utvikle felles retningslinjer for gjennomføring av vanndirektivet for å sikre at praktiseringen i alle land blir sammenlignbar og ikke konkurranse-vridende. Dette arbeidet styres av en kommisjon som heter CIS Common Implementation Strategy. CIS består av vanndirektører fra alle de land der vanndirektivet skal gjennomføres. Der det skal foretas formelle vedtak, kan Norge ikke delta, da vi ikke er medlem i EU. For øvrig er alt arbeidet knyttet til vanndirektivet basert på enighet og godt samarbeid. I Norge er det flere departementer som skal følge opp vanndirektivet, men Miljøverndepartementet har fått koordineringsansvaret for den nasjonale gjennomføringen. Det er også Miljøverndepartementet som skal rapportere til EU om hvordan arbeidsfremdriften er i Norge. Direktoratene har også fått sentrale oppgaver i forbindelse med gjennomføringen, Direktoratet for naturforvaltning har fått koordineringsansvaret på direktoratsnivå. Fylkeskommunene er vannregionmyndighet i regionene som Norge er delt inn i. Vest-Agder fylkeskommune er utpekt som vannregionmyndighet for region Agder. Fylkeskommunene i Aust-Agder og Telemark fatter vedtak for sine arealer innenfor vannregionen. Fylkeskommunen rapporterer til Direktoratet for naturforvaltning. Fylkeskommunen har ansvar for at arbeidet gjennomføres i vannområdene. Her er kommunene våre viktigste samarbeidspartnere. Vannforskriften er hjemlet i Forurensningsloven, vannressursloven og plan- og bygningsloven. Forvaltningsplanen er en regional plan, fylkestinget er regional planmyndighet. Kommunene har rett og plikt til å delta i arbeidet når deres interesser berøres. 11

12 4.2 Organisering og ansvar på regionalt nivå Hvordan arbeidet skal organiseres er nøye beskrevet i vannforskriften og handlingsrommet er begrenset. Vannregionmyndigheten (VRM) skal i følge vannforskriften opprette et vannregionutvalg (VRU) under ledelse av vannregionmyndigheten (se figur under). Vannregionutvalget skal være sammensatt av representanter for vannregionmyndigheten og øvrige fylkeskommuner, fylkesmannsembeter, samt andre berørte sektormyndigheter og kommuner. 12

13 Figuren viser hvordan vanndirektivet beskriver organisasjonen som skal benyttes i arbeidet med vanndirektivet. De sektormyndigheter som er berørt i Agder er følgende: Sektormyndighet NVE Mattilsynet Ansvarsområde Vassdragsregulering og vassdragsinngrep Drikkevann Statens Vegvesen Kystverket Fiskeridirektoratet Fylkesmannens landbruksavdeling Fylkesmannens miljøvernavdeling Direktoratet for mineralforvaltning Jernbaneverket Norges geologiske undersøkelse Påvirkning fra veg Havner Akvakulturanlegg, levende marine ressurser Landbruksforurensning Laks og innlandsfisk, vern, biologisk mangfold, m.m. Avrenning fra gruvedrift Påvirkning fra jernbane Grunnvann Vannregionmyndighet VRM Fylkestinget i Vest-Agder er vannregionmyndighet i vannregion Agder og har en koordinerende rolle i forhold til de andre fylkeskommunene. Vannregionmyndigheten har ansvaret for at kvalitetskrav og tidsfrister i vannforskriften overholdes. Aust-Agder og Telemark fylkeskommune har rollen som planmyndighet i eget fylke. 13

14 Vannregionutvalg VRU Vannregionutvalget er en arena for samarbeid på tvers av sektorer, fylker og kommuner som er med i regionen. For å få et aktivt og operativt vannregionutvalg ønskes et utvalg med ikke for mange deltakere. Det foreslås derfor at de ulike regionrådene stiller med en person som kan representere kommunene. Hvert regionråd må ta peke ut en person som kan representere sine kommuner i Vannregionutvalget. Vannregionutvalget foreslås ledet av fylkesordfører i Vest-Agder mens nestleder bør være fylkesordfører i Aust-Agder. Sekretariat Alle innstillinger vil skrives av et sekretariat. Dette vil ledes av prosjektleder ansatt i Vest-Agder Fylkeskommune, med god hjelp av prosjektmedarbeidere i begge fylkeskommunene og hos fylkesmennene. Dersom det er behov vil andre fagetater bidra med innspill til sekretariatet. Referansegruppe Regional referansegruppe vil bli opprettet i tilknytning til vannregionutvalget og består av rettighetshavere, private og allmenne interesser. Evaluering Prosjektets organisering bør evalueres underveis, for eksempel i løpet av sommeren Etter den tid kan det tas stilling til hvordan den videre organiseringen og fremdriften skal bli. 4.3 Organisering og ansvar på lokalt nivå i vannområdene Vannforskriften gir ikke konkrete føringer for hvordan arbeidet på lokalt nivå skal organiseres. Det er vannregionmyndigheten som skal gi rammer og veiledning for organisering og gjennomføring av arbeidet i vannområdene/vannregionen. På lokalt nivå legger derfor vannregionmyndigheten opp til at kommunene engasjeres i et lokalt vannområdeutvalg/ styringsgruppe sammen med fylkeskommunen, fylkesmannen og relevante sektormyndigheter. Næringsliv og brukerinteresser, for eksempel kraftverk, kan også være aktive deltakere inn i de lokale vannområdeutvalgene. Vannregionmyndigheten oppfordrer vannområdene til å sikre arbeidet gjennom politisk forankring. Vannområdeutvalgets/ styringsgruppens oppgaver Grunnlagsarbeidet for planen kommer frem gjennom arbeidet i vannområdene. Vannområdeutvalgene/ styringsgruppene samordner arbeidet lokalt og skal bidra til: - karakteriseringsarbeidet 14

15 - utarbeidelse av miljømål - tiltaksutredninger og program - kost/nytte-vurderinger - utarbeidelse og gjennomføring av overvåkingsprogram - bidra med innspill til regionens forvaltningsplan - legge til rette for lokal medvirkning Vannområdeutvalgene/ styringsgruppene bør også inneholde en lokal referansegruppe med representanter fra interessenter, rettighetshavere og brukerinteresser i det aktuelle vannområdet. Det anbefales fra Direktoratet for Naturforvaltning at vannområdene engasjerer en prosjektleder til oppfølging og gjennomføring av det daglige arbeidet. 4.4 Aktørenes oppgaver Vannregionmyndighetens (VRM) oppgave er: Å lede planprosessen og høringer Å lede vannregionutvalget Sikre enighet om roller og forventninger til deltakerne. Gi tydelige bestillinger til de ulike sektorene for hva de skal bidra med i hver fase Å sammenstille bidrag til et sektorovergripende, helhetlig dokument. Å gjennomføre en prosess som sikrer medvirkning, felles forståelse, enighet og samhandling. Legge til rette for å oppnå enighet om en sektorovergripende felles tilstandsbeskrivelse, miljømål og tiltaksprogram Å samordne gjennomføring av vedtatt plan, varsle om avvik Følge opp de enkelte vannområdene Vedtaksmyndighet for planprogram og tiltaksprogram Fylkesmennenes miljøvernavdelinger i de tre fylkene (FM) sine oppgaver er: Miljøforvaltningens overvåking og databehandling innen vanntemaet. Samle data og vurderinger i databasen Vann-Miljø og kartverktøyet Vann- Nett Ansvar for karakterisering av vannforekomstene Vurderinger av påvirkninger og risiko Klassifisere miljøtilstand og foreslå miljømål Involvere andre sektorer og lokal kunnskap i arbeidet. Forankre resultatene i Vannregionutvalget Miljøfaglig rådgiver for andre sektorer - påvirkning og tiltak Samordne annet relevant vannarbeid. Vannregionutvalgets (VRU) oppgave er: Samler alle de sentrale myndigheter på vannområdet i regionen. Sektormyndighetene i VRU har selvstendig ansvar for utredning og framdrift innenfor sitt område ( 22). 15

