BIOLOGISK MANGFOLD I UTVALGTE KULTURLANDSKAP I ETNEDAL KOMMUNE.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BIOLOGISK MANGFOLD I UTVALGTE KULTURLANDSKAP I ETNEDAL KOMMUNE."

Transkript

1 BIOLOGISK MANGFOLD I UTVALGTE KULTURLANDSKAP I ETNEDAL KOMMUNE. Feltarbeid utført sommeren Signetrøi Jonsokkoll. Foto: Geir Høitomt Kistefos Skogtjenester AS v/geir Høitomt Januar 2011

2 Innledning. På oppdrag fra Etnedal kommune gjennomførte Kistefos Skogtjenester AS i 2010 registrering av biologisk mangfold på noen utvalgte kulturlandskapslokaliteter i kommunen. Hensikten med registreringene var å kartlegge naturtypeverdien på lokalitetene i henhold til Direktoratet for Naturforvaltnings håndbok nr 13 (revidert utgave 2007). Lokalitetene er presentert med faktaopplysninger, foto og kart i målestokk 1:5000. Feltarbeid og rapportering er utført av Geir Høitomt. Miljøfaglig Utredning v/bjørn Harald Larsen takkes for nyttige diskusjoner vedrørende verdisetting og presentasjon. Litteratur Bjørlykkje, A. og Sålvoll, H. 1979: Bruflat, berggrunnsgeololgisk kart 1716I. Direktoratet for naturforvaltning, 2007: Kartlegging av naturtyper - verdisetting av biologisk mangfold. Håndbok utgave Oppdatert Fremstad, E. 1997: Vegetasjonstyper i Norge. NINA Temahefte 12. Fremstad, E. og Moen, A. 2001: Truete vegetasjonstyper i Norge. NTNU Vitenskapsmuseet Rapp.bot. Ser Kålås, J.A., Viken, Å. og Bakken, T. (red) Norsk Rødliste Norwegian Red List. Artsdatabanken, Norway. Moen, A Nasjonalatlas for Norge: vegetasjon. Statens kartverk, Hønefoss. Mossberg, B. og Stenberg, L. 2007: Gyldendals store nordiske flora. Revidert og utvidet utgave.

3 Lokalitetsbeskrivelse Signetrøi: Kommune: Etnedal Gnr/bnr: 133/6 Kartblad (M 711): 1717 II, Synnfjell UTM-referanse (EUREF89): 32V NN H.o.h. : ca. 860 m.o.h Vegetasjonssone: Nordboreal sone Vegetasjonsseksjon: OC, Overgangsseksjon Naturtyper: Naturbeitemark (D04) Utforminger: Vegetasjonstypen føres til flekkmure-sauesvingel-eng (G8), selv om variasjonen er stor. Finnskjeggryer G5b) med innslag av einer dominerer i helt nordre del. Naturtypeverdi: Viktig - B Undersøkt/kilde: Geir Høitomt, Avgrensingens nøyaktighet: Nøyaktigere enn 20 m Områdebeskrivelse: Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger vest for Roleghaugtjernet, ca 1 km vest for Glenna. Området ligger ca. 880 moh i ei slak vestvendt li ned mot Åfeta. Det undersøkte arealet er hovedsakelig avgrenset av annen naturbeitemark (delvis i gjengroing). Berggrunnen i området består av overskjøvne sedimentære bergarter tilhørende Synnfjelldekket, fyllit tilhørende Strondafjordformasjonen Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Seterlandskap med tidligere slåttemark som nå benyttes til beite. Deler av området nord for tunet framstår som ugjødslet naturbeietmark. Det er stor variasjon i fuktighetsforhold. Tørrberg forekommer i nordre deler, mens et fuktig myrpreget areal finnes sentralt på vollen. Vegetasjonstypen føres imidlertid til flekkmuresauesvingel-eng (G8), selv om variasjonen er stor. Finnskjeggryer G5b) med innslag av einer dominerer i helt nordre del.

4 Artsmangfold: Seterlandskapet er artsrikt og med stor variasjon. Av påviste arter nevnes marinøkkel, bakkesøte, skjeggklokke (VU), kattefot, engfiol, jonsokkoll, finnskjegg, hårfrytle, engnellik, fjelltimotei, blåklokke, prestekrage, flekkmure, ballblom, hårsveve, flekkgrisøre, markjordbær, dunkjempe og smalkjempe. En steinmur ved tunet ble brukt som solingsplass av firfisle. Bruk, tilstand og påvirkning: Området beites av sau og beitepresset var godt ved besøket i juni. Usikkert om sauen er i utmark deler av året. I nordre og vestre del er det en viss gjengroing (einer og bjørk). Tidligere var dette slåttemark. Signetrøi, Foto: Geir Høitomt

5 Signetrøi, Foto: Geir Høitomt Signetrøi, Foto: Geir Høitomt

6 Signetrøi, Foto: Geir Høitomt Verdivurdering: Velholdt seterlandskap med artsrik naturbeitemark og forekomst av truet vegetasjonstype. Marinøkkel, bakkesøte og skjeggklokke (VU) forekommer med livskraftige populasjoner. Naturtypeverdien settes med bakgrunn i dette til viktig-b. Forslag til skjøtsel og hensyn: Det bør foretas rydding av einer og bjørk i nordre og vestre del av området. Ellers er lokaliteten i god hevd. Beitepresset bør vurderes kontinuerlig. Lokaliteten må ikke gjødsles.

7 BOTANISKE VERDIER I KULTURLANDSKAP - registrerte arter Lokalitet: Signetrøi Områdetype: Naturbeitemark Dato: Aurikkelsveve x Fjellrapp Rød jonsokblom x Bakkemynte Fjelltimotei x Rødkløver x Bakkestjerne Fjelltistel Rødknapp x Bakkesøte x Flekkgrisøre x Rødsveve Ballblom x Flekkmarihånd Rødsvingel x Beitestarr x Flekkmure x Sauesvingel x Bekkeblom x Fuglevikke x Setergråurt x Bergmynte Følblom Skjeggklokke x Bergskrinneblom Gjeldkarve x Skoggråurt x Bitterbergknapp Grasstjerneblom x Skogkløver x Blåfjær Groblad x Skogstorkenebb x Bittersøte Grønnkurle Slirestarr x Bjønnbrodd Gulaks x Sløke Bjørnekjeks x Gullris x Smalkjempe x Bleikstarr x Gulmaure Smyle x Blåklokke x Hanekam Smørbukk Blåknapp Harerug x Småengkall x Blåkoll x Hengeaks x Småmarimjelle x Blåtopp Hjertegras Snøsøte Blåveis Hvitbladtistel x Stemorsblomst x Brudespore Hvitkløver x Storblåfjær Bråtestarr Hvitkurle Stornesle x Burot Hvitmaure x Stortveblad Dragehode Hårfrytle x Stormarimjelle x Dunhavre Hårstarr x Svarttopp Dunkjempe x Hårsveve x Sølvbunke x Dvergjamne Jonsokkoll x Sølvmure Einer x Jåblom Tepperot x Einstape Kanelrose Timotei x Engfiol x Karve Tiriltunge x Engforglemmegei x Kattefot x Turt Engfrytle x Kjerteløyetrøst x Tveskjeggveronika x Enghaukeskjegg Kongsspir Tyrihjelm x Enghavre Kornstarr x Vanlig høymole x Enghumleblom x Kranskonvall Vendelrot Engklokke Legeveronika x Vill-lin Engknoppurt Liljekonvall Øyentrøst, sp x Engkvein x Lintorskemunn Åkerforglemmegei Engnellik x Løvetann, sp x Engsmelle x Maiblom x Engsnelle Marianøkleblom Engsoleie x Marikåpe, sp x Engsyre x Marinøkkel x Engtjæreblom Markjordbær x Fagerklokke Mjødurt x Fagerknoppurt Myrklegg x Finnskjegg x Nattfiol Firblad Nyresoleie Firkantperikum x Nyseryllik Fjellfrøstjerne Prestekrage x Fjellmarikåpe x Prikkperikum Fjellnøkleblom Ryllik x

8 Avgrensing av lokaliteten (Signetrøi)

9 Lokalitetsbeskrivelse Fjell, nordre: Kommune: Etnedal Gnr/bnr: 137/1 Kartblad (M 711): 1716 IV, Aurdal UTM-referanse (EUREF89): 32V NN H.o.h. : ca. 750 m.o.h Vegetasjonssone: Nordboreal sone Vegetasjonsseksjon: OC, Overgangsseksjon Naturtyper: Naturbeitemark (D04) Utforminger: Vegetasjonstypen føres til frisk/tørr middels baserik eng, dunhavre-dunkjempeutforming (G7b). Naturtypeverdi: Viktig - B Undersøkt/kilde: Geir Høitomt, Avgrensingens nøyaktighet: Nøyaktigere enn 20 m Områdebeskrivelse: Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i Fjellsbygda ca 3 km vest for Bruflat. Arealet er avgrenset av lokalveg i sør og forøvrig av annet kulturlandskap (delvis i gjengroing). Berggrunnen i området består av sedimentære bergarter tilhørende Røykengruppen (kalkstein, skifer, alunskifer og sandstein). Dette gir muligheter for at basekrevende vegetasjon kan finnes. Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er ei nokså bratt sørvendt naturbeitemark nord for gardstunet. I øvre del er det grunnlendt med berg i dagen, dette er også den mest artsrike delen av naturbeitemarka. Vegetasjonstypen føres til frisk/tørr middels baserik eng, dunhavre-dunkjempe-utforming (G7b).

