ÅRSMØTE år for friluftslivet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE 2008 25 år for friluftslivet 1983-2008"

Transkript

1 ÅRSMØTE år for friluftslivet

2 2 Ny flytebrygge på Smedholmen, Fitjar Prosjektet Friluftsliv for alle med HT Dugnad på Gurokaien på Stora-Romsa Friluftslivets dag i Djupadalen, Haugesund Styret i Bergen og Omland Friluftsråd på Romsa Opparbeiding av grillplass ved Eivindsvann Vinterstemning fra Holsvika i Sveio Ny brygge på nytt område, Nautøy på Stord

3 3 ÅRSMØTE 2008 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FRILUFTSRÅDET VEST TORSDAG 27. MARS 2008 Årsmøtet avholdes i Nygaardsalen, i Tysværtunet like bak Aksdalsenteret. Kl. Program: Dragavika, befaring badeplass i vinterdrakt, jmf. kartvedlegg Tysværtunet, matøkt Velkommen til Tysvær ved ordfører Harald Stakkestad Årsmøte ( Kulturinnslag, kl 1500) Konstituerende styremøte Slutt Forslag til dagsorden: 1. ÅPNING Åpning av årsmøtet v/ styreleder Svein Ivar Langhelle 2. ÅRSMELDING 2007, forslag... s REGNSKAP 2007 og revisjonsberetning, forslag... s ARBEIDSPROGRAM 2008, forslag... s BUDSJETT 2008, forslag... s MEDLEMSKONTINGENT 2009, forslag... s KVINNHERAD SOM NY MEDLEMSKOMMUNE OG VEDTEKTSENDRING.. s VALG, valgkomiteen sin innstilling legges fram på årsmøtet s INNKOMNE SAKER for Friluftsrådet Vest Svein Ivar Langhelle (s) leder Oddvin Øvernes daglig leder Forsidefoto: Badeliv i Dragavika, Tysvær. Baksidefoto: Breiavikjo, Rommetveit, Stord

4 2. ÅRSMELDING ARBEIDET I STYRET OG ADMINISTRASJONEN Etter årsmøtet i 2007 har styret i Friluftsrådet hatt følgende sammensetting: Bokn: Stord: Bømlo Etne: Fitjar: Haugesund: Karmøy: Sauda: Sveio: Tysvær: Vindafjord: Styremedlemmer Svein Ivar Langhelle, leder Astrid Larsen, nestleder Terje Olav Nesse Oddvar Åsheim, Ove Gjerde, Dagfinn Våge John K. Holvik Lars Øverland Elisabeth Enerstvedt Ola S. Apeland Josef Blikra Arbeidsutvalget har bestått av Svein Ivar Langhelle, Astrid Larsen, Josef Blikra, Elisabeth Enerstvedt og Dagfinn Våge. Arbeidsdeling mellom styret, arbeidsutvalget og administrasjonen er ført videre etter tidligere praksis. Årsmøtet 2007 ble avholdt i Vindafjord. I 2007 ble det avholdt 5 styremøter og behandla 39 saker. Det har vært 3 AU-møter, der 16 saker er behandla. Friluftsrådet har i 2007 hatt følgende fast ansatte: Oddvin Øvernes som daglig leder, Knut-Arild Sørensen, informasjonsansvarlig, Andreas Dunkley, driftsansvarlig, Kari Dommersnes friluftssekretær i 50 % stilling. Bjørn Opheim, oppsynsmann. Friluftsrådet har i tillegg hatt 2 sommervikar i tillegg til flere engasjerte til driftsoppgaver i områdene og til opparbeidingstiltak i områdene. Totalt er det i 2007 utført ca.76 månedsverk. Det er avgitt uttalelser til kommuneplaner, frilufts- og idrettsplaner, kystsoneplaner og andre planer som har vært viktige for friluftsliv i kommunene. KURS / KONFERANSER. Friluftsrådet Vest har deltatt på Landskonferanse i Kristiansand med Direktoratet, FL og Midt-Agder Friluftsråd som vertskap. Friluftsrådet var representert med styreleder, Astrid Larsen og Dagfinn Våge samt Knut-Arild Sørensen og Oddvin Øvernes fra administrasjonen. Årsmøtet til Friluftsrådenes Landsforbund ble avholdt samme sted den 2.juni. Svein Ivar Langhelle, Astrid Larsen og Dagfinn Våge var våre utsendinger. Oddvin Øvernes deltok i et møte med miljøvernminister Helen Bjørnøy i juli med FL og Jæren Friluftsråd som vertskap. Oddvin Øvernes, har tatt kurs i regi av BI/Sr-bank 1 Rogaland, Proskolen, samt i et forprosjekt for næringsutvikling i Fitjarøyane. Øvernes er med i styringsgruppa for prosjektet Friluftsliv for alle, et prosjekt i regi av Haugesund Turistforening hvor friluftsrådet deltar både i styringsgruppa og reint praktisk med aktiviteter i ressursgruppa. Knut-Arild Sørensen deltok med innlegg på samling for pilotkommuner Universell tilrettelegging på Stord, og med innlegg på landskonferansen for fysisk fostring på Universitetet i Stavanger. Andreas Dunkley har tatt kurs i naturoppsyn, og tatt maskinførerbevis. Friluftsliv for alle Friluftsrådet og Haugesunds ordfører Petter Steen Jr. tok i mot styret for Vestkystparken i Haugesund i september. Styreleder Svein Ivar Langhelle har deltatt på styreledersamling for styreledere i regi av Friluftsrådenes Landsforbund på Gardermoen.

5 2.2 SIKRING, PLANLEGGING, OPPARBEIDING OG DRIFT AV FRILUFTSOMRÅDER SIKRING Det er i 2007 etablert et samarbeid med Jæren Friluftsråd for å sikre flere områder til friluftsliv i regionen. Prosjektet er støttet økonomisk med midler fra Direktoratet for Naturforvaltning, Rogaland fylkeskommune og Fylkesmannen i Hordaland. Det er etablert et samarbeid med Agnar Naustdal, som deltar i arbeidet med befaringer, forhandlinger og annen saksbehandling knyttet til arbeidet med kjøp av friluftsområder. Daglig leder har og arbeidet med flere saker i 2007, og av disse er det inngått avtale for Steinsvikane på Are i Bokn kommune og Nautøy i Stord kommune. Arbeidet følger prioriteringer i en nasjonal liste over friluftsområder som bør sikres, denne listen er utarbeidet av DN, Friluftsrådenes Landsforbund og etter innspill fra friluftsrådene. Steinsvikane på Bokn ble sikra i PLANLEGGING OG OPPARBEIDING Dugnad på Guronaustet i Naustvikjo på Romsa Det har vært arbeidet med følgende prosjekter: Åkrasanden, Karmøy, sykkelparkering, rullestolramper, universell tilrettelegging Aksnes, Karmøy, skjellsand lagt ut i stranda. Lindøy, skjøtelstiltak, gapahuk, beiting villsau. Vannverksveien, Tysvær, oppgradering turvei. Hamnarholmen, Tysvær, brygge i samarbeid båtlag Opheim,Vindafjord,oppgradering turvei/skiløype, Eivindsvann, Haugesund, turvei universellstandard Romsa, Vindafjord, brygge, naust, grillhus,skjøtsel,samarbeid lag/båtlag Taraldsøy, Etne, infotavler. Austerøy, Tysvær,skjøtsel, beiting villsau Nesøyra, Sauda utlegging sand badestrand Ulvesøy. Bømlo, bakland, platting samarbeid med Finnås Båtlag, Nautøy, Stord, brygge Smedholmen,Fitjar, flytebrygger I tillegg til disse prosjektene er det igangsatt planarbeid med tiltak på flere områder som vil bli ferdigstilt i Andreas Dunkley og Bjørn Opheim Brygge på Nautøy, Stord

6 6 Universell utforming på strendene Opparbeidingsstatistikk OMRÅDE OGNAHABN EIVINDSVANN LOTESTRANDA ÅKRASANDEN LINDØY AKSNES SANDVESAND NESØYRA HUSTVEIT DRAGAVIKA SØVIK 7300 HAMNAREN AUSTERØY VESTERØY 4400 VANNVERKSVEIEN NODLAND LIE SKJELJAVIKA OPHEIM/SKILØYPER ROMSA PEPAREN SANDVIK OSNES/HONSV 4200 TARALDSØY SMEDHOLMEN TELØY STRAUMØY ÅDLANDSVATNET TRANØY DAGFINNSVIK /KÅREVIK 1000 SPONAVIKJO HYSTADMARKJO NAUTØY ÅREIDDALEN BREIAVIKJO, BØMLO 4700 NARRAVIKJO ULVESØY FURUNESET 9400 AVSLUTTA PROSJEKT SUM Tabellen viser opparbeidingskostnader i kr. inklusive utlegg, arbeid og reiser for perioden , For Hamnaren, Romsa og Ulvesøy inngår også dugnadsarbeid for til sammen kr DRIFT Drift av friluftsområdene vi forvalter, er en prioritert arbeidsoppgave. Det er en oppgave som stadig krever mer ressurser grunnet bruk, ødeleggelser ved uvær og hærverk. Attraktive områder er friluftsrådet sitt ansikt utad, og at områdene er attraktive, frie for boss, graset slått og toaletter vasket er viktig. Sist vinter gav lite snø i Olalitraktene, veien og parkeringsplassen på Opheim ble brøyta etter behov. Det ble kjørt opp løyper til Olalihytta fra Helgeland og Opheim når det var forhold for det. Sommeren 2007 var preget av mye regn og vind og dårlig badevær med unntak av en 14 dagers periode først i juni og fram til St.Hans. Friluftsområdene er likevel holdt i god stand med klipping av gras, vedlikehold anlegg og bossplukk. Båtutfartsområdene er vært mye brukt til tross for dårlig vær, for mange bruker båten fra april til langt på høsten. Antallet fritidsbåter øker i distriktet, og vi opplever at stadig flere gjester kommer fra andre deler av Vestlandet og også østfra. Det er selvsagt positivt at områdene blir mye brukt, men det medfører også økt innsats fra ansatte og fra våre engasjerte foreninger og privatpersoner for å holde områdene i god stand. De mest brukte stedene som Sponavikjo, Aksnes, Åkrasanden, Sandvesanden og Eivindsvann hadde vi tilsyn med flere ganger om dagen for å holde de i presentabel stand.

7 7 Drift i Vestkystparken. Etter sommeren kom stormer og uvær, noe som gjør at det kreves ekstra ressurser for å utbedre skader, og slitasje som oppstår. Endring i klima medfører mer arbeid for oss i å vedlikeholde parkeringsplasser, veier og bygninger. Vi har meldt behov til staten ved miljøvernavdelingene for å få dekning for ekstrakostnadene knyttet til ekstremvær. Beitetiltak og skjøtselstiltak har også i 2007 vært en viktig del av arbeidet vårt. I flere av friluftsområdene har vi tiltak for å hindre tilgroing med kratt og skog. Samarbeidet med grunneiere som har villsau har vært positivt og viktig for skjøtselen av kulturlandskapet. Vedlikehold i områder, på bygninger og brygger har vært et prioritert felt i Det er viktig å ta mest mulig vare på de verdier vi forvalter. På vårparten ble strender ryddet for tang og boss etter vinterens stormer. Vanlige driftsrutiner som utsetting av sperrebøyer, badebrygger, utlegging av rullestolmatter ble utført før sommerferien. Oppryddingen av enkelte områder ble utført av organisasjoner mot avtalt godtgjørelse. På Åkrasanden ble det utført strandrensk av tang og tare i begynnelsen av juni. Villsau holder kulturlandskapet i hevd. Et tiltakende problem er økningen i omfanget av hærverk på enkelte områder. På Opheim har ruteknusing og innbrudd ført til ekstraarbeid for oss. Ellers er flaskeknusing og forsøpling et vanlig problem. Driftsmatriell som en varebil VW Caddy er leaset i 2007 for å kunne følge opp en stadig travlere hverdag med flere driftsoppgaver. Vi har videreført samarbeidet med Statens Naturoppsyn når det gjelder oppsynsvirksomhet rettet mot setting av ulovlige garn etter laks/sjøørret. SNO har nå ansatte personer i Rogaland og Hordaland som er med og iverksetter oppsynstiltak i sammen med politi, friluftsråd og Kystvakten. Dette arbeidet og samarbeidet vil bli videreført i Andreas Dunkley har tatt kurs i naturoppsyn og har nå begrenset politimyndighet innen dette feltet. I enkelte områder har vi benytta oss av lokale tilsynsfolk, og hatt et godt samarbeid med idrettslag, båtforeninger og andre frivillige organisasjoner i drifta av friluftsområdene. Den totale verdien av drift av friluftsområder med kostnader og egeninnsats utgjør om lag kr 2,4 millioner. 2.3 INFORMASJON OG AKTIVITETER Friluftslivets uke: 5500 deltagere på 25 ulike arrangement. Vi har en koordinatorrolle for Friluftslivets Uke som tidligere år og deltar aktivt med kanoutlån på Friluftslivets dag. Friluftslivets dag; Haugesund Turistforening er hovedansvarlig for dette arrangementet. Friluftsrådet deltar i arrangementet sammen med 13 andre lag og foreninger i regionen. Vi har ingen eksakte tall for antall deltagere, men vi har estimert antallet til et sted mellom 2500 og I år som i fjor ble Friluftslivets dag lagt som åpningsarrangement på Friluftslivets uke. Vi har nå deltatt tre år på rad med tilbud om kanopadling i Eivindsvatnet. Dette er tydeligvis svært populært og kanoene er ute på vannet absolutt hele tiden. Her er det kø fra vi starter til lenge etter at vi egentlig skulle avsluttet. Sammen med Kajakkklubben hadde vi mennesker ute på vannet..

8 8 På friluftslivets dag stiller friluftsrådet med gratis kanoer til alle. Romsahefte. Et hefte om kultur, natur og historien på Romsaøyane i Sunnhordland, etter omtrent samme mal som Lindøyheftet, men en god del mer omfangsrikt. Samarbeid med Statskog og Fylkesmannen i Rogaland. Innsamling av stoff og selve skrivingen ble gjort av Anders Lundberg ved Universitetet i Bergen. Mesteparten av arbeidet ble gjort ferdig før nyttår, men selve trykkingen ble gjort i februar Internett: Vi prøver å holde nettsidene oppdatert med små og store hendelser med relevans for friluftslivet i regionen, og med ting som skjer i våre friluftsområder. Brosjyrer blir lagt ut fortløpende og kan lastes ned fra våre nettsider. Vi legger ut informasjon om badetemperaturer og skiløyper når det er bade/ skisesong, og vi ser f.eks. at bruken av nettsidene våre øker med flere hundre prosent når det er skiføre i Olalia. Ny hovedbrosjyre sammen med Reisemål Haugalandet. Arbeidet med den nye brosjyra er i gang, og vi har sammen med Destinasjon Haugalandet, Haugesund Turistforening og Frisk i friluftskommunene og Samarbeidsrådet for Sunnhordland fått regionale utviklingsmidler til utforming en felles nettportal for friluftsliv og reiseliv i regionen. Dette arbeidet ble startet i 2007 og avsluttes våren 2008 Utstyrsbaser: Som et ledd i vår satsing mot barn og unge fortsetter vi med å utstyre stadig flere av våre medlemskommuner med mobile utstyrsbaser. Disse består av kanoer på en kanotilhenger, flytevester, mat på bål utstyr og et klassesett med lavvuer. I 2007 skaffet vi utstyrsbaser til Haugesund/ Sveio og Vindafjord/Etne. Fra før har vi en base på Stord/Fitjar og vår egen stasjonære base på Lindøy/Aksdal. Utstyrsbasene er til gratis bruk for skoleklasser, lag og foreninger rundt omkring i medlemskommunene. Idèen med mobile utstyrsbaser er at man ikke skal bruke penger på å busse ungene til et sted hvor det er utstyr, men heller hente utstyret til ungene og bruke det i deres nærmiljø. Skolene finansierer ca 1/4 av utstyrspakkene mens Friluftsrådet skaffer resten via spillemidler og andre tilskudd. Vi tar sikte på å få dekket hele regionen med slike utstyrsbaser etter hvert. Kystled: Samarbeid med kystlaget Romsa om arrangementet Kystfriluftslivets dag på Bjoa/Romsa. Kystlaget har overtatt en kystledbåt (robåt) fra friluftsrådet og har denne som gratis utlånsbåt i Apalvik på Bjoa. Natur i skolen / Læring i friluft Målsetningene var i år at vi skulle ha mellom naturveiledningsdager med cirka 1000 barn. Vi skulle holde kurs dersom det var forespørsler om dette. Status viser at vi har hatt veiledning for ca 1250 elever mens 15 barnehage-ansatte har deltatt på friluftskurs. Mange av skolene har etter hvert blitt flinke til å klare seg selv også når det gjelder friluftsliv og her ligger nok mye av forklaringen på at etterspørselen etter kurs er mindre nå enn før. Dessuten er det andre aktører som tilbyr gode kursopplegg til vår målgruppe og vi ønsker ikke nødvendigvis å konkurrere med disse. Tilbudet om utstyrsbaser bygges gradvis ut.tilbudet til skoleklasser o.a. om leie av båter/lavvu/gapahuk på

9 Lindøy er fortsatt populært - særlig i mai-juni. Blindløype er populært for 7.kl på Stemmestaden Pressedekning / Media: For andre året på rad kom Friluftsrådet Vest på NRK TV med et flott innslag i om lakseoppsyn og vårt samarbeid med Statens naturoppsyn. Oddvin Øvernes har vært på NRK radio flere ganger i forbindelse med universell utforming, og møte med miljøvernministeren. Vi har ellers hatt bra pressedekning fra lokale aviser og radiostasjoner på ulike hendelser i løpet av året. Nrk- Rogaland, Radio Haugaland og Radio 102 får jevnlige oppdateringer fra oss, og har hatt enkelte innslag fra Olalia eller badestrendene de få gangene det har vært brukbare forhold. Men været har jo ikke vært med oss verken for ski eller bading det siste året. Vi har også fortsatt med å sende ut infomeldinger til kommunenes webansvarlige når vi har hatt et eller annet prosjekt i deres kommune. 9 Henry Tendenes, Helen Bjørnøy og Oddvin Øvernes UTGIFTER OG EGENINNSATS FOR INFORMASJONSPROSJEKTENE PROSJEKT UTGIFTER (X 1000) TIDSFORBRUK ( TIMER ) Brosjyrer og plakater Læring i Friluft kurs og veiledning Utstyrsbaser Arrangementer /Friluftsuka* Diverse info/ internett SUM År: Samlet verdi infoarbeid ** + utgifter: *Her inngår ikke dugnadsinnsats fra organisasjonene i Friluftslivets uke. Naturveiledning med livet i fjæra som tema Steinalderaktiviteter med den kulturelle skolesekken