16 Mål om konsensus i VRU, alternativt statlig overprøving ( 26). Hele VRU skal stille seg bak og ha eierskap til forvaltningsplan og tiltaksprogram. VRU blir ledet av fylkesordfører, Vest-Agder fylkeskommune. Vannområdeutvalgets (VO) oppgave er: Utarbeide de lokale tiltaksanalysene. Gode tiltaksanalyser er helt avgjørende for kvaliteten på forvaltningsplanen og tiltaksprogram. Samle lokal kunnskap. Foreslå tiltak Foreslå kandidater til SMVF (sterkt modifiserte vannforekomster) Kommunene er den viktigste aktøren i vannområdeutvalget. Referansegruppas oppgave er: Skal sikre medvirkning på regionalt nivå og i vannområdene. Organisasjonene i referansegruppen gir innspill skriftlig og muntlig for å ivareta sine interesser. Sektormyndighetenes oppgave er: Utrede forslag til miljøforbedrende tiltak for sitt ansvarsfelt / levere materiale til tiltaksanalysen Utrede premissene for fastsetting av miljømål Delta i VRU Delta i sekretariatet ved behov Delta i vannområdene ved behov Gjennomføre og finansiere tiltak for sitt ansvarsfelt Rapportere til VRU/VRM Kommunenes oppgave er: Delta i og drive det lokale arbeidet i vannområdene Delta i det regionale arbeidet i vannregionen Bidra til årlige handlingsprogram for oppfølging av forvaltningsplanen Oppfølging av vedtatt forvaltningsplan og gjennomføring av tiltak innenfor eget ansvars og virkeområde Landbruk Vann- og avløp Drikkevann Planlegging og saksbehandling etter plan- og bygningsloven Saksbehandling etter forurensningsloven Øvrige fylkekommuners (Aust-Agder og Telemark) oppgave er: Være planmyndighet i eget fylke Delta i det lokale arbeidet i vannområdene Delta i Vannregionutvalget 16

17 4.5 Finansiering av planarbeidet og gjennomføringen av forvaltningsplanen Implementeringen av vannforskriften skal skje innenfor det eksisterende juridiske og økonomiske handlingsrommet. I henhold til vannforskriftens 22 har sektormyndigheter, fylkeskommuner og kommuner innenfor sine virkeområder ansvar for å utrede forslag til tiltak og premissene for fastsettelse av miljømål. Det må forventes at arbeidet medfører finansieringsbehov fra alle de involverte deltakerne, både i form av egeninnsats og økonomiske midler. I tillegg til selve prosessen vil det også være behov for ressurser til framskaffelse og sammenstilling av beslutningsgrunnlaget, til utarbeiding og gjennomføring av overvåkningsprogrammet, samt til gjennomføring av forvaltningsplanen og tiltaksprogrammet. 17

18 5 Arbeidsprogram og fremdriftsplan Planprosessen og utarbeiding av beslutningsgrunnlaget for forvaltningsplanen følger vannforskriften. Tabellen under viser fremdriftsplanen for planprosessen. Oppgave Ansvarlig Oppstart av ny vannregion og vannområder Utarbeide planprogram ( 28) Igangsette plan fra 1. fase (Otra) Karakterisering / klassifisering Utarbeide regionale overvåkingsplaner Økonomisk analyse Vesentlige spørsmål Utarbeidelse av miljømål Register over beskyttede områder Lokale tiltaksanalyser Forvaltningsplan med tiltaksprogram Tiltaksovervåking VRM VRM VRM og vannområdet Otra FM og vannområdene FM og vannområdene VRM, sektormyndigheter og vannområder VRM, FM og vannområdene Vannområdene, VRM og VRU VRM og FM Vannområder VRM, VRU FM Arbeid pågår høring 18

19 5.1 Fremdriftsplan for arbeidet i vannregion Agder : Organisering og kunnskapsbygging: etablere vannområdestyre i alle vannområdene avgrense vannforekomster, påvirkninger, utviklingstrender, utføre risikovurdering (karakterisering) fastsette miljøtilstanden (klassifisering) viktig milepæl i perioden er høringen av planprogrammet første halvår : Utvikling av mål og tiltak: etablere tiltaksprogram i hvert vannområde som skal gi oversikt over alle miljøtiltak som er nødvendig for å nå målet om god tilstand i alle vannforekomster viktig milepæl i perioden er høring av vesentlige vannforvaltningsspørsmål første halvår (Hvilke interesser er de viktigste og hva er de største utfordringene for god vannkvalitet) : Høring, vedtak og godkjenning: offentlig høring av regional vannforvaltningsplan vedtak i fylkestinget og sentral godkjenning viktig milepæl i perioden er høring av utkast til regional forvaltningsplan og tiltaksprogram andre halvår : Iverksetting og oppfølging: planene skal iverksettes fra 2016 nye tiltak som inngår i tiltaksprogrammet skal være igangsatt innen 2018 kommunene må starte tiltak innen de områdene der de er myndighet, og sikre at ny arealbruk og utbygging ikke er i strid med miljømålene 6 Opplegg for medvirkning og informasjon Planprogrammet er en plan for planleggingen. Formålet er å oppnå en oversiktlig og forutsigbar planprosess for alle berørte parter. En godt planlagt planprosess vil gi en raskere saksbehandling, og dermed økt effektivitet. For å oppnå dette, er det særlig viktig at alle de mest berørte myndigheter og andre interesserte er med fra begynnelsen og at de tidlig gir uttrykk for viktige forhold som det må tas hensyn til i planarbeidet. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen og opplegget for medvirkning. De viktigste arenaene for løpende medvirkning er: Lokalt: vannområdeutvalget Regionalt: vannregionutvalg og referansegruppe 19

20 Både vannforskriften og Plan- og bygningsloven har krav til medvirkning og åpne planprosesser. Vannforskriften er tydelig på at VRM i samarbeid med VRU skal legge til rette for at alle interesserte får anledning til å innhente informasjon og delta aktivt i planprosessen. I 22 er det slått fast at representanter for berørte rettighetshavere og private og allmenne brukerinteresser skal være nært knyttet til vannregionutvalget gjennom en referansegruppe. Forskriften sier dessuten at forvaltningsplanen skal beskrive eventuelle offentlige informasjons og høringstiltak, resultatet av disse og mulige konsekvenser i planen som følge av tiltakene. Både planprogram, foreløpig oversikt over vesentlige spørsmål knyttet til vannforvaltning i en vannregion samt utkast til forvaltningsplan skal sendes på offentlig høring jf. 28 i forskriften. Høringsfristen er satt til minimum 6 måneder. Høringsutkast skal sendes til aktuelle fylkesmenn, fylkeskommuner, kommuner, offentlige etater og organisasjoner samt kunngjøres i regionale og lokale aviser. I tillegg vil høringsdokumentene med informasjonsgrunnlag bli gjort tilgjengelig for allmennheten gjennom Planprogrammet blir også tilgjengelig på vannregionmyndighet Agders hjemmeside Vannregionmyndigheten anbefaler alle vannområdene å opprette lokale referansegrupper. Da det meste av det praktiske arbeidet vil skje lokalt i vannområdene, vil deltakelse i lokale referansegrupper kunne være enda viktigere enn deltakelse i regional referansegruppe. Et generelt prinsipp vil være at de som det gjelder og som er interessert, skal kunne delta og påvirke arbeidet. Dette vil foregå gjennom informasjon og dialog vedrørende miljømål, tiltaksprogram og overvåking. VRU/VRM vil arrangere møte med den regionale referansegruppen ved viktige milepæler i planprosessen. I slike perioder vil det være naturlig å legge fram foreløpige dokumenter og resultater slik at referansegruppen kan gi sine synspunkt. VRM vil også informere referansegruppens deltakere om viktig informasjon og dokumenter produsert underveis i prosessen som blir gjort tilgjengelig på Plan for medvirkning skal: Identifisere grupper som vil bli berørt av planarbeidet Beskrive hvorledes ulike grupper kan bli involvert og når de vil bli involvert Beskrive hva man vil foreta seg spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger på følgende: Er det tydelig hvordan arbeidet med forvaltningsplaner er lagt opp? Dekker planprogrammet de tema som bør behandles i forvaltningsplanen? Er det tydelig hvordan man kan delta i arbeidet og hvordan man kan finne informasjon? 20

