Fritidsboligundersøkelse i Nore og Uvdal. April 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fritidsboligundersøkelse i Nore og Uvdal. April 2015"

Transkript

1 Fritidsboligundersøkelse i Nore og Uvdal April 2015 Lillehammer, mai 2015

2

3 Fritidsboligundersøkelse 2015 i Nore og Uvdal Norsk Turistutvikling AS Fåberggt. 153 B 2615 Lillehammer E-post: Tlf Forfattere/prosjektmedarbeidere: Anne Anmarkrud Lier og Kjell O. Solbakken

4

5 Innhold 1. Innledning Prosjekteier Bakgrunn og målsetting med fritidsboligundersøkelsen Fritidsboligstatistikk Metode Bakgrunnsdata Alder Sivilstand Barn i husholdningen Barnebarn Bosted Reiseavstand fra hjem til fritidsbolig Bruk av fritidsboligen Fritidsboligens lokalisering Fritidsboligens byggeår og anskaffelsesår Antall bruksdøgn Hvilke ferier er fritidsboligen i bruk Reisedager Jobber fra fritidsboligen Hvorfor fritidsbolig i Nore og Uvdal Fritidsboligens størrelse Standard på fritidsboligen Standardheving Handel og servering Hvor handles varer til fritidsboligoppholdet Serveringstilbud Aktiviteter/tjenester/servicetilbud Aktivitetstilbud ikke kommersielle Aktivitetstilbud - kommersielle Hytteservice og tjenester Infrastruktur Savnede tilbud av tjenester, service og aktiviteter Betaling for skiløyper Offentlige tjenester Forbruk Beregninger og forutsetninger Gjennomsnittlig forbruk pr. persondøgn (gjestedøgn) Gjennomsnittlig døgnforbruk pr. fritidsbolig Gjennomsnittlig årsforbruk pr. fritidsbolig Anslått sum forbruk fra alle fritidsboligene i kommunen Deltakelse i lokalsamfunnsutviklingen Hvordan delta i lokalsamfunnsutviklingen Positive og negative sider ved å ha fritidsbolig i området Mest negativt ved å ha fritidsbolig i Nore og Uvdal Mest positivt ved å ha fritidsbolig i Nore og Uvdal Sammendrag... 28

6

7 1 1. Innledning Det er gjennomført en fritidsboligundersøkelse blant eiere av fritidsboliger i Nore og Uvdal kommune i april Prosjekteier Hytte- og fritidsboligbrukere er en viktig ressurs for store deler av næringslivet i Nore og Uvdal. Nore og Uvdal kommune tok derfor initiativ til denne spørreundersøkelsen i samarbeid med Nore og Uvdal Næringsselskap SA, og er eiere av prosjektet. Norsk Turistutvikling AS har vært ansvarlig for gjennomføring og analyse av resultatene. 1.2 Bakgrunn og målsetting med fritidsboligundersøkelsen I forbindelse med prosessen for utarbeidelse av en samordnet strategi for reiseliv og handel i Nore og Uvdal kommune, var det ønskelig med innspill fra fritidsboligeierne. Dette fordi Nore og Uvdal er en stor fritidsboligkommune, og fritidsboligeierne er viktige for handelsstand, reiseliv, øvrig næringsliv og kommunen. Oppføring av hyttene og bruken av hyttene er en viktig ressurs for handel- og reiselivsnæring, byggevirksomhet samt for grunneiere/landbruk/naturbasert næring. Hytteturisten er en prioritert målgruppe i Nore og Uvdal kommune, og det er en målsetting å forlenge hytteturistenes oppholdstid og forbruk. Det er derfor gjennomført en undersøkelse rettet mot fritidsboligeiere i kommunen. Resultatene fra fritidsboligundersøkelsen gir bl.a. informasjon om hvem fritidsboligeieren er, hvilke behov de har for infrastruktur, aktiviteter, handels- og tjenestetilbud, og eventuelle planer for standardheving/renovering av fritidsboligen. Hensikten med denne fritidsboligundersøkelsen er at den skal bidra til å avdekke hvordan fritidsboligeiere kan bli mer fornøyd med oppholdet i kommunen. Ved å ta i bruk resultatene av undersøkelsen er målsettingen å øke næringsgrunnlaget for lokalt næringsliv og sysselsettingsmulighetene i kommunen gjennom at fritidsboligbrukerne benytter seg av lokale tilbud i enda større grad og øker oppholdstiden ytterligere.

8 2 1.3 Fritidsboligstatistikk Nore og Uvdal er en av Norges største fritidsboligkommuner med nær fritidsboliger. Nore og Uvdal er med dette den 10. største fritidsboligkommunen i landet. I følge SSB er det ca boliger og ca husstander/ privathusholdninger i kommunen. Dette betyr at det er vesentlig flere fritidsboliger enn boliger og flere fritidsbolighusstander enn lokale husstander. Grunneiere, utbyggere, næringsselskapet, kommunen og øvrige næringsaktører har hatt en langsiktig strategi og hatt utvikling av fritidsbolignæringen som et satsingsområde over lang tid. ANTALL FRITIDSBOLIGER: År 2000 År 2005 År 2015 Endring Hele landet % Buskerud % Telemark % Oppland % Nore og Uvdal % Kilde: SSB.no I Nore og Uvdal, Buskerud og resten av landet sett under ett har det vært en økning i antall fritidsboliger de siste 15 år Antall fullførte nye fritidsbygninger i Nore og Uvdal. År I Nore og Uvdal har det vært en positiv utvikling i antall fullførte nye fritidsboliger. I løpet av årene er det bygget totalt 166 nye fritidsboliger. Antall solgte fritidsboliger har holdt seg forholdsvis stabilt, med 54 solgte i 2015 og 51 solgte i GJENNOMSNITTLIG KJØPESUM: År 2000 År 2005 År 2010 År 2014 Endr. i % Endr. i % Hele landet Buskerud Oppland Telemark Vestfold Kilde: SSB.no Gjennomsnittlig kjøpesum for en fritidsbolig i Buskerud var så vidt i overkant av 2 mill. kroner i Dette er høyere enn landsgjennomsnittet som var på i overkant av 1,5 mill. kroner. Det foreligger ikke tall på kommunenivå.

9 3 Fritidsboligbrukeren legger igjen betydelige midler i kommunen. Ved bygging av fritidsboligen blir gjerne lokale håndverkere benyttet. Når fritidsboligen er ferdig og den er i bruk handles varer og tjenesten lokalt. I tillegg deltar ofte fritidsboligbrukeren på lokale arrangementer og bruker lokale aktivitetstilbud. Det offentlige får inntekter i form av skatter og avgifter. I henhold til kartleggingen som ble gjennomført blant næringsdrivende i Nore og Uvdal i februar 2015, anslår mer enn en av tre at 50 % eller mer av omsetningen kommer fra fritidsboligbrukere. 1.4 Metode Metode Undersøkelsen ble gjennomført som en webbasert undersøkelse, dvs. at svarene ble registrert online via en nettlink. Spørreskjema Spørreskjema er utarbeidet i samarbeid mellom Nore og Uvdal kommune, Nore og Uvdal Næringsselskap AS og Norsk Turistutvikling AS. Rekruttering av deltakere/metode Link til undersøkelsen ble lagt ut på hjemmesiden til Nore og Uvdal kommune og på uvdal.no. Oppfordring om å videresende linken til undersøkelsen er gjort til flere av hyttevelforeningene i kommunen. Videre ble undersøkelsen sendt ut pr. epost til de som oppga epostadressen sin i den forrige fritidsboligundersøkelsen fra år Antall svar og kvalitet på svarene Det kom inn totalt 481 svar. Dette er nær målsettingen om 500 svar, og gir et godt grunnlag for analysene. I tillegg er skjemaene gjennomgående godt utfylte, så kvaliteten på svarene er gode. Samlet sett er det et stort nok antall skjema for analysen. Skjemaene er gjennomgående godt utfylte. Dette gir grunnlag for å presentere resultatene for; hele utvalget mindre grupperinger (eks. bosted og enkeltresultater for fritidsboligdestinasjoner) - men usikkerheten vil øke jo mer de splittes opp i mindre segmenter. Databearbeiding Bearbeiding av data, analysearbeid og utarbeidelse av rapport er foretatt av Norsk Turistutvikling AS. Resultatene presenteres samlet for hele kommunen. For enkelte spørsmål/problemstillinger, er resultatene brutt ned på fritidsboligområde.

10 4 2. Bakgrunnsdata Bakgrunnsdata sier noe om hvem fritidsboligeierne er, i form av; alder barn i husholdningen bosted reiseavstand fra hjemsted til fritidsbolig 2.1 Alder Gjennomsnittlig alder på de intervjuede er 57 år. 78 % av de intervjuede er 50 år eller eldre. Kun 3 % er under 40 år. Det er en stor overvekt i aldersgruppen 50 år og eldre som har svart på undersøkelsen. Erfaringer fra tilsvarende undersøkelser andre steder viser samme tendens til aldersfordeling. 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 3 % Aldersgrupper 19 % 34 % 32 % 12 % år år år år 70 år og eldre 2.2 Sivilstand 93 % av de intervjuede er gift/samboere, mens 7 % er enslige. 2.3 Barn i husholdningen En overvekt av fritidsboligeierne (64 %) har ikke barn i husholdningen. Dette henger sammen med den høye andelen av fritidsboligeiere som er over 50 år. Andel barn i husholdningen som er 25 % under 21 år. 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 4 % Alder 0-3 år 5 % Alder 4-7 år 10 % Alder 8-11 år 13 % Alder år 20 % Alder år 36 % har barn under 21 år. 20 % av fritidsboligeierne har barn i alderen år. Deretter synker andelen som har yngre barn jevnt etter aldersgruppene. Kun til sammen 9 prosent av fritidsboligeierne har barn under 8 år.

11 5 2.4 Barnebarn Nær halvparten (49 %) av fritidsboligeierne har barnebarn. 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 28 % Alder 0-3 år Barnebarn under 21 år 25 % Alder 4-7 år 19 % Alder 8-11 år 15 % Alder år 10 % Alder år 28 % av fritidsboligeierne har barnebarn som er i aldersgruppen 0-3 år. Dernest har 25 % av fritidsboligeierne barnebarn i alderen 4-7 år. Til sammen 83 % av fritidsboligeierne har enten barn eller barnebarn som er under 21 år. Det er dermed sannsynlig at mange barn og barnefamilier har tilgang til fritidsbolig i Nore og Uvdal. 2.5 Bosted Bosted. Fylkesvis fordeling i prosent. Buskerud 31 % Akershus 23 % Vestfold Oslo 19 % 18 % Østfold 5 % Hordaland Landet for øvrig 2 % 3 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % Majoriteten av de intervjuede er bosatt i Østlandsområdet. Til sammen 41 % er bosatt i de to fylkene Akershus og Oslo. Nær en av tre (31%) er bosatt i Buskerud. Videre er 19 % bosatt i Vestfold. Lokalbefolkning Kun 1,6 % av de som har svart på undersøkelsen er lokalbefolkning. 2.6 Reiseavstand fra hjem til fritidsbolig Gjennomsnittlig reisetid fra bosted til fritidsbolig er 173 minutter, dvs. ca. 3 timer.

12 6 3. Bruk av fritidsboligen 3.1 Fritidsboligens lokalisering Fritidsboligområde DagaliNjell 21 % Uvdal Alpinsenter - Jønndalen Tunhovd - Øygardsgrend/ Slåttelihaugen/ Fjellseth ImingNjell/Uvdal vestnjell (Haugaåsen, Brandsgardslia) Smådøl/Månevegen/TunhovdNjorden vest 6 % 11 % 25 % 26 % Breiset/Langemyrhaugen/Åsbøseterdalen 1 % Borgemarka/Skjønnemarka/Vergjedalen 8 % Annet sted 1 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % Det er kommet inn flest svar fra fritidsboligeiere i Dagalifjell, Uvdal Alpinsenter, Jønndalen og Tunhovd/Øygardsgrend/Slåttelihaugen/Fjellseth. For å kunne krysskjøre resultater sett opp mot fritidsboligområde, er områdene med færrest svar slått sammen til annet sted for å få store nok grupperinger. Dette er gjort for å styrke representativiteten for resultatene. Fritidsboligområdene i krysskjøringene ser slik ut: Fritidsboligområde Prosentvis fordeling Dagalifjell 21 % Uvdal Alpinsenter Jønndalen 25 % Tunhovd Øygardsgrend/Slåttelihaugen/Fjellseth 26 % Imingfjell/Uvdal vestfjell (Haugaåsen, Brandsgardslia) 11 % Borgemarka/Skjønnemarka/Vergjedalen 8 % Annet sted 8 % Områdene er delt inn etter veiforbindelse/reiserute og geografisk nærhet, og ikke nødvendigvis etter kommunale grenser.

13 7 3.2 Fritidsboligens byggeår og anskaffelsesår Fritidsboligene ble i gjennomsnitt bygd i 1985, mens gjennomsnittlig anskaffelsesår var Fritidsboligens byggeår og anskaffelsesår År % 20 % År År % 23 % 25 % 39 % Byggeår Anskaffelseås Før år % 42 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 42 % av fritidsboligene i undersøkelsen ble bygget før 1980, ytterligere 23 % ble bygget før år Til sammen 35 % av fritidsboligene ble bygget etter år Til sammenligning ble 48 % av fritidsboligene anskaffet i tidsperioden % av fritidsboligene ble anskaffet de siste fem år (enten kjøpt brukt eller bygget nye). Om lag en av fem er dermed relativt nye/ferske fritidsboligeiere i Nore og Uvdal. 3.3 Antall bruksdøgn Eget og venners/families bruk: Gjennomsnittlig brukes fritidsboligen følgende antall døgn i de ulike kvartalene: 16 døgn i perioden januar mars 11 døgn i perioden april juni 16 døgn i perioden juli september 11 døgn i perioden oktober desember Til sammen 54 døgn pr. år Dette inkluderer både eget bruk og eventuelle venner/slektningers bruk. Utleie: Blant de som har svart på undersøkelsen, er det kun 4% som leier ut fritidsboligen på kommersiell basis. Dersom det sees på antall utleiedøgn blant de som leier ut fritidsboligen, gir det gjennomsnittlig 29 utleiedøgn årlig (herav 13 utleiedøgn i de tre vintermånedene januar mars). Fordelt på alle fritidsboligene (både de som leier ut og de ikke leier ut), leies hver enkelt fritidsbolig ut i gjennomsnitt 3,5 døgn årlig. Sum årlig bruk: Til sammen brukes fritidsboligene ca. 58 døgn i året (inkl. eventuell utleie).

14 8 3.4 Hvilke ferier er fritidsboligen i bruk Fritidsboligene i Nore og Uvdal er hyppig i bruk i feriene. Hvilke ferier er fritidsboligen vanligvis i bruk? 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 96 % 83 % 81 % 69 % 65 % 32 % Vinterferie Påskeferie Fridager i mai Sommerferie Høstferie Juleferie Så å si alle (96 %) av fritidsboligene er i bruk i påskeferien. Videre er % av fritidsboligene i bruk i vinter- og høstferier. Nær 70 % av fritidsboligene blir benyttet i sommerferier, og 65 % i juleferier. 3.5 Reisedager Hvilken ukedag reiser fritidsboligeieren til og fra fritidsboligen. Vanligvis/ofte. Reiser til fritidsboligen onsdager 1 % Reiser til fritidsboligen torsdager 22 % Reiser til fritidsboligen fredager Reiser fra fritidsboligen søndager 81 % 81 % Reiser fra fritidsboligen mandager 14 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % Andelen oppgitt i diagrammet gjelder de som ofte/vanligvis reiser dagene som oppgitt. Det var mulig å krysse av for flere alternativer. Total prosentsum blir derfor høyere enn 100 %. Den store majoriteten av fritidsboligeierne reiser til fritidsboligen på fredag, og hjem igjen på søndag. 22 % oppgir også at de ofte reiser til fritidsboligen på torsdager, og 14 drar ofte hjem igjen på mandager. 3.6 Jobber fra fritidsboligen 12 % av fritidsboligeierne jobber ofte/vanligvis fra fritidsboligen. I tillegg jobber 28 % av og til fra fritidsboligen.

15 9 3.7 Hvorfor fritidsbolig i Nore og Uvdal Hvorfor har du fritidsbolig i Nore og Uvdal? Hvorfor fritidsbolig i Nore og Uvdal. Natur- og friluftsmuligheter Stillhet/ro Turmuligheter sommerstid Stort og allsidig preparert skiløypenett Nærhet til alpinanlegg Jakt- og Niskemuligheter Har arvet fritidsboligen Venner/kjente av oss hadde fritidsbolig her Tilknytning til området/familie fra Gode sykkelmuligheter Nærhet til handelstilbud Nærhet til kultur- og opplevelsestilbud 35 % 27 % 22 % 20 % 20 % 18 % 12 % 5 % 1 % 51 % 51 % 64 % Det var mulig å krysse av for flere alternativer. Total prosentsum blir derfor høyere enn 100 %. De viktigste årsakene til at respondentene har fritidsbolig i området, er; natur- og friluftsmuligheter (64 %) stillhet/ro (51 %) turmuligheter sommer (51 %) stort og allsidig nett av preparerte skiløyper (35 %) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % Flertallet av respondentene har påpekt viktigheten av disse kvalitetene. Tendensene er i samsvar med resultater fra tilsvarende undersøkelser ved andre destinasjoner. I åpne kommentarfelt er det noen som har oppgitt følgende i tillegg: Passe reiseavstand Skiturmuligheter Fjell Familien har alltid hatt hytte eller feriert i området Har leid hytte i kommunen tidligere Hvorfor har du fritidsbolig i området, krysskjørt mot fritidsboligområde Fritidsboligområde Viktigste grunner for å ha fritidsbolig akkurat her. (Prosentene viser hvor mange som har oppgitt dette som viktig.) Dagalifjell Natur- og friluftsmuligheter (70 %) Turmuligheter sommerstid (63 %) Stort og allsidig nett av preparerte skiløyper (62 %) Stillhet og ro (43 %)

16 10 Uvdal Alpinsenter Jønndalen Nærhet til alpinanlegg (65 %) Natur- og friluftsmuligheter (54 %) Turmuligheter sommerstid (45 %) Stort og allsidig nett av preparerte skiløyper (40 %) Tunhovd Øygardsgrend/Slåttelihaugen/Fjellseth Stillhet og ro (65 %) Natur- og friluftsmuligheter (63 %) Turmuligheter sommerstid (48 %) Imingfjell/Uvdal vestfjell (Haugaåsen, Natur- og friluftsmuligheter (75 %) Brandsgardslia) Stillhet og ro (71 %) Turmuligheter sommerstid (51 %) Borgemarka/Skjønnemarka/Vergjedalen Natur- og friluftsmuligheter (64 %) Turmuligheter sommerstid (43 %) Stillhet og ro (61 %) Annet sted Natur- og friluftsmuligheter (60 %) Turmuligheter sommerstid (43%) Stillhet og ro (46 %) 3.5 Fritidsboligens størrelse Fritidsboligstørrelse 30 % 25 % 20 % 27 % 23 % 21 % 15 % 10 % 11 % 9 % 9 % 5 % 0 % Under 60 m m m m m2 140 m2 eller større Gjennomsnittlig størrelse på fritidsboligene er 91 m 2. Det er gjennomsnittlig 9 senger i fritidsboligene. Gjennomsnittlig fritidsboligstørrelse fordelt på fritidsboligområde: Fritidsboligområde Gj.sn. fritidsboligstørrelse Gj.sn. antall sengeplasser Dagalifjell 104 m 2 9 sengeplasser Uvdal Alpinsenter Jønndalen 95 m 2 9 sengeplasser Tunhovd Øygardsgrend/ Slåttelihaugen/ Fjellseth 82 m 2 8 sengeplasser Imingfjell/Uvdal vestfjell 82 m 2 8 sengeplasser Borgemarka/Skjønnemarka/ Vergjedalen 86 m 2 9 sengeplasser Annet sted 95 m 2 8 sengeplasser

17 Standard på fritidsboligen Standard på fritidsboligen Innlagt strøm fra strømnettet Solcelle/aggregat Innlagt vann og avløp tilknyttet kommunalt Innlagt vann og avløp med lukket tank/ Ikke innlagt vann, men utekran eller vann fra Tilgang til internett via kabel/niber/adsl Tilgang til internett via mobilt bredbånd, Brøytet vinterveg helt frem til fritidsboligen 14 % 31 % 27 % 24 % 7 % 46 % 75 % 83 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 83 % av fritidsboligene har innlagt strøm, mens 14 % har installert solcelle/aggregat. 58 % % har innlagt vann og avløp. Videre opplyser 24 % at de henter vann fra brønn/utekran som er i nærheten. 75 % har helårsveg/brøytet vinterveg helt frem til fritidsboligen. 3.7 Standardheving Tanker om standardheving/fornying av fritidsboligen 38 % har tanker om standardheving eller fornying av fritidsboligen de nærmeste år. Tanker om standardheving/fornying av fritidsboligen de nærmeste år Påbygg/nye bygninger 22 % Kjøpe/bygge ny fritidsbolig her 3 % Bredbånd/internett/kabel- tv/mobilnett Standardheving/oppussing av bygning/ rom Oppgradering av vann, avløp og/eller strømnett 14 % 15 % 14 % Det var mulig å krysse av for flere alternativer. 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 22 % tenker/har planer om å bygge på fritidsboligen eller sette opp nye bygninger. Gjennomsnittlig størrelse for påbygget er 28 m 2. I tillegg kunne 27 % ha tenkt seg å

18 12 bygge på flere m2 dersom tillatt byggegrense eller utnyttelsesgrad på fritidsboligtomten øker. 3 % ønsker å kjøpe eller bygge ny fritidsbolig i kommunen. 15 % ønsker å gjennomføre en generell standardheving/rehabilitering eller oppussing av bygning/rom. Videre har 14 % tanker om å få innlagt vann og avløp og/eller strømnett. 14 % ønsker å installere/oppgradere bredbånd/internett/kabel-tv/mobilnettet. Planer om fornying/standardheving fordelt på fritidsboligområde: Fritidsboligområde Dagalifjell Standard på fritidsboligen 96 % har innlagt strøm 48 % har innlagt vann tilkn. kommunalt nett 25 % har innlagt vann med lukket tank/privat renseanlegg Andel respondenter som har planer om fornying 16 % vil oppgradere vann/avløp eller strømnett 14 % vil foreta standardheving/oppussing av hytta 19 % vil bygge på hytta 13 % vil oppgradere internett /mobilnett/bredbånd/tv Uvdal Alpinsenter Jønndalen 90 % har innlagt strøm 77 % har innlagt vann tilkn. kommunalt nett 7 % har innlagt vann med lukket tank/privat renseanlegg Tunhovd Øygardsgrend/Slåttelihaugen/ Fjellseth Imingfjell/Uvdal vestfjell (Haugaåsen, Brandsgardslia) Borgemarka/Skjønnemarka/ Vergjedalen Annet sted 75 % har innlagt strøm 2 % har innlagt vann tilkn. kommunalt nett 41 % har innlagt vann med lukket tank/privat renseanlegg 80 % har innlagt strøm 0 % har innlagt vann tilkn. kommunalt nett 25 % har innlagt vann med lukket tank/privat renseanlegg 66 % har innlagt strøm 0 % har innlagt vann tilkn. kommunalt nett 34 % har innlagt vann med lukket tank/privat renseanlegg 46 % har innlagt strøm 0 % har innlagt vann tilkn. kommunalt nett 3 % vil oppgradere vann/avløp eller strømnett 14 % vil foreta standardheving/oppussing av hytta 27 % vil bygge på hytta 22 % vil oppgradere internett /mobilnett/bredbånd/tv 21 % vil oppgradere vann/avløp eller strømnett 16 % vil foreta standardheving/oppussing av hytta 20 % vil bygge på hytta 10 vil oppgradere internett /mobilnett/bredbånd/tv 24 % vil oppgradere vann/avløp eller strømnett 29 % vil foreta standardheving/oppussing av hytta 20 % vil bygge på hytta 15 % vil oppgradere internett /mobilnett/bredbånd/tv 11 % vil oppgradere vann/avløp eller strømnett 9 % vil foreta standardheving/oppussing av hytta 25 % vil bygge på hytta 2 % vil oppgradere internett /mobilnett/bredbånd/tv 14 % vil oppgradere vann/avløp eller strømnett 11 % vil foreta standardheving/oppussing av hytta

19 13 32 % har innlagt vann med lukket tank/privat renseanlegg 27 % vil bygge på hytta 11 % vil oppgradere internett /mobilnett/bredbånd/tv Når er fornyingen planlagt gjennomført? 64 % av de som har planer om fornying, har planlagt å gjennomføre tiltakene innen 2 år, og 25 % innen 4 år. Innen 1 år Innen 2 år Når er fornyingen/ standardhevingen planlagt? 31 % 33 % Innen 4 år 25 % Senere 11 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 %

20 14 4. Handel og servering 4.1 Hvor handles varer til fritidsboligoppholdet Hvor bruker du vanligvis å handle inn varer som skal forbrukes til fritidsboligen eller i forbindelse med opphold på fritidsboligen? Hvor bruker du vanligvis å handle inn varer som skal brukes 4l fri4dsboligen eller i forbindelse med opphold på fri4dsboligen Matvarer 79 % 20 % 1 % Lokalprodusert mat 60 % 7 % 34 % Sports- og friadsutstyr 20 % 63 % 17 % Klær, sko mv. 4 % 71 % 25 % Vinmonopol 34 % 54 % 13 % Inventar/hyLeutstyr 33 % 55 % 12 % Husflid, gavearakler mv. 19 % 54 % 27 % Blomster/planter 18 % 49 % 33 % Bokhandel 9 % 62 % 29 % Apotek/helsekost 18 % 67 % 16 % Hvitevarer, radio og TV 15 % 65 % 20 % Bensin/gass/propan mv. 38 % 50 % 12 % Byggevare og jernvare 63 % 31 % 6 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Nore og Uvdal Andre steder Ikke benylet Nær 80 % handler vanligvis inn matvarer i Nore og Uvdal som skal forbrukes på fritidsboligen. 63 % av byggevarer og jernvarer som skal brukes til fritidsboligen og 60 % av lokalprodusert mat blir kjøpt inn i Nore og Uvdal. Klær, sko, bøker, sportsutstyr, hvitevarer, planter, husflid, gaveartikler, apotekvarer og helsekost som skal brukes under fritidsboligoppholdet blir i stor grad kjøpt inn i andre kommuner. Savnede handelstilbud: De intervjuede oppgav at de savnet bl.a. følgende handelstilbud: Apotek Flere bensinstasjoner Blomster/planter (Større) matvareforretninger ved fritidsboligområder Matvarer levert på døra Avissalg i helger ved fritidsboligområder Kiosk med utsalg av matvarer som brød, melk osv. ved Uvdal Alpinsenter

21 15 Utvidede åpningstider for butikker tilpasset når fritidsboligene er i bruk Ferskvarer 4.2 Serveringstilbud 39 % av fritidsboligeierne benytter seg vanligvis av restaurant-/kafétilbud i Nore og Uvdal, og 18 % av pub-/bartilbud. Tilsvarende benytter vanligvis 34 % av fritidsboligeierne seg av restauranter/kafeer i andre kommuner i forbindelse med oppholdet i fritidsboligen eller på reisen til/fra. Tilsvarende benytter 31 % seg av pub/bar-tilbud i andre kommuner. Savnede serveringstilbud De intervjuede oppgav at de savnet bl.a. følgende serveringstilbud: Bakeri Større utvalg av spisesteder/kafeer ved de største fritidsboligområdene Kafé/bakervarer sommerstid ved Uvdal Alpinsenter Utvidede skjenketider ved Uvdal Alpinsenter

22 16 5. Aktiviteter/tjenester/servicetilbud 5.1 Aktivitetstilbud ikke kommersielle Hvor vik4g er disse ikke- kommersielle ak4vitets4lbudene for at fri4dsboligen skal beny:es like mye eller mer i frem4den? Preparerte skiløyper TursAer/vandresAer 37 % SkilAng langs saer/skiløyper 25 % Sykkelveier/- saer 13 % Turmål med rasteplass/bålplass 9 % 23 % TilreLelegging for jakt 9 % 15 % Akebakker 5 % 17 % Rydding og skilang av badeplasser 4 % 13 % Rydding og skilang av fiskeplasser 7 % 22 % Skøytebane 2 % 6 % 12 % 65 % 36 % 16 % 17 % 29 % 24 % 4 % 4 % 46 % 7 % 4 % 6 % 44 % 13 % 8 % 9 % 20 % 13 % 17 % 1 % 26 % 17 % 24 % 1 % 14 % 45 % 2 % 16 % 43 % 2 % 20 % 32 % 2 % 25 % 19 % 26 % 1 % 78 % 2 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Svært vikag Ganske vikag Verken/eller Lite vikag Ikke vikag Vet ikke Preparerte skiløyper og turstier/vandrestier er svært viktig for at fritidsboligen skal benyttes like mye eller mer i fremtiden. Til sammen henholdsvis 89 % og 83 % mener at disse aktivitetstilbudene er viktig. Skilting langs stier og skiløyper, samt tilrettelagte sykkelveier og sykkelstier er også viktig for fremtidig bruk av fritidsboligen.

23 Aktivitetstilbud - kommersielle Hvor vik4g er disse kommersielle ak4vitets4lbudene for at fri4dsboligen skal beny:es like mye eller mer i frem4den? AlpinAlbud 28 % 24 % 12 % 15 % 20 % 0 % Skitrasé for Adligløyper (kunstsnø) 17 % 13 % 18 % 19 % 34 % 0 % Arrangementer, fesavaler, konserter, teater mv. 4 % 18 % 26 % 18 % 33 % 1 % AkAvitets- og opplevelsesbedri_er 3 % 21 % 21 % 19 % 35 % 1 % Museer, stavkirker, gallerier mv. 2 % 18 % 28 % 20 % 31 % 1 % VelværeAlbud (trening, massasje, frisør mv.) 2 % 10 % 20 % 20 % 47 % 1 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Svært vikag Ganske vikag Verken/eller Lite vikag Ikke vikag Vet ikke Om lag halvparten (52 %) av fritidsboligeierne mener at alpintilbudet er viktig for at fritidsboligen skal benyttes like mye eller mer i fremtiden. Tilsvarende mener nær en av tre (31 %) at skitrasé for tidligløyper (kunstsnø) er viktig. For om lag en av fire er aktivitets- og opplevelsesbedrifter, samt ulike arrangementer/ festivaler mv. viktig for bruken av fritidsboligen. 5.3 Hytteservice og tjenester Hvor vik4ge er disse 4lbudene vedr. hy:eservice og tjenester for at fri4dsboligen skal beny:es like mye eller mer i frem4den? Brøytet vinterveg frem Al friadsbolig Håndverkere Kjøp av ved Kafé/spiseAlbud i nærheten av friadsboligen Kafé/spiseAlbud i kommunen for øvrig Vaktmestertjenester/Alsyn Vakthold/alarmtjenester Renhold av friadsbolig Catering/kokk/levering av mat Firma for utleie av friadsbolig/utleiemegling Lagerplass i nærheten av friadsboligen 77 % 12 % 4 % 4 % 15 % 42 % 20 % 10 % 12 % 1 % 18 % 33 % 16 % 15 % 17 % 1 % 10 % 29 % 16 % 14 % 30 % 0 % 8 % 28 % 21 % 18 % 25 % 1 % 5 % 17 % 26 % 23 % 28 % 1 % 5 % 13 % 22 % 19 % 38 % 2 % 7 % 17 % 21 % 52 % 6 % 17 % 15 % 58 % 2 % 2 % 4 % 14 % 14 % 63 % 3 % 3 % 10 % 18 % 64 % 3 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Svært vikag Ganske vikag Verken/eller Lite vikag Ikke vikag Vet ikke

24 18 Majoriteten (89 %) av fritidsboligeierne mener at brøytet vinterveg frem til fritidsboligen er viktig for bruken av fritidsboligen. Videre er tilbudet av håndverkstjenester og kjøp av ved vesentlig for en stor andel av fritidsboligeierne (henholdsvis 57 % og 51 %). Kafé/spisetilbud er også viktig for mange. Nær 40 % mener det er viktig med et slikt tilbud i nærheten av fritidsboligen, og 36 % mener det er viktig med spisetilbud i kommunen for øvrig. Til sammen 22 % ønsker tilbud om vaktmestertjenester/tilsyn, 18 % ønsker vakthold/alarmtjenester, 8 % ønsker tilbud om renhold av fritidsboligen, og 7 % ønsker catering/kokk/levering av mat til fritidsboligen. 5.4 Infrastruktur Hvor vik4ge er disse 4lbudene vedr. infrastruktur for at fri4dsboligen skal beny:es like mye eller mer i frem4den? BrøyAng av veier og parkeringsplasser 76 % 19 % 3 % Infrastruktur på friadsboligen (strøm, vann, avløp) 67 % 19 % 6 % 3 % 5 % Renovasjonssystem/søppeltømming 56 % 30 % 8 % 3 3 % % Lege- og helseberedskap 31 % 44 % 14 % 6 % 4 % Bredbånd/interneL/kabel- TV, mobilnel 41 % 34 % 11 % 5 % 8 % Offentlig transport Al/fra friadsboligområdet 9 % 23 % 24 % 20 % 23 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Svært vikag Ganske vikag Verken/eller Lite vikag Ikke vikag Vet ikke Et godt infrastrukturtilbud er helt vesentlig for at fritidsboligene skal benyttes like mye eller mer i fremtiden. Til sammen 95 % (nær alle) mener at brøyting av veier og parkeringsplasser er svært viktig eller viktig for bruken av fritidsboligen. Infrastruktur på fritidsboligen og renovasjonssystem/søppeltømming er også viktig (86 %) for fremtidig bruk. Videre er også lege- og helseberedskapen viktig, samt mobilnett og eventuelt bredbånd/internettilgang/kabel-tv (75 %).

25 Savnede tilbud av tjenester, service og aktiviteter Det kunne i åpne kommentarfelt fylles ut om det er noe som savnes av tjenester og service. Det ble bl.a. nevnt følgende: Hva savnes av tjenester og service: Ant. svar Bedre og flere oppkjørte løyper 18 Mobildekning/DAB/internett 13 Bedre søppelsortering/hyppigere tømming 12 Bedre korrespondanse for offentlig transport 8 Spisesteder 7 Alpinanlegget vedlikehold/utvidede åpningstider/fornyet serveringstilbud 5 Svømmebasseng 5 Rimeligere/lettere å få tak i håndverkere 5 Bedre legevaktordning/helsetilbud 5 Bredere aktivitetstilbud 4 Ønsker off. vann og kloakk Betaling for skiløyper Stiopparbeiding, skilting, vedlikehold og drift av skiløyper og stier er viktig. Hvor mye mener du det er naturlig at fritidsboligeier betaler pr. år for dette? Akseptabelt årlig betalingsbeløp for skiløyper og tilrettelegging for andre fellesgoder Kr 0 Kr Kr 500 Kr 750 Kr 1000 Kr 1250 eller mer Vet ikke 4 % 12 % 13 % 17 % 20 % 20 % 26 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 71 % er villige til å betale, mens 12 % mener det ikke er naturlig å betale noe. 17 % svarte vet ikke på spørsmålet. 26 % mener det er naturlig å betale kr 750 til dette formålet årlig. 40 % er villige til å betale mer enn kr 750.

Fritidsboligundersøkelse 2012 i Midt-Gudbrandsdalen

Fritidsboligundersøkelse 2012 i Midt-Gudbrandsdalen Fritidsboligundersøkelse 2012 i Midt-Gudbrandsdalen Vinteren 2012 Lillehammer, mai 2012 Norsk Turistutvikling AS Fritidsboligundersøkelse 2012 i Midt-Gudbrandsdalen Norsk Turistutvikling AS Fåberggt.

