Lonan/Skeismyra i Gausdal Naturverdier og mulige konsekvenser av planlagte utbygginger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lonan/Skeismyra i Gausdal Naturverdier og mulige konsekvenser av planlagte utbygginger"

Transkript

1 Lonan/Skeismyra i Gausdal Naturverdier og mulige konsekvenser av planlagte utbygginger Miljøfaglig Utredning Notat Dato: 4. august 2014

2 Notat Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS Oppdragsgiver: Rambøll Norge AS Prosjektansvarlig: Bjørn Harald Larsen Prosjektmedarbeider(e): Geir Gaarder Kontaktperson hos oppdragsgiver: Sissel Røste Strømsjordet Referanse: Larsen, B. H Lonan/Skeismyra i Gausdal. Naturverdier og mulige konsekvenser av planlagte utbygginger. Miljøfaglig Utredning Notat s. Referat: Rambøll Norge arbeider med reguleringsplan for nytt skistadion ved Skei i Gausdal kommune. Fylkesmannen i Oppland har krevd kartlegging av naturmangfold i Lonan/Skeismyra-området pga. registreringer av våtmarksfugl her i 1990 som viste at dette var et viktig hekkeområde for bla. vadefugl. Det ble ikke registrert verdifulle naturtyper eller viktige viltområder innenfor planområdet for skistadion ved Skei. Eksisterende Naturbaselokalitet med rikmyr ved Brannåsmyra ble utvidet en del mot nord etter reinventering og verdi B opprettholdes. Viltområdet ved Lonan/Skeismyra ble derimot betydelig redusert i areal etter nye registreringer 14. og Artsmangfoldet var større enn i 1990, og påvising av spillende dobbeltbekkasin gjør at verdien av viltområdet opprettholdes. Området for øvrig hadde et representativt naturmangfold for et område i øvre del av barskogsregionen i Oppland. Eventuelle negative konsekvenser av planlagte utbygginger vil oppstå ved direkte arealbeslag, drenering som påvirker vannhusholdningen i de kartlagte naturtype- og viltlokalitetene, samt dersom det skjer tilrettelegging av økt sommerbruk av områdene i og inntil Lonan/Skeismyra. 2

3 Innhold 1 INNLEDNING METODIKK NATURVERDIER I PLANOMRÅDET TIDLIGERE REGISTRERINGER REGISTRERINGER I Naturtyper og flora Fuglefauna SAMLET VURDERING AV NATURVERDIER I OMRÅDET MULIG KONSEKVENSER KILDER... 12

4 1 Innledning Rambøll Norge arbeider med reguleringsplan for nytt skistadion ved Skei i Gausdal kommune. Planen fremmes av Skeikampen Pluss BA, samt Follebu skiklubb, Gausdal Skilag, Tretten Skiskytterlag og Vestringen IL. Hensikten med planforslaget er å legge til rette for utbygging av et tidsmessig langrenns- og skiskytingsanlegg som kan være arena for skirenn på internasjonalt nivå, samt tilby treningsmuligheter tidlig og sent i sesongen. Planen omfatter også arealer til nødvendig parkering og adkomst, nødvendige bygninger tilhørende skianlegget, samt et område til overnatting og bevertning mv. i tilknytning til anlegget. Figur 1. Forslag til reguleringsplan for Skeikampen skianlegg. Kilde: Rambøll, juni Fylkesmannen i Oppland har krevd kartlegging av naturmangfold i området, særlig med tanke på en bedre avgrensning av viltområdet som ligger i Naturbase (Lonan/Skeismyra). Miljøfaglig Utredning ble engasjert for å gjøre en slik kartlegging. 2 Metodikk Planområdet ble befart 14. og Naturtyper/vegetasjonstyper, flora og fuglefauna i planområdet for skistadion, Lonanområdet, Skeismyra, Brannåsmyra og Svarttjønnet ble kartlagt. Spesiell vekt ble lagt på verdifulle, rødlistede og eventuelt utvalgte naturtyper samt rødlistearter. I tillegg ble eksisterende informasjon om området samlet inn, i første rekke litteratur om tidligere registreringer i området, samt innlagte naturtypelokaliteter og artsregistreringer i Naturbase (Miljødirektoratet 2014) og Artskart (Artsdatabanken 2014). 4

5 Kartlegging av naturtyper er utført etter Miljødirektoratets system, som deler inn lokalitetene i lokalt viktige (C), viktige (B) og svært viktige (A) områder. For å identifisere og verdisette lokaliteter har de nye faktaarkene for naturtyper som ble sendt ut av Miljødirektoratet i juni 2014 til fylkesmennene og konsulenter/kartleggere blitt benyttet. Viltkartlegging ble utført med basis i metodikken i DN-håndbok 10 (Direktoratet for naturforvaltning 2000). Forekomst av rødlistearter er ofte et vesentlig kriterium for å verdisette en lokalitet. Norsk rødliste (Kålås m.fl. 2010) benytter IUCN sine rødlistekategorier (jf. forkortelser benyttet i kap. 3 og 4): RE Regionalt utryddet (Regionally Extinct) CR Kritisk truet (Critically Endangered) EN Sterkt truet (Endangered) VU Sårbar (Vulnerable) NT Nær truet (Near Threatened) DD Datamangel (Data Deficient) Under feltarbeidet ble GPS benyttet til hjelp ved stedfesting av artsfunn og lokaliteter. I tillegg ble det tatt foto av interessante arter, elementer og miljøer. 3 Naturverdier i planområdet Tidligere registreringer Tidligere kunnskap om naturmangfold fra planområdet stammer hovedsakelig fra undersøkelser gjort i 1990 i forbindelse med planer om å demme opp en strekning langs Skeiselva ved Lonan. Dette ble ikke gjennomført, men utredningene skaffet en del informasjon om naturkvalitetene i området. Utredningsområdet omfattet imidlertid ikke arealer innenfor planområdet for skistadion ved Skei. Gaarder (1990) utførte to linjeflatetakseringer og registrerte hekkende våtmarksfugl i Lonan og på Skeismyra i juni/juli Av våtmarksfugl ble trane, gluttsnipe, enkeltbekkasin, strandsnipe (rødlistet som nær truet - NT), gulerle, blåstrupe og sivspurv funnet i lave tettheter. Strandsnipe hekket langs Skeiselva, og muligheten for at den gjør det videre nedover elva, inn i planområdet, er stor. For øvrig ble gammelskogsarter som lavskrike, tretåspett og konglebit (NT) registrert. Dette er arter som gjerne forekommer i mosaikklandskap med gammelskog, yngre skog/fjellbjørkeskog og småmyrer. Vegetasjonskartleggingen som ble foretatt i 1990 (Balle 1990) ble utført etter kartleggingssystemet til Fremstad og Elven fra 1987, et system som i noe modifisert utgave fortsatt benyttes (Fremstad 1997). De mest interessante og aktuelle vegetasjonstypene for planområdet som ble registrert var intermediær og middelsrik fastmattemyr, lågurt-fjellbjørkeskog, lesidevegetasjon med lågurt- og høgstaude-eng og høgstaude-granskog. Wold (1990) sine analyser av myr i Lonan og på Skeismyra gir lite informasjon om biologisk mangfold utover vegetasjonskartleggingen som ble utført parallelt. Torvdybden er gjennomgående djup, noe som i seg sjøl gir lavt potensial for eventuelle kalkkrevende myrarter. Disse er som oftest avhengig av et relativt tynt torvlag eller kildepåvirkning for å kunne utnytte kalkrikheten i berggrunnen. Verken Wold eller Balle nevner kilder i området. Balle (1990) vurderer muligheten for at myrene i området er tidligere slåttemyrer, selv om han ikke registrerte høyløer i området. Huldrestry (sterkt truet - EN) ble registrert i nordvendt li ved Gullenberget nord for Raudsjøen i 1990 (Gaarder 1990), noe som tilsier at arten kan finnes i liknende skogområder i nærheten. 5

