Naustdal kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1905 - Naustdal kommune"

Transkript

1 Side 1 av 6 Naustdal sentrum tidleg på 1900-talet. Til venstre kan vi sjå det nybygde kommune- og skulehuset der sparebanken også heldt til. Det lyse huset til venstre er Friishuset der det var landhandel, dampskipsekspedisjon og post. Til høgre for dette kan vi sjå hotellet som vart bygd på slutten av 1800-talet. Det var helst engelske laksefiskarar som budde på hotellet Naustdal kommune I 1905 vart Noreg eit heilt fritt og sjølvstendig land. Unionen med Sverige vart oppløyst ved Stortinget sitt vedtak 7. juni. Denne artikkelen handlar om 1905 i Naustdal kommune Gunder B. Thune var ordførar i Naustdal kommune frå 1896 til Han var også skribent i avisa Nordre Bergenhus amtstidende. Garden Hove i Naustdal. I 1900 budde det 41 menneske på Hove. Tingneset i Vevring. Frå gammalt var garden Vevring med Tingneset eit sentrum i Ytre Førdefjorden. Der var kyrkje, skysskifte, handel og gjestgjeveri og i åra stad for kommunalt styre og stell i dåverande Vevring kommune. Naustdal kommune i 1905 Naustdal kommune var i 1905 eit av kyrkjesokna i Førde prestegjeld. Til Naustdal kommune høyrde og område på sørsida av Førdefjorden (overført til Førde kommune i 1964). Vevring var i 1905 eigen kommune med område på båe sider av Førdefjorden. (I 1964 var området nord for Førdefjorden lagt til Naustdal kommune.) Vevring kommune var også eit av kyrkjesokna i Førde prestegjeld. I 1900 var folketalet i Naustdal kommune 2598 og i Vevring kommune Jordbruket var den viktigaste næringa. Korn og potet var dei viktigaste åkerprodukta. Husdyrhald var også ei viktig næring. I Naustdal kommune er det fleire elver, og det har vore næringsverksemd knytt til elvane. I Ervik (som i dag ligg i Førde kommune) var det sagbruk og høvleri og i Naustdalsfossen mølle og trevarefabrikk. Kommunen hadde sin eigen bank; Naustdal sparebank skipa i Naustdal var sentrum for eit vidt omland og hadde eit godt utval av butikkar. I tillegg til Naustdal sentrum var det også handelsplass på Tingneset i Vevring kommune. Naustdal kommune hadde i 1905 tre postopneri (Helle, Ervik og Naustdal). Fylkesbåtane hadde stoppestad i Helle, Ervik og Naustdal. I den delen av Vevring som i dag høyrer til Naustdal, var det postopneri og stoppestad for fylkesbåtane i Vevring. I tillegg til fylkesbåtane var det fleire private båtruter på Førdefjorden. Lokalbåtane frakta folk og varer til og frå dei mindre stadene der fylkesbåtane ikkje la til kai. I 1905 var fjorden den viktigaste ferdsleåra. Heile Vevring kommune var i 1900 utan køyrbare vegar. I Naustdal kommune var det køyrevegar innover einskilde dalføre frå Førdefjorden. "i spændt Forventning"

2 Side 2 av 6 I ei tid utan mobiltelefonar, Internett, radio og fjernsyn fekk folk kjennskap til nyhende på andre måtar. Dei "spurde nytt" når dei treftest, - på dampskipskaia, på butikken, på skulen, ved kyrkja (kunngjeringar frå kyrkjebakken) og gjennom posten (brev og aviser). Frå 17. mai Her er 17. mai-toget i Naustdal på veg ned frå Naustdalsfossen. Gjennom heile året 1905 venta folk spent på siste nytt om unionen mellom Noreg og Sverige, om utviklinga i konsulatsaka utover våren, om unionsoppløysinga 7. juni, om folkerøystinga 13. august, forhandlingane i Karlstad, spørsmålet om kongedømme eller republikk og det nye kongehuset i månadsskiftet november/desember. Folk stod "i spændt Forvænting nede ved Dampskibssanløbsstedet, hver Gang Dampskibet var ventende med Post til Bygden." Andre saker og hendingar enn unionsoppløysinga Unionsoppløysinga var den store saka gjennom heile året 1905, men mange andre saker var også oppe i tida. Målsaka - arbeidet for meir bruk av nynorsk, engasjerte mange, det same gjorde utvandringa til Amerika. Jernbane til Sogn var ei aktuell sak. Bergensbana var under bygging, og i 1905 køyrde det fyrste toget gjennom Gravhalstunnelen. Spørsmålet om ei sidebane ned til Flåm vart ofte diskutert. Ei anna viktig sak var helsestellet. Kongekort/patriotkort. Avisene melde heile tida om små og store hendingar rundt om i fylket, andre stader i landet og ute i verda, - gjennom smånotisar og i større oppslag. Det er ikkje mykje stoff om Naustdal i avisene kring 1905, men nokre nyhende er omtala i avisa Sogningen. 23. desember 1904 kunne dei fortelje at "i Naustdal har herredsstyret besluttet Oprettelse af en Kommunelægepost." Under overskrifta "Ein kommune, som stræber fremover" kunne Sogningen vidare fortelje at "i Naustdal har man, siden herredet i 1896 blev skilt fra Førde, bygget 3 store, pene Skolehuse, et stort Skole- og Kommunehus, bevilget Bidrag til Omlægging av Bygdeveie beregnet til kroner 125,000.00, oprettet egen Brandassuranceforening, faaet sin egen Sparebank og fra Nytaar 1905 sin egen Kommunelæge." I 1904 var det avstemning om innføring av Blix-salmane i Naustdal. Fleire kommunar i fylket tok i bruk Blix-salmane i åra rundt 1905, men i Naustdal vart salmane nedrøysta med stort fleirtal. Nokre nøkkelpersonar Det var kommuneval i 1904, og i Naustdal vart Gunder B. Thune vald til ordførar. Jonas Rein Landmark var sokneprest i Førde prestegjeld og Ludvig Solheim residerande kapellan i Naustdal. A. Steen var lensmann. I Vevring vart Andreas Hegrenes vald til ordførar. L. Røiseth var konstituert lensmann for Vevring. Gunder B. Thune, ordførar i Naustdal frå var ein ivrig debattant, foredragshaldar og skribent. Det var først og fremst avisa Nordre Bergenhus Amtstidende Thune skreiv for. Lag og organisasjonar

3 Side 3 av 6 I det som i dag er Naustdal kommune var det i 1905 eit aktivt lagsliv. Kommunen hadde 5 ungdomslag; Vårbod (skipa 1897), Framsteg (1885), Kvellestad (1893), Midtreldalen ( 1893) og Åse (1900), 3 skyttarlag; Instedalen (1894), Midtredalen (1903) og Naustdal (1889), fråhaldslag, kvinneforeiningar, misjonsforeiningar, mannsforeining og sundagsskule. Det var også eit eige venstrelag i kommunen, skipa i Naustdal mållag vart skipa i Fleire av ungdomslaga i Naustdal var med i Sunnfjord ungdomslag som mellom anna arrangerte årlege ungdomsstemner. Om stemnet i 1905 (i Eikefjord) står det i Sunnfjord Ungdomslag 25 år at "dette var ei overlag gild stemna. Det var daa det store frigjeringsaaret og eldhugen laag i lufta. Det gjorde sitt baade paa talarar og lyden". Det første ungdomslaget i Naustdal, Framsteg, vart skipa i Jacob Slettemark skreiv i 1923 i Sunnfjord Ungdomslag 25 år (s ) om skipinga av ungdomslaget: "Men den tid det bar so til at kongen kravde absolut veto [1880-talet], daa var det ogso i Naustdal nokre unge menn som hadde slaatt seg til det folkepartiet Johan Sverdrup var førar for, og desse var inderleg samde med sin merkesmann i at no laut'n Oscar alt stogge paa. Det var nemleg grunnlova si meining, at det i grunnen var folket sjølv som skulde styre her i landet ved sine valde umbodsmenn, og ikkje ein dispotisk svensk-norsk konge." Vidare skriv Slettemark at "men skulde dette demokratiske syn faa framgong og verta til røyndom, so laut folket faa meir opplysning". Dette vart ungdomslaga si rolle. Ungdomslaga arrangerte diskusjonsmøte og engasjerte ungdommen "..i eit systematisk arbeid for alt som kunde adle og lyfte folket og gagne fedrelandet". 17. mai 1905 Det var ekstra stor oppslutning om 17. mai i Rundt om i heile landet tok talarane føre seg Eidsvoll og Grunnlova og nasjonalt sjølvstende i større alvor og med større begeistring enn nokon gong. I Søndfjords Avis vart det 20. mai, referert til 17. mai feiringa i Naustdal: " Fyre middag talad skulelærar Øvrelid i kyrkja. Eit orgel var sett inn i kyrkja for dette høve. Den framifraa gjilde tala, salmesongen, orgelspelet og nasjonalklædi - alt gjorde sitt til at denne kyrkjeferdi vart sers høgtideleg. Etter møtet i kyrkja gjekk skuleborn og ungdomslag og andre i fylgje upp til Horstad skulehus. Der held lærar Emhjellen tala for dagen. Ei greid og eldfull tala. Sidan talad kykjesongar Erdal sandt og godt um fedrelandselsk, ikkje paa festar i tale og song berre, men ogso og framum alt i vaare tiltak i kvardagslivet." 7. juni juni 1905, dagen då unionen vart oppløyst, var ein onsdag og vanleg kvardag, men folk venta i spaning på siste nytt frå hovudstaden og Stortinget. Etter kvart som nyhendet vart kjent, heiste folk flagget og somme stader sende dei helsingstelegram til styresmaktene. Stortinget sende ut ei kunngjering om unionsoppløysinga. Kyrkjedepartementet sende oppmoding til prestane om å lesa opp kunngjeringa i

