AÅ rsrapport HMS 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AÅ rsrapport HMS 2013/2014"

Transkript

1 S-sak xx/2014 AÅ rsrapport HMS 2013/2014 Sammendrag Årsrapport HMS skal sammenfatte og synliggjøre HMS-arbeidet for studieåret 2013/2014, trekke opp noen områder hvor høgskolen har utfordringer og foreslå fokusområder for det neste året. HMS-arbeidet i HiOA drives etter prinsippet om kontinuerlig forbedring. I rapporten beskrives tilstanden når det gjelder høgskolens systematiske HMS-arbeid og status for satsingsområdene i 2013/2014. Dernest trekker rapporten opp noen sentrale utfordringer og forslag til satsingsområder for 2014/2015. Utfordringer som trekkes fram i rapporten: - Lederskap og medarbeiderskap - Mangfold og en livsfaseorientert personal- og velferdspolitikk - Utvikling av høgskolens eiendomsmasse Høgskolen vil i det kommende året prioritere konkrete tiltak innen følgende områder: - Roller og samhandling - Fysisk arbeidsmiljø - Psykososialt arbeidsmiljø

2 Innholdsfortegnelse Sammendrag Innledning HiOAs systematiske HMS-arbeid i 2013/ Arbeidsmiljøutvalg og vernetjeneste HMS-systemet Internkontroll HMS Risikofylt arbeid Forebyggende brannvern og el-sikkerhet Inkluderende arbeidsliv, sykefravær og oppfølging av sykemeldte Ulykker, nesten-ulykker og HMS-relaterte avvik Varsling etter arbeidsmiljølovens bestemmelser Kommunikasjon og opplæring Bedriftshelsetjeneste Satsingsområder 2013/2014, oppfølging og status HiOAs HMS-system Roller og samhandling Ytre miljø Utfordringer Lederskap og medarbeiderskap Mangfold og en livsfaseorientert personal- og velferdspolitikk Utvikling av høgskolens eiendomsmasse Satsingsområder for 2014/ Roller og samhandling Fysisk arbeidsmiljø Psykososialt arbeidsmiljø Vedlegg

3 1 Innledning Arbeidsmiljølovgivningen har som formål å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, og et arbeidsmiljø som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. I tillegg skal den sikre trygge tilsettingsforhold, likebehandling og at det legges til rette for nødvendige tilpasninger i arbeidsforholdet ut fra den enkelte arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon. Lovgivningen pålegger oss å sikre dette, blant annet gjennom systematisk og dokumentert forbedringsarbeid innen helse, miljø og sikkerhet (HMS). Arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er hjemlet i arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter. I tillegg stiller Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) krav om hvordan HMS-arbeidet skal planlegges, gjennomføres, dokumenteres og følges opp. Ansvaret for HMS i det daglige ligger til linjeledelsen på alle nivå i organisasjonen, og HMS skal dokumenteres og rapporteres i linjen. God kommunikasjon mellom ledere, tilsatte og verneombud er vesentlig for at høgskolen skal ha et godt arbeidsmiljø. Ledelsen skal årlig foreta en gjennomgang av helse-, miljø og sikkerhetsarbeidet ved høgskolen, for å sørge for at det fortsatt er hensiktsmessig, tilstrekkelig, virker effektivt og bidrar til kontinuerlig forbedring. Gjennomgåelsen skal avklare muligheter for forbedringer og behov for endringer av systemet, se på utfordringer og foreslå satsningsområder i kommende år. Ledelsens gjennomgang gjennomføres som et møte mellom rektor, høgskoledirektør, assisterende høgskoledirektør og Enhet for HMS. Hovedverneombudet er også til stede. Denne rapportens kapitler 2, 3 og 4 danner grunnlaget for gjennomgangen. Rapportens kapittel 5 er de områdene høgskolen ønsker å løfte spesielt frem i det kommende året for å forbedre det samlede arbeidet med helse, miljø og sikkerhet. 3

4 2 HiOAs systematiske HMS-arbeid i 2013/ Arbeidsmiljøutvalg og vernetjeneste Arbeidsmiljøutvalget (AMU) er et samarbeidsutvalg med representanter fra arbeidsgiver og arbeidstakere ved virksomheten. I tillegg deltar bedriftshelsetjenesten og representanter fra Enhet for HMS som også utgjør AMUs sekretariat. AMU skal virke for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og delta i planlegging og organisering av HMS-arbeidet i høgskolen. Det vises ellers til arbeidsmiljøutvalgets egen rapport når det gjelder AMUs arbeid i 2013/2014 (vedlegg 1). Når det gjelder vernetjenesten arbeid, vises det til hovedverneombudets årsrapport (vedlegg 2). 2.2 HMS-systemet Høgskolens HMS-system består av HMS-håndbok med retningslinjer og stoffkartotek med eksponeringsregister. Dette skal danne grunnlag for dokumentert systematisk HMS-arbeid ved HiOA og internkontroll HMS. I tillegg planlegges en verksteds- og laboratoriehåndbok. HMS-håndboken ble tatt i bruk høsten 2013 og er publisert på høgskolens nettsider. Enhet for HMS arbeider kontinuerlig med utvikling og publisering av overordnede HMS-dokumenter. 2.3 Internkontroll HMS Høgskolens interne HMS-revisjon for studieåret 2013/2014 ble gjennomført våren Rapporten ligger vedlagt (vedlegg 3). Høgskolen har ikke hatt tilsyn fra tilsynsmyndighetene på HMS-området i studieåret 2013/ Risikofylt arbeid Høgskolen har en rekke laboratorier og verksteder med farlige maskiner og kjemiske stoffer/produkter som kan medføre helse- brann- eller miljøfare. Enhet for HMS jobber tett ut mot miljøene og gir lederstøtte. Tilsatte har et bevisst forhold til HMS og det jobbes kontinuerlig med utvikling av rutiner på området. Service og vedlikehold av spesialtekniske installasjoner Spesialventilasjon er aktuelt der det oppbevares og brukes kjemikalier og i forbindelse med gass-, støv- eller partikkeldannende arbeid. Høgskolens verksteder og laboratorier er godt utrustet med denne type ventilasjon, men som det påpekes i revisjonsrapporten er det uklarheter når det gjelder ansvar for service og vedlikehold. Dette gjelder også sentralgassanlegg. 4

