Styresak Orientering - Gjennomføring av HMS-handlingsplan 2013 for NLSH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak 95-2013 Orientering - Gjennomføring av HMS-handlingsplan 2013 for NLSH"

Transkript

1 HMS-seksjonen Styresak Orientering - Gjennomføring av HMS-handlingsplan 2013 for NLSH Saksbehandlere: Lena Rolandsen og Per-Ingve Norheim Saksnr.: 2009/490 Dato: Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Notat om status for gjennomføring av HMS-handlingsplan 2013 for NLSH Notat fra Hemis: Statusrapport NLSH per Ikke trykt vedlegg, ref.: Styresak Bakgrunn I styresak , HMS-handlingsplan 2013 for NLSH, vedtok styret å be om en avrapportering i forhold til HMS-handlingsplan i løpet av høsten Det vises til de vedlagte notat som i kortform illustrerer hva som er status for gjennomføring av de planlagte hovedaktiviteter (HA), både relatert til bedriftshelsetjenestens og foretaksnivåets del av planverket. Til denne saken er det ikke innhentet lignende oversikt for å illustrere status for gjennomføring av klinikkenes og stabsavdelingenes handlingsplaner som nå nærmer seg en rullering fra 2013 til Arbeidet i Foretaket med HMS og arbeidsmiljø er per tiden sterkt preget av de store og omfattende omstillingene relatert til byggeprosjektene i Vesterålen og Sentrum. I Vesterålen pågår forberedelsene til innflytting i nytt sykehus våren 2014 for fullt. I Sentrum går byggeaktiviteten sin gang mens et større prosjekt nettopp er satt for å forberede sykehusorganisasjonen til innflytting, først i ny K-fløy høst/vår 2014/2015 og deretter i resten av bygget etter hvert som de ulike fløyene ferdigstilles. Svært mange ledere og ansatte er direkte eller indirekte berørt og involvert i dette arbeidet. Mange opplever da tidvis høy arbeidsbelastning etter som den ordinære sykehusdriften forventes å pågå for fullt parallelt med plan-, prosjekt- og flyttearbeidet. I tillegg gjennomføres en del krevende prosjekt som berører ansatte og ledere på ulike måter. Som eksempel på et slikt prosjekt nevnes innføring av nytt lønns- og personaldatasystem, kalt Personalportalen. En del linjeledere og ansatte i HR- og lønnsavdelingen har opplevd denne tiden som arbeidsmessig krevende. Det gjenstår fortsatt en del utviklings- og tilpasningsarbeid før bruk av det nye systemet får satt seg. Til slutt nevnes den pågående budsjettprosessen hvor stramme økonomiske rammebetingelser og krav til budsjettbalanse også innebærer planlegging og omstilling av driften. Styresak 95/13 Møtedato: 7. november

2 De ovennevnte aktiviteter har på ulike måter også påvirket gjennomføringen av tiltakene i HMShandlingsplanene. Det vises til nærmere informasjonen i de vedlagte notat. Innstilling til vedtak: 1. Styret tar saken om status for gjennomføring av HMS-handlingsplanen til orientering. Avstemming: Vedtak: Styresak 95/13 Møtedato: 7. november

3 VEDLEGG: Status for gjennomføring av HMS handlingsplan for NLSH 2013 HA 1A: AMU AMU-møtene er gjennomført i hht. plan. HA 2A: Info/drøfting Møtene er gjennomført i hht. plan og etter oppstått behov. HA 3A Sykefravær Regelmessig rapportering på sykefravær har vært knyttet til de månedlige driftsrapportene og tertialrapportene. Etter overgang til nytt lønns- og personaldatasystem/etablering av Personalportalen, har vi vært gjennom en periode hvor den regelmessige rapporteringen har uteblitt eller vært mangelfull. Det har tatt tid å få utviklet og satt det nye systemet i produksjon mht rutiner for registrering, definering av innhold og distribusjon/behandling av rapportene. Helse Nord har stått og står for sentrale deler av det prosjektrelaterte utviklingsarbeidet. Registrering av sykefravær skal skje ved bruk av IT-systemene Gat og Paga, mens rapporter og grunnlag for analyser skal baseres på bruk av SAS virksomhetsportal. Hovedkonseptet for dette begynner nå å ta form, men det gjenstår fortsatt en del før alt er komplett, kvalitetssikret og utrullet i Foretaket. Det må derfor fortsatt tas noe forbehold mht om data er komplett registrert og om systemene er rett satt opp når rapporter trekkes ut og presenteres. Samlet sykefravær for NLSH i perioden februar-juli ligger på rundt regnet 9 %. De siste måneder viser en nedadgående tendens i forhold til starten på HA 4A Kurs/opplæring Det foregår i forskjellig grad løpende opplæring innenfor alle de nevnte underpunkter relatert til HA 4A. Nedenfor er noen av disse punktene kommentert særskilt. HMS grunnkurs Det var satt opp 40 timers HMS grunnkurs våren 2013, men pga lite påmeldte utgikk dette. Det arrangeres nytt grunnkurs i hht. ordinær plan i november 2013 etter valg av nytt AMU og nye verneombud i NLSH. Brannvern Det har vært gjennomført brannvernopplæring i regi av Stab brann og sikkerhet. Opplæringen har vært delt i en teoretisk og en praktisk del. Den teoretiske opplæringen har bestått av en nettbasert teoridel på 5 moduler via norsk brannvernforening (Brannvernskolen). Alle ansatte skal i forkant av praktisk øvelse ha gjennomført denne opplæringen. For deltakelse og gjennomføring av praktisk slukkeøvelse er status som følger: Rønvik: 58 deltakere Sentrum: 339 deltakere Vesterålen: 80 deltakere Lofoten: Øvelse gjennomføres fra oktober 2013 Det foregår kontinuerlige møter mellom Docmap brukerstøtte og klinikkadministratorer. Docmap Særskilt opplæring er gitt til ansatte og ledere i hele Foretaket i forbindelse med utfasing av gammelt papirbasert system for å melde hendelser knyttet til skader på personell i tjeneste. Styresak 95/13 Møtedato: 7. november

4 E-læring Det er opprettet nettverk som i samarbeid med det kliniske miljøet skal prioritere hvilke nye e- læringspakker som skal utarbeides samt lage plan for det videre arbeidet i Helseforetaket. Forflytningsteknikk Arbeid med å planlegge opplæring i forflytningsteknikk er i oppstartsfase og gjøres i samarbeid med BHT. Opplegget skal i første omgang prøves ut i sengeposter ved Medisinsk klinikk i Bodø. Lederopplæring Programmet Leder i Nordlandssykehuset er nylig gjennomført for et kull med ca. 20 deltakere. I tillegg gjennomføres opplæring av ledere basert på spesifikke tema/utvalgte fagområder relatert til generell drift og i forbindelse med gjennomføring av prosjekt. HA 5A: Meldekultur Det pågår et kontinuerlig arbeid innefor ulike områder med å forbedre meldekultur i Foretaket. Rapporter/oversikter om utvikling på ulike områder blir gitt regelmessig til AMU/styret. HA 6A: DSB Det er gjennomført tilsyn fra DSB, , hvor det ble avdekket 5 avvik og 4 anmerkninger innenfor de områder som ble vurdert i løpet av tilsynet. Svarfrist for lukking av avvik ble satt til Arbeid for å lukke avvikene er iverksatt og svarbrev fra NLSH ble sendt innen fristen. I svarbrevet ber NLSH om en utsettelse av frist for lukking av avvik nr.4, til HA 7A: Stoffkartotek Det er ikke innhentet status for oppdatering av klinikkenes/stabsavdelingenes stoffkartotek. Tiltak under HA 3D, oppgradering av innhold og bruk av stoffkartoteket, er foreløpig ikke gjennomført. HA 8A: HR- dag Som følge av økonomisk innstramming og arbeid med etablering av ny HR avdeling er denne aktiviteten ikke iverksatt. HA 1B: Bedriftshelsetjenesten Se eget notat fra Hemis som illustrerer status for gjennomføring av denne delen av HMS-planen. HA 2B: Byggeprosjektet Se eget hovedkapittel nedenfor mht denne delen av HMS-planen. HA3 B: IA- avtalen Partene sentralt har gjennomført et arbeid med evaluering av IA-avtalen. Det er ikke gjort lignende evaluering internt for NLSH. Det er noe usikkerhet om hva som vil bli videreført/gitt av sentrale føringer for arbeid med sykefravær og inkluderende arbeidsliv fra Gjennom høsten 2013 og vinter 2014 vil HR-avdelingen arrangere flere samlinger der fokus på sykefraværsarbeid vil være sentralt. HR-sjef inviterer ledere, tillitsvalgte og verneombud til undervisning og dialog rundt aktuelle problemstillinger og system/metoder for oppfølging av sykemeldte og reduksjon/forebygging av sykefravær. HA 4B: Internrevisjon Det pågår kontinuerlig arbeid med internrevisjon både på klinikk og foretaksnivå. Nærmere oversikt over dette vil bli presentert for styret som egen sak. HA 5B: Ledelsens gjennomgang Er gjennomført for 2012/2013 og tidligere behandlet som styresak Styresak 95/13 Møtedato: 7. november

