Etterbruk av Vestfoldbanen Farriseidet - Eidanger stasjon. Formannskapet har behandlet saken i møte sak 54/16

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Etterbruk av Vestfoldbanen Farriseidet - Eidanger stasjon. Formannskapet har behandlet saken i møte sak 54/16"

Transkript

1 Arkivsak-dok. 16/06415 Arkivkode Saksbehandler John Lium Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannska et /16 SAKSPROTOKOLL Etterbruk av Vestfoldbanen Farriseidet - Eidanger stasjon Formannskapet har behandlet saken i møte sak 54/16 Møtebehandlin Ingen nye forslag fremlagt Votering Rådmannens innstilling enst vedtatt Vedtak Porsgrunn kommune er positiv til å igangsette et prosjekt i samarbeid med Larvik kommune for å avklare om det er mulig å få realisert en sammenhengende turveg/tursti på eller delvis langs Vestfoldsbanens strekning Farriseidet Eidanger stasjon. Jernbaneverket tilbyr seg vederlagsfritt å avhende denne strekningen til henholdsvis Larvik og Porsgrunn kommuner når ny dobbeltsporet bane skal tas i bruk i Jernbaneverkets forutsetning for vederlagsfri avhending er at arealet skal brukes til samferdselsformål/infrastrukturformål. Porsgrunn kommune tar til etterretning hvordan prosessen er tenkt lagt opp ved at det først vil bli utarbeidet en mulighetsstudie/forprosjekt der det bl.a. skal avklares ressursbruk i arbeidet, hvordan prosjektet skal organiseres, inkl. arbeidsgrupper og referansegrupper, omfanget av registreringer, økonomiske konsekvenser og om det vil være nødvendig med utarbeidelse av reguleringsplan. Før selve mulighetsstudien/forprosjektet igangsettes skal det legges fram for politisk behandling en grovkalkyle som gir grunnlag for å bevilge midler for gjennomføring av dette første trinn i prosjektet.

2 á

3 Arkivsak-dok. 16/ Saksbehandler John Lium Saksgang Møtedato Formannskapet ETTERBRUK AV VESTFOLDBANEN FARRISEIDET - EIDANGER STASJON Rådmannens innstilling Porsgrunn kommune er positiv til å igangsette et prosjekt i samarbeid med Larvik kommune for å avklare om det er mulig å få realisert en sammenhengende turveg/tursti på eller delvis langs Vestfoldsbanens strekning Farriseidet Eidanger stasjon. Jernbaneverket tilbyr seg vederlagsfritt å avhende denne strekningen til henholdsvis Larvik og Porsgrunn kommuner når ny dobbeltsporet bane skal tas i bruk i Jernbaneverkets forutsetning for vederlagsfri avhending er at arealet skal brukes til samferdselsformål/infrastrukturformål. Porsgrunn kommune tar til etterretning hvordan prosessen er tenkt lagt opp ved at det først vil bli utarbeidet en mulighetsstudie/forprosjekt der det bl.a. skal avklares ressursbruk i arbeidet, hvordan prosjektet skal organiseres, inkl. arbeidsgrupper og referansegrupper, omfanget av registreringer, økonomiske konsekvenser og om det vil være nødvendig med utarbeidelse av reguleringsplan. Før selve muiighetsstudienlforprosjektet igangsettes skal det legges fram for politisk behandling en grovkalkyle som gir grunnlag for å bevilge midler for gjennomføring av dette første trinn i prosjektet. Vedlegg: 1. Dokumentliste saksoversikt, dat Oversiktskart over banestrekning som skal nedlegges 3. Jernbaneverkets likelydende brev, dat , til Porsgrunn og Larvik kommuner 4. Kommunestyret i Larviks verbalpunkt 17 i Strategidokument , sak 225/15 5. Melding til Larvik Formannskap, dat , vedrørende etterbruk av jernbanetraséen mellom Farriseidet og Eidanger stasjon 6. Utdrag av Stortingsproposisjon 60 ( ) «Retningslinjer for avhending av fast eiendom i forbindelse med nedlegging av sidebaner» 7. Utdrag fra stortingsmelding «7.8 Politikk for nedlagte jernbanestrekninger» 1

4 0. Viktige punkt i saken 0 Når Vestfoldbanens nye dobbeltsporete jernbanestrekning mellom Farriseidet og Porsgrunn sentrum blir tatti bruk høsten 2018, vil Jernbaneverket legge ned dagens jernbanespor mellom Farriseidet og Eidanger stasjon.. Porsgrunn og Larvik kommuner mottok høsten 2015 likelydende brev fra Jernbaneverket (JBV) der det vises til Samferdselsdepartementets retningslinjer i forbindelse med nedlegging av eksisterende baner.. JBV orienterer i brevet om at det dersom ikke er andre interesser for arealene så vil alle jernbanetekniske installasjoner som skinner og sviller med mer bli fjernet og linjegrunnen vil bli avhendeti henhold til Statens avhendingsinstruks.. JBV vil bidra til en samfunnsmessig fornuftig aweiing av de ulike ønsker for etterbruk.. JBV vil kunne avhende traséen vederlagsfritt til kommunene dersom arealene skal benyttes til samferdselsformål/infrastrukturformål. 0 Dersom kommunene har ønsker om å regulere til nye formål bør dette igangsettes så raskt som mulig. Eventuelle nye formål bør være avklart innen utgangen av Larvik og Porsgrunn kommuner har igangsatt forberedende arbeid for å få vurdert nærmere om det kan realiseres en etterbruk i form for turveg/tursti på strekningen.. Det har vært avholdt flere møter mellom kommunene i dette arbeidet, der også de to fylkeskommunene og Fylkesmannen i Telemark har deltatt.. Larvik og Porsgrunn legger opp til å få utarbeidet en mulighetsstudie/forprosjekt for å få avklart om det realistisk å benytte det kommende nedlagte jernbanesporet til et slikt formål. - Det knytter seg store sikkerhetsmessige utfordringer til opparbeidingen og driften av en turveg/tursti på denne jernbanestrekningen, dette spesielt på grunn av de mange tunnelene på den del av strekningen som ligger i Larvik. 1. Bakgrunnen for saken Jernbaneverket orienterte i likelydende brev. dat til Porsgrunn og Larvik kommuner om at kommunene innen utgangen av 2016 må ta stilling til den framtidige arealbruk av Vestfoldbanens banestrekning mellom Farriseidet og Eidanger når det nye dobbeltsporet Farriseidet Porsgrunn blir tatt i bruk i september Jernbaneverket (JBV) orienterte om at de vil fjerne skinnegangen og tekniske installasjoner og fylle på et lag med subbus for å få et fast og fint dekke egnet for gange/sykling på traséen, og vederlagsfritt overføre banestrekningen til de respektive kommuner. Vederlagsfri overføring betinger at arealene skal brukes til samferdselsformåll-infrastrukturformål. Den frist som JBV har gitt kommunene for å ta stilling til den framtidige arealbruken innebærer at planleggingsprosessen snarest må komme i gang. Administrasjonene ser det som nødvendig å få politiske forankring for å sette i gang en prosess for å få avklart den kommende etterbruken avjernbanestrekningen. Porsgrunn og Larvik ønsker å samarbeide om denne prosessen. I tillegg til å få politisk aksept for igangsetting av planlegging av etterbruken vil vi orientere om at denne planleggingen vil innebære kostnader for kommunene. Administrasjonene vil 2

5 komme tilbake den kostnadsmessige siden i form av en egen sak med forslag til størrelse på nødvendig bevilgning for å gjennomføre planleggingen av etterbruken. Kommunene har allerede mottatt flere henvendelser fra berørte interesser med ønsker for etterbruken avjernbanestrekningen, både fra private interesser og fra lag/organisasjoner og offentlige instanser. Vi vurderer mulighetene for å få noe midler både til planlegging og gjennomføring av etterbruken fra andre kilder, avhengig av foreslått arealbruk. i Porsgrunn er det i Bjørkedal etablert en arbeidsgruppe som arbeider for atjord- og skogbruksinteressene skal prioriteres ved etterbruken av jernbanestrekningen. 2. Aktuelle former for etterbruk av jernbanestrekningen Det skal belyses hvilke muligheter som foreligger for å få etablert en sammenhengende form for turveg/sykkelveg/tursti fra Larvik til Porsgrunn slik at kyststi-nettet langs Vestfoldkysten kan knyttes sammen med turstinetteti Porsgrunn og videre nordover til Gjerpensdalen i Skien. Påjernbanestrekningen lengst ned mot Eidanger kan det være aktuelt at traséen gis en g/s-veg standard. Det har også framkommet ønsker om at hele strekningen bør få en bredde som innebærer at den kan benyttes til rulleski/sykling o.l. Det endelige valg av standard på traséen på den kommende nedlagte strekningen, vil bli avklart gjennom den videre planprosessen. Fra landbruksinteressene og fra grunneiere langs jernbanestrekningen i Porsgrunn er det klart signalisert ønsker om at etterbruken må være jordbruksformål der traséen krysser sammenhengende jordbruksarealer og at det videre må tas hensyn til skogbruksinteressene langs traséen. 3. Tidligere planleggingsprosess i Porsgrunn kommune En reguleringsplanprosess i perioden i Porsgrunn for etterbruken av jernbanestrekningen ble ikke sluttført på grunn av konflikter mellom jordbruksinteressene og friluftsinteressene. l dette planforslaget var det lagt opp til etablering av en sammenhengende tursti, men på de strekninger hvor traséen krysser større jordbruksarealer ble det lagt opp til turstien skulle ligge på utmark. Dette for å imøtekomme eierne av disse jordbruksarealene som mente det var rimelig å forvente at disse strekningene avjernbanetraséen skulle bli omdisponert til jordbruksformål. Utfordringen ved dette forslaget til løsning ble store ved at det delvis var andre grunneiere for disse utmarksarealene enn for jordbruksarealene nærmest jernbanelinja. Disse store uenighetene i kombinasjon med kommunens behov for å prioritere andre presserende reguleringsplanoppgaver medførte at reguleringsplanarbeidet dessverre ikke ble sluttført. l Larvik kommune har det ikke tidligere vært igangsatt noen reguleringsplanprosess for etterbruk av sin del av jernbanestrekningen. 4. Eksisterende politiske føringer for etterbruk av jernbanestrekningen Det foreligger allerede noen politiske føringer både i Larvik og Porsgrunn for etterbruk av jernbanestrekningen. l Larvik er etterbruken omtalt i kommunens Strategidokument , sak 225/15, vedtakets verbalpunkter pkt. 17 (se vedlegg 4). Her ønsker kommunestyret en etterbruk av denne traséen til «glede og nytte for allmennheten». Det påpekes at dette er en akse mellom to idrettsbyer, langs et vernet vassdrag med høy merkevareverdi og at det også er et viktig område i 3

6 reiselivssammenheng og ikke minst for Folkehelse. Videre ble det i fra administrasjonen gitt en melding, dat , til Formannskapet med en orientering om dette nå igangsatte arbeidet med etterbruken i samarbeid med Porsgrunn kommune. l Porsgrunn kommune ble det ved sluttbehandlingen av kommuneplanens arealdel (F-sak 94/14) orientert om at Jernbaneverket i sin høringsuttalelse «har signalisert at de i planperioden vil begynne et arbeid hvor etterbruk avjernbanen i Bjørkedal/Oklungen skal vurderes. Dette arbeidet vil kommunen engasjere seg i, og resultatet av kommende prosess vil innarbeides ved neste revisjon». 5. Igangsatt prosess med planlegging av etterbruk av jernbanestrekningen 5.1 Prosessen Denne samarbeidsprosessen mellom Larvik og Porsgrunn kommuner legger opp til at det først startes opp med utarbeidelse av en mulighetsstudie/forprosjekt der det bl.a. må tas stilling til om det vil være behov for utarbeidelse av reguleringsplan. Det kan i denne forbindelse nevnes at Holmestrand kommune i sin planlegging av etterbruk for en kommende nedlagt jernbanestrekning ikke har utarbeidet reguleringsplan. Dette bl.a. fordi den nye arealbruken bare omfatter arealer innenfor Jernbaneverkets eiendom. I mulighetsstudien vil det være aktuelt å belyse følgende temaer : Friluftsliv Folkehelse Turisme/reiseliv Sport/idrett Lokale gs-forbindelser Jordbruk Skogbruk Andre arealbruksinteresser Det vil være viktig å få en fullstendig teknisk rapport om alle sider ved jernbanestrekningen. Det vil videre bli en svært viktig side ved mulighetsstudien å få oversikt over hvilken standard som sikkerhetsmessig er nødvendig å gi en slik turveg/tursti og hvilke driftsmessige konsekvenser denne turvegen/turstien vil gi. Spesielt på Larviksiden av jernbanelinja vil det være store utfordringer ved at det er mange tunneler og lange strekninger med rasfare, både steinras og isras, samtidig som det er bratt fra jernbanelinja ned mot Farris. l Porsgrunn er det bare én tunnel med påfølgende sikkerhetsutfordringene. Jernbanetunnelene skal i utgangspunktet være trygg forjernbanetrafikk, men er ikke bygd med tilfredsstillende sikkerhet for ferdsel av gående/ syklende. Det vil derfor bli aktuelt å se nærmere på alternative løsninger, herunder om det er mulig å legge turvegen/turstien rundt (over) tunneler for å kunne få en sammenhengende trasé. Men da vil mulighetene for å oppnå universell utforming trolig ikke lenger være til stede. Et annet sentralt tema i mulighetsstudien vil være å få oversikt over mulighetene til å få økonomisk støtte fra ulike offentlige instanser og private organisasjoner for å kunne finansiere prosjektet. Det synes som om det kan være mange mulige kilder for 4

