01 Administrasjonsenheten Informasjon og service Infrastruktur og geodata Helse barn og unge Barnevern...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "01 Administrasjonsenheten... 3 02 Informasjon og service... 7 03 Infrastruktur og geodata... 11 04 Helse barn og unge... 16 05 Barnevern..."

Transkript

1 01 Administrasjonsenheten Informasjon og service Infrastruktur og geodata Helse barn og unge Barnevern Kulturenheten Organisasjon og personal IKT strategi og -forvaltning Østre Agder brannvesen Arendal voksenopplæring Birkenlund skole Asdal skole Stuenes skole Nedenes skole Stinta skole Sandum skole Roligheden skole Eydehavn skole Flosta skole Løddesøl oppvekstsenter Moltemyr skole Myra skole Nesheim skole Rykene skole Sandnes skole Strømmen oppvekstsenter Tromøy barnehageenhet Hisøy barnehageenhet Barnehager Sentrum Øst Stinta barnehageenhet Jovannslia/Lia barnehageenhet Øyestad barnehageenhet Omsorg Vest Omsorgs Øst Psykisk helse og rus Mestring & Rehabilitering Aktivitet og Service NAV-Arendal Østre Agder krisesenter Legevakten i Arendal Hisøy skole Rådmannen med stab

2 01 Administrasjonsenheten Enhetsleder: Trond Aslaksen Administrasjonsenheten har pr tilsammen 71 ansatte fordelt på følgende fagområder (antall ansatte i parantes): Økonomi (13), regnskap (13), lønn (7), dokumentsenter (12), lønn og personal omsorg (7), juss (2), skatteoppkrever (7), interkommunal arbeidsgiverkontroll (9). Våre tjenester er i stor grad interne, dvs. rettet mot andre enheter, ledere og ansatte i. Gjennom våre tjenester og vår støtte til de tjenesteproduserende enhetene, skal vi bidra til at kommuneplanens mål blir oppnådd. Vårt slagord er: Gode tjenester og god service enkelt og greit! Bystyrets vedtatte budsjettramme 1000 kr Rev. budsjett Avvik ØKONOMI i kr i % Brutto utgifter ,76 % Brutto inntekter ,17 % Netto utgifter ,76 % Administrasjonsenheten går i med et overskudd på ,-. Noen av enhetens ansvar går med betydelige overskudd mens andre går med underskudd. Av områdene som går i minus kan nevnes: Jussnettveret (skyldes saksomkostninger i rettsaker), utgifter kantine/kaffe m.m, tilskudd og overføringer og refusjon sykepenger. De største overskuddene er knyttet til følgende ansvar: Fellesutgifter for enheten (innsparing på kompetansemidler, overtid og bruk av konsulenttjenester), forsikringer (lavere premie enn budsjettert), lavere lønnskostnader (gjelder flere ansvar, vakante stillinger er holdt ubesatt). Enhetens oppfølging av handlingsprogrammet/budsjettvedtaket/ kommuneplanen virksomhetsplan I det følgende tas det utgangspunkt i virksomhetsplanen for for enheten der de prioriterte områdene er gjengitt. Under hver overskrift er det kort referert hvilke ansvars- og arbeidsområder som sorterer under de enkelte nettverk. Økonominettverket Støtte til enheter og kommuneledelse i årshjulsprosessene (budsjett/handlingsprogram, tertialrapporter, regnskap/årsberetning). Støtte, rådgivning og opplæring til enhetene knyttet til økonomistyringen og budsjettoppfølgingen. Innkjøpsavtaler og rådgivning knyttet til kommunale innkjøp. Utvikling og koordinering Agresso (system for lønn, personal og økonomi) Gjennomført i : Utarbeidet reviderte og forbedrede rutiner/arbeidsflyt for årshjulsprosesserne (budsjett/ handlingsprogram, regnskap/årsberetning). Redusert sårbarheten knyttet til verktøy og prosess for budsjettsystemet (eget arbeidslag er etablert) Økonomihåndboka er revidert og forbedret Selvbetjeningsløsninger for hele organisasjonen i Agresso SelfService / Ansattportal (lønnsslipp, reiseregning, fraværsregistrering, overtid/mertid, ressursinformasjon) er videreutviklet og implementert for store deler av virksomhetene tilknyttet rådhuset 3

3 Systemet med inngående og utgående e-faktura er etablert. Vi har ikke kommet så langt som vi ønsket i. Dokumentsenteret Dokumentsenteret har ansvaret for utsending og mottak av all post fra og til. Dokumentsenteret har også ansvaret for arkivtjenesten samt intern postombringing til eksterne enheter. Gjennomført i : Forberedt gjennomføringen av ny arbeidsorganisering (bort fra spesialistordningen til at alle skal kunne alt). Dette for å skape større variasjon i arbeidet og for å redusere sårbarheten. Iverksettes for fullt fra Etablert nytt system for håndtering av intern og ekstern post i Rådhuset (ny hyllereol med låsbare luker mot gang). Lønnsnettverket Lønnsnettverket har ansvaret for utbetaling av lønn m.m til de fleste av kommunens ansatte og til ansatte i tilknyttede virksomhetern (ca lønnsslipper hver måned). Utbetalingene omfatter fast lønn samt alt av variabel lønn (reiseregninger, tillegg m.m). Nettverket har også ansvaret for innkreving av refusjon av sykepenger fra NAV. Lønnsnettverket har betydelige oppgaver knyttet til ulike pålagte registreringer og rapporteringer til offentlige registre m.m. Gjennomført i : Forberedelser til innføring av RPW ressursstyring på Web. På plass i løpet av 1. halvår Utsatt av leverandør flere ganger Rapporteringer, vedlikehold og oppdateringer i lønnssystemet Overført Arendal Havnevesen, Kirkelig fellesråd og Hove drifts- og utviklingsselskap fra NLP til Agresso fra Tilrettelegging for omorganiseringen i omsorg snettverket Føring av regnskapet til, mottak, skanning og fakturaflyt inngående fakturaer, utgående fakturering, innfordring av kommunale krav (regninger som ikke blir betalt innen fristen). I tillegg til regnskapet for har nettverket også ansvaret for føring av regnskapet til en rekke tilknyttede virksomheter, herunder de kommunale foretakene. Gjennomført i : Rutiner og organisering rundt faktureringsarbeidet er gjennomgått og forbedret Økonomihåndboka er revidert og forbedret Etablert nye og forbedrede rutiner knyttet til innfordring av kommunale pengekrav vedr. husleie Systemet med inngående og utgående e-faktura er etablert. Vi har ikke kommet så langt som vi ønsket i, men vi er veldig godt igang. Viktig fokus i Lønn og personal omsorg Rådgivning, bistand og opplæring med oppgaver knyttet til lønn- og personal til enhetsledere og teamledere i omsorg. Gjennomført i : Gjennomført opplæring og laget et rutinedokument som skal være et støttedokument for ledere i enhetene i omsorg. Forberedelser til innføring av RPW ressursstyring på Web. På plass i løpet av 1. halvår Utsatt av leverandør flere ganger Nettverket har i tillegg hatt store utfordringer i forbindelse med omorganisering av omsorgsenhetene fra jan

