Fritidsboligundersøkelse 2012 i Midt-Gudbrandsdalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fritidsboligundersøkelse 2012 i Midt-Gudbrandsdalen"

Transkript

1 Fritidsboligundersøkelse 2012 i Midt-Gudbrandsdalen Vinteren 2012 Lillehammer, mai 2012 Norsk Turistutvikling AS

2

3 Fritidsboligundersøkelse 2012 i Midt-Gudbrandsdalen Norsk Turistutvikling AS Fåberggt. 153 B 2615 Lillehammer E-post: Tlf Forfattere/prosjektteam: Anne Anmarkrud Lier, Trine Lillefosse og Kjell O. Solbakken

4

5 Innhold 1. Innledning Prosjekteier Målsetting med fritidsboligundersøkelsen Hyttestatistikk Metode Bakgrunnsdata Kjønn Alder Barn i husholdningen Bosted Reiseavstand fra hjem til fritidsbolig Bruk av fritidsboligen Fritidsboligens lokalisering Fritidsboligens byggeår og anskaffelsesår Antall bruksdøgn Hvorfor fritidsbolig i området Fritidsboligens størrelse Standard på fritidsboligen Standardheving Handel og servering Hvor handles matvarer under fritidsboligoppholdet Fornøyd med nærbutikken i fritidsboligområdet Ønsket åpningstid på matvareforretninger Bruk av ulike handelstilbud Lokalprodusert mat Restauranttilbud Tjenester/servicetilbud Bruk av tjenester/servicetilbud Offentlige tjenester Service, transport og andre tjenester Aktivitetstilbud ikke kommersielle Aktivitetstilbud kommersielle Savnede aktivitetstilbud Arrangementer Betaling for skiløyper Helårsvei mellom Kvitfjell og Gålå Frya... 40

6 6. Forbruk Beregninger og forutsetninger Gjennomsnittlig forbruk til fritidsboligen Gjennomsnittlig forbruk til restauranter og organiserte aktiviteter Gjennomsnittlig forbruk til matvarer Totalt forbruk pr. fritidsbolig Sum forbruk fra fritidsboligene i områdene Informasjon Benyttelse av informasjonskilder i regionen Fornøyd med informasjonen Hvordan innhente informasjon Deltakelse i lokalsamfunnsutviklingen Hvordan delta i lokalsamfunnsutviklingen Flytte til regionen Positive og negative sider ved å ha fritidsbolig i området Mest positivt ved å ha fritidsbolig i Midt-Gudbrandsdalen Mest negativt ved å ha fritidsbolig i Midt-Gudbrandsdalen Sammendrag... 56

7 1. Innledning 1 Det er gjennomført en fritidsboligundersøkelse blant eiere av fritidsboliger i Midt- Gudbrandsdalen, dvs. kommunene Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu vinteren Prosjekteier Hytte- og fritidsboligbrukere er en viktig ressurs for store deler av næringslivet i Midt- Gudbrandsdalen. Midt-Gudbrandsdal Næringsforening tok derfor initiativ til denne undersøkelsen, og er eier av prosjektet. Norsk Turistutvikling AS har stått for operativ ledelse og vært ansvarlig for gjennomføring og analyse av resultatene. 1.2 Målsetting med fritidsboligundersøkelsen Resultatene fra fritidsboligundersøkelsen gir bl.a. informasjon om hvem fritidsboligeieren er, hvilke behov de har for infrastruktur, aktiviteter, handels- og tjenestetilbud, og eventuelle planer for standardheving/renovering av fritidsboligen. Undersøkelsen kan brukes som verktøy for strategisk planlegging, med for eksempel følgende: Undersøkelsen kan gi handelsstand, annet lokalt næringsliv og kommunene et grunnlag for å utvikle en strategi for hyttepolitikk og utnyttelse av potensialet som hyttebrukerne representerer. Hvilke tjenestetilbud som savnes i området, og hvilke tjenester det bør satses mer på. Dette vil gi aktører innen opplevelser/aktiviteter, reiselivet, helse, håndverkere/vaktmestertjenester og øvrige næringer et godt beslutningsgrunnlag for tjenesteutvikling. Hva må til for at hyttebrukerne skal benytte seg mer av handels-, serverings- og servicetilbud i Midt-Gudbrandsdalen? For eksempel lengre åpningstider, bedre tilgjengelighet, bedre offentlig transporttilbud? Hva kan bidra til å øke antall bruksdøgn og økonomisk forbruk fra hyttebrukerne? Undersøkelsen kan brukes som kartleggingsverktøy for å finne ut hva både private og offentlige aktører kan bidra med for å øke områdets attraktivitet. Er hytteeierne interessert i og opptatt av å bidra i lokalsamfunnsutviklingen? Hensikten med denne fritidsboligundersøkelsen er at den skal bidra til å avdekke hvordan fritidsboligeiere kan bli mer fornøyd med oppholdet i regionen, for derigjennom å benytte seg av lokale tilbud i enda større grad og øke oppholdstiden ytterligere. Ved å ta i bruk resultatene av undersøkelsen er målsettingen å øke næringsgrunnlaget for lokalt næringsliv og sysselsettingsmulighetene i området.

8 2 1.3 Hyttestatistikk Kommunene Ringebu, Nord-Fron og Sør-Fron er alle betydelige hytte- og fritidsboligkommuner. Det er til sammen nær fritidsboliger i regionen. Kommune Antall fritidsboliger 2012 Endring i % Nord-Fron % Sør-Fron % Ringebu % SUM % Det har vært en vekst på til sammen 22 % av nye fritidsboliger i dette området i tiårsperioden fra 2002 til Alle tre kommunene har hatt vekst (fra 17 til 25 %). Ringebu har nær halvparten av alle fritidsboligene i regionen. Denne kommunen hadde også størst prosentvis vekst i perioden med 25 %. En vekst av flere nyere fritidsboliger gjenspeiler også gjennomsnittlig kjøpesum pr. omsetning av fritidsboligene i området. Kommune Gj.sn. kjøpesum 2001 Gj.sn. kjøpesum 2011 Nord-Fron Sør-Fron Ringebu Det har vært en sterk vekst på gjennomsnittlig kjøpesum pr. fritidsbolig i området. Gjennomsnittlig salgspris for en fritidsbolig i Nord-Fron har økt med hele 219 % i perioden Gjennomsnittlig kjøpesum for fritidsboliger for hele landet var ca. 1,4 mill. kr i 2011.

9 3 1.4 Metode Et tilfeldig utvalg av fritidsboligeiere i Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu ble invitert til å delta i undersøkelsen. Spørreskjema Spørreskjema er utarbeidet i et godt samarbeid mellom Midt-Gudbrandsdal Næringsforening og deres medlemmer, og Norsk Turistutvikling AS. Rekruttering av deltakere/metode Det ble sendt ut 1500 sendinger til et utvalg av fritidsboligeiere i de tre kommunene i uke 8. Sendingen inneholdt et informasjonsbrev (som orienterte om undersøkelsen) spørreskjema, returkonvolutt og en premieslipp. Som alternativ til å sende inn spørreskjema postalt, kunne hytteeiere svare på undersøkelsen via internett (web-basert). Nettadressen ble opplyst om i informasjonsbrevet som ble tilsendt utvalget. I tillegg ble linken lagt ut på hjemmesida til Midt-Gudbrandsdal Næringsforening og på enkelte hyttevelforeninger og andre nettsider, med oppfordring til alle hytteeiere om å svare. For å nå målsettingen om 500 svar, ble det sendt ut ytterligere sendinger pr. post til et mindre utvalg på 100 personer i uke 13. Alle som svarte på undersøkelsen og enten returnerte premieslippen eller oppga kontaktinformasjon på web, var med i trekningen av gavekort hos Annis Pølsemakeri og G-Sport Ringebu AS. Kontaktinformasjonen ble slettet umiddelbart etter trekning, og ble ikke linket mot svarene. Utvalgskriterier: Følgende utvalgskriterier ble satt i forbindelse med utsending av postkort: 1. Lokalbefolkning utenbygdsboere: Primærmålgruppen for undersøkelsen er utenbygdsboere, dvs. personer bosatt utenfor regionen (personer bosatt utenfor kommunene Gausdal, Lillehammer og Øyer). Denne gruppen ble forfordelt, og utgjorde ca % av utvalget som fikk tilsendt invitasjon om å delta i undersøkelsen. Kommune Andel av alle hytteeiere Hytteeiere bosatt i regionen Andel benyttet i undersøkelsen Hytteeiere bosatt i regionen Utenbygdsboere Utenbygdsboere Nord-Fron 29 % 71 % 20 % 80 % Sør-Fron 22 % 78 % 20 % 80 % Ringebu 15 % 85 % 15 % 85 % 2. Fordeling av utvalgets andel mellom fritidsboligkommunene: Når det gjelder fordeling av invitasjoner pr. kommune, ble det tatt utgangspunkt i antall fritidsboliger i hver kommune. Den prosentvise fordelingen av invitasjoner (spørreskjemaer) som ble sendt ut, ble fordelt etter en prosentsats basert på andel av antall hytteeiere i de tre kommunene:

10 4 Kommune Antall fritidsboliger %-vis andel Nord-Fron ,4 % Sør-Fron ,0 % Ringebu ,7 % 3. Etter å ha sortert fritidsboligeierne i grupper basert på fritidsboligens lokasjon pr. kommune og fordelt på lokalbefolkning/utenbygdsboere, ble utvalget tilfeldig trukket i de forskjellige gruppene. Primærmålgruppen for undersøkelsen er bosatte utenfor Midt-Gudbrandsdalen. Denne gruppen er viktig for å kartlegge meromsetning, potensial og ressurser fra fritidsboligeiere som er bosatt utenfor handelsregionen. Men lokalbefolkningens syn er også interessante, eksempelvis hvor fornøyde de er med ulike tilbud, ønske om åpningstider, ønske om kjøp av lokalprodusert mat, planer om påbygg osv. Lokalbefolkningen utgjorde derfor en mindre andel av utvalget, dvs % av de som fikk invitasjon til å delta i undersøkelsen. Lokalbefolkningen utgjør i realiteten 21 % av den samlede gruppen av fritidsboligeiere i de tre kommunene. Antall svar og kvalitet på svarene Det kom inn totalt 601 svar, fordelt på 464 postale svar og 137 elektroniske svar. Dette er godt over målsettingen om 500 svar, og gir et godt grunnlag for analysene. I tillegg er skjemaene gjennomgående godt utfylte, så kvaliteten på svarene er gode. Det er gjort krysskjøringer for grupper, i hovedsak for fritidsboligdestinasjoner. Enkelte krysskjøringer lar seg imidlertid ikke gjennomføre pga. for lavt antall i enkelte grupper. Eksempelvis utgjør lokalbefolkningen kun 8 %. Det er derfor i liten grad foretatt krysskjøringer for denne gruppen. Samlet sett er det et stort nok antall skjema for analysen. Skjemaene er gjennomgående godt utfylte. Dette gir grunnlag for å presentere resultatene for; hele utvalget mindre grupperinger (eks. bosted og enkeltresultater for fritidsboligdestinasjoner) - men usikkerheten vil øke jo mer de splittes opp i mindre segmenter. Databearbeiding Bearbeiding av data, analysearbeid og utarbeidelse av rapport er foretatt av Norsk Turistutvikling AS. Resultatene presenteres samlet for hele regionen. For enkelte spørsmål/problemstillinger er resultatene brutt ned på kommune-/destinasjonsnivå.