4 Side 4 av 6 kyrkjene fyrste pinsedag, den 11. juni, eller seinare. Dei norske avisene heldt lesarane sine oppdaterte på den spente situasjonen mellom Noreg og Sverige gjennom heile året I Naustdal kunne lesarane av Søndfjords Avis 20. juni 1905 lese dette: "Den Mærkepæl i Noregs Historie som det norske Storthing satte ved 7de Juni-Beslutningen, har sat et imponerende Præg paa Nationen. (..) Nationen er gjenfødt. Dæmningen for de gjærende, ulmende Kræfter hos det norske Folk blev sprængt. Og den sprængtes ikke ved Revolution, ved Ødeleggelse; men ved Folkets Opvaagnen til kraftigere og mer udviklende Virke i Enighed og Frihet. Det er kun en Retfærdighedssag som er skeet fyldest." Folkerøystingane - røysterett og valstyre Det var to folkerøystingar i 1905: Søndag 13. august då folket skulle seie ja eller nei til unionsoppløysinga som hadde funne stad 7. juni. Søndag 12. og måndag 13. november då folket skulle svare ja eller nei til om Stortinget skulle utkåra ein konge. I røynda var dette eit val mellom kongedømme og republikk. Førde valsokn tilsvara dåverande Førde, Naustdal og Vevring kommunar. Valstyret var samansett av: lensmann A. Steen (formann), L. Røiseth, O. M. Erdal, O. Schei. O. Eikeland, R. Gjerland, Olai Horstad, G. B. Thune, S. E. Horstad, R. Grimeland, A. G. Hegrenes, G. M. Holsen, Andr. Vefring, L. Botnen, Anders Sæle og L. T. Farsund. O. Schei, O. Horstad, G. B. Thune, S. E. Horstad og Anders Sæle var alle med i Naustdal kommunestyre mellom 1905 og I begge røystingane var det 4 røystestader: a) i Holsen kyrkje, b) i Førde kyrkje, c) i Naustal Kyrkje (ved folkerøystinga i november vart det halde avstemning i Naustdal kyrkje 12. november og i Naustdal kommunelokale 13. november) og d) i Vevring. Røystinga i august gjekk føre seg i Vevring skulehus, medan det i november var røysting i Vevring kyrkje. Oppteljinga føregjekk felles i Førde. Folkerøystinga i august - ja eller nei til unionsoppløysinga Resultatet i Førde valsokn: Av som hadde røysterett, røysta (89,3%). 3 røyster vart forkasta. Alle røysta ja. I Naustdal særskilte stemmemøte, leia av ordførar G. B. Thune, vart det motteke 387 stemmer og 47 forfaldsmeldingar. I Vevring særskilte stemmemøte, leia av konstituert lensmann L. Røiseth vart det motteke 208 stemmer og 32 forfaldsmeldingar. Resultatet for Sogn og Fjordane: hadde røysterett. Det vart avgjeve (88,7 %) godkjende røyster. Berre tre røysta nei. Resultatet for heile landet: hadde røysterett, godkjende røyster ( ja, 184 nei). I Naustdal var det folkerøysting i Naustdal kyrkje. Avstemninga tok til kl. 1 - etter den vanlege

5 Side 5 av 6 sundagsgudstenesta. I presten sitt dagsregister (dagbok) står dette om dagen 13. august i Naustdal: " Prædiken om ordet Ikke enhver som siger til mig: Herre, Herre etc. Mundkristendom - gjerningskristendom - hjertekristendom. Fra prædikestolen mindedes om den samme dag afholdendes folkeafstemning og indskjærpedes enhver stemmeberettiget borgers pligt mod fædrelandet. Kirken var festlig smykket. Gud velsigne alle dage Norges land og folk.". Privat kvinneunderskriftsaksjon Kvinnene hadde ikkje statsborgarleg røysterett i Men kvinnene ynskte å gje sitt ja, tilliks med mennene. Fleire kvinneorganisasjonar gjekk saman om ein landsomfattande underskriftsaksjon, og den 22. august overleverte dei over underskrifter til Stortinget. I Søndfjords Avis vart det 10. august trykt ei oppmoding frå Landskvinnestemmerettsforeningen til kvinner om å skrive seg på lister: "Norske Kvinder! Landskvindestemmeretsforeningen har allerede gjennem Adresse til Storthing og Regjering udtalt sin Tak til Statsmagterne for hvad der af disse er gjort for at opretholde vort Lands Selvstændighed og Selvbestemmelsesret. Medlemmerne ønsker yderligere at føie sit Ja til de Mænds, der har Ret til at deltage i Folkeafstemningen den 13de August, idet de med dyb Overbevisning er med at slaa Ring om 7de Juni-Beslutningen. Samtidig retter Foreningen en Opfordring til alle Landets Kvinder om at slutte sig hertil ved at indsende sine Navne." Avisene var sentrale for å få ut informasjon om aksjonen, og sjølv om vi ikkje har opplysningar om kvinneaksjonen i Naustdal er det ikkje usannsynleg at også kvinner frå Naustdal og Vevring skreiv under på lister. Folkerøysting i november - kongedømme eller republikk Resultatet av folkerøystinga i november for Førde valsokn: Av 1301 med røysterett, røysta 1078 (82,8%). 7 røyster vart forkasta. 981 (91,6%) røysta ja (for kongedømme), 90 (8,4%) røysta nei (for republikk). I Naustdal særskilte stemmemøte, leia av ordførar G. B. Thune, vart det motteke 368 stemmer og 34 forfaldsmeldingar. I Vevring særskilte stemmemøte, leia av konstituert lensmann L. Røiseth vart det motteke 191 stemmer og 21 forfaldsmeldingar. Resultatet for Sogn og Fjordane: hadde røysterett, (78,3 %) godkjende røyster (80,4%) røysta for kongedømme, (19,6%) røysta for republikk. Resultatet for landet: hadde røysterett, godkjende røyster (73,5%) (79,5%) røysta for kongedømme, (20,5%) røysta for republikk. Den nye kongefamilien Den 18. november valde Stortinget prins Carl av Danmark til Noregs konge. Han var gift med prinsesse Maud frå England, og sonen deira heitte Alexander. Prins Carl tok namnet Haakon 7. og sonen Alexander fekk namnet Olav.

6 Side 6 av 6 Den nye kongefamilien kom til Kristiania med det norske marinefartyet "Heimdal" om kvelden 25. november der tusenvis av feststemde menneske venta. På vegne av folket i Sogn og Fjordane sendte Amtmann Utheim telegram til Kongen og Dronninga. Slik vart det attgjeve i Søndfjords Avis 8. desember 1905: "Amtmanden har paa Indtogsdagen 25. Nov. sendt Kongen og Dronninga saadant Telegram: "Paa egne og Folkets Vegne i Sogn og Fjordene sender jeg Deres Majestæt min ærbødigste Hilsen med Ønske om, at Gud vil signe denne Dag til Lykke for Kongehus, for Folk og Fædreland". Derpaa har han modtaget saadant Svar: "Amtmand Utheim, Leikanger. Dronningen og jeg sender Folket i Sogn og Fjordenes Bygder vor dybfølte Tak og vore varmeste Hilsener. Haakon." Nasjonal takkegudsteneste På halvårsdagen for unionsoppløysinga, torsdag 7. desember, vart det halde takkegudstenester i heile landet. Vi veit det vart halde slik gudsteneste i Naustdal kyrkje. Kyrkjedepartementet hadde i rundskriv fastsett at dagens tekst skulle vera Salmane 118, vers 23-26, og rådd til å bruka Blix si fedrelandssalme "Gud signe vårt dyre fedreland". Salmane 118, 23-24: Det er Herrens eige verk, underfullt er det i våre augo. Dette er dagen som Herren har gjort; lat oss jubla og gleda oss no! Artikkelnummer: KAL/SFF Forfattar og datering: Karianne Schmidt Vindenes, Prenta kjelder: Avisa Søndfjords Avis , , og Avisa Sogningen Naustdal kyrkje Naustdal sokneråd. Lothe, Anders A.: Målreisingssoga i Sogn og Fjordane. Flora Gjerde, Anders: Kommunane i Sogn og Fjordane, grenseendringar gjennom tidene. I Kjelda nr Helland, Amund: Nordre Bergenhus Amt. Del 1. Kristiania Sunnfjord Ungdomslag 25 år Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane: Prosjekt lagsarkiv. Rapport, Naustdal kommune Sunnfjord Ungdomslag: Sunnfjord Ungdomslag 25 år. Florø Uprenta kjelder: Statsarkivet i Bergen: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, utskrift frå valstyra, folkerøystinga 13. august og folkerøystinga 12. og 13. november. Statsarkivet i Bergen: Naustdal prestearkiv, dagsregister Tilleggsinformasjon: Me ynskjer kommentarar til artikkelen. Har du utfyllande opplysningar? Kjenner du til andre fotografi? Send oss ein epost:

1905 - Vågsøy kommune

1905 - Vågsøy kommune Side 1 av 10 Parti av Måløy hamn sett frå sør. Nærmast ser ein Amtskaia, den sokalla Hagenskaia. Lenger nord Kvalheimsbua og gamle Firda Canning. Det kvite store huset midt på biletet er Johnsen Hotel.

Detaljer

Me vil ha nynorske lærebøker

Me vil ha nynorske lærebøker Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 4 september 2008 Kinofilm på nynorsk Endeleg! Det er heile 23 år sidan sist. I slutten av september kjem den brasilianske filmen

Detaljer

nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp!

nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp! nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp! Påske 2015 Vi serverer med dette eit fyldig påskenummer. Med temaet «Han har stått opp», kan det bli mange sider. Vi takkar flinke bidragsytarar!

Detaljer

Stemmerett også for kvinner! Lokal stemmerettskamp 1890-1907

Stemmerett også for kvinner! Lokal stemmerettskamp 1890-1907 Stemmerett også for kvinner! Lokal stemmerettskamp 1890-1907 Ingeborg Fløystad I 1907 sendte noen kvinner i Risør et skriv til Stortinget med følgende ordlyd: Til det norske storthing! Undertegnede tillader

Detaljer

Om skriftspråket vårt

Om skriftspråket vårt Ivar Aasen Om skriftspråket vårt Omsett frå dansk med merknader av Ottar Grepstad 1. Etter at fedrelandet vårt på ny er blitt slik det ein gong var, nemleg fritt og sjølvstendig, må det vere om å gjere

Detaljer

Festskrift _ 50 AR -

Festskrift _ 50 AR - m. Festskrift RAUMA UNGDOMSSKULE _ 50 AR - V Festskrift RAUMA UNGDOMSSKULB Gjennom 50 ar 1917-1967 Skriftnemnd: Einar J. Berg - Johs. O. Bondevik, Ingvar Mjdtveit M O L D E 1967 MINDOR BOLS0 & CO.b TRYKKERI

Detaljer

«Når man gir seg ut for horekunde, får man finne seg i karakteristikken» Kampar mot prostitusjon 1981-1991 av Magnhild Nilsen

«Når man gir seg ut for horekunde, får man finne seg i karakteristikken» Kampar mot prostitusjon 1981-1991 av Magnhild Nilsen «Når man gir seg ut for horekunde, får man finne seg i karakteristikken» Kampar mot prostitusjon 1981-1991 av Magnhild Nilsen Individuell oppgåve, Humanistisk prosjektsemester vår 2007 Denne våren har

Detaljer

Gamal diktar prøver seg som modernist?

Gamal diktar prøver seg som modernist? Gamal diktar prøver seg som modernist? Om Olav H. Hauge og Profil-gruppa Hilde Kristin Strand Masteroppgåve Nordisk institutt Universitetet i Bergen Februar 2007 Han med fekk hug å prøva desse nye styltrone.

Detaljer

Ivar Aasen nynorskens far

Ivar Aasen nynorskens far Nettopp norsk Ivar Aasen nynorskens far Av Lars Sigurdsson Vikør forkorta og tilrettelagt av Elisabeth Smith Bakgrunn og oppvekst Ivar Aasen (1813 1896) vart fødd den 5. august i Hovdebygda i Ørsta på

Detaljer

Vil ha dei unge heim att

Vil ha dei unge heim att Mobil.: 900 70 530 Tysnes_kjoel_el_service@hotmail.com PANASONIC VARMEPUMPE Nordisk modell NE9JK frå kr. 19.500,- ferdig montert Alt innen VVS, vannboren varme, varmepumper og baderom. Avd. Hatlestrand

Detaljer

Våren 1923 bad eg Garborg leggje handskrifti

Våren 1923 bad eg Garborg leggje handskrifti FYRIORD (av Hulda Garborg) Våren 1923 bad eg Garborg leggje handskrifti til dagbøkane sine ned på Universitetsbiblioteket; det lyktest meg altfor vyrdlaust å la dei liggje lenger i eit trehus på landet.

Detaljer

God Jul. Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12. Trygve om jula som var Side 14-15. Røysterett for Alle 25 år Side 16-20

God Jul. Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12. Trygve om jula som var Side 14-15. Røysterett for Alle 25 år Side 16-20 Jula 2013 9. årgang Laussal kr. 50,- God Jul Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12 Trygve om jula som var Side 14-15 Røysterett for Alle 25 år Side 16-20 Jul i barnehagen Side 32-34

Detaljer

KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET?

KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET? KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET? 2 Vi som går i 6. klasse ved Tokke skule, fekk i år eit nytt norskverk: Ord for alt 6, nynorsk utgåve. Dette

Detaljer

SOGA OM LARS RASMUSSON EIKEMO

SOGA OM LARS RASMUSSON EIKEMO SOGA OM LARS RASMUSSON EIKEMO Åse Eikemo Strømme "Han Lars i Ørrvikjæ" Lars var fødd 1837, og vart 1862 g.m. Maria Johannesdtr. Leiro f. 1841. Dei budde ei tid som husfolk på Eikemo og fekk då 2 døtre,

Detaljer

70 år med tamrein Lom Tamreinlag 1926-1996. Jon Kolden

70 år med tamrein Lom Tamreinlag 1926-1996. Jon Kolden 70 år med tamrein Lom Tamreinlag 1926-1996 Jon Kolden Utgjeve av Lom Tamreinlag, 1996 70 år med tamrein Lom Tamreinlag 1926-1996 Utgjeve av Lom Tamreinlag, 2686 Lom Formgjeving: Visus, Lom Trykk: Valdres

Detaljer

Trondheim postkontor - fra år til år.

Trondheim postkontor - fra år til år. Trondheim postkontor - fra år til år. Opprettet: 1647 eller like etter Navn: Trondhjem (fra start), Nidaros (1930), Trondheim (1931) Fra år til år: 1647 17/1 Hollenderen Henrik Morian fikk privilegium

Detaljer

Íslendingabók vurdert som bispestolskrønike

Íslendingabók vurdert som bispestolskrønike Else Mundal Íslendingabók vurdert som bispestolskrønike Det vesle verket Íslendingabók av Ari inn fróði har ein heilt spesiell plass i den islandske litteraturhistoria i kraft av at dette er eit av dei

Detaljer

Nye kapitalkrav for bankane

Nye kapitalkrav for bankane Nye kapitalkrav for bankane I. Innleiing Takk for innbyding og høve til å koma til Bergen for å innleia om kapitalkrav og bankar. Eg har forstått det slik at eg i fyrste rekkje skal avgrensa meg til små

Detaljer

Rapport om kommunereforma frå Askvoll til Åseral

Rapport om kommunereforma frå Askvoll til Åseral Kåre Lilleholt og Jens Kihl Rapport om reforma frå Askvoll til Åseral Innhald Innleiing 5 Kva er reforma? 7 Språkspørsmål i reforma 8 Framdrift 9 Reformstøtte 10 Det regionale nivået 10 Førre reform 11

Detaljer

Bygdebrev nr 8. til alle husstandane i vinje skulekrins desember 2013

Bygdebrev nr 8. til alle husstandane i vinje skulekrins desember 2013 Bygdebrev nr 8 til alle husstandane i vinje skulekrins desember 2013 Ei bygd i utvikling! Det er absolutt liv i Vinje. Siste året har det vore mykje aktivitet rundt i bygda vår, og vinbygjane syner at

Detaljer

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar.

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Kva for utfordringar opplever rektor når foreldre ønskjer å gjennomføre prosjekt utanfor skulen si økonomiske ramme? Asbjørn

Detaljer

Svein Lund. Samisk skole. eller. Norsk Standard? Reformene i det norske skoleverket og samisk opplæring. Davvi Girji

Svein Lund. Samisk skole. eller. Norsk Standard? Reformene i det norske skoleverket og samisk opplæring. Davvi Girji Svein Lund Samisk skole eller Norsk Standard? Reformene i det norske skoleverket og samisk opplæring Davvi Girji Davvi Girji 2003 1. utgåve, 1. opplag Utgitt med støtte frå Lærebokutvalet for høgare utdanning.

Detaljer

Har du nokon å snakke med om dette?

Har du nokon å snakke med om dette? Utpostens dobbelttime Har du nokon å snakke med om dette? Jørgen Roll-Hansen intervjuet av lisbeth homlong Jørgen Roll-Hansen kom til Ørsta som turnuskandidat i 1979. Og her, med sunnmørsalpane som næraste

Detaljer

Kva folk trudde før og no

Kva folk trudde før og no Kva folk trudde før og no Menneskja har alltid hatt ein trong til å forstå og tolke det dei opplever og ser rundt seg. Det kan vere merkelege hendingar som synest uforståelege, og som ein prøver å finne

Detaljer

Språknytt. Orda folk slår opp, s. 22

Språknytt. Orda folk slår opp, s. 22 Orda folk slår opp, s. 22 Språknytt Utgitt av Språkrådet 38. årgang 1/2010 Datatermar på norsk, s. 10 Nynorskrettskrivinga under lupa, s. 14 Kva fortel eit stadnamn?, s. 18 Kor mange engelske ord bruker

Detaljer

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Informasjonsforvaltning i offentleg sektor Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Forord Det har lenge vore klart at offentleg sektor må nytte informasjonen sin på ein betre måte for å bli meir effektiv, gi betre

Detaljer

Menighetsblad for Fana sokn. Med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti NR. 3/14 ÅRGANG 51. God sommer!

Menighetsblad for Fana sokn. Med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti NR. 3/14 ÅRGANG 51. God sommer! Menighetsblad for Fana sokn. Med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti NR. 3/14 ÅRGANG 51 FOTO: ODDVAR SKRE God sommer! Konsertsommer Sommeren står for døren, men hver torsdag fram til 1. august

Detaljer

Forsmak på himmelen. Nytt fra. Følg med Normisjon på facebook. Bibelskole utvider. Ønsker menighetsvekst. Sogn og fjordane 2 Hordaland 8

Forsmak på himmelen. Nytt fra. Følg med Normisjon på facebook. Bibelskole utvider. Ønsker menighetsvekst. Sogn og fjordane 2 Hordaland 8 Nytt fra Sogn og Fjordane/Hordaland Juni/juli 2012 Nr. 3 12 årgang www.normisjon.no Jeg skvatt litt en dag da jeg så følgende overskrift på forsiden til BA: «Fra torsdag er det ingen nåde». Avisreportasjen

Detaljer