Virksomhetsplaner 2014 Arendal kommune 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsplaner 2014 Arendal kommune 2014"

Transkript

1 INNHOLD: 01 Administrasjonsenheten Informasjon og service Infrastruktur og geodata Helse barn og unge Barnevern Kulturenheten Organisasjon og personal IKT-strategi og forvaltning Østre Agder brannvesen Arendal voksenopplæring Birkenlund skole Asdal skole Stuenes skole Nedenes skole Stinta skole Sandum skole Roligheden skole Eydehavn skole Flosta skole Løddesøl oppvekstsenter Moltemyr skole Myra skole Nesheim skole Rykene skole Sandnes skole Strømmen oppvekstsenter Tromøy barnehageenhet Hisøy barnehageenhet Barnehager Sentrum Øst Stinta barnehageenhet Jovannslia/ Lia barnehageenhet Øyestad barnehageenhet Koordinerende enhet mestring, rehabilitering og oms Enhet psykisk helse og rus Enhet funksjonshemmede Hjemmebaserte tjenester Enhet institusjoner NAV Arendal Østre-Agder krisesenter

2 80 Legevakten i Arendal Hisøy skole Arendal Havn KF Arendal Eiendom KF STRATEGISKE KART Strategisk kart Eydehavn skole Strategisk kart Flosta skole Strategisk kart Strømmen oppvekstsenter - Barnehagene Strategisk kart Strømmen oppvekstsenter - Skole Strategisk kart Hisøy skole

3 01 Administrasjonsenheten Enhetsleder: Trond Aslaksen Administrasjonsenheten har pr tilsammen 69 ansatte fordelt på følgende fagområder (antall ansatte i parantes) : Økonomi (10), regnskap (15), lønn (6), dokumentsenter (13), lønn og personal omsorg (6), juss (2), skatteoppkrever (6), interkommunal arbeidsgiverkontroll (10). Våre tjenester er i stor grad interne, dvs. rettet mot andre enheter, ledere og ansatte i Arendal kommune. Gjennom våre tjenester og vår støtte til de tjenesteproduserende enhetene, skal vi bidra til at kommuneplanens blir oppnådd. Enhetens oppfølging av kommunplan/handlingsprogram/ bystyrets budsjettvedtak (økonomiperspektivet) Tall i 1000 kr Budsjett 2014 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Sum utgifter Sum inntekter Netto driftsramme enheten Kommentar til tabellen over Økningen i budsjettet for 2014 sammenlignet med budsjettet for 2013 skyldes i hovedsak at husleie i 2014 blir belastet den enkelte enhet og ikke som i 2013 da de var samlet på rådmannens område. Fokusområder / tiltak økonomiperspektivet Fokus på budsjettdisiplin med aktiv oppfølging av budsjettet fra enhetsleder og fagleder Månedlige oppfølgingsmøter mellom enhetsleder og fagleder, bla. med fokus på økonomi Innsparingskrav på minimum 16 årsverk på rådhustjenestene vil i stor grad berøre vår enhet. Dette betinger at når stillinger blir ledig, vil det bli en kritisk vurdering av om stillingen skal lyses ut på nytt eller om oppgavene kan ivaretas av andre, evt. kuttes ut / reduseres i omfang. Enhetens oppfølging av kommunplan/handlingsprogram/ bystyrets budsjettvedtak (medarbeiderperspektivet) Medarbeider Aksepterende og inkluderende og arbeidsliv Kommunens Enhetens Fravær korttid (%) 2,15 2, Fravær langtid (%) 4,00 3, Nærvær (%) 93,86 93, Medarbeidertilfredshet (egen arbeidsplass) HMS- Ikke t Se fokusområder under Kommentar til tabellen over Enheten ligger over tallene (dvs. bedre enn) når det gjelder totalt nærvær og langtidsfravær. Korttidsfraværet er litt over kommunens og enhetens. 3

4 Fokusområder /tiltak medarbeiderperspektivet (HMS-) Systematisk og god oppfølging av sykefraværstilfeller. Gjennomgang av ansvarsdelingen mellom enhetsleder og fagleder slik at god oppfølging blir gjennomført gjennom hele fraværsløpet. Enhetsleder deltar fast i månedlige nettverks-/avdelingsmøter Nettverkssamling med 1 overnatting for alle nettverk/avdelinger. Enhetsleder deltar så langt det lar seg gjøre på disse samlingene Det holdes 4-6 møter i enhetens HMS-utvalg i løpet av året Det arrangeres 2 samlinger for hele enheten i løpet av året (sommer og jul) Det gjennomføres 1 medarbeidesamtaler med alle ansatte i løpet av året Enhetsleder har månedlige, separate oppfølgingssamtaler med sine fagledere Enhetens oppfølging av kommunplan/handlingsprogram/ bystyrets budsjettvedtak (tjenesteperspektivet) Fokusområder/tiltak tjenesteperspektivet Samlet for enheten Fra blir administrasjonsenheten oppløst. 3 av tjenesteområdene (lønn, dokumentsenter og regnskap) blir overført til et interkommunalt selskap (som trer i kraft fra ). Jussnettverket og økonominettverket går til stab rådmann, skatt og arbeidsgiverkontroll til ny enhet (innbyggerservice). Nettverk lønn og personal omsorg blir fordelt mellom lønn i det nye interkommunale selskapet og stab rådmann (personal). Det skal i løpet av 2014 iverksettes en nedbemanning av rådhusenhetene på minst 16 stillinger. minimum 1/3 av disse skal tas ut i Dette vil i stor grad påvirke arbeidet i Administrasjonsenheten. En samlet utfordring i 2014 er å gjennomføre disse store omleggingene på en god måte. Dette slik at rådmannens krav og forventninger blir innfridd, tjenestemottakerne får god service og den enkelte ansatte blir ivaretatt på en best mulig måte. Økonominettverket Nettverket skal gi støtte til enheter og kommuneledelse i årshjulsprosessene, samt støtte, rådgivning og opplæring til enhetene knyttet til økonomistyringen og budsjettoppfølgingen. Nettverket håndterer også innkjøpsavtaler og rådgivning knyttet til kommunale innkjøp, og utvikling og koordinering av Agresso (system for lønn, personal og økonomi). Fokusområder 2014: Iverksetting av ny organisasjonsmodell fra der økonominettverket blir overført til stab kommunalsjef økonomi. Videreutvikle og tilgjengeliggjøre nye selvbetjeningsløsninger for hele organisasjonen i Agresso. E-faktura (inngående og utgående). Målet er at i løpet av 2013 skal en betydelig del av de papirbasert faktura (både inngående og utgående) være erstattet av elektronisk løsning. Videreutvikling av økonomihåndboka. Kompetanseutvikling av ledere innenfor økonomiområdet. Dokumentsenteret Arendal kommune har sentralisert sin posttjeneste slik at all post til og fra alle enheter og virksomheter i kommunen går via vårt dokumentsenter. Dokumentsenteret har også ansvaret for arkivtjenesten samt intern postombringing til eksterne lokasjoner. Fokusområder i 2014: Jobbe videre med full implementering av ny arbeidsorganisering (reduksjon av sårbarhet og sikre faglig kvalitet). Forberede ny organisering (interkommunalt selskap) fra

5 Jobbe videre med dokumentasjon av rutiner og avtaler m.m vedr. arbeidet på dok.senteret Fokus på opplæring og informasjon rettet mot saksbehandlere og ledere Lønnsnettverket Lønnsnettverket har ansvaret for utbetaling av lønn m.m til de fleste av kommunens ansatte og til ansatte i tilknyttede virksomheter, samt innkreving av refusjon av sykepenger. Lønnsnettverket har også betydelige oppgaver knyttet til ulike pålagte registreringer og rapporteringer til offentlige registre m.m Fokusområder i 2014: Innføring, opplæring og videreutvikling av RPW (ressursstyringsmodul i Agresso). Ny arbeidsorganisering som følge av dette Forbedring av rutiner, kompetanse og samhandling vedr. lønnsmeldinger, sykefraværsregistrering/refusjoner m.m Forberede ny organisering (interkommunalt selskap) fra Innføring av elektronisk lønnsslipp for alle som kan få dette. Regnskapsnettverket Føring av regnskapet til Arendal kommune, mottak, skanning og fakturaflyt av inngående fakturaer, utgående fakturering, innfordring av kommunale krav (regninger som ikke blir betalt innen fristen). I tillegg til regnskapet for Arendal kommune, har nettverket også ansvaret for føring av regnskapet til en rekke tilknyttede virksomheter, herunder de kommunale foretakene. Fokusområder i 2014: Avklaring ifht nytt innfordringssystem. Systemet må byttes ut eller oppgraderes i løpet av Leverandør har gitt beskjed om at nårværende versjon av innfordringssystemet blir utfaset i løpet av E-faktura (inngående og utgående). Målet er at i løpet av 2014 skal en vesentlig del av de papirbasert faktura (både inngående og utgående) være erstattet av elektronisk løsning. Videre arbeid med rutiner og arbeidsflyt. Forberede ny organisering (interkommunalt selskap) fra Lønn og personal omsorg Rådgivning, bistand og opplæring til enhetsledere og avdelingsledere i omsorg knyttet til lønn- og personalområdet. Fokusområder i 2014: Gjennomgang av rutiner og arbeidsfordeling mot avdelingsledere samt opplæring av avdelingslederne i henhold til dette (opplæringsplan). Innføring, opplæring og videreutvikling av RPW (ressursstyringsmodul i Agresso) Forberede ny organisering (interkommunalt selskap) fra Vurdere grenselinjer mot lønnsnettverket og personalnettverket. Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder Avdelingen utfører bedriftskontroller vedr. bla. innbetaling av skatt og arbeidsgiveravgift på vegne av alle kommunene i Aust Agder, 6 kommuner i Vest-Agder (bla. Kristiansand) og 2 kommuner i Telemark Fokusområder i 2014: Innføring av nytt elektronisk hjelpesystem for kontroll. Systemet er planlagt innført i hele landet og har som setting at all kontrollvirksomhet utføres i henhold til standardiserte prosedyrer. Avdelingen er aktiv i innføring av systemet hos oss med tanke på å bygge opp ytterligere kontrollkompetanse. Utrulling av KOSS vil gradvis skje i løpet av Det er for 2014 fastsatt et resultatkrav av gjennomførte kontroller på 5% av antall arbeidsgivere i hver kommune.avdelingen tar sikte på å nå dette et også i

6 Vår setting med arbeidsgiverkontrolenl er økt etterlevelse av gjeldende regelverk innen lønnsområdet. God implementering av de nye kommunene som er kommet til (Nissedal og Kviteseid) Skatteinnfordringen Avdelingen er faglig underlagt den statlige skatteforvaltningen (Skatt Sør) og jobber med saksbehandling og innfordring av ubetalte skattekrav. Dette inkluderer ordinære skattetrekk (arbeidstaker), arbeidsgiveravgift, restskatt og forskuddsskatt (personlig og firma). Fokusområder i 2014: Fokusområder i henhold til de prioriteringene som blir vedtatt av Skatt Sør Avklare fysisk lokalisering. Skatt Sør flytter sine ansatte i Citybygget til Grimstad. Det må da avklares om skatteoppkreveren skal bli værende eller evt. flytte til Rådhuset. 6

7 02 Informasjon og service Enhetsleder: Anne Cathrine Haugland Bystyrets vedtatte budsjettramme Pr. 1. januar 2014 har enheten 21 ansatte fordelt på 19,1 årsverk. Enhetens fagområder og årsverk omfatter servicesenter og sentralbord (9,9), politisk sekretariat (4), skjenkebevillinger (1) og kommunikasjon (3,2). Enhetens tjenester retter seg mot innbyggere, brukere og næringsliv, mot alle øvrige kommunale tjenesteområder og mot folkevalgte. Informasjon og service skal bidra til forenkling, effektivisering og tilgjengeliggjøring av kommunale tjenester og oppgaver jfr. kommuneplanen. Enhetens visjon er: Med kunnskap og smil. Enhetens kjerneverdier er: Kunnskapsrik, Driv, Endringsvillig, Humørfylt. Tall i 1000 kr Budsjett 2014 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Sum utgifter Sum inntekter Netto driftsramme enheten Økning i driftsramme skyldes primært økte utgifter knyttet til husleie, kontroll og revisjon jfr. 2. tertial 2013 og årlig justering i godtgjøring for politikere. Inntektene er gått ned som følge av at utbedrings- og etableringstilskudd fra husbanken tidligere var budsjettert som inntekt i enheten. Disse tilskuddene er nå lagt til NAV som følge av overflytting av husbankordninger til NAV 1. januar Enhetens kostnader er primært knyttet til lønn, politisk drift og godtgjørelser til folkevalgte. Det vil i løpet av året være stor fokus på budsjettdisiplin. Enhetens oppfølging av kommunplan/handlingsprogram/ bystyrets budsjettvedtak - medarbeiderperspektivet Medarbeider Aksepterende og inkluderende og arbeidsliv Kommunens Enhetens Fravær korttid (%) 1,7 2,6 2 2 Fravær langtid (%) 4,1 3, Nærvær (%) 94,2 93, Medarbeidertilfredshet (egen arbeidsplass) Se kommentar under HMS- 1 Se kommentar under HMS- 2 Se kommentar under Nærvær Nærværet i enheten er høyt. Det ble imidlertid gjennomført en avvikling av tolkenettverket i de tre første månedene av Denne gruppen hadde høyt fravær i denne perioden. Dersom vi justerer for fravær i tolkenettverket er enhetens totale nærvær på 96,8%. Enhetens er derfor satt høyere i 2014 enn kommunens. 7

8 HMS- og medarbeidertilfredshet Enheten utarbeider årlig egen HMS-plan. HMS-planen omfatter blant annet: Systematisk og god sykefraværsoppfølging. Det vil i løpet av 2014 settes spesiell fokus på kortidsfraværet. Hyppige fravær følges opp med samtaler og Agder arbeidsmiljø trekkes inn når det er nødvendig. Det gjennomføres HMS-møter hver sjette uke. HMS-utvalgets representanter gjør oppmerksom på møter og etterspør behov for å behandle ulike tema. Felles identitet og tilhørighet på tvers av nettverkene. Det gjennomføres 1-2 enhetsmøter pr. år, en sommersamling i regi av HMS-utvalget, samt en todagers felles enhetssamling i løpet av høsten. Det gjennomføres medarbeidersamtaler hvert år. Enhetsleder skal være lett tilgjengelig for den enkelte ansatte. Mail besvares senest dagen etter at den er sendt. Det legges vekt på å skape kultur for god kommunikasjon og tilbakemeldinger Arbeidsplassen skal være utstyrsmessig god innen de rammene vi må forholde oss til slik at arbeidsflyten og arbeidsplasser fungerer optimalt. Som følge av ny medarbeiderundersøkelse i 2013 er det ikke lagt inn tall for medarbeidertilfredshet i tabellen over. Resulatetene av undersøkelsen vil legges frem for enheten når resultatene foreligger og aktuelle utviklingstiltak vil følges opp. Enhetens oppfølging av kommunplan/handlingsprogram/ bystyrets budsjettvedtak tjenesteperspektivet Kommunikasjonsnettverket Satsingsområder 2014: Videreutvikling av innbyggerportal. Det vurderes overgang til oppdatert versjon av redigeringsverktøyet Episerver. Webbaserte plattformer er i stadig utvikling og dette vil bidra til en god grunnmur å bygge nye og bedre digitale innbyggertjenester på. Aktiv informasjonsformidling på ansattportal. Ansattportalen er kommunens viktigste interne felles informasjonskanal. Det er et at portalen inneholder aktuell og riktig informasjon og lenker til mye brukte arbeidsverktøy. Strategisk og aktiv bruk av sosiale medier for å forsterke kommunens kommunikasjon og dialog med omverdenen. Utvikling av råd og retningslinjer for godt språk i Arendal kommune. Robust og god informasjonsberedskap i tilfelle kriser. Herunder kompetanse på og øvelser i nytt kommunikasjonsverktøy for kriser (CIM). Kommunikasjonsrådgivning og bistand i forbindelse med prosjekter og tjenesteutvikling (eks. Arendalskonferansen, Arendalsuka, utarbeidelse av brosjyrer og styringsdokumenter, bistand til enheter og ansatte ved behov) Være pådriver for godt kommunikasjonsarbeid i alle deler av kommunen. Servicesenteret - Satsingsområder 2014 God og effektiv drift av publikumsmottak og sentralbord. Ombyggingen som skjedde i 2013 gjør at vi i enda større grad er fleksible i forhold til å bemanne optimalt på de forskjellige arbeidsoppgavene, og vi fortsetter med å finne den mest effektive måten å jobbe på. Publikumsmottaket har i snitt 450 henvendelser pr. uke. Sentralbordet mottar i snitt 3400 telefoner pr. uke. Effektiv drift av øvrige oppgaver tillagt servicesenteret, herunder Infoland, egenerklæringer, annonsering, publikumsmottak for bostøtte og startlån, transporttjeneste mm. Fortsatt fokus på å være en pådriver i arbeidet med å løfte service i Arendal kommune. Dette ved å etablere en intern serviceskole for ansatte som har publikumskontakt. Serviceskolen vil kunne iverksettes fra annet halvår i