10 Artsmangfold: Naturbeitemarka er tydelig baserik i øvre del og artsmangfoldet knyttet til den grunnlendte delen her er stort. Av påviste arter nevnes engnellik, bakkestjerne, fjellrapp, småbergknapp, blåklokke, prestekrage, engtjæreblom, gulaks, marinøkkel, brudespore (NT), bakkesøte, gulmaure, flekkgrisøre, dunkjempe, smalkjempe, hjertegras, bergmynte, engvokssopp, mønjevokssopp, skarlagenvokssopp, lutvokssopp (NT) og liten vokssopp. Bruk, tilstand og påvirkning: Arealet beites av sau vår og høst. Beitepreset er godt og lokaliteten framstår som godt skjøttet. Nord for lokaliteten er det også beitearealer, men disse er noe mer gjengrodd. Fjell nordre, Foto: Geir Høitomt

11 Fjell nordre, Foto: Geir Høitomt Verdivurdering: Naturbeitemark i god hevd med forekomst av truete vegetasjonstyper. Artsmangfoldet er høyt og lokaliteten har potensiale for rødlistede beitemarkssopp. To rødlistearter er påvist (2NT). Med bakgrunn i god hevd og et stort artsmangfold settes verdien til viktig-b Forslag til skjøtsel og hensyn: Beitepresset er godt og bør fortsette. Optimalt beite er vår- og høstbeite (gjerne av ungdyr av storfe). Arealet må ikke gjødsles.

12 BOTANISKE VERDIER I KULTURLANDSKAP - registrerte arter Lokalitet: Fjell, nordre Områdetype: Naturbeitemark Dato: Aurikkelsveve x Fjellrapp x Rød jonsokblom x Bakkemynte Fjelltimotei x Rødkløver x Bakkestjerne x Fjelltistel Rødknapp x Bakkesøte x Flekkgrisøre x Rødsveve Ballblom Flekkmarihånd Rødsvingel x Beitestarr x Flekkmure x Sauesvingel x Bekkeblom Fuglevikke x Setergråurt x Bergmynte x Følblom x Skjeggklokke Bergskrinneblom Gjeldkarve x Skoggråurt x Bitterbergknapp Grasstjerneblom x Skogkløver x Blåfjær Groblad x Skogstorkenebb x Bittersøte Grønnkurle Slirestarr x Bjønnbrodd Gulaks x Sløke Bjørnekjeks x Gullris x Smalkjempe x Bleikstarr x Gulmaure x Smyle x Blåklokke x Hanekam Smørbukk Blåknapp Harerug x Småengkall x Blåkoll x Hengeaks x Småmarimjelle x Blåtopp Hjertegras x Snøsøte Blåveis Hvitbladtistel x Stemorsblomst x Brudespore x Hvitkløver x Storblåfjær Bråtestarr Hvitkurle Stornesle x Burot Hvitmaure x Stortveblad Dragehode Hårfrytle x Stormarimjelle x Dunhavre Hårstarr x Svarttopp Dunkjempe x Hårsveve x Sølvbunke x Dvergjamne Jonsokkoll x Sølvmure Einer x Jåblom Tepperot x Einstape x Kanelrose Timotei x Engfiol x Karve Tiriltunge x Engforglemmegei x Kattefot x Turt Engfrytle x Kjerteløyetrøst x Tveskjeggveronika x Enghaukeskjegg Kongsspir Tyrihjelm x Enghavre Kornstarr x Vanlig høymole x Enghumleblom x Kranskonvall Vendelrot Engklokke Legeveronika x Vill-lin Engknoppurt x Liljekonvall Øyentrøst, sp x Engkvein x Lintorskemunn Åkerforglemmegei Engnellik x Løvetann, sp x Engsmelle x Maiblom x Småbergknapp x Engsnelle Marianøkleblom Engsoleie x Marikåpe, sp x Engsyre x Marinøkkel x Engtjæreblom x Markjordbær x Fagerklokke Mjødurt x Fagerknoppurt Myrklegg Finnskjegg x Nattfiol Firblad Nyresoleie Firkantperikum x Nyseryllik Fjellfrøstjerne Prestekrage x Fjellmarikåpe x Prikkperikum Fjellnøkleblom Ryllik x

13 Avgrensing av lokaliteten (Fjell, nordre)

14 Lokalitetsbeskrivelse Ytre Tangen: Kommune: Etnedal Gnr/bnr: 31/17 Kartblad (M 711): 1717 III, Fullsenn UTM-referanse (EUREF89): 32V NN H.o.h. : ca. 760 m.o.h Vegetasjonssone: Nordboreal sone Vegetasjonsseksjon: OC, Overgangsseksjon Naturtyper: Slåttemark (D01) Utforminger: Vegetasjonstypen er uklar og variert, men føres her til frisk, næringsrik natureng (G13). Kantsoner har innslag av flekkmure-sauesvingel-eng (G8). Sentralt på vollen forekommer et felt med dunhavre-eng (G7b). Naturtypeverdi: Lokalt viktig - C Undersøkt/kilde: Geir Høitomt, Avgrensingens nøyaktighet: Nøyaktigere enn 20 m Områdebeskrivelse: Beliggenhet og naturgrunnlag: Setergrenda Ytre Tangen ligger ca. 3 km nordøst for Steinsetbygda, i den slake østvendte lia ned mot Etna. Berggrunnen i området består av overskjøvne sedimentære bergarter tilhørende Synnfjelldekket (skifer-sandig skifersandstein). Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Ytre Tangen er ei seter hvor innmarka fortsatt skjøttes. Setervollen er slåttemark (delvis kultureng) med artsrike kantsoner. Engene er dels kulturengpreget (gjødslet) og dels naturengpreget (fuktige drag og kantsoner). Vegetasjonstypen er dermed uklar og variert, men føres her til frisk, næringsrik natureng (G13). Kantsoner har innslag av flekkmure-sauesvingel-eng (G8). Sentralt på vollen forekommer et felt med dunhavre-eng (G7b).

15 Artsmangfold: Kantsoner og fuktdrag har innslag av naturengplanter som bakkesøte, marinøkkel, dunhavre, beitemarikåpe, harerug, flekkgrisøre, dunkjempe, smalkjempe, prestekrage, engnellik, blåklokke, tiriltunge, gulaks, fjelltimotei og sauesvingel. I tillegg forekommer arter som ballblom, enghumleblom, dvergjamne og vill-løk. Deler av vollen er imidlertid påvirket av gjødsling og noe jordbearbeiding, slik at artsmangfoldet er redusert. Bruk, tilstand og påvirkning: Vollen er delvis i hevd gjennom slått, men svak hevd/manglende hevd i kantsoner og fuktdrag. De mest artsrike delene av vollen er derfor i gjengroing. Deler av vollen er gjødslet (kunstgjødsel). Ytre Tangen, Foto: Geir Høitomt

16 Ytre Tangen, Foto: Geir Høitomt Verdivurdering: Lokaliteten representerer slåttemark i variert grad av hevd. De ugjødslede kantsonene og fuktdragene er imidlertid i svak/manglende hevd. Flere interessante naturengplanter er påvist (marinøkkel, bakkesøte, flekkgrisøre, engnellik mfl.). Det er i tillegg forekomst av den regionalt sjeldne arten vill-løk. Manglende hevd av de mest artsrike delene gjør at verdien settes til lokalt viktig - C. Forslag til skjøtsel og hensyn: Rydding av kratt og gjenopptakelse av slått i kantsoner vil være meget positivt for artsmangfoldet. Et begrenset beitepress av storfe (ungdyr) vil også ivareta viktige deler av artsmangfoldet. Artsrike deler av vollen må ikke gjødsles.

