Vikjo, Kvinnherad. Sandvesanden, Karmøy. Ådlandsvatnet, Stord. Hystadmarkjo, Stord. Hustveit, Sauda. Åkrasanden, Karmøy

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vikjo, Kvinnherad. Sandvesanden, Karmøy. Ådlandsvatnet, Stord. Hystadmarkjo, Stord. Hustveit, Sauda. Åkrasanden, Karmøy"

Transkript

1 Karmøy 11. april 2013 Årsmøte i Frilu srådet Vest 2013 Åkrasanden, Side Karmøy 1

2 Vikjo, Kvinnherad Sandvesanden, Karmøy Ådlandsvatnet, Stord Olalia, Vinda ord Hystadmarkjo, Stord Hustveit, Sauda Åkrasanden, Karmøy Årsmøte i Frilu srådet Vest 2013 Side 2

3 Årsmøte i Frilu srådet Vest 2013 Side 3

4 2 ÅRSMELDING ARBEIDET I STYRET OG ADMINI- STRASJONEN E er årsmøtet i 2012 har styret i Frilu srådet Vest ha følgende sammense ng: Kommune: Bokn: Stord: Bømlo Etne: Fitjar: Haugesund: Kvinnherad Karmøy: Sauda: Sveio: Tysvær: Vinda ord: Styremedlemmer: Ronny Taraldlien Astrid Larsen, styreleder Dag Helge Hellen Sigve Fitje Annar Westerheim Marit Løvvik Jostein Grov Einar Vårvik Ivar Øvrebø Ole Johan Sveen Arne Kjell Askeland Inga Øverland Apeland Arbeidsdeling mellom styret og administrasjonen er ført videre e er dligere praksis. Årsmøtet 2012 ble avholdt i Haugesund 29.mars på Hemmingstad bydelshus. I 2012 ble det avholdt 5 styremøter. Frilu srådet har i 2012 ha følgende fast ansa e: Oddvin Øvernes (daglig leder), Knut-Arild Sørensen (nestleder og informasjonsansvarlig), Andreas Dunkley (dri sansvarlig), Kari Dommersnes (frilu ssekretær i 50 % s lling), Bjørn Opheim (oppsynsmann). Odd-Bjørn Saltnes har vært engasjert med oppgaver kny et l sikring, info og forvaltning av områder. Hactor Svelland har vært engasjert med dri soppgaver deler av året. Frilu srådet har i llegg ha flere organisasjoner og privatpersoner engasjerte l dri og vedlikehold av frilu sområdene. Totalt er det i 2012 u ørt 81 månedsverk i regi av Frilu srådet Vest. I llegg kommer en betydelig dugnadsinnsats på flere opparbeidingsprosjekter. Det er avgi u alelser l kommuneplaner, frilu s- og idre splaner og andre planer som har vært vik ge for frilu sliv i kommunene og fylkene. Kurs, konferanser og møter Frilu srådet Vest har delta på landskonferanse i Bodø 14. og 15. juni i regi av Salten Frilu sråd og Frilu srådenes Landsforbund. Frilu srådet Vest var representert med styreleder Astrid Larsen, Arne Kjell Askeland og Jostein Grov fra styret, samt Oddvin Øvernes og Knut Arild Sørensen fra administrasjonen. Årsmøtet l Frilu srådenes Landsforbund ble avholdt samme sted fredag 15. juni. Astrid Larsen, Arne Kjell Askeland og Jostein Grov var våre utsendinger l årsmøtet i FL. Astrid Larsen ble gjenvalgt som nestleder i styret l FL. Frilu srådet har i 2012 delta på en rekke faglige møter/ seminarer for å utvikle vårt ne verk, samt oppdatere vår kompetanse innen fagfelt som er l ny e for vårt arbeid og vår utvikling som organisasjon. Frilu srådet er involvert i pilo ylkesatsingen l Rogaland fylkeskommune på universell u orming, og det er gjennomført en ny registrering av frilu sområder e er den nye TEK 10- normen i plan- og bygningsloven sammen med konsulenter fra fylkeskommunen. Vi har gjennom året delta på og ha en rekke ulike seminarer og møter. Vi vil spesielt nevne: Folkehelsesamling Hordaland, møter med Stord-Fitjar Turlag, kontaktmøter med flyktningeadministrasjonen i flere kommuner, kontaktmøter med SNO, kurs for ansa e, møte for merke- og graderingsprosjektet i Stavanger, synfaring med Statskog og Fylkesmannen angående ny avtale for Romsa-øyene, kontaktmøter med SKL og Haugesund Sparebank, møter i Vestkystparken, Ak v i Frilu i samarbeid med H.T, samt diverse befaringer og møter rundt i medlemskommunene. Styreleder Astrid Larsen har delta på styreledersamling for styreledere i regi av Frilu srådenes Landsforbund på Gardermoen. Befaring i forbindelse med statlig sikring av Romsa Årsmøte i Frilu srådet Vest 2013 Side 4

5 2.2 SIKRING, PLANLEGGING, OPP- ARBEIDING OG DRIFT AV FRI- LUFTSOMRÅDER SIKRING/KJØP NYE FRILUFTSOMRÅDER I 2012 har vi videreført samarbeidet med Jæren Frilu sråd for å sikre flere områder l frilu sliv i Sunnhordland og Nord- Rogaland. Prosjektet er stø et økonomisk med midler fra Rogaland fylkeskommune og med skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Hordaland. For å få oppfylt målene i fylkesplanene som er vedta i de respek ve fylkeskommunene, og kommuneplanene, er lgang l/kjøp av flere a rak ve frilu sområder en vik g målse ng. Det tas sikte på å videreføre de e arbeidet som har få elen Nært er kjært så lenge vi kan få lskudd fra Fylkesmann og Rogaland fylkeskommune. Fra Miljøverndepartementet og fra fylkeskommunene er det nå lagt opp l en sterkere satsing på nærfrilu sliv, og det vil og få konsekvenser for arbeidet vårt innen sikring av nye frilu sområder. Vi har et te faglig samarbeid med Frilu srådenes Landsforbund, miljøvernavdelingene hos Fylkesmannen og Rogaland og Hordaland fylkeskommuner. Det er etablert et samarbeid med Agnar Naustdal, som deltar i arbeidet med befaringer, forhandlinger og annen saksbehandling kny et l arbeidet med kjøp av frilu s-områder. Vi har og kjøpt tjenester av advokat for å avklare juridiske forhold i forbindelse med sikringsarbeidet. Odd-Bjørn Saltnes har arbeidet med flere saker. Daglig leder har også vært engasjert i de e arbeidet i Frilu srådet har laget forvaltningsplaner for det statlig eide frilu sområdene som vi forvalter i både Rogaland og Hordaland, noe som har vært et svært omfa ende og krevende arbeid. Det kreves fra staten ved Direktoratet for Naturforvaltning at slike planer skal være utarbeidet og godkjent av Fylkesmannen, før det kan gis midler l lre eleggings ltak i områdene. Planene er ganske detaljerte, og vi tar sikte på å bruke de som verktøy i vår virksomhet, og som grunnlag for nye prosjekter som vi legger fram for styret og årsmøtet for godkjenning. Befaring med grunneier på Hidle, Kvinnherad OPPARBEIDING FRILUFTSOMRÅDER Her er en oversikt over de vik gste opparbeidingsprosjektene som ble gjennomført i Mange av prosjektene er bli l i samarbeid med ulike lag og foreninger, samt kommunene. Sandvesanden, Karmøy: Ny servicebygg, UU-standard Lotestranda, Haugesund: Gapahuk Nodland, Tysvær: Ny p-plass Søvik, Tysvær: Ny p-plass, turvei og opparbeiding bakland Dragavika, Tysvær: Utvidelse av p-plass. Lindøy, Karmøy: P-plass, turvei, opparbeiding badeplass, volleyballbane Romsa, Vinda ord: Ny toale Vikjo, Kvinnherad,: Opparbeiding badeplass, rullestolrampe, flytebrygge Sandvika, Kvinnherad: Ny toale anlegg Ådlandsvatnet, Stord: Ny toale anlegg Hystadmarkjo, Stord: Oppgradering turvei Lie, Vinda ord: Volleyballbane Plassaholmen, Bømlo: Bryggeanlegg Sle ene, Sveio: Ny bru Oppheim, Vinda ord: Oppgradering av skitrase/turvei I llegg er det startet opp prosjektering/planarbeid med flere prosjekter som skal realiseres i Skil ng og gradering Frilu srådet Vest har for andre året på rad delta i Vestlandsprosjektet, der Gjensidiges elsen og fylkeskommunene har gå inn med betydelige midler. Vestlandsprosjektet går ut på å skilte og gradere turløyper i de fire vestlandsfylkene e er den nye nasjonale standarden. I 2012 ble den nye standarden innført og nye skilt sa opp i følgende områder: Hustveit (Sauda), Valhest (Tysvær), Postvegen (Etne), Visnes (Karmøy) og Olalia (Vinda ord). I løpet av 2011 og 2012 fikk vi stø e l flere enn de nevnte turløypene, men på grunn av ulike omstendigheter (f. eks. anleggsvirksomhet ved Lammanuten) har vi må et utse e noe av merkinga l Vi regner med å ajourføre merkinga i løpet av året. Til gjennomføring av flere av prosjektene har flere båtlag, firma og privatpersoner gjort en betydelig innsats for å få ferdig prosjektene innen d og kostnadsrammer. I llegg l disse prosjektene er det igangsa planarbeid med søknader på ltak på flere områder som vil bli ferdigs lt i 2013 Utgi er l opparbeidingss ltak i 2012 er på kr I llegg kommer verdien av eget arbeid og dugnad. Antall - mer brukt på opparbeiding er 1260, og dugnadsarbeid beregnet l kr Totalverdien av opparbeidings ltak i 2012 blir da kr Årsmøte i Frilu srådet Vest 2013 Side 5