7 å få støtte til et slikt samfunnsnyttig prosjekt. Selv med betydelig støtte vil det trolig bli økonomisk utfordrende å få etablert en trygg sammenhengende allmenn tilgjengelig trasé mellom Larvik og Porsgrunn og å drifte denne. Både Fylkesmennene og Fylkeskommunene må gis mulighet for involvering i prosjektet. Ved de forarbeider til prosessen som så langt har vært gjennomført har det vært pekt på at mulighetsstudien/forprosjektet må omfatte følgende tema:. Roller, organiseringen av prosjektet, inkl. arbeidsgrupper og referansegrupper. Ressursbruk - personer, kompetanse (inkl. jernbaneteknisk kompetanse) og økonomi (vedr. prosjektarbeidet).. Registreringer av status på tunneler, bruer, risikoutsatte strekninger m.m.. Behov for sikringstiltak. Standard på turvegen/sykkelvegen/turstien (bredde, dekke, sikringstiltak vedr. tunneler og sideterreng, belysning m.m.). Vurdering av alternative løsninger (legge traséen utenom tunneler). Registreringer av eierforhold langs traséen og juridiske forhold knyttet til tidligere eieres rettigheter (og landbruksmyndighetenes holdning tilbakeføring). Grovkalkyler for kostnader til opparbeiding inkl. sikring, og drift/vedlikehold ved de ulike løsningene. o Undersøke mulighetene for tilskuddsordninger (muligheter for statlig eierskap?) og andre mulige finansieringskilder) o Avklare om det er behov for utarbeidelse av arealplan hjemlet i plan- og bygningsloven, og i så tilfelle valg av plantype (reg.plan, KP-delplangeografisk eller tematisk). 5.2 Forholdet til landbruksinteressene o runneierne lan s 'ernbanelin'a Det må i prosessen avklares hvor tunge landbruksinteressene er på de ulike deler av jernbanestrekningen og om disse interessers ønskeri større eller mindre grad skal imøtekommes. Fra grunneiere langs dagens jernbanelinje er det signalisert at det er utfordringer i tilknytning til installasjoner/infrastruktur når dagens jernbanedrift opphører. Disse interessekonfliktene skal ikke inngå i kommunenes arbeid med etterbruken. Eventuell uenighet om slike forhold må løses privatrettslig mellom disse partene. 6. Rådmannens vurdering og kommentarer Rådmannen mener at det nå haster med få en grundig vurdering av de muligheter som åpner seg ved den kommende nedleggelse avjernbanestrekningen Farriseidet Eidanger stasjon. Det knytter seg betydelige samfunnsinteresser til å få etablert en sammenhengende turveg/tursti-korridor på denne strekningen. Samtidig ser vi klart at det vil kunne bli svært krevende økonomisk å gi denne korridoren en sikkerhetsmessig forsvarlig standard og å kunne drifte denne på en tilfredsstillende måte. Den skisse til prosess i saken som Porsgrunn og Larvik kommuner i dialog med Fylkeskommunene og Fylkesmannen i Telemark nå legger opp til, synes å kunne bli et godt redskap for å gi et svar på om det vil være mulig å få etablert en slik, helst 5

8 sammenhengende, turveg/tursti korridor på denne strekningen. Vi forutsetter at det i arbeidet blir opprettholdt en tett kontakt med Jernbaneverket. Det vil være viktig å se til at mulighetsstudien/forprosjektet blir grundig og at det legges til rette for medvirkning fra alle berørte interesser langs traséen. Fra den tidligere planprosessen i Porsgrunn er vi godt kjent med at det knytter seg konflikter til en etablering av en turveg/tursti på dagens jernbanelinje. Administrasjonen vil komme med en politisk sak om finansiering av mulighetsstudien/forprosjektet når det blir avklart hvilke kostnader som vil knytte seg til denne del av prosessen. 7. Rådmannens konklusjon Rådmannen anbefaler at det arbeides videre i tråd med den skisserte prosess i kap. 5, og at en snarlig kommeri gang med en mulighetsstudie/forprosjekt med siktemål å få avklart om det er kan etableres og driftes en, helst sammenhengende, turveg/tursti-korridor på dagens jernbanestrekning Farriseidet Eidanger stasjon. Rådmannens innstilling framgår av sakens førsteside. 6

ORIENTERINGSMØTE OM ETTERBRUK AV VESTFOLDBANEN

ORIENTERINGSMØTE OM ETTERBRUK AV VESTFOLDBANEN ORIENTERINGSMØTE 12.06.17 OM ETTERBRUK AV VESTFOLDBANEN REFERAT: Møtestart kl. 18.00. Kantine Teknisk bygg Det var 22 frammøtte. Disse var grunneiere av tilgrensende eiendommer, samt representanter fra

Detaljer

Grenland Landbrukskontor Skien Porsgrunn Siljan

Grenland Landbrukskontor Skien Porsgrunn Siljan Grenland Landbrukskontor Skien Porsgrunn Siljan Porsgrunn kommune Postboks 128 3901 PORSGRUNN Deres ref. Vår ref. Dato 17/21137-2 01.09.17 Kommunens arbeid med avklaring av etterbruk av Vestfoldbanen -