21 Er det andre metoder for involvering som kan benyttes? Er høringspartens interesser tilstrekkelig representert/ivaretatt i arbeidet? 7 Om tema i planarbeidet Vannforskriften legger føringer for hvilke tema som skal belyses og utredes i planprosessen. I tillegg gir Kongelig resolusjon av 11. juni 2010 føringer for hvilke tema og områder som må utredes ytterligere ved rullering av planen i denne planprosessen. Direktoratsgruppa for gjennomføringen av vanndirektivet har utarbeidet en rekke veiledere som kan være til hjelp ved blant annet karakterisering, klassifisering og overvåking. Veilederne finnes på Forvaltningsplanen skal baserest på et miljøfaglig beslutningsgrunnlag. Fylkesmannen har som regional miljømyndighet ansvaret for å koordinere arbeidet med det miljøfaglige beslutningsgrunnlaget som omfatter overvåking, karakterisering, klassifisering og risikovurdering. Fylkesmannen forutsetter å samarbeide tett med vannregionmyndigheten, vannregionutvalget og vannområdene. Fylkesmannen skal legge til rette for at alle sektorer, vannområdeutvalg og andre interessenter bidrar med sin kunnskap, data og vurderinger innen sine respektive ansvarsområder i arbeidet med det miljøfaglige beslutningsgrunnlaget. I det følgende beskrives hvilke tema som utredes i planarbeidet. Dette er en foreløpig vurdering av ulike temaer og utredninger som må ivaretas i videre prosess for utarbeidelse av forvaltningsplanen. Det er imidlertid mulig at det i løpet av prosessen kan bli identifisert og innarbeidet flere temaer enn de som er omtalt her. 7.1 Miljøtilstand karakterisering, risikovurdering og økonomisk analyse Arbeidet med karakterisering og risikovurdering av vannforekomstene følger av vannforskriften 15, veilederen Karakterisering og analyse og erfaringer fra planperiode 1. Hensikten med karakteriseringen er å beskrive forholdene i vannforekomstene og på grunnlag av dette vurdere grad av påvirkning, dagens miljøtilstand og fremtidig utvikling, samt å gjøre en risikovurdering. Arbeidet gjøres for alle vannforekomster ut til en nautisk mil utenfor grunnlinjen. Veilederen angir i detalj hvordan karakteriseringen gjennomføres. Vannforekomstene inndeles i: 21

22 - elvevann - grunnvann - innsjø - kystvann - brakkvann - sterkt modifisert vannforekomst Karakterisering av vannforekomstene danner det faglige grunnlaget for alt videre arbeid med å følge opp vanndirektivet og vannforskriften. Resultatet fra karakterisingen blir grunnlaget for å prioritere og å utarbeide tiltaksprogrammer. Karakteriseringen vil baseres på den informasjon som til enhver tid finnes tilgjengelig. Det forutsettes med andre ord ikke innhenting av nye opplysninger i form av undersøkelser og lignende som del av karakteriseringen. Behovet for supplerende miljødata skal i stedet dekkes gjennom påfølgende overvåkingen der det er behov for det. Karakterisering, data om påvirkninger og risikovurdering samles og legges inn i Vann-Nett. Som ett ledd i karakterisering skal det også gjennomføres en økonomisk analyse. Dette vil i hovedsak være en vurdering av samfunnsutviklingen og påvirkningstrender i årene frem mot Analysen skal brukes som ett grunnlag for å vurdere risiko for ikke å nå miljømålene innen Miljømål Arbeidet med fastsetting av miljømål for vannforekomstene følger av vannforskriften, veilederen Klassifisering av miljøtilstand i vann og erfaringer fra planperiode 1. Miljømålet for naturlige vannforekomster av overflatevann (elver, innsjøer og kystvann) er i utgangspunktet at de skal tilbake til den tilstanden de hadde før vannet ble påvirket av oss mennesker, det betyr at målet er at alt vann skal ha nær naturtilstand. Dette er imidlertid vanskelig og av og til umulig. Det er derfor laget en graderingsskala som benyttes i vannklassifiseringsarbeidet. Det er der sagt at vann skal ha minst god økologisk og kjemisk tilstand. For grunnvann gjelder minst god kjemisk og kvantitativ tilstand. Overflatevann klassifiseres i fem tilstandsklasser (se figur under), mens grunnvann kun klassifiseres i to tilstandsklasser; god eller dårlig. Miljømål skal settes på bakgrunn av et klassifiseringssystem, der det er gitt parametere og grenseverdier for ulike typer vannforekomster. 22

23 Klassifiseringssystemet gir konkrete klassegrenser for en rekke kjemiske, fysiske og biologiske parametere av betydning for miljøforhold i innsjøer, elver, kystvann og grunnvann. Sammen med overvåkingsdata og ekspertvurderinger danner dette et kunnskapsbasert grunnlag for å avklare den samlede økologiske og kjemiske tilstanden for en vannforekomst i en av de fem klassene fra svært god til svært dårlig. Vannforskriften krever at det settes inn tiltak i de vannforekomstene der miljømålene ikke er tilfredsstilt. Det forutsettes også i forskriften at det vurderes om forebyggende tiltak er nødvendige for å hindre forringelse i de vannforekomster som i dag tilfredsstiller miljømålene. Ved fastsetting av miljømål kan vurderinger av samfunnsnytte, kostnader eller tekniske/naturlige forhold nødvendiggjøre bruk av unntaksbestemmelsene i vanndirektivet, for å sikre at forvaltningsplanene og tiltaksprogrammet blir realistiske og gjennomførbare. Sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF) er så påvirket av fysiske inngrep knyttet til samfunnsnyttige formål at miljømålet god økologisk tilstand ikke med rimelighet kan oppnås. SMVF er ikke et unntak, men en egen kategori med egne, tilpassede økologiske miljømål, som tar hensyn til det fysiske inngrepet. Miljømålet for SMVF kalles godt økologisk potensial (GØP), men i tillegg er det også krav om minst god kjemisk tilstand på linje med naturlige vannforekomster. 7.3 Tiltaksanalyser og tiltaksprogram Arbeidet med lokale tiltaksanalyser og regionalt tiltaksprogram følger Veileder i arbeidet med miljøtiltak og erfaringer fra planperiode 1. 23

24 Lokale tiltaksanalyser For hvert vannområde skal det utarbeides lokale tiltaksanalyser. Lokal tiltaksanalyse gjøres med bakgrunn i karakteriseringen og vil gi en vurdering av: miljøutfordringene i vannområdet behovene og ønske for bruk og beskyttelse av vannområdet hvilke tiltak som er gjennomført, påbegynt eller planlagt oversikt over eksisterende rettigheter og tillatelser hvilke tiltak som trengs for å oppnå miljømålene for de ulike sektorene hvilke kostnader som er knyttet til de enkelte tiltakene om den samfunnsøkonomiske nytten (fordelene) av de foreslåtte tiltakene står i forhold til kostnadene (ulempene) så langt dette er mulig å vurdere Målet med tiltaksarbeidet er å finne fram til de mest kostnadseffektive tiltakene for å opprettholde miljømålene. For å oppnå dette må tiltak fra forskjellige sektorer utredes og vurderes både innen kommunal sektor og øvrige sektormyndigheter. Dette må gjøres i ett samarbeid mellom aktørene innen vannområdet. Vannområdeutvalgene/ styringsgruppene er ansvarlige for lokale tiltaksanalyser. Sektormyndigheter, fylkesmennene og fylkeskommunene skal delta i arbeidet. Tiltaksprogram Tiltaksanalysene fra de ulike vannområdene skal oppsummeres og vurderes ytterligere i et regionalt tiltaksprogram. Det skal gjøres temamessige og geografiske prioriteringer innenfor regionen, samt vurdering av unntak fra miljømålene dersom ulempene/kostnadene ved gjennomføring av tiltak er uforholdsmessig store sammenlignet med den samfunnmessige nytten. Tiltaksprogrammet skal beskrive hvilke beskyttelsestiltak og hvilke miljøforbedrende tiltak som er nødvendige for å nå eller opprettholde miljømålene om minst god økologisk tilstand. En oppsummering av tiltaksprogrammet skal inngå i den regionale forvaltningsplanen. Oppsummeringen skal også inneholde en oversikt over hvem som er ansvarlig for gjennomføring av tiltak og hvilke typer tiltak som ikke kan knyttes til en tiltakshaver. Vannregionmyndigheten er ansvarlig for utarbeidelsen av det regionale tiltaksprogrammet i nært samarbeid med vannregionutvalget. De enkelte vannområdene, sektormyndighetene, fylkesmennene og fylkeskommune skal delta i utarbeidelsen. Tiltakene gjennomføres ut fra hvem som er ansvarlig, her gjelder forurenser betaler -prinsippet. 24