6 2.2.3 DRIFT AV FRILUFTSOMRÅDER Dri av de frilu sområdene vi forvalter, er en prioritert arbeidsoppgave. Det er en oppgave som krever mer ressurser grunnet økende bruk, løpende vedlikehold og ødeleggelser ved uvær og hærverk. Frilu sområdene skal holdes i god stand, frie for søppel, graset slå og toale er vasket. I takt med et økende behov for lre elagte områder krever også områdene mer dri sinnsats. Vinteren gav gode snøforhold i Olali-traktene med stor u art i helger og hverdager. Veien og parkeringsplassen på Oppheim ble brøytet og holdt åpen gjennom hele sesongen. Det ble kjørt opp løyper fra Helgeland og Oppheim. Olalihy a, som Haugesund Turis orening driver, er et svært populært u artsmål for brukere fra hele regionen. Samarbeidet med Vinda ord Idre slag om løypepreparering har fungert svært bra. Den nye løypemaskinen har vært et svært vik g bidrag i arbeidet med å lby preparerte skiløyper i Olali-traktene. Frilu srådet har og gi et lskudd l dri a av skiløypene på Fjellhaugen skisenter i Kvinnherad i Dri ved Lie frilu sområde i Vinda ord Sommeren 2012 var regnfull og kjølig, og det var mindre u art l badestrendene enn normalt. Båtu arts-områdene hadde godt besøk l tross for det dårlige været. Mange har båter med god standard, og de brukes uavhengig av dårlig vær. Frilu sområdene har lsyn og vedlikehold hele året, spesielt de områdene som er mye brukt l turgåing som Djupadalen, Hystadmarkjo og Åkrasanden. Om høsten og vinteren blir parkeringsplasser og veier gruset, vedlikehold u ørt på brygger, toale er og anlegg, og det blir u ørt hogst og skjøtsel der det er behov for det. Arbeidet om våren starter med rydding av strandsøppel, slå, utlegging av badebøyer og klargjøring av strender, utlegging av rullestolma er på strendene på Karmøy m.m. For å holde båtu artsområdene i stand, blir de ryddet dlig på våren og klargjort for bruk. Båtsesongen starter dlig på våre kanter. Antallet fri dsbåter øker i Hordaland og Rogaland, og båtsesongen blir stadig lengre. Selv om vi ikke har utplassert bossta ver ute i øyene, har vi svært lite problemer med forsøpling fra båtgjester. Områdene blir jevnlig dri et av våre ansa e/engasjerte. God innsats fra ansa e og fra våre engasjerte foreninger og privatpersoner gjennom hele sesongen bidrar l at områdene er fri for søppel og i god stand. De mest brukte stedene som Sponavika, Aksnes, Åkrasanden, Sandvesanden og Eivindsvatnet har daglige lsynsru ner fra midten av juni l i midten av august. Endring i klima med mye vind og ekstremnedbør medfører mer arbeid og kostnader for oss i å vedlikeholde parkeringsplasser og veier. Det har vært mange stormer på høsten som har forårsaket en del vindfelte trær i frilu sområdene. Beite ltak og skjøtsels ltak har også i 2012 vært en vik g del av arbeidet vårt. I flere av frilu sområdene har vi iverksa ltak med rydding av kra og skog. De e vil bli en økende u ordring i vårt videre arbeid, men skal vi hindre at a rak ve områder ikke gror igjen, er de e er vik g del av arbeidet vårt. Samarbeidet med grunneiere som har villsau, har og vært posi- vt for skjøtselen av kulturlandskapet. Tilsyn og dri av enkelte områder ble u ørt av organisasjoner mot avtalt godtgjørelse. I Fitjar, Sauda, Bømlo, Vinda ord, Etne og Kvinnherad har vi ha et godt samarbeid med foreninger og lokale lsynsfolk som har ansvaret for lsyn av områdene. På Åkrasanden ble det u ørt strandrensk av tang og tare i begynnelsen av juni, og i Hystadmarkjo på Stord har vi et samarbeid med en skoleklasse som u ører rydding i strandsonen. Hærverk på enkelte områder og installasjoner medfører en god del ekstraarbeid og ressursbruk for oss. Ellers er flaskeknusing og forsøpling et vanlig problem på flere områder. Vi har videreført samarbeidet med Statens Naturoppsyn når det gjelder oppsynsvirksomhet e er ulovlig sa e garn e er laks/sjøørret. SNO har nå ansa e personer i Rogaland og Hordaland som er med og iverkse er oppsyns ltak i sammen med poli, frilu sråd og Kystvakten. Vi har og e er oppdrag for SNO u ørt skjøtseloppdrag på noen naturvernområder mot en økonomisk godtgjørelse. Utgi er l dri i områdene kom på kr ,-. I llegg kommer dri sinnsatsen fra våre ansa e på ca mer, vedlikehold av dri sutstyr, dri savtaler i områdene og utgi er l reiser i forbindelse med dri. Totalverdien av dri i 2012 var på kr Skjærgårdstjenesten dri er Straumøy, Fitjar Årsmøte i Frilu srådet Vest 2013 Side 6

7 2.2.4 INFORMASJON OG AKTIVITETER I Vestlandsprosjektet for skil ng og gradering av turløyper, inngår også info- og startpunk avler, som o est se es opp i forbindelse med parkeringsplassene som danner utgangspunktet for de aktuelle turene. Vi har lagt ned mye arbeid i disse infotavlene, som inneholder kart, turbeskrivelse, gradering, bilder og generell frilu sinformasjon. Tekster er presentert på norsk, engelsk og tysk, og vi har brukt profesjonelle overse ere l å ta de to sistnevnte. Frilu smagasinet VEST ble distribuert ut via turis nformasjonene i alle medlemskommunene. Magasinet er vår hovedbrosjyre som gir publikum oversikt over de fleste frilu s lbud og frilu sområder i regionen. Frilu slivets uke: Ca. 6500deltagere på 28 ulike arrangement. Vi har en koordinatorrolle for Frilu slivets Uke som dligere år og deltar ak vt med kanoutlån på Frilu slivets dag. Vi samarbeider med turlag og andre frilu sorganisasjoner om de ulike arrangementene i Frilu slivets uke og spesielt på Frilu slivets dag. Frilu slivets dag: Haugesund Turis orening er hovedansvarlig for de e arrangementet i Haugesund. Frilu srådet deltar i arrangementet med kanoutlån og er med på forberedelser l arrangementet sammen med 12 andre lag og foreninger i regionen. I 2012 ble det også arrangert frilu sdager/ «kom deg ut»- dager på Stord og Bømlo i samarbeid med turlaga der. Frilu sutstyrsbaser en i hver kommune: Frilu sutstyrsbasene består av 7-8 kanoer på en bil lhenger, flytevester, mat på bål -utstyr og en eller flere lavvoer. Disse blir administrert av vertsskolene. Vi har i llegg to baser som vi administrerer selv en på Lindøy og en kajakkbase i Aksdal. I 2012 skaffet vi en barnekajakkbase med stødige barnekajakker samt en følgekano. Denne pakken er plassert på Litlabø skole på Stord, og er ment brukt på Stord, Fitjar og Bømlo. De mobile utstyrsbasene er l gra s bruk for skoleklasser, lag og foreninger i alle medlemskommuner. Læring i frilu / Natur i skolen:, Vi har ha 29 utedager med skoleklasser med l sammen ca elever, hvorav ca. halvparten var i Sunnhordland. Avholdt 3 kurs med l sammen 83 deltagere. Kys rilu slivetsdager, Romsa, Sunde: I llegg l kystkulturdagene på Bjoa/Romsa har vi de siste to åra også ha et samarbeid med Kystkultursentret på Sunde. Mari m basecamp på Vesterøy og padlecamp på Smedholmen: Frilu srådet bistår Haugesund Turis orening med å arrangere en mari m basecamp på Vesterøy i slu en av juni. Vi har også vært med å arrangere padlecamp på Smedholmen i samarbeid med Sunnhordland padleklubb. Seiljoller i Haugesund og på Karmøy: Seiljolleprosjektet i samarbeid med Haugesund Seilforening og Karmøy Seilforening har vært svært posi vt. Båtene har vært i bruk på Vesterøycampen og enkelte naturveiledningsdager på Lindøy. Et resultat av satsingen er at det i 2012 ble arrangert det første NM i jolleseiling for 2Krona båtene med svært gode resultater for de lokale seilerne. Folkehelseprosjektene «Frilu sliv for alle» og «Ak v i frilu»: De e er to folkehelseprosjekter hvor Haugesund Turis orening i samarbeid med flere organisasjoner og Frilu srådet Vest gir et lre elagt lbud for personer med utviklingshemming og for «inak ve» personer som kan trenge li drahjelp for å komme seg ut på tur og få en li mer ak v hverdag. Ak v i frilu prosjektet ble avslu et l jul, men noen av ak vitetene som ble sa i gang videreføres i regi av Turis oreningen, Røde Kors og Frilu srådet. Vi vil også å spre ideene fra prosjektene l andre kommuner via folkehelsene verket. Fiske og frilu sdager for våre nye landsmenn: Et prosjekt hvor vi tar med grupper av bosa e flyktninger på fisketur, elltur, opplevelsesturer i skog og mark. Ideen er å gi en innføring i norske frilu slivstradisjoner og vise dem hvilke frilu smuligheter som finnes i deres nye hjemland. Har gjennomført to ellturer og 4 dagsopplegg med over 200 deltagere l sammen. Naturveiledning ved Åkra Skule, Kvinnherad Kystledbåter på Fitjar og i Haugesund: I 2012 fikk vi på plass den siste kystledbåten vår på Dokken museum i Haugesund. Båten brukes l å ro l Vibrandsøy eller bare l å ro rundt i Smedasundet. Båten ble svært godt mo a og mye brukt i or sommer. Båten kjøpt inn og gi som en gave fra Johannes Østensjø rederi. Vi har nå totalt tre kystledbåter i tre, en i Haugesund/Vibrandsøy, en på Fitjar/ Smedholmen og en på Bjoa/ Romsa. Interne sider: Vi prøver å holde ne sidene oppdatert med små og store hendelser med relevans for frilu slivet i regionen, og med ng som skjer i våre frilu sområder. Vi legger ut informasjon om badetemperaturer og skiføre. Man kan følge med på skiforholda på Fjellstøl og i Olalia via webkamera, og følge løypeprepareringen via Brosjyrene våre kan lastes ned fra våre ne sider. Pressedekning/Media: Frilu srådet har vært på NRK radio og lokal TV/radio en rekke ganger i forbindelse med løypekjøring i Olalitraktene, Frilu slivets Uke, badetemperaturer. Vi sender også jevnlig ut infomeldinger l kommunenes webansvarlige når vi har prosjekter i deres kommune slik at det kan bli vist på kommunenes egne ne sider. Totalverdien av informasjon og ak viteter for 2012 var på kr I llegg kommer verdien dugnadsinnsats i forbindelse med en rekke arrangement, særlig i forbindelse med Frilu slivets uke. Årsmøte i Frilu srådet Vest 2013 Side 7

8 2.5 ØKONOMI Regnskap og budsje følger forskri er for kommunale og fylkeskommunale budsje er og regnskaper. Utgi er l dri og forvaltning av frilu sområder gjenspeiler en høy ak vitet over hele vårt arbeidsområde. Medlems-kommunene sin kon ngent utgjør et vik g grunnlag for vårt arbeid, selv om den i de senere år har utgjort en mindre del av totalomsetningen. Medlemskon ngenten utgjør nå ca. en femtedel av våre totale inntekter. Det betyr at for hver krone kommunene betaler l Frilu srådet Vest, får de 4-5 kroner lbake i form av nye prosjekter innen lre elegging og informasjon, samt dri og vedlikehold av frilu sområdene i kommunen. Båtu artshelg ved Smedaholmen, Fitjar dri s lskudd l kr pr. år, det gjør at HFK gir ca. kr 8 pr. innbygger i lskudd. De e er svært posi vt og et vik g skri i re retning, men i takt med økende oppgaver med å få flere folk ut på tur og i bedre form, vil det være svært vik g med en økning av både dri s lskudd og lskudd l prosjekter fra begge fylkeskommunene og fra staten. Nye landsmenn på tur l Lammanuten Tilskudd fra private samarbeidsparter som Sunnhordland Kra lag, Skudenes og Åkra sparebank og Gjensidiges en har vært vik ge lskudd l flere lre eleggingsprosjekter. Flere firmaer har gi gode priser på varer som vi har kjøpt l toale er og andre ltak. Ideelle forhold i Olalia Arrangement i Holsvika, Sveio Rogaland og Hordaland fylkeskommune gir lskudd l administrasjon, dri, sikring/kjøp av nye frilu sområder, lre elegging og l vårt partnerskapssamarbeid innen folkehelsesatsningen. Hordaland fylkeskommune har vedta å øke Tilskuddet l Vestkystparken har økt noe i takt med økte bevilgninger fra stat/fylkeskommuner l forvaltning av båtu artsområdene. Sikringsprosjektet «Nært er Kjært» som er stø et med regionale utviklingsmidler (RUP) fra Rogaland fylkeskommune og skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Hordaland har vært vik ge for en fortsa satsning på de e arbeidet. Tilskuddene fra private bedri er kan og skal ikke ersta e det ansvar som stat og fylkeskommuner har for å utvikle og drive offentlige frilu sområder, men det er et svært vik g bidrag l vårt arbeid. Det er fortsa en u ordring å synliggjøre overfor staten og fylkeskommuner at lskudd l dri ikke følger med i økning i antall områder og oppgaver. De e blir gjort i et samarbeid med Frilu srådenes Landsforbund og våre medlemskommuner. Årsmøte i Frilu srådet Vest 2013 Side 8

9 2.6 TOTALVURDERING Arbeidsåret 2012, det 29. i rekken, har vært et vik g arbeidsår for Frilu srådet Vest, preget av høy ak vitet på områder som sikring, dri, informasjon, ak vitets ltak og lre elegging. Det har vært avholdt flere arrangementer i Frilu slivets uke, og de e er bli en årviss tradisjon den første uka i september med et økende antall deltakere. Svært posi vt er det at er kommet med flere arrangementer i Sunnhordlandsregionen som for eksempel padlecamp i Fitjarøyene. Det er i 2012 realisert mange vik ge lre eleggingsprosjekt, som f.eks servicebygg på Sandvesanden i samarbeid med Karmøy kommune som har bygget inn en pumpestasjon i samme bygg. Ådlandsvatnet på Stord, og Sandvik i Kvinnherad har få nye toale bygg. Badeplassen ved Makkavik på Lindøy har få en betydelig oppgradering med turvei, ny strand og volleyballbane. Vestlandsprosjektet, et samarbeid mellom de fire vestlandsfylkene og Gjensidiges elsen, har resultert i lskudd l flere prosjekter innen merking/skil ng av turs er i både Hordaland og Rogaland. De e arbeidet blir også videreført i Frilu srådet Vest har få lskudd l flere merkeprosjekter innen vår region. Vår virksomhet har et økonomisk fundament gjennom bevilgninger fra stat, fylkeskommuner og private sponsorer, og administrasjonen har nedlagt en betydelig innsats for å styrke våre økonomiske rammebe ngelser ved å søke om lskudd l ulike prosjekter fra fylker, stat og private sponsorer. Frilu sliv og folkehelse er to sider av samme sak og vårt arbeid har som mål å få flest mulig ut i naturen og bruke kroppen og høste helse og posi ve opplevelser. Frilu srådet har etablert kontakt og samarbeid med flere folkehelsekoordinatorer i kommunene, og samarbeidet med fylkeskommunene innen partnerskap for folkehelse, har bli videreført. Vi har igangsa telling av turgåere via elektroniske telleapparat i Djupadalen og i Hystadmarkjo for å få en oversikt over bruken av områdene. Frilu smagasinet Vest og andre brosjyrer er bli delt ut fra servicetorg, turis nfoer, og andre steder. Her er et bredt utvalg av mange frilu sliv lbud presentert. Universell u orming er et prioritert arbeidsfelt innen vårt arbeid når det gjelder lre elegging av frilu sområder. Det er montert baderamper i Breidavika på Fitjar og det er kjøpt inn en som skal monteres i Vikjo i Kvinnherad. Frilu srådet Vest og Haugesund kommune ble ldelt lgjengelighetsprisen av Rogaland fylkeskommune i fylkes nget i desember. Betydelig oppgradering av Makkavika på Lindøy, Karmøy kommune Kontakten med pilo ylkesatsingen i Rogaland og lokale ergoterapeuter er videreført, og disse fagmiljøene vil være en vik- g samarbeidspart i årene som kommer i arbeidet med å få lre elagt flere av frilu sområdene der det er mulig. I Tysvær er det laget nye parkeringsplasser på Nodland og i Søvik, samt utvidet parkering ved Dragavika. Videreføringen av sikringsprosjektet har vært en del av vår virksomhet også i 2012, med flere vik ge saker under arbeid i begge fylker, f.eks. Stavasanden på Karmøy og p-plass på Markhus i Etne. Frilu srådet har også bistå Tysvær kommune i arbeidet med å få på plass avtaler for ny turvei rundt deler av Aksdalsvannet. Svært posi vt er det at vi også har få på plass en servitu avtale for deler av Hidle-øyane i Kvinnherad. De e er et a rak- vt båtu artsområde. Arbeidet med å få i stand avtaler om kjøp eller langvarige leieavtaler er o e tunge og vanskelige saker å få løst, og krever en betydelig innsats over flere år. Baderampe i Breidavika, Fitjar Det gode samarbeidet med Jæren Frilu sråd og våre to fylkeskommuner er videreført innen arbeid med sikring av nye frilu sområder. Årsmøte i Frilu srådet Vest 2013 Side 9

10 Haugesund Turis orening si prosjekt Frilu sliv for Alle i Djupadalen er videreført med stor oppslutning, og frilu srådet har delta med personell og kanoer i ak vitetene i Eivindsvatnet. Det er vik g at også nabokommunene slu er opp om de e vik ge ak vitets- og frilu sprosjektet for funksjonshemmede. Det gode samarbeidet med Haugesund Turis orening, Vinda- ord idre slag og mange andre lag og foreninger er utviklet og styrket i 2012, som igjen har resultert i et bedre frilu s lbud i mange kommuner. Svært posi vt er også samarbeidet vi har etablert med Kirkens Bymisjon på Stord om skjøtsels ltak ute i områdene. Stord har i 2012 få utdelt en kajakkpakke med opplæringskajakker l bruk i ak viteter for skoleklasser og andre grupper. De e er et ltak som er bli godt mo a av skolene og vil være et vik g bidrag for mer frilu sak vitet. Det er u ørt en betydelig innsats når det gjelder dri og vedlikehold av områdene av ansa e, lag og foreninger. Selv om sommeren er kjølig og regnfull, så ser vi at frilu sområdene har en økende bruk i forhold l turgåing, båtliv, fri dsfiske og rekreasjon. De e er helt i samsvar med vår målse ng. vært en prioritert oppgave også i Mediekontakten har økt også i 2012, med stadig flere innslag i aviser, radio og TV. De e er en vik g strategi i synliggjøringen av våre frilu sområder og for å få flere brukere ut i naturen. Arbeidet med naturoppsyn og samarbeidet med Statens Naturoppsyn og Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Rogaland og Hordaland er videreført og utviklet i 2012, og de e har gi oss inntekter og verdifull kompetanse innen vårt arbeid. Klimaendringer med mer vind og nedbør har ført l nye u ordringer som vi må ta på alvor. Flomskader, vindfall og forsøplede områder påfører oss økte kostnader som ikke blir dekket av forsikringer. Det er et paradoks at staten l tross for økte bevilgninger l sikring, ikke følger opp med økning i midlene l dri av områdene. Samarbeidet med Frilu srådenes Landsforbund og andre frilu sråd er bli utviklet videre i 2012 på en posi v måte. Totalt se har 2012, vært preget av høy ak vitet innen alle deler av vår virksomhet l ny e og glede for alle innbyggere og lreisende i vår region. MANGE TAKK! Frilu srådet Vest sin nye arbeidsbåt blir nesten iden sk med den du ser på bildet, Heia. Vi har ha møte med båtutvalget i Statens Naturoppsyn og e er søknad mo a et lskudd fra staten på kr 1.3 million l anskaffelse av ny arbeidsbåt. Frilu srådet Vest vil takke medlemskommunene, Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Rogaland og i Hordaland, Rogaland fylkeskommune, Hordaland fylkeskommune, Frilu srådenes Landsforbund, Jæren Frilu sråd, Bergen og Omland Frilu sråd, øvrige frilu sråd, Direktoratet for Naturforvaltning, Miljøverndepartementet, Statens Naturoppsyn, Vinda ord Arbeidsgiverforum, Haugesund Sparebank, Skudenes og Åkra Sparebank, Sunnhordland Kra lag, Vinda ord Idre slag, Haugesund Turis orening, Gjensidiges elsen, frivillige organisasjoner og mange privatpersoner for hyggelig kontakt og godt samarbeid i Styret si forslag l vedtak: Årsmelding 2013 er godkjent Frilu sområdene er vårt ansikt utad mot publikum, og arbeidet med å holde en god standard på vedlikehold og dri har Årsmøte i Frilu srådet Vest 2013 Side 10

11 3 REGNSKAP 2012 Utgi ene l info/ak vitet er kr lavere enn budsje, og det skyldes i hovedsak at vi har få innvilget noe mindre i lkudd, samt at trykkingen av fiskebrosjyren er utsa l Momsrefusjon er noe høyere enn budsje, og de totale dri s Kommentarer l regnskap 2012 Regnskapet for 2012 er revidert av KNMP A/S, og revisjonsberetning blir skrevet når styret har godkjent regnskapet som skal legges fram for årsmøtet. Arbeidsåret 2012 har vært preget av høy ak vitet innen alle våre arbeidsområder som dri, lre elegging, informasjon og ak vitets ltak. Prosjektene er finansiert ved bruk av avsa e midler og lskudd fra fylkeskommuner, stat, egeninnsats, lskudd fra SKL, Gjensidiges elsen og andre bidragsytere. Frilu srådet har mo a kr fra private sponsorer direkte eller via lag/ foreninger som vi samarbeider med l lre eleggings ltak. De e er svært posi vt og utgjør en vik g del av kostnader ved lre eleggings ltak i Mange av våre prosjekter finansieres som et spleiselag mellom offentlige lskudd, private midler, egeninnsats og dugnad fra lokale lag og ildsjeler. Spesielt kan dugnaden på Plassaholmen ved Bamrane i Bømlo og Romsa i Vinda ord trekkes fram. Vedlikehold av områder og installasjoner krever økte ressurser, og ekstremvær forårsaker skader på veier og parkeringsplasser. Som en vik g del av vår strategi, har vi sterk fokus på kostnadene, både når det gjelder gjennomføring av prosjekter, i dri en og ved kjøp av tjenester og varer, uten at det skal gå på bekostning av kvaliteten av arbeidet vårt. Utgi er Lønnskostnader, pensjon og arbeidsgiveravgi er kr høyere enn budsje ert, det skyldes økte utgi er l pensjon og arbeidsgiveravgi. Budsje posten dri sutstyr er betydelig lavere enn budsje ert, det skyldes at båtkjøpet ikke er realisert i 2012, og midlene l avsa l bruk i 2013, jmf. note 4 i balansen. Utstyr/redskaps-posten er lavere enn budsje ert, vi har løst inn en Caddy som vi har leaset for kr , og kontorkostnader, utgi er l telefon, porto og forsikringer kr lavere enn budsje ert. Bilgodtgjørelse og reiseutgi er er kr høyere enn budsje ert. Møte- og kursutgi er er kr lavere en budsje ert. Kostnadene l opparbeiding er kr høyere enn budsje ert, det skyldes at i hovedsak at vi fikk en gave fra Skudenes og Åkra Sparebank på kr l grusing av en turvei mellom Liknes og Stava på Karmøy, samt at noen prosjekter er bli dyrere enn budsje ert. Kostnadene l dri og vedlikehold er kr lavere enn budsje ert. utgi ene på kr er kr lavere enn budsje et for Inntekter Inntektene fra bompenger Olalivegen er kr lavere enn budsje, salg av årskort og SMS-betaling er svært posi ve og utgjør en vik g inntekt for å dekke kostnader l vedlikehold og brøy ng. Diverse inntekter er betydelig høyere enn budsje ert, det skyldes i hovedsak salg og forsikringsoppgjør for den brannskadde arbeidsbåten «Frøya». Refusjon av sykepenger er grunnen l en høyere sum på den posten. Medlemskon ngenten er i samsvar med budsje. Administrasjons og dri s lskudd fra staten er betydelig lavere enn budsje ert, det skyldes at staten ikke gir lskudd l dri av frilu sområder utover lskuddet fra Vestkystparken. Tilskudd fra Fylkesmannen er u ørte oppdrag i naturvernområder og lakseoppsyn. Dri s- og administrasjons lskuddet fra fylkeskommunene er kr lavere enn budsje ert. Posi vt var det at lskuddet fra Vestkystparken ble kr høyere enn budsje ert, det skyldes økte rammer fra stat/fylkeskommuner og høyere ak vitet hos oss. Tilskudd l opparbeiding fra stat er kr lavere enn budsje ert, men her ser vi en posi v utvikling der jeg forventer en økning i årene som kommer, det fylkeskommunale lskuddet er kr høyere. Det ble ikke ldelt kommunale lskudd l opparbeiding i 2012, men det kan bli aktuelt å søke om lskudd l enkeltprosjekter i kommunene i Tilskuddene l ak vitets- og informasjonsprosjekter er kr høyere enn budsje ert, det er en posi v utvikling, en god av lskuddene her går l å dekke lønnskostnader. FL gjør en veldig god jobb med å skaffe «friske» midler l denne delen av vår virksomhet. Tilskuddene fra våre private samarbeidsparter som Gjensidiges elsen, Sunnhordland Kra lag, Haugesund Sparebank og Sparebanks elsen er på totalt kr Mange takk l dem for det. Tilskudd l sikringsprosjektet «Nært er Kjært» er noe lavere enn budsje. Diverse inntekter er kr høyere enn budsje ert, og renteinntektene er kr høyere enn i budsje et. Totale dri sinntekter kr , som er kr mer enn budsje ert, noe som i hovedsak er lskudd l bå nvestering. Det gir et overskudd e er avsetninger på kr for Årsmøte i Frilu srådet Vest 2013 Side 11