Detaljer

Fritidsboligundersøkelse 2009/2010 i Gausdal, Lillehammer, Øyer og Ringsaker (Sjusjøen)

Fritidsboligundersøkelse 2009/2010 i Gausdal, Lillehammer, Øyer og Ringsaker (Sjusjøen) Fritidsboligundersøkelse 2009/2010 i Gausdal,Lillehammer,Øyer ogringsaker(sjusjøen) November/desember2009 Januar2010 Lillehammer,april2010 Norsk Turistutvikling AS Fritidsboligundersøkelse2009/2010 igausdal,lillehammer,øyerogringsaker(sjusjøen)

Detaljer

Finner ikke bildedelen med relasjons-id rid2 i filen. Hytteundersøkelsen i Oppdal 2015 Nasjonalparken Næringshage AS Bård Jystad

Finner ikke bildedelen med relasjons-id rid2 i filen. Hytteundersøkelsen i Oppdal 2015 Nasjonalparken Næringshage AS Bård Jystad Finner ikke bildedelen med relasjons-id rid2 i filen. Hytteundersøkelsen i Oppdal 2015 Nasjonalparken Næringshage AS Bård Jystad Gjennomføring - metode Undersøkelsen er gjennomført i tidsrommet 19. 30.mars,

Detaljer

Hyttebrukerundersøkelse. Nore og Uvdal kommune

Hyttebrukerundersøkelse. Nore og Uvdal kommune Hyttebrukerundersøkelse Nore og Uvdal kommune 2009 Innholdsfortegnelse (I elektronisk versjon: Klikk på teksten for å gå direkte til siden) Innledning... 2 Sammendrag... 3 Undersøkelsen... 5 1. Utvalget...

Detaljer

Hyttebygging og bruk en gullkalv for lokalsamfunnet? Norsk kommunalteknisk forening Oslo 13/11-06. Hva forventer turistene.

Hyttebygging og bruk en gullkalv for lokalsamfunnet? Norsk kommunalteknisk forening Oslo 13/11-06. Hva forventer turistene. Hyttebygging og bruk en gullkalv for lokalsamfunnet? Norsk kommunalteknisk forening Oslo 13/11-06 Jan Velvin Høgskolen i Buskerud Jan.velvin@hibu.no Hva forventer turistene Begeistring Underholdning Opplysning

Detaljer

Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet

Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet 1 Forord om undersøkelsen gjennomførte på oppdrag for Trysilfjell Hytteeierforening (THF) en spørreundersøkelse

Detaljer

Fritidsboligundersøkelsen Ål 2008. Presentasjon for fritidsboligeiere i Ål 17.02.09 Ved Kristian Kvistad Holm

Fritidsboligundersøkelsen Ål 2008. Presentasjon for fritidsboligeiere i Ål 17.02.09 Ved Kristian Kvistad Holm Fritidsboligundersøkelsen Ål 2008 Presentasjon for fritidsboligeiere i Ål 17.02.09 Ved Kristian Kvistad Holm Den typiske Ål-fritidsboligeieren: Middelaldrende Bor i Oslo/Asker-Bærum Relativt god inntekt

Detaljer

Nasjonal fritidsboligundersøkelse 2008 TOURIMPACT rapport nr 4

Nasjonal fritidsboligundersøkelse 2008 TOURIMPACT rapport nr 4 Sammendrag: Nasjonal fritidsboligundersøkelse 2008 TOURIMPACT rapport nr 4 TØI rapport 1155/2011 Forfatter(e): Eivind Farstad og Petter Dybedal Oslo 2011 66 sider Denne rapporten er basert på datamateriale

Detaljer

I forbindelse med denne høringsplanen har vi rådført oss, med våre medlemmer innen varehandel, reiseliv og bygg og anleggsbransjen.

I forbindelse med denne høringsplanen har vi rådført oss, med våre medlemmer innen varehandel, reiseliv og bygg og anleggsbransjen. Nord-Fron Kommune V/planlegger Arne Skuterud 2640 Vinstra Nedregt.54, 2640 Vinstra Adm.: Sverre Sætre Sentralbord: 61 21 61 00 Telefon dir.: 61 21 61 82 Mobil: 97 18 11 12 E- post:post@mgnf.no Høringsuttalelse

Detaljer

handelstilbudet PÅ Segalstad Bru i Gausdal

handelstilbudet PÅ Segalstad Bru i Gausdal Vi trenger din help! Spørreundersøkelse om handelstilbudet PÅ Segalstad Bru i Gausdal Bli med i trekningen av 2 stk GAVEKORT á kr.000,- I regi av: SEGALSTAD BRU SENTRUMSFORENING Vi håper du vil være med

Detaljer

Sp. 2: Hva er din alder? 18+ Sp. 3: Kjønn Sp. 4: Geografisk lokalisering (POSTNUMMER om mulig; BEST FOR IDENTIFISERING)

Sp. 2: Hva er din alder? 18+ Sp. 3: Kjønn Sp. 4: Geografisk lokalisering (POSTNUMMER om mulig; BEST FOR IDENTIFISERING) FILTRERINGSSPØRSMÅL Sp. 1: Hvilken av følgende påstander passer best for deg? SINGLE (ett svar mulig) 1. Jeg pleier å reise på ferie i vinterhalvåret til steder med snø 2. Det hender jeg reiser på ferie

Detaljer

Strategidokument. Samordnet strategi for reiseliv og handel i Nore og Uvdal kommune 2015

Strategidokument. Samordnet strategi for reiseliv og handel i Nore og Uvdal kommune 2015 Strategidokument Samordnet strategi for reiseliv og handel i Nore og Uvdal kommune 2015 Høringsdokument. Høringsfrist: 10. august 2015 INNHOLD 1. Innledning Føringer for arbeidet... 1 1.1. Innledning...1

Detaljer

Et verdiskapingsprogram. Fagrapport. Nr. 2. Statistikk (oktober 2013)

Et verdiskapingsprogram. Fagrapport. Nr. 2. Statistikk (oktober 2013) Et verdiskapingsprogram Fagrapport Nr. 2. Statistikk (oktober 2013) I denne rapporten finner en relevant tallmateriale knyttet til utvikling i Valdressamfunnet. Tallene er hentet fra Statistisk Sentralbyrå,

Detaljer

Forbruksundersøkelse. Camping i Agder og Telemark. sommer 2009. Prosjekteiere:

Forbruksundersøkelse. Camping i Agder og Telemark. sommer 2009. Prosjekteiere: Forbruksundersøkelse sommer 2009 Prosjekteiere: Aust Agder Fylkeskommune Vest Agder Fylkeskommune Telemark Fylkeskommune Undersøkelsen er gjennomført av Camping i Agder og Telemark Forord Prosjektet er

Detaljer

Undersøkelse blant hytte- og fritidshuseiere i Flatanger

Undersøkelse blant hytte- og fritidshuseiere i Flatanger Undersøkelse blant hytte- og fritidshuseiere i Flatanger kommune Vinter 2009 ! Fåberggt. 153 B 2615 Lillehammer E-post: post@ntu-as.no Tlf. 61 24 66 60 www.ntu-as.no Forfattere/prosjektmedarbeidere: Kjell

Detaljer

Slik har vi det på Nordseter Bilde tatt av Tove Røysted Aker 2013-11-10

Slik har vi det på Nordseter Bilde tatt av Tove Røysted Aker 2013-11-10 Hva skal til for å øke antallet overnattingsdøgn i fritidsboligene? Hvordan motivere til kjøp av varer, tjenester og opplevelser i regionen? Budskap fra Nordseter - Jørgen Erik Galtestad Nordseter Slik

Detaljer

Skjerpar sansane. Et eget design program

Skjerpar sansane. Et eget design program VALDRES Valdres Norges første natur- og kulturpark 10 års prosjekt Ta vare på og utvikle en bygderegion Visjon om å bli Norges beste på merkevarebygging Kultur, landbruk, reiseliv, helse Skjerpar sansane

Detaljer

Et fantastisk sted sommer og vinter!

Et fantastisk sted sommer og vinter! Et fantastisk sted sommer og vinter! Samarbeidsutvalget Samarbeidsutvalget for fritidsboligforeninger på Skei-Austlid (SU) stiftet i 2011 Vårt formål Våre medlemmer er 19 vel/foreninger/sameier Direkte

Detaljer

Omdømmerapport 2008. Rapport dato 8. oktober 2008. Markedsinfo as 20 08

Omdømmerapport 2008. Rapport dato 8. oktober 2008. Markedsinfo as 20 08 Omdømmerapport 0 Rapport dato. oktober 0 Markedsinfo as Formål og gjennomføring Markedsinfos årlige omdømmeundersøkelser for Drammen har følgende formål: Måle og dokumentere utviklingen i Drammens omdømme,

Detaljer

Oppsumering hytteiegarundersøking. Utarbeida av Innovangsjon i samarbeid med velforeinigar i Vang.

Oppsumering hytteiegarundersøking. Utarbeida av Innovangsjon i samarbeid med velforeinigar i Vang. Oppsumering hytteiegarundersøking Utarbeida av Innovangsjon i samarbeid med velforeinigar i Vang. Kvar bur du? Vestafjells: Nærområdet Vestafjells: Anna område Austafjells: Oslo og omegn Vestafjells: Bergen

Detaljer

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008 Sammendrag: Forfattere: Eivind Farstad og Petter Dybedal Oslo 2010, 43 sider asjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008 En gjennomsnittlig norsk innenlands sommerferietur varte en uke (7,1 overnattinger)

Detaljer

Destinasjon Trysil BA 2008. 09.06. 2008 Informasjon til Øystre Slidre Kommune

Destinasjon Trysil BA 2008. 09.06. 2008 Informasjon til Øystre Slidre Kommune Destinasjon Trysil BA 2008 09.06. 2008 Informasjon til Øystre Slidre Kommune Kort om Destinasjon Trysil Stiftet 1984 (tidligere Trysil Ferie og Fritid) 155 andelseiere Hovedsakelig medlemsbasert finansiering

Detaljer

Hytte undersøkelsen 2008

Hytte undersøkelsen 2008 Hytte undersøkelsen 2008 Oppdal Næringshage AS Bård Jystad Innhold Side 3 Formål, gjennomføring og mulige feilkilder Side 4 Sammendrag Side 5 Beliggenhet Side 5 Om hyttas alder Side 5 Om hyttas størrelse

Detaljer

Reisemålsselskapene i Norge

Reisemålsselskapene i Norge Reisemålsselskapene i Norge Foto: Jo Michael Bakgrunn Organiseringen av det etablerte reiseliv er en debatt med lang fartstid Reiselivsmilliarden - NHD Hvor mye offentlige midler brukes til reiseliv? Ny

Detaljer

Reisepuls 2015. Hilde Solheim, direktør Reise Norge og Sverre McSeveny-Åril, direktør Reise Utland 10. februar 2015

Reisepuls 2015. Hilde Solheim, direktør Reise Norge og Sverre McSeveny-Åril, direktør Reise Utland 10. februar 2015 Reisepuls 2015 Hilde Solheim, direktør Reise Norge og Sverre McSeveny-Åril, direktør Reise Utland 10. februar 2015 Disposisjon Reiseåret 2014 Nordmenns ferieplaner 2015 Forventninger fra reisebransjene

Detaljer

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-handelen er i stadig utvikling og utgjør for en del forbrukere en detaljhandelskanal som i økende grad erstatter den tradisjonelle butikkhandelen.

Detaljer

Statusrapport for: Destinasjon Venabygdsfjellet. Etablert av Venabygdsfjellet Vel februar 2013

Statusrapport for: Destinasjon Venabygdsfjellet. Etablert av Venabygdsfjellet Vel februar 2013 Statusrapport for: Destinasjon Venabygdsfjellet Etablert av februar 2013 Formål: Utvikle og sikre gode tur- og naturopplevelser både sommer og vinter på Venabygdsfjellet. Prosjektleder: Harald Larsen Visit

Detaljer

Destinasjon Venabygdsfjellet. Etablert av Venabygdsfjellet Vel februar 2013

Destinasjon Venabygdsfjellet. Etablert av Venabygdsfjellet Vel februar 2013 Etablert av februar 2013 Formål: Utvikle og sikre gode tur- og naturopplevelser både sommer og vinter på Venabygdsfjellet. Prosjektleder: Harald Larsen Visit Venabygdsfjellet startet dette prosjektet i

Detaljer

RINGVIRKNINGER FRA JUSTIN BIEBER- KONSERTENE PÅ TELENOR ARENA. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 1-2013. Samfunnsøkonomisk analyse

RINGVIRKNINGER FRA JUSTIN BIEBER- KONSERTENE PÅ TELENOR ARENA. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 1-2013. Samfunnsøkonomisk analyse Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 1-2013 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-2013 SAMMENDRAG Justin Bieber spiller tre konserter på Telenor Arena på Fornebu i Akershus med totalt 67 500 tilskuere.

Detaljer

Fritidsboligenes betydning i lokaløkonomien Faktorer og kunnskapsstatus

Fritidsboligenes betydning i lokaløkonomien Faktorer og kunnskapsstatus østlandsforskning - eastern norway research institute - lillehammer - norway Fritidsboligenes betydning i lokaløkonomien Faktorer og kunnskapsstatus Distriktssenteret work shop på Værnes 23. mars 2011

Detaljer

Hytteundersøkelsen 2009. Bearbeidet av Rennebu Næringshage AS Bård Jystad

Hytteundersøkelsen 2009. Bearbeidet av Rennebu Næringshage AS Bård Jystad Bearbeidet av Rennebu Næringshage AS Bård Jystad Tidspunkt: Fra mars til mai 2009 Formål: Utrede behov for: Hyttekoordinator i Rennebu Bedre kontakt med fritidsbeboerne Finne preferanser til fritidsbeboerne

Detaljer

Reiseliv Først mot fremtiden. Reiseliv og landbruk

Reiseliv Først mot fremtiden. Reiseliv og landbruk Reiseliv Først mot fremtiden Reiseliv og landbruk Om meg: Bente Bjerknes Teamleder for næringsutvikling Reiselivsfaglig bakgrunn Lang fartstid i fylkeskommunen Reiseliv - definisjoner Reiseliv: Personers

Detaljer

Setten HYTTEPARK. Store tomter 1 time fra Oslo Helårsbruk. ved Kvetangen

Setten HYTTEPARK. Store tomter 1 time fra Oslo Helårsbruk. ved Kvetangen Setten HYTTEPARK ved Kvetangen Store tomter 1 time fra Oslo Helårsbruk Velkommen til Setskog og Setten Hyttepark! Vilt, vakkert og herlig! Setten Hyttepark er et nytt hytteområde ved innsjøen Setten på

Detaljer

Næringslivet i Hemnes. intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 2013.

Næringslivet i Hemnes. intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 2013. Næringslivet i Hemnes intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 213. Formål med undersøkelsen Som et ledd i arbeidet med en ny næringsplan har Hemnes kommune gjennomført en undersøkelse blant næringslivet

Detaljer

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse vinteren 2009

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse vinteren 2009 Sammendrag: asjonal ferie- og forbruksundersøkelse vinteren 2009 TOURIMPACT rapport nr 2 TØI rapport 1119/2010 Forfatter(e): Eivind Farstad og Petter Dybedal Oslo 2010, 32 sider En gjennomsnittlig norsk

Detaljer

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014 Netthandelsstatistikk Norge 213 KK-413-8.214 NETTHANDELSSTATISTIKK NORGE 213 2 Introduksjon Distansehandelsbedriftene (nett- og postordrehandelen) i Norge omsatte for 15 milliarder kroner eksklusive merverdiavgift

Detaljer

Fritid for hele familien

Fritid for hele familien Fritid for hele familien HYTTETOMTER TIL SALGS PÅ VEGGELI - HØGGERUD - Hyttetomter med fantastisk utsikt - Solrikt og rolig område med aktivt friluftsliv - Kort avstand til ski- og turområder Årset hyttefelt

Detaljer

TURISTER INDENFOR REGIONENE

TURISTER INDENFOR REGIONENE TURISTER INDENFOR REGIONENE Terje Rakke / Nordic Life AS - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE SOMMER 2014 CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com Sverre Hjørnevik - Visitnorway.com

Detaljer

Regional plan for Nordfjella

Regional plan for Nordfjella 1 Regional plan for Nordfjella Tema «Reiseliv» Geilo, 28 08 2012 Ragnhild Kvernberg RePlan as / Hallingdal Reiseliv as 2 RePlan as daglig leder/eier Destinasjons-og områdeutvikling Reiselivsplaner/strategier

Detaljer

Fakta om norsk byggevarehandel

Fakta om norsk byggevarehandel HSH OG TBF Fakta om norsk byggevarehandel side 1 Innhold Verdiskaping...3 Et tiår med omsetningsvekst...4 Omsetning og sysselsetting...5 Salgskanaler for byggevarer...6 Lønnsomhet i byggebransjen...7 Sentral

Detaljer

Vedlegg 7 Spørreskjema og kodebok for kvantitativ spørreundersøkelse.

