REFERAT FRA ÅRSMØTE I FRILUFTSRÅDET VEST TYSVÆRTUNET I AKSDAL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA ÅRSMØTE I FRILUFTSRÅDET VEST TYSVÆRTUNET I AKSDAL 27.03.2008"

Transkript

1 REFERAT FRA ÅRSMØTE I FRILUFTSRÅDET VEST TYSVÆRTUNET I AKSDAL Årsmøtedagen startet med en synfaring og orientering i friluftsområdet Dragavika som er et båtutfartsområde og mye brukt badeplass på østsida av Førresfjorden. Daglig leder og driftsleder Andreas Dunkley orienterte utsendingene om tilretteleggingsoppgaver og driftsoppgaver knyttet til dette og lignende friluftsområder i regionen. Etter synfaringen dro man til Tysværtunet kulturhus i Aksdal hvor ordfører Harald Stakkestad bød på lunsjrett. Stakkestad ønsket velkommen til Tysvær og påpekte det gode samarbeidet med friluftsrådet. Det ble også overbrakt hilsner til Friluftsrådet ved Banksjef Arne Mo i Sparebank1 SR Bank, og fra Øystein Matre i Vindafjord Arbeidsgiverforum. Begge poengterte det gode samarbeidet med Friluftsrådet Vest og så fram til et fortsatt positivt samarbeid med Friluftsrådet med gode prosjekter for befolkningen i regionen. Etter lunsjen ble Årsmøtet formelt åpnet av styreleder Svein Ivar Langhelle som ønsket alle delegatene velkommen. Deretter overtok Olav Gjerde som ordstyrer for årsmøtet. Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden. Gjerde foreslo Knut- Arild Sørensen fra administrasjonen som referent. Ingen merknader til dette. Oppropet ble foretatt av daglig leder Oddvin Øvernes. Lederskifte i Friluftsrådet Vest. Astrid Larsen, Stord overtar som styreleder etter Svein Ivar Langhelle 1

2 Følgende representanter var tilstede: Svein Ivar Langhelle, fungerende styreleder fram til vedtak i sak 7. Valg. Kommune Bokn Bømlo Etne Fitjar Haugesund Karmøy Stord Sauda Sveio Tysvær Vindafjord Stemmeberettige årsmøterepresentanter June Kro, June S. Grønnestad (møtte som vara) Svein Arne Skartveit, Miriam Sortland Hilde S. Bjerkreim Rune Sandvik, Helga Auestad, Annar Westerheim Ivar Vevang, Alf Kristian Hansen, Jon Arve Ripnes Einar Vårvik, Anne Ferkingstad Astrid Larsen, Oscar Emil Langeland (møtte som vara) Ivar Øvrebø, Anne G. Lindseth, Olav Breivik (møtte som vara) Arne Tveit Katla, Arne Haugland Rune Stumo, Knut H. Nesse, Arne Gjerde (møtte som vara) Siv Bente Stople Østbø, Ottar Ohm Forfall: Bokn: Bømlo: Etne: Karmøy: Sauda: Stord: Sveio: Tysvær: Vindafjord Lars Norekvål, Marianne Lie Alvestad Karl Henrik Gjerde Inge Albert Rafdal, Ole Funderud Geir Ove Valstad Wenche Johnsen Aud B.Alsaker Haynes, Nils Tore Økland Elisabeth Enerstvedt Arne Kjell Askeland Jonny Seldal Til sammen møtte 26 stemmeberettiga representanter. Andre femmøtte: Dagfinn Våge, Eli Viten Øystein Matre Arne Mo Avtroppende styremedlem, Haugesund Rogaland Fylkeskommune Vindafjord Arbeidsgiverforum Sparebank1 SR-bank møtte til middagen, men var ikke med på selve årsmøtet Fra administrasjonen i Friluftsrådet VEST møtte: Oddvin Øvernes, Knut-Arild Sørensen Kari Dommersnes, Andreas Dunkley, daglig leder. nestleder og informasjonsansvarlig. sekretær. driftsansvarlig. 2

