Nyåpning av Holsvika Friluftsområde. Austerheim skoles aktivitetsdag ved Sandbekken, Tysvær. Årsmøte Side 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyåpning av Holsvika Friluftsområde. Austerheim skoles aktivitetsdag ved Sandbekken, Tysvær. Årsmøte 2011. Side 2"

Transkript

1 Årsmøte 2011 Side

2 På veg mot Olalihytta Fitjarbåten er klar for brannutrykking Nyåpning av Holsvika Friluftsområde Brullyp på Romsa Hogst på Ilholmane Austerheim skoles aktivitetsdag ved Sandbekken, Tysvær Ansatte i friluftsrådene samlet til kurs i Haugesund Nautøy Friluftsområde, Stord Årsmøte 2011 Side 2

3 Velkommen til årsmøte i Torsdag 31. mars 2011 Årsmøtet avholdes på Fitjar Fjordhotell. I år er det Fitjar kommune som er vertskap for årsmøtet. Program: Frammøte v/ Fitjar kommunehus. Samlet tur til Breidavika Friluftsområde Orientering v/ daglig leder Fitjar Fjordhotell. Velkommen til Fitjar v/ ordfører Harald Rydland Matøkt - kulturinnslag Årsmøte Avslutning årsmøte Styremøte Slutt Forslag til dagsorden: 1. ÅPNING Åpning av årsmøtet v/ styreleder Astrid Larsen 2. ÅRSMELDING 2010, forslag... s REGNSKAP 2010 og revisjonsberetning, forslag... s ARBEIDSPROGRAM 2011, forslag..... s BUDSJETT 2011, forslag... s MEDLEMSKONTINGENT 2012, forslag... s VALG Valgkomiteens innstilling legges fram på årsmøtet... s INNKOMNE SAKER.. s. 26 Forsidefoto: Straumøy Friluftsområde, Fitjar Baksidefoto: Jonestølen ved Hustveit, Sauda Alle bildene i årmeldingen er tatt av de ansatte i friluftsrådet. Årsmøte 2011 Side 3

4 2 ÅRSMELDING Arbeidet i styret og administrasjonen Etter årsmøtet i 2010 har styret i Friluftsrådet Vest hatt følgende sammensetting: Navn: Astrid Larsen, leder Marianne Lie Svein Arve Skartveit Hilde S. Bjerkreim Helga Auestad Ivar Vevang Hege L. Røssland Einar Vårvik Ivar Øvrebø Elisabeth Enerstvedt Arne Kjell Askeland Siv Bente S. Østbø Arbeidsutvalget har bestått av: Astrid Larsen Einar Vårvik Helga Auestad Hilde S. Bjerkreim Ivar Øvrebø Kommune: Stord Bokn Bømlo Etne Fitjar Haugesund Kvinnherad Karmøy Sauda Sveio Tysvær Vindafjord Stord Karmøy Fitjar Etne Sauda Kurs, konferanser og møter Friluftsrådet Vest har deltatt på landskonferanse i Oslo i regi av Oslo og Omland juni. Konferansen hadde et spennende innhold med klima og utfordringer for friluftslivet som hovedtema. Friluftsrådet var representert med styreleder Astrid Larsen og styremedlem Arne Kjell Askeland, samt Oddvin Øvernes og Knut-Arild Sørensen fra administrasjonen. Årsmøtet til Friluftsrådenes Landsforbund ble avholdt samme sted fredag 4. juni. Astrid Larsen, Einar Vårvik og Arne Kjell Askeland var våre utsendinger. Friluftsrådet har i 2010 deltatt på en rekke faglige møter og seminarer for å utvikle nettverkene våre og få oppdatering av kompetansen innen flere fagfelt som har betydning og nytte for arbeidet vårt og utviklingen av organisasjon vår. Daglig leder er med i styringsgruppa for prosjektet Friluftsliv for alle, et prosjekt i regi av Haugesund Turistforening, hvor friluftsrådet deltar både i styringsgruppa og reint praktisk med aktiviteter i ressursgruppa. Arbeidsdeling mellom styret, arbeidsutvalget og administrasjonen er ført videre etter tidligere praksis. Årsmøtet 2010 ble avholdt i Sveio. I 2010 ble det avholdt 5 styremøter. Friluftsrådet Vest har i 2010 hatt følgende ansatte: Oddvin Øvernes (daglig leder) Knut-Arild Sørensen (nestleder og infoansvarlig) Andreas Dunkley (driftsansvarlig) Kari Dommersnes (sekretær) Bjørn Opheim (oppsynsmann) Odd-Bjørn Saltnes (engasjement - info og drift ) Hactor Svelland (engasjement - drift) Friluftsrådet har i tillegg hatt en sommervikar og flere engasjerte til driftsoppgaver og opparbeidingstiltak i områdene. Totalt er det i 2010 utført ca. 89 månedsverk (90 i 2009) i regi av Friluftsrådet Vest. Dette er inklusive 2 månedsverk dugnadsinnsats på flere opparbeidingsprosjekter. Det er avgitt uttalelser til 12 kommuneplaner, frilufts- og idrettsplaner, kystsoneplaner og andre planer som har vært viktige for friluftsliv i kommunene og fylkene. Friluftsrådet er involvert i pilotfylkesatsingen til Rogaland fylkeskommune på universell utforming og har deltatt på møter i Stavanger om dette temaet. Daglig leder har også deltatt på samling for daglige ledere i friluftsrådene på Gardermoen. Friluftsrådet Vest arrangerte, sammen med Friluftsrådenes Landsforbund, det årlige kurset for ansatte i alle friluftsrådene, september. Da hadde vi besøk av 33 ansatte fra friluftsråd fra hele landet. Samlingen ble avholdt på Rica Maritim Hotel i Haugesund. Vi hadde med oss ordfører i Haugesund, Petter Steen jr, Kjell Bjelland fra TV-serien Ingen Grenser, Jan Petter Myhre fra Sunnhordland Kraftlag, Morten Thaulow fra Direktoratet for Naturforvaltning og Ellis del Sol fra Deadfish Design (reklamebyrå), i tillegg til eget personale og ansatte i Friluftsrådenes Landsforbund. Årsmøte 2011 Side 4

5 2.2 Sikring, planlegging, opparbeiding og drift av friluftsområder Sikring av nye friluftsområder Ansatte i friluftsråd fra hele landet på befaring på Åkrasanden Det ble lagt opp til befaringer til Vibrandsøy, Djupadalen og Åkrasanden, der deltakerne fikk innføring i vårt arbeid med forvaltning og drift av områdene med en spesiell fokus på universell utforming av friluftsområder. Knut-Arild har holdt foredrag for Landslaget for fysisk fostring på Universitetet i Stavanger. Han har også deltatt med innlegg på annual meeting på Preikestolshytta og på regionalt møte på Kvassheim fyr i Coast Alive-prosjektet. Coast Alive er et interregionalt samarbeid mellom vestlandsfylkene, og Nordsjøregionene i Danmark, Sverige, Nederland og England. Oddvin har deltatt på styremøter og arbeidsmøter i Vestkystparken, og vi har hatt kontaktmøter med Statens Naturoppsyn om samarbeid innen lakseoppsyn og skjøtsel. Odd-Bjørn har vært i møte med Karmøy kommune og Kvinnherad kommune for planlegging av tiltak i kommunene. Andreas og Bjørn har deltatt på kurs på Stavern i regi av SNO og Skjærgårdstjenesten i Oslo-fjorden. Daglig leder har deltatt på fylkeskonferanse for idrett/kultur/friluftsliv i regi av Hordaland fylkeskommune i Bergen i november, fagkonferanse om UU i Kristiansand 30.august og holdt innlegg på en rundebordskonferanse på Fløyen den 31.august med Hordaland fylkeskommune som vertskap. I 2010 har vi videreført samarbeidet med Jæren Friluftsråd for å sikre flere områder til friluftsliv i Sunnhordland og Nord-Rogaland. Prosjektet er støttet økonomisk med midler fra Direktoratet for Naturforvaltning, Rogaland fylkeskommune og Hordaland Fylkeskommune. For å få oppfylt målene i planene som er vedtatt i de respektive fylkeskommunene og kommunene, er det viktig med tilgang til flere attraktive friluftsområder. Det er utarbeidet en rapport fra sikringsprosjektet som Jæren og vi har samarbeidet om, og resultatene fra dette arbeidet har vært svært positive. Det tas sikte på å videreføre dette arbeidet med en spesiell innsats mot nærfriluftsområder, og prosjektet har fått tittelen Nært og kjært. Fra Direktoratet for Naturforvaltning og fra fylkeskommunene er det nå lagt opp til en sterkere satsing på nærfriluftsliv og en innsats på å legge til rette for friluftsliv i områder nær opp til der folk bor. Dette er viktig og riktig med tanke på å få flere aktive hver dag. Vi har et tett faglig samarbeid med Friluftsrådenes Landsforbund, miljøvernavdelingene hos Fylkesmannen og Rogaland og Hordaland fylkeskommuner. Det er etablert et samarbeid med Agnar Naustdal, som deltar i arbeidet med befaringer, forhandlinger og annen saksbehandling knyttet til arbeidet med kjøp av friluftsområder. Vi har og kjøpt tjenester av advokat Per Qvale i dette arbeidet. Odd-Bjørn Saltnes er engasjert for å arbeide med sikring av nye friluftsområder, og i tillegg har daglig leder arbeidet med dette saksfeltet i Verdien av arbeidet med sikring/erverv av nye områder er på kr Det er holdt kontaktmøte med Sunnhordland Kraftlag der styreleder og daglig leder var med. Det er også avholdt kontaktmøte med Haugesund kommune og Kirkens Bymisjon i oktober, der daglig leder var med. Styreleder Astrid Larsen har deltatt på styreledersamling for styreledere i regi av Friluftsrådenes Landsforbund på Gardermoen og på møte i Coast- Alive prosjektet, samt på oppstartsmøte for folkehelseplan i Hordaland i regi av Hordaland fylkeskommune. Det er gitt tilsagn til sikring av Kaiasanden, Karmøy, men avtalen med grunneier er enda ikke i boks Årsmøte 2011 Side 5