12 Friluftsrådet Vest Driftsregnskap 2012 Utgifter TEKST Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap DRIFTSUTGIFTER LØNN MV Lønn og godtgjørelser Pensjon og pensjonsforsikringer Arbeidsgiveravgift Personal SUM INVENTAR OG UTSTYR Driftsutstyr Utstyr og redskap SUM KONTORUTGIFTER Kontorkostnader Telefon og porto Husleie og forsikring SUM REISEUTGIFTER MV Bilgodtgjørelse Reiseutgifter Diett SUM PERSONALUTGIFTER Møte- og kursutgifter SUM FRILUFTSOMRÅDER Opparbeiding av friluftsområder Drift av friluftsområder Oppdrag for SNO(Ilholmane) Informasjon/aktiviteter SUM ANDRE DRIFTSUTGIFTER Kontingenter / konsulenttj Til disposisjon for styret SUM Avskrivning Momskompensasjon SUM DRIFTSUTGIFTER Årsmøte i Frilu srådet Vest 2013 Side 12

13 Driftsregnskap 2012 Inntekter TEKST Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap DRIFTSINNTEKTER DIV INNTEKTER Bomavgift Olalia Diverse inntekter Sykepenger/sysselsetting Medlemskontingent ADM/DRIFTSTILSKUDD Stat/FL Fylkesmannen / Miljøvern.avd Fylkeskommuner Kommune Vestkystparken Andre PLANL/OPPARBEIDING Stat Fylkeskommune Kommune Sponsorer INFORMASJONSTILTAK Stat Fylkeskommune Kommune Andre TILSKUDD SIKRINGSPROSJEKT Tilskudd kjøp båt DIV TILSKUDD SUM DRIFTSINNTEKTER FINANSPOSTER Renter og gebyrer Renteinntekter SUM Motpost avskrivning Motpost momskompensasjon NETTO DRIFTSRESULTAT AVSETNINGER/OVERFØRING Årets avsetning av midler Årets bruk tidligere avsetninger Avsetning til investeringsfond Overført til kapitalregnskap 0 SUM avsetninger Resultat etter avsetninger overskudd / + underskudd Årsmøte i Frilu srådet Vest 2013 Side 13

14 Årsmøte i Frilu srådet Vest 2013 Side 14

15 Årsmøte i Frilu srådet Vest 2013 Side 15

16 Årsmøte i Frilu srådet Vest 2013 Side 16

17 Årsmøte i Frilu srådet Vest 2013 Side 17

18 4 ARBEIDSPROGRAM ARBEIDET I STYRET OG ADMINI- STRASJONEN Arbeidet i styret og administrasjonen vil bli videreført e er samme praksis som dligere. Det vil bli holdt 5 styremøter og arbeidsutvalgsmøter e er behov. Styret legger opp l en administrasjon med 4,5 faste s llinger. Det tas sikte på å engasjere 2 vikarer i sommersesongen, og i llegg kan det bli aktuelt å engasjere en student l å delta i arbeidet med verdikartlegging av frilu sområder i samarbeid med fylkeskommunene. Samarbeidet med konsulent Agnar Naustdal i «Nært og Kjært» prosjektet vil bli videreført. Det gode samarbeidet med privatpersoner, lag, organisasjoner når det gjelder dri / lsyn med områder i sesongen vil bli videreført og utvidet der forholdene ligger l re e for det. Samarbeidet med medlemskommuner, fylkeskommuner, FL, miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen, Statens Naturoppsyn, des nasjonsselskapene, Sunnhordland Kra lag, Haugesund Sparebank, folkehelse-koordinatorer, Vinda ord Arbeidsgiverforum, Haugesund Turis orening og andre organisasjoner blir videreutviklet. 4.2 SIKRING, PLANLEGGING, OPPAR- BEIDING OG DRIFT AV FRILUFTS- OMRÅDER SIKRING Frilu srådet Vest og Jæren Frilu sråd har med stø e fra Rogaland fylkeskommune, og Fylkesmannen i Hordaland arbeidet med «Nært og Kjært»-prosjektet, og vi tar sikte på å videreføre denne satsningen i 2013 for å sikre vik ge frilu sområder i regionen gjennom kjøp eller avtaler. Med økende fokus på «nærfrilu sliv» i den statlige og fylkeskommunale frilu spoli kken, og med et økt ansvar for folkehelsen på kommunenivå, er det naturlig og vik g å videreføre denne satsningen i samarbeid med våre medlemskommuner, Frilu srådenes Landsforbund, Direktoratet for Naturforvaltning og Rogaland og Hordaland fylkeskommune PLANLEGGING OG OPPARBEIDING Også i 2013 tar vi sikte på å løse flere vik g frilu s ltak innen vår region. Mange områder har behov for en standardheving og en lpassing l universell standard på toale er og turveier. Tilre eleggings ltakene blir u ørt dersom vi oppnår lstrekkelig finansiering l disse. Ut fra omsøkte og avsa e midler, tar Frilu srådet Vest sikte på å u øre følgende opparbeidings ltak i 2013: R : Stavasanden, Karmøy: P-plass, infotavle ( avhengig av sikringsak) Lie, Vinda ord: Ny servicebygg Notaflåt, Tysvær,: Ny servicebygg Åkrasanden, Karmøy: Turs mot Stong og Liknes Oppheim, Vinda ord: Oppgradering turvei/lysløype Klovsteinstjørna, Sauda: Baderampe UU, oppgradering badeplass Kvalsvik, Haugesund: Ny servicebygg Are, Bokn: Oppgradering turs Ognahabn, Bokn: Oppgradering turvei, infotavler Liknes/Stavasanden, Karmøy: Oppgradering turvei H : Hiskjo, Bømlo: Ny toale Markhus, Etne: Ny parkeringsplass Breivika, Stord: Ny servicebygg Selsåsvika, Sveio,: Oppgradering turvei Barmane, Bømlo: Toale, infotavler Vikjo, Kvinnherad: Toale, flytebrygge Ulvesøy, Bømlo: Rydding bakland og turs er Sandvika, Kvinnherad: Baderampe strand Vedvika, Bømlo: Oppgradering lkomst og bakland Smedaholmen, Fitjar: Flytebrygge Holsvika, Sveio: Oppgradering turvei ved stranda Styret vil bli holdt orientert om framdri a i de ulike prosjektene gjennom året. Årsmøte i Frilu srådet Vest 2013 Side 18