11 2. Bakgrunnsdata 5 Bakgrunnsdata sier noe om hvem fritidsboligeierne er, i form av; 2.1 Kjønn kjønn alder barn i husholdningen bosted reiseavstand fra hjemsted til fritidsbolig Blant de som svarte på undersøkelsen var 63 % menn og 37 % kvinner. 2.2 Alder Gjennomsnittlig alder på de intervjuede er 59 år. Den yngste som har svart er 20 år, mens den eldste er 90 år. 82 % av de intervjuede er 50 år eller eldre. Kun 3 % er under 40 år. Det er en stor overvekt i aldersgruppen 50 år og eldre som har svart på undersøkelsen. Om denne 40,0 30,0 20,0 10,0,0 Under 30 år år år år år 70 år og eldre andelen er representativ for fritidsboligeiere i området, eller om denne aldersgruppen har hatt større tilbøyelighet til å svare på undersøkelsen, kan vi ikke si noe om, da vi ikke vet aldersfordelingen på de som har fritidsbolig i området. Erfaringer fra tilsvarende undersøkelser andre steder, viser imidlertid samme tendens til aldersfordeling. Hvis denne andelen ikke er representativ, kan undersøkelsen gi et litt skjevt bilde av ønsker og behov når det gjelder den videre utvikling av området. 2.3 Barn i husholdningen En overvekt av hytteeierne (70 %) har ikke barn i husholdningen. Dette henger sammen med den høye andelen av hytteeiere som er over 50 år. I gjennomsnitt er det 2,6 personer i husstanden. Gjennomsnittlig alder på barna er 13 år.

12 6 2.4 Bosted Bosted. Fylkesvis fordeling i prosent. N = % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 23 % 9 % 30 % 22 % 8 % 8 % Oppland Hedmark Akershus Oslo Østfold Landet for øvrig Majoriteten av de intervjuede er bosatt i Østlandsområdet. Nær en av tre er bosatt i Akershus, og en av fem bor i Oslo. Fordelt på kommunenivå er 22 % av de som har svart bosatt i Oslo. Videre er 7 % av de som har svart bosatt i Bærum, 6 % er bosatt i Lillehammer og 4 % er bosatt på Gjøvik og på Skedsmo. Antall Oslo 129 Bærum 41 Lillehammer 36 Gjøvik 26 Skedsmo 23 Personer bosatt i utlandet er ikke representert i undersøkelsen. Lokalbefolkning Blant de som har svart på undersøkelsen er 8 % lokalbefolkning, dvs. bosatt i kommunene Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron.

13 7 2.5 Reiseavstand fra hjem til fritidsbolig Gjennomsnittlig reisetid fra bosted til fritidsbolig er 192 minutter, dvs. ca. 3 timer 20 min. Reisetid i minutter fra bosted til fritidsbolig. N = min. eller mer min min min min min. Inntil 30 min. 4 % 5 % 8 % 11 % 12 % 28 % 34 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 10 % har en reisetid på inntil 1 time fra bosted til fritidsboligen, og 15 % har en reisetid på inntil 2 timer. Flertallet har mellom 2 og 4 timers reisetid (62 %). 17 % har mer enn 4 timers reisetid. 3 % har mer enn 5 timers reisetid.

14 8 3. Bruk av fritidsboligen 3.1 Fritidsboligens lokalisering KvitSjell VenabygdsSjellet Måsåplassen RingebuSjellet Fåvang vest Fåvang øst Ringebu forøvrig Fagerhøy Lauvåsen Gålå Espedalen Sør- Fron forøvrig Skåbu KvamsSjellet Fefor SødorpSjellet Nord- Fron forøvrig Fritidsboligområder som peker seg ut, er Venabygdsfjellet, Kvamsfjellet og Gålå. Dette er naturlig, da dette er av kommunenes største fritidsboligområder. Svarene i undersøkelsen fordeler seg med følgende kommunevise fordeling: Ringebu 43 % Sør-Fron 27 % Nord-Fron 30 % Fri$dsboligområde. Prosent. N = % 1 % 1 % 2 % 1 % 4 % 4 % 4 % 5 % 6 % 6 % 18 % For å kunne krysskjøre resultater sett opp mot fritidsboligområde, er områdene slått noe sammen for å få store nok grupperinger (etter antall svar). Dette er gjort for å styrke representativiteten for resultatene. Fritidsboligområdene i krysskjøringene er slått sammen slik: Fritidsboligområde Antall svar Kvitfjell/Fåvang vest 45 Venabygdsfjellet 105 Fåvang øst 49 Ringebufjellet/Måsåplassen/Ringebu for øvrig 56 Fagerhøy/Lauvåsen 63 Skåbu/Espedalen 58 Gålå/Fefor/Sør-Fron forøvrig 114 Kvamsfjellet/Sødorpfjellet/Nord-Fron for øvrig 109 Totalt % 8 % 8 % 14 % 14 % 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 % 14 % 16 % 18 % 20 %

15 9 Områdene er delt inn etter veiforbindelse/reiserute og geografisk nærhet, og ikke nødvendigvis etter kommunale grenser. 3.2 Fritidsboligens byggeår og anskaffelsesår Gjennomsnittlig byggeår for fritidsboligene er 1980, mens gjennomsnittlig anskaffelsesår er Anskaffelsesår og byggeår. Andel i prosent. N = 582 År År År År Anskaffelsesår Byggeår Før år % av fritidsboligene i undersøkelsen ble bygget før 1980, og 27 % ble bygget etter år Til sammenligning ble 49 % av fritidsboligene anskaffet i tidsperioden Det kan tyde på at det er mange relativt nye/ ferske fritidsboligeiere i Midt- Gudbrandsdalen. 3.3 Antall bruksdøgn Eget og venners/families bruk: Gjennomsnittlig brukes fritidsboligen 22 døgn i vintersesongen, og 28 døgn i sommersesongen, det vil si til sammen 50 døgn pr. år. Dette inkluderer både eget bruk og eventuelle venner/slektningers bruk. Utleie: Blant de som har svart på undersøkelsen, er det kun 2% som leier ut fritidsboligen på kommersiell basis. Dersom det sees på antall utleiedøgn blant de som leier ut fritidsboligen, gir det gjennomsnittlig 17 utleiedøgn om sommeren og 26 utleiedøgn om vinteren. Fordelt på alle fritidsboligene (både de som leier ut og de ikke leier ut), gir det et gjennomsnitt på 1 utleiedøgn pr. år. Sum årlig bruk: Til sammen brukes fritidsboligene ca. 51 døgn i året. Gjennomsnittlig bruk ved siste hytteopphold: Ved siste hytteopphold var det gjennomsnittlig 3, 7 personer som oppholdt seg i fritidsboligen, med et gjennomsnittlig opphold på 5,4 døgn.

16 10 Gjennomsnittlig bruksdøgn for de ulike hytteområdene er som følger: Gj.sn. bruksdøgn Sommer/høst Vinter/vår Utleie Totalt Fritidsboligområde Kvitfjell/Fåvang vest 24,3 35,3 0,5 60,1 Venabygdsfjellet 27,8 23,1 0,4 51,3 Fåvang øst 28,1 18,4 0,1 46,6 Ringebufjellet/ Måsåplassen/ Ringebu 23,0 15,6 3,2 41,8 for øvrig Fagerhøy/Lauvåsen 29,7 19,9 0,4 50,0 Skåbu/Espedalen 26,2 18,5 0,2 46,7 Gålå/Fefor/Sør-Fron for øvrig 27,0 26,1 2,0 55,1 Kvamsfjellet/ Sødorpfjellet/ Nord-Fron 31,1 18,0 0,0 49,0 for øvrig 3.4 Hvorfor fritidsbolig i området Hvorfor har du fritidsbolig i området? Hvorfor fritidsbolig i Midt- Gudbrandsdal. Prosentvis fordeling. Natur- /fritidsmuligheter Turmuligheter sommerstid Stort løypenett/preparerte skiløyper Sykkelmuligheter Tilknytning/familie fra området Har arvet fritidsboligen Jakt- og Siskemuligheter Venner/kjente har fritidsbolig her Nærhet til handelstilbud Nærhet til alpinanlegg Nærhet til opplevelsestilbud Muligheter for å benytte Slere alpinanlegg 36 % 32 % 30 % 25 % 23 % 16 % 15 % 9 % 5 % Det var mulig å krysse av for flere alternativer. Total prosentsum blir derfor høyere enn 100 %. De viktigste årsakene til at respondentene har fritidsbolig i området, er; natur- og friluftsmuligheter (72 %), tilgang til et stort og allsidig løypenett av preparerte skiløyper (62 %), turmuligheter sommer (59 %). 72 % 62 % 59 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % Flertallet av respondentene har påpekt viktigheten av disse kvalitetene. Tendensene er i samsvar med resultater fra tilsvarende undersøkelser ved andre destinasjoner.

17 11 For omtrent en av tre er følgende aktiviteter/kvaliteter av avgjørende betydning for hvorfor de har fritidsbolig i Midt-Gudbrandsdalen: Sykkelmuligheter De har tilknytning til området/familie fra området Har arvet fritidsboligen. I åpne kommentarfelt er det noen som har oppgitt følgende i tillegg: Stille og rolig (10 personer har oppgitt dette) Familietilknytning/har vært her i alle år (5 personer har oppgitt dette) Kort vei/passe reiseavstand (4 personer har oppgitt dette) Hvorfor har du fritidsbolig i området, krysskjørt mot fritidsboligområde Fritidsboligområde Viktigste grunner for å ha fritidsbolig akkurat her. (Prosentene viser hvor mange som har oppgitt dette som viktig.) Kvitfjell/Fåvang vest Preparerte skiløyper (69 %) Nærhet til alpinanlegg (64 %) Natur- og friluftsmuligheter (64 %) Turmuligheter sommerstid (49 %) Venabygdsfjellet Turmuligheter sommerstid (72 %) Preparerte skiløyper (72 %) Fåvang øst Natur- og friluftsmuligheter (63 %) Turmuligheter sommerstid (54 %) Ringebufjellet/ Måsåplassen/ Ringebu for øvrig Natur- og friluftsmuligheter (73 %) Turmuligheter sommerstid (61 %) Preparerte skiløyper (51 %) Fagerhøy/Lauvåsen Preparerte skiløyper (71 %) Natur- og friluftsmuligheter (70 %) Turmuligheter sommerstid (67 %) Sykkelmuligheter (57 %) Jakt-/fiskemuligheter (40 %) Skåbu/Espedalen Natur- og friluftsmuligheter (79 %) Turmuligheter sommerstid (67%) Preparerte skiløyper (53 %) Tilknytning til området (49 %) Jakt-/fiskemuligheter (41 %) Gålå/Fefor/Sør-Fron for øvrig Kvamsfjellet/ Sødorpfjellet/ Nord- Fron for øvrig Natur- og friluftsmuligheter (74 %) Preparerte skiløyper (68 %) Turmuligheter sommer (61 %) Sykkelmuligheter (50 %) Natur- og friluftsmuligheter (68 %) Turmuligheter sommerstid (56 %) Preparerte skiløyper (49 %) Har arvet fritidsboligen (41 %) Antall respondenter For de fritidsboligområdene som har færre enn 50 respondenter, gir hvert enkelt svar forholdsvis stor uttelling. Representativiteten er dermed noe usikker.

18 12 Arv av fritidsboligen: De som har arvet fritidsboligen fikk et tilleggsspørsmål om de likevel ville ha kjøpt fritidsbolig i Midt-Gudbrandsdalen om de ikke hadde arvet en. 30 % ville ha kjøpt fritidsbolig i området, 53 % vet ikke, 17 % ville ikke ha kjøpt fritidsbolig i området om de ikke hadde arvet fritidsboligen. Hvis du har arvet fritidsboligen; hadde du kjøpt fritidsbolig i Midt- Gudbrandsdalen hvis du Vet ikke 53 % Ja 30 % Nei 17 % 55 % av de som svarte nei, har mer enn 4 timers reisetid fra hjemsted til fritidsboligen. Lang reisevei kan være årsaken til at de ikke ville ha kjøpt fritidsbolig i området. Eksakte årsaker vites ikke, da respondenten ikke ble spurt om dette. 3.5 Fritidsboligens størrelse Fritidsboligens størrelse. N = 579 Over 150 m m m m m m2 Under 41 m2 4 % 4 % 7 % 14 % 20 % 22 % 29 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % Gjennomsnittlig størrelse på fritidsboligene er 87 m 2. Den minste fritidsboligen i undersøkelsen er 18 m 2, og den største er 300 m 2. Enkelte store fritidsboliger bidrar til å heve gjennomsnittet. Omtrent halvparten av fritidsboligene er under 81 m 2. Det er gjennomsnittlig 7 senger i fritidsboligene. I tillegg har 36 % anneks. Det er gjennomsnittlig 2,7 senger i anneksene.