6 Registreringer i 2014 Naturtyper og flora Hele planområdet for skistadion ble befart, mens det i området for øvrig ble kartlagt i områder som ut fra avstandsvurdering ble antatt på være interessante. Området hvor det planlegges skistadion består av granskog i ulik alder i mosaikk med små myrer, kildedrag og beiteenger (langs Skeiselva). Den eldste granskogen stod langs elva i nordøstre del av planområdet. Her var det gammel granskog med mye skjegglav, særlig bleikskjegg og mørkskjegg. Sjeldne eller rødlistede skjegglaver ble ikke registrert. Skogen hadde lite død liggende ved, og bare enkelte tørrgraner. Figur 2. Langs Skeiselva var det stedvis høgstaudeskog med dominans av tyrihjelm. Foto: Bjørn Harald Larsen, Langs bekkedrag og i løsmasseavsetninger langs elva var det sumpskogsmiljøer og kildepreget vegetasjon, bla. med arter som sumphaukeskjegg, fjelltistel, soleiehov, hvitsoleie, mjødurt, tyrihjelm, skogsnelle, stor myrfiol, bekkekarse, enghumleblom, maigull og fagermoser. Her var det større innslag av bjørk i tresjiktet. For øvrig var det blåbærskog på knauser og flater, småbregneskog i liene og høgstaudeskog i forsenkninger og langs bekker og dels også langs elva. Myrene i dette området var små fattigmyrer med intermediære partier langs bekker/sig. Typisk var det fattige fastmatter med noe tuer i øvre del og langs kantene, mens det i nedre deler og langs sig var intermediære fastmatter og små mykmattepartier. I de rikeste partiene ble arter som strengstarr, slåttestarr, duskmyrull, flaskestarr, blåtopp, tepperot, myrhatt, småsivaks, tvebostarr, lappvier og stjernestarr registrert. Av disse artene kan bare småsivaks sies å være en typisk rikmyrsart. Under kraftlinja i nordvestre/vestre del av planområdet var det ei litt større intermediær myr med en del mykmatte/løsbunnsmyr sentralt og i nedre del. Her var det potensial for huldrestarr (rødlistet som sårbar VU og utredes som mulig prioritert art etter naturmangfoldloven). Arten har gamle 6

7 funn i nærheten (bla. ved Roåker i Øyer og ved Fagerhøy Fjellskole i Sør-Fron) og er knyttet til våt intermediær og middelsrik fastmattemyr og myrkant. På tross av grundig leting ble arten ikke funnet. Av registrerte arter kan nevnes sivblom, småbjønnskjegg, frynsestarr, myrfiltmose, trådstarr og sveltull. Figur 3. I den nordvestre delen av området for planlagt skistadion var det noe større myrer, men disse var fattige til intermediære, og uten interessante artsforekomster. Foto: Bjørn Harald Larsen, Langs Skeiselva var det nordvest i planområdet relativt godt beitede naturenger, men nærheten til elva og nylig hogst gjorde at næringsstatusen var relativt høy. Dette gjorde at næringskrevende arter som sølvbunke, engsoleie, ryllik, skogstorkenebb og enghumleblom dominerte engene. Men på områder som ikke ble satt under vann i flomperioder kom det inn mer nøysomme naturengarter som harerug, engfrytle, fjelltimotei, ballblom, jonsokkoll, sauesvingel, hvitmaure, finnskjegg, kattefot og småengkall. Også fuktengarter som hvitbladtistel og sumpmaure var vanlige. Engene beites av storfe på utmarksbeite. 7

8 Figur 4. Relativt godt beitede naturenger finnes langs Skeiselva i vestre/nordvestre del av planområdet, bla. der vegatkomsten fra Skei planlegges. Foto: Bjørn Harald Larsen, Figur 5. I Lonan-området var det noe rikere myrer, som hadde brede lappvierkanter langs sidene. Foto: Bjørn Harald Larsen,

9 Myrområdene på Lonan, Skeismyra og Brannåsmyra er generelt større, våtere og noe rikere enn i planområdet for skistadion. Lonan og Skeismyra består for det meste av fastmatter med flaskestarr, frynsestarr, trådstarr og strengstarr, mindre mykmatte/løsbunnspartier dominert av torvmoser og rikere kanter med mye lappvier. Lappvier, til dels relativt høyvokst, preger også bekkekantene i området. Alle myrartene nevnt fra myrene i planlagt område for skistadion ble også funnet her, og i tillegg inngikk rikmyrsarten marigras og noen flere typiske intermediære arter som vanlig myrklegg og myrsnelle. I kildemiljø opp mot Skei ble fjellpestrot, sløke og myrsauløk registrert. Det ble imidlertid ikke registrert rikmyrer i dette området, bare små partier med middelsrik myrvegetasjon. På Brannåsmyra derimot er det tidligere registrert en rikmyrslokalitet (Naturbase: BN Brannåsmyra). Denne ble befart på nytt , og avgrensningen av lokaliteten ble noe endret etter dette (utvidet mot nord, se figur 6). Bakkemyrene nord for selve Brannåsmyra består av middelsrike og relativt grunne fastmatter, med mindre ekstremrike partier. Hovedsakelig er det snakk om gulstarr- og trådstarr-sveltullmatter. Det er særlig en god forekomst av engmarihand (til sammen flere 100 individer spredt på lokaliteten) som gjør myra verdifull, sammen med forekomst av høstvasshår (VU) i en liten pytt helt øverst i sørvestre del av lokaliteten. Dette er høyderekord for arten i Norge, og ett av svært få funn på Indre Østlandet. Av andre rikmyrsarter her kan nevnes fjellfrøstjerne, svarttopp, fjelltistel, fjellsnelle, legevintergrønn og gulstarr. Nedenfor disse rike bakkemyrene er det ei intermediær flatmyr med godt potensial for huldrestarr, som tross grundig leting ikke ble funnet. Denne myra består av trådstarrflaskestarr-dominerte fastmatter, med ganske store mykmatte- og løsbunnspartier i sentrale deler. Disse er dominert av strengstarr- og frynsestarr-matter. I nord er det utført inngrep, trolig i tilknytning til graving av vann- og avløpsledning, over myra. Figur 6. Ny avgrensning av de rike bakkemyrene vest for selve Brannåsmyra. Basert på kartlegging i området Nærheten til setrer på Skei tilsier at myrene i dette området tidligere ble utnyttet til slått. Men dette er flere generasjoner siden, og selv om tuestrukturer nesten er fraværende på både Lonan, Skeismyra og Brannåsmyra, er det nå vanskelig å spore bruken på myrvegetasjonen i dag noe som 9

10 er en forutsetning for å kunne klassifisere ei myr som slåttemyr, og dermed gi den særlig beskyttelse som utvalgt naturtype. Skogområdene i tilknytning til myrene i dette området var av samme typen som langs Skeiselva i nordøstre del av det planlagte skistadionområdet, dvs. gammel granskog stedvis med mye skjegglav, men uten sjeldne og rødlistede arter. Skogen har vært relativt hardt utnyttet, til å være i dette høydelaget, og det var derfor heller ikke her mye død ved. Fuglefauna I området hvor det planlegges skistadion ble det registrert vanlige barskogsarter, i tillegg til varslende strandsnipe (NT) langs Skeiselva i nordøst og lavskrike i sørvestre del. Flokker med granskorsnebb var på streif i området. I Lonan-området kom det inn noen flere våtmarksarter, og sammenlignet med registreringene på 1990-tallet ble det registrert flere arter i 2014 (se tabell 1). Gluttsnipe varslet på Skeismyra og enkeltbekkasin nedenfor Skei, mens strandsnipe hevdet revir langs Skeiselva. En stokkand hann ble observert i flukt langs elva. Det mest interessante var imidlertid at en dobbeltbekkasin (NT) spilte og ble sett i flukt langs sørsida av elva ved Lonan (32V ). Dette er en internasjonalt truet art som Norge og Oppland har et spesielt forvaltningsansvar for. For øvrig ble det registrert sivspurv langs elva og varslende tretåspett mellom Lonan og Skeismyra. For å få et fullgodt bilde av hekkefaunaen i myrområdet må det foretas registreringer flere ganger i løpet av hekkesesongen over flere år, men årets registrering gir trolig en god pekepinn om områdets hekkefuglfauna og betydning som hekkeområde. Figur 7. Dobbeltbekkasin (NT) ble hørt spille i denne delen av Lonan-området, langs sørsida av Skeiselva øst for Paradis. Foto: Bjørn Harald Larsen,

