Vikjo, Kvinnherad. Sandvesanden, Karmøy. Ådlandsvatnet, Stord. Hystadmarkjo, Stord. Hustveit, Sauda. Åkrasanden, Karmøy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vikjo, Kvinnherad. Sandvesanden, Karmøy. Ådlandsvatnet, Stord. Hystadmarkjo, Stord. Hustveit, Sauda. Åkrasanden, Karmøy"

Transkript

1 Karmøy 11. april 2013 Årsmøte i Frilu srådet Vest 2013 Åkrasanden, Side Karmøy 1

2 Vikjo, Kvinnherad Sandvesanden, Karmøy Ådlandsvatnet, Stord Olalia, Vinda ord Hystadmarkjo, Stord Hustveit, Sauda Åkrasanden, Karmøy Årsmøte i Frilu srådet Vest 2013 Side 2

3 Årsmøte i Frilu srådet Vest 2013 Side 3

4 2 ÅRSMELDING ARBEIDET I STYRET OG ADMINI- STRASJONEN E er årsmøtet i 2012 har styret i Frilu srådet Vest ha følgende sammense ng: Kommune: Bokn: Stord: Bømlo Etne: Fitjar: Haugesund: Kvinnherad Karmøy: Sauda: Sveio: Tysvær: Vinda ord: Styremedlemmer: Ronny Taraldlien Astrid Larsen, styreleder Dag Helge Hellen Sigve Fitje Annar Westerheim Marit Løvvik Jostein Grov Einar Vårvik Ivar Øvrebø Ole Johan Sveen Arne Kjell Askeland Inga Øverland Apeland Arbeidsdeling mellom styret og administrasjonen er ført videre e er dligere praksis. Årsmøtet 2012 ble avholdt i Haugesund 29.mars på Hemmingstad bydelshus. I 2012 ble det avholdt 5 styremøter. Frilu srådet har i 2012 ha følgende fast ansa e: Oddvin Øvernes (daglig leder), Knut-Arild Sørensen (nestleder og informasjonsansvarlig), Andreas Dunkley (dri sansvarlig), Kari Dommersnes (frilu ssekretær i 50 % s lling), Bjørn Opheim (oppsynsmann). Odd-Bjørn Saltnes har vært engasjert med oppgaver kny et l sikring, info og forvaltning av områder. Hactor Svelland har vært engasjert med dri soppgaver deler av året. Frilu srådet har i llegg ha flere organisasjoner og privatpersoner engasjerte l dri og vedlikehold av frilu sområdene. Totalt er det i 2012 u ørt 81 månedsverk i regi av Frilu srådet Vest. I llegg kommer en betydelig dugnadsinnsats på flere opparbeidingsprosjekter. Det er avgi u alelser l kommuneplaner, frilu s- og idre splaner og andre planer som har vært vik ge for frilu sliv i kommunene og fylkene. Kurs, konferanser og møter Frilu srådet Vest har delta på landskonferanse i Bodø 14. og 15. juni i regi av Salten Frilu sråd og Frilu srådenes Landsforbund. Frilu srådet Vest var representert med styreleder Astrid Larsen, Arne Kjell Askeland og Jostein Grov fra styret, samt Oddvin Øvernes og Knut Arild Sørensen fra administrasjonen. Årsmøtet l Frilu srådenes Landsforbund ble avholdt samme sted fredag 15. juni. Astrid Larsen, Arne Kjell Askeland og Jostein Grov var våre utsendinger l årsmøtet i FL. Astrid Larsen ble gjenvalgt som nestleder i styret l FL. Frilu srådet har i 2012 delta på en rekke faglige møter/ seminarer for å utvikle vårt ne verk, samt oppdatere vår kompetanse innen fagfelt som er l ny e for vårt arbeid og vår utvikling som organisasjon. Frilu srådet er involvert i pilo ylkesatsingen l Rogaland fylkeskommune på universell u orming, og det er gjennomført en ny registrering av frilu sområder e er den nye TEK 10- normen i plan- og bygningsloven sammen med konsulenter fra fylkeskommunen. Vi har gjennom året delta på og ha en rekke ulike seminarer og møter. Vi vil spesielt nevne: Folkehelsesamling Hordaland, møter med Stord-Fitjar Turlag, kontaktmøter med flyktningeadministrasjonen i flere kommuner, kontaktmøter med SNO, kurs for ansa e, møte for merke- og graderingsprosjektet i Stavanger, synfaring med Statskog og Fylkesmannen angående ny avtale for Romsa-øyene, kontaktmøter med SKL og Haugesund Sparebank, møter i Vestkystparken, Ak v i Frilu i samarbeid med H.T, samt diverse befaringer og møter rundt i medlemskommunene. Styreleder Astrid Larsen har delta på styreledersamling for styreledere i regi av Frilu srådenes Landsforbund på Gardermoen. Befaring i forbindelse med statlig sikring av Romsa Årsmøte i Frilu srådet Vest 2013 Side 4

5 2.2 SIKRING, PLANLEGGING, OPP- ARBEIDING OG DRIFT AV FRI- LUFTSOMRÅDER SIKRING/KJØP NYE FRILUFTSOMRÅDER I 2012 har vi videreført samarbeidet med Jæren Frilu sråd for å sikre flere områder l frilu sliv i Sunnhordland og Nord- Rogaland. Prosjektet er stø et økonomisk med midler fra Rogaland fylkeskommune og med skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Hordaland. For å få oppfylt målene i fylkesplanene som er vedta i de respek ve fylkeskommunene, og kommuneplanene, er lgang l/kjøp av flere a rak ve frilu sområder en vik g målse ng. Det tas sikte på å videreføre de e arbeidet som har få elen Nært er kjært så lenge vi kan få lskudd fra Fylkesmann og Rogaland fylkeskommune. Fra Miljøverndepartementet og fra fylkeskommunene er det nå lagt opp l en sterkere satsing på nærfrilu sliv, og det vil og få konsekvenser for arbeidet vårt innen sikring av nye frilu sområder. Vi har et te faglig samarbeid med Frilu srådenes Landsforbund, miljøvernavdelingene hos Fylkesmannen og Rogaland og Hordaland fylkeskommuner. Det er etablert et samarbeid med Agnar Naustdal, som deltar i arbeidet med befaringer, forhandlinger og annen saksbehandling kny et l arbeidet med kjøp av frilu s-områder. Vi har og kjøpt tjenester av advokat for å avklare juridiske forhold i forbindelse med sikringsarbeidet. Odd-Bjørn Saltnes har arbeidet med flere saker. Daglig leder har også vært engasjert i de e arbeidet i Frilu srådet har laget forvaltningsplaner for det statlig eide frilu sområdene som vi forvalter i både Rogaland og Hordaland, noe som har vært et svært omfa ende og krevende arbeid. Det kreves fra staten ved Direktoratet for Naturforvaltning at slike planer skal være utarbeidet og godkjent av Fylkesmannen, før det kan gis midler l lre eleggings ltak i områdene. Planene er ganske detaljerte, og vi tar sikte på å bruke de som verktøy i vår virksomhet, og som grunnlag for nye prosjekter som vi legger fram for styret og årsmøtet for godkjenning. Befaring med grunneier på Hidle, Kvinnherad OPPARBEIDING FRILUFTSOMRÅDER Her er en oversikt over de vik gste opparbeidingsprosjektene som ble gjennomført i Mange av prosjektene er bli l i samarbeid med ulike lag og foreninger, samt kommunene. Sandvesanden, Karmøy: Ny servicebygg, UU-standard Lotestranda, Haugesund: Gapahuk Nodland, Tysvær: Ny p-plass Søvik, Tysvær: Ny p-plass, turvei og opparbeiding bakland Dragavika, Tysvær: Utvidelse av p-plass. Lindøy, Karmøy: P-plass, turvei, opparbeiding badeplass, volleyballbane Romsa, Vinda ord: Ny toale Vikjo, Kvinnherad,: Opparbeiding badeplass, rullestolrampe, flytebrygge Sandvika, Kvinnherad: Ny toale anlegg Ådlandsvatnet, Stord: Ny toale anlegg Hystadmarkjo, Stord: Oppgradering turvei Lie, Vinda ord: Volleyballbane Plassaholmen, Bømlo: Bryggeanlegg Sle ene, Sveio: Ny bru Oppheim, Vinda ord: Oppgradering av skitrase/turvei I llegg er det startet opp prosjektering/planarbeid med flere prosjekter som skal realiseres i Skil ng og gradering Frilu srådet Vest har for andre året på rad delta i Vestlandsprosjektet, der Gjensidiges elsen og fylkeskommunene har gå inn med betydelige midler. Vestlandsprosjektet går ut på å skilte og gradere turløyper i de fire vestlandsfylkene e er den nye nasjonale standarden. I 2012 ble den nye standarden innført og nye skilt sa opp i følgende områder: Hustveit (Sauda), Valhest (Tysvær), Postvegen (Etne), Visnes (Karmøy) og Olalia (Vinda ord). I løpet av 2011 og 2012 fikk vi stø e l flere enn de nevnte turløypene, men på grunn av ulike omstendigheter (f. eks. anleggsvirksomhet ved Lammanuten) har vi må et utse e noe av merkinga l Vi regner med å ajourføre merkinga i løpet av året. Til gjennomføring av flere av prosjektene har flere båtlag, firma og privatpersoner gjort en betydelig innsats for å få ferdig prosjektene innen d og kostnadsrammer. I llegg l disse prosjektene er det igangsa planarbeid med søknader på ltak på flere områder som vil bli ferdigs lt i 2013 Utgi er l opparbeidingss ltak i 2012 er på kr I llegg kommer verdien av eget arbeid og dugnad. Antall - mer brukt på opparbeiding er 1260, og dugnadsarbeid beregnet l kr Totalverdien av opparbeidings ltak i 2012 blir da kr Årsmøte i Frilu srådet Vest 2013 Side 5

