01 Administrasjonsenheten Informasjon og service Infrastruktur og geodata Helse barn og unge Barnevern...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "01 Administrasjonsenheten... 3 02 Informasjon og service... 7 03 Infrastruktur og geodata... 11 04 Helse barn og unge... 16 05 Barnevern..."

Transkript

1 01 Administrasjonsenheten Informasjon og service Infrastruktur og geodata Helse barn og unge Barnevern Kulturenheten Organisasjon og personal IKT strategi og -forvaltning Østre Agder brannvesen Arendal voksenopplæring Birkenlund skole Asdal skole Stuenes skole Nedenes skole Stinta skole Sandum skole Roligheden skole Eydehavn skole Flosta skole Løddesøl oppvekstsenter Moltemyr skole Myra skole Nesheim skole Rykene skole Sandnes skole Strømmen oppvekstsenter Tromøy barnehageenhet Hisøy barnehageenhet Barnehager Sentrum Øst Stinta barnehageenhet Jovannslia/Lia barnehageenhet Øyestad barnehageenhet Omsorg Vest Omsorgs Øst Psykisk helse og rus Mestring & Rehabilitering Aktivitet og Service NAV-Arendal Østre Agder krisesenter Legevakten i Arendal Hisøy skole Rådmannen med stab

2 01 Administrasjonsenheten Enhetsleder: Trond Aslaksen Administrasjonsenheten har pr tilsammen 71 ansatte fordelt på følgende fagområder (antall ansatte i parantes): Økonomi (13), regnskap (13), lønn (7), dokumentsenter (12), lønn og personal omsorg (7), juss (2), skatteoppkrever (7), interkommunal arbeidsgiverkontroll (9). Våre tjenester er i stor grad interne, dvs. rettet mot andre enheter, ledere og ansatte i. Gjennom våre tjenester og vår støtte til de tjenesteproduserende enhetene, skal vi bidra til at kommuneplanens mål blir oppnådd. Vårt slagord er: Gode tjenester og god service enkelt og greit! Bystyrets vedtatte budsjettramme 1000 kr Rev. budsjett Avvik ØKONOMI i kr i % Brutto utgifter ,76 % Brutto inntekter ,17 % Netto utgifter ,76 % Administrasjonsenheten går i med et overskudd på ,-. Noen av enhetens ansvar går med betydelige overskudd mens andre går med underskudd. Av områdene som går i minus kan nevnes: Jussnettveret (skyldes saksomkostninger i rettsaker), utgifter kantine/kaffe m.m, tilskudd og overføringer og refusjon sykepenger. De største overskuddene er knyttet til følgende ansvar: Fellesutgifter for enheten (innsparing på kompetansemidler, overtid og bruk av konsulenttjenester), forsikringer (lavere premie enn budsjettert), lavere lønnskostnader (gjelder flere ansvar, vakante stillinger er holdt ubesatt). Enhetens oppfølging av handlingsprogrammet/budsjettvedtaket/ kommuneplanen virksomhetsplan I det følgende tas det utgangspunkt i virksomhetsplanen for for enheten der de prioriterte områdene er gjengitt. Under hver overskrift er det kort referert hvilke ansvars- og arbeidsområder som sorterer under de enkelte nettverk. Økonominettverket Støtte til enheter og kommuneledelse i årshjulsprosessene (budsjett/handlingsprogram, tertialrapporter, regnskap/årsberetning). Støtte, rådgivning og opplæring til enhetene knyttet til økonomistyringen og budsjettoppfølgingen. Innkjøpsavtaler og rådgivning knyttet til kommunale innkjøp. Utvikling og koordinering Agresso (system for lønn, personal og økonomi) Gjennomført i : Utarbeidet reviderte og forbedrede rutiner/arbeidsflyt for årshjulsprosesserne (budsjett/ handlingsprogram, regnskap/årsberetning). Redusert sårbarheten knyttet til verktøy og prosess for budsjettsystemet (eget arbeidslag er etablert) Økonomihåndboka er revidert og forbedret Selvbetjeningsløsninger for hele organisasjonen i Agresso SelfService / Ansattportal (lønnsslipp, reiseregning, fraværsregistrering, overtid/mertid, ressursinformasjon) er videreutviklet og implementert for store deler av virksomhetene tilknyttet rådhuset 3

3 Systemet med inngående og utgående e-faktura er etablert. Vi har ikke kommet så langt som vi ønsket i. Dokumentsenteret Dokumentsenteret har ansvaret for utsending og mottak av all post fra og til. Dokumentsenteret har også ansvaret for arkivtjenesten samt intern postombringing til eksterne enheter. Gjennomført i : Forberedt gjennomføringen av ny arbeidsorganisering (bort fra spesialistordningen til at alle skal kunne alt). Dette for å skape større variasjon i arbeidet og for å redusere sårbarheten. Iverksettes for fullt fra Etablert nytt system for håndtering av intern og ekstern post i Rådhuset (ny hyllereol med låsbare luker mot gang). Lønnsnettverket Lønnsnettverket har ansvaret for utbetaling av lønn m.m til de fleste av kommunens ansatte og til ansatte i tilknyttede virksomhetern (ca lønnsslipper hver måned). Utbetalingene omfatter fast lønn samt alt av variabel lønn (reiseregninger, tillegg m.m). Nettverket har også ansvaret for innkreving av refusjon av sykepenger fra NAV. Lønnsnettverket har betydelige oppgaver knyttet til ulike pålagte registreringer og rapporteringer til offentlige registre m.m. Gjennomført i : Forberedelser til innføring av RPW ressursstyring på Web. På plass i løpet av 1. halvår Utsatt av leverandør flere ganger Rapporteringer, vedlikehold og oppdateringer i lønnssystemet Overført Arendal Havnevesen, Kirkelig fellesråd og Hove drifts- og utviklingsselskap fra NLP til Agresso fra Tilrettelegging for omorganiseringen i omsorg snettverket Føring av regnskapet til, mottak, skanning og fakturaflyt inngående fakturaer, utgående fakturering, innfordring av kommunale krav (regninger som ikke blir betalt innen fristen). I tillegg til regnskapet for har nettverket også ansvaret for føring av regnskapet til en rekke tilknyttede virksomheter, herunder de kommunale foretakene. Gjennomført i : Rutiner og organisering rundt faktureringsarbeidet er gjennomgått og forbedret Økonomihåndboka er revidert og forbedret Etablert nye og forbedrede rutiner knyttet til innfordring av kommunale pengekrav vedr. husleie Systemet med inngående og utgående e-faktura er etablert. Vi har ikke kommet så langt som vi ønsket i, men vi er veldig godt igang. Viktig fokus i Lønn og personal omsorg Rådgivning, bistand og opplæring med oppgaver knyttet til lønn- og personal til enhetsledere og teamledere i omsorg. Gjennomført i : Gjennomført opplæring og laget et rutinedokument som skal være et støttedokument for ledere i enhetene i omsorg. Forberedelser til innføring av RPW ressursstyring på Web. På plass i løpet av 1. halvår Utsatt av leverandør flere ganger Nettverket har i tillegg hatt store utfordringer i forbindelse med omorganisering av omsorgsenhetene fra jan

4 Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder Avdelingen utfører bedriftskontroller vedr. bla. innbetaling av skatt og arbeidsgiveravgift på vegne av alle kommunene i Aust Agder og 4 kommuner i Vest-Agder (bla. Kristiansand). Gjennomført i : Nytt elektronisk støttesystem (KOSS) er delvis innført. Avdelingen har vært pilot i dette prosjektet. Skattemyndighetene har et krav til kontrollmiljøene om at 5% av de registrerte virksomhetene i kommunen skal kontrolleres hvert år. I er dette målet nådd for alle kommunene (som betaler full kontingent). Viser ellers til egen årsberetning for avdelingen Skatteinnfordringen Avdelingen er faglig underlagt den statlige skatteforvaltningen (Skatt Sør) og jobber med saksbehandling og innfordring av ubetalte skattekrav. Dette inkluderer ordinære skattetrekk (arbeidstaker), arbeidsgiveravgift, restskatt og forskuddsskatt (personlig og firma). Gjennomført i : Skattedirektoratets mål knyttet til inndriving skyldig restskatt, forskuddsskatt, skattetrekk arbeidsgiver og arbeidsgiveravgift er alle innfridd med god margin. Medarbeiderperspektivet (inkl. nærvær) har vært et stabilt og godt driftsår for Administrasjonsenheten med lavt sykefravær og lav turnover (totalt 4 reansettelser i løpet av året). Arbeidspresset har likevel i perioder vært svært hardt for flere miljøer. Til tross for stort arbeidspress, er det likevel enhetsleders oppfatning at trivselen blant de ansatte i enheten er stabil og god. Dette inntrykket underbygges også av konklusjonene fra medarbeidersamtalene som er gjennomført for alle ansatte i enheten høsten. Det er gjennomført en rekke kompetansbyggende tiltak i løpet av året innenfor alle fagområdene. HMS-utvalget for enheten har totalt hatt 5 møter. Det er gjennomført nettverksturer (med 1 overnatting) for alle nettverkene i løpet av året. Disse samlingene har fokus på HMS, arbeidsmiljø og trivsel samt relevante faglige spørsmål. Det er gjennomført 1 fellessamling for hele enheten i løpet av året. Den planlagte samlingen i desember ble avlyst, dette som et av flere innsparingstiltak. I regi av Husrådet (fellesorgan for Rådhuet) er det bla. arrangert sommeravslutning og juleavslutning i Store Torungen samt felles ryddedag siste fredagen i november ( Kaos og kake ) Oversikten under viser at Administrasjonsenheten har et høyt nærvær i og at dette samlet sett har økt i forhold til Korttidsfraværet ligger noe over målet for kommunen mens langtidsfraværet ligger betydelig under. Det er ganske store variasjoner nettverkene i mellom, og enkelte nettverk har i hatt ganske høye fraværstall (bla. Dokumentsenteret, Lønnsnettverket og Nettverk lønn og personal omsorg). PERSPEKTIV Medarbeider Suksessfaktor Styringsindikatorer Kommunens 2011 mål Aksepterende Fravær korttid (%) 2,0 2,1 1,5 og inkluderende Fravær langtid (%) 4,3 3,0 6,5 arbeidsliv Nærvær (%) 93,8 95,0 92 Tabellen under viser årsverksutviklingen for enheten de 3 siste årene Årsverk ,8 65,4 68,3 5

5 Økningen fra 2010 til 2011 skyldes overføringen av nettverk lønn og personal omsorg fra Plankemyra (omsorg) til Administrasjonsenheten. Økningen fra 2011 til skyldes bla. overføring av en jurist fra omsorg til Administrasjonsenheten samt ekstra årsverk i økonominettverket (i forbindelse med at 2 personer slutter våren 2013 og kun en erstattes). Ingen reelle endringer utover dette. 6

6 02 Informasjon og service Enhetsleder: Anne Cathrine Haugland Enhetens tjenesteområder bestod i av servicesenter, vertskommunefunksjon for desentralisert asylmottak, tolketjeneste, politisk sekretariat, serverings-, skjenke- og salgsbevillinger, kommunikasjon og husbankordninger. Ved inngangen av året hadde enheten 26,4 årsverk. Ved utgangen av året hadde enheten 23,9 årsverk. Enhetens visjon er: Med kunnskap og smil Enhetens kjerneverdier er: Kunnskaprik, Driv, Endringsvillig, Humørfylt. Bystyrets vedtatte budsjettramme 1000 kr ØKONOMI Rev. budsjett Avvik i kr i % Brutto utgifter ,78 % Brutto inntekter ,88 % Netto utgifter ,57 % Enheten hadde et overskudd på kr i. De fleste tjenesteområdene leverer et positivt resultat, men svært tett opp mot vedtatt budsjett. Unntaket er tolketjenesten som har et negativt resultat på i overkant av kr. Det har vært lavere lønnsutgifter på servicesenteret enn budsjettert. Dette skyldes at tjenesten er redusert noe i antall årsverk, samt høyere sykelønnsrefusjon enn budsjettert. Ved utgangen av er servicesenteret redusert med 0,7 årsverk. Reduksjonen er et resultat av at mindre stillingsprosenter er slått sammen til fulle stillinger, og at oppgaver knyttet til administrasjon rundt desentralisert asylmottak er avviklet. Det var opprinnelig satt av 0,2 årsverk til dette arbeidet. Enhetens oppfølging av handlingsprogrammet/budsjettvedtaket/ kommuneplanen - virksomhetsplan Enhetens felles målsetting er å bidra til at innbyggere, brukere, ansatte i kommunens øvrige tjenesteområder og folkevalgte enkelt får tilgang til kommunale tjenester og informasjon. er for de ulike tjenesteområdene Servicesenteret Servicesenteret bistår alle som henvender seg til kommunen via sentralbord eller publikumsmottak. Servicesenteret besvarer også henvendelser på e-post og på kommunens facebookside. I tillegg til publikumshenvendelser er servicesenteret tillagt spesialistoppgaver som eiendomsmeglertjenester /infoland, fellesannonsering for kommunen, registrering av bostøtte- og startlånsøknader, søknader om transporttjeneste med mer. Publikumsmottaket har i snitt mottatt 450 henvendelser pr. uke. Sentralbordet har i snitt mottatt 3400 telefoner pr. uke. Servicesenteret bestod ved utgangen av året av 9,9 årsverk. I er det satt i gang et arbeid for å vurdere samlokalisering av skrankefunksjonen ved turistkontoret og servicesenteret. Ved utgangen av året foreligger det en konkret plan, som legges frem for beslutning i De ansatte har deltatt i arbeidet med å se på behov og løsninger. Forslaget som foreligger tar høyde for et åpnere og triveligere senter for besøkende, muligheter for selvbetjening med eller uten veiledning, mer hensiktsmessig plassering av kommunens sentralbord, bedre pause- /møteareal og en mer hensiktsmessig skrankefunksjon for rådhuset. 7

7 I november ble det gjennomført en enkel brukerundersøkelse. Besøkende og ansatte hadde mulighet til å svare ved hjelp av pc er i resepsjonsområdet og ved hjelp av Internett. Elever fra Barbu videregående skole bistod med datainnsamlingen. ene er gode. 86% sier de er fornøyde med informasjon de fikk, og 84% er tilfredse med servicen. Det har vært store utfordringer i i forbindelse med IKT-Agders omlegging av telefonsystem. Dette har medført store behov for oppdatering og rydding i intern telefonkatalog og har medført at eksternt søk på ansatte ved utgangen av året er tatt ned. Alt i alt er omleggingen positiv, men innføringsfasen har vært krevende, og det er mye som gjenstår ved årets slutt. Det er i løpet av året tatt initiativ til å utvikle en intern serviceskole for. Målet er at serviceskolen skal løfte servicenivået i hele kommunen, og at kurset på sikt kan forvaltes av Eureka kompetanse til eventuell bruk utenfor. Servicesenteret har vært tillagt vertskommunefunksjonen for desentralisert asylmottak. Denne funksjonen bortfalt 15. september som følge av at Hero mottak ble lagt ned. Servicesenteret jobber kontinuerlig med forbedring av rutiner, og legger stor vekt på god kontakt med kommunens øvrige tjenesteområder. Tolketjenesten Tolketjenesten har vært gjennom en svært krevende prosess som følge av økonomiske og kvalitetsmessige utfordringer. Prosessen er belyst i bystyresak PS 12/187. Bystyret vedtok 22. november at den kommunale tolketjenesten legges ned, og at kommunen lyser ut tolketjenester på anbud. Tolketjenesten består ved utgangen av året av 5,4 årsverk. Det jobbes med å finne nye oppgaver for de fast ansatte. Dette følges opp av stillingsbanken. Politisk sekretariat Politisk sekretariat administrerer det politiske beslutningssystemet i kommunen. Dette innebærer bl.a. å sørge for at de formelle prosesser fungerer iht. lov og reglement, og at det legges til rette for aktive politiske prosesser. I tillegg er saksbehandling knyttet til serverings-, skjenke- og salgsbevillinger tillagt politisk sekretariat. Politisk sekretariat består av 5 årsverk. I løpet av har det vært gjort et godt arbeid knyttet til gjennomgang og dokumentasjon av arbeidsprosesser og rutiner. Dette har bidratt til å redusere sårbarhet knyttet til ansvar og oppgaver, og har vært positivt i forhold til å forenkle arbeidsprosessene. Det er satt i gang forberedelser og opplæring knyttet til innføring av nytt valgadministrativt system, som skal tas i bruk fra og med stortingsvalget Bevillinger I løpet av er alle tidligere skjenke- og salgsbevillinger behandlet på nytt. Dette som følge av nytt bystyre i Anslagsvis omfatter dette 60 skjenkebevillinger og 40 salgsbevillinger. I tillegg er det behandlet ca. 70 bevillinger til enkeltanledninger og 40 ambullerende bevillinger. Det er vedtatt at kommunens alkoholpolitiske styringsdokument skal revideres i løpet av Samarbeidet med bransjen og politiet er godt. Det er avholdt ett dialogmøte mellom kommunen, politiet og bransjen. I tillegg er det arrangert et samarbeidsmøte for hele bransjen. har tatt initiativ til et erfarings- og dialogforum for de som jobber med bevillinger i kommuner i Aust-Agder. Dette er mottatt med stor interesse, og sees på som positivt. Til tross for stor trafikk, særlig i sommerhalvåret, avdekkes det relativt få avvik i forbindelse med salgsog skjenkekontroller. Kommunikasjon Kommunikasjon har ansvar for drift og videreutvikling av kommunens innbygger- og ansattportal, samt kommunikasjon via sosiale medier. Nettverket forvalter kommunens grafiske profil og bistår i utarbeiding av trykksaker og annet presentasjonsmateriell. Mye arbeid består i å bistå øvrige kommunale enheter i deres kommunikasjonsarbeid. Nettverket består av 3,2 årsverk. I tillegg utfører enhetsleder oppgaver innenfor området. 8

8 I hadde kommunikasjonsnettverket ansvar for utvikling av ny kommunikasjonsstrategi for kommunen. Som en del av dette ble kommunens grafiske profil revidert. Kommunikasjonsstrategien og profilen ble vedtatt av bystyret i oktober. Kommunikasjonsnettverket forvalter strategien og profilen i det daglige. I samarbeid med politisk sekretariat er det utviklet presentasjonsmateriell til hjelp for politisk ledelse. Materiellet er utarbeidet på ny grafisk profil, og vedlikeholdes kontinuerlig. Det er utarbeidet en rekke brosjyrer og grafisk materiell til bruk ved konferanser og møter. Dette omfatter brosjyre for skolehelsetjenesten, hjemmehjelpstjenesten, selvmordsforebyggende arbeid og hverdagsrehabilitering. Det er laget en egen brosjyre for Solhaug aldershjem og gjort mye arbeid knyttet til profilering av Arendal Kommunens styringsdokumenter utarbeides i henhold til ny grafisk profil. Kommunikasjonsnettverket deltar aktivt i kommunens informasjonsberedskap. Informasjonsberedskapen har vært prøvet gjennom øvelse tilknyttet Arendal Havn, samt bybrannøvelse i Risør. Tiltakskortet for informasjonsbereskap ble revidert i oktober. De ansatte holder kurs og opplæring både internt og eksternt. I januar inviterte enheten ansatte i kommunen til kurs i sosiale medier. Eksternt har nettverket bidratt i nasjonalt kurs om beredskap for samfunnsmedisinere, samt kursdag i kommunikajson for kommunene i Østre Agder-samarbeidet. Det arbeides kontinuerlig med drift og videreutvikling av kommunens innbygger- og ansattportal. Arbeidet er ressurskrevende. De viktigste satsingsområdene i har vært forbedret struktur og nye tjenestesider, deltakelse i utvikling av nye elektroniske tjenester, forbedret kontaktinformasjon, samt utvikling av mobilversjon av innbyggerportalen. Ved utgangen av året består innbyggerportalen av mer enn 6000 sider med informasjon. I løpet av året har innbyggerportalen ca unike besøkende. 30% av disse er nye besøkende. De mest populære sidene er: førstesiden, ledige stillinger, biblioteket, helse og omsorg, samt skole og barnehage. Ca 50% av brukerne kommer inn via eksterne søkemotorer som for eksempel Google. Ca 3% av brukerne kommer direkte fra Facebook. 5% kommer fra Agderpostens sider. Kommunen jobber aktivt med sosiale medier i form av Facebook og Twitter. Det kommer daglig innspill og spørsmål til facebooksiden til kommunen. Alle som stiller spørsmål får svar. Erfaringen med sosiale medier er svært positiv. Når årsberetningen skrives har kommunen 2317 personer som liker siden. De som liker siden fordeler seg relativt jevnt over ulike aldersintervaller. Husbankordninger Husbankordningene behandler statlig og kommunal bostøtte, samt boligtilskudd til etablering og utbedring. Husbankordningene består av 1,8 årsverk. I lånte 65 mill. i startlån fra Husbanken for videre utlån. Det ble innvilget 346 startlån og ca. 20 tilskudd til utbedring/tilrettelegging og ca. 20 tilskudd til etablering. mottok 4,1 mill fra Husbanken i tilskuddsmidler til etablering og utbedring. Ca 1300 husstander mottar bostøtte. Det ble i løpet av året besluttet å flytte Husbankordningene til det nyopprettede bolig- og økonomiteamet hos NAV. Flytting ble gjennomført 1. januar Begrunnelsen for flyttingen var et ønske om et bedre samarbeid med andre miljøer innenfor det boligsosiale fagfeltet, særlig med tanke på best mulig utnyttelse av virkemidlene kommunen disponerer. Nærvær/medarbeiderperspektivet PERSPEKTIV Suksessfaktor Styringsindikatorer 2011 Kommunens mål Medarbeider Aksepterende og inkluderende arbeidsliv Fravær korttid (%) 2,3 1,7 1,5 Fravær langtid (%) 5,7 4,1 6,5 Nærvær (%) 92,0 94,2 92 9

9 Nærværet har totalt sett økt i løpet av. Kortidsfraværet er litt høyere enn målsettingen. Det er satt fokus på dette gjennom HMS-utvalget. Medarbeidere som er i tett kontakt med publikum har fått tilbud om influensavaksine. Sykmeldte følges opp etter gjeldende rutiner. Det er ikke noe som tyder på at fraværet er arbeidsrelatert. HMS-utvalget gjennomfører møter hver 6. uke. Utvalget etablerer en egen plan i begynnelsen av året. Tiltak i planen er fulgt opp. Faglig utvikling og kompetanseheving tas opp i den årlige medarbeidersamtalen. Det legges vekt på at den enkelte medarbeider opplever tilfredsstillende faglig utvikling. Utviklingsbehov registreres og følges opp av den enkelte medarbeider i samarbeid med enhetsleder. De ansatte har deltatt på kurs og konferanser i henhold til behov, ønsker og ressurser i de enkelte nettverkene. Utover dette legges det vekt på kompetansetuvikling gjennom daglig utførelse av oppgaver. Der det er hensiktsmessig foregår faglige oppdateringer for de ansatte i ukentlige eller månedlige nettverksmøter. Enheten har gjennomført et felles kurs i den nødvendige samtalen. Det er gjennomført en enhetssamling. Tema for samlingen var godt samspill og samarbeid mellom oss som kolleger, samt utviklingsperspektiv og tanker for tjenestene våre for de neste 1-2 årene. 10

10 03 Infrastruktur og geodata Enhetsleder: Ole Andreas Hopstock Bystyrets vedtatte budsjettramme En vesentlig del av virksomheten er innenfor selvkostområdet, vann, avløp, slam og renovasjon. Oppmåling som er delvis finansiert gjennom gebyr og parkeringsvirksomheten som har et større overskudd. Drift av det kommunale veinettet dekkes i sin helhet av kommunens driftsbudsjett kr ØKONOMI Rev. budsjett Avvik i kr i % Brutto utgifter ,87 % Brutto inntekter ,94 % Netto utgifter ,00 % Vi har hatt fokus på økonomistyring gjennom året. Med unntak av ansvar for veidrift har det ikke vært tjenester med overskridelse av betydning. Totalt sett gikk enheten med overskudd. Differansen i når det gjelder brutto inntekter og brutto utgifter mellom budsjett og regnskap skyldes i hovedsak fordelingskostnader av arbeidstimer i sektoren som i regnskapet fremkommer med utgifter og inntekter som ikke blir budsjettert, da utgifter og inntekter er like. Det er videre høyere kostnader en budsjettert for drift avløp og overføring renovasjon, samt at det er høyere inntekter enn budsjettert for gebyrinntekter, inntekter parkering og gebyr oppmåling. Endringene mellom brutto utgifter og inntekter i 2011 og skyldes i hovedsak endringer i føring av avskrivninger. Enhetens oppfølging av handlingsprogrammet/budsjettvedtaket/ kommuneplanen - virksomhetsplan Enhetens driftsoppgaver er knyttet opp mot det enkelte arbeidslags aktivitet gjennom året. Oppgavene som ble vedtatt i virksomhetsplanen er beskrevet her: VAR-forvaltning Arbeidslaget har ansvar for forvaltning av kommunens forskrifter for vann, avløp, renovasjon, godkjennelse av tilknytninger til kommunens VA-nett, samt behandling av forurensningsaker og kommunale eiendomsgebyrer. Pålegg om installasjon av vannmålere i alle bygg med innlagt vann På grunn av redusert bemanning ble arbeidet utsatt til Revisjon av renovasjonsforskriften Arbeidet med revisjonen er foretatt i samarbeid Grimstad, Froland og Agder renovasjon. Den nye forskriften vil bli lagt ut til høring og endelig behandlet i kommunene i Innføring av betaling av kommunale gebyrer for hver boenhet på en eiendom Registreringen av eiendommer ble ikke sluttført i. Innføringen er dermed utsatt til Hovedplan for husholdningsrenovasjon Planen er utarbeidet og fremlagt for behandling til bystyret 31. januar Vann og avløp - prosjektering Arbeidslaget har ansvar for planlegging, prosjektering og utbygging av vann- og avløpsanlegg iht vedtatt handlingsplan. 11

11 Budsjett og regnskap Budsjett Investering vann Investering avløp Totalt vann og avløp De mest omfattende anleggene som er påbegynt eller gjennomført i er: Nytt høydebasseng på Vindåsen; Helleheia,volum 5000m3 Overføringsanlegg DN 800mm hovedvannledning Lindtveit-Lerestveit VA-Dampen -Strømsbubukt VA-omlegging Færvik- Sandum ifb. med ny G/S-veg VA-Anlegg Nedenes VA - sanering Strømsbusletta Gåselia VA-anlegg Losveien - Gamle Sandvigvei VA-anlegg Torsbudalen-Langsæ VA-anlegg Torsbudalen-Langsæ ( Etappe 3.; Molandsveien VA-anlegg Kunnskapshavna Tiltak på RA-Saulekilen Gassanlegg, nytt slammottak, ombygginger Rehabilitering kloakkpumpestasjoner. Diverse utskifting/rehabilitering VA-ledninger Avløpsledning Østenbulia (Myra-Bråstad; ny runkjøring!) VA-Gårdsveien GIS/geodata Arbeidslaget har ansvaret for og gjennomført oppgaver innen: Forvaltning av grunnkart, plandata og VA-data Drift og vedlikehold av temadata Etablering av fagmoduler innenfor kommunal forvaltning GIS-Analyser i forbindelse med ROS og KU og andre planoppgaver Temakartproduksjon Geodatasamarbeidet med Froland kommune ble videreført i. Drift og vedlikehold av GIS-innsynsløsning, WEB-kartløsning og WMS/WFS-tjenester Følgende prosjekter er gjennomført i egenregi eller som felles IKT-prosjekter: Skoleskyss Mine Eiendommer Nytt adressekart Planregister ihht GeoIntegrasjon Videreutvikling av WEB-kartløsning for innbyggere Utvikle tjenester på mobile plattformer (nettbrett, smarttelefoner) Revisjon av kommuneplanens arealdel Kart og oppmåling Arbeidslaget har ansvar for gjennomføring av oppmålingsforretninger etter matrikkelloven og delingsloven, seksjoneringssaker og massivadressering. 12

12 Erklæring om hjemmel til offentlig veigrunn 80 eiendommer langs kommunal vei som ikke har vært registrert med eier er ommatrikulert med kommunen som eier. Dermed er nærmest alle parseller uten eier langs kommunal vei matrikkulert med kommunen som eier. Gjennomføring av midlertidige forretninger Målsettingen for var å gjennomføre 192 av 238 saker. Alle er utført. Gjennomføre oppmåling/ferdigstilling av attestsaker Pr. dd. så har vi ca. 150 attestsaker. I ble det gjennomført oppmåling av 8 attestsaker. Eget kartlag med servitutter til bruk i kartinnsynsverktøyet Arbeidet foregår parallelt med oppmålingsoppgaver og ha varighet over flere år. Eiendomsskatt Arbeidslaget har ansvar for drift og ajourhold av grunnlaget for eiendomsskatt. Gjennomgang av mindre byggearbeider I er det foretatt gjennomgang vedr. ferdigstillelse av mindre byggearbeider, godkjent i tidsrommet ca (garasjer/tilbygg/påbygg/o.a.). Slike ferdigstillelser medfører endring i sjablonggrunnlaget for beregning av eiendomsskatt. Drft av kommunale veier Arbeidslaget har ansvar for drift og vedlikehold av det kommunale veinettet. Følgende oppgaver vil bli spesielt prioritert i : Overtakelse av eierskapet av veilysanlegg fra AE-nett I løpet av året er det inngått et samarbeid med vegvesenet, fylkeskommunen og Grimstad kommune for å utarbeide et felles forslag for overtakelse av veilyset i kommunen. Arbeidet er i avslutningsfasen og endelig felles avtaleutkast vil bli sendt Agder Energi Nett på nyåret. Tilrettelegge for nye driftsrutiner for vei- og gatelys i samarbeid med ny entreprenør Det har vært noe uregelmessigheter i oppstarten med ny entreprenør, Mesta. Dette er påpekt, og vi forventer bedre oppfølgig iht vedlikeholdsplanen i Prioritere og gjennomføre tiltak på broer Utbedring av broen (kulverten) over Barbuelva i Rangvald Blakstads vei har 1. prioritet og er planlagt. Arbeidene starter i Oppstart på fagmodul for veivedlikehold, veidatabase Oppstarten er utsatt og arbeidet vil muligens ikke bli satt i gang. Vi vurderer å benytte Norsk Vegdatabank som i 2013 vil bli gjort lettere tilgjengelig for kommunene. Plan for opprusting av veilysanlegg Det er ikke planlagt opprustingsarbeider ut over en strekning på Store Solåsen. Arbeidet er ikke gjennomført, men utsettes til 2013 når ny driftsleder for veilys er ansatt. Igangsette nødvendig sommerdrift ca 1. april uavhengig av påførte kostnader til vinterdriften Sommerdriften er gjennomført med fokus på renhold. Andre tiltak er gjennomført i svært begrenset grad. Drift av vannverket Arbeidslaget har ansvar for drift og vedlikehold av vannbehandlingsanlegget på Rore, høydebasseng og pumpestasjoner samt ledningsnettet frem til tikobling til forbruker. Redusere lekkasjevann Hovedsatsningsområdet i var å redusere mengden lekkasjevann. På grunn av redusert bemanning, har vi ikke fått den effekten som var ønskelig. Men årsproduksjonen er gått ned i forhold til de foregående år. 13

13 Renhold av vannledningsnettet Renhold av ledningsnettet på Hisøy er utsatt et år redusert bemanning. Planlegge og prosjektere slambehandling på vannbehandlingsanlegget på Rore Forprosjektering av slambehandling på vannbehandlingsanlegget på Rore førte frem til en rapport der vi har vurdert et samarbeid med Grimstad vannverk. Å føre slammet fra Arendal til Grimstad vil bli så dyrt at vi må se på andre alternativer. Sikre nedslagsfeltet til Rore Det er innhentet tilbud på vurdering og sikring av nedslagsfeltet. Vurdering av sikringstiltak av nedbørsfeltet rundt Rore vil bli sluttført mai Vi vil da ha fått en dokumentasjon på risiko og sårbarheten rundt vannkilde og behandlingsanlegget vårt. Planlegge ny hovedvannledningstrace fra Lindtveit til Lerestveit Arbeidet er i full gang. Vurdere mulige reservevannsløsninger Arbeidet er ikke igangsatt. Drift av avløpsnett og pumpestasjoner Arbeidslaget har ansvar for drift og vedlikehold av renseanleggene i Saulekilen og på Narestø, pumpestasjoner og ledningsnett. Narestø renseanlegg, utbedring og kvalitetssikre driftsrutiner Det har vært spesiell fokus på tilstanden på Narestø renseanlegg i. Det er konstatert svært dårlig inneklima i anlegget. Nytt ventilasjonsanlegg vil bli installert i Alle statlige rensekrav er overholdt. Saulekilen renseanlegg Slambehandlingen på Saulekilen renseanlegg er bygd om ved at slamtørka er revet og erstattet av en enklere tørkeprosess. Det er inngått kontrakt for levering av slam til Grønn Vekst AS i Grimstad. Samarbeidet er vellykket så langt. Det er inngått avtale med Agder Energi Nett for tilkopling av strømgenerator til deres kraftnett. Gassmotor og generator er montert i egen container og tilkoplet eksisterende gass- og strømforsyning. Det er også montert nytt gasslager. Anlegget vil bli satt i drift straks de formelle forholdene er i orden. Renseanlegget overholder ikke de statlige rensekravene for organisk stoff. Det har vært gjennomført anbudskonkurranse for prosjektering av biologisk rensetrinn ved Saulekilen renseanlegg. Forprosjektering er i gang og hovedplanene vil foreligge ved utgangen av Redusere innlekk av fremmedvann i Nedenesområdet og Myrene Bjønnesområdet Forprosjektarbeidene på Nedenes for å redusere fremmedvann i ledningsnettet har vært svært vellykket. Tiltak vil bli gjennomført i 2013/14. Vi har igangsatt tilsvarende arbeider på ledningsnettet på Bjønes/Myrene. Maskiner, verksted Maskinforvaltning / Verksted Solborg er offentlig autorisert for arbeid på både person- og lastebiler samt tyngere anleggsmaskiner. Miljøfyrtårnsertifisering av driftsstasjonen, veksteder og anleggsvirksomheten Arbeidet er i full gang og har ført til forbedringer i egne rutiner. Herunder: Forbedrede avfallsrutiner Energi-økonomisering på Solborg driftstasjon. Efiktivisering av lastebiltransporten tilknyttet maskinforvaltningen, ved at ny anskaffede lastebiler er utstyrt med et vekselflak system som gir mulighet for en langt mer fleksibel bruk av bilparken. Det er lagt opp til sertifisering i løpet av

14 Egen anleggsvirksomhet Foruten arbeid med mindre reparasjoner, har egen anleggsavdeling utført følgende arbeider: Vann og avløpsanlegg Rykene, Solborgdalen, Solåsveien, Oddenveien, Sandstø, Bjorbekk og vannledning Lindtveit, Utbedret 14 stk. lekkasjer /vannledningsbrudd og skiftet 8 stk. komplette vannkummer i området Rykene - og Bjorbekkområdet. Parkering Parkeringsavdelingen driver kommunens parkeringsvirksomhet, herunder drift og vedlikehold av teknisk utstyr. Avdelingen har også driftsavtale med P-Hus Vest. Ombygging av betalingsautomater i P-Hus Torvet Betalingsautomatene er tilrettelagt for bruk av betalingskort med chip. Tilrettelegge for drift av P-Hus Pollen Driften ble overtatt ved oppstart 6. desember. Miljøfyrtårnsertifisering av driften Sertifiseringen foregår i samarbeid med driftsstasjonen på Solborg. Nærvær PERSPEKTIV Medarbeider Suksessfaktor Styringsindikatorer Kommunens 2011 mål Aksepterende Fravær korttid (%) 1,7 2,0 1,5 og inkluderende Fravær langtid (%) 3,5 3,2 6,5 arbeidsliv Nærvær (%) 94,8 94,7 92 Nærværet er stabilt i enheten. Langtidsfraværet har gått litt ned og korttidsfraværet noe opp. Sammenlignet med fjoråret er det små variasjoner innenfor de enkelte arbeidsområdene. Det er vanskelig å peke på eksakte årsaker til endringen. Årsverk ,4 92,2 94,7 Endringene i antall årsverk i årene 2010, 11 og 12 skyldes først og fremst at vi i peroder har hatt medarbeidere med langtidssykefravær eller permisjon og at det kun i enkelte perioder er tatt inn vikarer for disse. Dessuten er enheten utvidet med ett årsverk i. 15

15 04 Helse barn og unge Enhetsleder: Aslaug Hustadnes Bystyrets vedtatte budsjettramme 1000 kr ØKONOMI Rev. budsjett Avvik i kr i % Brutto utgifter ,26 % Brutto inntekter ,53 % Netto utgifter ,00 % Helse barn og unge kom ut av med et regnskap i balanse. Det ble innført innkjøpsstopp i enheten i årets 3 siste måneder. Kun helt nødvendige innkjøp ble foretatt. Enhetens oppfølging av handlingsprogrammet/budsjettvedtaket/ kommuneplanen - virksomhetsplan, et spesielt år for Helse barn og unge! Høsten 2011 ble det gjort vedtak i bystyret om at alle tjenestene i enheten skulle samlokaliseres.det betydde at alle kommunens 4 helsestasjoner skulle avvikles og samlokaliseres. Barne- og familieteamet skulle flytte fra Kilden og Vaksinasjonskontoret fra Kulturhuset. Det var et krav at lokalet skulle ligge sentralt i Arendal sentrum med gode parkeringsmuligheter og med god kommunikasjon fra alle kanter av kommunen. Frist for tilbydere var 5. januar, og det var Eiendomsforetaket som var ansvarlig for prosessen og samlokaliseringsprosjektet. Det ble Sanden A/S, eier av Amfi Arena som kom med det beste tilbudet i henhold til kravspesifikasjonen.tilbudet var lokaler i 3. etg. Det ble et hektisk år med fokus på medarbeiderne som skulle flytte fra 6 ulike steder i kommunen til nye felles lokaler på Arena. Lokalene måtte innredes etter våre behov og alle gruppene som skulle flytte inn hadde vært med på å utarbeide kravspesifikasjon. Det var mange runder med arkitekt, medarbeidere og prosjektleder Eiendom før vi kom i mål og ombyggingen kunne settes i gang, med mål om at det skulle være klart til innflytting og samlokalisering fra 1. januar Ved å samle tjenestene sentralt i Arendal ville vi bli lettere tigjengelig for brukerne med åpen dør til helsestasjonen alle ukens dager. Generelt om enheten Helse barn og ung Det har vært jobbet godt fra alle de ulike faggruppene i enheten gjennom hele. Vårt fellesfokus har vært bedre levekår for barn og unge i Arendal. Vi har jobbet etter vår visjon: Vi jobber for fremtiden! Vi har hatt som mål å gi tidlig hjelp til barn, unge og deres familier. Målet er at barn og foreldre skal mestre livene sine. Gjennom ulike tilbud fra våre tjenester ønsker vi å være med å bidra til å gjøre en forskjell i riktig retning for de som trenger det. Et av våre mål i Virksomhetslplanen var å bidra med vår fagkompetanse i tverrfaglig samarbeid. Arendalsmodellen ble evaluert internt i 2011/12. Det resulterte i en bystyresak i mai hvor det ble foreslått noen endringer. Ett forslag var å dele ansvaret for oppvekst-team 0 16 år, og legge ansvaret for oppvekst-team 0 6 år til Helsestajonen. En tverrfaglig gruppe ledere og Modellkommunegruppen utarbeidet retningslinjer for teamet. Nytt var tilbud om forsamtale til foreldre som strevet med sammensatte problemer. 16

16 En helsesøster ble tillagt ansvaret som oppvekst team koordinator. Den tverrfaglige Modellkommunegruppen gikk inn i oppvekst-team funksjonen. Teamet kom i gang med det justerte tilbudet seint på høsten. Prosjekter Modellkommuneprosjektet Prosjektet har vært videreført i. Målgruppen er barn 0-6år av psykisk syke foreldre og rus og vold i nære relasjoner. Målet er å oppdage barna tidlig og gi den systematisk og langsiktig oppfølging. Det har vært en stor utfordring å få det til i praksis med begrensede ressurser. Tidlig innsats for en god start har sammen med Åmli kommune deltatt i prosjektet i regi av Fylkesmannen. Via prosjektet har helsesøstrene og Barne- og familieteamet sammen med repr. fra PPT og barnevern og barnehager deltatt i 3 dagers seminar med Øyvind Kvello i Kvello-modellen. Barnehagene har en sentral rolle i dette prosjektet, hvor målet er å oppdage barn som trenger ekstra oppfølging så tidlig som mulig. Overvektige barn og unge En gruppe helsesøstre har jobbet med hvordan å tilrettelegge oppfølgingen av overvektige barn etter veiing i 3. klasse. Det har vært samarbeid med folkehelsekoordinator og frisklivssentralen. Det har vært mulig takket være prosjektmidler fra Helsedirektoratet. Det har vært jobbet med kvalitetsutvikling i alle gruppene. Å sikre like praksis i helsestasjons og skolehelsetjenesten er en utfordring som vi stadig har oppe. Ved at bystyret vedtok samlokaliseringen, så vi frem til at alle medarbeiderne skulle få gode fysiske arbeidsplasser tilpasset behovet. Årets vernerunde gikk derfor til skolehelsesøstrenes arbeidsplasser på skolene. Enkelte ting har måttet vike plass for arbeidet med forberedelsen til samlokaliseringen. Logopedtjenesten Tjenesten flyttet fra Helse barn og unge til PP tjenesten 1.august. Det var et resultat av bystyresaken vedr. Arendalsmodellen. Kort rapport fra de ulike faggruppene Jordmortjenesten Jordmødrene har gjennom året vært opptatt av de gravides fysiske og psykiske helse. I har ca. 90% av kommunens gravide benyttet seg av tilbudet jordmor gir. Det har vært ca konsultasjoner. 41 unge gravide mellom 15 og 20 år har fått hjelp og oppfølging ved den kommunale svangerskapsomsorgen. De unge har stort behov for støtte og veiledning gjennom svangerskapet og i barseltiden. Kvinner med ikke- vestlig bakgrunn utgjør en økende andel av klientene. De trenger ofte ekstra oppfølging, tilrettelegging og støtte og samordning av hjelpetiltak. Jordmødrne prøver å av dekke om kvinner har risiko for å utvikle barseldepresjon. Det ble avholdt 7 fødselsforberedende kurs. Jordmødrene er sammen med helsesøstrene i helsestasjonsgruppa i gang med sertifisering til Ammekyndig helsestasjon. En av jordmødrene har vært med i en gruppe som har utarbeidet nye nasjonale barselretningslinjer i regi av Helsedirektoratet. Helsestasjonstjenesten 0 6 år Det ble født 502 barn i Arendal i. Alle familier med nyfødte barn ble tilbudt hjemmebesøk av helsesøster. Det ble utført 464 hjemmebesøk til familier med nyfødt barn innen 2 uker etter hjemkomst. Helsestasjonstjenesten 0-6 år fulgte opp totalt 2997 barn i. 17

17 Det er utført års kontroller, og års kontroller. Det viser god oppslutning om helsestasjonens tilbud som er frivillig og gratis. Det ble utført konsultasjoner i løpet av året. En del av barna kom til helsestasjonen med begge foreldrene. Det er positivt at flere fedre kommer til helsestasjonen sammen med barna sine. Det tilbys helsestasjonsbesøk både i grupper og individuelt. Det tilbys og gjennomføres legekontroller som anbefalt i nasjonal veileder. Fysioterapeut er også knyttet til helsestasjonen og tilbyr 4 mndrs. grupper for foreldre med barn. Helsesøstrene melder at de har for få ressurser for å kunne tilby alle helsestasjonskontrollene / besøkene som er anbefalt i nasjonal veileder. Familiene som trenger ekstra oppfølging blir prioritert med flere hjemmebesøk og flere besøk på helsestasjonen. Det vaksineres etter nasjonale retningslinjer Barnevaksinasjonsprogrammet. Vi kom i i gang med overføring av elektroniske epikriser fra sykehuset til helsestasjonen, et stort fremskritt. Skolehelsetjenesten trinn Alle skolene har gjennom året hatt sin faste helsesøster. Noen helsesøstre kom inn som nyansatte fra august. Helsesøstrene i skolehelsegruppa har i løpet av året gjennomført 563 skolestartundersøkelser. De har vaksinert mer enn 2000 elever, gjennomført samtaler med alle elever i 5. og 8. klasse. De har undervist på flere klassetrinn om tema fysisk og psykisk helse, samliv, seksualitet, prevensjon, røyk, snus osv. og holdt innlegg på foreldremøter. De har implementert system for forebygging og oppfølging av kjønnslem-lestelse. Helsesøstrene har også satt i gang planlegging av systematisk veiing av 3. klassinger og oppfølging av overvektige, som anbefalt i nasjonal veileder. En prosjektgruppe har jobbet spesielt med dette. Helsesøstrene deltar i mye tverrfaglig samarbeid, med lærere, PPT, barnevern, oppvekstmedarbeidere, leger, fysioterapeuter og 2. linjetjenesten. Helsesøstrene deltar i skolenes oppvekst-team. Helsesøstrene melder at de opplever de har for knapt med tid i hverdagen til å kunne følge opp alle elever som ønsker og trenger hjelp. Barne- og familieteamet Totalt i mottok teamet 237 saker, hvor 9 saker gjaldt gravide. Teamet har hjulpet nærmere 440 barn i kommunen, i tillegg kommer barn som går i grupper sammen med foreldrene sine. Grunnen til at foreldre og barn kommer til teamet er mange, men det er klar overvekt knyttet til problemer i familien. Det kan være knyttet til foreldrerollen / oppdragelse eller barnets adferd. Noen kommer med problemstillinger som selvskading, selvmordstanker, vold, rus og psykisk sykdom i familien. Andre kommer pga. traumer og sorg eller utfordringer i barnehager eller skoler. Ofte er det utfordringer i samspillet mellom familiemedlemmene. Depresjon eller tristhet hos barn forekommer også hyppig blant teamets brukere. 47 % av de som kommer til teamet tar kontakt på eget initiativ, ellers kommer mange henvendelser fra helsesøstrene og jordmødrene. Barne- og familieteamet tilbyr grupper for barn og foreldre der foreldrene sliter med psykisk helse. Teamet samarbeider mye med psykisk helsetjeneste for voksne. Det er viktig og nødvendig for å nå frem til barn av psykisk syke. Det er en gruppe barn som ofte strever og har det vanskelig. Teamet har også gjennomført foreldreveilednings-grupper for kvinner og menn tilknyttet Voksenopplæringen i Arendal. Teamet samarbeider med barnehager, skoler, barnevern, oppvekstmedarbeidere, ungdomsteam med flere. Teamet har fast samarbeid med 2. linjetjenesten ved ABUP (Agder barne og ungdoms psykiatriske). Repr. fra ABUP kommer jevnlig til møter i kommunen, hvor de treffer både familier og Barneog familieteamet for veiledning i saker. Helsetjenesten i videregånde skoler / Helsestasjone for ungdom Tjenestene er godt besøkt det har i vært 2735 kontakter. Det er en økning på 243 fra året før. Langt flere gutter har oppsøkt tjenesten i enn før. 18

18 Det har vært en stor økning av ungdom som tar kontakt på grunn av psykiske problemer. 80 i mot 27 i Spesielt har det vært en stor økning i ungdom som henvender seg fordi de er deprimerte. Av dem var det en del som hadde selvmordstanker. Mange henvender seg pga. sorg etter tragiske dødsfall. Mange samtaler handler om konflikter i familie eller med venner, lav selvfølelse og spiseproblemer. De psykiske helseproblemene krever mye tid, oppfølging og samarbeide. 481 av kontaktene dreide seg om prevensjon. Det har vært jobbet aktivt med å forebygge graviditet og aborter. Av 158 gravitester var 6 gravide. Det ble registrert 4 aborter. Det er en positiv utvikling sammenlignet med 2010 ; av 178 gravitester var 14 gravide og det ble registrert 10 aborter. Det har vært jobbet med å forebygge og avdekke seksuelt overførbare sykdommer. Det er tidkrevende arbeid. Helsesøstrene melder om stor pågang fra ungdommen, de skulle gjerne hatt mer tid disponibel. Helsestasjon for ungdom har vært bemannet med helsesøster, jordmor, sosionom fra BFT og lege. Vaksinasjons- og smittevernkontoret Kontoret har i hatt 2764 kontakter (besøk og telefonhenvendelser). Det ble satt totalt 3174 vaksiner, i tillegg gitt rådgivning og hygieneveiledning ved utenlandsreiser. De har utført 309 tuberkulosekontroller. Det var noe reduksjon fra 2011, det skyldes lavere bemanning pga. sykmeldinger. Selvmordsforebyggende team Teamet har motatt 45 henvendelser fra sykehuset om personer som har vært innlagt for selvmordsforsøk. Noen få har vært tilhørende andre kommuner, da kontaktes vedkommendes fastlege. Helsesøster tok kontakt pr. telefon og tilbød hjemmebesøk. Noen ønsket hjemmebesøk mens noen ønsket å ha telefonkontakt. Andre hadde tilbud og oppfølging fra hjelpeapparetet fra tidligere. Nærvær PERSPEKTIV Medarbeider Suksessfaktor Styringsindikatorer Kommunens 2011 mål Aksepterende Fravær korttid (%) 2,1 0,8 1,5 og inkluderende Fravær langtid (%) 6,6 5,1 6,5 arbeidsliv Nærvær (%) 91,2 94,1 92 Helse barn og unge har gode resultater på nærvær med både lavt korttids og langtids fravær. Det har vært jobbet målbevisst med fokus på den kommende samlokaliseringen. Medarbeiderne skulle flytte fra 4 ulike helsestasjoner, Barne- og familieteamet fra Kilden og Vaksinasjonskontoret fra Kulturhuset / Rådhuset. Alle hadde sin egen kultur. Noen gruet seg og andre gledet seg til samlokaliseringen! Vi har i løpet av året utarbeidet samspillsregler for enheten. Arbeidet startet med en 3 timers økt for alle ansatte med Agder Arbeidsmiljø, for så å fortsette arbeidet på enhetsturen. Alle medarbeiderne har møttest en gang pr. måned til enhetsmøte med leder. Årets enhetssamling gjennomførte vi , og tema for samlingen var: Mot felles mål under samme tak på vei til Arena. Vi hadde organisasjonspsykolog Ann Iren Drivdal på ett enhetsmøte hvor hun snakket om endring og kultur - på vei mot Arena. Enhetsleder gjennomførte medarbeidersamtale med de sist ansatte i løpet av høsten. Resten av gruppen måtte forskyves til 2013 pga. mye tidkrevende arbeid med samlokaliseringen. I desember gjennomførte alle ansatte førstehjelpkurs ved Agder Arbeidsmiljø som forberedelse til innflyttingen på Arena Arendal helsestasjon. HMS gruppen har gjennomført jevnlige møter gjennom året. 19

19 Medarbeiderne har lagt ned en stor arbeidsinnsats i forbindelse med avvikling av 4 helsestasjoner, og forberedelse til utflytting fra 6 ulike arbeidsplasser. Fra mye skepsis i starten har stemningen vært god utover høsten! Årsverk Helse barn og unge 30,95 28,95 Fra 1.aug.12: 26,35 Forklaring til årsverksreduksjonen i Helse barn og unge Helse barn og unge startet 2010 med 30,95 årsverk. Det ble ila. året flyttet 2 årsverk til andre tjenester (1 logopedstilling og stillingen etter pedagogisk veileder. En stilling gikk til Ungdomsteamet og en til stab oppvekst barnehage). Enheten hadde 28,95 årsverk i Som en følge av justeringer i Arendalsmodellen (bystyresak mai ) ble Logopedtjenesten med 2,6 årsverk flyttet fra Helse barn og unge til PP Tjenesten 1.august. 20

20 05 Barnevern Enhetsleder: Nils Halvorsen Bystyrets vedtatte budsjettramme Det har vært et høyt prioritert mål å ha en god økonomioversikt og styring gjennom hele året. Barneverntjenesten fikk tilført netto ca 4 millioner på tiltaksbudsjettet for, med en prognose som viste en kostnadsøkning på ytterligere 1,5 mill kr ØKONOMI Rev. budsjett Avvik i kr i % Brutto utgifter ,54 % Brutto inntekter ,24 % Netto utgifter ,35 % Prognosen på ytterlige kr. 1,5 mill. i tiltakskostnader i barnerverntjenesten har vist seg å stemme, med ca 1,2 mill i kostnader utover budsjettrammen. Sett i forhold til regnskapstallene for 2011, har det i særlig vært ytterligere økninger på de kostnadskrevende tiltakene som allerede var styrket gjennom den økte budsjettrammen for. De viktigste her er følgende: Frivillige hjelpetiltak i hjemmet, primært for å forebygge omsorgsovertakelse; en kostnadsøkning på 1,4 mill. fra Godtgjøring til kommunale fosterhjem, en økning på 1,8 mill fra 2011, særlig økte satser og frikjøp av fosterforeldre. Opphold i statlig institusjoner og statlige fosterhjem, en kostnadsøkning på 1,1 mill fra På inntektssiden var det en økning på 1,2 mill, som skyldes en økning i heltidsfrikjøpte fosterforeldre, hvor kommunen har forskottert godtgjøringen før refusjon fra Bufetat. I tilegg var det en overskridelse på overtidsbudsjettet i barneverntjenesten med kr og betaling til EasyPark-ordningen, med kr For oppvekstmedarbeiderne var det en overskridelse på kr pga for lite overført lønnsbudsjett. Brukerendringer I barneverntjensten -Basert på rapporteringer til fylkesmannen Nye meldinger Nye meldinger andel barn under 6 år 26 % 33 % 36 % 41 % Henlagte meldinger Nye undersøkelser Henlagte undersøkelser Fristoverskridelser I løpet av året Aktive saker pr Antall barn jobbet med i løpet av året Antall barn I frivillige hjelpetiltak pr Barn under Omsorg pr Andre barn plassert utenfor hjemmet Antall barn i fylkesnemndssaker

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 31. 03.07 Verdal, 25.04 2007. 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 4

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Sist revidert: 1. nov RISØR KOMMUNE

VIRKSOMHETSPLAN Sist revidert: 1. nov RISØR KOMMUNE VIRKSOMHETSPLAN 2011 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 1. nov. 2010 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Enhetens ansvarsområde og organisering...

Detaljer

Enhet for Støttefunksjoner

Enhet for Støttefunksjoner VIRKSOMHETSPLAN 2012 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 8. feb. 2012 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Ansvarsområde og organisering...

Detaljer

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008.

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008. Saksfremlegg Saksnr.: 09/1408-1 Arkiv: 410 G13 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ØKT RESSURS TIL HELSESØSTERTJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Presentasjon av Familiesenter i Oppdal

Presentasjon av Familiesenter i Oppdal Presentasjon av Familiesenter i Oppdal Versjon 15.03.2012 Innhold Innledning side 3 Bakgrunn - hvorfor Familiesenter i Oppdal side 4 Mål for Familiesenter i Oppdal side 5 Nye tverrfaglige tilbud i Familiesenteret

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage Årsrapport 2014 Utøy skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Forsvarlige barnevernstjenester

Forsvarlige barnevernstjenester 2.3.2017 UTKAST 1 333 Milepælsplan utkast 2.3.2017 Land barnevernstjeneste 2017-2018 Forsvarlige barnevernstjenester 2.3.2017 UTKAST 2 Milepælsplan for Land barneverntjeneste 1. Fylkesmannens rapport -

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Verdal, 08.08.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 2. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 3

Detaljer

Enhetenes årsberetninger 2013 Arendal kommune 2014

Enhetenes årsberetninger 2013 Arendal kommune 2014 Enhetenes årsberetninger Arendal kommune 2014 INNHOLD: 01 Administrasjonsenheten... 3 02 Informasjon og service... 7 03 Kommunalteknikk og geodata... 10 04 Helse barn og unge... 16 05 Barnevern... 20 06

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER

ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2015 ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER Versjon 1.1 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Enhet for støttefunksjoner 2015 side 2

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2010/2734-4 Saksbehandler: Anne Margrethe Gansmo Saksframlegg Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Hvordan har vi brukt UngData?

Hvordan har vi brukt UngData? UUng i Agder 2016 Hvordan har vi brukt UngData? Tone Worren Kløcker, Rådgiver Folkehelse og levekår DET SYSTEMATISKE FOLKEHELSEARBEIDET Folkehelse og levekårsrapport 2014 Planstrategi 2016-2020, Arendal

Detaljer

Årsrapport 2013. «Utøy skole og barnehage»

Årsrapport 2013. «Utøy skole og barnehage» Årsrapport 2013 «Utøy skole og barnehage» 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret 09.09.14 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: F40 2016/835-3 03.03.2017 Thea Dahlqvist Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst 15.03.2017 Utsendte

Detaljer

Årsrapport Plan, byggesak, oppmåling

Årsrapport Plan, byggesak, oppmåling Årsrapport 2014 Plan, byggesak, oppmåling 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Plan byggesak oppmåling Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten

Detaljer

HELSESTASJONER I BERGEN

HELSESTASJONER I BERGEN PROGRAM FOR SVANGERSKAPSOMSORGEN VED HELSESTASJONER I BERGEN 15. 09.11 3 av 10 Innhold 1. Lover, forskrifter og planer... 6 2. Mål for tjenesten... 7 3. Organisering... 8 4. Standardprogram... 8 5. Utvidet

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG.

FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG. FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG. Bakgrunn: Gjennom det interkommunale samarbeidet som er oppretta

Detaljer

Fylkesmannens i Aust-Agders rapport om de forebyggende helsetjenester for barn og unge i kommunene i Aust-Agder 2015

Fylkesmannens i Aust-Agders rapport om de forebyggende helsetjenester for barn og unge i kommunene i Aust-Agder 2015 Sosial- og helseavdelingen Kommunene i Aust-Agder Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2015/1882 (nytt nr. i 2016) 28.12.2015 Fylkesmannens i Aust-Agders rapport om de forebyggende helsetjenester

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Inger Jevne Arkiv: 233 F47 13/7-2 Dato:

Saksframlegg. Saksb: Inger Jevne Arkiv: 233 F47 13/7-2 Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Inger Jevne Arkiv: 233 F47 13/7-2 Dato: 14.01.2013 STYRKING AV KOMMUNALT BARNEVERN 2013 Vedlegg: «Innføring Kvellomodell» Sammendrag: I statsbudsjettet 2013 er det

Detaljer

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern Årsrapport 2013 Helse, rehabilitering og barnevern 1. Om resultatenheten Helse, rehabilitering og barnevern Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder* Bente Molde Helsestasjon Ann-Mari

Detaljer

Årsrapport indviduell plan 2008

Årsrapport indviduell plan 2008 Vedtak / saksbehandling i 2008 Det ble i løpet av 2008 fattet ca 55 nye vedtak på individuell plan Totalt antall individuelle planer aktive: 200 Sakene koordineres av ca 70 koordinatorer Fordeling av vedtak

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

Saman for ein betre kommune

Saman for ein betre kommune Saman for ein betre kommune Tilrettelegging for Nærvær - Del av Nærværsprogrammet i Arendal kommune. - Langsiktige mål er å sikre at tilrettelegging for (jobb) nærvær i vid forstand er en del av den helhetsvurderingen

Detaljer

Årsmelding interkommunal barneverntjeneste Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk. Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad

Årsmelding interkommunal barneverntjeneste Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk. Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad Årsmelding interkommunal barneverntjeneste 15 Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad 1 Litt om virksomheten og kommuner har hatt interkommunal barneverntjeneste

Detaljer

Virksomhetsplan Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold RISØR KOMMUNE

Virksomhetsplan Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold RISØR KOMMUNE RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2013 Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Økt bosetting og livskvalitet gjennom forebygging, bevaring, vekst og utvikling. Virksomhetsplan 2013 side 2 INNHOLD 1)

Detaljer

Saksbehandler: Aslaug Irene Skjold Arkiv: G11 Arkivsaksnr.: 12/1725. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg

Saksbehandler: Aslaug Irene Skjold Arkiv: G11 Arkivsaksnr.: 12/1725. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aslaug Irene Skjold Arkiv: G11 Arkivsaksnr.: 12/1725 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 07.06.2017 HELSESTASJON FOR UNGDOM Helse og omsorgssjefens forslag til vedtak:

Detaljer

Folkehelsearbeid for barn og unge. v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder

Folkehelsearbeid for barn og unge. v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder Folkehelsearbeid for barn og unge v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder Presentasjonens innhold: Hva er folkehelsearbeid? Folkehelseloven Oversiktsarbeid Folkehelse

Detaljer

Årsrapport 2013. «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn»

Årsrapport 2013. «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn» Årsrapport 2013 «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn» 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten - Enhetens navn - Enhetsleder - Følgende tjenestesteder inngår i enheten - Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Søndre Land kommune. Byggende og forebyggende tiltak

Søndre Land kommune. Byggende og forebyggende tiltak Søndre Land kommune Byggende og forebyggende tiltak Helsesøstertjenesten Skolehelsetjenesten Helsestasjon for ungdom Helsestasjon og jordmortjenesten Skolehelsetjenesten Mål: fremme god helse blant barn

Detaljer

Forsvarlige barnevernstjenester!

Forsvarlige barnevernstjenester! 1 Milepælsplan justert 19.06.2017 Land barnevernstjeneste 2017-2018 Forsvarlige barnevernstjenester! 2 Hovedaktiviteter for Land barneverntjeneste - Lovlige og forsvarlige tjenester Mål for hovedprosjektet

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.09.07 Verdal, 01.11.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 OPPSUMMERING AV ØKONOMISK STATUS ETTER 3. KVARTAL 3 2. SYKEFRAVÆR. 3 3.

Detaljer

NKRF fagkonferanse Arendal 2009

NKRF fagkonferanse Arendal 2009 NKRF fagkonferanse Arendal 2009 Hvordan håndtere risiko i endringsprosesser v/ Harald Danielsen, rådmann i Arendal Tre store skritt.og mange små Første store skritt ble tatt i 2000 Andre store skritt i

Detaljer

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppen har bestått av 15 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, Høgskolen i Telemark

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Verdal,

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Verdal, Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 31.03.08 Verdal, 25.04.08 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 4 3.

Detaljer

Helsestasjonen. Hva gjør vi egentlig????

Helsestasjonen. Hva gjør vi egentlig???? Helsestasjonen Hva gjør vi egentlig???? Risør helsestasjon Ansatte på helsestasjonen 5 helsesøstre (2,93 stilling + 0,5 stilling tilknyttet asylmottaket) 1 jordmor (0,5 stilling) 1 sekretær (0,8 stilling)

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse Mestringsenheten. Sandnes kommune. Barn som pårørende. Intern-kontrollbeskrivelse

Prosedyrebeskrivelse Mestringsenheten. Sandnes kommune. Barn som pårørende. Intern-kontrollbeskrivelse Prosedyrebeskrivelse Mestringsenheten. Sandnes kommune Barn som pårørende Intern-kontrollbeskrivelse Utarbeidet av: Camilla Bauge, prosjektleder Side: 1/1 Vedlegg: 0 Godkjent av: Trude Lønning. Dato: 12.12.2012

Detaljer

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl LOKALT MÅLEKART 2011 Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl Kort beskrivelse av virksomhetens tjenesteområde: Virksomheten består av følgende avdelinger: Pedagogisk psykologisk tjeneste

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Årsmelding interkommunal barneverntjeneste. Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk. Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad

Årsmelding interkommunal barneverntjeneste. Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk. Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad Årsmelding interkommunal barneverntjeneste Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad 1 Litt om virksomheten Sel og Vågå kommuner har hatt interkommunal

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

Årsrapport 2010. Værnesregionen barneverntjeneste

Årsrapport 2010. Værnesregionen barneverntjeneste Årsrapport Årsrapporten gir en oversikt over aktivitet i og en status på økonomi og bemanning. Virksomhetsområde er en fellestjeneste for kommunene Selbu, Tydal, Meråker, Frosta og Stjørdal. Tjenesten

Detaljer

Enhet for Politisk sekretariat

Enhet for Politisk sekretariat VIRKSOMHETSPLAN 2011 Enhet for Politisk sekretariat Sist revidert: 1. feb. 2011 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Enhetens ansvarsområde og organisering...

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 Personal- og organisasjonskontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2011 65842/2011 2011/9311 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

Årsplan Plankontor. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016.

Årsplan Plankontor. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplan 2016 Plankontor Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen viser

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

Rådmann og staber. Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk. Informasjonsavdeling 10,4 årsverk. Personalavdelingen 6 årsverk

Rådmann og staber. Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk. Informasjonsavdeling 10,4 årsverk. Personalavdelingen 6 årsverk Rådmann og staber Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk Informasjonsavdeling 10,4 årsverk Personalavdelingen 6 årsverk 1 Rådmannen og staber Oppgaver Budsjettseminar Rådmannen, Personalavdelingen, Økonomi-

Detaljer

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40.

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40. Skole & skolehelsetjeneste Det er viktig at skolen blir klar over situasjonen for å få til et samarbeid så tidlig som mulig. Alle grunnskoler og videregående skoler er tilknyttet skolehelsetjenesten. Helsesøster

Detaljer

Barneverntjenesten i Ytre Namdal

Barneverntjenesten i Ytre Namdal Barneverntjenesten i Ytre Namdal Leka Nærøy Vikna Rapport per 30.06.2014 til kommunestyrene i Leka, Nærøy og Vikna Side 1 av 12 Innholdsfortegnelse Innhold 1. BEMANNING... 3 2. ØKONOMI PER 30.06.2014...

Detaljer

12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal?

12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal? 12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal? Snuoperasjon i Arendal. Hvordan ble medarbeiderne involvert og hva var begrunnelsen for å gjøre en så drastisk omlegging?

Detaljer

Virksomhetsplan 2013 enhetene Arendal kommune 2013

Virksomhetsplan 2013 enhetene Arendal kommune 2013 01 Administrasjonsenheten... 4 02 Informasjon og service... 7 03 Enheten kommunalteknikk og geodata... 10 04 Enheten Helse barn og unge... 15 05 Barnevern... 19 06 Kulturenheten... 24 08 Organisasjon og

Detaljer

Enhetenes årsberetninger 2011

Enhetenes årsberetninger 2011 01 Administrasjonsenheten... 3 02 Informasjon og service... 7 03 Infrastruktur og geodata... 11 04 Helse, barn og unge... 17 05 Barnevern... 23 06 Kulturenheten... 27 09 Organisasjon og IKT... 31 10 Østre

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer

Årsrapport indviduell plan 2009

Årsrapport indviduell plan 2009 Vedtak / saksbehandling i 2009 Det ble i løpet av 2009 fattet ca 30 nye vedtak på individuell plan Totalt antall individuelle planer aktive: 200 Sakene koordineres av ca 80 koordinatorer Fordeling av vedtak

Detaljer

HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole

HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole AKTIVITET: DATO: Behandlet i HMS gruppen 19.01.2016 Drøftet i medbestemmelsesmøte 19.01.2016 Vedtatt av lederteamet 25.01.2016 INKLUDERENDE ARBEIDSLIV - integrert

Detaljer

Rådmannen fraværende denne møterunden. Rådmannen avvikler ferie i kommende uke. Assisterende rådmann Randi Tessem fungerer som rådmann.

Rådmannen fraværende denne møterunden. Rådmannen avvikler ferie i kommende uke. Assisterende rådmann Randi Tessem fungerer som rådmann. Rådmannen orienterer hovedutvalg og formannskap mars 2015 Rådmannen fraværende denne møterunden. Rådmannen avvikler ferie i kommende uke. Assisterende rådmann Randi Tessem fungerer som rådmann. Kommunereform

Detaljer

Kartleggingsrapport. Arbeidsgruppe: Barnevern. Denne gruppen har ansvar for barnevern.

Kartleggingsrapport. Arbeidsgruppe: Barnevern. Denne gruppen har ansvar for barnevern. Kartleggingsrapport Arbeidsgruppe: Barnevern Denne gruppen har ansvar for barnevern. Gruppeleder: Yngve Cappelen 11.10.2017 Innhold Status på tjenesteområdet i dag... 2 Tjenesteområde Barnevern... 2 Hvordan

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015. Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015. Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014 Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014 1 Agenda TEMAER: Foreløpig årsprognose 2014 Kommunebildet 2014 Oppdrag til komiteene Oppsummering fra komitemøtene Investeringer

Detaljer

Barn og familie. Budsjettseminar Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud

Barn og familie. Budsjettseminar Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud Barn og familie Budsjettseminar 29.9.16 Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud 1 Organisering Barne- og familiesjef Sosialtjenesten i NAV Hadeland Barnevern Pedagogisk psykologisk tjeneste Jordmor

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15.

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. SLT HANDLINGSPLAN Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. 1. BAKGRUNN Visjon: Det er godt å vokse opp i Gjesdal. Barn og unge er satsingsområde i kommuneplanperioden 2011 2021. Den helhetlige oppvekstplanen

Detaljer

BLLINGSTAD BARNEHAGE VIRKSOMHETS PLAN

BLLINGSTAD BARNEHAGE VIRKSOMHETS PLAN BLLINGSTAD BARNEHAGE VIRKSOMHETS PLAN INNHOLD Innledning side 3 Rammeplan side 4 Asker Kommune side 4 Barnehagens visjon side 5 Våre verdier side 6 Mål side 7 Sosial kompetanse side 8 Barn med individuelle

Detaljer

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG Visjon: Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode tjenester og legge til rette for at menneskers egne

Detaljer

Budsjett 2016 Helse og velferd

Budsjett 2016 Helse og velferd Budsjett 2016 Helse og velferd Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kommunalsjef fellestjenester: Tildelingskontor, koordinerende enhet, cosdocansvarlig

Detaljer

Helsesøster. - mer enn et sprøytestikk. En informasjonsbrosjyre om helsesøstertjenesten

Helsesøster. - mer enn et sprøytestikk. En informasjonsbrosjyre om helsesøstertjenesten Helsesøster - mer enn et sprøytestikk En informasjonsbrosjyre om helsesøstertjenesten Hva gjør helsesøster? Helsesøstertjenesten er del av kommunenes lovbestemte helsetjeneste som dekker behovet for sykepleietjenester

Detaljer

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009:

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Medbestemmelse. Positivt: Etablert BUR og har startet prosessen med å få etablert barn- og ungdommens kommunestyre.

Detaljer

Ny nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Ny nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten Ny nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten Hovedinnhold Jorunn Lervik, seniorrådgiver Fylkesmannen i Sør- Trøndelag 23.November 2017 1 Helsestasjon og skolehelsetjeneste

Detaljer

Land barnevernstjeneste. Foreløpig tilsynsrapport (ventes fortsatt) Status for Prosjekt for Land barnevernstjeneste forsvarlige tjenester.

Land barnevernstjeneste. Foreløpig tilsynsrapport (ventes fortsatt) Status for Prosjekt for Land barnevernstjeneste forsvarlige tjenester. Land barnevernstjeneste Foreløpig tilsynsrapport (ventes fortsatt) Status for Prosjekt for Land barnevernstjeneste forsvarlige tjenester. Tilsynsprosessen Startet 11. november. Sluttføres i løpet av høsthalvåret.

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/1408-3 Arkiv: 410 G13 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: RESSURS TIL HELSESØSTERTJENESTEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/1408-3 Arkiv: 410 G13 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: RESSURS TIL HELSESØSTERTJENESTEN Saksfremlegg Saksnr.: 09/1408-3 Arkiv: 410 G13 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: RESSURS TIL HELSESØSTERTJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Hovedutvalg for barn og unge Innstilling:

Detaljer

Noen tall fra KOSTRA 2013

Noen tall fra KOSTRA 2013 Vedlegg 7: Styringsgruppen Larvik Lardal Noen tall fra KOSTRA 2013 Larvik og Lardal Utarbeidet av Kurt Orre 10. september 2014 Kommunaløkonomi Noen momenter kommuneøkonomi Kommunene har omtrent samme

Detaljer

NR Tiltak/enhet Netto driftsresultat

NR Tiltak/enhet Netto driftsresultat NR Tiltak/enhet 2017 2018 2019 2020 Reduksjon i forhold til rådmannens forslag 1 Budsjettskjema 1 A redusert avdrag 1600 2100 1075 2100 2 Budsjettskjema 1 A, redusert netto driftsresultat 1400 2250 1675

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann ARENDAL KOMMUNE Eiendom Husbanken Region Sør Serviceboks 626 4809 ARENDAL Dato: 26.03.2010 Vår ref 20) 0/6203-1 Deres ref: Arkivkode: F17/&40 Saksbeh.: Gøril Onarheim Christiansen Tlf: 91 78 63 67 Søknad

Detaljer

Årsplan Plankontor. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan Plankontor. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 Plankontor Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen viser

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: 12.08.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes på tlf 37 14 96 38 til Eva Swane som sørger

Detaljer

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre ØKT BOSETTING AV FLYKTNINGER - FORDELING AV ØKT INTEGRERINGSTILSKUDD Trykte vedlegg: Forslag til innstilling:

Detaljer

Presentasjon av prosjektet:

Presentasjon av prosjektet: Presentasjon av prosjektet: «Forebygging av uønsket svangerskap og abort-strategier for bedre seksuell helse» - hvordan har vi brukt prosjektmidlene vi fikk i Fræna Presentasjonen i dag bakgrunn målsetting

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for kvalifisering

RISØR KOMMUNE Enhet for kvalifisering RISØR KOMMUNE Enhet for kvalifisering Arkivsak: 2010/282-0 Arkiv: F00 Saksbeh: Bjørn Haugersveen Dato: 20.02.2013 Tiltaksplan for forebygging av fattigdom blant barn og unge Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

Årsrapport 2014. Nav Inderøy

Årsrapport 2014. Nav Inderøy Årsrapport 2014 Nav Inderøy 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Elin Andersen Følgende tjenestesteder inngår i enheten Nav Inderøy Antall

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 77 012 73 435 3 577 288 835

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010, ENHETENE

ÅRSBERETNING 2010, ENHETENE 01 ADMINISTRASJONSENHETEN... 2 02 PUBLIKUM OG SERVICE... 7 03 KOMMUNALTEKNIKK OG GEODATA... 10 04 HELSE, BARN OG UNGE... 16 05 BARNEVERN... 22 06 KULTURENHETEN... 25 10 ØSTRE AGDER BRANNVESEN... 29 23

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Notat Til : Bystyrekomite for oppvekst og utdanning Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN 13.01.2009 BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Bakgrunn

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret 08.09.15 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

Land barneverntjeneste

Land barneverntjeneste Land barneverntjeneste Orientering Land barnevern mai 2017 Status i tjenesten Fylkesmannens rapport Ressurser - innleie Økonomi- prognose Prosjekt Land barnevern- forsvarlige tjenester Oppsummering Fylkesmannens

Detaljer

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport "Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten".

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten. Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport "Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten". 1. Innledning En vedtaksoppfølging følger opp enkelte av bystyrets vedtak

Detaljer

Årsrapport 2010 Værnesregionen lønn/ regnskap

Årsrapport 2010 Værnesregionen lønn/ regnskap Årsmelding Værnesregionen lønn/regnskap Årsrapport Værnesregionen lønn/ regnskap Årsrapporten gir en oversikt over aktiviteter som har pågått i Værnesregionen lønn/ regnskap. I tilegg gis en status på

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 31. 03.05 Verdal, 30. mai 2005 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR.

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

Årsplan 2017 IKT. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan 2017 IKT. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 IKT Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen viser hvilke

Detaljer