17 BOTANISKE VERDIER I KULTURLANDSKAP - registrerte arter Lokalitet: Ytre Tangen Områdetype: Slåttemark Dato: Aurikkelsveve x Fjellrapp x Rød jonsokblom x Bakkemynte Fjelltimotei x Rødkløver x Bakkestjerne Fjelltistel Rødknapp x Bakkesøte x Flekkgrisøre x Rødsveve Ballblom Flekkmarihånd Rødsvingel x Beitestarr x Flekkmure x Sauesvingel x Bekkeblom Fuglevikke x Setergråurt x Bergmynte Følblom x Skjeggklokke Bergskrinneblom Gjeldkarve x Skoggråurt x Bitterbergknapp Grasstjerneblom x Skogkløver x Blåfjær Groblad x Skogstorkenebb x Bittersøte Grønnkurle Slirestarr x Bjønnbrodd Gulaks x Sløke Bjørnekjeks x Gullris x Smalkjempe x Bleikstarr x Gulmaure Smyle x Blåklokke x Hanekam Smørbukk Blåknapp Harerug x Småengkall x Blåkoll x Hengeaks x Småmarimjelle x Blåtopp Hjertegras Snøsøte Blåveis Hvitbladtistel x Stemorsblomst x Brudespore Hvitkløver x Storblåfjær Bråtestarr Hvitkurle Stornesle x Burot Hvitmaure x Stortveblad Dragehode Hårfrytle x Stormarimjelle x Dunhavre x Hårstarr x Svarttopp Dunkjempe x Hårsveve x Sølvbunke x Dvergjamne Jonsokkoll x Sølvmure Einer x Jåblom Tepperot x Einstape x Kanelrose Timotei x Engfiol x Karve Tiriltunge x Engforglemmegei x Kattefot x Turt Engfrytle x Kjerteløyetrøst x Tveskjeggveronika x Enghaukeskjegg Kongsspir Tyrihjelm x Enghavre Kornstarr x Vanlig høymole x Enghumleblom x Kranskonvall Vendelrot Engklokke Legeveronika x Vill-lin Engknoppurt Liljekonvall Øyentrøst, sp x Engkvein x Lintorskemunn Åkerforglemmegei Engnellik x Løvetann, sp x Engsmelle x Maiblom x Vill-lauk x Engsnelle Marianøkleblom Engsoleie x Marikåpe, sp x Engsyre x Marinøkkel x Engtjæreblom Markjordbær x Fagerklokke Mjødurt x Fagerknoppurt Myrklegg Finnskjegg x Nattfiol Firblad Nyresoleie Firkantperikum x Nyseryllik Fjellfrøstjerne Prestekrage x Fjellmarikåpe x Prikkperikum Fjellnøkleblom Ryllik x

18 Avgrensing av lokaliteten (Ytre Tangen)

19 Lokalitetsbeskrivelse Sørre Tangen: Kommune: Etnedal Gnr/bnr: 31/17 Kartblad (M 711): 1717 III, Fullsenn UTM-referanse (EUREF89): 32V NN H.o.h. : ca. 750 m.o.h Vegetasjonssone: Nordboreal sone Vegetasjonsseksjon: OC, Overgangsseksjon Naturtyper: Naturbeitemark (D04) Utforminger: Vegetasjonstypen føres her til dunhavre-eng (G7b), men gjengroingen er kommet langt. Naturtypeverdi: Lokalt viktig - C Undersøkt/kilde: Geir Høitomt, Avgrensingens nøyaktighet: Nøyaktigere enn 20 m Områdebeskrivelse: Beliggenhet og naturgrunnlag: Setra Sørre Tangen ligger ca. 3 km nordøst for Steinsetbygda, i den slake østvendte lia ned mot Etna. Berggrunnen i området består av overskjøvne sedimentære bergarter tilhørende Synnfjelldekket (skifer-sandig skifersandstein). Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Sørre Tangen er ei seter hvor innmarka er ute av hevd. Setervollen var slåttemark med artsrike kantsoner. Lokaliteten strøbeites idag av husdyr på utmarksbeite. Vegetasjonstypen føres her til dunhavre-eng (G7b), men gjengroingen er kommet langt.

20 Artsmangfold: Kantsoner og fuktdrag har innslag av naturengplanter som marinøkkel, bakkesøte, dunhavre, harerug, flekkgrisøre, dunkjempe, smalkjempe, prestekrage, engnellik, blåklokke, tiriltunge, gulaks, fjelltimotei og sauesvingel. I tillegg forekommer arter som ballblom, enghumleblom, dvergjamne og vill-løk. Deler av vollen er imidlertid gjengrodd slik at artsmangfoldet er redusert. Bruk, tilstand og påvirkning: Vollen er uten hevd (kun svakt beitepress av husdyr på utmarksbeite). De mest artsrike delene av vollen er derfor i gjengroing. Bjørk og gran er i ferd med å overta arealene, kun de tørreste sentrale delene har beholdt deler av artsmangfoldet. Verdivurdering: Lokaliteten representerer ei tidligere slåttemark som nå er uten hevd. Flere interessante naturengplanter er påvist ( bakkesøte, flekkgrisøre, engnellik mfl.). Det er i tillegg forekomst av den regionalt sjeldne arten vill-løk. Manglende hevd av de mest artsrike delene gjør at verdien settes til lokalt viktig - C. Forslag til skjøtsel og hensyn: Lokaliteten bør ryddes for skog/kratt og beiting/slåttgjenopptas. Trolig er beiting det mest realistiske tiltaket å gjennomføre. Tilstrekkelig beitepress etter rydding er viktig. Gjødsling må unngås.

21 BOTANISKE VERDIER I KULTURLANDSKAP - registrerte arter Lokalitet: Sørre Tangen Områdetype: Slåttemark Dato: Aurikkelsveve x Fjellrapp x Rød jonsokblom x Bakkemynte Fjelltimotei x Rødkløver x Bakkestjerne Fjelltistel Rødknapp x Bakkesøte x Flekkgrisøre x Rødsveve Ballblom Flekkmarihånd Rødsvingel x Beitestarr x Flekkmure x Sauesvingel x Bekkeblom Fuglevikke x Setergråurt x Bergmynte Følblom x Skjeggklokke Bergskrinneblom Gjeldkarve x Skoggråurt x Bitterbergknapp Grasstjerneblom x Skogkløver x Blåfjær Groblad x Skogstorkenebb x Bittersøte Grønnkurle Slirestarr x Bjønnbrodd Gulaks x Sløke Bjørnekjeks x Gullris x Smalkjempe x Bleikstarr x Gulmaure Smyle x Blåklokke x Hanekam Smørbukk Blåknapp Harerug x Småengkall x Blåkoll x Hengeaks x Småmarimjelle x Blåtopp Hjertegras Snøsøte Blåveis Hvitbladtistel x Stemorsblomst x Brudespore Hvitkløver x Storblåfjær Bråtestarr Hvitkurle Stornesle x Burot Hvitmaure x Stortveblad Dragehode Hårfrytle x Stormarimjelle x Dunhavre x Hårstarr x Svarttopp Dunkjempe x Hårsveve x Sølvbunke x Dvergjamne Jonsokkoll x Sølvmure Einer x Jåblom Tepperot x Einstape x Kanelrose Timotei x Engfiol x Karve Tiriltunge x Engforglemmegei x Kattefot x Turt Engfrytle x Kjerteløyetrøst x Tveskjeggveronika x Enghaukeskjegg Kongsspir Tyrihjelm x Enghavre Kornstarr x Vanlig høymole x Enghumleblom x Kranskonvall Vendelrot Engklokke Legeveronika x Vill-lin Engknoppurt Liljekonvall Øyentrøst, sp x Engkvein x Lintorskemunn Åkerforglemmegei Engnellik x Løvetann, sp x Engsmelle x Maiblom x Vill-lauk x Engsnelle Marianøkleblom Engsoleie x Marikåpe, sp x Engsyre x Marinøkkel x Engtjæreblom Markjordbær x Fagerklokke Mjødurt x Fagerknoppurt Myrklegg Finnskjegg x Nattfiol Firblad Nyresoleie Firkantperikum x Nyseryllik Fjellfrøstjerne Prestekrage x Fjellmarikåpe x Prikkperikum Fjellnøkleblom Ryllik x

22 Avgrensing av lokaliteten (Sørre Tangen)

REGISTRERINGSSKJEMA KULTURLANDSKAP

REGISTRERINGSSKJEMA KULTURLANDSKAP REGISTRERINGSSKJEMA KULTURLANDSKAP Navn på lokalitet: Ligaarden Gnr. 232 Bnr. 1 Kommune: Gjøvik Eier: Lars Ligaarden Beliggenhet: Snertingdalen Adresse: 2838 Snertingdal H.o.h.: 610 Tidligere bruk: Trolig

Detaljer

BIOLOGISK MANGFOLD I UTVALGTE KULTURLANDSKAP I ETNEDAL, SØR-AURDAL, SØNDRE LAND OG GRAN KOMMUNER Feltarbeid utført sommeren 2011.

BIOLOGISK MANGFOLD I UTVALGTE KULTURLANDSKAP I ETNEDAL, SØR-AURDAL, SØNDRE LAND OG GRAN KOMMUNER Feltarbeid utført sommeren 2011. BIOLOGISK MANGFOLD I UTVALGTE KULTURLANDSKAP I ETNEDAL, SØR-AURDAL, SØNDRE LAND OG GRAN KOMMUNER Feltarbeid utført sommeren 2011. Øvergard, Sør Aurdal kommune 10.8.2011. Vill-løk. Foto: Geir Høitomt Kistefos

Detaljer

Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge

Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge Bolette Bele og Ann Norderhaug Bioforsk FOKUS Vol.3 Nr.9 2008 Bioforsk FOKUS blir utgitt av: Bioforsk, Fredrik A. Dahls vei 20, 1432 Ås. post@bioforsk Denne utgivelsen:

Detaljer

Skjøtselsplan for slåttemarka på Bergene nordre i Etnedal kommune i Oppland.

Skjøtselsplan for slåttemarka på Bergene nordre i Etnedal kommune i Oppland. Skjøtselsplan for slåttemarka på Bergene nordre i Etnedal kommune i Oppland. Utarbeidet i forbindelse med handlingsplanen for slåttemark i Oppland fylke. Utarbeidet av Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter

Detaljer

6,'&C):;;42'()#V41&I)

6,'&C):;;42'()#V41&I) ?1-$"+&4;42')#.%)O266&%,()+4@""&62%1C)P%2')1.6M 6,'&C):;;42'()#V41&I) BCa"9RE]9:RR"-8S8CSBXb"9]8

Detaljer

Slåttemark ved Bretningen, Stor-Elvdal kommune biologisk vurdering

Slåttemark ved Bretningen, Stor-Elvdal kommune biologisk vurdering Slåttemark ved Bretningen, Stor-Elvdal kommune biologisk vurdering Kjell Magne Olsen og Tom H. Hofton Ekstrakt BioFokus ved Kjell Magne Olsen har på oppdrag for Stor-Elvdal kommune undersøkt et areal ved

Detaljer

SLÅTTEMARK. SØKBARE EGENSKAPER (for Naturbase) *OMRÅDEBESKRIVELSE (For Naturbase og som grunnlag for skjøtselsplanen) *Navn på lokaliteten.

SLÅTTEMARK. SØKBARE EGENSKAPER (for Naturbase) *OMRÅDEBESKRIVELSE (For Naturbase og som grunnlag for skjøtselsplanen) *Navn på lokaliteten. SLÅTTEMARK. SØKBARE EGENSKAPER (for Naturbase) *Navn på lokaliteten Omsrud *Kommune Sør-Aurdal *Områdenr. 3015 ID i Naturbase *Registrert i felt av: Geir Høitomt *Dato: 6.7.2012 Eventuelle tidligere registreringer

Detaljer

SLÅTTEMARK. SØKBARE EGENSKAPER (for Naturbase) *OMRÅDEBESKRIVELSE (For Naturbase og som grunnlag for skjøtselsplanen) *Navn på lokaliteten.

SLÅTTEMARK. SØKBARE EGENSKAPER (for Naturbase) *OMRÅDEBESKRIVELSE (For Naturbase og som grunnlag for skjøtselsplanen) *Navn på lokaliteten. SLÅTTEMARK. SØKBARE EGENSKAPER (for Naturbase) *Navn på lokaliteten Jordet nordre *Kommune Sør-Aurdal *Områdenr. 3004 ID i Naturbase *Registrert i felt av: Geir Høitomt *Dato: 27.6.2012 Eventuelle tidligere

Detaljer

Utkast* til skjøtselsplan for slåttemark på Sørre Grunke i Vestre Slidre kommune

Utkast* til skjøtselsplan for slåttemark på Sørre Grunke i Vestre Slidre kommune Utkast* til skjøtselsplan for slåttemark på Sørre Grunke i Vestre Slidre kommune B. Spesiell del: Lokalitet: Sørre Grunke Type: Slåtteeng ID Naturbase: BN00027540 (Kartlagt som UTM: Midtpunkt 32V 485259,

Detaljer

?1-$"+&4;42')#.%)O2(&42'()G.41&6,+&,6)+4@""&62%1C) P%2')1.66,'&C):;;42'()#V41&I)

?1-$+&4;42')#.%)O2(&42'()G.41&6,+&,6)+4@&62%1C) P%2')1.66,'&C):;;42'()#V41&I) ?1-$"+&4;42')#.%)O2(&42'()G.41&6,+&,6)+4@""&62%1C) P%2')1.66,'&C):;;42'()#V41&I) BCa"9RE]9:RR"-8S8CSBXb"9]8

Detaljer

?1-$"+&4;42')#.%)N&+"42'()+4@""&62%1C)P%2')1.66,'&C) :;;42'()#V41&I)

?1-$+&4;42')#.%)N&+42'()+4@&62%1C)P%2')1.66,'&C) :;;42'()#V41&I) ?1-$"+&4;42')#.%)N&+"42'()+4@""&62%1C)P%2')1.66,'&C) :;;42'()#V41&I) BCa"9RE]9:R

Detaljer

Slåttemark i Etnedal kommune. Statusrapport 2016

Slåttemark i Etnedal kommune. Statusrapport 2016 Rapport nr. 7 2017 Slåttemark i Etnedal kommune. Statusrapport 2016 Solblom (VU) på slåttemarka i Stutlien i Etnedal Foto: Geir Høitomt. FORORD. Kistefos Skogtjenester v/geir Høitomt har kartlagt slåttemark

Detaljer

SLÅTTEMARK. SØKBARE EGENSKAPER (for Naturbase) *OMRÅDEBESKRIVELSE (For Naturbase og som grunnlag for skjøtselsplanen) *Navn på lokaliteten.

SLÅTTEMARK. SØKBARE EGENSKAPER (for Naturbase) *OMRÅDEBESKRIVELSE (For Naturbase og som grunnlag for skjøtselsplanen) *Navn på lokaliteten. SLÅTTEMARK. SØKBARE EGENSKAPER (for Naturbase) *Navn på lokaliteten Hafton *Kommune Sør-Aurdal *Områdenr. 3005 ID i Naturbase *Registrert i felt av: Geir Høitomt *Dato: 27.6.2012 Eventuelle tidligere registreringer

Detaljer

'&C):;;42'()#V41&I)

'&C):;;42'()#V41&I) ?1-$"+&4;42')#.%)O&44&%,()+4@""&62%1C)K,''&%)1.66,M '&C):;;42'()#V41&I) BCa"9RE]9:RR"-8S8CSBXb"9]8

Detaljer

SLÅTTEMARK. SØKBARE EGENSKAPER (for Naturbase) *OMRÅDEBESKRIVELSE (For Naturbase og som grunnlag for skjøtselsplanen) *Navn på lokaliteten.

SLÅTTEMARK. SØKBARE EGENSKAPER (for Naturbase) *OMRÅDEBESKRIVELSE (For Naturbase og som grunnlag for skjøtselsplanen) *Navn på lokaliteten. SLÅTTEMARK. SØKBARE EGENSKAPER (for Naturbase) *Navn på lokaliteten Kleiva *Kommune Sør-Aurdal *Områdenr. 3014 ID i Naturbase *Registrert i felt av: Geir Høitomt *Dato: 11.7.2012 Eventuelle tidligere registreringer

Detaljer

?1-$"+&4;42')#.%)F6,'(%,()+4@""&62%1C)K,''&%)1.6M 6,'&C):;;42'()#V41&I)

?1-$+&4;42')#.%)F6,'(%,()+4@&62%1C)K,''&%)1.6M 6,'&C):;;42'()#V41&I) ?1-$"+&4;42')#.%)F6,'(%,()+4@""&62%1C)K,''&%)1.6M 6,'&C):;;42'()#V41&I) BCa"9RE]9:RR"-8S8CSBXb"9]8

Detaljer

Kartlegging av slåttemark på Flåret i Lier kommune. Terje Blindheim. BioFokus-notat

Kartlegging av slåttemark på Flåret i Lier kommune. Terje Blindheim. BioFokus-notat Kartlegging av slåttemark på Flåret i Lier kommune Terje Blindheim BioFokus-notat 2014-20 Ekstrakt Biofokus har på oppdrag for naturvernforbundet i Lier kartlagt en kalkrik slåttemark med A verdi på plassen

Detaljer

SLÅTTEMARK. SØKBARE EGENSKAPER (for Naturbase) *OMRÅDEBESKRIVELSE (For Naturbase og som grunnlag for skjøtselsplanen) *Navn på lokaliteten.

SLÅTTEMARK. SØKBARE EGENSKAPER (for Naturbase) *OMRÅDEBESKRIVELSE (For Naturbase og som grunnlag for skjøtselsplanen) *Navn på lokaliteten. SLÅTTEMARK. SØKBARE EGENSKAPER (for Naturbase) *Navn på lokaliteten Bergsrud, øst *Kommune Sør-Aurdal *Områdenr. 3016 ID i Naturbase *Registrert i felt av: Geir Høitomt *Dato: 6.7.2012 Eventuelle tidligere

Detaljer

Skjøtselsplan for Ekera, slåttemark i Gjøvik kommune, Oppland fylke.

Skjøtselsplan for Ekera, slåttemark i Gjøvik kommune, Oppland fylke. Østlandet Skjøtselsplan for Ekera, slåttemark i Gjøvik kommune, Oppland fylke. OVERSIKTSBILDE fra lokalitet Figur 1. Bildet viser bergknaus i øvre del av enga i juli 2011. Bildet er tatt mot øst fra ca.

Detaljer

Biologiske undersøkelser av noen gamle kulturlandskap i Åmotsdalen i 2016

Biologiske undersøkelser av noen gamle kulturlandskap i Åmotsdalen i 2016 Biologiske undersøkelser av noen gamle kulturlandskap i Åmotsdalen i 2016 Rapport J.B. Jordal nr. 5-2016 Forsidebildene viser Skrudu øverst, nedenfor fra de langstrakte engene ved Slettet. Dette er to

Detaljer

Skjøtselsplan SVARTKURLE-lokaliteten Ålbusgjelan (Oppigard, Ålbu)

Skjøtselsplan SVARTKURLE-lokaliteten Ålbusgjelan (Oppigard, Ålbu) Skjøtselsplan SVARTKURLE-lokaliteten Ålbusgjelan (Oppigard, Ålbu) Grunneier: John Aalbu Gnr/bnr: 191/1 ID Naturbase: BN00027029 Areal, nåværende: 9,8 da naturbeitemark UTM: 255-256, 427-428, høyde: 620-630

Detaljer

:;;42'()#V41&I)

:;;42'()#V41&I) ?1-$"+&4;42')#.%)0,""&')+4@""&62%1C)P%2')1.66,'&C) :;;42'()#V41&I) BCa"9RE]9:RR"-8S8CSBXb"9]8

Detaljer

Skjøtselsplan for slåttemarka på Nylen i Nordre Land kommune i Oppland.

Skjøtselsplan for slåttemarka på Nylen i Nordre Land kommune i Oppland. Skjøtselsplan for slåttemarka på Nylen i Nordre Land kommune i Oppland. Utarbeidet i forbindelse med handlingsplanen for slåttemark i Oppland fylke. Utarbeidet av Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter

Detaljer

Skjøtselsplan for Myresetervollene og Landfallseter i Drammen kommune

Skjøtselsplan for Myresetervollene og Landfallseter i Drammen kommune Skjøtselsplan for Myresetervollene og Landfallseter i Drammen kommune Oppdragsgiver: Drammen kommune Skrevet av: Finn Michelsen Dato: 11. juli 2011 1 2 3 Innhold BAKGRUNN FOR RAPPORTEN... 5 METODE... 5

Detaljer

Kvalitetssikring og oppdatering av naturtypelokaliteter i Ål kommune i 2010

Kvalitetssikring og oppdatering av naturtypelokaliteter i Ål kommune i 2010 Fylkesmannen i Buskerud og Ål kommune Kvalitetssikring og oppdatering av naturtypelokaliteter i Ål kommune i 2010 Larsen, B. H., Flynn, K. M. Solvang, R & Michelsen, F. Dato: 01.03.2012 1 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Innsamling av frø fra artsrike enger i Grimstad, Bykle og Flekkefjord

Innsamling av frø fra artsrike enger i Grimstad, Bykle og Flekkefjord Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 7 Nr. 170, 2012 Innsamling av frø fra artsrike enger i Grimstad, Bykle og Flekkefjord Utprøving av metode for innsamling av sams prøver med frø fra Arvesølvområder

Detaljer

Biofokus-rapport 2011-25. Dato

Biofokus-rapport 2011-25. Dato Ekstrakt BioFokus har utarbeidet en skjøtselsplan for gården Øvre Gunleiksrud i Tessungdalen nordvest i Tinn kommune. Gården har flere naturkvaliteter av kulturbetingede naturtyper i aktiv bruk. Dette

Detaljer

John Bjarne Jordal. Kartlegging og overvåking med vekt på svartkurle i Oppdal kommune i 2014

John Bjarne Jordal. Kartlegging og overvåking med vekt på svartkurle i Oppdal kommune i 2014 John Bjarne Jordal Kartlegging og overvåking med vekt på svartkurle i Oppdal kommune i 2014 Rapport J. B. Jordal nr. 1-2015 J. B. Jord a l Rapport n r. 1-2015 Utførende konsulent: Biolog J. B. Jordal AS

Detaljer

Ville arter i grønne anlegg utvidelse av plantepaletten

Ville arter i grønne anlegg utvidelse av plantepaletten Ville arter i grønne anlegg utvidelse av plantepaletten landskapsarkitekt mnla nils skaarer 2013 VILLE PLANTER TIL BRUK I GRØNTANLEGG Hestespreng Knollmjødurt Røsslyng Engknoppurt Kongsbregne Blodtopp

Detaljer

Tanaquil Enzensberger BIOLOGISKE VERDIER I KULTURLANDSKAP I SØR-FRON OG RINGEBU KOMMUNER REGISTRERINGER 2015

Tanaquil Enzensberger BIOLOGISKE VERDIER I KULTURLANDSKAP I SØR-FRON OG RINGEBU KOMMUNER REGISTRERINGER 2015 Tanaquil Enzensberger BIOLOGISKE VERDIER I KULTURLANDSKAP I SØR-FRON OG RINGEBU KOMMUNER REGISTRERINGER 2015 Rapport VTE 2-2016 Utfører Vegetasjonsrådgiver Tanaquil Enzensberger Finansiering Midt-Gudbrandsdal

Detaljer

John Bjarne Jordal. Reinventering av slåttemarker i øvre Romsdalen i forbindelse med planer om utvidelse av E136

John Bjarne Jordal. Reinventering av slåttemarker i øvre Romsdalen i forbindelse med planer om utvidelse av E136 John Bjarne Jordal Reinventering av slåttemarker i øvre Romsdalen i forbindelse med planer om utvidelse av E136 Rapport J. B. Jordal nr. 3-2016 Rapport J. B. Jordal nr. 3-2016 Utførende konsulent: Biolog

Detaljer

Skjøtselsplan for verdifull slåttemark

Skjøtselsplan for verdifull slåttemark Skjøtselsplan for verdifull slåttemark A. Generell del (fra Handlingsplan for slåttemark, Svalheim 2010, Bioforsk) Slåttemarker er arealer som blir regelmessig slått. Semi-naturlig slåttemark, eller såkalt

Detaljer

Biologiske undersøkelser i Kalvmarka i Åmot kommune

Biologiske undersøkelser i Kalvmarka i Åmot kommune Biologiske undersøkelser i Kalvmarka i Åmot kommune Øivind Gammelmo BioFokus-notat 2012-9 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Åmot kommune v/finn Nygård kartlagt biologisk mangfold i Kalvmarka i Åmot.

Detaljer

Kvalitetssikring og oppdatering av naturtypelokaliteter i Hemsedal kommune i 2010-2011

Kvalitetssikring og oppdatering av naturtypelokaliteter i Hemsedal kommune i 2010-2011 Fylkesmannen i Buskerud og Hemsedal kommune Kvalitetssikring og oppdatering av naturtypelokaliteter i Hemsedal kommune i 2010-2011 Larsen, B. H., Flynn, K.M., Solvang, R. og Midteng, R. Dato: 01.02.2012

Detaljer

Kartlegging av naturtyper i kulturlandskapsområdet Follebu- Rudsbygd i Lillehammer og Gausdal kommuner i 2016

Kartlegging av naturtyper i kulturlandskapsområdet Follebu- Rudsbygd i Lillehammer og Gausdal kommuner i 2016 Kartlegging av naturtyper i kulturlandskapsområdet Follebu- Rudsbygd i Lillehammer og Gausdal kommuner i 2016 Miljøfaglig Utredning, notat 2016-46 Dato: 07.12.16 Notat 2016-46 Utførende institusjon: Miljøfaglig

Detaljer

Naturverdier ved Røeodden på Sandøy, Porsgrunn kommune

Naturverdier ved Røeodden på Sandøy, Porsgrunn kommune Naturverdier ved Røeodden på Sandøy, Porsgrunn kommune Terje Blindheim BioFokus-notat 2011-2 Ekstrakt BioFokus har foretatt kartlegging av biologiske verdier på eiendommene 33/1 og 33/34 på Røeodden, Sandøy

Detaljer

Naturtypekartlegging av slåttemark

Naturtypekartlegging av slåttemark Naturtypekartlegging av slåttemark Torshaugen, Malvik kommune, Sør Trøndelag fylke NIBIO RAPPORT VOL. 2 NR. 139 2016 Sigrun Aune NIBIO Kvithamar TITTEL/TITLE Naturtypekartlegging av slåttemark. Torshaugen,

Detaljer

Rekartlegging med skjøtselsplaner for slåttemark

Rekartlegging med skjøtselsplaner for slåttemark NIBIO RAPPORT NIBIO REPORT VOL.: 3, NR.: 6, 2017 Rekartlegging med skjøtselsplaner for slåttemark Beitlandet, Stjørdal kommune. Nord-Trøndelag fylke PER VESTERBUKT NIBIO Kvithamar TITTEL/TITLE REKARTLEGGING

Detaljer

John Bjarne Jordal. Rekartlegging av naturtyper i seterdalene i Grøvuvassdraget, Sunndal kommune, i 2015

John Bjarne Jordal. Rekartlegging av naturtyper i seterdalene i Grøvuvassdraget, Sunndal kommune, i 2015 John Bjarne Jordal Rekartlegging av naturtyper i seterdalene i Grøvuvassdraget, Sunndal kommune, i 2015 Rapport J.B. Jordal nr. 5-2015 Forsidebildene viser øverst utsikt over Grøvudalen, og nederst Sandsetra

Detaljer

Skjøtselsplan for Sørhaug, slåttemark i Nordre Land kommune, Oppland fylke.

Skjøtselsplan for Sørhaug, slåttemark i Nordre Land kommune, Oppland fylke. Skjøtselsplan for Sørhaug, slåttemark i Nordre Land kommune, Oppland fylke. OVERSIKTSBILDE fra lokalitet Figur 1. Bildet viser sentrale deler av slåttemarka. Bildet er tatt mot nord-vest fra ca. UTM 32V,

Detaljer

Naturtypekartlegging av slåttemark på Schivevollen, Trondheim kommune

Naturtypekartlegging av slåttemark på Schivevollen, Trondheim kommune NIBIO RAPPORT 10 (79) 2015 Naturtypekartlegging av slåttemark på Schivevollen, Trondheim kommune BOLETTE BELE Avdeling for kulturlandskap og biomangfold, NIBIO TITTEL/TITLE Naturtypekartlegging av slåttemark

Detaljer

Skjøtselsinnspill for Esvika, Asker kommune

Skjøtselsinnspill for Esvika, Asker kommune Skjøtselsinnspill for Esvika, Asker kommune Kim Abel BioFokus-notat 2012-12 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Asker kommune ved Tomas Westly gitt innspill til skjøtsel av en dam og en slåttemark rundt

Detaljer

Skjøtselsplan for Fosshammar, slåttemark i Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag fylke.

Skjøtselsplan for Fosshammar, slåttemark i Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag fylke. Midt-Norge Skjøtselsplan for Fosshammar, slåttemark i Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag fylke. Figur 1: Oversiktsbilde fra slåtteenga på Fosshammar sett fra sørøst mot nordvest ca. ved UTM32, 616375, 7043055

Detaljer

John Bjarne Jordal. Kartlegging og overvåking med vekt på svartkurle i Oppdal kommune i 2011.

John Bjarne Jordal. Kartlegging og overvåking med vekt på svartkurle i Oppdal kommune i 2011. John Bjarne Jordal Kartlegging og overvåking med vekt på i Oppdal kommune i 0. Rapport J. B. Jordal nr. -0 J. B. J o r d a l R a p p o r t n r. - 0 Utførende konsulent: Biolog John Bjarne Jordal Auragata

Detaljer

Kartlegging av naturtyper ved Kalvehue på Sandøya, Porsgrunn kommune Sigve Reiso. BioFokus-notat

Kartlegging av naturtyper ved Kalvehue på Sandøya, Porsgrunn kommune Sigve Reiso. BioFokus-notat Kartlegging av naturtyper ved Kalvehue på Sandøya, Porsgrunn kommune 2016 Sigve Reiso BioFokus-notat 2016-29 Ekstrakt BioFokus ved Sigve Reiso har foretatt kartlegging av naturtyper ved Kalvehue på Sandøya

Detaljer

Skjøtselplan for Lystad, Østre Toten kommune, Oppland fylke.

Skjøtselplan for Lystad, Østre Toten kommune, Oppland fylke. Østlandet Skjøtselplan for Lystad, Østre Toten kommune, Oppland fylke. OVERSIKTSBILDE fra lokalitet Figur 1. Slåtteenga sett fra vegen på sørsiden. Et belte har blitt klipt som plen her i kanten mot vegskjæringa,

Detaljer

Kartlegging av mogleg artsrik slåttemark Hordaland 2010. UTDRAG, VERDIFULLE LOKALITETAR

Kartlegging av mogleg artsrik slåttemark Hordaland 2010. UTDRAG, VERDIFULLE LOKALITETAR Øyvind Vatshelle og Gunnlaug Røthe, Norsk Landbruksrådgiving Hordaland Kartlegging av mogleg artsrik slåttemark Hordaland 2010. UTDRAG, VERDIFULLE LOKALITETAR 1 Innleiing Kartlegginga er gjort på førespurnad

Detaljer

Skjøtselplan for Tannberg slåttemark, Østre Toten kommune, Oppland fylke.

Skjøtselplan for Tannberg slåttemark, Østre Toten kommune, Oppland fylke. Østlandet Skjøtselplan for Tannberg slåttemark, Østre Toten kommune, Oppland fylke. OVERSIKTSBILDE fra lokalitet Bilder mangler fra lokaliteten. FIRMANAVN OG ÅRSTALL: Miljøfaglig Utredning AS, 2012 PLAN/PROSJEKTANSVARLIG:

Detaljer

Naturverdier ved Hansebråtan i Ytre Enebakk. Øivind Gammelmo & Terje Blindheim. BioFokus-notat

Naturverdier ved Hansebråtan i Ytre Enebakk. Øivind Gammelmo & Terje Blindheim. BioFokus-notat Naturverdier ved Hansebråtan i Ytre Enebakk Øivind Gammelmo & Terje Blindheim BioFokus-notat 2016-23 Ekstrakt BioFokus, ved Øivind Gammelmo og Terje Blindheim, har på oppdrag for Nils Butenschøn vurdert

Detaljer

Alnesstølen (Kjelde: Jordal, J. B. & Stueflotten, 2004: Kartlegging av biologisk mangfold i Rauma

Alnesstølen (Kjelde: Jordal, J. B. & Stueflotten, 2004: Kartlegging av biologisk mangfold i Rauma Heimre Storhøa (Kjelde: Jordal, J. B. & Stueflotten, 2004: Kartlegging av biologisk mangfold i Rauma Bekkesildre Bergstarr Blankstarr Blåmjelt (raumas eneste) Dvergsoleie Fjellkvann Fjellstarr Fjelltistel

Detaljer

Mannsbergi og Torolmen Nord hyttefelt Vegetasjonskartlegging

Mannsbergi og Torolmen Nord hyttefelt Vegetasjonskartlegging Nils Eirik Moen Vegetasjonskartlegging 2014-02-17 Oppdragsnr. 5133196 1 1.9.13 Vegetasjonskartlegging Torolmen Nord og Mannsbergi, Øvre Årdal kommune TI og EHR Rev. Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

Beitenæringens betydning for kulturlandskap og biologisk mangfold i Norge. Ellen Svalheim, Bioforsk

Beitenæringens betydning for kulturlandskap og biologisk mangfold i Norge. Ellen Svalheim, Bioforsk Beitenæringens betydning for kulturlandskap og biologisk mangfold i Norge Ellen Svalheim, Bioforsk Valle, Setesdal Norske rødlister Rødlistearter- i kulturlandskapet Om lag 44 % av de trua rødlisteartene

Detaljer

Biofokus-rapport 2009-5. Dato

Biofokus-rapport 2009-5. Dato Ekstrakt Biofokus har sommer og høst 2008 gjennomført biologiske registreringer av 34 setervanger i Odalen Totalt 22 lokaliteter ble avgrenset som naturtyper, der hhv 19 ligger i Nord-Odal og 3 i Sør-Odal.

Detaljer

Naturverdier ved Sørli, Nøklevann, Oslo kommune

Naturverdier ved Sørli, Nøklevann, Oslo kommune Naturverdier ved Sørli, Nøklevann, Oslo kommune Anders Thylén BioFokus-notat 2014-38 albatre Ekstrakt Biofokus har på oppdrag for Oslo kommune, Bymiljøetaten, kartlagt naturverdier i et område ved den

Detaljer

ET KULTURLANDSKAP I ENDRING HVA SKJER?

ET KULTURLANDSKAP I ENDRING HVA SKJER? ET KULTURLANDSKAP I ENDRING HVA SKJER? Christian Pedersen Avdeling for landskapsovervåking NATUR-konferansen 18. november - lansering av Rødlista 2015, Oslo Foto: Oskar Puschmann Eller: «Historien om blomsterbuketten

Detaljer

Kulturavhengig biomangfold på Åsterød, Hørta, Båserød og Plassen, Skien kommune.

Kulturavhengig biomangfold på Åsterød, Hørta, Båserød og Plassen, Skien kommune. Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 4 Nr. 110 2009 Kulturavhengig biomangfold på Åsterød, Hørta, Båserød og Plassen, Skien kommune. Re-registrering av verdifullt kulturlandskap i forbindelse med oppstart

Detaljer

Artsrike vegkanter i Indre Sogn R A P P O R T

Artsrike vegkanter i Indre Sogn R A P P O R T Artsrike vegkanter i Indre Sogn R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1983 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Artsrike vegkanter i Indre Sogn FORFATTERE: Per Gerhard Ihlen & Åse-Birgitte Berstad

Detaljer

Skjøtselplan for Kråkerud, Østre Toten kommune, Oppland fylke.

Skjøtselplan for Kråkerud, Østre Toten kommune, Oppland fylke. Østlandet Skjøtselplan for Kråkerud, Østre Toten kommune, Oppland fylke. OVERSIKTSBILDE fra lokalitet Figur 1. Det står jevnt med bakkesøte (NT) på den østre delen av enga her. Bildet er tatt ved UTM 32V,

Detaljer

Skjøtselplan for Renslo, slåttemark, Gol kommune, Buskerud fylke.

Skjøtselplan for Renslo, slåttemark, Gol kommune, Buskerud fylke. Skjøtselplan for Renslo, slåttemark, Gol kommune, Buskerud fylke. Østlandet Norsk Landbruksrådgiving Østafjells 2012: PLAN/PROSJEKTANSVARLIG: Knut Volland OPPDRAGSGIVER: Fylkesmann i Buskerud, miljøvernavdelingen

Detaljer

Prinsdal skytebane, en botanisk kartlegging

Prinsdal skytebane, en botanisk kartlegging Prinsdal skytebane, en botanisk kartlegging Anders Thylén BioFokus-notat 2012-16 Ekstrakt Biofokus har på oppdrag for Oslo kommune Bymiljøetaten kartlagt botaniske naturverdier på Prinsdal skytebane. Det

Detaljer

Skjøtselplan for Almlitrøa nordvest, slåttemark i Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag fylke.

Skjøtselplan for Almlitrøa nordvest, slåttemark i Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag fylke. Midt-Norge Skjøtselplan for Almlitrøa nordvest, slåttemark i Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag fylke. Figur 1: Oversiktsbilde fra kunstmarkseng Almitrøa nordvest sett fra nordøst mot vest ved UTM 32, 620414,

Detaljer

Skjøtselplan for slåttemark og naturbeitemark ved Grandsetran i Leksvik kommune

Skjøtselplan for slåttemark og naturbeitemark ved Grandsetran i Leksvik kommune Skjøtselplan Vårslipp på setra (Foto: Aud Dagmar Ramdal) for slåttemark og naturbeitemark ved Grandsetran i Leksvik kommune Utarbeidet av Aud Dagmar Ramdal Beliggenhet og historie Imtjønnsetran kalles

Detaljer

Skjøtselsplan for fire slåttemarker i Breiehagen, Ål kommune, Buskerud

Skjøtselsplan for fire slåttemarker i Breiehagen, Ål kommune, Buskerud Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 9 Nr. 117, 2014 Skjøtselsplan for fire slåttemarker i Breiehagen, Ål kommune, Buskerud Oppfølging av utvalgt naturtype. Ellen Svalheim Bioforsk Midt-Norge, Kvithamar

Detaljer

Botaniske tilleggsundersøkelser i Breheimen, Oppland fylke

Botaniske tilleggsundersøkelser i Breheimen, Oppland fylke Gammel furuskog ved Røykjeskålsvatnet Botaniske tilleggsundersøkelser i Breheimen, Oppland fylke Dag Holtan 2007 Forord På oppdrag fra Fylkesmannen i Oppland, Miljøvernavdelinga, har undertegnede gjort

Detaljer

Skjøtselsnotater for 17 kulturlandskap i. Espedalen, Storlægeret, Dokkfaret og Haldorbu landskapsvernområder

Skjøtselsnotater for 17 kulturlandskap i. Espedalen, Storlægeret, Dokkfaret og Haldorbu landskapsvernområder Skjøtselsnotater for 17 kulturlandskap i Espedalen, Storlægeret, Dokkfaret og Haldorbu landskapsvernområder Høitomt, G. & Larsen, B. H. 2012. Skjøtselsnotater for 17 kulturlandskap i Espedalen, Storslægeret,

Detaljer

Kartlegging av naturtyper i kulturlandskapet i Trollheimen landskapsvernområde

Kartlegging av naturtyper i kulturlandskapet i Trollheimen landskapsvernområde Kartlegging av naturtyper i kulturlandskapet i Trollheimen landskapsvernområde Rapport J.B. Jordal 2012:01 Forsidebildet viser Langbakksetra ved Gjøra i Sunndal, en av de mest artsrike lokalitetene i Trollheimen

Detaljer

NATURTYPEKARTLEGGING SELJEBREKKA OG VOLLAN

NATURTYPEKARTLEGGING SELJEBREKKA OG VOLLAN NATURTYPEKARTLEGGING SELJEBREKKA OG VOLLAN Dette notatet gjør rede for kartlegging av naturtyper i området Seljebrekka/Vollan i Rindal kommune. Kartleggingen vil bli brukt som bakgrunnsstoff for konsekvensutredning

Detaljer

Kartlegging av ravinedal ved Lystad massemottak

Kartlegging av ravinedal ved Lystad massemottak Kartlegging av ravinedal ved Lystad massemottak Arne Laugsand BioFokus-notat 2012-8 Ekstrakt Det er planer om utvidelse av Lystad massemottak i Ullensaker kommune. På oppdrag for Follo prosjekt a/s har

Detaljer

Skjøtselsplan for slåttemark 2013 Tangen, Porsgrunn, Telemark

Skjøtselsplan for slåttemark 2013 Tangen, Porsgrunn, Telemark Skjøtselsplan for slåttemark 2013 Tangen, Porsgrunn, Telemark Sigve Reiso BioFokus-notat 2014-5 Ekstrakt Biofokus har på oppdrag for Fylkesmannen i Telemark naturtypekartlagt og utarbeidet skjøtselsplan

Detaljer

Registreringer i kulturlandskapet fra Valle sentrum og til Tveiten/Harstad. Valle kommune.

Registreringer i kulturlandskapet fra Valle sentrum og til Tveiten/Harstad. Valle kommune. Registreringer i kulturlandskapet fra Valle sentrum og til Tveiten/Harstad. Valle kommune. Ellen Svalheim Oktober 2006 1 Forord På oppdrag av Fylkesmannens landbruksavdeling i Aust-Agder har undertegnede

Detaljer

BioFokus-rapport

BioFokus-rapport Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Fylkesmannen i Vestfold utarbeidet forslag til skjøtselsplan for kammarimjelleforekomsten på Eineren i Larvik. Fokus har vært på å foreslå tiltak som begunstiger kammarimjelle,

Detaljer

Artsmangfold og naturtyper rundt Stordammen i Drammen kommune

Artsmangfold og naturtyper rundt Stordammen i Drammen kommune Artsmangfold og naturtyper rundt Stordammen i Drammen kommune Oppdragsgiver: Drammen kommune, ved Widar Tandberg Skrevet av: Finn Michelsen (biolog) Dato: 26.06. 2012 1 Innledning / Bakgrunn for rapporten

Detaljer

BioFokus-rapport

BioFokus-rapport Ekstrakt Stiftelsen BioFokus har i samarbeid med Kulturlandskapssenteret i Telemark foretatt kvalitetssikring og nykartlegging av slåttemarkslokaliteter i Telemark. Totalt 30 kulturmarkslokaliteter er

Detaljer

KVALITETSSIKRING AV SLÅTTEMARK OG KYSTLYNGHEILOKALITETER I NORD-TRØNDELAG 2015

KVALITETSSIKRING AV SLÅTTEMARK OG KYSTLYNGHEILOKALITETER I NORD-TRØNDELAG 2015 - NIBIO OPPDRAGSRAPPORT NIBIO COMMISSIONED REPORT VOL.: 1 nr.: 28, 2015 KVALITETSSIKRING AV SLÅTTEMARK OG KYSTLYNGHEILOKALITETER I NORD-TRØNDELAG 2015 Per Vesterbukt NIBIO Kvithamar Vesterbukt, Per. 2

Detaljer

FYLKESMANNEN I BUSKERUD Miljøvernavdelingen og landbruksavdelingen. BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Seksjon for plan og kultur

FYLKESMANNEN I BUSKERUD Miljøvernavdelingen og landbruksavdelingen. BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Seksjon for plan og kultur FYLKESMANNEN I BUSKERUD Miljøvernavdelingen og landbruksavdelingen Miljøvernavdelingen og landbruksavdelingen inngår i fylkesmannens administrasjon, og er faglig underlagt Miljøverndepartementet og Landbruksdepartementet.

Detaljer

Øyvind Vatshelle, Norsk Landbruksrådgiving Hordaland. Re-registrering av slåttemark i Naturbase Lindås kommune, Hordaland 2010

Øyvind Vatshelle, Norsk Landbruksrådgiving Hordaland. Re-registrering av slåttemark i Naturbase Lindås kommune, Hordaland 2010 Øyvind Vatshelle, Norsk Landbruksrådgiving Hordaland Re-registrering av slåttemark i Naturbase Lindås kommune, Hordaland 2010 1 Innleiing Kartlegginga er gjort på førespurnad frå Fylkesmannen i Hordaland

Detaljer

Skjøtselplan for Langengen, slåttemark i Søndre Land kommune, Oppland fylke.

Skjøtselplan for Langengen, slåttemark i Søndre Land kommune, Oppland fylke. Østlandet Skjøtselplan for Langengen, slåttemark i Søndre Land kommune, Oppland fylke. OVERSIKTSBILDE fra lokalitet Figur 1. Bildet viser den best bevarte delen av enga i juli 2011. Bildet er tatt mot

Detaljer

Skjøtselsplan for slåttemark 2012 Øyan i Austbygde, Tinn, Telemark

Skjøtselsplan for slåttemark 2012 Øyan i Austbygde, Tinn, Telemark Skjøtselsplan for slåttemark 2012 Øyan i Austbygde, Tinn, Telemark Sigve Reiso BioFokus-notat 2012-45 Ekstrakt Biofokus har på oppdrag for Fylkesmannen i Telemark naturtypekartlagt og utarbeidet skjøtselsplan

Detaljer

Nore og Uvdal Kommune Biologisk mangfold Områdereguleringsplan for Øvre Uvdal reiselivsområde. Utgave: 1. Dato:

Nore og Uvdal Kommune Biologisk mangfold Områdereguleringsplan for Øvre Uvdal reiselivsområde. Utgave: 1. Dato: Biologisk mangfold Områdereguleringsplan for Øvre Uvdal reiselivsområde Utgave: 1 Dato: 2013-12-16 Biologisk mangfold Områdereguleringsplan for Øvre Uvdal reiselivsområde 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Aksdal (øst for brua mellom Østre og Vestre Bokn)

Aksdal (øst for brua mellom Østre og Vestre Bokn) Aksdal (øst for brua mellom Østre og Vestre Bokn) Kommune: Bokn Lokalitet nr.: 60107 Naturtype: Rik edelløvskog Verdi for biologisk mangfold: Svært viktig naturtype (A) Beskrivelse av lokaliteten Beskrivelse:

Detaljer

Kalsheimsholmane. Lokalitet nr.: Andre viktige forekomster (fugl) Verdi for biologisk mangfold: Uprioritert (C)

Kalsheimsholmane. Lokalitet nr.: Andre viktige forekomster (fugl) Verdi for biologisk mangfold: Uprioritert (C) Kalsheimsholmane Kommune: Tysvær Lokalitet nr.: 80104 Naturtype: Andre viktige forekomster (fugl) Verdi for biologisk mangfold: Uprioritert (C) Beskrivelse av lokaliteten Beskrivelse: Kalsheimsholmene

Detaljer

Skjøtselplan for Finnerud, Oslo; slåttemark

Skjøtselplan for Finnerud, Oslo; slåttemark Skjøtselplan for Finnerud, Oslo; slåttemark Østlandet Fire foto fra Finnerud i 2016: Informasjonsskilt om Nordmarkaplassene, lokalitet med solblom, besøkende til Finnerud med buss og nyryddet beite med

Detaljer

Ville arter i grønne anlegg utvidelse av plantepaletten

Ville arter i grønne anlegg utvidelse av plantepaletten Ville arter i grønne anlegg utvidelse av plantepaletten landskapsarkitekt mnla nils skaarer Omfang Det floraene kaller hjemlige arter Altså ikke innførte arter Riktignok har alle arter blitt innført på

Detaljer

Sammendrag. Tabell 1: Potensialet for biologisk mangfold er vurdert som enten lite (+), middels (++) eller stort (+++)

Sammendrag. Tabell 1: Potensialet for biologisk mangfold er vurdert som enten lite (+), middels (++) eller stort (+++) Faun rapport, 028-2013 Oppdragsgiver: Nissedal kommune Biologisk mangfold -rullering av kommuneplan 2013 Anne Nylend -vi jobber med natur Sammendrag Bakgrunn I forbindelse med rullering av kommuneplanens

Detaljer

Artsrike vegkanter i Voss R A P P O R T

Artsrike vegkanter i Voss R A P P O R T Artsrike vegkanter i Voss R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1981 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Artsrike vegkanter i Voss FORFATTERE: Torbjørg Bjelland & Karoline Eidslott Svinø OPPDRAGSGIVER:

Detaljer

Samling for Nettverk naturmangfold i Sør-Trøndelag Erfaringer med registrering artsrike veikanter, skjøtselsrutiner, revegetering vs såing

Samling for Nettverk naturmangfold i Sør-Trøndelag Erfaringer med registrering artsrike veikanter, skjøtselsrutiner, revegetering vs såing Samling for Nettverk naturmangfold i Sør-Trøndelag Erfaringer med registrering artsrike veikanter, skjøtselsrutiner, revegetering vs såing Tiltak for å ta vare på humler og bier Hva gjør Staten vegvesen

Detaljer

Skjøtselsplan for slåttemark 2013 Nigard Bolkesjø og Jonrud, Notodden, Telemark

Skjøtselsplan for slåttemark 2013 Nigard Bolkesjø og Jonrud, Notodden, Telemark Skjøtselsplan for slåttemark 2013 Nigard Bolkesjø og Jonrud, Notodden, Telemark Sigve Reiso BioFokus-notat 2014-6 Ekstrakt Biofokus har på oppdrag for Fylkesmannen i Telemark naturtypekartlagt og utarbeidet

Detaljer

NINA Minirapport 267. Botanisk kartlegging rundt eksisterende og planlagte småkraftverkstasjon i Folkedal, Granvin kommune.

NINA Minirapport 267. Botanisk kartlegging rundt eksisterende og planlagte småkraftverkstasjon i Folkedal, Granvin kommune. NINA Minirapport 267 Botanisk kartlegging rundt eksisterende og planlagte småkraftverkstasjon i Folkedal, Granvin kommune Det gamle kraftverket i Folkedal. Foto: AO 07.07.2009. Av Anders Often Botanisk

Detaljer

Skjøtselsplan for Taraldsrud nedre, slåttemark i Gjøvik kommune, Oppland fylke.

Skjøtselsplan for Taraldsrud nedre, slåttemark i Gjøvik kommune, Oppland fylke. Skjøtselsplan for Taraldsrud nedre, slåttemark i Gjøvik kommune, Oppland fylke. OVERSIKTSBILDE fra lokalitet Figur 1. Bildet viser øvre del av enga høsten 2006, dette arealet hadde da noe svak hevd. Bildet

Detaljer

Engpregede erstatningsbiotoper langs veikanter på Nordmøre R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1974

Engpregede erstatningsbiotoper langs veikanter på Nordmøre R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1974 Engpregede erstatningsbiotoper langs veikanter på Nordmøre R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1974 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Engpregede erstatningsbiotoper langs veikanter på Nordmøre.

Detaljer

Kartlegging av eng ved Furumo, Ski

Kartlegging av eng ved Furumo, Ski Kartlegging av eng ved Furumo, Ski Arne E. Laugsand BioFokus-notat 2015-22 Ekstrakt Furumo Eiendomsselskap AS planlegger et utbyggingstiltak med tett lav bebyggelse i et område ved Eikjolveien i Ski kommune.

Detaljer

Biologisk mangfold Hunnedalen Konsekvenser ved rassikringstiltak

Biologisk mangfold Hunnedalen Konsekvenser ved rassikringstiltak Biologisk mangfold Hunnedalen Konsekvenser ved rassikringstiltak Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage Oktober 2010 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage har fått i oppdrag å lage en enkel

Detaljer

Feltarbeidet ble gjennomført 29. august 2006 av AS-T. Det ble brukt ett langt dagsverk i området.

Feltarbeidet ble gjennomført 29. august 2006 av AS-T. Det ble brukt ett langt dagsverk i området. Fuglevassbotn** Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP2 Nord Kommune: Ballangen Inventør: AST, AST Kartblad: 1331 IV Dato feltreg.: 29.08.2006 UTM: Ø:568853, N:7583526 Areal:

Detaljer

Skjøtselplan for Starum, Østre Toten kommune, Oppland fylke.

Skjøtselplan for Starum, Østre Toten kommune, Oppland fylke. Østlandet Skjøtselplan for Starum, Østre Toten kommune, Oppland fylke. OVERSIKTSBILDE fra lokalitet Figur 1. Deler av den gamle, i nyere tid mest artsrike slåtteenga på Starum, i nordre del av området,

Detaljer

Supplerende kartlegging av naturtyper i Molde kommune 2011

Supplerende kartlegging av naturtyper i Molde kommune 2011 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Miljøvernavdelinga Supplerende kartlegging av naturtyper i Molde kommune 2011 Rapport 2012:01 Forsidebildet er fra et stort og viktig rikmyrområde med bl.a. breimyrull og

Detaljer

Skjøtselsplan for. S. Granerud

Skjøtselsplan for. S. Granerud Forslag til Skjøtselsplan for S. Granerud Nesodden kommune Østlandet Skjøtselsplan for verdifull slåttemark. A. Generell del Slåttemarker er arealer som blir regelmessig slått. Semi-naturlig slåttemark,

Detaljer

Skjøtselplan for Mago, slåttemark, Nittedal kommune, Akershus fylke.

Skjøtselplan for Mago, slåttemark, Nittedal kommune, Akershus fylke. Skjøtselplan for Mago, slåttemark, Nittedal kommune, Akershus fylke. Østlandet FIRMANAVN OG ÅRSTALL: Kristina Bjureke, 2012. PLAN/PROSJEKTANSVARLIG: Fylkesmannen i Oslo og Akershus OPPDRAGSGIVER: Fylkesmannen

Detaljer

Referat fra befaring av slåttemarka på Langholmen og kystlynghei på Ånsøya i Gildeskål kommune ifm tilskuddsordning for utvalgte naturtyper i Nordland

Referat fra befaring av slåttemarka på Langholmen og kystlynghei på Ånsøya i Gildeskål kommune ifm tilskuddsordning for utvalgte naturtyper i Nordland Referat fra befaring av slåttemarka på Langholmen og kystlynghei på Ånsøya i Gildeskål kommune ifm tilskuddsordning for utvalgte naturtyper i Nordland Befaringsdato: 30.06.2015 Til stede: Magne og Tove

Detaljer

NOTAT SAMMENDRAG 1. BAKGRUNN

NOTAT SAMMENDRAG 1. BAKGRUNN NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Nesodden Kommune teknisk avdeling Del: Konsekvensutredning naturmiljø Dato: 17.06.2015 Skrevet av: Hallvard Holtung Kvalitetskontroll: Rein Midteng Oppdrag nr: 532483 SAMMENDRAG

Detaljer