9 Forbedring og bruk av kommunens ansatt- og innbyggerportal som et supplement til henvendelser i skranke og telefon. Ansatt- og innbyggerportalen skal være kommunens døgnåpne servicesenter. Større ansvar for innholdet på digitale plattformer og informasjonsformidling av aktueltsaker på innbygger- og ansattportal. Ved hjelp av nytt publikumsmottak skal Servicesenteret i enda større grad bidra til at kunden selv finn det de trenger. Være en mulig læringsarena i bibliotekets prosjekt for å styrke digital kompetanse på offentlige tjenester i form av personlig nett-trenerkurs. Politisk sekretariat - Satsingsområder 2014 God effektivitet og kvalitet i arbeidet med å tilrettelegge for gjennomføring av politiske møter og prosesser, samt dokumentasjon og støtte knyttet til dette. Arbeidet gjøres i samsvar med krav i lov- og regelverk. Administrativ støtte til politisk ledelse. Fortsatt fokus på forenkling av egne arbeidsprosesser og rutiner. Ta initiativ til en bedre og mer robust prosjektorganisering av valgarbeidet. Ha fokus på god dialog mellom politisk og administrativ ledelse knyttet til arbeidsoppgaver og ressurssituasjonen. I påvente av ny organisasjons- og bemanningsplan for rådhuset holdes et vikariat i politisk sekretariat ubesatt fom. januar 2014, noe som innebærer flere oppgaver på hver enkelt ansatt. Saksbehandling av skjenkebevillinger - Satsingsområder 2014 Effektiv og god saksbehandling. Fortsette ordning med at Servicesenteret supplerer saksbehandler knyttet til saksbehandlignen. Dette for å redusere tjenestens sårbarhet. God kommunikasjon og dialog med bransjen, politiet og andre samarbeidspartnere. Dialog og samarbeid med andre kommuner på Agder. 9

10 03 Infrastruktur og geodata Enhetsleder: Ole Andreas Hopstock Bystyrets vedtatte budsjettramme Enhetens ramme i driftsbudsjettet er fordelt etter erfaring av behov fra tidligere år mellom enhetens forskjellige ansvar. Rammen er imidlertid så stram at driften av kommunale veier går på sparebluss og snautt nok det. For å klare inntektskravet i parkeringen er det også i år benyttet deler av rammen til å oppretteholde driften. Dette medfører en ytterligere reduksjon av driftsmidler på veisektoren. Inntektsbudsjettet fra kart og opping beholdes som tidligere år. Ansvaret har hatt et overskudd i forhold til budsjett de foregående årene. Men inntektene er noe usikre pga usikkerheten i boligmarkedet. Tilleggsoppgaver som opping av attestsaker vil kun bli gjennomført dersom det blir frigjort kapasitet. Driften av vann, avløp og renovasjon er imidlertid lagt på et nivå for at disse tjenestene skal kunne gjennomføres på et for innbyggerne tilfredsstillende nivå. Det er planlagt å gjennomføre utviklingen av GIS-verktøyene våre i tråd med avklart satsing. Investeringene på VA-sektoren gjennomføres etter ut fra prioritereinger der det er fokus på rehabilitering av gammelt ledningsnett, forsterkning av hovedledningsnettet, tiltak for å oppnå bedre renseresultat på avløp og forsterkninger for å imøtekomme kommuneplanens utbyggings. Investeringen på veisektoren tilfredsstiller ikke på langt nær de behovene som er til stede. Det er benyttet midler til opprusting av dekker, sikringstiltak og noe utstyr. Men det er ikke midler til forsterkning og utbedring av konstruksjoner på veinettet. Som effektiviseringstiltak iverksettes i år scanning av oppingsarkivet slik at dette kommer i digital form. Det er også igangsatt et flåtestyringssystem der settingen er å kunne gi trafikkanter og publikum bedre informasjon om blant annet pågående brøyting og strøing samt oppfølging og optimalisering av disse tjenestene og arbeider som renhold, kantrensk og grøfterensk. Enheten har pr tilnærmet samme antall årsverk (103,5) som i Men det er spilt inn behov for økt bemanning på prosjektering og kontroll på VA-sektoren. Stillingene er lagt inn i vedtatt budsjett. Enhetens tjenesteproduksjon er spesielt sårbar innenfor veisektoren. Jeg vil betegne situasjonen som kritisk etter mange år der ikke budsjettet harmonerer med oppgavene. En normal vinter (ca 2-2,5 meter snø) vil tappe driftsbudsjettet for så mye midler at sommerdriften på nytt må reduseres til kun renhold og noe kantklipp. Dette er spesielt kritisk i forhold til overvannshåndtering fra og langs veier, fare for flom og utrasinger, drift av dekker, murer og gjerder samt andre tiltak som ivaretar trafikksikkerheten. Likeledes er midlene som er avsatt til drift av veilys så små, at vi må påregne at ødelagte armaturer og andre veilyskomponenter ikke kan skiftes ut i den grad behovet tilsier. Lampepunktene blir mørke. Det er ikke på langt nær mulig å tilfredsstille de forventninger som innbyggerne har til kommunens veidrift. Svært mye tid for medarbeiderne går med til å besvare kritikk av manglende veivedlikehold og manglende veilys. Tall i 1000 kr Budsjett 2014 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Mål regnskap/budsjett Sum utgifter x Sum inntekter x Netto driftsramme enheten <3% Økonomiske rammer 10

11 Enhetens oppfølging av kommunplan/handlingsprogram/ bystyrets budsjettvedtak Enheten har ansvar for drift av kommunens veier, veilys, vannforsyning, avløpsanlegg og driften av kommunale parkeringsanlegg samt utbygging av kommunalteknisk infrastruktur og forvaltning av kommunens VAR-reglementer og kommunale gebyrer. Enheten er kommunens forurensingsmyndighet. Fagområdene GIS, geodata og oppingomfatter tjenester som kartproduksjon, tilrettelegge for geografisk informasjon elektronisk, seksjonering og opping av eiendommer samt forvaltning av eiendomsskattgrunnlaget. Strategisk kart for kommunalteknikk og geodata: VISJON: Vi leverer tekniske tjenester av høy kvalitet til kommunens innbyggere BRUKERE Brukere skal ha en opplevelse av teknisk tjenester av høy kvalitet Godt vann Trygge veier God kvalitet på sjø, vassdrag og miljø Oppdatert kartverk PROSESSER Gode rutiner på internkontroll, plan- og utbyggingsprosesser Fokus på HMS og miljø Anskaffelser og kontrakter Prosjektledelse og oppfølging Fra kommuneplan til handlingsplan MEDARBEIDERE Aksepterende og inkluderende arbeidsmiljø, fremtidsrettet kompetanseutvikling Sett og hørt Medvirkning Høyt nærvær Tilfreds med egen arbeidsplass Faglig utvikling og kompetanseheving ØKONOMI God økonomistyring Balanse mellom budsjett og regnskap Gode fakturerings- og regnskapsrutiner Korrekte gebyr Felles satsingsområder i 2014 er: 1. Prosjektledelse med fokus på prosjektering og utbygging av kommunalteknisk infrastruktur. 2. Kvalitetssikring av innkjøpsrutiner. Arbeidslagenes satsingsområder: AK 60 VAR Forvaltning Arbeidslaget har ansvar for forvaltning av kommunens ansvar ihht forurensingsloven og lov og forskrifter vedr vann, avløp og renovasjon: Oppfølging og kontroll av separate avløpsanlegg. Utarbeide ny forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll/tilsyn etter forurensningsregelverket Pålegg om installasjon av inntil 500 vannere til nye eiendommer Revidering av rutiner, priser og den øvre grensen for pålegg om tilkobling offentlig avløp Vanndirektivet oppfølging av arbeidet Prosjekt olje- og fettutskillere; registrering av aktuelle virksomheter Forbedre tjenesten for avlesning av vanner på internett, samt sms og QR-kode, samt rutiner for avlesing og registrering i vannermodulen. Gjennomgang av renovasjonsabonnement i forhold til antall boenheter Ny kundemodul i Gemini endring i rutiner i kunde/gebyr 11

12 Prosjekt abonnementsgebyr vann og avløp for kombibygg som består av både næring og bolig. AK 62 VA prosjektering og utbygging Det er utarbeidet en tiltaksplan med fremdrift for gjennomføringen av VA-anlegg i Investeringsmidlene er fordelt mellom hovedkategoriene rehabilitering av gammelt ledningsnett, forsterkning av hovedledningsnettet, tiltak for å oppnå bedre renseresultat på avløp og forsterkninger for å imøtekomme kommuneplanens utbyggings. Mange av tiltakene knytter seg til Barbuvassdraget, forsterkning av vannforsyningen for økt sikkerhet og fremtidig utbygging, bygging av biologisk rensetrinn på RA Saulekilen, samt mindre tiltak på Sandvika og sentrumsnære områder. AK 69 GIS/geodata Arbeidslaget har ansvar for utvikling og drift av kommunens GIS og ajourhold av grunnkart, tekniske baser og digitale plandata med tilhørende registre. Følgende utviklingsprosjekter er planlagt gjennomført i 2014: Nytt GIS-innsynsverktøy: Avslutte kravspesifikasjon. Anbudsfase 1. halvår 2014, implementeringsfase 2. halvår 2014, Sluttføre Geovekst prosjekt vektorisering av reguleringsplaner, mars 2014 Utfasing av Mapserver, overføre tjenester til ny ArcGIS Server Videreutvikle ny GIS-innsynløsning: o Integrasjonsløsninger GIS, Matrikkel, Sak/Arkiv o Plandialog o Byggesaksdialog Fokusområde 2014: Bruk av temadata i ROS og beredskap Utvikling av karttjenester for mobile plattformer som nettbrett og smarttelefoner Bruk av 3D må samordnes med plan og byggesak, mangler kompetanse og ressurser Prosjekter videreført/ikke startet opp fra 2013: InfoLand-integrasjon, videreutvikling, automatisering av kartsalg ByggSøk Bygning integrasjon mot kart/sakssystem BraArkiv/foto knyttet til eiendomsarkivene, finne løsning mot BraArkiv AK 70 Kart og opping Arbeidslaget har ansvaret for å gjennomføre oppgaver etter matrikkel- og eierseksjonsloven: Oppingsforretning, matrikkelbrev Adressering Seksjonering/reseksjonering Matrikkelføring (eiendommer, bygninger, adresser, eierseksjoner, kommunale pålegg) Mål: Gjennomføre oppingsforretninger i hht. God landerskikk (Matrikkelloven 33). Gjennomføre oppgaver innenfor de tidsfrister som loven setter (unngå redusert gebyr). Unngå en økning i restanser. Tilleggsoppgaver Skanning av oppingsarkivet, effektiviseringforberedelser som kan gjøres i egen regi. Mål: Utlysing av skanningsjobben (Doffin) i løpet av året. Gjennomføre scanning i Gjennomføre oppingforretning/ferdigstilling av attestsaker. Mål: Utarbeide et opplegg for gjennomføring av disse sakene. Fortsette å utarbeide et eget kartlag med servitutter til bruk i kartinnsynsverktøyet. 12

13 Mål: Utarbeide gode rutiner for registrering av nye servitutter, legge inn eldre servitutter etter hvert som vi kommer over dem. Tilleggsoppgavene vil bli gjennomført parallelt med ordinære oppingsforetninger. Nye oppingsforretninger vil ha prioritet. AK 72 Eiendomsskatt Eiendomsskattekontorett har ansvar for forvaltning av eiendomsskattarbeidet, jfr. eiendomsskatteloven og Arendal kommunes eiendomsskattevedtekter: Det daglige eiendomsskattearbeidet, årshjulet, må følges opp. I 1. halvdel av 2014 må Vedlikeholdstaksering -arbeidet lyses ut på nytt (4-års-perioden er snart slutt). Velge nytt takstfirma senest 1. sept Målet er å være à jour med taksering av de Matrikkelendringer som er skjedd siden forrige takseringsrunde. Dette et oppnås hvert år så langt det er praktisk mulig. AK 81 Vei drift Arbeidslaget har ansvar for drift av det kommunale veinettet inkl veilys. Drift av det kommunale veinettet Utvikle forbedrede driftsrutiner ved bruk av flåtestyring til regelmessige, gjentagende og ressurskrevende oppgaver. Igangsette nødvendig sommerdrift mars/april. Sentrumsrenhold har 1. prioritet. Reparasjon av vinterskader, vårfeiing og kantklipp prioriteres deretter. Omfanget av oppgavene vil bli vurdert etter at utgiftene til vinterdriften er avklart. Nedklassifisering av veier og lys kr på vei og kr på veilys. Forbedre KS / HMS system, ROS og beredskap. Drift av veilys Gjennnomføre overtakelse av eierskapet til veilysanlegg fra AE-nett. Utarbeide bedre driftsrutiner for vei- og gatelys i samarbeid med entreprenør. Investeringstiltak Foreta reasfaltering og nødvendige sikringsarbeider (murer og fjellskjæringer) Sluttføre arbeidet med veinavnskiltingen i forbindelse med massivadressering på det kommunale veinettet. Gjennomføre utbedringsarbeidene på Haugenesveien Innkjøp av brøyteutstyr Oppgradere veilys med å bytte ut armaturer med kvikksølvpærer Planleggingsoppgaver Utarbeide ny veinorm i samarbeid med planavdelingen AK 82 Vann drift Arbeidslaget har ansvar for driften av kommunens vannforsyning. Hovedet er et konstant fokus på oppgaver som sikrer vannforsyningen til kommunens innbygger, næringsliv og institusjoner. For øvrig prioriteres følgende i 2014: Fullføre ROS-analyse av Rore nedbørsfelt. Fullføre Hovedplan for vannforsyning et av driften av vannverket i 2012 vises i tabellen under. Kommunen har ikke en tilfredsstillende alternativ vannforsyning. For å bøte på dette planlegges det å sikre dagens forsyning gjennom nye hovedledninger. Ledningsnettets funksjon er i stadig forbedring gjennom kontinuerlig arbeid ned rehabilitering av nettet. 13

14 Hygienisk betryggende vann Bruksmessig vannkvalitet 2012 Leveringsstabilitet Alternativ vannforsyning Ledningsnettets funksjon God God God Dårlig Mangelfull AK 83 Avløp drift Arbeidslaget har ansvar for driften av avløpsanleggene, herunder RA Saulekilen og RA Narestø. Ut over de ordinære driftsoppgavene knyttet til ledningsnettet med pumpestasjoner og renseanleggene prioriteres følgende: Ny beredskapsplan for avløpsdriften vil bli avsluttet våren Bygging av nytt biologisk renseanlegg på Saulekilen vil bli igangsatt i løpet av året. Detaljprosjektering avsluttes tidlig vår Dette vil også omfatte slambehandlingen ved renseanlegget, som må bygges om. Det vil bli satt i verk planlegging av tiltak for å redusere faren for skader via kommunalt ledningsnett som følge av økt nedbørsintensitet. Ny Hovedplan Avløp blir ferdigstilt. et av driften av avløpsanleggene i 2012 vises i tabellen under. Tiltak for å forbedre resultatene overtredelse av gjeldende rensekrav og tilknytning godkjente rensekrav er iverksatt gjennom ombyggingene på RA Saulekilen. Videre vil utslipp fra overløp på nettet bli redusert gjennom fortløpende rehabiliteringsarbeid på ledningsnettet. Overtredelse av gjeldende rensekrav Tilknytning godkjente utslipp 2012 Kvalitet og bruk av slam Utslipp fra overløp på nettet Ledningsnettets funksjon Mangelfull Dårlig God Dårlig God AK 84 Maskiner og anlegg Kommunens egen maskinpark er tilpasset de oppgavene enheten gjennomfører i egenregi. Nyanskaffelser og utskiftinger gjennomføres i tråd med vedtatt investeringsramme. Videreføre arbeidet med fornying av bil / maskinparken, i 2014 er planen utskifting av en mindre lastebil, budsjettramme kr Driftsstasjon og verksted Fullføre sertifisering som miljøfyrtårn bedrift innen juni Vedlikehold på bilpark som eies Arendal kommune. Ca 200 enheter med tunge og lette kjøretøy, herunder kjøretøy disponert av Arendal Eiendom, Transporttjenesten og ØABV. Forbedre rutiner vedr. bestilling av verkstedtjenester. Ferdigstille arbeid med tilbygg og lager verksted Solborg, arbeid er påbegynt forutsatt ferdig pr 1. april. Enhetens anleggsvirksomhet omfatter i det vesentligste mindre rehabiliteringsarbeider på ledningsnettet, rehabiliteringsoppgaver med stor usikkerhet og risiko samt utbedring av lekkasjer. Dessuten er eget anleggsmateriell et vesentlig tilskudd til kommunens beredskap. Mannskapsstyrken og maskinparken utfører også en rekke opgaver i tilknytning til veidriften. AK 86 Parkering AK 86 Parkering har ansvar for å håndheve parkering i hele kommunen i henhold til Vegtrafikkloven med forskrifter og drive de kommunale parkeringsanleggene. Virksomheten er engasjert til å drive Pollen p-hus og P-hus Vest i tillegg til Torvet p-hus. Virksomheten har kompetanse til å være en ressurs i forhold til planlegging for varelevering og framkommelighet. Investeringer Parkeringsautomater på gateplan med mulighet for kortbetaling oppgraderes i

15 HMS- førstehjelpskurs er planlagt til 11/3-14 Planlegging utskiftingsplan for parkeringsautomater revidere driftsavtalen med SSA vedr. parkerings på sykehusets område utrede mulig drift av Citygården p-hus Nærvær og HMS-arbeid Enheten har gjennom en årrekke hatt et høyt nærvær. Økningen i langtidsfravær i 2013 skyldes i sin helhet avklarte sykdomsforhold. Enhetens HMS- 1. Sikkerhet for egne medarbeidere, ingen arbeidsrelaterte skader 2. Fokus på egen og andres sikkerhet a) Vår egen HMS-håndbok med rutinebeskrivelser b) Oppdatert stoffkartotek og kunnskap om farlige stoffer c) Gode skiltplaner for arbeid på offentlig vei og oppfølging av disse 3. Det er spesielt fokus på godt HMS-arbeid i tilknytning til egne ansatte som utfører arbeid med høyere risiko for skader. Vernerunder utføres jevnlig på disse stedene. 4. Medarbeider Nærvær Aksepterende og inkluderende og arbeidsliv Fravær korttid (%) 2,0 1,6 Fravær langtid (%) 3,2 4,16 Kommunens Enhetens Nærvær (%) 94,7 94, Medarbeidertilfredshet (egen arbeidsplass) Ikke t Ikke t 4,7 5,0 15

16 04 Helse barn og unge Enhetsleder: Aslaug Hustadnes Bystyrets vedtatte budsjettramme Helse barn og unge består av følgende tjenester som alle er lokalisert ved Arendal helsestasjon, i Arenasenteret i 3. etg.: Jordmortjenesten, Helsestasjonstjenesten 0-6 år, Barne- og familieteamet, Skolehelsetjenesten, 6-16 år, Helsestasjon for ungdom, Helsesøstertjenesten i videregående skoler, Smittevern og vaksinasjonskontoret og Merkantilgruppen. Enheten har totalt 28,36 årsverk fordelt på 34 ansatte. Siste året er det flere av helsesøstrene som har øket sin stilling til 100% i forbindelse med ledige faste stillingsprosenter. Det er derfor reduksjon i antall ansatte. 5 av kommunens fastleger jobber en dag hver per uke på helsestasjonen. I tillegg har vi 3 turnusleger som skifter hver 6. mnd. Det er også 3 barnefysioterapeuter ved helsestasjonen, de er på helsestasjonen 3 dager i uka, en dag på hver.totalt er det 45 medarbeidere ved Arendal helsestasjonen. Våre tjenester er rettet mot Arendals gravide, mot barn, ungdom og deres familier. Tjenestene som tilbys er lavterskeltilbud, dvs. at brukerne kan selv ta kontakt. Vi har fokus på helsefremming, primærforebyggging og mestring på det fysiske, psykiske og sosiale plan. På en vanlig dag kommer det innom 150 til 200 små og store besøkende på helsestasjonen. Det er daglig mellom telefonhenvendelser. De fleste av tjenestene er lovpålagte, og det er nasjonale retningslinjer og foreskrifter som legger føringer for tilbudene som gis. Å gi barn og unge en god og trygg oppvekst med rom for vekst og utvikling er viktig. Barn skal ha det bra fordi de er barn. Også for samfunnet er det svært viktig at barn og unge har gode oppvekstforhold. Vi vet at oppveksten kan påvirke den enkeltes fremtid og deltagelse i samfunnslivet. Den enkeltes mulighet for å etablere sosiale relasjoner, etablere familie, være i arbeid, få en egnet bolig og ha god helse er ikke løsrevet fra den oppveksten den enkelte har hatt. Oppvekstrapporten 2013 / Bufdir. Tall i 1000 kr Budsjett 2014 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Mål regnskap/budsjett Sum utgifter x Sum inntekter x Netto driftsramme enheten x Økningen i budsjett 2014 sammenlignet med 2013 skyldes at husleie fremover vil bli belastet enheten. Tidligere ble husleie belastet rådmannens budsjett. Det er ingen økning i antall årsverk i enheten. Enhetens oppfølging av kommuneplan/handlingsprogram/ bystyrets budsjettvedtak Del fra kommuneplan : Videreutvikle Arendalsmodellen. Ha synlige og lett tilgjengelige tjenester for å gi barn og ungdom hjelp på er tidligst mulig tidspunkt. Samarbeide innenfor det enkelte oppvekstområde mellom ansatte i barnehage, skole, barnevern, PPT, helsestasjon og skolehelsetjeneste, oppvekstmedarbeidere og fritidsmedarbeidere for å utfylle hverandres kompetanse og skape et helhetlig tilbud i nærmiljøet.standardisere rutinene innen det 16

17 tverrfaglige samarbeidet i Arenddalmodellen. Legge til grunn en forpliktelse overfor barn og ungdom for å sikre at deres behov blir ivaretatt. Alle som jobber med barn og ungdom må reagere gjennom bekymringsmeldinger dersom en mener at dette ikke er tilfelle. Helse barn og unges visjon: Vi jobber for fremtiden! Hoved: Bedre levekår for barn og unge i Arendal. Vi gir tidlig hjelp til barn, ungdom og deres familier med fokus på mestring. Vi har tjenester som er lett tilgjengelige for brukerne. Vi har et tverrfaglig miljø med høyt kvalifisert personale. Vi bidrar med vår fagkompetanse i kommunens tverrfaglige samarbeid. Vi har ansvar for Oppvekst team for barn 0 6 år. Helse barn og unges prosjekter i 2014 Modellkommuneprosjektet avsluttes ved utgangen av Ressursperm for tverrfaglig samarbeid er utarbeidet av prosjektgruppen og implementeres for ansatte som jobber med barn 0-6 år. Tidlig innsats for en god start" Fylkesmannens prosjekt for Arendal og Åmli videreføres. Trygg hjelper for barn og unge. Kompetansehevingsprogram for ansatte i Helse barn og unge, Barnevernenheten og PPT. Styrking av relasjonskompetanse og samtaler med barn med fokus på familievold og traumer. Kompetansehevingsprogrammet er utarbeidet av RVTS Sør (Region Senter for Vold og Traumatisk Stress) på bestilling fra Arendal kommune, v/leder PPT, HBU og BV. Programmet vil gå til høsten Liv og røre - aktivitetstilbud til overvektige 3. klassinger med kurskvelder for foreldrene. Satsingsområder for de ulike tjenester i 2014 Jordmortjenesten Skal gi tilbud og god svangerskapsomsorg til kommunens gravide og det ufødte barnet. Gi ekstra oppfølging til unge gravide og være oppmerksom på deres levekår. Være oppmerksom på om den gravide utsettes for vold. Følge opp gravide rusmisbrukere i nært samarbeid med fastleger, 2. linje tjenesten. Delta i Oppvekst-team for tverrfaglig oppfølging sammen med gravide med sammensatte utfordringer. Helsestasjonstjenesten 0 6 år Tilby hjemmebesøk av helsesøster til kommunens familier med nyfødte barn. Identifisere barn og familier som trenger tidlig hjelp. Fokus på primærforebygging og mestring. Tilby barna helsekontroller og vaksinasjoner etter nasjonale retningslinjer. Bli godkjent Ammekyndig helsestasjon i Fortsette arbeidet med kvalitetsutvikling og lik praksis i helsestasjonstjenesten samt forbedre journalføringen. Organisere Oppvekst team møter ved Oppvekst team koordinator. Helsesøster deltar sammen med familien i møtene. Skolehelsetjenesten trinn Oppdage psykiske vansker og psykiske lidelser hos barn og ungdom. Være oppmerksom på og være tilstede for barn og ungdom som utsettes for vold og seksuelle overgrep. Delta i Oppvekst-team og skolens tverrfaglige samarbeid. Følge nasjonal veileder og retningslinjer for helsekontroller og vaksinasjon av elevene. 17

18 Fokus på mestring hos barna og foreldrene. Barne- og familieteamet Tverrfaglig psykisk helsetjeneste for barn, ungdom, deres familier og nettverk. Lavterskeltilbud med fokus på tidlig hjelp til dem som strever, før problemene blir store. Tilby samtaler, grupper og veiledning til samarbeidspartnere. Delta i oppvekst-team møter 0 6 år. Holde kurs og foreldreveiledning for familier i kommunen. Helsestasjon for ungdom Fortsetter i 2014 med åpningstid uten timebestilling en dag og en ettermiddag per uke. Bemannet med helsesøster, lege, jordmor og sosionom/ familieterapeut. Forebygge uønskede svangerskap og seksuelt overførbare sykdommer. Være oppmerksom på ungdom som sliter psykisk, ungdom som utsettes for vold og unge med rusproblemer. Fortsette med gratis prevensjon til jenter som ikke kan betale selv. Finansieres via prosjektmidler fra Fylkesmannen. Helsetjenesten i videregående skoler Gi ungdom som sliter psykisk veiledning og hjelp. Ved behov henvise videre i hjelpeapparatet. Forebygge uønska svangerskap og seksuelt overførbare sykdommer. Delta i tverrfaglig samarbeid rundt elever som sliter / drop- out. Forebygge bruk av tobakk og ulike rusmidler. Selvmordsforebyggende team Helsesøster tilbyr hjemmebesøk til personer som har vært innlagt sykehuset i Arendal på grunn av selvmordsforsøk. Forhindre selvmord og reinnleggelse etter innleggelse i sykehus. Tilbyr støtte og hjelp for brukere og pårørende inntil ett år etter innleggelsen. Koordinerer hvis nødvendig kontakt med fastlege, politi, Nav og psykisk helsetjeneste. Videreformidler henvendelser til fastleger i andre kommuner hvis det mottas melding på personer bosatt i nabokommunene. Smittevern og vaksinasjonskontoret Finne eventuell tuberkuløs smitte gjennom pålagte kontroller, med etterfølgende oppfølging. Samarbeide med kommunens smittevernoverlege. Tilby reisevaksinasjoner og hygienerådgivning til barn, ungdom og familier. Tilby flåttvaksine og influensavaksine til kommunens innbyggere. Medarbeider Aksepterende og inkluderende og arbeidsliv Fravær korttid (%) 0,97 Fravær langtid (%) 5,77 Kommunens Enhetens Nærvær (%) 93, Medarbeidertilfredshet (egen arbeidsplass) HMS- 1 HMS- 2 Ikke t Se tiltak under Se tiltak under Det meldes om god trivsel blant medarbeiderne i Helse barn og unge. 18

19 Vi jobber for et godt psykososialt arbeidsmiljø hvor et er at alle ansatte opplever trygghet, trivsel og arbeidsglede. Nærværet er godt sammenlignet med kommunens. Sykefraværet i enheten er ikke arbeidsrelatert. Sykmeldte følges opp av enhetsleder. Vi har nå hatt ett år under samme tak. Seks ulike grupper ble samlokalisert ved Arendal helsestasjon i januar Det tverrfaglige samarbeidet mellom gruppene har utviklet seg godt i løpet av året. Det skal vi jobbe videre med i Det er kort vei til samarbeidspartnere og i forbindelse med Oppvekstteammøter kommer mange ulike faggrupper til helsestasjonen for å møte foreldrene. Enheten viderefører følgende HMS- tiltak Enhetens HMS utvalg holder 4 6 møter per.år. Enhetens verneombud er med. HMS utvalget behandler eventuelle avviksmeldinger og rapporterer til AMU. God og systematisk oppfølging av sykmeldte. Gode tiltak for arbeidsmiljøet prioriteres, vinterfest, påskelunsj, sommeravslutning og julelunsj! Månedens arbeidsglede plakat videreføres i Enhetsleder gjennomfører medarbeidersamtale med alle ansatte i løpet av året. Det avholdes enhetsmøter for alle ansatte en gang per mnd. Innholdet varierer mellom medarbeiderperspektiv og faglig fokus. Tilrettelegging av arbeidsplasser og oppgaver ved spesielle behov. Enhetssamling med overnatting for alle ansatte. Samlingen ledes av enhetsleder. Sammen bidra til fortsatt stolthet over egen arbeidsplass! 19

20 05 Barnevern Enhetsleder: Knut Hagen Bystyrets vedtatte budsjettramme Enhetens tjenestetilbud i 2014 Enhet barnevern består av barneverntjenesten, oppvekstmedarbeiderne, ungdomsteamet og avdeling for enslige mindreårige flyktninger. Barneverntjenesten er en lovpålagt tjeneste som i stor grad styres av pågangen av meldinger, undersøkelser og tiltak.i tillegg påvirkes budsjettene i betydelig grad av statlige refusjonsordninger. Begge disse forholdene har i de senere år medført et forsterket økonomisk press på kommunen. Ved inngangen til 2014 er kapasitetsproblemene i barnverntjenesten verre enn noen gang. Bemanningen i barneverntjenesten er på 29,5 årsverk fagstillinger. Bystyret har gjennom budsjettet for 2014 i noen grad tatt høyde for dette og barneverntjenesten har som en følge av bystyrets vedtak kunnet utlyse to 100% stillinger, en psykolog og en saksbehandler. Fylkesmannen har informert om at den statlige styrkingen av den kommunale barneverntjenesten vil bli videreført i Det er derfor tatt skritt for å søke om ytterligere 2 stillinger finansiert av statlige midler. Den styrkingen som nå skjer i barneverntjenesten må i hovedsak brukes til å korte ned på køene av saker som venter på å bli undersøkt. Barneverntjeneten må i tillegg ha fokus på mer effektive arbeidsformer som ivaretar minstekravene til kvalitet. Den nåværende situasjonen med for mange saker pr. saksbehandler vil medføre fortsatt kapasitetsproblemer, noe som igjen vil kunne gi avvik i forhold til lovkravene i barnevernloven og avvik i forhold til ene for styringsindikatorene, både på personal- og brukerperspektivet. Oppvekstmedarbeiderne har gjennom det siste året endret sin viktigste gruppe til å være barn som har vedtak etter barnevernloven. Det vil i 2014 bli satt et ytterligere trykk på denne utviklingen. Dette vil føre til at utgiftene til private tiltak i barneverntjenesten vil begrenses. Ungdomsteamet vil fortsatt ha ansvaret for oppfølging av ungdomskontraktene i samarbeid med politiet. Teamet vil videre samarbeide med andre tjenesteytere slik at våre ungdommer får riktig hjelp og støtte på veien mot utdanning, jobb og personlig utvikling. Ungdomsteamet vil være ressurspersoner for å etablere og drive cannabisavvenningskurs som tilbud i Arendal. Gjennom bystyrets budsjettvedtak har 100% stillingen i LOS-prosjektet blitt gjort fast fra Stillingen vil inngå i ungdomsteamet. Når det gjelder enslige mindreårige flyktninger vil inntektene fra Staten bli vesentlig mindre i 2014, blant annet fordi 27 ungdommer har sitt siste år med integreringstilskudd. Dette utgjør kr per ungdom. 14 ungdommer fyller 21 år i 2014 hvilket betyr at kommunen ikke lenger får enslig mindreårig tilskudd på kr pr. ungdom. Fra var det en kraftig justering av bemanning i tjenesten enslige mindreårige flyktninger, en bemanning som videreføres inn i Bemanningen framover vil avhenge av tilstrømning av nye ungdommer. Så langt har Arendal kommune en avtale med IMDI om mottak av seks ungdommer pr. år. Tilstrømningen av ungdom til Norge påvirker antall ungdommer vi blir forespurt om å bosette. Tall i 1000 kr Budsjett 2014 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Mål regnskap/budsjett Sum utgifter Balanse Sum inntekter Balanse Netto driftsramme enheten

Virksomhetsplan 2013 enhetene Arendal kommune 2013

Virksomhetsplan 2013 enhetene Arendal kommune 2013 01 Administrasjonsenheten... 4 02 Informasjon og service... 7 03 Enheten kommunalteknikk og geodata... 10 04 Enheten Helse barn og unge... 15 05 Barnevern... 19 06 Kulturenheten... 24 08 Organisasjon og

Detaljer

Årsrapport 2013. «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn»

Årsrapport 2013. «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn» Årsrapport 2013 «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn» 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten - Enhetens navn - Enhetsleder - Følgende tjenestesteder inngår i enheten - Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Sist revidert: 1. nov RISØR KOMMUNE

VIRKSOMHETSPLAN Sist revidert: 1. nov RISØR KOMMUNE VIRKSOMHETSPLAN 2011 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 1. nov. 2010 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Enhetens ansvarsområde og organisering...

Detaljer

ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER

ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2015 ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER Versjon 1.1 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Enhet for støttefunksjoner 2015 side 2

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret 09.09.14 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

Enhet for Støttefunksjoner

Enhet for Støttefunksjoner VIRKSOMHETSPLAN 2012 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 8. feb. 2012 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Ansvarsområde og organisering...

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG.

FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG. FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG. Bakgrunn: Gjennom det interkommunale samarbeidet som er oppretta

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

Årsrapport 2014. Nav Inderøy

Årsrapport 2014. Nav Inderøy Årsrapport 2014 Nav Inderøy 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Elin Andersen Følgende tjenestesteder inngår i enheten Nav Inderøy Antall

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15.

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. SLT HANDLINGSPLAN Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. 1. BAKGRUNN Visjon: Det er godt å vokse opp i Gjesdal. Barn og unge er satsingsområde i kommuneplanperioden 2011 2021. Den helhetlige oppvekstplanen

Detaljer

Årsrapport Plan, byggesak, oppmåling

Årsrapport Plan, byggesak, oppmåling Årsrapport 2014 Plan, byggesak, oppmåling 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Plan byggesak oppmåling Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

Harstad kommune Dok.id.: V Side: Målekart. 1.1 Felles målekart for alle enheter

Harstad kommune Dok.id.: V Side: Målekart. 1.1 Felles målekart for alle enheter Harstad kommune Dok.id.: V.10-20 Side: 1 1. Målekart 1.1 Felles målekart for alle enheter Felles målekart utrykker resultatmål (hva skal oppnås), suksessfaktorer (hva må vi lykkes med) og indikatorer (hva

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret 08.09.15 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Barnehage Bodil Myhr

Detaljer

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 31. 03.07 Verdal, 25.04 2007. 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 4

Detaljer

Videreutvikling av Lavterskel- og forebyggende tjenester i Senter for oppvekst. Oppvekst- og utdanningskomiteen 14.november 2017

Videreutvikling av Lavterskel- og forebyggende tjenester i Senter for oppvekst. Oppvekst- og utdanningskomiteen 14.november 2017 Videreutvikling av Lavterskel- og forebyggende tjenester i Senter for oppvekst Oppvekst- og utdanningskomiteen 14.november 2017 Status Skolehelsetjenesten Høy etterspørsel etter våre tjenester Vekst i

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

NKRF fagkonferanse Arendal 2009

NKRF fagkonferanse Arendal 2009 NKRF fagkonferanse Arendal 2009 Hvordan håndtere risiko i endringsprosesser v/ Harald Danielsen, rådmann i Arendal Tre store skritt.og mange små Første store skritt ble tatt i 2000 Andre store skritt i

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008.

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008. Saksfremlegg Saksnr.: 09/1408-1 Arkiv: 410 G13 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ØKT RESSURS TIL HELSESØSTERTJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Virksomhetsplan Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold RISØR KOMMUNE

Virksomhetsplan Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold RISØR KOMMUNE RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2013 Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Økt bosetting og livskvalitet gjennom forebygging, bevaring, vekst og utvikling. Virksomhetsplan 2013 side 2 INNHOLD 1)

Detaljer

Saksbehandler: Aslaug Irene Skjold Arkiv: G11 Arkivsaksnr.: 12/1725. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg

Saksbehandler: Aslaug Irene Skjold Arkiv: G11 Arkivsaksnr.: 12/1725. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aslaug Irene Skjold Arkiv: G11 Arkivsaksnr.: 12/1725 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 07.06.2017 HELSESTASJON FOR UNGDOM Helse og omsorgssjefens forslag til vedtak:

Detaljer

Enhetenes årsberetninger 2013 Arendal kommune 2014

Enhetenes årsberetninger 2013 Arendal kommune 2014 Enhetenes årsberetninger Arendal kommune 2014 INNHOLD: 01 Administrasjonsenheten... 3 02 Informasjon og service... 7 03 Kommunalteknikk og geodata... 10 04 Helse barn og unge... 16 05 Barnevern... 20 06

Detaljer

Handlingsplan bedriftshelsetjenesten 2015 Arendal kommune Agder Arbeidsmiljø

Handlingsplan bedriftshelsetjenesten 2015 Arendal kommune Agder Arbeidsmiljø Handlingsplan bedriftshelsetjenesten 2015 Arendal kommune Agder Arbeidsmiljø HANDLINGSPLAN Handlingsplanen utarbeides i tråd med Arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter. Agder Arbeidsmiljø skal ha

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER

ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2016 ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER Versjon 12.11.15 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Enhet for støttefunksjoner 2016 side

Detaljer

Prosjektplan. Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år. Januar januar Vedtatt av styringsgruppa..

Prosjektplan. Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år. Januar januar Vedtatt av styringsgruppa.. Prosjektplan Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år Januar 2017- januar 2018 Vedtatt av styringsgruppa.. 1 Innhold Bakgrunn... 3 Prosjektmål... 3 Målgruppe... 4 Prosjektorganisering...

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/1412-1 Arkiv: G01 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ETABLERING AV FAMILIENS HUS

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/1412-1 Arkiv: G01 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ETABLERING AV FAMILIENS HUS Saksfremlegg Saksnr.: 09/1412-1 Arkiv: G01 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ETABLERING AV FAMILIENS HUS Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Formannskapet Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid

1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid Vedlegg 1 Hovedinnsatsområder tiltaksplan med ansvarsfordeling 1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid 2. Utvikle tjenestene slik at de oppleves som fleksible, tilgjengelige

Detaljer

Administrasjon / økonomi / utvikling

Administrasjon / økonomi / utvikling Administrasjon / økonomi / utvikling Rådmannens internkontroll i Bodø kommune Internkontroll og beredskap i forhold til IKT-systemer i Bodø kommune Planlegging, styring og organisering av investeringsprosjekter

Detaljer

LEDERAVTALE OG RESULTATAVTALE MELØY KOMMUNE SEKSJON UNDERVISNING Skoleåret 2013/14

LEDERAVTALE OG RESULTATAVTALE MELØY KOMMUNE SEKSJON UNDERVISNING Skoleåret 2013/14 LEDERAVTALE OG RESULTATAVTALE MELØY KOMMUNE SEKSJON UNDERVISNING Skoleåret 2013/14 Enhet: Enhetsleder: Seksjonsleder: Meløy voksenopplæringssenter Rektor Line Maruhn Elfrid Boine Ørnes, dato: 180613..

Detaljer

Årsplan 2017 IKT. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan 2017 IKT. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 IKT Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen viser hvilke

Detaljer

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger over 15 år i perioden 2016-2019

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger over 15 år i perioden 2016-2019 Arkiv: F30 Arkivsaksnr: 2016/1030-2 Saksbehandler: Eli Trøan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd Formannskapet Kommunestyret Bosetting av enslige mindreårige flyktninger

Detaljer

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse.

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse. Bedre for barn Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland www.tysver.kommune/helse.no bedre oppvekst for barn For å skape bedre forhold for barn

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal?

12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal? 12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal? Snuoperasjon i Arendal. Hvordan ble medarbeiderne involvert og hva var begrunnelsen for å gjøre en så drastisk omlegging?

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Årsrapport 2013. Plan, byggesak og oppmåling

Årsrapport 2013. Plan, byggesak og oppmåling Årsrapport 2013 Plan, byggesak og oppmåling 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Plan byggesak oppmåling Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i

Detaljer

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring Årsrapport 2013 Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern Årsrapport 2013 Helse, rehabilitering og barnevern 1. Om resultatenheten Helse, rehabilitering og barnevern Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder* Bente Molde Helsestasjon Ann-Mari

Detaljer

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Lokale helsetjenester Psykiatri, rus og somatikk i Bindal og Ytre Namdal SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Samhandlingskoordinator Reidun Gutvik Korssjøen Temadag Tilskudd og innovasjon innen

Detaljer

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl LOKALT MÅLEKART 2011 Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl Kort beskrivelse av virksomhetens tjenesteområde: Virksomheten består av følgende avdelinger: Pedagogisk psykologisk tjeneste

Detaljer

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage Årsrapport 2014 Utøy skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Årsrapport 2013. Nav Inderøy

Årsrapport 2013. Nav Inderøy Årsrapport 2013 Nav Inderøy 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder* Elin Andersen

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Herøy kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann ARENDAL KOMMUNE Eiendom Husbanken Region Sør Serviceboks 626 4809 ARENDAL Dato: 26.03.2010 Vår ref 20) 0/6203-1 Deres ref: Arkivkode: F17/&40 Saksbeh.: Gøril Onarheim Christiansen Tlf: 91 78 63 67 Søknad

Detaljer

Levekår og barnefattigdom. Status og tiltak i Bodø kommune

Levekår og barnefattigdom. Status og tiltak i Bodø kommune Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2015 77061/2015 2014/5618 X06 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 24.11.2015 Bystyret 10.12.2015 Levekår og barnefattigdom.

Detaljer

Helsestasjonen. Hva gjør vi egentlig????

Helsestasjonen. Hva gjør vi egentlig???? Helsestasjonen Hva gjør vi egentlig???? Risør helsestasjon Ansatte på helsestasjonen 5 helsesøstre (2,93 stilling + 0,5 stilling tilknyttet asylmottaket) 1 jordmor (0,5 stilling) 1 sekretær (0,8 stilling)

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN

SLT HANDLINGSPLAN SLT HANDLINGSPLAN 2017-2018 1. INNLEDNING SLT er en Samordningsmodell for Lokale, forebyggende Tiltak mot rus og kriminalitet. Kriminalitetsforebygging handler om å satse systematisk for å unngå kriminalitet

Detaljer

Handlingsplan barnefattigdom 2012

Handlingsplan barnefattigdom 2012 Handlingsplan barnefattigdom 2012 HANDLINGSPLAN BARNEFATTIGDOM 2012 Bakgrunn Eidsberg kommune er en kommune med stor andel av barn som vokser opp i familier med lav inntekt. Dette gjør at barna har en

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

Psykososial beredskap i kommunene

Psykososial beredskap i kommunene 1 Psykososial beredskap i kommunene Konferansen Beredskap i etterpåklokskapens tid 13.-14. mai 2013 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Knut Hermstad Dr.art, fagkoordinator RVTS Midt 2 Hva har vi lært? Psykososial

Detaljer

Rådmann og staber. Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk. Informasjonsavdeling 10,4 årsverk. Personalavdelingen 6 årsverk

Rådmann og staber. Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk. Informasjonsavdeling 10,4 årsverk. Personalavdelingen 6 årsverk Rådmann og staber Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk Informasjonsavdeling 10,4 årsverk Personalavdelingen 6 årsverk 1 Rådmannen og staber Oppgaver Budsjettseminar Rådmannen, Personalavdelingen, Økonomi-

Detaljer

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel:

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 11/135-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN Hjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner og stiller seg bak søknad sendt av

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.04.2010 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.04.2010 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.04.2010 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. 7845 5223 Epost: politisksekretariat@alta.kommune.no

Detaljer

Land barnevernstjeneste. Foreløpig tilsynsrapport (ventes fortsatt) Status for Prosjekt for Land barnevernstjeneste forsvarlige tjenester.

Land barnevernstjeneste. Foreløpig tilsynsrapport (ventes fortsatt) Status for Prosjekt for Land barnevernstjeneste forsvarlige tjenester. Land barnevernstjeneste Foreløpig tilsynsrapport (ventes fortsatt) Status for Prosjekt for Land barnevernstjeneste forsvarlige tjenester. Tilsynsprosessen Startet 11. november. Sluttføres i løpet av høsthalvåret.

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Frogn kommune Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON Ås kommune

PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON Ås kommune PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON 2017 2020 Ås kommune 1 Plan for forvaltningsrevisjon i Ås kommune 2017-2020 Bakgrunn Kommunelovens 77 bestemmer at kontrollutvalget skal påse at det blir

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift Politisk organisering Kommunestyre 41 Kontrollutvalg 5 Barne- og ungdomsråd Eldreråd Råd for funksjonshemmede Formannskap 11 Partssammensatt utvalg Klagenemnd 5 9 Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret 17.9.13 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Siden gjeldende kommuneplan er under rullering, og Vegårshei kommunestyre skal vedta

Detaljer

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppen har bestått av 15 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, Høgskolen i Telemark

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2013. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2013 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Barnehage Bodil Myhr SFO Thomas

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR LYNGSTAD SKOLE OG BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR LYNGSTAD SKOLE OG BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR LYNGSTAD SKOLE OG BARNEHAGE INDERØY KOMMUNE 1. Om resultatenheten 414 Lyngstad skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Kåre

Detaljer

ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER

ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER RISØR KOMMUNE Årsmelding 2015 ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER Versjon 1.0 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Årsmelding - Enhet for støttefunksjoner 2015 side 2 1) HOVEDMÅLSETTING,

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD

SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD Formannskapet behandlet saken den 23.02.2015, saksnr. 24/15 Behandling: Knutsen (KrF) fremmet på vegne av H og KrF følgende tillegg til innstillingens

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Kommunedelplan for helse og omsorg - handlingsdel. Rådmannens forslag FS FS KS

Kommunedelplan for helse og omsorg - handlingsdel. Rådmannens forslag FS FS KS 2018-2021 Forord Overordna mål for denne planen: Fra passiv mottaker til aktiv deltaker Handlingsdelen til kommunedelplanen beskriver strategier og tiltak som skal gjennomføres de 4 påfølgende årene. Kommunedelplan

Detaljer

Forprosjekt lønn og regnskap. Styringsgruppa Jan Willy Føreland

Forprosjekt lønn og regnskap. Styringsgruppa Jan Willy Føreland Forprosjekt lønn og regnskap Styringsgruppa 12.11.2010 Jan Willy Føreland Oppdraget Felles kompetanseutvikling og samarbeid om spisskompetanse Standardisering og samordning av rutiner og prosedyrer, innføring

Detaljer

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 1. Innledning HMS-plan er et redskap for å systematisere og prioritere innsatsene innenfor HMS-arbeidet. Planen baserer seg på de vedtatte styrende målene for HMS-arbeidet

Detaljer

Kartleggingsrapport. Arbeidsgruppe: Barnevern. Denne gruppen har ansvar for barnevern.

Kartleggingsrapport. Arbeidsgruppe: Barnevern. Denne gruppen har ansvar for barnevern. Kartleggingsrapport Arbeidsgruppe: Barnevern Denne gruppen har ansvar for barnevern. Gruppeleder: Yngve Cappelen 11.10.2017 Innhold Status på tjenesteområdet i dag... 2 Tjenesteområde Barnevern... 2 Hvordan

Detaljer

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement.

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. VEDLEGG 4 OVERFØRING AV MERFORBRUK I TIL BUDSJETTÅRET I forbindelse med årsregnskap, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. 2.5.7 Ved et regnskapsmessig

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 77 012 73 435 3 577 288 835

Detaljer

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009:

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Medbestemmelse. Positivt: Etablert BUR og har startet prosessen med å få etablert barn- og ungdommens kommunestyre.

Detaljer

Kommunalteknisk avdeling. Presentasjon A/P3 28. august 2017 v/kari Ekerholt

Kommunalteknisk avdeling. Presentasjon A/P3 28. august 2017 v/kari Ekerholt Kommunalteknisk avdeling Presentasjon A/P3 28. august 2017 v/kari Ekerholt > Organisering og bemanning > Hovedoppgaver > Samspill med andre > Økonomi Organisasjonskart Stab 6 Virksomhetsleder Adm.team

Detaljer

Østre Agder. Sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm

Østre Agder. Sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm Østre Agder Sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm Formålet til Østre Agder Samordne regionens og kommunenes interesser overfor fylket, staten og andre organer på region-, fylkes- og/ eller riksplan. Styrke

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse Mestringsenheten. Sandnes kommune. Barn som pårørende. Intern-kontrollbeskrivelse

Prosedyrebeskrivelse Mestringsenheten. Sandnes kommune. Barn som pårørende. Intern-kontrollbeskrivelse Prosedyrebeskrivelse Mestringsenheten. Sandnes kommune Barn som pårørende Intern-kontrollbeskrivelse Utarbeidet av: Camilla Bauge, prosjektleder Side: 1/1 Vedlegg: 0 Godkjent av: Trude Lønning. Dato: 12.12.2012

Detaljer

Sektorgruppe 1 Oppvekst og Kultur

Sektorgruppe 1 Oppvekst og Kultur Sektorgruppe 1 Oppvekst og Kultur Representanter i gruppen: Anne Berit Rækken (Utdanningsforbundet), Mona Mikalsen (barnehage), Jon Rosseland, Henning Antonsen (skole), Camilla Jarlsby (kultur), Anne Grethe

Detaljer

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015 Saksframlegg Arkivnr. F31 Saksnr. 2011/2858-22 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning

Detaljer

2: Gode tjenester og godt omdømme Blant de 100 beste på kommunebarometeret

2: Gode tjenester og godt omdømme Blant de 100 beste på kommunebarometeret 1.0 Rådmannens ledelse og stab og 1.1 Fellestjenester Prioritet/mål 1: Virksomhetene holder sine budsjetter dvs Totalbudsjettet holdes Eget (Rådmannens ledelse og stab samt Fellestjenester) holdes Variasjoner

Detaljer

Årsrapport indviduell plan 2008

Årsrapport indviduell plan 2008 Vedtak / saksbehandling i 2008 Det ble i løpet av 2008 fattet ca 55 nye vedtak på individuell plan Totalt antall individuelle planer aktive: 200 Sakene koordineres av ca 70 koordinatorer Fordeling av vedtak

Detaljer

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE Fra: Sylvi Sande[sylvi.sande@ibestad.kommune.no] Mottatt: 03.11.2009 16:52:49 Til: Postmottak Fylkesmannen Tittel: VS: Sjumilssteget Fra: Sylvi Sande Sendt: 3. november 2009 16:49 Til: 'gha@fmtr.no' Emne:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200 ÅS KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Sak 13/09 MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 10.11.2009 kl. 1200 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre

Detaljer

Årsplan Plankontor. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016.

Årsplan Plankontor. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplan 2016 Plankontor Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen viser

Detaljer

Levanger kommune, Barne- og familietjenesten november Barne-og familietjenesten

Levanger kommune, Barne- og familietjenesten november Barne-og familietjenesten Levanger kommune, Barne- og familietjenesten november 2007 Barne-og familietjenesten 14.11.07 1 BaFa 2007 Budsjett 2007: 38 230 832 Antall årsverk: 42 Antall ansatte: 55 Adm. BaFa Marit E. Aksnes Enhetsleder

Detaljer

FOKUSOMRÅDER, EKSISTERENDE TILTAK

FOKUSOMRÅDER, EKSISTERENDE TILTAK 1 Temaplan RUSPOLITISK PLAN 2010-2013 Uttalelse fra n, Levanger kommune 1. Planens struktur, språk layout Planen er meget oversiktlig godt strukturert.(kollonner for ansvar kostnad bør utvides litt) Planen

Detaljer

MANDAT FOR PROSJEKTGRUPPER NORE OG UVDAL FOR FREMTIDEN

MANDAT FOR PROSJEKTGRUPPER NORE OG UVDAL FOR FREMTIDEN MANDAT FOR PROSJEKTGRUPPER NORE OG UVDAL FOR FREMTIDEN 1. BESKRIVELSE AV PROSJEKTET Prosjektet «Nore og Uvdal for fremtiden» er et omstillings- og utviklingsprosjekt som handler om kommunens fremtidige

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Leirfjord kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Leirfjord kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Leirfjord kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

Planprogram. Oppvekstplan

Planprogram. Oppvekstplan Planprogram Oppvekstplan 2017-2029 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Formål 3. Føringer for planarbeidet 4. Organisering av planarbeidet 5. Planprosess og medvirkning 6. Framdrift 7. Visjon 8. Fokusområder

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager Arkivsak: 2010/1642-170 Arkiv: F30 Saksbeh: Søs Østgaard Nysted Dato: 23.10.2016 Bosetting av flyktninger 2017 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 36/16 Komité for barnehage,

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer