Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Oppsetting av skilt under dugnad 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Oppsetting av skilt under dugnad 2014"

Transkript

1 Årsmelding Holsåsen Sti og Løypenemnd 2014 Oppsetting av skilt under dugnad 2014

2 Årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd Innkalling til årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd. Det blir med dette innkalt til årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd på Steinstølen torsdag, 2. april 2015, kl. 19:00. Saker til behandling er: Sak.0 Godkjenne innkalling og saksliste Sak.1 Årsmelding for 2014 Sak.2 Regnskap og disponering av resultat for 2014 Sak.3 Budsjett 2015 Forslag til handlingsplan 2015 Sak.4 Valg Sak.5 Fastsetting av honorar til revisor Sak.6 Andre saker som følge av vedtektene Sak.7 Eventuelle andre saker/orienteringer Alle som har bidratt økonomisk i driftsåret 2014 har møte og stemmerett på årsmøte. (Betalt frivillig løypeavgift, sponsorstøtte eller gitt tilskudd på andre måter) Årsmøtepapir kan lastes ned fra Det blir enkel servering. Lier 16. mars 2015 Vennlig helsing Tommy Ødegård Åge Hansen Wiik Knut Medhus Leder Nestleder Kari Lie Danielsen 2

3 Sak 1. Årsmelding 2014 Nemnda har i 2014 bestått av: Tommy Ødegård Åge Hansen Wiik Kari Lie Danielsen Knut Medhus Leder Nestleder Terje Olav Seim Vara Truls Tollefsen Vara Anne Grete Strøm-Erichsen Vara Torstein Seim Vara Sander Ottar Søndrål Vara Valgnemnd har bestått av: Svein Nedremyr Bengt Drageset Roald Ekanger Leder Medlem Medlem Styret har hatt 2 møter i I tillegg til dette har styret hatt jevnlig kontakt på e-post og telefon ved behov. Årsmøtet for 2013 ble avholdt på Steinstølen den 17. april Økonomi Det er mange som er med og bidrar økonomisk for å få til gode løyper på Holsåsen. De største utgiftene i 2014 er som vanlig kostnader til løypekjøring. I regnskapet for 2014 ligger også faktura for løypekjøring i desember Normalt sett kommer desember kjøringen på neste års regnskap. Dette førte til at utgiftene til løypekjøring ble 47000,- mer en normalt. Skiltauksjonen under dugnaden ga oss en kjærkommen ekstra inntekt på ca 15000,- Tusen takk til alle som kjøpte skilt på auksjonen. Regnskapskontoret glemte dessverre å sende inn søknad om momskompensasjon for Dette førte dessverre til et «inntektstap» på vel 14000,- regnskapskontoret påtok seg noe av ansvaret for dette og de har kompensert dette med vel 7000,- Om vi ikke hadde fått kjøringen for desember 2014 på regnskapet for 2014 ville regnskapet gått omtrent i balanse. Isteden viser årsresultatet et underskudd på ca 47000,- Løypekjøring Birger Embrik Kaslegard kjører løypene med tråkkemaskin på Holsåsen. Det er i år kjørt med en nyere og bredere maskin slik at prepareringen blir enda bedre. Vi har en sesong igjen av kontrakten. Første skuterkjøring sesongen 2014/2015 ble kjørt 20.nov. Thorbjørn og Kjell Haugo kjørte på dugnad og Birger Hallingstad sørget for øvrig Skuterkjøring. Første maskinkjøring var 8.des. Etter en bra jule- og nyttårshelg har vind vært utfordringen så langt denne sesongen. 3

4 Dugnad Høstdugnad ble arrangert den 20. september. Nærmere 40 hytte- og grunneiere møtte opp til årets dugnad. Dugnaden ble brukt til skilting av turstier og oppsetting av info-stativ for kulturelle og historiske opplysninger knyttet til Holsåsen. Prosjektet er støttet med midler fra Gjensidigestiftelsen. Det ble også ryddet i flere turstier. Etterpå møttes vi i god tradisjon til hyggelig sosial sammenkomst med god mat og drikke på hytta til Finnemann-Jespersen. Knut Medhus fortalte engasjert fra «gamle dager», og mange gamle treskilt gikk under hammeren på kveldens auksjon. Inntekten gir et kjærkomment bidrag på kr til løypekjøring.. En stor takk til alle som bidro til nok en nyttig og hyggelig dugnadsdag, og en spesiell takk til Inger-Lise og Tor Harald for stor gjestfrihet! Markarbeid/turstier Skiltprosjektet sommerstier på Holsåsen: HSL har fått tilsagn om betydelige tilskudd fra Gjensidigestiftelsen og Buskerud fylkeskommune til skilting av sommerstier og gamle støler på Holsåsen. En egen gruppe som ble utnevnt på årsmøtet i 2013 har nedlagt et betydelig arbeid med planlegging og tilrettelegging. Dugnaden 20. september 2014 som var viet oppsett av stolper og skilt, var svært vellykket. Oppsett av større skilt på kulturminner er i hovedsak utført av Holsåsen Utmarkslag. Resterende skilting må gjennomføres i løpet av Dette er en viktig forutsetning for å få utbetalt resterende tilskudd. Løypetracking Oversikt over status på løyper finnes på i tillegg er det fint å få oversikt over andre områder ved å gå inn på Det er overraskende mange som ikke benytter dette tilbudet til å se status på løypene. Mange velger å ringe en eller annen i styret for og «høre om det er kjørt opp løyper» Styret satte opp klistremerker rundt på strategiske plasser for å oppfordre til bruk av både nettside og løypetracking. Nettsiden Det jobbes kontinuerlig for at nettsiden skal utvikles og være oppdatert. Holsåsen sti- og løypenemnd samarbeider med Holsåsen Vel og har fordelt ansvaret på hver sin webredaktør. Nettsiden blir gjennomgående godt besøkt og er en betydelig inntektskilde. Det er link på nettsiden til for å se status på oppkjøring av løypene. Det er opprettet en Facebook -side for Holsåsen. Det skal om mulig opprettes en permanent link til denne på hjemmesiden. 4

