Enhetenes årsberetninger 2013 Arendal kommune 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Enhetenes årsberetninger 2013 Arendal kommune 2014"

Transkript

1 Enhetenes årsberetninger Arendal kommune 2014 INNHOLD: 01 Administrasjonsenheten Informasjon og service Kommunalteknikk og geodata Helse barn og unge Barnevern Kulturenheten Organisasjon og personal IKT strategi og -forvaltning Østre Agder brannvesen Arendal voksenopplæring Birkenlund skole Asdal skole Stuenes skole Nedenes skole Stinta skole Sandum skole Roligheden skole Eydehavn skole Flosta skole Løddesøl oppvekstsenter Moltemyr skole Myra skole Nesheim skole Rykene skole Sandnes skole Strømmen oppvekstsenter Tromøy barnehageenhet Hisøy barnehageenhet Barnehager sentrum øst Stinta barnehageenhet Jovannslia/ Lia barnehageenhet Øyestad barnehageenhet Koordinerende enhet mestring, rehab. og omsorg Enhet psykisk helse og rus Enhet funksjonshemmede Hjemmebaserte tjenester Enhet institusjoner NAV Arendal Østre Agder krisesenter Legevakten Hisøy skole Rådmannen med staber

2 Enhetenes årsberetninger Arendal kommune Administrasjonsenheten Enhetsleder: Trond Aslaksen Administrasjonsenheten har pr tilsammen 68 ansatte (61,2 årsverk) fordelt på følgende fagområder (ansatte / årsverk i parantes): Enhetsledelse (1/1), økonomi (10/9,3), regnskap (14/12,5), lønn (6/6), dokumentsenter (13/11,6), lønn og personal omsorg (6/5), juss (2/1,8), skatteoppkrever (6/5,5), interkommunal arbeidsgiverkontroll (10/9,5). Våre tjenester er i stor grad interne, dvs. rettet mot andre enheter, ledere og ansatte i Arendal kommune. Gjennom våre tjenester og vår støtte til de tjenesteproduserende enhetene skal vi bidra til at kommuneplanens blir oppnådd. Bystyrets vedtatte budsjettramme ØKONOMI (1000 kr) Rev. budsjett Avvik i kr i % Sum utgifter ,11 Sum inntekter ,68 Netto driftsramme enheten ,00 Enheten går i med et overskudd på kr Ved årsskiftet har vi foretatt en ekstra gjennomgang av vesentlige balanseposter i regnskapet. Det ble da oppdaget en feil på balansekonto tilbake til 2012 på ca som vi nå måtte rette opp. Underbalansen på ca ,- rettes opp ved bruk av enhetens disposisjonsfond. I 1. tertial ble det varslet et underskudd i størrelsesorden 1,5 mill. Dette ble i 2. tertial nedskalert til mellom 0,5 1,0 mill. Bakgrunnen for disse varslene var i hovedsak at noen poster var for lavt budsjettert (bla. tilskudd til felles arkivordning og til trossamfunn). Gjennom en stram økonomisk styring knyttet til bla ledige stillinger, innkjøp og deltakelse på kurs og konferanser, er enhetens regnskap for tilnærmet i balanse. Enhetens oppfølging av kommunplan/handlingsprogram Tjenesteperspektivet status i fht. virksomhetsplan I det følgende tas det utgangspunkt i virksomhetsplanen for for enheten der de prioriterte områdene er gjengitt. Under hver overskrift er det kort referert hvilke ansvars- og arbeidsområder som sorterer under de enkelte nettverk. Økonominettverket Nettverket skal gi støtte til enheter og kommuneledelse i årshjulsprosessene, samt støtte, rådgivning og opplæring til enhetene knyttet til økonomistyringen og budsjettoppfølgingen. Nettverket håndterer også innkjøpsavtaler og rådgivning knyttet til kommunale innkjøp, og utvikling og koordinering av Agresso (system for lønn, personal og økonomi). Fokusområder (etter virksomhetsplanen) Gjennomgang av organisering av nettverket og iverksetting av ny modell fra høsten. Bakgrunnen for dette er behovet for en klarere ledelse og samordning knyttet til økonomifunksjonene samt en tydliggjøring av økonominettverkets rolle og funksjon knyttet til tilgrensede fagmiljøer samt i forhold til ledernivået. Status: Dette er gjennomført og ny struktur er etablert. Videreutvikle og tilgjengeliggjøre nye elektroniske selvbetjeningsløsninger i Agresso Status: Nye selvbetjeningsløsninger er rullet ut i stort omfang i hele organisasjonen. Senest 3

3 Enhetenes årsberetninger Arendal kommune 2014 er at elektronisk lønnsslipp nå er tilgjengelig (og eneste alternativ) for ca. halvparten av alle ansatte i Arendal kommune. Resten kommer i E-faktura (inngående og utgående). Status: Fra til har økningen vært på inngående fra 70 til og utgående fra til Volumet (både for inngående og utgående) utgjør ca. 10% av det totale fakturavolumet. Videreutvikling av økonomihåndboka Status: Arbeidet er videreført i med flere suppleringer og korreksjoner Dokumentsenteret Arendal kommune har sentralisert sin posttjeneste slik at all post til og fra alle enheter og virksomheter i kommunen går via vårt Dokumentsenter. Dokumentsenteret har også ansvaret for arkivtjenesten samt intern postombringing til eksterne enheter. Fokusområder i (etter virksomhetsplanen) Ny arbeidsorganisering (reduksjon av sårbarhet og sikre faglig kvalitet) Status: Gjennomført etter planen. Ny arbeidsorganisering iverksatt fra høsten (fra spesialist til generalist) Bedre den fysiske tilretteleggingen vedr. intern postgang Status: Gjennomført etter planen. Nye posthyller med tilgang fra gang (låsbar hylle) er montert Lønnsnettverket Lønnsnettverket har ansvaret for utbetaling av lønn m.m til de fleste av kommunens ansatte og til ansatte i tilknyttede virksomheter, samt innkreving av refusjon for sykepenger. Lønnsnettverket har også betydelige oppgaver knyttet til ulike pålagte registreringer og rapporteringer til offentlige registre m.m Fokusområder i (etter virksomhetsplanen) Innføring av RPW (ressursstyringsmodul i Agresso). Status: Gjennomført etter planen. Elektronisk lønnsmelding er tatt i bruk i store deler av organisasjonen. Forbedring av rutiner, kompetanse og samhandling vedr. lønnsmeldinger, sykefraværsregistrering/refusjoner m.m Status: Dette var hovedtemaet på nettverkets personalsamling. Må jobbes videre med inn i ny organisasjon bla. for å redusere sårbarheten. Vurdere interkommunalt samarbeid med Grimstad kommune knyttet til lønnsområdet Status: Utredningen er i gang. Vedtekter for nytt samarbeidsselskap med Grimstad skal behandles av bystyrene i juni Elektronisk lønnslipp erstatter papirbasert lønnslipp så langt det lar seg gjøre. Status: Gjennomført for ca arbeidstakere. Resten kommer i løpet av snettverket Føring av regnskapet til Arendal kommune, mottak, skanning og fakturaflyt inngående fakturaer, utgående fakturering, innfordring av kommunale krav (regninger som ikke blir betalt innen fristen). I tillegg til regnskapet for Arendal kommune har nettverket også ansvaret for føring av regnskapet til en rekke tilknyttede virksomhete, herunder de kommunale foretakene. Fokusområder i (etter virksomhetsplanen) Avklaring ifht nytt innfordringssystem Status: Dette ble ikke avklart. Er nå en del av vurderingen rundt etableringen av nytt samarbeidsselskap mellom Grimstad og Arendal vedr. lønn, regnskap og dokumentsenter E-faktura (inngående og utgående). Status: Fra til har økningen vært på inngående fra 70 til og utgående fra til Volumet (både for inngående og utgående) utgjør ca. 10% av det totale fakturavolumet. Gjennomgang av grenselinjene mot økonominettverket (jfr. punkt under økonominettverket) Status: Dette er gjennomført og noen oppgaver er flyttet. Fokus på dette rundt etableringen 4

4 Enhetenes årsberetninger Arendal kommune 2014 av nytt samarbeidsselskap mellom Grimstad og Arendal vedr. lønn, regnskap og dokumentsenter Videre arbeid vedr. rutiner og arbeidsflyt. Status: Jobbet med forbedrede rutinere, bla. rundt kommunal innfordring Lønn og personal omsorg Rådgivning, bistand og opplæring med oppgaver knyttet til lønn- og personal.til enhetsledere og avdelingsledere i omsorg. Fokusområder i (etter virksomhetsplanen) Gjennomgang av rutiner og arbeidsfordeling mot avdelingsledere samt opplæring av teamlederne i henhold til dette (opplæringsplan). Status: Gjennomført flere samlinger med avdelingslederne der dette har vært tema. Gode resultater. Innføring av RPW (ressursstyringsmodul i Agresso). Status: Gjennomført etter planen. Elektronisk lønnsmelding er tatt i bruk i store deler av organisasjonen. Vurdere framtidig organisering og grenselinjer mot lønnsnettverket og personalnettverket samt evt. interkommunalt samarbeid knyttet til lønnsområdet (se punkt under lønnsnettverket). Status: Inngår som en del av vurderingen rundt etableringen av samarbeidsselskapet mellom Grimstad og Arendal vedr. lønn, regnskap og dokumentsenter. Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder Avdelingen utfører arbeidsgiverkontroller vedr. bla. innbetaling av skatt og arbeidsgiveravgift på vegne av alle kommunene i Aust Agder og 4 kommuner i Vest-Agder (bla. Kristiansand). Fokusområder i (etter virksomhetsplanen) Innføring av nytt elektronisk hjelpesystem for kontroll. Systemet er planlagt innført i hele landet og har som setting at all kontrollvirksomhet utføres i henhold til standardiserte prosedyrer og gjennomføring. Avdelingen er aktiv i innføring av systemet hos oss med tanke på å bygge opp ytterligere kontrollkompetanse. Status: Prosjektet er noe forsinket og vil bli rullet ut for fullt i løpet av Vår avdeling har vært en betydelig bidragsyter i pilotprosjektet. Det er for fastsatt et resultatkrav av gjennomførte kontroller på 5% av antall arbeidsgivere i hver kommune.avdelingen tar sikte på å nå dette et også i. Status: Sluttresultatet ble på 4,8%. Dette er i tråd med det som ble varslet til deltakerkommunene. Grunnen til at tallet er litt lavere enn 5% er deltakelsen i pilotprosjektet samt utskifting av personell i avdelingen. Vår setting med arbeidsgiverkontroll er økt etterlevelse av gjeldende regelverk innen lønnsområdet. Status: Samarbeidsmøtet med deltakerkommunene bekrefter at disse er svært godt fornøyd med tjenesten de får. Det samme bereftes fra skattemyndighetene (Skatt Sør). I er det inngått en prøveavtale med hhv. Nissedal og Kviteseid kommuner. Det vil i løpet av 2014 bli avklart om det ønsker å inngå en varig avtale. Skatteinnfordringen Avdelingen er faglig underlagt den statlige skatteforvaltningen (Skatt Sør) og jobber med saksbehandling og innfordring av ubetalte skattekrav. Dette inkluderer ordinære skattetrekk (arbeidstaker), arbeidsgiveravgift, restskatt og forskuddsskatt (personlig og firma). Fokusområder i 2012 (etter virksomhetsplanen) Fokusområder i henhold til de prioriteringene som blir vedtatt av Skatt Sør Status: Skatt Sør sine tall er oppnådd på alle punkt i. 5

5 Enhetenes årsberetninger Arendal kommune 2014 Enhetens oppfølging av kommunplan/handlingsprogram Medarbeiderperspektivet status i fht. virksomhetsplan Medarbeider Aksepterende og inkluderende arbeidsliv 2012 Kommunens Enhetens Fravær korttid (%) 2,2 2,4 2,0 2,0 Fravær langtid (%) 4,0 4,0 6,0 4,0 Nærvær (%) 93,9 93,7 92,0 94,0 Medarbeidertilfredshet Ikke data Enheten ligger over tallene (dvs. bedre enn) når det gjelder totalt nærvær og langtidsfravær. Korttidsfraværet er litt høyere enn et på 2,00% har vært et nytt stabilt og godt driftsår for Administrasjonsenheten med lavt sykefravær og lavturnover (totalt 3 reansettelser i løpet av året). Arbeidspresset har likevel i perioder vært svært hardt for flere miljøer. Til tross for stort arbeidspress, er det likevel enhetsleders oppfatning at trivselen blant de ansatte i enheten er stabil og god. Fokusområder / tiltak i (etter virksomhetsplanen) Systematisk og god oppfølging av sykefraværstilfeller. Gjennomgang av ansvarsdelingen mellom enhetsleder og fagleder bla. med tanke på å overføre større del av oppfølgingsarbeidet til fagleder. Status: Endringen av ansvarsdelingen mellom enhetsleder og fagleder er ikke gjennomført. Enhetsleder deltar fast i månedlige nettverks-/avdelingsmøter. Status: Gjennomført, stort sett etter planen. Nettverkssamling med 1 overnatting for alle nettverk/avdelinger. Enhetsleder deltar så langt det lar seg gjøre på disse samlingene. Status: Gjennomført. Enhetsleder var ikke med på lønnsnettverkets samling. Nettverk lønn og personal omsorg har ikke hatt slik samling i. Det holdes 4-6 møter i enhetens HMS-utvalg i løpet av året. Status: 4 møter er avholdt. Det arrangeres 2 samlinger for hele enheten i løpet av året (sommer og før jul) Status: Gjennomført etter planen. Det gjennomføres medarbeidesamtaler med alle ansatte i løpet av året. Status: Gjennomført etter planen. Enhetsleder har månedlige, separate oppfølgingssamtaler med sine fagledere. Status: Gjennomført, stort sett etter planen. Det gjennomføres et opplæringsprogram for faglederne knyttet til arbeidsgiverrollen. Status: Igangsatt faglederopplæring (samt andre ressurspersoner) i regi av kommuneledelsen. Årsverk pr ,4 68,3 61,2 Økningen fra 2011 til 2012 skyldes bla. overføring av en jurist fra omsorg til Administrasjonsenheten samt ekstra årsverk i økonominettverket (i forbindelse med at 2 personer slutter våren og kun en erstattes). Ingen reelle endringer utover dette. Nedgangen fra 2012 til skyldes i hovedsak redusert bemanning innen de fleste fagområdene/nettverkene (som følge av budsjettkutt på 2,5%). 6

6 Enhetenes årsberetninger Arendal kommune Informasjon og service Enhetsleder: Anne Cathrine Haugland Enhetens tjenesteområder bestod i av servicesenter, politisk sekretariat, serverings-, skjenke- og salgsbevillinger og kommunikasjon. I tillegg har enheten et koordineringsansvar for desentralisert asylmottak og tolketjenester. Ved inngangen av året hadde enheten 23,9 årsverk. Ved utgangen av året hadde enheten 19,1 årsverk. Enhetens visjon er: Med kunnskap og smil Enhetens kjerneverdier er: Kunnskaprik, Driv, Endringsvillig, Humørfylt. Bystyrets vedtatte budsjettramme ØKONOMI (1000 kr) Rev. budsjett Avvik i kr i % Sum utgifter ,62 Sum inntekter ,03 Netto driftsramme enheten ,62 Figur 1 Nøkkeltall Enheten hadde et overskudd på kroner i. Som beskrevet i tertialrapport 1 og 2 for var det et overforbruk knyttet til tolketjenester og kontroll og revisjon, som utgjorde en økonomisk utfordring gjennom året. Overforbruket var knyttet til manglende budsjettmidler. Den kommunale tolketjenesten ble avviklet fra 1. april. Det var forventinger om at dette skulle spare utgifter til tolketjenester. Totalt har Arendal kommune hatt utgifter på ca kroner til tolketjenester etter at det ble inngått avtale med ekstern leverandør. I 2012 var netto utgifter til tolketjenester på kroner. Som følge av kommunens totaløkonomi har det vært stor fokus gjennom på å dekke manglende budsjettmidler på de angitte postene ved hjelp av mindreforbruk på andre poster i budsjettet. Alt i alt har stram budsjettstyring gjort det mulig å levere et positivt resultat. Enhetens oppfølging av virksomhetsplanen Enhetens felles setting er å bidra til at innbyggere, brukere, ansatte i kommunens øvrige tjenesteområder og folkevalgte enkelt får tilgang til kommunale tjenester og informasjon. er for de ulike tjenesteområdene Servicesenteret Servicesenteret bistår alle som henvender seg til kommunen via sentralbord eller publikumsmottak. Servicesenteret besvarer også henvendelser på e-post og på kommunens facebookside. I tillegg til publikumshenvendelser er servicesenteret tillagt spesialistoppgaver som eiendomsmeglertjenester/infoland, fellesannonsering for kommunen, registrering av bostøtte- og startlånsøknader, søknader om transporttjeneste med mer. Servicesenteret består av 9,9 årsverk. Servicesenteret åpnet i ombygde lokaler 16. september. Både ansatte og publikum har gitt gode tilbakemeldinger på det nye Servicesenteret. I tillegg til å samlokalisere turistinformasjon og servicesenter er sentralbordet flyttet fra 2. etasje til 1. etasje. et er et åpnere, triveligere og mer fleksiblet senter, muligheter for selvbetjening med eller uten veiledning, mer hensiktsmessig plassering av kommunens sentralbord, bedre pause-/møteareal og en mer hensiktsmessig skrankefunksjon for rådhuset. I løpet av året er det etablert en arbeidsgruppe for å utvikle en intern serviceskole for kommunen. Målet er at Serviceskolen skal løfte servicenivået i hele kommunen, og at kurset på sikt kan forvaltes av 7

7 Enhetenes årsberetninger Arendal kommune 2014 Eureka kompetanse til eventuell bruk utenfor Arendal kommune. Arbeidet med serviceskolen ble sterkt aktualisert som følge av resultatene på Forbrukerrådets serviceundersøkelse som forelå i oktober. Arendal kommune gjør det dårlig på ingen, og det er et klart at dette må forbedres. I løpet av høsten ble det etablert et midlertidig gjennomstrømningsmottak for asylsøkere på Hove. Det ble i utgangspunktet lagt opp til en kapasitet på 180 plasser, men totalt sett har mottaket på det meste hatt 33 beboere. Representanter for Hero som driver mottaket begrunner dette med færre ankomne asylsøkere enn forventet. Enhet for Informasjon og service har fungert som koordinerende funksjon for mottaket, men i realiteten har det vært svært begrenset etterspørsel etter kommunale tjenester utover helsehjelp. Politisk sekretariat Politisk sekretariat administrerer det politiske beslutningssystemet i kommunen. Dette innebærer bl.a. å sørge for at de formelle prosesser fungerer iht. lov og reglement, og at det legges til rette for aktive politiske prosesser. I tillegg er saksbehandling knyttet til serverings-, skjenke- og salgsbevillinger tillagt politisk sekretariat. I løpet av året har i tillegg behandling av søknader om skoleskyss ved farlig skolevei vært utført innenfor nettverket. Politisk sekretariat består av 5 årsverk. Politisk sekretariat hadde ansvar for det administrative arbeidet rundt gjennomføring av stortings- og sametingsvalget samt folkeavstemningen i Løddesøl krets i. Det ble for første gang gjennomført forhåndsstemming ved hjelp av elektronisk manntall. Dette fungerte meget bra. For øvrig ble valget gjennomført på en god måte i henhold til Valglovens bestemmelser. Bevillinger Antall søknader om ambulerende bevilling og enkeltanledninger lå i på samme nivå som 2012, men det har vært en økning i inndragninger av bevillinger sammenliknet med tidligere år. Det var fire inndragningsvedtak av en ukes varighet i. Det var opprinnelig planlagt å rullere alkoholpolitisk styringsdokument i løpet av året. Dette arbeidet ble imidlertid utsatt som følge av en høring fra departementet om endringsforslag i alkoholloven. Kontrollutvalget for alkohol ble delegert myndighet fra formannskapet og behandlet høringen i desember. Det ble i løpet av året gjennomført enkeltmøter med ulike representanter i serveringsbransjen og leder for restaurantforeningen. Restaurantforeningen gikk inn i Arendal By med en representant i styret. Arendal kommune deltok på en stor alkoholfaglig samling med kommuner i Aust- og Vest Agder og Telemark. Saksbehandlere i Aust-Agder har i tillegg hatt møter i et eget faglig nettverk. Dette har gjort det enklere å kommunisere kommunene mellom om vanskelige eller sjeldne problemstilliner. Kommunikasjon Kommunikasjon har ansvar for drift og videreutvikling av kommunens innbygger- og ansattportal, samt sosiale medier. Nettverket forvalter kommunens grafiske profil og bistår i utarbeiding av trykksaker og annet presentasjonsmateriell. Mye arbeid består i å bistå øvrige kommunale enheter i deres kommunikasjonsarbeid. Nettverket består av 3,2 årsverk. I tillegg utfører enhetsleder oppgaver innenfor området. I er det lagt vekt på å tilgjengeliggjøre kommunens grafiske profil som ble vedtatt i Det er utarbeidet maler for ulike typer annonser og dokumenter, herunder kommunens styringsdokumenter. Det er utarbeidet en rekke brosjyrer og grafisk materiell til bruk ved konferanser og møter. Dette omfatter brosjyrer for åpen helsestasjon, skolehelsetjenesten, hverdagsrehabilitering, korttidsopphold på institusjon, smittevern, hjemmesykepleie Hisøy og Tromøy, Pippi individuell plan, og ny i Arendal. Det er utarbeidet profileringsmateriell for Arendalskonferansen, Arendal 2023, Arendalsuka og jobb i Arendal. Det er i løpet av året innført nytt statistikkverktøy og ny søkemotor på innbyggerportalen. Alt i alt består portalen av ca sider. Det har i løpet av året vært ca unike brukere, ca. 23% av disse var nye brukere. Av de som benytter innbyggerportalen bruker ca. 17% smarttelefoner og nettbrett. De mest besøkte sidene er førstesiden, helse og omsorg, skole og barnehage og planer og utvikling. Ca 33% av de besøkende kommer fra eksterne søkemotorer, 5% av besøkene kommer fra Facebook. 8

8 Enhetenes årsberetninger Arendal kommune 2014 Kommunen jobber aktivt med sosiale medier i form av Facebook, Twitter, Instagram og Flickr. Det kommer daglig innspill og spørs til facebooksiden til kommunen. Alle som stiller spørs får svar. Erfaringen med sosiale medier er svært positiv. Når årsberetningen skrives har kommunen 2794 personer som liker siden. De som liker siden fordeler seg relativt jevnt over ulike aldersintervaller. Kommunikasjonsnettverket har ansvar for drift av nettsidene til Arendalskonferansen og Arendalsuka og deltar i kommunens informasjonsberedskap. Informasjonsberedskapen har vært prøvet gjennom øvelse tilknyttet Arendal Havn og øvrige interne øvelser. Nærvær/medarbeiderperspektivet Medarbeider Figur 2 Nærvær Aksepterende og inkluderende arbeidsliv 2012 Kommunens Enhetens Fravær korttid (%) 1,7 2,6 2 2 Fravær langtid (%) 4,1 3,6 4 4 Nærvær (%) 94,2 93, Medarbeidertilfredshet Korttidsfraværet i enheten er høyere enn kommunens. Det er kontinuerlig fokus på hva som kan gjøres for å redusere korttidsfraværet. HMS-utvalget har hatt dette som et eget satsingsområde, og har i løpet av året vært i kontakt med kommunens nærværsprogram for å vurdere ytterligere tiltak. Det ble konkludert med at det jobbes godt med denne utfordringen. Medarbeidere som er i tett kontakt med publikum har fått tilbud om influensavaksine. Sykmeldte følges opp etter gjeldende rutiner. Det er ikke noe som tyder på at fraværet er arbeidsrelatert. HMS-utvalget gjennomførte møter hver 6. uke. Utvalget etablerte en egen plan i begynnelsen av året. Tiltak i planen er fulgt opp. På grunn av stram økonomi har det vært små muligheter til å tilby deltakelse på kurs og konferanser i. Der det er hensiktsmessig foregår faglige oppdateringer for de ansatte i ukentlige eller månedlige nettverksmøter. Det er gjennomført en enhetssamling. Tema for samlingen var kommunikasjon og innspill til organisasjonsendring for rådhuset. 9

9 Enhetenes årsberetninger Arendal kommune Kommunalteknikk og geodata Enhetsleder: Ole Andreas Hopstock Bystyrets vedtatte budsjettramme ØKONOMI (1000 kr) Rev. budsjett Avvik i kr i % Sum utgifter ,39 Sum inntekter ,60 Netto driftsramme enheten ,94 Enhetens oppfølging av kommunplan/handlingsprogram/ bystyrets budsjettvedtak En vesentlig del av virksomheten er innenfor selvkostområdet, vann, avløp, slam og renovasjon. I tillegg er deler av oppingsvirksomheten finansiert ved gebyrer. Driften av parkeringsordningen er også selvfinansiert. Drift av det kommunale veinettet dekkes i sin helhet av kommunens driftsbudsjett. Differansen mellom budsjett og regnskap i på brutto inntekter og brutto utgifter skyldes i hovedsak arbeidstimer i sektoren som fordeles ut på forskjellige ansvar innen enheten. Denne differansen fremkommer i regnskapet med utgifter og inntekter som ikke blir budsjettert, da de er like. Det er videre høyere kostnader enn budsjettert på grunn av viderefordelt husleie, som ikke er fordelt ut på vann og avløp tidligere år. Denne utgiften er heller ikke budsjettert. Det er også høyere kostnader enn budsjettert på overføring renovasjon. Det er høyere inntekter enn budsjettert for kommunale eiendomsgebyrer, inntekter parkering og gebyr opping. Det fremkommer en stor innsparing på ansvar Forklaringen er at lønnsoppgjøret for hele enheten er ført her. Det er tilsvarende store merutgifter til lønn på andre ansvar i enheten. Dette tilsvarer ca 1,4 millioner. Med unntak av driften av det kommunale veinettet har det ikke vært tjenester med merforbruk av betydning. Totalt sett gikk enheten med overskudd. Lønnskostnadene i geodatanettverket er noe høyere enn budsjettert. Merutgiften dekkes inn av merinntekter på opping. Kommentarer til økonomien fra det enkelte arbeidslag Kart og opping har en positiv balanse på kr som skyldes overskudd på gebyrinntekter. Det er behandlet ca 40 saker mer enn gjennomsnittlig. Nye selvkostberegninger i 2014 vil kunne avdekke om gebyrsatsene er korrekte. Gebyrinntekter, eierseksjonering, er også med her. er et vanlig driftsår mht. økonomi for arbeidslaget Eiendomsskatt. Takseringsutgifter for et år, blir fakturert dels før nyttår, og dels etter nyttår (vi har takseringsfrist for et gitt år, den 1. feb. året etter). Derfor kan regnskapet variere en del fra år til år, avhengig av når fakturaene fra konsulenten kommer. Parkeringsvirksomheten har et overskudd på ca kr i forhold til budsjett, til tross for helårsdrift av Pollen p-hus. Redusert antall avgiftsplasser og gode tekniske løsninger for betaling av parkeringsavgift har gitt inntekt av tilleggsavgifter 12% under budsjettert. Men for sen betaling av tilleggsavgifter og parkeringsgebyr har gitt inntekt på 177% av budsjettert. 10

10 Enhetenes årsberetninger Arendal kommune 2014 Gebyrinntekter vann, avløp, renovasjon og slam Budsjett % av budsjett Tilknytningsavgift vann ,4 Tilknytningsavgift avløp ,9 Målerleie ,42 Gebyr avløp ,8 Gebyr vann ,5 Gebyr renovasjon ,6 Gebyr slam ,7 Inntekter på erleie ble 77 % høyere enn beregnet for. Dette skyldes at alle nye boliger er pålagt å installere vanner, samt at flere av de eksisterende abonnentene har valgt å installere vanner ila året. Inntekter på tilkoblingsgebyr vann/avløp fortsetter å holde seg på et høyt nivå. Inntekter på slam har økt grunnet vedtaket av ny slamforskrift desember 2011 som sier at alle tette tanker skal inn i en ny kommunal tømmeordning. Dette ble satt i drift fra 1/1-2012, og har også hatt betydning for resultatet i år. Øvrige avvik skyldes endrede abonnementstall. Noe uklart hva avviket for avløpsgebyrer skyldes. Drift av kommunale veier har et underskudd på 1,4 mill. Det viser seg at det må gjennomføres en del akutte tiltak for å oppretteholde trafikksikkerhet og fremkommelighet. Antallet på slike tiltak vil øke som følge av stadig dårligere vedlikeholdte veier. Arbeidslagenes virksomhet i VAR Forvaltning Innført rutine for at enheten skal gi uttalelse om avfallsløsninger i forbindelse med reguleringsplaner. Innført rutine med at byggesak ikke utsteder ferdigattest på tiltak før det foreligger ferdigmelding/bekreftelse på ferdigmelding, for vann og avløp. Det gjelder både ferdigmelding på utvendig arbeid/tilkobling og innvendige sanitærinstallasjoner. Gjennomført prosjekt for registrering av flere boenheter ved eiendommer i forbindelse med innføring av abonnementsgebyr pr boenhet. Løsning for avlesing vanner på nett er forbedret, men noe arbeid gjenstår. Startet påleggssaker om installasjon av vanner for 500 private VA-abonnenter pr år. Hovedplan for husholdningsrenovasjon for Arendal kommune, vedtatt i Arendal bystyre Deltatt i prosjekter i prosess med opprydding forurensede sedimenter og kontroll av tilførselskilder. Har igangsatt arbeid med å registrere påslipp til kommunalt avløpsnett fra bedrifter/foretak i Gemini Indsys. (Olje- og fettutskiller) Det opprettes mange saker på forurensing og avfall på avveie. Vurdert Innføring av gebyr på saksbehandling etter forurensningsloven og konkludert med at det må lages en forskrift. Revisjon av Forskrift om avfall og Retningslinjer for avfall i Arendal, Grimstad og Froland. Ny forskrift vedtatt i Arendal bystyre den Nøkkeltall Nøkkeltall abonnenter vann, avløp, renovasjon og slam Des 2012 Des * Endring Abonnenter vann Abonnenter med vanner Abonnenter avløp Abonnenter renovasjon Abonenter slam

11 Enhetenes årsberetninger Arendal kommune 2014 Nøkkeltall abonnenter vann, avløp, renovasjon og slam Des 2012 Des * Endring Antall separate slamanlegg** Antall søknader om utslipp *Tallene er tatt ut pr 1/ ** Alle anlegg i drift inkl ukjente løsninger minus direkte utslipp og nødvendige slamavskillere tilkoblet off.renseanlegg. Endringer i abonnentsantallet skyldes i tillegg til nye abonnenter, det at flere eiendommer fra er registret med to eller flere boenheter. 1VA Prosjektering og utbygging Arbeidslaget har ansvar for planlegging, prosjektering og utbygging av vann- og avløpsanlegg iht vedtatt handlingsplan. Budsjett og regnskap investeringer vann og avløp Budsjett Investering vann Investering avløp Sum VA-investeringer De mest omfattende anleggene som er påbegynt eller gjennomført i er: Høydebasseng på Vindåsen; Helleheia,volum 5000m3 er tatt i bruk. Overføringsanlegg DN 800mm hovedvannledning Lindtveit-Lerestveit, prosjektering pågår Overføringsledning DN 600mm hovedvannledning Biejordet, prosjektering pågår VA-anlegg Dampen Strømsbubukt er avsluttet VA-omlegging Færvik- Sandum ifb. med ny G/S-veg er avsluttet VA-Anlegg Nedenes pågår VA-anlegg Losveien - Gamle Sandvigvei er avsluttet VA-anlegg Torsbudalen-Langsæ er avsluttet VA-anlegg Stensåsveien pågår VA-anlegg Torsbudalen-Langsæ ( Etappe 3.; Molandsveien) er prosjektert VA-anlegg Kunnskapshavna er avsluttet Tiltak på RA-Saulekilen, nytt rensetrinn prosjekteres, bygging VA-anlegg i Gabriel Scottsvei med sideveier pågår VA-anlegg Staubø Bota er prosjektert, bygging 2014 VA-anlegg Øvre Barbudalsvei er avsluttet VA-anlegg Heldalsområdet pågår VA-anlegg Rykene er avsluttet VA-omlegginger Barbu, prosjektering pågår VA-anlegg Gibraltarbakken er avsluttet VA-anlegg Skibevik Kongshavn pågår VA-anlegg Solborgdalen er avsluttet GIS/Geodata Arbeidslaget har ivaretatt alle forvaltningsoppgaver knyttet til kommunens databaser og vedlikehold/ajourhold av kart- og fagsystemer. Utført GIS-tjenester for Froland kommune. Gjennomført kurs i Gemini Utforsker for saksbehandlere. Gjennomførte prosjekter i inkl felles IKT-prosjekter: Utarbeidet kravspesifikasjon for nytt GIS Innsynssystem Etablert pilot-arena for nasjonalt prosjekt GeoSynkronisering Videreutviklet Planregister ihht GeoIntegrasjon 12

12 Enhetenes årsberetninger Arendal kommune 2014 Geovekstprosjekt knyttet til vektorisering av gamle reguleringsplaner Videreutvikling av WEB-kartløsning for innbyggerne Utvikle tjenester på mobile plattformer (nettbrett, smarttelefoner) Revisjon av kommuneplanens arealdel Nytt adressekart Mine Eiendommer Kart og opping Arbeidsoppgavene knytter seg til gjennomføring av forretninger etter matrikkelloven, som ble gjort gjeldende fra og med I hht. lovverket er det tidsfrister for gjennomføring av saker. Dersom tidsfristen ikke holdes, betyr det redusert gebyrinntekt (først med 1/3, så med 1/3 til). Andre oppgaver i hht. matrikkelloven: Adresseforvaltning, o.a. Gjennomføring av seksjoneringer etter seksjoneringsloven. Adressering i hht. massivadresseringsprosjektet Massivadresseringsprosjektet (PL 025), nesten ferdig i løpet av året. En del skilting gjenstår Vårt er å gjennomføre innkomne oppingssaker/seksjoneringer, andre arbeidsoppgaver snarest mulig (innen endring av gebyr - fristene). Nøkkeltall : Antall oppings/seksjoneringssaker (jnr.): 403 (gjennomsnittlig antall saker (jnr.) de siste 9 årene: 363). Av disse er det 34 seksjoneringssaker. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for opprettelse av grunneiendom: 80 kalenderdager Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for opprettelse av eierseksjoner: 26 kalenderdager Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for fullføring av oppingsforretninger: 60 kalenderdager Antall oppingssaker som fikk lenger behandlingstid enn 16 uker (dvs. redusert gebyr): 13 saker. Eiendomsskatt har vært et vanlig driftsår mht. forvaltning av eiendomsskatteoppgaver. Også i har vi hatt en gjennomgang vedr. ferdigstillelse av mindre byggearbeider, godkjent i tidsrommet ca (garasjer/tilbygg/påbygg/o.a.). Slike ferdigstillelser medfører endring i sjablonggrunnlaget for beregning av eiendomsskatt. Drift av kommunale veier Driftsoppgaver: Vinterdriften ble gjennomført tilfredsstillende. Men vinteroppgavene tar en uforholdsmessig stor del av driftsbudsjettet for det kommunale veinettet. På slutten av året ble det igangsatt et prøveprosjekt med GPS-registrering av utført brøytearbeid. Prosjektet vi vare i to år. Sentrumsrenhold har hatt 1. prioritet. Reparasjon av vinterskader og vårfeiing er gjennomført etter plan. Men kantklipp ble kun gjennomført på en mindre del av veinettet. Andre driftstiltak er ikke gjennomført i vesentlig omfang. Det kommunale veinettet er i kontinuerlig forfall. Dersom ikke budjettene her øker, vil deler av veinettet gro igjen og bryte sammen. Investeringstiltak: Skifting av kulvert (broarbeid) i Barbuelva, i Ragnvald Blakstads vei, er gjennomført. Kostnadene oversteg budsjett. Men arbeidene var påkrevet, da den gamle kulverten hadde store svakheter og var i ferd med å kollapse. Det er gjennomført reasfaltering av ca 880 m kommunal vei. Det er bygget ny veimur langs Skoleveien på Saltrød Følgende nye sikringstiltak er gjort langs kommunal vei: Fortsette arbeidet med veinavnskiltingen i forbindelse med massivadressering på det kommunale veinettet. Tromøy er være ferdig. Øvrige veier tas fortløpende ut over våre Reguleringsarbeidene Haugenesveien er gjennomført. Arbeid med grunneieravtaler gjennoptas i februar/mars 2014 før utbedringsarbeidene kan starte. 13

13 Enhetenes årsberetninger Arendal kommune 2014 Arbeider med forlengelse av Bedriftsveien starett opp høsten. Det forventes ca 6 måneders byggetid. Det er behov for ytterligere investeringstiltak på det kommunale veinettet. Flere broer trenger nødvendig opprusting. Likeledes er det behov for forsterkning av deler av veinettet, både i form av oppbygging av veikroppen og forsterkning av murer og andre sikringstiltak. Veilys: Arbeidet med overtakelse av eierskapet til veilysanlegg fra AE-nett har ikke kommet videre. Agder Energi Nett viser liten vilje til blant annet å fremskaffe nødvendige driftsdata for at kommunen kan overta og ivareta en forsvarlig drift av anleggene. Arbeidet med å utarbeide bedre driftsrutiner for vei- og gatelys i samarbeid med entreprenør pågår. Det er ansatt ny medarbeider på arbeidsfeltet drift av veilys. Stillingen er opprettet i samarbeid med kommunenen i Østre Agder og Grimstad. Tiltredelse 1. januar Ved årets utgang var ca 100 veilys ute av drift pga ødelagte armaturer. Disse vil bli skiftet i løpet av vinteren Drift av vannforsyningen Ledningsnettet på Hisøy er pluggkjørt og reingjort. Dette har vært en tidkrevende jobb og krevd mange ombygginger av kummer for å få utført en god jobb. Trasevalg for overføringsledning fra Lindtveit til Lerestveit er lagt. Videre har vi gjennomført geotekniske- og arkiologiske undersøkelser. Detaljprosjektering står for tur. Vurdering av sikringstiltak i nedbørsfeltet rundt Rore vil bli sluttført mai Vi vil da ha fått en dokumentasjon på risiko og sårbarheten rundt vannkilde og behandlingsanlegget vårt. Hovedsatsningsområdet vårt er å redusere vannlekkasjen. Jevnt over ligger denne på rett under 40 %. Vi ser at det totale vannforbruket vårt er på vei nedover, men det gjør ikke store utslagene på lekkasjeprosenten. Utskifting av ledninger og framleiting og reparasjoner av både kommunale og ikke minst private lekkasjer er prioritert. Drift av avløpsanleggene Saulekilen renseanlegg skal i løpet av 2015 få nytt biologisk rensetrinn. En slik utbygging krever omfattende planlegging. Kommunen har engasjert konsulentfirmaet Sweco Norge AS til prosjektering av anlegget etter en hard anbudskonkurranse. Utbyggingskostnadene var kalkulert til mill. kroner. Høsten var det klart for anbudskonkurranse for maskinleveranser. et av konkurransen viser at kommunen kan etablere biologisk rensing uten å foreta påbygg av eksisterende anlegg. Det ligger store besparelser i dette, både i form av byggekostnader og tekniske installasjoner. Anlegget er planlagt satt i gang mars Renseanlegget har tatt i bruk gassmotor for produksjon av elektrisk kraft fra egenprodusert metangass. I løpet av året er det produsert ca kwh. Dette er mye mindre enn forutsatt pga. betydelig redusert gassproduksjon gjennom året. Vi har derfor også hatt stort oljeforbruk. Det arbeides med å normalisere og øke gassproduksjonen på anlegget. Vi har også i hatt fokus på rehabilitering av pumpestasjoner. Kommunen har med sine 190 stasjoner flest i landet. Ny ROS-analyse er gjennomført for hele virksomhetsområde. Videre er det igansatt arbeid med ny Hoved-plan for vann og avløp. Denne vil bli klar for behandling i bystyret til våren. Maskiner og anlegg Maskinforvaltning / Verksted Solborg er offentlig autorisert for arbeid på både person- og lastebiler samt tyngere anleggsmaskiner. Virksomheten er tilknyttet opplærings kontoret i bilfag, i transport fag samt tilknyttet opplærings kontoret i byggfag. Vi har i hatt 2 lærlinger, lærling i transportfag gikk opp til fagprøve i 2012 og bestod men fortsatte som vikar frem til mai da han fikk fast jobb i en lokal transportbedrift. Lærling i bilfag avla fagprøven i august og bestod. Ny lærling i bilfag ble tatt inn fom.sept.. 14

14 Enhetenes årsberetninger Arendal kommune 2014 Gjennomførte tiltak i Arbeid med miljøfyrtårn sertifisering startet opp i 2012 godkjenning forutsettes 1. halvår 2014 Bygget om deler av administrasjons bygget på Solborg for å få plass til flere kontorer. Skiftet ut 1 stk gammel lastebil ( 1995 mod.) med ny liten lastebil iht investerings program for Feiemaskin som nyttes til sentrumsrenhold er siftet ut (2009 mod driftstid 5200 timer) med ny av tilsvarende type iht investerings program for. Løpende vedlikehold av Arendal Kommunes eide bil og maskinpark, i alt 157 enheter. Dissse skal minimum tilfredstille gjeldende krav til EU godkjenning av person og lastebiler. Totale driftstimer I 2012 på maskinparken tilknyttet Solborg driftstasjon ca timer. Videreført arbeidet med energiøkonomisering på Solborg driftstasjon. Videreført arbeidet med efiktivisering av lastebil transporten tilknyttet maskinforvaltningen, ved at ny anskaffede lastebiler er utstyrt med et vekselflak system som gir mulighet for en langt mer fleksibel bruk av bilparken. Parkeringsordningen Oppgradering til EMV-status ble heller ikke i gjennomført på utendørs parkeringsautomater. fordi leverandøren ikke hadde dette utstyret klart for levering. Drift av Pollen p-hus, P-hus Vest, Tyholmen p-hus, Torvet p-hus og sykehusets p-hus har fungert godt. Sen saksbehandling hos Statens vegvesen utsetter nye og endrede reguleringer. Nærvær Medarbeider Aksepterende og inkluderende arbeidsliv 2012 Kommunens Enhetens Fravær korttid (%) 2,0 1,6 1,5 Fravær langtid (%) 3,2 4,6 6,5 Nærvær (%) 94,7 94, Medarbeidertilfredshet 5 Nærværet er stabilt i enheten. Langtidsfraværet har gått opp og korttidsfraværet er gått noe ned. Økingen i langtidsfraværet skyldes to langvarige sykemeldinger som ikke er arbeidsplassrelatert. Årsverk ,2 94,7 100 Endringen fremkommer blant annet av at det er ansatt en ny anleggsrørlegger, at langvarig sykemeldt er tilbake og at det er ansatt i faste stillinger som har vært ledige pga sykdom i lengre perioder. 15

15 Enhetenes årsberetninger Arendal kommune Helse barn og unge Enhetsleder: Aslaug Hustadnes har vært et historisk år for enhet Helse barn og unge. Året startet med at kommunens 4 helsestasjoner med helsesøstre, jordmødre, leger og fysioterapeuter flyttet sammen med Barne- og familieteamet og Smittevern/vaksinasjonskontoret under samme tak på Arendal helsestasjon på Arena Amfi i 3.etg. Samlokaliseringen har vist seg å være svært vellykket. Det gjelder både på faglig samarbeid og når det gjelder det psykososiale arbeidsmiljøet for alle medarbeiderne som er tilknyttet helsestasjonen. Det meldes om god trivsel blant de ansatte. Vi har ikke mottatt klager fra brukerne gjeldende helsestasjonens beliggenhet. Tverimot synes de fleste at det er praktisk å kombinere besøket på helsestasjonen med andre gjøre i byen. Ved slutten av året ble vi gjort kjent med at Rådmannen ønsket en omorganisering av tjenestene.han ønsket at enhet Helse barn og unge ble oppløst for å inngå i samorganisering med flere andre tjenester i enhet Levekår. Målet var et enda større trykk på tverrfaglig samarbeid for å bedre levekår for barn og unge i kommunen. De ansatte ble urolige for at det helsefremmende og forebyggende perspektivet skulle drukne sammen med tyngre oppgaver og tjenester. HOVEDMÅL: Helse barn og unge sine ulike faggrupper har jobbet etter følgende hoved: - Bedre levekår for barn og unge i Arendal. DELMÅL: For å gi barn og unge i Arendal bedre levekår, har vi jobbet med følgende del: - Gi tidlig hjelp til barn og unge og deres familier, med fokus på mestring. - Ha lett tilgjengelige tjenester for brukerne. - Et faglig miljø med høyt kvalifisert personale. - Bidra med vår kompetanse i tverrfaglig samarbeid. Målene er i tråd med ønsket satsing i kommuneplanen /Handlingsprogram og bystyrets budsjettvedtak. Gjennom har jordmortjenesten, helsestasjonstjenesten, skolehelsetjenesten, Barne- og familieteamet og helsestasjon for ungdom bidratt til å nå ene. Arendalsmodellen Oppvekst-team 0 6 år Etter vedtak i Bystyret i forbindelse med revidering av Arendalsmodellen fikk helsestasjonen ansvaret for organisering og drifting av Oppvekst-team for barn 0 6 år. Før det avholdes oppvekst-team-møte er det praksis å innkalle foreldrene til en forsamtale med oppvekst-team-koordinator og familiens helsesøster. Det er svært viktig at foreldrene er med fra første stund. Det har i løpet av året vært avholdt 54 møter, derav 29 forsamtaler, 13 ov-team-møter og 12 oppfølgingsmøter. Barnehagerepr., Barnevern, Repr. fra Barne- og familieteam, PPT, psykiatrisk sykepleier, helsesøster og jordmor møter ofte i teamet. Fastlege og NAV møter ved behov. Totalt ble 30 barn meldt til Oppvekst-team i. Det er bra at det nå kommer flere saker på de minste barna, de var tidligere nesten fraværende i Oppvekstteam. Vi tror det er et resultat av mer satsing på tidlig innsats og stadig mer tverrfaglig samarbeid, både gjennom Modellkommuneforsøket, Fylkesmannens Tidlig innsats prosjekt og Rådmannens fokus på bedre levekår i Arendal. 16

16 Enhetenes årsberetninger Arendal kommune 2014 Modellkommuneprosjektet ( ) Modellkommuneprosjektet ble videreført i, og arbeidsgruppen har jobbbet iherdig med å utvikle en ressursperm til bruk for ansatte som jobber med barn i kommunen. Kompetanseheving I desember startet vi opp med et kompetansehevingsprogram som skal gå over 2.5 år. Deltagere er: alle i barnevernnheten, PPT, Krisesenteret og medarbeiderne i Helse barn og unge. Programmet er utarbeidet av RVTS Sør (Regionsenter for vold og traumatisk stress) og tittelen er Trygg hjelper for barn og unge. Tilsyn fra Fylkesmannen Fylkesmannen gjennomførte høsten tilsyn med Helsestasjonstjenesten 0 6 år. Tilsynet var en del av et landsomfattende tilsyn initiert av Helsetilsynet. Foret med tilsynet var å vurdere om virksomheten ivaretok ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Ved tilsynet ble det konstatert ett avvik: Arendal kommune sikrer ikke faglig ledelse av legetjenesten ved helsestasjonen. Det ble gitt en merknad: Journalføringen på helsestasjonen i Arendal har forbedringspotensiale. Det arbeides med å lukke avviket. Helse barn og unge byttet journalføringssystem i nov.. Det ble skiftet fra Hspro til Winmed 3. De fleste av tjenestene innen Helse barn og unge er lovpålagte tjenester som utføres etter nasjonale lover og forskrifter. Besøkende på helsestasjonen Arendal helsestasjon har i løpet av året hatt besøk av et stort antall av kommunens innbyggere. På en vanlig dag har fra små og store besøkt helsestasjonen. Det har og vært stor pågang av telefoner; daglig. Det har derfor vært en svært stor arbeidsbelastning for medarbeiderne som har jobbet i ekspedisjonen / baklandet. De har nøkkelstillinger som vi er avhengig av fungerer. Bystyrets vedtatte budsjettramme Økonomien har vært stram og det har gjennom året vært fokus på forbruket. På grunn av samlokaliseringen var det ved starten av året behov for en del ekstraordinære innkjøp. ØKONOMI (1000 kr) Rev. budsjett Avvik i kr i % Sum utgifter ,06 Sum inntekter ,75 Netto driftsramme enheten ,30 Flere medarbeidere har i løpet av året økt sine stillinger til 100% i forbindelse med at andre har blitt pensjonister. Færre medarbeidere fører til lavere utgifter i mange sammenhenger. Helse barn og unge har holdt sin budsjettramme, og kommer ved årets slutt ut med et overskudd på kr Enhetens oppfølging av kommunplan/handlingsprogram/ bystyrets budsjettvedtak De ulike faggruppene har gjennom året jobbet for å oppfylle kommuneplan og enhetens gjennom sitt daglige arbeid. På grunn av overgang til nytt dataprogram ved årsskiftet har det vært noe problemer med eksakte tall. 17

17 Enhetenes årsberetninger Arendal kommune 2014 Her følger noen data fra faggruppene: Jordmortjenesten Nærmere 90% av kommunens gravide bruker jordmor i svangerskapet. Det har vært utført 2000 konssultasjoner i. Ca. 40 unge gravide mellom 15 og 20 år har fått hjelp og oppfølging ved den kommunale svangerskapsomsorgen siste året. De unge har stort behov for støtte og oppfølging gjennom svangerskap og barseltiden. Jordmortjenesten jobber rettet med å avdekke rus, psykisk sykdom og vold i tillegg til sosiale og fysiske problemer. Tjenesten har bidratt til at tverrfaglig hjelpetiltak har vært satt inn tidlig i graviditeten. Problemene er ofte store og utfordrende og krever tid. Helsestasjonstjenesten 0 5 år 536 barn ble født i. Vanligvis har vi ca. 500 barn pr. årskull det blir 2500 barn opp t.o.m. 5 år. Helsesøstrene har gitt tilbud om hjemmebesøk til familiene med nyfødt barn. Er det kompliserte fødsler / barseltid kan jordmor også tilby hjemmebesøk. De fleste familiene takket ja til hjemmebesøk. Barna følges opp med helsekontroller på helsestsjonen etter nasjonale retningslinjer. Det er knyttet lege og fysioterapeut til helsestasjonens ordinære tilbud. Vi har hatt mye faglig fokus på å finne de barna og familiene som trenger ekstra støtte og veiledning tidligst mulig. En av helsesøstrene har hatt ansvaret for Oppvekst team 0 5 år, (koordinator). Gjennom har vi en dag i uka tilbudt Åpen helsestasjon, med musikalsk innslag i samarbeid med Kulturskolen. Det har vært svært populært blant sped- og småbarnsforeldrene. Alle helsesøstrene melder om stor arbeidsbelastning. Skolehelsetjenesten 6 16 år Ca. 500 barn har vært inne på helsestasjonen til skolestartundersøkelse med helsesøster og lege. Helsesøstrene har vaksinert 3 hele kull + jentene i 7. klasse x 3, det er til sammen ca elever. I tillegg har helsesøstrene i hatt samtaler + ing av elevene i 3.trinnet. De har tilbudt spesiell oppfølging av familiene med overvektige barn på alle skolene. Helsesøstrene har stått ansvarlig for prosjekt: Liv og røre, aktivitetstilbud til de overvektige barna i 3. klasse og med kursopplegg for foreldrene deres. Helsesøstrene har deltatt i oppvekstteam-møter på skolene, hatt undervisning på ulike trinn og deltatt på foreldremøter i tillegg til stor pågang av individuelle samtaler både fra barn og foreldre. Helsesøstrene i skolen følger opp over 900 barn pr. 100% stilling. I kommunen har vi vel 5500 barn i alderen 5 16 år. Også helsesøstrene i skolehelsetjenesten melder om stor arbeidsbelastning. De opplever daglig at tiden ikke strekker til når det gjelder etterspørselen. Kommunen ligger langt under anbefalt norm på helsesøsterstillinger, det gjelder både i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Barne- og familieteamet Teamet mottok i i alt 222 saker ( 2012: 237). Det var 110 jenter og 105 gutter. 7 barn var ufødte da teamet kom i kontakt med mor. Inkludert søsken har de hjulpet nærmere 420 barn i kommunen. I 99 av sakene tok forelderen selv kontakt med BFT. Mange av sakene (49) har kommet fra helsesøstrene som er nære samarbeidsspartnere. BFT har jobbet mot barnehagene for at de skulle bli gjensidig kjent, men det kom likevel få saker fra barnehagene. Årsaken til henvendelsene til BFT er 26% psykisk helse hos barna, 23% familierelasjoner, 18% psykisk helse ungdom, 20% pårørende. I tillegg små % som omhandler kriser, traumer og sorg og utfordringer i barnehage og skole. 18

18 Enhetenes årsberetninger Arendal kommune 2014 BFT har gitt gruppetilbud til barn og foreldre hvor foreldrene sliter med sin psykiske helse. Et godt tilbud med gode tilbakemeldinger. Teamet har gjennomført flere andre kurs; Fortsatt foreldere (for skilte foreldre) Godt samliv (parkurs for ferske par) og Ungdomsgruppe sammen med Ungdomsteamet. Teamet har samarbeidet med både kommunale kolleger og 2. linjetjenesten (eks. ABUP, Familiekontoret m.fl.) Teamet er tverrfaglig sammensatt med 4.4 årsverk, de har hatt noe redusert bemanning gjennom store deler av året pga.at en medarbeider har vært 100 % sykmeldt. Helsestasjon for ungdom og helsesøstertjenesten i videregående skoler De melder om stor pågang gjennom. Mange ungdommer har søkt kontakt på grunn av psykiske lidelser, angst og depresjoner. Mange sliter også med rusbruk. De har hatt mange som trenger prevensjon og rådgivning mht. seksuelle sykdommer. Helsesøstrene melder også der om stor etterspørsel som de ikke greier å møte pga. lite ressurser i de videregående skolene. Smittevern- og vaksinasjonskontoret Kontoret har fått redusert bemanning i, det bemannes nå med 0,8 årsverk. Inntjeningen er derfor resusert. Det er svært stor pågang av innbyggere som ønsker reisevaksiner. I perioder har det vært inntaksstopp og opptil 3 ukers ventetid. Kontoret må primært være en smitteberedskap, reisende blir derfor i perioder henvist til private vaksinasjonskontor i byen. Selvmordsforebyggende team Teamet har vært i aktivitet med oppfølging av personer som har vært innlagt i sykehus på grunn av selvmordsforsøk. Har vært bemannet med 2 helsesøstre hver med 25% stilling. Pga. sykmelding kan ikke tall p.t.fremskaffes. Medarbeiderperspektivet Kommunens 2012 Fravær korttid (%) 0,8 0,9 1,5 1,5 Aksepterende og Fravær langtid (%) 5,1 5,7 6,5 6,5 inkluderende arbeidsliv Nærvær (%) 94, Medarbeidertilfredshet Medarbeider Enhetens I tillegg til den faglige gevinsten med samlokaliseringen har det psykososiale arbeidsmiljøet utviklet seg svært positivt. Medarbeiderne gir uttrykk for at de trives godt. Men mange melder om stort arbeidspress, det gjelder spesielt i helsesøstergruppen og i merkantilgruppen. Personalgruppen har gjennomført planlagt påskelunsj, sommeravslutning, enhetssamling med en overnatting og julelunsj på helsestasjonen. Sykmeldte følges opp av enhetsleder. Sykefraværet gjennom året har ikke hatt sammenheng med arbeidssituasjonen. Årsverk ,95 26,35 26,35 Det er ingen endring i årsverk fra 2012 til i enhet Helse barn og unge. 19

19 Enhetenes årsberetninger Arendal kommune Barnevern Enhetsleder: Knut Hagen (konstituert) Bystyrets vedtatte budsjettramme Enhet barnevern består pr av barneverntjenesten (29,5 årsverk), ungdomsteamet (4,0 årsverk + 1,0 LOS (prosjekt), oppvekstmedarbeidere (8,0 årsverk) og tjenesten for enslige mindreårige flyktninger (1,5 årsverk). I tillegg kommer enhetsleder. Årsverk Enhet barnevern 34, Oppvekstmedarbeiderne ble overført til enheten i ØKONOMI (1000 kr) Rev. bud. Avvik i kr i % Sum utgifter ,70 Sum inntekter ,79 Netto driftsramme enheten ,79 Det reviderte regnskapet for viser et underskudd for enheten på vel en million kroner. Enhetens oppfølging av kommunplan/handlingsprogram/ bystyrets budsjettvedtak Kommuneplanen har følgende del knyttet til utsatt barn og unge: Ha synlige og lett tilgjengelige tjenester for å gi barn og ungdom hjelp på et tidligst mulig tidspunkt. Samarbeide innenfor det enkelte oppvekstområde mellom ansatte i barnehage, skole, barnevern, PPT, skolehelsetjeneste, oppvekstmedarbeidere og fritidsmedarbeidere for å utfylle hverandres kompetanse og skape et helhetlig tilbud i nærmiljøet. Standardisere rutinene innen det tverrfaglige samarbeidet i Arendalsmodellen. Legge til grunn en forpliktelse overfor barn og ungdom for å sikre at deres behov blir ivaretatt. Alle som jobber med barn og ungdom må reagere gjennom bekymringsmeldinger dersom en mener at dette ikke er tilfelle. Barneverntjenesten, oppvekstmedarbeiderne og ungdomsteamet har gjennom bidratt til å oppfylle disse ene. En indikasjon på at tjenestene er på rett vei er at barneverntjenesten får klart flere meldinger på helt små barn. Dette kan blant annet være en effekt av prosjektet Tidlig innsats /Oppvekstteam 0-6. Barneverntjenesten har gjennom styrket mottaksfunksjonen gjennom at faste skolerte personer tar imot nye henvendelse. Bystyret vedtok at den primære gruppen for oppvekstmedarbeiderne skulle være barn og familier som har eller skal ha frivillige og forebyggende tiltak i barneverntjenestens regi. Som en følge av dette vedtaket har samarbeidet mellom oppvekstmedarbeiderne og barneverntjenesten blitt tettere og mer formalisert gjennom. Fylkesmannnen gjenomførte tilsyn av barneverntjenesten i 2012 og hadde spesielt fokus på undersøkelser og tiltaksarbeidet, hvor kommunen fikk avvik. ble brukt til å lukke avvikene og etter barnevernleders vurdering er rutiner og praksis knyttet til undersøkelsesarbeidet nå i tråd med lovens krav 20

20 Enhetenes årsberetninger Arendal kommune 2014 med ett vesentlig unntak. Fristbruddene har gjennom økt drastisk, se kommentarer under Aktivitetstall for barneverntjenesten. Når det gjelder avvik knyttet til tiltaksarbeidet, ble dette ikke lukket i. Tilsynet var ikke avsluttet pr , men det var en konstruktiv pågående dialog mellom kommunen og fylkesmannen knyttet til prosessen med å lukke avvikene. Barneverntjenesten ble i tilført 2,0 stillinger gjennom den statlige styrkingen av barnevernet. Barneverntjenesten foretok høsten en intern omorganisering, ved at tre av fagstillingene ble omgjort til gruppeledestillinger. Det ble lagt opp til at ca 20 % av arbeidstiden skulle brukes til gruppelederoppgaven. Dette representerer en støtte for saksbehandlerne. Barneverntjenesten i Arendal deltok i KS-effektivitetsnettverk i sammen med flere kommuner på Sørlandet samt Tønsberg. Det håndfaste resultatet av dette var en tjenesteanalyse som viste at Arendal kommune bruker relativt lite ressurser på barnevern totalt sett, sammenliknet med andre kommuner. Tjenesten scorer likevel forbausende bra når det gjelder faktorer som er produksjon. Fire saksbehandlere har gjennomført et forsknings/utviklingsprosjekt i samarbeid med UIA, Praxis SØR hvor en har sett på egen praksis i undersøkelsene. Før jul i startet et kompetanseutviklingsprogram i regi av RVTS (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging). Programmet heter Trygg hjelper for barn og unge og deltakere er ansatte ved PPT, helse, barn og unge og enhet barnevern Kommunens Enhetens Medarbeider Aksepterende og inkluderende arbeidsliv Fravær korttid (%) 2,7 2,1 Fravær langtid (%) 7,0 7,4 Nærvær (%) 90,2 90, Medarbeidertilfredshet Sykefraværet er fortsatt noe høyt, men kortidsfraværet har gått noe ned, hvilket er en positiv tendens. Mål Andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder (overholdelse av lovfestet frist) 59,0 100 Andel barn i tiltak med tiltaksplan 86,4 100% Bruker Fornøyde brukere Andel barn under omsorg med omsorgsplan 94,9 100% Andel opprettet tilsyn i fosterhjem 93,5 100% Andel besøk i fosterhjem (fra tilsynsfører) 88,1 100% Barn med undersøkelse eller tiltak pr årsverk 18 Oppfølging i fosterhjem (fra saksbehandler) 78,7 100% Det er spesielt det lave tallet for overholdselse av frister som gir grunn til bekymring. Tilsvarende tall for 2012 var 71,7% Tallet for Arendal når det gjelder antall barn med undersøkelse eller tiltak pr. årsverk vil foreligge i midten av mars Aktivitetstall i barneverntjenesten Nye meldinger Nye meldinger andel under 6 år 26% 33% 36% 41% 41% Henlagte meldinger Nye undersøkelser

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008.

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008. Saksfremlegg Saksnr.: 09/1408-1 Arkiv: 410 G13 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ØKT RESSURS TIL HELSESØSTERTJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG.

FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG. FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG. Bakgrunn: Gjennom det interkommunale samarbeidet som er oppretta

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Sist revidert: 1. nov RISØR KOMMUNE

VIRKSOMHETSPLAN Sist revidert: 1. nov RISØR KOMMUNE VIRKSOMHETSPLAN 2011 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 1. nov. 2010 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Enhetens ansvarsområde og organisering...

Detaljer

01 Administrasjonsenheten... 3 02 Informasjon og service... 7 03 Infrastruktur og geodata... 11 04 Helse barn og unge... 16 05 Barnevern...

01 Administrasjonsenheten... 3 02 Informasjon og service... 7 03 Infrastruktur og geodata... 11 04 Helse barn og unge... 16 05 Barnevern... 01 Administrasjonsenheten... 3 02 Informasjon og service... 7 03 Infrastruktur og geodata... 11 04 Helse barn og unge... 16 05 Barnevern... 21 06 Kulturenheten... 25 08 Organisasjon og personal... 28 09

Detaljer

Virksomhetsplaner 2014 Arendal kommune 2014

Virksomhetsplaner 2014 Arendal kommune 2014 INNHOLD: 01 Administrasjonsenheten... 3 02 Informasjon og service... 7 03 Infrastruktur og geodata... 10 04 Helse barn og unge... 16 05 Barnevern... 20 06 Kulturenheten... 23 08 Organisasjon og personal...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern Årsrapport 2013 Helse, rehabilitering og barnevern 1. Om resultatenheten Helse, rehabilitering og barnevern Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder* Bente Molde Helsestasjon Ann-Mari

Detaljer

Virksomhetsplan Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold RISØR KOMMUNE

Virksomhetsplan Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold RISØR KOMMUNE RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2013 Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Økt bosetting og livskvalitet gjennom forebygging, bevaring, vekst og utvikling. Virksomhetsplan 2013 side 2 INNHOLD 1)

Detaljer

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement.

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. VEDLEGG 4 OVERFØRING AV MERFORBRUK I TIL BUDSJETTÅRET I forbindelse med årsregnskap, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. 2.5.7 Ved et regnskapsmessig

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

Virksomhetsplan 2013 enhetene Arendal kommune 2013

Virksomhetsplan 2013 enhetene Arendal kommune 2013 01 Administrasjonsenheten... 4 02 Informasjon og service... 7 03 Enheten kommunalteknikk og geodata... 10 04 Enheten Helse barn og unge... 15 05 Barnevern... 19 06 Kulturenheten... 24 08 Organisasjon og

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret 09.09.14 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

Enhet for Støttefunksjoner

Enhet for Støttefunksjoner VIRKSOMHETSPLAN 2012 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 8. feb. 2012 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Ansvarsområde og organisering...

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 31. 03.07 Verdal, 25.04 2007. 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 4

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

NKRF fagkonferanse Arendal 2009

NKRF fagkonferanse Arendal 2009 NKRF fagkonferanse Arendal 2009 Hvordan håndtere risiko i endringsprosesser v/ Harald Danielsen, rådmann i Arendal Tre store skritt.og mange små Første store skritt ble tatt i 2000 Andre store skritt i

Detaljer

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark Fylkesmannen i Finnmark Rapport fra tilsyn med Helsestasjonstjenester for barn 0 til 6 år i Vardø kommune Virksomhetens adresse: Kirkegata 4, 9951 Vardø Tidsrom for tilsynet: 16.10.2013 19.11.2013 Kontaktperson

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2010/2734-4 Saksbehandler: Anne Margrethe Gansmo Saksframlegg Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav Utvalg Utvalgssak

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Herøy kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

Årsrapport 2014. Nav Inderøy

Årsrapport 2014. Nav Inderøy Årsrapport 2014 Nav Inderøy 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Elin Andersen Følgende tjenestesteder inngår i enheten Nav Inderøy Antall

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/1408-3 Arkiv: 410 G13 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: RESSURS TIL HELSESØSTERTJENESTEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/1408-3 Arkiv: 410 G13 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: RESSURS TIL HELSESØSTERTJENESTEN Saksfremlegg Saksnr.: 09/1408-3 Arkiv: 410 G13 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: RESSURS TIL HELSESØSTERTJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Hovedutvalg for barn og unge Innstilling:

Detaljer

Kartleggingsrapport. Arbeidsgruppe: Barnevern. Denne gruppen har ansvar for barnevern.

Kartleggingsrapport. Arbeidsgruppe: Barnevern. Denne gruppen har ansvar for barnevern. Kartleggingsrapport Arbeidsgruppe: Barnevern Denne gruppen har ansvar for barnevern. Gruppeleder: Yngve Cappelen 11.10.2017 Innhold Status på tjenesteområdet i dag... 2 Tjenesteområde Barnevern... 2 Hvordan

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

Årsrapport Plan, byggesak, oppmåling

Årsrapport Plan, byggesak, oppmåling Årsrapport 2014 Plan, byggesak, oppmåling 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Plan byggesak oppmåling Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten

Detaljer

Helsestasjonen. Hva gjør vi egentlig????

Helsestasjonen. Hva gjør vi egentlig???? Helsestasjonen Hva gjør vi egentlig???? Risør helsestasjon Ansatte på helsestasjonen 5 helsesøstre (2,93 stilling + 0,5 stilling tilknyttet asylmottaket) 1 jordmor (0,5 stilling) 1 sekretær (0,8 stilling)

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER

ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2016 ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER Versjon 12.11.15 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Enhet for støttefunksjoner 2016 side

Detaljer

Presentasjon av Familiesenter i Oppdal

Presentasjon av Familiesenter i Oppdal Presentasjon av Familiesenter i Oppdal Versjon 15.03.2012 Innhold Innledning side 3 Bakgrunn - hvorfor Familiesenter i Oppdal side 4 Mål for Familiesenter i Oppdal side 5 Nye tverrfaglige tilbud i Familiesenteret

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Leirfjord kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Leirfjord kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Leirfjord kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2013

OVERORDNET STYRINGSKORT 2013 OVERORDNET STYRINGSKORT 2013 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2013 Samfunn: 1. 1950 innbyggere innen 2018 (oppnådd pr. 1.7.12, ytterligere vekst er imidlertid fortsatt et mål) 2. Sikre

Detaljer

Årsrapport indviduell plan 2008

Årsrapport indviduell plan 2008 Vedtak / saksbehandling i 2008 Det ble i løpet av 2008 fattet ca 55 nye vedtak på individuell plan Totalt antall individuelle planer aktive: 200 Sakene koordineres av ca 70 koordinatorer Fordeling av vedtak

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2014/738-2 Arkiv: 231 SAKSFRAMLEGG Dato: 17.11.2014 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret 08.09.15 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

Fylkesmannens i Aust-Agders rapport om de forebyggende helsetjenester for barn og unge i kommunene i Aust-Agder 2015

Fylkesmannens i Aust-Agders rapport om de forebyggende helsetjenester for barn og unge i kommunene i Aust-Agder 2015 Sosial- og helseavdelingen Kommunene i Aust-Agder Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2015/1882 (nytt nr. i 2016) 28.12.2015 Fylkesmannens i Aust-Agders rapport om de forebyggende helsetjenester

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre ØKT BOSETTING AV FLYKTNINGER - FORDELING AV ØKT INTEGRERINGSTILSKUDD Trykte vedlegg: Forslag til innstilling:

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

Årsrapport 2010. Værnesregionen barneverntjeneste

Årsrapport 2010. Værnesregionen barneverntjeneste Årsrapport Årsrapporten gir en oversikt over aktivitet i og en status på økonomi og bemanning. Virksomhetsområde er en fellestjeneste for kommunene Selbu, Tydal, Meråker, Frosta og Stjørdal. Tjenesten

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 77 012 73 435 3 577 288 835

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Verdal, 08.08.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 2. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 3

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/1412-1 Arkiv: G01 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ETABLERING AV FAMILIENS HUS

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/1412-1 Arkiv: G01 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ETABLERING AV FAMILIENS HUS Saksfremlegg Saksnr.: 09/1412-1 Arkiv: G01 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ETABLERING AV FAMILIENS HUS Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Formannskapet Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Budsjett 2016 Helse og velferd

Budsjett 2016 Helse og velferd Budsjett 2016 Helse og velferd Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kommunalsjef fellestjenester: Tildelingskontor, koordinerende enhet, cosdocansvarlig

Detaljer

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG Visjon: Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode tjenester og legge til rette for at menneskers egne

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 236 674 231 986 4 688 286 156 82,7 % 2 996

Detaljer

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage Årsrapport 2014 Utøy skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal?

12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal? 12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal? Snuoperasjon i Arendal. Hvordan ble medarbeiderne involvert og hva var begrunnelsen for å gjøre en så drastisk omlegging?

Detaljer

Årsmelding interkommunal barneverntjeneste Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk. Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad

Årsmelding interkommunal barneverntjeneste Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk. Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad Årsmelding interkommunal barneverntjeneste 15 Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad 1 Litt om virksomheten og kommuner har hatt interkommunal barneverntjeneste

Detaljer

ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER

ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2015 ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER Versjon 1.1 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Enhet for støttefunksjoner 2015 side 2

Detaljer

Spørreskjema 1. Ledere for Helsestasjons- og Skolehelsetjenesten.

Spørreskjema 1. Ledere for Helsestasjons- og Skolehelsetjenesten. Spørreskjema 1. Ledere for Helsestasjons- og Skolehelsetjenesten. Fylkesmannen ønsker med denne kartleggingen spesielt å følge med at kommunen ivaretar sitt ansvar for å lede og etterspørre det helsefremmende-

Detaljer

Rådmann og staber. Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk. Informasjonsavdeling 10,4 årsverk. Personalavdelingen 6 årsverk

Rådmann og staber. Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk. Informasjonsavdeling 10,4 årsverk. Personalavdelingen 6 årsverk Rådmann og staber Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk Informasjonsavdeling 10,4 årsverk Personalavdelingen 6 årsverk 1 Rådmannen og staber Oppgaver Budsjettseminar Rådmannen, Personalavdelingen, Økonomi-

Detaljer

Årsrapport 2013. «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn»

Årsrapport 2013. «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn» Årsrapport 2013 «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn» 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten - Enhetens navn - Enhetsleder - Følgende tjenestesteder inngår i enheten - Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - LEKA KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Årsplan Plankontor. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016.

Årsplan Plankontor. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplan 2016 Plankontor Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen viser

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.09.07 Verdal, 01.11.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 OPPSUMMERING AV ØKONOMISK STATUS ETTER 3. KVARTAL 3 2. SYKEFRAVÆR. 3 3.

Detaljer

Arkivsaksnr.: 05/

Arkivsaksnr.: 05/ Arkivsaksnr.: 05/00244-001 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådmann, Tore Molstad Andresen FELLES SKATTEOPPKREVER FOR HADELAND Rådmannens innstilling: 1. Felles skatteoppkreverfunksjon for Gran, Jevnaker og Lunner

Detaljer

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl LOKALT MÅLEKART 2011 Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl Kort beskrivelse av virksomhetens tjenesteområde: Virksomheten består av følgende avdelinger: Pedagogisk psykologisk tjeneste

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

Østre Agder. Sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm

Østre Agder. Sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm Østre Agder Sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm Formålet til Østre Agder Samordne regionens og kommunenes interesser overfor fylket, staten og andre organer på region-, fylkes- og/ eller riksplan. Styrke

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 05/4145 Tittel: "HELT IKKE STYKKEVIS OG DELT" SAMORDNING AV TILTAK FOR BARN OG UNGE

Saksprotokoll. Arkivsak: 05/4145 Tittel: HELT IKKE STYKKEVIS OG DELT SAMORDNING AV TILTAK FOR BARN OG UNGE Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 29.06.2006 Sak: 102/06 Arkivsak: 05/4145 Tittel: "HELT IKKE STYKKEVIS OG DELT" SAMORDNING AV TILTAK FOR BARN OG UNGE Behandling: Saksordfører: Gjermund Bjørndahl

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.06.08. Verdal, 16.09.08

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.06.08. Verdal, 16.09.08 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.06.08 Verdal, 16.09.08 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. halvår 3 2. SYKEFRAVÆR. 4 3. GJENNOMGANG

Detaljer

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE NASJONAL SATSING (1998-2006) EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 Levanger Kommune mars 2003 1 1. Bakgrunn St.prop nr 63 Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. oktober 2014 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse SAK 58/2014

Detaljer

En orientering om virksomheten for 2010.

En orientering om virksomheten for 2010. BJUGN og ØRLAND PPT En orientering om virksomheten for 2010. Bjugn og Ørland PPT har i 2010 videreført arbeidsoppgaver som det er beskrevet for tidligere år. Kontoret har i gjennom styremøtene en dialog

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi 10.11.2014 Midtre Namdal samkommunestyre 14.11.2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi 10.11.2014 Midtre Namdal samkommunestyre 14.11.2014 Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2014/4603-6 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Budsjettkontroll 2. tertial Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan

Detaljer

Kvalifisering og velferd

Kvalifisering og velferd Alle som mottar økonomisk sosialhjelp skal få tilbud om meningsfulle arbeidsrettede tiltak. I 2016 var det 20 prosent av mottakerne under 30 år som ventet på aktive tiltak. Norskopplæringen ved Voksenopplæringen

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Tertialrapport 2/2014 Personal Utdrag fra fokusområder Status tjenesteproduksjon i sektorer og staber Økonomi (drift, investeringer og

Detaljer

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014 Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014 Juni 2014 Norge har forpliktelser etter Barnekonvensjonen og denne gjelder som

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Inger Jevne Arkiv: 233 F47 13/7-2 Dato:

Saksframlegg. Saksb: Inger Jevne Arkiv: 233 F47 13/7-2 Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Inger Jevne Arkiv: 233 F47 13/7-2 Dato: 14.01.2013 STYRKING AV KOMMUNALT BARNEVERN 2013 Vedlegg: «Innføring Kvellomodell» Sammendrag: I statsbudsjettet 2013 er det

Detaljer

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppen har bestått av 15 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, Høgskolen i Telemark

Detaljer

Reglement for delegering

Reglement for delegering Reglement for delegering til politiske organer Vedtatt av Risør bystyre 22. juni 2011 med tillegg av 26. april 2012 og 20. juni 2013 og endringer av 12. desember 2013 GENERELT OM DELEGERING 1.1 Formål

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

OSO barnevern Hva er det?

OSO barnevern Hva er det? OSO barnevern Hva er det? 1 Formål «Et samlet barnevern skal tilby barn og unge og deres familier rett hjelp til rett tid.» Sikre barn og unge i de nordnorske kommunene gode, trygge oppvekstsvilkår gjennom

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Videreutvikling av Lavterskel- og forebyggende tjenester i Senter for oppvekst. Oppvekst- og utdanningskomiteen 14.november 2017

Videreutvikling av Lavterskel- og forebyggende tjenester i Senter for oppvekst. Oppvekst- og utdanningskomiteen 14.november 2017 Videreutvikling av Lavterskel- og forebyggende tjenester i Senter for oppvekst Oppvekst- og utdanningskomiteen 14.november 2017 Status Skolehelsetjenesten Høy etterspørsel etter våre tjenester Vekst i

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Verdal,

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Verdal, Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 31.03.08 Verdal, 25.04.08 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 4 3.

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Frogn kommune Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

215 Teknisk enhet selvkostområder

215 Teknisk enhet selvkostområder GENERELT FOR ALLE ENHETER Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak for drifts- og investeringsprosjekter i 2011. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

Handlingsplan - Folkehelse i Aust-Agder (1) Planarbeid og regional utvikling. Hensikt/bakgrunn

Handlingsplan - Folkehelse i Aust-Agder (1) Planarbeid og regional utvikling. Hensikt/bakgrunn Handlingsplan - Folkehelse i Aust-Agder 2016 (1) Planarbeid og regional utvikling Innlemme folkehelseperspektivet i kommunale og regionale planer Gi innspill til kommunale og regionale planer om tema som

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

Hvordan har vi brukt UngData?

Hvordan har vi brukt UngData? UUng i Agder 2016 Hvordan har vi brukt UngData? Tone Worren Kløcker, Rådgiver Folkehelse og levekår DET SYSTEMATISKE FOLKEHELSEARBEIDET Folkehelse og levekårsrapport 2014 Planstrategi 2016-2020, Arendal

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: Følgende budsjettendringer gjennomføres: Utgiftsøkning

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 31. 03.05 Verdal, 30. mai 2005 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR.

Detaljer

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015 Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Helsetjenesten 12.05.2015 Midlertidig opphør av enhetslederstilling t.o.m. Enhetsleder Helse gikk av med

Detaljer

Barn og familie. Budsjettseminar Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud

Barn og familie. Budsjettseminar Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud Barn og familie Budsjettseminar 29.9.16 Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud 1 Organisering Barne- og familiesjef Sosialtjenesten i NAV Hadeland Barnevern Pedagogisk psykologisk tjeneste Jordmor

Detaljer

Halvårsberetning 2007 Skatt og innfordring

Halvårsberetning 2007 Skatt og innfordring Halvårsberetning 2007 SKATTEOPPKREVEREN FOR HADELAND Halvårsberetning 2007 Skatt og innfordring Innledning Marginavsetning Skatteinngang Fordelingsprosenter Resultatkrav/oppnådd resultat Oversikt restanser

Detaljer

Samarbeidsavtale Værnesregionen Barneverntjeneste

Samarbeidsavtale Værnesregionen Barneverntjeneste Samarbeidsavtale Værnesregionen Barneverntjeneste Frosta Meråker Selbu Stjørdal Tydal Justert avtale pr. 01.05.10 (Frosta kommune inntatt som partner) Behandlet i AU 17.03.10 Behandlet i RR 22.03.10 Vedtatt

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Rødøy kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer