Til styret Kopi: varamedlemmer Ref: St sak Dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til styret Kopi: varamedlemmer Ref: St 22.02.13sak Dato: 13.02.13"

Transkript

1 Til styret Kopi: varamedlemmer Ref: St sak Dato: INNKALLING OG SAKSPAPIRER TIL STYREMØTE 22. FEBRUAR 2012 KL HOTELL MARITIM HAUGESUND, Møterom Rennesøy Månedens quiz? Kven og kvar er dette? Sak 01/13 REFERAT FRA STYREMØTE 6. DESEMBER 2012 Tidligere utsendt referat fra møtet 6. desember 2012 Forslag til vedtak: Styret godkjenner referat fra styremøtet 6. desember 2012.

2 sak 02/13 OPPLEGG FOR ÅRSMØTET 2013 Årsmøtet pleier å avholdes rundt i medlemskommunene etter tur, og i år skal det avholdes på Karmøy, Vedavågen 11.april. Befaring til Åkrasanden i forkant av årsmøtet. Forslag til dagsorden i heftet for årsmeldingen. Forslag til vedtak: Administrasjonen får fullmakt til å forberede de praktiske sidene ved årsmøtet i samarbeid med Karmøy kommune. sak 03/13 ÅRSMELDING 2012 Forslag til årsmelding er vedlagt i eget hefte. Statistikk og foto vil bli lagt til i den endelige versjonen. Forslag til vedtak: Forslag til årsmelding for 2012 blir lagt fram for årsmøtet med følgende forslag til vedtak: Årsmelding 2012 er godkjent. sak 04/13 REGNSKAP 2012 Forslag til regnskap for 2012 i vedlagt forslag til årsmeldingen. Gjennomgang ved daglig leder. Revisor lager sin årsberetning på bakgrunn av styrets vedtak. Forslag til vedtak: Styret godkjenner regnskapet for 2012 med foreslåtte avsetninger. Regnskapet legges fram for årsmøtet med følgende forslag til vedtak: Regnskap 2012 er godkjent. sak 05/13 ARBEIDSPROGRAM FOR 2013 Forslag til arbeidsprogram i eget hefte til styret. Forslag til vedtak: Forslag til arbeidsprogram for 2013 er godkjent og legges fram for årsmøtet med følgende forslag til vedtak: 1. Arbeidsprogram 2013 er godkjent som retningsgivende for virksomheten til Friluftsrådet Vest. 2. Tiltak som forutsetter økonomisk støtte utover medlemskontingenten blir iverksatt i den grad det blir gitt tilskudd til tiltakene. sak 06/13 BUDSJETT 2013 Forslag til budsjett i eget hefte. Kommentarer til de ulike budsjettpostene ligger i forslag til årsmelding. Gjennomgang av hovedpunktene i møtet. Forslag til vedtak: Framlagt forslag til budsjett 2013 er godkjent og blir lagt fram for årsmøtet med følgende forslag til vedtak:

3 1. Framlagt forslag til budsjett vedtas som retningsgivende for aktiviteten i Friluftsrådet Vest i Styret får fullmakt til å foreta nødvendige endringer dersom forutsatte midler fra stat, fylkeskommuner eller kommuner ikke blir bevilga, eller blir endra, og for å få en best mulig utnytting av tilgjengelige midler. 3. Årsmøtet gir styret fullmakt til å vedta et foreløpig budsjett på Titil nytt budsjett blir vedtatt av årsmøtet. sak 07/13 MEDLEMSKONTINGENT 2014 I samsvar med vedtak på årsmøtet i 2012, følger Friluftsrådet Vest staten sin deflatorindeks for kostnadsutviklingen innen offentlig sektor. Forslag til vedtak: Friluftsrådet Vest følger staten sin deflatorindeks som grunnlag for justering av kontingenten til medlemskommunene. For 2014 blir medlemskontingenten justert med 3.3 % pr. innb. fra kr. 13,19 til kr pr. innb. Sak 08/13 FORSLAG TIL LANGTIDSPLAN FRILUFTSRÅDET VEST Tiden er inne for å rullere vår LTP. Den vil bli gjennomgått og drøftet på Seminaret og på styremøtet så kom gjerne med gode forslag. Brev fra Direktoratet for naturforvaltning om forvaltningsplaner vedlagt. Forslag til vedtak: 1.Styret godkjenner utkast til Langtidsplan for Friluftsrådet Vest med de innspill som kommer fram på møtet. 2. Langtidsplanen legges fram på årsmøtet for godkjenning. Sak 09/13 UTTALE TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLAN FOR HAUGESUND KOMMUNE Ettersendes på mail neste uke Forslag til vedtak: Styret godkjenner forslag til uttale til planprogram for Haugesund kommune Sak 10/13 Referatsaker/orienteringssaker: a) Program for styreseminaret, vedlagt. b) Adm.støtte FL 2013, skjema vedlagt c) Styreledersamling/styremøte FL/, v/ Astrid Larsen d) Høyringskonferanse kystsoneplan SHL, v/ daglig leder

4 e) Søknadsoversikt 2013, vedlagt tabell, info v/ adm. f) Info om arbeidet m/forvaltningsplaner, v/ Oddvin g) Møte SKL v/ daglig leder h) Landskonferanse og årsmøte i FL 14.juni i Sandefjord, info vedl. i) Uttale planprogram kystsoneplan Hordaland, vedlagt j) Drift og tilrettelegging, v/daglig leder k) Status båtsaken v/ daglig leder l) Orientering kommunestyret Bømlo, v/ daglig leder m) Møte RFK, partnerskap folkehelse v/ Knut-Arild n) Skidag nye landsmenn,v/ Knut-Arild o) Miljøverndepartementet, brev om strategi for aktivt friluftsliv. p) evn. andre ref- og orienteringssaker. Forslag til vedtak: Referatsakene tas til orientering. VELKOMMEN! Forfall meldes til administrasjonen snarest. Vennlig hilsen Friluftsrådet Vest Astrid Larsen Leder (s) Oddvin Øvernes (s) daglig leder

5 STYRESEMINAR FRILUFTSRÅDET VEST Hotel Maritim, Haugesund kl 1200 Ankomst hotell - lunch innsjekk rom for de som skal ha det PROGRAM. kl.1300 Velkommen v/styreleder Astrid Larsen kl.1315 Eli Viten, regionalplanavdelingen Rogaland fylkeskommune Fra plan til virkelighet. Friluftsliv og folkehelse, revisjon FINK (Fylkesdelplan for i friluftsliv, idrett, natur og kultur) kl kl Kaffi, frukt og beinstrekk. Folkehelse og friluftsliv hva gjør vi i Tysvær? Ved folkehelse-koordinator Ann-Kristin Berge i Tysvær Kl Styrearbeid, eksempler v/ styreleder Astrid Larsen Diskusjon og drøfting. kl kl Kaffi og frukt. Utkast Langtidsplan Vegen vidare. Gjennomgang hovedpunkter LTP ved daglig leder Diskusjon og spørsmål kl kl Kl Oppsummering v/ Astrid Haugalandsfilmen vises hvis interesse. Middag og sosialt samvær. Velkommen!

6 Administrasjonsstøtte fra FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND 2013 sak 10/13 b)

7 Medlems kommuner Innbyggere (1.000) Areal (i km2) i medlemskommmun er Fylker Medlemsorganisasjoner Fast ansatte (årsverk) Engasjerte, sysselsatte (mnd v) Total omsetning (1.000 kr) Kontingent (kr pr innbygger) Total kontingent (1.000 kr) Kont/tilskudd fylkeskom (1.000 kr) FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND STATUSOVERSIKT FRILUFTSRÅD I NORGE PR Oslo og Omland , Valdres , , Sør , Midt-Agder , Lindesnesregionen , , Lister , Dalane , Jæren , , Ryfylke , , Vest , , Bergen og Omland , Ålesund og Omland , , Nordmøre og , Romsdal Trondheimsregionens ,9 0 4, Helgeland ,44 Polarsirkelen , Salten , Ofoten , Vesterålen , Midt-Troms , Ishavskysten , Sum 2012 Sum , Sum , , Sum 2009 Sum , Sum , Sum , Sum , Sum ,

8 FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND STATISTIKK SIKRINGSARBEID 2012 Kjøp gjennomført Servitutt gjennomført Leieavtale inngått Avtale tursti, turveg, skiløype, km Pådriver sikring ant saker Andre sikringssaker under arbeid Sør Midt-Agder 3 Lindesnesregion en Lister 1 Dalane 42 1 Jæren 2 Ryfylke 1 6 Vest Bergen og 5 14 Omland Ålesund og omland Nordmøre Romsdal Trondheimsreg Polarsirkelen 1 Salten 1 3 Ofoten Vesterålen 1 1 Midt-Troms 1 Ishavskysten Sum Sum Sum Sum Sum Sum Sum Sum Sum Sum Sum Sum Sum Sum