6 2.2.2 Opparbeiding av friluftsområder Drift av friluftsområder Til gjennomføring av mange av prosjektene våre har flere båtlag, firma og privatpersoner gjort en betydelig innsats for å få ferdig prosjektene innen tids- og kostnadsrammer. Drift av de friluftsområdene vi forvalter, er en prioritert arbeidsoppgave. Det er en oppgave som stadig krever mer ressurser grunnet økende bruk, løpende vedlikehold og ødeleggelser ved uvær og hærverk. At friluftsområdene er i god stand, frie for boss og søppel, graset slått og toaletter vasket, er viktig. I takt med et økende behov for tilrettelagte områder krever også områdene mer driftsinnsats. Nord-Rogaland Område Kommune Tiltak Are Bokn P-plass Boknafjellet Bokn P-plass Lotestranda Haugesund Flytebrygge Vibrandsøy Haugesund Flytebrygge Åkrasanden Karmøy Hogst Toftøy Tysvær Båtfester, skilt Hustveit Sauda Oppgradering Vinteren 2010 gav gode snøforhold i Olalitraktene med stor utfart i helger og hverdager. Veien og parkeringsplassen på Opheim ble brøytet og holdt åpen gjennom hele sesongen. Det ble kjørt opp løyper fra Helgeland og Opheim. Olalihytta, som Haugesund turistforening driver, er et svært populært utfartsmål for mange. Sunnhordland Område Kommune Tiltak Barmane Bømlo Flytebrygge Furuneset Bømlo Oppgradering Hiskjo Bømlo Grillsted Osnes Etne Oppgradering Bjøllebøvågen Kvinnherad Flytebrygge Holsvika Sveio Bru Hystadmarkjo Stord Oppgradering I tillegg til disse prosjektene er det igangsatt planarbeid med tiltak på flere områder som vil bli ferdigstilt i 2011 Samlet verdi på opparbeidstiltakene, er på kr medregnet eget arbeid og dugnad. Samarbeidet med Vindafjord Idrettslag om løypepreparering har fungert svært bra. Den nye løypemaskinen har vært et svært viktig bidrag i arbeidet med å tilby preparerte skiløyper i dette området. Første halvdel av sommeren 2010 var svært bra, og det var stor utfart til badestrender og båtutfartsområder i hele regionen. Dette medførte at aktiviteten på driftssiden var svært stor. Friluftsområdene blir driftet hele året, spesielt de områdene som er mye brukt til turgåing, som Eivindsvatnet, Hystadmarkjo og Åkrasanden. Om høsten og vinteren blir parkeringsplasser og veier gruset, vedlikehold utført på brygger og anlegg og det blir utført hogst og skjøtsel der det er behov for det. Ny hengebru i Barmane Friluftsområde Arbeidet om våren starter med rydding av strandsøppel, utlegging av badebøyer og klargjøring av strender, utlegging av rullestolmatter osv. Ny flytebrygge i Bjøllebøvågen, Kvinneherad Årsmøte 2011 For å holde båtutfartsområdene i stand blir de ryddet tidlig på våren og klargjort for bruk. Båtsesongen starter tidlig på våre kanter. Antallet fritidsbåter øker i Hordaland og Rogaland, og båtsesongen blir stadig lengre. Selv om vi ikke har utplassert boss- Side 6

7 stativer ute i øyene, har vi svært lite problemer med forsøpling fra båtgjester. De aller fleste tar søppelet med seg til miljøstasjoner på land når de oppsøker gjestehavner eller butikker for å handle og bunkre. Vi har likevel jevnlig tilsyn med alle områdene slik at de er mest mulig presentable for publikum. Vi har videreført samarbeidet med Statens Naturoppsyn når det gjelder oppsynsvirksomhet rettet mot setting av ulovlige garn etter laks/sjøørret. SNO har nå ansatte personer i Rogaland og Hordaland som er med og iverksetter oppsynstiltak sammen med politi, friluftsråd og Kystvakten. Dette arbeidet og samarbeidet vil bli videreført i 2010 Den totale verdien av driftsinnsatsen av friluftsområdene er på kr i Informasjon og aktiviteter Friluftslivets uke Ca 6000 deltagere på 28 ulike arrangement. Vi har en koordinatorrolle for Friluftslivets Uke som tidligere år og deltar aktivt med kanoutlån på Friluftslivets dag. Vi samarbeider med Haugesund Turistforening og andre organisasjoner om de ulike arrangementene i Friluftslivets uke og spesielt på Friluftslivets dag. Feriestemning på Hamnarholmen, Tysvær God innsats fra ansatte og fra våre engasjerte foreninger og privatpersoner gjennom hele sesongen bidrar til at områdene er fri for søppel og i god stand. De mest brukte stedene som Sponavikjo, Aksnes, Åkrasanden, Sandvesanden og Eivindsvatnet har daglige tilsynsrutiner i badesesongen fra slutten av juni til i midten av august. Endring i klima med mye vind og ekstremnedbør medfører mer arbeid og kostnader for oss i å vedlikeholde parkeringsplasser, veier og bygninger. Beite- og skjøtselstiltak har også i 2010 vært en viktig del av arbeidet vårt. I flere av friluftsområdene har vi i iverksatt tiltak med rydding av kratt og skog. Dette vil bli en økende utfordring i vårt videre arbeid. Skal vi hindre at attraktive områder gror igjen, er det svært viktig å ha fokus på denne delen del av arbeidet vårt. Samarbeidet med grunneiere som har villsau, har også vært positivt for skjøtselen av kulturlandskapet. Oppryddingen av enkelte områder ble utført av organisasjoner mot avtalt godtgjørelse. I Sauda, Bømlo, Vindafjord og Kvinnherad har vi hatt et godt samarbeid med foreninger og lokale tilsynsfolk som har ansvaret for tilsyn av områdene. På Åkrasanden ble det utført strandrensk av tang og tare i begynnelsen av juni, og i Hystadmarkjo på Stord har vi et samarbeid med en skoleklasse som utfører rydding i strandsonen. Hærverk på enkelte områder og installasjoner medfører en god del ekstraarbeid og ressursbruk for oss. Ellers er flaskeknusing og forsøpling et vanlig problem på flere områder. Friluftslivets dag Haugesund Turistforening er hovedansvarlig for dette arrangementet. Friluftsrådet deltar i arrangementet sammen med 13 andre lag og foreninger i regionen. Vi har ingen eksakte tall for antall deltagere, men i 2010 slo været til og fikk rekordmange deltagere. Vi har estimert antallet til et sted mellom 3500 og Vi har nå deltatt 5 år på rad med tilbud om kanopadling i Eivindsvatnet. Dette er tydeligvis svært populært, og kanoene er ute på vannet absolutt hele tiden. Her er det kø fra vi starter, og vi vil doble antallet kanoer neste år. Friluftsrådet stilte også med en seiljolle hvor folk fikk være med på seiltur rundt på vannet. Til sammen hadde vi nærmere 1000 mennesker ute på vannet i løpet av dagen. Fra Friluftslivets dag, Eivindsvatnet, Haugesund Regionale padleløyper Journalist og forfatter Tor Inge Vormedal i Haugesund er i gang med å lage en bok om padlemuligheter i regionen. Boka forventes ferdig i løpet av Årsmøte 2011 Side 7

8 Båtlivsbrosjyre revisjon og nyopptrykk Båtlivsbrosjyren ble revideret og gitt ut i nytt opplag i Brosjyren er distribuert til servicetorg, turistinformasjoner, marinaer, butikker osv. Utstyrsbaser to nye baser i 2010 Friluftsutstyrsbasene består av 8 kanoer på en kanotilhenger, flytevester, mat på bål -utstyr og en eller flere lavvuer. I 2010 skaffet vi to utstyrsbaser til henholdsvis Sveio og Sauda. De mobile utstyrsbasene er til gratis bruk for skoleklasser, lag og foreninger rundt omkring i medlemskommunene. Vi har nå totalt 11 utstyrsbaser. Seiljoller i Haugesund og Karmøy Vi innledet høsten 2008 et samarbeid med Haugesund Seilforening og søkte regionale utviklingsmidler til anskaffelse av 8 seiljoller til bruk for ungdom og familier. Dette samarbeidet ble i 2010 utvidet til også å omfatte Karmøy Seilforening i Kopervik. Nå har også de, ved hjelp av regionale utviklingsmidler, anskaffet 6 båter slik at regionen nå har totalt 14 slike båter til rådighet. Jollene med utstyr representerer en verdi på vel 1 million kr og brukes som et ledd i vår satsing på å tilby regionens befolkning et bredt spekter av miljøvennlige friluftsaktiviteter. Jollene brukes aktivt av seilforeningene, og vi har klart å aktivisere nye grupper gjennom et tett samarbeid med bedrifter og deres velferdsklubber. Haugesund Seilforenings 8 joller er stasjonert på Lindøy, hvor vi også har mulighet for å bruke dem i ulike sammenhenger i forbindelse med aktivitetsopplegg for skoleklasser eller andre grupper. Jollene er også i bruk på Friluftslivets dag i Haugesund. Karmøyjollene brukes aktivt i seilmiljøet der og på Kopervikfestivalen i juni. Karmøy Folkehøgskule i Kopervik har lagt jolleseiling inn i sitt program på friluftslinja. Seilforeningene tar det fulle ansvar for vedlikehold av båtene og de har dem i ukentlig bruk nesten hele året. Kanopakken til Sauda tas i bruk for første gang Natur i skolen/læring i friluft Målsetningene var i år at vi skulle ha ca 25 naturveiledningsdager med barn. Vi skulle holde kurs dersom det var forespørsler om dette. Status viser at vi har hatt veiledning for 930 elever og hatt kurs og brukeropplæring for 98 ansatte i barnehage, SFO og skole. De fleste kursene er knyttet opp mot bruk av utstyrsbasene. Vi har knyttet oss opp til satsingen Den naturlige skolesekken (www.natursekken.no), og har samarbeid med flere skoler om opplegg knyttet til denne satsingen. Informasjonstavler i alle områder Det er stadig behov for infotavler i nye områder, og erstatning av gamle. Fornying av skilt og tavler i områdene.er et kontinuerlig arbeid. Kystfriluftslivets dag på Romsa Kari lager til kystkulturfest på Romsa hvert år, og hun har til dags dato alltid hatt været og lokalbefolkningen med seg. Stort fremmøte også i 2010 og mye variert aktivitet. De to kanoene vi har utplassert på området, ble flittig brukt under dagene. Maritim basecamp på Vesterøy Friluftsrådet samarbeider med Haugesund Turistforening om å arrangere maritim basecamp på Vesterøy i slutten av juni. Vi klarte ikke å få til noen camp i Sunnhordland i 2010, men håper vi får med oss Stord-Fitjar Turlag på en slik satsing i Årsmøte Krona-jollene i aktivitet på Lindøy, Karmøy Webkamera i Olalia Vi fikk i stand en avtale med Haugesunds Avis og Vindafjord idrettlag. Kameraet er nå satt opp på varmestua på Fjellstøl skianlegg, og bildet finner du enten på våre eller på Haugesunds Avis sine nettsider. Kystled Ordningen Kystled er i vår region begrenset til en robåt som ligger til gratis utlån i Apalvik på Bjoa. Av overnattingssteder har vi Vinjehuset på Romsa som i år har hatt 92 overnattingsdøgn. Båten har også vært stasjonert på Romsa i sommer og vært mye i bruk der. Det er også utplassert 2 kanoer på Romsa for utlån. Side 8

