ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER"

Transkript

1 RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2015 ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER Versjon 1.1 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

2 Virksomhetsplan - Enhet for støttefunksjoner 2015 side 2 1) HOVEDMÅLSETTING, SATSINGSOMRÅDER OG MÅL ) RISØR KOMMUNES VERDIER TILTAK FOR Å FREMME VERDIENE ) ANSVARSOMRÅDE OG ORGANISERING ANSVARSOMRÅDE Interne tjenester Eksterne tjenester (tjenester som leveres til kommunens innbyggere) ORGANISERING ) ENHETENS ARBEID MED TILTAK I KUNNSKAP REGIONAL UTVIKLING Vi skal styrke det interkommunale samarbeidet ATTRAKTIVITET ORGANISASJONS- OG TJENESTEUTVIKLING FOLKEHELSE OG LEVEKÅR KLIMA OG MILJØ ) ENHETENS ANSVAR I BUDSJETTVEDTAKET ) TJENESTEPRODUKSJON ANTALL OG UTVIKLING I ANTALL BRUKERE OPPLEVD TJENESTEKVALITET MÅLT TJENESTEKVALITET Status og mål for indikatorer i kommuneplanen Status på utvalgte kvalitetsindikatorer i KOSTRA INTERNKONTROLL: TJENESTEKVALITET Kommunens mål for kvalitetsstyrings-arbeidet Vurdering av avviksrapportering siste år Tiltak for å redusere avvik ) ORGANISASJONSUTVIKLING: ENHETENS UTVIKLINGSARBEID KOMPETANSEUTVIKLING OG REKRUTTERING DE NESTE 4 ÅR Satse på ledere Utvikle en lærende organisasjon Lære å arbeide i nettverksorganisasjoner Likestillingstiltak SAMARBEID MED ANDRE Internt i Risør kommune Eksternt med andre kommuner eller nettverk Samarbeid med frivillig sektor MEDARBEIDERUNDERSØKELSE Siste medarbeiderundersøkelser Enhetsleders kommentar Tiltak som følge av siste undersøkelse INTERNKONTROLL: HMS Kommunens mål for HMS-arbeidet Vurdering av avviksrapportering Tiltak for å redusere avvik Forebygge og håndtere uønskede hendelser ) ØKONOMISKE RAMMER OG FORUTSETNINGER ) SAMLET VURDERING AV ENHETENS UTFORDRINGER... 12

3 Virksomhetsplan - Enhet for støttefunksjoner 2015 side 3 1) Hovedmålsetting, satsingsområder og mål - Vi skal ha skoleresultater over landsgjennomsnittet - Vi skal utvikle talenter innen kunst, kultur og idrett Vi skal vokse gjennom - Vi skal styrke det interkommunale samarbeidet - Vi skal delta aktivt i utvikling av regionen - Vi skal være en kommune hvor flere flytter inn enn ut - Vi skal ha mer besøk Hovedmålet Vi skal vokse er kommunens overordnede mål som alle andre mål skal peke mot. Satsingsområdene kunnskap, regional utvikling og attraktivitet er områder hvor kommunen ønsker å ha spesiell fokus i kommuneplanperioden for å nå hovedmålet om å vokse. Innenfor hvert satsingsområde er det satt to mål. Folkehelse og levekår, klima og miljø er gjennomgripende tema i hele kommuneplanen, og skal være det for all vår virksomhet.

4 Virksomhetsplan - Enhet for støttefunksjoner 2015 side 4 2) Risør kommunes verdier Risør kommune har besluttet at følgende verdier skal være fremtredende i vår organisasjon: Løsningsorientert Være fleksibel, kreativ og søke etter gode løsninger Benytte ansattes ressurser og bidra til tverrfaglig samarbeid Ta initiativ, vise engasjement og ta ansvar Gi konstruktiv tilbakemelding Være en miljøbevisst kommune Trygghet Utvikle ansattes kompetanse Arbeidsoppgavene skal harmonisere med egen kompetanse Arbeidsplassen skal være fri for mobbing og baksnakking Holde avtaler Åpenhet Det er riktig å si fra om feil og mangler Sikre god informasjonsflyt Størst mulig grad av medvirkning Gjensidig åpenhet mellom enhetene, ledelse og ansatte være en vi-kommune Likeverd Behandle hverandre med respekt Bli hørt og sett Være inkluderende Ulikhet er en styrke 2.1 TILTAK FOR Å FREMME VERDIENE Som ledere må vi gå foran som et godt eksempel. Prøve å vise dette i vår lederstil. Sette fokus på verdidokumentet min. 1 gang i løpet av året når personalet er samlet.

5 Virksomhetsplan - Enhet for støttefunksjoner 2015 side 5 3) Ansvarsområde og organisering 3.1 ANSVARSOMRÅDE Enheten leverer hovedsakelig interne tjenester til resten av kommunens organisasjon, både på enhets- og ansatt nivå. I tillegg har enheten noen tjenester som leveres direkte til kommunens innbyggere Interne tjenester Økonomi herunder ansvar for utarbeidelse av budsjett, hjelp til enhetene med budsjettering samt budsjettoppfølging gjennom året. Regnskap herunder regnskapsoppfølging, kommunal innkreving samt føring av regnskap for Kirkelig Fellesråd og diverse legater og stiftelser. Lønn Personal herunder overordnet arbeidsgiverpolitikk, personaladministrative oppgaver, rekruttering, lederstøtte/rådgivning, HMS. Publikumstjeneste herunder sentralbord og ekspedisjon Dokumentsenter- herunder registrering av post, arkivtjeneste Politisk sekretariat herunder utsending av saker til politiske utvalg Eksterne tjenester (tjenester som leveres til kommunens innbyggere) Startlån Sentralbord og ekspedisjon 3.2 ORGANISERING Enhet for støttefunksjoner har 13 ansatte fordelt på 11,8 årsverk. Enhetsleder (Personalsjef) 1 årsverk Personal Personalsjef 1,8 årsverk Regnskap, budsjett, lønn Regnskapssjef Fagansvarlig lønn 4,0 årsverk Fellestjenesten Fagansvarlig arkiv 5,0 årsverk

6 Virksomhetsplan - Enhet for støttefunksjoner 2015 side 6 4) Enhetens arbeid med tiltak i KUNNSKAP 4.2 REGIONAL UTVIKLING Vi skal styrke det interkommunale samarbeidet Det er i dag interkommunalt samarbeid på flere områder i enheten i form av fagnettverk. De fleste nettverkene omfatter de fem kommunene i Østre Agder, men personalnettverket inkluderer også Grimstad og Arendal. Øvrige nettverk er innen lønn, økonomi og sak/arkiv. I nettverkene er det både fagutvikling og felles opplæringstiltak som står i fokus. 4.3 ATTRAKTIVITET 4.4 ORGANISASJONS- OG TJENESTEUTVIKLING Plan for avvikling av uønsket deltid (T) punkt i HP/ØP Planen forventes ferdigstilt i løpet av vinteren og vil da bli behandlet politisk. Evaluering av seniortiltak (U) punkt i HP/ØP Prosjektgruppe vil bli etablert og evaluering starte i januar. Saken vil bli behandlet politisk. 4.5 FOLKEHELSE OG LEVEKÅR 4.6 KLIMA OG MILJØ

7 Virksomhetsplan - Enhet for støttefunksjoner 2015 side 7 5) Enhetens ansvar i budsjettvedtaket

8 Virksomhetsplan - Enhet for støttefunksjoner 2015 side 8 6) Tjenesteproduksjon 6.1 ANTALL OG UTVIKLING I ANTALL BRUKERE Enheten leverer tjenester internt i organisasjonen. Antallet her er tilnærmet konstant, men tjenestene som etterspørres blir fler og mer komplekse. 6.2 OPPLEVD TJENESTEKVALITET 6.3 MÅLT TJENESTEKVALITET Status og mål for indikatorer i kommuneplanen Status på utvalgte kvalitetsindikatorer i KOSTRA 6.4 INTERNKONTROLL: TJENESTEKVALITET Kommunens mål for kvalitetsstyrings-arbeidet Risør kommunes overordnete kvalitetsmål er tilfredse innbyggere, medarbeidere og politikere. Brukertilfredshet skal måles hvert andre år for alle tjenester som leveres av virksomheten. Alle virksomheter skal bruke risikoanalyser og sjekklister for å redusere risiko for uønskede hendelser (driftsfeil). Om feil, mangler eller avvik likevel skulle oppstå skal feilene rettes og logges, slik at feilstatistikken kan avdekke hvor virksomhetene har systemfeil (forbedringspotensiale). Virksomhetens ulike enheter skal bruke QM+ for å logge avvik og forbedringsforslag for å kunne få fram sammenlignbare og målbare data for den kvalitet som leveres. Ledermøter skal ha som fast punkt på dagsorden: "Kvalitetsrapport", med grafiske avviksoversikter, minimum to ganger årlig. I personalmøter skal ledelsen informere om status i kvalitetsregnskapet: avviksoversikt, trender og tiltak Vurdering av avviksrapportering siste år Det er ingen meldte avvik Tiltak for å redusere avvik

9 Virksomhetsplan - Enhet for støttefunksjoner 2015 side 9 7) Organisasjonsutvikling: enhetens utviklingsarbeid 7.1 KOMPETANSEUTVIKLING OG REKRUTTERING DE NESTE 4 ÅR Satse på ledere Utvikle en lærende organisasjon Enheten vil ha fokus på å videreutvikle arbeidet med internkontroll Lære å arbeide i nettverksorganisasjoner Likestillingstiltak 7.2 SAMARBEID MED ANDRE Internt i Risør kommune Enhetens oppgaver medfører utstrakt samarbeid internt i kommunen. I hovedsak er det med ledere, men også fagforeningene og andre ansatte. Dette arbeidet vil fortsette innen alle fagområdene Eksternt med andre kommuner eller nettverk Se tidligere kommentarer Samarbeid med frivillig sektor Ikke aktuelt 7.3 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE Siste medarbeiderundersøkelser Siste medarbeiderundersøkelse ble gjennomført i Neste undersøkelse gjennomføres høsten Enhetsleders kommentar Tiltak som følge av siste undersøkelse Det kom ikke frem noen behov for tiltak i den siste undersøkelsen. 7.4 INTERNKONTROLL: HMS Kommunens mål for HMS-arbeidet Alle virksomheter skal måle sin HMS-virksomhet: Oppslutning om de forebyggende aktivitetene og status for ulike HMS-forhold.

10 Virksomhetsplan - Enhet for støttefunksjoner 2015 side 10 HMS-arbeidet skal involvere alle berørte parter ved hjelp av sjekklister, spørreskjemaer og avviks- og forslagsmeldinger, jfr. 4 og 5.3 i HMS-forskrift (Internkontrollforskriften). Hensikten er å lære av hverandres erfaringer slik at feil, mangler og avvik ikke oppstår eller gjentar seg. Leder- og personalmøter skal ha grafiske avviks- og forslagsrapporter fremlagt, minimum hvert halvår. "Avviksrapport" skal være fast punkt på dagsordenen og vise utviklingen over tid og status for tiltak som er iverksatt. Det skal ikke oppstå fravær som skyldes dårlig tilrettelegging av jobben, eller som skyldes dårlige samarbeidsforhold. Medarbeidere og de som mottar våre tjenester er en del av løsningen, ikke en del av problemet Vurdering av avviksrapportering Det er ingen meldte avvik Tiltak for å redusere avvik Forebygge og håndtere uønskede hendelser

11 Virksomhetsplan - Enhet for støttefunksjoner 2015 side 11 8) Økonomiske rammer og forutsetninger Ansvar Enhet Budsjett 2015 Regnskap hittil i år -14 Rev. budsjett 2014 Budsjett 2014 Regnskap Støttefunksjoner - Personal Støttefunksjoner - Fellestjenesten Støttefunksjoner - Regnskap & lønn Støttefunksjoner - Kompetansesenter Støttefunksjoner Enhetens kostnader består av ca 71 % lønnsutgifter, i tillegg til flere interkommunale og vertskommune samarbeid som gir lite handlingsrom i driften. Ressurser til proaktivt arbeid innen personaladministrative oppgaver som forebyggende tiltak innen sykefraværsarbeid, HMS, kompetansehevingstiltak, arbeidsgiverstrategi osv. er svært begrenset.

12 Virksomhetsplan - Enhet for støttefunksjoner 2015 side 12 9) Samlet vurdering av enhetens utfordringer De største utfordringene fremover for enheten blir å bruke de begrensede ressurser som er til rådighet til å fokusere på de riktige oppgavene. Enheten har store ambisjoner for utvikling av tjenestene vi leverer, men ressursene tilgjengelige for å gjøre dette arbeidet er begrenset. Dersom det er mulig, vil enheten arbeide for mer interkommunalt samarbeid. Mange av utfordringene Risør står overfor er vi ikke alene om, og et samarbeid med andre kommuner kan både effektivisere arbeidet, og styrke den faglige kvaliteten.

ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER

ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER RISØR KOMMUNE Årsmelding 2015 ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER Versjon 1.0 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Årsmelding - Enhet for støttefunksjoner 2015 side 2 1) HOVEDMÅLSETTING,

Detaljer

ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER

ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2016 ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER Versjon 12.11.15 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Enhet for støttefunksjoner 2016 side

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2014 ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2014 ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2014 ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Enhet for støttefunksjoner 2014 side 2 INNHOLD 1) Hovedmålsetting,

Detaljer

Enhet for Støttefunksjoner

Enhet for Støttefunksjoner VIRKSOMHETSPLAN 2012 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 8. feb. 2012 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Ansvarsområde og organisering...

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2014 ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2014 ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Årsmelding 2014 ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Årsmelding 2014 - Enhet for støttefunksjoner side 2 INNHOLD 1) Hovedmålsetting,

Detaljer

FARGESKRINET BARNEHAGE

FARGESKRINET BARNEHAGE RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2017 FARGESKRINET BARNEHAGE Foreløpig versjon 1.1 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Fargeskrinet barnehage 2017 side

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Sist revidert: 1. nov RISØR KOMMUNE

VIRKSOMHETSPLAN Sist revidert: 1. nov RISØR KOMMUNE VIRKSOMHETSPLAN 2011 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 1. nov. 2010 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Enhetens ansvarsområde og organisering...

Detaljer

PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT)

PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2017 PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) Foreløpig versjon 1.1 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT)

PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2018 PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) Versjon 1.1 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Detaljer

Virksomhetsplan 2014 VOKSENOPPLÆRINGEN

Virksomhetsplan 2014 VOKSENOPPLÆRINGEN RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2014 VOKSENOPPLÆRINGEN Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Voksenopplæringen 2014 side 2 INNHOLD 1) Hovedmålsetting, satsingsområder

Detaljer

PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT)

PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2014 PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - PPT 2014 side 2 INNHOLD 1) Hovedmålsetting,

Detaljer

Virksomhetsplan Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold RISØR KOMMUNE

Virksomhetsplan Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold RISØR KOMMUNE RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2013 Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Økt bosetting og livskvalitet gjennom forebygging, bevaring, vekst og utvikling. Virksomhetsplan 2013 side 2 INNHOLD 1)

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2014 ENHET FOR BARNEHAGE. Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2014 ENHET FOR BARNEHAGE. Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Årsmelding 2014 ENHET FOR BARNEHAGE Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Årsmelding 2014 - Enhet for barnehage side 2 INNHOLD 1) Hovedmålsetting, satsingsområder

Detaljer

PPT FOR RISØR, TVEDESTRAND, VEGÅRSHEI OG GJERSTAD KOMMUNE

PPT FOR RISØR, TVEDESTRAND, VEGÅRSHEI OG GJERSTAD KOMMUNE RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2015 PPT FOR RISØR, TVEDESTRAND, VEGÅRSHEI OG GJERSTAD KOMMUNE Versjon 1.2 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - PPt 2015

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2014 RISØR UNGDOMSSKOLE. Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2014 RISØR UNGDOMSSKOLE. Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Årsmelding 2014 RISØR UNGDOMSSKOLE Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Årsmelding 2014 - Risør ungdomsskole side 2 INNHOLD 1) Hovedmålsetting, satsingsområder

Detaljer

PPT FOR RISØR, TVEDESTRAND, VEGÅRSHEI OG GJERSTAD KOMMUNE

PPT FOR RISØR, TVEDESTRAND, VEGÅRSHEI OG GJERSTAD KOMMUNE RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2016 PPT FOR RISØR, TVEDESTRAND, VEGÅRSHEI OG GJERSTAD KOMMUNE Versjon 12.11.15 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - PPt

Detaljer

Virksomhetsplan 2014 RISØR UNGDOMSSKOLE

Virksomhetsplan 2014 RISØR UNGDOMSSKOLE RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2014 RISØR UNGDOMSSKOLE Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Risør ungdomsskole 2014 side 2 INNHOLD 1) Hovedmålsetting,

Detaljer

PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT)

PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) RISØR KOMMUNE Årsmelding 2014 PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Årsmelding 2014 - PPT side 2 INNHOLD 1) Hovedmålsetting, satsingsområder

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2018 RISØR BARNESKOLE. Versjon 1.1. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2018 RISØR BARNESKOLE. Versjon 1.1. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2018 RISØR BARNESKOLE Versjon 1.1 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Risør barneskole 2018 side 2 1) HOVEDMÅL, SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2014 BARNEVERN. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2014 BARNEVERN. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Årsmelding 2014 BARNEVERN Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Årsmelding 2014 - Barnevern side 2 INNHOLD 1) Hovedmålsetting, satsingsområder og mål... 3

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 ENHET FOR OMSORG

Virksomhetsplan 2015 ENHET FOR OMSORG RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2015 ENHET FOR OMSORG Versjon 1.3 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Enhet for omsorg 2015 side 2 1) HOVEDMÅLSETTING,

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2014 ENHET FOR BARNEHAGE. Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2014 ENHET FOR BARNEHAGE. Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2014 ENHET FOR BARNEHAGE Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Enhet for barnehage 2014 side 2 INNHOLD 1) Hovedmålsetting,

Detaljer

FARGESKRINET BARNEHAGE

FARGESKRINET BARNEHAGE RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2017 FARGESKRINET BARNEHAGE Versjon 2.0 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Fargeskrinet barnehage 2017 side 2 1) HOVEDMÅL,

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2016 RISØR UNGDOMSSKOLE. Versjon Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2016 RISØR UNGDOMSSKOLE. Versjon Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2016 RISØR UNGDOMSSKOLE Versjon 04.01.16 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Risør ungdomsskole 2016 side 2 1) HOVEDMÅL,

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2015 RISØR UNGDOMSSKOLE. Versjon 1.1. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2015 RISØR UNGDOMSSKOLE. Versjon 1.1. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Årsmelding 2015 RISØR UNGDOMSSKOLE Versjon 1.1 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Årsmelding - Risør ungdomsskole 2015 side 2 1) HOVEDMÅLSETTING, SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2016 ENHET FOR BARNEHAGE. Versjon 1.2. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2016 ENHET FOR BARNEHAGE. Versjon 1.2. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Årsmelding 2016 ENHET FOR BARNEHAGE Versjon 1.2 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Årsmelding - Enhet for barnehage 2016 side 2 1) HOVEDMÅL, SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2015 ENHET FOR BARNEHAGE. Versjon 2.0. Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2015 ENHET FOR BARNEHAGE. Versjon 2.0. Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2015 ENHET FOR BARNEHAGE Versjon 2.0 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Enhet for barnehage 2015 side 2 1) HOVEDMÅLSETTING,

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2015 BARNESKOLENE. Versjon 1.4. Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2015 BARNESKOLENE. Versjon 1.4. Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2015 BARNESKOLENE Versjon 1.4 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Barneskolene 2015 side 2 1) HOVEDMÅLSETTING, SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2016 ENHET FOR BARNEHAGE. Versjon 2.0. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2016 ENHET FOR BARNEHAGE. Versjon 2.0. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2016 ENHET FOR BARNEHAGE Versjon 2.0 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Enhet for barnehage 2016 side 2 1) HOVEDMÅL, SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

Virksomhetsplan 2016 BARNESKOLENE

Virksomhetsplan 2016 BARNESKOLENE RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2016 BARNESKOLENE Versjon 12.11.2015 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Barneskolene 2016 side 2 1) HOVEDMÅL, SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2015 BARNEVERN. Versjon 1.3. Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2015 BARNEVERN. Versjon 1.3. Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2015 BARNEVERN Versjon 1.3 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Barnevern 2015 side 2 1) HOVEDMÅLSETTING, SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2016 RISØR UNGDOMSSKOLE. Versjon 1.1. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2016 RISØR UNGDOMSSKOLE. Versjon 1.1. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Årsmelding 2016 RISØR UNGDOMSSKOLE Versjon 1.1 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Årsmelding - Risør ungdomsskole 2016 side 2 1) HOVEDMÅL, SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2017 TROLLSTUA BARNEHAGE. Foreløpig versjon 1.1. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2017 TROLLSTUA BARNEHAGE. Foreløpig versjon 1.1. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2017 TROLLSTUA BARNEHAGE Foreløpig versjon 1.1 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Trollstua barnehage 2017 side 2 1) HOVEDMÅL,

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2018 SØNDELED SKOLE. Versjon 1.1. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2018 SØNDELED SKOLE. Versjon 1.1. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2018 SØNDELED SKOLE Versjon 1.1 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Risør barneskole 2018 side 2 1) HOVEDMÅL, SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

VOKSENOPPLÆRINGEN I RISØR KOMMUNE (VIRK)

VOKSENOPPLÆRINGEN I RISØR KOMMUNE (VIRK) RISØR KOMMUNE Årsmelding 2014 VOKSENOPPLÆRINGEN I RISØR KOMMUNE (VIRK) Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Årsmelding 2014 - Voksenopplæringen 2014side 2 INNHOLD 1) Hovedmålsetting,

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2018 RISØR UNGDOMSSKOLE. Versjon 1.1. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2018 RISØR UNGDOMSSKOLE. Versjon 1.1. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2018 RISØR UNGDOMSSKOLE Versjon 1.1 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Risør ungdomsskole 2018 side 2 1) HOVEDMÅL, SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2015 BARNESKOLENE. Versjon 1.1. Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2015 BARNESKOLENE. Versjon 1.1. Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Årsmelding 2015 BARNESKOLENE Versjon 1.1 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Årsmelding - Barneskolene 2015 side 2 1) HOVEDMÅLSETTING, SATSINGSOMRÅDER OG

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2015 ENHET FOR OMSORG. Versjon 1.1. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2015 ENHET FOR OMSORG. Versjon 1.1. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Årsmelding 2015 ENHET FOR OMSORG Versjon 1.1 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Årsmelding - Enhet for omsorg 2015 side 2 1) HOVEDMÅLSETTING, SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

PPT FOR RISØR, TVEDESTRAND, VEGÅRSHEI OG GJERSTAD KOMMUNE

PPT FOR RISØR, TVEDESTRAND, VEGÅRSHEI OG GJERSTAD KOMMUNE RISØR KOMMUNE Årsmelding 2016 PPT FOR RISØR, TVEDESTRAND, VEGÅRSHEI OG GJERSTAD KOMMUNE Versjon 1.0 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Årsmelding - PPT 2016 side 2 1)

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2014 HELSE. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2014 HELSE. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2014 HELSE Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Helse 2014 side 2 INNHOLD 1) Hovedmålsetting, satsingsområder og mål...

Detaljer

VOKSENOPPLÆRINGEN I RISØR KOMMUNE (VIRK)

VOKSENOPPLÆRINGEN I RISØR KOMMUNE (VIRK) RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2016 VOKSENOPPLÆRINGEN I RISØR KOMMUNE (VIRK) Versjon 12.11.15 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - VIRK 2016 side 2 1)

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2017 RISØR BARNESKOLE. Foreløpig versjon 1.1

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2017 RISØR BARNESKOLE. Foreløpig versjon 1.1 RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2017 RISØR BARNESKOLE Foreløpig versjon 1.1 Virksomhetsplan - Risør barneskole 2017 side 2 1) HOVEDMÅL, SATSINGSOMRÅDER OG DELMÅL... 3 2) RISØR KOMMUNES VERDIER... 4 2.1 TILTAK

Detaljer

Virksomhetsplan 2018 TROLLSTUA BARNEHAGE

Virksomhetsplan 2018 TROLLSTUA BARNEHAGE RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2018 TROLLSTUA BARNEHAGE Versjon 1.1 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Trollstua barnehage 2018 side 2 1) HOVEDMÅL, SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

Virksomhetsplan 2017 ENHET FOR OMSORG

Virksomhetsplan 2017 ENHET FOR OMSORG RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2017 ENHET FOR OMSORG Versjon 2.0 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Enhet for omsorg 2016 side 2 1) HOVEDMÅL, SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2014 BARNESKOLENE. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2014 BARNESKOLENE. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2014 BARNESKOLENE Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Barneskolene 2014 side 2 INNHOLD 1) Hovedmålsetting, satsingsområder

Detaljer

VOKSENOPPLÆRINGEN I RISØR KOMMUNE (VIRK)

VOKSENOPPLÆRINGEN I RISØR KOMMUNE (VIRK) RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2015 VOKSENOPPLÆRINGEN I RISØR KOMMUNE (VIRK) Versjon 1.2 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - VIRK 2015 side 2 1) HOVEDMÅLSETTING,

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2015 HELSE. Versjon 1.1. Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2015 HELSE. Versjon 1.1. Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2015 HELSE Versjon 1.1 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Helse 2015 side 2 1) HOVEDMÅLSETTING, SATSINGSOMRÅDER OG MÅL...

Detaljer

PPT FOR RISØR, TVEDESTRAND, VEGÅRSHEI OG GJERSTAD KOMMUNE

PPT FOR RISØR, TVEDESTRAND, VEGÅRSHEI OG GJERSTAD KOMMUNE RISØR KOMMUNE Årsmelding 2015 PPT FOR RISØR, TVEDESTRAND, VEGÅRSHEI OG GJERSTAD KOMMUNE Versjon 1.0 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Årsmelding 2015 - PPT side 2 1)

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2014 ENHET FOR OMSORG. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2014 ENHET FOR OMSORG. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2014 ENHET FOR OMSORG Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Enhet for omsorg 2014 side 2 INNHOLD 1) Hovedmålsetting, satsingsområder

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2016 BARNESKOLENE. Versjon 2.0. Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2016 BARNESKOLENE. Versjon 2.0. Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Årsmelding 2016 BARNESKOLENE Versjon 2.0 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Årsmelding 2016 - Barneskolene 2016 side 2 1) HOVEDMÅL, SATSINGSOMRÅDER OG DELMÅL...

Detaljer

Virksomhetsplan 2016 ENHET FOR OMSORG

Virksomhetsplan 2016 ENHET FOR OMSORG RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2016 ENHET FOR OMSORG Versjon 12.11.15 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Enhet for omsorg 2016 side 2 1) HOVEDMÅL, SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2014 BARNESKOLENE. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2014 BARNESKOLENE. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Årsmelding 2014 BARNESKOLENE Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Årsmelding 2014 - Barneskolene side 2 INNHOLD 1) Hovedmålsetting, satsingsområder og mål...

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2016 HELSE. Versjon 2.0. Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2016 HELSE. Versjon 2.0. Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2016 HELSE Versjon 2.0 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Helse 2016 side 2 1) HOVEDMÅL, SATSINGSOMRÅDER OG DELMÅL...

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2017 TROLLSTUA BARNEHAGE. Versjon 2.0. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2017 TROLLSTUA BARNEHAGE. Versjon 2.0. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2017 TROLLSTUA BARNEHAGE Versjon 2.0 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Trollstua barnehage 2017 side 2 1) HOVEDMÅL, SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

Virksomhetsplan 2018 ENHET FOR OMSORG

Virksomhetsplan 2018 ENHET FOR OMSORG RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2018 ENHET FOR OMSORG Versjon 1.1 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Enhet for omsorg 2018 side 2 1) HOVEDMÅL, SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2017 SØNDELED SKOLE. Foreløpig versjon 1.1. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2017 SØNDELED SKOLE. Foreløpig versjon 1.1. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2017 SØNDELED SKOLE Foreløpig versjon 1.1 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Risør barneskole 2017 side 2 1) HOVEDMÅL,

Detaljer

Virksomhetsplan 2017 RISØR BARNESKOLE

Virksomhetsplan 2017 RISØR BARNESKOLE RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2017 RISØR BARNESKOLE Versjon 2.0 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Risør barneskole 2017 side 2 1) HOVEDMÅL, SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

HOPE OPPVEKSTSENTER. Virksomhetsplan 2018 (BARNEHAGE, SKOLE OG SKOLEFRITIDSORDNING) Versjon 1.1

HOPE OPPVEKSTSENTER. Virksomhetsplan 2018 (BARNEHAGE, SKOLE OG SKOLEFRITIDSORDNING) Versjon 1.1 RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2018 HOPE OPPVEKSTSENTER (BARNEHAGE, SKOLE OG SKOLEFRITIDSORDNING) Versjon 1.1 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Hope

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2014 ENHET FOR OMSORG. Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2014 ENHET FOR OMSORG. Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Årsmelding 2014 ENHET FOR OMSORG Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Årsmelding 2014 - Enhet for omsorg side 2 INNHOLD 1) Hovedmålsetting, satsingsområder

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 ENHET FOR KULTUR

Virksomhetsplan 2015 ENHET FOR KULTUR RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2015 ENHET FOR KULTUR Versjon 1.3 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Enhet for kultur 2015 side 2 1) HOVEDMÅLSETTING,

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2016 ENHET FOR OMSORG. Versjon 1.1. Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2016 ENHET FOR OMSORG. Versjon 1.1. Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Årsmelding 2016 ENHET FOR OMSORG Versjon 1.1 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Årsmelding - Enhet for omsorg 2016 side 2 1) HOVEDMÅL, SATSINGSOMRÅDER OG

Detaljer

HOPE OPPVEKSTSENTER. Virksomhetsplan 2017 (BARNEHAGE, SKOLE OG SKOLEFRITIDSORDNING) Vi skal vokse RISØR KOMMUNE. Foreløpig versjon 1.

HOPE OPPVEKSTSENTER. Virksomhetsplan 2017 (BARNEHAGE, SKOLE OG SKOLEFRITIDSORDNING) Vi skal vokse RISØR KOMMUNE. Foreløpig versjon 1. RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2017 HOPE OPPVEKSTSENTER (BARNEHAGE, SKOLE OG SKOLEFRITIDSORDNING) Foreløpig versjon 1.1 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan

Detaljer

VOKSENOPPLÆRINGEN I RISØR KOMMUNE (VIRK)

VOKSENOPPLÆRINGEN I RISØR KOMMUNE (VIRK) RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 20 VOKSENOPPLÆRINGEN I RISØR KOMMUNE (VIRK) Versjon 1.0 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Årsmelding - VIRK 20 side 2 1) HOVEDMÅL, SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2014 HELSE. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2014 HELSE. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Årsmelding 2014 HELSE Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Årsmelding 2014 - Helse side 2 INNHOLD 1) Hovedmålsetting, satsingsområder og mål... 3 2) Risør

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2017 SØNDELED SKOLE. Versjon 2.0. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2017 SØNDELED SKOLE. Versjon 2.0. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2017 SØNDELED SKOLE Versjon 2.0 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Risør barneskole 2017 side 2 1) HOVEDMÅL, SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2017 RISØR UNGDOMSSKOLE. Foreløpig versjon 1.1. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2017 RISØR UNGDOMSSKOLE. Foreløpig versjon 1.1. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2017 RISØR UNGDOMSSKOLE Foreløpig versjon 1.1 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Risør ungdomsskole 2017 side 2 1) HOVEDMÅL,

Detaljer

VOKSENOPPLÆRINGEN I RISØR KOMMUNE (VIRK)

VOKSENOPPLÆRINGEN I RISØR KOMMUNE (VIRK) RISØR KOMMUNE Årsmelding 2015 VOKSENOPPLÆRINGEN I RISØR KOMMUNE (VIRK) Versjon 1.1 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Årsmelding - VIRK 2015 side 2 1) HOVEDMÅLSETTING,

Detaljer

ENHET FOR PLAN OG BYGGESAK

ENHET FOR PLAN OG BYGGESAK RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2015 ENHET FOR PLAN OG BYGGESAK Versjon 1.3 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Plan og byggesak 2015 side 2 1) HOVEDMÅLSETTING,

Detaljer

ENHET FOR BOSETTING OG INTEGRERING (EBI)

ENHET FOR BOSETTING OG INTEGRERING (EBI) RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2017 ENHET FOR BOSETTING OG INTEGRERING (EBI) Foreløpig versjon 1.1 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Enhet for bosetting

Detaljer

ENHET FOR BOSETTING, OPPLÆRING OG INKLUDERING (EBOI)

ENHET FOR BOSETTING, OPPLÆRING OG INKLUDERING (EBOI) RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2018 ENHET FOR BOSETTING, OPPLÆRING OG INKLUDERING (EBOI) Versjon 1.3 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Enhet for bosetting,

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2017 HELSE. Foreløpig versjon 1.1, Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2017 HELSE. Foreløpig versjon 1.1, Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2017 HELSE Foreløpig versjon 1.1, 02.11.2016 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Helse 2017 side 2 1) HOVEDMÅL, SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

ENHET FOR HABILITERING

ENHET FOR HABILITERING RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2015 ENHET FOR HABILITERING Versjon 3.0 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Enhet for habilitering 2015 side 2 1) HOVEDMÅLSETTING,

Detaljer

Enhet for Politisk sekretariat

Enhet for Politisk sekretariat VIRKSOMHETSPLAN 2011 Enhet for Politisk sekretariat Sist revidert: 1. feb. 2011 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Enhetens ansvarsområde og organisering...

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2015 HELSE. Versjon 1.1. Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2015 HELSE. Versjon 1.1. Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Årsmelding 2015 HELSE Versjon 1.1 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Årsmelding - Helse 2015 side 2 1) HOVEDMÅLSETTING, SATSINGSOMRÅDER OG MÅL... 3 2) RISØR

Detaljer

ENHET FOR EIENDOM OG TEKNISK

ENHET FOR EIENDOM OG TEKNISK RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2015 ENHET FOR EIENDOM OG TEKNISK Versjon 2.0 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Enhet for eiendom og teknisk 2015 side

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2016 HELSE. Versjon 1.1. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2016 HELSE. Versjon 1.1. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Årsmelding 2016 HELSE Versjon 1.1 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Årsmelding - Helse 2016 side 2 1) HOVEDMÅL, SATSINGSOMRÅDER OG DELMÅL... 3 2) RISØR

Detaljer

ENHET FOR PLAN OG BYGGESAK

ENHET FOR PLAN OG BYGGESAK RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2016 ENHET FOR PLAN OG BYGGESAK Versjon 29.12.15 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Plan og byggesak 2016 side 2 1) HOVEDMÅL,

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2018 HELSE. Versjon 1.2. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2018 HELSE. Versjon 1.2. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2018 HELSE Versjon 1.2 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Helse 2018 side 2 1) HOVEDMÅL, SATSINGSOMRÅDER OG DELMÅL...

Detaljer

ENHET FOR PLAN- OG BYGGESAK

ENHET FOR PLAN- OG BYGGESAK RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2017 ENHET FOR PLAN- OG BYGGESAK Foreløpig versjon 1.1 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Enhet for plan- og byggesak

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2014 ENHET FOR PLAN OG BYGGESAK. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2014 ENHET FOR PLAN OG BYGGESAK. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Årsmelding 2014 ENHET FOR PLAN OG BYGGESAK Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Årsmelding 2014 - Enhet for plan og byggesak 2014 side 2 INNHOLD 1) Hovedmålsetting,

Detaljer

NAV. Årsmelding 2015. Visjon; Vi gir mennesker muligheter. Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE

NAV. Årsmelding 2015. Visjon; Vi gir mennesker muligheter. Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE RISØR KOMMUNE Årsmelding 2015 NAV Visjon; Vi gir mennesker muligheter Versjon 1.3 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Årsmelding - NAV 2015 side 2 1) HOVEDMÅLSETTING,

Detaljer

EIENDOM OG TEKNISKE TJENESTER

EIENDOM OG TEKNISKE TJENESTER RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2014 ENHET FOR EIENDOM OG TEKNISKE TJENESTER Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Enhet for eiendom og tekniske tjenester

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2017 KULTURENHETEN. Foreløpig versjon 1.1. Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2017 KULTURENHETEN. Foreløpig versjon 1.1. Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2017 KULTURENHETEN Foreløpig versjon 1.1 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Enhet 2017 side 2 1) HOVEDMÅL, SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

Virksomhetsplan 2014 HABILITERINGSTJENESTER

Virksomhetsplan 2014 HABILITERINGSTJENESTER RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2014 ENHET FOR HABILITERINGSTJENESTER Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Enhet for habiliteringstjenester 2014 side 2

Detaljer

Virksomhetsplan 2016 ENHET FOR KULTUR

Virksomhetsplan 2016 ENHET FOR KULTUR RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2016 ENHET FOR KULTUR Versjon 2.0 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Enhet for kultur 2016 side 2 1) HOVEDMÅL, SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

ENHET FOR HABILITERING

ENHET FOR HABILITERING RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2016 ENHET FOR HABILITERING Versjon 08.01.2016 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Enhet for habilitering 2016 side 2 1)

Detaljer

ENHET FOR PLAN- OG BYGGESAK

ENHET FOR PLAN- OG BYGGESAK RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2018 ENHET FOR PLAN- OG BYGGESAK Versjon 1.1 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Enhet for plan- og byggesak 2018 side

Detaljer

ENHET FOR PLAN OG BYGGESAK

ENHET FOR PLAN OG BYGGESAK RISØR KOMMUNE Årsmelding 2015 ENHET FOR PLAN OG BYGGESAK Versjon 1.1 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Årsmelding - Plan og byggesak 2015 side 2 1) HOVEDMÅLSETTING,

Detaljer

HABILITERINGSTJENESTER

HABILITERINGSTJENESTER RISØR KOMMUNE Årsmelding 2014 ENHET FOR HABILITERINGSTJENESTER Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Årsmelding - Enhet for habiliteringstjenester side 2 INNHOLD 1) Hovedmålsetting,

Detaljer

NAV. Virksomhetsplan Visjon; Vi gir mennesker muligheter. Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE

NAV. Virksomhetsplan Visjon; Vi gir mennesker muligheter. Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2015 NAV Visjon; Vi gir mennesker muligheter Versjon 1.7 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - NAV 2015 side 2 1) HOVEDMÅLSETTING,

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2015 ENHET FOR KULTUR. Versjon 1.0. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2015 ENHET FOR KULTUR. Versjon 1.0. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Årsmelding 2015 ENHET FOR KULTUR Versjon 1.0 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Årsmelding - Enhet for kultur 2015 side 2 1) HOVEDMÅLSETTING, SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

NAV. Virksomhetsplan 2016. Visjon; Vi gir mennesker muligheter. Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE

NAV. Virksomhetsplan 2016. Visjon; Vi gir mennesker muligheter. Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2016 NAV Visjon; Vi gir mennesker muligheter Versjon 05.01.16 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - NAV 2016 side 2 1) HOVEDMÅL,

Detaljer

ENHET FOR HABILITERING

ENHET FOR HABILITERING RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2017 ENHET FOR HABILITERING Foreløpig versjon 1.1 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Enhet for habilitering 2017 side

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2018 KULTURENHETEN. Versjon 1.1. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2018 KULTURENHETEN. Versjon 1.1. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2018 KULTURENHETEN Versjon 1.1 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Enhet 2018 side 2 1) HOVEDMÅL, SATSINGSOMRÅDER OG DELMÅL...

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2014 ENHET FOR KULTUR. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2014 ENHET FOR KULTUR. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2014 ENHET FOR KULTUR Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Enhet for kultur 2014 side 2 INNHOLD 1) Hovedmålsetting, satsingsområder

Detaljer

ENHET FOR EIENDOM OG TEKNISK

ENHET FOR EIENDOM OG TEKNISK RISØR KOMMUNE Årsmelding 2015 ENHET FOR EIENDOM OG TEKNISK Versjon 1.2 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Årsmelding - Enhet for eiendom og teknisk 2015 side 2 1) HOVEDMÅLSETTING,

Detaljer

ENHET FOR PLAN OG BYGGESAK

ENHET FOR PLAN OG BYGGESAK RISØR KOMMUNE Årsmelding 2016 ENHET FOR PLAN OG BYGGESAK Versjon 1.0 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Årsmelding - Plan og byggesak 2016 side 2 1) HOVEDMÅL, SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

NAV. Årsmelding Visjon; Vi gir mennesker muligheter. Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE

NAV. Årsmelding Visjon; Vi gir mennesker muligheter. Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE RISØR KOMMUNE Årsmelding 2016 NAV Visjon; Vi gir mennesker muligheter Versjon 1.1 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Årsmelding - NAV 2016 side 2 1) HOVEDMÅL, SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

En reise på 1. klasse!

En reise på 1. klasse! Systemhåndbok Mars 2016 Visjon En reise på 1. klasse! Politikk Dental Sør AS skal være den foretrukne leverandør av dentalutstyr for offentlige og private tannklinikker i Norge, og en trygg arbeidsplass

Detaljer