19 DRIFT Frilu srådet har pr dri sansvar for 93 frilu sområder. Dri og vedlikehold i frilu sområdene vil som dligere år være en prioritert oppgave. Det er vik g for publikum at frilu sområdene blir holdt i god stand. Boss vil bli ernet, toale er vasket, gresset klippet, i llegg l flere andre oppgaver. Vi har gode erfaringer fra blant annet Bømlo, Kvinnherad og Etne når det gjelder samarbeid med idre slag, speidere og andre når det gjelder rydding og lsyn av frilu sområder. Strandrensksaksjon ved Åkrasanden, Karmøy Brøy ng av vei og parkeringsplass på Oppheim vil bli prioritert. Skiløypene i Olali-traktene vil bli preparert med løypemaskin og snøscooter så sant forholdene lsier det. Frilu srådet har etablert et samarbeid med Vinda ord Idre slag i arbeidet med løypepreparering, og vi vil kjøpe tjenester for å preparere spor med løypemaskinen. Det blir gi lskudd l kjøring av skiløyper på Fjellhaugen skisenter i Kvinnherad. Forskningsprosjektet på Åkrasanden for å registrere endringer i flora/vegetasjon vil fortse e, i samarbeid med Anders Lundberg ved Universitetet i Bergen. På Romsa, Lindøy, Ognahabn, Taraldsøy, Vesterøy og Austerøy fortse er vi ordningen med Arbeidet med dri sordningen Vestkystparken fortse er i sam- Fra parkeringsplassen ved Oppheim, Olalia i Vinda ord kommune arbeid med Statens Naturoppsyn (SNO), og de to fylkeskommunene, fylkesmannens miljøvernavdelinger, Dalane Frilu sråd, Jæren Frilu sråd, Bergen og Omland Frilu sråd og Ryfylke Frilu sråd. Samarbeidet med Kirkens Bymisjon vil bli videreført og utviklet når det gjelder skjøtsels ltak på Stord. sau Ei av de nye hengebruene ved Sle ene, Sveio på beite på vår- og høstparten for å pleie kulturlandskapet, og oppre holde frilu s- og brukskvalitetene på områdene. I april/mai vil klargjøring av strendene og båtu artsområdene Årsmøte i Frilu srådet Vest 2013 Side 19

20 være en vik g oppgave. Tangen på Åkrasanden blir som vanlig erna før pinse, i god d før badesesongen, og i tråd med dri splan for området. Mange områder med ekstra stor bruk krever stor dri sinnsats, f.eks. Aksnes, Eivindsvatnet, Åkrasanden og Sponavika, og disse vil kreve daglig lsyn/renovasjon i sommersesongen. Andre områder blir servet e er behov/ værforhold 1 l 3 ganger pr. uke. Frilu slivets dag ved Eivindsvatnet, Haugesund 4.3 INFORMASJON OG AKTIVITETER Ut fra omsøkte og avsa e midler tar frilu srådet sikte på å u øre følgende ltak i 2013: På Fra den nye klatrejungelen i Djupadalen sommeren vil ru nemessige dri soppgaver som gressklipp, bossplukk, vask av toale er bli prioritert. Vedlikeholdsarbeid på bygninger, brygger, info- livbøyetavler, veier og parkeringsplasser vil bli u ørt hele året e er behov, kapasitet og økonomi. Vi vil som vanlig ta inn en l to sommervikarer for å delta i dri en av frilu sområdene sommeren Nye skilt og merking e er den nye nasjonale standarden ved Hustveit, Sauda Partnerskap Folkehelse er et samarbeid med begge fylkeskommunene, hvor vi søker å videreutvikle samarbeidet med fylkeskommunene om forebyggende folkehelsearbeid. Her inngår flere av våre ak vitetsprosjekter hvor vi ak viserer mindre ak ve grupper og lre elegger universelt for alle. Vi har skal også ta på oss å arrangere to regionale partnerskapssamlinger. Læring i frilu / Den naturlige skolesekken: Satsingen Natur i skolen vil fortse e, og vi vil fortsa satse på utstyrsbaser og legge forholdene l re e for at elever og lærere selv kan ta i bruk basene og områdene Årsmøte i Frilu srådet Vest 2013 Side 20

21 våre. Hjelp l selvhjelp, med andre ord. Kurs for ansa e og naturveiledning for skoleklasser vil bli u ørt på e erspørsel. Vi forventer omtrent samme nivå som i 2012 med ca elever ute og ca. 100 ansa e på kurs. De e er omtrent det nivået vi kan «handle» med den bemanningen vi har i dag. Det kan bli aktuelt å leie inn noe ekstrahjelp l å avvikle disse utedagene. Vi legger opp l naturveiledningsdager i Fiskebrosjyren: Vi har igangsa planlegging av en ny fiskebrosjyre i samarbeid med våre medlemskommuner. Den skal i trykken l løpet av mai måned slik at den er klar for utdeling i god d før ferien. Hvis økonomien llater det, vil det også bli Frilu slivets uke og Frilu slivets dag vil bli ført videre e er samme mal som dligere år. Vi håper på å utvide samarbeidet med turlagene i Sunnhordland, slik at det kan bli flere gode arrangementer der. Vestlandsprosjektet, som handler om skil ng og gradering av turløyper, vil bli videreført i I år skal det utplasseres infoog startpunktavler, samt retningsskilt i følgende områder: Bokna ellet (Bokn), Djupadalen (Haugesund), Lammanuten (Tysvær), Åkra-Hop (Karmøy) og Romsa (Vinda ord). I inneværende år har vi søkt om midler l å skilte disse områdene: Teløy (Fitjar), Trollevassnibba og Sle ene (Sveio), Fotvatnet og Lindøy (Karmøy) og Vikestølen (Vinda ord). Fra padlecampen ved Smedaholmen, Fitjar trykket opp på tysk. Over Dørstokken: Distribusjon av Frilu smagasinet VEST via turis nformasjoner reiselivsaktører, frilu sorganisasjoner og via privat og offentlig helsetjeneste -venterom for lege- og tannlegekontorer. Barnekajakkpakke i Nord-Rogaland: Vi fikk realisert den første kajakkpakken som ble plassert på Stord i I 2013 satser vi på å få en pakke plassert i Nord-Rogaland i samarbeid med en vertsskole som kan lagre den og sørge for utlån. «Frilu sliv for alle» og «Ak v i frilu» er to prosjekter hvor vi har ak viteter sammen med Haugesund Turis orening som står bak begge disse prosjektene. Vi ønsker å videreføre de e vik ge arbeidet ovenfor grupper som trenger li ekstra lre elegging og mo vasjon for å komme seg ut av godstolen og ut i naturen. Vi er i gang med å spre de e konseptet ut l flere av våre medlemskommuner l Bømlo og Stord, og eventuelt flere hvis det er et lokalt engasjement for det.. Fra Frilu slivets dag 2012 «Klart det går»-kurs vil bli arrangert i Sunnhordland og Nord- Rogaland i samarbeid med kommunene. Nye landsmenn introduksjon l frilu sliv er et opplegg hvor vi tar med innvandrere ut i naturen og viser dem hvordan nordmenn tradisjonelt bruker natur- og frilu sliv. Samarbeid Årsmøte i Frilu srådet Vest 2013 Side 21