3 Dagsorden for årsmøtet 1. ÅPNING Åpning av årsmøtet v/ styreleder Svein Ivar Langhelle 2. ÅRSMELDING 2007, forslag... s REGNSKAP 2007 og revisjonsberetning, forslag... s ARBEIDSPROGRAM 2008, forslag... s BUDSJETT 2008, forslag... s MEDLEMSKONTINGENT 2009, forslag... s KVINNHERAD SOM NY MEDLEMSKOMMUNE OG VEDTEKTSENDRING.. s VALG, valgkomiteen sin innstilling legges fram på årsmøtet s INNKOMNE SAKER (ingen) SAK 1 ÅPNING Styreleder Svein Ivar Langhelle åpnet årsmøtet og ønsket velkommen. SAK 2. ÅRSMELDING 2007 Langhelle gikk punktvis gjennom årsmeldingen. Driften gått etter opptrukne planer og vi har fått gjennomført det meste av planlagte prosjekter for Enkelte prosjekter er påbegynt i 2007 og vil bli avsluttet i Einar Vårvik fra Karmøy tok ordet og poengterte at det er viktig at Friluftsrådet kan fremstå som en vaktbikkje i forhold til de store utbyggingsinteressene som stadig legger et sterkt press på strandsonen. Det var ingen andre merknader til årsmeldingen. Årsmelding 2007 godkjennes. Etter Årsmeldingen fikk vi tre flotte sanginnslag fra tre unge sangtalenter fra kulturskolen i Tysvær. Deretter tok vi årsmøtedeltagerne med på en billedlig reise rundt om i våre friluftsområder,hvor vi viste frem hvordan Friluftsrådet driver tilrettelegging drift og informasjonsarbeid over hele regionen. Turguider var Oddvin Øvernes og Knut- Arild Sørensen. SAK 3. REGNSKAP 2007 Saken ble lagt frem av daglig leder Oddvin Øvernes. Regnskap 2007 godkjennes. 3

4 SAK 4. ARBEIDSPROGRAM 2008 Saken ble lagt frem av nestleder Astrid Larsen. Drift og opparbeidstiltak vil bli ført videre etter noenlunde samme praksis som tidligere og i tråd med de tilskudd som blir gitt. ingen kommentarer. 1. Arbeidsprogram 2008 godkjennes som retningsgivende for virksomheten til Friluftsrådet. 2. Tiltak som forutsetter økonomisk støtte utover medlemskontingenten blir iverksatt i den grad det blir gitt tilskudd til tiltaka. SAK 5. BUDSJETT 2008 Saken ble lagt frem av Oddvin Øvernes. I budsjettet er samtlige søknader om midler for 2008, planlagt bruk av avsetninger og forutsatte utgifter som følger av arbeidsprogrammet innarbeidet. Budsjettet blir revidert minst én gang i løpet av året. Erfaringer tilsier at vi ikke får tilsagn på alle søknadene våre, slik at noen poster faller ut eller blir redusert. I tillegg kan det dukke opp muligheter til å søke om tilskudd til prosjekt i løpet av året. 1. Framlagt forslag til budsjett vedtas. 2. Styret får fullmakt til å foreta nødvendige endringer dersom forutsatte midler fra stat, fylkeskommuner eller kommuner ikke blir bevilga, eller blir endra, og for å få en best mulig utnytting av tilgjengelige midler. 3. Årsmøtet gir styret fullmakt til å vedta et foreløpig budsjett på siste styremøte før årsskifte. Dette skal gjelde fra 1.januar og fram til nytt budsjett blir vedtatt av Årsmøtet. 6. MEDLEMSKONTINGENT 2009 Kontingenten for medlemskommunene blir årlig indeksregulert i samsvar med forventa prisstigning. Fra Statistisk Sentralbyrå får vi opplyst at forventa prisstigning i 2009 er 1,5 %. Styret foreslår derfor at medlemskontingenten blir hevet med kr. 0,18 Medlemskontingenten for 2009 blir da kr. 11,97 pr. innbygger. Det blir ikke gjort framlegg om kontingentøkning utover indeksreguleringen, slik at årsmøtet sitt kontingentvedtak er endelig. Kontingenten for medlemskommunene for år 2009 øker i samsvar med beregna prisstiging fra kr. 11,73 til kr. 11,97 pr. innbygger. 7. KVINNHERAD SOM NY MEDLEMSKOMMUNE OG VEDTEKTSENDRING Kvinnherad kommune hadde varslet at de ville søke om medlemskap i FV før årsmøtet. Saksgangen i kommunenen har imidlertid drøyd ut slik at saken ennå ikke er ferdigbehandlet og søknad ikke sendt. Sissel Aarseth fra Kulturkontoret i Kvinnherrad kommune orienterte om saken på møtet. 4

