Lifjell. Tomas Wiig Johannessen Bø i Telemark

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lifjell. Tomas Wiig Johannessen. 3801 Bø i Telemark"

Transkript

1 Lifjell Biologisk mangfold Østlikollen og Haraldskår Tomas Wiig Johannessen 3801 Bø i Telemark Januar 2014

2 Innhold Innledning... 3 Sammendrag... 4 Metode... 5 Influenseområde... 6 Eksisterende anlegg ved planområdet... 7 Typologi, berggrunn og løsmasser... 7 Bonitet og vegetasjon... 8 Rødliste arter... 8 Resultater... 9 Klassifisering av vegetasjonstyper... 9 A4 - Blåbærskog A5 - Småbregneskog J2 - Ombroftrof tuemyr Drøfting Konklusjon/verdisetting Litteratur Vedlegg

3 Innledning Utbygger ønsker å utvide det eksisterende hyttefeltet på einedommen gnr. 18, bnr. 6 i Bø kommune i Telemark. Parsellen ligger vest for Østlikollen og er en del av eiendom 18/6. Området ligger like ved Lifjell skisenter, ca. 12 km fra Bø sentrum, 63 km fra Skien og er et populært tur- og rekrresjonsområde både sommer og vinter. Utbyggers tomt ligger nær eksisterende veg og i et område som allerede inneholder en del hytter. Av kommunedelplanen til Bø kommune kommer det frem at det ønskes å legge til rette for en utvikling av området til en fremtidsrettet sommer- og vinterdestinasjon. Og på anmodning av utbygger ble det gjennomført en biologisk undersøkelse av området med vekt på planter og dyr. Alle bilder er tatt ved feltdag av undertegnede. 3

4 Sammendrag Feltarbeid ble gjennomført ved én dag den Formålet var å gjøre en biologisk undersøkelse av artsmangfoldet på Lifjell, nærmere bestemt ved Østlikollen. Området ønskes utbygd med fritidsboliger. Oktober måned er utenfor plantenes vekstsesong, det ble likevel registrert 46 ulike arter. Ut i fra vegetasjonssamfunn og planter, og i i henhold til Fremstad 97 (Vegetasjonstyper i Norge) kan en dele området inn i følgende vegetasjonstyper; Blåbærskog Småbregneskog Ombrotrof tuemyr Det ble ikke registrert sjeldne eller uvanlige arter under feltdagene. Tidligere er registrert en rødlistede art; Tornirisk (Carduelis cannabina). En totalvurdering av områdets verdi, på bakgrunn av den biologiske undersøkelsen er vurdert som liten. 4

5 Metode Områdene i umiddelbar nærhet til utbyggers planlagte hyttefelt ble undersøkt for eventuelle tidligere funn og registreringer. Hverken fra tidligere biologiske analyser eller i artsdatabanken ble det funnet registreringer av spesiell betydning. Det aktuelle området i denne undersøkelsen ble analysert ved én feltdag, av Tomas Wiig Johannessen, Masterstudent i økologi og naturressurser ved Høgskolen i Telemark, med bistand fra økolog Ronja Zierenberg. Tidspunktet for undersøkelsen er utenfor vekstsesong og er dermed ikke det mest gunstige i forhold til å få en korrekt oversikt over den reelle faunaen. Området ble undersøkt til fots hvor det ble analysert og registrert planter og eventuelle observasjoner eller sportegn etter dyr på stedet, samt i etterkant av feltundersøkelsen. Diverse karttjenester som NGU s løsmasse-database, bergrunns-database samt skog og landskap sin database ble brukt som verktøy for å samstemme egne observasjoer med registreringer i nasjonale databaser. I tillegg ble artsdatabanken undersøkt for eventuelle rødlista arter i eller i nærhet til influenseområdet. Totalt ble det registrert 46 arter (se vedlegg for artsliste). I denne rapporten ble det også gjort en verdianalyse av influenseområdet på bakgrunn av funn og observasjoner under feltdagene i henhold til nasjonalt mål (St.meld. 58, ). Verktøy/litteratur som er brukt for å kartlegge og vurdere funnene er; Kartlegging av naturtyper- verdisetting av biologisk mangfold av Direktoratet for naturfovaltning DN-håndbok utgave 2006 (oppdatert 2007) Vegetasjonstyper i Norge av Fremstad, E NINA Temahefte 12:

6 Influenseområde Figur 1 Kart over utbyggers aktuelle tomteavgrensing. Eiendommen er del av landbrukseiendom og vil være konsesjonspliktig. Planområdet ligger like ved, nedenfor Lifjellvegen og har kort avstand til vann og strøm. Mesteparten av utbyggingsarealene ligger nede i søkket i Haraldskår og har begrenset utsikt (Norges takseringsforbund, verdivurdering Haraldskår 2013). Fra før finnes det allerede en del hytter i området, særlig langs yttersiden av eiendommen mot vest og sør. 6

7 Eksisterende anlegg ved planområdet Figur 2 Ortofoto med oversikt over influensområde. Lifjellveien til venstre. Typologi, berggrunn og løsmasser Eiendommen er vendt mot nordøst bak Østlikollen (620 m.o.h.) i et småkupert terreng. Løsmassetypen består av morenemateriale eller bart fjell. Hovedbergart er gneis med innslag av kvartsitt. Dette er harde og næringsfattige bergarter med lite plantenæringsstoffer. 7

8 Bonitet og vegetasjon Figur 3 Områdekart med bonitetssoner Boniteten i området varierer fra lav bonitet oppe ved Østlikollen og ved myrene til skog av middels bonitet i søkket i Haraldskår. Skogen karakteriseres som hogstmoden barskog. Rødliste arter Det er ikke tidligere registrert rødlistearter i artsdatabanken av spesiell betydning hverken i eller i nærhet til planområdet. Det eneste bemerkelsesverdige funnet er observert på toppen av Østlikollen, en Tornirisk (Cardelius cannabina). Fuglen ble observert i 2008, og har rødlistekategori NT (nær truet). 8

9 Resultater Klassifisering av vegetasjonstyper Klassifiseringen av de ulike vegetasjonstypene i planområdet er gjort i henhold til NINA s temahefte 12, Vegetasjonstyper i Norge Fjermestad, E). For artsliste, se vedlegg. Som nevnt ble artsregistreringen gjort på høsten noe som gjenspeiler det forholdsvis skrinne resultatet av observasjoner, 46. Likevel kan gjennomføringen forsvares da vinteren og frosten kom sent i 2013, og antall frostnetter på Lifjell var svært få før den aktuelle feltdagen. Feltsjiktet var snøfritt, men bar preg av årstiden. Spesielt vanskelig er observasjonen av staudemangfoldet, da disse forsvinner tidligst. Likevel er det her gjort et forsøk på å identifisere naturtyper på grunnlag av registreringene samt lokalkunnskap og tidligere rapporter fra Lifjell. Den dominerende og generelle vegetasjonen i området er en lav/mose- og lyngskogvegetasjon som består av forholdsvis fattig skog med tresjikt av gran (Picea abies). Arter som kjennetegner skog på næringsfattig mark; Krekling (Empetrum nigrum) smyle (Deschampsia flexuosa) blåbær (Vaccinium myrtillus) Tyttebær (Vaccinium vitis-idaea) Etasjehusmose (Hylocomium splendens) Furumose (Pleurozium schreberi) Forekomsten av følgende arter kjennes fra de mest næringsfattige skogene og omfatter skog på noe friskere noe mer næringsrik mark; Bjønnkam (Blechnum spicant) Skrubbær (Cornus suecica) Fjærmose (Ptilium crista-castrenis) Feltsjiktet består av dvergbusker (lyng), med underordnet innslag av urter og graminider. Oktober måned er utenfor vekstsesong for slike arter, likevel tyder det på en generelt liten forekomst. Bunnsjikt er preget av mose og lav. 9

10 Ut i fra de de artene som ble registrert i området, er dette de mest aktuelle vegetasjonstypene: A4 - Blåbærskog Blåbærskog er en av landets mest vanlige og viktige vegetasjonsotype, og finnes i alle landsdeler og regioner. På eiendommens høyeste punkt ved Øslikollen og i den norvendte hellingen rundt finnes den mest næring- og artsfattige skogen. Tresjiktet består av furu (Pinus sylvestris) og gran, med innslag av rogn (Sorbus aucuparia). Feltsjiktet domineres av blåbær med få, lite kravfulle urter og graminider. Bunnsjiktet er godt utviklet og preges av moser som etasjehusmose, furumose og sigdmose-arter (Dicranum spp.). Vegetasjonstypen inneholder lite lav, men begerlav-arter (her Reinlav) opptrer spredt. Mengdearter i en blåbærskog; Smyle Blåbær Tyttebær Etasjehusmose Furumose 10

11 Figur 4. A4 - blåbærskog på nedsiden av Østlikollen. A5 - Småbregneskog Ved Haraldskår, litt lavere i terreget, finnes friskere og mer næringsrik mark. Haraldsår er et dalsøkk på nordsiden av Østlikollen som preges av sigevann og en bekk som renner gjennom. Her er et velvokst tresjikt av gammel gran og noe furu. Skogen bærer preg av å være gammel da det finnes en del dødt trevirke, både stående og liggende. Artsmangfoldet innebærer A4-arter, men skilles fra ved tilstedeværelse av lave bregner og hyppigere innslag av urter og gras. Mengdearter i en småbregneskog; Samme som for blåbærskog (A4) Fugletelg (Gymnokarpium dryopteris) Hengeving (Phegopteris connectilis) Gran 11

12 Figur 5. Haraldskår. 12

13 Figur 6. Haraldskår. J2 - Ombroftrof tuemyr På flatene øst for Haraldskår er det noen myrområder som domineres fysiognomisk av tuevegetasjon på myrflater. Grunnvannet står godt under overflaten hele året, med små lokale unntak hvor det i nedbørsrike perioder kan forekomme små dammer. Tresjiktet er sparsomt med noen få lavvokste furu og er fattig på karplanter. Bunnsjikt domineres av torvmose-arter (Sphagnum spp.). Ombrotrof myrvegetasjon er dype og næringsfattige med lav ph og lav produktivitet Vegetasjonstypen kjennetegnes av arter som; Kvitlyng (Andromed polifolia) Røsslyng (Calluna vulgaris) Rundsoldugg (Drosera rotundifolia) Torvmyrull (Eriophorum vaginatum) Molte (Rubus chamaemorus) 13

14 Figur 7. Myrområde på flata nord for Øslikollen. Drøfting Oktober måned er ikke den optimale årstiden for å gjøre biologiske undersøkelser som innebærer klassifisering og bestemmelse av typer vegetasjon, og vil være mer unøyaktig enn i vekstsesongen. På tross av at september og oktober var uvanlig mild var det vanskelig å finne og identifisere karplanter. Likevel ble det gjort observasjoner av en del kjennetegnsarter som gir grunn til å kunne bestemme ulike vegetasjonstyper og som stemte godt overens med det som står beskrevet i klassifiseringsveilederen for vegetasjonstyper i Norge. Av vegetasjonstypene som er dokumentert er det tydelig at det er en vanlig norsk skog av blåbær- og småbregneskog med mindre myrområder innimellom som dominerer områdene. Alle typene er beskrevet som vanlige for mellomboreale soner 14

15 og er ikke beskrevet i DN s håndbok Kartlegging av naturtyper verdisetting av biologisk mangfold. Ved Haraldskår (småbregneskog) bærer skogen tydelig preg av å være gammel og uberørt av mennskelig aktivitet. Skogen er flersjiktet og inneholder mye dødt trevirke (hovedsakelig gran) både liggende og stående. Luftfuktigheten er høy da det er lite gjennomttengelighet for sollys samt p.g.a. en liten bekk som renner gjennom skåret. Skogen har indikasjoner på å være av verneverdig gammel granskog. Likevel vektlegges ikke dette i høy grad for verdisettingen da det mangler observasjoner av arter som indikerer lang skoglig kontinuitet. Det ble heller ikke gjort funn av signalarter. Ut i fra DN s håndbok Kartlegging av naturtyper verdisetting av biologisk mangfold med avsnittet om avgrensing og prioritering, samsvarer ikke observasjonene som ble gjort i oktober med det som her nevnes som forekomster av høyt prioriterte og svært viktige forekomster av gammelskog. Ved eventuell tvil anbefales befaring av en ekstern mosebiolog. Konklusjon/verdisetting På bakgrunn av registreringer og klassifisering av naturtypene settes verdivurderingen som liten p.g.a. manglende funn av sårbare arter og naturtyper som er vanlige i store deler av landet og dermed utgjør en liten biologisk verneverdi. Tornirisk er den eneste arten som er registrert i artsdatabanken for rødlistede arter med tilknytning til influenseområdet (nær truet art). Det foreligger ingen grunn til å vekte arten høyt i forhold til verdisettingen da arten sannsynligvis ikke vil bli sterkt berørt av en utbygging av området. Verdivurdering Liten Middels Stor X 15

16 Litteratur Direktoratet for naturforvaltning Kartlegging av naturtyper Verdisetting av biologisk mangfold. DN-håndbok Utgave 2006 (oppdatert 2007) Fremstad, E Vegetasjonstyper I Norge. NINA Temahefte 12:1-279 Mosseberg.B & Stenberg.L, 2007, Gyldendals store nordiske flora, Gyldendal norsk forlag. Databaser Artsdatabanken NGU berggrunn og løsmassekart Skogoglandskap Bonitetskart 16

17 Vedlegg 46 arter pluss 4 zoologiske Bjønnkam(Blechnumspicant) Bjørk(Betulapubescens) Blokkebær(Vacciniumuliginosum) Blåbær(Vacciniummyrtillus) Einstape(Pteridiumaquilinum) Fugletelg(Gymnocarpiumdryopteris) Furu(Pinussylvestris) Gran(Piceaabies) Hengeving(Phegopterisconnectilis) Hvitveis(Anemonenemorosa) Krekling(Empetrumnigrum) Kvitlyng(Andromedapolifolia) Linnea(Linnaéaboreális) Molte (Rubuschamaemorus) Musøre(Salixherbacea) Myk kråkefot(lycopodiumclavatum) Rogn(Sorbusaucuparia) Rundsoldugg(Droserarotundifolia) Rypebær(Arctostaphylosalpinus) Røsslyng(Callunavulgaris) Skogstjerne(Trientaliseuropaea) Skrubbær(Cornussuecica) Smyle(Avenellaflexuosa) Stjernestarr(Carexechinata) Strikråkefot(Lycopodiumannotinum) Tepperot(Potentillaerecta) Torvmyrull(Eriophorumvaginatum) Trådsiv(Juncusfiliformus) Tyttebær(Vacciniumvitis-idaea) Bjørnemose(Polytrichumspp.) Etasjehusmose(Hylocmiumsplendens.) Fjærmose(Ptiliumcrista-castrensis) Furumose(Pleurotiumschreberispp.) Islandslav(Cetrariaislandica) Kartlav(Rhizocarpongeographicum) Reinlav(Cladoniaarbuscula) Sigdmose(Dicranumsp) 17

18 Skjegglav(Alectoria) Torvmose(Sphagnumspp.) Skjellpiggsopp(Sarcodonimbricatum) Spissgiftslørsopp(Cortinariusrubellus) Traktkantarell(craterellustubaeformis) Elg(Alcesalces) Nøtteskrike(Garrulusglandarius) Ravn(Corvuscorax) Rødrev(Vulpesvulpes) 18

Virkninger av små vannkraftverk på lav- og mosefloraen

Virkninger av små vannkraftverk på lav- og mosefloraen Virkninger av små vannkraftverk på lav- og mosefloraen - en forundersøkelse Per G. Ihlen, Rådgivende Biologer AS Torbjørg Bjelland, Rådgivende Biologer AS Kjetil Vaskinn, Sweco Norge AS Geir Helge Johnsen,

Detaljer

NATURMILJØ VESTLIA. Konsekvenser for naturmiljø ved områderegulering i Vestlia, Geilo, Hol kommune Opus Bergen AS Desember 2014

NATURMILJØ VESTLIA. Konsekvenser for naturmiljø ved områderegulering i Vestlia, Geilo, Hol kommune Opus Bergen AS Desember 2014 NATURMILJØ VESTLIA Konsekvenser for naturmiljø ved områderegulering i Vestlia, Geilo, Hol kommune Opus Bergen AS Desember 2014 Konsekvensutredning for naturmiljø Vestlia - hol kommune SAMMENDRAG Rapporten

Detaljer

NINA Temahefte 12. NINA Norsk institutt for naturforskning

NINA Temahefte 12. NINA Norsk institutt for naturforskning NINA Norsk institutt for naturforskning Vegetasjonstyper i Norge Eli Fremstad 2. opplag NINA Norsk institutt for naturforskning Fremstad, E. 1997. Vegetasjonstyper i Norge. - NINA Temahefte 12: 1-279.