22 med flyktningetjenesten i flere kommuner Kystkultur/frilu sdager i Sunnhordland/Romsa er et prosjekt vi har ha noen år der vi er med på å arrangere kystkulturdager på Romsa i Vinda ord og på Sunde i Kvinnherad. hvor man kan konkurrere enten mot seg selv eller med andre om å nå flest mulig turmål i løpet av et år. Studietur for de ansa e. De e har vist seg å være en svært guns g ltak som tar sikte på å øke trivselen blant de ansa e. Tiltaket har l nå kun vært for de ansa e, men vi ønsker nå å lø e de e posi ve ltaket opp og frem. Målet for 2013 vil være å utvide lbudet l også å omfa e styremedlemmer. Div. informasjon/ak viteter: Referat fra møter og pressemeldinger blir sendt l media, og i spesielle saker tas det direkte kontakt. Vi vil legge ut det meste av brosjyrer, plakater, og annet informasjonsmateriell på ne -sidene. Her vil en også finne saksdokumenter og referat fra styre- og årsmøte. Føreforhold og badetempera-turer blir meldt så sant forholda lsier det. Denne informasjonen legges også ut på våre interne sider. Jevnlig kontakt med frilu sansvarlig i medlemskommunene folkehelsekoordinatorer, fylkene og FL. Det tas sikte på å markere vårt 30 års jubileum med en middag med innbudte gjester fra kommuner, fylkeskommuner, og andre samarbeidsparter i løpet av høsten Basecamp/Padlecamp er et prosjekt hvor vi i samarbeid med andre frilu sorganisasjoner og hjelper disse organisasjonene med utstyr og personell for å lage et lbud l mari me ak viteter for ungdom. Her bruker vi utstyrsbasene våre sammen med utstyr fra padleklubber og turlag. Utstyrsbaser. Vi er i ferd med å bygge opp en «vinterutstyrsbase» med skiutstyr i samarbeid med Røde kors i Rogaland. Vi har før brukt en pakke med utstyr fra Rogaland Røde kors i Stavanger, men de e har vist seg å medføre store logis ske u ordringer. Derfor ønsker vi å få på plass en pakke for bruk bare i Nord-Rogaland og Sunnhordland. Pakken s lles l rådighet for både skoler og organisasjoner. Kystledbåter: Vi dri er nå tre kystledbåter (trebåter) utplassert på Dokken museum i Haugesund/Vibrandsøy, på Fitjar og på Bjoa/Romsa. I llegg har vi mye utleie av robåtene våre på Lindøy. Vi kommer fortsa l å dri e disse båtene og har inngå avtaler med de som administrerer båtene lokalt. Frisklivssentraler: Gjennom Partnerskapssamarbeidet og de regionale samlingene for partnerskapssamarbeid for folkehelse er vi allerede godt i gang med å få et godt samarbeid med folkehelsekoordinatorene i de kommunene som e er hvert kommer i gang med slike frisklivssentraler. : ne portalen skisporet.no som viser løypetraseer i Olalitraktene blir videreført.. Ordførerens tur: En satsing hvor hver ordfører i medlemskommunene er med å fronte turgåing og frilu sliv. Her inviterer vi kommunens befolkning l å bli med på tur med ordføreren som «turguide» De e er en satsing som har vist seg å være svært vellykket andre steder så nå vil vi prøve ut de e her hos oss. «På Topp» De e er et prosjekt hvor vi skal samle mange turmål fra hver kommune og lage l en dataordning hvor man kan registrere seg på ne et via data eller SMS og legge inn alle turer man har vært på. De e har vist seg å fungere godt andre steder i landet. Opplegget har et snev av konkurranse i seg Styret si forslag l vedtak: 1. Arbeidsprogram 2013 er godkjent som retningsgivende for virksomheten l Frilu srådet Vest. 2. Tiltak som forutse er økonomisk stø e utover medlemskon ngenten blir iverksa i den grad det blir gi lskudd l ltaka. Nye prosjekter blir lagt fram for styret l godkjenning. 5 BUDSJETT 2013 Kommentarer l budsje 2013 Årsmøte i Frilu srådet Vest 2013 Side 22

23 Frilu srådet Vest BUDSJETT 2013 Utgi er TEKST Budsje Regnskap Budsje Regnskap DRIFTSUTGIFTER LØNN MV Lønn og godtgjørelser Pensjon og pensjonsforsikringer Arbeidsgiveravgi Personal SUM INVENTAR OG UTSTYR Kjøp ny arbeidsbåt Utstyr og redskap SUM KONTORUTGIFTER Kontorkostnader Telefon og porto Husleie og forsikring SUM REISEUTGIFTER MV Bilgodtgjørelse Reiseutgi er Die SUM PERSONALUTGIFTER Møte- og kursutgi er SUM FRILUFTSOMRÅDER Opparbeiding av frilu sområder Dri av frilu sområder Oppdrag for SNO(Ilholmane) Informasjon/ak viteter SUM ANDRE DRIFTSUTGIFTER Kon ngenter / konsulen j Til disposisjon for styret SUM Avskrivning Momskompensasjon SUM DRIFTSUTGIFTER Årsmøte i Frilu srådet Vest 2013 Side 23

24 Budsje 2013 Inntekter TEKST Budsje Regnskap Budsje Regnskap DRIFTSINNTEKTER DIV INNTEKTER Bomavgi Olalia Diverse inntekter Sykepenger/sysselse ng Medlemskon ngent ADM/DRIFTSTILSKUDD Stat/FL Fylkesmannen / Miljøvern.avd Fylkeskommuner Kommune Vestkystparken Andre PLANL/OPPARBEIDING Stat Fylkeskommune Kommune Sponsorer INFORMASJONSTILTAK Stat Fylkeskommune Kommune Andre TILSKUDD SIKRINGSPROSJEKT Tilskudd kjøp båt DIV TILSKUDD SUM DRIFTSINNTEKTER FINANSPOSTER Renter og gebyrer Renteinntekter SUM Motpost avskrivning Motpost momskompensasjon NETTO DRIFTSRESULTAT AVSETNINGER/OVERFØRING Årets avsetning av midler Årets bruk dligere avsetninger Avsetning l investeringsfond Overført l kapitalregnskap SUM avsetninger Resultat e er avsetninger overskudd / + underskudd Årsmøte i Frilu srådet Vest 2013 Side 24

28. MARS 2011 I HAUGESUND

28. MARS 2011 I HAUGESUND ÅRSMØTE 2012 28. MARS 2011 I HAUGESUND ÅRSMELDING 2011 - ARBEIDSPROGRAM 2012 NB! Dette er en foreløpig versjon til styremøtet 16.februar 2012 I endelig versjon til årsmøtet legger vi til bilder og statistikk.

Detaljer

Nyåpning av Holsvika Friluftsområde. Austerheim skoles aktivitetsdag ved Sandbekken, Tysvær. Årsmøte 2011. Side 2

Nyåpning av Holsvika Friluftsområde. Austerheim skoles aktivitetsdag ved Sandbekken, Tysvær. Årsmøte 2011. Side 2 Årsmøte 2011 Side På veg mot Olalihytta Fitjarbåten er klar for brannutrykking Nyåpning av Holsvika Friluftsområde Brullyp på Romsa Hogst på Ilholmane Austerheim skoles aktivitetsdag ved Sandbekken, Tysvær

Detaljer

ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS 2009

ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS 2009 ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS 2009 2009 2 Glade gutter på tur i Olalia Sandvik badeplass i Etne Fra Holsviko friluftsområde i Sveio Turvei med UU tilrettelegging i Haugesund Åreiddalen badeplass på Bømlo

Detaljer

ÅRSMØTE 2008 25 år for friluftslivet 1983-2008

ÅRSMØTE 2008 25 år for friluftslivet 1983-2008 ÅRSMØTE 2008 25 år for friluftslivet 1983-2008 2 Ny flytebrygge på Smedholmen, Fitjar Prosjektet Friluftsliv for alle med HT Dugnad på Gurokaien på Stora-Romsa Friluftslivets dag i Djupadalen, Haugesund

Detaljer

REFERAT STYREMØTE TORSDAG 08. 12. 2011 KL. 15.30 17.45 Aksdal - kontorene til Friluftsrådet. ST 08.12.2011 REF 12.12.11

REFERAT STYREMØTE TORSDAG 08. 12. 2011 KL. 15.30 17.45 Aksdal - kontorene til Friluftsrådet. ST 08.12.2011 REF 12.12.11 Til styret kopi: varamedlemmer REFERAT STYREMØTE TORSDAG 08. 12. 2011 KL. 15.30 17.45 Aksdal - kontorene til Friluftsrådet. Fremmøtte: Astrid Larsen, Stord, Einar Vårvik, Karmøy Elisabeth Enerstvedt, Sveio

Detaljer

utesteder til fri bruk Møt Blackfoot og andre vandrere Kick i høyden og grøss i gresset

utesteder til fri bruk Møt Blackfoot og andre vandrere Kick i høyden og grøss i gresset Vest 90 utesteder til fri bruk Møt Blackfoot og andre vandrere Kick i høyden og grøss i gresset A INFORMASJON 09-06-10 12:54:29 Forside: Til Gygrastolen fra Ænes, Kvinnherad, Forsidefoto: Trygve Johan

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.04.2015 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.04.2015 Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.04.2015 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.05.2015 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.05.2015 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.05.2015 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Lågøya. Aspond. Melbukta. Ristodden. Gjeitebukken. Selskjærbukta. Sandstranda 6 G. Ø. Dragsund. Håøybukta. Kjøkkenbukta. Sagbukta. Stranda.

Lågøya. Aspond. Melbukta. Ristodden. Gjeitebukken. Selskjærbukta. Sandstranda 6 G. Ø. Dragsund. Håøybukta. Kjøkkenbukta. Sagbukta. Stranda. Lågøya Aspond Oslofjorden Melbukta Nordbukta 2009 Ristodden, Bjørnejordet Digerudgrunnen Årsberetning og regnskap 2009 Røyken råøya Bjørnehue Bjørnebukta V. Dragsund Laksebogen Isdammen Dragsundodden o,

Detaljer

ÅRSBERETNINGEN FOR 2007

ÅRSBERETNINGEN FOR 2007 Årsberetning 2007 ÅRSBERETNINGEN FOR 2007 Friluftsrådet Sør takker medlemskommunene, Friluftsrådenes Landsforbund (FL), Aust - Agder fylkeskommune og Fylkesmannen i Aust-Agder for godt samarbeid i 2007.