11 Tabell 1. Hekkende eller antatt hekkende våtmarksfugl I området Lonan-Skeismyra-Brannåsmyra- Svarttjønnet i 1990 (Gaarder 1990) og = ikke registrert det aktuelle året. Art Registreringer 1990 Registreringer 2014 Stokkand - 1 hann overflygende Lonan Trane 1 hekkende par Skeismyra - Enkeltbekkasin 2 revirer 1 revir Lonan Dobbeltbekkasin (NT) - 1 spillende hann Lonan Strandsnipe 2 par langs Skeiselva 2 par langs Skeiselva Gluttsnipe 1 ind. i flukt over Skeismyra 1 varslende ind. Skeismyra Sivspurv - 1 syngende hann Lonan Figur 8. Ny avgrensing av det viktige viltområdet i Lonan/Skeismyra-området, basert på regsitreringer gjort På Brannåsmyra ble det ikke registrert våtmarksfugl, mens det varslet strandsnipe og skogsnipe ved Svarttjønnet. På bakgrunn av disse registreringene foreslås en endring av avgrensningen av det viktige viltområdet i området (se figur 8). Hekkeområdet for våtmarksfugl omfatter bare selve Lonan og Skeismyra, mens skogområdene og øvrige myr- og våtmarksområder ikke har spesielle verdier for fugl. 11

12 4 Samlet vurdering av naturverdier i området De viktigste naturverdiene i kartleggingsområdet er knyttet til Lonan og Skeismyra, som er et lokalt til regionalt viktig hekkeområde for våtmarksfugl. Sannsynligvis er det en liten dobbeltbekkasinleik på Lonan, da det er sjelden at denne arten opptrer enkeltvis/parvis. Rikmyra på Brannåsmyra har i utgangspunktet bare lokal verdi, men forekomsten av den sårbare arten høstvasshår i en liten vasspytt i øvre del av myra gjør at den får verdi viktig som naturtype (dvs. regional verdi). Myrene for øvrig, samt den gamle granskogen og engsamfunnene langs Skeiselva har et naturmangfold som er typisk for områder i øvre del av barskogsbeltet i denne delen av Oppland. Det ble ikke funnet lokaliteter som kvalifiserte til naturtypelokaliteter utenom den allerede kartlagte rikmyra på Brannåsmyra. Samlet vurderes naturverdiene i området å ha liten til middels verdi. 5 Mulig konsekvenser Naturtypelokaliteten som er kartlagt innenfor området er først og fremst sårbar for direkte arealbeslag, men også inngrep ovenfor selve lokaliteten som innebærer drenering el. vil ha negativ påvirkning på rikmyra. Andre inngrep vil ramme områder med representativt artsmangfold for regionen, dvs. områder med liten verdi i henhold til metode i Statens vegvesens håndbok 140 (Statens vegvesen 2006). Hekkeområdet for våtmarksfugl er i hovedsak sårbart for direkte arealbeslag, drenering og økt bruk i sommersesongen. Dersom det legges til rette for økt bruk av området også sommerstid vil det gi middels negative konsekvenser for lokaliteten. 6 Kilder Artsdatabanken Artskart. Balle, O Vegetasjonskartlegging Lonan, Gausdal. Norsk Institutt for Jord- og Skogkartlegging. Rapport. 36 s. Christensen, T Forslag til reguleringsplan for Skeikampen skistadion. Planbeskrivelse. Utkast januar Direktoratet for naturforvaltning Kartlegging av naturtyper. Verdisetting av biologisk mangfold. DN-håndbok 13, 2. utgave 2007: vedlegg. Fremstad, E Vegetasjonstyper i Norge. NINA Temahefte s. Gaarder, G Ornitologiske undersøkelser ved Skei i Gausdal kommune Fugler i Oppland 11. Rapport nr s + vedlegg. Miljødirektoratet Naturbase dokumentasjon. Biologisk mangfold. Arealis-prosjektet. Internett: Kålås, J. A., Viken, Å., Henriksen, S. & Skjelseth, S. (red.) Norsk rødliste for arter Artsdatabanken, Norway. 12

13 Larsen, B. H., Fjeldstad, H. & Gaarder, G Kvalitetssikring og nykartlegging av naturtyper i Gausdal, Øyer, Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron kommuner i 2009 og Miljøfaglig Utredning Rapport : ISBN Lindgaard, A. og Henriksen, S. (red.) Norsk rødliste for naturtyper Artsdatabanken, Trondheim. 112s. Statens vegvesen Håndbok 140. Konsekvensanalyser. 292 s. Wold, E Oppdemming av Skeiselva ved Lonan og Skeismyra. Gausdal kommune, Oppland. Jordforsk. Rapport. 5 s. 13

Skeikampen skistadion

Skeikampen skistadion Forslag til reguleringsplan for Skeikampen skistadion Planbeskrivelse Skeikampen Austlid Skei sentrum Omtrentlig planområde side2 FORORD På vegne av Skeikampen Pluss BA, samt Follebu skiklubb, Gausdal

Detaljer

Biofokus-rapport 2014-29. Dato

Biofokus-rapport 2014-29. Dato Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Forsvarsbygg kartlagt naturtyper etter DN håndbok 13, viltlokaliteter, rødlistearter og svartelistearter i skytebaneområdene til Ørskogfjellet skyte- og øvingsfelt

Detaljer

Røyrmyra vindkraftverk: Virkninger for naturmangfold

Røyrmyra vindkraftverk: Virkninger for naturmangfold NOTAT Vår ref.: TT - 01854 Dato: 10. juli 2013 Røyrmyra vindkraftverk: Virkninger for naturmangfold 1. Innledning Dette notatet gir en oversikt over naturmangfoldet i og ved planområdet for Røyrmyra vindkraftverk

Detaljer

Sandane lufthavn, Anda, Gloppen kommune vurderinger av naturverdier

Sandane lufthavn, Anda, Gloppen kommune vurderinger av naturverdier AVINOR-BM-Notat 1-2013 Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning, Tingvoll 04.12.2013 Sandane lufthavn, Anda, Gloppen kommune vurderinger av naturverdier Bakgrunn: Området ble kartlagt 09.06.2013 av Geir Gaarder,

Detaljer

Kartlegging av biologiske verdier ved Løvenskioldbanen

Kartlegging av biologiske verdier ved Løvenskioldbanen Kartlegging av biologiske verdier ved Løvenskioldbanen Stefan Olberg BioFokus-notat 2013-13 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Rieber prosjekt AS kartlagt biologiske verdier ved Løvenskioldbanen i Bærum.

Detaljer

?1-$"+&4;42')#.%)O2(&42'()G.41&6,+&,6)+4@""&62%1C) P%2')1.66,'&C):;;42'()#V41&I)

?1-$+&4;42')#.%)O2(&42'()G.41&6,+&,6)+4@&62%1C) P%2')1.66,'&C):;;42'()#V41&I) ?1-$"+&4;42')#.%)O2(&42'()G.41&6,+&,6)+4@""&62%1C) P%2')1.66,'&C):;;42'()#V41&I) BCa"9RE]9:RR"-8S8CSBXb"9]8

Detaljer

SUPPLERENDE NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER

SUPPLERENDE NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER SUPPLERENDE NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER FOR SMÅKRAFTVERK I KVITFORSELVA, NARVIK KOMMUNE Av Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning AS. Tingvoll 14.03.2011 Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS Oppdragsgiver:

Detaljer

?1-$"+&4;42')#.%)N&+"42'()+4@""&62%1C)P%2')1.66,'&C) :;;42'()#V41&I)

?1-$+&4;42')#.%)N&+42'()+4@&62%1C)P%2')1.66,'&C) :;;42'()#V41&I) ?1-$"+&4;42')#.%)N&+"42'()+4@""&62%1C)P%2')1.66,'&C) :;;42'()#V41&I) BCa"9RE]9:R

Detaljer

Det antas at tiltaket vil ha liten negativ konsekvens for biologisk mangfold i området.

Det antas at tiltaket vil ha liten negativ konsekvens for biologisk mangfold i området. NOTAT Oppdragsgiver: Arnegård & Fossgard Oppdrag: Del: Konsekvensvurdering naturmiljø Dato: 20.02.2014 Skrevet av: Heiko Liebel og Anders Breili Arkiv: Kvalitetskontr: Hallvard Holtung Oppdrag nr: 529210

Detaljer

Prinsdal skytebane, en botanisk kartlegging

Prinsdal skytebane, en botanisk kartlegging Prinsdal skytebane, en botanisk kartlegging Anders Thylén BioFokus-notat 2012-16 Ekstrakt Biofokus har på oppdrag for Oslo kommune Bymiljøetaten kartlagt botaniske naturverdier på Prinsdal skytebane. Det

Detaljer

Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune

Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 2013 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av Geir Jonny Ringvoll, Stærk

Detaljer

Reguleringsplan Åsen gård

Reguleringsplan Åsen gård R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Reguleringsplan Åsen gård Grunnlag for ROS-analyse Naturmiljø (flora og fauna) Block Wathne Dato: 24. oktober 2013 Oppdrag / Rapportnr. Tilgjengelighet

Detaljer

LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD

LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD Av Helge Fjeldstad, Miljøfaglig Utredning AS, Oslo 22.01.2015 Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS Prosjektansvarlig: Helge Fjeldstad Prosjektmedarbeider(e):

Detaljer

Kartlegging av naturverdier ved Billingstadsletta 17 i Asker

Kartlegging av naturverdier ved Billingstadsletta 17 i Asker Kartlegging av naturverdier ved Billingstadsletta 17 i Asker Stefan Olberg BioFokus-notat 2013-20 Kartlegging av naturverdier ved Billingstadsletta 17 i Asker - 2 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Hartman

Detaljer

Biofokus-rapport 2014-26. Dato

Biofokus-rapport 2014-26. Dato Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Forsvarsbygg kartlagt naturtyper etter DN håndbok 13 på i sentrale deler av Melbu/Haugtuva skyte- og øvingsfelt. i Hadsel kommune. 2 naturtypelokaliteter er blitt avgrenset,

Detaljer

Kartlegging av naturmangfold ved Staversletta i Bærum kommune

Kartlegging av naturmangfold ved Staversletta i Bærum kommune Kartlegging av naturmangfold ved Staversletta i Bærum kommune Ole J. Lønnve BioFokus-notat 2015-34 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Veidekke Eiendom AS, foretatt en naturfaglig undersøkelse ved Staverløkka

Detaljer

MASSERUD GAARD BIOLOGISK MANGFOLD

MASSERUD GAARD BIOLOGISK MANGFOLD MASSERUD GAARD BIOLOGISK MANGFOLD Av Helge Fjeldstad, Miljøfaglig Utredning AS Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS Prosjektansvarlig: Helge Fjeldstad Prosjektmedarbeider(e): Oppdragsgiver:

Detaljer

Topografi Området er lite topografisk variert med en enkelt nord til nordøstvendt liside med noen få svake forsenkninger.

Topografi Området er lite topografisk variert med en enkelt nord til nordøstvendt liside med noen få svake forsenkninger. Brattåsen (Gjøvik) ** Referanse: Blindheim T. 2016. Naturverdier for lokalitet Brattåsen (Gjøvik), registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Lauvhøgda (Vestre Toten) -

Lauvhøgda (Vestre Toten) - Lauvhøgda (Vestre Toten) - Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Vestre Toten Inventør: OGA Kartblad: Dato feltreg.: 08.09.2005, 09.10.2009 H.o.h.: moh Vegetasjonsone:

Detaljer

KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER

KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER 19. OKTOBER 2009 Notat 2009:1 Utførende institusjon: Wergeland Krog Naturkart Kontaktperson: Ola Wergeland Krog Medarbeidere:

Detaljer

Grunn. Telemark grense til Porsgrunn stasjon

Grunn. Telemark grense til Porsgrunn stasjon Detaljplan/Regulering UVB Vestfoldbanen Grunn 00 Notat 13.04.10 RHE ØPH JSB Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. av Godkj. av Tittel Antall sider: 1 av 9 UVB Vestfoldbanen Grunn arealer for

Detaljer

Det antas at tiltaket vil ha en liten negativ konsekvens for biologisk mangfold i området.

Det antas at tiltaket vil ha en liten negativ konsekvens for biologisk mangfold i området. NOTAT Oppdragsgiver: GE Røyken Terrasse AS Oppdrag: Detaljregulering Spikkestadveien 3-5 Del: Konsekvensvurdering naturmiljø Dato: 4.6.2013 Skrevet av: Heiko Liebel Arkiv: Kvalitetskontr: Rein Midteng,

Detaljer

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Husåsen - Referanse: Hofton T. H. 2015. Naturverdier for lokalitet Husåsen, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

NOTAT Rådgivende Biologer AS

NOTAT Rådgivende Biologer AS Blåfall AS Bergen, 17. oktober 2014 ALTERNATIVER FOR TILKOMSTVEI - TVERRÅMO KRAFTVERK I FAUSKE KOMMUNE Blåfall AS søker om konsesjon for bygging av Tverråmo kraftverk i Fauske kommune, Nordland. I forbindelse

Detaljer

?1-$"+&4;42')#.%)F6,'(%,()+4@""&62%1C)K,''&%)1.6M 6,'&C):;;42'()#V41&I)

?1-$+&4;42')#.%)F6,'(%,()+4@&62%1C)K,''&%)1.6M 6,'&C):;;42'()#V41&I) ?1-$"+&4;42')#.%)F6,'(%,()+4@""&62%1C)K,''&%)1.6M 6,'&C):;;42'()#V41&I) BCa"9RE]9:RR"-8S8CSBXb"9]8

Detaljer

Oppdragsgiver: Plan23 AS Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato:

Oppdragsgiver: Plan23 AS Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 603768-01 Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: 24.11.2015 Skrevet av: Rein Midteng Kvalitetskontroll: Harald Kvifte NATURMILJØ INNHOLD Innledning...

Detaljer

Kartlegging av eng ved Furumo, Ski

Kartlegging av eng ved Furumo, Ski Kartlegging av eng ved Furumo, Ski Arne E. Laugsand BioFokus-notat 2015-22 Ekstrakt Furumo Eiendomsselskap AS planlegger et utbyggingstiltak med tett lav bebyggelse i et område ved Eikjolveien i Ski kommune.

Detaljer

Naturverdier ved Lindstadutsikten i Lunner kommune. Øivind Gammelmo. BioFokus-notat

Naturverdier ved Lindstadutsikten i Lunner kommune. Øivind Gammelmo. BioFokus-notat Naturverdier ved Lindstadutsikten i Lunner kommune Øivind Gammelmo BioFokus-notat 2016-52 Ekstrakt BioFokus, ved Øivind Gammelmo har på oppdrag for Jenny Mette Høiby vurdert og kartlagt naturverdier ved

Detaljer

NATURTYPEKARTLEGGING SELJEBREKKA OG VOLLAN

NATURTYPEKARTLEGGING SELJEBREKKA OG VOLLAN NATURTYPEKARTLEGGING SELJEBREKKA OG VOLLAN Dette notatet gjør rede for kartlegging av naturtyper i området Seljebrekka/Vollan i Rindal kommune. Kartleggingen vil bli brukt som bakgrunnsstoff for konsekvensutredning

Detaljer

BioFokus-notat 2015-3

BioFokus-notat 2015-3 Vurdering av naturverdier i eikelund ved Seiersten idrettsplasss Stefan Olberg BioFokus-notat 2015-3 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Follo Prosjekter AS undersøkt biologisk mangfold i en eikelund

Detaljer

Naturverdier ved Tømtebakken, Billingstad, Asker kommune

Naturverdier ved Tømtebakken, Billingstad, Asker kommune Naturverdier ved Tømtebakken, Billingstad, Asker kommune Anders Thylén BioFokus-notat 2014-30 albatre Ekstrakt Biofokus har på oppdrag for Chice Living kartlagt naturverdier i et planområde på Tømtebakken,

Detaljer

Målet med kartleggingen er å identifisere arealer som er viktige for biologisk mangfold:

Målet med kartleggingen er å identifisere arealer som er viktige for biologisk mangfold: 2013-06-14 Reguleringsplan Grønneflåte - Utredning naturmiljø Innledning Sweco Norge AS har fått i oppdrag av Nore og Uvdal kommune å utrede naturmiljø ved regulering av Grønneflåta barnehage. Planområdet

Detaljer

Grunn. Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 Telemark grense til Porsgrunn stasjon 10.

Grunn. Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 Telemark grense til Porsgrunn stasjon 10. Detaljplan/Regulering UVB Vestfoldbanen Grunn Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 10. mai 2012 00 Notat 10.05.12 RHE JHE JSB Revisjon Revisjonen gjelder

Detaljer

Kommunedelplan for Farsund - Lista. Registrering av biologisk mangfold.

Kommunedelplan for Farsund - Lista. Registrering av biologisk mangfold. Kommunedelplan for Farsund - Lista. Registrering av biologisk mangfold. Utgave: 1 Dato: 20.11.2015 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kommunedelplan for Farsund Lista. Registrering av

Detaljer

Granvin småbåthavn, Granvin

Granvin småbåthavn, Granvin Granvin småbåthavn, Granvin Virkninger på naturmiljø Utførende konsulent: Dag Holtan Kontaktperson/prosjektansvarlig: Dag Holtan E-post: dholtan@broadpark.no Oppdragsgiver: Ing. Egil Ulvund AS, Jondal

Detaljer

SAASTADBRÅTEN - BOLIGER, RYGGE KOMMUNE KARTLEGGING AV NATURTYPER OG KONSEKVENSVURDERING AV TILTAKET

SAASTADBRÅTEN - BOLIGER, RYGGE KOMMUNE KARTLEGGING AV NATURTYPER OG KONSEKVENSVURDERING AV TILTAKET SAASTADBRÅTEN - BOLIGER, RYGGE KOMMUNE KARTLEGGING AV NATURTYPER OG KONSEKVENSVURDERING AV TILTAKET WKN rapport 2015:4 12. OKTOBER 2015 R apport 2 015:4 Utførende institusjon: Wergeland Krog Naturkart

Detaljer

BioFokus-notat 2014-47

BioFokus-notat 2014-47 Ekstrakt Furumo Eiendomsselskap AS planlegger et utbyggingstiltak med tett lav bebyggelse i et område ved Eikjolveien i Ski kommune. Kommunen ønsker at tiltaket vurderes i forhold til naturmangfoldloven.

Detaljer

NOTAT. Omfang og konsekvens av tiltaket er ikke vurdert da ikke nok detaljer var kjent.

NOTAT. Omfang og konsekvens av tiltaket er ikke vurdert da ikke nok detaljer var kjent. Oppdragsgiver: Hallingdal Tomteutvikling AS og Hallingdal Hytteservice AS Oppdrag: 530952 Petterbråten II Detaljregulering boligfelt Gol Del: Dato: 2012-11-09 Skrevet av: Heiko Liebel Kvalitetskontroll:

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN 2. METODE OG DATAGRUNNLAG

NOTAT 1. BAKGRUNN 2. METODE OG DATAGRUNNLAG NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Bamble kommune Del: Kartlegging naturmiljø Dato: 31.08.2012 Skrevet av: Rune Solvang Arkiv: Kvalitetskontr: Kjell Sverre Rogn (Bamble kommune) Oppdrag nr: 527 475 1. BAKGRUNN

Detaljer

Området ligger mellom riksvei 4 og Mjøsa, øst for Ramberget og cirka 5 km nord for Gjøvik sentrum. Området ligger i sin

Området ligger mellom riksvei 4 og Mjøsa, øst for Ramberget og cirka 5 km nord for Gjøvik sentrum. Området ligger i sin Bråstadlia * Referanse: Laugsand A. 2013. Naturverdier for lokalitet Bråstadlia, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2012. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

TRIO-PARKEN, MOSS KARTLEGGING AV NATURTURTYPER OG BIOMANGFOLD

TRIO-PARKEN, MOSS KARTLEGGING AV NATURTURTYPER OG BIOMANGFOLD TRIO-PARKEN, MOSS KARTLEGGING AV NATURTURTYPER OG BIOMANGFOLD WKN rapport 2013:4 5. JULI 2013 R apport 2 013:4 Utførende institusjon: Wergeland Krog Naturkart Kontaktperson: Ola Wergeland Krog Oppdragsgiver:

Detaljer

Kartlegging av naturtyper i forbindelse med reguleringsplan ved Klåstad, Larvik. Sigve Reiso. BioFokus-notat

Kartlegging av naturtyper i forbindelse med reguleringsplan ved Klåstad, Larvik. Sigve Reiso. BioFokus-notat Kartlegging av naturtyper i forbindelse med reguleringsplan ved Klåstad, Larvik Sigve Reiso BioFokus-notat 2015-16 Ekstrakt BioFokus ved Sigve Reiso har på oppdrag fra Feste Grenland AS v/ Therese Hagen,

Detaljer

Ullsfjordprosjektet -Troms Kraft Produksjon AS 23. desember 2010

Ullsfjordprosjektet -Troms Kraft Produksjon AS 23. desember 2010 Ecofact notat Ullsfjordprosjektet -Troms Kraft Produksjon AS 23. desember 2010 Tilleggsnotat rødlistevurdering flora, fugl og pattedyr Ingve Birkeland og Kristine Bakke Westergaard www.ecofact.no Ullsfjordprosjektet

Detaljer

Detaljplan/Regulering. UVB Vestfoldbanen. Grunn

Detaljplan/Regulering. UVB Vestfoldbanen. Grunn Detaljplan/Regulering UVB Vestfoldbanen Grunn Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 26. januar 2012 00 Notat 26.01.12 RHE JHE JSB Revisjon Revisjonen

Detaljer

Skjøtselsplan SVARTKURLE-lokaliteten Ålbusgjelan (Oppigard, Ålbu)

Skjøtselsplan SVARTKURLE-lokaliteten Ålbusgjelan (Oppigard, Ålbu) Skjøtselsplan SVARTKURLE-lokaliteten Ålbusgjelan (Oppigard, Ålbu) Grunneier: John Aalbu Gnr/bnr: 191/1 ID Naturbase: BN00027029 Areal, nåværende: 9,8 da naturbeitemark UTM: 255-256, 427-428, høyde: 620-630

Detaljer

Kartlegging av naturverdier i planlagt utbyggingsområde ved Nordagutu i Sauherad kommune

Kartlegging av naturverdier i planlagt utbyggingsområde ved Nordagutu i Sauherad kommune Kartlegging av naturverdier i planlagt utbyggingsområde ved Nordagutu i Sauherad kommune Torbjørn Høitomt BioFokus-notat 2016-53 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Sauherad kommune undersøkt et skogområde

Detaljer

Botaniske tilleggsundersøkelser i Breheimen, Oppland fylke

Botaniske tilleggsundersøkelser i Breheimen, Oppland fylke Gammel furuskog ved Røykjeskålsvatnet Botaniske tilleggsundersøkelser i Breheimen, Oppland fylke Dag Holtan 2007 Forord På oppdrag fra Fylkesmannen i Oppland, Miljøvernavdelinga, har undertegnede gjort

Detaljer

Figur 1. Lokalisering av undersøkelsesområdet i Forus næringspark (markert med gult).

Figur 1. Lokalisering av undersøkelsesområdet i Forus næringspark (markert med gult). Notat Vår ref.: Leif Appelgren Dato: 27.10.14 Prosjekt Forus næringspark B5 Innledning På oppdrag fra Asplan Viak har Ecofact utført en kartlegging av naturmangfold i område B5 i Forus næringspark i Sandnes

Detaljer

Mo i Rana lufthavn, Rana kommune vurderinger av naturverdier

Mo i Rana lufthavn, Rana kommune vurderinger av naturverdier AVINOR-BM-Notat 6-2013 Anders Breili, Asplan Viak AS, Hamar 23.10.2013 Mo i Rana lufthavn, Rana kommune vurderinger av naturverdier Bakgrunn: Området ble kartlagt 30.07.2013 av Anders Breili, Asplan Viak

Detaljer

BioFokus-notat Vurdering av potensial for garver Prionus coriarius på areal til regulering ved Myra- Bråstad i Arendal kommune

BioFokus-notat Vurdering av potensial for garver Prionus coriarius på areal til regulering ved Myra- Bråstad i Arendal kommune Vurdering av potensial for garver Prionus coriarius på areal til regulering ved Myra- Bråstad i Arendal kommune Arne Endre Laugsand BioFokus-notat 2014-23 Ekstrakt Et mindre areal ble undersøkt for mulig

Detaljer

Biologisk mangfold Hunnedalen Konsekvenser ved rassikringstiltak

Biologisk mangfold Hunnedalen Konsekvenser ved rassikringstiltak Biologisk mangfold Hunnedalen Konsekvenser ved rassikringstiltak Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage Oktober 2010 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage har fått i oppdrag å lage en enkel

Detaljer

Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune

Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune Biologisk mangfold Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 2012 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av Geir Johnny Ringvoll, Stærk

Detaljer

Detaljreguleringssplan for Hval, Sørum Kartlegging av prioriterte naturtyper Arne Endre Laugsand BioFokus-notat

Detaljreguleringssplan for Hval, Sørum Kartlegging av prioriterte naturtyper Arne Endre Laugsand BioFokus-notat Detaljreguleringsplan for Hval, Sørum Kartlegging av prioriterte naturtyper Arne Endre Laugsand BioFokus-notat 2013-24 Ekstrakt BioFokus har vurdert potensial for biologisk mangfold og kartlagt naturtyper

Detaljer

Notat. Biologisk mangfold Røros lufthavn Røros kommune, Sør-Trøndelag. BM-notat nr

Notat. Biologisk mangfold Røros lufthavn Røros kommune, Sør-Trøndelag. BM-notat nr Notat Biologisk mangfold Røros lufthavn Røros kommune, Sør-Trøndelag BM-notat nr 1-2011 Dato: 07.09.2011 Notat Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning, Tingvoll 07.09.2011 Røros lufthavn, Røros kommune vurderinger

Detaljer

Feltarbeidet ble gjennomført 29. august 2006 av AS-T. Det ble brukt ett langt dagsverk i området.

Feltarbeidet ble gjennomført 29. august 2006 av AS-T. Det ble brukt ett langt dagsverk i området. Fuglevassbotn** Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP2 Nord Kommune: Ballangen Inventør: AST, AST Kartblad: 1331 IV Dato feltreg.: 29.08.2006 UTM: Ø:568853, N:7583526 Areal:

Detaljer

Kartlegging ogdokumentasjonav biologiskmangfold

Kartlegging ogdokumentasjonav biologiskmangfold Kartlegging ogdokumentasjonav biologiskmangfold Dvalåssyd Utarbeidetav: PlankontoretHalvardHommeAS.Prosjektnr:2620 Vednaturforvalter IdaLarsen,juni 2014 Sammendrag Grunneier ønsker å få utarbeidet en detaljreguleringsplan

Detaljer

NOTAT. Reguleringsplan 0398 Haga Ve st biologisk mangfold

NOTAT. Reguleringsplan 0398 Haga Ve st biologisk mangfold NOTAT Vår ref.: Dato: 22. mai 2013 Reguleringsplan 0398 Haga Ve st biologisk mangfold Østerhus Tomter jobber med en regulerings plan (0398 Haga Vest) på Haga i Sola kommune. I den forbindelse skal det

Detaljer

Naturtypekartlegging av slåttemark på Schivevollen, Trondheim kommune

Naturtypekartlegging av slåttemark på Schivevollen, Trondheim kommune NIBIO RAPPORT 10 (79) 2015 Naturtypekartlegging av slåttemark på Schivevollen, Trondheim kommune BOLETTE BELE Avdeling for kulturlandskap og biomangfold, NIBIO TITTEL/TITLE Naturtypekartlegging av slåttemark

Detaljer

Kartlegging av biologisk mangfold i utredningsområdet for Stange næringspark

Kartlegging av biologisk mangfold i utredningsområdet for Stange næringspark Kartlegging av biologisk mangfold i utredningsområdet for Stange næringspark Miljøfaglig Utredning Notat 2015-13 Dato: 25. august 2015 Notat 2015-13 Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS www.mfu.no

Detaljer

Flomvoll langs Sogna ved Gardhammar, Ringerike kommune biologisk vurdering

Flomvoll langs Sogna ved Gardhammar, Ringerike kommune biologisk vurdering Flomvoll langs Sogna ved Gardhammar, Ringerike kommune biologisk vurdering Tom Hellik Hofton BioFokus-notat 2014-44 Ekstrakt BioFokus (ved Tom H. Hofton) har på oppdrag for tiltakshaver Lars Fredrik Stuve

Detaljer

Området ligger på nordsiden av Malmsjøen i Skaun kommune, omlag 9 km sør for Børsa. Den grenser mot Fv 709 i vest og sør.

Området ligger på nordsiden av Malmsjøen i Skaun kommune, omlag 9 km sør for Børsa. Den grenser mot Fv 709 i vest og sør. Vassbygda nord 2 Referanse: Fjeldstad H. 2016. Naturverdier for lokalitet Vassbygda nord, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog Sør-Trøndelag 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

BioFokus-notat

BioFokus-notat Nye Sveberg næringsområde, registrering av prioriterte naturtyper Arne Endre Laugsand BioFokus-notat 2013-32 Ekstrakt BioFokus har undersøkt området Nye Sveberg i Malvik kommune for naturtyper og potensial

Detaljer

Kartlegging av naturtyper i forbindelse med ny vintertunell på fv. 63 mellom Norddal og Stranda kommuner

Kartlegging av naturtyper i forbindelse med ny vintertunell på fv. 63 mellom Norddal og Stranda kommuner Kartlegging av naturtyper i forbindelse med ny vintertunell på fv. 63 mellom Norddal og Stranda kommuner Tittel: Kartlegging av naturtyper i forbindelse med ny vintertunell på fv. 63 mellom Norddal og

Detaljer

Kartlegging av ravinedal ved Lystad massemottak

Kartlegging av ravinedal ved Lystad massemottak Kartlegging av ravinedal ved Lystad massemottak Arne Laugsand BioFokus-notat 2012-8 Ekstrakt Det er planer om utvidelse av Lystad massemottak i Ullensaker kommune. På oppdrag for Follo prosjekt a/s har

Detaljer

Skjøtselsinnspill for Esvika, Asker kommune

Skjøtselsinnspill for Esvika, Asker kommune Skjøtselsinnspill for Esvika, Asker kommune Kim Abel BioFokus-notat 2012-12 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Asker kommune ved Tomas Westly gitt innspill til skjøtsel av en dam og en slåttemark rundt

Detaljer

I forbindelse med planarbeid er det stilt krav om naturmiljøutredning i planområdet Gleinåsen.