Detaljer

Utbyggingsavtaler for Strandholmen Sør og Nord - framforhandlet avtaleutkast til godkjenning - bevilgning

Utbyggingsavtaler for Strandholmen Sør og Nord - framforhandlet avtaleutkast til godkjenning - bevilgning Holmestrand kommune Saksbehandler: Jan Endre Aasmundtveit telefon: 33 06 41 82 JournalpostID 16/124 ArkivsakID 13/3949 Arkivkode PlanID - 2012012, PlanID - 2012022, K2 - L81, K3 - &01 Utbyggingsavtaler

Detaljer

Innsigelsesbefaring 2.mars del 2. Bane NORs innsigelse til rekkefølgebestemmelse om etterbruk

Innsigelsesbefaring 2.mars del 2. Bane NORs innsigelse til rekkefølgebestemmelse om etterbruk Innsigelsesbefaring 2.mars del 2 Bane NORs innsigelse til rekkefølgebestemmelse om etterbruk Etterbruk av dagens jernbane Jernbaneverket fremmet innsigelse til Hamar kommunes forslag til rekkefølgekrav

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Saksframlegg Referanse 2012/920-3 Vår saksbehandler Runar Stustad, tlf 32808687 Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalget for samferdselssektoren 29.05.2012 Fylkesutvalget

Detaljer

AVTALE ETTERBRUK M.V. AV NEDLAGT JERNBANE FOR STREKNINGEN ESPA SØRLI

AVTALE ETTERBRUK M.V. AV NEDLAGT JERNBANE FOR STREKNINGEN ESPA SØRLI AVTALE OM ETTERBRUK M.V. AV NEDLAGT JERNBANE FOR STREKNINGEN ESPA SØRLI mellom Jernbaneverket Postboks 4350 2308 Hamar Org.nr: 971 033 533 og Stange kommune Postboks 214, 2336 Stange Org.nr: 970 169 717

Detaljer

FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VENNESLA UTLEGGING TIL HØRING

FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VENNESLA UTLEGGING TIL HØRING VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 16/00165-18 Arkivkode 140 Saksbehandler Eirik Aarrestad Saksgang Møtedato Plan- og økonomiutvalget 12.04.2016 FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VENNESLA 2016-2019 UTLEGGING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Drangedal kommune. KDP - Toke med Oseidvann - revidert forslag. Høring og offentlig ettersyn

Drangedal kommune. KDP - Toke med Oseidvann - revidert forslag. Høring og offentlig ettersyn Drangedal kommune S aksutskrift Arkivsak - dok. 17/01391-30 Saksbehandler Mona Stenberg Straume KDP - Toke med Oseidvann - revidert forslag. Høring og offentlig ettersyn Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L12

Hurum kommune Arkiv: L12 Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2016/3084 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 25.03.2019 A-sak. Fastsetting av planprogram - Forslag til reguleringsplan Hurum Pukkverk - Hurum Pukk AS Saksnr Utvalg

Detaljer

VEDTAK AV FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VENNESLA

VEDTAK AV FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VENNESLA VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 16/00165-32 Arkivkode 140 Saksbehandler Eirik Aarrestad Saksgang Møtedato Plan- og økonomiutvalget 07.06.2016 Kommunestyret 16.06.2016 VEDTAK AV FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI

Detaljer

Oppsummering av merknadsbehandlingen

Oppsummering av merknadsbehandlingen Oppsummering av merknadsbehandlingen Ringsaker kommunestyre 23.11.16 JBV v/ Lars Eide, Marit K. Bjørke og Sverre Setvik Agenda Merknadsbehandlingen samlet sett Merknadsbehandlingen i Ringsaker Endringer

Detaljer

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget /18

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget /18 VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 16/02322 Arkivkode Saksbehandler Eirik Aarrestad Behandlet av Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget 06.02.2018 12/18 SAKSPROTOKOLL Forslag til ny kommuneplan for Vennesla

Detaljer

Regionalt planforum Oppstart reguleringsplan dobbeltspor Sørli - Åkersvika. 14. mars 2018 Fylkeshuset

Regionalt planforum Oppstart reguleringsplan dobbeltspor Sørli - Åkersvika. 14. mars 2018 Fylkeshuset Regionalt planforum Oppstart reguleringsplan dobbeltspor Sørli - Åkersvika 14. mars 2018 Fylkeshuset Planlagt framdrift og medvirkning Oppstart februar 2018 Frist for innspill 23. mars Bane NORs forslag

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3787 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ATKOMST TIL SØRBY GNR.127, BNR 121, SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Ivar Holt Arkiv: 611 L13

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/788 REGULERINGSPLAN SALTO - MOTORSPORTBANE Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: RNR 50485 Saksnr.: Utvalg Møtedato 75/13 Formannskap 11.06.2013 85/13 Formannskap

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 28.01.2016 Sak: 11/16 Tittel: Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling Resultat: Behandlet

Detaljer

Jernbaneverkets handlingsprogram 2014-2017 - høringsuttalelse

Jernbaneverkets handlingsprogram 2014-2017 - høringsuttalelse Moss kommune Saksutredning Jernbaneverkets handlingsprogram 2014-2017 - høringsuttalelse Saksbehandler: Terje Pettersen Dato: 12.11.2013 Arkivref.: 13/48760/FA-N21 Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Beh.status

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Teknisk utvalg /15 2 Kommunestyret /15

Saksgang Møtedato Saknr 1 Teknisk utvalg /15 2 Kommunestyret /15 Bamble kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 14/04114-16 Arkivkode. 80/2, 80/5 Saksbehandler Eva Sætre Andersen Saksgang Møtedato Saknr 1 Teknisk utvalg 17.06.2015 72/15 2 Kommunestyret 10.09.2015 62/15 Gbnr.

Detaljer

Flatanger kommune. Saksframlegg. Rådmann i Flatanger. Sluttbehandling av planprogram for revidering av kommuneplanens arealdel

Flatanger kommune. Saksframlegg. Rådmann i Flatanger. Sluttbehandling av planprogram for revidering av kommuneplanens arealdel Flatanger kommune Rådmann i Flatanger Saksmappe: 2013/3765-23 Saksbehandler: Rune Strøm Saksframlegg Sluttbehandling av planprogram for revidering av Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap Flatanger

Detaljer

Saksnummer Møtedato Teknisk utvalg 008/

Saksnummer Møtedato Teknisk utvalg 008/ Klassering: Arkivsak: Saksbehandler: 2014/3 14/5557/1 Tove Ursin Hellebust Utvalg Saksnummer Møtedato Teknisk utvalg 008/15 28.01.2015 Adkomst Lysåsskogen fra Vestaveien - igangsetting av planarbeid Vedlegg:

Detaljer

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/9689-67 Dato: 28.09.2015 KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR INTERCITYSTREKNINGEN AV VESTFOLDBANEN;

Detaljer

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner.

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Hurum kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/942 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 08.10.2012 A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Saksnr

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 08/452 REGULERINGSPLAN - IBESTAD GOLFBANE 2. GANGS BEHANDLING Saksbehandler: Gunnar Paulsen Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 20/10 Formannskap 08.02.2010

Detaljer

BYPLANEN - VEDR. LØSNING AV INNSIGELSE FOR OMRÅDET T1

BYPLANEN - VEDR. LØSNING AV INNSIGELSE FOR OMRÅDET T1 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 232/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 27.10.2014 86/14 Kommunestyret 03.11.2014 BYPLANEN - VEDR. LØSNING AV INNSIGELSE FOR OMRÅDET T1

Detaljer

Saksframlegg LØTEN KOMMUNE

Saksframlegg LØTEN KOMMUNE Samlet saksfremstilling Arkivsak: 18/375 Saknr Utvalg Møtedato 13/18 Formannskapet 14.03.2018 Løpenummer: 2551/18 Saksnummer: 18/375 Arkivkoder: Saksbehandler: Bente Hagen Saksframlegg LØTEN KOMMUNE PLANPROGRAM

Detaljer

Modernisering av Vestfoldbanen

Modernisering av Vestfoldbanen 1 Modernisering av Vestfoldbanen Larvik Porsgrunn på 12 minutter Informasjonsmøte i Porsgrunn 25. januar 2010 2 Agenda 1. Presentasjon og innledning 2. Fra enkeltspor til dobbeltspor 3. Forslag til videre

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNEPLAN FOR RINGERIKE KOMMUNE - FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

REVISJON AV KOMMUNEPLAN FOR RINGERIKE KOMMUNE - FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM REVISJON AV KOMMUNEPLAN FOR RINGERIKE KOMMUNE - FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Arkivsaksnr.: 12/4035 Arkiv: 140 Saksnr.: Utvalg Møtedato 86/13 Formannskapet 11.06.2013 / Kommunestyret Forslag til vedtak:

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommuneplanutvalget /14 2 Kommunestyret /14. Kommuneplanens arealdel Sluttbehandling.

Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommuneplanutvalget /14 2 Kommunestyret /14. Kommuneplanens arealdel Sluttbehandling. Saksutskrift Arkivsak-dok. 12/00207-196 Arkivkode. Overordna plan Saksbehandler Knut Baklid Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommuneplanutvalget 26.06.2014 8/14 2 Kommunestyret 27.08.2014 51/14 Kommuneplanens

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /14

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /14 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag SAKSUTSKRIFT Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 16.09.2014 154/14 Endringer i Lov om motorferdsel i utmark. Bruk av snøscooter til fornøyelseskjøring. Høring

Detaljer

Avklaring i formannskapet.

Avklaring i formannskapet. Avklaring i formannskapet. I løpet av prosessen med planstrategiarbeidet er det fra rådmannen tatt opp forholdet mellom planstrategi, samfunnsplan og arealplan. Spesielt er det forholdet til sentrale temaer

Detaljer

Drangedal kommune. Detaljreguleringsplan for Smibekkhavna, endelig godkjenning (sluttbehandling)

Drangedal kommune. Detaljreguleringsplan for Smibekkhavna, endelig godkjenning (sluttbehandling) Drangedal kommune S aksutskrift Arkivsak - dok. 17/00580-30 Saksbehandler Mona Stenberg Straume Detaljreguleringsplan for Smibekkhavna, endelig godkjenning (sluttbehandling) Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for landbruk og teknikk /15

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for landbruk og teknikk /15 SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 15/04149-1 Saksbehandler Jørgen Amos Ruud Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for landbruk og teknikk 2015-2019 28.10.2015 52/15 Planprogram for Vingulmorkveien og Torsbekkdalen

Detaljer

Modernisering av Vestfoldbanen. Larvik Porsgrunn på 12 minutter

Modernisering av Vestfoldbanen. Larvik Porsgrunn på 12 minutter Modernisering av Vestfoldbanen Larvik Porsgrunn på 12 minutter Farriseidet - Porsgrunn AGENDA Presentasjon Generelt om prosjektet Reguleringsplanforslaget Spørsmål og innspill Farriseidet - Porsgrunn Farriseidet

Detaljer

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad.

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Saksprotokoll - Kommuneplanutvalget 13.04.2016 Behandling: Befaring foretatt. Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Kommuneplanutvalget

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Kommunestyret /10

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Kommunestyret /10 Horten kommune Vår ref. 10/6602 09/5285-31 / FE-142, REGP- 99002 Saksbehandler: Tore Rolf Lund Kommuneplanens arealdel 2011-2022 Vedtak av planprogram Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.03.2010

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling /14 2 Kommunestyret /14

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling /14 2 Kommunestyret /14 Saksutskrift Arkivsak-dok. 13/01008-34 Arkivkode. 0620-5032 Saksbehandler Trond Bølstad Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 14.08.2014 34/14 2 Kommunestyret 27.08.2014 54/14 Detaljregulering

Detaljer

Kommunedelplan dobbeltspor Sørli - Brumunddal (Intercity Dovrebanen) Innsigelser til planvedtak i Ringsaker kommune og Stange kommune

Kommunedelplan dobbeltspor Sørli - Brumunddal (Intercity Dovrebanen) Innsigelser til planvedtak i Ringsaker kommune og Stange kommune Statsråden Fylkesmannen i Hedmark Postboks 4034 2306 HAMAR Deres ref 2014/8237 Vår ref 16/4199-84 Dato 02.06.2017 Kommunedelplan dobbeltspor Sørli - Brumunddal (Intercity Dovrebanen) Innsigelser til planvedtak

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato:

Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 05.10.2016 A-sak. Kommunal planstrategi 2015-19 med tilhørende forslag om å rullere Kommuneplanens arealdel og å oppheve

Detaljer

Reguleringsplan Turveg Skare - Hastensund, Tromøy - 1. gangsbehandling

Reguleringsplan Turveg Skare - Hastensund, Tromøy - 1. gangsbehandling Saksprotokoll Reguleringsplan Turveg Skare - Hastensund, Tromøy - 1. gangsbehandling Arkivsak-dok. 16/29348 Saksbehandler Klara Malene Vangsnes Behandlet av Møtedato Saknr 1 Kommuneplanutvalget 28.06.2017

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 120/ Planid Reguleringsplan Kryssende veg over Merakerbanen ved Kvernmoen - Høring

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 120/ Planid Reguleringsplan Kryssende veg over Merakerbanen ved Kvernmoen - Høring Side 1 av 5 sider Meråker kommune Arkiv: 2017002 Arkivsaksnr: 2017/239-2 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 120/17 14.12.2017 Planid 2017002 Reguleringsplan

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for Rødberg barnehage, gnr/bnr, 55/275-2.gangsbehandling

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for Rødberg barnehage, gnr/bnr, 55/275-2.gangsbehandling LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2014/1659 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 3716/2015 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk styre 21.04.2015 26/15 Kommunestyret 23.04.2015 23/15

Detaljer

Plan og forvaltning Vår dato Vår referanse Deres referanse ARHO/2014/11-91

Plan og forvaltning Vår dato Vår referanse Deres referanse ARHO/2014/11-91 OPPDAL KOMMUNE Særutskrift 1 av 5 Plan og forvaltning Vår dato Vår referanse Deres referanse 19.09.2014 ARHO/2014/11-91 Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Vår saksbehandler Direkte

Detaljer

Porsgrunn kommune Byutvikling

Porsgrunn kommune Byutvikling Porsgrunn kommune Byutvikling Arkivsak-dok. 17/12699-1 Saksbehandler Cathrine Nedberg Saksgang Møtedato Formannskapet 30.11.2017 Høringsuttalelse til forslag til endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnummer. Kultur og byutviklingsutvalget /19 Kommunestyret /19

Saksgang Møtedato Saksnummer. Kultur og byutviklingsutvalget /19 Kommunestyret /19 Arkivsak-dok. 19/00754-20 Saksbehandler Maria Bryksina Saksgang Møtedato Saksnummer Kultur og byutviklingsutvalget 04.06.2019 30/19 Kommunestyret 18.06.2019 31/19 Saksfremlegg Detaljregulering for gang-

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Teknisk utvalg /15 2 Kommunestyret /15

Saksgang Møtedato Saknr 1 Teknisk utvalg /15 2 Kommunestyret /15 Bamble kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 13/04581-28 Arkivkode. L 12 Sekkekilen Saksbehandler Henry Hvalvik Saksgang Møtedato Saknr 1 Teknisk utvalg 28.01.2015 6/15 2 Kommunestyret 12.02.2015 5/15 Områderegulering

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL

KOMMUNEPLANENS AREALDEL Side 1 av 8 NOTODDEN KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr. Utvalg Møtedato 72/17 Kommunestyret 05.10.2017 Saksbehandler: Harald Sandvik Arkivkode: PLAN 142 Arkivsaksnr: 17/895 KOMMUNEPLANENS AREALDEL

Detaljer

Reguleringsplan for Batteriveien, gbnr 45/1608: politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8)

Reguleringsplan for Batteriveien, gbnr 45/1608: politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8) NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Richard Sletten Nilsen L.nr.: 23081/2011 Arkivnr.: 20110008/L12 Saksnr.: 2011/1934 Utvalgssak Reguleringsplan for Batteriveien, gbnr 45/1608: politisk

Detaljer

JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT

JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Side 1 av 6 JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT R.f. SAKSGANG: Utvalg Møtedato: Utvalgsaksnr Eldrerådet Møtedato 07.10.2013 25/13 Kommunalt Møtedato Råd for Funksjonshemmede 04.10.2013 26/13 Formannskap Møtedato

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Teknisk utvalg /15 2 Kommunestyret /15

Saksgang Møtedato Saknr 1 Teknisk utvalg /15 2 Kommunestyret /15 Bamble kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 14/02548-30 Arkivkode. L12 Saksbehandler Eva Sætre Andersen Saksgang Møtedato Saknr 1 Teknisk utvalg 17.06.2015 71/15 2 Kommunestyret 10.09.2015 61/15 Reguleringsendring

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Saksframlegg Ark.: L12 201502 Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/2048-18 Saksbehandler: Jon Sylte DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Vedlegg: 1. Planprogram for OTG Skeikampen 26.06.2017

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN Arkivsaksnr.: 17/177-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN Arkivsaksnr.: 17/177-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN 16122017001 Arkivsaksnr.: 17/177-2 FORESPØRSEL OM REGULERING AV OMRÅDE MÅLBAKKEN SAMT TILSTØTENDE OMRÅDE NORD/NORDVEST FOR MÅLBAKKEN Ferdigbehandles i:

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 007/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker

Saksnr. Utvalg Møtedato 007/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker PLANNAVN - Solnes - Arkiv: detaljregulering, GBNR - 427/1/2, FA - L13 Arkivsak: 17/187-1 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik Dato: 06.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 007/17 Hovedutvalg for miljø-

Detaljer

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Kommuneplanutvalget /25

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Kommuneplanutvalget /25 Saksprotokoll Turvei Buhaven - Skudestrand, Tverrdalsøy 1. gangs behandling av reguleringsplan Arkivsak-dok. 16/29354 Saksbehandler Edle Iren Johnsen Behandlet av Møtedato Saknr 1 Kommuneplanutvalget 14.02.2018

Detaljer

Oppsummering av merknadsbehandlingen

Oppsummering av merknadsbehandlingen Oppsummering av merknadsbehandlingen Stange kommunestyre 23.11.16 JBV v/ Lars Eide, Marit K. Bjørke og Sverre Setvik Agenda Merknadsbehandlingen samlet sett Merknadsbehandlingen i Stange Endringer i revidert

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram for områderegulering av Herbergåsen næringspark

SAKSFRAMLEGG. Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram for områderegulering av Herbergåsen næringspark Arkivsak: 2017/1093-30 Arkiv: L12 Saksbehandler: Maria Runden SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for teknikk, næring og kultur 30.01.2018 Formannskapet 06.02.2018 Varsel om oppstart av planarbeid