5 1. Årsmøtet gir styret fullmakt til å akseptere en eventuell søknad fra Kvinnherad Kommune som ny medlemskommune fra Vedtektene tilpasses slik at Kvinnherad kommune kan bli godkjent som medlem fra SAK 8. VALG Styret velges ut fra de tre valgte årsmøterepresentantene fra hver kommune. En av dem blir styrerepresentant, de andre blir ført opp som 1. og 2. vara. Noen kommuner velger å foreslå en av disse tre som sin styrerepresentant, andre kommuner gjør det ikke. Etter vedtektene står årsmøtet fritt til å velge blant alle tre representantene for å oppfylle kriterier om kontinuitet i styret og kvinnerepresentasjon. Valgkomiteen besto av følgende representanter: Anne Line Innvær, Fitjar. Einar Vårvik, Karmøy. Victor Carlsen Jr., Etne Einar Vårvik la fram nedenforstående forslag for årsmøtet. Forslag til styreledelse, styrerepresentanter og vararepresentanter for styret til Friluftsrådet Vest Årsmøtet Valg av styreleder: Astrid Larsen, Stord. 2. Valg av styrets nestleder: Einar Vårvik, Karmøy. 3. Valg av styrerepresentanter med varapersoner: (se liste nedenfor) KOMMUNE STYREPREPRESENTANT 1.VARAREPR. 2.VARAREPR. Bokn Marianne Lie Alvestad Lars Norekvål June Kro Bømlo Svein Arne Skartveit Miriam Sortland Karl Henrik Gjerde Etne Hilde S. Bjerkreim Inge Albert Rafdal Ole Funderud Fitjar Rune Sandvik Helga Auestad Annar Westerheim Haugesund Ivar Vevang Alf Kristian Hansen Jon Arve Ripnes Karmøy Styrets nestleder Anne Ferkingstad Geir Ove Valstad Sauda Ivar Øvrebø Wenche Johnsen Anne G. Lindseth Stord Styreleder Aud B.Alsaker Haynes Nils Tore Økland Sveio Elisabeth Enerstvedt Arne Tveit Katla Arne Haugland Tysvær Kjell Arne Askeland Arne Gjerde* Rune Stumo Vindafjord Siv Bente Stople Østbø Ottar Ohm Jonny Seldal Kvinnherad Elisabeth Croles Einar Saghaug Otto Benjaminson *Arne Gjerde var feilaktig satt inn som 1. vararepresentant for Tysvær, men dette ble endret under møtet og riktig 1.vararepresentant er: Knut. H. Nesse 4. Valg av ordstyrer for Årsmøtet 2009: Arne Kjell Askeland, Tysvær. 5. Valg av revisjon: Haugaland Kommunerevisjon. 6. Valg av representanter fra Kvinnherad kommune: 5

6 Valgkomiteen foreslår følgende formulering til protokollen: Årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne styrerepresentant og vararepresentanter fra Kvinnherad kommune, etter forslag fra valgkomiteen, snarest etter at Kvinnherad kommune er blitt medlem av Friluftsrådet Vest og har levert forslag på sine kandidater. 7. Valg av valgkomité for 2009: Styreleder foreslo følgende valgkomitè for 2009: Miriam Sortland, Bømlo, Alf Kristian Hansen, Haugesund og Anne Ferkingstad, Karmøy. Samtlige punkter ble enstemmig vedtatt med endring av 1. vararepresentant for Tysvær til Knut H. Nesse. TAKK! Svein Ivar Langhelle benyttet anledningen til å takke både administrasjon, styret og årsmøterepresentantene for 8 hyggelige år som styreleder for Friluftsrådet Vest. Han leverte så lederklubben over til påtroppende styreleder Astrid Larsen som igjen takket for tilliten som ny styreleder. Hun takket årsmøterepresentantene for fremmøtet og administrasjonen for godt samarbeid i året som var gått. Takk ble også gitt til Arne Gjerde for god møteledelse. Hun takket også Tysvær kommune for godt vertskap og god bevertning. Etterpå takket ordstyrer Arne Gjerde for seg, og overlot ordet til Hilde S. Bjerkreim fra Etne kommune. Årsmøte Hilde S. Bjerkreim inviterte på vegne av Etne kommune Friluftsrådet VEST til å holde sitt årsmøte i Etne neste år. Møtet ble hevet kl.1630 Aksdal den 8. April 2008 For Friluftsrådet VEST Astrid Larsen Oddvin Øvernes Knut-Arild Sørensen 6

7 Styreleder (sign) daglig leder referent 7

ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS 2009

ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS 2009 ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS 2009 2009 2 Glade gutter på tur i Olalia Sandvik badeplass i Etne Fra Holsviko friluftsområde i Sveio Turvei med UU tilrettelegging i Haugesund Åreiddalen badeplass på Bømlo

Detaljer

ÅRSMØTE 2008 25 år for friluftslivet 1983-2008

ÅRSMØTE 2008 25 år for friluftslivet 1983-2008 ÅRSMØTE 2008 25 år for friluftslivet 1983-2008 2 Ny flytebrygge på Smedholmen, Fitjar Prosjektet Friluftsliv for alle med HT Dugnad på Gurokaien på Stora-Romsa Friluftslivets dag i Djupadalen, Haugesund

Detaljer

utesteder til fri bruk Møt Blackfoot og andre vandrere Kick i høyden og grøss i gresset

utesteder til fri bruk Møt Blackfoot og andre vandrere Kick i høyden og grøss i gresset Vest 90 utesteder til fri bruk Møt Blackfoot og andre vandrere Kick i høyden og grøss i gresset A INFORMASJON 09-06-10 12:54:29 Forside: Til Gygrastolen fra Ænes, Kvinnherad, Forsidefoto: Trygve Johan

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE

UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE TORSDAG 4. MAI 2006 PÅ SIVILFORSVARETS LEIR STARUM VED GJØVIK. Delegater med stemmerett: Oddvar Berg, UF-Øvre Hallingdal Stein Dølplass,

Detaljer

Strandparken Velforening

Strandparken Velforening Strandparken Velforening Protokoll/referat fra Årsmøtet torsdag 19. mars 2015. Årsmøtet ble avholdt på Best Western Hotell Horten kl. 19.00. 34 medlemmer møtte. Dagsorden: 1) Åpning. Godkjennelse av innkalling

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12 Til: Hyperion Oslos medlemsforeninger Fra: Styret i Hyperion Oslo Oslo, 19. november 2010 2. innkalling til årsmøte for Hyperion Oslo 2010 Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted:

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

Årsmøte, Norsk Varmblod 29. Mars 2009 Referat. Årsmøte, Norsk Varmblod. Rica Hotell Gardermoen, 29.mars 2009, kl 10:00

Årsmøte, Norsk Varmblod 29. Mars 2009 Referat. Årsmøte, Norsk Varmblod. Rica Hotell Gardermoen, 29.mars 2009, kl 10:00 Årsmøte, Norsk Varmblod Rica Hotell Gardermoen, 29.mars 2009, kl 10:00 Leder Mette Hansson ønsket velkommen, og takket for et godt og lærerikt avlseminar på Lørdag. Deretter ga hun ordet til ordfører Einar

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Årsmøte 2015 Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Saksliste 1. Konstituering av møtet a) Godkjenning av innkalling og saksliste b) Godkjenning av forretningsorden c) Valg av møteleder: d) Valg av referent:

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra Innkalling til ekstraordinært Årsmøte i Molde Næringsforum Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra mva 2 INNKALLING OG SAKSLISTE TIL EKSTRAORIDNÆRT ÅRSMØTE I MOLDE NÆRINGSFORUM

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian cystic fibroses association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer

ÅRSMELDING FOR EGGEDAL TURLAG 2013-2014

ÅRSMELDING FOR EGGEDAL TURLAG 2013-2014 ÅRSMELDING FOR EGGEDAL TURLAG 2013-2014 Organisering Styret: Nestleder Kasserer Sekretær Kommunensrep Lokal lag: Vestfjella Haglebu og omegn Varamedlem Gunbjørn Vidvei Kristian Medalen Knut Helge Ålien

Detaljer

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 HLF BERGEN Hørselshemmedes Landsforbund 1. mars 2010 HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 vedtatt på Årsmøte 16.02.10 Årsmøte ble annonsert i Bergen Tidende den 16/1 samt på NRK Tekst-tv side 774 og på bladet

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i. Grammofonartistenes forening. Mandag 26. mai 2008

Protokoll fra ordinær generalforsamling i. Grammofonartistenes forening. Mandag 26. mai 2008 Protokoll fra ordinær generalforsamling i Grammofonartistenes forening Mandag 26. mai 2008 Generalforsamlingen ble avholdt i Håndverkeren, Rosenkrantzgate 7, Oslo fra kl. 17:00 til 21:30 Tilstede fra styret:

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.03.2006 med senere endringer, senest av 18. april 2013. 1 Definisjon Velforeningen Skadberg Sør er en forening hvor

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Tirsdag 4. september 2007 Møtestart: kl 12.00 (merk tiden) Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012 REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012 1. ÅPNING Årsmøtet startet med et kulturelt innslag ved damekoret Korall. Leder Ole Hesjedal ønsket velkommen. 2011 har vært et aktivt,

Detaljer

Referat fra NAS' generalforsamling

Referat fra NAS' generalforsamling Referat fra NAS' generalforsamling Norsk Astronomisk Selskap avholdt ordinær generalforsamling i Auditoriet ved Institutt for teoretisk astrofysikk, Universitetet i Oslo, tirsdag 28. april 2008 kl. 18:00.

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 31. oktober 2014 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Tid: Fredag 07. november 2014 kl 1245-1400 NB: Eget program for denne dagen* Sted: Huset mot havet, Salangen

Detaljer

Leder av NSFF, Roald Synnevåg, Bekkalokket FK, åpnet møtet og ønsket alle delegatene velkommen til landsmøte i Tønsberg.

Leder av NSFF, Roald Synnevåg, Bekkalokket FK, åpnet møtet og ønsket alle delegatene velkommen til landsmøte i Tønsberg. REFERAT FRA LANDSMØTEFORHANDLINGENE I TØNSBERG, LØRDAG 23. MAI 2009 ÅPNING AV LEDER Leder av NSFF, Roald Synnevåg, Bekkalokket FK, åpnet møtet og ønsket alle delegatene velkommen til landsmøte i Tønsberg.

Detaljer

Referat fra Årsmøte 2012 i Lindås Båtforening 13. mars 2013

Referat fra Årsmøte 2012 i Lindås Båtforening 13. mars 2013 Referat fra Årsmøte 2012 i Lindås Båtforening 13. mars 2013 Årsmøtet ble avholdt i Verås Grendahus med 22 medlemmer tilstede. Møtet ble åpnet av formannen Olav Steinsland Dagsorden punkt 1. Innkalling

Detaljer

LARVIK IDRETTSRÅD ÅRSMØTE 25. MARS 2009. Protokoll. Larvik Idrettsråd 2008-2009

LARVIK IDRETTSRÅD ÅRSMØTE 25. MARS 2009. Protokoll. Larvik Idrettsråd 2008-2009 Larvik Idrettsråd 2008-2009 LARVIK IDRETTSRÅD ÅRSMØTE 25. MARS 2009. Protokoll Dato : 25. mars 2009 Tid: 18.00 19.30 Sted: Feyersgate 7 Tilstede: Se vedlegg Referent : Thorbjørn Larsen 00 ÅPNING Ann-Kristin

Detaljer

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april Innhold: Dagsorden...1 Forretningsorden...2 Sak 1: Åpning av møtet...4 Sak 2: Årsmeldinger...5 Sak 3: Regnskap...6 Sak 4: Budsjett...6 Sak 5:

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt.

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt. Referat fra generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb i 2014 30/3-2014, Clarion hotel Tollboden, Drammen 1. Åpning Generalforsamlingen ble åpnet av nestleder i Norsk rottweilerklubbs interimsstyre, Kjersti

Detaljer