Virksomhetsplaner 2014 Arendal kommune 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsplaner 2014 Arendal kommune 2014"

Transkript

1 INNHOLD: 01 Administrasjonsenheten Informasjon og service Infrastruktur og geodata Helse barn og unge Barnevern Kulturenheten Organisasjon og personal IKT-strategi og forvaltning Østre Agder brannvesen Arendal voksenopplæring Birkenlund skole Asdal skole Stuenes skole Nedenes skole Stinta skole Sandum skole Roligheden skole Eydehavn skole Flosta skole Løddesøl oppvekstsenter Moltemyr skole Myra skole Nesheim skole Rykene skole Sandnes skole Strømmen oppvekstsenter Tromøy barnehageenhet Hisøy barnehageenhet Barnehager Sentrum Øst Stinta barnehageenhet Jovannslia/ Lia barnehageenhet Øyestad barnehageenhet Koordinerende enhet mestring, rehabilitering og oms Enhet psykisk helse og rus Enhet funksjonshemmede Hjemmebaserte tjenester Enhet institusjoner NAV Arendal Østre-Agder krisesenter

2 80 Legevakten i Arendal Hisøy skole Arendal Havn KF Arendal Eiendom KF STRATEGISKE KART Strategisk kart Eydehavn skole Strategisk kart Flosta skole Strategisk kart Strømmen oppvekstsenter - Barnehagene Strategisk kart Strømmen oppvekstsenter - Skole Strategisk kart Hisøy skole

3 01 Administrasjonsenheten Enhetsleder: Trond Aslaksen Administrasjonsenheten har pr tilsammen 69 ansatte fordelt på følgende fagområder (antall ansatte i parantes) : Økonomi (10), regnskap (15), lønn (6), dokumentsenter (13), lønn og personal omsorg (6), juss (2), skatteoppkrever (6), interkommunal arbeidsgiverkontroll (10). Våre tjenester er i stor grad interne, dvs. rettet mot andre enheter, ledere og ansatte i Arendal kommune. Gjennom våre tjenester og vår støtte til de tjenesteproduserende enhetene, skal vi bidra til at kommuneplanens blir oppnådd. Enhetens oppfølging av kommunplan/handlingsprogram/ bystyrets budsjettvedtak (økonomiperspektivet) Tall i 1000 kr Budsjett 2014 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Sum utgifter Sum inntekter Netto driftsramme enheten Kommentar til tabellen over Økningen i budsjettet for 2014 sammenlignet med budsjettet for 2013 skyldes i hovedsak at husleie i 2014 blir belastet den enkelte enhet og ikke som i 2013 da de var samlet på rådmannens område. Fokusområder / tiltak økonomiperspektivet Fokus på budsjettdisiplin med aktiv oppfølging av budsjettet fra enhetsleder og fagleder Månedlige oppfølgingsmøter mellom enhetsleder og fagleder, bla. med fokus på økonomi Innsparingskrav på minimum 16 årsverk på rådhustjenestene vil i stor grad berøre vår enhet. Dette betinger at når stillinger blir ledig, vil det bli en kritisk vurdering av om stillingen skal lyses ut på nytt eller om oppgavene kan ivaretas av andre, evt. kuttes ut / reduseres i omfang. Enhetens oppfølging av kommunplan/handlingsprogram/ bystyrets budsjettvedtak (medarbeiderperspektivet) Medarbeider Aksepterende og inkluderende og arbeidsliv Kommunens Enhetens Fravær korttid (%) 2,15 2, Fravær langtid (%) 4,00 3, Nærvær (%) 93,86 93, Medarbeidertilfredshet (egen arbeidsplass) HMS- Ikke t Se fokusområder under Kommentar til tabellen over Enheten ligger over tallene (dvs. bedre enn) når det gjelder totalt nærvær og langtidsfravær. Korttidsfraværet er litt over kommunens og enhetens. 3

4 Fokusområder /tiltak medarbeiderperspektivet (HMS-) Systematisk og god oppfølging av sykefraværstilfeller. Gjennomgang av ansvarsdelingen mellom enhetsleder og fagleder slik at god oppfølging blir gjennomført gjennom hele fraværsløpet. Enhetsleder deltar fast i månedlige nettverks-/avdelingsmøter Nettverkssamling med 1 overnatting for alle nettverk/avdelinger. Enhetsleder deltar så langt det lar seg gjøre på disse samlingene Det holdes 4-6 møter i enhetens HMS-utvalg i løpet av året Det arrangeres 2 samlinger for hele enheten i løpet av året (sommer og jul) Det gjennomføres 1 medarbeidesamtaler med alle ansatte i løpet av året Enhetsleder har månedlige, separate oppfølgingssamtaler med sine fagledere Enhetens oppfølging av kommunplan/handlingsprogram/ bystyrets budsjettvedtak (tjenesteperspektivet) Fokusområder/tiltak tjenesteperspektivet Samlet for enheten Fra blir administrasjonsenheten oppløst. 3 av tjenesteområdene (lønn, dokumentsenter og regnskap) blir overført til et interkommunalt selskap (som trer i kraft fra ). Jussnettverket og økonominettverket går til stab rådmann, skatt og arbeidsgiverkontroll til ny enhet (innbyggerservice). Nettverk lønn og personal omsorg blir fordelt mellom lønn i det nye interkommunale selskapet og stab rådmann (personal). Det skal i løpet av 2014 iverksettes en nedbemanning av rådhusenhetene på minst 16 stillinger. minimum 1/3 av disse skal tas ut i Dette vil i stor grad påvirke arbeidet i Administrasjonsenheten. En samlet utfordring i 2014 er å gjennomføre disse store omleggingene på en god måte. Dette slik at rådmannens krav og forventninger blir innfridd, tjenestemottakerne får god service og den enkelte ansatte blir ivaretatt på en best mulig måte. Økonominettverket Nettverket skal gi støtte til enheter og kommuneledelse i årshjulsprosessene, samt støtte, rådgivning og opplæring til enhetene knyttet til økonomistyringen og budsjettoppfølgingen. Nettverket håndterer også innkjøpsavtaler og rådgivning knyttet til kommunale innkjøp, og utvikling og koordinering av Agresso (system for lønn, personal og økonomi). Fokusområder 2014: Iverksetting av ny organisasjonsmodell fra der økonominettverket blir overført til stab kommunalsjef økonomi. Videreutvikle og tilgjengeliggjøre nye selvbetjeningsløsninger for hele organisasjonen i Agresso. E-faktura (inngående og utgående). Målet er at i løpet av 2013 skal en betydelig del av de papirbasert faktura (både inngående og utgående) være erstattet av elektronisk løsning. Videreutvikling av økonomihåndboka. Kompetanseutvikling av ledere innenfor økonomiområdet. Dokumentsenteret Arendal kommune har sentralisert sin posttjeneste slik at all post til og fra alle enheter og virksomheter i kommunen går via vårt dokumentsenter. Dokumentsenteret har også ansvaret for arkivtjenesten samt intern postombringing til eksterne lokasjoner. Fokusområder i 2014: Jobbe videre med full implementering av ny arbeidsorganisering (reduksjon av sårbarhet og sikre faglig kvalitet). Forberede ny organisering (interkommunalt selskap) fra

5 Jobbe videre med dokumentasjon av rutiner og avtaler m.m vedr. arbeidet på dok.senteret Fokus på opplæring og informasjon rettet mot saksbehandlere og ledere Lønnsnettverket Lønnsnettverket har ansvaret for utbetaling av lønn m.m til de fleste av kommunens ansatte og til ansatte i tilknyttede virksomheter, samt innkreving av refusjon av sykepenger. Lønnsnettverket har også betydelige oppgaver knyttet til ulike pålagte registreringer og rapporteringer til offentlige registre m.m Fokusområder i 2014: Innføring, opplæring og videreutvikling av RPW (ressursstyringsmodul i Agresso). Ny arbeidsorganisering som følge av dette Forbedring av rutiner, kompetanse og samhandling vedr. lønnsmeldinger, sykefraværsregistrering/refusjoner m.m Forberede ny organisering (interkommunalt selskap) fra Innføring av elektronisk lønnsslipp for alle som kan få dette. Regnskapsnettverket Føring av regnskapet til Arendal kommune, mottak, skanning og fakturaflyt av inngående fakturaer, utgående fakturering, innfordring av kommunale krav (regninger som ikke blir betalt innen fristen). I tillegg til regnskapet for Arendal kommune, har nettverket også ansvaret for føring av regnskapet til en rekke tilknyttede virksomheter, herunder de kommunale foretakene. Fokusområder i 2014: Avklaring ifht nytt innfordringssystem. Systemet må byttes ut eller oppgraderes i løpet av Leverandør har gitt beskjed om at nårværende versjon av innfordringssystemet blir utfaset i løpet av E-faktura (inngående og utgående). Målet er at i løpet av 2014 skal en vesentlig del av de papirbasert faktura (både inngående og utgående) være erstattet av elektronisk løsning. Videre arbeid med rutiner og arbeidsflyt. Forberede ny organisering (interkommunalt selskap) fra Lønn og personal omsorg Rådgivning, bistand og opplæring til enhetsledere og avdelingsledere i omsorg knyttet til lønn- og personalområdet. Fokusområder i 2014: Gjennomgang av rutiner og arbeidsfordeling mot avdelingsledere samt opplæring av avdelingslederne i henhold til dette (opplæringsplan). Innføring, opplæring og videreutvikling av RPW (ressursstyringsmodul i Agresso) Forberede ny organisering (interkommunalt selskap) fra Vurdere grenselinjer mot lønnsnettverket og personalnettverket. Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder Avdelingen utfører bedriftskontroller vedr. bla. innbetaling av skatt og arbeidsgiveravgift på vegne av alle kommunene i Aust Agder, 6 kommuner i Vest-Agder (bla. Kristiansand) og 2 kommuner i Telemark Fokusområder i 2014: Innføring av nytt elektronisk hjelpesystem for kontroll. Systemet er planlagt innført i hele landet og har som setting at all kontrollvirksomhet utføres i henhold til standardiserte prosedyrer. Avdelingen er aktiv i innføring av systemet hos oss med tanke på å bygge opp ytterligere kontrollkompetanse. Utrulling av KOSS vil gradvis skje i løpet av Det er for 2014 fastsatt et resultatkrav av gjennomførte kontroller på 5% av antall arbeidsgivere i hver kommune.avdelingen tar sikte på å nå dette et også i

6 Vår setting med arbeidsgiverkontrolenl er økt etterlevelse av gjeldende regelverk innen lønnsområdet. God implementering av de nye kommunene som er kommet til (Nissedal og Kviteseid) Skatteinnfordringen Avdelingen er faglig underlagt den statlige skatteforvaltningen (Skatt Sør) og jobber med saksbehandling og innfordring av ubetalte skattekrav. Dette inkluderer ordinære skattetrekk (arbeidstaker), arbeidsgiveravgift, restskatt og forskuddsskatt (personlig og firma). Fokusområder i 2014: Fokusområder i henhold til de prioriteringene som blir vedtatt av Skatt Sør Avklare fysisk lokalisering. Skatt Sør flytter sine ansatte i Citybygget til Grimstad. Det må da avklares om skatteoppkreveren skal bli værende eller evt. flytte til Rådhuset. 6

7 02 Informasjon og service Enhetsleder: Anne Cathrine Haugland Bystyrets vedtatte budsjettramme Pr. 1. januar 2014 har enheten 21 ansatte fordelt på 19,1 årsverk. Enhetens fagområder og årsverk omfatter servicesenter og sentralbord (9,9), politisk sekretariat (4), skjenkebevillinger (1) og kommunikasjon (3,2). Enhetens tjenester retter seg mot innbyggere, brukere og næringsliv, mot alle øvrige kommunale tjenesteområder og mot folkevalgte. Informasjon og service skal bidra til forenkling, effektivisering og tilgjengeliggjøring av kommunale tjenester og oppgaver jfr. kommuneplanen. Enhetens visjon er: Med kunnskap og smil. Enhetens kjerneverdier er: Kunnskapsrik, Driv, Endringsvillig, Humørfylt. Tall i 1000 kr Budsjett 2014 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Sum utgifter Sum inntekter Netto driftsramme enheten Økning i driftsramme skyldes primært økte utgifter knyttet til husleie, kontroll og revisjon jfr. 2. tertial 2013 og årlig justering i godtgjøring for politikere. Inntektene er gått ned som følge av at utbedrings- og etableringstilskudd fra husbanken tidligere var budsjettert som inntekt i enheten. Disse tilskuddene er nå lagt til NAV som følge av overflytting av husbankordninger til NAV 1. januar Enhetens kostnader er primært knyttet til lønn, politisk drift og godtgjørelser til folkevalgte. Det vil i løpet av året være stor fokus på budsjettdisiplin. Enhetens oppfølging av kommunplan/handlingsprogram/ bystyrets budsjettvedtak - medarbeiderperspektivet Medarbeider Aksepterende og inkluderende og arbeidsliv Kommunens Enhetens Fravær korttid (%) 1,7 2,6 2 2 Fravær langtid (%) 4,1 3, Nærvær (%) 94,2 93, Medarbeidertilfredshet (egen arbeidsplass) Se kommentar under HMS- 1 Se kommentar under HMS- 2 Se kommentar under Nærvær Nærværet i enheten er høyt. Det ble imidlertid gjennomført en avvikling av tolkenettverket i de tre første månedene av Denne gruppen hadde høyt fravær i denne perioden. Dersom vi justerer for fravær i tolkenettverket er enhetens totale nærvær på 96,8%. Enhetens er derfor satt høyere i 2014 enn kommunens. 7

8 HMS- og medarbeidertilfredshet Enheten utarbeider årlig egen HMS-plan. HMS-planen omfatter blant annet: Systematisk og god sykefraværsoppfølging. Det vil i løpet av 2014 settes spesiell fokus på kortidsfraværet. Hyppige fravær følges opp med samtaler og Agder arbeidsmiljø trekkes inn når det er nødvendig. Det gjennomføres HMS-møter hver sjette uke. HMS-utvalgets representanter gjør oppmerksom på møter og etterspør behov for å behandle ulike tema. Felles identitet og tilhørighet på tvers av nettverkene. Det gjennomføres 1-2 enhetsmøter pr. år, en sommersamling i regi av HMS-utvalget, samt en todagers felles enhetssamling i løpet av høsten. Det gjennomføres medarbeidersamtaler hvert år. Enhetsleder skal være lett tilgjengelig for den enkelte ansatte. Mail besvares senest dagen etter at den er sendt. Det legges vekt på å skape kultur for god kommunikasjon og tilbakemeldinger Arbeidsplassen skal være utstyrsmessig god innen de rammene vi må forholde oss til slik at arbeidsflyten og arbeidsplasser fungerer optimalt. Som følge av ny medarbeiderundersøkelse i 2013 er det ikke lagt inn tall for medarbeidertilfredshet i tabellen over. Resulatetene av undersøkelsen vil legges frem for enheten når resultatene foreligger og aktuelle utviklingstiltak vil følges opp. Enhetens oppfølging av kommunplan/handlingsprogram/ bystyrets budsjettvedtak tjenesteperspektivet Kommunikasjonsnettverket Satsingsområder 2014: Videreutvikling av innbyggerportal. Det vurderes overgang til oppdatert versjon av redigeringsverktøyet Episerver. Webbaserte plattformer er i stadig utvikling og dette vil bidra til en god grunnmur å bygge nye og bedre digitale innbyggertjenester på. Aktiv informasjonsformidling på ansattportal. Ansattportalen er kommunens viktigste interne felles informasjonskanal. Det er et at portalen inneholder aktuell og riktig informasjon og lenker til mye brukte arbeidsverktøy. Strategisk og aktiv bruk av sosiale medier for å forsterke kommunens kommunikasjon og dialog med omverdenen. Utvikling av råd og retningslinjer for godt språk i Arendal kommune. Robust og god informasjonsberedskap i tilfelle kriser. Herunder kompetanse på og øvelser i nytt kommunikasjonsverktøy for kriser (CIM). Kommunikasjonsrådgivning og bistand i forbindelse med prosjekter og tjenesteutvikling (eks. Arendalskonferansen, Arendalsuka, utarbeidelse av brosjyrer og styringsdokumenter, bistand til enheter og ansatte ved behov) Være pådriver for godt kommunikasjonsarbeid i alle deler av kommunen. Servicesenteret - Satsingsområder 2014 God og effektiv drift av publikumsmottak og sentralbord. Ombyggingen som skjedde i 2013 gjør at vi i enda større grad er fleksible i forhold til å bemanne optimalt på de forskjellige arbeidsoppgavene, og vi fortsetter med å finne den mest effektive måten å jobbe på. Publikumsmottaket har i snitt 450 henvendelser pr. uke. Sentralbordet mottar i snitt 3400 telefoner pr. uke. Effektiv drift av øvrige oppgaver tillagt servicesenteret, herunder Infoland, egenerklæringer, annonsering, publikumsmottak for bostøtte og startlån, transporttjeneste mm. Fortsatt fokus på å være en pådriver i arbeidet med å løfte service i Arendal kommune. Dette ved å etablere en intern serviceskole for ansatte som har publikumskontakt. Serviceskolen vil kunne iverksettes fra annet halvår i

9 Forbedring og bruk av kommunens ansatt- og innbyggerportal som et supplement til henvendelser i skranke og telefon. Ansatt- og innbyggerportalen skal være kommunens døgnåpne servicesenter. Større ansvar for innholdet på digitale plattformer og informasjonsformidling av aktueltsaker på innbygger- og ansattportal. Ved hjelp av nytt publikumsmottak skal Servicesenteret i enda større grad bidra til at kunden selv finn det de trenger. Være en mulig læringsarena i bibliotekets prosjekt for å styrke digital kompetanse på offentlige tjenester i form av personlig nett-trenerkurs. Politisk sekretariat - Satsingsområder 2014 God effektivitet og kvalitet i arbeidet med å tilrettelegge for gjennomføring av politiske møter og prosesser, samt dokumentasjon og støtte knyttet til dette. Arbeidet gjøres i samsvar med krav i lov- og regelverk. Administrativ støtte til politisk ledelse. Fortsatt fokus på forenkling av egne arbeidsprosesser og rutiner. Ta initiativ til en bedre og mer robust prosjektorganisering av valgarbeidet. Ha fokus på god dialog mellom politisk og administrativ ledelse knyttet til arbeidsoppgaver og ressurssituasjonen. I påvente av ny organisasjons- og bemanningsplan for rådhuset holdes et vikariat i politisk sekretariat ubesatt fom. januar 2014, noe som innebærer flere oppgaver på hver enkelt ansatt. Saksbehandling av skjenkebevillinger - Satsingsområder 2014 Effektiv og god saksbehandling. Fortsette ordning med at Servicesenteret supplerer saksbehandler knyttet til saksbehandlignen. Dette for å redusere tjenestens sårbarhet. God kommunikasjon og dialog med bransjen, politiet og andre samarbeidspartnere. Dialog og samarbeid med andre kommuner på Agder. 9

10 03 Infrastruktur og geodata Enhetsleder: Ole Andreas Hopstock Bystyrets vedtatte budsjettramme Enhetens ramme i driftsbudsjettet er fordelt etter erfaring av behov fra tidligere år mellom enhetens forskjellige ansvar. Rammen er imidlertid så stram at driften av kommunale veier går på sparebluss og snautt nok det. For å klare inntektskravet i parkeringen er det også i år benyttet deler av rammen til å oppretteholde driften. Dette medfører en ytterligere reduksjon av driftsmidler på veisektoren. Inntektsbudsjettet fra kart og opping beholdes som tidligere år. Ansvaret har hatt et overskudd i forhold til budsjett de foregående årene. Men inntektene er noe usikre pga usikkerheten i boligmarkedet. Tilleggsoppgaver som opping av attestsaker vil kun bli gjennomført dersom det blir frigjort kapasitet. Driften av vann, avløp og renovasjon er imidlertid lagt på et nivå for at disse tjenestene skal kunne gjennomføres på et for innbyggerne tilfredsstillende nivå. Det er planlagt å gjennomføre utviklingen av GIS-verktøyene våre i tråd med avklart satsing. Investeringene på VA-sektoren gjennomføres etter ut fra prioritereinger der det er fokus på rehabilitering av gammelt ledningsnett, forsterkning av hovedledningsnettet, tiltak for å oppnå bedre renseresultat på avløp og forsterkninger for å imøtekomme kommuneplanens utbyggings. Investeringen på veisektoren tilfredsstiller ikke på langt nær de behovene som er til stede. Det er benyttet midler til opprusting av dekker, sikringstiltak og noe utstyr. Men det er ikke midler til forsterkning og utbedring av konstruksjoner på veinettet. Som effektiviseringstiltak iverksettes i år scanning av oppingsarkivet slik at dette kommer i digital form. Det er også igangsatt et flåtestyringssystem der settingen er å kunne gi trafikkanter og publikum bedre informasjon om blant annet pågående brøyting og strøing samt oppfølging og optimalisering av disse tjenestene og arbeider som renhold, kantrensk og grøfterensk. Enheten har pr tilnærmet samme antall årsverk (103,5) som i Men det er spilt inn behov for økt bemanning på prosjektering og kontroll på VA-sektoren. Stillingene er lagt inn i vedtatt budsjett. Enhetens tjenesteproduksjon er spesielt sårbar innenfor veisektoren. Jeg vil betegne situasjonen som kritisk etter mange år der ikke budsjettet harmonerer med oppgavene. En normal vinter (ca 2-2,5 meter snø) vil tappe driftsbudsjettet for så mye midler at sommerdriften på nytt må reduseres til kun renhold og noe kantklipp. Dette er spesielt kritisk i forhold til overvannshåndtering fra og langs veier, fare for flom og utrasinger, drift av dekker, murer og gjerder samt andre tiltak som ivaretar trafikksikkerheten. Likeledes er midlene som er avsatt til drift av veilys så små, at vi må påregne at ødelagte armaturer og andre veilyskomponenter ikke kan skiftes ut i den grad behovet tilsier. Lampepunktene blir mørke. Det er ikke på langt nær mulig å tilfredsstille de forventninger som innbyggerne har til kommunens veidrift. Svært mye tid for medarbeiderne går med til å besvare kritikk av manglende veivedlikehold og manglende veilys. Tall i 1000 kr Budsjett 2014 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Mål regnskap/budsjett Sum utgifter x Sum inntekter x Netto driftsramme enheten <3% Økonomiske rammer 10

11 Enhetens oppfølging av kommunplan/handlingsprogram/ bystyrets budsjettvedtak Enheten har ansvar for drift av kommunens veier, veilys, vannforsyning, avløpsanlegg og driften av kommunale parkeringsanlegg samt utbygging av kommunalteknisk infrastruktur og forvaltning av kommunens VAR-reglementer og kommunale gebyrer. Enheten er kommunens forurensingsmyndighet. Fagområdene GIS, geodata og oppingomfatter tjenester som kartproduksjon, tilrettelegge for geografisk informasjon elektronisk, seksjonering og opping av eiendommer samt forvaltning av eiendomsskattgrunnlaget. Strategisk kart for kommunalteknikk og geodata: VISJON: Vi leverer tekniske tjenester av høy kvalitet til kommunens innbyggere BRUKERE Brukere skal ha en opplevelse av teknisk tjenester av høy kvalitet Godt vann Trygge veier God kvalitet på sjø, vassdrag og miljø Oppdatert kartverk PROSESSER Gode rutiner på internkontroll, plan- og utbyggingsprosesser Fokus på HMS og miljø Anskaffelser og kontrakter Prosjektledelse og oppfølging Fra kommuneplan til handlingsplan MEDARBEIDERE Aksepterende og inkluderende arbeidsmiljø, fremtidsrettet kompetanseutvikling Sett og hørt Medvirkning Høyt nærvær Tilfreds med egen arbeidsplass Faglig utvikling og kompetanseheving ØKONOMI God økonomistyring Balanse mellom budsjett og regnskap Gode fakturerings- og regnskapsrutiner Korrekte gebyr Felles satsingsområder i 2014 er: 1. Prosjektledelse med fokus på prosjektering og utbygging av kommunalteknisk infrastruktur. 2. Kvalitetssikring av innkjøpsrutiner. Arbeidslagenes satsingsområder: AK 60 VAR Forvaltning Arbeidslaget har ansvar for forvaltning av kommunens ansvar ihht forurensingsloven og lov og forskrifter vedr vann, avløp og renovasjon: Oppfølging og kontroll av separate avløpsanlegg. Utarbeide ny forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll/tilsyn etter forurensningsregelverket Pålegg om installasjon av inntil 500 vannere til nye eiendommer Revidering av rutiner, priser og den øvre grensen for pålegg om tilkobling offentlig avløp Vanndirektivet oppfølging av arbeidet Prosjekt olje- og fettutskillere; registrering av aktuelle virksomheter Forbedre tjenesten for avlesning av vanner på internett, samt sms og QR-kode, samt rutiner for avlesing og registrering i vannermodulen. Gjennomgang av renovasjonsabonnement i forhold til antall boenheter Ny kundemodul i Gemini endring i rutiner i kunde/gebyr 11

12 Prosjekt abonnementsgebyr vann og avløp for kombibygg som består av både næring og bolig. AK 62 VA prosjektering og utbygging Det er utarbeidet en tiltaksplan med fremdrift for gjennomføringen av VA-anlegg i Investeringsmidlene er fordelt mellom hovedkategoriene rehabilitering av gammelt ledningsnett, forsterkning av hovedledningsnettet, tiltak for å oppnå bedre renseresultat på avløp og forsterkninger for å imøtekomme kommuneplanens utbyggings. Mange av tiltakene knytter seg til Barbuvassdraget, forsterkning av vannforsyningen for økt sikkerhet og fremtidig utbygging, bygging av biologisk rensetrinn på RA Saulekilen, samt mindre tiltak på Sandvika og sentrumsnære områder. AK 69 GIS/geodata Arbeidslaget har ansvar for utvikling og drift av kommunens GIS og ajourhold av grunnkart, tekniske baser og digitale plandata med tilhørende registre. Følgende utviklingsprosjekter er planlagt gjennomført i 2014: Nytt GIS-innsynsverktøy: Avslutte kravspesifikasjon. Anbudsfase 1. halvår 2014, implementeringsfase 2. halvår 2014, Sluttføre Geovekst prosjekt vektorisering av reguleringsplaner, mars 2014 Utfasing av Mapserver, overføre tjenester til ny ArcGIS Server Videreutvikle ny GIS-innsynløsning: o Integrasjonsløsninger GIS, Matrikkel, Sak/Arkiv o Plandialog o Byggesaksdialog Fokusområde 2014: Bruk av temadata i ROS og beredskap Utvikling av karttjenester for mobile plattformer som nettbrett og smarttelefoner Bruk av 3D må samordnes med plan og byggesak, mangler kompetanse og ressurser Prosjekter videreført/ikke startet opp fra 2013: InfoLand-integrasjon, videreutvikling, automatisering av kartsalg ByggSøk Bygning integrasjon mot kart/sakssystem BraArkiv/foto knyttet til eiendomsarkivene, finne løsning mot BraArkiv AK 70 Kart og opping Arbeidslaget har ansvaret for å gjennomføre oppgaver etter matrikkel- og eierseksjonsloven: Oppingsforretning, matrikkelbrev Adressering Seksjonering/reseksjonering Matrikkelføring (eiendommer, bygninger, adresser, eierseksjoner, kommunale pålegg) Mål: Gjennomføre oppingsforretninger i hht. God landerskikk (Matrikkelloven 33). Gjennomføre oppgaver innenfor de tidsfrister som loven setter (unngå redusert gebyr). Unngå en økning i restanser. Tilleggsoppgaver Skanning av oppingsarkivet, effektiviseringforberedelser som kan gjøres i egen regi. Mål: Utlysing av skanningsjobben (Doffin) i løpet av året. Gjennomføre scanning i Gjennomføre oppingforretning/ferdigstilling av attestsaker. Mål: Utarbeide et opplegg for gjennomføring av disse sakene. Fortsette å utarbeide et eget kartlag med servitutter til bruk i kartinnsynsverktøyet. 12

13 Mål: Utarbeide gode rutiner for registrering av nye servitutter, legge inn eldre servitutter etter hvert som vi kommer over dem. Tilleggsoppgavene vil bli gjennomført parallelt med ordinære oppingsforetninger. Nye oppingsforretninger vil ha prioritet. AK 72 Eiendomsskatt Eiendomsskattekontorett har ansvar for forvaltning av eiendomsskattarbeidet, jfr. eiendomsskatteloven og Arendal kommunes eiendomsskattevedtekter: Det daglige eiendomsskattearbeidet, årshjulet, må følges opp. I 1. halvdel av 2014 må Vedlikeholdstaksering -arbeidet lyses ut på nytt (4-års-perioden er snart slutt). Velge nytt takstfirma senest 1. sept Målet er å være à jour med taksering av de Matrikkelendringer som er skjedd siden forrige takseringsrunde. Dette et oppnås hvert år så langt det er praktisk mulig. AK 81 Vei drift Arbeidslaget har ansvar for drift av det kommunale veinettet inkl veilys. Drift av det kommunale veinettet Utvikle forbedrede driftsrutiner ved bruk av flåtestyring til regelmessige, gjentagende og ressurskrevende oppgaver. Igangsette nødvendig sommerdrift mars/april. Sentrumsrenhold har 1. prioritet. Reparasjon av vinterskader, vårfeiing og kantklipp prioriteres deretter. Omfanget av oppgavene vil bli vurdert etter at utgiftene til vinterdriften er avklart. Nedklassifisering av veier og lys kr på vei og kr på veilys. Forbedre KS / HMS system, ROS og beredskap. Drift av veilys Gjennnomføre overtakelse av eierskapet til veilysanlegg fra AE-nett. Utarbeide bedre driftsrutiner for vei- og gatelys i samarbeid med entreprenør. Investeringstiltak Foreta reasfaltering og nødvendige sikringsarbeider (murer og fjellskjæringer) Sluttføre arbeidet med veinavnskiltingen i forbindelse med massivadressering på det kommunale veinettet. Gjennomføre utbedringsarbeidene på Haugenesveien Innkjøp av brøyteutstyr Oppgradere veilys med å bytte ut armaturer med kvikksølvpærer Planleggingsoppgaver Utarbeide ny veinorm i samarbeid med planavdelingen AK 82 Vann drift Arbeidslaget har ansvar for driften av kommunens vannforsyning. Hovedet er et konstant fokus på oppgaver som sikrer vannforsyningen til kommunens innbygger, næringsliv og institusjoner. For øvrig prioriteres følgende i 2014: Fullføre ROS-analyse av Rore nedbørsfelt. Fullføre Hovedplan for vannforsyning et av driften av vannverket i 2012 vises i tabellen under. Kommunen har ikke en tilfredsstillende alternativ vannforsyning. For å bøte på dette planlegges det å sikre dagens forsyning gjennom nye hovedledninger. Ledningsnettets funksjon er i stadig forbedring gjennom kontinuerlig arbeid ned rehabilitering av nettet. 13

14 Hygienisk betryggende vann Bruksmessig vannkvalitet 2012 Leveringsstabilitet Alternativ vannforsyning Ledningsnettets funksjon God God God Dårlig Mangelfull AK 83 Avløp drift Arbeidslaget har ansvar for driften av avløpsanleggene, herunder RA Saulekilen og RA Narestø. Ut over de ordinære driftsoppgavene knyttet til ledningsnettet med pumpestasjoner og renseanleggene prioriteres følgende: Ny beredskapsplan for avløpsdriften vil bli avsluttet våren Bygging av nytt biologisk renseanlegg på Saulekilen vil bli igangsatt i løpet av året. Detaljprosjektering avsluttes tidlig vår Dette vil også omfatte slambehandlingen ved renseanlegget, som må bygges om. Det vil bli satt i verk planlegging av tiltak for å redusere faren for skader via kommunalt ledningsnett som følge av økt nedbørsintensitet. Ny Hovedplan Avløp blir ferdigstilt. et av driften av avløpsanleggene i 2012 vises i tabellen under. Tiltak for å forbedre resultatene overtredelse av gjeldende rensekrav og tilknytning godkjente rensekrav er iverksatt gjennom ombyggingene på RA Saulekilen. Videre vil utslipp fra overløp på nettet bli redusert gjennom fortløpende rehabiliteringsarbeid på ledningsnettet. Overtredelse av gjeldende rensekrav Tilknytning godkjente utslipp 2012 Kvalitet og bruk av slam Utslipp fra overløp på nettet Ledningsnettets funksjon Mangelfull Dårlig God Dårlig God AK 84 Maskiner og anlegg Kommunens egen maskinpark er tilpasset de oppgavene enheten gjennomfører i egenregi. Nyanskaffelser og utskiftinger gjennomføres i tråd med vedtatt investeringsramme. Videreføre arbeidet med fornying av bil / maskinparken, i 2014 er planen utskifting av en mindre lastebil, budsjettramme kr Driftsstasjon og verksted Fullføre sertifisering som miljøfyrtårn bedrift innen juni Vedlikehold på bilpark som eies Arendal kommune. Ca 200 enheter med tunge og lette kjøretøy, herunder kjøretøy disponert av Arendal Eiendom, Transporttjenesten og ØABV. Forbedre rutiner vedr. bestilling av verkstedtjenester. Ferdigstille arbeid med tilbygg og lager verksted Solborg, arbeid er påbegynt forutsatt ferdig pr 1. april. Enhetens anleggsvirksomhet omfatter i det vesentligste mindre rehabiliteringsarbeider på ledningsnettet, rehabiliteringsoppgaver med stor usikkerhet og risiko samt utbedring av lekkasjer. Dessuten er eget anleggsmateriell et vesentlig tilskudd til kommunens beredskap. Mannskapsstyrken og maskinparken utfører også en rekke opgaver i tilknytning til veidriften. AK 86 Parkering AK 86 Parkering har ansvar for å håndheve parkering i hele kommunen i henhold til Vegtrafikkloven med forskrifter og drive de kommunale parkeringsanleggene. Virksomheten er engasjert til å drive Pollen p-hus og P-hus Vest i tillegg til Torvet p-hus. Virksomheten har kompetanse til å være en ressurs i forhold til planlegging for varelevering og framkommelighet. Investeringer Parkeringsautomater på gateplan med mulighet for kortbetaling oppgraderes i