Samling for Nettverk naturmangfold i Sør-Trøndelag Erfaringer med registrering artsrike veikanter, skjøtselsrutiner, revegetering vs såing

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samling for Nettverk naturmangfold i Sør-Trøndelag Erfaringer med registrering artsrike veikanter, skjøtselsrutiner, revegetering vs såing"

Transkript

1 Samling for Nettverk naturmangfold i Sør-Trøndelag Erfaringer med registrering artsrike veikanter, skjøtselsrutiner, revegetering vs såing

2

3 Tiltak for å ta vare på humler og bier Hva gjør Staten vegvesen Region midt? Kartlegger artsrike vegkanter og tar det inn i driftskontraktene våre Unngå kantrensk i områder som det er blomsterenger vi skal ta vare på. Hva annet bidrar vi med? Unngår sprøytemiddel (minimal bruk) De er skadelige for humlene. Planter og ivartar bievennlege planter. Biene og humlene er glade i blant annet selje, urter og solsikker. Sideterrenget trenger å ikke være bare plen og gress Bier liker blomster, ikke gress. Ønsker å så blomstereng framfor plen og gressbakke., eller la naturlig frøbank med blomstrende urter få etablere seg. Klipper sidearealer etter blomstring.

4

5 Planlegging Hva gjør Statens vegvesen? Tar hensyn til verdier i det området vi planlegger tiltak i. Beskriver at det skal tas vare på frøbankjord der vi har egnet vegetasjon. Naturligrevegetering der det passer (ikke egnet overalt) Ønsker å så mer blomstereng framfor gressbakke (litt motsetning til Naturmangfoldloven) Planlegger med mer variasjon i parklikearealer som skal beplantes. (Eks rundkjøring på Sirkus og Bomstadvegens forlengelse)

6 Bygging Hva gjør Statens vegvesen? Ivaretar intensjoner i planene så godt vi kan. Tar vare på toppmasser og frøbankjord. Ønsker å heller så blomstereng enn gressbakke på arealer som ikke er i eller nære vernet eller truet natur, naturtype eller arter. Ønsker oss mer lokale blomsterengfrø, men sliter med leveranse. Planter mer variert nå enn tidligere, men tar samtidig hensyn til naturmangfoldloven og allergihensyn. Gjør tiltak mot uønska arter der dette er et problem for ønsket vegetasjon.

7 Drift Hva gjør Statens vegvesen? Registrer artsrike vegkanter før utlysning av kontrakter ( startet med i 2014). Tar inn bestemmelser i driftskontrakter om varsomhet i områder med artsrike vegkanter i (ifht. klipp og grøftrensk) Justerer kantklippetidspunkt etter veksten og ikke kalenderen. Rydder mye skog langs vegen pga. sikkerhet, men det gagner også undervegetasjon og insekter.

8 Klipping Klipp/ slått til rett tid er viktig. Virker som vi har truffet godt siden det er mange fine blomsterrike og artsrike vegkanter.

9 Erfaring Registrering av artsrike vegkanter Oppdrag for 2013 ble gjort med forenklet anskaffelse med tilbudsforespørsel til 5 tilbydere der laveste pris var eneste tildelingskriterie. Oppdrag for 2014 ble lyst ut i DOFFIN (Anskaffelse over ,- som offentlig anskaffelse med ulike tildelingskritterier (pris x%, gjennomføring X%. Årsak til endret anskaffelse: Vi samlet karleggingene i en stor regional anskaffelse i stedet for fylkesvise kontrakter for å få lik kvalitet i hele regionen. Uansett ansakffelse - Mye jobb med å beskrive hva, hvor, når og hvordan.

10 Positive erfaringer 2013 Jobb utført av faglige sterke folk noe som gir kvalitet på registreringene Jobben gikk kjapt og greit, og de fikk gjort mye på kort tid. (Geiranger ++, E6 Trondheim Oppdal, Rv 3, Fv 30 ++) Man må være minst to sammen for kontroll og sikkerhet. Samme firma gjorde registeringer på ulike steder. Det gav lik kvalitet og sammenlignings mulighet på lokasjonene. Enklere og kjappere anskaffelse enn Vi hadde kontroll med hvem som skulle gjøre jobben.

11 Negative erfaringer med 2013 Det var ingen brukervennlige itverktøy i felt. Dette gav en del plunder og heft (netttrøbbel og fikk det ikke inn i NVDB ute) Arbeid må gjøres flere ganger først papir og så pc.

12 Tilbakemelding fra konsulent i 2013 Viktig å vite hvor kantslåtten allerede har vært og hvilke områder den skal til for å kunne legge en plan for hvilke veier som skal prioriteres. Vurder om konsulentene skal lage feltkartene selv. Lettere for de å planlegge jobben sin. Strekninger som skal registreres bør ligge på ca 50 meter. Konsulenten opplevde det ikke som et problem å registrere fra bil. Gjennomsnittsfarten må riktignok holdes på omtrent km/t.

13 Metode for registering Grunnlag: naturbase og artsdatabanken, Grovscreeningskart for driftskontraktsområdene(oppdal, Røros, Orkdal) utarbeidet av oppdragsgiver. Grovscreeningskartet viste naturtypedata, som f. eks naturbeitemark, beliggende 50 meter eller nærmere vei. Verdifulle områder først og fremst identifisert ved forbikjøring i bil pgs svært lite foreliggende data om artsrike veikanter.). Følgende kriterier ble lagt til grunn for når det skulle gjennomføres nærmere undersøkelser av veikanten: Rødlisteart oppdaget. Knaus eller fjellskjæring nærmere veien enn 2 m i område med kalkrik berggrunn. Kortvokst eng på strekning med autovern. Lang strekning med kortvokst eng og/eller varierte, fargerike enger. Kortvokst fukteng/våteng i grøft i område med kalkrik berggrunn. Naturbeitemark og hagemark inntil veikanten. Veikanten beites og har preg av naturbeitemark.

14 Metode fortsetter: Sjekklister ble benyttet for å vurdere hvorvidt en lokalitet skulle registreres eller ikke (hentet fra metodeutvikling- og evalueringsrapporten som Miljøfaglig Utredning utarbeidet i 2012). Sjekklisteutfallet ble vurdert opp mot naturmangfoldet i regionen og lokalitetens betydning som insektbiotop, samt mot artsmangfoldet i omkringliggende plantesamfunn. I vurderingen av hvorvidt en strekning kvalifiserte til å være en artsrik veikant med spesielle skjøtselhensyn ble det også lagt vekt på om strekningen var så lang at egne skjøtselstiltak kunne rettferdiggjøres. Ved funn av rødlistede eller sjeldne planter var terskelen lav. De kartlagte veikantene ble skilt ut i de fire utformingene: tørreng/tørrberg-utforming, frisk-fuktig/høgstaude-utforming, fukteng/våteng-utforming og nordlig/alpin-utforming, i tråd med NiNsystemet. Lokalitetene er registrert i Nasjonal Vegdatabank (NVDB). I tillegg legger foreliggende rapport til rette for at lokalitetene kan registreres i Naturbase.

15

16

17

18

19 KONTRAKTSOMRÅDE 1604 GAULDAL - OPPDAL Grønbakken (A) Oppdal kommune Registreringsdato: Veg: E6 Start: HP1 m10198 / 32V Slutt: HP1 m14196/ 32V Side av vegen: Stigende og synkende Bredde: 6 meter Observatører: Karl Johan Grimstad og Elin Riise Utforming: Tørreng/tørrbakke, friskeng/høgstaudeeng, fukteng/våteng Tilgrensende naturtype: Fjellvidde

20 Beskrivelse: Denne store, sammenhengende lokaliteten ligger innenfor Drivdalen, Kongsvoll og Hjerkinn landskapsvernområde, som henger sammen med landskapsvernområdet Dovrefjell-Sunndalsfjella. Berggrunnen består av grønnsteinsagglomerat og konglomerat, som er en næringsrik bergart. Vegetasjonen er svært artsrik, og omfatter både rødlistede, sjeldne, samt en rekke kalkkrevende arter. Lokaliteten har både frisk - fuktige partier og tørrbakkepartier. Det fuktige partiet er representert ved arter som bl. a. sotstarr, dubbestarr, toppstarr (VU), hårstarr, fjellstarr, trillingsiv, kastanjesiv, dvergjamne, bjønnbrodd, fjellfrøstjerne, snøbakkestjerne, klokkevintergrønn, blindurt (NT), blåmjelt, gulmjelt og gullmyrklegg, svarttopp, fjellnøkleblom (NT) og snøsøte. Blant tørreng/tørrbakkeartene kan nevnes kattefot, vanlig bakkestjerne, mogop (NT), lodnerublom, dunkjempe og vanlig marinøkkel. Som følge av forekomsten av rødlistede og sjeldne arter, den store artsrikdommen, den betydelige utstrekningen og beliggenheten innenfor et landskapsvernområde, får lokaliteten verdien A (svært viktig). Trusler: Partiene lengst fra veien er stedvis noe gjengrodd av vierarter, som for øvrig er et naturlig innslag i vegetasjonstypen. Det ble ikke observert fremmede arter innenfor lokaliteten. Skjøtsel: Lokaliteten bør slås så sent som mulig, slik at alle artene får frødd seg. Grøfterensking bør unngås i sin helhet, da dette kan ha svært negativ innvirkning på de rødlistede, sjeldne og kalkkrevende artene som i stor grad er tilknyttet grøftene.

21 Artsrikevegkantregistreringer: Erfaringer med registrering i 2014 Flere firma gjør samme jobben kan gi ulik kvalitet og vanskelig å sammenligne lokal og regional viktighet av forekomster. DOFFIN - Mye tyngre anskaffelse som gir mer usikkerhet om hvem man får. Har ikke fått rapportene ennå, men fått data til NVDB til bruk i driftskontrakter i år og det ser bra ut.

22 Naturlig revegetering Må være obs på hvor man er (trenger man det akkurat på det stedet??) og hvilken frøbank man har. Naturlig revegering som eneste etableringsmetode bør egentlig kun brukes der vi absolutt ikke tillater andre arter ( blant annet vernet natur, reservat, sårbar natur) Fare for erosjon og stabilitet må vurderes opp mot verdien av naturlig frøbank.

23 Takk for meg.

John Bjarne Jordal. Kartlegging og overvåking med vekt på svartkurle i Oppdal kommune i 2014

John Bjarne Jordal. Kartlegging og overvåking med vekt på svartkurle i Oppdal kommune i 2014 John Bjarne Jordal Kartlegging og overvåking med vekt på svartkurle i Oppdal kommune i 2014 Rapport J. B. Jordal nr. 1-2015 J. B. Jord a l Rapport n r. 1-2015 Utførende konsulent: Biolog J. B. Jordal AS

Detaljer

BioFokus-notat 2015-6

BioFokus-notat 2015-6 Slottsfjellet naturverdier og skjøtselsforslag Stefan Olberg og Kjell Magne Olsen BioFokus-notat 2015-6 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Fylkesmannen i Vestfold kartlagt biologisk mangfold på Slottsfjellet

Detaljer

Rapport. Biologisk mangfold Rørvik lufthavn, Ryum Vika kommune, Nord-Trøndelag. BM-rapport nr 4-2011

Rapport. Biologisk mangfold Rørvik lufthavn, Ryum Vika kommune, Nord-Trøndelag. BM-rapport nr 4-2011 Rapport Biologisk mangfold Rørvik lufthavn, Ryum Vika kommune, Nord-Trøndelag BM-rapport nr 4-2011 Dato: 01.03.2012 Tittel: BM-rapport nr. 4 (2011). Biologisk mangfold på Rørvik lufthavn, Ryum, Vikna kommune,

Detaljer

John Bjarne Jordal. Kartlegging av naturtyper i Oppdal kommune 2008, med hovedvekt på Gjevilvassdalen.

John Bjarne Jordal. Kartlegging av naturtyper i Oppdal kommune 2008, med hovedvekt på Gjevilvassdalen. John Bjarne Jordal Kartlegging av naturtyper i Oppdal kommune 2008, med hovedvekt på Gjevilvassdalen. Rapport J. B. Jordal nr. 2-2009 J. B. Jordal Rapport nr. 2-2009 Utførende konsulent: Biolog John Bjarne

Detaljer

NOTAT. Oppdragsgiver: Bamble kommune Dato: 14.11.2014 Vurdering av naturmiljø kommuneplan Bamble

NOTAT. Oppdragsgiver: Bamble kommune Dato: 14.11.2014 Vurdering av naturmiljø kommuneplan Bamble NOTAT Oppdragsgiver: Bamble kommune Dato: 14.11.2014 Oppdrag: Skrevet av: Kvalitetskontroll: Referanse: Vurdering av naturmiljø kommuneplan Bamble Rune Solvang Bjørg Wethal Solvang, R. 2014. Vurdering

Detaljer

NOTAT. Dato: 28.6.2011. Kvalitetskontr:

NOTAT. Dato: 28.6.2011. Kvalitetskontr: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Del: Skrevet av: Kvalitetskontr: Balsfjord kommune Konsekvensvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Verdi- og konsekvensvurdering naturmljø/biologisk mangfold Rein

Detaljer

Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag. Elin Blütecher

Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag. Elin Blütecher Mastergradsoppgave Elin Blütecher Kommunal registrering av biologisk mangfold og naturtyper en lang prosess med varierende resultat. Kartleggingsstatus for biologisk mangfold og naturtyper i fire kommuner

Detaljer

Oppdragsgiver. Norbetong. Rapporttype. Konsekvensutredning 2013.05.22 UTVIDELSE AV STOKKAN GRUSTAK I MELHUS KOMMUNE KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ

Oppdragsgiver. Norbetong. Rapporttype. Konsekvensutredning 2013.05.22 UTVIDELSE AV STOKKAN GRUSTAK I MELHUS KOMMUNE KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ Oppdragsgiver Norbetong Rapporttype Konsekvensutredning 2013.05.22 UTVIDELSE AV STOKKAN GRUSTAK I MELHUS KOMMUNE KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ 2 (16) UTVIDELSE AV STOKKAN

Detaljer

Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl.

Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl. Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl. Ved Lilleaker ligger ca. 200 meter av Ring 3 åpen i en utgravd trasé med av- og påkjøringsramper som del av rv. 150 Ring 3 - Granfosslinjen. Gjeldende plan regulerer

Detaljer

Områdereguleringsplan for Sandnessjøen lufthavn

Områdereguleringsplan for Sandnessjøen lufthavn Ecofact rapport 274 Områdereguleringsplan for Sandnessjøen lufthavn Fagrapport Naturmangfold Solbjørg Engen Torvik ISSN: 1891-5450 www.ecofact.no ISBN: 978-82-8262-272-1 Ecofact rapport 274 Områdereguleringsplan

Detaljer

Oppdragsgiver. Møreaksen AS. Rapporttype. Rapport 2013.02.13 E39 VESTNES - MOLDE KONSEKVENSUTREDNING TEMA NATURMILJØ

Oppdragsgiver. Møreaksen AS. Rapporttype. Rapport 2013.02.13 E39 VESTNES - MOLDE KONSEKVENSUTREDNING TEMA NATURMILJØ Oppdragsgiver Møreaksen AS Rapporttype Rapport 2013.02.13 E39 VESTNES - MOLDE KONSEKVENSUTREDNING TEMA NATURMILJØ TEMA NATURMILJØ 2 (37) E39 VESTNES - MOLDE TEMA NATURMILJØ Oppdragsnr.: 6120070 Oppdragsnavn:

Detaljer

Verdivurdering av naturmiljø i planområdet for utvidet Sandslikryss R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS

Verdivurdering av naturmiljø i planområdet for utvidet Sandslikryss R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS Verdivurdering av naturmiljø i planområdet for utvidet Sandslikryss R A P P O R T RAPPORTENS TITTEL: Verdivurdering av naturmiljø i planområdet for utvidet Sandslikryss. FORFATTERE: Linn Eilertsen, Bjart

Detaljer

NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER TILKNYTTET

NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER TILKNYTTET NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER TILKNYTTET PLANLAGT KRAFTSTASJON VED SUPPAM I LEIKANGER KOMMUNE Av Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning AS. Tingvoll 13.10.2010 Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS

Detaljer

NATURMILJØ VESTLIA. Konsekvenser for naturmiljø ved områderegulering i Vestlia, Geilo, Hol kommune Opus Bergen AS Desember 2014

NATURMILJØ VESTLIA. Konsekvenser for naturmiljø ved områderegulering i Vestlia, Geilo, Hol kommune Opus Bergen AS Desember 2014 NATURMILJØ VESTLIA Konsekvenser for naturmiljø ved områderegulering i Vestlia, Geilo, Hol kommune Opus Bergen AS Desember 2014 Konsekvensutredning for naturmiljø Vestlia - hol kommune SAMMENDRAG Rapporten

Detaljer

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember 2008-23. januar 2009 Oppdragsgiver: Bergen kommune Samferdselsetaten -1- FORMÅL TIDSROM FOR KAMPANJEN

Detaljer

BioFokus-rapport 2013-7. Dato

BioFokus-rapport 2013-7. Dato Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Bærum kommune utarbeidet forslag til forvaltningsplan for Tjernsmyr. Det har blitt avgrenset 5 prioriterte naturtyper i prosjektet hvorav 3 er vurdert som svært viktige

Detaljer

Kongsvinger Festning Skjøtselsplan for vegetasjon og grøntområder

Kongsvinger Festning Skjøtselsplan for vegetasjon og grøntområder Kongsvinger Festning Skjøtselsplan for vegetasjon og grøntområder Med fokus på kulturminneaspektet og biologisk mangfold Mai 2010 Forord Denne skjøtselsplanen er utarbeidet av Forsvarsbygg Futura Miljø

Detaljer

Vindkraftverk på Bud/Hustad i Fræna kommune. Konsekvensutredning på temaet naturmiljø. Miljøfaglig Utredning Rapport 2004: 13

Vindkraftverk på Bud/Hustad i Fræna kommune. Konsekvensutredning på temaet naturmiljø. Miljøfaglig Utredning Rapport 2004: 13 Vindkraftverk på Bud/Hustad i Fræna kommune. Konsekvensutredning på temaet naturmiljø. Miljøfaglig Utredning Rapport 2004: 13 KU Vindkraft i Fræna - 1 - Naturmiljø Rapport 2004: 13 Utførende institusjon:

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T MULTICONSULT Rapport 119685 Detalj- og reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv. 156, Torvet Fjordvangen Detalj- og reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv. 107, Hellvikveien Detalj- og

Detaljer

Øvre Forsland kraftverk Leirfjord kommune Nordland fylke

Øvre Forsland kraftverk Leirfjord kommune Nordland fylke Øvre Forsland kraftverk Leirfjord kommune Nordland fylke RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 568221 12.06.2007 Oppdragsnavn: Øvre Forsland kraftverk konsekvenser for naturmiljø Kunde: HelgelandsKraft

Detaljer

Ellenelva Kraftverk, Tromsø kommune. Konsekvensutredning R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1003

Ellenelva Kraftverk, Tromsø kommune. Konsekvensutredning R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1003 Ellenelva Kraftverk, Tromsø kommune. Konsekvensutredning R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1003 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Ellenelva Kraftverk, Tromsø kommune. Konsekvensutredning FORFATTERE:

Detaljer

Områderegulering for Oslo lufthavn Gardermoen Registrering av naturtyper/biologisk mangfold

Områderegulering for Oslo lufthavn Gardermoen Registrering av naturtyper/biologisk mangfold Oslo Lufthavn AS Områderegulering for Oslo lufthavn Gardermoen Registrering av naturtyper/biologisk mangfold Utgave: 10-06-2011 Oppdragsgiver: Oslo Lufthavn Gardermoen Oppdrag: Gardermoen reguleringsplan

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Heggvin avfall og gjenvinning konsekvenser for biologisk mangfold ved utvidelse av anlegget

Heggvin avfall og gjenvinning konsekvenser for biologisk mangfold ved utvidelse av anlegget [Dobbelklikk her og skriv inn filnavn]konsekvenser for biologisk mangfoldkonsekvenser for biologisk mangfold Heggvin avfall og gjenvinning konsekvenser for biologisk mangfold ved utvidelse av anlegget

Detaljer

Konsesjonssøknad for ny Salten transformatorstasjon

Konsesjonssøknad for ny Salten transformatorstasjon Konsesjonssøknad Kraftforsyning og tilknytning av ny vannkraft i Salten-området Konsesjonssøknad for ny Salten transformatorstasjon Januar 2012 Januar 2012 Konsesjonssøknad for ny Salten transformatorstasjon

Detaljer

Områderegulering for Luravika

Områderegulering for Luravika Utvalg for byutvikling 16.02.11 sak 14/11 vedlegg 6 Områderegulering for Luravika Biologiske utredninger med fokus på marine naturtyper 2009 68 Ecofact Aksjeselskap Side 1 FORORD På oppdrag fra Asplan

Detaljer

Levende landskap med et rikt biomangfold. et hefte om skjøtsel av kulturlandskapet

Levende landskap med et rikt biomangfold. et hefte om skjøtsel av kulturlandskapet Levende landskap med et rikt biomangfold et hefte om skjøtsel av kulturlandskapet 1 Bli en hverdagshelt! Vakre blomsterenger i et vell av farger, åpne landskap og aktive støler kommer ikke av seg selv.

Detaljer

Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 6 Nr. 151, 2011

Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 6 Nr. 151, 2011 Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 6 Nr. 151, 2011 Strandengene i Søm-Ruakerkilen naturreservat, Grimstad kommune, Aust-Agder. Oppfølging av igangsatte skjøtselstiltak 2009-2011. Svalheim, Ellen Bioforsk

Detaljer

Registrering av biologisk mangfold i bynære områder, Oslo Supplerende naturtypekartlegging i Oslo kommune

Registrering av biologisk mangfold i bynære områder, Oslo Supplerende naturtypekartlegging i Oslo kommune Registrering av biologisk mangfold i bynære områder, Oslo Supplerende naturtypekartlegging i Oslo kommune Fjeldstad H & Gaarder G. 2006. Registrering av biologisk mangfold i bynære områder, Oslo. Supplerende

Detaljer