9 Internett Vi prøver å holde nettsidene oppdatert med små og store hendelser med relevans for friluftslivet i regionen, og med ting som skjer i våre friluftsområder. Brosjyrer blir lagt ut fortløpende og kan lastes ned fra våre nettsider. Vi legger ut informasjon om badetemperaturer og skiløyper når det er bade og skisesong, og vi ser f.eks. at bruken av nettsidene våre øker med flere hundre prosent når det er skiføre i Olalia. Vinteren 2010 var snørik og med mange fine utfartsdager, noe som resulterte i svært mye utfart. Vi kjørte også skiløyper i Byheiene og på Sveio golfbane. Pressedekning og media Friluftsrådet Vest har vært på NRK radio og lokal- TV/radio en rekke ganger i forbindelse med løypekjøring i Olalia, Friluftslivets Uke, badetemperaturer og i forbindelse med utbyggingen av universelt utforma turvei i Djupadalen, Haugesund. Vi har ellers hatt god pressedekning fra lokale aviser og radiostasjoner på ulike hendelser i løpet av året. NRK- Rogaland, Radio Haugaland og Radio 102 får jevnlige oppdateringer på badetemperaturer og skiforhold fra oss, og de har hatt jevnlige innslag fra Olalia eller badestrendene. Vi har hatt positive oppslag i pressen på at vi kjørte skiløyper i byheiene og på golfbanen i Sveio. Vi har også sendt ut infomeldinger til kommunenes webansvarlige når vi har hatt et prosjekt i deres kommune. Spesielt må nevnes at Båtmagasinet til Vi Menn gjorde strandhogg på Romsaøyene i Vindafjord og beskrev dem som Norges flotteste båtutfartsområde Det er flott honnør å ta med seg videre i vårt arbeid! Totalverdi av informasjons og aktivitetsprosjekter var i 2010 på kr Økonomi Regnskap og budsjett følger forskrifter for kommunale og fylkeskommunale budsjetter og regnskaper. Utgifter til drift og forvaltning av friluftsområdene gjenspeiler en høy aktivitet over hele vårt arbeidsområde. Medlemskommunenes kontingent utgjør et viktig grunnlag for vårt arbeid, selv om den i de senere år har utgjort en mindre del av totalomsetningen. Medlemskontingenten ligget godt under ¼ av våre totale inntekter. Det betyr at for hver krone kommunene betaler til Friluftsrådet Vest, får de bortimot 5 kroner tilbake i form av nye prosjekter innen tilrettelegging, informasjon og helårlig drift av områdene. Fordeling av Inntekter 2010 Statlige tilskudd til drift er fortsatt for lav, selv om vi har sett en økning i tilskuddene til tilrettelegging av områdene i Tilskudd fra private samarbeidsparter har vært viktige bidrag til tilretteleggingsprosjekter. Rogaland og Hordaland fylkeskommuner gir tilskudd til administrasjon, drift, sikringsarbeidet, tilrettelegging og til vårt partnerskapssamarbeid innen folkehelsesatsningen. Denne opptrappingen fortjener positiv tilbakemelding, men signalet til fylkene må være at vi fortsatt ser behov for en økning i tilskuddene. Rogaland fylkeskommune gir et tilskudd på kr 8 pr. innbygger, mens Hordaland fylkeskommune gir et tilskudd på ca 4 kroner i adm.støtte, så her er det behov for en markant økning. Tilskuddet fra Vestkystparken er blitt noe lavere i 2010, men dette er kompensert med økte inntekter fra oppdrag for Statens Naturoppsyn og Fylkesmannen i Rogaland og inngåelse av partnerskapsavtale med Rogaland innen folkehelse. Tilskuddet til sikringsprosjektet fra DN, Rogaland fylkeskommune og Hordaland fylkeskommune har vært en forutsetning for satsingen på dette arbeidet. Tilskuddene fra private bedrifter kan og skal ikke erstatte det ansvar som stat og fylkeskommuner har for å utvikle og drive sikrede friluftsområder, men det er et svært viktig bidrag til vårt arbeid. Det er fortsatt en utfordring å synliggjøre overfor staten og fylkeskommunene at tilskudd til drift ikke følger med i økning av antall områder og oppgaver. Dette blir gjort i et samarbeid med FL. Årsmøte 2011 Side 9

10 2.5 Totalvurdering Arbeidsåret 2010 har vært et svært viktig arbeidsår for Friluftsrådet Vest, preget av høy aktivitet på en rekke arbeidsfelt som sikring, tilrettelegging, drift, informasjon og aktivitetstiltak. Det har vært avholdt flere arrangementer i Friluftslivets uke, og dette er blitt en årviss tradisjon den første uka i september med et økende antall deltakere. Haugesund Turistforening sitt prosjekt Friluftsliv for alle i Djupadalen er videreført med stor oppslutning, og friluftsrådet har deltatt med personell og kanoer i aktivtetene i Eivindsvatnet. Det er viktig at også nabokommunene slutter opp om dette viktige aktivitets- og friluftsprosjektet for funksjonshemmede. Videreføringen av sikringsprosjektet har vært en del av vår virksomhet også i 2010, med flere viktige saker under arbeid i begge fylker. Arbeidet med å få i stand avtaler om kjøp eller langvarige leieavtaler er ofte tunge og vanskelige saker å få løst. Støtten fra DN, Rogaland fylkeskommune og Hordaland fylkeskommune har gjort det mulig å gjennomføre dette prosjektet som ble avsluttet i 2010 med mange nye avtaler og statlige tilskudd til kjøp/ servitutt av nye friluftsområder. Det gode samarbeidet med Jæren Friluftsråd og Friluftsrådenes Landsforbund har bidratt til en positiv utvikling av dette. Den økonomiske delen av vår virksomhet er blitt styrket i 2010, gjennom økte bevilgninger fra stat, fylkeskommuner og partnerskapsavtaler innen folkehelse med fylkeskommunene. Friluftsliv og folkehelse er to sider av samme sak. Universelt utformet flytebrygge på Vibrandsøy Universell tilrettelegging er et prioritert arbeidsfelt innen vårt arbeid når det gjelder tilrettelegging av friluftsområder. I 2010 har vi utført tiltak på Vibrandsøy med ny flytebrygge, oppgradering av turvei i Hystadmarkjo og flere rullestolmatter på Åkrasanden og Sandvesanden. Kontakten med pilotfylkesatsingen i Rogaland og lokale ergoterapeuter er utvidet, og disse fagmiljøene vil være en enda viktigere samarbeidspart i årene som kommer i arbeidet med å få tilrettelagt flere av friluftsområdene slik at de kan brukes av flest mulig. Friluftsliv for alle, på tur til Lindøy Svært gledelig er også samarbeidet vi har etablert med Kirkens Bymisjon på Stord om skjøtselstiltak ute i områdene. Dette samarbeidet bør også kunne utvides til andre deler av regionen. Sauda og Sveio har i 2010 fått tildelt kanopakker til bruk i aktiviteter for skoleklasser og andre grupper. Dette har vært en stor suksess og gledelig er at disse tiltakene skaper en varig økning i aktivitet for barn og unge i regionen. Det er utført en solid innsats når det gjelder drift og vedlikehold av områdene av ansatte, lag og foreninger. Selv om sommeren var kjølig og regnfull med mindre utfart enn normalt til badestrendene, så ser vi at friluftsområdene har en økende bruk til turgåing, båtliv, fritidsfiske og rekreasjon. Dette er helt i samsvar med vår målsetting. Friluftsområdene er vårt ansikt utad mot publikum, og arbeidet med å holde en god standard på vedlikehold og drift har vært en prioritert oppgave i Mediakontakten har blitt utvidet betraktelig i 2010, med stadig flere innslag i aviser, radio og TV. Dette er en viktig strategi i synliggjøringen av våre friluftsområder og for å få flere aktive hver dag. Arbeidet med naturoppsyn og samarbeidet med Statens Naturoppsyn og Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Rogaland er videreført og utviklet i 2010, og dette har gitt oss inntekter og verdifull kompetanse innen vårt arbeid. Klimaendringer med mer vind og nedbør har ført til nye utfordringer som vi må ta på alvor. Flomskader, vindfall og forsøplede områder påfører oss Årsmøte 2011 Side 10