9 Høringsuttale sak 10/13 d) Hordaland fylkeskommune Regionalplanavdelinga, Planseksjonen Postboks 7900, 5020 BERGEN Deres ref: Vår ref: Dato: Marit Rødseth Oddvin Øvernes UTTALE TIL PLANPROGRAM FOR REGIONAL KYSTSONEPLAN FOR SUNNHORDLAND OG YTRE HARDANGER. Vi takker for tilsendt forslag til planprogram for kystsoneplan for Sunnhordland og ytre Hardanger, og for at Friluftsrådet Vest vart invitert til å holde eit innlegg på høyringskonferansen på Stord 17.januar. Friluftsrådet har tidligere gitt en uttale til planprogrammet til den interkommunale planen til Samarbeidsrådet i Sunnhordland, og da det er mange momenter som er aktuelle til denne planprosessen, legger vi ved den uttalen. I forhold til forslaget til planprogrammet vil eg gje nokre innspel som gjeld vårt fagområde, friluftsliv. Denne uttalen blir lagt fram for styret til orientering. For at planen skal bli et best mulig verktøy for planlegging av aktivitet i kystsonen i det aktuelle planområdet i når planen er vedtatt, er det viktig at mange ulike interessegrupper og fagmiljøer får gi sin uttale. Når det gjelder hvilke kommuner som bør være med, synes det ganske opplagt av Vindafjord med si lange sjøgrense mot fleire sunnhordlandskommunar og ein nasjonal laksefjord som Etnefjorden.. Plantema: Som det ble sagt på konferansen, er strandsona er eit svært viktig område for friluftsliv og aktivitet, som turgåing, bading og fritidsfiske. Det er viktig at dette temaet blir grundig vurdert, og at både Fylkesmannen sin miljøvernavdeling, kultur- og idrettsavdelinga hos Hordaland fylkeskommune, samt kommunar og interkommunale Friluftsråd får gje sin uttale til planen. Strandsona bør og innbefatte sjøareal i ein avstand på minimum 200 m frå land, og i enkelte viktige båtutfartsområde bør og sjøarealet setjast av som friluftsområde. I forhold til friluftsliv er det registrert viktige friluftsområder i ulike databaser, m.a. Naturbasen, og i kommune og fylkesplanar for friluftliv. Friluftsråda har og utarbeid forvaltningsplanar for dei statleg sikra friluftsområda i Hordaland og Rogaland, og desse kan og være til nytte i det vidare planarbeidet for kystsoneplanen.

10 Det er viktig å ta hensyn til verdfulle landskapsområder i planen, samt biologisk mangfald og registrerte kulturminner. Planprosessen: Det er svært viktig at ulike brukargrupper, fagmiljø og kommunar, og organisasjonar får komme med innspel i planprosessen. Det er over registrert fritidsbåtar i heile Hordaland, det vil være viktig å få uttale frå nokre av båtlaga og i dette arbeidet. Framdrift: Det er postitivt at det vert lagt opp til ein relativ romsleg tidsplan for eit så krevjande planarbeid som dette, men mange aktørar innan fleire fagområder. Så tidsplanen ser ut til å kunne gi rom til ein grundig planprosess. Når det gjeld forslaget om ei eventuell synfaring av nokre oppdrettsanlegg, vil me gjerne støtte det, men og då be om at t.d. nokre viktige friluftsområder blir vitja. Friluftsrådet Vest ønskjer lukke til med eit viktig planarbeid for kystsonen i Sunnhordland og ytre Hardangerfjord, me vil og gjerne gje uttale til sjølve planen når den føreligg. Ta gjerne kontakt hvis me kan bidra med meir info til arbeidet. Med helsing Friluftsrådet Vest Oddvin Øvernes Dagleg leiar. Kopi: Fylkesmannen i Hordaland, miljøvernavdelingen Bergen og Omland Friluftsråd Medlemskommunar.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 sak 10/13 p)

22

23

24

25

Nyåpning av Holsvika Friluftsområde. Austerheim skoles aktivitetsdag ved Sandbekken, Tysvær. Årsmøte 2011. Side 2

Nyåpning av Holsvika Friluftsområde. Austerheim skoles aktivitetsdag ved Sandbekken, Tysvær. Årsmøte 2011. Side 2 Årsmøte 2011 Side På veg mot Olalihytta Fitjarbåten er klar for brannutrykking Nyåpning av Holsvika Friluftsområde Brullyp på Romsa Hogst på Ilholmane Austerheim skoles aktivitetsdag ved Sandbekken, Tysvær

Detaljer

REFERAT STYREMØTE TORSDAG 08. 12. 2011 KL. 15.30 17.45 Aksdal - kontorene til Friluftsrådet. ST 08.12.2011 REF 12.12.11

REFERAT STYREMØTE TORSDAG 08. 12. 2011 KL. 15.30 17.45 Aksdal - kontorene til Friluftsrådet. ST 08.12.2011 REF 12.12.11 Til styret kopi: varamedlemmer REFERAT STYREMØTE TORSDAG 08. 12. 2011 KL. 15.30 17.45 Aksdal - kontorene til Friluftsrådet. Fremmøtte: Astrid Larsen, Stord, Einar Vårvik, Karmøy Elisabeth Enerstvedt, Sveio

Detaljer

ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS 2009

ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS 2009 ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS 2009 2009 2 Glade gutter på tur i Olalia Sandvik badeplass i Etne Fra Holsviko friluftsområde i Sveio Turvei med UU tilrettelegging i Haugesund Åreiddalen badeplass på Bømlo

Detaljer

ÅRSMØTE 2008 25 år for friluftslivet 1983-2008

ÅRSMØTE 2008 25 år for friluftslivet 1983-2008 ÅRSMØTE 2008 25 år for friluftslivet 1983-2008 2 Ny flytebrygge på Smedholmen, Fitjar Prosjektet Friluftsliv for alle med HT Dugnad på Gurokaien på Stora-Romsa Friluftslivets dag i Djupadalen, Haugesund

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I FRILUFTSRÅDET VEST TYSVÆRTUNET I AKSDAL 27.03.2008

REFERAT FRA ÅRSMØTE I FRILUFTSRÅDET VEST TYSVÆRTUNET I AKSDAL 27.03.2008 REFERAT FRA ÅRSMØTE I FRILUFTSRÅDET VEST TYSVÆRTUNET I AKSDAL 27.03.2008 Årsmøtedagen startet med en synfaring og orientering i friluftsområdet Dragavika som er et båtutfartsområde og mye brukt badeplass

Detaljer

Innkalling til møte i Hovedstyret i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Hovedstyret i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Hovedstyret i Ofoten regionråd torsdag 4. juni 2009, kl. 10:00 Norges Brannskole, Fjelldal Til: Leder Bjørnar Pettersen, nestleder Karen Margrethe Kuvaas, Jardar Jensen, Anne-Rita

Detaljer

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 4. februar 2014, 1030-1730 Sak 1/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

Onsdag 17. april 2013 kl. 10.00

Onsdag 17. april 2013 kl. 10.00 1 kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kontrollutvalet Bergen, 10. mars 2013. Innkalling til møte i kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i kontrollutvalet Onsdag 17. april 2013 kl.

Detaljer

Hvem er vi og hva gjør vi?

Hvem er vi og hva gjør vi? Foto: Friluftsrådet Vest FRILUFTSRÅD www.friluftsrad.no Hvem er vi og hva gjør vi? Foto: FL 2014 Eyvind Lyches vei 23B, 1338 Sandvika Tlf. 67 81 51 80 friluft@online.no INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD Hva er

Detaljer

Ibestad. Sør-Troms Regionråd

Ibestad. Sør-Troms Regionråd Bjarkøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland Sør-Troms Regionråd Sør-Troms Regionråds medlemmer Harstad, 27. oktober 2010 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Det innkalles

Detaljer

Måndag 14.12.09 kl. 12.00. i Publikumsalen

Måndag 14.12.09 kl. 12.00. i Publikumsalen Stord kommune Sekretariat for kontrollutvalet OBS at nokre saker kan vera U. off. Det er avmerka øverst til høgre på dei sakene det gjeld Kontrollutvalet Bergen, 01.desember 2009 Innkalling til møte i

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumsalen, Stord rådhus Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.04.2010 Møtetid:

Detaljer

Etablering Interkommunalt Friluftsråd

Etablering Interkommunalt Friluftsråd Etablering Interkommunalt Friluftsråd Aurland Balestrand Leikanger Luster Lærdal Sogndal Vik Sogn Næring as Side 1 Innhald 1. Innleiing 2. Bakgrunn 3. Om friluftsråd 4. Status og utfordringar i kommunane

Detaljer

Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen

Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen Statsråden Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Deres ref Vår ref Dato 200703012 200702742-/MT Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen Saken er oversendt Miljøverndepartementet

Detaljer

FYLKESSTYRET I MØRE OG ROMSDAL Dato: 02.06.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde. Møterom 111.

FYLKESSTYRET I MØRE OG ROMSDAL Dato: 02.06.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde. Møterom 111. FYLKESSTYRET I MØRE OG ROMSDAL Dato: 02.06.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde. Møterom 111. Medlemmer som kalles inn til møtet: Knut Støbakk styreleder Eva Vinje Aurdal nestleder Geir Inge Lien

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Ofoten friluftsråd

Innkalling til årsmøte i Ofoten friluftsråd Innkalling til årsmøte i fredag 08.juni 2012 kl. 14:30 Rica hotell, Narvik Til: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Hermod Amundsen, Gunnhill Andreassen, Rune Edvardsen, Lene Fjelldal, Bjørn

Detaljer

Styremøte 4 2014-2015: Sakliste

Styremøte 4 2014-2015: Sakliste Styremøte 4 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 29. april 2015, 1030-1730 Sak 10/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 11/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

Seljord kommune. kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2015. Seljord kommune - kontrollutvalget

Seljord kommune. kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2015. Seljord kommune - kontrollutvalget Vår ref. 15/555-2 033 /BOSL Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2015 Seljord kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 01.06.2015 Tid: 09:00-12:00 Stad: Kommunehuset, møterommet

Detaljer

Årsberetning 08 ArendAl FrOlAnd GJerSTAd GrIMSTAd risør TVedeSTrAnd VeGÅrSHeI ÅMlI 1

Årsberetning 08 ArendAl FrOlAnd GJerSTAd GrIMSTAd risør TVedeSTrAnd VeGÅrSHeI ÅMlI 1 Årsberetning 08 Arendal FROLAND GJERSTAD GRIMSTAD RISØR TVEDESTRAND VEGÅRSHEI ÅMLI 1 ÅRSBERETNINGEN FOR 2008 Friluftsrådet Sør takker medlemskommunene, Friluftsrådenes Lands forbund (FL), Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. februar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Innkalling til overordna samhandlingsmøte Møre og Romsdal 01.10.2014

Innkalling til overordna samhandlingsmøte Møre og Romsdal 01.10.2014 Til medlemmene i Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Vår ref.: 2013/407-7694/2013 - GEN Dykkar ref.: Dato: 16.09.2014 Innkalling til overordna samhandlingsmøte Møre og Romsdal 01.10.2014 Vi kallar

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer

ÅRSBERETNINGEN FOR 2007

ÅRSBERETNINGEN FOR 2007 Årsberetning 2007 ÅRSBERETNINGEN FOR 2007 Friluftsrådet Sør takker medlemskommunene, Friluftsrådenes Landsforbund (FL), Aust - Agder fylkeskommune og Fylkesmannen i Aust-Agder for godt samarbeid i 2007.

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 15.03.2011 09.00 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 15.03.2011

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 15.03.2011 09.00 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 15.03.2011 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 15.03.2011 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 21/11 Sak 22/11 Sak 23/11 Sak 24/11 Sak 25/11 Sak 26/11 REFERATSAKER

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1979. Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1979. Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1979 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 16.06.2015 REFERATLISTA - KOMMUNESTYRET 16.06.2015 1. Notat fra Rådmannen av 21.05.2015: Finansrapport

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: Tysdag 3.3.2015 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: Tysdag 3.3.2015 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: Tysdag 3.3.2015 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 19. november 2012 TID: kl 10.00 Besøk Olav Duun v.g. skole kl 12.00 Lunsj ved Rock City hotell kl 12.45 Besøk Rock City kl 14.00 Behandling

Detaljer

Innkalling Formannskapet

Innkalling Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Møtested: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 Sak 257/14 og sak 258/14 er ikkje offentleg og vil verta lagt fram i møte Forfall skal meldast

Detaljer