5 HA 6B: Ytre miljø Prosjektet for å miljøsertifisere Foretaket etter ISO pågår med egen prosjektleder. Det er nettopp besluttet at presertifisering skal skje i løpet av høsten HA 2C: Personskader Fra 1. september ble muligheten til å melde skade på personell på papir faset ut. Alle slike meldinger skal nå skje i avviksmodulen i Docmap. I den forbindelse har det vært arrangert opplæring for ansatte, ledere og verneombud i Vesterålen, Lofoten, Bodø sentrum og Rønvik. HA 3C: Stillingsbeskrivelser Tiltaket er foreløpig ikke videreført fra der det stoppet opp i HA 6C: Orden HMS-seksjonen har mottatt flere meldinger relatert til problemer i forhold til inneklima og opplever at dette vil være en krevende utfordring så lenge utbyggingen i Sentrum pågår. Samtidig vet vi at inneklimaproblematikk ikke bare kan knyttes til utbyggingen. Gamle bygg og ventilasjonsanlegg som ikke oppfyller dagens standard er noe av bakgrunnen for at sykehuset bygges om. Sett bort fra god ventilasjon er ryddighet, renhold og temperatur de viktigste faktorer for å sikre et godt inneklima. Meldinger til HMS-seksjonen viser at det i store områder av sykehuset er problemer relatert til ryddighet, som igjen vanskeliggjør tilstrekkelig renhold. Vi har mye å hente på bedring av inneklima dersom vi klarer å gjennomføre anbefalte tiltak på dette området. Dette krever fokus fra alle i hele linjestrukturen i Foretaket. HA 7C: Tilsyn kjemikalier Tiltak er gjennomført for å lukke avvik og brev er sendt Fylkesmannen med anmoding om lukking av avviket. HA 1D: HMS-strategi Arbeidet med revidering av HMS-strategien er utsatt for å kunne knytte den til Helse Nords strategiske arbeid på dette området samt til den nye HR-avdelingen og arbeidet med ny HR-strategi for NLSH. HA 2D: Gravide arbeidstakere Etter gjennomføring av en forberedende fase med innsamling av informasjon mv., er tiltaket utsatt for en ny vurdering i forbindelse med neste rullering av HMS-planen. HA 3D: Stoffkartotek Tiltaket er ikke påbegynt i nevneverdig grad. Deler av Foretaket har et betydelig etterslep på vedlikehold av struktur og innhold i kartoteket og mangler kunnskap om bruk av stoffkartoteket, spesielt knyttet til risiko- og substitusjonsvurderinger. Travelhet og knapphet på ressurser har ført til nedprioritering av dette arbeidet for deler av Foretaket. Den planlagte oppgraderingen må likevel være på plass både i forbindelse med miljøsertifiseringen som pågår og som element i å lukke avvik fra Arbeidstilsynet vedrørende inneklima. HA 4D: Intern beredskapsplan Beredskapsplanen på HF nivå for Bodø (Sentrum) og Lofoten er oppdatert. Det gjenstår et arbeid for å fullføre oppdateringen av beredskapsplaner for Bodø (Rønvik) og Vesterålen. Med bakgrunn i ROS-analysen fra SafeTec, må alle planene revideres etter denne. Dessuten kreves det at interne beredskapsplaner nedover i organisasjonsnivåene oppdateres. Det gjøres samtidig et arbeid for å forbedre UMS-systemet (system for varsling/innkalling av personell ved katastrofer) for Nordlandssykehuset og gjøre det mer brukervennlig. Styresak 95/13 Møtedato: 7. november

6 ROS-analyse vedrørende security i sykehuset viser at vi har forbedringsområder, og det gjøres arbeid for å bedre security på alle 4 hovedlokalisasjoner. HA 4D: AKAN Et vesentlig arbeid er gjennomført for å oppdatere prosedyrer relatert til AKAN i NLSH. Pga mye arbeid med innføring av ny personalportal, har arbeidet for å ferdigstille dette blitt satt på vent. Status HMS-handlingsplan NLSH sentrum relatert til utbyggingsprosjektet 2013 HA1: kommunikasjon Det gjennomføres ukentlige fremdriftsmøter. Tiltaket får positive tilbakemeldinger fra deltakere fra klinikkene. HMS- meldinger brukes aktivt for å varsle organisasjonen og spesielt berørte klinikker/avdelinger når tiltak som kan påvirke driften skal gjennomføres. Tilbakemeldinger viser at det har vært en bedring i bruken av HMS-meldinger. I tillegg samarbeider brukerkoordinator fra Senter for utbygging og Støtte utbygging tett, samt gjennomfører brukermøter med enheter som blir direkte berørt av utbyggingen. Det kan være en utfordring å få sendt ut HMS-varsel, samt gjennomført brukermøter i god nok tid. Dette som følge av kompleksiteten i byggeprosjektet og kapasiteten hos brukerkoordinator og Støtte utbygging. Utførelsen av arbeidet til Støtte utbygging og brukerkoordinator fra Senter for utbygging har vesentlig betydning for utbyggingen og gjennomføringen av den daglige driften av sykehuset. Det har ikke vært gjennomført allmøte i Auditoriet våren Det oppleves en bedring av informasjon ut til berørte ansatte i organisasjonen. Men kommunikasjon er en løpende utfordring. Det er mye som skjer i helseforetaket, og det kan være en utfordring å klare å holde seg orientert, samt klare å orientere alle involverte til en hver tid. Hovedverneombudet bruker sine møter med klinikkverneombud og lokale verneombud aktivt for å informere om status i byggeprosjektet. I den forbindelse har HMS-rådgiver, Støtte utbygging og representant fra utbygging vært invitert og deltatt på møtene ved flere anledninger. Byggesidene på intranettsiden Pulsen oppdateres og utvikles kontinuerlig. Behov for å lage papirbaserte nyhetsbrev på aktuelle saker relatert til byggeprosjektet vurderes fortløpende og er under utvikling. Opprettelsen av vakttelefon for melding av problemer og avvik anses å være et meget viktig tiltak. Støtte utbygging er bindeledd mellom utbygging og drift, jobber også ad hoc og løser daglig problemer som oppstår. Arbeidet med å utarbeide samordningsrutine er utfordrende. Denne skal dekke alle involverte i en meget komplisert prosess. Selv om ikke en skriftlig rutine er laget, er det i løpet av det siste året etablert møtearenaer i regi av Senter for utbygging der flere av foretakets støtte- og hjelpefunksjoner deltar. Dette muliggjør dialog, informasjonsutveksling og samarbeid mellom utbygging og daglig drift. HA2: Ryddig og rent hus Styresak 95/13 Møtedato: 7. november