5 Møter i Hol kommune Styret har hatt jevnlig kontakt med kommunen. Dette dreier seg i hovedsak om fellesmøter med alle løypenemnder i kommunen og andre aktuelle henvendelser. Snøscooter Scooteren er fortsatt et godt verktøy for at vi kan få satt i gang med løypekjøring så tidlig som mulig. Avslutning Styret vil med dette takke alle som har bidratt i Dette gjelder både økonomiske bidrag fra sponsorer, grunneiere, hytteeiere og fastboende, samt hjelp på dugnader og andre ting. Uten deres hjelp hadde vi ikke klart å få til det vi har gjort. Husk at det ikke snør ferdige skispor Lier Tommy Ødegård Åge Hansen Wiik Kari Lie Danielsen Styreleder Nestleder (Sig) (Sig) Knut Medhus (Sig) (Sig) Styrets forslag til vedtak. Årsmøtet godkjenner årsmelding for Sak 2. Regnskap og disponering av årsresultat for 2014 Regnskapet legges fram på årsmøtet. Styrets forslag til vedtak. Årsmøte godkjenner regnskapet for

6 Sak 3. Budsjett og handlingsplan Budsjett 2014 Regnskap2014 Budsjett 2015 Inntekter: Tilskudd Hol Kommune Støtte fra grunneiere Støtte fra Holsåsen Vel Støtte fra hytteeiere Støtte fra fastboende Støtte fra sponsorer SMS støtte Tilskudd til grunnarbeid Holsåsen.no Rente inntekter Andre inntekter SUM inntekter Budsjett 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Utgifter: Løypekjøring m/ maskin Avskrivning Bensin/diesel Innleie Vedlikehold utstyr Forsikring Porto Regnskap/revisjon Vedlikehold sti og løypenett Holsåsen.no Rente utgifter Andre utgifter Sum utgifter Driftsresultat Kommentarer til budsjett: Det budsjetteres ikke med utgifter til nettside da driften av denne skal legges om og belastes ny driver av nettstedet. Det legges opp til et overskudd i budsjett for 2015 på grunn av at løypenemnda bør ha et mål om å legge seg opp en litt større «buffer» for å ha noe kapital innestående på konto til uforutsette utgifter. 6

7 Handlingsplan 2015 Holsåsen sti og løypenemnd skal i Komiteen som har fokus på sommerstier videreføres. - Arrangere dugnad i løype og stinettet 19. september - Foreta nødvendig grunnarbeider på stier og løyper. - Videreutvikle nettsida vår; I samarbeid med Velforeningen. - Sikre inntekter, auksjon av gamle skilt etter dugnaden. - Kjøre løyper på dugnad tidlig i sesongen. - Avklare forhold som har med eiendomsskatt og løypekjøring og gjøre Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner budsjett og handlingsplan for 2015 Sak 4. Valg I dag har styret følgende medlemmer Tommy Ødegård Aage Hansen Wiik Kari Lie Danielsen Knut Medhus På valg Ikke på valg På valg På valg Ikke på valg Vara Sander Ottar Søndrål På valg Vara Anne Grete Strøm-Erichsen På valg Vara Terje Olav Seim På valg Vara Torstein Seim Ikke på valg Vara Truls Tollefsen Ikke på valg Revisor: Hallingdal Økonomiservice Valgnemnd: Svein Nedremyr, leder På valg Bengt Drageset, medlem, På valg Roald Ekanger, medlem, På valg Valgnemda sitt forslag blir lagt fram på møtet. Sak 5. Fastsetting av honorar til revisor Sak 6. Andre saker som følge av vedtektene Sak 7. Eventuelle andre saker/orienteringer 7