Detaljer

Hvordan igangsette og drifte PAL-prosjekt?

Hvordan igangsette og drifte PAL-prosjekt? PAL Trøndelag FEBRUAR 2014 v.2 http://palblogg.wordpress.com INNHOLD Om PAL Prosjektledelse Delprosjektene Roller og ansvars- fordeling Kurs og e erutdanning Regional utvikling Samarbeidspartnere Økonomi

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012. Oslofjorden 2012

Årsberetning og regnskap 2012. Oslofjorden 2012 Årsberetning og regnskap 2012 Oslofjorden 2012 1 Leder Året 2012 var et meget aktivt år i Oslofjorden Friluftsråd (OF). Mange prosjekter ble sluttført. 2012 var også det første året OF ikke var medlem

Detaljer

Årsberetning 08 ArendAl FrOlAnd GJerSTAd GrIMSTAd risør TVedeSTrAnd VeGÅrSHeI ÅMlI 1

Årsberetning 08 ArendAl FrOlAnd GJerSTAd GrIMSTAd risør TVedeSTrAnd VeGÅrSHeI ÅMlI 1 Årsberetning 08 Arendal FROLAND GJERSTAD GRIMSTAD RISØR TVEDESTRAND VEGÅRSHEI ÅMLI 1 ÅRSBERETNINGEN FOR 2008 Friluftsrådet Sør takker medlemskommunene, Friluftsrådenes Lands forbund (FL), Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

Årsmelding 2013. Årsmelding 2013 Jæren Friluftsråd

Årsmelding 2013. Årsmelding 2013 Jæren Friluftsråd Årsmelding 2013 2 Jæren Friluftsråd Årsmelding 2013 Innhold: Medlemskommunene 3 Tillitsvalgte og administrasjon 4 Årsmelding 4 Årsregnskap 18 Balanse 19 Revisorberetning 26 Arbeidsplan 2014 27 Budsjett

Detaljer

Handlingsplan 2014. Foto: Chris Brynjulfsen. Foto: Tine Marie Hagelin

Handlingsplan 2014. Foto: Chris Brynjulfsen. Foto: Tine Marie Hagelin Handlingsplan 2014 Foto: Chris Brynjulfsen Foto: Tine Marie Hagelin Innledning Handlingsplanen for 2014 skal identifisere friluftsrådets satsningsområder for kalenderåret, og daglig leders arbeidsoppgaver.

Detaljer

Oslofjorden 2011. Årsberetning og regnskap 2011 FOR FJORDEN OG FRILUFTSLIVET SIDEN 1933

Oslofjorden 2011. Årsberetning og regnskap 2011 FOR FJORDEN OG FRILUFTSLIVET SIDEN 1933 Oslofjorden 20 Årsberetning og regnskap 20 Oslofjordens Friluftsråd FOR FJORDEN OG FRILUFTSLIVET SIDEN 9 Oslofjordens Friluftsråd 20 Et engasjert OF og en tafatt stat Styreleder Rolf Klerud Etter 8 år

Detaljer

årsberetning 2010 Besøksadresse: Arendal Kultur- og Rådhus, Sam Eydes plass 2 Postadresse: Postboks 324, 4803 Arendal Hjemmeside: www.friluft-sor.

årsberetning 2010 Besøksadresse: Arendal Kultur- og Rådhus, Sam Eydes plass 2 Postadresse: Postboks 324, 4803 Arendal Hjemmeside: www.friluft-sor. årsberetning 2010 Besøksadresse: Arendal Kultur- og Rådhus, Sam Eydes plass 2 Postadresse: Postboks 324, 4803 Arendal Hjemmeside: www.friluft-sor.no Daglig leder: Geir Henning Waagsnes Telefon: 37 00 55

Detaljer

kap 20 ns g reg etning o rsber Å

kap 20 ns g reg etning o rsber Å Oslofjorden 2014 Årsberetning og regnskap 2014 1 Styreleder har ordet Forsidebilde: Ikke Iwo Jima, men Østre Dragsund, Håøya i Frogn. Her bruker deler av staben en lørdag i kampen for rene strender ifm

Detaljer

Oslofjorden 2010. Årsberetning og regnskap 2010 FOR FJORDEN OG FRILUFTSLIVET SIDEN 1933

Oslofjorden 2010. Årsberetning og regnskap 2010 FOR FJORDEN OG FRILUFTSLIVET SIDEN 1933 Oslofjorden 2010 Årsberetning og regnskap 2010 Oslofjordens Friluftsråd FOR FJORDEN OG FRILUFTSLIVET SIDEN 1933 1 Friluftsliv er det beste for folkehelsa Styreleder Rolf Klerud Nå har jeg sittet som styreleder

Detaljer

013 gnskap 2 g re ing o tn rsbere Å

013 gnskap 2 g re ing o tn rsbere Å Oslofjorden 2013 Årsberetning og regnskap 2013 1 Styreleder har ordet Vi kan se tilbake på 2013 som et meget aktivt år. OF er en høyst oppegående og vital 80-åring. Årsmøtet i Moss i april vedtok en ny

Detaljer

Saksnr: 08/330-25 Arkiv: 143 Avd.: Skole, barnehage og kultur Saksbehandler: Finn Lund KOMMUNEDELPLAN FOR STIER OG LØYPER

Saksnr: 08/330-25 Arkiv: 143 Avd.: Skole, barnehage og kultur Saksbehandler: Finn Lund KOMMUNEDELPLAN FOR STIER OG LØYPER Saksnr: 08/330-25 Arkiv: 143 Avd.: Skole, barnehage og kultur Saksbehandler: Finn Lund KOMMUNEDELPLAN FOR STIER OG LØYPER Vedtatt av Nore og Uvdal kommunestyre 2. februar 2009 kommunestyresaksnummer 7/09

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 3 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Sikker kommunikasjon når det gjelder

Sikker kommunikasjon når det gjelder Nødne er mulighetenes verktøy Ville aldri gå lbake l det gamle ne et Stor nget: Nødne er vik g satsing på samfunnssikkerhet side 12 Side 16 Side 7 Sikker kommunikasjon når det gjelder 1 Det livsviktige

Detaljer

Ishavskysten friluftsråd vil bli med på Friluftsrådenes Landsforbund på følgende fellestiltak i 2015:

Ishavskysten friluftsråd vil bli med på Friluftsrådenes Landsforbund på følgende fellestiltak i 2015: Handlingsplan 2015 Innledning Handlingsplanen for 2015 skal identifisere friluftsrådets satsningsområder for kalenderåret, og daglig leders og den øvrige administrasjonens arbeidsoppgaver. Handlingsplanen

Detaljer

Ny nasjonalpark. Blågrønne lunger Uten frivilligheten stopper friluftslivet. JORD OG FRILUFT Tidsskrift for Oslofjordens Friluftsråd

Ny nasjonalpark. Blågrønne lunger Uten frivilligheten stopper friluftslivet. JORD OG FRILUFT Tidsskrift for Oslofjordens Friluftsråd JOR OG FRILUF idsskrift for Oslofjordens Friluftsråd Ny nasjonalpark Høst 2012 lågrønne lunger Uten frivilligheten stopper friluftslivet www.oslofjorden.org 1 Kvalitetsskilt Landsdekkende montering Lokale

Detaljer

Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014

Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014 Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014 Innhold Side 1. Åpning... 3 2. Godkjenne stemmeberettigede medlemmer... 3 3. Godkjenne den oppsatte dagsorden... 3 4. Valg av møteleder og referent...

Detaljer

Årsberetning 2014 www.skiklubben.no

Årsberetning 2014 www.skiklubben.no Årsberetning 2014 www.skiklubben.no 1 Årsmøte på Skistua Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00 Saksliste: 1) Godkjenning av de stemmeberettigede. 2) Godkjenning av innkalling og saksliste 3) Valg av møteleder

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 KVITSØY KOMMUNE

ÅRSMELDING 2008 KVITSØY KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 KVITSØY KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE ORDFØREREN HAR ORDET... 5 RÅDMANNEN HAR ORDET... 6 KOMMUNENS ØKONOMISKE SITUASJON I 2008... 7 DRIFTSRESULTAT 2007 2008 I HELE TUSEN... 7 INVESTERINGER

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no Forord Vi ønsker stadig

Detaljer