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget ARENDAL KOMMUNE Våre saksbehandlere Kristin Fløystad, tlf 37013094 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2012/707 / 9 Ordningsverdi: 143 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Forslag til

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/4566-38 (37+36+35+34+33+31) SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR VARDEVEIEN 41, GNR 115/62 OG 116/2 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler:

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Kommunestyret 16/ Områdereguleringsplan Gjevilvassveiene - planprogram

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Kommunestyret 16/ Områdereguleringsplan Gjevilvassveiene - planprogram OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Jan Kåre Husa Referanse JAHU/2015/1367-53/504.116 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Kommunestyret 16/7 09.03.2016 Områdereguleringsplan Gjevilvassveiene

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Saksmappe:2017/382 Saksbehandler:STL Dato:12.05.2017 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 53/17 Plan- og bygningsrådet 01.06.2017 31/17 Kommunestyret 15.06.2017 Fastsetting av

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 83/ Kommunestyret 89/ Planid Reguleringsplan Pulden - 2.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 83/ Kommunestyret 89/ Planid Reguleringsplan Pulden - 2. Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2017006 Arkivsaksnr: 2017/424-16 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 83/17 21.09.2017 Kommunestyret 89/17 25.09.2017

Detaljer

Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig ettersyn

Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig ettersyn Arkivsak-dok. 16/00090-50 Saksbehandler Øyvind Andreas Sørlie Saksgang Møtedato Planutvalget 06.09.2017 Kommunestyret 20.09.2017 Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 18/1 Saksmappe: :2009/278-20 Saksbehandler: :STL Dato: 04.04.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/11 Plan- og Bygningsrådet 12.05.2011

Detaljer

Varsel om igangsetting av arbeid med «Detaljregulering av dobbeltspor på strekningen Stjørdal-Åsen i Stjørdal og Levanger kommune

Varsel om igangsetting av arbeid med «Detaljregulering av dobbeltspor på strekningen Stjørdal-Åsen i Stjørdal og Levanger kommune «AddressBlock» «Adresse» «PostnrPoststed» Deres ref.: Vår ref.: Dato: Click here to enter text. Marte Nordhus 2016-08-26 Varsel om igangsetting av arbeid med «Detaljregulering av dobbeltspor på strekningen

Detaljer

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Sandnes,

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Sandnes, Forslag til Planprogram Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Sandnes, 2015-2030 Innhold 1. Bakgrunn og formål med planarbeidet 1.1 Nye forutsetninger og rammer for kulturminnevernarbeidet

Detaljer

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Gang-

Detaljer

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter.

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Saksprotokoll - Bystyret 27.01.2011 Behandling: Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Bystyret vedtok enstemmig at representanten

Detaljer

Saksframlegg. Fylkesutvalget FORSLAG TIL VEDTAK. Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak

Saksframlegg. Fylkesutvalget FORSLAG TIL VEDTAK. Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/11900-18 Saksbehandler Nils Andre Gundersen Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 04.04.2017 Fastsetting av planprogram for "Aktive Austegder II" Regional plan for idrett, friluftsliv,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. 13/20 Hovedutvalg for arealbruk og drift /20 Kommunestyret - Bjugn kommune

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. 13/20 Hovedutvalg for arealbruk og drift /20 Kommunestyret - Bjugn kommune Bjugn KOMMUNE Arkiv: 140 Dato: 02.04.2013 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 13/20 Hovedutvalg for arealbruk og drift 23.04.2013 13/20 Kommunestyret - Bjugn kommune 29.04.2013 Saksbehandler: Lisa Ekmann

Detaljer

Etnedal kommune. Kommuneplanens arealdel Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret /17

Etnedal kommune. Kommuneplanens arealdel Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret /17 Etnedal kommune Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 14.09.2017 071/17 Mappe JournalID ArkivID Saksbehandler 17/530 17/4036 142, 20170130, L10 Rolf Erik Poppe Kommuneplanens arealdel 2018-2028 Vedlegg:

Detaljer

Fylkesdelplan for Hardangervidda bakgrunn, status og videre arbeid

Fylkesdelplan for Hardangervidda bakgrunn, status og videre arbeid Fylkesdelplan for Hardangervidda bakgrunn, status og videre arbeid Prosjektleder Ellen Korvald Nore og Uvdal 12. mai 2009: Utgangspunkt for prosjektet Planprogrammets rammer Lokale prosesser Oppdrag fra

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk /17 2 Bystyret /17

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk /17 2 Bystyret /17 SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 15/02405-30 SaksbehandlerSvein M. Agnalt Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk 2016-2019 30.08.2017 47/17 2 Bystyret 2015-2019 14.09.2017 84/17 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Hol kommune Saksutskrift

Hol kommune Saksutskrift Hol kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 14/02679-21 Arkivkode. Dagali-18 Saksbehandler Trond Bølstad Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 13.11.2014 49/14 2 Kommunestyret 26.11.2014 85/14

Detaljer

Oppsummering av merknadsbehandlingen og innsendt plan til 2. gangs behandling

Oppsummering av merknadsbehandlingen og innsendt plan til 2. gangs behandling Oppsummering av merknadsbehandlingen og innsendt plan til 2. gangs behandling Hamar kommunestyre 30.11.16 Lars Eide Planleggingssjef Sverre Setvik Planleggingsleder Jernbaneverkets formelle oversendelser

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 07/1217-78 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN MARTODDEN UTBYGGINGSAVTALER Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 162/07 HAMAR FORMANNSKAP 22.08.2007

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 18/22 Planutvalg /53 Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato 18/22 Planutvalg /53 Kommunestyret Gjerstad kommune Samfunnsenheten Saksfremlegg Dato: Arkivref: 23.08.2018 2017/179-20 / Q80 Svein Brattekleiv 37 11 97 21 svein.brattekleiv@gjerstad.kommune.no Saksnr Utvalg Møtedato 18/22 Planutvalg 11.09.2018

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. Behandling av planforespørsler i strid med kommuneplanens arealdel

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. Behandling av planforespørsler i strid med kommuneplanens arealdel STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 141 Arkivsaksnr: 2015/4946-1 Saksbehandler: Geir Aspenes Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Behandling av planforespørsler i strid med kommuneplanens arealdel Rådmannens

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /18 Kommunestyret /18. Arkivsak ID 17/1755 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola

Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /18 Kommunestyret /18. Arkivsak ID 17/1755 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 12.06.2018 052/18 Kommunestyret 19.06.2018 051/18 Arkivsak ID 17/1755 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Kommuneplanens arealdel 2019-2031 -Vestvågøy kommune

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget /17 Formannskapet /17 Bystyret /17

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget /17 Formannskapet /17 Bystyret /17 Saksnr.: 2016/7514 Dokumentnr.: 102 Løpenr.: 38867/2017 Klassering: Intercity dobbeltspor Haug-Seut Saksbehandler: Torill Nilsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 06.04.2017 26/17

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/561 SØKNAD OM ENDRING AV REGULERINGSPLAN LØVNES HYTTEOMRÅDE OG MIDTRE VERRAFJORDEN Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS Reg.plan Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Kragerø kommune Kommunalområde Samfunn

Kragerø kommune Kommunalområde Samfunn Kragerø kommune 4.2 - Kommunalområde Samfunn Arkivsak-dok. 17/03590-2 Saksbehandler Elke Karlsen Saksgang Hovedutvalg for samfunn Møtedato Høring av forslag til endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven

Detaljer

Planområdet Larvik. Planområdet Porsgrunn

Planområdet Larvik. Planområdet Porsgrunn Med hjemmel i Plan- og bygningsloven 12-8 varsles det oppstart med regulering av dobbeltspor på strekningen Farriseidet-Porsgrunn. Planområdet er en utvidelse av regulert enkeltspor vedtatt i Larvik kommunestyre

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30 EIDSBERG KOMMUNE Ungdomsrådet MØTEINNKALLING 02.05.2013/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.05.2013 Tid: 15.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen onsdag 08.05.13 kl 13.00 tlf.

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 22/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 28.01.2013 6/13 Kommunestyret 04.02.2013 SAMFERDSELSSTRATEGI FOR ØVRE ROMERIKE, VEDTAK

Detaljer

ARHO/2016/ /233/1. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 17/

ARHO/2016/ /233/1. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 17/ OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 23 Vår saksbehandler Arild Hoel Referanse ARHO/2016/1551-22/233/1 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 17/43 09.05.2017 Endring av reguleringsplanen for Vognill

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/ Side 1 av 5 sider Meråker kommune Arkiv: 2016001 Arkivsaksnr: 2016/98-7 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/16 02.06.2016 Planid 2016001 Reguleringsplan

Detaljer

Bamble kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Teknisk utvalg /18 2 Kommunestyret /18

Bamble kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Teknisk utvalg /18 2 Kommunestyret /18 Bamble kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 17/06020-25 Saksbehandler Henry Hvalvik Detaljregulering ny plan Plan id 323 gbnr. 4/83-4/216 m.fl. Coop Herre Saksgang Møtedato Saknr 1 Teknisk utvalg 18.04.2018

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/295 REGULERINGSPLAN - VALSET MARINA Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS reg.plan Saksnr.: Utvalg Møtedato 29/14 Formannskapet 25.06.2014 61/14 Formannskapet

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Faks E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Faks E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: I. Katharina

Detaljer

FASTSETTING/ VEDTAK PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV LANDBASERT LAKSEOPPDRETT PÅ KVALNES - ANDFJORD AS

FASTSETTING/ VEDTAK PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV LANDBASERT LAKSEOPPDRETT PÅ KVALNES - ANDFJORD AS ANDØY KOMMUNE FASTSETTING/ VEDTAK PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV LANDBASERT LAKSEOPPDRETT PÅ KVALNES - ANDFJORD AS Saksbehandler Arkivsaksnummer Per Gunnar Olsen 17/441 Saksnr. Utvalg Møtedato 114/2017

Detaljer

Oppheving av reguleringsplaner, 1. gangs behandling og offentlig høring. Utvalg Utvalgssak Møtedato

Oppheving av reguleringsplaner, 1. gangs behandling og offentlig høring. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid kommune Saksmappe: 2017/3153-18 Saksbehandler: Thomas Åhrèn Saksframlegg Oppheving av reguleringsplaner, 1. gangs behandling og offentlig høring Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådmannens innstilling

Detaljer

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 13/ /13 L

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 13/ /13 L RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Rådmannen Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 13/1538-2 10853/13 L12 30.04.2013 DETALJREGULERING FOR E16 EGGEMOEN

Detaljer

ARHO/2017/ /246/2. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 19/

ARHO/2017/ /246/2. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 19/ Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 28 Referanse ARHO/2017/1528-26/246/2 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 19/4 28.01.2019 Forslag til detaljreguleringsplan for Vangsenget

Detaljer

ÅSNES KOMMUNE. Sakspapir. Saksnr. Utvalg Møtedato 031/17 Formannskap /17 Kommunestyre Arkiv: K1-100

ÅSNES KOMMUNE. Sakspapir. Saksnr. Utvalg Møtedato 031/17 Formannskap /17 Kommunestyre Arkiv: K1-100 ÅSNES KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utvalg Møtedato 031/17 Formannskap 12.06.2017 066/17 Kommunestyre 26.06.2017 Saken avgjøres av: Saksansvarlig: Lindeberg, Nils Arkiv: K1-100 Arkivsaknr: 14/661 Planstrategi

Detaljer

Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen. Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram for ny kommunedelplan for snøscooterløyper

Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen. Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram for ny kommunedelplan for snøscooterløyper Trysil kommune Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen Adresseliste datert 10.03.2014 Vår ref. 2013/4220-5650/2014 Deres ref. Arkiv K01 Saksbehandler Erik Johan Hildrum Direkte telefon 47 47 29 73

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2009/1358-38 Arkiv: 0203 R0901 Dato: 12.06.2013 SAMLET SAKSPROTOKOLL Saksbehandler: Hanne Karin Tollan Utv.saksnr Utvalg Møtedato 19/13 Fast

Detaljer

Fv. 247 Hov sentrum - Rådyrvegen Fv. 130 Hov stasjon - idrettsplassen

Fv. 247 Hov sentrum - Rådyrvegen Fv. 130 Hov stasjon - idrettsplassen Fv. 247 Hov sentrum - Rådyrvegen Fv. 130 Hov stasjon - idrettsplassen Gang- og sykkelveg Søndre Land kommune Teknisk detaljplan, reguleringsplan og byggeplan Rådyrvegen\Styringsdokumenter\Prosjektbestilling.doc

Detaljer