6 2.2.3 DRIFT AV FRILUFTSOMRÅDER Dri av de frilu sområdene vi forvalter, er en prioritert arbeidsoppgave. Det er en oppgave som krever mer ressurser grunnet økende bruk, løpende vedlikehold og ødeleggelser ved uvær og hærverk. Frilu sområdene skal holdes i god stand, frie for søppel, graset slå og toale er vasket. I takt med et økende behov for lre elagte områder krever også områdene mer dri sinnsats. Vinteren gav gode snøforhold i Olali-traktene med stor u art i helger og hverdager. Veien og parkeringsplassen på Oppheim ble brøytet og holdt åpen gjennom hele sesongen. Det ble kjørt opp løyper fra Helgeland og Oppheim. Olalihy a, som Haugesund Turis orening driver, er et svært populært u artsmål for brukere fra hele regionen. Samarbeidet med Vinda ord Idre slag om løypepreparering har fungert svært bra. Den nye løypemaskinen har vært et svært vik g bidrag i arbeidet med å lby preparerte skiløyper i Olali-traktene. Frilu srådet har og gi et lskudd l dri a av skiløypene på Fjellhaugen skisenter i Kvinnherad i Dri ved Lie frilu sområde i Vinda ord Sommeren 2012 var regnfull og kjølig, og det var mindre u art l badestrendene enn normalt. Båtu arts-områdene hadde godt besøk l tross for det dårlige været. Mange har båter med god standard, og de brukes uavhengig av dårlig vær. Frilu sområdene har lsyn og vedlikehold hele året, spesielt de områdene som er mye brukt l turgåing som Djupadalen, Hystadmarkjo og Åkrasanden. Om høsten og vinteren blir parkeringsplasser og veier gruset, vedlikehold u ørt på brygger, toale er og anlegg, og det blir u ørt hogst og skjøtsel der det er behov for det. Arbeidet om våren starter med rydding av strandsøppel, slå, utlegging av badebøyer og klargjøring av strender, utlegging av rullestolma er på strendene på Karmøy m.m. For å holde båtu artsområdene i stand, blir de ryddet dlig på våren og klargjort for bruk. Båtsesongen starter dlig på våre kanter. Antallet fri dsbåter øker i Hordaland og Rogaland, og båtsesongen blir stadig lengre. Selv om vi ikke har utplassert bossta ver ute i øyene, har vi svært lite problemer med forsøpling fra båtgjester. Områdene blir jevnlig dri et av våre ansa e/engasjerte. God innsats fra ansa e og fra våre engasjerte foreninger og privatpersoner gjennom hele sesongen bidrar l at områdene er fri for søppel og i god stand. De mest brukte stedene som Sponavika, Aksnes, Åkrasanden, Sandvesanden og Eivindsvatnet har daglige lsynsru ner fra midten av juni l i midten av august. Endring i klima med mye vind og ekstremnedbør medfører mer arbeid og kostnader for oss i å vedlikeholde parkeringsplasser og veier. Det har vært mange stormer på høsten som har forårsaket en del vindfelte trær i frilu sområdene. Beite ltak og skjøtsels ltak har også i 2012 vært en vik g del av arbeidet vårt. I flere av frilu sområdene har vi iverksa ltak med rydding av kra og skog. De e vil bli en økende u ordring i vårt videre arbeid, men skal vi hindre at a rak ve områder ikke gror igjen, er de e er vik g del av arbeidet vårt. Samarbeidet med grunneiere som har villsau, har og vært posi- vt for skjøtselen av kulturlandskapet. Tilsyn og dri av enkelte områder ble u ørt av organisasjoner mot avtalt godtgjørelse. I Fitjar, Sauda, Bømlo, Vinda ord, Etne og Kvinnherad har vi ha et godt samarbeid med foreninger og lokale lsynsfolk som har ansvaret for lsyn av områdene. På Åkrasanden ble det u ørt strandrensk av tang og tare i begynnelsen av juni, og i Hystadmarkjo på Stord har vi et samarbeid med en skoleklasse som u ører rydding i strandsonen. Hærverk på enkelte områder og installasjoner medfører en god del ekstraarbeid og ressursbruk for oss. Ellers er flaskeknusing og forsøpling et vanlig problem på flere områder. Vi har videreført samarbeidet med Statens Naturoppsyn når det gjelder oppsynsvirksomhet e er ulovlig sa e garn e er laks/sjøørret. SNO har nå ansa e personer i Rogaland og Hordaland som er med og iverkse er oppsyns ltak i sammen med poli, frilu sråd og Kystvakten. Vi har og e er oppdrag for SNO u ørt skjøtseloppdrag på noen naturvernområder mot en økonomisk godtgjørelse. Utgi er l dri i områdene kom på kr ,-. I llegg kommer dri sinnsatsen fra våre ansa e på ca mer, vedlikehold av dri sutstyr, dri savtaler i områdene og utgi er l reiser i forbindelse med dri. Totalverdien av dri i 2012 var på kr Skjærgårdstjenesten dri er Straumøy, Fitjar Årsmøte i Frilu srådet Vest 2013 Side 6

7 2.2.4 INFORMASJON OG AKTIVITETER I Vestlandsprosjektet for skil ng og gradering av turløyper, inngår også info- og startpunk avler, som o est se es opp i forbindelse med parkeringsplassene som danner utgangspunktet for de aktuelle turene. Vi har lagt ned mye arbeid i disse infotavlene, som inneholder kart, turbeskrivelse, gradering, bilder og generell frilu sinformasjon. Tekster er presentert på norsk, engelsk og tysk, og vi har brukt profesjonelle overse ere l å ta de to sistnevnte. Frilu smagasinet VEST ble distribuert ut via turis nformasjonene i alle medlemskommunene. Magasinet er vår hovedbrosjyre som gir publikum oversikt over de fleste frilu s lbud og frilu sområder i regionen. Frilu slivets uke: Ca. 6500deltagere på 28 ulike arrangement. Vi har en koordinatorrolle for Frilu slivets Uke som dligere år og deltar ak vt med kanoutlån på Frilu slivets dag. Vi samarbeider med turlag og andre frilu sorganisasjoner om de ulike arrangementene i Frilu slivets uke og spesielt på Frilu slivets dag. Frilu slivets dag: Haugesund Turis orening er hovedansvarlig for de e arrangementet i Haugesund. Frilu srådet deltar i arrangementet med kanoutlån og er med på forberedelser l arrangementet sammen med 12 andre lag og foreninger i regionen. I 2012 ble det også arrangert frilu sdager/ «kom deg ut»- dager på Stord og Bømlo i samarbeid med turlaga der. Frilu sutstyrsbaser en i hver kommune: Frilu sutstyrsbasene består av 7-8 kanoer på en bil lhenger, flytevester, mat på bål -utstyr og en eller flere lavvoer. Disse blir administrert av vertsskolene. Vi har i llegg to baser som vi administrerer selv en på Lindøy og en kajakkbase i Aksdal. I 2012 skaffet vi en barnekajakkbase med stødige barnekajakker samt en følgekano. Denne pakken er plassert på Litlabø skole på Stord, og er ment brukt på Stord, Fitjar og Bømlo. De mobile utstyrsbasene er l gra s bruk for skoleklasser, lag og foreninger i alle medlemskommuner. Læring i frilu / Natur i skolen:, Vi har ha 29 utedager med skoleklasser med l sammen ca elever, hvorav ca. halvparten var i Sunnhordland. Avholdt 3 kurs med l sammen 83 deltagere. Kys rilu slivetsdager, Romsa, Sunde: I llegg l kystkulturdagene på Bjoa/Romsa har vi de siste to åra også ha et samarbeid med Kystkultursentret på Sunde. Mari m basecamp på Vesterøy og padlecamp på Smedholmen: Frilu srådet bistår Haugesund Turis orening med å arrangere en mari m basecamp på Vesterøy i slu en av juni. Vi har også vært med å arrangere padlecamp på Smedholmen i samarbeid med Sunnhordland padleklubb. Seiljoller i Haugesund og på Karmøy: Seiljolleprosjektet i samarbeid med Haugesund Seilforening og Karmøy Seilforening har vært svært posi vt. Båtene har vært i bruk på Vesterøycampen og enkelte naturveiledningsdager på Lindøy. Et resultat av satsingen er at det i 2012 ble arrangert det første NM i jolleseiling for 2Krona båtene med svært gode resultater for de lokale seilerne. Folkehelseprosjektene «Frilu sliv for alle» og «Ak v i frilu»: De e er to folkehelseprosjekter hvor Haugesund Turis orening i samarbeid med flere organisasjoner og Frilu srådet Vest gir et lre elagt lbud for personer med utviklingshemming og for «inak ve» personer som kan trenge li drahjelp for å komme seg ut på tur og få en li mer ak v hverdag. Ak v i frilu prosjektet ble avslu et l jul, men noen av ak vitetene som ble sa i gang videreføres i regi av Turis oreningen, Røde Kors og Frilu srådet. Vi vil også å spre ideene fra prosjektene l andre kommuner via folkehelsene verket. Fiske og frilu sdager for våre nye landsmenn: Et prosjekt hvor vi tar med grupper av bosa e flyktninger på fisketur, elltur, opplevelsesturer i skog og mark. Ideen er å gi en innføring i norske frilu slivstradisjoner og vise dem hvilke frilu smuligheter som finnes i deres nye hjemland. Har gjennomført to ellturer og 4 dagsopplegg med over 200 deltagere l sammen. Naturveiledning ved Åkra Skule, Kvinnherad Kystledbåter på Fitjar og i Haugesund: I 2012 fikk vi på plass den siste kystledbåten vår på Dokken museum i Haugesund. Båten brukes l å ro l Vibrandsøy eller bare l å ro rundt i Smedasundet. Båten ble svært godt mo a og mye brukt i or sommer. Båten kjøpt inn og gi som en gave fra Johannes Østensjø rederi. Vi har nå totalt tre kystledbåter i tre, en i Haugesund/Vibrandsøy, en på Fitjar/ Smedholmen og en på Bjoa/ Romsa. Interne sider: Vi prøver å holde ne sidene oppdatert med små og store hendelser med relevans for frilu slivet i regionen, og med ng som skjer i våre frilu sområder. Vi legger ut informasjon om badetemperaturer og skiføre. Man kan følge med på skiforholda på Fjellstøl og i Olalia via webkamera, og følge løypeprepareringen via Brosjyrene våre kan lastes ned fra våre ne sider. Pressedekning/Media: Frilu srådet har vært på NRK radio og lokal TV/radio en rekke ganger i forbindelse med løypekjøring i Olalitraktene, Frilu slivets Uke, badetemperaturer. Vi sender også jevnlig ut infomeldinger l kommunenes webansvarlige når vi har prosjekter i deres kommune slik at det kan bli vist på kommunenes egne ne sider. Totalverdien av informasjon og ak viteter for 2012 var på kr I llegg kommer verdien dugnadsinnsats i forbindelse med en rekke arrangement, særlig i forbindelse med Frilu slivets uke. Årsmøte i Frilu srådet Vest 2013 Side 7

8 2.5 ØKONOMI Regnskap og budsje følger forskri er for kommunale og fylkeskommunale budsje er og regnskaper. Utgi er l dri og forvaltning av frilu sområder gjenspeiler en høy ak vitet over hele vårt arbeidsområde. Medlems-kommunene sin kon ngent utgjør et vik g grunnlag for vårt arbeid, selv om den i de senere år har utgjort en mindre del av totalomsetningen. Medlemskon ngenten utgjør nå ca. en femtedel av våre totale inntekter. Det betyr at for hver krone kommunene betaler l Frilu srådet Vest, får de 4-5 kroner lbake i form av nye prosjekter innen lre elegging og informasjon, samt dri og vedlikehold av frilu sområdene i kommunen. Båtu artshelg ved Smedaholmen, Fitjar dri s lskudd l kr pr. år, det gjør at HFK gir ca. kr 8 pr. innbygger i lskudd. De e er svært posi vt og et vik g skri i re retning, men i takt med økende oppgaver med å få flere folk ut på tur og i bedre form, vil det være svært vik g med en økning av både dri s lskudd og lskudd l prosjekter fra begge fylkeskommunene og fra staten. Nye landsmenn på tur l Lammanuten Tilskudd fra private samarbeidsparter som Sunnhordland Kra lag, Skudenes og Åkra sparebank og Gjensidiges en har vært vik ge lskudd l flere lre eleggingsprosjekter. Flere firmaer har gi gode priser på varer som vi har kjøpt l toale er og andre ltak. Ideelle forhold i Olalia Arrangement i Holsvika, Sveio Rogaland og Hordaland fylkeskommune gir lskudd l administrasjon, dri, sikring/kjøp av nye frilu sområder, lre elegging og l vårt partnerskapssamarbeid innen folkehelsesatsningen. Hordaland fylkeskommune har vedta å øke Tilskuddet l Vestkystparken har økt noe i takt med økte bevilgninger fra stat/fylkeskommuner l forvaltning av båtu artsområdene. Sikringsprosjektet «Nært er Kjært» som er stø et med regionale utviklingsmidler (RUP) fra Rogaland fylkeskommune og skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Hordaland har vært vik ge for en fortsa satsning på de e arbeidet. Tilskuddene fra private bedri er kan og skal ikke ersta e det ansvar som stat og fylkeskommuner har for å utvikle og drive offentlige frilu sområder, men det er et svært vik g bidrag l vårt arbeid. Det er fortsa en u ordring å synliggjøre overfor staten og fylkeskommuner at lskudd l dri ikke følger med i økning i antall områder og oppgaver. De e blir gjort i et samarbeid med Frilu srådenes Landsforbund og våre medlemskommuner. Årsmøte i Frilu srådet Vest 2013 Side 8