5 Kjemikalier og eksponeringsregister Høgskolen har hatt et elektronisk stoffkartotek siden Dessverre er det fortsatt ikke tatt fullt ut i bruk i noen av miljøene. Det har også over år vært jobbet for å få redusert antall farlige stoffer. Myndighetskrav rundt bruk av kreftfremkallende og arvestoffskadelige kjemikalier og kjemiske produkter er fortsatt ikke oppfylt. HMS og studenter Studentene omfattes av arbeidsmiljølovens bestemmelser for arbeidstakere og krav til sikkert arbeid når de utfører oppgaver som kan representere fare for liv og helse. De innebærer at de er omfattet av høgskolens systematiske HMS-arbeid når de utfører arbeid i laboratorier og verksteder. Enhet for HMS har jobbet ut mot aktuelle linjeledere for å skape forståelse for det ansvaret de har for studentenes sikkerhet i laboratorier og verksteder. Enhet for HMS samarbeider med Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering når det gjelder HMS-informasjon til studentene. 2.5 Forebyggende brannvern og el-sikkerhet Driftsteknikere foretar som tidligere månedlige kontrollrunder som blir meldt inn til brannvern- og sikkerhetsleder. Feil og mangler som ikke kan avdekkes på stedet blir rettet opp av eksterne firma. Kontroll av elektriske anlegg foretas av Infratek og Hafslund. Feil/mangler som blir meldt inn til Avdeling for eiendom utbedres av det elektroinstallasjonsfirmaet som høgskolen til enhver tid har rammeavtale med. Utbedringsrapporter sendes kontrollinstansene. Driftsleder og driftsteknikere ved studiested Kjeller har gjennomført kurs for «instruert personell» for å kunne utføre begrensede drifts- og vedlikeholdsoppgaver som skifting av sikringer, tilbakestilling av automatiske sikringer, tilbakestilling/resetting av motorvern o.l. på elektriske lavspentanlegg. Tilsvarende kurs planlegges for driftsteknikerne ved studiested Pilestredet høsten Inkluderende arbeidsliv, sykefravær og oppfølging av sykemeldte Avtale om inkluderende arbeidslivs overordnede mål er å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Å finne gode løsninger for dette arbeidet krever godt samarbeid på tvers av organisasjonen, og med de ulike aktørene i oppfølgingsarbeidet. Det er linjeleder som har ansvaret for at tilsatte som er sykemeldte, blir fulgt opp etter gjeldene regler. HR-seksjonene ved fakultetene og Avdeling HR, bistår linjelederne i dette arbeidet. Høgskolen har i studieåret fått 33 tilbakemeldinger fra NAV om manglende oppfølging og varsel om sanksjon. Det viser at ledere fortsatt trenger opplæring på dette feltet, selv om antall tilbakemeldinger fra NAV har gått ned fra året før. God oppfølging av sykmeldte er nødvendig for å holde sykefraværet nede og forhindre utstøting fra arbeidslivet. Bedriftshelsetjenesten (Stamina Helse) har bistått høgskolen i de fleste dialogmøter med sykmeldte arbeidstakere. 5

6 Arbeidsplassen er den viktigste arenaen for forebygging og oppfølging av sykefravær. Fra 1. juli 2014 er regelverket endret for å gjøre sykefraværsoppfølgingen enklere og mer målrettet. Høgskolen ønsker å ha fokus på dette ved å tilby opplæring til ledere og HR-medarbeidere gjennom HiOA-skolen. Partene i arbeidslivet underskrev 4. mars 2014 ny IA-avtale for perioden 4. mars Gjennom Samarbeidsavtalen har Høgskolen i Oslo og Akershus forpliktet seg til å fastsette egne mål for IA-arbeidet tilpasset HiOAs utfordringer, basert på IAavtalens tre delmål. I løpet av høsten 2014/våren 2015 skal et partssammensatt utvalg med representant(er) fra tjenestemannsorganisasjonene og Avdeling HR jobbe med nye delmål. Det totale sykefraværet ved HiOA i studieåret 2013/2014 var: 3. kvartal ,2 % 4. kvartal ,4 % 1. kvartal ,7 % 2. kvartal ,2 % Høgskolen i Oslo og Akershus ligger under landsgjennomsnittet når det gjelder det totale sykefraværet. 2.7 Ulykker, nesten-ulykker og HMS-relaterte avvik For tidsrommet juli juni 2014 er det rapportert inn 22 saker. Tilsvarende tall for foregående år var 26 saker. Avvik på el- og brannsikkerhetsområdet er ikke tatt med i oversikten da disse meldes inn via høgskolens system for driftstjenester. Arbeidsmiljøutvalget drøftet innrapporterte avvik for perioden i sitt møte 8.september 2014 og ba høgskolen intensivere arbeidet med etablering av et elektronisk avvikssystem og sørge for at avvik på el- og brannsikkerhetsområdet blir analysert sammen med øvrige HMS-avvik. Enhet for HMS er allerede i gang med arbeidet for å få på plass et elektronisk avvikssystem på HMS-området. 2.8 Varsling etter arbeidsmiljølovens bestemmelser For å ivareta arbeidsmiljølovens krav om retten til å varsle om kritikkverdige forhold, har høgskolen utarbeidet en varslingsveiledning som er tilgjengelig på høgskolens nettsider. Den beskriver hva man kan varsle om, hvem man skal varsle til, hvordan man varsler og hvordan høgskolen følger opp varslingssaker. For å behandle varslingssaker har høgskolen valgt å opprette en varslingsnemnd med en ekstern jurist som leder. Nemnda skal ha minst to medlemmer i tillegg til leder. Disse utpekes fra gang til gang; én som er organisasjonspsykolog eller psykolog og én som rekrutteres fra vernetjeneste/fagforening ved annet universitet eller høgskole. Det åpnes 6

7 også opp for at nemnda kan utvides med ytterligere fagpersoner dersom det er behov for det. Varslingsnemnda er rådgivende og gir anbefalinger til høgskoledirektøren i den enkelte sak. Enhet for HMS er sekretariat for varslingsnemnda. Varslingsnemda har i studieåret 2013/2014 mottatt tre saker. Etter kartlegging av bakgrunn og grunnlag for varslingen ble den ene av sakene trukket. Nemnda har utarbeidet rapport og gitt anbefalinger til høgskoledirektøren i de to andre sakene. Den ene varslingssaken omhandlet eksamen og karaktersetting; den andre var av mer personalhåndteringsmessig karakter. Erfaringer fra den siste saken understreker behovet for å styrke lederes kompetanse når det gjelder personal- og konflikthåndtering. 2.9 Kommunikasjon og opplæring Enhet for HMS arrangerte grunnopplæring for verneombud, fagforeningstillitsvalgte, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og andre som måtte ha behov for det i sitt arbeid i uke 39 i 2013 og i uke 4 i Enhet for HMS har også holdt tre timers obligatorisk lederopplæringskurs i HMS for alle ledere i HiOA. Enhet for HMS har arrangert risikovurderingskurs, ergonomikurs, førstehjelpskurs, obligatorisk kurs for brukere av stoffkartotek og eksponeringsregister og bidratt med HMS-informasjon til verneombudene og til fakultetene. For å sikre god kontakt og kommunikasjon med HMS-koordinatorer og HR-sjefer, har Enhet for HMS etablert HMS-forum. Det har vært avholdt 6 møter det siste året. Både de som står for den daglige administrative HMS-støtten i fakultet/fellesadministrasjon og Enhet for HMS har stor nytte gjensidig informasjon og erfaringsutveksling Bedriftshelsetjeneste Som undervisningsinstitusjon er høgskolen pålagt å knytte til seg en bedriftshelsetjeneste. Bedriftshelsetjenesten har ikke et selvstendig ansvar for arbeidsmiljøet i virksomheten, men skal være uavhengig, fagkyndig og rådgivende innen forebyggende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, se Arbeidsmiljøloven 3-3 og Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, kapittel 13. Det vises ellers til vedlagte årsrapport fra høgskolens bedriftshelsetjeneste, Stamina Helse (vedlegg 4). 7

8 3 Satsingsområder 2013/2014, oppfølging og status Høgskolens styre vedtok følgende tre fokusområder innen HMS for 2013/2014: - HiOAs HMS-system o Implementering av ny HMS-håndbok i fellesadministrasjonen og fakultetene o Fortsette utvikling av rutinebiblioteket med retningslinjer, fellesprosedyrer og veiledninger i tett samarbeid med miljøene. Dette vil pågå i hele o Utvikling av en felles laboratorie- og verkstedshåndbok som grunnlag for sikkert arbeid i alle laboratorier og verksteder. Arbeidet skal skje i nært samarbeid med enhetene og planlegges ferdig høsten o Utvikling av elektroniske løsninger for høgskolens HMS-system med etablering av et samlet elektronisk system på HMS-området som også omfatter et elektronisk avvikssystem. - Roller og samhandling o Konkret og obligatorisk opplæring av ledere innen alle HMS-relaterte områder o Opplæring av verneombud og tjenestemannsrepresentanter med vekt på økt felles kunnskap om arbeidsmiljø- og fagforeningsarbeid. Det skal legges vekt på hvordan god rolleforståelse og samhandling kan bidra i utviklingen av arbeidsmiljøet. o Tilsatte skal gis økt kunnskap om de ulike aktørenes roller og ansvar i HMSarbeidet, dessuten innsikt i hvordan den enkelte tilsatte selv kan medvirke i arbeidsmiljøarbeidet. - Ytre miljø o Avdeling for Eiendom vil det neste året prioritere området: Avfallshåndtering og kildesortering (herunder farlig avfall) med spesiell vekt på merking av avfallsutstyr og på kildesortering. Avdeling for eiendom vil satse på bedre informasjon både fysisk ute i miljøet og på nettsider. Avdelingen legger opp til et nærmere samarbeid med nåværende rammeleverandør Norsk Gjenvinning for blant opprettelse av miljøstasjoner i hvert eget bygg, og med våre utleiere med hensyn miljøstasjoner på utearealene. 3.1 HiOAs HMS-system Det vises til punkt 2.2 som omhandler utvikling av HMS-systemet og det systematiske HMS-arbeidet. Utvikling av et elektronisk avvikssystem er i gang. 3.2 Roller og samhandling HMS-håndboka er ferdig utviklet med avklaringer på hvilket ansvar som tilligger de forskjellige rollene på høgskolen. HMS-håndboka er tilgjengelig på nett. 8

9 Konkret og obligatorisk opplæring av ledere innen alle HMS-relaterte områder er gjennomført, men bør videreføres neste studieår. Ledere må kunne formidle kunnskap og forståelse av de ulike aktørenes rolle og oppgaver i HMS-arbeidet til sine tilsatte. Høgskolen legger vekt på forankring av HMS-arbeidet i linjeorganisasjonen og vil forsterke dette ytterligere ved at HMS-oppgaver innarbeides som en del av lederes rapportering. Høgskolens arbeidsmiljøutvalg har fastsatt innhold i retningslinje for opplæring av nye tilsatte. Enhet for HMS har sammen med vernetjenesten og de tillitsvalgte utarbeidet et omforent notat som beskriver rollefordeling mellom verneombud og tillitsvalgte. Ledere i fagforeningene inviteres også til HMS-grunnopplæring. 3.3 Ytre miljø Det ble våren 2014 opprettet en arbeidsgruppe i eiendomsavdelingen med en representant fra studentparlamentet, som skulle utarbeide forslag til tiltak til ivaretakelse og forbedringer av ytre miljø ved høgskolen. Det er satt i bestilling miljøstasjoner og disse vil i første omgang bli plassert ut i P52. Etter en kort prøveperiode vil man kunne avklare om dette fungerer tilfredsstillende eller om det må supplerende utstyr til. Dette vil danne mal for videre utplassering i de øvrige byggene. Arbeidsgruppen vil fortsette arbeidet med å finne fram til effektive miljøtiltak. Arbeidet har ikke hatt den framdrift og oppnådd de resultater vi hadde ønsket så langt i 2014, men vi håper dette kan bli forbedret høsten

10 4 Utfordringer I høgskolens langtidsplan pekes det på at høgskolen har utfordringer knyttet til bla - Utvikling av et sterkt og relevant lederskap i alle ledd og utvikle et godt medarbeiderskap i organisasjonen - Videreutvikling av arbeidsmiljø med vekt på fleksible karriereløp, livsfaseorientert personalpolitikk og en felles organisasjonskultur/-identitet. - Utvikle høgskolens eiendomsmasse, romressurser og infrastruktur i takt med samfunnets behov, høgskolens vekst og i henhold til mål om innføring av mer fleksible arbeids-, lærings- og vurderingsformer 4.1 Lederskap og medarbeiderskap Medarbeiderskap handler om hvordan den enkelte forholder seg til arbeidsoppgavene, til arbeidskollegaene og til arbeidsgiveren. Det finnes godt og dårlig medarbeiderskap, på samme måte som det finnes godt og dårlig lederskap. Godt medarbeiderskap utgjør selve grunnlaget for yrkesstolthet - og yrkesstolthet og arbeidsglede er tett sammenvevd. Medarbeiderskap er et forholdsvis nytt begrep i arbeidslivet og er idémessig en videreføring av arbeidene til den norske arbeidslivsforskeren Einar Thorsrud som på 1960-tallet foreslo at de ansatte skulle få større frihet til å påvirke sin egen arbeidssituasjon og ta ansvar for å styre sin tid effektivt. Medarbeiderskap er et nordisk fenomen. Den grunnleggende tanken er forankret i Nordens kultur hvor likestilling og likeverd er selvfølgelige kvaliteter i samfunnet. Det bygger på en demokratisk idé hvor lederen ikke settes i en opphøyet posisjon med rettigheter og ansvar som er helt forskjellig fra medarbeiderne. Alle er medarbeidere og noen medarbeidere har et lederansvar. Medarbeiderskap som tenkning og tilnærming må forankres i linjen og i styringssystemet og satsing på medarbeiderskap må være en del av virksomhetens ledelsessystem. Dette krever tydelige rolleavklaringer og stor vekt på god samhandling både horisontalt og vertikalt. Godt medarbeiderskap driver gode prestasjoner og resultater dersom ledere er trygge på sin rolle. Medarbeiderskap må sees i lys av lederskap og områdene må utvikles i tett samspill med hverandre. Akkurat som det er viktig å avklare hvilke krav og forventninger som ligger i lederrollen, er det viktig å avklare hvilke krav og forventninger høgskolen har til den enkelte medarbeider. Ved høgskolen utøves medarbeiderskap gjennom daglig arbeid og samhandling, på ulike arenaer for medvirkning, gjennom medarbeidersamtaler osv. Begrepet aktivt medarbeiderskap har i liten grad vært brukt, men dette er viktig og vil ha økt oppmerksomhet fremover, blant annet i forbindelse med lederutvikling og videre utvikling av vår organisasjonskultur. 10

11 Høgskolen skal høsten 2014 gjennomføre en medarbeiderundersøkelse. Lav svarprosent og varierende oppfølging av medarbeiderundersøkelser har ført til manglende utarbeidelse av tiltak i etterkant og mangelfull oppfølging av handlingsplaner. Avdeling for HR legger derfor denne gangen ekstra stor vekt på forankring, informasjon og involvering av fakultetene, samt opplæring og oppfølging av ledere. 4.2 Mangfold og en livsfaseorientert personal- og velferdspolitikk Mangfold er en av HiOAs kjerneverdier og i Strategi 2020 slår fast at «HiOA skal være en nyskapende og lærende organisasjon med et positivt arbeidsmiljø preget av mangfold». Begrepet mangfold er ikke konkretisert i strategidokumentet, men siden målgruppen er høgskolens tilsatte er det Avdeling for HR som har arbeidet med mangfold. «Handlingsplan for mangfold» skal være et konkret hjelpemiddel i det aktive arbeidet for en inkluderende og likestilt personalpolitikk på arbeidsplassen HiOA. Planen tar utgangspunkt i det utvidede likestillingsbegrepet og foreslår tiltak innen diskrimineringsgrunnlagene kjønn, funksjonsnedsettelse og etnisitet, for planperioden Handlingsplan for mangfold ble godkjent av høgskolestyret i juni I handlingsplanen pekes det på at arbeid for å skape økt mangfold i organisasjonen først og fremst er et lederansvar, og det understrekes at «en organisasjonskultur og et arbeidsmiljø preget av mangfold og respekt vil fremme trivsel og motivasjon blant tilsatte,» Mangfold langs aksen kjønn, funksjonsnedsettelse og etnisitet er viktig, men kun en del av det som bør være en samlet personalpolitisk plan for høgskolen. Arbeidsmiljøloven stiller generelle krav om tilrettelegging, medvirkning og utvikling for den enkelte arbeidstaker: 4-2.Krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling. (2) I utformingen av den enkeltes arbeidssituasjon skal: b) arbeidet organiseres og tilrettelegges under hensyn til den enkelte arbeidstakers arbeidsevne, kyndighet, alder og øvrige forutsetninger, c) det gis tilstrekkelig informasjon og opplæring slik at arbeidstaker er i stand til å utføre arbeidet når det skjer endringer som berører vedkommendes arbeidssituasjon. (3) Under omstillingsprosesser som medfører endring av betydning for arbeidstakernes arbeidssituasjon, skal arbeidsgiver sørge for den informasjon, medvirkning og kompetanseutvikling som er nødvendig for å ivareta lovens krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. 11

12 Som IA-bedrift må høgskolen, i tillegg til å følge opp arbeidsmiljølovens krav om generell tilrettelegging for arbeidstakere ut i fra den enkeltes forutsetning, følge opp IAavtalens krav om særskilt fokus på at flere med svekket funksjonsevne skal komme i arbeid. Arbeidsmiljøloven har også andre bestemmelser når det gjelder tilrettelegging. I 4-6 omtales den plikt arbeidsgiver har for å bidra til at sykemeldte kommer tilbake i arbeid. Den tilretteleggingsplikten er ikke generell, som i 4-2, men er en plikt til å legge forholdene til rette så langt mulig. Det er altså opp til arbeidsgiver å vurdere hvor langt det er mulig å strekke seg for å tilpasse arbeidet og arbeidsforholdene. Høgskolen trenger personalpolitiske føringer knyttet til arbeidsgiveransvar, kompetanse- og karriereutvikling. HiOA har foreløpig ikke utviklet et overordnet personalpolitisk dokument som følger opp arbeidsmiljølovens og IA-avtalens krav og som omhandler velferdsgoder og -tiltak, livsfasepolitikk, og mangfold (kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse). Det er behov for å implementere og følge opp en helhetlig personal- og velferdspolitikk gjennom utvidet bruk av SAP, styrket personaldataforvaltning og utvikling av tydelig og lett tilgjengelig informasjon på nett. Høgskolen er i stadig endring. Det er positivt og nødvendig, men høgskolen har også utfordringer når det gjelder rolleavklaringer og tilsattes medvirkning i endringsprosesser. 4.3 Utvikling av høgskolens eiendomsmasse Høgskolen har en variert og til dels gammel bygningsmasse, og har så langt ingen systematisk oversikt over bygg og grad av universell utforming. I høgskolens satsing på strategisk campusutvikling ligger muligheten til en planmessig oppgradering av høgskolens bygg til å bli så tilgjengelige som mulig. Tilsatte skal også trekkes mer aktivt inn i brannforebyggende arbeid og i forebyggende beredskapsarbeid. En god sikkerhetskultur vil også bidra positivt til utvikling av arbeidsmiljøet. 12

13 5 Satsingsområder for 2014/2015 Høgskolen ønsker å sette fokus på forhold som er viktige for å forbedre det samlede arbeidet med helse, miljø og sikkerhet ved å prioritere konkrete tiltak innen satsingsområdene. 5.1 Roller og samhandling Området videreføres fra foregående år, men med nye innsatspunkter: Implementere AMUs vedtak om innhold i HMS-opplæring nytilsatte, som del av HiOA-start o Gi grunnleggende HMS-opplæring til alle tilsatte o Utarbeide egnet HMS-opplæring for internasjonale arbeidstakere o Utvikle opplæringspakker for nye ledere Videreutvikle lederutviklingsprogrammet med vekt på o Medarbeiderskap og lederskap o Felles organisasjonskultur Utvikle kanaler for kommunikasjon og informasjon 5.2 Fysisk arbeidsmiljø Styrke brukerstøttefunksjonen Styrke og digitalisere eiendomsforvaltningen o Implementere og videreutvikle FDVU-systemet med prosesser og rutiner o Kartlegge status på universell utforming innen eiendom og IT for å identifisere forbedringspunkter Styrke prosjekt- og utviklingskapasiteten o Etablere prosjektrammeverk o Etablere rutiner som sikrer kontinuerlig oppdatering av grunnlagsmaterialet i FDVU-systemet o Sikre enhetlig drift og service av spesialventilasjon og sentralgassanlegg 5.3 Psykososialt arbeidsmiljø Følge opp medarbeiderundersøkelsen Følge opp «Handlingsplan for mangfold» og utvikle en inkluderende, livsfaseorientert og likestilt velferds- og personalpolitikk Gjennomføre konsekvensvurdering av arbeidsmiljømessige forhold i endringsprosesser 6 Vedlegg Vedlegg 1. AMU-årsrapport 2013/2014 Vedlegg 2. Årsrapport fra hovedverneombudet studieåret 2013/2014 Vedlegg 3. HMS-revisjon 2014 samlerapport Vedlegg 4. Årsrapport 2013/2014 fra bedriftshelsetjenesten 13

Internkontrollforskriften omfatter følgende lover med tilhørende forskrifter som er aktuelle for HiOAs virksomhet:

Internkontrollforskriften omfatter følgende lover med tilhørende forskrifter som er aktuelle for HiOAs virksomhet: HMS-revisjon 2015 Internkontroll HMS Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid HMS er hjemlet i arbeidsmilovens 3-1 og internkontrollforskriften (Forskrift om systematisk helse-, miljø- og

Detaljer

- arbeidsmiljø og sikker utførelse av arbeid, - forebygging av helseskader - vern av ytre miljø mot forurensning og riktig behandling av avfall

- arbeidsmiljø og sikker utførelse av arbeid, - forebygging av helseskader - vern av ytre miljø mot forurensning og riktig behandling av avfall HMS-revisjon 2014 Internkontroll HMS ved HiOA Internkontroll HMS er hjemlet i Internkontrollforskriften (Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter) og er definert som de

Detaljer

AÅ rsrapport HMS 2014/2015

AÅ rsrapport HMS 2014/2015 AÅ rsrapport HMS 2014/2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Systematisk HMS-arbeid i HiOA... 3 2.1 Linjeorganisasjonen... 3 2.2 Organisering av det systematiske HMS-arbeidet... 3 2.3 Høgskolens

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV 2011 2014 1 Innholdsfortegnelse: 1. Ansvar og organisering HMS-organisering ved HiST s 5 Oversikt over antall verneombud og verneområder

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020

Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020 Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020 Forbedring gjennom klare ansvarsforhold og samarbeid Ledelse Klare ansvarsforhold Universell utforming God infrastruktur Risiko

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet,

Detaljer

Implementering av et godt arbeidsmiljø - fra strategi til virkelighet

Implementering av et godt arbeidsmiljø - fra strategi til virkelighet Implementering av et godt arbeidsmiljø - fra strategi til virkelighet Geir R. Karlsen, ISS, UiT Arbeidsmiljøets rettslige pilarer Arbeidsmiljøloven, sist revidert i 2006. Opprinnelig fra 1977 og ofte omtalt

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE. vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx

HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE. vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Mål og prinsipper for HMS-arbeidet... 4 2. Organisasjon og ansvarsforhold i HMS-arbeidet... 5

Detaljer

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Notat Til: AMU Dato: 8. mars 2017 Kurs for LAMU IA-arbeid i praksis. Avdeling for Personalstøtte og bedriftshelsetjenesten ønsker å tilby kompetansefremmende

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Handlingsplan for. Helse, miljø og sikkerhet

Handlingsplan for. Helse, miljø og sikkerhet Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet UniVERSITETET I BERGEN / 2009 2011 Et godt arbeidsmiljø for alle! Universitetet i Bergen (UiB) har ambisiøse mål for forskning og utdanning. For å nå disse målene,

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS. Innhold... 1 1. Innledning... 2 2. Arbeidsmiljøutvalget (AMU)... 2

ARBEIDSMILJØUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS. Innhold... 1 1. Innledning... 2 2. Arbeidsmiljøutvalget (AMU)... 2 ARBEIDSMILJØUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS ÅRSRAPPORT 2013 2014 Innhold Innhold... 1 1. Innledning... 2 2. Arbeidsmiljøutvalget (AMU)... 2 Oppnevning og sammensetning...2 Arbeidsmiljøutvalgets

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2017 2019 Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS-handlingsplan) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er forankret i universitetets HMS - handlingsplan,

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Møre og Romsdal fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Møre og Romsdal fylkeskommune -Ein tydeleg medspelar Inkluderende arbeidsliv i Møre og Romsdal fylkeskommune Temadag om inkluderende arbeidsliv 23.april 2015 Arbeidsgiverpolitikk = organisasjonspolitikk Felles referanseramme på hvordan

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune /14 Hovedarbeidsmiljøutvalget Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune KJVO ESARK-038-201110374-16 Hva saken gjelder: Bergen kommune har siden 15. januar 2011 hatt en konsernovergripende

Detaljer

NTNU S-sak 50/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T

NTNU S-sak 50/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T NTNU S-sak 50/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.09.2011 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: HMS - organisering og ressurser Tilråding: Styret tar orienteringen om HMS organisering

Detaljer

Verneombudssamling 12. juni IA ved UiO. v/personaldirektør Irene Sandlie

Verneombudssamling 12. juni IA ved UiO. v/personaldirektør Irene Sandlie Verneombudssamling 12. juni 2015 IA ved UiO v/personaldirektør Irene Sandlie UiOs IA-handlingsplan 2015-2018 Partene ved UiO signerte ny IA-avtale med virkning fra 15. januar 2015 Ny IA-handlingsplan ble

Detaljer

Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013

Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013 Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013 «Temaer» Eksempler fra media Med skolen som arbeidsplass Arbeidstilsynet «Varsling» KS veileder «Best sammen» IA- avtalen

Detaljer

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep Et godt arbeidsmiljø med enkel grep For Utdanningsforbundet Sarpsborg, 20.09.13 Lene Cecilie Skahjem 26.09.2013 2 Agenda Hvordan jobbe systematisk og forebyggende? Kort om arbeidsmiljøregelverket Nyttig

Detaljer

Handlingsplan HR-strategi 2014

Handlingsplan HR-strategi 2014 Handlingsplan HR-strategi 2014 Mål Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Kvalitet, Trygghet, Respekt

Detaljer

HMS-arbeid er viktig. Lykke til med HMS-arbeidet! Kari Tove Elvbakken, Universitetsdirektør. Sigmund Grønmo, Rektor

HMS-arbeid er viktig. Lykke til med HMS-arbeidet! Kari Tove Elvbakken, Universitetsdirektør. Sigmund Grønmo, Rektor H a n d l i n g s p l a n for helse, miljø og sikkerhet 2013 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Utgiver: Grafisk design: Foto: TRYKK: OPPLAG: PAPIR: Universitetet i Bergen Kommunikasjonsavdelingen,

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 PERSONALPOLITISKE FØRINGER FORMÅL Etatens oppgave er å realisere arbeids- og velferdspolitikken. Personalpolitiske føringer

Detaljer

Handlingsplan HR-strategi 2015

Handlingsplan HR-strategi 2015 Handlingsplan HR-strategi 2015 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet, Trygghet,

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan 2017-2018 Bakgrunn og mål skal gjennom målretta aktiviteter og tiltak utvikle og vedlikeholde helsefremmende arbeidsplasser som skaper trivsel og gode tjenester. Se HMS-håndbok for

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN Gjeldende fra 1.1.2011-31.12.2012 Tannhelse Rogaland FKF har i samarbeid med NAV valgt følgende overordnede mål for planen: Dyrke organisasjonskulturen med fokus på

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013/2014 FOR LAMU VED FAKULTET FOR HELSEFAG. 1. Sammensetning/antall møter, ledervervet og saker til behandling

ÅRSRAPPORT 2013/2014 FOR LAMU VED FAKULTET FOR HELSEFAG. 1. Sammensetning/antall møter, ledervervet og saker til behandling ÅRSRAPPORT 2013/2014 FOR LAMU VED FAKULTET FOR HELSEFAG 1. Sammensetning/antall møter, ledervervet og saker til behandling Følgende personer har vært medlemmer/varamedlemmer av LAMU i perioden desember

Detaljer

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 1. Innledning HMS-plan er et redskap for å systematisere og prioritere innsatsene innenfor HMS-arbeidet. Planen baserer seg på de vedtatte styrende målene for HMS-arbeidet

Detaljer

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Vedtatt 17.juni 2005, endret ved lov av 21.desember 2005 og gjort gjeldende fra 01.01.06 litt om historien Tore Sund 1850.. Industrialisering,

Detaljer

Internkontrollforskriften 5-3

Internkontrollforskriften 5-3 Internkontrollforskriften 5-3 5: Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav til dokumentasjon Interkontroll innebærer at virksomhetene skal: (3) sørge for at arbeidstakerne

Detaljer

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Til: AMU Dato: 08.03.2017 Sykefraværsstatistikk for UiO 2016. Føringene i IA-avtalen gjelder for UiOs arbeid med oppfølging av sykefravær. UiO forventer

Detaljer

Generell del/overordnet del

Generell del/overordnet del QC H/. l fe. Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i Sømna kommune Generell del/overordnet del Innledning Den første Forskriften om internkontroll trådte i kraft fra 1. januar 1992 og ble siste gang endret

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hanne Kristiansen Rådgiver/jurist Arbeidstilsynet Midt-Norge hanne.kristiansen@arbeidstilsynet.no Arbeidstilsynet 25.05.2010 2 Forebygging

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

Handlingsplan for helsefremmende arbeid

Handlingsplan for helsefremmende arbeid Vestre Toten kommune Handlingsplan for helsefremmende arbeid 2014 2018 Økt mestring gir bedre kvalitet som fører til økt nærvær Innholdsfortegnelse 1. Intensjon med handlingsplanen 2. Vår plattform. 16

Detaljer

Handlingsplan HR-strategi 2013

Handlingsplan HR-strategi 2013 Handlingsplan HR-strategi 2013 Mål Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Kvalitet, Trygghet, Respekt

Detaljer

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1 ARBEIDSMILJØLOVEN HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 Målsetting med undervisningen : Gi en innføring og orientering om arbeidsmiljøloven Oversikt over roller,

Detaljer

BEST SAMMEN. om å redusere sykefraværet i kommunal sektor

BEST SAMMEN. om å redusere sykefraværet i kommunal sektor BEST SAMMEN om å redusere sykefraværet i kommunal sektor 1 BEST SAMMEN OM Å REDUSERE SYKEFRAVÆRET INNHOLD Side 3 Forord Side 4 Inkluderende arbeidsliv Side 6 Forebygging Side 7 Høy arbeidsglede og høyt

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HANDLINGSPLAN 2016 2018 // UNIVERSITETET I BERGEN HR-AVDELINGEN HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 2016 2018 HR-AVDELINGEN 2 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET VED UiB ET GODT

Detaljer

Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013

Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013 Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013 Bruke HMS-begrepet istedenfor arbeidsmiljøarbeid Hva er HMS ( Helse-, miljø og sikkerhet )? Arbeidsmiljøloven (Aml) 3-1. For å sikre

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, 18.01.2012 Side 1 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2010-2013

Detaljer

IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune

IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune Tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Hardangerfjord hotell 07.09.11 Trine Samuelsberg 1 Kjært barn har mange navn IA-avtalen Intensjonsavtalen Samarbeidsavtalen -

Detaljer

Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009

Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009 Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009 Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS advokat Ottar F. Egset, Føyen Advokatfirma DA Hva er HMS? I en rekke lover og forskrifter stilles det

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.06.2014 Tid: Kl. 09.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 1/14 SYKEFRAVÆR 2013 2/14 PROSEDYRE FOR VURDERING AV ARBEIDSMILJØKONSEKVENSER

Detaljer

AÅ rsrapport fra Hovedverneombudet studiea ret 2013-14

AÅ rsrapport fra Hovedverneombudet studiea ret 2013-14 AÅ rsrapport fra Hovedverneombudet studiea ret 2013-14 Hovedverneombudet skal hvert år avgi rapport til Arbeidsmiljøutvalget om arbeidsmiljøsituasjonen ved høgskolen, sett fra hovedverneombudets ståsted.

Detaljer

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet?

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? Kate Halvorsen HRassistanse HMS- kurs for Re Næringsforening 21. og 28. januar 2014 Hvilke roller?? Arbeidsgiver Arbeidstaker Verneombud Tillitsvalgte AMU Bedri:shelsetjeneste

Detaljer

Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med?

Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med? Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med? NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Tove Istad Rådgiver Overordnet mål Å skape et arbeidsliv med plass til alle som kan og vil arbeide. Å forebygge

Detaljer

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN gjeldende fra 1.1.2017 31.12.2019 ROGALAND FYLKESKOMMUNES OVERORDNEDE MÅL FOR ARBEIDET: Videreutvikle organisasjonskulturen med vekt på nærvær, integrering og kvalitet.

Detaljer

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Mona Helene Brakstad tlf 952 22 599 Vinje Kommune v/rådmannen 3890 VINJE Tilsynsrapport med varsel om pålegg Åmot skule

Detaljer

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet.

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet. Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - kjemisk helsefare og støv Del 1 - Generelle spørsmål 7917: Har virksomheten noen utfordringer i sitt arbeidsmiljø? Beskriv eventuelt disse. 7918: Fortell

Detaljer

Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven)

Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) loven) 1977 17. juni 2005 HMS-oppl opplæring 2009 PROGRAM 1245 1315 Innledning om Arbeidsmiljøloven loven Oppgaver: 1320-1400 Arbeid

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS. Innhold... 1 1. Innledning... 1 2. Arbeidsmiljøutvalget (AMU)... 2

ARBEIDSMILJØUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS. Innhold... 1 1. Innledning... 1 2. Arbeidsmiljøutvalget (AMU)... 2 S-sak xx/2015 Årsrapport fra arbeidsmiljøutvalget 2014/2015 ARBEIDSMILJØUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS ÅRSRAPPORT 2014 2015 Innhold Innhold... 1 1. Innledning... 1 2. Arbeidsmiljøutvalget (AMU)...

Detaljer

Mål og handlingsplan for IA-arbeidet

Mål og handlingsplan for IA-arbeidet Virksomhetens navn: Nidaros Bispedømme IA kontaktperson virksomhet: Bente Husom Tillitsvalgt/ ansatterepresentant: Tom Elvebakk Per H. Andersen E-post virksomhet: Nidaros.bdr@kirken.no E-post kontaktperson:

Detaljer

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus HMS i praksis Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Østfold og Akershus Arbeidsdepartementet Overordnet enhet: Direktoratet for Organisert i 7 regioner Tilsynsmyndighet som fører tilsyn med at virksomhetene

Detaljer

OV 001 Veileder til overordnet instruks for HMS revisjon i Bergen kommune. Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

OV 001 Veileder til overordnet instruks for HMS revisjon i Bergen kommune. Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1. Hensikt... 2 2. Målgruppe og Bakgrunn for veileder... 2 3. Definisjoner... 3 4. Gjennomføring... 3 4.1 Grunnlag (input)... 3 4.2 Beskrivelse...

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

Mennesket er den viktigste ressurs i FeFo, og helsen er av avgjørende betydning for menneskets trivsel og effektivitet.

Mennesket er den viktigste ressurs i FeFo, og helsen er av avgjørende betydning for menneskets trivsel og effektivitet. Gjennomgang 2017 1 Innhold Helse, miljø og sikkerhet i FeFo... 3 Fordeling av ansvar og oppgaver innen HMS... 4 Risikovurderinger... 7 Personalstatistikk og fravær... 8 Status HMS-arbeid... 8 2 Helse,

Detaljer

Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS

Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS Advokat Ottar F. Egset Hva er HMS? I en rekke lover og forskrifter stilles det krav til arbeidsplassen/lokaler verneinnretninger tilrettelegging av

Detaljer

MN-fakultetets HMS-strategi for perioden

MN-fakultetets HMS-strategi for perioden MN-fakultetets HMS-strategi for perioden 2013 2016 02.04.2013 1 MN-fakultetets HMS-strategi for perioden 2010-2015 MN-fakultetet har sett over en 40 års periode stått overfor flere utfordringer på HMS-området.

Detaljer

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 Edvard Velsvik Bele Rådgiver Personal- og organisasjonsavdelingen BAKGRUNN I februar 2010 ble regjeringen og partene i arbeidslivet

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan - 2018 Bakgrunn og mål Lillehammer kommune sin HMS/IA-handlingsplan skal gjenspeile hvordan vi systematisk skal jobbe for å oppnå et godt arbeidsmiljø og redusere sykefraværet. Det

Detaljer

OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Høsten 2006 1 FORORD Denne håndboka for helse, miljø og sikkerhet (HMS) for elevene er laget på

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 17.09.2014 kl. 12:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020

Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020 Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020 Hovedmål for Arbeidsgiverpolitisk plattform 2020 1. Asker kommune er en attraktiv og foretrukket arbeidsgiver 2. Asker kommune er en innovativ,

Detaljer

HMS-regelverket og Ptils rolle

HMS-regelverket og Ptils rolle Ptils rolle Ptils mandat og rolle innebærer tilsyns- og veiledningsaktiviteter rettet mot virksomhetenes systematiske og forebyggende arbeid med sykefravær og tilrettelegging. Dette gjøres hovedsakelig

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver

NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver Myndighetene stiller følgende særskilte virkemidler til disposisjon for partene i IA-arbeidet i den nye IA-avtalen NAV arbeidslivssenter skal videreutvikles og fortsatt

Detaljer

2. Ansvar, myndighet og oppgaver

2. Ansvar, myndighet og oppgaver HiT HMS - 2 Ingrid K. Reitan John W. Viflot 14.11.12 1 1 6 2. Ansvar, myndighet og oppgaver 2.1 Formål Beskrive hvilket ansvar, myndighet og oppgaver de ulike aktørene ved høgskolen har vedrørende HMS-arbeid

Detaljer

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s.

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s. Innhold 1 Innledning. s. 2 2 Systemdel.s. 3 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3 2.3 Dokumentasjonskrav. s. 4 2.4 HMS-aktivitet.. s. 5 2.4.1 Generelt s. 5 2.4.2

Detaljer

Advokatfirma Ræder DA Nils Kristian Lie

Advokatfirma Ræder DA Nils Kristian Lie Advokatfirma Ræder DA 30.3.2017 Nils Kristian Lie 05.04.2017 Advokatfirma Ræder Advokatfirma Ræder Lokalisert sentralt i Oslo 80 ansatte, hvorav ca. 55 advokater Et fullservice advokatfirma som dekker

Detaljer

Handlingsplan. For Helse, miljø og sikkerhet Det medisinsk-odontologiske fakultet

Handlingsplan. For Helse, miljø og sikkerhet Det medisinsk-odontologiske fakultet Handlingsplan For Helse, miljø og sikkerhet 2010-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Utgiver: Grafisk design: Foto: Universitetet i Bergen Kommunikasjonsavdelingen,

Detaljer

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold v/generalsekretær Geir Riise Side 1 Disposisjon Noen sammenhenger - innledningsvis

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom BBS og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom BBS og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter /15 Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom BBS og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter BBS ESARK-038-201300766-20 Hva saken gjelder: Den 22.10.2014 inngikk Bergen kommune

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet 2017-2020 Universitetsmuseet i Bergen INNHOLD Forord 1 Målsetting og ansvar 1.1 Overordnede målsettinger for arbeidsmiljøet ved Universitetsmuseet 1.2 HMS-mål

Detaljer

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget.

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget. Frogn kommune Administrasjonsutvalget Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres

Detaljer

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Avtaleperiode: 010310 311213. NB: Avtalen må ses i sammenheng med protokoll mellom partene Avtalen: Protokoll: mål,

Detaljer

for Dønna kommune

for Dønna kommune IA handlingsplan Foto: Erlend Haarberg for Dønna kommune 2014-2018 Vedtatt i adm.utv sak 4/15 3.2.2015. OM IA-AVTALEN Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) bygger på en tradisjon

Detaljer

Årsrapport for AMU 2014

Årsrapport for AMU 2014 Hattfjelldal kommune Årsrapport for AMU 2014 Rapport over arbeidsmiljøutvalgets virke i 2014 Behandlet av AMU som sak nr.: 6/14 Av arbeidsmiljøloven 7-2 (6) følger det at arbeidsmiljøutvalget hvert år

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

Overordna Handlingsplan Helse, Miljø og Sikkerhet og Inkluderende Arbeidsliv

Overordna Handlingsplan Helse, Miljø og Sikkerhet og Inkluderende Arbeidsliv Overordna Handlingsplan Helse, Miljø og Sikkerhet og Inkluderende Arbeidsliv Gjeldende for perioden 2017 2018 Utkast 8.11.2016 Behandling AMU 17.11.16 Handlingsplaner IHMS og IA fra 2007 2015 Inderøy kommune

Detaljer

Landsmøtet 2006 om arbeidsmiljø

Landsmøtet 2006 om arbeidsmiljø Arbeidsmiljø Landsmøtet 2006 om arbeidsmiljø Utdanningsforbundet vil opptre som en synlig og sterk organisasjon som gir medlemmene styrke og trygghet til å ta opp forhold man oppfatter som brudd på lover,

Detaljer

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet KRISTIANSUND KOMMUNE VISJONER OG MÅL FOR Hovedverneombudet Visjon og mål for vernetjenesten i Kristiansund kommune Visjoner: Vernetjenesten skal være en viktig aktør i kommunens HMS arbeid, med verneombudet

Detaljer

Generell medvirkning vs. medbestemmelse og styringsrett. 12. juni 2014 Verneombudseminar v/ Personaldirektør Irene Sandlie

Generell medvirkning vs. medbestemmelse og styringsrett. 12. juni 2014 Verneombudseminar v/ Personaldirektør Irene Sandlie Generell medvirkning vs. medbestemmelse og styringsrett 12. juni 2014 Verneombudseminar v/ Personaldirektør Irene Sandlie Godt arbeidsmiljø Tillitsvalgte Verneombud Medvirkning Medbestemmelse Arbeidsgiver

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 13/ DRAMMEN

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 13/ DRAMMEN Notat Til : Partssammensatt samarbeidsutvalg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 13/5471-1 DRAMMEN 02.04.2013 REVIDERT ARBEIDSGIVERPOLITIKK HENSIKT MED NOTATET Hensikten med notatet

Detaljer

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtedato: 19.11.2012 Fra kl. 13.00 Møtested: Møterom 5. etg. Fra saknr.: 13/12 Til saknr.: 19/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Avdeling Agder Barstølveien 34 4636 Kristiansand Søgne kommune v/ Inga Fjeldsgaard Rådhusveien 1 4640 Søgne Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Kristiansand,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte. 07.02.2012 kl. 1200, Org./- og pers.avd. møterom, Erik Johansenbygget, 3. etg.

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte. 07.02.2012 kl. 1200, Org./- og pers.avd. møterom, Erik Johansenbygget, 3. etg. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte 07.02.2012 kl. 1200, Org./- og pers.avd. møterom, Erik Johansenbygget, 3. etg. Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt

Detaljer

Informasjon om ny IA- avtale 1.3.2010 31.12.2013 - Bakgrunn for IA- samarbeidet - Ny IA avtale - IA arbeid i praksis - Virkemidler

Informasjon om ny IA- avtale 1.3.2010 31.12.2013 - Bakgrunn for IA- samarbeidet - Ny IA avtale - IA arbeid i praksis - Virkemidler Ny IA- avtale Informasjon om ny IA- avtale 1.3.2010 31.12.2013 - Bakgrunn for IA- samarbeidet - Ny IA avtale - IA arbeid i praksis - Virkemidler Utdanningsforbundet 16.03.2011 Hvorfor intensjonsavtale

Detaljer