Fritidsboligundersøkelse i Nore og Uvdal. April 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fritidsboligundersøkelse i Nore og Uvdal. April 2015"

Transkript

1 Fritidsboligundersøkelse i Nore og Uvdal April 2015 Lillehammer, mai 2015

2

3 Fritidsboligundersøkelse 2015 i Nore og Uvdal Norsk Turistutvikling AS Fåberggt. 153 B 2615 Lillehammer E-post: Tlf Forfattere/prosjektmedarbeidere: Anne Anmarkrud Lier og Kjell O. Solbakken

4

5 Innhold 1. Innledning Prosjekteier Bakgrunn og målsetting med fritidsboligundersøkelsen Fritidsboligstatistikk Metode Bakgrunnsdata Alder Sivilstand Barn i husholdningen Barnebarn Bosted Reiseavstand fra hjem til fritidsbolig Bruk av fritidsboligen Fritidsboligens lokalisering Fritidsboligens byggeår og anskaffelsesår Antall bruksdøgn Hvilke ferier er fritidsboligen i bruk Reisedager Jobber fra fritidsboligen Hvorfor fritidsbolig i Nore og Uvdal Fritidsboligens størrelse Standard på fritidsboligen Standardheving Handel og servering Hvor handles varer til fritidsboligoppholdet Serveringstilbud Aktiviteter/tjenester/servicetilbud Aktivitetstilbud ikke kommersielle Aktivitetstilbud - kommersielle Hytteservice og tjenester Infrastruktur Savnede tilbud av tjenester, service og aktiviteter Betaling for skiløyper Offentlige tjenester Forbruk Beregninger og forutsetninger Gjennomsnittlig forbruk pr. persondøgn (gjestedøgn) Gjennomsnittlig døgnforbruk pr. fritidsbolig Gjennomsnittlig årsforbruk pr. fritidsbolig Anslått sum forbruk fra alle fritidsboligene i kommunen Deltakelse i lokalsamfunnsutviklingen Hvordan delta i lokalsamfunnsutviklingen Positive og negative sider ved å ha fritidsbolig i området Mest negativt ved å ha fritidsbolig i Nore og Uvdal Mest positivt ved å ha fritidsbolig i Nore og Uvdal Sammendrag... 28

6

7 1 1. Innledning Det er gjennomført en fritidsboligundersøkelse blant eiere av fritidsboliger i Nore og Uvdal kommune i april Prosjekteier Hytte- og fritidsboligbrukere er en viktig ressurs for store deler av næringslivet i Nore og Uvdal. Nore og Uvdal kommune tok derfor initiativ til denne spørreundersøkelsen i samarbeid med Nore og Uvdal Næringsselskap SA, og er eiere av prosjektet. Norsk Turistutvikling AS har vært ansvarlig for gjennomføring og analyse av resultatene. 1.2 Bakgrunn og målsetting med fritidsboligundersøkelsen I forbindelse med prosessen for utarbeidelse av en samordnet strategi for reiseliv og handel i Nore og Uvdal kommune, var det ønskelig med innspill fra fritidsboligeierne. Dette fordi Nore og Uvdal er en stor fritidsboligkommune, og fritidsboligeierne er viktige for handelsstand, reiseliv, øvrig næringsliv og kommunen. Oppføring av hyttene og bruken av hyttene er en viktig ressurs for handel- og reiselivsnæring, byggevirksomhet samt for grunneiere/landbruk/naturbasert næring. Hytteturisten er en prioritert målgruppe i Nore og Uvdal kommune, og det er en målsetting å forlenge hytteturistenes oppholdstid og forbruk. Det er derfor gjennomført en undersøkelse rettet mot fritidsboligeiere i kommunen. Resultatene fra fritidsboligundersøkelsen gir bl.a. informasjon om hvem fritidsboligeieren er, hvilke behov de har for infrastruktur, aktiviteter, handels- og tjenestetilbud, og eventuelle planer for standardheving/renovering av fritidsboligen. Hensikten med denne fritidsboligundersøkelsen er at den skal bidra til å avdekke hvordan fritidsboligeiere kan bli mer fornøyd med oppholdet i kommunen. Ved å ta i bruk resultatene av undersøkelsen er målsettingen å øke næringsgrunnlaget for lokalt næringsliv og sysselsettingsmulighetene i kommunen gjennom at fritidsboligbrukerne benytter seg av lokale tilbud i enda større grad og øker oppholdstiden ytterligere.

8 2 1.3 Fritidsboligstatistikk Nore og Uvdal er en av Norges største fritidsboligkommuner med nær fritidsboliger. Nore og Uvdal er med dette den 10. største fritidsboligkommunen i landet. I følge SSB er det ca boliger og ca husstander/ privathusholdninger i kommunen. Dette betyr at det er vesentlig flere fritidsboliger enn boliger og flere fritidsbolighusstander enn lokale husstander. Grunneiere, utbyggere, næringsselskapet, kommunen og øvrige næringsaktører har hatt en langsiktig strategi og hatt utvikling av fritidsbolignæringen som et satsingsområde over lang tid. ANTALL FRITIDSBOLIGER: År 2000 År 2005 År 2015 Endring Hele landet % Buskerud % Telemark % Oppland % Nore og Uvdal % Kilde: SSB.no I Nore og Uvdal, Buskerud og resten av landet sett under ett har det vært en økning i antall fritidsboliger de siste 15 år Antall fullførte nye fritidsbygninger i Nore og Uvdal. År I Nore og Uvdal har det vært en positiv utvikling i antall fullførte nye fritidsboliger. I løpet av årene er det bygget totalt 166 nye fritidsboliger. Antall solgte fritidsboliger har holdt seg forholdsvis stabilt, med 54 solgte i 2015 og 51 solgte i GJENNOMSNITTLIG KJØPESUM: År 2000 År 2005 År 2010 År 2014 Endr. i % Endr. i % Hele landet Buskerud Oppland Telemark Vestfold Kilde: SSB.no Gjennomsnittlig kjøpesum for en fritidsbolig i Buskerud var så vidt i overkant av 2 mill. kroner i Dette er høyere enn landsgjennomsnittet som var på i overkant av 1,5 mill. kroner. Det foreligger ikke tall på kommunenivå.

9 3 Fritidsboligbrukeren legger igjen betydelige midler i kommunen. Ved bygging av fritidsboligen blir gjerne lokale håndverkere benyttet. Når fritidsboligen er ferdig og den er i bruk handles varer og tjenesten lokalt. I tillegg deltar ofte fritidsboligbrukeren på lokale arrangementer og bruker lokale aktivitetstilbud. Det offentlige får inntekter i form av skatter og avgifter. I henhold til kartleggingen som ble gjennomført blant næringsdrivende i Nore og Uvdal i februar 2015, anslår mer enn en av tre at 50 % eller mer av omsetningen kommer fra fritidsboligbrukere. 1.4 Metode Metode Undersøkelsen ble gjennomført som en webbasert undersøkelse, dvs. at svarene ble registrert online via en nettlink. Spørreskjema Spørreskjema er utarbeidet i samarbeid mellom Nore og Uvdal kommune, Nore og Uvdal Næringsselskap AS og Norsk Turistutvikling AS. Rekruttering av deltakere/metode Link til undersøkelsen ble lagt ut på hjemmesiden til Nore og Uvdal kommune og på uvdal.no. Oppfordring om å videresende linken til undersøkelsen er gjort til flere av hyttevelforeningene i kommunen. Videre ble undersøkelsen sendt ut pr. epost til de som oppga epostadressen sin i den forrige fritidsboligundersøkelsen fra år Antall svar og kvalitet på svarene Det kom inn totalt 481 svar. Dette er nær målsettingen om 500 svar, og gir et godt grunnlag for analysene. I tillegg er skjemaene gjennomgående godt utfylte, så kvaliteten på svarene er gode. Samlet sett er det et stort nok antall skjema for analysen. Skjemaene er gjennomgående godt utfylte. Dette gir grunnlag for å presentere resultatene for; hele utvalget mindre grupperinger (eks. bosted og enkeltresultater for fritidsboligdestinasjoner) - men usikkerheten vil øke jo mer de splittes opp i mindre segmenter. Databearbeiding Bearbeiding av data, analysearbeid og utarbeidelse av rapport er foretatt av Norsk Turistutvikling AS. Resultatene presenteres samlet for hele kommunen. For enkelte spørsmål/problemstillinger, er resultatene brutt ned på fritidsboligområde.

10 4 2. Bakgrunnsdata Bakgrunnsdata sier noe om hvem fritidsboligeierne er, i form av; alder barn i husholdningen bosted reiseavstand fra hjemsted til fritidsbolig 2.1 Alder Gjennomsnittlig alder på de intervjuede er 57 år. 78 % av de intervjuede er 50 år eller eldre. Kun 3 % er under 40 år. Det er en stor overvekt i aldersgruppen 50 år og eldre som har svart på undersøkelsen. Erfaringer fra tilsvarende undersøkelser andre steder viser samme tendens til aldersfordeling. 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 3 % Aldersgrupper 19 % 34 % 32 % 12 % år år år år 70 år og eldre 2.2 Sivilstand 93 % av de intervjuede er gift/samboere, mens 7 % er enslige. 2.3 Barn i husholdningen En overvekt av fritidsboligeierne (64 %) har ikke barn i husholdningen. Dette henger sammen med den høye andelen av fritidsboligeiere som er over 50 år. Andel barn i husholdningen som er 25 % under 21 år. 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 4 % Alder 0-3 år 5 % Alder 4-7 år 10 % Alder 8-11 år 13 % Alder år 20 % Alder år 36 % har barn under 21 år. 20 % av fritidsboligeierne har barn i alderen år. Deretter synker andelen som har yngre barn jevnt etter aldersgruppene. Kun til sammen 9 prosent av fritidsboligeierne har barn under 8 år.

11 5 2.4 Barnebarn Nær halvparten (49 %) av fritidsboligeierne har barnebarn. 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 28 % Alder 0-3 år Barnebarn under 21 år 25 % Alder 4-7 år 19 % Alder 8-11 år 15 % Alder år 10 % Alder år 28 % av fritidsboligeierne har barnebarn som er i aldersgruppen 0-3 år. Dernest har 25 % av fritidsboligeierne barnebarn i alderen 4-7 år. Til sammen 83 % av fritidsboligeierne har enten barn eller barnebarn som er under 21 år. Det er dermed sannsynlig at mange barn og barnefamilier har tilgang til fritidsbolig i Nore og Uvdal. 2.5 Bosted Bosted. Fylkesvis fordeling i prosent. Buskerud 31 % Akershus 23 % Vestfold Oslo 19 % 18 % Østfold 5 % Hordaland Landet for øvrig 2 % 3 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % Majoriteten av de intervjuede er bosatt i Østlandsområdet. Til sammen 41 % er bosatt i de to fylkene Akershus og Oslo. Nær en av tre (31%) er bosatt i Buskerud. Videre er 19 % bosatt i Vestfold. Lokalbefolkning Kun 1,6 % av de som har svart på undersøkelsen er lokalbefolkning. 2.6 Reiseavstand fra hjem til fritidsbolig Gjennomsnittlig reisetid fra bosted til fritidsbolig er 173 minutter, dvs. ca. 3 timer.