9 2.6 TOTALVURDERING Arbeidsåret 2012, det 29. i rekken, har vært et vik g arbeidsår for Frilu srådet Vest, preget av høy ak vitet på områder som sikring, dri, informasjon, ak vitets ltak og lre elegging. Det har vært avholdt flere arrangementer i Frilu slivets uke, og de e er bli en årviss tradisjon den første uka i september med et økende antall deltakere. Svært posi vt er det at er kommet med flere arrangementer i Sunnhordlandsregionen som for eksempel padlecamp i Fitjarøyene. Det er i 2012 realisert mange vik ge lre eleggingsprosjekt, som f.eks servicebygg på Sandvesanden i samarbeid med Karmøy kommune som har bygget inn en pumpestasjon i samme bygg. Ådlandsvatnet på Stord, og Sandvik i Kvinnherad har få nye toale bygg. Badeplassen ved Makkavik på Lindøy har få en betydelig oppgradering med turvei, ny strand og volleyballbane. Vestlandsprosjektet, et samarbeid mellom de fire vestlandsfylkene og Gjensidiges elsen, har resultert i lskudd l flere prosjekter innen merking/skil ng av turs er i både Hordaland og Rogaland. De e arbeidet blir også videreført i Frilu srådet Vest har få lskudd l flere merkeprosjekter innen vår region. Vår virksomhet har et økonomisk fundament gjennom bevilgninger fra stat, fylkeskommuner og private sponsorer, og administrasjonen har nedlagt en betydelig innsats for å styrke våre økonomiske rammebe ngelser ved å søke om lskudd l ulike prosjekter fra fylker, stat og private sponsorer. Frilu sliv og folkehelse er to sider av samme sak og vårt arbeid har som mål å få flest mulig ut i naturen og bruke kroppen og høste helse og posi ve opplevelser. Frilu srådet har etablert kontakt og samarbeid med flere folkehelsekoordinatorer i kommunene, og samarbeidet med fylkeskommunene innen partnerskap for folkehelse, har bli videreført. Vi har igangsa telling av turgåere via elektroniske telleapparat i Djupadalen og i Hystadmarkjo for å få en oversikt over bruken av områdene. Frilu smagasinet Vest og andre brosjyrer er bli delt ut fra servicetorg, turis nfoer, og andre steder. Her er et bredt utvalg av mange frilu sliv lbud presentert. Universell u orming er et prioritert arbeidsfelt innen vårt arbeid når det gjelder lre elegging av frilu sområder. Det er montert baderamper i Breidavika på Fitjar og det er kjøpt inn en som skal monteres i Vikjo i Kvinnherad. Frilu srådet Vest og Haugesund kommune ble ldelt lgjengelighetsprisen av Rogaland fylkeskommune i fylkes nget i desember. Betydelig oppgradering av Makkavika på Lindøy, Karmøy kommune Kontakten med pilo ylkesatsingen i Rogaland og lokale ergoterapeuter er videreført, og disse fagmiljøene vil være en vik- g samarbeidspart i årene som kommer i arbeidet med å få lre elagt flere av frilu sområdene der det er mulig. I Tysvær er det laget nye parkeringsplasser på Nodland og i Søvik, samt utvidet parkering ved Dragavika. Videreføringen av sikringsprosjektet har vært en del av vår virksomhet også i 2012, med flere vik ge saker under arbeid i begge fylker, f.eks. Stavasanden på Karmøy og p-plass på Markhus i Etne. Frilu srådet har også bistå Tysvær kommune i arbeidet med å få på plass avtaler for ny turvei rundt deler av Aksdalsvannet. Svært posi vt er det at vi også har få på plass en servitu avtale for deler av Hidle-øyane i Kvinnherad. De e er et a rak- vt båtu artsområde. Arbeidet med å få i stand avtaler om kjøp eller langvarige leieavtaler er o e tunge og vanskelige saker å få løst, og krever en betydelig innsats over flere år. Baderampe i Breidavika, Fitjar Det gode samarbeidet med Jæren Frilu sråd og våre to fylkeskommuner er videreført innen arbeid med sikring av nye frilu sområder. Årsmøte i Frilu srådet Vest 2013 Side 9

10 Haugesund Turis orening si prosjekt Frilu sliv for Alle i Djupadalen er videreført med stor oppslutning, og frilu srådet har delta med personell og kanoer i ak vitetene i Eivindsvatnet. Det er vik g at også nabokommunene slu er opp om de e vik ge ak vitets- og frilu sprosjektet for funksjonshemmede. Det gode samarbeidet med Haugesund Turis orening, Vinda- ord idre slag og mange andre lag og foreninger er utviklet og styrket i 2012, som igjen har resultert i et bedre frilu s lbud i mange kommuner. Svært posi vt er også samarbeidet vi har etablert med Kirkens Bymisjon på Stord om skjøtsels ltak ute i områdene. Stord har i 2012 få utdelt en kajakkpakke med opplæringskajakker l bruk i ak viteter for skoleklasser og andre grupper. De e er et ltak som er bli godt mo a av skolene og vil være et vik g bidrag for mer frilu sak vitet. Det er u ørt en betydelig innsats når det gjelder dri og vedlikehold av områdene av ansa e, lag og foreninger. Selv om sommeren er kjølig og regnfull, så ser vi at frilu sområdene har en økende bruk i forhold l turgåing, båtliv, fri dsfiske og rekreasjon. De e er helt i samsvar med vår målse ng. vært en prioritert oppgave også i Mediekontakten har økt også i 2012, med stadig flere innslag i aviser, radio og TV. De e er en vik g strategi i synliggjøringen av våre frilu sområder og for å få flere brukere ut i naturen. Arbeidet med naturoppsyn og samarbeidet med Statens Naturoppsyn og Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Rogaland og Hordaland er videreført og utviklet i 2012, og de e har gi oss inntekter og verdifull kompetanse innen vårt arbeid. Klimaendringer med mer vind og nedbør har ført l nye u ordringer som vi må ta på alvor. Flomskader, vindfall og forsøplede områder påfører oss økte kostnader som ikke blir dekket av forsikringer. Det er et paradoks at staten l tross for økte bevilgninger l sikring, ikke følger opp med økning i midlene l dri av områdene. Samarbeidet med Frilu srådenes Landsforbund og andre frilu sråd er bli utviklet videre i 2012 på en posi v måte. Totalt se har 2012, vært preget av høy ak vitet innen alle deler av vår virksomhet l ny e og glede for alle innbyggere og lreisende i vår region. MANGE TAKK! Frilu srådet Vest sin nye arbeidsbåt blir nesten iden sk med den du ser på bildet, Heia. Vi har ha møte med båtutvalget i Statens Naturoppsyn og e er søknad mo a et lskudd fra staten på kr 1.3 million l anskaffelse av ny arbeidsbåt. Frilu srådet Vest vil takke medlemskommunene, Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Rogaland og i Hordaland, Rogaland fylkeskommune, Hordaland fylkeskommune, Frilu srådenes Landsforbund, Jæren Frilu sråd, Bergen og Omland Frilu sråd, øvrige frilu sråd, Direktoratet for Naturforvaltning, Miljøverndepartementet, Statens Naturoppsyn, Vinda ord Arbeidsgiverforum, Haugesund Sparebank, Skudenes og Åkra Sparebank, Sunnhordland Kra lag, Vinda ord Idre slag, Haugesund Turis orening, Gjensidiges elsen, frivillige organisasjoner og mange privatpersoner for hyggelig kontakt og godt samarbeid i Styret si forslag l vedtak: Årsmelding 2013 er godkjent Frilu sområdene er vårt ansikt utad mot publikum, og arbeidet med å holde en god standard på vedlikehold og dri har Årsmøte i Frilu srådet Vest 2013 Side 10

11 3 REGNSKAP 2012 Utgi ene l info/ak vitet er kr lavere enn budsje, og det skyldes i hovedsak at vi har få innvilget noe mindre i lkudd, samt at trykkingen av fiskebrosjyren er utsa l Momsrefusjon er noe høyere enn budsje, og de totale dri s Kommentarer l regnskap 2012 Regnskapet for 2012 er revidert av KNMP A/S, og revisjonsberetning blir skrevet når styret har godkjent regnskapet som skal legges fram for årsmøtet. Arbeidsåret 2012 har vært preget av høy ak vitet innen alle våre arbeidsområder som dri, lre elegging, informasjon og ak vitets ltak. Prosjektene er finansiert ved bruk av avsa e midler og lskudd fra fylkeskommuner, stat, egeninnsats, lskudd fra SKL, Gjensidiges elsen og andre bidragsytere. Frilu srådet har mo a kr fra private sponsorer direkte eller via lag/ foreninger som vi samarbeider med l lre eleggings ltak. De e er svært posi vt og utgjør en vik g del av kostnader ved lre eleggings ltak i Mange av våre prosjekter finansieres som et spleiselag mellom offentlige lskudd, private midler, egeninnsats og dugnad fra lokale lag og ildsjeler. Spesielt kan dugnaden på Plassaholmen ved Bamrane i Bømlo og Romsa i Vinda ord trekkes fram. Vedlikehold av områder og installasjoner krever økte ressurser, og ekstremvær forårsaker skader på veier og parkeringsplasser. Som en vik g del av vår strategi, har vi sterk fokus på kostnadene, både når det gjelder gjennomføring av prosjekter, i dri en og ved kjøp av tjenester og varer, uten at det skal gå på bekostning av kvaliteten av arbeidet vårt. Utgi er Lønnskostnader, pensjon og arbeidsgiveravgi er kr høyere enn budsje ert, det skyldes økte utgi er l pensjon og arbeidsgiveravgi. Budsje posten dri sutstyr er betydelig lavere enn budsje ert, det skyldes at båtkjøpet ikke er realisert i 2012, og midlene l avsa l bruk i 2013, jmf. note 4 i balansen. Utstyr/redskaps-posten er lavere enn budsje ert, vi har løst inn en Caddy som vi har leaset for kr , og kontorkostnader, utgi er l telefon, porto og forsikringer kr lavere enn budsje ert. Bilgodtgjørelse og reiseutgi er er kr høyere enn budsje ert. Møte- og kursutgi er er kr lavere en budsje ert. Kostnadene l opparbeiding er kr høyere enn budsje ert, det skyldes at i hovedsak at vi fikk en gave fra Skudenes og Åkra Sparebank på kr l grusing av en turvei mellom Liknes og Stava på Karmøy, samt at noen prosjekter er bli dyrere enn budsje ert. Kostnadene l dri og vedlikehold er kr lavere enn budsje ert. utgi ene på kr er kr lavere enn budsje et for Inntekter Inntektene fra bompenger Olalivegen er kr lavere enn budsje, salg av årskort og SMS-betaling er svært posi ve og utgjør en vik g inntekt for å dekke kostnader l vedlikehold og brøy ng. Diverse inntekter er betydelig høyere enn budsje ert, det skyldes i hovedsak salg og forsikringsoppgjør for den brannskadde arbeidsbåten «Frøya». Refusjon av sykepenger er grunnen l en høyere sum på den posten. Medlemskon ngenten er i samsvar med budsje. Administrasjons og dri s lskudd fra staten er betydelig lavere enn budsje ert, det skyldes at staten ikke gir lskudd l dri av frilu sområder utover lskuddet fra Vestkystparken. Tilskudd fra Fylkesmannen er u ørte oppdrag i naturvernområder og lakseoppsyn. Dri s- og administrasjons lskuddet fra fylkeskommunene er kr lavere enn budsje ert. Posi vt var det at lskuddet fra Vestkystparken ble kr høyere enn budsje ert, det skyldes økte rammer fra stat/fylkeskommuner og høyere ak vitet hos oss. Tilskudd l opparbeiding fra stat er kr lavere enn budsje ert, men her ser vi en posi v utvikling der jeg forventer en økning i årene som kommer, det fylkeskommunale lskuddet er kr høyere. Det ble ikke ldelt kommunale lskudd l opparbeiding i 2012, men det kan bli aktuelt å søke om lskudd l enkeltprosjekter i kommunene i Tilskuddene l ak vitets- og informasjonsprosjekter er kr høyere enn budsje ert, det er en posi v utvikling, en god av lskuddene her går l å dekke lønnskostnader. FL gjør en veldig god jobb med å skaffe «friske» midler l denne delen av vår virksomhet. Tilskuddene fra våre private samarbeidsparter som Gjensidiges elsen, Sunnhordland Kra lag, Haugesund Sparebank og Sparebanks elsen er på totalt kr Mange takk l dem for det. Tilskudd l sikringsprosjektet «Nært er Kjært» er noe lavere enn budsje. Diverse inntekter er kr høyere enn budsje ert, og renteinntektene er kr høyere enn i budsje et. Totale dri sinntekter kr , som er kr mer enn budsje ert, noe som i hovedsak er lskudd l bå nvestering. Det gir et overskudd e er avsetninger på kr for Årsmøte i Frilu srådet Vest 2013 Side 11

12 Friluftsrådet Vest Driftsregnskap 2012 Utgifter TEKST Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap DRIFTSUTGIFTER LØNN MV Lønn og godtgjørelser Pensjon og pensjonsforsikringer Arbeidsgiveravgift Personal SUM INVENTAR OG UTSTYR Driftsutstyr Utstyr og redskap SUM KONTORUTGIFTER Kontorkostnader Telefon og porto Husleie og forsikring SUM REISEUTGIFTER MV Bilgodtgjørelse Reiseutgifter Diett SUM PERSONALUTGIFTER Møte- og kursutgifter SUM FRILUFTSOMRÅDER Opparbeiding av friluftsområder Drift av friluftsområder Oppdrag for SNO(Ilholmane) Informasjon/aktiviteter SUM ANDRE DRIFTSUTGIFTER Kontingenter / konsulenttj Til disposisjon for styret SUM Avskrivning Momskompensasjon SUM DRIFTSUTGIFTER Årsmøte i Frilu srådet Vest 2013 Side 12

13 Driftsregnskap 2012 Inntekter TEKST Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap DRIFTSINNTEKTER DIV INNTEKTER Bomavgift Olalia Diverse inntekter Sykepenger/sysselsetting Medlemskontingent ADM/DRIFTSTILSKUDD Stat/FL Fylkesmannen / Miljøvern.avd Fylkeskommuner Kommune Vestkystparken Andre PLANL/OPPARBEIDING Stat Fylkeskommune Kommune Sponsorer INFORMASJONSTILTAK Stat Fylkeskommune Kommune Andre TILSKUDD SIKRINGSPROSJEKT Tilskudd kjøp båt DIV TILSKUDD SUM DRIFTSINNTEKTER FINANSPOSTER Renter og gebyrer Renteinntekter SUM Motpost avskrivning Motpost momskompensasjon NETTO DRIFTSRESULTAT AVSETNINGER/OVERFØRING Årets avsetning av midler Årets bruk tidligere avsetninger Avsetning til investeringsfond Overført til kapitalregnskap 0 SUM avsetninger Resultat etter avsetninger overskudd / + underskudd Årsmøte i Frilu srådet Vest 2013 Side 13

14 Årsmøte i Frilu srådet Vest 2013 Side 14

15 Årsmøte i Frilu srådet Vest 2013 Side 15

16 Årsmøte i Frilu srådet Vest 2013 Side 16

17 Årsmøte i Frilu srådet Vest 2013 Side 17

18 4 ARBEIDSPROGRAM ARBEIDET I STYRET OG ADMINI- STRASJONEN Arbeidet i styret og administrasjonen vil bli videreført e er samme praksis som dligere. Det vil bli holdt 5 styremøter og arbeidsutvalgsmøter e er behov. Styret legger opp l en administrasjon med 4,5 faste s llinger. Det tas sikte på å engasjere 2 vikarer i sommersesongen, og i llegg kan det bli aktuelt å engasjere en student l å delta i arbeidet med verdikartlegging av frilu sområder i samarbeid med fylkeskommunene. Samarbeidet med konsulent Agnar Naustdal i «Nært og Kjært» prosjektet vil bli videreført. Det gode samarbeidet med privatpersoner, lag, organisasjoner når det gjelder dri / lsyn med områder i sesongen vil bli videreført og utvidet der forholdene ligger l re e for det. Samarbeidet med medlemskommuner, fylkeskommuner, FL, miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen, Statens Naturoppsyn, des nasjonsselskapene, Sunnhordland Kra lag, Haugesund Sparebank, folkehelse-koordinatorer, Vinda ord Arbeidsgiverforum, Haugesund Turis orening og andre organisasjoner blir videreutviklet. 4.2 SIKRING, PLANLEGGING, OPPAR- BEIDING OG DRIFT AV FRILUFTS- OMRÅDER SIKRING Frilu srådet Vest og Jæren Frilu sråd har med stø e fra Rogaland fylkeskommune, og Fylkesmannen i Hordaland arbeidet med «Nært og Kjært»-prosjektet, og vi tar sikte på å videreføre denne satsningen i 2013 for å sikre vik ge frilu sområder i regionen gjennom kjøp eller avtaler. Med økende fokus på «nærfrilu sliv» i den statlige og fylkeskommunale frilu spoli kken, og med et økt ansvar for folkehelsen på kommunenivå, er det naturlig og vik g å videreføre denne satsningen i samarbeid med våre medlemskommuner, Frilu srådenes Landsforbund, Direktoratet for Naturforvaltning og Rogaland og Hordaland fylkeskommune PLANLEGGING OG OPPARBEIDING Også i 2013 tar vi sikte på å løse flere vik g frilu s ltak innen vår region. Mange områder har behov for en standardheving og en lpassing l universell standard på toale er og turveier. Tilre eleggings ltakene blir u ørt dersom vi oppnår lstrekkelig finansiering l disse. Ut fra omsøkte og avsa e midler, tar Frilu srådet Vest sikte på å u øre følgende opparbeidings ltak i 2013: R : Stavasanden, Karmøy: P-plass, infotavle ( avhengig av sikringsak) Lie, Vinda ord: Ny servicebygg Notaflåt, Tysvær,: Ny servicebygg Åkrasanden, Karmøy: Turs mot Stong og Liknes Oppheim, Vinda ord: Oppgradering turvei/lysløype Klovsteinstjørna, Sauda: Baderampe UU, oppgradering badeplass Kvalsvik, Haugesund: Ny servicebygg Are, Bokn: Oppgradering turs Ognahabn, Bokn: Oppgradering turvei, infotavler Liknes/Stavasanden, Karmøy: Oppgradering turvei H : Hiskjo, Bømlo: Ny toale Markhus, Etne: Ny parkeringsplass Breivika, Stord: Ny servicebygg Selsåsvika, Sveio,: Oppgradering turvei Barmane, Bømlo: Toale, infotavler Vikjo, Kvinnherad: Toale, flytebrygge Ulvesøy, Bømlo: Rydding bakland og turs er Sandvika, Kvinnherad: Baderampe strand Vedvika, Bømlo: Oppgradering lkomst og bakland Smedaholmen, Fitjar: Flytebrygge Holsvika, Sveio: Oppgradering turvei ved stranda Styret vil bli holdt orientert om framdri a i de ulike prosjektene gjennom året. Årsmøte i Frilu srådet Vest 2013 Side 18

19 DRIFT Frilu srådet har pr dri sansvar for 93 frilu sområder. Dri og vedlikehold i frilu sområdene vil som dligere år være en prioritert oppgave. Det er vik g for publikum at frilu sområdene blir holdt i god stand. Boss vil bli ernet, toale er vasket, gresset klippet, i llegg l flere andre oppgaver. Vi har gode erfaringer fra blant annet Bømlo, Kvinnherad og Etne når det gjelder samarbeid med idre slag, speidere og andre når det gjelder rydding og lsyn av frilu sområder. Strandrensksaksjon ved Åkrasanden, Karmøy Brøy ng av vei og parkeringsplass på Oppheim vil bli prioritert. Skiløypene i Olali-traktene vil bli preparert med løypemaskin og snøscooter så sant forholdene lsier det. Frilu srådet har etablert et samarbeid med Vinda ord Idre slag i arbeidet med løypepreparering, og vi vil kjøpe tjenester for å preparere spor med løypemaskinen. Det blir gi lskudd l kjøring av skiløyper på Fjellhaugen skisenter i Kvinnherad. Forskningsprosjektet på Åkrasanden for å registrere endringer i flora/vegetasjon vil fortse e, i samarbeid med Anders Lundberg ved Universitetet i Bergen. På Romsa, Lindøy, Ognahabn, Taraldsøy, Vesterøy og Austerøy fortse er vi ordningen med Arbeidet med dri sordningen Vestkystparken fortse er i sam- Fra parkeringsplassen ved Oppheim, Olalia i Vinda ord kommune arbeid med Statens Naturoppsyn (SNO), og de to fylkeskommunene, fylkesmannens miljøvernavdelinger, Dalane Frilu sråd, Jæren Frilu sråd, Bergen og Omland Frilu sråd og Ryfylke Frilu sråd. Samarbeidet med Kirkens Bymisjon vil bli videreført og utviklet når det gjelder skjøtsels ltak på Stord. sau Ei av de nye hengebruene ved Sle ene, Sveio på beite på vår- og høstparten for å pleie kulturlandskapet, og oppre holde frilu s- og brukskvalitetene på områdene. I april/mai vil klargjøring av strendene og båtu artsområdene Årsmøte i Frilu srådet Vest 2013 Side 19

20 være en vik g oppgave. Tangen på Åkrasanden blir som vanlig erna før pinse, i god d før badesesongen, og i tråd med dri splan for området. Mange områder med ekstra stor bruk krever stor dri sinnsats, f.eks. Aksnes, Eivindsvatnet, Åkrasanden og Sponavika, og disse vil kreve daglig lsyn/renovasjon i sommersesongen. Andre områder blir servet e er behov/ værforhold 1 l 3 ganger pr. uke. Frilu slivets dag ved Eivindsvatnet, Haugesund 4.3 INFORMASJON OG AKTIVITETER Ut fra omsøkte og avsa e midler tar frilu srådet sikte på å u øre følgende ltak i 2013: På Fra den nye klatrejungelen i Djupadalen sommeren vil ru nemessige dri soppgaver som gressklipp, bossplukk, vask av toale er bli prioritert. Vedlikeholdsarbeid på bygninger, brygger, info- livbøyetavler, veier og parkeringsplasser vil bli u ørt hele året e er behov, kapasitet og økonomi. Vi vil som vanlig ta inn en l to sommervikarer for å delta i dri en av frilu sområdene sommeren Nye skilt og merking e er den nye nasjonale standarden ved Hustveit, Sauda Partnerskap Folkehelse er et samarbeid med begge fylkeskommunene, hvor vi søker å videreutvikle samarbeidet med fylkeskommunene om forebyggende folkehelsearbeid. Her inngår flere av våre ak vitetsprosjekter hvor vi ak viserer mindre ak ve grupper og lre elegger universelt for alle. Vi har skal også ta på oss å arrangere to regionale partnerskapssamlinger. Læring i frilu / Den naturlige skolesekken: Satsingen Natur i skolen vil fortse e, og vi vil fortsa satse på utstyrsbaser og legge forholdene l re e for at elever og lærere selv kan ta i bruk basene og områdene Årsmøte i Frilu srådet Vest 2013 Side 20

21 våre. Hjelp l selvhjelp, med andre ord. Kurs for ansa e og naturveiledning for skoleklasser vil bli u ørt på e erspørsel. Vi forventer omtrent samme nivå som i 2012 med ca elever ute og ca. 100 ansa e på kurs. De e er omtrent det nivået vi kan «handle» med den bemanningen vi har i dag. Det kan bli aktuelt å leie inn noe ekstrahjelp l å avvikle disse utedagene. Vi legger opp l naturveiledningsdager i Fiskebrosjyren: Vi har igangsa planlegging av en ny fiskebrosjyre i samarbeid med våre medlemskommuner. Den skal i trykken l løpet av mai måned slik at den er klar for utdeling i god d før ferien. Hvis økonomien llater det, vil det også bli Frilu slivets uke og Frilu slivets dag vil bli ført videre e er samme mal som dligere år. Vi håper på å utvide samarbeidet med turlagene i Sunnhordland, slik at det kan bli flere gode arrangementer der. Vestlandsprosjektet, som handler om skil ng og gradering av turløyper, vil bli videreført i I år skal det utplasseres infoog startpunktavler, samt retningsskilt i følgende områder: Bokna ellet (Bokn), Djupadalen (Haugesund), Lammanuten (Tysvær), Åkra-Hop (Karmøy) og Romsa (Vinda ord). I inneværende år har vi søkt om midler l å skilte disse områdene: Teløy (Fitjar), Trollevassnibba og Sle ene (Sveio), Fotvatnet og Lindøy (Karmøy) og Vikestølen (Vinda ord). Fra padlecampen ved Smedaholmen, Fitjar trykket opp på tysk. Over Dørstokken: Distribusjon av Frilu smagasinet VEST via turis nformasjoner reiselivsaktører, frilu sorganisasjoner og via privat og offentlig helsetjeneste -venterom for lege- og tannlegekontorer. Barnekajakkpakke i Nord-Rogaland: Vi fikk realisert den første kajakkpakken som ble plassert på Stord i I 2013 satser vi på å få en pakke plassert i Nord-Rogaland i samarbeid med en vertsskole som kan lagre den og sørge for utlån. «Frilu sliv for alle» og «Ak v i frilu» er to prosjekter hvor vi har ak viteter sammen med Haugesund Turis orening som står bak begge disse prosjektene. Vi ønsker å videreføre de e vik ge arbeidet ovenfor grupper som trenger li ekstra lre elegging og mo vasjon for å komme seg ut av godstolen og ut i naturen. Vi er i gang med å spre de e konseptet ut l flere av våre medlemskommuner l Bømlo og Stord, og eventuelt flere hvis det er et lokalt engasjement for det.. Fra Frilu slivets dag 2012 «Klart det går»-kurs vil bli arrangert i Sunnhordland og Nord- Rogaland i samarbeid med kommunene. Nye landsmenn introduksjon l frilu sliv er et opplegg hvor vi tar med innvandrere ut i naturen og viser dem hvordan nordmenn tradisjonelt bruker natur- og frilu sliv. Samarbeid Årsmøte i Frilu srådet Vest 2013 Side 21

22 med flyktningetjenesten i flere kommuner Kystkultur/frilu sdager i Sunnhordland/Romsa er et prosjekt vi har ha noen år der vi er med på å arrangere kystkulturdager på Romsa i Vinda ord og på Sunde i Kvinnherad. hvor man kan konkurrere enten mot seg selv eller med andre om å nå flest mulig turmål i løpet av et år. Studietur for de ansa e. De e har vist seg å være en svært guns g ltak som tar sikte på å øke trivselen blant de ansa e. Tiltaket har l nå kun vært for de ansa e, men vi ønsker nå å lø e de e posi ve ltaket opp og frem. Målet for 2013 vil være å utvide lbudet l også å omfa e styremedlemmer. Div. informasjon/ak viteter: Referat fra møter og pressemeldinger blir sendt l media, og i spesielle saker tas det direkte kontakt. Vi vil legge ut det meste av brosjyrer, plakater, og annet informasjonsmateriell på ne -sidene. Her vil en også finne saksdokumenter og referat fra styre- og årsmøte. Føreforhold og badetempera-turer blir meldt så sant forholda lsier det. Denne informasjonen legges også ut på våre interne sider. Jevnlig kontakt med frilu sansvarlig i medlemskommunene folkehelsekoordinatorer, fylkene og FL. Det tas sikte på å markere vårt 30 års jubileum med en middag med innbudte gjester fra kommuner, fylkeskommuner, og andre samarbeidsparter i løpet av høsten Basecamp/Padlecamp er et prosjekt hvor vi i samarbeid med andre frilu sorganisasjoner og hjelper disse organisasjonene med utstyr og personell for å lage et lbud l mari me ak viteter for ungdom. Her bruker vi utstyrsbasene våre sammen med utstyr fra padleklubber og turlag. Utstyrsbaser. Vi er i ferd med å bygge opp en «vinterutstyrsbase» med skiutstyr i samarbeid med Røde kors i Rogaland. Vi har før brukt en pakke med utstyr fra Rogaland Røde kors i Stavanger, men de e har vist seg å medføre store logis ske u ordringer. Derfor ønsker vi å få på plass en pakke for bruk bare i Nord-Rogaland og Sunnhordland. Pakken s lles l rådighet for både skoler og organisasjoner. Kystledbåter: Vi dri er nå tre kystledbåter (trebåter) utplassert på Dokken museum i Haugesund/Vibrandsøy, på Fitjar og på Bjoa/Romsa. I llegg har vi mye utleie av robåtene våre på Lindøy. Vi kommer fortsa l å dri e disse båtene og har inngå avtaler med de som administrerer båtene lokalt. Frisklivssentraler: Gjennom Partnerskapssamarbeidet og de regionale samlingene for partnerskapssamarbeid for folkehelse er vi allerede godt i gang med å få et godt samarbeid med folkehelsekoordinatorene i de kommunene som e er hvert kommer i gang med slike frisklivssentraler. : ne portalen skisporet.no som viser løypetraseer i Olalitraktene blir videreført.. Ordførerens tur: En satsing hvor hver ordfører i medlemskommunene er med å fronte turgåing og frilu sliv. Her inviterer vi kommunens befolkning l å bli med på tur med ordføreren som «turguide» De e er en satsing som har vist seg å være svært vellykket andre steder så nå vil vi prøve ut de e her hos oss. «På Topp» De e er et prosjekt hvor vi skal samle mange turmål fra hver kommune og lage l en dataordning hvor man kan registrere seg på ne et via data eller SMS og legge inn alle turer man har vært på. De e har vist seg å fungere godt andre steder i landet. Opplegget har et snev av konkurranse i seg Styret si forslag l vedtak: 1. Arbeidsprogram 2013 er godkjent som retningsgivende for virksomheten l Frilu srådet Vest. 2. Tiltak som forutse er økonomisk stø e utover medlemskon ngenten blir iverksa i den grad det blir gi lskudd l ltaka. Nye prosjekter blir lagt fram for styret l godkjenning. 5 BUDSJETT 2013 Kommentarer l budsje 2013 Årsmøte i Frilu srådet Vest 2013 Side 22

23 Frilu srådet Vest BUDSJETT 2013 Utgi er TEKST Budsje Regnskap Budsje Regnskap DRIFTSUTGIFTER LØNN MV Lønn og godtgjørelser Pensjon og pensjonsforsikringer Arbeidsgiveravgi Personal SUM INVENTAR OG UTSTYR Kjøp ny arbeidsbåt Utstyr og redskap SUM KONTORUTGIFTER Kontorkostnader Telefon og porto Husleie og forsikring SUM REISEUTGIFTER MV Bilgodtgjørelse Reiseutgi er Die SUM PERSONALUTGIFTER Møte- og kursutgi er SUM FRILUFTSOMRÅDER Opparbeiding av frilu sområder Dri av frilu sområder Oppdrag for SNO(Ilholmane) Informasjon/ak viteter SUM ANDRE DRIFTSUTGIFTER Kon ngenter / konsulen j Til disposisjon for styret SUM Avskrivning Momskompensasjon SUM DRIFTSUTGIFTER Årsmøte i Frilu srådet Vest 2013 Side 23

24 Budsje 2013 Inntekter TEKST Budsje Regnskap Budsje Regnskap DRIFTSINNTEKTER DIV INNTEKTER Bomavgi Olalia Diverse inntekter Sykepenger/sysselse ng Medlemskon ngent ADM/DRIFTSTILSKUDD Stat/FL Fylkesmannen / Miljøvern.avd Fylkeskommuner Kommune Vestkystparken Andre PLANL/OPPARBEIDING Stat Fylkeskommune Kommune Sponsorer INFORMASJONSTILTAK Stat Fylkeskommune Kommune Andre TILSKUDD SIKRINGSPROSJEKT Tilskudd kjøp båt DIV TILSKUDD SUM DRIFTSINNTEKTER FINANSPOSTER Renter og gebyrer Renteinntekter SUM Motpost avskrivning Motpost momskompensasjon NETTO DRIFTSRESULTAT AVSETNINGER/OVERFØRING Årets avsetning av midler Årets bruk dligere avsetninger Avsetning l investeringsfond Overført l kapitalregnskap SUM avsetninger Resultat e er avsetninger overskudd / + underskudd Årsmøte i Frilu srådet Vest 2013 Side 24

REFERAT STYREMØTE TORSDAG 08. 12. 2011 KL. 15.30 17.45 Aksdal - kontorene til Friluftsrådet. ST 08.12.2011 REF 12.12.11

REFERAT STYREMØTE TORSDAG 08. 12. 2011 KL. 15.30 17.45 Aksdal - kontorene til Friluftsrådet. ST 08.12.2011 REF 12.12.11 Til styret kopi: varamedlemmer REFERAT STYREMØTE TORSDAG 08. 12. 2011 KL. 15.30 17.45 Aksdal - kontorene til Friluftsrådet. Fremmøtte: Astrid Larsen, Stord, Einar Vårvik, Karmøy Elisabeth Enerstvedt, Sveio

Detaljer

Årsmelding 2011 Årsrmelding 2011 Frilu srådet Vest 1

Årsmelding 2011 Årsrmelding 2011 Frilu srådet Vest 1 Årsmelding 2011 Årsrmelding 2011 Frilu srådet Vest 1 Årsrmelding 2011 Frilu srådet Vest 2 Innhold Årsmelding 2011... 4 Regnskap 2011... 11 Arbeidsprogram 2012... 16 Budsje 2012... 18 Medlemskon ngent 2013...

Detaljer

28. MARS 2011 I HAUGESUND

28. MARS 2011 I HAUGESUND ÅRSMØTE 2012 28. MARS 2011 I HAUGESUND ÅRSMELDING 2011 - ARBEIDSPROGRAM 2012 NB! Dette er en foreløpig versjon til styremøtet 16.februar 2012 I endelig versjon til årsmøtet legger vi til bilder og statistikk.

Detaljer

Tirsdag 25. mars Rosendal, Kvinnherad

Tirsdag 25. mars Rosendal, Kvinnherad Tirsdag 25. mars Rosendal, Kvinnherad Valøya, Kvinnherad Karmøy 11. april 2013 Årsmøte i Friluftsrådet Vest 2014 Åkrasanden, Side Karmøy 1 Innkalling til Friluftsrådet Vest Tirsdag 25. mars 2014 I år er

Detaljer

Årsmelding 2010. Årsrapport 2010. Side

Årsmelding 2010. Årsrapport 2010. Side Årsmelding 2010 Årsrapport 2010 Side På veg mot Olalihytta Fitjarbåten er klar for brannutrykking Nyåpning av Holsvika Friluftsområde Brullyp på Romsa Hogst på Ilholmane Austerheim skoles aktivitetsdag

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP

ÅRSMELDING OG REGNSKAP ÅRSMØTE 2016 31. mars 2016 Bømlo FORSLAG TIL ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2015 ARBEIDSPROGRAM OG BUDSJETT 2016 Innkalling til ÅRSMØTE I FRILUFTSRÅDET VEST Torsdag 31. mars 2016 I år er det Bømlo kommune som

Detaljer

ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS 2009

ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS 2009 ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS 2009 2009 2 Glade gutter på tur i Olalia Sandvik badeplass i Etne Fra Holsviko friluftsområde i Sveio Turvei med UU tilrettelegging i Haugesund Åreiddalen badeplass på Bømlo

Detaljer

Nyåpning av Holsvika Friluftsområde. Austerheim skoles aktivitetsdag ved Sandbekken, Tysvær. Årsmøte 2011. Side 2

Nyåpning av Holsvika Friluftsområde. Austerheim skoles aktivitetsdag ved Sandbekken, Tysvær. Årsmøte 2011. Side 2 Årsmøte 2011 Side På veg mot Olalihytta Fitjarbåten er klar for brannutrykking Nyåpning av Holsvika Friluftsområde Brullyp på Romsa Hogst på Ilholmane Austerheim skoles aktivitetsdag ved Sandbekken, Tysvær

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I FRILUFTSRÅDET VEST

REFERAT FRA ÅRSMØTE I FRILUFTSRÅDET VEST REFERAT FRA ÅRSMØTE I FRILUFTSRÅDET VEST Hemmingstad kulturhus, Haugesund 29.3.2012 Sommeraktiviter ved Eivindsvatnet i Haugesund I forkant av selve årsmøtet gav prosjektleder for universell utforming

Detaljer

LANGTIDSPLAN FRILUFTSRÅDET VEST 2013-2017 Forslag til årsmøte 11.04.2013 Bli med ut!

LANGTIDSPLAN FRILUFTSRÅDET VEST 2013-2017 Forslag til årsmøte 11.04.2013 Bli med ut! LANGTIDSPLAN FRILUFTSRÅDET VEST 2013-2017 Forslag til årsmøte 11.04.2013 Bli med ut! Friluftsrådet Vest Langtidsplan 2013 2017 Side 1 INNHOLD 1. INNLEDNING 1.1. Friluftsrådet Vest - Visjon 1.2. Formål

Detaljer

ÅRSMØTE 2008 25 år for friluftslivet 1983-2008

ÅRSMØTE 2008 25 år for friluftslivet 1983-2008 ÅRSMØTE 2008 25 år for friluftslivet 1983-2008 2 Ny flytebrygge på Smedholmen, Fitjar Prosjektet Friluftsliv for alle med HT Dugnad på Gurokaien på Stora-Romsa Friluftslivets dag i Djupadalen, Haugesund

Detaljer

ÅRSMØTE 2007 TORSDAG 22. MARS 2007 I VINDAFJORD

ÅRSMØTE 2007 TORSDAG 22. MARS 2007 I VINDAFJORD ÅRSMØTE 2007 TORSDAG 22. MARS 2007 I VINDAFJORD 2 Bygging av ny brygge - og utlegging av flytebrygge i Naustvik på Stora - Romsa Dykking fra driftsbåten vår Frøya Alle hjelper til Så da blir resultatet

Detaljer

ÅRSMØTE 2015. Innkalling og sakspapir til årsmøte i Friluftsrådet Vest Stord 25. mars 2015

ÅRSMØTE 2015. Innkalling og sakspapir til årsmøte i Friluftsrådet Vest Stord 25. mars 2015 ÅRSMØTE 2015 Innkalling og sakspapir til årsmøte i Friluftsrådet Vest Stord 25. mars 2015 Interkommunalt friluftsråd for 12 kommunar i Nord-Rogaland og Sunnhordland Friluftsrådet Vest Årsmøte 2015 Side

Detaljer

Til styret Kopi: varamedlemmer Ref: St 22.02.13sak Dato: 13.02.13

Til styret Kopi: varamedlemmer Ref: St 22.02.13sak Dato: 13.02.13 Til styret Kopi: varamedlemmer Ref: St 22.02.13sak Dato: 13.02.13 INNKALLING OG SAKSPAPIRER TIL STYREMØTE 22. FEBRUAR 2012 KL. 09.00 11.30 HOTELL MARITIM HAUGESUND, Møterom Rennesøy Månedens quiz? Kven

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I FRILUFTSRÅDET VEST ØLEN SAMFUNNSHUS, VINDAFJORD

REFERAT FRA ÅRSMØTE I FRILUFTSRÅDET VEST ØLEN SAMFUNNSHUS, VINDAFJORD REFERAT FRA ÅRSMØTE I FRILUFTSRÅDET VEST ØLEN SAMFUNNSHUS, VINDAFJORD 22.03.2007 Årsmøtedagen startet med en synfaring og orientering på den nye turveien på Opheim, Olalia. Etter Opheim dro folket ned

Detaljer

INNKALLING OG SAKSLISTE TIL STYREMØTE AKSDAL - FRILUFTSRÅDET TIRSDAG 4.10. 2011 KL. 1530- CA 17.30

INNKALLING OG SAKSLISTE TIL STYREMØTE AKSDAL - FRILUFTSRÅDET TIRSDAG 4.10. 2011 KL. 1530- CA 17.30 Til Styret kopi: varamedlemmer 26.09.2011 INNKALLING OG SAKSLISTE TIL STYREMØTE AKSDAL - FRILUFTSRÅDET TIRSDAG 4.10. 2011 KL. 1530- CA 17.30 Padlecamp på Smedholmen Fitjar Saker: GJENNOMGANG AV SAKER FRA

Detaljer

Masterplanen Folkehelsearbeid i kommunene: Ordførerturer Læring i friluft

Masterplanen Folkehelsearbeid i kommunene: Ordførerturer Læring i friluft Handlingsprogram 2013 Masterplanen Masterplanen er et helhetlig konsept for å etablere langsiktige strategiske føringer for utvikling. Mål: Friluftsliv som verktøy for folkehelse Regionalt infrastrukturprogram

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I FRILUFTSRÅDET VEST TYSVÆRTUNET I AKSDAL 27.03.2008

REFERAT FRA ÅRSMØTE I FRILUFTSRÅDET VEST TYSVÆRTUNET I AKSDAL 27.03.2008 REFERAT FRA ÅRSMØTE I FRILUFTSRÅDET VEST TYSVÆRTUNET I AKSDAL 27.03.2008 Årsmøtedagen startet med en synfaring og orientering i friluftsområdet Dragavika som er et båtutfartsområde og mye brukt badeplass

Detaljer

Frilufrådets arbeidsprogram for 2012

Frilufrådets arbeidsprogram for 2012 Frilufrådets arbeidsprogram for 2012 1. Medlemspleie og nye medlemmer 10 kommuner og Møre og Romsdal JFF er medlem i FR. Kommunene Rauma og Tingvoll kommer med som nye kommuner i 2012. Det ble arbeidet

Detaljer

REFERAT STYREMØTE FRILUFTSRÅDET VEST AKSDAL TIRSDAG KL

REFERAT STYREMØTE FRILUFTSRÅDET VEST AKSDAL TIRSDAG KL Til Styret kopi: varamedlemmer 05.10.2011 REFERAT STYREMØTE FRILUFTSRÅDET VEST AKSDAL TIRSDAG 4.10. 2011 KL. 1530-17.30 Fremmøtte: Astrid Larsen, Stord, Einar Vårvik, Karmøy Elisabeth Enerstvedt, Sveio

Detaljer

Modeller for organisering av beitelag www.fylkesmannen.no/oppland www.facebook.com/fylkesmannenoppland

Modeller for organisering av beitelag www.fylkesmannen.no/oppland www.facebook.com/fylkesmannenoppland Modeller for organisering av beitelag www.fylkesmannen.no/oppland www.facebook.com/fylkesmannenoppland 2 Innhold: Ny organisering av beitelag Beitelag i Oppland side 3 Beitebruk side 3 Tiltakplan i beitelag

Detaljer

Arbeidsprogram for 2015

Arbeidsprogram for 2015 Arbeidsprogram for 2015 Det 4- siders arbeidsprogram med bilder og mindre tekst som er lagd kan fungere som et sammendrag og som en presentasjon av Friluftsrådet. Her følger et mer detaljert forslag til

Detaljer

[Frilufstrådet Vest Årsøte 2010] Side 1

[Frilufstrådet Vest Årsøte 2010] Side 1 [Frilufstrådet Vest Årsøte 2010] Side 1 Ny parkeringsplass i Vikjo, Kvinnherad Sommeridyll på Vibrandsøy, Haugesund Historisk dag ved Eivindsvatnet, Haugesund Parkeringsplass i Sandvikjo, Kvinnherad Friluftslivets

Detaljer

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Brenthovd februar 2013

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Brenthovd februar 2013 Årsmelding Holsåsen Sti og Løypenemnd 2013 Brenthovd februar 2013 Årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd Innkalling til årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd. Det blir med dette innkalt til årsmøte i Holsåsen

Detaljer

Årsmøte med 13 eierkommuner. Styret. Friluftsrådets administrasjon. Tiltak

Årsmøte med 13 eierkommuner. Styret. Friluftsrådets administrasjon. Tiltak Årsmøte med 13 eierkommuner Styret Friluftsrådets administrasjon Tiltak Styret: Kommunene: Rauma, Kristiansund, Tingvoll, Eide, Fræna, Averøy, Sandøy, Gjemnes, Nesset, Misund, Aukra, Molde og Sunndal.

Detaljer

Norsk Kommunalteknisk Forening Plan- og byggesaksseminar Tromsø 7.-8. februar 2011 FRILUFTSOMRÅDER. Morten Dåsnes, daglig leder

Norsk Kommunalteknisk Forening Plan- og byggesaksseminar Tromsø 7.-8. februar 2011 FRILUFTSOMRÅDER. Morten Dåsnes, daglig leder Norsk Kommunalteknisk Forening Plan- og byggesaksseminar Tromsø 7.-8. februar 2011 FRILUFTSOMRÅDER Morten Dåsnes, daglig leder Friluftsrådenes Landsforbund www.friluftsrad.no Hovedtema - Om friluftsliv

Detaljer

utesteder til fri bruk Møt Blackfoot og andre vandrere Kick i høyden og grøss i gresset

utesteder til fri bruk Møt Blackfoot og andre vandrere Kick i høyden og grøss i gresset Vest 90 utesteder til fri bruk Møt Blackfoot og andre vandrere Kick i høyden og grøss i gresset A INFORMASJON 09-06-10 12:54:29 Forside: Til Gygrastolen fra Ænes, Kvinnherad, Forsidefoto: Trygve Johan

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Bokn kommune Fakta om kommunen (pr

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Bokn kommune Fakta om kommunen (pr DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Bokn kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 10.12.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Foto: Lars Nilssveen/ Heisefesten 2011. 1 av 10 SAKSLISTE 1. Innledning v/ formann 2. Registrering av stemmeberettigede. 3. Godkjenning

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder 2013-2017. Fakta om kommunen (pr. 10.12.12)

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder 2013-2017. Fakta om kommunen (pr. 10.12.12) DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Bokn kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr. 10.12.12) Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

Karmøy 11. april 2013

Karmøy 11. april 2013 Karmøy 11. april 2013 Årsmelding Friluftsrådet Vest 2014 Åkrasanden,Side Karmøy 1 «Beintøft» på Lindøy, Karmøy Valhest, Tysvær Styremøte på Romsa, Vindafjord På veg til Valhest, Tysvær Alle bildene i heftet

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Fakta om kommunen (pr )

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Fakta om kommunen (pr ) DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Fitjar kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Til styret Kopi: varamedlemmer Ref: St240211sak Dato: 15.02.11

Til styret Kopi: varamedlemmer Ref: St240211sak Dato: 15.02.11 Til styret Kopi: varamedlemmer Ref: St240211sak Dato: 15.02.11 INNKALLING OG SAKSPAPIRER TIL STYREMØTE TORSDAG 24. FEBRUAR 2011 KL. 15.30-CA 17.30 FRILUFTSRÅDETS LOKALER, AKSDAL På skitur i Olalia Sak

Detaljer

Ryfylke Friluftsråd Hvem er vi, og hva gjør vi?

Ryfylke Friluftsråd Hvem er vi, og hva gjør vi? Ryfylke Friluftsråd Hvem er vi, og hva gjør vi? Historikk Ble opprettet i 1978 30 år i 2008 Har 11 medlemskommuner Har tilretteleggings- drifts- og skjøtselsansvar for 83 områder, hvorav 74 er tilknyttet

Detaljer

Dagens situasjon Stillingen opprettet som 100 % stilling i 2010. FR har arbeidsgiveransvaret for stillingen.

Dagens situasjon Stillingen opprettet som 100 % stilling i 2010. FR har arbeidsgiveransvaret for stillingen. Saksnr.: 19/2011 Møtedato: 29.11.11 Sakstittel: Forslag til arbeidsprogram for 2012 1. Friluftsrådets kontorbygg Etter at FR kjøpte bygget i 2010 var fjoråret et ordinært driftsår. Lensmannen faktureres

Detaljer

Kra fra vann og vind - Hva skjer? Klar for Frilu slivets år? Forum for natur og friluftsliv. Har dere gode ideer l hva som bør skje?

Kra fra vann og vind - Hva skjer? Klar for Frilu slivets år? Forum for natur og friluftsliv. Har dere gode ideer l hva som bør skje? Troms turlag - Harstad turlag - 4H Troms - NJFF Troms - Naturvernforbundet Troms - KFUK/KFUM - Nord-Norsk botanisk forening Fram den i våre hender - Nord-Troms krets av Norges speiderforbund - Troms fylkeskystlag

Detaljer

Viser til innkalling sendt 13.5.2011 og oversender saksliste og sakspapirer.

Viser til innkalling sendt 13.5.2011 og oversender saksliste og sakspapirer. Krisesenter vest IKS. 2 0 MM Til representantskapets medlemmer. Ar iv o e tv ocie (Y) bo r. s beh. Kop.A.51

Detaljer

Årsmelding 2016 Side 1

Årsmelding 2016 Side 1 Interkommunalt friluftsråd for 12 kommuner i Nord-Rogaland og Sunnhordland Friluftsrådet Vest Side 1 Åpning Blått flagg Åkrasanden, Karmøy Nye lysløyper i Olalia, Vindafjord Innhold 1 Årsmelding 3 2 Regnskap

Detaljer

Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015 BASISPRESENTASJON

Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015 BASISPRESENTASJON Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015 BASISPRESENTASJON FRILUFTSLØFT FOR FOLKEHELSE BAKGRUNN Inaktivitet koster det norske samfunn milliarder årlig i form av økt sjukefravær

Detaljer

Buvasstølan sti- og løypelag

Buvasstølan sti- og løypelag Strategi 2015-2017 Buvasstølan sti- og løypelag SUNNE OG SIKRE FJELL OPPLEVELSER Godkjent i Styremøte 23. mai 2015. Målsetting Sikre utstrakt bruk av fjellet - sunne og sikre fjellopplevelser - hele året

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 2. april 2015 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Styret sammensetning Årsmøtet ble avholdt på Tosseviksetra 24. mars 2013. Asbjørn Wilhelmsen er formann i Vikerfjell Skiløyper. Even Bladt Jarlseth (styremedlem)

Detaljer

Borgegrend Løypelag ÅRSBERETNING ) ÅRSMØTE OG ÅRSBERETNING 2) STYRET/STYREMØTER/ANDRE MØTER 3) UTBEDRING/RYDDING AV LØYPETRASEER - NYE TRASEER

Borgegrend Løypelag ÅRSBERETNING ) ÅRSMØTE OG ÅRSBERETNING 2) STYRET/STYREMØTER/ANDRE MØTER 3) UTBEDRING/RYDDING AV LØYPETRASEER - NYE TRASEER 1) ÅRSMØTE OG ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2015 Årsmøtet 2015 ble avholdt 8. mai i Borgegrend Jaktlavvo, Det var i alt 10 fremmøtte. Årsmøtet var det første ordinære etter vedtekter utarbeidet i 2014. Under

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 24. mars 2016 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

FL skal stimulere til og støtte etablering av nye friluftsråd der det er lokal vilje til etablering.

FL skal stimulere til og støtte etablering av nye friluftsråd der det er lokal vilje til etablering. Hovedmål FL skal arbeide for at alle skal få mulighet til friluftsliv som helsefremmende, trivselsfremmende og miljøvennlig aktivitet. Dette gjøres ved å støtte arbeidet i tilsluttede friluftsråd og gjennom

Detaljer

Innkalling årsmøte Vestfjelløypene BA

Innkalling årsmøte Vestfjelløypene BA 8. Årsmøtet Årsmøtet er andelslagets høyeste organ. Årsmøtet skal holdes hvert år fortrinnsvis siste lørdag i høstferien (men senest utgangen av oktober) Årsmøtet skal kunngjøres for medlemmene med minst

Detaljer

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Oppsetting av skilt under dugnad 2014

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Oppsetting av skilt under dugnad 2014 Årsmelding Holsåsen Sti og Løypenemnd 2014 Oppsetting av skilt under dugnad 2014 Årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd Innkalling til årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd. Det blir med dette innkalt til

Detaljer

Handlingsprogram. Folkehelse - Aktiviteter og Prosjekter Midt-Troms friluftsråd 2017 HANDLINGSPROGRAM

Handlingsprogram. Folkehelse - Aktiviteter og Prosjekter Midt-Troms friluftsråd 2017 HANDLINGSPROGRAM Handlingsprogram Folkehelse - Aktiviteter og Prosjekter Midt-Troms friluftsråd 2017!1 Målsetning Midt-Troms Friluftsråd skal initiere og gjennomføre uteaktiviteter og prosjekter som gir positiv omtale

Detaljer

Denne handlingsplan er vedtatt av årsmøtet 23. februar 2017 og gjelder til den blir endret ved et senere årsmøte eller ekstraordinære årsmøte.

Denne handlingsplan er vedtatt av årsmøtet 23. februar 2017 og gjelder til den blir endret ved et senere årsmøte eller ekstraordinære årsmøte. Handlingsplan Haugesund Seilforening 2017 og fremover Denne handlingsplan er vedtatt av årsmøtet 23. februar 2017 og gjelder til den blir endret ved et senere årsmøte eller ekstraordinære årsmøte. Foreningen

Detaljer

Årsmelding Friluftsrådet Vest Årsmelding 2015 Side 1

Årsmelding Friluftsrådet Vest Årsmelding 2015 Side 1 Årsmelding 2015 Friluftsrådet Vest Årsmelding 2015 Side 1 Friluftskonsulat i Fitjar Stor utfartsdag i Olalia, Vindafjord Innhold Full aktivitet på Furuneset, Bømlo 1 Årsmelding 3 2 Regnskap 9 3 Arbeidsprogram

Detaljer

Åsane Seilforening. Storøen. Rammetillatelse. Sak 5.2 ÅRSBERETNING STORØEN

Åsane Seilforening. Storøen. Rammetillatelse. Sak 5.2 ÅRSBERETNING STORØEN Åsane Seilforening Sak 5.2 ÅRSBERETNING STORØEN Storøen Rammetillatelse Seilforeningen fikk siste godkjenning fra Bergen og Omegn Havnevesen i slutten av desember og kan starte etablering av et flott seilsportsenter

Detaljer

Budsjett. - forslag til kontingentsatser - forutsetninger for budsjettet

Budsjett. - forslag til kontingentsatser - forutsetninger for budsjettet Budsjett - forslag til kontingentsatser - forutsetninger for budsjettet Budsjett 2014 Forslag til budsjett for vedtak på landsmøtet november 2013 Regnskap Prognose Budsjett Post Tekst 2012 2013 2013 2013

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Norges handikapforbund Lindesnes

ÅRSMELDING 2011. På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Norges handikapforbund Lindesnes ÅRSMELDING 2011 På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2011 og 2012) frem til årsmøtet 2013. Lance Tørressen Terje Nielsen Bjørg Håland

Detaljer

Hvem er vi og hva gjør vi?

Hvem er vi og hva gjør vi? Foto: Friluftsrådet Vest FRILUFTSRÅD www.friluftsrad.no Hvem er vi og hva gjør vi? Foto: FL 2014 Eyvind Lyches vei 23B, 1338 Sandvika Tlf. 67 81 51 80 friluft@online.no INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD Hva er

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 12. april - kl. 19.00 Knyken skisenter 1 Årsmelding 2011 Orkdal idrettslag - Hovedlaget STYRET: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oddbjørn

Detaljer

Liv laga, sammendrag budsj. og regns. 2009, og budsj. 2010

Liv laga, sammendrag budsj. og regns. 2009, og budsj. 2010 Liv laga budsjett: Sammendraget Liv laga, sammendrag budsj. og regns. 2009, og budsj. 2010 Balanse Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett 2010 Inngående balanse kr 38 125 kr 38 125 kr 65 793 Inntekter kr

Detaljer

Frivillighetens bidrag i lokalt folkehelsearbeid. Anne Katrine Lycke, Stavanger Turistforening

Frivillighetens bidrag i lokalt folkehelsearbeid. Anne Katrine Lycke, Stavanger Turistforening Frivillighetens bidrag i lokalt folkehelsearbeid Anne Katrine Lycke, Stavanger Turistforening Den Norske Turistforening 57 medlemsforeninger + lokallag 250 000 medlemmer- ungdom / barn øker mest! Over

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE om Stikk UT! 2015

INFORMASJONSHEFTE om Stikk UT! 2015 INFORMASJONSHEFTE om Stikk UT! 2015 Aukra Averøy Eide Fræna Gjemnes Halsa Kristiansund Midsund Molde Nesset Rauma Sandøy Sunndal Tingvoll Surnadal Et samarbeid mellom frivillige lag, organisasjoner eller

Detaljer

Driftsresultat 1 685 681

Driftsresultat 1 685 681 011 Sum alle Konto Navn Haugesund Stord Odda entre Egenandel beboere 1750 Refusjoner fra kommuner (Tilskudd kommuner) 4 953 861 4 953 861 Andre inntekter / Gaver 21 171 21 171 Sum inntekter 4 975 03 4

Detaljer

Friluftsråd. www.friluftsrad.no

Friluftsråd. www.friluftsrad.no Friluftsråd www.friluftsrad.no 2009 LOKAL FORANKRING - SENTRAL KONTAKT Interkommunale friluftsråd Friluftsrådene er interkommunale samarbeidsorgan som ivaretar friluftsoppgaver for medlemskommunene. I

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes ÅRSMELDING 2009 På årsmøtet 30.03.2009 ble følgende valgt til styremedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2009 og 2010) frem til årsmøtet i 2011. Lanch Tørresen Terje Nielsen Bjørg Håland LHL Lindesnes

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Askim kommune, møterom Bystyresalen Tidspunkt: 27.10.2017 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal,

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Rakkestad kommune, Herredshuset Tidspunkt: 28.10.2016 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon

Detaljer

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Dugnad høsten 2010

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Dugnad høsten 2010 Årsmelding Holsåsen Sti og Løypenemnd 2010 Dugnad høsten 2010 Årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd Innkalling til årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd. Det blir med dette kallet inn til årsmøte i Holsåsen

Detaljer

Midt-Agder friluftsråd - friluftsliv for alle. Friluftskonsulent Janne Johnsen

Midt-Agder friluftsråd - friluftsliv for alle. Friluftskonsulent Janne Johnsen Midt-Agder friluftsråd - friluftsliv for alle Friluftskonsulent Janne Johnsen Midt-Agder friluftsråd - et frivillig interkommunalt samarbeidsorgan mellom: Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Evje og

Detaljer

Åsane Seilforening Årsmelding 2014. Storøen

Åsane Seilforening Årsmelding 2014. Storøen Åsane Seilforening Årsmelding 2014 Storøen Årsmelding Rammetillatelse Seilforeningen fikk godkjent rammetillatelse i slutten av desember 2013 for ombygging av nøst, kaianlegg og gjestehavn i regi av Bergen

Detaljer

Velkommen som prak sk personale i folkehøgskolen

Velkommen som prak sk personale i folkehøgskolen Velkommen som prak sk personale i folkehøgskolen Velkommen som prak sk personale i folkehøgskolen! Det beste året i mi liv, sier mange elever begeistret e er å ha gå et år på folkehøgskole. Nå har du valgt

Detaljer

Interkommunale FRILUFTSRÅD Friluftsliv - en naturlig del av hverdagen for alle

Interkommunale FRILUFTSRÅD Friluftsliv - en naturlig del av hverdagen for alle www.friluftsrad.no Foto: Friluftsrådet Vest Interkommunale FRILUFTSRÅD Friluftsliv - en naturlig del av hverdagen for alle 2017 Eyvind Lyches vei 23B, 1338 Sandvika Tlf. 67 81 51 80 post@friluftsrad.no

Detaljer

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte 30.03.2017 Tenvik båtforening 1 ÅRSRAPPORT 2016 FOR TENVIK BÅTFORENING Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Lars Aasberg, leder (valgt i 2016 for 1 år)

Detaljer

Nord-Troms Friluftsråd

Nord-Troms Friluftsråd Arbeidsplan høsten 2017 1. Innledning og administrasjon Friluftsrådets administrasjonsgruppe er viktig for å oppnå resultater og få til den gode relasjon mellom medlemskommunene og friluftsrådet. Utskifting

Detaljer

ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011

ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011 ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011 Muruvik Vel hadde et overskudd på kr. 34 623 i 2011 mot et underskudd i 2010 på kr. 14 774. Budsjettet for 2011 stipulerte et overskudd på kr. 15 540. Muruvik Vel har hatt

Detaljer

SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL LØYPEKOMITEEN Saksnr. Utvalg Møtedato 90/15 Formannskapet

SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL LØYPEKOMITEEN Saksnr. Utvalg Møtedato 90/15 Formannskapet Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 15/1729-3 Saksbehandler: Øyvind Fredriksson SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL LØYPEKOMITEEN 2015-2019 Saksnr. Utvalg Møtedato 90/15 Formannskapet 18.11.2015

Detaljer

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune.

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Vi har gjennomført en bred prosess, der det har vært avholdt møter om temaet i Idrettsrådet og i hovedstyret i Kyrksæterøra I.L. KIL/Hemne,

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854833)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854833) 11.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854833) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854833) l.f.prytz@universitas.no 8. september 2014 kl.

Detaljer

DNT og lokalt folkehelsearbeid

DNT og lokalt folkehelsearbeid DNT og lokalt folkehelsearbeid Lise Corwin, Folkehelsesjef Hvem er jeg? Tidl. Folkehelsekoordinator i Hordaland Fylkeskommune Forvaltning Partnerskap Forsket på og forelest om partnerskap Master i helsefremmende

Detaljer

Drift av friluftsområder i Steigen. Gunnar Svalbjørg, Plan- og miljøvernleder Bodø

Drift av friluftsområder i Steigen. Gunnar Svalbjørg, Plan- og miljøvernleder Bodø Drift av friluftsområder i Steigen Gunnar Svalbjørg, Plan- og miljøvernleder Bodø 19.10.16 Opplegg Vise våre områder Erfaringer med frivillighet i drift venneforeninger Kommunens rolle Erfaringer med finansiering

Detaljer

Årsrapport Sveio Frivilligsentral 2014 Kirkens Bymisjon Haugalandet, Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland

Årsrapport Sveio Frivilligsentral 2014 Kirkens Bymisjon Haugalandet, Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland - 1 - Årsrapport Sveio Frivilligsentral 2014 Kirkens Bymisjon Haugalandet, Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland Visjon Under mottoet: Rom for alle, skal Sveio Frivilligsentral være en igangsetter, koordinator,

Detaljer

Forslag til kontingent og budsjett 2015 Fra styret 25.11.2014

Forslag til kontingent og budsjett 2015 Fra styret 25.11.2014 Budsjett og kontingent 2015 m/noter Styrets innstilling 25.11.2014 Forslag til kontingent og budsjett 2015 Fra styret 25.11.2014 Forslag til kontingentsatser 2015 Hovedmedlem: kr. 370 ved fornying, kr.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015

Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015 Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015 Utarbeidet av Svein Louis Bersaas Haugesund 08.02.2015 Årsregnskapet for Haugesund Seilforening - 2014 DRIFTREGNSKAPET 2014 2013 2012 Driftsinntekter

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Stølsvidda løypelag

Velkommen til årsmøte i Stølsvidda løypelag 2015 Velkommen til årsmøte i Stølsvidda løypelag Saksliste 1. Åpning og registrering av frammøtte medlemmer (andelshavere) 2. Godkjenning av innkalling 3. Valg av møteleder, referent samt to personer til

Detaljer

ÅRSMELDING 2008. Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap Revisjonsberetning

ÅRSMELDING 2008. Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap Revisjonsberetning ÅRSMELDING 2008 Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK Styret i NORSØK 2008: Styreleder Kristin Sørheim (Tingvoll kommune) foran. Fra venstre: Erik L. Moen (OIKOS), Anita Villa (Bioforsk Økologisk),

Detaljer

REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013

REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013 REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013 BUDSJETT 2015 RESULTATREGNSKAP 2014 Driftsinntekter 2014 Budsjett 2013 Fylkeskulturadm Grunnstønad 702 000 702 000 684 000 Medlemskontingent 193 248 140 000 152 982 Andre driftsinntekter

Detaljer

Budsjett og kontingentsatser 2011 Forslag fra Rådet

Budsjett og kontingentsatser 2011 Forslag fra Rådet Budsjett og kontingentsatser 2011 Forslag fra Rådet Kontingentsatser 2011 Lik kontingent som i 2010: Hovedmedlem: 290 kr ved fornyelse, 150 kr ved nyverving Husstand: 50 kr (lik sats for nyverving og fornyelse

Detaljer

Årsmelding 2013. Strikkekafe. Juleverksted. Datakafe. Senioruniversitetet. Boccia på sydentur for Seniorer

Årsmelding 2013. Strikkekafe. Juleverksted. Datakafe. Senioruniversitetet. Boccia på sydentur for Seniorer Årsmelding Strikkekafe Datakafe Juleverksted Boccia på sydentur for Seniorer Senioruniversitetet Innledning Arna Frivilligsentral har igjen gjennomført et svært aktivt år, med ulike aktiviteter for innbyggere

Detaljer

ÅRSMØTE 2006 Onsdag 23. mai 2007 kl. 19:00 Fiskeriforskning Universitetet i Tromsø

ÅRSMØTE 2006 Onsdag 23. mai 2007 kl. 19:00 Fiskeriforskning Universitetet i Tromsø ÅRSMØTE 2006 Onsdag 23. mai 2007 kl. 19:00 Fiskeriforskning Universitetet i Tromsø Saksliste: 1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, sekretær og to personer til å signere protokollen

Detaljer

Hytteeierforeningen Hafjell Panorama

Hytteeierforeningen Hafjell Panorama STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010/2011 I. Styrets sammensetning Styret har etter årsmøtet 31. mars 2010 bestått av: Styret har hatt 5 styremøter i perioden, og ett i forbindelse med Nyttårsarrangementet. II.

Detaljer

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009 Ålen idrettslag Resultatregnskap 2009 Note Inntekter Diverse inntekter 1.060.218 Sponsoravtaler 246.500 NM orientering 100.000 Offentlige tilskudd 1 188.467 Medlemskontingent 75.300 Sum inntekter 1.670.485

Detaljer

Strategidokument for Kvamskogen Vel

Strategidokument for Kvamskogen Vel Strategidokument for Kvamskogen Vel Vedtekter for Kvamskogen Vel 1 - Velforeningens formål er å medvirke til å utvikle og i vareta allmenne interesser som knytter seg til Kvamskogen som hytte-, rekreasjons-

Detaljer

Omfanget av fysisk aktivitet i grunnskulane i Sunnhordland og Nord Rogaland

Omfanget av fysisk aktivitet i grunnskulane i Sunnhordland og Nord Rogaland Omfanget av fysisk aktivitet i grunnskulane i Sunnhordland og Nord Rogaland - Ei kartlegging av bruken av organisert fysisk aktivitet i skuletida utanom kroppsøvingsfaget og friminutta Høgskulelektor Trond

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 Interkommunalt friluftsråd for 12 kommunar i Nord-Rogaland og Sunnhordland

ÅRSMELDING 2014 Interkommunalt friluftsråd for 12 kommunar i Nord-Rogaland og Sunnhordland ÅRSMELDING 2014 Interkommunalt friluftsråd for 12 kommunar i Nord-Rogaland og Sunnhordland Friluftsrådet Vest Årsmelding 2014 Side 1 Innhald Årsmelding 2014 3 Rekneskap 2014 9 Arbeidsprogram 2015 15 Budsjett

Detaljer

Hemsedal kommune for perioden 2013 2018

Hemsedal kommune for perioden 2013 2018 DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder for perioden 2013 2018 Rød skravert sirkel viser. Fakta om n pr 01.04.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

INNKALLING. Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 2009

INNKALLING. Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 2009 INNKALLING Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 2009 Tid: 9/4-09 Skjærtorsdag kl 17:00 18:30 Sted: Stua på Knaben Leirskole Saker: 0. Konstituering, opptelling av stemmeberettigede 1. Valg av dirigent

Detaljer

Sveio kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr ) DEL 1:

Sveio kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr ) DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Sveio kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

I løpet av året 2008 har aktiviteten tatt seg i opp i forhold til 2007.

I løpet av året 2008 har aktiviteten tatt seg i opp i forhold til 2007. Årsmelding for 2008 Generelt I løpet av året 2008 har aktiviteten tatt seg i opp i forhold til 2007. Vi har aktivt arbeidet for å øke kompetansen vår rundt frivillig arbeid, for best mulig å kunne støtte

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Vindafjord kommune 2013-2017

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Vindafjord kommune 2013-2017 DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Vindafjord kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 31.12.2010) Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Velkommen til årsmøte 15. mars 2016

Velkommen til årsmøte 15. mars 2016 Velkommen til årsmøte 15. mars 2016 Ås Turlag ønsker velkommen til årsmøte tirsdag 15. mars kl 19.00 i Ås kulturhus, lille sal. Her finner du sakspapirer til årsmøtet. Det er ikke kommet inn noen forslag

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer