Fritidsboligundersøkelse 2012 i Midt-Gudbrandsdalen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fritidsboligundersøkelse 2012 i Midt-Gudbrandsdalen"

Transkript

1 Fritidsboligundersøkelse 2012 i Midt-Gudbrandsdalen Vinteren 2012 Lillehammer, mai 2012 Norsk Turistutvikling AS

2

3 Fritidsboligundersøkelse 2012 i Midt-Gudbrandsdalen Norsk Turistutvikling AS Fåberggt. 153 B 2615 Lillehammer E-post: Tlf Forfattere/prosjektteam: Anne Anmarkrud Lier, Trine Lillefosse og Kjell O. Solbakken

4

5 Innhold 1. Innledning Prosjekteier Målsetting med fritidsboligundersøkelsen Hyttestatistikk Metode Bakgrunnsdata Kjønn Alder Barn i husholdningen Bosted Reiseavstand fra hjem til fritidsbolig Bruk av fritidsboligen Fritidsboligens lokalisering Fritidsboligens byggeår og anskaffelsesår Antall bruksdøgn Hvorfor fritidsbolig i området Fritidsboligens størrelse Standard på fritidsboligen Standardheving Handel og servering Hvor handles matvarer under fritidsboligoppholdet Fornøyd med nærbutikken i fritidsboligområdet Ønsket åpningstid på matvareforretninger Bruk av ulike handelstilbud Lokalprodusert mat Restauranttilbud Tjenester/servicetilbud Bruk av tjenester/servicetilbud Offentlige tjenester Service, transport og andre tjenester Aktivitetstilbud ikke kommersielle Aktivitetstilbud kommersielle Savnede aktivitetstilbud Arrangementer Betaling for skiløyper Helårsvei mellom Kvitfjell og Gålå Frya... 40

6 6. Forbruk Beregninger og forutsetninger Gjennomsnittlig forbruk til fritidsboligen Gjennomsnittlig forbruk til restauranter og organiserte aktiviteter Gjennomsnittlig forbruk til matvarer Totalt forbruk pr. fritidsbolig Sum forbruk fra fritidsboligene i områdene Informasjon Benyttelse av informasjonskilder i regionen Fornøyd med informasjonen Hvordan innhente informasjon Deltakelse i lokalsamfunnsutviklingen Hvordan delta i lokalsamfunnsutviklingen Flytte til regionen Positive og negative sider ved å ha fritidsbolig i området Mest positivt ved å ha fritidsbolig i Midt-Gudbrandsdalen Mest negativt ved å ha fritidsbolig i Midt-Gudbrandsdalen Sammendrag... 56

7 1. Innledning 1 Det er gjennomført en fritidsboligundersøkelse blant eiere av fritidsboliger i Midt- Gudbrandsdalen, dvs. kommunene Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu vinteren Prosjekteier Hytte- og fritidsboligbrukere er en viktig ressurs for store deler av næringslivet i Midt- Gudbrandsdalen. Midt-Gudbrandsdal Næringsforening tok derfor initiativ til denne undersøkelsen, og er eier av prosjektet. Norsk Turistutvikling AS har stått for operativ ledelse og vært ansvarlig for gjennomføring og analyse av resultatene. 1.2 Målsetting med fritidsboligundersøkelsen Resultatene fra fritidsboligundersøkelsen gir bl.a. informasjon om hvem fritidsboligeieren er, hvilke behov de har for infrastruktur, aktiviteter, handels- og tjenestetilbud, og eventuelle planer for standardheving/renovering av fritidsboligen. Undersøkelsen kan brukes som verktøy for strategisk planlegging, med for eksempel følgende: Undersøkelsen kan gi handelsstand, annet lokalt næringsliv og kommunene et grunnlag for å utvikle en strategi for hyttepolitikk og utnyttelse av potensialet som hyttebrukerne representerer. Hvilke tjenestetilbud som savnes i området, og hvilke tjenester det bør satses mer på. Dette vil gi aktører innen opplevelser/aktiviteter, reiselivet, helse, håndverkere/vaktmestertjenester og øvrige næringer et godt beslutningsgrunnlag for tjenesteutvikling. Hva må til for at hyttebrukerne skal benytte seg mer av handels-, serverings- og servicetilbud i Midt-Gudbrandsdalen? For eksempel lengre åpningstider, bedre tilgjengelighet, bedre offentlig transporttilbud? Hva kan bidra til å øke antall bruksdøgn og økonomisk forbruk fra hyttebrukerne? Undersøkelsen kan brukes som kartleggingsverktøy for å finne ut hva både private og offentlige aktører kan bidra med for å øke områdets attraktivitet. Er hytteeierne interessert i og opptatt av å bidra i lokalsamfunnsutviklingen? Hensikten med denne fritidsboligundersøkelsen er at den skal bidra til å avdekke hvordan fritidsboligeiere kan bli mer fornøyd med oppholdet i regionen, for derigjennom å benytte seg av lokale tilbud i enda større grad og øke oppholdstiden ytterligere. Ved å ta i bruk resultatene av undersøkelsen er målsettingen å øke næringsgrunnlaget for lokalt næringsliv og sysselsettingsmulighetene i området.

8 2 1.3 Hyttestatistikk Kommunene Ringebu, Nord-Fron og Sør-Fron er alle betydelige hytte- og fritidsboligkommuner. Det er til sammen nær fritidsboliger i regionen. Kommune Antall fritidsboliger 2012 Endring i % Nord-Fron % Sør-Fron % Ringebu % SUM % Det har vært en vekst på til sammen 22 % av nye fritidsboliger i dette området i tiårsperioden fra 2002 til Alle tre kommunene har hatt vekst (fra 17 til 25 %). Ringebu har nær halvparten av alle fritidsboligene i regionen. Denne kommunen hadde også størst prosentvis vekst i perioden med 25 %. En vekst av flere nyere fritidsboliger gjenspeiler også gjennomsnittlig kjøpesum pr. omsetning av fritidsboligene i området. Kommune Gj.sn. kjøpesum 2001 Gj.sn. kjøpesum 2011 Nord-Fron Sør-Fron Ringebu Det har vært en sterk vekst på gjennomsnittlig kjøpesum pr. fritidsbolig i området. Gjennomsnittlig salgspris for en fritidsbolig i Nord-Fron har økt med hele 219 % i perioden Gjennomsnittlig kjøpesum for fritidsboliger for hele landet var ca. 1,4 mill. kr i 2011.

9 3 1.4 Metode Et tilfeldig utvalg av fritidsboligeiere i Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu ble invitert til å delta i undersøkelsen. Spørreskjema Spørreskjema er utarbeidet i et godt samarbeid mellom Midt-Gudbrandsdal Næringsforening og deres medlemmer, og Norsk Turistutvikling AS. Rekruttering av deltakere/metode Det ble sendt ut 1500 sendinger til et utvalg av fritidsboligeiere i de tre kommunene i uke 8. Sendingen inneholdt et informasjonsbrev (som orienterte om undersøkelsen) spørreskjema, returkonvolutt og en premieslipp. Som alternativ til å sende inn spørreskjema postalt, kunne hytteeiere svare på undersøkelsen via internett (web-basert). Nettadressen ble opplyst om i informasjonsbrevet som ble tilsendt utvalget. I tillegg ble linken lagt ut på hjemmesida til Midt-Gudbrandsdal Næringsforening og på enkelte hyttevelforeninger og andre nettsider, med oppfordring til alle hytteeiere om å svare. For å nå målsettingen om 500 svar, ble det sendt ut ytterligere sendinger pr. post til et mindre utvalg på 100 personer i uke 13. Alle som svarte på undersøkelsen og enten returnerte premieslippen eller oppga kontaktinformasjon på web, var med i trekningen av gavekort hos Annis Pølsemakeri og G-Sport Ringebu AS. Kontaktinformasjonen ble slettet umiddelbart etter trekning, og ble ikke linket mot svarene. Utvalgskriterier: Følgende utvalgskriterier ble satt i forbindelse med utsending av postkort: 1. Lokalbefolkning utenbygdsboere: Primærmålgruppen for undersøkelsen er utenbygdsboere, dvs. personer bosatt utenfor regionen (personer bosatt utenfor kommunene Gausdal, Lillehammer og Øyer). Denne gruppen ble forfordelt, og utgjorde ca % av utvalget som fikk tilsendt invitasjon om å delta i undersøkelsen. Kommune Andel av alle hytteeiere Hytteeiere bosatt i regionen Andel benyttet i undersøkelsen Hytteeiere bosatt i regionen Utenbygdsboere Utenbygdsboere Nord-Fron 29 % 71 % 20 % 80 % Sør-Fron 22 % 78 % 20 % 80 % Ringebu 15 % 85 % 15 % 85 % 2. Fordeling av utvalgets andel mellom fritidsboligkommunene: Når det gjelder fordeling av invitasjoner pr. kommune, ble det tatt utgangspunkt i antall fritidsboliger i hver kommune. Den prosentvise fordelingen av invitasjoner (spørreskjemaer) som ble sendt ut, ble fordelt etter en prosentsats basert på andel av antall hytteeiere i de tre kommunene:

10 4 Kommune Antall fritidsboliger %-vis andel Nord-Fron ,4 % Sør-Fron ,0 % Ringebu ,7 % 3. Etter å ha sortert fritidsboligeierne i grupper basert på fritidsboligens lokasjon pr. kommune og fordelt på lokalbefolkning/utenbygdsboere, ble utvalget tilfeldig trukket i de forskjellige gruppene. Primærmålgruppen for undersøkelsen er bosatte utenfor Midt-Gudbrandsdalen. Denne gruppen er viktig for å kartlegge meromsetning, potensial og ressurser fra fritidsboligeiere som er bosatt utenfor handelsregionen. Men lokalbefolkningens syn er også interessante, eksempelvis hvor fornøyde de er med ulike tilbud, ønske om åpningstider, ønske om kjøp av lokalprodusert mat, planer om påbygg osv. Lokalbefolkningen utgjorde derfor en mindre andel av utvalget, dvs % av de som fikk invitasjon til å delta i undersøkelsen. Lokalbefolkningen utgjør i realiteten 21 % av den samlede gruppen av fritidsboligeiere i de tre kommunene. Antall svar og kvalitet på svarene Det kom inn totalt 601 svar, fordelt på 464 postale svar og 137 elektroniske svar. Dette er godt over målsettingen om 500 svar, og gir et godt grunnlag for analysene. I tillegg er skjemaene gjennomgående godt utfylte, så kvaliteten på svarene er gode. Det er gjort krysskjøringer for grupper, i hovedsak for fritidsboligdestinasjoner. Enkelte krysskjøringer lar seg imidlertid ikke gjennomføre pga. for lavt antall i enkelte grupper. Eksempelvis utgjør lokalbefolkningen kun 8 %. Det er derfor i liten grad foretatt krysskjøringer for denne gruppen. Samlet sett er det et stort nok antall skjema for analysen. Skjemaene er gjennomgående godt utfylte. Dette gir grunnlag for å presentere resultatene for; hele utvalget mindre grupperinger (eks. bosted og enkeltresultater for fritidsboligdestinasjoner) - men usikkerheten vil øke jo mer de splittes opp i mindre segmenter. Databearbeiding Bearbeiding av data, analysearbeid og utarbeidelse av rapport er foretatt av Norsk Turistutvikling AS. Resultatene presenteres samlet for hele regionen. For enkelte spørsmål/problemstillinger er resultatene brutt ned på kommune-/destinasjonsnivå.

11 2. Bakgrunnsdata 5 Bakgrunnsdata sier noe om hvem fritidsboligeierne er, i form av; 2.1 Kjønn kjønn alder barn i husholdningen bosted reiseavstand fra hjemsted til fritidsbolig Blant de som svarte på undersøkelsen var 63 % menn og 37 % kvinner. 2.2 Alder Gjennomsnittlig alder på de intervjuede er 59 år. Den yngste som har svart er 20 år, mens den eldste er 90 år. 82 % av de intervjuede er 50 år eller eldre. Kun 3 % er under 40 år. Det er en stor overvekt i aldersgruppen 50 år og eldre som har svart på undersøkelsen. Om denne 40,0 30,0 20,0 10,0,0 Under 30 år år år år år 70 år og eldre andelen er representativ for fritidsboligeiere i området, eller om denne aldersgruppen har hatt større tilbøyelighet til å svare på undersøkelsen, kan vi ikke si noe om, da vi ikke vet aldersfordelingen på de som har fritidsbolig i området. Erfaringer fra tilsvarende undersøkelser andre steder, viser imidlertid samme tendens til aldersfordeling. Hvis denne andelen ikke er representativ, kan undersøkelsen gi et litt skjevt bilde av ønsker og behov når det gjelder den videre utvikling av området. 2.3 Barn i husholdningen En overvekt av hytteeierne (70 %) har ikke barn i husholdningen. Dette henger sammen med den høye andelen av hytteeiere som er over 50 år. I gjennomsnitt er det 2,6 personer i husstanden. Gjennomsnittlig alder på barna er 13 år.

12 6 2.4 Bosted Bosted. Fylkesvis fordeling i prosent. N = % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 23 % 9 % 30 % 22 % 8 % 8 % Oppland Hedmark Akershus Oslo Østfold Landet for øvrig Majoriteten av de intervjuede er bosatt i Østlandsområdet. Nær en av tre er bosatt i Akershus, og en av fem bor i Oslo. Fordelt på kommunenivå er 22 % av de som har svart bosatt i Oslo. Videre er 7 % av de som har svart bosatt i Bærum, 6 % er bosatt i Lillehammer og 4 % er bosatt på Gjøvik og på Skedsmo. Antall Oslo 129 Bærum 41 Lillehammer 36 Gjøvik 26 Skedsmo 23 Personer bosatt i utlandet er ikke representert i undersøkelsen. Lokalbefolkning Blant de som har svart på undersøkelsen er 8 % lokalbefolkning, dvs. bosatt i kommunene Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron.

13 7 2.5 Reiseavstand fra hjem til fritidsbolig Gjennomsnittlig reisetid fra bosted til fritidsbolig er 192 minutter, dvs. ca. 3 timer 20 min. Reisetid i minutter fra bosted til fritidsbolig. N = min. eller mer min min min min min. Inntil 30 min. 4 % 5 % 8 % 11 % 12 % 28 % 34 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 10 % har en reisetid på inntil 1 time fra bosted til fritidsboligen, og 15 % har en reisetid på inntil 2 timer. Flertallet har mellom 2 og 4 timers reisetid (62 %). 17 % har mer enn 4 timers reisetid. 3 % har mer enn 5 timers reisetid.

14 8 3. Bruk av fritidsboligen 3.1 Fritidsboligens lokalisering KvitSjell VenabygdsSjellet Måsåplassen RingebuSjellet Fåvang vest Fåvang øst Ringebu forøvrig Fagerhøy Lauvåsen Gålå Espedalen Sør- Fron forøvrig Skåbu KvamsSjellet Fefor SødorpSjellet Nord- Fron forøvrig Fritidsboligområder som peker seg ut, er Venabygdsfjellet, Kvamsfjellet og Gålå. Dette er naturlig, da dette er av kommunenes største fritidsboligområder. Svarene i undersøkelsen fordeler seg med følgende kommunevise fordeling: Ringebu 43 % Sør-Fron 27 % Nord-Fron 30 % Fri$dsboligområde. Prosent. N = % 1 % 1 % 2 % 1 % 4 % 4 % 4 % 5 % 6 % 6 % 18 % For å kunne krysskjøre resultater sett opp mot fritidsboligområde, er områdene slått noe sammen for å få store nok grupperinger (etter antall svar). Dette er gjort for å styrke representativiteten for resultatene. Fritidsboligområdene i krysskjøringene er slått sammen slik: Fritidsboligområde Antall svar Kvitfjell/Fåvang vest 45 Venabygdsfjellet 105 Fåvang øst 49 Ringebufjellet/Måsåplassen/Ringebu for øvrig 56 Fagerhøy/Lauvåsen 63 Skåbu/Espedalen 58 Gålå/Fefor/Sør-Fron forøvrig 114 Kvamsfjellet/Sødorpfjellet/Nord-Fron for øvrig 109 Totalt % 8 % 8 % 14 % 14 % 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 % 14 % 16 % 18 % 20 %

15 9 Områdene er delt inn etter veiforbindelse/reiserute og geografisk nærhet, og ikke nødvendigvis etter kommunale grenser. 3.2 Fritidsboligens byggeår og anskaffelsesår Gjennomsnittlig byggeår for fritidsboligene er 1980, mens gjennomsnittlig anskaffelsesår er Anskaffelsesår og byggeår. Andel i prosent. N = 582 År År År År Anskaffelsesår Byggeår Før år % av fritidsboligene i undersøkelsen ble bygget før 1980, og 27 % ble bygget etter år Til sammenligning ble 49 % av fritidsboligene anskaffet i tidsperioden Det kan tyde på at det er mange relativt nye/ ferske fritidsboligeiere i Midt- Gudbrandsdalen. 3.3 Antall bruksdøgn Eget og venners/families bruk: Gjennomsnittlig brukes fritidsboligen 22 døgn i vintersesongen, og 28 døgn i sommersesongen, det vil si til sammen 50 døgn pr. år. Dette inkluderer både eget bruk og eventuelle venner/slektningers bruk. Utleie: Blant de som har svart på undersøkelsen, er det kun 2% som leier ut fritidsboligen på kommersiell basis. Dersom det sees på antall utleiedøgn blant de som leier ut fritidsboligen, gir det gjennomsnittlig 17 utleiedøgn om sommeren og 26 utleiedøgn om vinteren. Fordelt på alle fritidsboligene (både de som leier ut og de ikke leier ut), gir det et gjennomsnitt på 1 utleiedøgn pr. år. Sum årlig bruk: Til sammen brukes fritidsboligene ca. 51 døgn i året. Gjennomsnittlig bruk ved siste hytteopphold: Ved siste hytteopphold var det gjennomsnittlig 3, 7 personer som oppholdt seg i fritidsboligen, med et gjennomsnittlig opphold på 5,4 døgn.

16 10 Gjennomsnittlig bruksdøgn for de ulike hytteområdene er som følger: Gj.sn. bruksdøgn Sommer/høst Vinter/vår Utleie Totalt Fritidsboligområde Kvitfjell/Fåvang vest 24,3 35,3 0,5 60,1 Venabygdsfjellet 27,8 23,1 0,4 51,3 Fåvang øst 28,1 18,4 0,1 46,6 Ringebufjellet/ Måsåplassen/ Ringebu 23,0 15,6 3,2 41,8 for øvrig Fagerhøy/Lauvåsen 29,7 19,9 0,4 50,0 Skåbu/Espedalen 26,2 18,5 0,2 46,7 Gålå/Fefor/Sør-Fron for øvrig 27,0 26,1 2,0 55,1 Kvamsfjellet/ Sødorpfjellet/ Nord-Fron 31,1 18,0 0,0 49,0 for øvrig 3.4 Hvorfor fritidsbolig i området Hvorfor har du fritidsbolig i området? Hvorfor fritidsbolig i Midt- Gudbrandsdal. Prosentvis fordeling. Natur- /fritidsmuligheter Turmuligheter sommerstid Stort løypenett/preparerte skiløyper Sykkelmuligheter Tilknytning/familie fra området Har arvet fritidsboligen Jakt- og Siskemuligheter Venner/kjente har fritidsbolig her Nærhet til handelstilbud Nærhet til alpinanlegg Nærhet til opplevelsestilbud Muligheter for å benytte Slere alpinanlegg 36 % 32 % 30 % 25 % 23 % 16 % 15 % 9 % 5 % Det var mulig å krysse av for flere alternativer. Total prosentsum blir derfor høyere enn 100 %. De viktigste årsakene til at respondentene har fritidsbolig i området, er; natur- og friluftsmuligheter (72 %), tilgang til et stort og allsidig løypenett av preparerte skiløyper (62 %), turmuligheter sommer (59 %). 72 % 62 % 59 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % Flertallet av respondentene har påpekt viktigheten av disse kvalitetene. Tendensene er i samsvar med resultater fra tilsvarende undersøkelser ved andre destinasjoner.

17 11 For omtrent en av tre er følgende aktiviteter/kvaliteter av avgjørende betydning for hvorfor de har fritidsbolig i Midt-Gudbrandsdalen: Sykkelmuligheter De har tilknytning til området/familie fra området Har arvet fritidsboligen. I åpne kommentarfelt er det noen som har oppgitt følgende i tillegg: Stille og rolig (10 personer har oppgitt dette) Familietilknytning/har vært her i alle år (5 personer har oppgitt dette) Kort vei/passe reiseavstand (4 personer har oppgitt dette) Hvorfor har du fritidsbolig i området, krysskjørt mot fritidsboligområde Fritidsboligområde Viktigste grunner for å ha fritidsbolig akkurat her. (Prosentene viser hvor mange som har oppgitt dette som viktig.) Kvitfjell/Fåvang vest Preparerte skiløyper (69 %) Nærhet til alpinanlegg (64 %) Natur- og friluftsmuligheter (64 %) Turmuligheter sommerstid (49 %) Venabygdsfjellet Turmuligheter sommerstid (72 %) Preparerte skiløyper (72 %) Fåvang øst Natur- og friluftsmuligheter (63 %) Turmuligheter sommerstid (54 %) Ringebufjellet/ Måsåplassen/ Ringebu for øvrig Natur- og friluftsmuligheter (73 %) Turmuligheter sommerstid (61 %) Preparerte skiløyper (51 %) Fagerhøy/Lauvåsen Preparerte skiløyper (71 %) Natur- og friluftsmuligheter (70 %) Turmuligheter sommerstid (67 %) Sykkelmuligheter (57 %) Jakt-/fiskemuligheter (40 %) Skåbu/Espedalen Natur- og friluftsmuligheter (79 %) Turmuligheter sommerstid (67%) Preparerte skiløyper (53 %) Tilknytning til området (49 %) Jakt-/fiskemuligheter (41 %) Gålå/Fefor/Sør-Fron for øvrig Kvamsfjellet/ Sødorpfjellet/ Nord- Fron for øvrig Natur- og friluftsmuligheter (74 %) Preparerte skiløyper (68 %) Turmuligheter sommer (61 %) Sykkelmuligheter (50 %) Natur- og friluftsmuligheter (68 %) Turmuligheter sommerstid (56 %) Preparerte skiløyper (49 %) Har arvet fritidsboligen (41 %) Antall respondenter For de fritidsboligområdene som har færre enn 50 respondenter, gir hvert enkelt svar forholdsvis stor uttelling. Representativiteten er dermed noe usikker.

18 12 Arv av fritidsboligen: De som har arvet fritidsboligen fikk et tilleggsspørsmål om de likevel ville ha kjøpt fritidsbolig i Midt-Gudbrandsdalen om de ikke hadde arvet en. 30 % ville ha kjøpt fritidsbolig i området, 53 % vet ikke, 17 % ville ikke ha kjøpt fritidsbolig i området om de ikke hadde arvet fritidsboligen. Hvis du har arvet fritidsboligen; hadde du kjøpt fritidsbolig i Midt- Gudbrandsdalen hvis du Vet ikke 53 % Ja 30 % Nei 17 % 55 % av de som svarte nei, har mer enn 4 timers reisetid fra hjemsted til fritidsboligen. Lang reisevei kan være årsaken til at de ikke ville ha kjøpt fritidsbolig i området. Eksakte årsaker vites ikke, da respondenten ikke ble spurt om dette. 3.5 Fritidsboligens størrelse Fritidsboligens størrelse. N = 579 Over 150 m m m m m m2 Under 41 m2 4 % 4 % 7 % 14 % 20 % 22 % 29 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % Gjennomsnittlig størrelse på fritidsboligene er 87 m 2. Den minste fritidsboligen i undersøkelsen er 18 m 2, og den største er 300 m 2. Enkelte store fritidsboliger bidrar til å heve gjennomsnittet. Omtrent halvparten av fritidsboligene er under 81 m 2. Det er gjennomsnittlig 7 senger i fritidsboligene. I tillegg har 36 % anneks. Det er gjennomsnittlig 2,7 senger i anneksene.

19 13 Hyttestørrelse og bruksdøgn 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 40 m2 eller mindre m m m m2 Over 120 m2 Inntil 30 døgn døgn 51 døgn eller mer Figuren ovenfor viser antall døgn hyttene er i bruk sett i forhold til hyttas størrelse. Som figuren viser kan det tyde på at antall bruksdøgn øker etter hyttestørrelsen; de største hyttene har høyere bruksfrekvens enn de minste hyttene. Eksempelvis har 50 % av hyttene som er større enn 120 m 2 mer enn 50 bruksdøgn i året, mens kun 10 % av hyttene som er 40 m 2 eller mindre og 22 % av hyttene som er m 2 er tilsvarende i bruk mer enn 50 døgn i året. Fritidsboligens størrelse fordelt på hytteområde: Fritidsboligområde Gj.sn. Gj.sn. bruksdøgn hyttestørrelse Kvitfjell/Fåvang vest 60,1 117 Gålå/Fefor/Sør-Fron for øvrig 55,1 95 Skåbu/Espedalen 46,7 88 Fagerhøy/Lauvåsen 50,0 85 Venabygdsfjellet 51,3 79 Kvamsfjellet/ Sødorpfjellet/ Nord-Fron for øvrig 49,0 78 Fåvang øst 46,6 69 Ringebufjellet/ Måsåplassen/ Ringebu for øvrig 41,8 66 Hyttestørrelse og bruksdøgn fordelt på hytteområde KvitSjell/Fåvang vest Skåbu/Espedalen Fagerhøy/Lauvåsen VenabygdsSjellet KvamsSjellet/ SødorpSjellet Gj.sn. hyttestørrelse Gj.sn. bruksdøgn RingebuSjellet/ Måsåplassen Kvitfjell og Fåvang vest-området har gjennomsnittlig de største hyttene. Hyttene i dette området har også høyest bruksfrekvens.

20 Standard på fritidsboligen Standard på fritidsboligen Helårsveg helt fram til fritidsboligen Innlagt vann og avløp Innlagt strøm fra strømnettet 75 % 88 % 90 % 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 100 % Majoriteten av fritidsboligene har såkalt høy standard. 90 % av fritidsboligene har innlagt strøm, mens 75 % har innlagt vann og avløp. Videre opplyser ca. 4 % at de har vann fra egen brønn/utekran på vegg, og 3 % opplyser at de har solcelle. 88 % har helårsveg. Hyttestørrelse og standard Over 120 m m m m m2 Helårsveg Innlagt vann/avløp Innlagt strøm 40 m2 eller mindre 0% 20% 40% 60% 80% 100% Andelen som har innlagt vann øker med hyttestørrelsen. Ingen av hyttene under 40 m 2 har innlagt vann, mens nær 100 % av hyttene som er større enn 12 m 2 har innlagt vann og avløp. Antall bruksdøgn og hyttestandard 51 døgn eller mer døgn Inntil 30 døgn Helårsveg Innlagt vann/avløp Innlagt strøm 60 % 65 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 100 % Figuren viser at 95 % av hyttene som er i bruk mer enn 50 døgn i året har innlagt strøm. Videre har 91 % helårsveg og 84 % har innlagt vann og avløp. Tilsvarende har

21 15 85 % av hyttene som er i bruk mindre enn 31 døgn i året innlagt strøm. 81 % har helårsveg og 66 % har innlagt vann og avløp. Det kan dermed tyde på at hytter med høyere standard (som har innlagt vann, strøm og helårsveg) generelt er noe mer i bruk (har høyere bruksdøgn) enn hytter som har en noe lavere standard. 3.7 Standardheving Planer om standardheving 31 %, dvs. ca. en av tre, har konkrete planer for standardheving/fornying/påbygg av fritidsboligen. I tillegg har 12 % svart vet ikke på om de skal foreta en fornying av fritidsboligen. Planer om fornying av fritidsboligen. N = 601 Kjøpe/bygge ny fritidsbolig i dette området 1 % Standardheving på vann/avløp 7 % Installering av strøm 6 % Nye bygninger Påbygg 10 % 10 % Standardheving på bygning 12 % 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 % 14 % Det var mulig å krysse av for flere alternativer. 12 % har planer om generell standardheving på fritidsboligen, mens 10 % har planer om å bygge på fritidsboligen eller sette opp nye bygninger. 7 % har planer om å få innlagt vann og avløp. Dersom alle disse får realisert sine planer, vil det si at hele 82 % av fritidsboligene i området da vil ha innlagt vann og avløp. I dag har 90 % av fritidsboligene innlagt strøm. I tillegg har 6 % planer om installering av strøm. Dersom også disse planene blir realisert, vil det da kun være igjen ca. 4 % av fritidsboligene i regionen som ikke har strøm installert. Til sammen har 26 % av planer om standardheving av fritidsboligen de nærmeste år. Fritidsboligområde Kvitfjell/Fåvang vest Venabygdsfjellet Standard på fritidsboligen 100 % har innlagt strøm 100 % har innlagt vann 96 % har innlagt strøm 87 % har innlagt vann Antall respondenter som har planer om fornying 18 % - standardheving på bygning 11 % påbygg 11 % nye bygninger 10 % - standardheving på bygning 11 % - påbygg Antall respondenter

22 16 Fritidsboligområde Standard på fritidsboligen Antall respondenter som har planer om fornying 10 % - nye bygninger 2 % - installering strøm 4 % - vann/avløp Antall respondenter Fåvang øst 68 % har innlagt strøm 11 % har innlagt vann 14 % - standardheving på bygning 7 % - påbygg 9 % - vann/avløp 11 % - nye bygninger 13 % - installering av strøm 49 Ringebufjellet/ Måsåplassen/ Ringebu for øvrig 79 % har innlagt strøm 46 % har innlagt vann 14 % - standardheving på bygning 18 % påbygg 12 % - nye bygninger 12 % - installering strøm 16 % - vann/avløp 2 % - kjøpe/bygge ny fritidsbolig i området 56 Fagerhøy/Lauvåsen 79 % har innlagt strøm 47 % har innlagt vann 17 % - standardheving på bygning 10 % - påbygg 8 % - nye bygninger 6 % - installering strøm 11 % - vann/avløp 2 % - kjøpe/bygge ny fritidsbolig i området 63 Skåbu/Espedalen 100 % har innlagt strøm 100 % har innlagt vann 14 % - standardheving på bygning 5 % - påbygg 10 % - nye bygninger 2 % - installering strøm 7 % - vann/avløp 58 Gålå/Fefor/Sør- Fron for øvrig 97 % har innlagt strøm 95 % har innlagt vann 4 % - standardheving på bygning 10 % - påbygg 9 % - nye bygninger 4 % - installering strøm 6 % - vann/avløp 114 Kvamsfjellet/ Sødorpfjellet/ Nord-Fron for øvrig 86 % har innlagt strøm 63 % har innlagt vann 15 % - standardheving på bygning 11 % - påbygg 12 % - nye bygninger 6 % - installering strøm 8 % - vann/avløp 109

23 17 Når er fornyingen planlagt gjennomført? 59 % av de som har planer om fornying, har planlagt å gjennomføre tiltakene innen 2 år, og 26 % innen 4 år. Når er fornyingen/ standardhevingen planlagt? N =191 Senere Innen 6 år Innen 4 år Innen 2 år 5 % 9 % 26 % 59 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % Type fornying Antall som har planer om dette (av de som har svart på undersøkelsen) Antall som vil gjennomføre dette innen 2 år (av de som har svart på undersøkelsen) Standardheving på bygning Påbygg Nye bygninger Installering av strøm Standardheving på vann/avløp Kjøpe/bygge ny fritidsbolig i området 5 3

24 18 4. Handel og servering 4.1 Hvor handles matvarer under fritidsboligoppholdet Hvor bruker du vanligvis å handle inn matvarer og forbruksartikler som skal forbrukes på hytta/fritidsboligen? Hvor handles vanligvis inn matvarer og forbruksar$kler som skal forbrukes på N = 601 Hyttedestinasjon Vinstra Kvam Hundorp Ringebu Fåvang Annet sted i regionen Lillehammer På hjemsted Annet sted utenfor regionen 6 % 5 % 3 % 8 % 9 % 11 % 29 % 34 % 43 % 42 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % Det var mulig å krysse av for inntil tre alternativer. Total prosentsum blir derfor høyere enn 100 %. Nær halvparten av de intervjuede benytter nærbutikken ved hyttedestinasjonen til innkjøp av matvarer og andre forbruksartikler. 42 % foretar hovedinnkjøpene i Ringebu, og 29 % på hjemsted. 76 % av de som har hytte på Venabygdsfjellet handler vanligvis inn matvarene der (på hyttedestinasjonen). Videre handler henholdsvis 62 % og 60 % av de som har hytte på Gålå/Fefor og Skåbu/Espedalen på hyttedestinasjonen. Vel halvparten av de som har hytte på Måsåplassen/Ringebufjellet handler inn sine matvarer ved hyttedestinasjonen. Andel som vanligvis handler ved hyttedestinasjonen KvamsSjellet/ Gålå/Fefor Skåbu/Espedalen Fagerhøy/Lauvåsen Måsåplassen/ Fåvang øst VenabygdsSjellet KvitSjell/Fåvang vest 8 % 2 % 25 % 24 % 52 % 62 % 60 % 76 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % Ellers er det en forholdsvis stor andel som vanligvis foretar sine innkjøp utenfor regionen. 29 % av de intervjuede handler vanligvis inn varer på hjemsted før avreise til fritidsboligen, 11 % handler på Lillehammer, og 9 % handler andre steder utenfor

25 19 regionen. Det er en utfordring for handelsstanden i Midt-Gudbrandsdalen å få en større andel av disse hyttebrukerne til å foreta sine innkjøp i fritidsboligregionen i stedet. Tabellen nedenfor viser hvor hytteeiere i de ulike hytteområdene vanligvis foretar sine innkjøp av matvarer og forbruksartikler som skal forbrukes på hytta: Fritidsbolig-område Handler vanligvis inn matvarer hvor: Kvitfjell/Fåvang vest Ringebu 73 % Fåvang 40 % Hyttedestinasjonen 24 % Lillehammer 20 % På hjemsted 16 % Annet sted utenfor regionen 7 % Hundorp 4 % Vinstra 4 % Venabygdsfjellet Hyttedestinasjonen 76 % Ringebu 70 % På hjemsted 22 % Lillehammer 8 % Vinstra 2 % Fåvang øst Ringebu 59 % Fåvang 49 % På hjemsted 20 % Annet sted utenfor regionen 18 % Lillehammer 16 % Hyttedestinasjonen 2 % Ringebufjellet/ Måsåplassen/ Ringebu for øvrig Ringebu 79 % Hyttedestinasjonen 52 % På hjemsted 41 % Annet sted utenfor regionen 11 % Fåvang 9 % Lillehammer 7 % Vinstra 4 % Hundorp 2 % Fagerhøy/Lauvåsen Ringebu 51 % På hjemsted 37 % Hundorp 33 % Vinstra 33 % Annet sted utenfor regionen 21 % Lillehammer 14 % Hyttedestinasjonen 8 % Skåbu/Espedalen Hyttedestinasjonen 60 % Vinstra 50 % På hjemsted 43 % Annet sted utenfor regionen 16 % Lillehammer 7 % Gålå/Fefor/Sør-Fron for øvrig Vinstra 67 % Hyttedestinasjonen 62 % Ringebu 27 %

26 20 Fritidsbolig-område Kvamsfjellet/ Sødorpfjellet/ Nord-Fron for øvrig Handler vanligvis inn matvarer hvor: På hjemsted 19 % Lillehammer 13 % Annet sted utenfor regionen 7 % Hundorp 4 % Vinstra 63 % På hjemsted 36 % Kvam 34 % Hyttedestinasjonen 25 % Ringebu 11 % Lillehammer 9 % Det var mulig å krysse av for inntil tre alternativer. Total prosentsum blir derfor høyere enn 100 %. Begrunnelsen for at de intervjuede vanligvis handler på stedene som de har krysset av for, er vist nedenfor: Begrunnelse for hvorfor du vanligvis handler her Antall svar Godt vareutvalg 83 Lett adkomst/tilgjengelighet/lett å parkere 73 Nærhet til hytta 69 God service, hyggelig betjening/hyggelig butikk 39 Ønsker å støtte lokal handel/næringsliv 32 Butikk/handelssted ligger på vei til hytta/langs reiseveien 31 Fin butikk/gode produkter/god mat 19 Åpningstider 14 Annis Pølsemakeri 13 Trivelig handelssted Fornøyd med nærbutikken i fritidsboligområdet Hvor fornøyd er du med i nærbutikken i fritidsboligområdet? Fornøyd med nærbutikken i fritidsboligområdet? N = = svært fornøyd 4 = ganske fornøyd 3 = verken/eller 2 = ganske misfornøyd 1= svært misfornøyd 1 % 5 % 16 % 35 % 43 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % Fritidsboligeierne er i hovedsak godt fornøyd med i nærbutikken i fritidsboligområdet.