11 kostnader som ikke blir dekket av forsikringer. Det er et paradoks at staten til tross for økte bevilgninger til sikring, ikke følger opp med økning i midlene til drift av områdene. Herreløst avfall som vi henter fra strender og øyer må leveres SIM og HIM uten at vi får kompensasjon for økte utgifter. av vår virksomhet. Båtlag, foreninger og ildsjeler har vært svært viktige bidragsytere når det gjelder å utføre og delta i tilretteleggingstiltak. På Romsa, Ulvesøy og på Barmane er det utført en betydelig dugnadsinnsats. Ressurspersoner fra bygg- og anleggsbransje er brukt sin kompetanse til å være med å utvikle attraktive friluftsområder. Dette er et svært positivt samarbeid som vi ønsker å videreføre og utvikle. Samarbeidet med Sunnhordland Kraftlag, Sparebank1 SR-Bank og Vindafjord Arbeidsgiverforum, er svært viktig for vår virksomhet. Dette er et viktig bidrag til vårt arbeid, og midler fra disse medfører at vi får realisert flere prosjekter raskere, enn hvis vi skulle vente på midler fra stat og fylkeskommuner. Samarbeidet med reiselivet er ennå i startfasen, men det er et faktum at friluftslivet og naturen er en viktig del av den menyen som skal tilbys gjestene som kommer til regionen på ferie for å nyte og bruke den flotte naturen og mangfoldet vi har. Det var svært gledelig å være vertskap for de ansatte i friluftsrådene i Haugesund i september Deltakerne fikk oppleve Vibrandsøy, Djupadalen og Åkrasanden på nært hold. Samarbeidet med Friluftsrådenes Landsforbund og andre friluftsråd er blitt utviklet videre i 2010 på en positiv måte. Totalt sett har 2010 vært nok et aktivt år for Friluftsrådet Vest med en positiv utvikling innen alle deler MANGE TAKK Friluftsrådet Vest vil takke medlemskommunene, miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Rogaland og Fylkesmannen i Hordaland, Rogaland fylkeskommune, Hordaland fylkeskommune, Friluftsrådenes Landsforbund, Jæren Friluftsråd, Bergen og Omland Friluftsråd, øvrige friluftsråd, Direktoratet for Naturforvaltning, Miljøverndepartementet, Statens Naturoppsyn, Statsskog, Vindafjord Arbeidsgiverforum, Sparebank 1 SR-Bank, Sunnhordland Kraftlag, Vindafjord Idrettslag, Haugesund Turistforening, frivillige organisasjoner og mange privatpersonar for hyggelig kontakt og godt samarbeid i Styrets forslag til vedtak: Årsmelding 2010 er godkjent Aksdal 24. februar 2011 Årsmøte 2011 Side 11

12 3 Regnskap 2010 Kommentarer til regnskapet Regnskapet for 2010 er revidert av Haugaland Kommunerevisjon, og revisjonsberetning foreligger. Arbeidsåret 2010 har vært preget av høy aktivitet innen alle våre arbeidsområder som drift, tilrettelegging, informasjon og aktivitetstiltak. Prosjektene er finansiert ved bruk av avsatte midler og tilskudd fra fylkeskommuner, stat, egen innsats, tilskudd fra SKL og andre bidragsytere. Dette viser også igjen i regnskapet, både på inntektssiden og utgiftssiden. Stor utfart og bruk av områdene krever økt driftsinnsats, og uvær med flom og vind skaper også arbeid og kostnader. Som en viktig del av vår bedriftsstrategi, har vi en sterk fokus på kostnadene, både når det gjelder gjennomføring av prosjekter, i driften og ved kjøp av tjenester og varer, uten at det skal gå på bekostning av kvaliteten av tiltaket. Inntekter Inntektene fra Olaliveien er i samsvar med budsjett og utgjør en viktig inntekt for å dekke kostnader til vedlikehold og brøyting. SMS-betaling fungerer bra, og det selges et økende antall årskort. Diverse inntekter ble høyere enn budsjettert grunnet økning i betalte oppdrag for fylkesmann og SNO. Økning i refusjon fra NAV pga en forlengelse av avtalen. Adm. tilskudd fra stat/fl større en budsjettert grunnet ekstra tilskudd til gjennomføring av prosjekter. Adm. driftstilskudd fra fylkeskommunene viser et nivå i samsvar med budsjett, positiv økning fra begge fylker. Tilskuddet fra Vestkystparken er betydelig lavere en budsjettert, og det har sammenheng med at de andre friluftsrådene har hatt veldig høye kostnader som igjen har ført til mindre tilskudd til Friluftsrådet Vest. Kommentarer følger til de enkelte poster i regnskapet. Utgifter Lønnskostnader, pensjon og arbeidsgiveravgift er lavere enn budsjettert. Det samme er kontorkostnader (regnskapsføring, revisjon, data). Utstyr/ redskap er betydelig høyere, og det skyldes kjøp av ny snøscooter og tilskudd til løypemaskin i Vindafjord. Vi har fått refusjon/tilskudd på kr fra Vindafjord kommune som eier 50% av scooteren. Telefon, porto og husleie i samsvar med budsjett, forsikring noe under budsjett. Møteutgifter noe høyere, fordi ansattesamlingen ligger inne på denne posten. Her fikk vi refundert kr fra Friluftsrådenes Landsforbund til dekking av kostnadene med ansatteseminaret. Opparbeiding er lavere enn budsjett, og det har sammenheng med at tilsagnene/tilskuddene er mindre enn omsøkt/budsjettert. Driftskostnadene er høyere, grunnet stor utfart og påkrevde vedlikeholdsarbeid/oppgrader av flere områder. Det er vanskelig å budsjettere denne posten eksakt. Informasjon noe lavere enn budsjettert. Momsrefusjon er noe lavere enn budsjettert grunnet noe mindre kjøp av tjenester, utstyr og materiell. Ubrukte midler til prosjekt som er i gang foreslås å settes av på avsetninger for 2011 på tilrettelegging og informasjonstiltak. Det har vært høyere tilskudd enn budsjettert fra staten til opparbeid, og tilskuddet fra fylkeskommunene til opparbeiding har også vært noe høyere enn budsjett. Tilskudd fra sponsorer noe lavere enn budsjett. Svært positivt er det at Fitjar kommune har gått inn med en egenandel på kr til prosjektet i Breidavika. Tilskuddene til sikringsprosjektet utgjør kr som er noe mindre en budsjettert. Diverse tilskudd, kr , er noe under budsjett, og her ligger kommunens egenandel til utstyrsbaser og inntekter til naturoppsyn fra Statens Naturoppsyn. Totale driftsinntekter kr , pluss renteinntekter kr og momsrefusjon kr Det foreslås en avsetning til ulike prosjekter som avsluttes i 2011 på kr Resultat etter avsetninger er kr i overskudd. Styret sitt forslag til vedtak: Regnskap 2010 er godkjent Årsmøte 2011 Side 12

13 Driftsregnskap 2010 UTGIFTER Årsmøte 2011 Side 13

14 Driftsregnskap 2010 INNTEKTER Årsmøte 2011 Side 14

15 Kapitalregnskap 2010 Årsmøte 2011 Side 15

16 Balanseregnskap 2010 Årsmøte 2011 Side 16

17 Årsmøte 2011 Side 17

18 Årsmøte 2011 Side 18

19 Årsmøte 2011 Side 19

20 4 Arbeidsprogram Arbeidet i styret og administrasjonen Arbeidet i styret og administrasjonen vil bli videreført etter samme praksis som tidligere. Det vil bli avholdt 5 styremøter og arbeidsutvalgsmøter etter behov. Styret legger opp til en administrasjon med 4,5 faste stillinger. Det er satt av midler til å videreføre satsningen innen sikring av nye friluftsområder. Det tas sikte på å engasjere 2 vikarer i sommersesongen. I samsvar med formålet i sikringsprosjektet har vi inngått avtale med konsulent Agnar Naustdal som skal arbeide med sikring. Det gode samarbeidet med privatpersoner, lag og organisasjoner når det gjelder drift og tilsyn med områder i sesongen, vil bli videreført og utvidet der forholdene ligger til rette for det. Det gode samarbeidet med medlemskommuner, fylkeskommuner, FL, miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen, Statens Naturoppsyn, destinasjonsselskapene, Statsskog, Sunnhordland Kraftlag, Sparebank1 SR-Bank, folkehelsekoordinatorer, Vindafjord Arbeidsgiverforum, Haugesund Turistforening og andre organisasjoner blir videreutviklet. Vi tar sikte på å arrangere et seminar for styremedlemmer i løpet av Sikring, planlegging, opparbeiding og drift av friluftsområder Sikring Friluftsrådet Vest og Jæren Friluftsråd har med støtte fra DN og fylkeskommunene gjennomført et 3-årig sikringsprosjekt som omfatter alle medlemskommunene i de to friluftsrådene. Første del av prosjektet ble avsluttet i 2010, men på bakgrunn av gode resultater, og signaler fra bevilgende myndigheter som DN og Hordaland og Rogaland fylkeskommune, vil vi ta sikte på å videreføre denne satsingen i Med et økende fokus på nærfriluftsliv i den statlige friluftspolitikken, var det naturlig å kalle prosjektet Nært og kjært - et folkehelseprosjekt. Det vil ha som målsetting å få etablert flere nærfriluftsområder i regionen slik at friluftslivet kan drives der folk bor, hver dag hele året. Arbeidet med sikring og erverv av nye friluftsområder vil skje i tett kontakt med medlemskommunene, Friluftsrådenes Landsforbund, Direktoratet for Naturforvaltning og Rogaland fylkeskommune og Hordaland fylkeskommune Planlegging og opparbeiding Også i 2011 tar vi sikte på å løse flere viktig friluftstiltak innen vår region. Mange områder har behov for en standardhevning og en tilpassing til universell standard på toaletter og turveier. Tilretteleggingstiltakene blir utført dersom vi oppnår tilstrekkelig finansiering til disse. Ut fra omsøkte og avsatte midler tar Friluftsrådet Vest sikte på å utføre følgende opparbeidingstiltak i 2011: Tilrettelegging i Nord-Rogaland: Område Kommune Tiltak Are Bokn Tursti, toalett Lotestranda Haugesund Gapahuk Eivindsvatnet Haugesund Aktivitetsbrygge Kvalsvik Haugesund Servicebygg Lindøy Karmøy Oppgradering Sandvesanden Karmøy Servicebygg Åkrasanden Karmøy Tursti Stong Hamnaren Tysvær Gapahuk Nodland Tysvær P-plass, turveg Toftøy Tysvær Brygge Lie Vindafjord Baderampe Romsa Vindafjord Brygge, skjøtsel Tilrettelegging i Sunnhordland: Område Kommune Tiltak Barmene Bømlo Toalett Vedvika Bømlo Oppgradering, brygge Ulvesøy Bømlo Toalett Breidavika Fitjar Oppgradering, volleyballbane Dalshaugane Fitjar P-plass Teløy Fitjar Flytebrygge Sandvika Kvinnherad Toalett Vikjo Kvinnherad Oppgradering Markhus Etne P-plass Holsvika Sveio Tursti Ådlandsvatnet Stord Toalett Årsmøte 2011 Side 20

21 4.2.3 Drift Friluftsrådet har pr driftsansvar for 90 friluftsområder. Drift og vedlikehold i friluftsområdene vil som tidligere år være en prioritert oppgave. Det er viktig for publikum at friluftsområdene blir holdt i god stand. Boss vil bli fjernet, toaletter vasket, gresset klippet, i tillegg til flere andre oppgaver. Vi har gode erfaringer fra blant annet Bømlo, Kvinnherad og Etne når det gjelder samarbeid med idrettslag, speidere og andre når det gjelder rydding og tilsyn av friluftsområder. Samarbeidet med Kirkens Bymisjon vil bli videreført og utviklet når det gjelder skjøtselstiltak på Stord. Arbeidet med driftsordningen Vestkystparken fortsetter i samarbeid med Statens Naturoppsyn (SNO) og de to fylkeskommunene, fylkesmannens miljøvernavdelinger, Dalane Friluftsråd, Jæren Friluftsråd, Bergen og Omland Friluftsråd og Ryfylke Friluftsråd. Driftsbåtene Frøya, Frida og Kari vil brukes i oppsynsoppgaver i samarbeid med SNO. Løypekjøring i Olalia er en viktig og prioritert oppgave når værgudene er på skiløpernes side... I april/mai vil klargjøring av strendene og båtutfartsområdene være en viktig oppgave. Tangen på Åkrasanden blir som vanlig fjernet før pinse, i god tid før badesesongen, og i tråd med driftsplan for området. Mange områder med ekstra stor bruk krever stor driftsinnsats, f.eks. Aksnes, Eivindsvatnet, Åkrasanden og Sponavika, og disse vil kreve daglig tilsyn/renovasjon i sommersesongen. Andre områder blir servet etter behov/værforhold en til tre ganger pr. uke. På sommeren vil tradisjonelle driftsoppgaver som gressklipp, bossplukk, vask av toaletter bli prioritert. Vedlikeholdsarbeid på bygninger, brygger, info -tavler, livbøyer, veier og parkeringsplasser vil bli utført hele året etter behov, kapasitet og økonomi. 4.3 Informasjon Ut fra omsøkte og avsatte midler tar friluftsrådet sikte på å utføre følgende informasjonstiltak i 2011: Læring i friluft/den naturlige skolesekken Satsingen Natur i Skolen vil fortsette, og vi vil fortsatt satse på utstyrsbaser og legge forholdene bedre til rette for at skoler og lærere selv kan ta i bruk basene og områdene våre. Hjelp til selvhjelp, med andre ord. Vi har knyttet oss opp til satsingen Den naturlige skolesekken. Kurs og naturveiledning ovenfor skoleklasser vil bli utført på forespørsel. Vi forventer omtrent samme nivå som i 2010 med ca 1000 elever ute og ca 100 ansatte på kurs. Vi har for andre året lagt om på finansieringen og søkt midler fra regionalt utviklingsprogram i Rogaland. Naturveiledning ovenfor skoleklasser tilknyttet natursekkenskolene vil bli prioritert. Vi legger opp til ca 25 naturveiledningsdager i Brøyting av vei og parkeringsplass på Opheim vil bli prioritert. Skiløypene i Olalitraktene vil bli preparert med snøscooter så sant forholdene tilsier det. Friluftsrådet har etablert et samarbeid med Vindafjord Idrettslag i arbeidet med løypepreparering. Etablering av den nye traseen vil gi større muligheter for å gå på ski lenger utover vinteren og arrangere skirenn i tilknytning til disse løypene. Forskningsprosjektet på Åkrasanden for å registrere endringer i flora/vegetasjon vil fortsette, i samarbeid med Anders Lundberg ved Universitetet i Bergen. På Romsa, Lindøy, Ognahabn, Taraldsøy, Vesterøy og Austerøy fortsetter vi ordningen med sau på beite på vår- og høstparten for å pleie kulturlandskapet og opprettholde frilufts- og brukskvalitetene på områdene. Utstyrsbaser til Etne og Fitjar Utplassering av utstyrsbaser som skal brukes av skoler, lag og foreninger. Basene består av 8 kanoer på tilhenger, med flytevester, lavvoer og matlagingsutstyr. Etne og Fitjar er de siste to kommunene som nå vil få egne baser, så da vil tilbudet være komplett med en base i hver kommune. Årsmøte 2011 Side 21

22 Friluftslivets uke og Friluftslivets dag I Friluftslivets uke har vi en koordinatorrolle som tidligere år, og vi er i gang med å hjelpe turlaga på Stord, Fitjar og i Kvinnherad til å dra i gang lokale friluftslivsdager. På Friluftslivets dag i Djupadalen vil vi ha et samarbeid med Haugesund Turistforening om et arrangement hvor mange av organisasjonene som arbeider med friluftsrelaterte tema presenterer seg. Kystkulturdag på Romsa og på Sunde Samarbeid med Kystlaget Romsa, Bjoa Båtlag og Buo landhandel. Her forventes flere hundre besøkende og stor tilstrømming av båter fra hele Sunnhordland. Vi vil også forsøke å få dratt i gang en liknende satsing i samarbeid med båtlaget på Sunde, Kvinnherad. Regionale padleløyper Vi samarbeider med forfatteren og padleren Tor Inge Vormedal om padleguiden,som forhåpentligvis blir ferdig til sommeren Maritime basecamper/padlecamper på Haugalandet og i Sunnhordland Vi samarbeider med Haugesund Turistforening om basecamp på Vesterøy og har innledet et samarbeid med Stord-Fitjar Turlag, med sikte på å få til en camp i Sunnhordland. Webkamera i Olalia Forberedelsene til dette ble utført rett før jul og kameraet kom i drift januar Friluftsliv for alle og Aktiv i friluft Samarbeid med Haugesund turistforening hvor vi er med på arrangørsiden, med kanoer, universell kanobrygge og tilrettelegging for personer med spesielle behov Fiske og friluftsdager for nye landsmenn og funksjonshemmede Vi vil tilby friluftsdager til ulike grupper som vi vet ikke bruker de friluftsmuligheter vi har tilgjengelig i regionen. Naturlosturer i Hystadmarkjo og på Åkrasanden Vi vil få til to temabaserte turer med professor Anders Lundberg som turguide på Åkrasanden, Karmøy og med Jan Rabben i Hystadmarkjo på Stord. Skilting og graderinger av viktige turområder Gjensidigestiftelsen har i samarbeid med fylkeskommunene gitt tilskudd til merking/skilting av viktige turområder på Vestlandet. Dette skal gjøres i samarbeid med turlag og destinasjonselskapene. Det er stadig behov for informasjonstavler i nye områder, og erstatning av gamle. Div. informasjon/aktiviteter Referat fra møter og pressemeldinger blir sendt til media og i spesielle saker tas det direkte kontakt. Vi vil legge ut det meste av brosjyrer, plakater og annet informasjonsmateriell på nettsidene. Her vil en også finne saksdokumenter og referat fra styreog årsmøte. Føreforhold og badetemperaturer blir meldt så sant forholda tilsier dette. Denne informasjonen legges også ut på våre internettsider. Jevnlig kontakt med friluftsansvarlig i medlemskommunene og FL. Vi vil opprettholde tilbudet til skoleklasser o.a. om leie av kanoer, lavvoer og robåter på Lindøy. Styret sitt forslag til vedtak: 1. Arbeidsprogram 2011 er godkjent som retningsgivende for virksomheten til Friluftsrådet. Ny hovedbrosjyre Ny hovedbrosjyre blir sendt til alle husstander i regionen i løpet av våren Tiltak som forutsetter økonomisk støtte utover medlemskontingenten blir iverksatt i den grad det blir gitt tilskudd til tiltaka. 3. Nye prosjekter blir lagt fram for styret til godkjenning. Årsmøte 2011 Side 22

23 5 Budsjett 2011 Kommentarer til budsjettet Foreløpig budsjett er vedtatt av styret 11. desember Justert budsjett legges nå fram for Årsmøtet I budsjettet er samtlige søknader om midler for 2011, planlagt bruk av avsetninger og forutsatte utgifter som følger av arbeidsprogrammet innarbeidet. Erfaringer tilsier at vi ikke får tilsagn på alle søknadene våre, slik at noen poster faller ut eller blir redusert. Men det kan og dukke opp nye muligheter til å søke om tilskudd til prosjekt i løpet av året. Som regel er det også nødvendig med noen interne omprioriteringer. Melding om statlige tilsagn skal foreligge ca 15. mai, og fylkeskommunale midler innen utgangen av juni. Tilskudd fra sponsorer foreligger i løpet av første halvår. Friluftsrådet vil arbeide for å styrke økonomien i form av økte bevilgninger fra stat og fylkeskommuner, i samarbeid med andre friluftsråd og Friluftsrådenes Landsforbund. Vi vil også vurdere andre inntjeningsområder for å styrke økonomien. Det tas sikte på å videreutvikle det gode samarbeidet med private bedrifter, banker og kraftselskap i Tilskudd fra private aktører går til konkrete prosjekt og tiltak, ikke til driftstiltak. UTGIFTER Lønnsutgiftene er basert på at Friluftsrådet Vest har 4,5 faste stillinger, i tillegg til en stilling på engasjement med sikring som hovedoppgave, og en stilling på engasjement til driftsoppgaver. Det er også lagt opp til 6 månedsverk sommerhjelp, samt engasjerte privatpersoner og organisasjoner i kommunene Kvinnherad, Bømlo, Sauda og Fitjar. På bakgrunn av økte oppgaver kan det bli aktuelt å leie inn mer personell til ulike oppgaver, og dette må sees i sammenheng med de tilskuddene vi får tilført. Det er innarbeidet kostnader til videreføring av sikringsprosjektet, og disse kostnadene blir kompensert med tilskudd fra stat/fylke, og de blir inntektsført. Kontorrekvisita/regnskap: Det er lagt inn kostnader til nødvendig datamateriell. Driftsutstyr: Kostnader til innkjøp av en del verktøy og nødvendig utstyr til drift. Større maskiner blir leid ved behov. Møteutgifter er holdt på samme nivå som i Vi tar sikte på å arrangere en studietur for administrasjonen.i løpet av Planarbeid i forbindelse med anskaffelse av ny arbeidsbåt vil kunne forårsake en del kostnader til reising og konsulentbistand. Reiseutgifter: Det skal i år være landskonferanse og årsmøte i FL i Ålesund, og FL skal også markere sitt 25-årsjubileum. Vi vil ellers delta med ansatte på relevante kurs og seminar som er viktige for å øke vår kompetanse i aktuelle tema som drift, universell utforming, tilrettelegging og sikring. Opparbeiding, drift og informasjon: Utgifter er innarbeidet etter søknader om midler, bruk av avsetninger og gjennomføring i samsvar med arbeidsprogrammet. Styret vil bli holt orientert om tilskudd og iverksettelse av prosjekter i 2011 i samsvar med tidligere praksis. Sum driftsutgifter kr INNTEKTER: Diverse inntekter består av bomavgift Olalivegen, Naturoppsyn, som vi utfører etter oppdrag fra SNO. Medlemskontingenten fra kommunene er en viktig del av våre faste inntekter og står for ca en femtedel av våre inntekter. Kontingenten er indeksregulert i samsvar med kommunal deflatorindex fra Det tekniske beregningsutvalget for kommuner og fylkeskommuner (TBU) sine prognoser for prisutvikling i 2012, som er på 2,8% for Administrasjons- og driftstilskudd er basert på tidligere bevilgninger, signal fra bidragsyterne og søknader. Budsjetterte tilskudd til planlegging, opparbeiding og informasjon er også basert på tidligere bevilgninger og på årets søknader/prognoser om forventet tilslag på søknader. Det tas sikte på å søke om midler fra Vindafjord Arbeidsgiverforum, Sparebank 1 SR-Bank, Sunnhordland Kraftlag, Gjensidigestiftelsen og Sparebankstiftelsen for å styrke finansieringen av friluftstiltak i Det er forutsatt bruk av avsatte midler til tiltak i områder/prosjekt som ikke ble avslutta i Budsjettet for 2011 gjenspeiler en høy aktivitet med mange planlagte prosjekter og tiltak. Det tas sikte på en revisjon av budsjettet når tilsagnsmidler til sikringsprosjektet, ordinære tilskudd til tilrettelegging og informasjon foreligger. Sum driftsinntekter kr inkl. mvarefusjon og renter. Styrets forslag til vedtak: 1. Framlagt forslag til budsjett vedtas. 2. Styret får fullmakt til å foreta nødven dige endringer dersom forutsatte midler fra stat, fylkeskommuner eller kommu ner ikke blir bevilga, eller blir endra, og for å få en best mulig utnytting av til gjengelige midler. Årsmøte 2011 Side 23

24 Budsjett 2011 UTGIFTER TEKST Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap DRIFTSUTGIFTER LØNN MV Lønn og godtgjørelser Pensjon og pensjonsforsikringer Arbeidsgiveravgift Personal SUM INVENTAR OG UTSTYR Driftsutstyr Utstyr og redskap SUM KONTORUTGIFTER Kontorkostnader Telefon og porto Husleie og forsikring SUM REISEUTGIFTER MV Bilgodtgjørelse Reiseutgifter Diett SUM PERSONALUTGIFTER Møte- og kursutgifter SUM FRILUFTSOMRÅDER Opparbeiding av friluftsområder Drift av friluftsområder Oppdrag for SNO (Ilholmane) Informasjon/aktiviteter SUM ANDRE DRIFTSUTGIFTER Kontingenter / konsulenttjester Til disposisjon for styret SUM Avskrivning Momskompensasjon SUM DRIFTSUTGIFTER Årsmøte 2011 Side 24

25 Budsjett 2011 INNTEKTER TEKST Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap DRIFTSINNTEKTER DIV INNTEKTER Bomavgift Olalia Veiavgift Otertong Diverse inntekter Sykepenger/sysselsetting Medlemskontingent ADM/DRIFTSTILSKUDD Stat/FL Fylkesmannen / Miljøvern.avd Fylkeskommuner Kommune Vestkystparken Andre PLANL/OPPARBEIDING Stat Fylkeskommune Kommune Andre(SØK/Srbank/VAF) INFORMASJONSTILTAK Stat Fylkeskommune Kommune 0 0 Andre TILSKUDD SIKRINGSPROSJEKT DIV TILSKUDD SUM DRIFTSINNTEKTER FINANSPOSTER Renter og gebyrer Renteinntekter SUM Motpost avskrivning Motpost momskompensasjon NETTO DRIFTSRESULTAT AVSETNINGER/OVERFØRING Årets avsetning av midler Årets bruk tidligere avsetninger Avsetning til investeringsfond Overført til kapitalregnskap SUM avsetninger Resultat etter avsetninger overskudd / + underskudd Årsmøte 2011 Side 25

26 6 Medlemskontingent 2012 Kontingenten for medlemskommunene blir årlig indeksregulert i samsvar med forventet prisstigning ifølge kommunal kostnadsdeflator for inneværende år. Fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi får vi opplyst at forventet prisstigning i 2011 er 2,8%. Styret foreslår derfor at medlemskontingenten blir justert opp med kr. 0,34 pr. innbygger. Medlemskontingenten pr. innbygger øker da fra kr. 12,42 i 2011 til kr. 12,76 i Det blir ikke gjort framlegg om kontingentøkning utover indeksreguleringen, slik at årsmøtet sitt kontingentvedtak er endelig. Styrets forslag til vedtak: Kontingenten for medlemskommunene for år 2012 blir justert opp med 2,8% i samsvar med beregnet prisstiging ifølge kommunal kostnadsdeflator for kommunesektoren. Kontingenten økes med 34 øre fra kr. 12,42 i 2011 til kr. 12,76 pr. innbygger i Valg Valgkomitèens innstilling legges fram i møtet av leder i valgkomiteen. Bare styreleder og nestleder er på valg i 2011, samt revisor og ordstyrer for Årsmøte 2011 Side 26

27 Vedtekter Vedtekter for Friluftsrådet Vest Sist endret på årsmøtet MEDLEMMER Friluftsrådet Vest er eit interkommunalt samarbeidsorgan for kommunane Bokn, Bømlo, Etne, Fitjar, Haugesund, Kvinnherad, Karmøy, Sauda, Sveio, Tysvær, Vindafjord og Stord. Nye medlemskommunar vert tekne opp etter vedtak i Styret og Årsmøtet. Friluftsrådet er eit sjølveigande og eige rettssubjekt, og kommunane er ikkje ansvarleg for rådet sine plikter ut over den årlege medlemskontingenten. 2. OMRÅDE FOR FRILUFTSRÅDET SITT FØRE- MÅL OG VERKSEMD Friluftsrådet skal i samarbeid med medlemskommunane, statlege og fylkeskommunale etater og andre, arbeide for å: a) sikre friluftsområde av regionale verdi ved kjøp eller avtalar, forvalte og drive desse på ein naturvenleg og framtidsretta måte b) skape forståing og innsikt for friluftslivet sin verdi for helse, trivsel og miljø c) informere om friluftsliv d) arbeide for at friluftsliv vert ein naturleg del av oppveksten til barn og unge e) gi råd til medlemskommunar og andre i friluftslivsspørsmål 3. ORGANISASJONSFORM 3.1 ÅRSMØTET Årsmøtet er rådet si høgste styresmakt. Ordinært årsmøte skal haldast kvart år innan utgangen av mars månad. Til årsmøtet kan medlemskommunane sende 3 representantar med røysterett. Desse veljast med vararepresentantar av kommunen for den kommunale valperioden. Årsmøtet er vedtaksført når minst halvparten av dei røysteføre representantane er til stades. Årsmøtet (møta) skal innkallast med 3 vekers skrifteleg varsel etter vedtak av styret eller når minst 2 av rådet sine medlemskommunar krev det. Saksliste skal leggjast ved innkallinga. Ordinært årsmøte skal handssame fylgjande: a) Årsmelding frå styret b) Rekneskap med revisjonsmelding c) Styret sitt arbeidsprogram for komande år, eventuelt langtidsprogram d) Vedta budsjett e) Val. Årsmøtet skal blant årsmøterepresentantane velje: - Styremedlemmer med personlege varamedlemmer, d.v.s. ein representant for kvar av medlemskommunane. - Leiar i styret (ein av styremedlemmene skal veljast) - Nestleiar i styret (ein av styremedlemmene skal veljast) - Godkjent autorisert revisor - Valkomité med 3 medlemmer. Ved overgangen mellom to kommunevalperiodar, møter valkomitéen som observatør på neste årsmøte dersom dei ikkje er gjenvalde som årsmøteutsendingar frå sin kommune.val av komitéar og andre utval etter forslag frå styret eller årsmøtet. Val på styremedlemmer skjer for 2 år om gongen. Leiar og nestleiar veljast for 1 år om gongen. f) Velje ordstyrar blant dei som har røysterett på årsmøtet. g) Andre saker. Forslag til andre saker må leggjast fram for styret minst 2 veker før årsmøtet. Ved like røystetal på årsmøtet er ordstyraren si røyst utslagsgjevande. 3.2 STYRET Med i styret er ein representant frå kvar kommune valt av årsmøtet. Dei tilsette skal ha ein representant i styret. Styret er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene er til stades. Innan styret skal det opprettast eit arbeidsutval på 5 medlemer. Leiar og nestleiar skal vere blant desse. Dei skal veljast av styret for 1 år om gongen. Arbeidsutvalet kan ikkje treffe bindane avgjerder med mindre styret har gitt fullmakt til dette. Styret skal: a) Arbeide for å løyse dei oppgåvene årsmøtet har vedteke. b) Stå for den administrative og økonomiske drifta av rådet innanfor vedteken budsjettramme. Leiaren i styret saman med 2 av styremedlemmene forpliktar rådet med si underskrift. Styret kan gi prokura. c) Styret kan ta opp lån utan førehandsgodkjenning av årsmøtet på inntil kr ,- d) Styret skal til ei kvar tid fylgje opp dei aktuelle Årsmøte 2011 Side 27

28 arbeidsoppgåvene, sørgje for at saker som skal leggjast fram for årsmøtet blir førebudd, - jmf vedtektene 3.1 -, og elles ta opp dei arbeidsoppgåvene som er nemnt under paragraf 2 i vedtektene. e) Styret skal sørgje for at det blir ført tilstrekkeleg rekneskap, og føre protokoll over forhandlingane sine. Ved like røystetal i styret er leiaren si røyst avgjerande. f) Styret skal sørgje for at vedteken årsmelding blir sendt til medlemmene i rådet, fylkeskommunale og statlege forvaltningsnivå, og andre som rådet har eit forpliktande samarbeid med. g) Styret saman med ordstyrar har høve til å utnemne æresmedlemmer av rådet. 4. UTVAL, KOMITÉAR, ADMINISTRASJON Utval som blir valde av årsmøtet, skal hjelpe styret med handsaming av særskilde saker. Styret har også høve til å oppnemne komitéar og personar til å handsame særskilde saker og fremje forslag til styret om dette. Styret skal tilsetja dagleg leiar og anna naudsynt personell innafor vedteke arbeidsprogram og budsjett. Dagleg leiar skal ha ansvar for den daglege leiinga av rådet, og sjå til at dei retningslinjer og planer som styret har vedteke gjennom budjsett og årsplanar vert følgde. Styret skal likevel søkje kontakt med dei einskilde kommunane for å få gjennomført særskilde arbeidsoppgåver, dersom det viser seg praktisk. Innan styret kan det opprettast eit forhandlingsutval som skal forhandle med dei tilsette om løn og ha eit særleg ansvar for personalsaker. Dette utvalet skal bestå av leiar, nestleiar og eit medlem av styret. Forhandlingsprotokollar skal godkjennast av styret. Godtgjerdsle til medlemmene i styret eller andre tillitsmenn skal fastsetjast av årsmøtet i samband med handsaming av budsjettet. 5. ØKONOMI Kommunane er ikkje ansvarleg for friluftsrådet sine plikter ut over den årlege medlemskontingenten. For rådet si verksemd skal det stillast opp: 1. Budsjett som blir finansiert ved kontingentar og tilskot. Kontingent for medlemskommunane skal fastsetjast for neste år budsjett av årsmøtet og i samsvar med folketalet ved sist årsskifte. Årsmøtevedtak om auke avmedlemskontingenten,- utover indeksregulering, må godkjennast av samtlege medlemskommunar. 2. Planar for grunnerverv, sikring, opparbeiding. Grunnerverv bør skje etter prioritering sett i regional samanheng. Før avtale om grunnerverv blir inngått skal vedkomande vertskommune ha høve til å uttale seg. Utgiftsfordelinga ved grunnerverv eller særskilde tilretteleggingstiltak bør normalt skje ved utlikning i samsvar med folketalet ved siste årskifte. Det kan gjerast unnatak frå denne avgjerda i særskilde høve. Det er ein føresetnad at alle utvegar for dekking av utgifter til erverv, sikring og eventuell opparbeiding av område ved tilskot frå stat, fylke eller andre blir prøvde. Styret kan innføre avgiftsordningar for bruk av einskilde areal og anlegg der dette er mogeleg slik at kommunetilskotta kan haldast på eit rimeleg nivå. 6. TOLKING OG ENDRING AV VEDTEKTENE Tvist om tolking av vedtektene skal avgjerast av ei nemnd på 3 medlemmer, av desse 1 jurist. Nemnda som skal oppnemnast av sorenskrivaren i Karmsund, skal vere samansatt av personar som ikkje har tillitsverv i rådet. Endring av vedtektene kan gjerast på ordinært årsmøte med 2/3 fleirtal. Medlemskommunane får tilsendt vedtektsendringane til endeleg godkjenning. Svarfrist for medlemskommunane er 6 veker. Dersom ikkje nokon kommune har satt seg imot endringane innan denne tid, er vedtektsendringane godkjent. 7. UTMELDING AV RÅDET. OPPLØYSING AV RÅDET Utmelding av Friluftsrådet skal skje skriftleg og trer i kraft to år etter utgangen av det kalenderåret utmeldinga er komen friluftsrådet i hende. Kommunene kan berre melde seg ut etter gyldig vedtak i kommunestyret. Eit medlem som trer ut, har ingen krav på nokon del av rådet sine eigelutar. Vedtak om oppløysing kan berre skje på ordinært årsmøte med 3/4 fleirtal og må godkjennast av medlemskommunane. Blir rådet oppløyst skal rådet sine eigedommar og andre verdiar overførast til Rogaland fylkeskommune og Hordaland fylkeskommune. 8. IKRAFTTREDEN Desse vedtektene trer i kraft 18. november Årsmøte 2011 Side 28

29 Friluftsrådet Vest 2011 Oddvin Øvernes Daglig leder Knut-Arild Sørensen Nestleder og informasjonsansvarlig Kari Dommersnes Sekretær Andreas Dunkley Driftsleder Bjørn Opheim Oppsynsmann Odd-Bjørn Saltnes Engasjement Hactor Svelland Engasjement Astrid Larsen Styreleder Styret og ansatte samlet til juleavslutning 2010 Årsmøte 2011 Side 29

30 Oversikt over friluftsområder 1 Are Bokn 2 Boknafjellet Bokn 3 Ognahabn Bokn 4 Barmane Bømlo 5 Breivika Bømlo 6 Furuneset Bømlo 7 Hiskjo Bømlo 8 Narravikjo Bømlo 9 Ulvesøy Bømlo 10 Vevika Bømlo 11 Åreidalen Bømlo 12 Honsvika Etne 13 Osnes Etne 14 Peparen Etne 15 Postvegen Etne 16 Sandvik Etne 17 Stordalsvatnet Etne 18 Taraldsøy Etne 19 Breidavika Fitjar 20 Eldøy Fitjar 21 Rydlandssagjo Fitjar 22 Smedaholmen Fitjar 23 Straumøy Fitjar 24 Teløy Fitjar 25 Tranøy Fitjar 26 Eivindsvatnet Haugesund 27 Djupadalen Haugesund 28 Kvalsvik Haugesund 29 Lotestranda Haugesund 30 Vibrandsøy Haugesund 31 Aksnes Karmøy 32 Dragøy Karmøy 33 Lindøy Karmøy 34 Mjølhussanden Karmøy 35 Sandvesanden Karmøy 36 Visnes Karmøy 37 Åkrasanden Karmøy 38 Bjøllebøvågen Kvinnherad 39 Bondhus Kvinnherad 40 Ferjevågen Kvinnherad 41 Kalven Kvinnherad 42 Kolsøya Kvinnherad 43 Lykelsøya Kvinnherad 44 Sandvika Kvinnherad 45 Vetle Lauvøy Kvinnherad 46 Vikjo Kvinnherad 47 Breiborg Sauda 48 Hustveit Sauda 49 Nesøyra Sauda 50 Slettedalen Sauda 51 Breivika Stord 52 Dagfinnsvik Stord 53 Hystadmarkjo Stord 54 Nautøy Stord 55 Sponavika Stord 56 Sætravika Stord 57 Ådlandsvatnet Stord 58 Holsvika Sveio 59 Leirvågen Sveio 60 Selsåsvika Sveio 61 Slettene Sveio 62 Austerøy Tysvær 63 Borgøy Tysvær 64 Dragavik Tysvær 65 Espevikholmene Tysvær 66 Hamnaren Tysvær 67 Lammanuten Tysvær 68 Notaflåt Tysvær 69 Stakkestad Tysvær 70 Søvik Tysvær 71 Toftøy Tysvær 72 Valhest Tysvær 73 Vannverksvegen Tysvær 74 Vassendvik Tysvær 75 Vesterøy Tysvær 76 Vestli Tysvær 77 Eikås Vindafjord 78 Gardavika Vindafjord 79 Kvaløy Vindafjord 80 Lie Vindafjord 81 Olalia Vindafjord 82 Otertong Vindafjord 83 Romsa Vindafjord 84 Skjeljavika Vindafjord 85 Vedvika Vindafjord Årsmøte 2011 Side 30

31 Friluftsliv for absolutt alle... Stimerking på Lammanuten, Tysvær Fornøyde båtfolk i Naustvika, Romsa, Vindafjord Are Friluftsområde, Bokn Styremøte på Vibrandsøy, Haugesund Oppgradering av turveg i Hystadmarkjo, Stord Utsikt fra Postvegen Skånevik - Etne Barmane, Bømlo er et populært turmål for båtfolk Årsmøte 2011 Side 31

32 Friluftsrådet VEST er et interkommunalt organ for kommunene Bokn, Bømlo, Etne, Fitjar, Haugesund, Karmøy, Kvinnherad, Sauda, Stord, Sveio, Tysvær og Vindafjord. Vi arbeider med sikring, tilrettelegging og drift av regionale friluftsområder, informerer om friluftsliv, arrangerer kurs og veiledningsdager og gir råd i plansaker. Virksomheten finansieres gjennom kontingent fra medlemskommunene og med støtte fra stat, fylkeskommuner og private sponsorer. Høststemning på Jonestølen, Hustveit, Sauda VI HAR RÅD TIL FRILUFTSLIV Friluftsrådet VEST Boks 63, 5575 Aksdal Tlf: Årsmøte 2011 Side 32

ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS 2009

ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS 2009 ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS 2009 2009 2 Glade gutter på tur i Olalia Sandvik badeplass i Etne Fra Holsviko friluftsområde i Sveio Turvei med UU tilrettelegging i Haugesund Åreiddalen badeplass på Bømlo

Detaljer

ÅRSMØTE 2008 25 år for friluftslivet 1983-2008

ÅRSMØTE 2008 25 år for friluftslivet 1983-2008 ÅRSMØTE 2008 25 år for friluftslivet 1983-2008 2 Ny flytebrygge på Smedholmen, Fitjar Prosjektet Friluftsliv for alle med HT Dugnad på Gurokaien på Stora-Romsa Friluftslivets dag i Djupadalen, Haugesund

Detaljer

utesteder til fri bruk Møt Blackfoot og andre vandrere Kick i høyden og grøss i gresset

utesteder til fri bruk Møt Blackfoot og andre vandrere Kick i høyden og grøss i gresset Vest 90 utesteder til fri bruk Møt Blackfoot og andre vandrere Kick i høyden og grøss i gresset A INFORMASJON 09-06-10 12:54:29 Forside: Til Gygrastolen fra Ænes, Kvinnherad, Forsidefoto: Trygve Johan

Detaljer

ÅRSBERETNINGEN FOR 2007

ÅRSBERETNINGEN FOR 2007 Årsberetning 2007 ÅRSBERETNINGEN FOR 2007 Friluftsrådet Sør takker medlemskommunene, Friluftsrådenes Landsforbund (FL), Aust - Agder fylkeskommune og Fylkesmannen i Aust-Agder for godt samarbeid i 2007.

Detaljer

Årsmelding 2013. Årsmelding 2013 Jæren Friluftsråd

Årsmelding 2013. Årsmelding 2013 Jæren Friluftsråd Årsmelding 2013 2 Jæren Friluftsråd Årsmelding 2013 Innhold: Medlemskommunene 3 Tillitsvalgte og administrasjon 4 Årsmelding 4 Årsregnskap 18 Balanse 19 Revisorberetning 26 Arbeidsplan 2014 27 Budsjett

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012. Oslofjorden 2012

Årsberetning og regnskap 2012. Oslofjorden 2012 Årsberetning og regnskap 2012 Oslofjorden 2012 1 Leder Året 2012 var et meget aktivt år i Oslofjorden Friluftsråd (OF). Mange prosjekter ble sluttført. 2012 var også det første året OF ikke var medlem

Detaljer

Lågøya. Aspond. Melbukta. Ristodden. Gjeitebukken. Selskjærbukta. Sandstranda 6 G. Ø. Dragsund. Håøybukta. Kjøkkenbukta. Sagbukta. Stranda.

Lågøya. Aspond. Melbukta. Ristodden. Gjeitebukken. Selskjærbukta. Sandstranda 6 G. Ø. Dragsund. Håøybukta. Kjøkkenbukta. Sagbukta. Stranda. Lågøya Aspond Oslofjorden Melbukta Nordbukta 2009 Ristodden, Bjørnejordet Digerudgrunnen Årsberetning og regnskap 2009 Røyken råøya Bjørnehue Bjørnebukta V. Dragsund Laksebogen Isdammen Dragsundodden o,

Detaljer

Årsberetning 08 ArendAl FrOlAnd GJerSTAd GrIMSTAd risør TVedeSTrAnd VeGÅrSHeI ÅMlI 1

Årsberetning 08 ArendAl FrOlAnd GJerSTAd GrIMSTAd risør TVedeSTrAnd VeGÅrSHeI ÅMlI 1 Årsberetning 08 Arendal FROLAND GJERSTAD GRIMSTAD RISØR TVEDESTRAND VEGÅRSHEI ÅMLI 1 ÅRSBERETNINGEN FOR 2008 Friluftsrådet Sør takker medlemskommunene, Friluftsrådenes Lands forbund (FL), Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

Oslofjorden 2010. Årsberetning og regnskap 2010 FOR FJORDEN OG FRILUFTSLIVET SIDEN 1933

Oslofjorden 2010. Årsberetning og regnskap 2010 FOR FJORDEN OG FRILUFTSLIVET SIDEN 1933 Oslofjorden 2010 Årsberetning og regnskap 2010 Oslofjordens Friluftsråd FOR FJORDEN OG FRILUFTSLIVET SIDEN 1933 1 Friluftsliv er det beste for folkehelsa Styreleder Rolf Klerud Nå har jeg sittet som styreleder

Detaljer

årsberetning 2010 Besøksadresse: Arendal Kultur- og Rådhus, Sam Eydes plass 2 Postadresse: Postboks 324, 4803 Arendal Hjemmeside: www.friluft-sor.

årsberetning 2010 Besøksadresse: Arendal Kultur- og Rådhus, Sam Eydes plass 2 Postadresse: Postboks 324, 4803 Arendal Hjemmeside: www.friluft-sor. årsberetning 2010 Besøksadresse: Arendal Kultur- og Rådhus, Sam Eydes plass 2 Postadresse: Postboks 324, 4803 Arendal Hjemmeside: www.friluft-sor.no Daglig leder: Geir Henning Waagsnes Telefon: 37 00 55

Detaljer

Jæren friluftsråd...

Jæren friluftsråd... ÅRSMELDING 2010 JÆREN FRILUFTSRÅD Jæren friluftsråd... er et interkommunalt samarbeidsorgan som har 8 kommuner på Jæren som medlemmer. Medlemskommunene er: Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Klepp, Time,

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no Forord Vi ønsker stadig

Detaljer

Jæren friluftsråd...

Jæren friluftsråd... ÅRSMELDING 2011 JÆREN FRILUFTSRÅD Jæren friluftsråd... er et interkommunalt samarbeidsorgan som har 8 kommuner på Jæren som medlemmer. Medlemskommunene er: Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Klepp, Time,

Detaljer

kap 20 ns g reg etning o rsber Å

kap 20 ns g reg etning o rsber Å Oslofjorden 2014 Årsberetning og regnskap 2014 1 Styreleder har ordet Forsidebilde: Ikke Iwo Jima, men Østre Dragsund, Håøya i Frogn. Her bruker deler av staben en lørdag i kampen for rene strender ifm

Detaljer

Oslofjorden 2011. Årsberetning og regnskap 2011 FOR FJORDEN OG FRILUFTSLIVET SIDEN 1933

Oslofjorden 2011. Årsberetning og regnskap 2011 FOR FJORDEN OG FRILUFTSLIVET SIDEN 1933 Oslofjorden 20 Årsberetning og regnskap 20 Oslofjordens Friluftsråd FOR FJORDEN OG FRILUFTSLIVET SIDEN 9 Oslofjordens Friluftsråd 20 Et engasjert OF og en tafatt stat Styreleder Rolf Klerud Etter 8 år

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I FRILUFTSRÅDET VEST TYSVÆRTUNET I AKSDAL 27.03.2008

REFERAT FRA ÅRSMØTE I FRILUFTSRÅDET VEST TYSVÆRTUNET I AKSDAL 27.03.2008 REFERAT FRA ÅRSMØTE I FRILUFTSRÅDET VEST TYSVÆRTUNET I AKSDAL 27.03.2008 Årsmøtedagen startet med en synfaring og orientering i friluftsområdet Dragavika som er et båtutfartsområde og mye brukt badeplass

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 3 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening

Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening Tidspunkt: Torsdag 14. februar 2013 kl. 20.00 Sted: Bergen og Omland Friluftsråd (Hellebakken 45) Foreningens spennende visjoner, planer og tegninger

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer

Formannskapets sakliste 01.06.04

Formannskapets sakliste 01.06.04 Page 1 of 48 Formannskapets sakliste 01.06.04 Utvalg: Møtested: Karmøy kommune Formannskapet Formannskapssalen Møtedato: Tirsdag 01.06.04Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

ØRU-STYRETS ÅRSMELDING og REGNSKAPSOVERSIKT 2007

ØRU-STYRETS ÅRSMELDING og REGNSKAPSOVERSIKT 2007 ØRU-styresak 21/08 Til ÅRSKONFERANSEN 2008 ØRU-STYRETS ÅRSMELDING og REGNSKAPSOVERSIKT 2007 Innholdsfortegnelse 1 Side 1. Om ØRU 2 2. ØRU-samarbeidets organisering 2 3. Strategi for kommunesamarbeidet

Detaljer

ÅRSRAPPORT MANGFOLDIG FRILUFTSLIV I FJELLET

ÅRSRAPPORT MANGFOLDIG FRILUFTSLIV I FJELLET ÅRSRAPPORT MANGFOLDIG FRILUFTSLIV I FJELLET Naturopplevelser for livet INNHOLD Et friskere folk gjennom friluftslivet! Et friskere folk gjennom friluftslivet! 3 Styrets årsberetning 4 Arabisk på Selhamar

Detaljer

Årsberetning for sesongen 2009

Årsberetning for sesongen 2009 Årsberetning for sesongen 2009 Generalforsamling på Skistua mandag 8. mars 2010 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2009 Generalforsamling på Skistua mandag 8. mars 2010

Detaljer

Saksnr: 08/330-25 Arkiv: 143 Avd.: Skole, barnehage og kultur Saksbehandler: Finn Lund KOMMUNEDELPLAN FOR STIER OG LØYPER

Saksnr: 08/330-25 Arkiv: 143 Avd.: Skole, barnehage og kultur Saksbehandler: Finn Lund KOMMUNEDELPLAN FOR STIER OG LØYPER Saksnr: 08/330-25 Arkiv: 143 Avd.: Skole, barnehage og kultur Saksbehandler: Finn Lund KOMMUNEDELPLAN FOR STIER OG LØYPER Vedtatt av Nore og Uvdal kommunestyre 2. februar 2009 kommunestyresaksnummer 7/09

Detaljer

40 år i frilufts teneste 1974-2014. Årsmelding 2014

40 år i frilufts teneste 1974-2014. Årsmelding 2014 40 år i frilufts teneste 1974-2014 Årsmelding 2014 Innhald: Side 3-6 Side 6-7 Side 7-9 Side 10-14 Side 15-16 Side 17-18 Side 19-21 1. Styret og administrasjonen sitt arbeid 2. Sikring av område til friluftsliv

Detaljer

Foreløpig sluttrapport

Foreløpig sluttrapport Foreløpig sluttrapport November 2008 til desember 2010 Mykland veien videre Et Bygdeutviklingsprosjekt i kjølvannet av skogbrannen i Mykland sommeren 2008 1 Foto: Paul Mjåland Innholdsfortegnelse Side

Detaljer