Mannsbergi og Torolmen Nord hyttefelt Vegetasjonskartlegging

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mannsbergi og Torolmen Nord hyttefelt Vegetasjonskartlegging"

Transkript

1 Nils Eirik Moen Vegetasjonskartlegging Oppdragsnr

2 Vegetasjonskartlegging Torolmen Nord og Mannsbergi, Øvre Årdal kommune TI og EHR Rev. Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Side 2 av 18

3 Innhold 1 Innledning Beskrivelse av planområdet Datagrunnlag og metode 4 2 Resultater av kartleggingen Torolmen Nord Rabbevegetasjon Lesidevegetasjon Snøleievegetasjon Myrer og sig Verdivurdering Mannsbergi Rabbevegetasjon Lesidevegetasjon Snøleievegetasjon Myrer/sig Verdivurdering 10 3 Konsekvensvurdering Generelt Torolmen nord Mannsbergi 13 4 Litteratur 15 5 Artsliste 16 Side 3 av 18

4 1 Innledning 1.1 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET Norconsult AS har gjennomført en kartlegging av vegetasjon i forbindelse med planene om fortetting av hyttefeltene Torolmen nord og Mannsbergi i Tyadalen i Årdal kommune. Hyttefeltene ligger i den sørvestre delen av Jotunheimen, på ca meters høyde, i en sørvendt fjellskråning med utsikt over Torolmen. Både Torolmen nord og Mannsbergi ligger i sin helhet innenfor en lokalitet med den prioriterte naturtypen «Kalkrike områder i fjellet» (Torolmen, ID BN i Naturbase, verdi «viktig»). Lokaliteten har fyllitt i berggrunnen, og avgrensningen av naturtypen følger mer eller mindre forekomsten av fyllitt. Fyllitt-forekomsten er imidlertid omgitt av et område med såkalt «valdressparagmitt»; en feltspatrik sandstein som er næringsfattig (NGU). 1.2 DATAGRUNNLAG OG METODE Eksisterende informasjon om vegetasjonen i området er innhentet fra miljømyndighetene og nasjonale databaser. Hyttefeltene ble befart i perioden august, og de fleste karplantene sto på det tidspunktet fortsatt i blomst. Datagrunnlaget vurderes som tilstrekkelig for denne utredningen. Kartleggingen er gjennomført ved bruk av metoden beskrevet i DN-håndbok 13 om prioriterte naturtyper. Vegetasjonstyper i Norge (Fremstad,1997) er også benyttet. Side 4 av 18

5 2 Resultater av vegetasjonskartleggingen Nedenfor følger en beskrivelse av artssammensetningen i de to områdene Torolmen nord og Mannsbergi. Artssammensetningen varierer tydelig som følge av topografi, snødekkets tykkelse og varighet, samt fuktighet og drenering. Det er derfor vurdert som hensiktsmessig å skille mellom rabber, lesider, snøleier og myrer/sig innenfor områdene. Lokale variasjoner i næringstilførsel fører også til at enkelte delområder er mer artsrike enn andre. Det ble ikke funnet rødlistede arter i løpet av befaringen. Området vurderes likevel som interessant og verdifullt botanisk sett. Forut for kartleggingen var det et håp om å finne fine reinroseutforminger på kalkrike rabber. Slike ble ikke funnet, men i følge lokale kilder kan slike områder forekomme høyere oppe i terrenget. Det ble også lett etter forekomster av rødlistede arter i rublom-slekten uten at slike ble funnet. Langs veiene og inne på de eksisterende hyttetomtene bærer vegetasjonen preg av flytting og tilførsel av masser, slik at arter som ikke er naturlig hjemmehørende, men typiske for veikanter i lavlandet, har etablert seg. Disse artene blir ikke omtalt nærmere her, men det vises til fullstendig artsliste i kap TOROLMEN NORD Rabbevegetasjon Rabbene i den sentrale delen av området er relativt tørre og næringsfattige, og tilhører hovedsakelig vegetasjonstypen dvergbjørk-kreklingrabb (R2). Busksjiktet består først og fremst av dvergbjørk, med noe innsalg av bl. a. sølvvier, og feltsjiktet av lyngarter med dominans av krekling. Bunnsjiktet, som er nokså tett, er sammensatt av flere ulike lavarter, som f. eks. lys og grå reinlav, gulskinn, gulskjerpe, rabbeskjegg, islandslav, hvitkrull og saltlav, med innslag av mosearter som rabbebjørnemose, furumose og sigdmoser. I den vestlige delen, og også flekkvis lengst øst er rabbene mer artsrike, og grenser mot vegetasjonstypene Reinrose-gras-lavrabb (R3) og Reinrose-kantlyng-moserabb (R4). Man fant større forekomster av harerug, fjellsveve, gullris, kattefot, setergråurt og blåklokke, samt av kalkkrevende arter som svarttopp og svartstarr. Reinrose ble ikke funnet innenfor planområdet, men lokalkjente hevder å ha sett arten i høyereliggende partier i nærområdet. Side 5 av 18

6 Figur 1. Typisk dvergbjørk-kreklingrabb som er dominerende vegetasjonstype i de tørre rabbeområdene hvor hyttene er planlagt bygget Lesidevegetasjon Lesidevegetasjonen i området kan grovt sett deles mellom rike utforminger av einer-dvergbjørkhei (S2), med mye svarttopp, fjelltistel og fjellbakkestjerne, og rik høystaudeeng og kratt (S7), med karakteristisk sammensetning av tyrihjelm, turt, fjellkvann og hvitbladtistel. Det er også en del innslag av arter fra vegetasjonstypen blåbær-blålynghei og kreklinghei (S3) uten mengdearten blålyng, men med f. eks. tyngdepunktartene fjelljamne og bleikmyrklegg. Ned mot bekker, myrer og sig er det generelt svært stort artsrikdom, med en rekke interessante og kalkkrevende arter som ullvier, svartstarr, hårstarr, tranestarr, blankstarr, bjønnbrodd, fjellfrøstjerne og norsk vintergrønn. I disse områdene ble det også funnet flere orkidèarter, bl. a. større forekomster av brudespore og grønnkurle. Også når det gjelder lesidene var det den vestlige delen av området som fremsto som mest interessant, med unntak av enkelte flekker lengst øst. Den midtre delen var tydelig mer artsfattig, selv om en fant store mengder av kalkindikatorene svarttopp og fjelltistel. Hovedårsaken til dette kan være at fyllittbeltet smalner inn på midten, og at en via bekkene får økt avrenning fra den næringsfattige «Valdres-sparagmitten» ovenfor. Disse forskjellene ble særlig tydelige i en sammenlikning mellom de vestligste bekkedragene, der man stedvis fant store mengder gulsildre, og de sentrale bekkedragene der stjernesildre og andre lite næringskrevende arter dominerte. Lengst sørøst i DN-lokaliteten har man tidligere registrert arten hengefrytle (Naturbase), men ikke innenfor grensene for hyttefeltet, og arten ble ikke funnet under befaringen. Side 6 av 18

7 Figur 2. Typisk frodig lesidevegetasjon med stor artsdiversitet og frodig vegetasjon. I planområdet finner en denne vegetasjonstypen i sig og dråg mellom rabbene og langs de mange bekkene i området Snøleievegetasjon Den midtre delen av Torolmen nord hyttefelt har de største variasjonene i topografi, fra bekkekløfter til bratte bergvegger og berghyller; en terrengtype med flere lite eksponerte og skyggefulle områder. Av den grunn var det først og fremst her en fant tydelige eksempler på snøleievegetasjon. Typen snøleievegetasjon veksler mellom fattig engsnøleie (T2) og rikt engsnøleie (T3), avhengig av næringstilførselen via avrenning fra ovenforliggende berg. En fant en blanding av mindre næringskrevende arter som musøre, dverggråurt, fjellveronika, trefingerurt, fjellsyre og rosenrot og klare kalkindikatorer som bergveronika, svarttopp, marinøkkel og dvergjamne. Det var uansett relativt stor artsrikdom i disse områdene. Side 7 av 18

8 Figur 3. I lavereliggende deler av tiltaksområdet finnes snøleier som vekslet fra de fattige til de rike utformingene. I bergveggene her ble det funnet marinøkkel som tidligere har vært oppført på rødlista Myrer og sig Næringstilgangen i myrene og sigene varierer som følge av forholdene som er beskrevet i avsnittene ovenfor, men variasjonene følger ikke avgrensningen vestlige, midtre og østlige del like tydelig. Innenfor et og samme myrområde kan en skille ut mer og mindre rike forekomster. De karakteriseres først og fremst som myrer av typen middelsrik fastmattemyr (M2), som stedvis går over i ekstremrik (M3), intermediær (L2) og fattig (K3) fastmattemyr. De middelsrike fastmattemyrene finnes spredt i hele området, og er dominert av artene svarttopp, fjelltistel, bjønnbrodd, gulstarr og rødmakkmose. De rikeste myrene finnes imidlertid lengst vest, og har ofte en typisk M3 artssammensetning av blåtopp, hårstarr, kornstarr, fjelløyentrøst, fjellfrøstjerne, brudespore, bjønnbrodd og dvergjamne, i kombinasjon med rødmakkmose, stormakkmose, piperensmose og myrstjernemose. De fattigere myrområdene, hovedsakelig i de midtre delene, består bl. a. av ulike torvmoser, småbjønnskjegg, flaskestarr, torvull, duskull, bukkeblad, tepperot og myrhatt, med kun små eller ingen innslag av kalkkrevende arter. Side 8 av 18

9 Figur 4. Langs myrer og sig ble det funnet en rekke kalkkrevende arter. Her representert ved den staselige gulsildra Verdivurdering Kalkrike fjellområder er artsrike og inneholder flere vegetasjonstyper og -utforminger som er sjeldne regionalt og nasjonalt. Torolmen nord inngår i et område som i Naturbase er vurdert som prioritert naturtype med verdien «viktig». Området later ikke til å være grundig kartlagt tidligere, men da kalkrike områder i fjellet er definert som en prioriterte naturtype later det til at området er plukket ut med grunnlag i geologiske kart og enkelte sporadiske plantefunn. Kartleggingen i regi av Norconsult viste at antagelsen om botaniske verdier var riktig og vegetasjonen i området var interessant med en artssammensetning med flere typiske kalkindikatorer samt noen litt sjeldnere arter. Den vestlige delen av området utmerker seg som spesielt artsrik, mens de sentrale delene er fattigere, relativt sett. Videre er antallet arter funnet i lesider, samt i og nær myrer, sig og bekkedrag vesentlig større enn antallet arter funnet på rabbene, noe som er nokså typisk siden rabbene er tørrere. Kalkrik lesidevegetasjon er de områdene i fjellet som har de beste økologiske forholdene og høyest biomasseproduksjon. Fraværet av rødlistede arter gjør at lokaliteten ikke når helt opp på verdiskalaen, så verdisettingen B Viktig fra Naturbase vurderes til å være riktig. Side 9 av 18

10 2.2 MANNSBERGI Rabbevegetasjon Vegetasjonen innenfor dette hyttefeltet er generelt mindre artsrik enn i Torolmen nord, først og fremst som følge av at det det er noe tørrere, men i vest også fordi man nærmer seg sparagmittområdet. Rabbene har typisk dvergbjørk-kreklingutforming (R2) på et tett bunnsjikt av laver (se arter i kap ). Det ble funnet en del svarttopp, men ellers ingen arter som gjør at vegetasjonen kan grense mot reinroseutformingene Lesidevegetasjon Lesidevegetasjonen er den mest artsrike i området, særlig i nærhet til bekker og sig. Her fantes det større mengder av svarttopp og fjelltistel, samt gullris, fjellsveve, setergråurt og bleikmyrklegg. Vegetasjonen er en blanding mellom einer-dvergbjørkhei (S2) og blåbær-blålynghei og kreklinghei (S3), selv om det ikke fantes verken einer eller blålyng. Turt og hvitbladtistel ble også funnet i de fuktigste områdene, men ikke i slike mengder at områdene kan karakteriseres som rik høystaudeeng og kratt (S7). Det bemerkes at ingen deler av hyttefeltet utmerker seg som mer artsrike enn andre, både når det gjelder lesider, rabber, snøleier og myrer. Den kalkkrevende vierarten myrtevier er tidligere funnet i nord-vestre del av DN-lokaliteten, sør for Vetleknipen. Dette er imidlertid utenfor planområdet, og arten ble ikke funnet under befaringen Snøleievegetasjon Snøleievegetasjonen er for det meste konsentrert til den vestlige delen av området, men som følge av nærheten til sparagmitt-forekomstene er denne vegetasjonen nokså fattig. Her er det større områder med musøre-snøleier (S4), bestående av svært få arter. Enkelte steder ble det funnet noe svarttopp Myrer/sig I myrene og sigene ble det funnet en blanding av næringsfattige og næringskrevende arter som duskull, myrhatt og myrfiol, samt svarttopp og fjelltistel. Vegetasjonstypen varierer mellom middelsrik (M2), intermediær (L2) og fattig (K3) fastmattemyr, uten innslag av den ekstremrike typen (M3) som fantes innenfor Torolmen nord. Det kan nevnes at det generelt er færre myrområder innenfor Mannsbergi hyttefelt enn innenfor Torolmen nord Verdivurdering Mannsbergi inngår som Torolmen nord i et område som i Naturbase er vurdert som prioritert naturtype med verdien «viktig». Ei heller her later det til at vegetasjonen tidligere er studert grundig. Kartleggingen i regi av Norconsult viste at en også her fant vegetasjon formet av den kalkrike berggrunnen. Artsmangfoldet var generelt sett lavere her enn i Torolmen-området. Først og fremst som følge av at Mannsbergi er noe tørrere, men i vest også fordi man nærmer seg det fattigere sparagmittområdet. Også i dette området er antallet arter funnet i lesider, samt i og nær myrer, sig og bekkedrag vesentlig større enn antallet arter funnet på rabbene. Fraværet av rødlistede arter og det lavere antallet av plantearter gjør at Mannsbergi vurderes til verdien C Lokalt viktig. Side 10 av 18

11 3 Konsekvensvurdering 3.1 GENERELT Fortettingen av hyttefeltene Torolmen Nord og Mannsbergi vil medføre nedbygging av begrensede arealer knyttet til tomteareal og veier. Totalt planlegges det ca. 15 nye hyttetomter som med en antatt tomtestørrelse på ca. 1 dekar vil medføre en nedbygging av 15 dekar. Tillegg vil det være nødvendig med anleggelse av ca. 500 meter ny vei med en bredde på ca. 3,5 meter + grøft. De nye tomtene er alle foreslått plassert i tørre rabbeområder. Rabbene er de vegetasjonsmessig minst interessant i planområdet og faren for at tomtearbeidene vil påvirke hydrologien i området er også minst her. De enkelte tomtene blir vurdert i egne avsnitt, men generelt sett vil ikke arealtapet knyttet til tomter medføre noen trussel mot vegetasjonen i området. Fremføringen av veier vil under forutsetning av at de også legges på rabbene ha en begrenset negativ konsekvens på vegetasjonen. Enkelte av atkomstveiene vil krysse bekker og fuktdrag. Dersom det ikke tas spesielle hensyn kan dette medføre endringer i hydrologien i området noe som igjen vil påvirke vegetasjonen. Det er verdt å merke seg at grus, pukk og sand fra veibyggingen er et fremmed vekstmedium i området og vegetasjonen som utvikler seg langs veiene vil skille seg vesentlig fra den naturlige vegetasjonen i området. Langs eksisterende veier vokser det i dag raust med skrotemarksarter og nedenfor veiene ser man at næringsstoffer fra vegmassene har gjødslet vegetasjonen. Det er også viktig at det blir brukt stedegne masser i hager og til toppdekke på veiene. I grensen mot flere av dagens hyttetomter og særlig langs veiene i Mannsbergi-området vokser det i dag en rekke arter som normalt ikke skulle ha vokst her. Det ble ikke funnet svartelistede arter, men flere lavlandsarter som ikke ble funnet ellers i området. Det er slett ikke utenkelig at slike arter kan utvikle masseforekomster i de fuktige og kalkrike sigene som finnes rundt i hyttefeltet. Dette vil kunne være en alvorlig trussel mot vegetasjonen. Da det fra før finnes en rekke hytter i området vil ikke fortettingen medføre noen vesentlig økning i ferdsel i området. Det er heller ikke å forvente at tiltaket vil ha noen betydning på eventuell beitebruk i området. 3.2 TOROLMEN NORD Felt H10 og H11 De foreslåtte tomtene ligger alle i relativt tørre og artsfattige rabbeområder. Hyttene kommer ikke i konflikt med de viktigste vegetasjonsområdene som ble funnet og berører heller ikke interessante enkeltfunn. Konsekvensene for vegetasjon vurderes til å være små. En av hyttene har en plassering som vil kreve kryssing av bekkedrag. Det er viktig at bekkekryssingen gjøres på en miljøvennlig måte. Side 11 av 18

12 En av hyttene (H7) er foreslått inne i et område for LNF. Det ble ikke funnet naturverdier i dette området som gjør denne plasseringen mer uheldig enn de øvrige. Figur 5. Planlagte hytter i Torolmen Nord felt H10 og H11. Figur 6. Vurdering av hyttetomter i Torolmen Nord felt H10 og H1I. I nordvestlige deler ble den rikeste vegetasjonen funnet (lilla). Hytter med liten konsekvens for naturmiljøet (grønn), rasutsatte hytter (grønn med prikk) og hytte med atkomst som kan berøre bekkedrag (gul). Felt H12 De foreslåtte tomtene ligger alle i relativt tørre og artsfattige rabbeområder. Hyttene kommer ikke i konflikt med de viktigste vegetasjonsområdene som ble funnet og berører heller ikke interessante enkeltfunn. Konsekvensene for vegetasjon vurderes til å være små. To av hyttene har en plassering som vil kreve kryssing av bekkedrag. Det er viktig at bekkekryssingen gjøres på en miljøvennlig måte. Side 12 av 18

13 Figur 7. Planlagte hytter i Torolmen Nord felt H12. Figur 8. Vurdering av hyttetomter i Torolmen Nord felt H12. Område med spesielt rik vegetasjonen (lilla). Hytter med liten konsekvens for naturmiljøet (grønn) og hytter med atkomst som kan berøre bekkedrag (gul). Konklusjon Fortettingen av hytter i dette området vurderes til å ha en begrenset negativ konsekvens for vegetasjonen i området. Forutsatt at de utfordringene det er pekt på i teksten over vil neppe anleggelsen av hyttene med nødvendige veier medføre noen reduksjon av de vegetative verdiene i området. 3.3 MANNSBERGI Felt H4 De foreslåtte tomtene ligger alle i relativt tørre og artsfattige rabbeområder. Hyttene kommer ikke i konflikt med de viktigste vegetasjonsområdene som ble funnet og berører heller ikke interessante enkeltfunn. Hytte (H3) ligger tett på en liten foss som utmerket seg som den kanskje fineste lokaliteten i området. Det er viktig at hytten her ikke medfører inngrep ned mot fossen. Felt H9 Vegetasjonen i dette området besto av fattig, tørr rabbevegetasjon. De foreslåtte hyttetomtene kommer ikke i konflikt med verdifull vegetasjon. Side 13 av 18

14 Figur 9. Planlagte hytter i Mannsbergi felt H4 og H9. Figur 10. Vurdering av hyttetomter i Mannsbergi. Område med spesielt rik vegetasjonen (lilla). Hytter med liten konsekvens for naturmiljøet (grønn) og hytte som krever spesiell miljøhensyn (gul). Konklusjon Fortettingen av hytter i dette området vurderes til å ha en begrenset negativ konsekvens for vegetasjonen i området. Forutsatt at de utfordringene det er pekt på i teksten over vil neppe anleggelsen av hyttene med nødvendige veier medføre noen reduksjon av de vegetative verdiene i området. Side 14 av 18

15 4 Litteratur Miljødirektoratets «Naturbase». http// Artsdatabankens «Artskart». http//artskart.artsdatabanken.no/default.aspx DN-Håndbok 13. Kartlegging av naturtyper. ftp//ftp.dirnat.no/pub/handbok_13/ Fremstad, E Vegetasjonstyper i Norge. NINA Temahefte s. Side 15 av 18

16 5 Artsliste 1. Gullris (m) 2. Harerug (m) 3. Svarttopp (m) 4. Fjelltistel (m) 5. Setergråurt (m) 6. Kattefot (m) 7. Fjellsveve (m) 8. Blekmyrklegg 9. Bjønnbrodd (m) 10. Rosenrot 11. Perlevintergrønn 12. Norsk vintergrønn 13. Småtveblad 14. Brudespore 15. Flekkmarihånd 16. Grønnkurle 17. Fjellsoleie 18. Fjelløyentrøst 19. Fjellbakkestjerne 20. Fjellfrøstjerne 21. Fjellarve 22. Dverggråurt 23. Trefingerurt 24. Bergveronika 25. Fjellveronika 26. Dvergmjølke 27. Setermjølke 28. Gulsildre 29. Stjernesildre 30. Hvitbladtistel 31. Turt 32. Tyrihjelm 33. Fjellkvann 34. Sløke 35. Myrhatt 36. Tettegras 37. Tepperot 38. Bukkeblad 39. Myrfiol 40. Kildemarikåpe 41. Setermjelt 42. Storengkall Side 16 av 18

17 43. Stormarimjelle 44. Skogstjerne 45. Blåklokke 46. Geitrams 47. Hvitkløver 48. Rødkløver 49. Fuglevikke 50. Engsoleie 51. Engsmelle 52. Rød jonsokblom 53. Tiriltunge 54. Hestehov 55. Skogstorknebb 56. Firkantperikum 57. Fjellsyre 58. Engsyre 59. Setersyre 60. Vendelrot 61. Aksfrytle 62. Engfrytle (m) 63. Rabbesiv (m) 64. Trådsiv 65. Duskull 66. Torvmyrull 67. Breimyrull 68. Snøull 69. Bjønnskjegg (m) 70. Stivstarr 71. Gråstarr 72. Gulstarr (m) 73. Stolpestarr 74. Kornstarr 75. Tranestarr 76. Blankstarr 77. Svartstarr (m) 78. Hårstarr 79. Frynsestarr 80. Seterstarr 81. Slirestarr 82. Fjelltimotei (m) 83. Gulaks 84. Sølvbunke 85. Sauesvingel 86. Blåtopp (m) 87. Myskegras 88. Fjellrapp 89. Smyle 90. Finnegras 91. Sølvvier (m) 92. Lappvier 93. Grønnvier 94. ullvier 95. Einer 96. Dvergbjørk (m) Side 17 av 18

18 97. Musøre 98. Lusegras 99. Dvergjamne 100. Fjelljamne 101. Marinøkkel 102. Fjellburkne 103. Hengeving 104. Fugletelg 105. Hestespreng 106. Krekling (m) 107. Blåbær 108. Tyttebær 109. Greplyng 110. Blokkebær 111. Molte 112. Rypebær 113. Teiebær 114. røsslyng 115. Rabbebjørnemose 116. Furumose 117. Ribbesigd 118. Grønnever 119. Heigråmose 120. Mystjernemose 121. Rødmakkmose 122. Stormakkmose 123. Piperensemose 124. Torvmoser spp Kvitkrull 126. Lys reinlav 127. Grå reinlav 128. islandslav 129. Rabbeskjegg 130. Gulskinn 131. Gulskjerpe 132. Syllav 133. Brun korallav 134. Blomsterlav 135. Saltlav 136. Begerlavarter spp. Side 18 av 18

Alnesstølen (Kjelde: Jordal, J. B. & Stueflotten, 2004: Kartlegging av biologisk mangfold i Rauma

Alnesstølen (Kjelde: Jordal, J. B. & Stueflotten, 2004: Kartlegging av biologisk mangfold i Rauma Heimre Storhøa (Kjelde: Jordal, J. B. & Stueflotten, 2004: Kartlegging av biologisk mangfold i Rauma Bekkesildre Bergstarr Blankstarr Blåmjelt (raumas eneste) Dvergsoleie Fjellkvann Fjellstarr Fjelltistel

Detaljer

NOTAT Rådgivende Biologer AS

NOTAT Rådgivende Biologer AS Blåfall AS Bergen, 17. oktober 2014 ALTERNATIVER FOR TILKOMSTVEI - TVERRÅMO KRAFTVERK I FAUSKE KOMMUNE Blåfall AS søker om konsesjon for bygging av Tverråmo kraftverk i Fauske kommune, Nordland. I forbindelse

Detaljer

SKOGSTYPER TROMS. Arkhimedes-prosjektet. Kjell Thomassen. -- Side 1 --

SKOGSTYPER TROMS. Arkhimedes-prosjektet. Kjell Thomassen. -- Side 1 -- SKOGSTYPER I TROMS Tromsø 2009 Kjell Thomassen -- Side 1 -- Undervisningsmateriell Naturfag _ FORORD Hver skogstype gis en kort beskrivelse på de mest karakteristiske trekk. Her gis også informasjon om

Detaljer

Registrering av biologisk mangfold i forbindelse med planlagte Kongsbergporten næringspark

Registrering av biologisk mangfold i forbindelse med planlagte Kongsbergporten næringspark Til: Bever Utvikling AS Fra: Norconsult Dato/Rev: 2015-10-01 Registrering av biologisk mangfold i forbindelse med planlagte Kongsbergporten næringspark Det er planlagt å etablere næringspark ved Diseplass

Detaljer

Botaniske tilleggsundersøkelser i Breheimen, Oppland fylke

Botaniske tilleggsundersøkelser i Breheimen, Oppland fylke Gammel furuskog ved Røykjeskålsvatnet Botaniske tilleggsundersøkelser i Breheimen, Oppland fylke Dag Holtan 2007 Forord På oppdrag fra Fylkesmannen i Oppland, Miljøvernavdelinga, har undertegnede gjort

Detaljer

Biologisk mangfold Hunnedalen Konsekvenser ved rassikringstiltak

Biologisk mangfold Hunnedalen Konsekvenser ved rassikringstiltak Biologisk mangfold Hunnedalen Konsekvenser ved rassikringstiltak Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage Oktober 2010 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage har fått i oppdrag å lage en enkel

Detaljer

Slåttemark ved Bretningen, Stor-Elvdal kommune biologisk vurdering

Slåttemark ved Bretningen, Stor-Elvdal kommune biologisk vurdering Slåttemark ved Bretningen, Stor-Elvdal kommune biologisk vurdering Kjell Magne Olsen og Tom H. Hofton Ekstrakt BioFokus ved Kjell Magne Olsen har på oppdrag for Stor-Elvdal kommune undersøkt et areal ved

Detaljer

BioFokus-notat

BioFokus-notat Nye Sveberg næringsområde, registrering av prioriterte naturtyper Arne Endre Laugsand BioFokus-notat 2013-32 Ekstrakt BioFokus har undersøkt området Nye Sveberg i Malvik kommune for naturtyper og potensial

Detaljer

Lonan/Skeismyra i Gausdal Naturverdier og mulige konsekvenser av planlagte utbygginger

Lonan/Skeismyra i Gausdal Naturverdier og mulige konsekvenser av planlagte utbygginger Lonan/Skeismyra i Gausdal Naturverdier og mulige konsekvenser av planlagte utbygginger Miljøfaglig Utredning Notat 2014-18 Dato: 4. august 2014 Notat 2014-18 Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning

Detaljer

Arealregnskap for utmark, Finnmark

Arealregnskap for utmark, Finnmark Arealregnskap for utmark, Finnmark Ref: Bjørklund, Rekdal, Strand 2015. Ressursoversikt 01/15 Finn Arne Haugen seksjonsleder Nasjonal kartlegging Vegetasjonsdekket (vegetasjonstyper) Andre arealtyper (vann,

Detaljer

Prinsdal skytebane, en botanisk kartlegging

Prinsdal skytebane, en botanisk kartlegging Prinsdal skytebane, en botanisk kartlegging Anders Thylén BioFokus-notat 2012-16 Ekstrakt Biofokus har på oppdrag for Oslo kommune Bymiljøetaten kartlagt botaniske naturverdier på Prinsdal skytebane. Det

Detaljer

Feltarbeidet ble gjennomført 29. august 2006 av AS-T. Det ble brukt ett langt dagsverk i området.

Feltarbeidet ble gjennomført 29. august 2006 av AS-T. Det ble brukt ett langt dagsverk i området. Fuglevassbotn** Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP2 Nord Kommune: Ballangen Inventør: AST, AST Kartblad: 1331 IV Dato feltreg.: 29.08.2006 UTM: Ø:568853, N:7583526 Areal:

Detaljer

NOTAT 1. INNLEDNING. Asplan Viak AS Side 1

NOTAT 1. INNLEDNING. Asplan Viak AS Side 1 NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Seljord kommune Sinnesodden, Seljord Del: Konsekvensutredning naturmangfold Dato: 18.11.2016 Skrevet av: Rune Solvang Arkiv: Kvalitetskontr: Lars Krugerud Oppdrag nr: 535

Detaljer

Referat fra befaring av slåttemarka på Langholmen og kystlynghei på Ånsøya i Gildeskål kommune ifm tilskuddsordning for utvalgte naturtyper i Nordland

Referat fra befaring av slåttemarka på Langholmen og kystlynghei på Ånsøya i Gildeskål kommune ifm tilskuddsordning for utvalgte naturtyper i Nordland Referat fra befaring av slåttemarka på Langholmen og kystlynghei på Ånsøya i Gildeskål kommune ifm tilskuddsordning for utvalgte naturtyper i Nordland Befaringsdato: 30.06.2015 Til stede: Magne og Tove

Detaljer

Biologiske verdier ved Alcoaparken ved Huseby, Farsund kommune

Biologiske verdier ved Alcoaparken ved Huseby, Farsund kommune NOTAT Vår ref.: BOD-01695 Dato: 18. september 2012 Biologiske verdier ved Alcoaparken ved Huseby, Farsund kommune På oppdrag fra Farsund kommune har Asplan Viak utarbeidet et forslag til reguleringsplan

Detaljer

SLÅTTEMARK. SØKBARE EGENSKAPER (for Naturbase) *OMRÅDEBESKRIVELSE (For Naturbase og som grunnlag for skjøtselsplanen) *Navn på lokaliteten.

SLÅTTEMARK. SØKBARE EGENSKAPER (for Naturbase) *OMRÅDEBESKRIVELSE (For Naturbase og som grunnlag for skjøtselsplanen) *Navn på lokaliteten. SLÅTTEMARK. SØKBARE EGENSKAPER (for Naturbase) *Navn på lokaliteten Omsrud *Kommune Sør-Aurdal *Områdenr. 3015 ID i Naturbase *Registrert i felt av: Geir Høitomt *Dato: 6.7.2012 Eventuelle tidligere registreringer

Detaljer

Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune

Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune Biologisk mangfold Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 2012 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av Geir Johnny Ringvoll, Stærk

Detaljer

OPPFYLLING AV OMRÅDER VED HOKKSUND BÅT OG CAMPING KONSEKVENSER FOR BIOLOGISKE VERDIER.

OPPFYLLING AV OMRÅDER VED HOKKSUND BÅT OG CAMPING KONSEKVENSER FOR BIOLOGISKE VERDIER. Deres ref.: Vår ref.: Dato: Thormod Sikkeland 09-153 01.06.2009 Til: Hokksund Båt og Camping v/thormod Sikkeland (thormod.sikkeland@linklandskap.no) Kopi til: - Fra: Leif Simonsen OPPFYLLING AV OMRÅDER

Detaljer

Biologiske verdier ved Havnevegen 16, Sola kommune

Biologiske verdier ved Havnevegen 16, Sola kommune NOTAT ved Havnevegen 16, Sola kommune Det planlegges en fortetting i et område i Tananger Vest som er disponert til boligformål. Planbeskrivelse hentyder til at det foreligger et ønske om å tilrettelegge

Detaljer

NATURTYPEKARTLEGGING I FORBINDELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Vestre Spone, Modum kommune, Buskerud

NATURTYPEKARTLEGGING I FORBINDELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Vestre Spone, Modum kommune, Buskerud NATURTYPEKARTLEGGING I FORBINDELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Vestre Spone, Modum kommune, Buskerud Rapport, november 2007 Oversikt over Vestre Spone Utført av COWI AS ved Kristin Moldestad og Vegetasjonsrådgiver

Detaljer

BIOLOGISK MANGFOLD I UTVALGTE KULTURLANDSKAP I ETNEDAL KOMMUNE.

BIOLOGISK MANGFOLD I UTVALGTE KULTURLANDSKAP I ETNEDAL KOMMUNE. BIOLOGISK MANGFOLD I UTVALGTE KULTURLANDSKAP I ETNEDAL KOMMUNE. Feltarbeid utført sommeren 2010. Signetrøi 17.6.2010. Jonsokkoll. Foto: Geir Høitomt Kistefos Skogtjenester AS v/geir Høitomt Januar 2011

Detaljer

Det antas at tiltaket vil ha liten negativ konsekvens for biologisk mangfold i området.

Det antas at tiltaket vil ha liten negativ konsekvens for biologisk mangfold i området. NOTAT Oppdragsgiver: Arnegård & Fossgard Oppdrag: Del: Konsekvensvurdering naturmiljø Dato: 20.02.2014 Skrevet av: Heiko Liebel og Anders Breili Arkiv: Kvalitetskontr: Hallvard Holtung Oppdrag nr: 529210

Detaljer

NY ATKOMSTVEG TIL SJETNEMARKA - KONSEKVENSER FOR NATURMILJØ 1 OPPSUMMERING... 2 2 BAKGRUNN... 2 3 METODE... 2 4 DATAGRUNNLAGET...

NY ATKOMSTVEG TIL SJETNEMARKA - KONSEKVENSER FOR NATURMILJØ 1 OPPSUMMERING... 2 2 BAKGRUNN... 2 3 METODE... 2 4 DATAGRUNNLAGET... NOTAT Oppdragsgiver: Nidelven Utvikling AS Oppdrag: 532762 Reguleringsplan Hallstein Gård Dato: 2013-09-29 Skrevet av: Anders Breili Kvalitetskontroll: Heiko Liebel NY ATKOMSTVEG TIL SJETNEMARKA - KONSEKVENSER

Detaljer

NOTAT. Dato: 28.6.2011. Kvalitetskontr:

NOTAT. Dato: 28.6.2011. Kvalitetskontr: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Del: Skrevet av: Kvalitetskontr: Balsfjord kommune Konsekvensvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Verdi- og konsekvensvurdering naturmljø/biologisk mangfold Rein

Detaljer

SUPPLERENDE NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER

SUPPLERENDE NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER SUPPLERENDE NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER FOR SMÅKRAFTVERK I KVITFORSELVA, NARVIK KOMMUNE Av Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning AS. Tingvoll 14.03.2011 Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS Oppdragsgiver:

Detaljer

Innsamling av frø fra artsrike enger i Grimstad, Bykle og Flekkefjord

Innsamling av frø fra artsrike enger i Grimstad, Bykle og Flekkefjord Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 7 Nr. 170, 2012 Innsamling av frø fra artsrike enger i Grimstad, Bykle og Flekkefjord Utprøving av metode for innsamling av sams prøver med frø fra Arvesølvområder

Detaljer

NOTAT. Reguleringsplan 0398 Haga Ve st biologisk mangfold

NOTAT. Reguleringsplan 0398 Haga Ve st biologisk mangfold NOTAT Vår ref.: Dato: 22. mai 2013 Reguleringsplan 0398 Haga Ve st biologisk mangfold Østerhus Tomter jobber med en regulerings plan (0398 Haga Vest) på Haga i Sola kommune. I den forbindelse skal det

Detaljer

LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD

LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD Av Helge Fjeldstad, Miljøfaglig Utredning AS, Oslo 22.01.2015 Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS Prosjektansvarlig: Helge Fjeldstad Prosjektmedarbeider(e):

Detaljer

Nore og Uvdal Kommune Biologisk mangfold Områdereguleringsplan for Øvre Uvdal reiselivsområde. Utgave: 1. Dato:

Nore og Uvdal Kommune Biologisk mangfold Områdereguleringsplan for Øvre Uvdal reiselivsområde. Utgave: 1. Dato: Biologisk mangfold Områdereguleringsplan for Øvre Uvdal reiselivsområde Utgave: 1 Dato: 2013-12-16 Biologisk mangfold Områdereguleringsplan for Øvre Uvdal reiselivsområde 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Kartlegging av naturtyper i forbindelse med reguleringsplan ved Klåstad, Larvik. Sigve Reiso. BioFokus-notat

Kartlegging av naturtyper i forbindelse med reguleringsplan ved Klåstad, Larvik. Sigve Reiso. BioFokus-notat Kartlegging av naturtyper i forbindelse med reguleringsplan ved Klåstad, Larvik Sigve Reiso BioFokus-notat 2015-16 Ekstrakt BioFokus ved Sigve Reiso har på oppdrag fra Feste Grenland AS v/ Therese Hagen,

Detaljer

NOTAT. Omfang og konsekvens av tiltaket er ikke vurdert da ikke nok detaljer var kjent.

NOTAT. Omfang og konsekvens av tiltaket er ikke vurdert da ikke nok detaljer var kjent. Oppdragsgiver: Hallingdal Tomteutvikling AS og Hallingdal Hytteservice AS Oppdrag: 530952 Petterbråten II Detaljregulering boligfelt Gol Del: Dato: 2012-11-09 Skrevet av: Heiko Liebel Kvalitetskontroll:

Detaljer

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Husåsen - Referanse: Hofton T. H. 2015. Naturverdier for lokalitet Husåsen, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

Samling for Nettverk naturmangfold i Sør-Trøndelag Erfaringer med registrering artsrike veikanter, skjøtselsrutiner, revegetering vs såing

Samling for Nettverk naturmangfold i Sør-Trøndelag Erfaringer med registrering artsrike veikanter, skjøtselsrutiner, revegetering vs såing Samling for Nettverk naturmangfold i Sør-Trøndelag Erfaringer med registrering artsrike veikanter, skjøtselsrutiner, revegetering vs såing Tiltak for å ta vare på humler og bier Hva gjør Staten vegvesen

Detaljer

Kartlegging av biologisk mangfold i forbindelse med reguleringsplan for Bjorlitoppen, Lesja kommune

Kartlegging av biologisk mangfold i forbindelse med reguleringsplan for Bjorlitoppen, Lesja kommune Kartlegging av biologisk mangfold i forbindelse med reguleringsplan for Bjorlitoppen, Lesja kommune Økolog Vatne Notat 3-2014 Tittel: Kartlegging av biologisk mangfold i forbindelse med reguleringsplan

Detaljer

Ny vei Leirpollen - Gamneset

Ny vei Leirpollen - Gamneset Områdereg. Norterminal Vedlegg 2 Norterminal AS Ny vei Leirpollen - Gamneset Konsekvensutredning naturmiljø 2015-01-20 Oppdragsnr.: 5123076 J03 20.1.2015 Endelig rapport Elin Riise og Torgeir Isdahl A02

Detaljer

Biologisk mangfold Tjuholla Lillesand kommune

Biologisk mangfold Tjuholla Lillesand kommune Biologisk mangfold Tjuholla Lillesand kommune Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 2017 2 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av Martin Kjellerup Tougaard i Sweco Norge AS

Detaljer

BIOLOGISK MANGFOLD RAPPORT

BIOLOGISK MANGFOLD RAPPORT BIOLOGISK MANGFOLD RAPPORT Folefalla massetak 25. AUGUST 2016 PLANKONTORET HALLVARD HOMME AS V/naturforvalter Ida Larsen 1 Sammendrag På vegne av tiltakshaver Olav Arne Haugen, har det blitt utført kartlegging

Detaljer

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Naturfaglig vurdering B13 Holaker Nannestad kommune

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Naturfaglig vurdering B13 Holaker Nannestad kommune KUNDE / PROSJEKT BoligPartner/ Naturfaglige vurderinger, B13 Holaker PROSJEKTLEDER Julie Kollstrøm Nguyen DATO PROSJEKTNUMMER 51010001 DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN OPPRETTET AV Jan Terje Strømsæther Julie

Detaljer

Skjøtselplan for Kustakkslettet og Femstakkmyra, slåttemyr 1, Røyrvik kommune, Nord-Trøndelag fylke.

Skjøtselplan for Kustakkslettet og Femstakkmyra, slåttemyr 1, Røyrvik kommune, Nord-Trøndelag fylke. Midt-Norge Skjøtselplan for Kustakkslettet og Femstakkmyra, slåttemyr 1, Røyrvik kommune, Nord-Trøndelag fylke. Figur 1: Kustakkslettet, UTM 32 7205 042 720 284 FIRMANAVN OG ÅRSTALL: Norsk Landbruksrådgiving

Detaljer

Biofokus-rapport 2014-26. Dato

Biofokus-rapport 2014-26. Dato Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Forsvarsbygg kartlagt naturtyper etter DN håndbok 13 på i sentrale deler av Melbu/Haugtuva skyte- og øvingsfelt. i Hadsel kommune. 2 naturtypelokaliteter er blitt avgrenset,

Detaljer

Naturmangfold. Rapport til detaljregulering for fv. 866 Langbakken, Skjervøy kommune, Troms fylke

Naturmangfold. Rapport til detaljregulering for fv. 866 Langbakken, Skjervøy kommune, Troms fylke Region nord Ressursavdelingen Plan og prosjektering 28.3.2014 Naturmangfold Rapport til detaljregulering for fv. 866 Langbakken, Skjervøy kommune, Troms fylke Therese Sigurdsen Innhold PROSJEKTINFORMASJON...

Detaljer

Skjøtselplan for Øverfossmyra, slåttemyr 1, Røyrvik kommune, Nord-Trøndelag fylke.

Skjøtselplan for Øverfossmyra, slåttemyr 1, Røyrvik kommune, Nord-Trøndelag fylke. Midt-Norge Skjøtselplan for Øverfossmyra, slåttemyr 1, Røyrvik kommune, Nord-Trøndelag fylke. Figur 1: Restar etter stakk på Øverfossmyra. Bildet tatt fra UTM 32 7 204 602-719 795 FIRMANAVN OG ÅRSTALL:

Detaljer

REGISTRERINGSSKJEMA KULTURLANDSKAP

REGISTRERINGSSKJEMA KULTURLANDSKAP REGISTRERINGSSKJEMA KULTURLANDSKAP Navn på lokalitet: Ligaarden Gnr. 232 Bnr. 1 Kommune: Gjøvik Eier: Lars Ligaarden Beliggenhet: Snertingdalen Adresse: 2838 Snertingdal H.o.h.: 610 Tidligere bruk: Trolig

Detaljer

?1-$"+&4;42')#.%)F6,'(%,()+4@""&62%1C)K,''&%)1.6M 6,'&C):;;42'()#V41&I)

?1-$+&4;42')#.%)F6,'(%,()+4@&62%1C)K,''&%)1.6M 6,'&C):;;42'()#V41&I) ?1-$"+&4;42')#.%)F6,'(%,()+4@""&62%1C)K,''&%)1.6M 6,'&C):;;42'()#V41&I) BCa"9RE]9:RR"-8S8CSBXb"9]8

Detaljer

KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER

KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER 19. OKTOBER 2009 Notat 2009:1 Utførende institusjon: Wergeland Krog Naturkart Kontaktperson: Ola Wergeland Krog Medarbeidere:

Detaljer

Naturverdier ved Lindstadutsikten i Lunner kommune. Øivind Gammelmo. BioFokus-notat

Naturverdier ved Lindstadutsikten i Lunner kommune. Øivind Gammelmo. BioFokus-notat Naturverdier ved Lindstadutsikten i Lunner kommune Øivind Gammelmo BioFokus-notat 2016-52 Ekstrakt BioFokus, ved Øivind Gammelmo har på oppdrag for Jenny Mette Høiby vurdert og kartlagt naturverdier ved

Detaljer

Sandane lufthavn, Anda, Gloppen kommune vurderinger av naturverdier

Sandane lufthavn, Anda, Gloppen kommune vurderinger av naturverdier AVINOR-BM-Notat 1-2013 Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning, Tingvoll 04.12.2013 Sandane lufthavn, Anda, Gloppen kommune vurderinger av naturverdier Bakgrunn: Området ble kartlagt 09.06.2013 av Geir Gaarder,

Detaljer

Flyttingen bør gjøres skånsomt, trærne bør flyttes i så hel tilstand som mulig, og flyttingen burde gjøres på vinteren gjerne etter frost.

Flyttingen bør gjøres skånsomt, trærne bør flyttes i så hel tilstand som mulig, og flyttingen burde gjøres på vinteren gjerne etter frost. NOTAT Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 536926 Befaring RV23, Dagslett Linnes Dato: 2015-01-14 Skrevet av: Hallvard Holtung Kvalitetskontroll: Frode Nordang Bye, Statens vegvesen NOTAT NATURMILJØ

Detaljer

?1-$"+&4;42')#.%)N&+"42'()+4@""&62%1C)P%2')1.66,'&C) :;;42'()#V41&I)

?1-$+&4;42')#.%)N&+42'()+4@&62%1C)P%2')1.66,'&C) :;;42'()#V41&I) ?1-$"+&4;42')#.%)N&+"42'()+4@""&62%1C)P%2')1.66,'&C) :;;42'()#V41&I) BCa"9RE]9:R

Detaljer

Kartlegging ogdokumentasjonav biologiskmangfold

Kartlegging ogdokumentasjonav biologiskmangfold Kartlegging ogdokumentasjonav biologiskmangfold Dvalåssyd Utarbeidetav: PlankontoretHalvardHommeAS.Prosjektnr:2620 Vednaturforvalter IdaLarsen,juni 2014 Sammendrag Grunneier ønsker å få utarbeidet en detaljreguleringsplan

Detaljer

Kartlegging av naturtyper i forbindelse med ny vintertunell på fv. 63 mellom Norddal og Stranda kommuner

Kartlegging av naturtyper i forbindelse med ny vintertunell på fv. 63 mellom Norddal og Stranda kommuner Kartlegging av naturtyper i forbindelse med ny vintertunell på fv. 63 mellom Norddal og Stranda kommuner Tittel: Kartlegging av naturtyper i forbindelse med ny vintertunell på fv. 63 mellom Norddal og

Detaljer

Notat Litra Grus AS Anders Breili

Notat Litra Grus AS Anders Breili Notat Til: Fra: Kopi til: Litra Grus AS Anders Breili Rambøll Norge AS Saknr. Arkivkode Dato 14/4775-4 PLAN 2014p 03.09.2014 NATURMILJØ OG STILLBRUBERGET MASSETAK I forbindelse med søknad om dispensasjon

Detaljer

Indre Pantdalen** Referansedata Prosjekttilhørighet: Statskog 2005, DP3. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Indre Pantdalen** Referansedata Prosjekttilhørighet: Statskog 2005, DP3. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Indre Pantdalen** Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Statskog 2005, DP3 Kommune: Hattfjelldal Inventør: SRE, JKL Kartblad: 1925 I, 2025 IV Dato feltreg.: 31.08.05, UTM: Ø:463706, N:7258663

Detaljer

Naturmangfold Langeskogen

Naturmangfold Langeskogen Naturmangfold Langeskogen Dato: 06.11.13 Eksisterende informasjon Planområde består av for det meste av middels og lav bonitet, mindre områder lengst nord og sørvest er registrert med svært høy bonitet

Detaljer

Biofokus-rapport 2014-29. Dato

Biofokus-rapport 2014-29. Dato Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Forsvarsbygg kartlagt naturtyper etter DN håndbok 13, viltlokaliteter, rødlistearter og svartelistearter i skytebaneområdene til Ørskogfjellet skyte- og øvingsfelt

Detaljer

?1-$"+&4;42')#.%)O2(&42'()G.41&6,+&,6)+4@""&62%1C) P%2')1.66,'&C):;;42'()#V41&I)

?1-$+&4;42')#.%)O2(&42'()G.41&6,+&,6)+4@&62%1C) P%2')1.66,'&C):;;42'()#V41&I) ?1-$"+&4;42')#.%)O2(&42'()G.41&6,+&,6)+4@""&62%1C) P%2')1.66,'&C):;;42'()#V41&I) BCa"9RE]9:RR"-8S8CSBXb"9]8

Detaljer

Sammendrag. Tabell 1: Potensialet for biologisk mangfold er vurdert som enten lite (+), middels (++) eller stort (+++)

Sammendrag. Tabell 1: Potensialet for biologisk mangfold er vurdert som enten lite (+), middels (++) eller stort (+++) Faun rapport, 028-2013 Oppdragsgiver: Nissedal kommune Biologisk mangfold -rullering av kommuneplan 2013 Anne Nylend -vi jobber med natur Sammendrag Bakgrunn I forbindelse med rullering av kommuneplanens

Detaljer

NATURTYPEKARTLEGGING SELJEBREKKA OG VOLLAN

NATURTYPEKARTLEGGING SELJEBREKKA OG VOLLAN NATURTYPEKARTLEGGING SELJEBREKKA OG VOLLAN Dette notatet gjør rede for kartlegging av naturtyper i området Seljebrekka/Vollan i Rindal kommune. Kartleggingen vil bli brukt som bakgrunnsstoff for konsekvensutredning

Detaljer

Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune

Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 2013 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av Geir Jonny Ringvoll, Stærk

Detaljer

Lifjell. Tomas Wiig Johannessen. 3801 Bø i Telemark

Lifjell. Tomas Wiig Johannessen. 3801 Bø i Telemark Lifjell Biologisk mangfold Østlikollen og Haraldskår Tomas Wiig Johannessen 3801 Bø i Telemark Januar 2014 Innhold Innledning... 3 Sammendrag... 4 Metode... 5 Influenseområde... 6 Eksisterende anlegg ved

Detaljer

Straumfjordvatnet** Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Beliggenhet. Naturgrunnlag. Vegetasjon og treslagsfordeling

Straumfjordvatnet** Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Beliggenhet. Naturgrunnlag. Vegetasjon og treslagsfordeling Straumfjordvatnet** Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP2 Nord Kommune: Steigen Inventør: DSV, DSV Kartblad: 2130 IV Dato feltreg.: 03.07.2006-07.07.2006, UTM: Ø:522531,

Detaljer

Rapport fra naturtypekartlegging i Øya/Langholmen landskapsvernområde

Rapport fra naturtypekartlegging i Øya/Langholmen landskapsvernområde Rapport fra naturtypekartlegging i Øya/Langholmen landskapsvernområde Lappmarihand, Øya/Langholmen landskapsvernområde (foto: Ingvild Gabrielsen) Kartlegging gjennomført i 2009 Åse Bøilestad Breivik (botaniker)

Detaljer

ASK SENTRUM KARTLEGGING AV NATURTYPER I

ASK SENTRUM KARTLEGGING AV NATURTYPER I ASK SENTRUM KARTLEGGING AV NATURTYPER I FORBINDELSE MED OMRÅDEREGULERINGSPLAN Av Helge Fjeldstad, Miljøfaglig Utredning AS, Oslo 03.06.2016. Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS Prosjektansvarlig:

Detaljer

Kartlegging av naturverdier i planlagt utbyggingsområde ved Nordagutu i Sauherad kommune

Kartlegging av naturverdier i planlagt utbyggingsområde ved Nordagutu i Sauherad kommune Kartlegging av naturverdier i planlagt utbyggingsområde ved Nordagutu i Sauherad kommune Torbjørn Høitomt BioFokus-notat 2016-53 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Sauherad kommune undersøkt et skogområde

Detaljer

Kvalbukta * Referanse:

Kvalbukta * Referanse: Kvalbukta * Referanse: (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=4019) Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2014 Kommune: Hemnes Inventør: GGA Kartblad: 1926 I Dato feltreg.:

Detaljer

Jøgerfoss i Kløvstadelva, Kongsberg. Kartlegging i forbindelse med planer om kraftutbygging. Sigve Reiso. BioFokus-notat

Jøgerfoss i Kløvstadelva, Kongsberg. Kartlegging i forbindelse med planer om kraftutbygging. Sigve Reiso. BioFokus-notat Jøgerfoss i Kløvstadelva, Kongsberg Kartlegging i forbindelse med planer om kraftutbygging Sigve Reiso BioFokus-notat 2012-32 Ekstrakt BioFokus ved Sigve Reiso har på oppdrag fra Norconsult v/ Torgeir

Detaljer

Kartlegging av biologisk mangfold i forbindelse med Vollen VA anlegg i Asker kommune

Kartlegging av biologisk mangfold i forbindelse med Vollen VA anlegg i Asker kommune Kartlegging av biologisk mangfold i forbindelse med Vollen VA anlegg i Asker kommune Arne Endre Laugsand BioFokus-notat 2013-7 Ekstrakt BioFokus har undersøkt verdier for biologisk mangfold langs trasé

Detaljer

Supplerende undersøkelser av biologisk mangfold på Høgefjell i Bø kommune, Telemark.

Supplerende undersøkelser av biologisk mangfold på Høgefjell i Bø kommune, Telemark. Supplerende undersøkelser av biologisk mangfold på Høgefjell i Bø kommune, Telemark. Torbjørn Høitomt BioFokus-notat 2015-37 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Trygve Bjarkø (Fram AS) og Stein Helge

Detaljer

Kartlegging av biologiske verdier ved Løvenskioldbanen

Kartlegging av biologiske verdier ved Løvenskioldbanen Kartlegging av biologiske verdier ved Løvenskioldbanen Stefan Olberg BioFokus-notat 2013-13 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Rieber prosjekt AS kartlagt biologiske verdier ved Løvenskioldbanen i Bærum.

Detaljer

Ringerike Kommune. Nytt vannverk i Nes i Ådal, naturverdier og konsekvensutredning for naturmiljø Utgave: 1 Dato:

Ringerike Kommune. Nytt vannverk i Nes i Ådal, naturverdier og konsekvensutredning for naturmiljø Utgave: 1 Dato: Nytt vannverk i Nes i Ådal, naturverdier og konsekvensutredning for naturmiljø Utgave: 1 Dato: 2014-09-21 Nytt vannverk i Nes i Ådal, naturverdier og konsekvensutredning for naturmiljø 1 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

NOTAT SAMMENDRAG. Lokalitet 1, Pålset, rikmyr med ekstremrike partier.

NOTAT SAMMENDRAG. Lokalitet 1, Pålset, rikmyr med ekstremrike partier. NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Syningen Eiendom AS, Ole Roar Hagen og Botolv Bråtalien. Del: Konsekvensvurdering naturmiljø Dato: 18.10.2011 Skrevet av: Oddmund Wold Arkiv: Kvalitetskontr: Rune Solvang/Eirik

Detaljer

Kartlegging av ravinedal ved Lystad massemottak

Kartlegging av ravinedal ved Lystad massemottak Kartlegging av ravinedal ved Lystad massemottak Arne Laugsand BioFokus-notat 2012-8 Ekstrakt Det er planer om utvidelse av Lystad massemottak i Ullensaker kommune. På oppdrag for Follo prosjekt a/s har

Detaljer

NOTAT Hyttefelt Svea, Lunner kommune Oppdragsgiver: Kjell Kjørven

NOTAT Hyttefelt Svea, Lunner kommune Oppdragsgiver: Kjell Kjørven NOTAT Hyttefelt Svea, Lunner kommune Notat nr.: Dato 1 Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Kjell Kjørven Veidekke AS Kopi til: Fra: Frode Løset Sweco Norge AS Sweco Norge Fornebuveien 11 Postboks 400, 1327

Detaljer

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS Byggefelt på Gulenakken, Fjell kommune. Konsekvenser for biologisk mangfold

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS Byggefelt på Gulenakken, Fjell kommune. Konsekvenser for biologisk mangfold Byggefelt på Gulenakken, Fjell kommune R A P P O Konsekvenser for biologisk mangfold R T Rådgivende Biologer AS 1127 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Byggefelt på Gulenakken i Fjell kommune. Konsekvenser

Detaljer

Leksdal skyte- og øvingsfelt befaringer av rikmyrer og innspill til skjøtsel for naturbeitemark. Kim Abel. BioFokus-notat

Leksdal skyte- og øvingsfelt befaringer av rikmyrer og innspill til skjøtsel for naturbeitemark. Kim Abel. BioFokus-notat Leksdal skyte- og øvingsfelt befaringer av rikmyrer og innspill til skjøtsel for naturbeitemark Kim Abel m BioFokus-notat 2016-51 1 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Forsvarsbygg futura miljø vurdert

Detaljer

Vegetasjonskartlegging av nattravnlokaliteter i Buskerud

Vegetasjonskartlegging av nattravnlokaliteter i Buskerud Vegetasjonskartlegging av nattravnlokaliteter i Buskerud Av Steinar Stueflotten Nattravnen har tilhold i åpen, tørr og karrig furuskog, men hva mer vet vi egentlig om artens krav til hekkeplass? Fins det

Detaljer

Måslia naturreservat Slåttemyrer ved Helgestølen og Villastølen

Måslia naturreservat Slåttemyrer ved Helgestølen og Villastølen Måslia naturreservat Slåttemyrer ved Helgestølen og Villastølen Miljøfaglig Utredning, notat 2016 N48 Dato: 12.12.2016 Notat 2016-N48 Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS www.mfu.no Oppdragsgiver:

Detaljer

Sted: VORMEDALSHEIA Kommune: Hjelmeland Fylke: Rogaland Vernekategori : Landskapsvernområde Vernet dato : 19.04.91 Areal : 120000 dekar

Sted: VORMEDALSHEIA Kommune: Hjelmeland Fylke: Rogaland Vernekategori : Landskapsvernområde Vernet dato : 19.04.91 Areal : 120000 dekar Botanikk.no E-mail Oversikt over spesielle botaniske steder. Sted: VORMEDALSHEIA Kommune: Hjelmeland Fylke: Rogaland Vernekategori : Landskapsvernområde Vernet dato : 19.04.91 Areal : 120000 dekar Øyastøl

Detaljer

Oppdragsgiver: Statens vegvesen, Region Sør. Oppdrag: E18 Vestfold grense Langangen

Oppdragsgiver: Statens vegvesen, Region Sør. Oppdrag: E18 Vestfold grense Langangen NOTAT Oppdragsgiver: Statens vegvesen, Region Sør Oppdrag: E18 Vestfold grense Langangen Del: Vurdering av reduksjon av massedeponi ved Lønnebakken Dato: 25. juni 2008, rev. 28.juni 2008 Skrevet av: Mette

Detaljer

Rapport fra botanisk kartleggingsarbeid i Rago

Rapport fra botanisk kartleggingsarbeid i Rago Figur 1 Flatkjølen er av på midten Rapport fra botanisk kartleggingsarbeid i Rago 10.-14. august 2009 Åse Bøilestad Breivik og Jan Breivik 1 Innhold Metode...2 Tidligere undersøkelser...3 Undersøkt område

Detaljer

Oppdragsgiver: Plan23 AS Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato:

Oppdragsgiver: Plan23 AS Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 603768-01 Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: 24.11.2015 Skrevet av: Rein Midteng Kvalitetskontroll: Harald Kvifte NATURMILJØ INNHOLD Innledning...

Detaljer

Kartlegging av naturtypen store gamle trær, Snipetorp Skien kommune. Stefan Olberg. BioFokus-notat 2013-3

Kartlegging av naturtypen store gamle trær, Snipetorp Skien kommune. Stefan Olberg. BioFokus-notat 2013-3 Kartlegging av naturtypen store gamle trær, Snipetorp Skien kommune Stefan Olberg BioFokus-notat 2013-3 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for ROM Eiendom undersøkt store gamle trær på Snipetorp, gbn. 300/409,

Detaljer

UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4

UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 Oppdragsgiver Wilhelmsen Invest AS Rapporttype Fagrapport 2013-04-12 UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 3 (15)

Detaljer

Sætermyrberget masseuttak

Sætermyrberget masseuttak Stange Asfalt AS Sætermyrberget masseuttak Fagutredning naturmiljø 2015-08-21 5150895 A01 12.8.15 Førsteutkast EHR & TI TI A02 21.8.15 Endelig EHR & TI TI ArD Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

Saltfjellet - Svartisen

Saltfjellet - Svartisen Saltfjellet - Svartisen Naturtyper og botanikk på sørsida av nasjonalparken Holtan, D. 2007. Saltfjellet Svartisen. Naturtyper og botanikk på sørsida av nasjonalparken. Miljøfaglig Utredning rapport 60:

Detaljer

Med blikk for levende liv

Med blikk for levende liv Undersøkelse av biologiske verdier i Jarlsborgveien 2 på Skøyen BioFokus-notat av Stefan Olberg Oslo 17.11.2011 Bakgrunn I forbindelse med en mulig utbygging på tomt 31/5 beliggende i Jarlsborgveien 2

Detaljer

Topografi Det er snakk om to ganske markerte fjelldaler som drenerer mot vest og vender mot nordøst og sør/sørøst innover i dalførene.

Topografi Det er snakk om to ganske markerte fjelldaler som drenerer mot vest og vender mot nordøst og sør/sørøst innover i dalførene. Vassdalen- Referansedata Fylke: Troms Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP1 Kommune: Balsfjord Inventør: GGA, ØRØ Kartblad: 1533 II Dato feltreg.: 27.09.04-29.09.04, UTM: Ø:451000, N:7664000 Areal: 9203

Detaljer

NINA Minirapport 267. Botanisk kartlegging rundt eksisterende og planlagte småkraftverkstasjon i Folkedal, Granvin kommune.

NINA Minirapport 267. Botanisk kartlegging rundt eksisterende og planlagte småkraftverkstasjon i Folkedal, Granvin kommune. NINA Minirapport 267 Botanisk kartlegging rundt eksisterende og planlagte småkraftverkstasjon i Folkedal, Granvin kommune Det gamle kraftverket i Folkedal. Foto: AO 07.07.2009. Av Anders Often Botanisk

Detaljer

Kartlegging av ravinedal ved Lystad massemottak

Kartlegging av ravinedal ved Lystad massemottak Kartlegging av ravinedal ved Lystad massemottak Arne Laugsand BioFokus-notat 2012-8 Ekstrakt Det er planer om utvidelse av Lystad massemottak i Ullensaker kommune. På oppdrag for Follo prosjekt a/s har

Detaljer

Biofokus-rapport Dato

Biofokus-rapport Dato Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Engerdal kommune v/reidar Åsgård foretatt biologiske undersøkelser av tre potensielle hytteområder i Molia/Østlia øst for Engerdal sentrum. Det ble avgrenset en svært

Detaljer

Rossafjellet. Lokalitet nr.: 61201. Svært viktig for rødlistearter (A2) Svært viktig for vilt (A3)

Rossafjellet. Lokalitet nr.: 61201. Svært viktig for rødlistearter (A2) Svært viktig for vilt (A3) Rossafjellet Kommune: Tysvær Lokalitet nr.: 61201 Naturtype: Kystfuruskog Verdi for biologisk mangfold: Svært viktig naturtype (A1) Svært viktig for rødlistearter (A2) Svært viktig for vilt (A3) Beskrivelse

Detaljer

Vegetasjonseksjon: O3-Sterkt oseanisk

Vegetasjonseksjon: O3-Sterkt oseanisk Riksem 3 Referanse: Ihlen P. G. 2016. Naturverdier for lokalitet Riksem, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5765)

Detaljer

Naturverdier i Strømsdalen i Rælingen. Øivind Gammelmo & Terje Blindheim. BioFokus-notat

Naturverdier i Strømsdalen i Rælingen. Øivind Gammelmo & Terje Blindheim. BioFokus-notat Naturverdier i Strømsdalen i Rælingen Øivind Gammelmo & Terje Blindheim BioFokus-notat 2016-24 Ekstrakt BioFokus, ved Øivind Gammelmo og Terje Blindheim, har på oppdrag for Eiendomsgruppen Oslo AS vurdert

Detaljer

Kart - naturtyperegistrering, Vikermyra lokalitet 512

Kart - naturtyperegistrering, Vikermyra lokalitet 512 Notat Biologisk inventering,vikermyra i Modum Kommune Dato: 24/7 og 5/8-2008 Registrator: Morten Eken, miljøvernansvarlig Modum kommune Bakgrunnen for inventeringen er planlagt utbygging i området. Området

Detaljer

UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN

UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 528565 FV 251 Ringveien Sandefjord Dato: 2014-02-25 Skrevet av: Hallvard Holtung Kvalitetskontroll: Rein Midteng UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN INNLEDNING Asplan

Detaljer

Leina - Maisa* Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Beliggenhet. Naturgrunnlag. Vegetasjon og treslagsfordeling

Leina - Maisa* Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Beliggenhet. Naturgrunnlag. Vegetasjon og treslagsfordeling Leina - Maisa* Referansedata Fylke: Troms Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP1 Kommune: Bardu Inventør: DSV, JKL Kartblad: 1531 I, 1631 IV Dato feltreg.: 26-07-2006-26-07-2006, UTM: Ø:453512, N:7589216

Detaljer

Naturfaglig undersøkelse i forbindelse med etablering av anleggsvei i Lysebotn, Forsand

Naturfaglig undersøkelse i forbindelse med etablering av anleggsvei i Lysebotn, Forsand Naturfaglig undersøkelse i forbindelse med etablering av anleggsvei i Lysebotn, Forsand Jon T. Klepsland BioFokus-notat 2013-6 Ekstrakt Biofokus har på oppdrag for Norconsult AS gjort en naturfaglig undersøkelse

Detaljer

Vurdering av biologiske verdier Slaabervig mai 2008. Grunnlag for reguleringsplan Slaabervig.

Vurdering av biologiske verdier Slaabervig mai 2008. Grunnlag for reguleringsplan Slaabervig. Vurdering av biologiske verdier Slaabervig mai 2008. Grunnlag for reguleringsplan Slaabervig. Områdebeskrivelse Slaabervig, Hisøya, Arendal kommune. Området ligger østsiden av Hisøya, mot Galtesund i Arendal

Detaljer

Grunn. Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 Telemark grense til Porsgrunn stasjon 10.

Grunn. Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 Telemark grense til Porsgrunn stasjon 10. Detaljplan/Regulering UVB Vestfoldbanen Grunn Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 10. mai 2012 00 Notat 10.05.12 RHE JHE JSB Revisjon Revisjonen gjelder

Detaljer

Kartlegging av vegetasjon og prioritering av områder for skjøtsel

Kartlegging av vegetasjon og prioritering av områder for skjøtsel Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 7 Nr. 138, 2012 Kartlegging av vegetasjon og prioritering av områder for skjøtsel Vidmyr naturreservat, Bykle kommune, Aust-Agder fylke Sigrun Aune og Ellen Svalheim

Detaljer