25 7.4 Andre utredningstema Vesentlige spørsmål i vannregionen Arbeidet med vesentlige spørsmål følger av vannforskriften 11. Vesentlige spørsmål skal beskrive de viktigste utfordringene i vannregionen. Dette vil i hovedsak være en oppsummering og prioritering av de viktigste påvirkningsfaktorene innen hvert vannområde, samt interesser og hensyn som må vektlegges i videre planarbeid. Vannregionmyndigheten er ansvarlig for utarbeidelsen av et høringsdokument. De enkelte vannområdene, sektormyndighetene, fylkesmennene og fylkeskommune skal delta i utarbeidelsen. Overvåking og regionalt overvåkingsprogram Arbeidet med overvåking følger av vannforskriften og veilederen Overvåking av miljøtilstand i vann. God overvåking er en grunnleggende forutsetning for en kunnskapsbasert vannforvaltning. Det er også viktig for å kunne velge de mest kostnadseffektive miljøtiltakene. Overvåking deles inn i basisovervåking, tiltaksovervåking og problemkartlegging. Basisovervåking skal gi kunnskap om naturlige langsiktige endringer i naturen, endringer som kan påvirke referanseverdiene, for eksempel klimaendringer og effekten av omfattende menneskelige påvirkninger. Den sentrale miljøforvaltningen har et koordinerende ansvar for basisovervåkingen, som i hovedsak forventes å bli statlig finansiert. Tiltaksovervåkingen er mer lokalt basert og skal gjennomføres i vannforekomster der miljømålene står i fare for ikke å oppnå god tilstand innen Tiltaksovervåking skal finansieres etter påvirker betaler-prinsippet. Forslag til kostnadsfordeling på ulike sektorer og aktører skal fremgå av forvaltningsplanen. Basisovervåking og tiltaksovervåking omtales ofte som supplerende overvåking. Problemkartlegging er en mer tidsavgrenset overvåking som skal iverksettes ved uforutsette hendelser eller der det er ukjent årsak til at man ikke har god tilstand. Fylkesmannen skal koordinere og kvalitetssikre program for tiltaksovervåking og problemkartlegging. Overvåkingen danner grunnlaget for den regionale overvåkingsplanen. Overvåkingen skal samordnes med annen overvåking i regi av andre sektorer. Vannregionmyndigheten skal i samarbeid med fylkesmannen lage regionalt overvåkingsprogram som en del av forvaltningsplanen innen utgangen av Fylkesmannen skal ta ansvar for at kartleggings- og overvåkingsdata som fremskaffes gjennom myndighetsbruk eller via egen overvåking lagres i Vannmiljø. 25

26 Beskyttede områder Vannforskriften 16 krever at det innen 2012 opprettes ett register over beskyttede områder i samsvar med Vannforskriften vedlegg IV. Dette registeret skal omfatte: - områder utpekt eller tiltenkt for uttak av drikkevann - områder utpekt for vern av økonomisk betydelige akvatiske arter - vannforekomster utpekt til rekreasjonsformål - områder følsomme for næringsstoffer etter de angivelser som Vannforskriften gir - områder utpekt for beskyttelse av habitater eller arter (eksempelvis vernede vassdrag, nasjonale laksevassdrag og fjorder, nasjonale marine verneområder med mer) Et sammendrag av registeret skal inngå i forvaltningsplanen. Områdene skal beskrives med kartangivelse og en beskrivelse av de bestemmelser eller vedtak som ligger til grunn for at området er beskyttet. Registeret skal oppdateres ved endringer. Den enkelte sektormyndighet og kommunene er ansvarlig for å fremskaffe informasjon om slike beskyttede områder. Arbeidet bør primært fremkomme gjennom vannområdene. Sterkt modifiserte vannforekomster Vannforekomster som vurderes ikke å oppnå god økologisk tilstand som følge av endringer i vannforekomstens hydromorfologiske egenskaper skal utpekes til sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF). Dette kan eksempelvis være regulerte vassdrag og havneområder. Disse vannforekomstene vil få en særskilt behandling i forvaltningsplanen med egne miljømål tilpasset det samfunnsnyttige formålet. Kravet om god kjemisk tilstand gjelder. I karakteriseringsprosessen er oppgavene å fremme forslag til kandidater til SMVF. Endelig fastsettelse gjøres gjennom arbeidet med utkast til forvaltningsplan i samarbeid med regional myndighet, fylkesmannen, vannområdene, fylkeskommunene og vannregionmyndigheten. Effekten av forventede klimaendringer Effekter av forventede klimaendringer vil bli nærmere vurdert. Det skal tas hensyn til effekten av forventede klimaendringer i forhold til risikovurdering og ved utforming og prioritering av miljøtiltak. Vannregionmyndigheten avventer nærmere veiledningsmateriell for hvordan temaet skal utredes. Kostnadsdekking for vanntjenester Vurdering og sammenstilling av analyser for kostnadsdekking for vanntjenester skal tilrettelegges nasjonalt. Ansvar for dette påhviler Miljøverndepartementet inntil videre. 26

27 Økonomiske og administrative konsekvenser av planen og tiltaksprogram Forvaltningsplanen skal inneholde en oversikt over økonomiske og administrative konsekvenser av planen og tilhørende tiltaksprogram slik dette er påpekt i Kongelig resolusjon av 11. juni

28 8 Kart over vannområdene Vannområde Sira/Kvina 28

29 Vannområde Lynga 29

30 Vannområde Mandal/Audna 30

31 Vannområde Otra 31

32 Vannområde Tovdal 32

33 Vannområde Nidelva 33

34 Vannområde Gjerstad / Vegår 34

PLANPROGRAM. Forvaltningsplan for vannregion Agder 2016-2021

PLANPROGRAM. Forvaltningsplan for vannregion Agder 2016-2021 PLANPROGRAM Forvaltningsplan for vannregion Agder 2016-2021 Regional plan for vassdrag, grunnvann og kystnært vann. Kontaktinformasjon for Vannregion Agder Vannregion Agder, ved vannregionmyndigheten,

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Sektorutvalet for service og utvikling Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 14.06.2011 Tidspunkt: 09:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå

Detaljer

Arbeidet med vannforskriften i Nordland

Arbeidet med vannforskriften i Nordland Arbeidet med vannforskriften i Nordland Lars Ekker, rådgiver Seksjon for plan og miljø 22.11.2011 07.12.2011 1 Innhold Vannforskriften og den nye vannforvaltningen Utfordringer i Nordland Organisering,

Detaljer

Kapittel 5 Temaer og aktiviteter i planprosessen

Kapittel 5 Temaer og aktiviteter i planprosessen Kapittel 5 Temaer og aktiviteter i planprosessen Arbeidet som skal gjennomføres i perioden 2010 2015 kan grovt deles inn i fem prosesser: 1. Gjennomføring og rullering av forvaltningsplan og tiltaksprogram

Detaljer

2010 Framdriftsplan og suksesskriterier

2010 Framdriftsplan og suksesskriterier 2010 Framdriftsplan og suksesskriterier Anders Iversen - Direktoratet for naturforvaltning. 27. januar 2010. Målet er godt vannmiljø sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene

Detaljer

INNKALLING AV ARBEIDSUTVALGET FREDAG 22. OKTOBER KL 09:30 11:30 PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND

INNKALLING AV ARBEIDSUTVALGET FREDAG 22. OKTOBER KL 09:30 11:30 PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND Kristiansand den 14. oktober 2010 INNKALLING AV ARBEIDSUTVALGET FREDAG 22. OKTOBER KL 09:30 11:30 PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND Saksliste Realitetsbehandling : Sak 16/10 Godkjenning av referat etter møte

Detaljer

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann - planprosessen - Anders Iversen, DN Målet med den nye, helhetlige vannforvaltningen: godt vannmiljø sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene

Detaljer

VANNFORSKRIFTENS PLANFASER, NASJONAL OG REGIONAL ORGANISERING

VANNFORSKRIFTENS PLANFASER, NASJONAL OG REGIONAL ORGANISERING VANNFORSKRIFTENS PLANFASER, NASJONAL OG REGIONAL ORGANISERING 1 Vannforskriften gjennomfører Vanndirektivet i norsk rett Forskrift om rammer for vannforvaltningen (heretter vannforskriften), trådte i kraft

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland. EU s rammedirektiv for vann

Fylkesmannen i Oppland. EU s rammedirektiv for vann EU s rammedirektiv for vann Direktivet omfatter Innlandsvann (innsjøer, dammer, elver, bekker) Brakkvann Kystvann Grunnvann Vanndirektivet - mer enn et vannkvalitetsdirektiv Mange ulike typer belastninger

Detaljer

Riktig bidrag til rett tid: Råd om fellesføringer for deltakelse i arbeidet med helhetlig vannforvaltning

Riktig bidrag til rett tid: Råd om fellesføringer for deltakelse i arbeidet med helhetlig vannforvaltning Til: Departementsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet Fra: Direktoratsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet Dato: 17 juni 2016 Riktig bidrag til rett tid: Råd om fellesføringer for deltakelse

Detaljer

Fylkeskommunen som prosessleder

Fylkeskommunen som prosessleder Fylkeskommunen som prosessleder Anders Iversen - Direktoratet for naturforvaltning. 22. september 2009. Fylkeskommunen som prosessleder 1. Hva skal gjøres, og hvem gjør hva? 2. Regional samordning. 3.

Detaljer

Kapittel 6 Organisering av arbeidet

Kapittel 6 Organisering av arbeidet Kapittel 6 Organisering av arbeidet Fylkestinget Fylkesrådet (Styringsgruppe) Vannregionutvalget (VRU) Referansegruppe Sekretariat For VRU og Arb. utvalg Arb. utvalg Regionale sektorer Lofoten Vesterålen

Detaljer

GODKJENNING FOR UTSENDELSE PÅ 2. GANGS HØRING REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM, OG HANDLINGSPROGRAM PÅ HØRING VANNREGION ROGALAND

GODKJENNING FOR UTSENDELSE PÅ 2. GANGS HØRING REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM, OG HANDLINGSPROGRAM PÅ HØRING VANNREGION ROGALAND Saksutredning: GODKJENNING FOR UTSENDELSE PÅ 2. GANGS HØRING REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM, OG HANDLINGSPROGRAM PÅ HØRING VANNREGION ROGALAND 2016-2021 Trykte vedlegg: - Høringsforslag for

Detaljer

Fylkeskommunen, nye oppgaver fra Vannforvaltning, - plan og prosess

Fylkeskommunen, nye oppgaver fra Vannforvaltning, - plan og prosess Fylkeskommunen, nye oppgaver fra 1.1.2010 Vannforvaltning, - plan og prosess Sammen om vannet Tidligere - aksjonsbaserte prosjekter : Mjøsaksjonen Miljøpakke Grenland Aksjon Vannmiljø Rein Fjord Fokus

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2017

HANDLINGSPROGRAM 2017 HANDLINGSPROGRAM 2017 REGIONALE VANNFORVALTNINGSPLANER FOR FINNMARK VANNREGION OG NORSK-FINSK VANNREGION 2016-2021 Langfjordelva - Lákkojohka. Foto: Tor Harry Bjørn. Revidert versjon 24.1.2017 www.vannportalen.no

Detaljer

Denne figuren gikk Anders gjennom i sitt foredrag, systematisk arbeid med vannforvaltning.

Denne figuren gikk Anders gjennom i sitt foredrag, systematisk arbeid med vannforvaltning. Denne figuren gikk Anders gjennom i sitt foredrag, systematisk arbeid med vannforvaltning. Nå skal det handle om prosessen fram mot forvaltningsplan og tiltaksprogram Dette er milepælene i planprosessen

Detaljer

Vannområdeutvalg og prosjektleder

Vannområdeutvalg og prosjektleder Miljøvernkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.06.2011 36909/2011 2011/5519 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/97 Formannskapet 30.06.2011 Vannområdeutvalg og prosjektleder Sammendrag I perioden

Detaljer

Planprogrammet

Planprogrammet Planprogrammet 2010-2015 Lars Ekker Rådgiver, enhet for plan og miljø 29.10.2010 s. 1 Foto: Crestock.com Innhold Hva er hensikten med planprogrammet? Hvem er målgruppen? Kravene til et godt planprogram

Detaljer

Samling for FK og FM jan Planprogrammet. Jenny Hanssen og Anders Iversen, Direktoratet for naturforvaltning

Samling for FK og FM jan Planprogrammet. Jenny Hanssen og Anders Iversen, Direktoratet for naturforvaltning Samling for FK og FM 27. 28. jan. 2010 Planprogrammet Jenny Hanssen og Anders Iversen, Direktoratet for naturforvaltning Planprogrammet Krav i regelverket en oversikt Ot.prp. nr 32 (2007 2008) Planprogrammet

Detaljer

Nå er vi i gang. - status for gjennomføring av Vannforskriften

Nå er vi i gang. - status for gjennomføring av Vannforskriften Nå er vi i gang - status for gjennomføring av Vannforskriften Anders Iversen Seniorrådgiver, prosjektleder Vanndirektiv/Vannforskrift Direktoratet for naturforvaltning Oversikt 1. Tilbakeblikk på gjennomføringen

Detaljer

Plan for karakterisering og overvåking av vannforekomster i Agder. Seminar om Vanndirektivet, Kristiansand 30.09.2010

Plan for karakterisering og overvåking av vannforekomster i Agder. Seminar om Vanndirektivet, Kristiansand 30.09.2010 Plan for karakterisering og overvåking av vannforekomster i Agder Seminar om Vanndirektivet, Kristiansand 30.09.2010 1 Prosjektet Oppdrag fra FM og FK i Aust-Agder, Vest- Agder og Rogaland (koordinert

Detaljer

Høringsforslag Handlingsprogram for vannregion Vest Viken

Høringsforslag Handlingsprogram for vannregion Vest Viken 1 Forslag til Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest Viken 2016 2021 sendes på høring i perioden 1. juli 31. desember 2014. Planen består av fire dokumentpakker: 1. Regional plan for vannforvaltning

Detaljer

Lokale tiltaksanalyser

Lokale tiltaksanalyser Lokale tiltaksanalyser Vannområdene Glomma og Grensevassdragene Trine Frisli Fjøsne 19.11.2013 Miljømål jf. Vannforskriften Miljømål for overflatevann ( 4) Naturlige vannforekomster av overflatevann Tilstanden

Detaljer

1.3 Når skal medvirkning skje?

1.3 Når skal medvirkning skje? 1.3 Når skal medvirkning skje? Virkelig medvirkning er når man har reell mulighet for å påvirke resultatet. Størst mulighet til påvirkning har man ved utarbeidelsen av de ulike dokumentene, altså i forkant

Detaljer

Audnedal kommune og Vannforskriften

Audnedal kommune og Vannforskriften Audnedal kommune og Vannforskriften Informasjon for Audnedal kommunestyre 11. april 2013 ved Stig Skjævesland, Prosjektleder for Vannområdet Mandal-Audna Tema: Vannforskriften Hvordan kan vi best ta vare

Detaljer

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann - roller og ansvar - Anders Iversen 4. april 2011 Vannet renner på tvers av. Fylkesgrenser (11 vannregioner) Kommunegrenser (105 vannområder) Sektormyndigheters

Detaljer

Regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram - prosess og oppfølging. Kerry Agustsson

Regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram - prosess og oppfølging. Kerry Agustsson Regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram - prosess og oppfølging Kerry Agustsson Innhold Planlegging vs. Planlaging Planprosessen Utarbeidelse av regional plan - samarbeidsarenaer Status og virkning

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning i kommunene. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland

Helhetlig vannforvaltning i kommunene. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Helhetlig vannforvaltning i kommunene Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Fylkestinget vedtok den 09.12.2015 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland

Detaljer

Vannforskriften en gjennomgang av

Vannforskriften en gjennomgang av Vannforskriften en gjennomgang av sentrale bestemmelser Jenny Hanssen, Direktoratet for naturforvaltning Samling for Fylkeskommunen, 22. september 2009 En oversikt Forholdet til plan- og bygningsloven

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning

Helhetlig vannforvaltning Helhetlig vannforvaltning Vannområde Hallingdal 19. juni 2009 Innledning Bakgrunn Organisering i Geografisk inndeling Vannområde Hallingdal 1 EUs vanndirektiv og vannforskriften EUs rammedirektiv for vann

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/451-3 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/451-3 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/451-3 Klageadgang: Nei ARBEID I VANNOMRÅDE VEFSNFJORDEN/LEIRFJORDEN ORGANISERING OG KOSTNADSFORDELING.

Detaljer

Vannforskriften Helhetlig vannforvaltning. Anne Fløgstad Smeland, Prosjektleder, vannområdene i Øst-Finnmark Vannsamlinger november 2011

Vannforskriften Helhetlig vannforvaltning. Anne Fløgstad Smeland, Prosjektleder, vannområdene i Øst-Finnmark Vannsamlinger november 2011 Vannforskriften Helhetlig vannforvaltning Anne Fløgstad Smeland, Prosjektleder, vannområdene i Øst-Finnmark Vannsamlinger november 2011 Alle er opptatt av vann: Drikkevann Fiske og friluftsliv Badevann

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/1538 VANNOMRÅDE VEFSNFJORDEN OG LEIRFJORD ORGANISERING OG KOSTNADSFORDELING Rådmannens innstilling: 1. Vannområdeutvalget

Detaljer

Vedtak av regional plan for vannforvaltning for vannregion Trøndelag og de norske delene av vannregion Bottenhavet

Vedtak av regional plan for vannforvaltning for vannregion Trøndelag og de norske delene av vannregion Bottenhavet Saknr. 16/666-2 Saksbehandler: Arne Magnus Hekne Vedtak av regional plan for vannforvaltning for vannregion Trøndelag og de norske delene av vannregion Bottenhavet 2016 2021 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet

Detaljer

Flatanger kommune. Saksframlegg. Rådmann i Flatanger. Deltakelse i Ytre Namsen vannområde

Flatanger kommune. Saksframlegg. Rådmann i Flatanger. Deltakelse i Ytre Namsen vannområde Flatanger kommune Rådmann i Flatanger Saksmappe: 2011/6099-2 Saksbehandler: Rune Strøm Saksframlegg Deltakelse i Ytre Namsen vannområde Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap Flatanger Kommunestyre

