Sak 51/13 Vedlegg 2. Oversikt over eksterne tilsyn 1. tertial 2013.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 51/13 Vedlegg 2. Oversikt over eksterne tilsyn 1. tertial 2013."

Transkript

1 Sak 51/13 Vedlegg 2 Oversikt over eksterne tilsyn 1. tertial Det er i 1. tertial gjennomført tilsyn fra fire eksterne tilsynsmyndigheter, hvorav en er gjennomført med innsending av rapport. Det vises til vedlagte skjema som synliggjøres alle eksterne tilsyn som er gjennomført i perioden, samt status på tidligere tilsyn hvor avvik ikke er lukket. Når det gjelder tilsyn hvor det ikke er mottatt skriftlig tilbakemelding fra tilsynsmyndighet følges det opp med kontakt med aktuell myndighet. Forbedringsarbeidet starter opp uavhengig av skriftlig rapport, da sluttmøte etter tilsyn gir en oppsummering av funn. A. Tilsyn 1.tertial Statens helsetilsyn Tilsyn med bestemmelse av biologiske markører ved donasjon av humane celler og vev Det ble avdekket ett avvik: Akershus universitetssykehus HF har ikke etablert rutiner for rekvirering, testing og svarrapportering som omfatter donorprøver for alle typer celler og vev som mottas ved Avdeling for tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi. Korrigerende tiltak er iverksatt og tilsyn er avsluttet Tilsyn ved blodbanken Det ble avdekket ett avvik Akershus universitetssykehus HF følger ikke opp samhandling og kommunikasjon internt i helseforetaket, og mellom blodbanken og eksterne samarbeidsparter. Dette fører til at helseforetaket har mangelfull oversikt over om blod og blodkomponenter har rett kvalitet ved transfusjon, og at helseforetaket har mangelfull dokumentasjon for utførte transfusjoner. Manglende oppfølging fører til at helseforetaket ikke har full oversikt over om utlevert blod er av rett kvalitet og faktisk er transfundert til pasient. Tilbakemelding for å rette avvik sendt innen fristen. Det er videre utbedt ytterligere dokumentasjon, denne er sendt 29.april. Tilsynsmyndighet vil etter mottatt etterspurt dokumentasjon vurdere om tilsynet kan avsluttes. Barne- og ungdomsklinikken Tilsynsmyndighet anmodet om opplysninger med bakgrunn i mediaoppslag om opplysninger om arbeidsforhold. Det er, etter at dokumentasjon er innsendt og det har vært møte, ikke funnet grunnlag for pålegg Sentralvaskeriet Tilsynet hadde fokus på hvordan Sentralvaskeriet jobber med å forebygge og varig redusere risikoen for at arbeidstakere blir syke eller skadet av eksponering for hørselskadelig støy. Varsel er gitt varsel om pålegg: Verneombud opplæring Støy - kartlegging og risikovurdering Dersom det gis pålegg, vil frist settes til Branntilsyn Det er gjennomført tre tilsyn innen psykisk helsevern og to innen somatisk virksomhet. Totalt er det avdekket ett avvik og fem anmerkninger. Avvik er lukket og tilsyn avsluttet. Når det gjelder anmerkninger blir det vanligvis ikke bedt om tilbakemelding med tiltak, unntak her er

2 etter tilsyn gjennomført på Nordbyhagen 17.desember Brannvesenet ga tilbakemelding på at de ikke anser at sykehuset har levert tilfredsstillende dokumentasjon av effekten av iverksatte/foreslåtte tiltak i forhold til overbelegg ved sengepostene og vil under det varslede branntilsyn verifisere påpekte anmerkninger. Dato for tilsyn ble endret til Etter tilsyn og verifikasjon ble det fra sykehusets side foretatt en oppsummering av tiltak som sammen med dokumentasjon ble oversendt tilsynsmyndighet. Brannvesen har gitt svar på at dette er en tilfredsstillende tilbakemelding på tilsynsrapport. Effekt av tiltakene vil brannvesen verifisere ved nytt tilsyn høsten Rapport etter tilsyn er ikke mottatt ved utgangen av 1.tertial B. Tilsyn som ikke er avsluttet Det har vært arbeidet for å lukke pålegg gitt etter oppfølging av samtykkebehandling av (Rammesøknaden gnr.113, bnr.1, nybygget). Det er i den forbindelse utarbeidet en omfattende handlingsplan som foretaket rapporterer tilbake til på. Etter tilsyn og sykehusets tilbakemeldinger hvor det fremgår intensivering av arbeid med å lukking av pålegget, gjentok pålegget, men med ny frist for gjennomføring satt til Sykehuset har bedt om utsatt frist for gjennomføring til i brev datert , mens ansatte representanter ønsket fristen utsatt til Ny frist for gjennomføring er satt til C. Tilsyn som er avsluttet Det har vært fokusert på påleggene gitt som følge av s kampanje God Vakt!. I eget pålegg om mulig helseskadelig ubalanse mellom oppgaver og ressurser er det iverksatt flere tiltak. I tillegg er det en partssammensatt gruppe som gir råd og innspill til hvilken arbeidsmetodikk Ahus skal benytte. Siste statusrapportering er det gitt pr Endelig påleggsfrist er satt til Rapportering er gitt og tilsynsmyndighet har meddelt at påleggene er oppfylt. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Ved tilsyn i oktober 2012 ble det avdekket to avvik Opplæring i sikker bruk av elektromedisinsk utstyr er mangelfullt dokumentert og systematisert Elektroavdelingen følger ikke opp egne avvik Det er fremlagte fremdriftsplaner for å lukke avvikene og tilsynsmyndighet aksepterer denne. Lukkingen av avvikene vil bli fulgt opp ved neste revisjon. Det vises for øvrig til etterfølgende tabell.

3 Eksterne tilsyn Saksbehandler: Maj-Britt Aarnes Hvammen Tilsyn gjennomført 1.tertial 2013 Tilsyns- og revisjons myndighet Statens helsetilsyn Tilsynsobjekt Avvik / anmerkninger Frist for tilbakemelding Tilsyn med bestemmelse av biologiske markører ved donasjon av humane celler og vev Det ble avdekket ett avvik Akershus universitetssykehus HF har ikke etablert rutiner for rekvirering, testing og svarrapportering som omfatter donorprøver for alle typer celler og vev som mottas ved Avdeling for tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi Korrigerende tiltak ble iverksatt før frist Kommentarer Avdeling for tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi har iverksatt korrigerende tiltak for å lukke avviket Status i brev datert

4 Tilsyn ved blodbanken Det ble avdekket ett avvik Akershus universitetssykehus HF følger ikke opp samhandling og kommunikasjon internt i helseforetaket, og mellom blodbanken og eksterne samarbeidsparter. Dette fører til at helseforetaket har mangelfull oversikt over om blod og blodkomponenter har rett kvalitet ved transfusjon, og at helseforetaket har mangelfull dokumentasjon for utførte transfusjoner. Manglende oppfølging fører til at helseforetaket ikke har full oversikt over om utlevert blod er av rett kvalitet og faktisk er transfundert til pasient Tilbakemelding for å rette avvik sendt innen fristen. Det er fra Statens helsetilsyn utbedt mer dokumentasjon. Denne er sendt 29.april Det er satt i handlingsplan at interne revisjoner skal være gjennomført innen 1.juli det bes om utsatt frist til 15.september for innsending av tilbakemelding til tilsynsmyndighet, noe tilsynsmyndighet også åpnet for i sitt brev datert Tilsynsmyndighet vil etter mottatt etterspurt dokumentasjon vurdere om tilsynet kan avsluttes. Brev er ikke mottatt pr. 1.tertial 2013 Anmodninger om opplysninger Barne- og ungdomsklinikken Tilsynsmyndighet ba, med bakgrunn i mediaoppslag om opplysninger om arbeidsforhold ved Barne- og ungdomsklinikken. Etterspurt dokumentasjon ble innsendt og det er avholdt møte Oppsummering etter møte mellom og Ahus : Virksomheten er i gang med tiltak for å bedre arbeidsmiljøsituasjonen og mener derfor at det ikke er grunnlag for pålegg om ytterligere tiltak på nåværende tidspunkt. Ikke grunnlag for pålegg

5 Sentralvaskeriet kontrollerte hvordan virksomheten jobber systematisk og forebyggende med helse, miljø og sikkerhet (HMS). Tilsynet hadde fokus på hvordan Sentralvaskeriet jobber med å forebygge og varig redusere risikoen for at arbeidstakere blir syke eller skadet av eksponering for hørselskadelig støy. Varsel om pålegg: Verneombud - opplæring Arbeidsgiver skal sørge for at verneombudet får den opplæring som er nødvendig for å ivareta vervet på en forsvarlig måte Støy - kartlegging og risikovurdering Arbeidsgiver skal kartlegge arbeidstakernes eksponering for støy og vurdere enhver risiko for helse og sikkerhet forbundet med eksponeringen. Hvis Ahus mener at beskrivelsen ikke er korrekt eller har kommentarer til de pålegg og frister som er varslet, ber om skriftlig tilbakemelding senest Det er foreløpig kun gitt varsel om pålegg For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må tilsynsmyndighet innen fristen ha mottatt kopi av risikovurderingen Dersom det gis pålegg, vil frist settes til Riksrevisjonen Forvaltningsrevisjon av produktivitet og effektivitet i sykehus rapport fra DIPS operasjonsplanlegging For året 2012 Besvart innen fristen

6 Brannvesen Lillestrøm DPS Nedre Romerike Det ble ikke avdekket avvik ved tilsynet, men en anmerkning Situasjonskart som viser plassering av brannkummer Det bør finnes et situasjonskart som viser plassering av brannkummer og brannvesenets angrepsveier Da det ikke er avdekket avvik trenger ikke brannvesenet å få tilbakemelding på denne tilsynsrapporten Avdeling for spesialpsykiatri, Lurud Det er avdekket ett avvik og to anmerkninger Mangler ved brannseksjonerende konstruksjoner Anmerkninger: Manglende situasjonsplan Manglende selvlukker på dør mot trapperom Fremdriftsplan levert innen frist. Tilbakemeldingen er tilfredsstillende, hvor prioritering og tidsplan for retting av påpekte avvik og anmerkninger ligger innenfor en akseptabel tidsramme. Det forutsettes i den forbindelse at avviket lukkes i samsvar med fremdriftsplanen Jessheimklinikken DPS, avd. Elvestad Det ble under tilsynet ikke registrert avvik eller anmerkninger i forhold til gjeldende lovverk

7 Akershus universitetssykehus Det ble avdekket 2 anmerkninger Risikovurdering og iverksettelse av tiltak ved overbelegg Brannvernopplæring og øvelser ved tilsyn i desember Tilbakemelding var: "Brannvesenet anser ikke at sykehuset har levert tilfredsstillende dokumentasjon av effekten av iverksatte/foreslåtte tiltak i forhold til overbelegg ved sengepostene. De vil under det varslede branntilsyn verifisere påpekte anmerkninger og vil etter dette vurdere evt. en annen sanksjonsform i form av avviksføringer og videre oppfølging". Brev mottatt fra Nedre Romerike brann- og redningsvesen datert , hvor de anser innsendt dokumentasjon fra Ahus som relevant i forhold til å få en felles forståelse av angjeldende problemstilling. Brannvesenet vil som avtalt komme tilbake i løpet av høsten 2013 for å verifisere at beskrevne tiltak har fått den effekt som er forespeilet fra Ahus. Etter tilsynet ble det sendt en oppsummering med tiltak for å lukke anmerkninger. Akershus universitetssykehus. Tilsynsrapport ikke mottatt ved utgangen av 1.tertial Tilsyn fra tidligere år Kampanje God Vakt!. I eget pålegg om mulig helseskadelig ubalanse mellom oppgaver og ressurser er det iverksatt flere tiltak. I tillegg er det en partssammensatt gruppe som gir råd og innspill til hvilken arbeidsmetodikk Ahus skal benytte Endelig påleggsfrist er satt til Siste statusrapportering er det gitt pr Lukket i brev datert

8 Oppfølging av samtykkebehandling etter AML 18-9 (tidl. 19). Vi har mottatt ett varsel om pålegg. Det er i den forbindelse utarbeidet en omfattende handlingsplan som foretaket rapporterer tilbake til på. Etter tilsyn og sykehusets tilbakemeldinger hvor det fremgår intensivering av arbeid med å lukking av pålegget, gjentok pålegget, men med ny frist for gjennomføring satt til Ny frist for gjennomføring Sykehuset har bedt om utsatt frist for gjennomføring, denne er nå satt til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Ahus Nordbyhagen og Stensby Det ble avdekket to avvik Avvik 1. Opplæring i sikker bruk av elektromedisinsk utstyr er mangelfullt dokumentert og systematisert. Dette er videreføring av samme avvik som etter tilsyn i 2011 Frist for tilbakemelding Tilsynsmyndighet aksepterer de fremlagte fremdriftsplaner for å lukke de to avvikene i brev datert Avvik 2. Elektroavdelingen følger ikke opp egne avvik. Dette er videreføring av samme avvik som etter tilsyn i 2011 Infratek Elsikkerhet AS på vegne av Hafslund Nett AS Kontroll av elektrisk anlegg på Nordbyhagen og Stensby Uke 35, 36 og 37 Det er gjort funn av enkeltstående feil og mangler som er gjort ved verifikasjon av det elektriske anlegg ved Nordbyhagen og Stensby av Infratec i forkant av revisjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Flere av disse funnene var avdekket av Drift & vedlikehold sin egen internkontroll. Avdelingen er i prosess for å lukke disse feil og mangler. Frist for retting Utsatt frist til Bedt om og fått aksept på utsatt frist på ett pkt til

9 Tilsyn/revisjoner som er varslet Statens strålevern Varsel om tilsyn blodbestrålingsanlegg Brannvesen Tilsyn i barnehagene Tilsyn ved Ungdomspsykiatrisk klinikk

Tilsynsrapport. blodbanken i Hammerfest. Helse Finnmark HF

Tilsynsrapport. blodbanken i Hammerfest. Helse Finnmark HF I HELSETILSMIIET tilsyn med sosial og helse Tilsynsrapport blodbanken i Hammerfest Helse Finnmark HF Tilsynsvarsel sendt: 18. januar 2008 Kontaktperson ved blodbanken: Overbioingeniør Inger Roulund Sammendrag

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 25.04.2012 2012/7063 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Øystein Eriksen tlf 905 84 879 CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM

Detaljer

Orientering om Arbeidstilsynets revisjon ved klinikk Hammerfest

Orientering om Arbeidstilsynets revisjon ved klinikk Hammerfest Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/530 Andreas Ertesvåg Hammerfest, 18.8.2015 Saksnummer 63/2015 Saksansvarlig: Vivi Brenden Bech, klinikksjef klinikk Hammerfest Møtedato:

Detaljer

IIAUrA. Tilsyn - NORDRE LAND KOMMUNE ÅPEN OMSORG AVD BOFELLESSKAP. NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA

IIAUrA. Tilsyn - NORDRE LAND KOMMUNE ÅPEN OMSORG AVD BOFELLESSKAP. NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA IIAUrA Arbeidstilsynet VAR DATOVAR 04.02.2014 DERES DATODERES REFERANSE REFERANSE 1 av 5 VAR SAKSBEHANDLER Jan Arne Erlimo, tlf. 99369113 NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA Tilsyn -

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2012 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

ÅRSBERETNING FOR 2012 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF ÅRSBERETNING FOR 2012 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OM HELSEFORETAKET Akershus universitetssykehus HF eies 100 % av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.2001 i forbindelse med at ansvaret for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

PSYKIATRIS KONTROLLKOMMISJON FOR HELGELAND

PSYKIATRIS KONTROLLKOMMISJON FOR HELGELAND Vedlegg 1 ' Moix- o (x ca, PSYKIATRIS KONTROLLKOMMISJON FOR HELGELAND Vedlegg 2 31.03.14 Psykiatrisk Senter Mo i Rana Heigelandssykehuset 8607 Mo i Rana Tilbakemeldin etter tils nsbes k. Kontrollkommisionen

Detaljer

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 8 02.12.2013 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

Styresak 35/2015: Tilsyn og eksterne revisjoner 1. tertial 2015

Styresak 35/2015: Tilsyn og eksterne revisjoner 1. tertial 2015 Styresak 35/2015: Tilsyn og eksterne revisjoner 1. tertial 2015 Møtedato: 26.05.15 Møtested: Mosjøen I denne saken gis en oversikt over eksterne tilsyn og revisjoner i 1.tertial 2015. De enkelte tilsynene

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Arkivsak: 13/156 Møtedato/tid: 02.12.2013, kl. 10:00 Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedeltakere: Oddvar M. Lian, leder John Geir Stølan,

Detaljer

Styresak 79-2012 Internrevisjonsrapport 04/2012: Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord, oppsummering

Styresak 79-2012 Internrevisjonsrapport 04/2012: Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord, oppsummering Møtedato: 21. og 22. juni 2012 Arkivnr.: 2011/246/134 Saksbeh/tlf: Tor Solbjørg, 75 51 29 02 Dato: 8.6.2012 Styresak 79-2012 Internrevisjonsrapport 04/2012: Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord,

Detaljer

- arbeidsmiljø og sikker utførelse av arbeid, - forebygging av helseskader - vern av ytre miljø mot forurensning og riktig behandling av avfall

- arbeidsmiljø og sikker utførelse av arbeid, - forebygging av helseskader - vern av ytre miljø mot forurensning og riktig behandling av avfall HMS-revisjon 2014 Internkontroll HMS ved HiOA Internkontroll HMS er hjemlet i Internkontrollforskriften (Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter) og er definert som de

Detaljer

Møtedato: 28. november 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Namik Resulbegovic, 75 51 29 00 Bodø, 16.11.2012

Møtedato: 28. november 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Namik Resulbegovic, 75 51 29 00 Bodø, 16.11.2012 Møtedato: 28. november 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Namik Resulbegovic, 75 51 29 00 Bodø, 16.11.2012 Styresak 138-2012 Internrevisjonsrapport 07/2010: Internkontroll ved behandling av helseopplysninger

Detaljer

NORDLANDSSYKEHUSET HF Tilsyn 2011 - Oversendelse av rapport fra tilsyn

NORDLANDSSYKEHUSET HF Tilsyn 2011 - Oversendelse av rapport fra tilsyn } S Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Siri Aker, tlf. 23080786 NORDLANDSSYKEHUSET HF lav l 563 8092 BODØ NORDLANDSSYKEHUSET HF Tilsyn 2011 - Oversendelse av rapport

Detaljer

VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr-

VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr- VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO 2010/7402 DERES REFERANSE Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER Helen Bergsvik tlf 90106928 Kristin Austad tlf 97543738 Politidirektoratet v/ Politidirektøren Postboks 8051 Dep

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse av kvalitets- og HMS - systemet ved St. Olavs Hospital 2012

Ledelsens gjennomgåelse av kvalitets- og HMS - systemet ved St. Olavs Hospital 2012 Ledelsens gjennomgåelse av kvalitets- og HMS - systemet ved St. Olavs Hospital 2012 Innhold Arbeidsmiljø Beredskap Brannsikkerhet El - sikkerhet Fysisk sikkerhet Informasjonssikkerhet Matsikkerhet og ernæring

Detaljer

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS VÅR DATO VÅR REFERANSE Side 1 av 22 08.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Grethe Barkve Fredriksen tlf 948 72 394 Oslo kommune v/byrådsavdeling for kultur og utdanning Byrådsavdeling

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.02.15 SAK NR 014-2015 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2015. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.02.15 SAK NR 014-2015 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2015. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.02.15 SAK NR 014-2015 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2015 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar plan for interne revisjoner 2015 til etterretning. 2. Revisjoner på foretaksnivå

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført hos Sandefjord kommune med skoleeier, den 9. september 2010 hvor følgende deltok:

Vi viser til tilsyn gjennomført hos Sandefjord kommune med skoleeier, den 9. september 2010 hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.10.2010 2010/12528 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Conny Bruun tlf 938 95 566 SANDEFJORD KOMMUNE Postboks 2025 3247 SANDEFJORD Att. Rådmannen TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

Malema UTK. Rapport 4/2014. Revisjon av Sykehuset Telemark HF

Malema UTK. Rapport 4/2014. Revisjon av Sykehuset Telemark HF Malema UTK Rapport 4/2014 Revisjon av Sykehuset Telemark HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 18.09. 2014 Rapport nr. 4/2014 Revisjonsperiode april juni 2014 Virksomhet Sykehuset Telemark HF Rapportmottaker

Detaljer

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 10.12.08 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Ansvarsfordeling på området... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Høringssvar fra Asker og Bærum brannvesen og rådmannen... 1 2. KRAV

Detaljer

Risikovurdering Beredskap Kalnes

Risikovurdering Beredskap Kalnes 1 /13 Risikovurdering Beredskap Kalnes Navn Utarbeidet av: Godkjent av Dato Risikovurdering Beredskap Vigdis Velgaard Adm. dir Just Ebbesen 02.12.2013 Kalnes Lene Merete Osvik Revison Versjon 2.1 Velgaard/Osvik

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet 1 av 1 HMS-avdelingen Dato 14.02.2011 Referanse AMU-sak 4/11 Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Fra: AMUs sekretariat Signatur: Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet NTNU mottok

Detaljer

Gjennomføring av revisjonen skal avpasses etter virksomhetens størrelse.

Gjennomføring av revisjonen skal avpasses etter virksomhetens størrelse. Spesifikasjon 3-02-04 REVISJON VIRKSOMHETER Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2014-02-24 Distribusjon: Åpen Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1 HENSIKT OG OMFANG...

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Arkivsak: 14/90 Møtedato/tid: 10.06.2014, kl. 10:00 Møtested: Rådhuset, Lillemøterom Møtedeltakere: Oddvar M. Lian, leder John Geir Stølan, nestleder

Detaljer

Dato dok.: 2.8.2011 Administrerende direktør. Møtedato: 30.08.2011 Vår ref.: 10/05909-41 Postadresse: 1478 Lørenskog

Dato dok.: 2.8.2011 Administrerende direktør. Møtedato: 30.08.2011 Vår ref.: 10/05909-41 Postadresse: 1478 Lørenskog Styresak Dato dok.: 2.8.2011 Administrerende direktør Møtedato: 30.08.2011 Vår ref.: 10/05909-41 Postadresse: 1478 Lørenskog Saksbehandler: Eva Moxness Telefon: +47 02900 Vedlegg: Telefaks: +47 67902140

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 2013/518 13/00093-9/MEP 20. juni 2013

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 2013/518 13/00093-9/MEP 20. juni 2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Norge HF Postboks 6060 9038 TROMSØ Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 2013/518 13/00093-9/MEP 20. juni 2013 Vedtak om pålegg - endelig kontrollrapport-

Detaljer