12 6 3. Bruk av fritidsboligen 3.1 Fritidsboligens lokalisering Fritidsboligområde DagaliNjell 21 % Uvdal Alpinsenter - Jønndalen Tunhovd - Øygardsgrend/ Slåttelihaugen/ Fjellseth ImingNjell/Uvdal vestnjell (Haugaåsen, Brandsgardslia) Smådøl/Månevegen/TunhovdNjorden vest 6 % 11 % 25 % 26 % Breiset/Langemyrhaugen/Åsbøseterdalen 1 % Borgemarka/Skjønnemarka/Vergjedalen 8 % Annet sted 1 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % Det er kommet inn flest svar fra fritidsboligeiere i Dagalifjell, Uvdal Alpinsenter, Jønndalen og Tunhovd/Øygardsgrend/Slåttelihaugen/Fjellseth. For å kunne krysskjøre resultater sett opp mot fritidsboligområde, er områdene med færrest svar slått sammen til annet sted for å få store nok grupperinger. Dette er gjort for å styrke representativiteten for resultatene. Fritidsboligområdene i krysskjøringene ser slik ut: Fritidsboligområde Prosentvis fordeling Dagalifjell 21 % Uvdal Alpinsenter Jønndalen 25 % Tunhovd Øygardsgrend/Slåttelihaugen/Fjellseth 26 % Imingfjell/Uvdal vestfjell (Haugaåsen, Brandsgardslia) 11 % Borgemarka/Skjønnemarka/Vergjedalen 8 % Annet sted 8 % Områdene er delt inn etter veiforbindelse/reiserute og geografisk nærhet, og ikke nødvendigvis etter kommunale grenser.

13 7 3.2 Fritidsboligens byggeår og anskaffelsesår Fritidsboligene ble i gjennomsnitt bygd i 1985, mens gjennomsnittlig anskaffelsesår var Fritidsboligens byggeår og anskaffelsesår År % 20 % År År % 23 % 25 % 39 % Byggeår Anskaffelseås Før år % 42 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 42 % av fritidsboligene i undersøkelsen ble bygget før 1980, ytterligere 23 % ble bygget før år Til sammen 35 % av fritidsboligene ble bygget etter år Til sammenligning ble 48 % av fritidsboligene anskaffet i tidsperioden % av fritidsboligene ble anskaffet de siste fem år (enten kjøpt brukt eller bygget nye). Om lag en av fem er dermed relativt nye/ferske fritidsboligeiere i Nore og Uvdal. 3.3 Antall bruksdøgn Eget og venners/families bruk: Gjennomsnittlig brukes fritidsboligen følgende antall døgn i de ulike kvartalene: 16 døgn i perioden januar mars 11 døgn i perioden april juni 16 døgn i perioden juli september 11 døgn i perioden oktober desember Til sammen 54 døgn pr. år Dette inkluderer både eget bruk og eventuelle venner/slektningers bruk. Utleie: Blant de som har svart på undersøkelsen, er det kun 4% som leier ut fritidsboligen på kommersiell basis. Dersom det sees på antall utleiedøgn blant de som leier ut fritidsboligen, gir det gjennomsnittlig 29 utleiedøgn årlig (herav 13 utleiedøgn i de tre vintermånedene januar mars). Fordelt på alle fritidsboligene (både de som leier ut og de ikke leier ut), leies hver enkelt fritidsbolig ut i gjennomsnitt 3,5 døgn årlig. Sum årlig bruk: Til sammen brukes fritidsboligene ca. 58 døgn i året (inkl. eventuell utleie).

14 8 3.4 Hvilke ferier er fritidsboligen i bruk Fritidsboligene i Nore og Uvdal er hyppig i bruk i feriene. Hvilke ferier er fritidsboligen vanligvis i bruk? 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 96 % 83 % 81 % 69 % 65 % 32 % Vinterferie Påskeferie Fridager i mai Sommerferie Høstferie Juleferie Så å si alle (96 %) av fritidsboligene er i bruk i påskeferien. Videre er % av fritidsboligene i bruk i vinter- og høstferier. Nær 70 % av fritidsboligene blir benyttet i sommerferier, og 65 % i juleferier. 3.5 Reisedager Hvilken ukedag reiser fritidsboligeieren til og fra fritidsboligen. Vanligvis/ofte. Reiser til fritidsboligen onsdager 1 % Reiser til fritidsboligen torsdager 22 % Reiser til fritidsboligen fredager Reiser fra fritidsboligen søndager 81 % 81 % Reiser fra fritidsboligen mandager 14 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % Andelen oppgitt i diagrammet gjelder de som ofte/vanligvis reiser dagene som oppgitt. Det var mulig å krysse av for flere alternativer. Total prosentsum blir derfor høyere enn 100 %. Den store majoriteten av fritidsboligeierne reiser til fritidsboligen på fredag, og hjem igjen på søndag. 22 % oppgir også at de ofte reiser til fritidsboligen på torsdager, og 14 drar ofte hjem igjen på mandager. 3.6 Jobber fra fritidsboligen 12 % av fritidsboligeierne jobber ofte/vanligvis fra fritidsboligen. I tillegg jobber 28 % av og til fra fritidsboligen.