Detaljer

Vannregionene danner utgangspunktet for arbeidet med vannforvaltningsplaner. Arbeidet skal bringe oss nærmere en felles

Vannregionene danner utgangspunktet for arbeidet med vannforvaltningsplaner. Arbeidet skal bringe oss nærmere en felles Vannforvaltning Innholdsfortegnelse 1) Vannregioner - kart 2) Vannregionmyndigheter - kart 3) Økosystembasert forvaltning Vannforvaltning Publisert 24.06.2009 av Miljødirektoratet ja Godt vannmiljø er

Detaljer

VRM og forventninger til arbeidet i VO

VRM og forventninger til arbeidet i VO VRM og forventninger til arbeidet i VO Nordland fylkeskommune Rådgiver/Lars Ekker 17.03.2011 19.03.2011 1 Innhold Generelt om roller og organisering Hvilke forventninger har vi til vannområdene og arbeidet

Detaljer

intern evaluering i direktoratene

intern evaluering i direktoratene Forslag til tema og hjelpespørsmål for intern evaluering i direktoratene Versjon 150917 Hensikten med denne evalueringen er intern: hvordan etatene selv har deltatt i og opplevd planperioden, og forbedringspunkter

Detaljer

Vann-Nett og medvirkning i gjennomføringen av EUs vanndirektiv og vannforvaltning

Vann-Nett og medvirkning i gjennomføringen av EUs vanndirektiv og vannforvaltning Vann-Nett og medvirkning i gjennomføringen av EUs vanndirektiv og vannforvaltning GIS i vassdrag, 20. 21. januar 2010 NOVA konferansesenter, Trondheim Hege Sangolt, Direktoratet for naturforvaltning EUs

Detaljer

PLANPROGRAM. Forvaltningsplan for vannregion Agder Regional plan for vassdrag, grunnvann og kystnært vann.

PLANPROGRAM. Forvaltningsplan for vannregion Agder Regional plan for vassdrag, grunnvann og kystnært vann. PLANPROGRAM Forvaltningsplan for vannregion Agder 2016-2021 Regional plan for vassdrag, grunnvann og kystnært vann. Kontaktinformasjon for Vannregion Agder Vannregion Agder, ved vannregionmyndigheten,

Detaljer

Dato: 9. juni Høring - Utkast til Planprogram for Forvaltningsplan for vatn

Dato: 9. juni Høring - Utkast til Planprogram for Forvaltningsplan for vatn Dato: 9. juni 2011 Byrådssak 1291/11 Byrådet Høring - Utkast til Planprogram 2010-15 for Forvaltningsplan for vatn 2016-2021 UHSA SARK-03-201100219-129 Hva saken gjelder: Hordaland fylkeskommune har ved

Detaljer

Møte med Ofoten Regionråd - Arbeidet med vannforskriften

Møte med Ofoten Regionråd - Arbeidet med vannforskriften Møte med Ofoten Regionråd - Arbeidet med vannforskriften Nordland fylkeskommune Rådgiver Lars Ekker 17.02.2011 24.02.2011 1 Innhold i presentasjonen Vannforskriften og den nye vannforvaltningen Organisering

Detaljer

Forslag til Handlingsprogram for Finnmark vannregion og grensevassdragene 2016

Forslag til Handlingsprogram for Finnmark vannregion og grensevassdragene 2016 Forslag til Handlingsprogram for Finnmark vannregion og grensevassdragene 2016 Høringsforslag 01.10.2014 Finnmark vannregion og norsk del av den norskfinske vannregionen Tana, Pasvik og Neiden 2016-2021

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION ROGALAND 2016-2021

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION ROGALAND 2016-2021 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 04.11.2015 2010/3916-36288/2015 / M10 Saksbehandler: Berit Weiby Gregersen Saksnr. Utvalg Møtedato 15/128 Fylkesutvalget 24.11.2015 15/87 Fylkestinget 08.12.2015 REGIONAL

Detaljer

Handlingsprogram 2016

Handlingsprogram 2016 Handlingsprogram 2016 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma 2016 2021 Foto: Svein Erik Skøien vannportalen.no/glomma Handlingsprogram for regional plan for vannforvaltning i vannregion

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning, fra fjell til fjord. Vattenrådens dag, 21. februar, Karlstad

Helhetlig vannforvaltning, fra fjell til fjord. Vattenrådens dag, 21. februar, Karlstad Helhetlig vannforvaltning, fra fjell til fjord Vattenrådens dag, 21. februar, Karlstad Arne Magnus Hekne Miljørådgiver Trine Frisli Fjøsne Rådgiver vannforvaltning Innføringen/implementeringen av Eu`s

Detaljer

MEDVIRKNING- VANNFORSKRIFTEN I NORDLAND

MEDVIRKNING- VANNFORSKRIFTEN I NORDLAND MEDVIRKNING- VANNFORSKRIFTEN I NORDLAND ORGANISERING For å nå en målsetting om en mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannet i Nordland, er det viktig å skape engasjement på alle nivåer

Detaljer

Handlingsprogram for Finnmark vannregion og Norsk-finsk vannregion 2016

Handlingsprogram for Finnmark vannregion og Norsk-finsk vannregion 2016 Handlingsprogram for Finnmark vannregion og Norsk-finsk vannregion 2016 www.vannportalen.no Kystfisker ved Sørøya, Sørøya, Seiland og Kvaløya med innland vannområde. Foto: Tor Harry Bjørn Beskrivelse av

Detaljer

Mål, hovedprinsipper, sentrale begrep. Anders Iversen, DN

Mål, hovedprinsipper, sentrale begrep. Anders Iversen, DN Mål, hovedprinsipper, sentrale begrep Anders Iversen, DN Oversikt 1. Innledning om vanndirektiv og vannforskrift 2. Organisering av arbeidet 3. Hovedgrep i vanndirektivet og vannforskriften 4. Fasene i

Detaljer

Vattenförvaltning og åtgärdsprogram i Norge. Anders Iversen, prosjektleder

Vattenförvaltning og åtgärdsprogram i Norge. Anders Iversen, prosjektleder Vattenförvaltning og åtgärdsprogram i Norge Anders Iversen, prosjektleder Norge-Finland Norge www.dirnat.no Vattenförvaltning i Norge Vannforskriften. Organisering i Norge. 1. og 2. syklus i Norge. Beslutninger.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Siv Kristin Berge SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31

Detaljer

Handlingsprogram 2016

Handlingsprogram 2016 Handlingsprogram 2016 Regional plan for vannforvaltning i de norske delene av vannregion Västerhavet, Grensevassdragene 2016-2021 Foto: Arne Magnus Hekne vannportalen.no/glomma Handlingsprogram for regional

Detaljer

Gjennomføringen av EUs vanndirektiv i Norge med vekt på vannkraft. Jo Halvard Halleraker Direktoratet for naturforvaltning

Gjennomføringen av EUs vanndirektiv i Norge med vekt på vannkraft. Jo Halvard Halleraker Direktoratet for naturforvaltning Gjennomføringen av EUs vanndirektiv i Norge med vekt på vannkraft Jo Halvard Halleraker Direktoratet for naturforvaltning johh@dirnat.no Miljømål basert på klassifisering Miljøtilstand Status miljømål

Detaljer

Handlingsprogram for Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen - 2016

Handlingsprogram for Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen - 2016 Handlingsprogram for Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen - 2016 2. Høringsutkast Høringsfrist: 19. august 30. september 2015 Beskrivelse av planen Regional plan for vannregion

Detaljer

Helhetlig vannforvaltningsplan for Troms

Helhetlig vannforvaltningsplan for Troms Vannregion Troms Helhetlig vannforvaltningsplan for Troms Prinsipper og prosess Vannregionutvalgsleder Gunnar Davidsson Prinsippene for vannforvaltning: Fire hovedtyper vann: kystvann, elvevassdrag, innsjøer

Detaljer

Kort innføring i planprosessen og høringsdokumentene. Høringskonferanse, 3. oktober 2014 V/ Vegard Næss, vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune

Kort innføring i planprosessen og høringsdokumentene. Høringskonferanse, 3. oktober 2014 V/ Vegard Næss, vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune Kort innføring i planprosessen og høringsdokumentene Høringskonferanse, 3. oktober 2014 V/ Vegard Næss, vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune Vannregion Rogaland - Grensene følger omtrent fylkesgrensene

Detaljer

Mange bekker små gjør en stor Å!