19 13 Hyttestørrelse og bruksdøgn 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 40 m2 eller mindre m m m m2 Over 120 m2 Inntil 30 døgn døgn 51 døgn eller mer Figuren ovenfor viser antall døgn hyttene er i bruk sett i forhold til hyttas størrelse. Som figuren viser kan det tyde på at antall bruksdøgn øker etter hyttestørrelsen; de største hyttene har høyere bruksfrekvens enn de minste hyttene. Eksempelvis har 50 % av hyttene som er større enn 120 m 2 mer enn 50 bruksdøgn i året, mens kun 10 % av hyttene som er 40 m 2 eller mindre og 22 % av hyttene som er m 2 er tilsvarende i bruk mer enn 50 døgn i året. Fritidsboligens størrelse fordelt på hytteområde: Fritidsboligområde Gj.sn. Gj.sn. bruksdøgn hyttestørrelse Kvitfjell/Fåvang vest 60,1 117 Gålå/Fefor/Sør-Fron for øvrig 55,1 95 Skåbu/Espedalen 46,7 88 Fagerhøy/Lauvåsen 50,0 85 Venabygdsfjellet 51,3 79 Kvamsfjellet/ Sødorpfjellet/ Nord-Fron for øvrig 49,0 78 Fåvang øst 46,6 69 Ringebufjellet/ Måsåplassen/ Ringebu for øvrig 41,8 66 Hyttestørrelse og bruksdøgn fordelt på hytteområde KvitSjell/Fåvang vest Skåbu/Espedalen Fagerhøy/Lauvåsen VenabygdsSjellet KvamsSjellet/ SødorpSjellet Gj.sn. hyttestørrelse Gj.sn. bruksdøgn RingebuSjellet/ Måsåplassen Kvitfjell og Fåvang vest-området har gjennomsnittlig de største hyttene. Hyttene i dette området har også høyest bruksfrekvens.

20 Standard på fritidsboligen Standard på fritidsboligen Helårsveg helt fram til fritidsboligen Innlagt vann og avløp Innlagt strøm fra strømnettet 75 % 88 % 90 % 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 100 % Majoriteten av fritidsboligene har såkalt høy standard. 90 % av fritidsboligene har innlagt strøm, mens 75 % har innlagt vann og avløp. Videre opplyser ca. 4 % at de har vann fra egen brønn/utekran på vegg, og 3 % opplyser at de har solcelle. 88 % har helårsveg. Hyttestørrelse og standard Over 120 m m m m m2 Helårsveg Innlagt vann/avløp Innlagt strøm 40 m2 eller mindre 0% 20% 40% 60% 80% 100% Andelen som har innlagt vann øker med hyttestørrelsen. Ingen av hyttene under 40 m 2 har innlagt vann, mens nær 100 % av hyttene som er større enn 12 m 2 har innlagt vann og avløp. Antall bruksdøgn og hyttestandard 51 døgn eller mer døgn Inntil 30 døgn Helårsveg Innlagt vann/avløp Innlagt strøm 60 % 65 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 100 % Figuren viser at 95 % av hyttene som er i bruk mer enn 50 døgn i året har innlagt strøm. Videre har 91 % helårsveg og 84 % har innlagt vann og avløp. Tilsvarende har

21 15 85 % av hyttene som er i bruk mindre enn 31 døgn i året innlagt strøm. 81 % har helårsveg og 66 % har innlagt vann og avløp. Det kan dermed tyde på at hytter med høyere standard (som har innlagt vann, strøm og helårsveg) generelt er noe mer i bruk (har høyere bruksdøgn) enn hytter som har en noe lavere standard. 3.7 Standardheving Planer om standardheving 31 %, dvs. ca. en av tre, har konkrete planer for standardheving/fornying/påbygg av fritidsboligen. I tillegg har 12 % svart vet ikke på om de skal foreta en fornying av fritidsboligen. Planer om fornying av fritidsboligen. N = 601 Kjøpe/bygge ny fritidsbolig i dette området 1 % Standardheving på vann/avløp 7 % Installering av strøm 6 % Nye bygninger Påbygg 10 % 10 % Standardheving på bygning 12 % 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 % 14 % Det var mulig å krysse av for flere alternativer. 12 % har planer om generell standardheving på fritidsboligen, mens 10 % har planer om å bygge på fritidsboligen eller sette opp nye bygninger. 7 % har planer om å få innlagt vann og avløp. Dersom alle disse får realisert sine planer, vil det si at hele 82 % av fritidsboligene i området da vil ha innlagt vann og avløp. I dag har 90 % av fritidsboligene innlagt strøm. I tillegg har 6 % planer om installering av strøm. Dersom også disse planene blir realisert, vil det da kun være igjen ca. 4 % av fritidsboligene i regionen som ikke har strøm installert. Til sammen har 26 % av planer om standardheving av fritidsboligen de nærmeste år. Fritidsboligområde Kvitfjell/Fåvang vest Venabygdsfjellet Standard på fritidsboligen 100 % har innlagt strøm 100 % har innlagt vann 96 % har innlagt strøm 87 % har innlagt vann Antall respondenter som har planer om fornying 18 % - standardheving på bygning 11 % påbygg 11 % nye bygninger 10 % - standardheving på bygning 11 % - påbygg Antall respondenter

22 16 Fritidsboligområde Standard på fritidsboligen Antall respondenter som har planer om fornying 10 % - nye bygninger 2 % - installering strøm 4 % - vann/avløp Antall respondenter Fåvang øst 68 % har innlagt strøm 11 % har innlagt vann 14 % - standardheving på bygning 7 % - påbygg 9 % - vann/avløp 11 % - nye bygninger 13 % - installering av strøm 49 Ringebufjellet/ Måsåplassen/ Ringebu for øvrig 79 % har innlagt strøm 46 % har innlagt vann 14 % - standardheving på bygning 18 % påbygg 12 % - nye bygninger 12 % - installering strøm 16 % - vann/avløp 2 % - kjøpe/bygge ny fritidsbolig i området 56 Fagerhøy/Lauvåsen 79 % har innlagt strøm 47 % har innlagt vann 17 % - standardheving på bygning 10 % - påbygg 8 % - nye bygninger 6 % - installering strøm 11 % - vann/avløp 2 % - kjøpe/bygge ny fritidsbolig i området 63 Skåbu/Espedalen 100 % har innlagt strøm 100 % har innlagt vann 14 % - standardheving på bygning 5 % - påbygg 10 % - nye bygninger 2 % - installering strøm 7 % - vann/avløp 58 Gålå/Fefor/Sør- Fron for øvrig 97 % har innlagt strøm 95 % har innlagt vann 4 % - standardheving på bygning 10 % - påbygg 9 % - nye bygninger 4 % - installering strøm 6 % - vann/avløp 114 Kvamsfjellet/ Sødorpfjellet/ Nord-Fron for øvrig 86 % har innlagt strøm 63 % har innlagt vann 15 % - standardheving på bygning 11 % - påbygg 12 % - nye bygninger 6 % - installering strøm 8 % - vann/avløp 109

23 17 Når er fornyingen planlagt gjennomført? 59 % av de som har planer om fornying, har planlagt å gjennomføre tiltakene innen 2 år, og 26 % innen 4 år. Når er fornyingen/ standardhevingen planlagt? N =191 Senere Innen 6 år Innen 4 år Innen 2 år 5 % 9 % 26 % 59 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % Type fornying Antall som har planer om dette (av de som har svart på undersøkelsen) Antall som vil gjennomføre dette innen 2 år (av de som har svart på undersøkelsen) Standardheving på bygning Påbygg Nye bygninger Installering av strøm Standardheving på vann/avløp Kjøpe/bygge ny fritidsbolig i området 5 3

24 18 4. Handel og servering 4.1 Hvor handles matvarer under fritidsboligoppholdet Hvor bruker du vanligvis å handle inn matvarer og forbruksartikler som skal forbrukes på hytta/fritidsboligen? Hvor handles vanligvis inn matvarer og forbruksar$kler som skal forbrukes på N = 601 Hyttedestinasjon Vinstra Kvam Hundorp Ringebu Fåvang Annet sted i regionen Lillehammer På hjemsted Annet sted utenfor regionen 6 % 5 % 3 % 8 % 9 % 11 % 29 % 34 % 43 % 42 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % Det var mulig å krysse av for inntil tre alternativer. Total prosentsum blir derfor høyere enn 100 %. Nær halvparten av de intervjuede benytter nærbutikken ved hyttedestinasjonen til innkjøp av matvarer og andre forbruksartikler. 42 % foretar hovedinnkjøpene i Ringebu, og 29 % på hjemsted. 76 % av de som har hytte på Venabygdsfjellet handler vanligvis inn matvarene der (på hyttedestinasjonen). Videre handler henholdsvis 62 % og 60 % av de som har hytte på Gålå/Fefor og Skåbu/Espedalen på hyttedestinasjonen. Vel halvparten av de som har hytte på Måsåplassen/Ringebufjellet handler inn sine matvarer ved hyttedestinasjonen. Andel som vanligvis handler ved hyttedestinasjonen KvamsSjellet/ Gålå/Fefor Skåbu/Espedalen Fagerhøy/Lauvåsen Måsåplassen/ Fåvang øst VenabygdsSjellet KvitSjell/Fåvang vest 8 % 2 % 25 % 24 % 52 % 62 % 60 % 76 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % Ellers er det en forholdsvis stor andel som vanligvis foretar sine innkjøp utenfor regionen. 29 % av de intervjuede handler vanligvis inn varer på hjemsted før avreise til fritidsboligen, 11 % handler på Lillehammer, og 9 % handler andre steder utenfor

25 19 regionen. Det er en utfordring for handelsstanden i Midt-Gudbrandsdalen å få en større andel av disse hyttebrukerne til å foreta sine innkjøp i fritidsboligregionen i stedet. Tabellen nedenfor viser hvor hytteeiere i de ulike hytteområdene vanligvis foretar sine innkjøp av matvarer og forbruksartikler som skal forbrukes på hytta: Fritidsbolig-område Handler vanligvis inn matvarer hvor: Kvitfjell/Fåvang vest Ringebu 73 % Fåvang 40 % Hyttedestinasjonen 24 % Lillehammer 20 % På hjemsted 16 % Annet sted utenfor regionen 7 % Hundorp 4 % Vinstra 4 % Venabygdsfjellet Hyttedestinasjonen 76 % Ringebu 70 % På hjemsted 22 % Lillehammer 8 % Vinstra 2 % Fåvang øst Ringebu 59 % Fåvang 49 % På hjemsted 20 % Annet sted utenfor regionen 18 % Lillehammer 16 % Hyttedestinasjonen 2 % Ringebufjellet/ Måsåplassen/ Ringebu for øvrig Ringebu 79 % Hyttedestinasjonen 52 % På hjemsted 41 % Annet sted utenfor regionen 11 % Fåvang 9 % Lillehammer 7 % Vinstra 4 % Hundorp 2 % Fagerhøy/Lauvåsen Ringebu 51 % På hjemsted 37 % Hundorp 33 % Vinstra 33 % Annet sted utenfor regionen 21 % Lillehammer 14 % Hyttedestinasjonen 8 % Skåbu/Espedalen Hyttedestinasjonen 60 % Vinstra 50 % På hjemsted 43 % Annet sted utenfor regionen 16 % Lillehammer 7 % Gålå/Fefor/Sør-Fron for øvrig Vinstra 67 % Hyttedestinasjonen 62 % Ringebu 27 %

26 20 Fritidsbolig-område Kvamsfjellet/ Sødorpfjellet/ Nord-Fron for øvrig Handler vanligvis inn matvarer hvor: På hjemsted 19 % Lillehammer 13 % Annet sted utenfor regionen 7 % Hundorp 4 % Vinstra 63 % På hjemsted 36 % Kvam 34 % Hyttedestinasjonen 25 % Ringebu 11 % Lillehammer 9 % Det var mulig å krysse av for inntil tre alternativer. Total prosentsum blir derfor høyere enn 100 %. Begrunnelsen for at de intervjuede vanligvis handler på stedene som de har krysset av for, er vist nedenfor: Begrunnelse for hvorfor du vanligvis handler her Antall svar Godt vareutvalg 83 Lett adkomst/tilgjengelighet/lett å parkere 73 Nærhet til hytta 69 God service, hyggelig betjening/hyggelig butikk 39 Ønsker å støtte lokal handel/næringsliv 32 Butikk/handelssted ligger på vei til hytta/langs reiseveien 31 Fin butikk/gode produkter/god mat 19 Åpningstider 14 Annis Pølsemakeri 13 Trivelig handelssted Fornøyd med nærbutikken i fritidsboligområdet Hvor fornøyd er du med i nærbutikken i fritidsboligområdet? Fornøyd med nærbutikken i fritidsboligområdet? N = = svært fornøyd 4 = ganske fornøyd 3 = verken/eller 2 = ganske misfornøyd 1= svært misfornøyd 1 % 5 % 16 % 35 % 43 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % Fritidsboligeierne er i hovedsak godt fornøyd med i nærbutikken i fritidsboligområdet.

27 21 Gjennomsnittlig score er 4,1 ( hvor 5 = svært fornøyd, 1 = svært misfornøyd). Dette er meget bra, og viser at majoriteten av hytteeierne er fornøyd/svært fornøyd med nærbutikken. Begrunnelse for hvorfor de ikke er fornøyd med nærbutikken er i hovedsak at det er begrenset vareutvalg og dyrt (sammenlignet med andre butikker). Fornøyd/svært fornøyd med nærbutikken sett i forhold til hyttedestinasjon Hele 94 % av fritidsboligeierne på Venabygdsfjellet og Gålå/Fefor-området er godt fornøyd/svært godt fornøyd med nærbutikken der. Videre er 77 % av fritidsboligeierne på Ringebufjellet/Måsåplassen, 76 % av fritidsboligeierne fra Fagerhøy/Lauvåsen og 71 % av fritidsboligeierne fra Fåvang øst godt fornøyd med nærbutikken. Hvor fornøyd er du med i nærbutikken i fritidsboligområdet? Fritidsboligområde Andel som er fornøyd/svært fornøyd Kvitfjell/Fåvang vest 52 % Venabygdsfjellet 94 % Fåvang øst 71 % Ringebufjellet/ Måsåplassen/ Ringebu for øvrig 77 % Fagerhøy/Lauvåsen 76 % Skåbu/Espedalen 63 % Gålå/Fefor/Sør-Fron for øvrig 94 % Kvamsfjellet/ Sødorpfjellet/ Nord-Fron for øvrig 64 % 4.3 Ønsket åpningstid på matvareforretninger Det er en del som har svart i kommentarfelt at de er fornøyd med åpningstidene slik butikkene har i dag, uten å spesifisere dette nærmere. Av de som har spesifisert åpningstidene (ca. 400 svar) er resultatene slik: Åpningstid fra kl. Ønskede åpningstider på matvareforretninger. Fra kl. Lørdager Fredager Torsdager Man.- ons. Kl Kl Kl Kl % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

28 22 Vel halvparten av fritidsboligeierne mener at matvareforretningene bør åpne kl fra mandag til lørdag. Kun en av ti mener at matvareforretningene bør åpne tidligere enn kl. 9. Stengetid Ønskede åpningstider på matvareforretninger. Til kl. Kl Kl Kl Kl Kl Kl Fredager Torsdager Man.- ons. Kl % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % Det er et generelt ønske om lengre åpningstider på fredager enn de andre ukedagene. Mandager til torsdager er det mange som ønsker at matvareforretningene skal ha åpent enten til eller På torsdager er det også en del som ønsker at butikkene skal holde åpne til kl På fredager ønsker majoriteten at matvareforretningene skal holde åpne til kl eller Videre ønsker 17 % at butikkene er åpne lenger enn 21.00, dvs. til kl eller Dette har en naturlig sammenheng med ankomst til fritidsboligen på torsdager eller fredager i forbindelse med helge- og ferieopphold. Lørdager: Til kl. %-vis fordeling Kl % Kl % Kl % Kl % Kl % Kl % Kl % På lørdager er det tilsynelatende mindre behov for langåpent. 17 % ønsker at butikkene skal være åpne til kl , og 37 % ønsker en åpningstid til kl % ønsker at butikkene skal være åpne lenger enn til på lørdager.

29 23 Søndager: 25 % ønsker at matvareforretningene skal være åpne på søndager. De som mener at butikkene bør være åpne (25 %), ønsker følgende åpningstider: Fra kl. %-vis fordeling Til kl. %-vis fordeling Kl % Kl % Kl % Kl % Kl % Kl % Kl % Kl % 4.4 Bruk av ulike handelstilbud Gjennomsnittlig score. 1 = svært misfornøyd, 5 = svært fornøyd Bransje Ringebu Sør-Fron Nord-Fron Matvarer 4,3 4,3 4,3 Lokalprodusert mat 4,5 4,0 4,0 Sport/fritid 4,2 4,1 4,1 Klær, sko mv. 3,9 3,6 3,8 Bensin/olje/propan mv. 4,1 4,0 4,1 Hvitevarer, radio og TV 3,9 3,2 4,0 Inventar/hytteutstyr 3,8 3,8 4,0 Byggevare og jernvare 4,1 3,9 4,2 Vinmonopol 4,0-4,2 Bokhandel 4,1 3,4 4,0 Apotek/helsekost 4,3 3,8 4,3 Blomster/gaveartikler 4,0 3,5 4,0 Andre bransjebutikker 4,1 3,6 4,0 En gjennomsnittlig score på 4 eller høyere er en god score, dvs. at respondentene er godt fornøyde. En gjennomsnittlig score mellom 3,6 og 3,9 er en middels score. En gjennomsnittlig score på 3,5 eller lavere er en lav score, dvs. de intervjuede er forholdsvis misfornøyde Handelstilbud i Ringebu 63 % har benyttet seg av handelstilbud i Ringebu i løpet av det siste året. De intervjuede er i all hovedsak meget godt fornøyd med handels i Ringebu. Lokalprodusert mat fikk en svært god score/vurdering på 4,5. Kun tre bransjer fikk en score på under 4. Disse var likevel ikke lavere enn 3,8, noe som er en middels score. Ingen bransjer fikk en dårlig score. Det betyr at hytteeierne stort sett er godt fornøyd med handels i Ringebu.

30 24 Savnede handelstilbud: De intervjuede oppgav at de savnet bl.a. følgende handelstilbud: Fersk fisk Økologiske varer Møbler Brukskunst/husflid/glassmagasin Hagesenter Parafin på bensinstasjoner Vaffelservering i nærheten av hytteområdet Bredere utvalg av klær og sko Handelstilbud i Sør-Fron 31 % har benyttet seg av handelstilbud i Sør-Fron i løpet av det siste året. De intervjuede er generelt middels fornøyd med handelstilbudene. De er godt fornøyd med bransjene innenfor matvare, lokalprodusert mat, sport/fritid og bensinstasjoner. Savnede handelstilbud: De intervjuede oppgav at de savnet bl.a. følgende handelstilbud: Interiør-/antikkhandel Bedre utvalg av frukt/grønt Handelstilbud i Nord-Fron 52 % av de intervjuede har benyttet seg av handelstilbud i Nord-Fron i løpet av det siste året. De intervjuede er i hovedsak meget godt fornøyd med handelstilbudene i kommunen. Med unntak av kles-/skobransjen som får en middels score, får de øvrige bransjer en god score/vurdering. Savnede handelstilbud: De intervjuede oppgav at de savnet bl.a. følgende handelstilbud: Clas Ohlsson, Biltema eller tilsvarende butikker Interiør Kaffebrenneri Fersk fisk og kjøtt Gartneri Helsekost Ferske og gode bakervarer og oster Lokalprodusert mat Urmaker Sportsbutikk

31 Lokalprodusert mat Ønsker å kjøpe lokalprodusert mat Ønsker du å kjøpe lokalprodusert mat hvis tilgjengeligheten er god? 91 % av de intervjuede ønsker å kjøpe lokalprodusert mat hvis tilgjengeligheten er god, mens resten (9%) svarte vet ikke. Ønsker å kjøpe lokalprodusert mat hvis tilgjengeligheten er god. N Vet = 591 ikke Nei 9 % 0 % Ja Nei Ja 91 % Vet ikke Det var stor respons på hvorfor de ønsket å kjøpe lokal produserte mat. Her er nevnt de grunner som 5 eller flere har svart. Hvorfor ønsker du å kjøpe lokalprodusert mat? Antall svar Støtte lokalt næringsliv/lokalmiljø/produsenter 45 Høy kvalitet 32 Bedre smak/nye smaker 20 Variasjon/avveksling/alternativ til standardproduktene 15 Spennende å prøve noe nytt 15 Kortreist mat 14 Det er god/bedre mat 11 Med god tilgjengelighet er fritidsboligeierne et viktig marked for lokalprodusert mat Hvor kjøpe lokalprodusert mat Hvis du skulle kjøpt lokalprodusert mat, hvor ønsker du å kjøpe det? Hvor ønskes det å kjøpe lokalprodusert mat? Levering til fritidsbolig Egen butikk for lokalprodusert mat Kjøpesenter Dagligvareforretninger 3 % 17 % 46 % 70 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % Det var mulig å krysse av for inntil tre alternativer. Total prosentsum blir derfor høyere enn 100 %. 70 % ønsker å kjøpe lokalprodusert mat i dagligvareforretninger, mens 46 % ønsker å foreta innkjøpene i egne butikker for lokalprodusert mat. 3 % ønsker lokalprodusert mat levert til fritidsboligen.

32 Betalingsvillighet for lokalprodusert mat Er du villig til å betale mer, like mye eller mindre for lokalprodusert mat? Hele 49 % er villig til å betale mer for lokalprodusert mat, mens den resterende halvpart ønsker å betale like mye som for annen mat. Villig $l å betale mer, like mye eller mindre for lokalprodusert mat? N = 590 Like mye 50 % Mindre 1 % Mer 49 % Mer Like mye Mindre 4.6 Restauranttilbud Hvor fornøyd er du med kafé-/restauranttilbudene? Fornøyd med kafé/restauranttilbudene? 1 = svært misfornøyd, 5 = svært fornøyd. 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 3 2,9 2,8 Ringebu - på Sjellet Ringebu - i Sør- Fron - på bygda/dalen Sjellet Sør- Fron - i bygda/dalen Nord- Fron - på Sjellet Nord- Fron - i bygda/dalen Hytteeierne er i hovedsak middels eller noe mindre fornøyd med kafé-/restaurant-/ tilbudene i Midt-Gudbrandsdalen. De er middels fornøyd med kafé-/restaurant-/ tilbudene på fjellet i Sør-Fron og Ringebu, og noe mindre fornøyd med resten av regionen. Hva skal til for å benytte kafe-/restaurant mer? Ant. svar Bedre mat/bedre kvalitet 20 Lenger åpningstider/info. om åpningstider 11 Bedre tilbud/flere tilbud 10 Atmosfære/hyggelige lokaler 10 Bruk av lokalprodusert mat 9 God service/hyggelig vertskap 7 Ordentlig mat/mindre bruk av halvfabrikata 7 Tilgjengelighet 7 Gode bakevarer/hjemmebakst 6

33 5. Tjenester/servicetilbud Bruk av tjenester/servicetilbud Benytter du eller ønsker du å benytte følgende tjenester/servicetilbud i nærområdet til fritidsboligen? Benyttelse av ulike tjenester/servicetilbud. (N = 587) Spa- /helsetilbud 15 % Catering/kokk 8 % Lagerplass 1 % Firma for hytteutleie 4 % Håndverkere 71 % Kjøp av ved 54 % Renhold 13 % Brøyting 74 % Vakthold/alarmtjenester 14 % Vaktmestertjenester 21 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % Ikke godt nok Ja Det var mulig å krysse av for flere alternativer. Total prosentsum blir derfor høyere enn 100 %. Flertallet av fritidsboligeierne ønsker å benytte seg av tjenester som snøbrøyting, håndverkstjenester og kjøp av ved. I tillegg ønsker 21 % å benytte seg av ulike vaktmestertjenester, 15 % av spa og annet helsetilbud, 14 % av vakthold/alarmtjenester og 13 % ønsker å benytte seg av renholdstjenester. Benyttelse og ønske om benyttelse av tjenester ved de ulike fritidsboligområdene Kvitfjell/ Fåvang vest Venabygdsfjellet Fåvang øst Ringebufjellet/ Måsåplassen Ant. respondenter Vaktmester 41 % 9 % 19 % 20 % Alarmtjeneste 30 % 14 % 8 % 4 % Brøyting 86 % 76 % 90 % 80 % Renhold 28 % 13 % 6 % 7 % Kjøp av ved 77 % 60 % 55 % 47 % Håndverkere 77 % 65 % 69 % 69 % Hytteutleie 5 % 6 % 2 % 4 % Lagerplass 0 % 1 % 0 % 0 % Catering/kokk 23 % 10 % 4 % 0 % Spa/helsetilbud 19 % 15 % 19 % 4 %

34 28 Fagerhøy/ Lauvåsen Skåbu/ Espedalen Gålå/ Fefor Kvamsfjellet/ Sødorpfjellet Ant. respondenter Vaktmester 24 % 21 % 29 % 16 % Alarmtjeneste 10 % 19 % 17 % 13 % Brøyting 67 % 74 % 86 % 47 % Renhold 18 % 18 % 14 % 8 % Kjøp av ved 49 % 51 % 52 % 46 % Håndverkere 73 % 83 % 75 % 66 % Hytteutleie 5 % 2 % 4 % 1 % Lagerplass 3 % 0 % 4 % 1 % Catering/kokk 7 % 5 % 11 % 7 % Spa/helsetilbud 24 % 11 % 17 % 13 % Resultatene fra undersøkelsen viser at fritidsboligeiere i Kvitfjell og Fåvang vest benytter seg i noe større grad av ulike service- og tjenestetilbud enn fritidsboligeiere andre steder. En stor andel av fritidsboligeierne har behov for håndverkere. Med unntak av for Kvamsfjellet/Sødorpfjellet, er det også svært mange som har behov for brøyting. Det er videre verdt å merke at det er et ønske fra en del fritidsboligeiere om å benytte seg av spa/helsetilbud. Mellom % av fritidsboligeierne i Fagerhøy/Lauvåsen, Kvitfjell/Fåvang vest, Fåvang øst, Gålå/Fefor og Venabygdsfjellet ønsker å benytte seg av slike tilbud. En mindre andel ønsker også å benytte seg av catering/kokketjenester. Tilbud som savnes Det kunne i åpne kommentarfelt fylles ut om det er noe som savnes av tjenester og service. Det ble bl.a. nevnt følgende: Hva savnes av tjenester og service: Ant. svar Oversikt over vaktmestertjenester/håndverkere/skutertransport 8 Brøytet veg helt fram til hytta 5 Svømmebasseng/spa 3 Mulighet for å legge inn strøm 2 Kollektiv transport fra jernbanen til hytta 2

35 Offentlige tjenester Hvor fornøyd er du/dere med de offentlige tilbud i din fritidsboligkommune? Fornøyd med offentlige tilbud? Gj.sn. score (1 = svært misfornøyd, 5 = fornøyd) ,4 3,8 3,3 3,7 3,9 1 0 Off. Off. helsetjeneste transporttilbud Kommunale etater Skilting langs veier Skilting langs stier/skiløyper Fritidsboligeierne er generelt misfornøyd med det offentlige transport i Midt- Gudbrandsdalen. De er ellers ganske fornøyd med skilting langs stier, skiløyper og veier generelt. Kommunale etater får en score på 3,3, noe som er verken/eller. 67 % har ikke benyttet seg av det offentlig transport og 66 % har ikke benyttet seg av offentlige helsetjenester i Midt-Gudbrandsdalen i forbindelse med hytteoppholdet. 5.3 Service, transport og andre tjenester Hvor fornøyd er du med disse tilbudene? Gj.sn. score Har benyttet (prosent) Finnes ikke, men ønsker (prosent) Tilbudet finnes, men benytter ikke (prosent) Finnes ikke, og ønsker ikke (prosent) Catering/levering av mat 3,6 5 % 5 % 72 % 19 % Hytteservice, vaktmestertjeneste, renhold mv. 4,1 15 % 4 % 70 % 12 % Off. transport til fritidsboligområdet 2,2 9 % 15 % 63 % 13 % Brøytet vinterveg frem til fritidsboligen 4,5 68 % 9 % 13 % 9 % Off. transporttilbud i Midt- Gudbrandsdalen 3,1 24 % 3 % 68 % 6 % Transport på kveldstid til/fra fritidsboligen 1,9 5 % 10 % 66 % 19 % Bredbånd 3,4 23 % 20 % 49 % 9 % Renovasjon/søppeltømming 3,6 92 % 1 % 5 % 1 % Gjennomsnittlig score er beregnet ut fra de som har benyttet de enkelte tilbudene. Scoreverdier: 1 = svært misfornøyd, 5 = svært fornøyd. Antall respondenter totalt: 601

36 30 Brøyting av veg om vinteren og hytteservice (vaktmestertjeneste, renhold mv.) er fritidsboligeierne i hovedsak meget godt fornøyd med. De er videre ganske godt fornøyd med renovasjon/søppeltømming og catering/levering av mat (blant de som benytter seg av ). Fritidsboligeierne er imidlertid misfornøyd med det offentlige transport til/fra fritidsboligområdet. Transporttilbud på kveldstid mellom fritidsboligområdet og for eksempel restauranter mv. er et tilbud som i liten grad eksisterer i dag, men som er ønskelig blant en del (15 % av de spurte ønsker dette ). 20 % av de spurte ønsker seg bredbåndstilgang i fritidsboligen. Svært mange kjøper tjenesten snøbrøyting av vinterveg frem til fritidsboligen. Bruk av service, transport og andre tjenester fordelt på hytteområde: Gj.sn. score Kvitfjell/Fåvang vest Har benyttet Ønsker Gj.sn. score Venabygdsfjellet Har benyttet Ønsker Catering/levering av mat 3,0 18 % 4 % 4,2 6 % 3 % Hytteservice, vaktmester mv. 3,5 33 % 2 % 4,1 8 % 2 % Off. transport til fritidsboligområdet 2,4 31 % 9 % 1,9 12,6 % 8,7 % Brøytet vinterveg frem til fritidsboligen 4,5 82 % 7 % 4,6 70 % 6 % Off. transporttilbud i Midt- Gudbrandsdalen 2,7 34 % 2 % 3,0 27 % 1 % Transport på kveldstid til/fra fritidsboligen 2,1 18 % 9 % 2,8 4 % 8 % Bredbånd 3,6 57 % 2 % 3,8 26 % 20 % Renovasjon/søppeltømming 3,6 96 % 0 % 3,7 95 % 0 % Ringebufjellet/Måsåplassen Gj.sn. score Har benyttet Ønsker Gj.sn. score Fåvang øst Har benyttet Ønsker Catering/levering av mat - 0 % 0 % - 0 % 2 % Hytteservice, vaktmester mv. 3,7 17 % 2 % 3,0 8 % 13 % Off. transport til fritidsboligområdet - 0 % 23 % 1,8 8 % 19 % Brøytet vinterveg frem til fritidsboligen 4,6 61 % 11 % 4,4 88 % 2 % Off. transporttilbud i Midt- Gudbrandsdalen 4,4 10 % 0 % 2,9 32 % 2 % Transport på kveldstid til/fra fritidsboligen - 0 % 22 % 1,3 9 % 23 % Bredbånd 3,4 15 % 19 % 2,0 17 % 17 % Renovasjon/søppeltømming 3,3 96 % 2 % 3,4 94 % 2 %

37 31 Gj.sn. score Fagerhøy/Lauvåsen Har benyttet Ønsker Gj.sn. score Skåbu/Espedalen Har benyttet Ønsker Catering/levering av mat 3,5 3 % 8 % 4,0 2 % 7 % Hytteservice, vaktmester mv. 3,0 8 % 13 % 4,3 24 % 2 % Off. transport til fritidsboligområdet 2,5 7 % 16 % 1,8 11 % 8 % Brøytet vinterveg frem til fritidsboligen 4,3 71 % 13 % 4,6 75 % 9 % Off. transporttilbud i Midt- Gudbrandsdalen 3,0 27 % 3 % 3,1 15 % 6 % Transport på kveldstid til/fra fritidsboligen 2,0 7 % 29 % 1,0 4 % 20 % Bredbånd 3,8 18 % 24 % 3,0 11 % 28 % Renovasjon/søppeltømming 3,6 90 % 2 % 3,4 89 % 4 % Gjennomsnittlig score: 1 = svært misfornøyd, 5 = svært fornøyd. Gålå/Fefor Kvamsfjellet/Sødorpfjellet Gj.sn. score Har benyttet Ønsker Gj.sn. score Har benyttet Ønsker Catering/levering av mat 3,7 6 % 3 % 3,7 3 % 8 % Hytteservice, vaktmester mv. 4,2 19 % 5 % 4,1 13 % 3 % Off. transport til fritidsboligområdet 2,5 6 % 17 % 2,5 6 % 19 % Brøytet vinterveg frem til fritidsboligen 4,5 86 % 2 % 4,3 34 % 22 % Off. transporttilbud i Midt- Gudbrandsdalen 3,2 25 % 5 % 3,2 22 % 3 % Transport på kveldstid til/fra fritidsboligen 2,2 5 % 9 % 1,3 3 % 32 % Bredbånd 3,5 23 % 20 % 3,2 19 % 20 % Renovasjon/søppeltømming 3,9 94 % 2 % 3,6 93 % 0 % Gjennomsnittlig score: 1 = svært misfornøyd, 5 = svært fornøyd.