I forbindelse med planarbeid er det stilt krav om naturmiljøutredning i planområdet Gleinåsen. NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Nest Invest Eiendomsutvikling Del: Konsekvensutredning naturmiljø Dato: 15.12.2008 Skrevet av: Rune Solvang Arkiv: Kvalitetskontr: Olav S. Knutsen Oppdrag nr: 518 850 SAMMENDRAG

Detaljer

Registrering av biologisk mangfold i forbindelse med planlagte Kongsbergporten næringspark

Registrering av biologisk mangfold i forbindelse med planlagte Kongsbergporten næringspark Til: Bever Utvikling AS Fra: Norconsult Dato/Rev: 2015-10-01 Registrering av biologisk mangfold i forbindelse med planlagte Kongsbergporten næringspark Det er planlagt å etablere næringspark ved Diseplass

Detaljer

Biologisk mangfold Reguleringsplan Torkelsmyra Kristiansand kommune

Biologisk mangfold Reguleringsplan Torkelsmyra Kristiansand kommune Biologisk mangfold Reguleringsplan Torkelsmyra Kristiansand kommune Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 2015 2 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av Åsmund Åmdal, prosjektleder

Detaljer

Oppdragsgiver. Buvika brygge AS. Rapporttype. Notat 2013.10.24 BUVIKA BRYGGE VURDERING AV NATURMILJØ

Oppdragsgiver. Buvika brygge AS. Rapporttype. Notat 2013.10.24 BUVIKA BRYGGE VURDERING AV NATURMILJØ Oppdragsgiver Buvika brygge AS Rapporttype Notat 2013.10.24 BUVIKA BRYGGE VURDERING AV NATURMILJØ VURDERING AV NATURMILJØ 2 (12) BUVIKA BRYGGE VURDERING AV NATURMILJØ Oppdragsnr.: 6131091 Oppdragsnavn:

Detaljer

UTREDNING AV NATURMILJØ FOR GNR./BNR. 1/11 VED DELIJORDET OG 74/1, 73/1 OG 73/4 VED KJENN. 1 Innledning Metode Verdivurdering...

UTREDNING AV NATURMILJØ FOR GNR./BNR. 1/11 VED DELIJORDET OG 74/1, 73/1 OG 73/4 VED KJENN. 1 Innledning Metode Verdivurdering... Oppdragsgiver: IKEA Eiendom Holding AS Oppdrag: 535336 IKEA regulering Vestby Dato: 2015-01-14 Skrevet av: Hallvard Holtung Kvalitetskontroll: Rein Midteng UTREDNING AV NATURMILJØ FOR GNR./BNR. 1/11 VED

Detaljer

UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN

UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 528565 FV 251 Ringveien Sandefjord Dato: 2014-02-25 Skrevet av: Hallvard Holtung Kvalitetskontroll: Rein Midteng UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN INNLEDNING Asplan

Detaljer

Sogndal lufthavn, Haukåsen, Sogndal kommune vurderinger av naturverdier

Sogndal lufthavn, Haukåsen, Sogndal kommune vurderinger av naturverdier AVINOR-BM-Notat 5-2013 Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning, Tingvoll 04.12.2013 Sogndal lufthavn, Haukåsen, Sogndal kommune vurderinger av naturverdier Bakgrunn: Området ble kartlagt 20.09.2013 av Geir

Detaljer

NOTAT. Dato: 28.6.2011. Kvalitetskontr:

NOTAT. Dato: 28.6.2011. Kvalitetskontr: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Del: Skrevet av: Kvalitetskontr: Balsfjord kommune Konsekvensvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Verdi- og konsekvensvurdering naturmljø/biologisk mangfold Rein

Detaljer

Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl.

Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl. Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl. Ved Lilleaker ligger ca. 200 meter av Ring 3 åpen i en utgravd trasé med av- og påkjøringsramper som del av rv. 150 Ring 3 - Granfosslinjen. Gjeldende plan regulerer

Detaljer

Erfaringer fra registreringsarbeid

Erfaringer fra registreringsarbeid Erfaringer fra registreringsarbeid Vegetasjonskartlegging Kursuka 2012 Marit Dyrhaug, NLR Helgeland Dagens tema.. Litt om min bakgrunn Kompetansen i NLR hva har vi? - hva kreves? Fokus på Naturtyper i

Detaljer

NOTAT Hyttefelt Svea, Lunner kommune Oppdragsgiver: Kjell Kjørven

NOTAT Hyttefelt Svea, Lunner kommune Oppdragsgiver: Kjell Kjørven NOTAT Hyttefelt Svea, Lunner kommune Notat nr.: Dato 1 Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Kjell Kjørven Veidekke AS Kopi til: Fra: Frode Løset Sweco Norge AS Sweco Norge Fornebuveien 11 Postboks 400, 1327

Detaljer

Status og forvaltning av naturtyper (DN-HB-13) i skog. November Bjørn Rangbru Seniorrådgiver

Status og forvaltning av naturtyper (DN-HB-13) i skog. November Bjørn Rangbru Seniorrådgiver Status og forvaltning av naturtyper (DN-HB-13) i skog November. 2013. Bjørn Rangbru Seniorrådgiver fmstbra@fylkesmannen.no www.fylkesmannen.no/st Hvorfor er naturtyper i skog viktig? Skog er den hovednaturtypen

Detaljer

NY ATKOMSTVEG TIL SJETNEMARKA - KONSEKVENSER FOR NATURMILJØ 1 OPPSUMMERING... 2 2 BAKGRUNN... 2 3 METODE... 2 4 DATAGRUNNLAGET...

NY ATKOMSTVEG TIL SJETNEMARKA - KONSEKVENSER FOR NATURMILJØ 1 OPPSUMMERING... 2 2 BAKGRUNN... 2 3 METODE... 2 4 DATAGRUNNLAGET... NOTAT Oppdragsgiver: Nidelven Utvikling AS Oppdrag: 532762 Reguleringsplan Hallstein Gård Dato: 2013-09-29 Skrevet av: Anders Breili Kvalitetskontroll: Heiko Liebel NY ATKOMSTVEG TIL SJETNEMARKA - KONSEKVENSER

Detaljer

Kartlegging av naturtypen store gamle trær, Snipetorp Skien kommune. Stefan Olberg. BioFokus-notat 2013-3

Kartlegging av naturtypen store gamle trær, Snipetorp Skien kommune. Stefan Olberg. BioFokus-notat 2013-3 Kartlegging av naturtypen store gamle trær, Snipetorp Skien kommune Stefan Olberg BioFokus-notat 2013-3 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for ROM Eiendom undersøkt store gamle trær på Snipetorp, gbn. 300/409,

Detaljer

Lien hyttegrend, Stranda

Lien hyttegrend, Stranda Lien hyttegrend, Stranda Virkninger på naturmiljø Utførende konsulent: Dag Holtan Kontaktperson/prosjektansvarlig: Dag Holtan E-post: dholtan@broadpark.no Oppdragsgiver: Håkon Wågsæther, Stranda Kontaktperson

Detaljer

Naturverdier i Tuterud-ravinen, Skedsmo kommune

Naturverdier i Tuterud-ravinen, Skedsmo kommune Naturverdier i Tuterud-ravinen, Skedsmo kommune Ulrika Jansson l BioFokus-notat 2014-22 - 1 - Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Rieber Prosjekt AS ved Dag Rieber kartlagt naturverdier i Tuterud-ravinen.

Detaljer

Vinddalen turvei, Forsand kommune

Vinddalen turvei, Forsand kommune Ecofact rapport 316 Vinddalen turvei, Forsand kommune Konsekvenser for naturmangfold Leif Appelgren & Knut Børge Strøm www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-314-8 Vinddalen turvei, Forsand kommune

Detaljer

Reguleringsplan Eiodalen

Reguleringsplan Eiodalen Ecofact rapport 32 / Norconsult Roy Mangersnes www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-031-4 / Norconsult Ecofact rapport 32 www.ecofact.no Referanse til rapporten: Mangersnes, R. 2010: Reguleringsplan

Detaljer

Kartlegging av biologisk mangfold i forbindelse med Vollen VA anlegg i Asker kommune

Kartlegging av biologisk mangfold i forbindelse med Vollen VA anlegg i Asker kommune Kartlegging av biologisk mangfold i forbindelse med Vollen VA anlegg i Asker kommune Arne Endre Laugsand BioFokus-notat 2013-7 Ekstrakt BioFokus har undersøkt verdier for biologisk mangfold langs trasé

Detaljer

NOTAT SAMMENDRAG 1. BAKGRUNN 2. METODE

NOTAT SAMMENDRAG 1. BAKGRUNN 2. METODE NOTAT Oppdragsgiver: Rjukan Mountain Hall Tinn Energi AS Oppdrag: Del: Naturtypelokaliteter, vilthensyn. Dato: 25.05.2011 Skrevet av: Oddmund Wold Arkiv: Kvalitetskontr: Rune Solvang Oppdrag nr: 524981

Detaljer

Naturtypekartlegging i Os kommune

Naturtypekartlegging i Os kommune Naturtypekartlegging i Os kommune Gaarder, G., Fjeldstad, H., Flynn, K. M. & Larsen, B. H. 2012. Naturtypekartlegging i Os kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2012-46: 1-45, ISBN 978-82-8138-621-1.

Detaljer

Vegetasjonseksjon: O3-Sterkt oseanisk

Vegetasjonseksjon: O3-Sterkt oseanisk Riksem 3 Referanse: Ihlen P. G. 2016. Naturverdier for lokalitet Riksem, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5765)

Detaljer

Med blikk for levende liv

Med blikk for levende liv Undersøkelse av biologiske verdier i Jarlsborgveien 2 på Skøyen BioFokus-notat av Stefan Olberg Oslo 17.11.2011 Bakgrunn I forbindelse med en mulig utbygging på tomt 31/5 beliggende i Jarlsborgveien 2

Detaljer

John Bjarne Jordal. Undersøkelser av noen kulturlandskap i Aukra og Averøy, Møre og Romsdal i 2015

John Bjarne Jordal. Undersøkelser av noen kulturlandskap i Aukra og Averøy, Møre og Romsdal i 2015 John Bjarne Jordal Undersøkelser av noen kulturlandskap i Aukra og Averøy, Møre og Romsdal i 2015 Rapport J. B. Jordal nr. 1-2016 Rapport J. B. Jordal nr. 1-2016 Utførende konsulent: Biolog J.B. Jordal

Detaljer

Områdereguleringsplan for «del av Sandnes øvre»

Områdereguleringsplan for «del av Sandnes øvre» Ecofact rapport 275 Områdereguleringsplan for «del av Sandnes øvre» Fagrapport Naturmangfold Solbjørg Engen Torvik ISSN: 1891-5450 www.ecofact.no ISBN: 978-82-8262-273-8 Ecofact rapport 275 Områdereguleringsplan

Detaljer

Flyttingen bør gjøres skånsomt, trærne bør flyttes i så hel tilstand som mulig, og flyttingen burde gjøres på vinteren gjerne etter frost.

Flyttingen bør gjøres skånsomt, trærne bør flyttes i så hel tilstand som mulig, og flyttingen burde gjøres på vinteren gjerne etter frost. NOTAT Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 536926 Befaring RV23, Dagslett Linnes Dato: 2015-01-14 Skrevet av: Hallvard Holtung Kvalitetskontroll: Frode Nordang Bye, Statens vegvesen NOTAT NATURMILJØ

Detaljer

VERDIFULLE NATURTYPER I MELØY KOMMUNE. Karl-Birger Strann Jarle W. Bjerke Vigdis Frivoll Trond V. Johnsen

VERDIFULLE NATURTYPER I MELØY KOMMUNE. Karl-Birger Strann Jarle W. Bjerke Vigdis Frivoll Trond V. Johnsen 345 VERDIFULLE NATURTYPER I MELØY KOMMUNE Karl-Birger Strann Jarle W. Bjerke Vigdis Frivoll Trond V. Johnsen NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de

Detaljer

Skjøtselplan for Kustakkslettet og Femstakkmyra, slåttemyr 1, Røyrvik kommune, Nord-Trøndelag fylke.

Skjøtselplan for Kustakkslettet og Femstakkmyra, slåttemyr 1, Røyrvik kommune, Nord-Trøndelag fylke. Midt-Norge Skjøtselplan for Kustakkslettet og Femstakkmyra, slåttemyr 1, Røyrvik kommune, Nord-Trøndelag fylke. Figur 1: Kustakkslettet, UTM 32 7205 042 720 284 FIRMANAVN OG ÅRSTALL: Norsk Landbruksrådgiving

Detaljer

Feltarbeidet ble gjennomført i perioden 20. september til 22. september 2006 under gode registreringsforhold.

Feltarbeidet ble gjennomført i perioden 20. september til 22. september 2006 under gode registreringsforhold. Jammerdal - Bærdal* Referansedata Fylke: Troms Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP1 Kommune: Storfjord Inventør: KBS, VFR, HTØ Kartblad: 1633-4 Dato feltreg.: 20-09-2006-22-09-2006, UTM: Ø:475919, N:7689968

Detaljer

Kartlegging av naturmangfold ved Gamle Enebakkvei 20 i Oslo kommune

Kartlegging av naturmangfold ved Gamle Enebakkvei 20 i Oslo kommune Kartlegging av naturmangfold ved Gamle Enebakkvei 20 i Oslo kommune Ole J. Lønnve BioFokus-notat 2015-12 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Røssedal Bygg A/S, co/ Andenæs Eiendom AS, foretatt en naturfaglig

Detaljer

Gjuvbekk (Bolkesjø) Verdi: 2

Gjuvbekk (Bolkesjø) Verdi: 2 Gjuvbekk (Bolkesjø) Verdi: 2 Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Notodden Inventør: STO Kartblad: 74 III Dato feltreg.: 2.0.08 H.o.h.: 528-69moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Oppdragsgiver. Norbetong. Rapporttype. Konsekvensutredning 2013.05.22 UTVIDELSE AV STOKKAN GRUSTAK I MELHUS KOMMUNE KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ

Oppdragsgiver. Norbetong. Rapporttype. Konsekvensutredning 2013.05.22 UTVIDELSE AV STOKKAN GRUSTAK I MELHUS KOMMUNE KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ Oppdragsgiver Norbetong Rapporttype Konsekvensutredning 2013.05.22 UTVIDELSE AV STOKKAN GRUSTAK I MELHUS KOMMUNE KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ 2 (16) UTVIDELSE AV STOKKAN

Detaljer

Lofotodden naturtyper, sjøfugl og planteliv

Lofotodden naturtyper, sjøfugl og planteliv Lofotodden naturtyper, sjøfugl og planteliv Geir Gaarder, 10.01.2014 Bakgrunn Miljøfaglig Utredning fikk våren 2013 i oppdrag fra Fylkesmannen i Nordland å gjennomføre kartlegging av sjøfugl og naturtyper

Detaljer

John Bjarne Jordal. Rekartlegging av naturtyper i seterdalene i Grøvuvassdraget, Sunndal kommune, i 2015

John Bjarne Jordal. Rekartlegging av naturtyper i seterdalene i Grøvuvassdraget, Sunndal kommune, i 2015 John Bjarne Jordal Rekartlegging av naturtyper i seterdalene i Grøvuvassdraget, Sunndal kommune, i 2015 Rapport J.B. Jordal nr. 5-2015 Forsidebildene viser øverst utsikt over Grøvudalen, og nederst Sandsetra

Detaljer