Mange bekker små gjør en stor Å! Mange bekker små gjør en stor Å! Fra helhetlig tenkning til helhetlig handling i 2016-2021? Kristin Uleberg Vest-Agder fylkeskommune Prosjektleder for vannregion Agder 1.(formål) fastsettelse av Formålet

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR ALTA, LOPPA OG STJERNØYA VANNOMRÅDE Vannregion Finnmark

PROSJEKTPLAN FOR ALTA, LOPPA OG STJERNØYA VANNOMRÅDE Vannregion Finnmark PROSJEKTPLAN FOR ALTA, LOPPA OG STJERNØYA VANNOMRÅDE 2013 2015 Vannregion Finnmark Forsidefoto: Pollen, Alta kommune. Foto: Bjørnar Strøm-Hågensen Forord Finnmark fylkeskommune er vannregionmyndighet i

Detaljer

Hurdal kommune Plan og utvikling

Hurdal kommune Plan og utvikling Hurdal kommune Plan og utvikling Vannregionmyndigheten for Glomma v/østfold fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2010/1401-3 130 Odd Sverre Buraas 16.06.2011

Detaljer

Dagsorden. 1. Organisering i vannregionen. 2. Fylkesmannens rolle. 3. Rolle og oppgaver VRM/øvrige fylkeskommuner Handlingsprogram Årsrapportering

Dagsorden. 1. Organisering i vannregionen. 2. Fylkesmannens rolle. 3. Rolle og oppgaver VRM/øvrige fylkeskommuner Handlingsprogram Årsrapportering Dagsorden 1. Organisering i vannregionen 2. Fylkesmannens rolle 3. Rolle og oppgaver VRM/øvrige fylkeskommuner Handlingsprogram Årsrapportering Planrullering Planprogram 4. Informasjon Forvaltningsplan

Detaljer

Handlingsprogram Regional plan for vannforvaltning for vannregion Rogaland

Handlingsprogram Regional plan for vannforvaltning for vannregion Rogaland Handlingsprogram 2016-2018 Regional plan for vannforvaltning for vannregion Rogaland 2016 2021 Vedtatt av fylkestingene i vannregionen - desember 2015 1 Beskrivelse av regional plan og tiltaksprogram Regional

Detaljer

Jo Halvard Halleraker Direktoratet for naturforvaltning (DN)

Jo Halvard Halleraker Direktoratet for naturforvaltning (DN) Jo Halvard Halleraker Direktoratet for naturforvaltning (DN) johh@dirnat.no Når vi målene? Hvor trengs nye tiltak? Karakterisering & analyse av miljøtilstand Skal danne grunnlaget for: Behov for videre

Detaljer

HØRING AV PLANPROGRAM - VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION GLOMMA

HØRING AV PLANPROGRAM - VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION GLOMMA Arkivsaksnr.: 07/2626-25 Arkivnr.: K54 Saksbehandler: Miljøvernkonsulent, Kari-Anne Steffensen Gorset HØRING AV PLANPROGRAM - VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION GLOMMA Hjemmel:

Detaljer

Fristene løper, vi har begrensede ressurser både i forhold til personell og midler til overvåking, problemkartlegging og kjøp av konsulenttjenester

Fristene løper, vi har begrensede ressurser både i forhold til personell og midler til overvåking, problemkartlegging og kjøp av konsulenttjenester Fristene løper, vi har begrensede ressurser både i forhold til personell og midler til overvåking, problemkartlegging og kjøp av konsulenttjenester og ekspertvurderinger fra institutter. I denne presentasjonen

Detaljer

2/13 13/ /13 GJENNOMGANG AV FORSLAG TIL VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL - VANNREGION TROMS

2/13 13/ /13 GJENNOMGANG AV FORSLAG TIL VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL - VANNREGION TROMS Næringsetaten SAKSLISTE Utvalg: : 06.06.2013 Tid: 10:30-00:00 Møtested: Fylkeshuset Saksnr. Arkivsaksnr. Løpenr. Gradering Tittel 1/13 13/1232-9 20460/13 FORLENGELSE AV OPPNEVNELSE AV VANNREGIONUTVALGET

Detaljer

VANN FRA FJELL TIL FJORD

VANN FRA FJELL TIL FJORD VANN FRA FJELL TIL FJORD REGIONAL PLAN FOR VASSREGION HORDALAND. Anne Mette Mydland Prosjektleder Vannområde Vest Grønn etat, Bergen kommune Foto: BKK VANNFOREKOMST: En avgrenset og betydelig mengde av

Detaljer

RISSA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. Rissa Kommunestyre. Arkiv: M00 Dato: Saksbehandler: Sara Zambon

RISSA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. Rissa Kommunestyre. Arkiv: M00 Dato: Saksbehandler: Sara Zambon RISSA KOMMUNE Arkiv: M00 Dato: 28.11.2011 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa Kommunestyre Saksbehandler: Sara Zambon DELTAKELSE I NORDRE FOSEN VANNOMRÅDE Sakens bakgrunn og innhold: Bakgrunnen for

Detaljer

Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Evaluering av vannforvaltningsarbeidet

Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Evaluering av vannforvaltningsarbeidet Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Evaluering av vannforvaltningsarbeidet 2010-2015 Hvor enig eller uenig er du i at arbeidet med vannforskriften bidrar til at vi nærmere oss målene som er beskrevet

Detaljer

Karakterisering og klassifisering. - informasjonsmøte om vanndirektivet for vannområdene i Aust-Agder

Karakterisering og klassifisering. - informasjonsmøte om vanndirektivet for vannområdene i Aust-Agder Karakterisering og klassifisering - informasjonsmøte om vanndirektivet for vannområdene i Aust-Agder 1 juni 2010 Innhold Karakterisering av vannforekomster Vurding av mulig risiko Klassifisering av miljøtilstand

Detaljer

Jo Halvard Halleraker Steinar Sandøy Direktoratet for naturforvaltning (DN)

Jo Halvard Halleraker Steinar Sandøy Direktoratet for naturforvaltning (DN) Jo Halvard Halleraker Steinar Sandøy Direktoratet for naturforvaltning (DN) Sentrale begreper Karakterisering (def.): Med karakterisering menes iht Vannforksriftens 15: 1) avgrensning i hensiktsmessige

Detaljer

Arbeidet med vannforskriften

Arbeidet med vannforskriften Arbeidet med vannforskriften status og veien videre V/Tanja Øverland, Prosjektleder for vannområdene Gjerstad/Vegår, Nidelva og Tovdal Vannforskriften kort fortalt Mål: god økologisk status i alle vannforekomster

Detaljer

Regionale vannforvaltningsplaner Et nytt regime? Tor Simon Pedersen

Regionale vannforvaltningsplaner Et nytt regime? Tor Simon Pedersen Regionale vannforvaltningsplaner Et nytt regime? Tor Simon Pedersen 19.6.2015 Dypdykk i vann! Vannseksjonen 17.02.2014 Vannforvaltning i Norge Regionale vannforvaltningsplaner Hvordan står det til med

Detaljer

Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene

Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene Vannregionene: Fra Tydal i nord til Fredrikstad i sør. Norges Lengste elv Norges største innsjø 13 % av Norges areal 13 vannområder:

Detaljer

Høringsforslag: Handlingsprogram Regional plan for vannforvaltning for vannregion Rogaland

Høringsforslag: Handlingsprogram Regional plan for vannforvaltning for vannregion Rogaland Høringsforslag: Handlingsprogram 2016-2018 Regional plan for vannforvaltning for vannregion Rogaland 2016 2021 Versjon: - VRU sin tilslutning av 24. juni 2015 1 Om høringen Forslag til Handlingsprogram

Detaljer

Kapittel 3 Formålet med planarbeidet

Kapittel 3 Formålet med planarbeidet Kapittel 3 Formålet med planarbeidet 3.1 Den nye vannforvaltningen Den nye vannforvaltningen i Norge er hjemlet i forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften), som siden 01.01.2007 har vært

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkestinget Fylkesutvalget Samferdsel, miljø og klimakomiteen

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkestinget Fylkesutvalget Samferdsel, miljø og klimakomiteen Saksnr.: 2015/14720 Løpenr.: 85081/2015 Klassering: K54 Saksbehandler: Hilde Rønning Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkestinget 2011-2015 02.12.2015 Fylkesutvalget 2011-2015

Detaljer

Handlingsprogram for vannregion Vest-Viken

Handlingsprogram for vannregion Vest-Viken Handlingsprogram for vannregion Vest-Viken 2016 1 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021 består av tre dokumenter: 1. Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken

Detaljer

Prosjektplan for Vassområde Vest

Prosjektplan for Vassområde Vest Prosjektplan for Vassområde Vest Bakgrunn Arbeidet med regionale forvaltningsplaner for vann er hjemlet i Forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften), som er en verifisering av EUs rammedirektiv

Detaljer

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann. Line Fjellvær, Direktoratet for naturforvaltning