27 21 Gjennomsnittlig score er 4,1 ( hvor 5 = svært fornøyd, 1 = svært misfornøyd). Dette er meget bra, og viser at majoriteten av hytteeierne er fornøyd/svært fornøyd med nærbutikken. Begrunnelse for hvorfor de ikke er fornøyd med nærbutikken er i hovedsak at det er begrenset vareutvalg og dyrt (sammenlignet med andre butikker). Fornøyd/svært fornøyd med nærbutikken sett i forhold til hyttedestinasjon Hele 94 % av fritidsboligeierne på Venabygdsfjellet og Gålå/Fefor-området er godt fornøyd/svært godt fornøyd med nærbutikken der. Videre er 77 % av fritidsboligeierne på Ringebufjellet/Måsåplassen, 76 % av fritidsboligeierne fra Fagerhøy/Lauvåsen og 71 % av fritidsboligeierne fra Fåvang øst godt fornøyd med nærbutikken. Hvor fornøyd er du med i nærbutikken i fritidsboligområdet? Fritidsboligområde Andel som er fornøyd/svært fornøyd Kvitfjell/Fåvang vest 52 % Venabygdsfjellet 94 % Fåvang øst 71 % Ringebufjellet/ Måsåplassen/ Ringebu for øvrig 77 % Fagerhøy/Lauvåsen 76 % Skåbu/Espedalen 63 % Gålå/Fefor/Sør-Fron for øvrig 94 % Kvamsfjellet/ Sødorpfjellet/ Nord-Fron for øvrig 64 % 4.3 Ønsket åpningstid på matvareforretninger Det er en del som har svart i kommentarfelt at de er fornøyd med åpningstidene slik butikkene har i dag, uten å spesifisere dette nærmere. Av de som har spesifisert åpningstidene (ca. 400 svar) er resultatene slik: Åpningstid fra kl. Ønskede åpningstider på matvareforretninger. Fra kl. Lørdager Fredager Torsdager Man.- ons. Kl Kl Kl Kl % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

28 22 Vel halvparten av fritidsboligeierne mener at matvareforretningene bør åpne kl fra mandag til lørdag. Kun en av ti mener at matvareforretningene bør åpne tidligere enn kl. 9. Stengetid Ønskede åpningstider på matvareforretninger. Til kl. Kl Kl Kl Kl Kl Kl Fredager Torsdager Man.- ons. Kl % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % Det er et generelt ønske om lengre åpningstider på fredager enn de andre ukedagene. Mandager til torsdager er det mange som ønsker at matvareforretningene skal ha åpent enten til eller På torsdager er det også en del som ønsker at butikkene skal holde åpne til kl På fredager ønsker majoriteten at matvareforretningene skal holde åpne til kl eller Videre ønsker 17 % at butikkene er åpne lenger enn 21.00, dvs. til kl eller Dette har en naturlig sammenheng med ankomst til fritidsboligen på torsdager eller fredager i forbindelse med helge- og ferieopphold. Lørdager: Til kl. %-vis fordeling Kl % Kl % Kl % Kl % Kl % Kl % Kl % På lørdager er det tilsynelatende mindre behov for langåpent. 17 % ønsker at butikkene skal være åpne til kl , og 37 % ønsker en åpningstid til kl % ønsker at butikkene skal være åpne lenger enn til på lørdager.

29 23 Søndager: 25 % ønsker at matvareforretningene skal være åpne på søndager. De som mener at butikkene bør være åpne (25 %), ønsker følgende åpningstider: Fra kl. %-vis fordeling Til kl. %-vis fordeling Kl % Kl % Kl % Kl % Kl % Kl % Kl % Kl % 4.4 Bruk av ulike handelstilbud Gjennomsnittlig score. 1 = svært misfornøyd, 5 = svært fornøyd Bransje Ringebu Sør-Fron Nord-Fron Matvarer 4,3 4,3 4,3 Lokalprodusert mat 4,5 4,0 4,0 Sport/fritid 4,2 4,1 4,1 Klær, sko mv. 3,9 3,6 3,8 Bensin/olje/propan mv. 4,1 4,0 4,1 Hvitevarer, radio og TV 3,9 3,2 4,0 Inventar/hytteutstyr 3,8 3,8 4,0 Byggevare og jernvare 4,1 3,9 4,2 Vinmonopol 4,0-4,2 Bokhandel 4,1 3,4 4,0 Apotek/helsekost 4,3 3,8 4,3 Blomster/gaveartikler 4,0 3,5 4,0 Andre bransjebutikker 4,1 3,6 4,0 En gjennomsnittlig score på 4 eller høyere er en god score, dvs. at respondentene er godt fornøyde. En gjennomsnittlig score mellom 3,6 og 3,9 er en middels score. En gjennomsnittlig score på 3,5 eller lavere er en lav score, dvs. de intervjuede er forholdsvis misfornøyde Handelstilbud i Ringebu 63 % har benyttet seg av handelstilbud i Ringebu i løpet av det siste året. De intervjuede er i all hovedsak meget godt fornøyd med handels i Ringebu. Lokalprodusert mat fikk en svært god score/vurdering på 4,5. Kun tre bransjer fikk en score på under 4. Disse var likevel ikke lavere enn 3,8, noe som er en middels score. Ingen bransjer fikk en dårlig score. Det betyr at hytteeierne stort sett er godt fornøyd med handels i Ringebu.

30 24 Savnede handelstilbud: De intervjuede oppgav at de savnet bl.a. følgende handelstilbud: Fersk fisk Økologiske varer Møbler Brukskunst/husflid/glassmagasin Hagesenter Parafin på bensinstasjoner Vaffelservering i nærheten av hytteområdet Bredere utvalg av klær og sko Handelstilbud i Sør-Fron 31 % har benyttet seg av handelstilbud i Sør-Fron i løpet av det siste året. De intervjuede er generelt middels fornøyd med handelstilbudene. De er godt fornøyd med bransjene innenfor matvare, lokalprodusert mat, sport/fritid og bensinstasjoner. Savnede handelstilbud: De intervjuede oppgav at de savnet bl.a. følgende handelstilbud: Interiør-/antikkhandel Bedre utvalg av frukt/grønt Handelstilbud i Nord-Fron 52 % av de intervjuede har benyttet seg av handelstilbud i Nord-Fron i løpet av det siste året. De intervjuede er i hovedsak meget godt fornøyd med handelstilbudene i kommunen. Med unntak av kles-/skobransjen som får en middels score, får de øvrige bransjer en god score/vurdering. Savnede handelstilbud: De intervjuede oppgav at de savnet bl.a. følgende handelstilbud: Clas Ohlsson, Biltema eller tilsvarende butikker Interiør Kaffebrenneri Fersk fisk og kjøtt Gartneri Helsekost Ferske og gode bakervarer og oster Lokalprodusert mat Urmaker Sportsbutikk

31 Lokalprodusert mat Ønsker å kjøpe lokalprodusert mat Ønsker du å kjøpe lokalprodusert mat hvis tilgjengeligheten er god? 91 % av de intervjuede ønsker å kjøpe lokalprodusert mat hvis tilgjengeligheten er god, mens resten (9%) svarte vet ikke. Ønsker å kjøpe lokalprodusert mat hvis tilgjengeligheten er god. N Vet = 591 ikke Nei 9 % 0 % Ja Nei Ja 91 % Vet ikke Det var stor respons på hvorfor de ønsket å kjøpe lokal produserte mat. Her er nevnt de grunner som 5 eller flere har svart. Hvorfor ønsker du å kjøpe lokalprodusert mat? Antall svar Støtte lokalt næringsliv/lokalmiljø/produsenter 45 Høy kvalitet 32 Bedre smak/nye smaker 20 Variasjon/avveksling/alternativ til standardproduktene 15 Spennende å prøve noe nytt 15 Kortreist mat 14 Det er god/bedre mat 11 Med god tilgjengelighet er fritidsboligeierne et viktig marked for lokalprodusert mat Hvor kjøpe lokalprodusert mat Hvis du skulle kjøpt lokalprodusert mat, hvor ønsker du å kjøpe det? Hvor ønskes det å kjøpe lokalprodusert mat? Levering til fritidsbolig Egen butikk for lokalprodusert mat Kjøpesenter Dagligvareforretninger 3 % 17 % 46 % 70 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % Det var mulig å krysse av for inntil tre alternativer. Total prosentsum blir derfor høyere enn 100 %. 70 % ønsker å kjøpe lokalprodusert mat i dagligvareforretninger, mens 46 % ønsker å foreta innkjøpene i egne butikker for lokalprodusert mat. 3 % ønsker lokalprodusert mat levert til fritidsboligen.

32 Betalingsvillighet for lokalprodusert mat Er du villig til å betale mer, like mye eller mindre for lokalprodusert mat? Hele 49 % er villig til å betale mer for lokalprodusert mat, mens den resterende halvpart ønsker å betale like mye som for annen mat. Villig $l å betale mer, like mye eller mindre for lokalprodusert mat? N = 590 Like mye 50 % Mindre 1 % Mer 49 % Mer Like mye Mindre 4.6 Restauranttilbud Hvor fornøyd er du med kafé-/restauranttilbudene? Fornøyd med kafé/restauranttilbudene? 1 = svært misfornøyd, 5 = svært fornøyd. 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 3 2,9 2,8 Ringebu - på Sjellet Ringebu - i Sør- Fron - på bygda/dalen Sjellet Sør- Fron - i bygda/dalen Nord- Fron - på Sjellet Nord- Fron - i bygda/dalen Hytteeierne er i hovedsak middels eller noe mindre fornøyd med kafé-/restaurant-/ tilbudene i Midt-Gudbrandsdalen. De er middels fornøyd med kafé-/restaurant-/ tilbudene på fjellet i Sør-Fron og Ringebu, og noe mindre fornøyd med resten av regionen. Hva skal til for å benytte kafe-/restaurant mer? Ant. svar Bedre mat/bedre kvalitet 20 Lenger åpningstider/info. om åpningstider 11 Bedre tilbud/flere tilbud 10 Atmosfære/hyggelige lokaler 10 Bruk av lokalprodusert mat 9 God service/hyggelig vertskap 7 Ordentlig mat/mindre bruk av halvfabrikata 7 Tilgjengelighet 7 Gode bakevarer/hjemmebakst 6

33 5. Tjenester/servicetilbud Bruk av tjenester/servicetilbud Benytter du eller ønsker du å benytte følgende tjenester/servicetilbud i nærområdet til fritidsboligen? Benyttelse av ulike tjenester/servicetilbud. (N = 587) Spa- /helsetilbud 15 % Catering/kokk 8 % Lagerplass 1 % Firma for hytteutleie 4 % Håndverkere 71 % Kjøp av ved 54 % Renhold 13 % Brøyting 74 % Vakthold/alarmtjenester 14 % Vaktmestertjenester 21 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % Ikke godt nok Ja Det var mulig å krysse av for flere alternativer. Total prosentsum blir derfor høyere enn 100 %. Flertallet av fritidsboligeierne ønsker å benytte seg av tjenester som snøbrøyting, håndverkstjenester og kjøp av ved. I tillegg ønsker 21 % å benytte seg av ulike vaktmestertjenester, 15 % av spa og annet helsetilbud, 14 % av vakthold/alarmtjenester og 13 % ønsker å benytte seg av renholdstjenester. Benyttelse og ønske om benyttelse av tjenester ved de ulike fritidsboligområdene Kvitfjell/ Fåvang vest Venabygdsfjellet Fåvang øst Ringebufjellet/ Måsåplassen Ant. respondenter Vaktmester 41 % 9 % 19 % 20 % Alarmtjeneste 30 % 14 % 8 % 4 % Brøyting 86 % 76 % 90 % 80 % Renhold 28 % 13 % 6 % 7 % Kjøp av ved 77 % 60 % 55 % 47 % Håndverkere 77 % 65 % 69 % 69 % Hytteutleie 5 % 6 % 2 % 4 % Lagerplass 0 % 1 % 0 % 0 % Catering/kokk 23 % 10 % 4 % 0 % Spa/helsetilbud 19 % 15 % 19 % 4 %

34 28 Fagerhøy/ Lauvåsen Skåbu/ Espedalen Gålå/ Fefor Kvamsfjellet/ Sødorpfjellet Ant. respondenter Vaktmester 24 % 21 % 29 % 16 % Alarmtjeneste 10 % 19 % 17 % 13 % Brøyting 67 % 74 % 86 % 47 % Renhold 18 % 18 % 14 % 8 % Kjøp av ved 49 % 51 % 52 % 46 % Håndverkere 73 % 83 % 75 % 66 % Hytteutleie 5 % 2 % 4 % 1 % Lagerplass 3 % 0 % 4 % 1 % Catering/kokk 7 % 5 % 11 % 7 % Spa/helsetilbud 24 % 11 % 17 % 13 % Resultatene fra undersøkelsen viser at fritidsboligeiere i Kvitfjell og Fåvang vest benytter seg i noe større grad av ulike service- og tjenestetilbud enn fritidsboligeiere andre steder. En stor andel av fritidsboligeierne har behov for håndverkere. Med unntak av for Kvamsfjellet/Sødorpfjellet, er det også svært mange som har behov for brøyting. Det er videre verdt å merke at det er et ønske fra en del fritidsboligeiere om å benytte seg av spa/helsetilbud. Mellom % av fritidsboligeierne i Fagerhøy/Lauvåsen, Kvitfjell/Fåvang vest, Fåvang øst, Gålå/Fefor og Venabygdsfjellet ønsker å benytte seg av slike tilbud. En mindre andel ønsker også å benytte seg av catering/kokketjenester. Tilbud som savnes Det kunne i åpne kommentarfelt fylles ut om det er noe som savnes av tjenester og service. Det ble bl.a. nevnt følgende: Hva savnes av tjenester og service: Ant. svar Oversikt over vaktmestertjenester/håndverkere/skutertransport 8 Brøytet veg helt fram til hytta 5 Svømmebasseng/spa 3 Mulighet for å legge inn strøm 2 Kollektiv transport fra jernbanen til hytta 2

35 Offentlige tjenester Hvor fornøyd er du/dere med de offentlige tilbud i din fritidsboligkommune? Fornøyd med offentlige tilbud? Gj.sn. score (1 = svært misfornøyd, 5 = fornøyd) ,4 3,8 3,3 3,7 3,9 1 0 Off. Off. helsetjeneste transporttilbud Kommunale etater Skilting langs veier Skilting langs stier/skiløyper Fritidsboligeierne er generelt misfornøyd med det offentlige transport i Midt- Gudbrandsdalen. De er ellers ganske fornøyd med skilting langs stier, skiløyper og veier generelt. Kommunale etater får en score på 3,3, noe som er verken/eller. 67 % har ikke benyttet seg av det offentlig transport og 66 % har ikke benyttet seg av offentlige helsetjenester i Midt-Gudbrandsdalen i forbindelse med hytteoppholdet. 5.3 Service, transport og andre tjenester Hvor fornøyd er du med disse tilbudene? Gj.sn. score Har benyttet (prosent) Finnes ikke, men ønsker (prosent) Tilbudet finnes, men benytter ikke (prosent) Finnes ikke, og ønsker ikke (prosent) Catering/levering av mat 3,6 5 % 5 % 72 % 19 % Hytteservice, vaktmestertjeneste, renhold mv. 4,1 15 % 4 % 70 % 12 % Off. transport til fritidsboligområdet 2,2 9 % 15 % 63 % 13 % Brøytet vinterveg frem til fritidsboligen 4,5 68 % 9 % 13 % 9 % Off. transporttilbud i Midt- Gudbrandsdalen 3,1 24 % 3 % 68 % 6 % Transport på kveldstid til/fra fritidsboligen 1,9 5 % 10 % 66 % 19 % Bredbånd 3,4 23 % 20 % 49 % 9 % Renovasjon/søppeltømming 3,6 92 % 1 % 5 % 1 % Gjennomsnittlig score er beregnet ut fra de som har benyttet de enkelte tilbudene. Scoreverdier: 1 = svært misfornøyd, 5 = svært fornøyd. Antall respondenter totalt: 601

36 30 Brøyting av veg om vinteren og hytteservice (vaktmestertjeneste, renhold mv.) er fritidsboligeierne i hovedsak meget godt fornøyd med. De er videre ganske godt fornøyd med renovasjon/søppeltømming og catering/levering av mat (blant de som benytter seg av ). Fritidsboligeierne er imidlertid misfornøyd med det offentlige transport til/fra fritidsboligområdet. Transporttilbud på kveldstid mellom fritidsboligområdet og for eksempel restauranter mv. er et tilbud som i liten grad eksisterer i dag, men som er ønskelig blant en del (15 % av de spurte ønsker dette ). 20 % av de spurte ønsker seg bredbåndstilgang i fritidsboligen. Svært mange kjøper tjenesten snøbrøyting av vinterveg frem til fritidsboligen. Bruk av service, transport og andre tjenester fordelt på hytteområde: Gj.sn. score Kvitfjell/Fåvang vest Har benyttet Ønsker Gj.sn. score Venabygdsfjellet Har benyttet Ønsker Catering/levering av mat 3,0 18 % 4 % 4,2 6 % 3 % Hytteservice, vaktmester mv. 3,5 33 % 2 % 4,1 8 % 2 % Off. transport til fritidsboligområdet 2,4 31 % 9 % 1,9 12,6 % 8,7 % Brøytet vinterveg frem til fritidsboligen 4,5 82 % 7 % 4,6 70 % 6 % Off. transporttilbud i Midt- Gudbrandsdalen 2,7 34 % 2 % 3,0 27 % 1 % Transport på kveldstid til/fra fritidsboligen 2,1 18 % 9 % 2,8 4 % 8 % Bredbånd 3,6 57 % 2 % 3,8 26 % 20 % Renovasjon/søppeltømming 3,6 96 % 0 % 3,7 95 % 0 % Ringebufjellet/Måsåplassen Gj.sn. score Har benyttet Ønsker Gj.sn. score Fåvang øst Har benyttet Ønsker Catering/levering av mat - 0 % 0 % - 0 % 2 % Hytteservice, vaktmester mv. 3,7 17 % 2 % 3,0 8 % 13 % Off. transport til fritidsboligområdet - 0 % 23 % 1,8 8 % 19 % Brøytet vinterveg frem til fritidsboligen 4,6 61 % 11 % 4,4 88 % 2 % Off. transporttilbud i Midt- Gudbrandsdalen 4,4 10 % 0 % 2,9 32 % 2 % Transport på kveldstid til/fra fritidsboligen - 0 % 22 % 1,3 9 % 23 % Bredbånd 3,4 15 % 19 % 2,0 17 % 17 % Renovasjon/søppeltømming 3,3 96 % 2 % 3,4 94 % 2 %

37 31 Gj.sn. score Fagerhøy/Lauvåsen Har benyttet Ønsker Gj.sn. score Skåbu/Espedalen Har benyttet Ønsker Catering/levering av mat 3,5 3 % 8 % 4,0 2 % 7 % Hytteservice, vaktmester mv. 3,0 8 % 13 % 4,3 24 % 2 % Off. transport til fritidsboligområdet 2,5 7 % 16 % 1,8 11 % 8 % Brøytet vinterveg frem til fritidsboligen 4,3 71 % 13 % 4,6 75 % 9 % Off. transporttilbud i Midt- Gudbrandsdalen 3,0 27 % 3 % 3,1 15 % 6 % Transport på kveldstid til/fra fritidsboligen 2,0 7 % 29 % 1,0 4 % 20 % Bredbånd 3,8 18 % 24 % 3,0 11 % 28 % Renovasjon/søppeltømming 3,6 90 % 2 % 3,4 89 % 4 % Gjennomsnittlig score: 1 = svært misfornøyd, 5 = svært fornøyd. Gålå/Fefor Kvamsfjellet/Sødorpfjellet Gj.sn. score Har benyttet Ønsker Gj.sn. score Har benyttet Ønsker Catering/levering av mat 3,7 6 % 3 % 3,7 3 % 8 % Hytteservice, vaktmester mv. 4,2 19 % 5 % 4,1 13 % 3 % Off. transport til fritidsboligområdet 2,5 6 % 17 % 2,5 6 % 19 % Brøytet vinterveg frem til fritidsboligen 4,5 86 % 2 % 4,3 34 % 22 % Off. transporttilbud i Midt- Gudbrandsdalen 3,2 25 % 5 % 3,2 22 % 3 % Transport på kveldstid til/fra fritidsboligen 2,2 5 % 9 % 1,3 3 % 32 % Bredbånd 3,5 23 % 20 % 3,2 19 % 20 % Renovasjon/søppeltømming 3,9 94 % 2 % 3,6 93 % 0 % Gjennomsnittlig score: 1 = svært misfornøyd, 5 = svært fornøyd.

38 Aktivitetstilbud ikke kommersielle Hvor fornøyd er du med disse tilbudene? Gj.sn. score Har benyttet (prosent) Finnes ikke, men ønsker (prosent) Tilbudet finnes, men benytter ikke (prosent) Finnes ikke, og ønsker ikke (prosent) Preparerte skiløyper 4,4 95 % 1 % 4 % 0,5 % Skøytebaner 3,6 3 % 6 % 65 % 27 % Akebakker 3,7 16 % 8 % 61 % 15 % Turmål med rasteplass/bålplass 3,9 41 % 12 % 40 % 8 % Vandrestier 4,2 84 % 2 % 13 % 2 % Sykkelveier/-stier 4,0 75 % 2 % 21 % 2 % Muligheter for fiske 4,0 67 % 1 % 31 % 1 % Bevaring av landbrukets kulturlandskap 3,8 72 % 2 % 25 % 2 % Gjennomsnittlig score er beregnet ut fra de som har benyttet de enkelte tilbudene. Scoreverdier: 1 = svært misfornøyd, 5 = svært fornøyd. Antall respondenter totalt: 601 Fritidsboligeierne er meget godt fornøyd med de preparerte skiløypene, vandrestiene, sykkelveiene/sykkelstiene og muligheten for fiske i regionen. Hele 95 % av de som har svart på undersøkelsen, benytter seg av skiløype, og er også svært godt fornøyd med. Tilrettelagte turmål med rasteplasser er tilbud som 12 % av de spurte ønsker seg (og som ikke finnes i fritidsboligens nærmiljø). 41 % benytter seg av dette i dag. Ikke-kommersielle aktivitetstilbud som blir benyttet av flest hytteeiere er; skiløyper vandrestier sykkelveier/-stier fiske Bruk av ikke-kommersielle aktivitetstilbud fordelt på hytteområde: Gj.sn. score Kvitfjell/Fåvang vest Har benyttet Ønsker Gj.sn. score Venabygdsfjellet Har benyttet Ønsker Preparerte skiløyper 4,3 96 % 0 % 4,3 99 % 0 % Skøytebaner 2,5 5 % 9 % 4,0 2 % 8 % Akebakker 3,6 21 % 7 % 3,5 11 % 11 % Turmål med rasteplass/bålplass 3,4 40 % 7 % 3,5 27 % 21 % Vandrestier 3,8 70 % 2 % 4,1 88 % 0 % Sykkelveier/-stier 3,5 76 % 0 % 3,5 62 % 7 % Muligheter for fiske 3,5 56 % 0 % 3,9 63 % 1 % Kulturlandskap 3,3 76 % 5 % 3,6 67 % 1 %

39 33 Ringebufjellet/Måsåplassen Gj.sn. score Har benyttet Ønsker Gj.sn. score Fåvang øst Har benyttet Ønsker Preparerte skiløyper 4,5 91 % 2 % 3,8 94 % 0 % Skøytebaner 2,0 2 % 2 % - 0 % 2 % Akebakker 4,3 7 % 7 % 3,2 19 % 4 % Turmål med rasteplass/bålplass 3,8 17 % 26 % 3,8 53 % 4 % Vandrestier 4,2 76 % 2 % 4,1 78 % 0 % Sykkelveier/-stier 3,9 60 % 2 % 3,8 66 % 2 % Muligheter for fiske 4,0 54 % 4 % 4,0 68 % 0 % Kulturlandskap 3,8 65 % 2 % 4,1 78 % 0 % Gjennomsnittlig score: 1 = svært misfornøyd, 5 = svært fornøyd. Gj.sn. score Fagerhøy/Lauvåsen Har benyttet Ønsker Gj.sn. score Skåbu/Espedalen Har benyttet Ønsker Preparerte skiløyper 4,6 94 % 0 % 4,4 93 % 0 % Skøytebaner 5,0 5 % 5 % 3,5 4 % 4 % Akebakker 3,8 13 % 8 % 3,6 9 % 9 % Turmål med rasteplass/bålplass 4,3 48 % 8 % 3,5 44 % 8 % Vandrestier 4,5 92 % 2 % 4 % 84 % 5 % Sykkelveier/-stier 4,5 87 % 0 % 3,6 68 % 2 % Muligheter for fiske 4,3 84 % 0 % 4,1 70 % 2 % Kulturlandskap 4,0 79 % 0 % 4,0 73 % 4 % Gjennomsnittlig score: 1 = svært misfornøyd, 5 = svært fornøyd. Gj.sn. score Gålå/Fefor Har benyttet Ønsker Kvamsfjellet/Sødorpfjellet Gj.sn. score Har benyttet Ønsker Preparerte skiløyper 4,6 96 % 2 % 4,3 94 % 1 % Skøytebaner 3,4 5 % 7 % - 0 % 7 % Akebakker 4,0 32 % 4 % 3,3 11 % 10 % Turmål med rasteplass/bålplass 4,1 53 % 7 % 3,6 42 % 10 % Vandrestier 4,3 83 % 3 % 4,3 87 % 3 % Sykkelveier/-stier 4,3 86 % 2 % 4,1 81 % 2 % Muligheter for fiske 4,0 64 % 1 % 4,2 76 % 0 % Kulturlandskap 4,0 68 % 3 % 3,7 73 % 1 % Gjennomsnittlig score: 1 = svært misfornøyd, 5 = svært fornøyd.

Fritidsboligundersøkelse 2009/2010 i Gausdal, Lillehammer, Øyer og Ringsaker (Sjusjøen)

Fritidsboligundersøkelse 2009/2010 i Gausdal, Lillehammer, Øyer og Ringsaker (Sjusjøen) Fritidsboligundersøkelse 2009/2010 i Gausdal,Lillehammer,Øyer ogringsaker(sjusjøen) November/desember2009 Januar2010 Lillehammer,april2010 Norsk Turistutvikling AS Fritidsboligundersøkelse2009/2010 igausdal,lillehammer,øyerogringsaker(sjusjøen)

Detaljer

Fritidsboligundersøkelse i Nore og Uvdal. April 2015

Fritidsboligundersøkelse i Nore og Uvdal. April 2015 Fritidsboligundersøkelse i Nore og Uvdal April 2015 Lillehammer, mai 2015 Fritidsboligundersøkelse 2015 i Nore og Uvdal Norsk Turistutvikling AS Fåberggt. 153 B 2615 Lillehammer E-post: post@ntu-as.no

Detaljer

Undersøkelse blant hytte- og fritidshuseiere i Flatanger

Undersøkelse blant hytte- og fritidshuseiere i Flatanger Undersøkelse blant hytte- og fritidshuseiere i Flatanger kommune Vinter 2009 ! Fåberggt. 153 B 2615 Lillehammer E-post: post@ntu-as.no Tlf. 61 24 66 60 www.ntu-as.no Forfattere/prosjektmedarbeidere: Kjell

Detaljer

Ferdsel ut fra hytter i Rondane midt og sør

Ferdsel ut fra hytter i Rondane midt og sør Ferdsel ut fra hytter i Rondane midt og sør FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Oppland fylkeskommune FYLKESMANNEN I OPPLAND Miljøvernavdelingen Forord Denne rapporten er utarbeidet som en del av

Detaljer

Strategidokument. Samordnet strategi for reiseliv og handel i Nore og Uvdal kommune 2015

Strategidokument. Samordnet strategi for reiseliv og handel i Nore og Uvdal kommune 2015 Strategidokument Samordnet strategi for reiseliv og handel i Nore og Uvdal kommune 2015 Høringsdokument. Høringsfrist: 10. august 2015 INNHOLD 1. Innledning Føringer for arbeidet... 1 1.1. Innledning...1

Detaljer

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Undersøkelse blant innbyggere og utflyttere 13. mai - 20. august 2011 Oppdragsgiver:

Detaljer

Fritidsboligforskning

Fritidsboligforskning Rapporter fra Høgskolen i Buskerud Foreløpig rapport Fritidsboligforskning - Rapport fra survey undersøkelse i Sigdal kommune med fokus på utvikling av et bærekraftig lokalsamfunn Av Jan Velvin Tor Martin

Detaljer

Synnfjell og Randsfjord Hytteutvikling

Synnfjell og Randsfjord Hytteutvikling PROSJEKTPLAN Synnfjell og Randsfjord Hytteutvikling Et prosjekt for å skape merverdier knyttet til hyttemarkedet 22. desember 2014 Landsbyen Næringshage Prosjektplan 1 PROSJEKTPLAN 1. MÅL OG RAMMER 1.1

Detaljer

HYTTEBRUKERUNDERSØKELSE PÅ SJUSJØEN 2010/2011

HYTTEBRUKERUNDERSØKELSE PÅ SJUSJØEN 2010/2011 HYTTEBRUKERUNDERSØKELSE PÅ SJUSJØEN 2010/2011 En foreløpig rapport per mars 2012 Thor Flognfeldt, førsteamanuensis, Høgskolen i Lillehammer Hytteundersøkelsen på Sjusjøen/Ljøsheim 2011 Side 1 Hytteundersøkelsen

Detaljer

Gjesteundersøkelse Bergen

Gjesteundersøkelse Bergen Gjesteundersøkelse Bergen 2 0 07 Forord Sommeren 2007 ble den første gjesteundersøkelsen som omfatter hele Hordaland gjennomført. Målet var at reiselivsaktørene skal få bedre kunnskap om de som besøker

Detaljer

Handel i Målselv kommune

Handel i Målselv kommune Målselv kommune Handel i Målselv kommune Kartlegging og analyse av handelssituasjonen 2013-12-16 Error! Reference source not found. 2013-11-12 Side 2 av 34 Error! Reference source not found. Innhold 1

Detaljer

KULTURMAGNETEN DEL 1: Analyse av besøksnæringene

KULTURMAGNETEN DEL 1: Analyse av besøksnæringene KULTURMAGNETEN DEL 1: Analyse av besøksnæringene (utkast 14. februar 2008) Innledning Dyrsku n Arrangement As, Seljord kommune og festivalselskapa Countryfestivalen Seljord AS og Dansebandfestivalen Seljord

Detaljer

Telemarkskanalen. Gjesteundersøkelse sommeren 2013 blant camping og bobilturister og syklister, padlere og vandrere. www.kaizen.no

Telemarkskanalen. Gjesteundersøkelse sommeren 2013 blant camping og bobilturister og syklister, padlere og vandrere. www.kaizen.no Telemarkskanalen Gjesteundersøkelse sommeren 2013 blant camping og bobilturister og syklister, padlere og vandrere www.kaizen.no Forord Kaizen AS har på oppdrag for Telemarkskanalen Regionalpark gjennomført

Detaljer

Fra hyttefolk til sekundærbosatte. Et forprosjekt.

Fra hyttefolk til sekundærbosatte. Et forprosjekt. ØF-rapport nr.: 04/2005 Fra hyttefolk til sekundærbosatte. Et forprosjekt. av Birgitta Ericsson, Tor Arnesen og Kjell Overvåg Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland,

Detaljer

ØF-rapport nr. 19/2005 ValHall Resultater fra en spørreundersøkelse blant unge voksne med relasjoner til Hallingdal og Valdres Gro Marit Grimsrud

ØF-rapport nr. 19/2005 ValHall Resultater fra en spørreundersøkelse blant unge voksne med relasjoner til Hallingdal og Valdres Gro Marit Grimsrud ØF-rapport nr. 19/2005 ValHall Resultater fra en spørreundersøkelse blant unge voksne med relasjoner til Hallingdal og Valdres av Gro Marit Grimsrud Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble

Detaljer

Hytte undersøkelsen 2008

Hytte undersøkelsen 2008 Hytte undersøkelsen 2008 Oppdal Næringshage AS Bård Jystad Innhold Side 3 Formål, gjennomføring og mulige feilkilder Side 4 Sammendrag Side 5 Beliggenhet Side 5 Om hyttas alder Side 5 Om hyttas størrelse

Detaljer

Kartlegging av dagligvare- beholdningen i hushold i Nord-Norge

Kartlegging av dagligvare- beholdningen i hushold i Nord-Norge 1 Rapport 2003:8 Kartlegging av dagligvare- beholdningen i hushold i Nord-Norge - med henblikk på en krisesituasjon Vigdis Nygaard Siri Ulfsdatter Søreng i Finnmark Tittel: Kartlegging av dagligvarebeholdningen

Detaljer

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg HAMMERFEST Rapport 2008:7 Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg En undersøkelse blant gjestepasienter ved UNN Gjennomført mars juni 2008 Christen Ness Tittel: Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Detaljer

Sammendrag: Trafikanters verdsetting av informasjon med utgangspunkt i arbeidsreiser

Sammendrag: Trafikanters verdsetting av informasjon med utgangspunkt i arbeidsreiser TØI rapport 620/2002 Forfattere: Marit Killi Hanne Samstad Oslo 2002, 75 sider Sammendrag: Trafikanters verdsetting av informasjon Innledning Med bakgrunn i Vegdirektoratets etatprosjekt Bedre utnyttelse

Detaljer

Bruk av bynære friluftsområder i Kristiansand

Bruk av bynære friluftsområder i Kristiansand Aud Tennøy Bruk av bynære friluftsområder i Kristiansand NOTAT 2007:104 Tittel: Forfatter: Bruk av bynære friluftsområder i Kristiansand Aud Tennøy NIBR-notat: 2007:104 ISSN: 0809-6929 ISBN: 82-7071-670-7

Detaljer

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013 Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester 27. november 2013 Innholdsfortegnelse 1 Om undersøkelsen... 8 1.1 Bakgrunn og formål... 8 1.2 Metode, utvalg og datainnsamling... 9 1.3 Ulikheter

Detaljer

Notater. Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen. Brukerundersøkelsen 2004. Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester

Notater. Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen. Brukerundersøkelsen 2004. Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester 2005/48 Notater 2005 Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen Notater Brukerundersøkelsen 2004 Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester Formidlingsavdelingen Innhold Figurer og tabeller...

Detaljer

Forord. Oslo mai 2002. Jon Blaalid direktør

Forord. Oslo mai 2002. Jon Blaalid direktør Forord Grunnleggende rettigheter som folk ikke kjenner til, kan de heller ikke benytte seg av. Mengden av informasjon i dagens samfunn kan for mange bli så overveldende at det blir nesten umulig å skille

Detaljer

Rapport nummer 04/09. Bygdeturisme og gårdsmat i Norge. En nasjonal kartlegging.

Rapport nummer 04/09. Bygdeturisme og gårdsmat i Norge. En nasjonal kartlegging. Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll N-7491 Trondheim Telefon: +47 73 59 17 32 Telefaks:+47 73 59 12 75 Rapport nummer 04/09 Bygdeturisme og gårdsmat i Norge. En nasjonal kartlegging.

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2015 Hva mener innbyggerne? Difi-rapport 2015:5 ISSN 1890-6583

Innbyggerundersøkelsen 2015 Hva mener innbyggerne? Difi-rapport 2015:5 ISSN 1890-6583 Innbyggerundersøkelsen 2015 Hva mener innbyggerne? Difi-rapport 2015:5 ISSN 1890-6583 Forord Innbyggerundersøkelsen er en av de største undersøkelsene av forvaltningen i Norge. Den skal gi et bedre kunnskapsgrunnlag

Detaljer

Forprosjektet «Lokalmat på nett»

Forprosjektet «Lokalmat på nett» Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 72 213 Forprosjektet «Lokalmat på nett» -Kartlegging av muligheter for å knytte lokalmatprodusenter i Nord- Norge til en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning

Detaljer

SAMFUNNSØKONOMISKE KOSTNADER VED AVBRUDD OG SPENNINGSFORSTYRRELSER

SAMFUNNSØKONOMISKE KOSTNADER VED AVBRUDD OG SPENNINGSFORSTYRRELSER PUBLIKASJONS NR 348-2012 SAMFUNNSØKONOMISKE KOSTNADER VED AVBRUDD OG SPENNINGSFORSTYRRELSER - HUSHOLDNINGER Energi Norge AS EnergiAkademiet Besøksadresse: Middelthuns gate 27 Postadresse: Postboks 7184

Detaljer

Tiltak for forbedret kollektivtilbud i Grenland. En før- og etterundersøkelse

Tiltak for forbedret kollektivtilbud i Grenland. En før- og etterundersøkelse En før- og etterundersøkelse Prosjektrapport 51/2002 Rapportens tittel: FoU-informasjon Tiltak for forbedret kollektivtilbud i Grenland En før- og etterundersøkelse Prosjektnr: 84002328 Oppdragets tittel:

Detaljer

Fritidshus i innlandet: Bruk og lokaløkonomiske effekter

Fritidshus i innlandet: Bruk og lokaløkonomiske effekter ØF-rapport nr.: 06/2005 Fritidshus i innlandet: Bruk og lokaløkonomiske effekter Av Birgitta Ericsson og Reidun Grefsrud Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland,

Detaljer

Resultater fra Kongsbergundersøkelsen 2007

Resultater fra Kongsbergundersøkelsen 2007 Resultater fra Kongsbergundersøkelsen 2007 Kongsberg kommune og NCE Systems Engineering, 2008 1 Sammendrag Kongsbergundersøkelsen ble gjennomført høsten 2007 som en elektronisk spørreundersøkelse på internett.

Detaljer