Vedlegg 7 Spørreskjema og kodebok for kvantitativ spørreundersøkelse. Vedlegg 7 Spørreskjema og kodebok for kvantitativ spørreundersøkelse. Svaralternativ Variabelnavn Koding 1. Hva er de vanligste grunnene til at du er i Bymarka? Kryss av maks 3 alternativer. Fottur sp_1_1

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

Fylkesvise økonomiske virkninger av reiseliv i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag

Fylkesvise økonomiske virkninger av reiseliv i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag Forfatter: Petter Dybedal Oslo 2003, 40 sider Sammendrag: Fylkesvise økonomiske av reiseliv i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag Hovedtrekk i analyseverktøyet Med utgangspunkt i det nylig avsluttede

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

Fordelsprogram for utleiere Ny online booking Nye hjemmesider Styrket vaktmesteravdeling. Utleie av fritidseiendom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

Fordelsprogram for utleiere Ny online booking Nye hjemmesider Styrket vaktmesteravdeling. Utleie av fritidseiendom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Fordelsprogram for utleiere Ny online booking Nye hjemmesider Styrket vaktmesteravdeling Utleie av fritidseiendom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! ENKELT Enkelt å bli utleier! Det er enkelt å leie ut hytta

Detaljer

NORSK ehandelsbarometer. 4. kvartal 2013

NORSK ehandelsbarometer. 4. kvartal 2013 3 NORSK ehandelsbarometer 4. kvartal 2013 Innhold Velkommen... 3 Om Norsk ehandelsbarometer... 3 Hovedtrender 4. kvartal 2014... 4 Total netthandel på 17,6 milliarder kroner... 5 Økt kjøp av detaljvarer

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Julehandelen 2015. Bror Stende, Direktør Virke Mote og fritid

Julehandelen 2015. Bror Stende, Direktør Virke Mote og fritid Julehandelen 2015 Bror Stende, Direktør Virke Mote og fritid Omsetningen opp 3,5 prosent i desember! Detaljomsetningen i desember anslås til 55,5 mrd. kroner. Dvs. 3,5 prosent mer enn i fjor. 60 50 Utvikling

Detaljer

Destinasjon Venabygdsfjellet

Destinasjon Venabygdsfjellet Et prosjekt etablert av i 2013 Formål: Utvikle og sikre gode tur- og naturopplevelser både sommer og vinter på Venabygdsfjellet. Prosjektleder: Harald Larsen Visit Venabygdsfjellet Hvorfor har startet

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

Estatia Resort Norefjell. «Prospekt hotelleiligheter

Estatia Resort Norefjell. «Prospekt hotelleiligheter Estatia Resort Norefjell «Prospekt hotelleiligheter 2 3 Oslos nærmeste høyfjell under utvikling Estatia Resort Norefjell har åpnet Norges flotteste resort. Vi tilbyr en kombinasjon av sport, rekreasjon

Detaljer

Folk i Oslo og Bærum, og deres forhold til marka

Folk i Oslo og Bærum, og deres forhold til marka Folk i Oslo og Bærum, og deres forhold til marka En representativ undersøkelse om holdninger til og bruken av marka blant befolkningen i Oslo og Bærum Gjennomført januar 2006 Om undersøkelsen En representativ

Detaljer

Flyttestraum og hyttedraum. Fritidsbuande og lokal utvikling. Winfried Ellingsen Geografisk Institutt, NTNU

Flyttestraum og hyttedraum. Fritidsbuande og lokal utvikling. Winfried Ellingsen Geografisk Institutt, NTNU Flyttestraum og hyttedraum. Fritidsbuande og lokal utvikling Winfried Ellingsen Geografisk Institutt, NTNU Fakta om Hytte-Norge Kommunale utfordringer a. Pleie og omsorg b. Demokrati Et blikk i fremtiden

Detaljer

Fritid for hele familien

Fritid for hele familien Fritid for hele familien HYTTETOMTER TIL SALGS PÅ VEGGELI - HØGGERUD - Hyttetomter med fantastisk utsikt - Solrikt og rolig område med aktivt friluftsliv - Kort avstand til ski- og turområder Elhovda hyttefelt

Detaljer

Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang. Handelsutviklingen i Nord- Norge. Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl

Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang. Handelsutviklingen i Nord- Norge. Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang Handelsutviklingen i Nord- Norge Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl DETTE ER HSH HSH er Hovedorganisasjonen for Tjeneste-Norge HSH har

Detaljer

Næringslivets Cool-tur til Skaidi. Håkon Rønbeck 10.02.2012

Næringslivets Cool-tur til Skaidi. Håkon Rønbeck 10.02.2012 Næringslivets Cool-tur til Skaidi Håkon Rønbeck 10.02.2012 Befolkningsutvikling i Finnmark De store blir større og Skaidi er i mellom Befolkningsutvikling bykommuner, Kvalsund og regioner i Finnmark1994-2010

Detaljer

Arbeidsreiser til Nydalen. Eksempelet BI

Arbeidsreiser til Nydalen. Eksempelet BI Sammendrag: Arbeidsreiser til Nydalen. Eksempelet BI TØI rapport 48/2014 Forfatter(e):Randi Hjorthol, Tom Erik Julsrud, Liva Vågane Oslo 2014, 47 sider Ansatte og studenter ved Handelshøyskolen BI i Nydalen

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q4 2014

Virkes ehandelsbarometer Q4 2014 Virkes ehandelsbarometer Q4 2014 Virkes ehandelsbarometer Q4 2014 Velkommen! Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 4. kvartal 2014. Her finner svar på hvordan julehandelen på nett gikk, hvilke

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q3 2014

Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Velkommen! Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 3. kvartal 2014. For første gang presenterer vi utviklingen fra samme kvartal

Detaljer

HAGLEBUPOST NR 227. ÅPNINGSTIDER PÅSKEN Påsken har vi åpent hver dag Fra kl. 10.00 til 22.00

HAGLEBUPOST NR 227. ÅPNINGSTIDER PÅSKEN Påsken har vi åpent hver dag Fra kl. 10.00 til 22.00 HAGLEBUPOST NR 227 Dato: 18. mars Temp: -8 gr Været: Tynt lag med skyer som solen nesten kommer igjennom. Snødybde: Ca. 85 cm ÅPNINGSTIDER PÅSKEN Påsken har vi åpent hver dag Fra kl. 10.00 til 22.00 Skiløyper:

Detaljer

REISEPULS Sommerferien 2015. 23.Juni 2015

REISEPULS Sommerferien 2015. 23.Juni 2015 REISEPULS Sommerferien 2015 23.Juni 2015 Innhold Forventninger til sommerferien 2015 Nordmenns feriebudsjett Hva påvirker valget av ferie? Kald vår ga hett chartersalg Bransjens forventninger til sommeren

Detaljer

Til stede Tone Tveito Eidnes Ål kommune (rådmann) Telenor har dårlig mobildekning i noen fjellområdene i Ål kommune og nettet er

Til stede Tone Tveito Eidnes Ål kommune (rådmann) Telenor har dårlig mobildekning i noen fjellområdene i Ål kommune og nettet er Møte med rådmannen i Ål kommune Dato / Sted 02.04.13, Ål Til stede Tone Tveito Eidnes Ål kommune (rådmann) Aud L. Krook Rita Roarsen ÅHF ÅHF Referent Rita Roarsen Sak 1: Hvordan har det gått med...? a.

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Hovedtema: KTI Hytterenovasjon 2011 Trondheim 23. september 2011 Innhold FORORD... 4 OPPSUMMERING... 5 OM RAPPORTEN... 7 1. KUNDETILFREDSHET EN FORKLARING...

Detaljer

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013 Virke Mote og fritid - Konjunkturrapport mars 2013 1 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Duodjinæringens økonomiske situasjon Dud

Duodjinæringens økonomiske situasjon Dud Sámi Ealáhus- ja Guorahallanguovddáš - Samisk Nærings- og Utredningssenter Duodjinæringens økonomiske situasjon Dud Gjennomgang og presentasjon av data fra utøvere registrert i registeret i 2006, samt

Detaljer

MICE TURISTENE I NORGE

MICE TURISTENE I NORGE MICE TURISTENE I NORGE CH - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE 2014 CH - Visitnorway.com Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com Terje Rakke - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com INNHOLD 1. OVERBLIKK

Detaljer

Et verdiskapingsprogram. Fagrapport. Nr. 1. Programbeskrivelse (september2013)

Et verdiskapingsprogram. Fagrapport. Nr. 1. Programbeskrivelse (september2013) Et verdiskapingsprogram Fagrapport Nr. 1. Programbeskrivelse (september2013) 1. BAKGRUNN Hytte i Valdres er et program ikke et prosjekt. Dette betyr at arbeidsformen skal kjennetegnes av høy grad av dynamikk,

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Det finns berre ein. Marit-Solveig Finset og Bård Eiliv Oppigard 2010

Det finns berre ein. Marit-Solveig Finset og Bård Eiliv Oppigard 2010 Det finns berre ein Marit-Solveig Finset og Bård Eiliv Oppigard 2010 Ser det svart ut? Bygda er 25 km lang, 12 km med gjørmeveg 75 % av lokal kraftproduksjon lagt ned Butikken, posten og ungdomsskolen

Detaljer

Boligmeteret november 2013

Boligmeteret november 2013 Boligmeteret november 2013 Det månedlige Boligmeteret for november 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 26.11.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

NORSK ehandelsbarometer. 3. kvartal 2013

NORSK ehandelsbarometer. 3. kvartal 2013 1 NORSK ehandelsbarometer 3. kvartal 2013 Innhold Forord... 2 Om Norsk ehandelsbarometer... 2 Netthandelens størrelse... 3 Menn vs kvinner... 5 Kjøp fra norske og utenlandske nettbutikker... 6 De fleste

Detaljer

NYSTØYL VELFORENING HØSTNYTT 2013. Styret i Nystøyl velforening vil komme med følgende informasjon til hytte/leilighetseiere i Nystøyl Hyttegrend.

NYSTØYL VELFORENING HØSTNYTT 2013. Styret i Nystøyl velforening vil komme med følgende informasjon til hytte/leilighetseiere i Nystøyl Hyttegrend. HØSTNYTT 2013. Styret i Nystøyl velforening vil komme med følgende informasjon til hytte/leilighetseiere i Nystøyl Hyttegrend. VELAVGIFT OG BRØYTEAVGIFT: Det er inngått ny brøyteavtale med Hovden hytteservice

Detaljer

Notat Sammendrag av en hytteeierundersøkelse i Fyresdal kommune

Notat Sammendrag av en hytteeierundersøkelse i Fyresdal kommune Notat Sammendrag av en hytteeierundersøkelse i Fyresdal kommune Dette notat tar for seg en kort oppsummering av undersøkelsen som ble gjort blant hytteeiere i Fyresdal kommune. Undersøkelsen er en del

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q2 2015

Virkes ehandelsbarometer Q2 2015 Virkes ehandelsbarometer Q2 2015 Virkes ehandelsbarometer Q2 2015 Forord Vi netthandlet varer for hele 6,6 mrd. kroner i løpet av 2. kvartal 2015, en økning på hele 15,5 prosent fra samme periode i fjor.

Detaljer

Barns aktiviteter og daglige reiser i 2013/14

Barns aktiviteter og daglige reiser i 2013/14 Sammendrag: Barns aktiviteter og daglige reiser i 213/14 TØI rapport 1413/21 Forfatter(e): Randi Hjorthol, Susanne Nordbakke Oslo 21, 88 sider Hvert fjerde barn i alderen 6-12 år kjøres til skolen av foreldre/foresatte,

Detaljer

Desember 2012 Informasjon

Desember 2012 Informasjon Desember 2012 Informasjon Facebook gruppe: «Hamlagrøløypen» 28.12.2012 1 Bakgrunn og stiftelse Preparering av skiløyper i Hamlagrø, Bergsdalen området har vært utført som en dugnad og typisk ildsjel aktivitet,

Detaljer

Moderne fritidsleiligheter nær Trysil

Moderne fritidsleiligheter nær Trysil Moderne fritidsleiligheter nær Trysil Pris fra 451.500,-* I et samarbeide mellom KOBBL (Kongsvinger og omegns boligbyggelag) og Hedalm Anebyhus, lanseres ett av markedets beste tilbud for deg som ønsker

Detaljer

Konjunkturseminar 1.oktober 2012

Konjunkturseminar 1.oktober 2012 Konjunkturseminar 1.oktober 2012 Program 10:00 Det store bildet Administrerende direktør Vibeke Madsen 10:20 Hvor går varehandelen og norsk økonomi? Sjeføkonom Lars Haartveit Det store bildet Det går bra!

Detaljer

Gunnar Breivik 2013 Gunnar Breivik 2013 Gunnar Breivik 2013 1946 40 % sport, i 1970 39% idrett eller mosjon i 1979 42% regelmessig trening i 1987 41 % regelmessig 1 gang pr 14. dag (FAFO) I 2009 75 % fysisk

Detaljer

Kartlegging av besøkstrafikkens betydning i Best of the Arctic - regionen

Kartlegging av besøkstrafikkens betydning i Best of the Arctic - regionen Kartlegging av besøkstrafikkens betydning i Best of the Arctic - regionen Utarbeidet av Senior rådgiver Gunnar Nilssen NHO Reiseliv Nord-Norge etter oppdrag fra Best of the Arctic Versjon per 21102010

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Russland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Russland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Russland 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Oppdal hytte/bolig nr 2. Ola Røtvei 2012

Oppdal hytte/bolig nr 2. Ola Røtvei 2012 Oppdal hytte/bolig nr 2 Ola Røtvei 2012 ..bildet av bygda ..fjellbygd med landbruk ..ferdsel og skysstasjoner Dovrebanen åpnes i 1921 Fra Drivstua stasjon i Drivdalen Stasjonsbygningen.. ..Turisthotellet

Detaljer

3.3 Handel og næringsutvikling

3.3 Handel og næringsutvikling Åndalsnes utviklingsstrategier og konsekvenser Side 53 3.3 Handel og næringsutvikling Dette kapittelet beskriver markedsmuligheter for utvidelse av handelstilbudet i Åndalsnes. Vurderingene som er gjort

Detaljer

Evaluering Tøtte til Topps

Evaluering Tøtte til Topps Rapport Evaluering Tøtte til Topps Maria Almli 2008 Innhold: Bakgrunn... 3 Sammendrag... 4 Om undersøkelsen... 5 Om utvalg og tabeller... 5 Resultater... 6 Bakgrunnsdata... 6 Erfaringer fra Tøtte til Topps...

Detaljer

Butikkens samlede betydning for bygda

Butikkens samlede betydning for bygda Er det fortsatt behov for en statlig satsing på utkantbutikker? Utdrag fra rapporten "Merkur leker ikke butikk", Møreforskning (2014) Kommunal- og moderniseringdepartementets satsing på utkantbutikker

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Høystandard hyttetomter, Vorset Vegglifjell Sør

SALGSOPPGAVE. Høystandard hyttetomter, Vorset Vegglifjell Sør SALGSOPPGAVE Høystandard hyttetomter, Vorset Vegglifjell Sør Beliggende på 840 moh, gode turmuligheter både sommer og vinter. Adresse: Vorset, 3628 Veggli Areal: 0.9-1,8 da Prisantydning: Fra kr. 650.000,-

Detaljer

Skiltprosjektet står ferdig! ÅPNING 4. OKTOBER 2014

Skiltprosjektet står ferdig! ÅPNING 4. OKTOBER 2014 Skiltprosjektet står ferdig! ÅPNING 4. OKTOBER 2014 Hva har Buvasstølan sti- og løypelag fått til siden starten i august 2013? Foreningens formål er å tilrettelegge sti og løyper, for hytteeiere og andre

Detaljer

Setter reiselivet øverst

Setter reiselivet øverst Setter reiselivet øverst Undersøkelse blant ledere i 371 kommuner v/knut Almquist Adm.dir. NHO Reiseliv Kommuneundersøkelsen: Antall gjennomførte intervjuer 600 intervjuer i 371 kommuner Metode for datainnsamling

Detaljer

MILJØVERNDEPARTEMENTETS HYTTEVEILEDER - ERFARINGER FRA HEDMARK

MILJØVERNDEPARTEMENTETS HYTTEVEILEDER - ERFARINGER FRA HEDMARK MILJØVERNDEPARTEMENTETS HYTTEVEILEDER - ERFARINGER FRA HEDMARK Wilhelm Murray Seniorrådgiver, Hedmark fylkeskommune NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING FAGSEMINAR 13 OG 14 NOVEMBER 2006 En enkelt hytte i fjellheimen

Detaljer

3. Husholdsarbeid. Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010. Husholdsarbeid

3. Husholdsarbeid. Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010. Husholdsarbeid Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010 Husholdsarbeid 3. Husholdsarbeid Tiden menn og kvinner bruker til husholdsarbeid har utviklet seg i forskjellig retning fra 1971 til 2010. Dette g fram av figur 3.1.

Detaljer

Kunnskap som grunnlag til lønnsomme opplevelser.

Kunnskap som grunnlag til lønnsomme opplevelser. Kunnskap som grunnlag til lønnsomme opplevelser. Hytteutvikling som varig næring/fremtidens fridtidsboliger/nye løsninger og konsepter. Utbyggers roller og strategier. Komparative fortrinn v/ Mathias Neraasen

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Forbruk på internett, mars 1999 - en landsomfattende undersøkelse

Forbruk på internett, mars 1999 - en landsomfattende undersøkelse Arbeidsnotat nr. 2-1999 Anita Borch Forbruk på internett, mars 1999 - en landsomfattende undersøkelse SIFO 1999 Arbeidsnotat nr. 2 1999 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg

Detaljer

Teknologibyen Trondheim. Virkninger for Trondheimsregionen av flere arbeidsplasser innen teknologinæringen frem mot 2025

Teknologibyen Trondheim. Virkninger for Trondheimsregionen av flere arbeidsplasser innen teknologinæringen frem mot 2025 Teknologibyen Trondheim Virkninger for Trondheimsregionen av flere arbeidsplasser innen teknologinæringen frem mot 2025 Bakgrunn og metode Funn og beregninger i denne presentasjonen er skrevet og utført

Detaljer

Muligheter og ringvirkninger som reiseliv og arrangement gir i lokalsamfunn

Muligheter og ringvirkninger som reiseliv og arrangement gir i lokalsamfunn Muligheter og ringvirkninger som reiseliv og arrangement gir i lokalsamfunn Morten Stene, Trøndelag Forskning og Utvikling «Møtepunkt med næringslivet», Øygarden kommune, 21. oktober 2014 1 Sted, attraktivitet

Detaljer

Spørreundersøkelse til besøkende

Spørreundersøkelse til besøkende Kjære gjest! jobber nå med å kartlegge behovet for utvidet tilbud innenfor opplevelser. Vi ønsker med dette å kunne tilby dere et enda bedre aktivitetstilbud i fremtiden, og trenger derfor litt hjelp.

Detaljer