7 Det kommer tilbakemeldinger om at samarbeidet mellom renhold og utbygging/entreprenør fungerer godt. Det er en tett dialog mellom alle aktørene, og det er viktig at denne opprettholdes gjennom byggeperioden. I tillegg har ass. byggeleder bygg en tett oppfølging av det som omfatter renhold og ryddighet i områder som ligger tett inn mot den daglige driften. Ellers henvises det til beskrivelsen under HA 6C: Orden tidligere i dette notatet. HA3: Arbeidsmiljø Vernerunder som tiltak for løpende overvåking av arbeidsmiljøet gjennomføres hver 14. dag. Det har vært noe uregelmessig deltakelse fra klinikkene på disse. Funksjonaliteten til vernerunden er avhengig av engasjement og deltakelse fra klinikkene. Tilbudet anses som viktig og er planlagt videreført med håp om større deltakelse fra klinikkene etter som byggeprosjektet stadig vil påvirke flere enheter på tvers av klinikkgrenser. Behovet for bistand fra og bruk av bedriftshelsetjenesten har vært merkbart økende med de stigende utfordringer knyttet til byggeprosjektet. Vesentlige deler av dette gjelder kartlegging/risikovurdering av inneklima, men også kartlegging av arbeidsbelastninger som følge av endring i arbeidsoppgaver pga utbyggingen. Melding av avvik relatert til byggeprosjektet skjer gjennom direkte kontakt til Støtte utbygging for saker som krever tiltak raskt. Dessuten skal vernerunden kunne være mottaker av avvik. Det er et løpende fokus på meldekultur i forskjellige fora relatert til byggeprosjektet, blant annet i HVO sine møter med verneombudene, i vernerunden og i fremdrifts-/informasjonsmøtene hver mandag. Der oppfordres ansatte og ledere til å melde avvik i avvikssystemet i Docmap. Støy har vært, er og vil fortsatt være en arbeidsmiljøutfordring i forbindelse med ombyggingen og renoveringen. Det har vært jobbet for å finne headsett med støydemping til bruk spesielt for ansatte som har konsentrasjonsarbeid og mye arbeid relatert til telefonsamtaler i områder med mye støy. Det har til nå vært vanskelig å finne adekvat utstyr som oppfyller de kravene vi ønsker innenfor en akseptabel økonomisk ramme. HA5: Risikovurderinger Vi har fortsatt store utfordringer med å gjøre kartlegginger og risikovurderinger på en ideell måte mht omfang, metode, gjennomføring av tiltak og dokumentasjon. Kompleksiteten vedrørende dette kommer tydelig frem i rapporten og pålegget fra Arbeidstilsynet. HA6: opplæring av håndverkere Det er betydelige utfordringer relatert til HMS i skjæringspunktet mellom sykehusdriften og byggegropen, og det er behov for ekstraordinær opplæring av håndverkere relatert til de spesielle forholdene med arbeid i og i nærheten av sykehus. Behovet for slik opplæring ventes å bli forsterket, spesielt når renoveringen av AB-fløyen starter. Til nå er det ikke iverksatt ekstra opplæring i forhold til dette. HA7 Brannsikkerhet og HA8 beredskap for utbygging Ved overtakelse av nye arealer vil det bli gjennomført egne øvelser før byggene blir tatt i bruk. Arbeid med forberedende øvelser relatert til dette er startet. HA9 Avfallshåndtering Det har ikke vært meldt avvik relatert til avfallshåndteringen i forbindelse med byggeprosjektet. Som følge av et arbeid med å koble sammen gammel og ny kulvert, har man vært nødt til å stenge transportvei i kjeller og laget midlertidige løsninger for levering av både søppel, klær og mat. Dette har samlet sett gått bra uten store avvik sett i forhold til de store utfordringene for de involverte. Styresak 95/13 Møtedato: 7. november

8 Statusrapport NLSH per Denne handlingsplanen inngår som en del av den totale avtalen mellom Nordlandssykehuset HF og Hemis as. Handlingsplanen beskriver og spesifiserer de tiltak, aktiviteter og prosjekter som Hemis as skal gjennomføre for Nordlandssykehuset (NLSH) i den ovennevnte perioden. 1. Handlingsplan overordnet. Overordnede tiltak og aktiviteter: HA Aktivitet Beskrivelse Gjennomføres innen HA-1 Deltakelse i AMU Deltakelse i AMU-møter. Ca. 10 møter per år à ca. 3 timers varighet inkl. forberedelser. Ansvarlig ved Hemis as Løpende Trond L. Status per Pågår, OK HA-2 Oppfølgingsmøter Fast oppfølgingsmøte med personalsjef og hovedverneombud (+ evt. annet aktuelt fagpersonale) 1 gang hvert halvår med status og oppdatering i det pågående arbeidet, samt avklaring og igangsetting av nye aktiviteter iht. handlingsplanen. Løpende Trond L. Pågår, OK Hver møte beregnes til ca. 2 timer. HA-3 Deltakelse i KVAM-grupper Delta i KVAM-gruppenes arbeid i foretaket. Arbeidet koordineres sammen med de enkelte klinikksjefene. Løpende Arnfinn Gundersen Ikke iverksatt. Møteplaner for KVAM-gruppemøtene oversendes Hemis. 1

9 HA-4 Oppfølging etter arbeidsmiljøkartlegginger Bistå NLSH med planlegging, oppfølging og iverksetting av tiltak etter gjennomførte arbeidsmiljøkartlegginger. Løpende Trond L. Utført. Ambulansetjenesten sone 2. Dette for å sikre at behov som avdekkes følges opp med tiltak. Omfang og form på bistand avtales nærmere i hvert tilfelle. HA-5 Årsrapport Utarbeidelse av årsrapport som oppsummerer de tiltak og aktiviteter som er utført for NLSH i HA-6 Administrasjon Administrasjon, overordnet koordinering av avtalen, løpende registreringer, møter med kunden m.m Trond L. Løpende Trond L. Utført Pågår, OK. Fellestjenester og tiltak for hele foretaket: HA Aktivitet Beskrivelse Gjennomføres innen HA-7 Bistand til Delta på dialogmøte 1, samt bistå NLSH med Løpende oppfølging av vurdering av aktuelle attføringstiltak for sykefravær, personer med attføringsbehov. herunder dialogmøter og I denne tjenesten vil følgende aktiviteter inngå: attføringsbistand Deltakelse på dialogmøte 1. Deltakelse i aktuelle møter vedr attføring ved NLSH. Delta i møter med NAV og andre etter behov. Samhandling med NLSH egen IAkoordinator. Ansvarlig ved Hemis as Arnfinn Gundersen Status per Pågår, OK 2

10 Kontakt med og oppfølging av enkeltpersoner/saker, herunder møter, telefonkonsultasjon, rådgivning, arbeidsplassbesøk, kontakt med nærmeste leder, eval. av tiltak m.m. NLSH evaluerer løpende sin arbeidsmetodikk ift attføringsarbeidet. Hemis kan således bli involvert i attføringsarbeidet også i andre former enn det som er presentert ovenfor. HA-8 Bistand ifm krisehåndtering, debriefing og lederstøtte ved alvorlige hendelser. Bistå NLSH med krisehåndtering, debriefing for personell som utsettes for alvorlige hendelser eller sterke psykiske påkjenninger og lederstøtte i forbindelse med dette. Bistand ytes etter behov, ut fra så vel kapasitetsmessige som kompetansemessige vurderinger. Løpende Arnfinn Gundersen Bistand utført løpende etter behov. HA-9 AKAN-bistand Bistå NLSH med nødvendig oppfølging av ansatte med rus- og avhengighetsproblemer. Løpende Arnfinn Gundersen Etter behov I denne tjenesten vil følgende aktiviteter kunne inngå: Deltakelse i aktuelle møter vedr AKAN ved NLSH. Ved behov gjennomføre forelesning om forebyggende AKAN-arbeid i AMU og evt. andre fora. Råd & veiledning, telefonkonsultasjoner med ledere, AKAN-kontakter, kollegaer mm. Oppfølging av eventuelle enkeltpersoner som har rusmiddelproblemer. Evt. henvisning til andre institusjoner. 3

11 HA-10 Tuberkulosekontroll Gjennomføre tuberkulosekontroll og oppfølging av ansatte i risikogrupper. Tjenesten vil omfatte: Prøvetaking (mantoux). BCG-vaksinering. Viderehenvisn. til røntgen thorax/lungespes. Utarbeidelse av nødvendig dokumentasjon. Løpende Gerd Furfjord (tjenesten utføres av Vaksineklinikken ved Berit Evjenth) Etter behov. Gjennomføring: Planlagt taking og avlesning av prøver, samt evt. setting av BCG gjennomføres hos Vaksineklinikken. Prøvetaking gjøres på avtalte tidspunkt. Avlesning og evt. vaksinering foretas etter gjeldende retningslinjer. Henvisninger etter behov. Annen bistand etter behov. HA-11 Oppfølging av stikkskader. Bistå NLSH med oppfølging av stikkskader iht. etablert system. Registrering og dokumentasjon av alle mottatte skademeldinger i pasientjournal. Sluttsvar / legeerklæring etter avsluttet oppfølging sendes til den ansatte med kopi til personalkontoret og Enhet for smittevern. Løpende Gerd Furfjord (tjenesten utføres av Vaksineklinikken) Pågår, OK. Etter behov og avtale, settes også vaksine (posteksponeringsprofylakse) ifm. stikkskadeoppfølgingen. Statistikk/rapport sendes til NLSH etter nærmere avtale. 4

12 HA-12 Oppfølging av MRSA. Bistå NLSH med gjennomføring av MRSAscreening/testing av personell som iht. helseog sosialdirektoratets forskrift er i risikogruppen. Tjenesten vil omfatte: Prøvetaking. Oppfølging av prøveresultater. Evt. sanering ved positive prøver. Videre tiltak/henvisninger. Løpende Gerd Furfjord (tjenesten utføres av Vaksineklinikken ved Berit Evjenth) Etter behov. Det er utarbeidet egne kvalitetssikringsrutiner for denne tjenesten i samsvar med forskrifter og retningslinjer. HA-13 Vaksinasjon Gjennomføre vaksinering av NLSH s personell i følgende grupper: - Personell med pasientkontakt - Laboratoreiepersonell - Renholdere - Andre etter avtale Løpende Gerd Furfjord (tjenesten utføres av Vaksineklinikken ved Berit Evjenth) Pågår, OK. Rutiner m.m. avklares og samordnes nærmere med NLSH v/smittervernenheten. HA-14 Måling av gasser Gjennomføre måling av gasser på avtalte enheter i NLSH, herunder: - Anestesi. - Operasjon - Intensiv, overvåkning og oppvåkn. - Kvinne/barn-klinikken (fødestuer) - Målepunkter innenfor de ulike områdene, samt andre avklaringer vedrørende målefrekvens og omfang gjøres løpende både ut fra status, måleresultater, andre funn m.m. Løpende Rebecca Thuv- Jenssen Pågår, OK. 5

13 Målingene utføres i utgangspunktet med en frekvens på ca. hvert andre år, dersom det ikke foreligger særskilte grunner til annen frekvens HA-15 Analyse av årsakssammenhenger sykefravær Bistå klinikkene ved NLSH med gjennomføring av analyse av årsakssammenhenger knyttet til sykefravær. Analysene skal danne grunnlag for og gi NLSH ytterligere informasjon om hvilke tiltak som gir de mest målbare resultatene ift sykefraværsarbeidet, samt legge grunnlag for en bedre målretting av de tiltak NLSH skal anvende i sykefraværsoppfølgingen. Løpende Trond L. Ikke igangsatt. Formen på bistand, utvelgelse og avklaring av omfang gjøres i samråd med den enkelte klinikksjef og personalsjefen ved NLSH. Etter behov, kan det utarbeides nærmere beskrivelser eller prosjektplaner med innhold, milepeler og rammer for prosjektet. HA-16 Omstillingsbistand Bistå sykehuset i pågående omstillingsprosesser og være en samtalepartner og rådgiver overfor lederne i klinikker under omstilling. Løpende Trond L. Etter behov. Herunder kan arbeidet bestå i: Være rådgiver for ledere i håndteringen av omstillingsprosesser og ivaretakelse av personell som blir/kan bli berørt av omstillingen. 6

14 Være samtalepartner og rådgiver overfor personell som trenger oppfølging og bistand i omstillingsprosessen. Avholde møte med ledere som omfattes av omstillingen og orientere om hvilken bistand Hemis kan yte i dette arbeidet. HA-17 Annen bistand Annen bistand i enkeltsaker som ikke inngår i de forutgående HA, herunder for eksempel: Bistand til ikke planlagte saker/hendelser som oppstår Bistand i oppfølgingen av tiltak som fremkommer som resultat av andre HA. Arbeidsplassbesøk/-kartlegginger Oppfølging/uformelle samtaler med ansatte der dette anses nødvendig. Konfliktbistand. Debriefingssamtaler med personell som har vært utsatt for alvorlige hendelser eller sterke psykiske påkjenninger. Annen bistand etter avtale. Det er etablert retningslinjer/praksis for hvem som kan bestille denne tjenesten hos Hemis og for hvilke typer problemstillinger som kan involvere Hemis. Løpende Etter behov Pågår, mange enkeltsaker. HA-18 Register ifm biologiske eksponeringer Bistå NLSH med opprettelse, drift og vedlikehold av register over personell som har vært eksponert for biologiske faktorer i smitterisikogruppe 3 og 4, jfr. bestemmelsene i forskrift om biologiske faktorer, 18. Løpende Gerd Furfjord Pågår, har tatt tid å komme i gang. 7

15 HA-19 Kurs i forflytnings- og arbeidsteknikk HA-20 Bistand ifm byggeprosess. NLSH skaffer oversikt over personell i smitterisikogruppe 3 og 4, samt type eksponeringer og leverer dette til Hemis. Gjennomføre kurs i forflytnings- og arbeidsteknikk for personell som har tunge fysiske belastninger i sitt arbeid, f.eks. pleiepersonell, portører og andre. Anslått varighet ca. 3 timer per gruppe på opp til ca 10 deltakere. Med basis i problemstillinger som kommer frem under kursene, kan også etterfølgende rådgivning og oppfølging utføres etter nærmere avtale. I tillegg til bistand som fremgår av punkt HA-15, bistå NLSH med oppfølging av helse-, miljø- og sikkerhetsutfordringer som følge av den pågående byggeprosessen, herunder blant annet: - Eksponeringer som kan gi økt helserisiko for personell (støy, støv, vibrasjoner m.m.) - Økte fysiske belastninger og tyngre arbeid som følge av midlertidige løsninger. - Økte psykososiale belastninger og stress som følge av byggearbeider. - Målinger og kartlegginger for å dokumentere nivåer på støy, støv og andre forurensninger i arbeidsatmosfæren. - Vurderinger knyttet til sikkerhet på områder hvor det foregår kombinert ombygging og drift. Løpende Erna Wangsvik Planlegging og igangsetting pågår. Løpende Gerd Furfjord Pågår. 8

16 HA-21 Arbeidshelsesamtale Nattarbeidere Gjennomføring av arbeidshelsesamtale med personer som arbeider vesentlige deler av sin stilling på natt, ved alle avdelinger i foretaket Rebecca Thuv- Jensen (HMSrådgiver) Utført. HA-22 Ergonomiopplæring Nordlandssykehuset oversender liste over personer som omfattes av dette innen de enkelte avdelinger. Samtalen gjennomføres med HMS-rådgiver, og det gjøres evt. henvisning til lege, fysioterapeut m.m. ved behov. Det utarbeides egen rapport etter gjennomførte samtaler som sendes oppdragsgiver. Gjennomføre generell ergonomiopplæring for ansatte i NLSH. Opplæringen skjer i åpne grupper med forelesninger av ca 2 timers varighet. Det settes opp et avtalt antall grupper på avtalte datoer ila Praktiske forhold, sted m.m. avklares nærmere. Det kan gjøres bruk av underleverandører på enhetene i Lofoten og Vesterålen. Løpende Erna Wangsvik Delvis igangsatt. HA-23 Grunnkurs HMS for ledere og verneombud. Gjennomføre Grunnkurs i HMS for ledere og verneombud ved NLSH. Det gjennomføres 1 stk kurs over 5 dager for anslagsvis (maks) deltakere Trond L. Utsatt til november -13. Praktiske forhold, kurslokale m.m. drøftes og avklares i samarbeid med oppdragsgiver. 9

17 Tiltak på klinikk-, avdeling- eller enhetsnivå: HA-24 Senter for drift og eiendom. Personellet ved Senter for drift og eiendom i Bodø, Lofoten og Vesterålen håndteres som egne bedrifter med egen serviceavtale av typen Grunnpakke. Til serviceavtalen utarbeides separate handlingsplaner som er tilpasset ønsker og behov på teknisk avdeling. Separat handlingsplan utarbeides. Gerd Furfjord (HMS-rådgiver) Følges opp. Det bør foretas særskilt oppfølging av personell som arbeider med vann og avløp, samt evt. asbesteksponert personell iht gjeldende forskrifter. Det utarbeides separat handlingsplan for personellet i Senter for drift og eiendom. HA-25 Renholdere Det er etablert en egen serviceavtale av typen Grunnpakke for renholdsavdelingen ved NLSH. Det utarbeides separate handlingsplaner for personellet i renholdsavdelingen. NLSH besørger ansatteoversikt for personellet, anslagsvis 25 personer. Løpende Gerd Furfjord Følges opp. HA-26 HR-/HMS-dag i Lofoten og Vesterålen Bistå NLSH i gjennomføringen av HR-/HMSdag, anslagsvis 1 gang per halvår. Program, tema for dagene, arbeidsfordeling m.m. avtales nærmere. Løpende Trond Ikke igangsatt. HA-27 Risiko ifm. blanding av cytostatika ved NLSH. Bistå med kartlegging av hvor det foretas blanding av cytostatika i NLSH, samt vurdere risikoforholdene knyttet til utførelsen av dette arbeidet. Vurdere og foreslå tiltak for å håndtere risiko Gerd Furfjord I tidlig startfase. 10

18 HA-28 Risiko ifm. bruk av formalin ved NLSH. Bistå med kartlegging av hvor det brukes formalin i NLSH i, samt vurdere risikoforholdene knyttet til utførelsen av dette arbeidet. Vurdere og foreslå tiltak for å håndtere risiko Gerd Furfjord I tidlig startfase. HA-29 Kartlegging av risiko og arbeidsforhold i Portørtjenesten Gjennomføre kartlegging av arbeidsforhold, arbeidsmiljø og risiko ved Portørtjenesten i avd. Sentrum. Arbeidsmetode m.m. drøftes nærmere med oppdragsgiver Trond L. Pågår. Andre prosjekter: - Arbeidsmiljøkartlegging DPS Andenes Kartlegging av arbeidsmiljøforhold ved DPS Andenes Personalsamling. Lederrådgivning. Jan. 13 Trond L. Utført - Arbeidsmiljøkartlegging DPS Stokmarknes, allm.psyk Kartlegging av arbeidsmiljøforhold ved allm.psyk. avd, DPS Stokmarknes. Personalsamling. Lederrådgivning. Mars 13 Trond L. Utført - Arbeidsmiljøkartlegging PHRklinikk, D-post Kartlegging av arbeidsmiljøforhold ved D- posten. Mars 13 Asbjørn Førde Utført. - Bistand ifm. pålegg A.tils inneklima/h3 Div. bistand ifm. lukking av pålegg etter tilsyn fra Arbeidstilsynet. Trond L. Pågår. 11

19 - Bistand ifm. pålegg A.tils Ambulansetjen. Div. bistand ifm. lukking av pålegg etter tilsyn fra Arbeidstilsynet Trond L. / Gerd Furfjord Pågår - Arbeidsmiljøkartlegging Kirort pol.klin Kartlegging av arbeidsmiljøforhold ved kirurgisk-ortopedisk poliklinikk April -13 Asbjørn Førde / Gerd Furfjord Utført - Legekontroller personell H3. Tilbud om legetimer til personell ved H3 som opplevde behov for helsekontroll. Juni 13 Bernt Markussen Utført Øvrige avdelinger/enheter: For andre/øvrige avdelinger/enheter er det p.t. ikke definert separate aktiviteter/tiltak ut over de foretaksovergripende tiltakene. Evt. nye tiltak kan avtales og legges til denne handlingsplanen etter hvert som behovene oppstår. Bruk av underleverandører: Hemis as har inngått samarbeidsavtaler med underleverandører i Lofoten og Vesterålen. Disse er hhv. Vest Lofoten HMS BA på Leknes og HMS Senteret i Vesterålen AS på Sortland. Hemis as vil tilstrebe å bruke underleverandørene til oppdrag som er av en slik art at dette er gjennomførbart. Alle bestillinger av oppdrag fra avdelingene skal rettes til Hemis as, uavhengig av om selve leveransen blir utført av Hemis direkte eller av underleverandører. Dette av hensyn til etablerte rutiner mellom Hemis og NLSH. 12

Styresak 33/2012 Orienteringssak: Handlingsplan for bedriftshelsetjenesten 2012

Styresak 33/2012 Orienteringssak: Handlingsplan for bedriftshelsetjenesten 2012 HMS-seksjonen Styresak 33/2012 Orienteringssak: Handlingsplan for bedriftshelsetjenesten 2012 Saksbehandler: Per-Ingve Norheim Saksnr.: 2008/4257 Dato: 7.05.2012 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Handlingsplan

Detaljer

Styresak 64-2014 Orienteringssak: HMS-handlingsplan 2014 for NLSH

Styresak 64-2014 Orienteringssak: HMS-handlingsplan 2014 for NLSH Direktøren Styresak 64-2014 Orienteringssak: HMS-handlingsplan 2014 for NLSH Saksbehandler: Gry Dahl Saksnr.: 2009/490 Dato: 10.06.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg, ref.: AMUsak

Detaljer

HMS-HANDLINGSPLAN FOR NLSH 2012, kategori A: løpende/rutinemessige/faste/årlige aktiviteter Sist revidert 10.05.2012

HMS-HANDLINGSPLAN FOR NLSH 2012, kategori A: løpende/rutinemessige/faste/årlige aktiviteter Sist revidert 10.05.2012 HMS-HANDLINGSPLAN FOR NLSH, kategori A: løpende/rutinemessige/faste/årlige aktiviteter Sist revidert 10.05. HA 1A: AMU Sikre at alle ansatte i NLSH har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø HA 2A: Info/drøfting

Detaljer

HMS-HANDLINGSPLAN for NLSH Sentrum relatert til utbyggingsprosjektet 2013 (versjon 26.03.2013) Mål/Hensikt Problemstilling/Funn/Sak

HMS-HANDLINGSPLAN for NLSH Sentrum relatert til utbyggingsprosjektet 2013 (versjon 26.03.2013) Mål/Hensikt Problemstilling/Funn/Sak HA 1: Kommunikasjon Sikre kommunikasjon En gang vår og mellom daglig drift og en gang høst. Utbygging Sikre at berørte linjeledere settes i stand til å planlegge, iverksette tiltak og innrette driften

Detaljer

HMS-HANDLINGSPLAN FOR NLSH 2013, kategori A: løpende/rutinemessige/faste/årlige aktiviteter Sist revidert 11.04.2013

HMS-HANDLINGSPLAN FOR NLSH 2013, kategori A: løpende/rutinemessige/faste/årlige aktiviteter Sist revidert 11.04.2013 HMS-HANDLINGSPLAN FOR NLSH 2013, kategori A: løpende/rutinemessige/faste/årlige aktiviteter Sist revidert 11.04.2013 HA 1A: AMU Sikre at alle ansatte i NLSH har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø HA 2A:

Detaljer

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som er avtalt skal gjennomføres for det aktuelle

Detaljer

Bakgrunn I denne saken fremmes forslag til HMS-handlingsplan for NLSH HF 2013 basert på prosedyre PR21122.

Bakgrunn I denne saken fremmes forslag til HMS-handlingsplan for NLSH HF 2013 basert på prosedyre PR21122. HMS-seksjonen AMUsak nr. 19/2013 HMS-handlingsplan 2013 for NLSH Saksbehandlere: Lena Rolandsen og Per-Ingve Norheim Saksnr.: 2009/490 Dato: 11.04.2013 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: HMS-handlingsplan

Detaljer

Godkjent av:

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.1.4 Samarbeidsplan mellom den enkelte virksomhet og bedriftshelsetjenesten/hms/po-senteret Utgave: 0.00 Skrevet av: VB/KY Gjelder fra: 01.01.2013 Godkjent av: Dok.type: Generelt

Detaljer

Rapport 2015 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF

Rapport 2015 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF Rapport 2015 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF Dette dokumentet inneholder kun rapportering. Utfyllende tekst finnes i dokumentet Overordnet handlingsplan

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Avdeling Agder Barstølveien 34 4636 Kristiansand Søgne kommune v/ Inga Fjeldsgaard Rådhusveien 1 4640 Søgne Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Kristiansand,

Detaljer

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som

Detaljer

Styresak 34/2012 Orienteringssak: Arbeidsmiljø og strategi for å få ned sykefravær

Styresak 34/2012 Orienteringssak: Arbeidsmiljø og strategi for å få ned sykefravær HMS-seksjonen Styresak 34/2012 Orienteringssak: Arbeidsmiljø og strategi for å få ned sykefravær Saksbehandler: Per-Ingve Norheim Saksnr.: 2008/3602 Dato: 11.05.2012 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg:

Detaljer

Styresak 57-2015 Orienteringssak: HMS-handlingsplan 2015 for NLSH

Styresak 57-2015 Orienteringssak: HMS-handlingsplan 2015 for NLSH Direktøren Styresak 57-2015 Orienteringssak: HMS-handlingsplan 2015 for NLSH Saksbehandler: Steinar Vaag Saksnr.: 2009/490 Dato: 11.05.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg, ref.:

Detaljer

Protokoll fra AMU-møte onsdag 19. mars kl. 09.00 11.00 Store møterom administrasjonen/telestudio Ve/Lo

Protokoll fra AMU-møte onsdag 19. mars kl. 09.00 11.00 Store møterom administrasjonen/telestudio Ve/Lo Protokoll fra AMU-møte onsdag 19. mars kl. 09.00 11.00 Store møterom administrasjonen/telestudio Ve/Lo Arbeidsgivers representanter Til Vararepresentanter Til stede stede Direktør Paul M Strand Forfall

Detaljer

FIRM konferanse 25. August 2013

FIRM konferanse 25. August 2013 FIRM konferanse 25. August 2013 VAKSINERING/ SMITTEVERN I BEDRIFTER HMS-rådgiver/ helsesøster Gerd Marie Furfjord BEDRIFTSHELSETJENESTENS GRUNNLAG Grunnlaget for vårt arbeid er Arbeidsmiljølovens 3-3,

Detaljer

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Kristiansund videregående skole

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Kristiansund videregående skole Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Kristiansund videregående skole Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter

Detaljer

Protokoll fra AMU-møte Fredag 20. mars 2015 kl. 09.00 11.00 Store møterom administrasjonen/telestudio Ve/Lo

Protokoll fra AMU-møte Fredag 20. mars 2015 kl. 09.00 11.00 Store møterom administrasjonen/telestudio Ve/Lo Protokoll fra AMU-møte Fredag 20. mars 2015 kl. 09.00 11.00 Store møterom administrasjonen/telestudio Ve/Lo Arbeidsgivers representanter: Til stede Vararepresentanter: Til stede Direktør Paul M Strand

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 2.2.2010 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 2.2.2010 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 2.2.2010 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Molde Frænaveien 16 6415 Molde Bedriftsnavn: Møre og Romsdal fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: HSAMU, Hovedverneombud Årsrapport

Detaljer

Verne- og helsepersonale (under revisjon) Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid, Internkontroll

Verne- og helsepersonale (under revisjon) Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid, Internkontroll 1 Spesifikke kvalitetskrav til bedriftshelsetjenesten (BHT) Bransjetilpasset for hotell- og restaurantbransjen Landsforening/Bransje: Bedrift:.. Denne sjekklisten skal gi arbeidsgiver et grunlag for å

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse * Hva er bedriftshelsetjeneste(bht)? - lov og forskrift * Hvorfor BHT? - forebygge og overvåke arbeidsmiljø og arbeidshelse * Hvordan

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Arbeidstidsbestemmelser rapportering og oppfølging

SAKSFREMLEGG. Arbeidstidsbestemmelser rapportering og oppfølging SAKSFREMLEGG Sak 26/12 Arbeidstidsbestemmelser rapportering og oppfølging Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 27.9.2012 Saksbehandler: Heidi Magnussen Arkivsak: 11/2797-30 Arkiv: 251 Innstilling

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune

Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune Hjelp24 as Møre og Romsdal Fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: Hovedvernombud, SAMU Stamina HOT Nordmøre og Romsdal Frænaveien 16 6415 Molde Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Stiklestad skole Dato: 19.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 12.02.2008 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 12.02.2008 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom 12.02.2008 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet Revisjon av HMS-systemet ved Dato: Til stede: Referent: 1. Igangsette HMS-arbeidet Leder starter arbeidet Informasjon til alle ansatte om hva som skal skje Oppgavene fordeles Ansattes plikt til å delta

Detaljer

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Forebygge Tilrettelegge Oppfølging Mål 94 % Nærvær - Øke fokus på jobbnærværet Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt

Detaljer

SYKEFRAVÆR. STATISTIKK OG OPPFØLGING

SYKEFRAVÆR. STATISTIKK OG OPPFØLGING Styresaknr. 34/07 REF: 2007/000294 SYKEFRAVÆR. STATISTIKK OG OPPFØLGING Saksbehandler: Kerstin Thoresen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: AMU-sak: Sykefravær. Statistikk og oppfølging Saksbehandlers kommentar:

Detaljer

Erfaringer og kunnskap. Snorre Nordstrand og Edle Utaaker. Arbeidstilsynet

Erfaringer og kunnskap. Snorre Nordstrand og Edle Utaaker. Arbeidstilsynet Erfaringer og kunnskap Snorre Nordstrand og Edle Utaaker Mål for revisjonene i sykehusene Styrket partssamarbeid i sykehusene Styrket systematisk og forebyggende HMS-arbeid i sykehusene Økt forståelse

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03.

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03.2013 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Presentasjon ----------------------------------

Presentasjon ---------------------------------- Presentasjon ---------------------------------- Hvem er vi? Vestoppland Bedriftshelsetjeneste ble etablert i 1982 på Dokka Felles bedriftshelsetjeneste som eies av medlemsbedriftene Ca 323 medlemsbedrifter

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Enighet mellom XX kommune og Nordlandssykehuset helseforetak om partenes ansvar for

Detaljer

SAK NR 028 2011 BRUDD PÅ ARBEIDSTIDSBESTEMMELSENE I ARBEIDSMILJØLOVEN VEDTAK:

SAK NR 028 2011 BRUDD PÅ ARBEIDSTIDSBESTEMMELSENE I ARBEIDSMILJØLOVEN VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 01.04.11 SAK NR 028 2011 BRUDD PÅ ARBEIDSTIDSBESTEMMELSENE I ARBEIDSMILJØLOVEN Forslag til VEDTAK: 1. Styret ser alvorlig på bruddene på Arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

Styringssystem og internkontroll i SSHF

Styringssystem og internkontroll i SSHF Arkivsak Dato 18.01.2012 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.01.2012 Sak nr 008-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Styringssystem og internkontroll

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200 ÅS KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Sak 13/09 MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 10.11.2009 kl. 1200 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre

Detaljer

Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste

Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste Bra kontornettverk i Møre og Romsdal Hjelp24 HMS er landets største landsdekkende leverandør av HMS/BHT tjenester Hjelp24 i Møre og Romsdal

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. april 2015 Saksbehandler: Direktør pasientsikkerhet og kvalitet Vedlegg: Utrykt vedlegg Arbeidsmiljøårsrapport 2014 SAK 31/2015 ARBEIDSMILJØÅRSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 16.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 27.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Cathrine Louise Holme tlf 416 00 414 Trøgstad Kommune v/rådmann Postboks 34 1861 TRØGSTAD TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Bakgrunn: Varsel om pålegg, Arbeidstilsynets God Vaktkampanje har avdekket avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser.

Bakgrunn: Varsel om pålegg, Arbeidstilsynets God Vaktkampanje har avdekket avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser. Samsvar mellom oppgaver og ressurser legers situasjon, spesielt assistentlegene Bakgrunn: Varsel om pålegg, Arbeidstilsynets God Vaktkampanje har avdekket avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/4204-4 Arkiv: 441 Sakbeh.: Andreas Hellesø Sakstittel: ORGANISERING AV BEDRIFTSHELSETJENESTEN I ALTA KOMMUNE

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/4204-4 Arkiv: 441 Sakbeh.: Andreas Hellesø Sakstittel: ORGANISERING AV BEDRIFTSHELSETJENESTEN I ALTA KOMMUNE Saksfremlegg Saksnr.: 08/4204-4 Arkiv: 441 Sakbeh.: Andreas Hellesø Sakstittel: ORGANISERING AV BEDRIFTSHELSETJENESTEN I ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget Formannskapet

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Gjennomgå arbeidsplanene i Nordlandssykehuset HF og iverksette nye planer i samsvar med planlagt aktivitet igjennom året

Utviklingsprosjekt: Gjennomgå arbeidsplanene i Nordlandssykehuset HF og iverksette nye planer i samsvar med planlagt aktivitet igjennom året Utviklingsprosjekt: Gjennomgå arbeidsplanene i Nordlandssykehuset HF og iverksette nye planer i samsvar med planlagt aktivitet igjennom året Nasjonalt topplederprogram Kerstin Thoresen Bodø, november 2011

Detaljer

Sak 51/13 Vedlegg 2. Oversikt over eksterne tilsyn 1. tertial 2013.

Sak 51/13 Vedlegg 2. Oversikt over eksterne tilsyn 1. tertial 2013. Sak 51/13 Vedlegg 2 Oversikt over eksterne tilsyn 1. tertial 2013. Det er i 1. tertial gjennomført tilsyn fra fire eksterne tilsynsmyndigheter, hvorav en er gjennomført med innsending av rapport. Det vises

Detaljer

Det fremmes med dette forslag til løsning på følgende områder:

Det fremmes med dette forslag til løsning på følgende områder: 1 av 11 HMS-avdelingen 23.10.2015 Notat Til: Arbeidsmiljøutvalgene ved NTNU, HiST, HiG og HiÅ Kopi til: Fra: Signatur: Arbeidsgruppe HR Personaltjenester og HMS ABH Samordning av systematisk HMS-arbeid

Detaljer

Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet

Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet KURS ATV-VGO Om tilsynet Arbeidstilsynets nasjonale tilsynssatsing 2009 og 2010.

Detaljer

Styresak 34-2015 Oppfølging av internrevisjon Henvisninger og ventelister i Nordlandssykehuset HF -Internrevisjonsrapport nr.

Styresak 34-2015 Oppfølging av internrevisjon Henvisninger og ventelister i Nordlandssykehuset HF -Internrevisjonsrapport nr. Direktøren Styresak 34-2015 Oppfølging av internrevisjon Henvisninger og ventelister i Nordlandssykehuset HF -Internrevisjonsrapport nr. 02-2013 Saksbehandler: Terje Svendsen/Beate Sørslett Saksnr.: 2014/2318

Detaljer

VARSEL OM PÅLEGG, SYKEHUSKAMPANJEN GOD VAKT! TIL UBALANSE MELLOM OPPGAVER OG RESSURSER

VARSEL OM PÅLEGG, SYKEHUSKAMPANJEN GOD VAKT! TIL UBALANSE MELLOM OPPGAVER OG RESSURSER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 SYKEHUSET ØSTFOLD FREDRIKSTAD Postboks 16 1603 FREDRIKSTAD VARSEL OM PÅLEGG, SYKEHUSKAMPANJEN

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.4.2007 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.4.2007 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Grete B. Åsvang, tlf. 75 51 29 47 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.4.2007 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Vedlegg 1 Oversikt over lukkede pålegg

Detaljer

HMS-regelverket og Ptils rolle

HMS-regelverket og Ptils rolle Ptils rolle Ptils mandat og rolle innebærer tilsyns- og veiledningsaktiviteter rettet mot virksomhetenes systematiske og forebyggende arbeid med sykefravær og tilrettelegging. Dette gjøres hovedsakelig

Detaljer

Årsrapport 2007 for Nordre Land Kommune

Årsrapport 2007 for Nordre Land Kommune Land Bedriftshels edriftshelsetj tjenes neste VEIEN TIL HELSE ELSE,, MILJØ M OG SIKKERHE IKKERHET, M Til IK-perm Til Nordre Land Kommune v. Inger Berit Heimdal 2870 DOKKA Årsrapport 2007 for Nordre Land

Detaljer

Delprosjekt i Kvalitetskommuneprogrammet i Nordre Land kommune 2009-2011. Prosjektplan Fravær-Nærvær

Delprosjekt i Kvalitetskommuneprogrammet i Nordre Land kommune 2009-2011. Prosjektplan Fravær-Nærvær Prosjektplan Fravær-Nærvær Delprosjekt i Kvalitetskommuneprogrammet i Nordre Land kommune 2009-2011 1 Prosjektplan Fravær-Nærvær Kvalitetskommuneprogrammet i Nordre Land kommune 1. MÅL OG RAMMER...3 1.1

Detaljer

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Møtedato: 1. juni Arkivnr.: 2011/308-44/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 24.5. Styresak 65-/3 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Bakgrunn Det

Detaljer

SAKSTIHEL: Omorganisering av HMS og etablering av BHT-funksjon ved UiO

SAKSTIHEL: Omorganisering av HMS og etablering av BHT-funksjon ved UiO UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETSDIREKTØREN Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: V-sak 5 Møtenr. 2/2011 Møtedato: 01.03.11 Notatdato: 22.02.11 Arkivsaksnr.:

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF HENSIKT Å gi retningslinjer for hvordan en skal sikre drift av enhetene i Sykehusapotek Nord HF i situasjoner hvor bemanningen er for lav pga. uforutsett fravær,

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ARBEIDSMILJØSEKSJONEN (AMS) OG SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 2009

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ARBEIDSMILJØSEKSJONEN (AMS) OG SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 2009 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ARBEIDSMILJØSEKSJONEN () OG SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Forebygge yrkesrelaterte Inkluderende arbeidsliv (IA) - Delta i ressursgruppe for IA i Svein-Erik Inset Ifølge møteplan helseplager/

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

1b()_--N. for. Amli kommune. Arendal 07.02.14

1b()_--N. for. Amli kommune. Arendal 07.02.14 1b()_--N stamina",* Åmli Kommune v/ Terje Beruldsen II for Amli kommune Arendal 07.02.14 Årsrapporten er en oppsummering av de tjenester Stamina bedriftshelsetjeneste (Hjelp24HMS) har bistått Åmli kommune

Detaljer

AKAN. Retningslinjer for forebygging og håndtering av rus og avhengighetsproblematikk (AKAN-retningslinjer)

AKAN. Retningslinjer for forebygging og håndtering av rus og avhengighetsproblematikk (AKAN-retningslinjer) Vedlegg 3 AKAN Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk Retningslinjer for forebygging og håndtering av rus og avhengighetsproblematikk (AKAN-retningslinjer) 1.0 Innledning AKAN

Detaljer

Status Helse Finnmark sitt arbeid med å lukke avvik- Arbeidstilsynets rapport God Vakt.

Status Helse Finnmark sitt arbeid med å lukke avvik- Arbeidstilsynets rapport God Vakt. Administrasjonen Arbeidstilsynet Att: Seniorinspektør Alf Bratteng Postboks 343 9305 FINNSNES Deres ref. 2005/12090 Helse Finnmark HF 15.03.07 Status Helse Finnmark sitt arbeid med å lukke avvik- Arbeidstilsynets

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste for Forsvarsbygg Utleie Markedsområde Viken

Bedriftshelsetjeneste for Forsvarsbygg Utleie Markedsområde Viken Rammeavtale Bedriftshelsetjeneste for Forsvarsbygg Utleie Markedsområde Viken KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III Ytelsesbeskrivelse INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Generell orientering om rammeavtalen... 3 1.2. Generelt

Detaljer

Styresak 69-2015 Orienteringssak - Informasjonssikkerhet

Styresak 69-2015 Orienteringssak - Informasjonssikkerhet Direktøren Styresak 127- Orienteringssak - informasjonssikkerhet Saksbehandler: Alisa Larsen Saksnr.: /1426 Dato: 08.12. Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Utdrag av systemoversikt

Detaljer

Avvik med ref. lov. avvik

Avvik med ref. lov. avvik Rapportering av etter eksterne til Helse Sør-Øst,.halvår 2, Vestre Viken HF 9.. Rød skrift = 2 Helse Pasientrettighetsloven Helsepersonelloven Spesialisthelsetjenesteloven Lov om psykisk helsevern Smittevernloven

Detaljer

Eksterne tilsyn. Saksbehandler: Maj-Britt Aarnes Hvammen Tilsyn gjennomført 2.tertial 2013. Tilsyns- og revisjons myndighet

Eksterne tilsyn. Saksbehandler: Maj-Britt Aarnes Hvammen Tilsyn gjennomført 2.tertial 2013. Tilsyns- og revisjons myndighet Eksterne tilsyn Saksbehandler: Maj-Britt Aarnes Hvammen Tilsyn gjennomført 2.tertial 2013 Tilsyns- og revisjons myndighet Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Helseavdelingen Tilsynsobjekt Avvik / anmerkninger

Detaljer

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer.

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Ski kommune Postboks 3010 1400 SKI VEDTAK OM PÅLEGG Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009,

Detaljer

Handlingsplan bedriftshelsetjenesten 2015 Arendal kommune Agder Arbeidsmiljø

Handlingsplan bedriftshelsetjenesten 2015 Arendal kommune Agder Arbeidsmiljø Handlingsplan bedriftshelsetjenesten 2015 Arendal kommune Agder Arbeidsmiljø HANDLINGSPLAN Handlingsplanen utarbeides i tråd med Arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter. Agder Arbeidsmiljø skal ha

Detaljer

Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg

Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg Seniorinspektør Alf Bratteng Arbeidstilsynet Nord-Norge alf.bratteng@arbeidstilsynet.dep.no Tlf: 78 95 44 88 Mob: 950 55 551 1 Disposisjon 1. Aktuelle lover, forskrifter,

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. april 2013 Saksbehandler: Direktør kvalitet og pasientsikkerhet Vedlegg: Arbeidsmiljøårsrapport 2012 SAK 29/2013 ARBEIDSMILJØÅRSRAPPORT 2012 Forslag

Detaljer

PROTOKOLL. fra drøftingsmøte i henhold til Hovedavtalens 30 og 31 mellom Nordlandssykehuset HF og foretakstillitsvalgte. Navn Navn Tilstede Forfall

PROTOKOLL. fra drøftingsmøte i henhold til Hovedavtalens 30 og 31 mellom Nordlandssykehuset HF og foretakstillitsvalgte. Navn Navn Tilstede Forfall BODØ PROTOKOLL fra drøftingsmøte i henhold til Hovedavtalens 30 og 31 mellom Nordlandssykehuset HF og foretakstillitsvalgte 18. Mars 2014 Kl 11.00 15.30 Møterom: Store og lille møterom Y-fløy Fra arbeidsgiver:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - Fjellhamar skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Fjellhamar skole i Lørenskog kommune 14.10.2010.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - Fjellhamar skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Fjellhamar skole i Lørenskog kommune 14.10.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 21.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 2. etg. Økonomiavdelingen. 01.02.2011 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 2. etg. Økonomiavdelingen. 01.02.2011 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 2. etg. Økonomiavdelingen. 01.02.2011 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

Prosjektplan Medarbeiderundersøkelse UiS 2011

Prosjektplan Medarbeiderundersøkelse UiS 2011 Kristinelundveien 6 Havnegata 20 Pb. 3190 Elisenberg 7010 Trondheim 0268 Oslo E-post: sensus@sensus.no Web: www.sensus.no Tlf: 40 00 58 96 Prosjektplan Medarbeiderundersøkelse 2011 Roller Navn Telefon

Detaljer

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE 1 PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE Utarbeidet: Januar 2005 Neste oppdatering: Januar 2006 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen 2 INNHOLD 1. ADMINISTRATIV DEL Innledning

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 25.11.11

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 25.11.11 Sykehuset Innlandet HF Styremøte 25.11.11 SAK NR 085 2011 ARBEIDSTILSYNETS TILSYNSRAPPORT VEDRØRENDE OVERHOLDELSE AV REGLENE OM ARBEIDSTID I ARBEIDSMILJØLOVENS KAPITTEL 10 REVIDERING AV HANDLINGSPLAN FOR

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar plan for interne revisjoner 2014 til etterretning. 2. Styret ber om at det rapporteres

Detaljer

Styresak 69-2015 Orienteringssak - Informasjonssikkerhet

Styresak 69-2015 Orienteringssak - Informasjonssikkerhet Direktøren Styresak 69- Orienteringssak - Informasjonssikkerhet Saksbehandler: Alisa Larsen Saksnr.: /1426 Dato: 05.06. Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Fremdriftsplan Bakgrunn I

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Nes kommune v/rådmann Postboks 114 2151 Årnes TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE Vi viser

Detaljer

Inneklima og helse, orientering til kommunestyret 25 mars 2010. Max Jenssen personalsjef

Inneklima og helse, orientering til kommunestyret 25 mars 2010. Max Jenssen personalsjef Inneklima og helse, orientering til kommunestyret 25 mars 2010 Max Jenssen personalsjef Bakgrunn Deltakere 11 mars 2010 Arbeids- og miljømed.avd UNN (AMA) Fra Harstad kommune: Jan Vilis Haanes, avd.leder/avd.overlege

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDARBEIDSMILJØUTVALGET

REFERAT FRA HOVEDARBEIDSMILJØUTVALGET REFERAT FRA HOVEDARBEIDSMILJØUTVALGET Sted: Vestre Viken HF, Wergelandsgate 10 Dato: 9. desember 2013 Tilstede: Arbeidstakerrepresentanter: Hilde Arnesen (leder) Harald Baardseth (vara for Nina Sandsbakk)

Detaljer

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold 1. Innledning... 1 1.1 Målsetting... 1 1.2 Roller og ansvar... 1 2.

Detaljer

Rapportering av avvik etter tilsyn i Sørlandet sykehus HF 2. tertial 2014 (Oppdatert 1401.2015)

Rapportering av avvik etter tilsyn i Sørlandet sykehus HF 2. tertial 2014 (Oppdatert 1401.2015) Vedlegg til styresak 009-2015 Rapportering av etter i Sørlandet sykehus HF 2. tertial 2014 (Oppdatert 1401.2015) Åpne etter i 2012 Tilsynsmyndighet Lovområde for legemiddelverk Arbeidset Kommunalt brannvesen

Detaljer

Møteinnkalhng. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 07-09. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget. Møtested: Kommunestyresalen. Dato: 27.05.2015.

Møteinnkalhng. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 07-09. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget. Møtested: Kommunestyresalen. Dato: 27.05.2015. Møteinnkalhng nestleder Christianne Stroop Nore og Uvdal kommune 21. mai 2015 telefon 41550860 eller e-post, christianne.stroop(änore-oq-uvdal.kommune.no Hvis du ikke kan møte melder du i fra til møteleder

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver

NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver Myndighetene stiller følgende særskilte virkemidler til disposisjon for partene i IA-arbeidet i den nye IA-avtalen NAV arbeidslivssenter skal videreutvikles og fortsatt

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hoppern skole, Moss kommune 18.05.09.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hoppern skole, Moss kommune 18.05.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 23.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ida Aagaard tlf 468 13 986 Moss Kommune Postboks 175 1530 MOSS Att. Rådmann TILSYNSRAPPORT HOPPERN SKOLE Vi viser til tilsyn

Detaljer

DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID. (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016

DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID. (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016 DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016 januar 2015 Rev.nr.1.0 Erstatter plan av oktober 2012 Utarbeidet av Norsk Biokraft AS

Detaljer

God Vakt! Resultater og tiltak

God Vakt! Resultater og tiltak God Vakt! Resultater og tiltak Helse Midt-Norge 13. juni v/ prosjektleder Målene i God Vakt God Vakt skal føre til reduksjon i de belastninger som bidrar mest til arbeidsrelaterte skader og sykdommer i

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV 2011 2014 1 Innholdsfortegnelse: 1. Ansvar og organisering HMS-organisering ved HiST s 5 Oversikt over antall verneombud og verneområder

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Møte nr. A/11 Dato: 27. oktober 2011 Tid: 12.30 Sted: P46, rom 308

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Møte nr. A/11 Dato: 27. oktober 2011 Tid: 12.30 Sted: P46, rom 308 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Møte nr. A/11 Dato: 27. oktober 2011 Tid: 12.30 Sted: P46, rom 308 Tilstede: Hovedverneombud Nils Gunnerød Høgskolelærer Ellen Krogstad

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 22. april 2010 Dato møte: 29. april 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør Medisin og helsefag Vedlegg: 1) Framdriftsplan Oslo Universitetssykehus

Detaljer

- arbeidsmiljø og sikker utførelse av arbeid, - forebygging av helseskader - vern av ytre miljø mot forurensning og riktig behandling av avfall

- arbeidsmiljø og sikker utførelse av arbeid, - forebygging av helseskader - vern av ytre miljø mot forurensning og riktig behandling av avfall HMS-revisjon 2014 Internkontroll HMS ved HiOA Internkontroll HMS er hjemlet i Internkontrollforskriften (Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter) og er definert som de

Detaljer

Kravspesifikasjon Rammeavtale for bedriftshelsetjeneste (BHT tjenester) Ref: 12/3367

Kravspesifikasjon Rammeavtale for bedriftshelsetjeneste (BHT tjenester) Ref: 12/3367 Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Rammeavtale for bedriftshelsetjeneste (BHT tjenester) Ref: 12/3367 Side 1 av 7 Innhold 1 Organisering av oppdraget... 3 2 Beskrivelse av anskaffelsens tjenesteinnhold... 3 3

Detaljer

Lover og forskrifte som gjelder for virksomheter i Barn og ungesektoren ( skoler, oppvekstsentre, barnehage, Huset og Barn og unge tjenesten)

Lover og forskrifte som gjelder for virksomheter i Barn og ungesektoren ( skoler, oppvekstsentre, barnehage, Huset og Barn og unge tjenesten) VEDLEGG HMS plan - Barn og unge sektoren 1 Handlinger / tiltak som utføres årlig eller jevnlig gjennom året Lover og forskrifte som gjelder for virksomheter i Barn og ungesektoren ( skoler, oppvekstsentre,

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 24. april 2014 Saksbehandler: Direktør pasientsikkerhet og kvalitet Vedlegg: Arbeidsmiljøårsrapport 2013 SAK 25/2014 ARBEIDSMILJØÅRSRAPPORT 2013 Forslag

Detaljer

Bakgrunn I denne saken fremmes forslag til HMS-handlingsplan for NLSH HF 2012 basert på prosedyre PR21122.

Bakgrunn I denne saken fremmes forslag til HMS-handlingsplan for NLSH HF 2012 basert på prosedyre PR21122. HMS-seksjonen AMUsak nr. 26/2012 HMS-handlingsplan 2012 for NLSH Saksbehandler: Per-Ingve Norheim Saksnr.: 2009/490 Dato: 10.05.2012 Dokumenter i saken som trykte vedlegg: HMS-handlingsplan for NLSH 2012

Detaljer