10 2.4 ØKONOMI 10 Regnskap og budsjett følger forskrifter for kommunale og fylkeskommunale budsjetter og regnskaper. Utgifter til drift og forvaltning av friluftsområder, gjenspeiler en sterk økning i våre oppgaver. Medlemskommunene bidrar med sin kontingent som utgjør et viktig grunnlag for vårt arbeid. I de senere år har kommunenes andel av totalomsetningen ligget godt under ¼ av vårt totale inntekter. Staten kr Fylkene kr Kommunene kr Andre kr Kr X År 2006 År 2007 Andre %30 Kommun er %22 Staten %21 Fylkene %27 0 Stat Fylkene Kommuner Andre Bidrag fra stat, fylker, kommuner og andre. Prosentvis fordeling av inntekter i 2007 Statlig tilskudd til drift og tilrettelegging er fortsatt for lavt, noe som gjør at det går lenger tid før vi klarer å realisere nye tiltak og vedlikehold og drift av områdene. Økning i tilskuddet fra Rogaland og Hordaland fylkeskommune til Vestkystparken har vært viktig for å opprettholde en forsvarlig drift av våre mange områder til kysten. Denne opptrappingen fortjener ros. Tilskuddet til sikringsprosjektet fra DN, Rogaland fylkeskommune og Fylkesmannen i Hordaland har vært avgjørende for oppstarten av dette viktige arbeidet. Tilsagnet om midler til turveien i Djupadalen fra DN på kr har vært avgjørende for å sette i gang dette pilotprosjektet. RUP-midlene fra Rogaland fylkeskommune har og vært et viktig bidrag, både til vår informasjonssatsning, og turveiprosjektet i Eivindsvann Svært gledelig er det å melde at det nyetablerte samarbeidet med Sparebank1SR-bank har resultert i et samlet tilskudd på kr til friluftstiltak i regionen. Sunnhordland Kraftlag har bidratt med kr til flytebrygger ved Smedholmen, dette er et svært viktig bidrag til vårt arbeid, og denne potten vil trolig få en økning i Vindafjord Arbeidsgiverforum har fortsatt vist Friluftsrådet positiv respons i form av flere tilskudd til tiltak i friluftsområdene til en verdi av over kr Disse midlene inngår som en delfinansiering av større prosjekter i sammen med midler fra fylke og stat. Tilskuddene fra private bedrifter kan og skal ikke erstatte det ansvar som stat og fylkeskommuner har for å utvikle og drive sikrede friluftsområder, men det er et svært viktig bidrag til vårt arbeid. Det er fortsatt en utfordring å synliggjøre overfor staten og fylkeskommuner at tilskudd til drift ikke følger med i økning i antall områder og oppgaver. Dette blir gjort i et samarbeid med FL. Hordaland fylkeskommune har øket midlene til Vestkystparken og det er også gitt signal om at det tilskuddet til drift kan bli øket i Dette er svært gledelig og positivt. Diagrammet under viser prosentvis fordeling av tilskudd fra stat, fylkeskommuner, kommuner (medlemskontingent) og andre inntekter sponsorer, salg, bomavgift momsrefusjon) til Friluftsrådet

11 TOTALVURDERING Arbeidsåret 2007, har vært et svært viktig arbeidsår for Friluftsrådet, preget av god innsats på en rekke arbeidsfelt som sikring, drift, informasjon/aktivitetstiltak og tilrettelegging. Vår høye aktivitet gjenspeiles i vårt regnskap, og verdien av nye tilretteleggingstiltak/infotiltak har en verdi på 3,1 millioner kroner egeninnsatsen inkludert. Etableringen av sikringsprosjektet har vært en svært viktig sak å få igangsatt i 2007, og at arbeidet og har gitt konkrete resultater i form av avtaler om nye friluftsområder som Steinsvikane på Bokn og Nautøy på Stord er svært viktig og gledelig. Støtten fra DN, Rogaland fylkeskommune og Fylkesmannen i Hordaland har vært avgjørende for oppstarten av dette prosjektet som vil gå over 3år. Det gode samarbeidet med Jæren Friluftsråd og Friluftsrådenes Landsforbund har bidratt til en positiv utvikling av dette. Det er verdt å merke seg at dette prosjektet ble nevnt i innlednigsforedraget til Morten Wasstøl, politisk rådgiver i Miljøverndepartementet på Landskonferansen i Kristiansand. Arbeidet med sikring, vil å få en sentral rolle i vårt arbeid i 2008, det er flere saker under arbeid. Arbeidet med kjøp/erverv av eiendommer er tid- og ressurskrevende, noe som gjør at det kan ta lang tid for å komme fram til konkrete resultater i form av underskrevne avtaler i slike saker. Vi opplever et stadig sterkere press på strandsonen mange steder, og det at det er tilgang til attraktive friluftsområder blir stadig viktigere for både fastboende og turistnæringen i hele vår region. Universell tilrettelegging er også blitt et fokusområde for vårt arbeid når det gjelder tilrettelegging av friluftsområder. I 2007 har vi utført tiltak på Åkrasanden og Eivindsvann som har som mål å få ut flest brukere i områdene uavhengig av funksjonsgrad. Turveien i Djupadalen er et prosjekt av nasjonal interesse med tilskudd fra DN og Rogaland fylkeskommune, her har friluftsrådet etablert et samarbeid med Haugesund kommune for realisere prosjektet.. Friluftsrådet Vest var det første frilufttsråd/kunde fra Norge som anskaffet glassefibermatter til utlegging på sanddyner fra firmaet Deschamps i Frankrike til universell tilrettelegging. Det er etablert et viktig samarbeid med fagpersoner som ergoterapeuter og synspedagoger som aktiv tar del i planlegging og oppfølging av prosjekter for å kvalitetssikre at utførelsen av tiltak, er i tråd med nasjonale standarder/retningslinjer på dette området. Svært gledelig er det at Rogaland fylkeskommune har bidratt med øremerkede midler til opparbeidingen på Åkrasanden som gjelder universell tilrettelegging. Det er utført en solid innsats når det gjelder drift og vedlikehold av områdene av ansatte, lag og foreninger. Friluftsområdene er vårt ansikt utad mot publikum, og arbeidet med å holde en god standard på vedlikehold og drift har vært en prioritert oppgave i Arbeidet med naturoppsyn og samarbeidet med Statens Naturoppsyn er videreført i 2007, og Andreas og Bjørn har deltatt i dette arbeidet med lakseoppsyn med båt i Klimaendringer med mer vind og nedbør har ført til nye utfordringer som vi må ta på alvor. Flomskader, vindfall og forsøplede områder påfører oss økte kostnader som ikke blir dekket av forsikringer. Det er et paradoks at staten til tross for økte bevilgninger til sikring, ikke følger opp med økning i midlene til drift av områdene. Det er avsatt mer midler til drift i 2008 i statsbudsjettet. Båtlag /foreninger og ildsjeler har vært svært viktige bidragsytere når det gjelder å utføre og delta i tilretteleggingstiltak. På Hamnarholmen, Romsa og på Ulvesøy er det utført en betydelig dugnadsinnsats.. Ressurspersoner fra bygge og anleggsbransje er brukt sin kompetanse til å være med å utvikle attraktive friluftsområder. Dette er et svært positivt samarbeid som vi ønsker å videreføre og utvikle. Arbeidet med barn og unge i skolen har vist høy aktivitet med mange klasser og barn som har deltatt. Det er kjøpt inn 2 nye utstyrsbaser med kanoer og friluftsutstyr til Haraldsvang (Haugesund/Sveio) og til Ølen ungdomsskole til bruk i Etne/Ølen området. Responsen på dette har vært svært positiv, og det tas sikte på å utvide tilbudet i Samarbeidsavtalen med Sunnhordland Kraftlag (SKL) og Sparebank 1 Sr-bank er en milepæl i vårt arbeid.

12 Samarbeidet med Vindafjord Arbeidsgiverforening med tilskudd til friluftstiltak i Vindafjord har vært svært viktig og gledelig. Dette er et viktig bidrag til vårt arbeid, og midler fra disse vil medføre at vi får realisert flere prosjekter raskere, enn hvis vi skulle vente på midler fra stat og fylkeskommuner. Samarbeidet med reiselivet som etablert med tanke på å gi et en ny hovedbrosjyre for regionen, og etablere en felles nettportal, viser at vi tar på alvor det faktum av friluftslivet og naturen er en viktig del av den menyen som skal tilbys de gjester som kommer til regionen på ferie for å nyte og bruke den flotte naturen og mangfoldet her i regionen. Studieturen til Jæren i september var utbytterik og positiv, og samarbeidet med andre friluftsråd og Friluftsrådenes Landsforbund har vært utbytterikt i Samarbeidet med Statskog i forvaltningen av Romsa er ført videre på beste måte med tilskudd til tilretteleggingsprosjekt og infotiltak. Romsaheftet er ferdig, og det er blitt et flott resultat.. Totalt sett har 2007 vært et svært aktivt år for Friluftsrådet Vest med en positiv utvikling på flere felt. Friluftsrådet tar fatt på 2008 med en klar fokus, strategi og målsetting om å oppfylle formuleringen i vår Langtidsplan. I 2008 kan vi feire vårt 25 års jubileum som friluftsråd. Me er på god vei til å nå vår visjon i Langtidsplanen vår. Gjennom målretta og profesjonelt arbeid skal Friluftsrådet innan år 2010 ha ytt eit avgjerande bidrag til at folk i Nord-Rogaland og Sunnhordland i stadig aukande grad får oppleva naturglede, respekt for naturen og sunn livsstil gjennom større bruk av regionen sine naturtilbod. MANGE TAKK Friluftsrådet vil takke medlemskommunene, medlemsorganisasjonene, miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Rogaland og i Hordaland, Rogaland fylkeskommune, Hordaland fylkeskommune, Friluftsrådenes Landsforbund, Jæren friluftsråd,øvrige friluftsråd, Direktoratet for Naturforvaltning, Miljøverndepartementet, Statens Naturoppsyn, Statskog, Vindafjord Arbeidsgiverforum, Sparebank 1 SRbank, Sunnhordland Kraftlag, Haugesund Turistforening og frivillige organisasjoner og mange privatpersonar for hyggelig kontakt og godt samarbeid i Styret sitt forslag til vedtak: Årsmelding 2007 er godkjent. 12 Annonse i Båtmagasinet til Haugesunds Avis i 2007

13 13 3. REGNSKAP 2007 Kommentarer til regnskap 2007 Regnskap for 2007 er revidert av Haugaland Kommunerevisjon og revisjonsberetning foreligger. Arbeidsåret 2007 har vært preget av høy aktivitet innen tilrettelegging og drift spesielt. Prosjektene er finansiert ved bruk av avsatte midler og tilskudd fra fylkeskommuner, stat og sponsorer. Dette vises også igjen i regnskapet både på inntektssiden og utgiftssiden. Stor utfart og bruk av områdene krever økt driftsinnsats og uvær med flom og vind skader også arbeid og kostnader. Nevnes må også støtten fra Sparebank 1SR-bank, Vindafjord Arbeidsgiverforum og Sunnhordland Kraftlag. I samsvar med regnskapsmessige anbefalinger fra vår revisor, er momsen for 2007 ført opp på inntekts og utgiftssiden med samme beløp. Kommentarer følger til de poster som har hatt avvik i forhold til budsjettet. Utgifter: Kontorkostnader (regnskapsføring,revisjon,data) noe lavere enn budsjettert. Utstyr/redskap noe høyere leasing av bil, klipper- Telefon og porto noe høyere, men reiseutgifter lavere enn budsjettert. Opparbeiding vesentlig høyere, økte inntekter, bruk av avsetninger. Driftskostnadene høyere, stor utfart og bruk av områder. Vedlikeholdsarbeid/oppgrader av flere områder, vedlikehold oppgradering driftsmatriell. Informasjon lavere enn budsjettert grunnet mindre aktivitet og mindre tilskudd enn budsjettert innen arbeidet mot barn/skole. Ubrukte midler til prosjekt som er i gang foreslås å settes av på avsetninger for Inntekter Inntektene fra Olaliveien har vært kr mindre enn budsjettert grunnet en dårlig snøvinter. Diverse inntekter ble høyere enn budsjettert. Adm.tilskudd fra stat/ FL og fylkesmennene, miljøvernavdelingene er på kr til sammen noe lavere enn budsjettert,. Samlet driftstilskudd fra fylkeskommunene er høyere med budsjett da vi tar med Vestkystparken. Kr er inne fra Vestkystparken og kr i driftstilskudd fra Rogaland og kr fra Hordaland. ( Hordaland økte sin tilskudd i 2007) og kr i tilskudd til veivedlikehold fra Rogaland fylkeskommune. Tilskudd til opparbeiding fra Rogaland fylkeskommune noe høyere, grunnet ekstra tilskudd til sykkelparkering Åkrasanden og universell tilrettelegging. Tilskuddene til sikring var ikke tatt med i budsjettet, til sammen utgjør det kr Under Andre-posten kommer Vindafjord arbeidsgiverforum, Sr-bank1 SR-bank og SKLmed til sammen kr Diverse tilskudd: Her ligger kommunens egenandel til utstyrsbaser og inntekter til naturoppsyn. Det foreslås en avsetning til investeringsfond på kr Overskuddet på kr legges til egenkapitalen. Det er gitt tilsagn fra DN om tilskudd til sikring av friluftsområder på kr som er ført på investeringsregnskapet. Styret sitt forslag til vedtak: Regnskap 2007 er godkjent.

14 14 Driftsregnskap Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap DRIFTSUTGIFTER LØNN MV Lønn og godtgjørelser Pensjon og pensjonsforsikringer Arbeidsgiveravgift Personal SUM INVENTAR OG UTSTYR Driftsutstyr Utstyr og redskap SUM KONTORUTGIFTER Kontorkostnader Telefon og porto Husleie og forsikring SUM REISEUTGIFTER MV Bilgodtgjørelse Reiseutgifter Diett SUM PERSONALUTGIFTER Møte- og kursutgifter SUM FRILUFTSOMRÅDER Opparbeiding av friluftsomr Drift av friluftsområder Informasjon/aktiviteter SUM ANDRE DRIFTSUTGIFTER Kontingenter Til disposisjon for styret SUM Avskrivning Momskompensasjon 674 SUM DRIFTSUTGIFTER

15 15 DRIFTSINNTEKTER Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap DIV INNTEKTER Bomavgift Olalia Veiavgift Otertong Diverse inntekter Sykepenger/sysselsetting Medlemskontingent ADM/DRIFTSTILSKUDD Stat Fylkesmannen / Miljøvern.avd Fylkeskommune Kommune Vestkystparken Andre PLANL/OPPARBEIDING Stat Fylkeskommune Kommune Andre(SØK/Srbank/VAF) INFORMASJONSTILTAK Stat Fylkeskommune Kommune Andre DIV TILSKUDD SUM DRIFTSINNTEKTER FINANSPOSTER Renter og gebyrer Renteinntekter SUM Motpost avskrivning Motpost momskompensasjon -674 NETTO DRIFTSRESULTAT AVSETNINGER/OVERFØRING Avsatte midler Bruk avsatte midler Avsetning til investeringsfond Overført til kapitalregnskap SUM avsetninger Resultat etter avsetninger overskudd / + underskudd

16 16 KAPITALREGNSKAP Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap INVESTERINGSUTGIFT Sikring friluftsområder Styrking likviditetsreserven Bil/Båt SUM FINANSIERINGSBEHOV Tilskudd sikring Tilskudd driftsbåt Overført fra drift Bruk av likviditetsreserve Bil SUM FINANSIERING Udekket/udisponert

17 17 Billedkavalkade Friluftsrådet Den første Friluftsbrosjyra fra Nord-Rogaland og Sunnhordland Friluftsråd kom i Dette er oppfølgeren som ble gitt ut i Befaring på ski på Opheim før Årsmøte i Friluftsrådet 1987

18 18 Morten Dåsnes var friluftsrådets første daglige leder. Ove Kambestad var leder i Setter opp naturstiplakater sammen med Racin Østerlid. Lorna Mannes Dyrkolbotn startet i 1989 som konsulent og var daglig leder fra 1995 til 2003

19 19. Oddvin Øvernes merker løyper i Slettedalen i 1989 Slettedalsturen var en tradisjon i Friluftsrådet på 1980 tallet. Rast på Vierne

20 20 Anne Tone Salte Andersen er Gudmor for arbeidsbåten FRIDA i Mangeårig styreleder Petter Steen jr. gir formannsklubba videre til Svein Ivar langhelle i 2000

ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS 2009

ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS 2009 ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS 2009 2009 2 Glade gutter på tur i Olalia Sandvik badeplass i Etne Fra Holsviko friluftsområde i Sveio Turvei med UU tilrettelegging i Haugesund Åreiddalen badeplass på Bømlo

Detaljer

utesteder til fri bruk Møt Blackfoot og andre vandrere Kick i høyden og grøss i gresset

utesteder til fri bruk Møt Blackfoot og andre vandrere Kick i høyden og grøss i gresset Vest 90 utesteder til fri bruk Møt Blackfoot og andre vandrere Kick i høyden og grøss i gresset A INFORMASJON 09-06-10 12:54:29 Forside: Til Gygrastolen fra Ænes, Kvinnherad, Forsidefoto: Trygve Johan

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Formannskapets sakliste 01.06.04

Formannskapets sakliste 01.06.04 Page 1 of 48 Formannskapets sakliste 01.06.04 Utvalg: Møtested: Karmøy kommune Formannskapet Formannskapssalen Møtedato: Tirsdag 01.06.04Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSMELDING 2007 - SØGNE KOMMUNE Regnskap 2007 - Rådmannens kommentarer side 2 Enhet for servicetorg/ bibliotek side 17 Enhet for kompetanseutvikling side

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING MARS 2014 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESUTATVURDERINGER... 3 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 10 PERSONAL... 19 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING... 25 RESULTATENHET PLEIE OG OMSORG

Detaljer

2013: Innhold. 2013: Buss Buss Sør-Rogaland Buss Nord-Rogaland Buss Ryfylke. 2013: Båt Båt Ryfylke Båt Byøyene Båt Nord-Rogaland

2013: Innhold. 2013: Buss Buss Sør-Rogaland Buss Nord-Rogaland Buss Ryfylke. 2013: Båt Båt Ryfylke Båt Byøyene Båt Nord-Rogaland 2013: Innhold 2013: Buss Buss Sør-Rogaland Buss Nord-Rogaland Buss Ryfylke 4 6 8 2013: Båt Båt Ryfylke Båt Byøyene Båt Nord-Rogaland 9 10 11 2013: Øvrig virksomhet Kolumbus kundesenter Informasjon og markedsføring

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

TIL KRETSMØTET I NRI 2015

TIL KRETSMØTET I NRI 2015 1 TIL KRETSMØTET I NRI 2015 Dokumentet NRI- veien videre er kretsstyrets innstilling til årsmøtet 2015 og beskriver tiltak og satsingsområder for arbeidet videre. Dokumentet er utarbeidet i samråd med

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2010 1 Rådmannens kommentarer... 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag... 4 2.1 Investeringsregnskapet... 5 2.2 Driftsregnskapet... 5 2.3 Balansen...

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune M e l ø y k o m m u n e p l a n Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for INNHOLD Rådmannens kommentar 3 Årsr e g n s k a p o g å r s beretning 4 P o l i t i s k v i r k s o m h e t 1 7 H e l s e, m

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016. Kvitsøy kommune

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016. Kvitsøy kommune BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 Kvitsøy kommune INNHOLDSFORTEGNELSE TEKSTDEL: BUDSJETT FOR 2013 - ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016... 3 GENERELT OM BUDSJETTET OG UTVIKLINGEN I KVITSØY KOMMUNENS ØKONOMISKE

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

SKOGSELSKAPET BUSKERUD

SKOGSELSKAPET BUSKERUD SKOGSELSKAPET BUSKERUD Årsmelding 2014 2 Innhold Styrets beretning s 7 Informasjonsvirksomheten 2014 s 12 Planteskolens virksomhet s 17 Resultatregnskap s 20 Spesifikasjon av regnskap s 20 Balanseregnskap

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE

FAKTA OM NES KOMMUNE FAKTA OM NES KOMMUNE... 1 Folketall 2009 2013... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 2 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Kommunerevisoren. Her er mannen som knekket Terra-koden

Kommunerevisoren. Her er mannen som knekket Terra-koden Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr 1 2008 63. årgang Her er mannen som knekket Terra-koden Les også om praktiske konsekvenser av at likviditets reserven fjernes, ny standard for nedskrivninger og revisjon

Detaljer