38 Aktivitetstilbud ikke kommersielle Hvor fornøyd er du med disse tilbudene? Gj.sn. score Har benyttet (prosent) Finnes ikke, men ønsker (prosent) Tilbudet finnes, men benytter ikke (prosent) Finnes ikke, og ønsker ikke (prosent) Preparerte skiløyper 4,4 95 % 1 % 4 % 0,5 % Skøytebaner 3,6 3 % 6 % 65 % 27 % Akebakker 3,7 16 % 8 % 61 % 15 % Turmål med rasteplass/bålplass 3,9 41 % 12 % 40 % 8 % Vandrestier 4,2 84 % 2 % 13 % 2 % Sykkelveier/-stier 4,0 75 % 2 % 21 % 2 % Muligheter for fiske 4,0 67 % 1 % 31 % 1 % Bevaring av landbrukets kulturlandskap 3,8 72 % 2 % 25 % 2 % Gjennomsnittlig score er beregnet ut fra de som har benyttet de enkelte tilbudene. Scoreverdier: 1 = svært misfornøyd, 5 = svært fornøyd. Antall respondenter totalt: 601 Fritidsboligeierne er meget godt fornøyd med de preparerte skiløypene, vandrestiene, sykkelveiene/sykkelstiene og muligheten for fiske i regionen. Hele 95 % av de som har svart på undersøkelsen, benytter seg av skiløype, og er også svært godt fornøyd med. Tilrettelagte turmål med rasteplasser er tilbud som 12 % av de spurte ønsker seg (og som ikke finnes i fritidsboligens nærmiljø). 41 % benytter seg av dette i dag. Ikke-kommersielle aktivitetstilbud som blir benyttet av flest hytteeiere er; skiløyper vandrestier sykkelveier/-stier fiske Bruk av ikke-kommersielle aktivitetstilbud fordelt på hytteområde: Gj.sn. score Kvitfjell/Fåvang vest Har benyttet Ønsker Gj.sn. score Venabygdsfjellet Har benyttet Ønsker Preparerte skiløyper 4,3 96 % 0 % 4,3 99 % 0 % Skøytebaner 2,5 5 % 9 % 4,0 2 % 8 % Akebakker 3,6 21 % 7 % 3,5 11 % 11 % Turmål med rasteplass/bålplass 3,4 40 % 7 % 3,5 27 % 21 % Vandrestier 3,8 70 % 2 % 4,1 88 % 0 % Sykkelveier/-stier 3,5 76 % 0 % 3,5 62 % 7 % Muligheter for fiske 3,5 56 % 0 % 3,9 63 % 1 % Kulturlandskap 3,3 76 % 5 % 3,6 67 % 1 %

39 33 Ringebufjellet/Måsåplassen Gj.sn. score Har benyttet Ønsker Gj.sn. score Fåvang øst Har benyttet Ønsker Preparerte skiløyper 4,5 91 % 2 % 3,8 94 % 0 % Skøytebaner 2,0 2 % 2 % - 0 % 2 % Akebakker 4,3 7 % 7 % 3,2 19 % 4 % Turmål med rasteplass/bålplass 3,8 17 % 26 % 3,8 53 % 4 % Vandrestier 4,2 76 % 2 % 4,1 78 % 0 % Sykkelveier/-stier 3,9 60 % 2 % 3,8 66 % 2 % Muligheter for fiske 4,0 54 % 4 % 4,0 68 % 0 % Kulturlandskap 3,8 65 % 2 % 4,1 78 % 0 % Gjennomsnittlig score: 1 = svært misfornøyd, 5 = svært fornøyd. Gj.sn. score Fagerhøy/Lauvåsen Har benyttet Ønsker Gj.sn. score Skåbu/Espedalen Har benyttet Ønsker Preparerte skiløyper 4,6 94 % 0 % 4,4 93 % 0 % Skøytebaner 5,0 5 % 5 % 3,5 4 % 4 % Akebakker 3,8 13 % 8 % 3,6 9 % 9 % Turmål med rasteplass/bålplass 4,3 48 % 8 % 3,5 44 % 8 % Vandrestier 4,5 92 % 2 % 4 % 84 % 5 % Sykkelveier/-stier 4,5 87 % 0 % 3,6 68 % 2 % Muligheter for fiske 4,3 84 % 0 % 4,1 70 % 2 % Kulturlandskap 4,0 79 % 0 % 4,0 73 % 4 % Gjennomsnittlig score: 1 = svært misfornøyd, 5 = svært fornøyd. Gj.sn. score Gålå/Fefor Har benyttet Ønsker Kvamsfjellet/Sødorpfjellet Gj.sn. score Har benyttet Ønsker Preparerte skiløyper 4,6 96 % 2 % 4,3 94 % 1 % Skøytebaner 3,4 5 % 7 % - 0 % 7 % Akebakker 4,0 32 % 4 % 3,3 11 % 10 % Turmål med rasteplass/bålplass 4,1 53 % 7 % 3,6 42 % 10 % Vandrestier 4,3 83 % 3 % 4,3 87 % 3 % Sykkelveier/-stier 4,3 86 % 2 % 4,1 81 % 2 % Muligheter for fiske 4,0 64 % 1 % 4,2 76 % 0 % Kulturlandskap 4,0 68 % 3 % 3,7 73 % 1 % Gjennomsnittlig score: 1 = svært misfornøyd, 5 = svært fornøyd.

Fritidsboligundersøkelse 2009/2010 i Gausdal, Lillehammer, Øyer og Ringsaker (Sjusjøen)

Fritidsboligundersøkelse 2009/2010 i Gausdal, Lillehammer, Øyer og Ringsaker (Sjusjøen) Fritidsboligundersøkelse 2009/2010 i Gausdal,Lillehammer,Øyer ogringsaker(sjusjøen) November/desember2009 Januar2010 Lillehammer,april2010 Norsk Turistutvikling AS Fritidsboligundersøkelse2009/2010 igausdal,lillehammer,øyerogringsaker(sjusjøen)

Detaljer

Fritidsboligundersøkelse i Nore og Uvdal. April 2015

Fritidsboligundersøkelse i Nore og Uvdal. April 2015 Fritidsboligundersøkelse i Nore og Uvdal April 2015 Lillehammer, mai 2015 Fritidsboligundersøkelse 2015 i Nore og Uvdal Norsk Turistutvikling AS Fåberggt. 153 B 2615 Lillehammer E-post: post@ntu-as.no

Detaljer

RESULTATERFRA FRITIDSBOLIG- UNDERSØKELSE2012 I MELDAL

RESULTATERFRA FRITIDSBOLIG- UNDERSØKELSE2012 I MELDAL RESULTATERFRA FRITIDSBOLIG- UNDERSØKELSE2012 I MELDAL For Meldal kommune Juni 2012 www.ntu-as.no Hvordan kan vi sammen øke den lokale verdiskapingen av fritidsbebyggelsen? Hvilke muligheter har vi? Hytter

Detaljer

I forbindelse med denne høringsplanen har vi rådført oss, med våre medlemmer innen varehandel, reiseliv og bygg og anleggsbransjen.

I forbindelse med denne høringsplanen har vi rådført oss, med våre medlemmer innen varehandel, reiseliv og bygg og anleggsbransjen. Nord-Fron Kommune V/planlegger Arne Skuterud 2640 Vinstra Nedregt.54, 2640 Vinstra Adm.: Sverre Sætre Sentralbord: 61 21 61 00 Telefon dir.: 61 21 61 82 Mobil: 97 18 11 12 E- post:post@mgnf.no Høringsuttalelse

Detaljer

Finner ikke bildedelen med relasjons-id rid2 i filen. Hytteundersøkelsen i Oppdal 2015 Nasjonalparken Næringshage AS Bård Jystad

Finner ikke bildedelen med relasjons-id rid2 i filen. Hytteundersøkelsen i Oppdal 2015 Nasjonalparken Næringshage AS Bård Jystad Finner ikke bildedelen med relasjons-id rid2 i filen. Hytteundersøkelsen i Oppdal 2015 Nasjonalparken Næringshage AS Bård Jystad Gjennomføring - metode Undersøkelsen er gjennomført i tidsrommet 19. 30.mars,

Detaljer

Hytteundersøkelsen i Holtålen 2015 Nasjonalparken Næringshage AS Bård Jystad

Hytteundersøkelsen i Holtålen 2015 Nasjonalparken Næringshage AS Bård Jystad Hytteundersøkelsen i Holtålen 2015 Nasjonalparken Næringshage AS Bård Jystad Gjennomføring - metode Undersøkelsen er gjennomført i tidsrommet 28. sept. 5. oktober 2015. Samtlige 960 utenbygds eiere av

Detaljer

Hyttebygging og bruk en gullkalv for lokalsamfunnet? Norsk kommunalteknisk forening Oslo 13/11-06. Hva forventer turistene.

Hyttebygging og bruk en gullkalv for lokalsamfunnet? Norsk kommunalteknisk forening Oslo 13/11-06. Hva forventer turistene. Hyttebygging og bruk en gullkalv for lokalsamfunnet? Norsk kommunalteknisk forening Oslo 13/11-06 Jan Velvin Høgskolen i Buskerud Jan.velvin@hibu.no Hva forventer turistene Begeistring Underholdning Opplysning

Detaljer

Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet

Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet 1 Forord om undersøkelsen gjennomførte på oppdrag for Trysilfjell Hytteeierforening (THF) en spørreundersøkelse

Detaljer

handelstilbudet PÅ Segalstad Bru i Gausdal

handelstilbudet PÅ Segalstad Bru i Gausdal Vi trenger din help! Spørreundersøkelse om handelstilbudet PÅ Segalstad Bru i Gausdal Bli med i trekningen av 2 stk GAVEKORT á kr.000,- I regi av: SEGALSTAD BRU SENTRUMSFORENING Vi håper du vil være med

Detaljer

Undersøkelse blant hytte- og fritidshuseiere i Flatanger

Undersøkelse blant hytte- og fritidshuseiere i Flatanger Undersøkelse blant hytte- og fritidshuseiere i Flatanger kommune Vinter 2009 ! Fåberggt. 153 B 2615 Lillehammer E-post: post@ntu-as.no Tlf. 61 24 66 60 www.ntu-as.no Forfattere/prosjektmedarbeidere: Kjell

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen. Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu

Innbyggerundersøkelsen. Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu Innbyggerundersøkelsen Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu ~60 km, ~45 min 13.500 innbyggere Nord-Fron 5800 Ringebu 4500 Sør-Fron 3200 Utvalg Utvalget ble tilfeldig trukket etter kommunenummer. Målgruppen var

Detaljer

Hyttebrukerundersøkelse. Nore og Uvdal kommune

Hyttebrukerundersøkelse. Nore og Uvdal kommune Hyttebrukerundersøkelse Nore og Uvdal kommune 2009 Innholdsfortegnelse (I elektronisk versjon: Klikk på teksten for å gå direkte til siden) Innledning... 2 Sammendrag... 3 Undersøkelsen... 5 1. Utvalget...

Detaljer

Kommunale tjenester til hytteeieren

Kommunale tjenester til hytteeieren Kommunale tjenester til hytteeieren ByR-konferanse 4.11.16 10 min? Tjenester til hytteeieren Erfaringer praksis utfordringer på godt og vondt MITT SVAR: Positivt gir mange positive effekter få negative

Detaljer

Nasjonal fritidsboligundersøkelse 2008 TOURIMPACT rapport nr 4

Nasjonal fritidsboligundersøkelse 2008 TOURIMPACT rapport nr 4 Sammendrag: Nasjonal fritidsboligundersøkelse 2008 TOURIMPACT rapport nr 4 TØI rapport 1155/2011 Forfatter(e): Eivind Farstad og Petter Dybedal Oslo 2011 66 sider Denne rapporten er basert på datamateriale

Detaljer

Handel- og reisevaneundersøkelse i Bodø kommune August/september 2016

Handel- og reisevaneundersøkelse i Bodø kommune August/september 2016 Handel- og reisevaneundersøkelse i Bodø kommune August/september 216 Sentio Research Norge AS Rapport Fredrik Solvi Hoen 9.9.216 Innhold Oppsummering...2 Metode og datainnsamling...3 Feilmarginer...4 Demografiske

Detaljer

Spørreundersøkelse «hyttedøgn» Roan hytteforening mai 2015

Spørreundersøkelse «hyttedøgn» Roan hytteforening mai 2015 Spørreundersøkelse «hyttedøgn» Roan hytteforening mai 2015 Roan hytteforening, november 2014 1 Innledning Hyttedøgn er en spørreundersøkelse utført av Roan hytteforening blant våre medlemmer sommeren 2014.

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Fritidsboligundersøkelsen Ål 2008. Presentasjon for fritidsboligeiere i Ål 17.02.09 Ved Kristian Kvistad Holm

Fritidsboligundersøkelsen Ål 2008. Presentasjon for fritidsboligeiere i Ål 17.02.09 Ved Kristian Kvistad Holm Fritidsboligundersøkelsen Ål 2008 Presentasjon for fritidsboligeiere i Ål 17.02.09 Ved Kristian Kvistad Holm Den typiske Ål-fritidsboligeieren: Middelaldrende Bor i Oslo/Asker-Bærum Relativt god inntekt

Detaljer

Markedsundersøkelse Stranda

Markedsundersøkelse Stranda Markedsundersøkelse Stranda Norfakta Markedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra en markedsundersøkelse, gjennomført blant fastboende og hytteeiere i Stranda kommune. Undersøkelsen er

Detaljer

Tor Arnesen Birgitta Ericsson Ø s t l a n d s f o r s k n i n g. Ø F - R a p p o r t 1 4 / I S B N

Tor Arnesen Birgitta Ericsson Ø s t l a n d s f o r s k n i n g. Ø F - R a p p o r t 1 4 / I S B N Fritidsboliger i Oppland bestand, utvikling og bruk Tor Arnesen Birgitta Ericsson Ø s t l a n d s f o r s k n i n g Ø F - R a p p o r t 1 4 / 2 9 I S B N 9 7 8-8 2-7356-658-4 Fritidsboliger i Oppland bestand,

Detaljer

Oppsummering av resultater

Oppsummering av resultater Stavanger kommunes innbyggerundersøkelse 2009 Oppsummering av resultater Presentasjon på Stavanger kommunes framtidsseminar, 01.04.09, Roar Hind, avdelingsleder Politikk & samfunn, TNS Gallup 1 Om undersøkelsen

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 1 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er

Detaljer

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren April 2007 Om undersøkelsen Bakgrunn Biblioteket ønsker å kartlegge hvorfor enkelte ikke bruker biblioteket. I forkant ble det gjennomført fokusgrupper

Detaljer

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport Nøkkelrapport Side 1 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Hovedmålet i Nasjonal sykkelstrategi er å øke sykkelbruken ved lokale reiser. Det er et nasjonalt mål å øke sykkeltrafikkens andel av alle reiser til åtte

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

Brukerundersøkelse Veiledning

Brukerundersøkelse Veiledning Brukerundersøkelse Veiledning Hvordan var ditt møte med skattekontoret? Uke 46/2008 Evaluering av ROS, Trine Pettersen og Maren Opperud Eidskrem Innhold Lysark 3 Lysark 4-8 Lysark 9-25 Lysark 26-29 Lysark

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Hytteundersøkelsen 2009. Bearbeidet av Rennebu Næringshage AS Bård Jystad

Hytteundersøkelsen 2009. Bearbeidet av Rennebu Næringshage AS Bård Jystad Bearbeidet av Rennebu Næringshage AS Bård Jystad Tidspunkt: Fra mars til mai 2009 Formål: Utrede behov for: Hyttekoordinator i Rennebu Bedre kontakt med fritidsbeboerne Finne preferanser til fritidsbeboerne

Detaljer

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-handelen er i stadig utvikling og utgjør for en del forbrukere en detaljhandelskanal som i økende grad erstatter den tradisjonelle butikkhandelen.

Detaljer

UTFORDRINGER OG BEHOV FOR UTVIKLING SETT FRA NÆRINGSLIVET

UTFORDRINGER OG BEHOV FOR UTVIKLING SETT FRA NÆRINGSLIVET UTFORDRINGER OG BEHOV FOR UTVIKLING SETT FRA NÆRINGSLIVET MIN VIKTIGSTE LÆRDOM I LIVET TIL NÅ... Alt henger sammen med Alt SVARENE: Ingen steder i Norge har flere sterke merkevarenavn enn vi: Lillehammer,

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Bostedsundersøkelse blant alle over 62 år i Verran kommune

Bostedsundersøkelse blant alle over 62 år i Verran kommune Bostedsundersøkelse blant alle over 62 år i Verran kommune Verran kommune ønsker å bidra til at kommunen sitt boligmarked blir mer tilpasset de generelle behovene i boligmarkedet. I korte trekk dreier

Detaljer

Skjerpar sansane. Et eget design program

Skjerpar sansane. Et eget design program VALDRES Valdres Norges første natur- og kulturpark 10 års prosjekt Ta vare på og utvikle en bygderegion Visjon om å bli Norges beste på merkevarebygging Kultur, landbruk, reiseliv, helse Skjerpar sansane

Detaljer

Transportundersøkelse. Januar 2010

Transportundersøkelse. Januar 2010 Transportundersøkelse Januar 2010 Undersøkelsen Ble gjennomført på Buskerud Storsenter & Krokstad Senter 11.01-16.01 2010 1006 respondenter ble intervjuet 752 respondenter ble intervjuet på Buskerud Storsenter

Detaljer

Et verdiskapingsprogram. Fagrapport. Nr. 2. Statistikk (oktober 2013)

Et verdiskapingsprogram. Fagrapport. Nr. 2. Statistikk (oktober 2013) Et verdiskapingsprogram Fagrapport Nr. 2. Statistikk (oktober 2013) I denne rapporten finner en relevant tallmateriale knyttet til utvikling i Valdressamfunnet. Tallene er hentet fra Statistisk Sentralbyrå,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i kommunene Granvin, Ulvik og Eidfjord. Presentasjon Ulvik 1. desember 2015

Innbyggerundersøkelse i kommunene Granvin, Ulvik og Eidfjord. Presentasjon Ulvik 1. desember 2015 Innbyggerundersøkelse i kommunene Granvin, Ulvik og Eidfjord Presentasjon Ulvik 1. desember 201 1 Disposisjon Om gjennomføring av undersøkelsen Funn fra innbyggerundersøkelsen Vurderinger av tilhørighet

Detaljer

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009 Den nasjonale reisevaneundersøkelsen Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 9 Gjennomføres hvert fjerde år første gang i 19 Transportøkonomisk institutt (TØI) har vært faglig ansvarlig for alle undersøkelsene

Detaljer

Medlemsundersøkelsen 2010 intervju med 283 medlemmer av

Medlemsundersøkelsen 2010 intervju med 283 medlemmer av Medlemsundersøkelsen 2010 intervju med 283 medlemmer av Fakta om utvalg og metode Formål med undersøkelsen Dette er en medlemsundersøkelse gjennomført blant Rana Næringsforenings medlemmer. Undersøkelsen

Detaljer

Destinasjon Venabygdsfjellet

Destinasjon Venabygdsfjellet Et prosjekt etablert av i 2013 Formål: Utvikle og sikre gode tur- og naturopplevelser både sommer og vinter på Venabygdsfjellet. Prosjektleder: Harald Larsen Visit Venabygdsfjellet Hvorfor har startet

Detaljer

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Våren 2015

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Våren 2015 Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF Våren 2015 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør-Øst sine sykehusområder.

Detaljer

Boligmeteret november 2013

Boligmeteret november 2013 Boligmeteret november 2013 Det månedlige Boligmeteret for november 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 26.11.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Hjemmeboende eldres matvaner

Hjemmeboende eldres matvaner Hjemmeboende eldres matvaner Glåmdalsregionen, Hedmark For: Hedmark fylkeskommune Ingrid Hågård Bakke, Ipsos MMI Desember 2014 Prosjektinformasjon (I) Folkehelseteamet ved strategisk stab i Hedmark fylkeskommune

Detaljer

Nordmenns byttevaner finansielle tjenester

Nordmenns byttevaner finansielle tjenester Nordmenns byttevaner finansielle tjenester Byttefrekvenser og bruk av offentlige digitale sammenligningstjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup februar 2015 Utvalg

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen i Ringebu Kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS Jwn:

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen i Ringebu Kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS Jwn: i forbindelse med kommunereformen i Ringebu Kommune Innhold 1 Hovedfunn 3 2 Resultater 5 3 Metode 11 4 Utvalg 15 2 1 Hovedfunn Hovedfunn Halvparten av innbyggerne (52 %) mener at Ringebu burde forbli egen

Detaljer

Næringslivet i Hemnes. intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 2013.

Næringslivet i Hemnes. intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 2013. Næringslivet i Hemnes intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 213. Formål med undersøkelsen Som et ledd i arbeidet med en ny næringsplan har Hemnes kommune gjennomført en undersøkelse blant næringslivet

Detaljer

MOLDEREGIONEN OMDØMMEUNDERSØKELSE 2013

MOLDEREGIONEN OMDØMMEUNDERSØKELSE 2013 MOLDEREGIONEN OMDØMMEUNDERSØKELSE 2013 KORT OM PROSJEKTET For å kunne arbeide målrettet med posisjonering og omdømmebygging av en region er det avgjørende viktig å jobbe ut fra en felles forståelse av

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen i Nord-Fron kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS Jwn:

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen i Nord-Fron kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS Jwn: i forbindelse med kommunereformen i Nord-Fron kommune Innhold 1 Hovedfunn 3 2 Resultater 5 3 Metode 11 4 Utvalg 15 2 1 Hovedfunn Hovedfunn Flertallet av innbyggerne ønsker å slå seg sammen med en eller

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: RUTE MOSJØEN HUNDÅLA DAGSVIK. 26. JANUAR 2017

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: RUTE MOSJØEN HUNDÅLA DAGSVIK. 26. JANUAR 2017 BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: RUTE 18-211 MOSJØEN HUNDÅLA DAGSVIK. 26. JANUAR 2017 PROSJEKTINFORMASJON Formål Denne rapporten er del av en større Reisevaneundersøkelse blant befolkningen og aktører

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE TIL INNBYGGERE I KÅFJORD KOMMUNE

BRUKERUNDERSØKELSE TIL INNBYGGERE I KÅFJORD KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE TIL INNBYGGERE I KÅFJORD KOMMUNE Sett kryss i de rubrikker som passer best for deg og din husstand, s fyller du inn dine svar ut fra din husstands er med den kommunale tjenesteyting.

Detaljer

REISEMÅLSPROSESS NOREFJELL. Presentasjon referansegruppemøter april 2017

REISEMÅLSPROSESS NOREFJELL. Presentasjon referansegruppemøter april 2017 REISEMÅLSPROSESS NOREFJELL Presentasjon referansegruppemøter 27-28 april 2017 REISEMÅLSPROSESSEN KUNNSKAPSGRUNNLAGET GJESTEUNDERSØKELSE HYTTE- OG LEILIGHETSEIERE MULIGHETSOMRÅDER STRATEGISK VALG Mål med

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 150 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Snillfjord kommune. Datamaterialet

Detaljer

Handlevaner og holdninger til mat og holdbarhet. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet September 2016

Handlevaner og holdninger til mat og holdbarhet. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet September 2016 Handlevaner og holdninger til mat og holdbarhet Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet September 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Spørsmålene er utarbeidet i samarbeid

Detaljer

9. Tidsbruk og samvær

9. Tidsbruk og samvær Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010 Tidsbruk og samvær 9. Tidsbruk og samvær I de fire tidsbruksundersøkelsene som ble gjennomført fra 1980 til 2010, ble det registrert hvem man var sammen med n ulike aktiviteter

Detaljer

Undersøkelse P-hus Ytre Arna

Undersøkelse P-hus Ytre Arna Undersøkelse P-hus Ytre Arna Juni 2009 Steinar B. Christensen BAKGRUNN, FORMÅL OG METODE UNDERSØKELSE P-HUS YTRE-ARNA Bakgrunn Bergen Parkering har sammen med Bergen Kommune et ønske om å få avklart hvorvidt

Detaljer

Ferdsel ut fra hytter i Rondane midt og sør

Ferdsel ut fra hytter i Rondane midt og sør Ferdsel ut fra hytter i Rondane midt og sør FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Oppland fylkeskommune FYLKESMANNEN I OPPLAND Miljøvernavdelingen Forord Dette notatet er utarbeidet som en del av

Detaljer

INNBYGGERUNDERSØKELSEN Foreløpig rapport.

INNBYGGERUNDERSØKELSEN Foreløpig rapport. INNBYGGERUNDERSØKELSEN 2012 Foreløpig rapport. 1 Innhold 1. Bakgrunn og sammendrag... 3 1.1. Bakgrunn.... 3 1.2. Sammendrag.... 3 2. Gjennomføring og tilbakemelding.... 3 2.1. Utsending og svarprosent....

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

NÆRINGSLIV I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE

NÆRINGSLIV I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE SPØRREUNDERSØKELSE 2013 NÆRINGSLIV I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE INNHOLD Innledning... 3 Bakgrunn og formål... 3 Bedrifter som svarte på spørreundersøkelsen... 3 Næringsareal... 5 Næringsforening... 6 Arbeidskraftmobilisering...

Detaljer

Prosjektnotat nr. 16-2012. Anita Borch. Kalendergaver 2012

Prosjektnotat nr. 16-2012. Anita Borch. Kalendergaver 2012 Prosjektnotat nr. 16-2012 Anita Borch SIFO 2012 Prosjektnotat nr. 16 2012 STATES ISTITUTT FOR FORBRUKSFORSKIG Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 ydalen 0405 Oslo www.sifo.no Det må ikke kopieres

Detaljer

2. Inntektsgivende arbeid

2. Inntektsgivende arbeid Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010 arbeid 2. arbeid På arbeidet en halvtime mer Den tiden befolkningen generelt har brukt til inntektsgivende arbeid, inkludert arbeidsreiser, har endret seg lite fra 1980

Detaljer

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Om undersøkelsen Følgende invitasjon ble sendt ut 6. september 2013 Visjonen

Detaljer

Boligmeteret desember 2013

Boligmeteret desember 2013 Boligmeteret desember 2013 Det månedlige Boligmeteret for desember 2013 gjennomført av Prognosesenteret t AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 17.12.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 7 2006 - NBBL Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.02.2006 Avsluttet 17.02.2006 Antall respondenter

Detaljer

Miljøundersøkelse Risør 2012

Miljøundersøkelse Risør 2012 Miljøundersøkelse Risør 2012 Risør Videregående skole ved Jonathan Rykkja Ibsen m.fl (Elev RVS) 1 Bakgrunn Det ble fremmet et forslag som fikk flertall i Risør Bystyre våren 2012. Forslaget inneholdt en

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013)

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Norske

Detaljer

DU SKAL IKKE TRO, DU SKAL VITE!

DU SKAL IKKE TRO, DU SKAL VITE! DU SKAL IKKE TRO, DU SKAL VITE! KANALENES EFFEKT MÅ MÅLES! Mediemarkedet har aldri tidligere vært så fragmentert Flater og innhold smelter sammen, Nye direkte kanaler kommer til men tar de over for de

Detaljer

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen?

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Undersøkelsen går til ungdom som bor i Grane, Hattfjelldal, Hemnes og Vefsn. Regjeringen har gitt kommunene et oppdrag med å utrede sammenslåing med

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Bakgrunn for registrering av private domenenavn under.no. September 2014

Bakgrunn for registrering av private domenenavn under.no. September 2014 Bakgrunn for registrering av private domenenavn under.no September 204 Metode og gjennomføring Formål: Få økt kunnskap om bakgrunnen for at abonnentene registrerte privat domenenavn direkte under.no for

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen

Solvaner i den norske befolkningen Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Kreftforeningen April 2012 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Oppsummering av folks solvaner... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på

Detaljer

Befolkningsundersøkelse. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015

Befolkningsundersøkelse. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Spørsmålene er stilt i anledning det forestående kommunevalget høsten 2015, og formålet er

Detaljer

HANDELS-/TRANSPORTANALYSE FOR TRONDHEIM:

HANDELS-/TRANSPORTANALYSE FOR TRONDHEIM: Rapport 11.10.: HANDELS-/TRANSPORTANALYSE FOR TRONDHEIM: Sammenheng mellom reisemåte og omsetning Spørreundersøkelser i og. Noen hovedfunn: Et flertall av handelsreisene i Trondheim i er miljøvennlige

Detaljer

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19.

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. Undersøkelse om voldtekt Laget for Amnesty International Norge Laget av v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. februar 2013 as Chr. Krohgsgt 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2.

Detaljer

Spørreundersøkelse om fremtidig reisemønster blant ledere i Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner. Politikk & samfunn

Spørreundersøkelse om fremtidig reisemønster blant ledere i Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner. Politikk & samfunn Spørreundersøkelse om fremtidig reisemønster blant e i Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner Innhold Om undersøkelsen 3 2 Dagens reisevaner 0 3 Reisepreferanser 9 Konsekvenser for reisevirksomhet ved nedleggelse

Detaljer

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Gallup januar 009 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011 Brukerundersøkelse om medievaktordningen Januar 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er en evaluering av medievaktordningen ILKO. Medievaktordningen er en døgnkontinuerlig telefonvakttjeneste som har vært

Detaljer

Folk i Oslo og Bærum, og deres forhold til marka

Folk i Oslo og Bærum, og deres forhold til marka Folk i Oslo og Bærum, og deres forhold til marka En representativ undersøkelse om holdninger til og bruken av marka blant befolkningen i Oslo og Bærum Gjennomført januar 2006 Om undersøkelsen En representativ

Detaljer

Medlemsundersøkelsen 2011 intervju med 240 medlemmer av

Medlemsundersøkelsen 2011 intervju med 240 medlemmer av Medlemsundersøkelsen intervju med 240 medlemmer av Fakta om utvalg og metode Formål med undersøkelsen Dette er en medlemsundersøkelse gjennomført blant Rana Næringsforenings medlemmer. Undersøkelsen har

Detaljer

Trafikantenes verdsetting av trafikkinformasjon Resultater fra en stated preference pilotstudie

Trafikantenes verdsetting av trafikkinformasjon Resultater fra en stated preference pilotstudie TØI rapport 537/2001 Forfattere: Marit Killi Hanne Samstad Kjartan Sælensminde Oslo 2001, 77 sider Sammendrag: Trafikantenes verdsetting av trafikkinformasjon Resultater fra en stated preference pilotstudie

Detaljer

2 Søndagsåpne butikker?

2 Søndagsåpne butikker? Dette notatet er et utdrag fra Norsk Ledelsesbarometer 13. Norsk Ledelsesbarometer publiseres normalt i to deler, en lønnsdel som ble publisert i vår, og en mer generell del som publiseres i sin helhet

Detaljer

Omdømmerapport 2008. Rapport dato 8. oktober 2008. Markedsinfo as 20 08

Omdømmerapport 2008. Rapport dato 8. oktober 2008. Markedsinfo as 20 08 Omdømmerapport 0 Rapport dato. oktober 0 Markedsinfo as Formål og gjennomføring Markedsinfos årlige omdømmeundersøkelser for Drammen har følgende formål: Måle og dokumentere utviklingen i Drammens omdømme,

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Slik har vi det på Nordseter Bilde tatt av Tove Røysted Aker 2013-11-10

Slik har vi det på Nordseter Bilde tatt av Tove Røysted Aker 2013-11-10 Hva skal til for å øke antallet overnattingsdøgn i fritidsboligene? Hvordan motivere til kjøp av varer, tjenester og opplevelser i regionen? Budskap fra Nordseter - Jørgen Erik Galtestad Nordseter Slik

Detaljer

Arbeidsreiser til Nydalen. Eksempelet BI

Arbeidsreiser til Nydalen. Eksempelet BI Sammendrag: Arbeidsreiser til Nydalen. Eksempelet BI TØI rapport 48/2014 Forfatter(e):Randi Hjorthol, Tom Erik Julsrud, Liva Vågane Oslo 2014, 47 sider Ansatte og studenter ved Handelshøyskolen BI i Nydalen

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Mai 2014 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Hovedfunn... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på sydenferie... 13 Bruk av solarium...

Detaljer

UTMARK - tidsskrift for utmarksforskning

UTMARK - tidsskrift for utmarksforskning 1 UTMARK - tidsskrift for utmarksforskning http://www.utmark.org 1/2007 Skriv ut html-fil / Print html-file Last ned pdf-fil / Download pdf-file Fritidsboliger og villreinens leveområde i Rondane Hans

Detaljer

Fritidsboligenes betydning i lokaløkonomien Faktorer og kunnskapsstatus

Fritidsboligenes betydning i lokaløkonomien Faktorer og kunnskapsstatus østlandsforskning - eastern norway research institute - lillehammer - norway Fritidsboligenes betydning i lokaløkonomien Faktorer og kunnskapsstatus Distriktssenteret work shop på Værnes 23. mars 2011

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rælingen kommune Opinion AS August 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rælingen kommune Kontaktperson Wenche F. Rustad, wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no,

Detaljer

NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Bedriftsundersøkelsen 21 NAV i Vestfold 1. Bakgrunn NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er bl.a. å kartlegge næringslivets

Detaljer

Markedsundersøkelse studentmedier

Markedsundersøkelse studentmedier Markedsundersøkelse studentmedier Dekning og holdninger blant studenter April/mai 00 Fakta om undersøkelsen Den foreliggende medieundersøkelsen er gjennomført blant norske heltidsstudenter på NTNU, HiST

Detaljer

Destinasjon Venabygdsfjellet

Destinasjon Venabygdsfjellet Et prosjekt etablert av i 2013 Formål: Utvikle og sikre gode tur- og naturopplevelser både sommer og vinter på Venabygdsfjellet. Prosjektleder: Harald Larsen Visit Venabygdsfjellet Hvorfor har startet

Detaljer

Hytte undersøkelsen 2008

Hytte undersøkelsen 2008 Hytte undersøkelsen 2008 Oppdal Næringshage AS Bård Jystad Innhold Side 3 Formål, gjennomføring og mulige feilkilder Side 4 Sammendrag Side 5 Beliggenhet Side 5 Om hyttas alder Side 5 Om hyttas størrelse

Detaljer

Fritidsboligenes betydning for lokaløkonomien: Kunnskapsstatus

Fritidsboligenes betydning for lokaløkonomien: Kunnskapsstatus østlandsforskning - eastern norway research institute - lillehammer - norway Fritidsboligenes betydning for lokaløkonomien: Kunnskapsstatus Fylkesdelplan for Hardangervidda 2010 Birgitta Ericsson næringssabeid

Detaljer

9. Tidsbruk og samvær

9. Tidsbruk og samvær 9. I tidsbruksundersøkelsene som ble gjennomført i 1980, 1990 og 2000 ble det registrert hvem man var sammen med når ulike aktiviteter ble utført i løpet av døgnet. Bare i 1990 og 2000 er denne registreringen

Detaljer

Kommunereformen. Innbyggerundersøkelse i kommunene Rissa og Leksvik, mai 2015

Kommunereformen. Innbyggerundersøkelse i kommunene Rissa og Leksvik, mai 2015 Kommunereformen Innbyggerundersøkelse i kommunene Rissa og Leksvik, mai 2015 1 Om undersøkelsen Telemarksforsking har fått i oppdrag fra kommunene Rissa og Leksvik å gjennomføre en innbyggerundersøkelse

Detaljer

Prospekt 19-09-03 10:13 Side 1 BLI SELVEIER PÅ BLEFJELL

Prospekt 19-09-03 10:13 Side 1 BLI SELVEIER PÅ BLEFJELL Prospekt 19-09-03 10:13 Side 1 BLI SELVEIER PÅ BLEFJELL Flesberg september 2003 Prospekt 19-09-03 10:13 Side 2 Flesberg kommune gjennom selskapet Blefjell 2010 AS tilbyr tomtefestere som har hatt festeavgiftsregulering

Detaljer

Moderne fritidsleiligheter nær Trysil

Moderne fritidsleiligheter nær Trysil Moderne fritidsleiligheter nær Trysil Pris fra 451.500,-* I et samarbeide mellom KOBBL (Kongsvinger og omegns boligbyggelag) og Hedalm Anebyhus, lanseres ett av markedets beste tilbud for deg som ønsker

Detaljer