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann. Line Fjellvær, Direktoratet for naturforvaltning Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann Line Fjellvær, Direktoratet for naturforvaltning Foto: Jo H. Halleraker Foto: Vegdirektoratet Foto: Magnus Voje Foto: Direktoratet for naturforvaltning Foto:

Detaljer

Kommunens oppfølging av vannforskriften. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland

Kommunens oppfølging av vannforskriften. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Kommunens oppfølging av vannforskriften Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Innhold Kort om regional plan for vannforvaltning for Vannregion Nordland og Jan Mayen

Detaljer

Kraftbransjen og vanndirektivet - Regionvise kontaktmøter

Kraftbransjen og vanndirektivet - Regionvise kontaktmøter Kraftbransjen og vanndirektivet - Regionvise kontaktmøter Vinter 2012 Geir Taugbøl Det blir laget en plan for «ditt» vann Alle vannforekomster skal inngå i en forvaltningsplan under vanndirektivet Potensielt

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av Klima- og miljødepartementets arbeid med å sikre et godt vannmiljø og bærekraftig bruk av vannressursene

Riksrevisjonens undersøkelse av Klima- og miljødepartementets arbeid med å sikre et godt vannmiljø og bærekraftig bruk av vannressursene Riksrevisjonens undersøkelse av Klima- og miljødepartementets arbeid med å sikre et godt vannmiljø og bærekraftig bruk av vannressursene Nasjonal vannmiljøkonferanse, torsdag 3. november 2016 Målet med

Detaljer

Deres ref: Vår ref: (bes oppgitt ved svar) Dato 2014/858-6/K70/RUNGAR Dok:80/

Deres ref: Vår ref: (bes oppgitt ved svar) Dato 2014/858-6/K70/RUNGAR Dok:80/ Selbu kommune Næring, landbruk og kultur Sør-Trøndelag fylkeskommune Erling Skakkes gate 14, Fylkeshuset 7004 Trondheim Melding om vedtak Deres ref: Vår ref: (bes oppgitt ved svar) Dato 2014/858-6/K70/RUNGAR

Detaljer

De ulike delene i denne figuren vil bli nærmere gjennomgått i påfølgende slides.

De ulike delene i denne figuren vil bli nærmere gjennomgått i påfølgende slides. Dette foredraget gir en gjennomgang av de mest sentrale delene knyttet til Vannforskriftens 15 om karakterisering og tilhørende analyser. Resultatet av dette arbeidet skal Norge rapportere til ESA, for

Detaljer

- Organisering, prosess, framdrift

- Organisering, prosess, framdrift Fylkesmannen i Oppland Vannområde Mjøsa - Organisering, prosess, framdrift Odd Henning Stuen - daglig leder Vassdragsforbundet - Vassdragsforbundet ser dagens lys etter initiativ fra styringsgruppen

Detaljer

Behandla i: Møtedato: Sak nr: Hovudutval for lokal utvikling /14 HØRING - FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION ROGALAND

Behandla i: Møtedato: Sak nr: Hovudutval for lokal utvikling /14 HØRING - FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION ROGALAND Klepp kommune Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51 42 98 00 SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK Behandla i: Møtedato: Sak nr: Hovudutval for lokal utvikling 25.11.2014 87/14 Saksbehandler: Svein Oftedal Arkiv: 121 K70 Arkivsak:

Detaljer

Vannforskriften 12 krav til ny virksomhet

Vannforskriften 12 krav til ny virksomhet Klima- og miljødepartementet Vannforskriften 12 krav til ny virksomhet Malin Fosse Helsfyr, 14. mars 2016 Gjennomføring av vanndirektivet i Norge EUs vanndirektiv er gjennomført i norsk rett ved vannforskriften

Detaljer

Saksbehandler: Miljøvernkonsulent, Kari-Anne Steffensen Gorset

Saksbehandler: Miljøvernkonsulent, Kari-Anne Steffensen Gorset Arkivsaksnr.: 10/2264-2 Arkivnr.: K54 Saksbehandler: Miljøvernkonsulent, Kari-Anne Steffensen Gorset HØRING AV PLANPROGRAM - VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION VEST - VIKEN

Detaljer

Risiko miljøtilstand 2021?

Risiko miljøtilstand 2021? Miljøtilstand med vekt på karakterisering/risko Iht 15 og Vedl II, III - Forskrift om rammer for vannforvaltning Miljøtilstand (2010) Karakterisering Økonomisk analyse Risiko miljøtilstand 2021? Jo H.

Detaljer

Vanndirektivet/Vannforskriften. Vannområder og regionale vannforvaltningsplaner. Koblingen til opprydding spredt avløp i Eidsvoll kommune

Vanndirektivet/Vannforskriften. Vannområder og regionale vannforvaltningsplaner. Koblingen til opprydding spredt avløp i Eidsvoll kommune Vanndirektivet/Vannforskriften Vannområder og regionale vannforvaltningsplaner Koblingen til opprydding spredt avløp i Eidsvoll kommune Foredrag 29. mai 2018. Eidsvoll kommune, Panorama kino. Av: Helge

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR TANA VANNOMRÅDE (2013-2015), VANNREGION FINNMARK. Karasjok, Tana, Berlevåg og Gamvik kommuner.

PROSJEKTPLAN FOR TANA VANNOMRÅDE (2013-2015), VANNREGION FINNMARK. Karasjok, Tana, Berlevåg og Gamvik kommuner. PROSJEKTPLAN FOR TANA VANNOMRÅDE (2013-2015), VANNREGION FINNMARK. Karasjok, Tana, Berlevåg og Gamvik kommuner. Forord Prosjektet Tana vannområde er et samarbeid mellom kommunene Tana, Karasjok, Berlevåg

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 10/1194 Tittel: SAKSPROTOKOLL - HØRING AV REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION ROGALAND

Saksprotokoll. Arkivsak: 10/1194 Tittel: SAKSPROTOKOLL - HØRING AV REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION ROGALAND Saksprotokoll Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtedato: 04.12.2014 Sak: 45/14 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 10/1194 Tittel: SAKSPROTOKOLL - HØRING AV REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR

Detaljer

Innkalling og sakspapirer til møte i vannregionutvalget 29. april 2014

Innkalling og sakspapirer til møte i vannregionutvalget 29. april 2014 Vår dato: 16.04.2014 Vår ref: 201300046-230 Arkivkode: --- Gradering: Deres ref: Saksbehandler: Kerry Maria Agustsson Telefon: +4778963036 Kerry.Maria.Agustsson@ffk.no Ann-Solveig Sørensen Fylkeshuset

Detaljer

Beskrivelse av planen

Beskrivelse av planen Beskrivelse av planen Regional plan for vannregion Nordland ble vedtatt av fylkestinget i desember 2015 (FT-sak 179-2015). Planen er utarbeidet i tråd med forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften)

Detaljer

Melding om vedtak i sak 15/112 Regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane vassregion Sluttbehandling

Melding om vedtak i sak 15/112 Regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane vassregion Sluttbehandling UTVIKLINGSAVDELINGEN Sogn og Fjordane fylkeskommune Askedalen 2 6863 Leikanger Vår dato: 17.12.2015 Vår referanse: 2012/42-15 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Hilde Reine, tlf. 32 80 86

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning

Helhetlig vannforvaltning Program Helhetlig vannforvaltning Vanndirektivet bakgrunn, hovedprinsipper og gjennomføring Berit Weiby Gregersen, Aust-Agder fylkeskommune Vanndirektivet Helhetlig vannforvaltning i hele Europa Et gigantisk

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION VEST-VIKEN

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION VEST-VIKEN 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 04.11.2015 2010/5337-36289/2015 / M10 Saksbehandler: Berit Weiby Gregersen Saksnr. Utvalg Møtedato 15/127 Fylkesutvalget 24.11.2015 15/86 Fylkestinget 08.12.2015 REGIONAL

Detaljer

Regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram Om arbeidsmetoder og prioriteringer!

Regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram Om arbeidsmetoder og prioriteringer! Foto: Nils J. Tollefsen Foto: Vegard Næss Foto: Oddvar Johnsen Regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram Om arbeidsmetoder og prioriteringer! Nasjonal høringskonferanse, 28. oktober 2014 V/ Vegard

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 K70 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 K70 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 K70 Arkivsaksnr.: 14/11059-1 Dato: 12.11.14 HØRING - REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR VANNREGION VESTVIKEN, VANNOMRÅDENE

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Høringsuttalelse til regional vannforvaltningsplan for vannregion Trøndelag fra Tydal kommune

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Høringsuttalelse til regional vannforvaltningsplan for vannregion Trøndelag fra Tydal kommune TYDAL KOMMUNE Arkiv: K54 Arkivsaksnr: 2009/2-36 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk Formannskapet Kommunestyret Høringsuttalelse

Detaljer