15 9 3.7 Hvorfor fritidsbolig i Nore og Uvdal Hvorfor har du fritidsbolig i Nore og Uvdal? Hvorfor fritidsbolig i Nore og Uvdal. Natur- og friluftsmuligheter Stillhet/ro Turmuligheter sommerstid Stort og allsidig preparert skiløypenett Nærhet til alpinanlegg Jakt- og Niskemuligheter Har arvet fritidsboligen Venner/kjente av oss hadde fritidsbolig her Tilknytning til området/familie fra Gode sykkelmuligheter Nærhet til handelstilbud Nærhet til kultur- og opplevelsestilbud 35 % 27 % 22 % 20 % 20 % 18 % 12 % 5 % 1 % 51 % 51 % 64 % Det var mulig å krysse av for flere alternativer. Total prosentsum blir derfor høyere enn 100 %. De viktigste årsakene til at respondentene har fritidsbolig i området, er; natur- og friluftsmuligheter (64 %) stillhet/ro (51 %) turmuligheter sommer (51 %) stort og allsidig nett av preparerte skiløyper (35 %) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % Flertallet av respondentene har påpekt viktigheten av disse kvalitetene. Tendensene er i samsvar med resultater fra tilsvarende undersøkelser ved andre destinasjoner. I åpne kommentarfelt er det noen som har oppgitt følgende i tillegg: Passe reiseavstand Skiturmuligheter Fjell Familien har alltid hatt hytte eller feriert i området Har leid hytte i kommunen tidligere Hvorfor har du fritidsbolig i området, krysskjørt mot fritidsboligområde Fritidsboligområde Viktigste grunner for å ha fritidsbolig akkurat her. (Prosentene viser hvor mange som har oppgitt dette som viktig.) Dagalifjell Natur- og friluftsmuligheter (70 %) Turmuligheter sommerstid (63 %) Stort og allsidig nett av preparerte skiløyper (62 %) Stillhet og ro (43 %)

16 10 Uvdal Alpinsenter Jønndalen Nærhet til alpinanlegg (65 %) Natur- og friluftsmuligheter (54 %) Turmuligheter sommerstid (45 %) Stort og allsidig nett av preparerte skiløyper (40 %) Tunhovd Øygardsgrend/Slåttelihaugen/Fjellseth Stillhet og ro (65 %) Natur- og friluftsmuligheter (63 %) Turmuligheter sommerstid (48 %) Imingfjell/Uvdal vestfjell (Haugaåsen, Natur- og friluftsmuligheter (75 %) Brandsgardslia) Stillhet og ro (71 %) Turmuligheter sommerstid (51 %) Borgemarka/Skjønnemarka/Vergjedalen Natur- og friluftsmuligheter (64 %) Turmuligheter sommerstid (43 %) Stillhet og ro (61 %) Annet sted Natur- og friluftsmuligheter (60 %) Turmuligheter sommerstid (43%) Stillhet og ro (46 %) 3.5 Fritidsboligens størrelse Fritidsboligstørrelse 30 % 25 % 20 % 27 % 23 % 21 % 15 % 10 % 11 % 9 % 9 % 5 % 0 % Under 60 m m m m m2 140 m2 eller større Gjennomsnittlig størrelse på fritidsboligene er 91 m 2. Det er gjennomsnittlig 9 senger i fritidsboligene. Gjennomsnittlig fritidsboligstørrelse fordelt på fritidsboligområde: Fritidsboligområde Gj.sn. fritidsboligstørrelse Gj.sn. antall sengeplasser Dagalifjell 104 m 2 9 sengeplasser Uvdal Alpinsenter Jønndalen 95 m 2 9 sengeplasser Tunhovd Øygardsgrend/ Slåttelihaugen/ Fjellseth 82 m 2 8 sengeplasser Imingfjell/Uvdal vestfjell 82 m 2 8 sengeplasser Borgemarka/Skjønnemarka/ Vergjedalen 86 m 2 9 sengeplasser Annet sted 95 m 2 8 sengeplasser

17 Standard på fritidsboligen Standard på fritidsboligen Innlagt strøm fra strømnettet Solcelle/aggregat Innlagt vann og avløp tilknyttet kommunalt Innlagt vann og avløp med lukket tank/ Ikke innlagt vann, men utekran eller vann fra Tilgang til internett via kabel/niber/adsl Tilgang til internett via mobilt bredbånd, Brøytet vinterveg helt frem til fritidsboligen 14 % 31 % 27 % 24 % 7 % 46 % 75 % 83 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 83 % av fritidsboligene har innlagt strøm, mens 14 % har installert solcelle/aggregat. 58 % % har innlagt vann og avløp. Videre opplyser 24 % at de henter vann fra brønn/utekran som er i nærheten. 75 % har helårsveg/brøytet vinterveg helt frem til fritidsboligen. 3.7 Standardheving Tanker om standardheving/fornying av fritidsboligen 38 % har tanker om standardheving eller fornying av fritidsboligen de nærmeste år. Tanker om standardheving/fornying av fritidsboligen de nærmeste år Påbygg/nye bygninger 22 % Kjøpe/bygge ny fritidsbolig her 3 % Bredbånd/internett/kabel- tv/mobilnett Standardheving/oppussing av bygning/ rom Oppgradering av vann, avløp og/eller strømnett 14 % 15 % 14 % Det var mulig å krysse av for flere alternativer. 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 22 % tenker/har planer om å bygge på fritidsboligen eller sette opp nye bygninger. Gjennomsnittlig størrelse for påbygget er 28 m 2. I tillegg kunne 27 % ha tenkt seg å

18 12 bygge på flere m2 dersom tillatt byggegrense eller utnyttelsesgrad på fritidsboligtomten øker. 3 % ønsker å kjøpe eller bygge ny fritidsbolig i kommunen. 15 % ønsker å gjennomføre en generell standardheving/rehabilitering eller oppussing av bygning/rom. Videre har 14 % tanker om å få innlagt vann og avløp og/eller strømnett. 14 % ønsker å installere/oppgradere bredbånd/internett/kabel-tv/mobilnettet. Planer om fornying/standardheving fordelt på fritidsboligområde: Fritidsboligområde Dagalifjell Standard på fritidsboligen 96 % har innlagt strøm 48 % har innlagt vann tilkn. kommunalt nett 25 % har innlagt vann med lukket tank/privat renseanlegg Andel respondenter som har planer om fornying 16 % vil oppgradere vann/avløp eller strømnett 14 % vil foreta standardheving/oppussing av hytta 19 % vil bygge på hytta 13 % vil oppgradere internett /mobilnett/bredbånd/tv Uvdal Alpinsenter Jønndalen 90 % har innlagt strøm 77 % har innlagt vann tilkn. kommunalt nett 7 % har innlagt vann med lukket tank/privat renseanlegg Tunhovd Øygardsgrend/Slåttelihaugen/ Fjellseth Imingfjell/Uvdal vestfjell (Haugaåsen, Brandsgardslia) Borgemarka/Skjønnemarka/ Vergjedalen Annet sted 75 % har innlagt strøm 2 % har innlagt vann tilkn. kommunalt nett 41 % har innlagt vann med lukket tank/privat renseanlegg 80 % har innlagt strøm 0 % har innlagt vann tilkn. kommunalt nett 25 % har innlagt vann med lukket tank/privat renseanlegg 66 % har innlagt strøm 0 % har innlagt vann tilkn. kommunalt nett 34 % har innlagt vann med lukket tank/privat renseanlegg 46 % har innlagt strøm 0 % har innlagt vann tilkn. kommunalt nett 3 % vil oppgradere vann/avløp eller strømnett 14 % vil foreta standardheving/oppussing av hytta 27 % vil bygge på hytta 22 % vil oppgradere internett /mobilnett/bredbånd/tv 21 % vil oppgradere vann/avløp eller strømnett 16 % vil foreta standardheving/oppussing av hytta 20 % vil bygge på hytta 10 vil oppgradere internett /mobilnett/bredbånd/tv 24 % vil oppgradere vann/avløp eller strømnett 29 % vil foreta standardheving/oppussing av hytta 20 % vil bygge på hytta 15 % vil oppgradere internett /mobilnett/bredbånd/tv 11 % vil oppgradere vann/avløp eller strømnett 9 % vil foreta standardheving/oppussing av hytta 25 % vil bygge på hytta 2 % vil oppgradere internett /mobilnett/bredbånd/tv 14 % vil oppgradere vann/avløp eller strømnett 11 % vil foreta standardheving/oppussing av hytta

19 13 32 % har innlagt vann med lukket tank/privat renseanlegg 27 % vil bygge på hytta 11 % vil oppgradere internett /mobilnett/bredbånd/tv Når er fornyingen planlagt gjennomført? 64 % av de som har planer om fornying, har planlagt å gjennomføre tiltakene innen 2 år, og 25 % innen 4 år. Innen 1 år Innen 2 år Når er fornyingen/ standardhevingen planlagt? 31 % 33 % Innen 4 år 25 % Senere 11 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 %

20 14 4. Handel og servering 4.1 Hvor handles varer til fritidsboligoppholdet Hvor bruker du vanligvis å handle inn varer som skal forbrukes til fritidsboligen eller i forbindelse med opphold på fritidsboligen? Hvor bruker du vanligvis å handle inn varer som skal brukes 4l fri4dsboligen eller i forbindelse med opphold på fri4dsboligen Matvarer 79 % 20 % 1 % Lokalprodusert mat 60 % 7 % 34 % Sports- og friadsutstyr 20 % 63 % 17 % Klær, sko mv. 4 % 71 % 25 % Vinmonopol 34 % 54 % 13 % Inventar/hyLeutstyr 33 % 55 % 12 % Husflid, gavearakler mv. 19 % 54 % 27 % Blomster/planter 18 % 49 % 33 % Bokhandel 9 % 62 % 29 % Apotek/helsekost 18 % 67 % 16 % Hvitevarer, radio og TV 15 % 65 % 20 % Bensin/gass/propan mv. 38 % 50 % 12 % Byggevare og jernvare 63 % 31 % 6 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Nore og Uvdal Andre steder Ikke benylet Nær 80 % handler vanligvis inn matvarer i Nore og Uvdal som skal forbrukes på fritidsboligen. 63 % av byggevarer og jernvarer som skal brukes til fritidsboligen og 60 % av lokalprodusert mat blir kjøpt inn i Nore og Uvdal. Klær, sko, bøker, sportsutstyr, hvitevarer, planter, husflid, gaveartikler, apotekvarer og helsekost som skal brukes under fritidsboligoppholdet blir i stor grad kjøpt inn i andre kommuner. Savnede handelstilbud: De intervjuede oppgav at de savnet bl.a. følgende handelstilbud: Apotek Flere bensinstasjoner Blomster/planter (Større) matvareforretninger ved fritidsboligområder Matvarer levert på døra Avissalg i helger ved fritidsboligområder Kiosk med utsalg av matvarer som brød, melk osv. ved Uvdal Alpinsenter

21 15 Utvidede åpningstider for butikker tilpasset når fritidsboligene er i bruk Ferskvarer 4.2 Serveringstilbud 39 % av fritidsboligeierne benytter seg vanligvis av restaurant-/kafétilbud i Nore og Uvdal, og 18 % av pub-/bartilbud. Tilsvarende benytter vanligvis 34 % av fritidsboligeierne seg av restauranter/kafeer i andre kommuner i forbindelse med oppholdet i fritidsboligen eller på reisen til/fra. Tilsvarende benytter 31 % seg av pub/bar-tilbud i andre kommuner. Savnede serveringstilbud De intervjuede oppgav at de savnet bl.a. følgende serveringstilbud: Bakeri Større utvalg av spisesteder/kafeer ved de største fritidsboligområdene Kafé/bakervarer sommerstid ved Uvdal Alpinsenter Utvidede skjenketider ved Uvdal Alpinsenter

22 16 5. Aktiviteter/tjenester/servicetilbud 5.1 Aktivitetstilbud ikke kommersielle Hvor vik4g er disse ikke- kommersielle ak4vitets4lbudene for at fri4dsboligen skal beny:es like mye eller mer i frem4den? Preparerte skiløyper TursAer/vandresAer 37 % SkilAng langs saer/skiløyper 25 % Sykkelveier/- saer 13 % Turmål med rasteplass/bålplass 9 % 23 % TilreLelegging for jakt 9 % 15 % Akebakker 5 % 17 % Rydding og skilang av badeplasser 4 % 13 % Rydding og skilang av fiskeplasser 7 % 22 % Skøytebane 2 % 6 % 12 % 65 % 36 % 16 % 17 % 29 % 24 % 4 % 4 % 46 % 7 % 4 % 6 % 44 % 13 % 8 % 9 % 20 % 13 % 17 % 1 % 26 % 17 % 24 % 1 % 14 % 45 % 2 % 16 % 43 % 2 % 20 % 32 % 2 % 25 % 19 % 26 % 1 % 78 % 2 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Svært vikag Ganske vikag Verken/eller Lite vikag Ikke vikag Vet ikke Preparerte skiløyper og turstier/vandrestier er svært viktig for at fritidsboligen skal benyttes like mye eller mer i fremtiden. Til sammen henholdsvis 89 % og 83 % mener at disse aktivitetstilbudene er viktig. Skilting langs stier og skiløyper, samt tilrettelagte sykkelveier og sykkelstier er også viktig for fremtidig bruk av fritidsboligen.

23 Aktivitetstilbud - kommersielle Hvor vik4g er disse kommersielle ak4vitets4lbudene for at fri4dsboligen skal beny:es like mye eller mer i frem4den? AlpinAlbud 28 % 24 % 12 % 15 % 20 % 0 % Skitrasé for Adligløyper (kunstsnø) 17 % 13 % 18 % 19 % 34 % 0 % Arrangementer, fesavaler, konserter, teater mv. 4 % 18 % 26 % 18 % 33 % 1 % AkAvitets- og opplevelsesbedri_er 3 % 21 % 21 % 19 % 35 % 1 % Museer, stavkirker, gallerier mv. 2 % 18 % 28 % 20 % 31 % 1 % VelværeAlbud (trening, massasje, frisør mv.) 2 % 10 % 20 % 20 % 47 % 1 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Svært vikag Ganske vikag Verken/eller Lite vikag Ikke vikag Vet ikke Om lag halvparten (52 %) av fritidsboligeierne mener at alpintilbudet er viktig for at fritidsboligen skal benyttes like mye eller mer i fremtiden. Tilsvarende mener nær en av tre (31 %) at skitrasé for tidligløyper (kunstsnø) er viktig. For om lag en av fire er aktivitets- og opplevelsesbedrifter, samt ulike arrangementer/ festivaler mv. viktig for bruken av fritidsboligen. 5.3 Hytteservice og tjenester Hvor vik4ge er disse 4lbudene vedr. hy:eservice og tjenester for at fri4dsboligen skal beny:es like mye eller mer i frem4den? Brøytet vinterveg frem Al friadsbolig Håndverkere Kjøp av ved Kafé/spiseAlbud i nærheten av friadsboligen Kafé/spiseAlbud i kommunen for øvrig Vaktmestertjenester/Alsyn Vakthold/alarmtjenester Renhold av friadsbolig Catering/kokk/levering av mat Firma for utleie av friadsbolig/utleiemegling Lagerplass i nærheten av friadsboligen 77 % 12 % 4 % 4 % 15 % 42 % 20 % 10 % 12 % 1 % 18 % 33 % 16 % 15 % 17 % 1 % 10 % 29 % 16 % 14 % 30 % 0 % 8 % 28 % 21 % 18 % 25 % 1 % 5 % 17 % 26 % 23 % 28 % 1 % 5 % 13 % 22 % 19 % 38 % 2 % 7 % 17 % 21 % 52 % 6 % 17 % 15 % 58 % 2 % 2 % 4 % 14 % 14 % 63 % 3 % 3 % 10 % 18 % 64 % 3 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Svært vikag Ganske vikag Verken/eller Lite vikag Ikke vikag Vet ikke

24 18 Majoriteten (89 %) av fritidsboligeierne mener at brøytet vinterveg frem til fritidsboligen er viktig for bruken av fritidsboligen. Videre er tilbudet av håndverkstjenester og kjøp av ved vesentlig for en stor andel av fritidsboligeierne (henholdsvis 57 % og 51 %). Kafé/spisetilbud er også viktig for mange. Nær 40 % mener det er viktig med et slikt tilbud i nærheten av fritidsboligen, og 36 % mener det er viktig med spisetilbud i kommunen for øvrig. Til sammen 22 % ønsker tilbud om vaktmestertjenester/tilsyn, 18 % ønsker vakthold/alarmtjenester, 8 % ønsker tilbud om renhold av fritidsboligen, og 7 % ønsker catering/kokk/levering av mat til fritidsboligen. 5.4 Infrastruktur Hvor vik4ge er disse 4lbudene vedr. infrastruktur for at fri4dsboligen skal beny:es like mye eller mer i frem4den? BrøyAng av veier og parkeringsplasser 76 % 19 % 3 % Infrastruktur på friadsboligen (strøm, vann, avløp) 67 % 19 % 6 % 3 % 5 % Renovasjonssystem/søppeltømming 56 % 30 % 8 % 3 3 % % Lege- og helseberedskap 31 % 44 % 14 % 6 % 4 % Bredbånd/interneL/kabel- TV, mobilnel 41 % 34 % 11 % 5 % 8 % Offentlig transport Al/fra friadsboligområdet 9 % 23 % 24 % 20 % 23 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Svært vikag Ganske vikag Verken/eller Lite vikag Ikke vikag Vet ikke Et godt infrastrukturtilbud er helt vesentlig for at fritidsboligene skal benyttes like mye eller mer i fremtiden. Til sammen 95 % (nær alle) mener at brøyting av veier og parkeringsplasser er svært viktig eller viktig for bruken av fritidsboligen. Infrastruktur på fritidsboligen og renovasjonssystem/søppeltømming er også viktig (86 %) for fremtidig bruk. Videre er også lege- og helseberedskapen viktig, samt mobilnett og eventuelt bredbånd/internettilgang/kabel-tv (75 %).

25 Savnede tilbud av tjenester, service og aktiviteter Det kunne i åpne kommentarfelt fylles ut om det er noe som savnes av tjenester og service. Det ble bl.a. nevnt følgende: Hva savnes av tjenester og service: Ant. svar Bedre og flere oppkjørte løyper 18 Mobildekning/DAB/internett 13 Bedre søppelsortering/hyppigere tømming 12 Bedre korrespondanse for offentlig transport 8 Spisesteder 7 Alpinanlegget vedlikehold/utvidede åpningstider/fornyet serveringstilbud 5 Svømmebasseng 5 Rimeligere/lettere å få tak i håndverkere 5 Bedre legevaktordning/helsetilbud 5 Bredere aktivitetstilbud 4 Ønsker off. vann og kloakk Betaling for skiløyper Stiopparbeiding, skilting, vedlikehold og drift av skiløyper og stier er viktig. Hvor mye mener du det er naturlig at fritidsboligeier betaler pr. år for dette? Akseptabelt årlig betalingsbeløp for skiløyper og tilrettelegging for andre fellesgoder Kr 0 Kr Kr 500 Kr 750 Kr 1000 Kr 1250 eller mer Vet ikke 4 % 12 % 13 % 17 % 20 % 20 % 26 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 71 % er villige til å betale, mens 12 % mener det ikke er naturlig å betale noe. 17 % svarte vet ikke på spørsmålet. 26 % mener det er naturlig å betale kr 750 til dette formålet årlig. 40 % er villige til å betale mer enn kr 750.

KULTURMAGNETEN DEL 1: Analyse av besøksnæringene

KULTURMAGNETEN DEL 1: Analyse av besøksnæringene KULTURMAGNETEN DEL 1: Analyse av besøksnæringene (utkast 14. februar 2008) Innledning Dyrsku n Arrangement As, Seljord kommune og festivalselskapa Countryfestivalen Seljord AS og Dansebandfestivalen Seljord

Detaljer

Fritidsboligforskning

Fritidsboligforskning Rapporter fra Høgskolen i Buskerud Foreløpig rapport Fritidsboligforskning - Rapport fra survey undersøkelse i Sigdal kommune med fokus på utvikling av et bærekraftig lokalsamfunn Av Jan Velvin Tor Martin

Detaljer

Ringvirkningsanalyse av reiselivsnæringen i Sirdal

Ringvirkningsanalyse av reiselivsnæringen i Sirdal RAPPORT Ringvirkningsanalyse av reiselivsnæringen i Sirdal MENON-PUBLIKASJON NR. 39/2012 Oktober 2012 Av Anniken Enger, Rasmus Bøgh Holmen og Sveinung Fjose Innhold 1. Oppsummering... 2 2. Innledning og

Detaljer

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg HAMMERFEST Rapport 2008:7 Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg En undersøkelse blant gjestepasienter ved UNN Gjennomført mars juni 2008 Christen Ness Tittel: Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Detaljer

TT-ordningen i Buskerud

TT-ordningen i Buskerud HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB Senter for innovasjon og bedriftsøkonomi, SIB AS Thor-Erik Sandberg Hanssen og Gisle Solvoll TT-ordningen i Buskerud Brukerundersøkelse 2014 SIB-rapport nr. 6-2014 TT-ordningen

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Livsopphold ved startlån En evaluering av SIFOs referansebudsjett i vurdering av Startlån

Livsopphold ved startlån En evaluering av SIFOs referansebudsjett i vurdering av Startlån Oppdragsrapport nr. 1-2012 Elling Borgeraas og Ragnhild Brusdal Livsopphold ved startlån En evaluering av SIFOs referansebudsjett i vurdering av Startlån SIFO 2012 Oppdragsrapport nr. 1 2012 STATENS INSTITUTT

Detaljer

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland 449 Det ble så stille Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk Øystein Aas Oddgeir Andersen Stein I. Johnsen Torvald Tangeland Børre Dervo Jostein Skurdal Eli Åsen NINAs

Detaljer

Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner.

Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner. Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner. Innhold 04 05 Forord Sammendrag 09 10 Avgrensninger og definisjoner Metode 11 11 11 12 13 13 14

Detaljer

RAPPORT 2014/44. Samfunnsøkonomiske virkninger av økt fornøyelseskjøring. Annegrete Bruvoll, Simen Pedersen og Henrik Lindhjem

RAPPORT 2014/44. Samfunnsøkonomiske virkninger av økt fornøyelseskjøring. Annegrete Bruvoll, Simen Pedersen og Henrik Lindhjem RAPPORT 2014/44 Samfunnsøkonomiske virkninger av økt fornøyelseskjøring med snøscooter Annegrete Bruvoll, Simen Pedersen og Henrik Lindhjem Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapportnummer 2014/44 Rapporttittel

Detaljer

SOSIALTJENESTEN PRAKSIS VED BRUK AV ØKONOMISK STØNAD OG VILKÅR

SOSIALTJENESTEN PRAKSIS VED BRUK AV ØKONOMISK STØNAD OG VILKÅR SOSIALTJENESTEN PRAKSIS VED BRUK AV ØKONOMISK STØNAD OG VILKÅR Solveig Flermoen Arbeidsrapport nr. 3 2006 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2006 Arbeidsrapport nr. 3 ISSN 0802-3662 Pris: kr. 260

Detaljer

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013 Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester 27. november 2013 Innholdsfortegnelse 1 Om undersøkelsen... 8 1.1 Bakgrunn og formål... 8 1.2 Metode, utvalg og datainnsamling... 9 1.3 Ulikheter

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

SAMMENDRAG MASTERPLAN OPPDAL

SAMMENDRAG MASTERPLAN OPPDAL i Forord Masterplanen er et verktøy for videreutvikling av Oppdal som reisemål og bosted, og et grunnlag som tydelig løfter fram Oppdal sine ambisjoner, mål og kvaliteter. Som underlag for arbeidet med

Detaljer

Tom Erik Julsrud TØI rapport 1161/2011. Reisevaneundersøkelse for Kongsberg Teknologipark og Kongsberg kommune

Tom Erik Julsrud TØI rapport 1161/2011. Reisevaneundersøkelse for Kongsberg Teknologipark og Kongsberg kommune Tom Erik Julsrud TØI rapport 1161/2011 Reisevaneundersøkelse for Kongsberg Teknologipark og Kongsberg kommune TØI rapport 1161/2011 Reisevaneundersøkelse for Kongsberg Teknologipark og Kongsberg kommune

Detaljer

ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse Birgitta Ericsson

ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse Birgitta Ericsson ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse av Birgitta Ericsson ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse av Birgitta Ericsson 1 Tittel: Forfatter: Oscarsborg

Detaljer

Flytting fra og til Tinn. Kartlegging av flyttemotiv OLA K BERGE OG HANNA STORM

Flytting fra og til Tinn. Kartlegging av flyttemotiv OLA K BERGE OG HANNA STORM Flytting fra og til Tinn Kartlegging av flyttemotiv OLA K BERGE OG HANNA STORM TF-notat nr. 8/2013 Tittel: Flytting fra og til Tinn Undertittel: Kartlegging av flyttemotiv TF-notat nr: 8/2013 Forfatter(e):

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Metode... 3 Resultater... 4

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Metode... 3 Resultater... 4 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 3 2 Metode... 3 3 Resultater... 4 3.1 Intervjuer med virksomhetene... 4 3.2 Andre studier... 5 3.3 Spørreundersøkelser... 8 4 Oppsummerende diskusjon og konklusjon...

Detaljer

Ung og ufør. Levekår for unge uføre.

Ung og ufør. Levekår for unge uføre. Ung og ufør Levekår for unge uføre. Innhold Innledning Innledning...3 De viktigste funnene er:...3 Unge funksjonshemmedes forslag...4 Om undersøkelsen...5 Begreper...7 Inntekt som ung og ufør...8 Arbeidsavklaringspenger...8

Detaljer

Resultater fra undersøkelsen

Resultater fra undersøkelsen Spørreundersøkelse blant kvinner i Steigen 2006 Om undersøkelsen: Kvinneuniversitetet Nord utførte i februar/mars 2006 spørreundersøkelse blant kvinner i Steigen i aldersgruppen 20-45 år. Hensikten var

Detaljer

Kommunenes utgifter til bosetting og integrering av enslige mindreårige flyktninger i 2014

Kommunenes utgifter til bosetting og integrering av enslige mindreårige flyktninger i 2014 Kommunenes utgifter til bosetting og integrering av enslige mindreårige flyktninger i 21 1 Kommunenes utgifter til bosetting og integrering av enslige mindreårige flyktninger i 214 Sluttrapport fra Beregningsutvalget

Detaljer

«SULTEN OG TØRST, MEN STIKK UT! FØRST»

«SULTEN OG TØRST, MEN STIKK UT! FØRST» RAPPORT NR. 1505 Guri K. Skrove, Geir Oterhals, Gøril Groven og Kari Bachmann «SULTEN OG TØRST, MEN STIKK UT! FØRST» En brukerundersøkelse av turkassetrimmen Stikk UT! 2 TITTEL «Sulten og tørst, men Stikk

Detaljer

NEW Facts Forprosjekt

NEW Facts Forprosjekt Prosjektrapport nr. 10/2012 NEW Facts Forprosjekt Kartlegging av kvinner i prosess- og olje-/ gassindustri på Sørlandet May-Linda Magnussen og Christine Svarstad Tittel Forfattere NEW Facts Forprosjekt.

Detaljer

Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland. Fortrinnsretten for deltidsansatte til større stilling

Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland. Fortrinnsretten for deltidsansatte til større stilling Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland Fortrinnsretten for deltidsansatte til større stilling Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland Fortrinnsretten for deltidsansatte til større

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Beregnet til Halden kommune Dokument type Notat Dato Juni 0 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Rambøll

Detaljer

Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid

Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid Når kunnskap gir resultater--- Husbanken region Midt-Norge Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid Husbanken region Midt-Norge Kartlegging blant norske kommuner om organisering

Detaljer

UTREDNING OM BEHOV FOR LEVERINGS- PLIKTIGE POSTTJENESTER Utarbeidet for Post- og teletilsynet

UTREDNING OM BEHOV FOR LEVERINGS- PLIKTIGE POSTTJENESTER Utarbeidet for Post- og teletilsynet UTREDNING OM BEHOV FOR LEVERINGS- PLIKTIGE POSTTJENESTER Utarbeidet for Post- og teletilsynet Offentlig versjon Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. 5Z100034.10 ISBN ISSN 0803-5113 Interne koder

Detaljer

Næringsmonitor for Øst- Telemark

Næringsmonitor for Øst- Telemark Næringsmonitor for Øst- Telemark HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 7/2013 Tittel: Næringsmonitor for Øst-Telemark Undertittel: TF-notat nr: 7/2013 Forfatter(e): Hanna Nyborg Storm Dato: 16.11.2012 ISBN:

Detaljer

Det må bli enklere å bidra

Det må bli enklere å bidra Det må bli enklere å bidra Forslag til utvidelse av skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner Frivillighet Norge 20.06.2012 FRIVILLIGHET NORGE DET MÅ BLI ENKLERE Å BIDRA Frivilligheten

Detaljer