Detaljer

Heggvin avfall og gjenvinning konsekvenser for biologisk mangfold ved utvidelse av anlegget

Heggvin avfall og gjenvinning konsekvenser for biologisk mangfold ved utvidelse av anlegget [Dobbelklikk her og skriv inn filnavn]konsekvenser for biologisk mangfoldkonsekvenser for biologisk mangfold Heggvin avfall og gjenvinning konsekvenser for biologisk mangfold ved utvidelse av anlegget

Detaljer

R A P P O R. Rådgivende Biologer AS 2010. Straume kraftverk i. Valle kommune, Aust-Agder. Konsekvensvurdering

R A P P O R. Rådgivende Biologer AS 2010. Straume kraftverk i. Valle kommune, Aust-Agder. Konsekvensvurdering Straume kraftverk i Valle kommune, Aust-Agder R A P P O R Konsekvensvurdering T Rådgivende Biologer AS 2010 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Straume kraftverk i Valle kommune, Aust-Agder. Konsekvensvurdering

Detaljer

Sammendrag. Tabell 1: Potensialet for biologisk mangfold er vurdert som enten lite (+), middels (++) eller stort (+++)

Sammendrag. Tabell 1: Potensialet for biologisk mangfold er vurdert som enten lite (+), middels (++) eller stort (+++) Faun rapport, 028-2013 Oppdragsgiver: Nissedal kommune Biologisk mangfold -rullering av kommuneplan 2013 Anne Nylend -vi jobber med natur Sammendrag Bakgrunn I forbindelse med rullering av kommuneplanens

Detaljer

Spenningsoppgradering av eksisterende 66 kv kraftledning Risøyhamn Sortland til 132 kv.

Spenningsoppgradering av eksisterende 66 kv kraftledning Risøyhamn Sortland til 132 kv. 312 Spenningsoppgradering av eksisterende 66 kv kraftledning Risøyhamn Sortland til 132 kv. Konsekvensutredning, deltema naturmiljø Karl-Otto Jacobsen Geir Arnesen Trond Vidar Johnsen NINAs publikasjoner

Detaljer

Områderegulering for Oslo lufthavn Gardermoen Registrering av naturtyper/biologisk mangfold

Områderegulering for Oslo lufthavn Gardermoen Registrering av naturtyper/biologisk mangfold Oslo Lufthavn AS Områderegulering for Oslo lufthavn Gardermoen Registrering av naturtyper/biologisk mangfold Utgave: 10-06-2011 Oppdragsgiver: Oslo Lufthavn Gardermoen Oppdrag: Gardermoen reguleringsplan

Detaljer

I forbindelse med planarbeid er det stilt krav om naturmiljøutredning i planområdet Gleinåsen.

I forbindelse med planarbeid er det stilt krav om naturmiljøutredning i planområdet Gleinåsen. NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Nest Invest Eiendomsutvikling Del: Konsekvensutredning naturmiljø Dato: 15.12.2008 Skrevet av: Rune Solvang Arkiv: Kvalitetskontr: Olav S. Knutsen Oppdrag nr: 518 850 SAMMENDRAG

Detaljer

Etablering av pukkverk på Viset Konsekvensutredning på tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning, rapport 2001/xx

Etablering av pukkverk på Viset Konsekvensutredning på tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning, rapport 2001/xx Etablering av pukkverk på Viset Konsekvensutredning på tema Naturmiljø Miljøfaglig Utredning, rapport 2001/xx Miljøfaglig Utredning ans Rapport 2001:xx Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning ans

Detaljer

Rapport. Biologisk mangfold Rørvik lufthavn, Ryum Vika kommune, Nord-Trøndelag. BM-rapport nr 4-2011

Rapport. Biologisk mangfold Rørvik lufthavn, Ryum Vika kommune, Nord-Trøndelag. BM-rapport nr 4-2011 Rapport Biologisk mangfold Rørvik lufthavn, Ryum Vika kommune, Nord-Trøndelag BM-rapport nr 4-2011 Dato: 01.03.2012 Tittel: BM-rapport nr. 4 (2011). Biologisk mangfold på Rørvik lufthavn, Ryum, Vikna kommune,

Detaljer

Områderegulering for Luravika

Områderegulering for Luravika Utvalg for byutvikling 16.02.11 sak 14/11 vedlegg 6 Områderegulering for Luravika Biologiske utredninger med fokus på marine naturtyper 2009 68 Ecofact Aksjeselskap Side 1 FORORD På oppdrag fra Asplan

Detaljer

BioFokus-notat 2015-6

BioFokus-notat 2015-6 Slottsfjellet naturverdier og skjøtselsforslag Stefan Olberg og Kjell Magne Olsen BioFokus-notat 2015-6 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Fylkesmannen i Vestfold kartlagt biologisk mangfold på Slottsfjellet

Detaljer

Ca 3760 daa 0-229 m 76/3,8 (Oslo kommune) og 75/1 (Forsvaret)

Ca 3760 daa 0-229 m 76/3,8 (Oslo kommune) og 75/1 (Forsvaret) LOKALITET 31: KOMMUNE: FYLKE: KARTBLAD M711: UTM-KOORDINATER: KARTBLAD ØK: VERNEKATEGORI: AREAL: HØYDE OVER HAVET: BERØRTE EIENDOMMER: Søndre Håøya Frogn Akershus 1814 II NM 896 175 CM 039 CM 040 Ca 3760

Detaljer

Makkenes i Vadsø. Kartlegging av kulturlandskap og forslag til skjøtsel. Ecofact rapport 34. Gunn-Anne Sommersel og Geir Arnesen

Makkenes i Vadsø. Kartlegging av kulturlandskap og forslag til skjøtsel. Ecofact rapport 34. Gunn-Anne Sommersel og Geir Arnesen Ecofact rapport 34 Makkenes i Vadsø Kartlegging av kulturlandskap og forslag til skjøtsel Gunn-Anne Sommersel og Geir Arnesen www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-033-89 Makkenes i Vadsø Kartlegging

Detaljer

Siste Sjanse rapport 2003-10

Siste Sjanse rapport 2003-10 Ekstrakt iste janse har foretatt en kartlegging og verdivurdering av naturtyper i Nes. Arbeidet har dels bestått i en gjennomgang av eksisterende litteratur om natur i kommunen og dels og i oppsøkende

Detaljer

John Bjarne Jordal. Kartlegging av naturtyper i Oppdal kommune 2008, med hovedvekt på Gjevilvassdalen.

John Bjarne Jordal. Kartlegging av naturtyper i Oppdal kommune 2008, med hovedvekt på Gjevilvassdalen. John Bjarne Jordal Kartlegging av naturtyper i Oppdal kommune 2008, med hovedvekt på Gjevilvassdalen. Rapport J. B. Jordal nr. 2-2009 J. B. Jordal Rapport nr. 2-2009 Utførende konsulent: Biolog John Bjarne

Detaljer

Kartlegging av naturtypen store gamle trær, Snipetorp Skien kommune. Stefan Olberg. BioFokus-notat 2013-3

Kartlegging av naturtypen store gamle trær, Snipetorp Skien kommune. Stefan Olberg. BioFokus-notat 2013-3 Kartlegging av naturtypen store gamle trær, Snipetorp Skien kommune Stefan Olberg BioFokus-notat 2013-3 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for ROM Eiendom undersøkt store gamle trær på Snipetorp, gbn. 300/409,

Detaljer

REGULERINGSPLAN Ny dam ved Namsvatnet med tilhørende anleggsveg, steinbrudd og riggområder Nytt inntak for overføring av Namsvatnet til Vekteren

REGULERINGSPLAN Ny dam ved Namsvatnet med tilhørende anleggsveg, steinbrudd og riggområder Nytt inntak for overføring av Namsvatnet til Vekteren REGULERINGSPLAN Ny dam ved Namsvatnet med tilhørende anleggsveg, steinbrudd og riggområder Nytt inntak for overføring av Namsvatnet til Vekteren Tiltakshaver: NTE Energi AS, 7736 Steinkjer Konsulent: Selberg

Detaljer

816 NINA Oppdragsmelding

816 NINA Oppdragsmelding 816 NINA Oppdragsmelding Biologiske registreringer av 11 skogområder på Østlandet i forbindelse med pilotprosjektet Frivillig vern av skog Tom Hellik Hofton Tor Erik Brandrud Egil Bendiksen L AGSPILL E

Detaljer

Skien kommune Fjellet kraftstasjon

Skien kommune Fjellet kraftstasjon TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Fjellet kraftstasjon GNR. 23, BNR. 1 Økteren sett fra veien nord for Bestulåsen. Bildet er tatt mot sørøst. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

3 Et abstract på engelsk som er en oversettelse av del norske referatet.

3 Et abstract på engelsk som er en oversettelse av del norske referatet. "Norges teknisk-naturviteiiskapelige universitet, Vitenskapsmuseet, Rapport, botanisk serie" inneholder stoff fra det fagområdet og det geografiske ansvarsområdet som Vitenskapsmuseet representerer. Serien

Detaljer

Siste Sjanse rapport 2005-11

Siste Sjanse rapport 2005-11 Ekstrakt Siste Sjanse har foretatt en kartlegging og verdivurdering av naturtyper i Stor-Elvdal kommune. Arbeidet har dels bestått i en gjennomgang av eksisterende litteratur om natur i kommunen og dels

Detaljer

VURDERING AV VERNEVERDIER OG SKOGHISTORIE I TO OMRÅDER TILBUDT FOR FRIVILLIG VERN ETTER SKOGBRANNEN I MYKLAND I JUNI 2008

VURDERING AV VERNEVERDIER OG SKOGHISTORIE I TO OMRÅDER TILBUDT FOR FRIVILLIG VERN ETTER SKOGBRANNEN I MYKLAND I JUNI 2008 Oppdragsrapport fra Skog og landskap 17/2008 VURDERING AV VERNEVERDIER OG SKOGHISTORIE I TO OMRÅDER TILBUDT FOR FRIVILLIG VERN ETTER SKOGBRANNEN I MYKLAND I JUNI 2008 Ken Olaf Storaunet, Tor Erik Brandrud,

Detaljer

Truete vegetasjonstyper i Norge

Truete vegetasjonstyper i Norge Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Vitenskapsmuseet Rapport botanisk serie 2001-4 Truete vegetasjonstyper i Norge Redigert av Eli Fremstad og Asbjørn Moen Rapporten er trykt i 600 eksemplarer

Detaljer

Grunneier Kjetil Grongstad ønsker å tilrettelegge for boligområde på sin eiendom, gnr. 105 bnr. 4 i Påterudveien.

Grunneier Kjetil Grongstad ønsker å tilrettelegge for boligområde på sin eiendom, gnr. 105 bnr. 4 i Påterudveien. INNSPILL Arealplan Nr: Kjetil Grongstad - Påterudveien Eiendom Bnr.: 15/4 Beskrivelse av område Grunneier Kjetil Grongstad ønsker å tilrettelegge for boligområde på sin eiendom, gnr. 15 bnr. 4 i Påterudveien.

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T MULTICONSULT Rapport 119685 Detalj- og reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv. 156, Torvet Fjordvangen Detalj- og reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv. 107, Hellvikveien Detalj- og

Detaljer

Kommunedelplan Østgreina

Kommunedelplan Østgreina Samarbeid skaper utvikling og trivsel HURDAL KOMMUNE Kommunedelplan Østgreina Konsekvensutredninger Utkast WWW.HURDAL.KOMMUNE.NO Innhold Generelt... 2 Metode... 2 Samlet fremstilling av resultatet av konsekvensvurderingene...

Detaljer

Revisjon av vassdragskonsesjoner Hensyn til verdifulle naturtyper

Revisjon av vassdragskonsesjoner Hensyn til verdifulle naturtyper Revisjon av vassdragskonsesjoner Hensyn til verdifulle naturtyper Miljøfaglig Utredning, notat 2013 30 Dato: 05.06.2013 Notat 2013-30 Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS www.mfu.no Oppdragsgiver:

Detaljer

Forslag til planprogram Reguleringsplan for Bislingen naturhotell, Lunner kommune

Forslag til planprogram Reguleringsplan for Bislingen naturhotell, Lunner kommune Forslag til planprogram Reguleringsplan for Bislingen naturhotell, Lunner kommune Januar 2011 Forside: Bislingen naturhotell Kartgrunnlag: Statens kartverk og Lunner kommune Illustrasjoner: Snøhetta Oslo

Detaljer