4 Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder Avdelingen utfører bedriftskontroller vedr. bla. innbetaling av skatt og arbeidsgiveravgift på vegne av alle kommunene i Aust Agder og 4 kommuner i Vest-Agder (bla. Kristiansand). Gjennomført i : Nytt elektronisk støttesystem (KOSS) er delvis innført. Avdelingen har vært pilot i dette prosjektet. Skattemyndighetene har et krav til kontrollmiljøene om at 5% av de registrerte virksomhetene i kommunen skal kontrolleres hvert år. I er dette målet nådd for alle kommunene (som betaler full kontingent). Viser ellers til egen årsberetning for avdelingen Skatteinnfordringen Avdelingen er faglig underlagt den statlige skatteforvaltningen (Skatt Sør) og jobber med saksbehandling og innfordring av ubetalte skattekrav. Dette inkluderer ordinære skattetrekk (arbeidstaker), arbeidsgiveravgift, restskatt og forskuddsskatt (personlig og firma). Gjennomført i : Skattedirektoratets mål knyttet til inndriving skyldig restskatt, forskuddsskatt, skattetrekk arbeidsgiver og arbeidsgiveravgift er alle innfridd med god margin. Medarbeiderperspektivet (inkl. nærvær) har vært et stabilt og godt driftsår for Administrasjonsenheten med lavt sykefravær og lav turnover (totalt 4 reansettelser i løpet av året). Arbeidspresset har likevel i perioder vært svært hardt for flere miljøer. Til tross for stort arbeidspress, er det likevel enhetsleders oppfatning at trivselen blant de ansatte i enheten er stabil og god. Dette inntrykket underbygges også av konklusjonene fra medarbeidersamtalene som er gjennomført for alle ansatte i enheten høsten. Det er gjennomført en rekke kompetansbyggende tiltak i løpet av året innenfor alle fagområdene. HMS-utvalget for enheten har totalt hatt 5 møter. Det er gjennomført nettverksturer (med 1 overnatting) for alle nettverkene i løpet av året. Disse samlingene har fokus på HMS, arbeidsmiljø og trivsel samt relevante faglige spørsmål. Det er gjennomført 1 fellessamling for hele enheten i løpet av året. Den planlagte samlingen i desember ble avlyst, dette som et av flere innsparingstiltak. I regi av Husrådet (fellesorgan for Rådhuet) er det bla. arrangert sommeravslutning og juleavslutning i Store Torungen samt felles ryddedag siste fredagen i november ( Kaos og kake ) Oversikten under viser at Administrasjonsenheten har et høyt nærvær i og at dette samlet sett har økt i forhold til Korttidsfraværet ligger noe over målet for kommunen mens langtidsfraværet ligger betydelig under. Det er ganske store variasjoner nettverkene i mellom, og enkelte nettverk har i hatt ganske høye fraværstall (bla. Dokumentsenteret, Lønnsnettverket og Nettverk lønn og personal omsorg). PERSPEKTIV Medarbeider Suksessfaktor Styringsindikatorer Kommunens 2011 mål Aksepterende Fravær korttid (%) 2,0 2,1 1,5 og inkluderende Fravær langtid (%) 4,3 3,0 6,5 arbeidsliv Nærvær (%) 93,8 95,0 92 Tabellen under viser årsverksutviklingen for enheten de 3 siste årene Årsverk ,8 65,4 68,3 5

5 Økningen fra 2010 til 2011 skyldes overføringen av nettverk lønn og personal omsorg fra Plankemyra (omsorg) til Administrasjonsenheten. Økningen fra 2011 til skyldes bla. overføring av en jurist fra omsorg til Administrasjonsenheten samt ekstra årsverk i økonominettverket (i forbindelse med at 2 personer slutter våren 2013 og kun en erstattes). Ingen reelle endringer utover dette. 6

6 02 Informasjon og service Enhetsleder: Anne Cathrine Haugland Enhetens tjenesteområder bestod i av servicesenter, vertskommunefunksjon for desentralisert asylmottak, tolketjeneste, politisk sekretariat, serverings-, skjenke- og salgsbevillinger, kommunikasjon og husbankordninger. Ved inngangen av året hadde enheten 26,4 årsverk. Ved utgangen av året hadde enheten 23,9 årsverk. Enhetens visjon er: Med kunnskap og smil Enhetens kjerneverdier er: Kunnskaprik, Driv, Endringsvillig, Humørfylt. Bystyrets vedtatte budsjettramme 1000 kr ØKONOMI Rev. budsjett Avvik i kr i % Brutto utgifter ,78 % Brutto inntekter ,88 % Netto utgifter ,57 % Enheten hadde et overskudd på kr i. De fleste tjenesteområdene leverer et positivt resultat, men svært tett opp mot vedtatt budsjett. Unntaket er tolketjenesten som har et negativt resultat på i overkant av kr. Det har vært lavere lønnsutgifter på servicesenteret enn budsjettert. Dette skyldes at tjenesten er redusert noe i antall årsverk, samt høyere sykelønnsrefusjon enn budsjettert. Ved utgangen av er servicesenteret redusert med 0,7 årsverk. Reduksjonen er et resultat av at mindre stillingsprosenter er slått sammen til fulle stillinger, og at oppgaver knyttet til administrasjon rundt desentralisert asylmottak er avviklet. Det var opprinnelig satt av 0,2 årsverk til dette arbeidet. Enhetens oppfølging av handlingsprogrammet/budsjettvedtaket/ kommuneplanen - virksomhetsplan Enhetens felles målsetting er å bidra til at innbyggere, brukere, ansatte i kommunens øvrige tjenesteområder og folkevalgte enkelt får tilgang til kommunale tjenester og informasjon. er for de ulike tjenesteområdene Servicesenteret Servicesenteret bistår alle som henvender seg til kommunen via sentralbord eller publikumsmottak. Servicesenteret besvarer også henvendelser på e-post og på kommunens facebookside. I tillegg til publikumshenvendelser er servicesenteret tillagt spesialistoppgaver som eiendomsmeglertjenester /infoland, fellesannonsering for kommunen, registrering av bostøtte- og startlånsøknader, søknader om transporttjeneste med mer. Publikumsmottaket har i snitt mottatt 450 henvendelser pr. uke. Sentralbordet har i snitt mottatt 3400 telefoner pr. uke. Servicesenteret bestod ved utgangen av året av 9,9 årsverk. I er det satt i gang et arbeid for å vurdere samlokalisering av skrankefunksjonen ved turistkontoret og servicesenteret. Ved utgangen av året foreligger det en konkret plan, som legges frem for beslutning i De ansatte har deltatt i arbeidet med å se på behov og løsninger. Forslaget som foreligger tar høyde for et åpnere og triveligere senter for besøkende, muligheter for selvbetjening med eller uten veiledning, mer hensiktsmessig plassering av kommunens sentralbord, bedre pause- /møteareal og en mer hensiktsmessig skrankefunksjon for rådhuset. 7

7 I november ble det gjennomført en enkel brukerundersøkelse. Besøkende og ansatte hadde mulighet til å svare ved hjelp av pc er i resepsjonsområdet og ved hjelp av Internett. Elever fra Barbu videregående skole bistod med datainnsamlingen. ene er gode. 86% sier de er fornøyde med informasjon de fikk, og 84% er tilfredse med servicen. Det har vært store utfordringer i i forbindelse med IKT-Agders omlegging av telefonsystem. Dette har medført store behov for oppdatering og rydding i intern telefonkatalog og har medført at eksternt søk på ansatte ved utgangen av året er tatt ned. Alt i alt er omleggingen positiv, men innføringsfasen har vært krevende, og det er mye som gjenstår ved årets slutt. Det er i løpet av året tatt initiativ til å utvikle en intern serviceskole for. Målet er at serviceskolen skal løfte servicenivået i hele kommunen, og at kurset på sikt kan forvaltes av Eureka kompetanse til eventuell bruk utenfor. Servicesenteret har vært tillagt vertskommunefunksjonen for desentralisert asylmottak. Denne funksjonen bortfalt 15. september som følge av at Hero mottak ble lagt ned. Servicesenteret jobber kontinuerlig med forbedring av rutiner, og legger stor vekt på god kontakt med kommunens øvrige tjenesteområder. Tolketjenesten Tolketjenesten har vært gjennom en svært krevende prosess som følge av økonomiske og kvalitetsmessige utfordringer. Prosessen er belyst i bystyresak PS 12/187. Bystyret vedtok 22. november at den kommunale tolketjenesten legges ned, og at kommunen lyser ut tolketjenester på anbud. Tolketjenesten består ved utgangen av året av 5,4 årsverk. Det jobbes med å finne nye oppgaver for de fast ansatte. Dette følges opp av stillingsbanken. Politisk sekretariat Politisk sekretariat administrerer det politiske beslutningssystemet i kommunen. Dette innebærer bl.a. å sørge for at de formelle prosesser fungerer iht. lov og reglement, og at det legges til rette for aktive politiske prosesser. I tillegg er saksbehandling knyttet til serverings-, skjenke- og salgsbevillinger tillagt politisk sekretariat. Politisk sekretariat består av 5 årsverk. I løpet av har det vært gjort et godt arbeid knyttet til gjennomgang og dokumentasjon av arbeidsprosesser og rutiner. Dette har bidratt til å redusere sårbarhet knyttet til ansvar og oppgaver, og har vært positivt i forhold til å forenkle arbeidsprosessene. Det er satt i gang forberedelser og opplæring knyttet til innføring av nytt valgadministrativt system, som skal tas i bruk fra og med stortingsvalget Bevillinger I løpet av er alle tidligere skjenke- og salgsbevillinger behandlet på nytt. Dette som følge av nytt bystyre i Anslagsvis omfatter dette 60 skjenkebevillinger og 40 salgsbevillinger. I tillegg er det behandlet ca. 70 bevillinger til enkeltanledninger og 40 ambullerende bevillinger. Det er vedtatt at kommunens alkoholpolitiske styringsdokument skal revideres i løpet av Samarbeidet med bransjen og politiet er godt. Det er avholdt ett dialogmøte mellom kommunen, politiet og bransjen. I tillegg er det arrangert et samarbeidsmøte for hele bransjen. har tatt initiativ til et erfarings- og dialogforum for de som jobber med bevillinger i kommuner i Aust-Agder. Dette er mottatt med stor interesse, og sees på som positivt. Til tross for stor trafikk, særlig i sommerhalvåret, avdekkes det relativt få avvik i forbindelse med salgsog skjenkekontroller. Kommunikasjon Kommunikasjon har ansvar for drift og videreutvikling av kommunens innbygger- og ansattportal, samt kommunikasjon via sosiale medier. Nettverket forvalter kommunens grafiske profil og bistår i utarbeiding av trykksaker og annet presentasjonsmateriell. Mye arbeid består i å bistå øvrige kommunale enheter i deres kommunikasjonsarbeid. Nettverket består av 3,2 årsverk. I tillegg utfører enhetsleder oppgaver innenfor området. 8

8 I hadde kommunikasjonsnettverket ansvar for utvikling av ny kommunikasjonsstrategi for kommunen. Som en del av dette ble kommunens grafiske profil revidert. Kommunikasjonsstrategien og profilen ble vedtatt av bystyret i oktober. Kommunikasjonsnettverket forvalter strategien og profilen i det daglige. I samarbeid med politisk sekretariat er det utviklet presentasjonsmateriell til hjelp for politisk ledelse. Materiellet er utarbeidet på ny grafisk profil, og vedlikeholdes kontinuerlig. Det er utarbeidet en rekke brosjyrer og grafisk materiell til bruk ved konferanser og møter. Dette omfatter brosjyre for skolehelsetjenesten, hjemmehjelpstjenesten, selvmordsforebyggende arbeid og hverdagsrehabilitering. Det er laget en egen brosjyre for Solhaug aldershjem og gjort mye arbeid knyttet til profilering av Arendal Kommunens styringsdokumenter utarbeides i henhold til ny grafisk profil. Kommunikasjonsnettverket deltar aktivt i kommunens informasjonsberedskap. Informasjonsberedskapen har vært prøvet gjennom øvelse tilknyttet Arendal Havn, samt bybrannøvelse i Risør. Tiltakskortet for informasjonsbereskap ble revidert i oktober. De ansatte holder kurs og opplæring både internt og eksternt. I januar inviterte enheten ansatte i kommunen til kurs i sosiale medier. Eksternt har nettverket bidratt i nasjonalt kurs om beredskap for samfunnsmedisinere, samt kursdag i kommunikajson for kommunene i Østre Agder-samarbeidet. Det arbeides kontinuerlig med drift og videreutvikling av kommunens innbygger- og ansattportal. Arbeidet er ressurskrevende. De viktigste satsingsområdene i har vært forbedret struktur og nye tjenestesider, deltakelse i utvikling av nye elektroniske tjenester, forbedret kontaktinformasjon, samt utvikling av mobilversjon av innbyggerportalen. Ved utgangen av året består innbyggerportalen av mer enn 6000 sider med informasjon. I løpet av året har innbyggerportalen ca unike besøkende. 30% av disse er nye besøkende. De mest populære sidene er: førstesiden, ledige stillinger, biblioteket, helse og omsorg, samt skole og barnehage. Ca 50% av brukerne kommer inn via eksterne søkemotorer som for eksempel Google. Ca 3% av brukerne kommer direkte fra Facebook. 5% kommer fra Agderpostens sider. Kommunen jobber aktivt med sosiale medier i form av Facebook og Twitter. Det kommer daglig innspill og spørsmål til facebooksiden til kommunen. Alle som stiller spørsmål får svar. Erfaringen med sosiale medier er svært positiv. Når årsberetningen skrives har kommunen 2317 personer som liker siden. De som liker siden fordeler seg relativt jevnt over ulike aldersintervaller. Husbankordninger Husbankordningene behandler statlig og kommunal bostøtte, samt boligtilskudd til etablering og utbedring. Husbankordningene består av 1,8 årsverk. I lånte 65 mill. i startlån fra Husbanken for videre utlån. Det ble innvilget 346 startlån og ca. 20 tilskudd til utbedring/tilrettelegging og ca. 20 tilskudd til etablering. mottok 4,1 mill fra Husbanken i tilskuddsmidler til etablering og utbedring. Ca 1300 husstander mottar bostøtte. Det ble i løpet av året besluttet å flytte Husbankordningene til det nyopprettede bolig- og økonomiteamet hos NAV. Flytting ble gjennomført 1. januar Begrunnelsen for flyttingen var et ønske om et bedre samarbeid med andre miljøer innenfor det boligsosiale fagfeltet, særlig med tanke på best mulig utnyttelse av virkemidlene kommunen disponerer. Nærvær/medarbeiderperspektivet PERSPEKTIV Suksessfaktor Styringsindikatorer 2011 Kommunens mål Medarbeider Aksepterende og inkluderende arbeidsliv Fravær korttid (%) 2,3 1,7 1,5 Fravær langtid (%) 5,7 4,1 6,5 Nærvær (%) 92,0 94,2 92 9

9 Nærværet har totalt sett økt i løpet av. Kortidsfraværet er litt høyere enn målsettingen. Det er satt fokus på dette gjennom HMS-utvalget. Medarbeidere som er i tett kontakt med publikum har fått tilbud om influensavaksine. Sykmeldte følges opp etter gjeldende rutiner. Det er ikke noe som tyder på at fraværet er arbeidsrelatert. HMS-utvalget gjennomfører møter hver 6. uke. Utvalget etablerer en egen plan i begynnelsen av året. Tiltak i planen er fulgt opp. Faglig utvikling og kompetanseheving tas opp i den årlige medarbeidersamtalen. Det legges vekt på at den enkelte medarbeider opplever tilfredsstillende faglig utvikling. Utviklingsbehov registreres og følges opp av den enkelte medarbeider i samarbeid med enhetsleder. De ansatte har deltatt på kurs og konferanser i henhold til behov, ønsker og ressurser i de enkelte nettverkene. Utover dette legges det vekt på kompetansetuvikling gjennom daglig utførelse av oppgaver. Der det er hensiktsmessig foregår faglige oppdateringer for de ansatte i ukentlige eller månedlige nettverksmøter. Enheten har gjennomført et felles kurs i den nødvendige samtalen. Det er gjennomført en enhetssamling. Tema for samlingen var godt samspill og samarbeid mellom oss som kolleger, samt utviklingsperspektiv og tanker for tjenestene våre for de neste 1-2 årene. 10

10 03 Infrastruktur og geodata Enhetsleder: Ole Andreas Hopstock Bystyrets vedtatte budsjettramme En vesentlig del av virksomheten er innenfor selvkostområdet, vann, avløp, slam og renovasjon. Oppmåling som er delvis finansiert gjennom gebyr og parkeringsvirksomheten som har et større overskudd. Drift av det kommunale veinettet dekkes i sin helhet av kommunens driftsbudsjett kr ØKONOMI Rev. budsjett Avvik i kr i % Brutto utgifter ,87 % Brutto inntekter ,94 % Netto utgifter ,00 % Vi har hatt fokus på økonomistyring gjennom året. Med unntak av ansvar for veidrift har det ikke vært tjenester med overskridelse av betydning. Totalt sett gikk enheten med overskudd. Differansen i når det gjelder brutto inntekter og brutto utgifter mellom budsjett og regnskap skyldes i hovedsak fordelingskostnader av arbeidstimer i sektoren som i regnskapet fremkommer med utgifter og inntekter som ikke blir budsjettert, da utgifter og inntekter er like. Det er videre høyere kostnader en budsjettert for drift avløp og overføring renovasjon, samt at det er høyere inntekter enn budsjettert for gebyrinntekter, inntekter parkering og gebyr oppmåling. Endringene mellom brutto utgifter og inntekter i 2011 og skyldes i hovedsak endringer i føring av avskrivninger. Enhetens oppfølging av handlingsprogrammet/budsjettvedtaket/ kommuneplanen - virksomhetsplan Enhetens driftsoppgaver er knyttet opp mot det enkelte arbeidslags aktivitet gjennom året. Oppgavene som ble vedtatt i virksomhetsplanen er beskrevet her: VAR-forvaltning Arbeidslaget har ansvar for forvaltning av kommunens forskrifter for vann, avløp, renovasjon, godkjennelse av tilknytninger til kommunens VA-nett, samt behandling av forurensningsaker og kommunale eiendomsgebyrer. Pålegg om installasjon av vannmålere i alle bygg med innlagt vann På grunn av redusert bemanning ble arbeidet utsatt til Revisjon av renovasjonsforskriften Arbeidet med revisjonen er foretatt i samarbeid Grimstad, Froland og Agder renovasjon. Den nye forskriften vil bli lagt ut til høring og endelig behandlet i kommunene i Innføring av betaling av kommunale gebyrer for hver boenhet på en eiendom Registreringen av eiendommer ble ikke sluttført i. Innføringen er dermed utsatt til Hovedplan for husholdningsrenovasjon Planen er utarbeidet og fremlagt for behandling til bystyret 31. januar Vann og avløp - prosjektering Arbeidslaget har ansvar for planlegging, prosjektering og utbygging av vann- og avløpsanlegg iht vedtatt handlingsplan. 11

11 Budsjett og regnskap Budsjett Investering vann Investering avløp Totalt vann og avløp De mest omfattende anleggene som er påbegynt eller gjennomført i er: Nytt høydebasseng på Vindåsen; Helleheia,volum 5000m3 Overføringsanlegg DN 800mm hovedvannledning Lindtveit-Lerestveit VA-Dampen -Strømsbubukt VA-omlegging Færvik- Sandum ifb. med ny G/S-veg VA-Anlegg Nedenes VA - sanering Strømsbusletta Gåselia VA-anlegg Losveien - Gamle Sandvigvei VA-anlegg Torsbudalen-Langsæ VA-anlegg Torsbudalen-Langsæ ( Etappe 3.; Molandsveien VA-anlegg Kunnskapshavna Tiltak på RA-Saulekilen Gassanlegg, nytt slammottak, ombygginger Rehabilitering kloakkpumpestasjoner. Diverse utskifting/rehabilitering VA-ledninger Avløpsledning Østenbulia (Myra-Bråstad; ny runkjøring!) VA-Gårdsveien GIS/geodata Arbeidslaget har ansvaret for og gjennomført oppgaver innen: Forvaltning av grunnkart, plandata og VA-data Drift og vedlikehold av temadata Etablering av fagmoduler innenfor kommunal forvaltning GIS-Analyser i forbindelse med ROS og KU og andre planoppgaver Temakartproduksjon Geodatasamarbeidet med Froland kommune ble videreført i. Drift og vedlikehold av GIS-innsynsløsning, WEB-kartløsning og WMS/WFS-tjenester Følgende prosjekter er gjennomført i egenregi eller som felles IKT-prosjekter: Skoleskyss Mine Eiendommer Nytt adressekart Planregister ihht GeoIntegrasjon Videreutvikling av WEB-kartløsning for innbyggere Utvikle tjenester på mobile plattformer (nettbrett, smarttelefoner) Revisjon av kommuneplanens arealdel Kart og oppmåling Arbeidslaget har ansvar for gjennomføring av oppmålingsforretninger etter matrikkelloven og delingsloven, seksjoneringssaker og massivadressering. 12

12 Erklæring om hjemmel til offentlig veigrunn 80 eiendommer langs kommunal vei som ikke har vært registrert med eier er ommatrikulert med kommunen som eier. Dermed er nærmest alle parseller uten eier langs kommunal vei matrikkulert med kommunen som eier. Gjennomføring av midlertidige forretninger Målsettingen for var å gjennomføre 192 av 238 saker. Alle er utført. Gjennomføre oppmåling/ferdigstilling av attestsaker Pr. dd. så har vi ca. 150 attestsaker. I ble det gjennomført oppmåling av 8 attestsaker. Eget kartlag med servitutter til bruk i kartinnsynsverktøyet Arbeidet foregår parallelt med oppmålingsoppgaver og ha varighet over flere år. Eiendomsskatt Arbeidslaget har ansvar for drift og ajourhold av grunnlaget for eiendomsskatt. Gjennomgang av mindre byggearbeider I er det foretatt gjennomgang vedr. ferdigstillelse av mindre byggearbeider, godkjent i tidsrommet ca (garasjer/tilbygg/påbygg/o.a.). Slike ferdigstillelser medfører endring i sjablonggrunnlaget for beregning av eiendomsskatt. Drft av kommunale veier Arbeidslaget har ansvar for drift og vedlikehold av det kommunale veinettet. Følgende oppgaver vil bli spesielt prioritert i : Overtakelse av eierskapet av veilysanlegg fra AE-nett I løpet av året er det inngått et samarbeid med vegvesenet, fylkeskommunen og Grimstad kommune for å utarbeide et felles forslag for overtakelse av veilyset i kommunen. Arbeidet er i avslutningsfasen og endelig felles avtaleutkast vil bli sendt Agder Energi Nett på nyåret. Tilrettelegge for nye driftsrutiner for vei- og gatelys i samarbeid med ny entreprenør Det har vært noe uregelmessigheter i oppstarten med ny entreprenør, Mesta. Dette er påpekt, og vi forventer bedre oppfølgig iht vedlikeholdsplanen i Prioritere og gjennomføre tiltak på broer Utbedring av broen (kulverten) over Barbuelva i Rangvald Blakstads vei har 1. prioritet og er planlagt. Arbeidene starter i Oppstart på fagmodul for veivedlikehold, veidatabase Oppstarten er utsatt og arbeidet vil muligens ikke bli satt i gang. Vi vurderer å benytte Norsk Vegdatabank som i 2013 vil bli gjort lettere tilgjengelig for kommunene. Plan for opprusting av veilysanlegg Det er ikke planlagt opprustingsarbeider ut over en strekning på Store Solåsen. Arbeidet er ikke gjennomført, men utsettes til 2013 når ny driftsleder for veilys er ansatt. Igangsette nødvendig sommerdrift ca 1. april uavhengig av påførte kostnader til vinterdriften Sommerdriften er gjennomført med fokus på renhold. Andre tiltak er gjennomført i svært begrenset grad. Drift av vannverket Arbeidslaget har ansvar for drift og vedlikehold av vannbehandlingsanlegget på Rore, høydebasseng og pumpestasjoner samt ledningsnettet frem til tikobling til forbruker. Redusere lekkasjevann Hovedsatsningsområdet i var å redusere mengden lekkasjevann. På grunn av redusert bemanning, har vi ikke fått den effekten som var ønskelig. Men årsproduksjonen er gått ned i forhold til de foregående år. 13

13 Renhold av vannledningsnettet Renhold av ledningsnettet på Hisøy er utsatt et år redusert bemanning. Planlegge og prosjektere slambehandling på vannbehandlingsanlegget på Rore Forprosjektering av slambehandling på vannbehandlingsanlegget på Rore førte frem til en rapport der vi har vurdert et samarbeid med Grimstad vannverk. Å føre slammet fra Arendal til Grimstad vil bli så dyrt at vi må se på andre alternativer. Sikre nedslagsfeltet til Rore Det er innhentet tilbud på vurdering og sikring av nedslagsfeltet. Vurdering av sikringstiltak av nedbørsfeltet rundt Rore vil bli sluttført mai Vi vil da ha fått en dokumentasjon på risiko og sårbarheten rundt vannkilde og behandlingsanlegget vårt. Planlegge ny hovedvannledningstrace fra Lindtveit til Lerestveit Arbeidet er i full gang. Vurdere mulige reservevannsløsninger Arbeidet er ikke igangsatt. Drift av avløpsnett og pumpestasjoner Arbeidslaget har ansvar for drift og vedlikehold av renseanleggene i Saulekilen og på Narestø, pumpestasjoner og ledningsnett. Narestø renseanlegg, utbedring og kvalitetssikre driftsrutiner Det har vært spesiell fokus på tilstanden på Narestø renseanlegg i. Det er konstatert svært dårlig inneklima i anlegget. Nytt ventilasjonsanlegg vil bli installert i Alle statlige rensekrav er overholdt. Saulekilen renseanlegg Slambehandlingen på Saulekilen renseanlegg er bygd om ved at slamtørka er revet og erstattet av en enklere tørkeprosess. Det er inngått kontrakt for levering av slam til Grønn Vekst AS i Grimstad. Samarbeidet er vellykket så langt. Det er inngått avtale med Agder Energi Nett for tilkopling av strømgenerator til deres kraftnett. Gassmotor og generator er montert i egen container og tilkoplet eksisterende gass- og strømforsyning. Det er også montert nytt gasslager. Anlegget vil bli satt i drift straks de formelle forholdene er i orden. Renseanlegget overholder ikke de statlige rensekravene for organisk stoff. Det har vært gjennomført anbudskonkurranse for prosjektering av biologisk rensetrinn ved Saulekilen renseanlegg. Forprosjektering er i gang og hovedplanene vil foreligge ved utgangen av Redusere innlekk av fremmedvann i Nedenesområdet og Myrene Bjønnesområdet Forprosjektarbeidene på Nedenes for å redusere fremmedvann i ledningsnettet har vært svært vellykket. Tiltak vil bli gjennomført i 2013/14. Vi har igangsatt tilsvarende arbeider på ledningsnettet på Bjønes/Myrene. Maskiner, verksted Maskinforvaltning / Verksted Solborg er offentlig autorisert for arbeid på både person- og lastebiler samt tyngere anleggsmaskiner. Miljøfyrtårnsertifisering av driftsstasjonen, veksteder og anleggsvirksomheten Arbeidet er i full gang og har ført til forbedringer i egne rutiner. Herunder: Forbedrede avfallsrutiner Energi-økonomisering på Solborg driftstasjon. Efiktivisering av lastebiltransporten tilknyttet maskinforvaltningen, ved at ny anskaffede lastebiler er utstyrt med et vekselflak system som gir mulighet for en langt mer fleksibel bruk av bilparken. Det er lagt opp til sertifisering i løpet av

14 Egen anleggsvirksomhet Foruten arbeid med mindre reparasjoner, har egen anleggsavdeling utført følgende arbeider: Vann og avløpsanlegg Rykene, Solborgdalen, Solåsveien, Oddenveien, Sandstø, Bjorbekk og vannledning Lindtveit, Utbedret 14 stk. lekkasjer /vannledningsbrudd og skiftet 8 stk. komplette vannkummer i området Rykene - og Bjorbekkområdet. Parkering Parkeringsavdelingen driver kommunens parkeringsvirksomhet, herunder drift og vedlikehold av teknisk utstyr. Avdelingen har også driftsavtale med P-Hus Vest. Ombygging av betalingsautomater i P-Hus Torvet Betalingsautomatene er tilrettelagt for bruk av betalingskort med chip. Tilrettelegge for drift av P-Hus Pollen Driften ble overtatt ved oppstart 6. desember. Miljøfyrtårnsertifisering av driften Sertifiseringen foregår i samarbeid med driftsstasjonen på Solborg. Nærvær PERSPEKTIV Medarbeider Suksessfaktor Styringsindikatorer Kommunens 2011 mål Aksepterende Fravær korttid (%) 1,7 2,0 1,5 og inkluderende Fravær langtid (%) 3,5 3,2 6,5 arbeidsliv Nærvær (%) 94,8 94,7 92 Nærværet er stabilt i enheten. Langtidsfraværet har gått litt ned og korttidsfraværet noe opp. Sammenlignet med fjoråret er det små variasjoner innenfor de enkelte arbeidsområdene. Det er vanskelig å peke på eksakte årsaker til endringen. Årsverk ,4 92,2 94,7 Endringene i antall årsverk i årene 2010, 11 og 12 skyldes først og fremst at vi i peroder har hatt medarbeidere med langtidssykefravær eller permisjon og at det kun i enkelte perioder er tatt inn vikarer for disse. Dessuten er enheten utvidet med ett årsverk i. 15

15 04 Helse barn og unge Enhetsleder: Aslaug Hustadnes Bystyrets vedtatte budsjettramme 1000 kr ØKONOMI Rev. budsjett Avvik i kr i % Brutto utgifter ,26 % Brutto inntekter ,53 % Netto utgifter ,00 % Helse barn og unge kom ut av med et regnskap i balanse. Det ble innført innkjøpsstopp i enheten i årets 3 siste måneder. Kun helt nødvendige innkjøp ble foretatt. Enhetens oppfølging av handlingsprogrammet/budsjettvedtaket/ kommuneplanen - virksomhetsplan, et spesielt år for Helse barn og unge! Høsten 2011 ble det gjort vedtak i bystyret om at alle tjenestene i enheten skulle samlokaliseres.det betydde at alle kommunens 4 helsestasjoner skulle avvikles og samlokaliseres. Barne- og familieteamet skulle flytte fra Kilden og Vaksinasjonskontoret fra Kulturhuset. Det var et krav at lokalet skulle ligge sentralt i Arendal sentrum med gode parkeringsmuligheter og med god kommunikasjon fra alle kanter av kommunen. Frist for tilbydere var 5. januar, og det var Eiendomsforetaket som var ansvarlig for prosessen og samlokaliseringsprosjektet. Det ble Sanden A/S, eier av Amfi Arena som kom med det beste tilbudet i henhold til kravspesifikasjonen.tilbudet var lokaler i 3. etg. Det ble et hektisk år med fokus på medarbeiderne som skulle flytte fra 6 ulike steder i kommunen til nye felles lokaler på Arena. Lokalene måtte innredes etter våre behov og alle gruppene som skulle flytte inn hadde vært med på å utarbeide kravspesifikasjon. Det var mange runder med arkitekt, medarbeidere og prosjektleder Eiendom før vi kom i mål og ombyggingen kunne settes i gang, med mål om at det skulle være klart til innflytting og samlokalisering fra 1. januar Ved å samle tjenestene sentralt i Arendal ville vi bli lettere tigjengelig for brukerne med åpen dør til helsestasjonen alle ukens dager. Generelt om enheten Helse barn og ung Det har vært jobbet godt fra alle de ulike faggruppene i enheten gjennom hele. Vårt fellesfokus har vært bedre levekår for barn og unge i Arendal. Vi har jobbet etter vår visjon: Vi jobber for fremtiden! Vi har hatt som mål å gi tidlig hjelp til barn, unge og deres familier. Målet er at barn og foreldre skal mestre livene sine. Gjennom ulike tilbud fra våre tjenester ønsker vi å være med å bidra til å gjøre en forskjell i riktig retning for de som trenger det. Et av våre mål i Virksomhetslplanen var å bidra med vår fagkompetanse i tverrfaglig samarbeid. Arendalsmodellen ble evaluert internt i 2011/12. Det resulterte i en bystyresak i mai hvor det ble foreslått noen endringer. Ett forslag var å dele ansvaret for oppvekst-team 0 16 år, og legge ansvaret for oppvekst-team 0 6 år til Helsestajonen. En tverrfaglig gruppe ledere og Modellkommunegruppen utarbeidet retningslinjer for teamet. Nytt var tilbud om forsamtale til foreldre som strevet med sammensatte problemer. 16

16 En helsesøster ble tillagt ansvaret som oppvekst team koordinator. Den tverrfaglige Modellkommunegruppen gikk inn i oppvekst-team funksjonen. Teamet kom i gang med det justerte tilbudet seint på høsten. Prosjekter Modellkommuneprosjektet Prosjektet har vært videreført i. Målgruppen er barn 0-6år av psykisk syke foreldre og rus og vold i nære relasjoner. Målet er å oppdage barna tidlig og gi den systematisk og langsiktig oppfølging. Det har vært en stor utfordring å få det til i praksis med begrensede ressurser. Tidlig innsats for en god start har sammen med Åmli kommune deltatt i prosjektet i regi av Fylkesmannen. Via prosjektet har helsesøstrene og Barne- og familieteamet sammen med repr. fra PPT og barnevern og barnehager deltatt i 3 dagers seminar med Øyvind Kvello i Kvello-modellen. Barnehagene har en sentral rolle i dette prosjektet, hvor målet er å oppdage barn som trenger ekstra oppfølging så tidlig som mulig. Overvektige barn og unge En gruppe helsesøstre har jobbet med hvordan å tilrettelegge oppfølgingen av overvektige barn etter veiing i 3. klasse. Det har vært samarbeid med folkehelsekoordinator og frisklivssentralen. Det har vært mulig takket være prosjektmidler fra Helsedirektoratet. Det har vært jobbet med kvalitetsutvikling i alle gruppene. Å sikre like praksis i helsestasjons og skolehelsetjenesten er en utfordring som vi stadig har oppe. Ved at bystyret vedtok samlokaliseringen, så vi frem til at alle medarbeiderne skulle få gode fysiske arbeidsplasser tilpasset behovet. Årets vernerunde gikk derfor til skolehelsesøstrenes arbeidsplasser på skolene. Enkelte ting har måttet vike plass for arbeidet med forberedelsen til samlokaliseringen. Logopedtjenesten Tjenesten flyttet fra Helse barn og unge til PP tjenesten 1.august. Det var et resultat av bystyresaken vedr. Arendalsmodellen. Kort rapport fra de ulike faggruppene Jordmortjenesten Jordmødrene har gjennom året vært opptatt av de gravides fysiske og psykiske helse. I har ca. 90% av kommunens gravide benyttet seg av tilbudet jordmor gir. Det har vært ca konsultasjoner. 41 unge gravide mellom 15 og 20 år har fått hjelp og oppfølging ved den kommunale svangerskapsomsorgen. De unge har stort behov for støtte og veiledning gjennom svangerskapet og i barseltiden. Kvinner med ikke- vestlig bakgrunn utgjør en økende andel av klientene. De trenger ofte ekstra oppfølging, tilrettelegging og støtte og samordning av hjelpetiltak. Jordmødrne prøver å av dekke om kvinner har risiko for å utvikle barseldepresjon. Det ble avholdt 7 fødselsforberedende kurs. Jordmødrene er sammen med helsesøstrene i helsestasjonsgruppa i gang med sertifisering til Ammekyndig helsestasjon. En av jordmødrene har vært med i en gruppe som har utarbeidet nye nasjonale barselretningslinjer i regi av Helsedirektoratet. Helsestasjonstjenesten 0 6 år Det ble født 502 barn i Arendal i. Alle familier med nyfødte barn ble tilbudt hjemmebesøk av helsesøster. Det ble utført 464 hjemmebesøk til familier med nyfødt barn innen 2 uker etter hjemkomst. Helsestasjonstjenesten 0-6 år fulgte opp totalt 2997 barn i. 17

17 Det er utført års kontroller, og års kontroller. Det viser god oppslutning om helsestasjonens tilbud som er frivillig og gratis. Det ble utført konsultasjoner i løpet av året. En del av barna kom til helsestasjonen med begge foreldrene. Det er positivt at flere fedre kommer til helsestasjonen sammen med barna sine. Det tilbys helsestasjonsbesøk både i grupper og individuelt. Det tilbys og gjennomføres legekontroller som anbefalt i nasjonal veileder. Fysioterapeut er også knyttet til helsestasjonen og tilbyr 4 mndrs. grupper for foreldre med barn. Helsesøstrene melder at de har for få ressurser for å kunne tilby alle helsestasjonskontrollene / besøkene som er anbefalt i nasjonal veileder. Familiene som trenger ekstra oppfølging blir prioritert med flere hjemmebesøk og flere besøk på helsestasjonen. Det vaksineres etter nasjonale retningslinjer Barnevaksinasjonsprogrammet. Vi kom i i gang med overføring av elektroniske epikriser fra sykehuset til helsestasjonen, et stort fremskritt. Skolehelsetjenesten trinn Alle skolene har gjennom året hatt sin faste helsesøster. Noen helsesøstre kom inn som nyansatte fra august. Helsesøstrene i skolehelsegruppa har i løpet av året gjennomført 563 skolestartundersøkelser. De har vaksinert mer enn 2000 elever, gjennomført samtaler med alle elever i 5. og 8. klasse. De har undervist på flere klassetrinn om tema fysisk og psykisk helse, samliv, seksualitet, prevensjon, røyk, snus osv. og holdt innlegg på foreldremøter. De har implementert system for forebygging og oppfølging av kjønnslem-lestelse. Helsesøstrene har også satt i gang planlegging av systematisk veiing av 3. klassinger og oppfølging av overvektige, som anbefalt i nasjonal veileder. En prosjektgruppe har jobbet spesielt med dette. Helsesøstrene deltar i mye tverrfaglig samarbeid, med lærere, PPT, barnevern, oppvekstmedarbeidere, leger, fysioterapeuter og 2. linjetjenesten. Helsesøstrene deltar i skolenes oppvekst-team. Helsesøstrene melder at de opplever de har for knapt med tid i hverdagen til å kunne følge opp alle elever som ønsker og trenger hjelp. Barne- og familieteamet Totalt i mottok teamet 237 saker, hvor 9 saker gjaldt gravide. Teamet har hjulpet nærmere 440 barn i kommunen, i tillegg kommer barn som går i grupper sammen med foreldrene sine. Grunnen til at foreldre og barn kommer til teamet er mange, men det er klar overvekt knyttet til problemer i familien. Det kan være knyttet til foreldrerollen / oppdragelse eller barnets adferd. Noen kommer med problemstillinger som selvskading, selvmordstanker, vold, rus og psykisk sykdom i familien. Andre kommer pga. traumer og sorg eller utfordringer i barnehager eller skoler. Ofte er det utfordringer i samspillet mellom familiemedlemmene. Depresjon eller tristhet hos barn forekommer også hyppig blant teamets brukere. 47 % av de som kommer til teamet tar kontakt på eget initiativ, ellers kommer mange henvendelser fra helsesøstrene og jordmødrene. Barne- og familieteamet tilbyr grupper for barn og foreldre der foreldrene sliter med psykisk helse. Teamet samarbeider mye med psykisk helsetjeneste for voksne. Det er viktig og nødvendig for å nå frem til barn av psykisk syke. Det er en gruppe barn som ofte strever og har det vanskelig. Teamet har også gjennomført foreldreveilednings-grupper for kvinner og menn tilknyttet Voksenopplæringen i Arendal. Teamet samarbeider med barnehager, skoler, barnevern, oppvekstmedarbeidere, ungdomsteam med flere. Teamet har fast samarbeid med 2. linjetjenesten ved ABUP (Agder barne og ungdoms psykiatriske). Repr. fra ABUP kommer jevnlig til møter i kommunen, hvor de treffer både familier og Barneog familieteamet for veiledning i saker. Helsetjenesten i videregånde skoler / Helsestasjone for ungdom Tjenestene er godt besøkt det har i vært 2735 kontakter. Det er en økning på 243 fra året før. Langt flere gutter har oppsøkt tjenesten i enn før. 18

18 Det har vært en stor økning av ungdom som tar kontakt på grunn av psykiske problemer. 80 i mot 27 i Spesielt har det vært en stor økning i ungdom som henvender seg fordi de er deprimerte. Av dem var det en del som hadde selvmordstanker. Mange henvender seg pga. sorg etter tragiske dødsfall. Mange samtaler handler om konflikter i familie eller med venner, lav selvfølelse og spiseproblemer. De psykiske helseproblemene krever mye tid, oppfølging og samarbeide. 481 av kontaktene dreide seg om prevensjon. Det har vært jobbet aktivt med å forebygge graviditet og aborter. Av 158 gravitester var 6 gravide. Det ble registrert 4 aborter. Det er en positiv utvikling sammenlignet med 2010 ; av 178 gravitester var 14 gravide og det ble registrert 10 aborter. Det har vært jobbet med å forebygge og avdekke seksuelt overførbare sykdommer. Det er tidkrevende arbeid. Helsesøstrene melder om stor pågang fra ungdommen, de skulle gjerne hatt mer tid disponibel. Helsestasjon for ungdom har vært bemannet med helsesøster, jordmor, sosionom fra BFT og lege. Vaksinasjons- og smittevernkontoret Kontoret har i hatt 2764 kontakter (besøk og telefonhenvendelser). Det ble satt totalt 3174 vaksiner, i tillegg gitt rådgivning og hygieneveiledning ved utenlandsreiser. De har utført 309 tuberkulosekontroller. Det var noe reduksjon fra 2011, det skyldes lavere bemanning pga. sykmeldinger. Selvmordsforebyggende team Teamet har motatt 45 henvendelser fra sykehuset om personer som har vært innlagt for selvmordsforsøk. Noen få har vært tilhørende andre kommuner, da kontaktes vedkommendes fastlege. Helsesøster tok kontakt pr. telefon og tilbød hjemmebesøk. Noen ønsket hjemmebesøk mens noen ønsket å ha telefonkontakt. Andre hadde tilbud og oppfølging fra hjelpeapparetet fra tidligere. Nærvær PERSPEKTIV Medarbeider Suksessfaktor Styringsindikatorer Kommunens 2011 mål Aksepterende Fravær korttid (%) 2,1 0,8 1,5 og inkluderende Fravær langtid (%) 6,6 5,1 6,5 arbeidsliv Nærvær (%) 91,2 94,1 92 Helse barn og unge har gode resultater på nærvær med både lavt korttids og langtids fravær. Det har vært jobbet målbevisst med fokus på den kommende samlokaliseringen. Medarbeiderne skulle flytte fra 4 ulike helsestasjoner, Barne- og familieteamet fra Kilden og Vaksinasjonskontoret fra Kulturhuset / Rådhuset. Alle hadde sin egen kultur. Noen gruet seg og andre gledet seg til samlokaliseringen! Vi har i løpet av året utarbeidet samspillsregler for enheten. Arbeidet startet med en 3 timers økt for alle ansatte med Agder Arbeidsmiljø, for så å fortsette arbeidet på enhetsturen. Alle medarbeiderne har møttest en gang pr. måned til enhetsmøte med leder. Årets enhetssamling gjennomførte vi , og tema for samlingen var: Mot felles mål under samme tak på vei til Arena. Vi hadde organisasjonspsykolog Ann Iren Drivdal på ett enhetsmøte hvor hun snakket om endring og kultur - på vei mot Arena. Enhetsleder gjennomførte medarbeidersamtale med de sist ansatte i løpet av høsten. Resten av gruppen måtte forskyves til 2013 pga. mye tidkrevende arbeid med samlokaliseringen. I desember gjennomførte alle ansatte førstehjelpkurs ved Agder Arbeidsmiljø som forberedelse til innflyttingen på Arena Arendal helsestasjon. HMS gruppen har gjennomført jevnlige møter gjennom året. 19

19 Medarbeiderne har lagt ned en stor arbeidsinnsats i forbindelse med avvikling av 4 helsestasjoner, og forberedelse til utflytting fra 6 ulike arbeidsplasser. Fra mye skepsis i starten har stemningen vært god utover høsten! Årsverk Helse barn og unge 30,95 28,95 Fra 1.aug.12: 26,35 Forklaring til årsverksreduksjonen i Helse barn og unge Helse barn og unge startet 2010 med 30,95 årsverk. Det ble ila. året flyttet 2 årsverk til andre tjenester (1 logopedstilling og stillingen etter pedagogisk veileder. En stilling gikk til Ungdomsteamet og en til stab oppvekst barnehage). Enheten hadde 28,95 årsverk i Som en følge av justeringer i Arendalsmodellen (bystyresak mai ) ble Logopedtjenesten med 2,6 årsverk flyttet fra Helse barn og unge til PP Tjenesten 1.august. 20

20 05 Barnevern Enhetsleder: Nils Halvorsen Bystyrets vedtatte budsjettramme Det har vært et høyt prioritert mål å ha en god økonomioversikt og styring gjennom hele året. Barneverntjenesten fikk tilført netto ca 4 millioner på tiltaksbudsjettet for, med en prognose som viste en kostnadsøkning på ytterligere 1,5 mill kr ØKONOMI Rev. budsjett Avvik i kr i % Brutto utgifter ,54 % Brutto inntekter ,24 % Netto utgifter ,35 % Prognosen på ytterlige kr. 1,5 mill. i tiltakskostnader i barnerverntjenesten har vist seg å stemme, med ca 1,2 mill i kostnader utover budsjettrammen. Sett i forhold til regnskapstallene for 2011, har det i særlig vært ytterligere økninger på de kostnadskrevende tiltakene som allerede var styrket gjennom den økte budsjettrammen for. De viktigste her er følgende: Frivillige hjelpetiltak i hjemmet, primært for å forebygge omsorgsovertakelse; en kostnadsøkning på 1,4 mill. fra Godtgjøring til kommunale fosterhjem, en økning på 1,8 mill fra 2011, særlig økte satser og frikjøp av fosterforeldre. Opphold i statlig institusjoner og statlige fosterhjem, en kostnadsøkning på 1,1 mill fra På inntektssiden var det en økning på 1,2 mill, som skyldes en økning i heltidsfrikjøpte fosterforeldre, hvor kommunen har forskottert godtgjøringen før refusjon fra Bufetat. I tilegg var det en overskridelse på overtidsbudsjettet i barneverntjenesten med kr og betaling til EasyPark-ordningen, med kr For oppvekstmedarbeiderne var det en overskridelse på kr pga for lite overført lønnsbudsjett. Brukerendringer I barneverntjensten -Basert på rapporteringer til fylkesmannen Nye meldinger Nye meldinger andel barn under 6 år 26 % 33 % 36 % 41 % Henlagte meldinger Nye undersøkelser Henlagte undersøkelser Fristoverskridelser I løpet av året Aktive saker pr Antall barn jobbet med i løpet av året Antall barn I frivillige hjelpetiltak pr Barn under Omsorg pr Andre barn plassert utenfor hjemmet Antall barn i fylkesnemndssaker

Enhetenes årsberetninger 2013 Arendal kommune 2014

Enhetenes årsberetninger 2013 Arendal kommune 2014 Enhetenes årsberetninger Arendal kommune 2014 INNHOLD: 01 Administrasjonsenheten... 3 02 Informasjon og service... 7 03 Kommunalteknikk og geodata... 10 04 Helse barn og unge... 16 05 Barnevern... 20 06

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2011-2014, BUDSJETT 2011

HANDLINGSPROGRAM 2011-2014, BUDSJETT 2011 01 ADMINISTRASJONSENHETEN... 4 02 INFORMASJON OG SERVICE... 7 03 KOMMUNALTEKNIKK OG GEODATA... 9 04 HELSE, BARN OG UNGE... 12 05 BARNEVERN... 17 06 KULTURENHETEN... 20 09 ORGANISASJON OG IKT... 26 10 ØSTRE

Detaljer

Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015

Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015 Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Utarbeidet av Grimstad

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune...

FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE

FAKTA OM NES KOMMUNE FAKTA OM NES KOMMUNE... 1 Folketall 2009 2013... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 2 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell ÅRSMELDING 2013 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Mål og resultater... 7 2.1 Kommentar til måloppnåelsen... 14 3 Kommunen som organisasjon... 18 4 Områdene... 22 4.1 Sentral stab... 22 4.2 Oppvekst

Detaljer

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 2. tertial 2012 Administrasjonens forslag 1 Innholdsfortegnelse Overordna styringskort side 3 Nærvær side 4 Bruk av overtid side 4 Oppsummering økonomi Planområde 1 Administrative

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. lyngdal.kommune.no

ÅRSMELDING 2013. lyngdal.kommune.no ÅRSMELDING 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Rådmannens kommentar...4 VI VIL VI VÅGER... 4 Kommuneøkonomi... 4 Medarbeiderdag... 4 Anti korrupsjonsarbeid... 5 Lyngdal ungdomsskole... 5 Ordførerskifte...

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING MARS 2014 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESUTATVURDERINGER... 3 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 10 PERSONAL... 19 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING... 25 RESULTATENHET PLEIE OG OMSORG

Detaljer

Årsmelding for Drammen kommune 2010

Årsmelding for Drammen kommune 2010 Årsmelding for Drammen kommune 2010 Forsidebilde: Marienlyst skole, Norges første skole bygget med passivhusstandard. ÅRSMELDING 2010 DRAMMEN KOMMUNE INNHOLD side 3 Leseveiledning side 4 Innledning side

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

Årsmelding 2011. Årsmelding 2011. Hurum kommune

Årsmelding 2011. Årsmelding 2011. Hurum kommune Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Rapport fra tjenesteområdene måloppnåelse 2011...5 1.1 Administrasjon og politisk styring...5 1.2 Skoler...9 1.3 Barnehage...11 1.4 Helse, omsorg, rehabilitering- og habiliteringstjenester...13

Detaljer

Rådmannens forord. Ny rådmann tiltrådte 13.08.2014. Kommunestyret vedtok for 2014 et netto driftsresultat på -2 %, og rådmannen styrer mot dette.

Rådmannens forord. Ny rådmann tiltrådte 13.08.2014. Kommunestyret vedtok for 2014 et netto driftsresultat på -2 %, og rådmannen styrer mot dette. Rådmannens forord Rådmannen legger med dette frem 2. tertialrapport for 2014. Rapporten avlegges i henhold til økonomireglement for Sørum kommune. Tertialrapporten er kommunens tilstandsrapport per 31.08.2014.

Detaljer

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011 2. tertial 2011 1 Innholdsfortegnelse: Overordna styringskort side 3 Bruk av overtid side 4 Nærvær side 4 Planområde 1 Administrative fellestjenester side 5 Planområde

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

Årsberetning 2014. Vedtatt i samkommunestyret 12.06.15

Årsberetning 2014. Vedtatt i samkommunestyret 12.06.15 Årsberetning 2014 Vedtatt i samkommunestyret 12.06.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 2 Midtre Namdal Samkommune... 4 2.1 Hovedmålsettinger... 4 2.2 Organisering... 4 2.3 Administrativ organisering...

Detaljer

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon 15.09.2011 Sarpsborg kommune Innhold 1. Mandat... 3 1.1 Avgrensninger... 3 2. Gruppas sammensetning og arbeid... 3 3. Arbeidsmetoder og

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2010 1 Rådmannens kommentarer... 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag... 4 2.1 Investeringsregnskapet... 5 2.2 Driftsregnskapet... 5 2.3 Balansen...

Detaljer

Årsmelding 2006. Frogn kommune

Årsmelding 2006. Frogn kommune Frogn kommune Frogn kommune 2. mai 2007 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 1.3 DEKNINGSGRADER, PRODUKTIVITET, BRUKERTILFREDSHET,

Detaljer

Årsmelding. For. Halden Kommune

Årsmelding. For. Halden Kommune Årsmelding For Halden Kommune 2012 1 av 76 2 av 76 Årsmelding 2011 Innhold Rådmannens innledning... 6 Utviklingstrekk.... 8 Samfunn... 10 Kommuneplanarbeidet.... 10 Miljø... 10 Forurensing... 10 Nedgravde

Detaljer

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSMELDING 2007 - SØGNE KOMMUNE Regnskap 2007 - Rådmannens kommentarer side 2 Enhet for servicetorg/ bibliotek side 17 Enhet for kompetanseutvikling side

Detaljer

Årsberetning 2013 Vedtatt i samkommunestyret den 16.05.2014

Årsberetning 2013 Vedtatt i samkommunestyret den 16.05.2014 Vedtatt i samkommunestyret den 16.05.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 2 Midtre Namdal Samkommune... 4 2.1 Hovedmålsettinger... 4 2.2 Organisering... 4 2.3 Administrativ organisering... 5 2.4

Detaljer

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 2 ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...9 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...9 2.2 ENHETENES

Detaljer

Stokke kommune. Årsrapport 2013. Rådmannen 2014

Stokke kommune. Årsrapport 2013. Rådmannen 2014 Stokke kommune Årsrapport 2013 og Årsregnskap 2013 Rådmannen 2014 1. Generelt! Om årsrapporten Årsrapport for kommunens virksomhet utarbeides i henhold til Kommunelovens 48 og reglement for Stokke formannskap.

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

Årsmelding 2014 31. mars 2015

Årsmelding 2014 31. mars 2015 31. mars 2015 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 1.1 ØKONOMI... 5 1.2 SAMFUNN... 5 1.3 TJENESTER OG BRUKERE... 6 1.4 MEDARBEIDERE... 7 1.5 KOMMUNIKASJON OG INTERNE SYSTEMER... 7 2. ÅRSBERETNING

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

3. KVARTALSRAPPORT 2012

3. KVARTALSRAPPORT 2012 3. KVARTALSRAPPORT 2012 Grimstad kommune 0 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Sammendrag... 2 3. Økonomisk hovedoversikt... 3 4. Sektorene... 5 5. Driftsrisiko... 6 6. Medarbeidere...

Detaljer

14 Tertialrapport nr. 2 1

14 Tertialrapport nr. 2 1 14 Tertialrapport nr. 2 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Rådmannens kommentarer... 3 2.1 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2014... 3 2.2 Nøkkeltall... 5 2.3 Tvistesaker... 9 3 Samfunn... 10 3.1

Detaljer