Strategidokument. Samordnet strategi for reiseliv og handel i Nore og Uvdal kommune 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategidokument. Samordnet strategi for reiseliv og handel i Nore og Uvdal kommune 2015"

Transkript

1 Strategidokument Samordnet strategi for reiseliv og handel i Nore og Uvdal kommune 2015 Høringsdokument. Høringsfrist: 10. august 2015

2 INNHOLD 1. Innledning Føringer for arbeidet Innledning Målsetting med strategien Bakgrunn Føringer Organisering og utarbeidelse av strategien Definisjoner Næringslivet i Nore og Uvdal Kort om Nore og Uvdal kommune Kort om næringslivet i Nore og Uvdal Handel Overnatting Opplevelser/Aktiviteter/Arrangementer Organisering Fritidsboliger Fritidsboligstatistikk Forbruk/ringvirkninger fra fritidsboligbrukerne Hvilke aktivitets-, tjeneste-, service- og handelstilbud ønskes Styrker og svakheter Nore og Uvdals styrker Nore og Uvdals svakheter Tiltaksplan Tiltak Samarbeid mellom næringsaktører og kommunen Videreføring av igangsatte/eksisterende tiltak Forum for næringslivet, Nore og Uvdal Næringsselskap og kommunen Tiltak Kompetanseheving og kunnskap om Nore og Uvdal Videreføring av igangsatte/eksisterende tiltak Kurs for næringslivet Mentorordning for næringslivet Nye tiltak Vertskaps-kurs for næringslivet og lokal-befolkningen Videreføring av igangsatte/eksisterende tiltak Hyttemagasinet Ferie og fritid

3 Fritidsbolig-undersøkelse Ladestasjon for El-biler Velkommen-pakke til alle nye og eksisterende fritids boliger Tiltak Markedsføring Videreføring av igangsatte/eksisterende tiltak Nye tiltak Forslag til tiltak Allsidig produkt- og opplevelsestilbud og infrastrukturtiltak Videreføring av igangsatte/eksisterende tiltak Skilting av turstier og skiløyper Tidlig-løyper (langrenn og alpint) bruk av Mobilt snøkanonanlegg Kvalitets-messige gode langrenns-løyper og Tilrettelegge for ikke-kommersielle aktiviteter Felles fiskekort Numedalsrute som nasjonal sykkelrute Støtte eksisterende og nye arrange menter Identifisere og etablere nye arrangement Vurdere muligheter for nye attraksjoner Bedre veiforbindelse Fv Miljø-sertifisering Forslag til tiltak Handel/servering Videreføring av igangsatte/eksisterende tiltak Julemarked på Rødberg Handelsdager med langåpent Levering av varer til fritidsboliger Nye tiltak

4 Ferske råvarer og bredere sortiment av varer Utvidet serveringstilbud Apotek Forslag til tiltak Øvrige tiltak Videreføring av eksisterende og nye tiltak Bruk av lokalt næringsliv ved innkjøp Avfalls-håndtering Økt verdiskaping for tre bearbeidende næringer Vernet natur som ressurs for lokal verdiskaping... 34

5 1 1. INNLEDNING FØRINGER FOR ARBEIDET 1.1. Innledning Reiseliv og handel er viktige næringer i Nore og Uvdal. Nore og Uvdal er en av landets største fritidsboligkommune, og fritidsboligeiere og brukere er således en svært viktig målgruppe for handels- og servicenæringen, øvrig næringsliv og kommunen i helhet. Nore og Uvdal er ikke et utpreget reisemål for gjennomreisende, og det tradisjonelle reiselivet (varme senger med fullservice som høyfjellshotell og fjellstuer) har hatt en nedgang. Fritidsboliger og selvhushold har overtatt store deler av markedet. Nore og Uvdal er en nasjonalparkkommune. Kommunens store utmarksressurser, natur og naturbruk er viktigste trekkplaster og grunnlaget for både fritidsboligbrukere og for det tradisjonelle reiselivet. God infrastruktur og tilrettelegging knyttet til naturbruk er vesentlig for Nore og Uvdals attraktivitet. Nasjonalparken Hardangervidda og Langedrag Naturpark er viktige fyrtårn for turismen. Et levende landbruk med pleie av kulturlandskapet, lokal matproduksjon og gårdsturisme, samt jakt, fiske og naturguiding er av betydning for Nore og Uvdals attraktivitet, både overfor turister, fritidsboligbrukere og lokalbefolkning. Det samme er fortsatt bevaring og ivaretakelse av middelaldergårder og bygninger. For å lykkes med vekst i besøksnæringen, herunder reiseliv og handel i Nore og Uvdal, så er en avhengig av: Å være synlig i markedet Ha attraktive produkter og tilbud

6 2 God kvalitet i alle ledd for å sikre gjenbesøk og god omtale De foreslåtte tiltakene i denne tiltaksplanen er i stor grad hensyntatt tilbakemeldinger fra de næringsdrivende i Nore og Uvdal gjennom kartlegging og møter i prosessen vinteren Videre er innspill fra fritidsboligeiere gjennom en egen undersøkelse sendt ut til disse, tatt med. Kommunale og fylkeskommunale føringer er også hensyntatt. De foreslåtte tiltakene i denne tiltaksplanen vil i sum bidra til synlighet og kunnskapsheving for å sikre gode kvalitative og attraktive kommersielle og ikkekommersielle tilbud og produkter i Nore og Uvdal. Tiltakene må løses i fellesskap mellom kommunen, næringsselskapet og næringslivet. I tillegg er lokalbefolkningens holdning som vertskap og ambassadører viktig, både med hensyn til ivaretakelse av egen eiendom samt formidling om Nore og Uvdal sine produkter og tilbud Målsetting med strategien Målsetting med strategien: Målsettingen med strategien er å synliggjøre satsinger som bidrar til at Nore og Uvdal skal være et attraktivt reisemål med vekst. Gjennom tiltakene presentert i strategien, og med motivasjon og innsatsvilje til stadig forbedring fra alle involverte aktører (kommune, bedrifter, næringsselskap, øvrige lag/organisasjoner og lokalbefolkning) skal Nore og Uvdal utvikles til å bli en sterk reiselivs- og fritidsboligkommune. Det er en målsetting å sikre et bærekraftig næringsliv for besøksnæringen i Nore og Uvdal ved å tilby produkter og opplevelser av god kvalitet for å sikre fremtidige arbeidsplasser og bosetting i kommunen. Hovedmål: Nore og Uvdal skal være et attraktivt reisemål og en attraktiv fritidsboligkommune. Delmål: Vekst for besøksnæringene i form av økt omsetning og økt gjestedøgn. Økt kvalitet på alle produkter og tjenester som tilbys. Stolthet over å bo, arbeide og ha fritidsbolig i kommunen.

7 Bakgrunn Reiseliv og handel er viktige næringer i Nore og Uvdal kommune. Utviklingen i hyttebruken, hyttebyggingen og øvrig reiseliv er avgjørende for utviklingen i handelsbransjen og andre tjenesteytende næringer i kommunen. Høy bruksfrekvens på hyttene er avgjørende fra utviklingen i handelsbransjene og andre tjenesteytende næringer i kommunen. Kommunestyret vedtok 20. oktober 2014 utarbeidelse av en samordnet strategi for reiseliv og handel i kommunen. Herunder inngår også hyttenæring. Strategien skal inneholde en handlingsplan med forslag til tiltak. Tiltaksplanen vil legge føringer for eventuelt bruk av kommunal støtte til næringsutvikling. Tiltaksplanen revideres hvert andre år, samtidig med revidering av handlingsprogrammet for næringsplanen. Denne planen er utarbeidet av Norsk Turistutvikling AS på oppdrag fra Nore og Uvdal kommune. Planen er utarbeidet i samarbeid med kommunen og Nore og Uvdal Næringsselskap. Næringslivet i Nore og Uvdal har også vært involvert gjennom kartleggingsskjema og møter. Hensikten med strategien er å definere bærekraftige og langsiktige utviklingsmål for reiselivsnæringen, samt definere konkrete tiltak for å nå disse målene. Strategien viser hvordan kommunen vil prioritere bruk av ressurser og økonomiske virkemidler, samt hvordan næringslivet og øvrige samarbeidsparter kan involveres i utviklingen av reiselivet, opplevelsesproduksjon og handelsnæring i kommunen Føringer Nore og Uvdal kommune markedsføres under slagordet Uvdal Tettere på Naturen. Slagordet er en naturlig føring for strategien og handlingsplanen. Strategien må også følge overordnede kommunale og fylkeskommunale planer. Kommunale føringer er: Kommuneplanens samfunnsdel Kommunens samfunnsdel har bl.a. følgende satsingsområder og målsettinger: a) Folkehelse og bolyst o Oppvekst- og levevilkårene i Nore og Uvdal skal være så gode at de skaper økt bolyst for innbyggerne og potensielle innflyttere i alle aldre. b) Næringsutvikling og arbeidsplasser o Kommunen skal være en aktiv tilrettelegger, forvalter og pådriver for næringsutvikling. o Nore og Uvdal skal være et attraktivt reisemål med vekst i hele planperioden. o Nore og Uvdal skal forvalte sine arealer og naturressurser på en aktiv og bærekraftig måte. Næringsplan

8 4 Overordnede målsettinger er bl.a.: o En bærekraftig samfunnsutvikling o En positiv utvikling av det lokale næringslivet o At det skapes trivsel for kommunens innbyggere og tilreisende En av strategiene er: Utvikling innen besøksnæringer. Besøksnæringer er definert som reiseliv, aktiviteter og handel. Overordnet målsetting er vekst innen besøksnæringene i planperioden. Bevisene for vekst kan måles gjennom: o Økt antall gjester på fyrtårnene o Økt antall hytter o Økt antall høystandardhytter blant eksisterende hytter (oppgradert med innlagt vann og avløp) o Økt antall overnattingsdøgn i kommersielle overnattingsbedrifter o Økt omsetning og økt antall bedrifter med overskudd innen besøksnæringene o Positiv vekst i antall arbeidsplasser innen besøksnæringene. Mål 1: Vekst og økt attraktivitet for kommunen som hytteområde, reisemål og stoppested. Mål 2: Økt handel. Mål 3: Økt tilbud av attraktive aktiviteter, overnattings- og serveringstilbud. Flere av de øvrige strategiene i næringsplanen er også av relevans for besøksnæringen, bla. strategier og tiltak innen kommunikasjon, infrastruktur, samferdsel, kunnskapsutvikling og steds- og områdeutvikling (omdømmebygging). Masterplan Uvdal 2030 Reisemålsprosjektet Uvdal 2030 har utarbeidet en masterplan for utviklingen av Uvdal som reisemål. Reiselivet og fritidsbolignæringen er av bærebjelkene i Nore og Uvdals næringsliv. En langsiktig og målrettet satsning på reiselivet vil være helt avgjørende for en positiv utvikling av kommunen. En satsing på reisemålsutvikling skal bidra til å styrke grunnlaget for næringsutvikling og bosetting i Nore og Uvdal. Visjonen er: Uvdal skal være en unik familiedestinasjon gjennom å tilby nære og varierte friluftsopplevelser med fokus på kvalitet, lokal tradisjon og miljø tuftet på ansvarlighet og bærekraft. Regionale føringer er: Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud Buskerud skal legge til rette for en fremtidsrettet og bærekraftig næringsutvikling og være et foregangsfylke innen verdiskaping og næringsutvikling. Planen gjelder for hele Buskerud innen alle bransjer. Bærekraftig verdiskaping er et premiss som styrer valg av satsingsområder. Dvs. si at de prioriterte

9 handlingene ikke skal forringe muligheten for kommende generasjoner til å dekke sine behov. Skal ressursene og kompetansen nyttes for å øke verdiskaping og produktivitet, må bedriftene og offentlig sektor være tilrettelagt slik at alle kan jobbe der, uavhengig av funksjonsevne og etnisk bakgrunn. Et mangfold i form av alder, kjønn, faglig bakgrunn, fysisk funksjonsevne og etnisk bakgrunn kan føre til mer innovasjon på alle nivå. Næringslivet er avhengig av langsiktige og forutsigbare rammevilkår fra det offentlige, og hvor offentlig sektor fremmer verdiskaping. 5 Regional delplan for reiselivet i Buskerud Buskerud er det første fylket i Norge som utarbeidet en regional delplan for reiselivet. Reiselivet i Buskerud har tre hovedutfordringer: a) Bli mer bærekraftig b) Omsette kundebehov i kjøpsbare produkter c) Bli attraktiv for arbeidstakere og investorer Hovedmålet er at reiselivet i Buskerud skal være best i landet på kvalitet, verdiskaping og internasjonal konkurransekraft. Utviklingen skal være bærekraftig Organisering og utarbeidelse av strategien Nore og Uvdal kommune har hatt ansvaret for og er eier av planen. Det er nedsatt en arbeidsgruppe bestående av: Terje Halland, næringskonsulent Nore og Uvdal kommune (leder) Grete Blørstad, kommuneplanlegger Nore og Uvdal kommune Stein Rudi Austheim, turist- og markedssjef Nore og Uvdal næringsselskap. Norsk Turistutvikling AS v/kjell O. Solbakken har vært prosessleder. Utarbeidelse av plandokumentet har blitt ivaretatt av Anne Anmarkrud Lier i Norsk Turistutvikling AS. Næringsaktører i kommunen har vært involvert gjennom besvarelse av kartleggingsskjema og deltakelse i tre orienterings- og arbeidsmøter. Målsettingen med kartleggingen og møtene har vært å få innspill fra næringslivet og grunneiere i denne prosessen, slik at det blir en strategi som er forankret både hos kommunen, næringsselskapet og næringslivet Definisjoner Reiselivsnæring Reiselivsnæringen består av flere bransjer med tilbydere innen overnatting, servering, transport, attraksjoner/opplevelser/aktiviteter og formidling. Sammen leverer de ulike tilbyderne et mer eller mindre komplett reiselivstilbud til markedet. Besøksnæring

10 6 Denne planen omhandler besøksnæringen. Det er i denne sammenheng definert som næring innen overnatting, servering, aktiviteter, gårdsturisme, øvrig reiseliv og handel. Bærekraftig reiseliv Ifølge Regional delplan for reiselivet i Buskerud er en utvikling mot et mer bærekraftig reiseliv hovedmålet for videre vekst i regionens reiseliv. De 10 bærekraftprinsippene er: Bevaring av natur, kultur og miljø 1. Kulturell rikdom Å respektere, videreutvikle og fremheve lokalsamfunnets historiske kulturarv, autentiske kultur, tradisjoner og særpreg. 2. Landskapets fysiske og visuelle integritet Å bevare og videreutvikle landskapskvaliteter, både for by og bygd, slik at landskapets fysiske og visuelle integritet ikke degraderes. 3. Biologisk mangfold Å støtte bevaringen av naturområder, dyreliv og habitater, og minimere ødeleggelser av disse. 4. Rent miljø og ressurseffektivitet Å minimere reiselivsbedrifters og turisters forurensing av luft, vann og land (inkludert støy), samt og minimere genereringen av deres avfall og forbruk av knappe og ikke-fornybare ressurser. Styrking av sosiale verdier 5. Lokal livskvalitet og sosiale verdier Å bevare og styrke livskvaliteten i lokalsamfunnet, inkludert sosiale strukturer, tilgang til ressurser, fasiliteter og fellesgoder for alle, samt unngå enhver form for sosial degradering og utnytting. 6. Lokal kontroll og engasjement Å engasjere og gi kraft til lokalsamfunnet og lokale interessenter mht, planlegging, beslutningstaking og utvikling av lokalt reiseliv. 7. Jobbkvalitet for reiselivsansatte Å styrke kvaliteten på reiselivsjobber (direkte og indirekte), inkludert lønnsnivå og arbeidsforhold uten diskriminering ut fra kjønn, rase, funksjonshemminger eller andre faktorer. 8. Gjestetilfredshet og trygghet; opplevelseskvalitet Å sørge for trygge, tilfredsstillende og berikende opplevelser for alle turister uavhengig av kjønn, rase, funksjonshemminger eller andre faktorer. Økonomisk levedyktighet 9. Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsdestinasjoner gjennom lokal verdiskaping Å sikre levedyktigheten og konkurransedyktigheten til reiselivsdestinasjoner i et langsiktig perspektiv, gjennom å maksimere reiselivets verdiskapning i lokalsamfunnet, inkludert hva turistene legger igjen av verdier lokalt. 10. Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsbedrifter Å sikre levedyktigheten og konkurransedyktigheten til reiselivsbedrifter i et langsiktig perspektiv. Kilde: UNWTO/Innovasjon Norge

11 Disse 10 bærekraftprinsippene legges til grunn og er førende for utviklingen av besøksnæringen i Nore og Uvdal. 7

12 8 2. NÆRINGSLIVET I NORE OG UVDAL 2.1. Kort om Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune ligger øverst i Numedal, og deltar i Kongsbergregionsamarbeidet. Kommunen har ca innbyggere, og ca fritidsboliger. Målt i areal er Nore og Uvdal med sine ca km 2 den største kommunen i Buskerud fylke, og den fjerde største kommunen på Østlandet. Kommunen er langstrakt med bygdene Tunhovd, Nore, Rødberg og Uvdal. Kommunesenteret Rødberg med sine ca. 500 innbyggere er Numedals største tettsted. Reiseavstanden til Kongsberg er ca. 100 km, dvs. ca. 1 ½ times reisetid, og til Oslo er det ca. 200 km med ca. 2 ½ timers reisetid. Tilsvarende er det ca. 320 km til Bergen med ca. 4 timers reisetid. Uvdal har dermed potensial for å tiltrekke seg befolkningsrike markeder fra både Østlandet og Vestlandet. Nore og Uvdal er en av landets 33 nasjonalparkkommuner (beskyttet tittel). Store deler av Hardangervidda Nasjonalpark ligger innenfor kommunens grenser. I tillegg ligger deler av Trillemarka naturreservat i kommunen. I kommunen er det gode muligheter for friluftsliv, vandring, jakt og fiske om sommeren og gode skimuligheter vinterstid i et omfattende nett av preparerte skiløyper i hele kommunen samt alpintilbud i Uvdal. Numedal med Nore og Uvdal kommune kalles Middelalderdalen. Dalføret er det dalføret i Norge som har flest trebygninger fra denne tiden (fra før år 1537). Dette omfatter både Stavkirker og bygninger som er samlet ved Nore og Uvdal Bygdetun. I tillegg finnes en del private bygninger fra Middelaldertiden.

13 9 Landbruket er en stor næring og basisressurs i kommunen. Landbrukets besøksnæring som gårdsturisme, seterutleie/ seterbesøk, jakt, fiske, gårdsutsalg og landskapspleie er av stor betydning for trivsel og aktivitet for turister og fritidsboligbrukere Kort om næringslivet i Nore og Uvdal Det ble i februar 2015 foretatt en kartlegging av bedrifter og næringsliv i kommunen. Kartleggingen viste bl.a.: Bedriftens omsetning år 2014 Under 2 mill. kr 2-5 mill. kr Over 6 mill. kr 30% 30% 40% 0% 20% 40% 60% 30 % av de som svarte på kartleggingen hadde en omsetning i 2014 på under 2 millioner kroner. 40 % hadde en omsetning på 2-5 millioner kroner, mens de resterende 30 % hadde en omsetning på 6 millioner kroner eller mer. Majoriteten av bedriftene i Nore og Uvdal er mindre eller mellomstore bedrifter. Kartleggingen viste videre at det er i gjennomsnitt 4 årsverk pr. bedrift. Dette inkluderer et bredt spekter av bransjer, som bl.a. handel, bygg og anlegg, jordbruk/skogbruk, overnatting og servering. Denne strategien begrenser seg til reiselivsnæring (overnatting, servering, aktiviteter, gårdsturisme), handel og fritidsbolignæring HANDEL Rødberg er handelssentrum i kommunen med flere butikker i ulike bransjer, som for eksempel innenfor matvare, sport, elektro, leker, klær, bokhandel, maling, interiør og bilforretninger. Det finnes også utsalg av lokalprodusert mat. I tillegg finnes bakeri og serveringsbedrifter, samt tjenesteleverandører som frisør, kino og bibliotek. I 2011 åpnet vinmonopol, og en ny Kiwibutikk har åpnet. Dette har bidratt til å styrke Rødberg sentrum og eksisterende handels- og serviceforretninger. Det er videre matvareforretninger og enkelte spesialforretninger ved Nore, Uvdal og Tunhovd, i nærheten av turistbedrifter og fritidsboligområder. Det finnes flere produsenter av lokalmat og gårdsbutikker med egne utsalg. Ellers er det bl.a. byggevarehandel, traktor- og landbruksutsalg, landbruksverksted og bilforretninger i kommunen. I følge en fritidsboligundersøkelse for Nore og Uvdal gjennomført april 2015 savnes apotek og ferskvarer på dagligvareforretninger, samt større dagligvareforretning, bakeri og bensinstasjon på Tunhovd, samt utsalg av nødvendige matvarer ved alpinsenteret i Uvdal. Handelsbedriftene bidrar til et helhetlig tilbud for turister, tilreisende og fritidsboligbrukere.

14 10 TABELL 1: Omsetning pr. innbygger i detaljhandel (kr) År 2008 År 2013 Endr. i % Hele landet % Nore og Uvdal % Gol (høyest omsetning i Buskerud) % Hole (lavest omsetning i Buskerud) % Kilde: SSB.no Gjennomsnittlig omsetning pr. innbygger for detaljvarehandel i Nore og Uvdal var ca. kr i Dette er noe lavere enn landsgjennomsnittet, og omtrent på snittet for Buskerud. Nore og Uvdal ligger på 12. plass i Buskerud. Generelt på landsbasis er det en tendens til at kommuner som har mange fritidsboliger og/eller er en stor reiselivskommune, har gjennomsnittlig høyere detaljhandelomsetning pr. innbygger enn andre kommuner. Gol er den kommunen i Buskerud som har høyest omsetning pr. innbygger, dernest følger Hemsedal og Hol. Drammen kommer først på en 4. plass, og Kongsberg på 9. plass. Hole, som både har færre fritidsboliger og et mindre utbygd handelstilbud, har lavest omsetning pr. innbygger i fylket. Reiselivsnæringen, fritidsbolignæringen og handels- og servicenæringen er gjensidig avhengig av hverandre. Jo flere turister og fritidsboligturister som kommer til Nore og Uvdal, og jo lenger disse oppholder seg i kommunen, desto mer vil disse også handle og benytte servicetilbud som finnes i kommunen. Og i motsatt fall; færre turister og hyttebrukere vil føre til reduserte inntekter for handels-, service-, bygg- og anleggsnæring. Sesongvariasjonene som tradisjonelt har vært i reiselivs- og hyttenæringen, gir også utslag og utfordringer for lokal handelsnæring OVERNATTING Reiseliv er et prioritert satsingsområde i kommunen. Reiselivet har over lang tid vært viktig for Nore og Uvdal. Det er i hovedsak natur og kultur som er grunnlaget for reiselivet. I kommunen finnes flere overnattingsbedrifter innenfor camping, hotell, fjellstuer, pensjonat og gårdsturisme. Gjennom planer og vedtak i kommunen ble øvre Uvdal fra midten av 80-tallet utpekt til det området som skulle utvikles med tung reiselivsutbygging. I kommunen er det ca varme senger. Dette inkluderer hotell, fjellstuer, pensjonat, camping mv. Uvdal har vært et prioritert satsingsområde. I Øvre Uvdal er det ca. 600 varme senger (inkluderer både fullservice og selvstell).

15 11 TABELL 2: Hotell, pensjonat og lignende overnattingsbedrifter Hotell År 2013 År 2014 Endring (antall) Endr. i % Hele landet ,4 Buskerud ,2 Telemark ,5 Oppland ,4 Kilde: Statistikknett.no Innlandsfylkene Buskerud, Oppland og Telemark har alle hatt en nedgang i gjestedøgnsutviklingen i hotell fra år 2013 til Antall gjestedøgn. Hoteller og lignende overnattingsbedrifter. 0 År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 Hotell og andre lignende overnattingsbedrifter i Nore og Uvdal har hatt en betydelig og nedgang i antall gjestedøgn de siste år. Det finnes ikke offentlig tilgjengelig statistikk for Årsaken er at det er igjen færre enn tre statistikkpliktige overnattingsbedrifter i kommunen, og gjestedøgnstallene blir dermed ikke registrert. (Av anonymitetshensyn offentliggjør ikke SSB gjestedøgn med mindre det er minst tre bedrifter i en kommune). Kilde: Statistikknett.no Også den store reiselivsnabokommunen Hol, har hatt en nedgang i antall gjestedøgn de siste tre år, om enn i noe mindre omfang. Det samme har hele regionen Hallingdal sett under ett. I Hallingdal har det vært nedgang i hotellgjestedøgn siden år Menon utarbeidet i 2012 en rapport 1 hvor det oppsummeres at distriktskommunene i Buskerud over de siste år har tapt svært mange kommersielle gjestedøgn, og utviklingen har og gått mot svakere økonomi i overnattings- og serveringsbransjen. Flere reiselivsbedrifter i distriktene har begrensede ressurser til investeringer, produktutvikling og markedsutvikling. I stedet for å investere i fremtiden, er mange tvunget til å kutte kostnader for å få driften til å gå rundt. I den samme rapporten fra Menon trekkes det frem at det er en tendens til at gjestedøgn ved selvstellsenheter øker, i motsetning til tradisjonelle høyfjellshoteller. For å få midler til utbedring og for å få et reiselivsanlegg i tråd med trender og markedets ønsker og behov, kan det være nødvendig for enkelte tradisjonelle 1 1 Menon-publikasjon nr 20/2012 Strukturendringer og markedssituasjon i distriktsreiselivet i Buskerud.

16 12 reiselivsbedrifter (som fjellstuer og høyfjellshotell) å seksjonere og selge ut deler av hotellrommene, og tilpasse bygningsmassen etter nye krav. For å kunne gjøre dette er reiselivsbedriftene avhengig av politisk vilje og offentlig administrasjons tillatelse, ikke bare i kommunen, men også hos Fylkesmannen. I 2013 hadde hoteller og lignende overnattingsbedrifter (utenom campingplasser, hyttegrender og DNT-hytter) i kommunen en kapasitetsutnytting på 24 % på rom og 15 % på senger. Det finnes ikke offisielle tall for 2014 pga. for få statistikkpliktige overnattingsbedrifter. Nore og Uvdal spesielt har høy sesongvariasjon (jfr. Menons rapport 20/2012). Store sesongvariasjoner gir utfordringer knyttet til stabil arbeidskraft. Faste kostnader fordeles over færre måneder og svekker overskudd og midler til videreutvikling av bedriften. Når det gjelder gjestedøgn for DNT-hytter i kommunen, har det i perioden vært et mer stabilt nivå på antall gjestedøgn. De tre betjente DNT-hyttene Lågaros, Rauhelleren og Mårbu hadde til sammen ca gjestedøgn i TABELL 3: Camping og hyttegrender Camping/ hytter År 2013 År 2014 Endring (antall) Endr. i % Hele landet ,3 Buskerud ,8 Telemark ,0 Oppland ,2 Nore og Uvdal ,6 Hol ,4 Kilde: Statistikknett.no For camping og hyttegrender er utviklingen fra år 2013 til år 2014 bedre enn for hoteller og lignende overnattingsbedrifter. Pga. omlegging av statistikken hos SSB i 2012 for camping og hyttegrender, kan ikke tallene sammenlignes med tidligere år, men tendensen viser samme positive utvikling. Buskerud fylke sett under ett hadde en økning på ca. 15 % fra år 2013 til år Nore og Uvdal hadde også en positiv økning i camping- og hyttegrendstatistikken i samme periode på nær 4 %. Det finnes også flere serveringssteder og aktivitets- og opplevelsesbedrifter. Av sistnevnte kan nevnes Langedrag Naturpark, Uvdal alpinsenter, Nore og Uvdal Bygdetun og stavkirker. Det holdes også flere arrangementer som festivaler gjennom året. Attraksjonene, aktivitetsbedriftene, arrangementene og serveringsbedriftene er viktige for attraktiviteten for Nore og Uvdal som besøksmål, og bidrar til økt oppholdslengde for fritidsboligbrukere og turister.

17 OPPLEVELSER/AKTIVITETER/ARRANGEMENTER Av kommersielle aktiviteter og opplevelsestilbud kan nevnes Langedrag Naturpark, alpinsentre i Uvdal, Nore og Uvdal Bygdetun og Uvdal og Nore stavkirker. Et av Nore og Uvdals fyrtårn er Langedrag Naturpark ved Tunhovd. Dette er den mest besøkte attraksjonen sommerstid. I tillegg til å være åpent for ordinært publikum, arrangeres også ride-, aktivitets- og familieleire, samt leirskole. Bedriften har rundt besøkende i året. På Nore og Uvdal Bygdetun var det ca betalende besøkende i Bygdetunet er samlokalisert med Uvdal stavkirke, som er trekkplasteret. Det er lavere besøkstall ved Nore stavkirke. Videre tilbys det kommersielle aktiviteter sommerstid som rafting, motorsport, hesteaktiviteter, fjellguiding, gårdsbesøk, jakt og fiske. Uvdal har alpintilbud på begge sider av dalen. Alpinsentrene har vel 600 besøkende i gode helger og ca besøkende på toppdagene i vinter- og påskeferiene. Utfordringen er å tiltrekke seg flere besøkende i de tidligste månedene i sesongen. I Nore og Uvdal er det flere faste årlige festivaler/arrangement, som for eksempel Middelalderuka, Fjellmatfestivalen, Rødbergdagen, lokalmatfestival, handelens dag og Numedalsrally. Middelalderuka i Numedal hadde et besøkstall på ca i 2013 fordelt på 50 arrangement. Av ikke-kommersielle aktiviteter er skiløyper om vinteren svært viktig. Nore og Uvdal er i dag blant de største fjellkommunene for langrenn mht. oppkjørte km langrennsnett. Det kjøres opp årlig ca. 400 km med langrennsløyper i kommuner, med noe varierende hyppighet og i ulike standarder. Det er imidlertid en mangel på tidligløyper. En av hovedutfordringene er å sikre stabil økonomisk drift av langrennsnettet ORGANISERING Nore og Uvdal Næringsselskap SA (NUS) har ca. 120 medlemmer fra mange ulike bransjer, og er et samlende organ for hele næringslivet i Nore og Uvdal. Selskapet ble stiftet i NUS har tre hovedarbeidsområder; næringsutvikling, samfunnsutvikling og destinasjonsutvikling. Nore og Uvdal kommune finansierer driften av selskapet. Næringslivets bidrag går til markedsføring og destinasjonsutvikling. Miljøringen SA er et privat samarbeid mellom grunneiere og utbyggere i øvre Uvdal. Miljøringen ble stiftet i 2009.

18 14 3. FRITIDSBOLIGER 3.1. Fritidsboligstatistikk Nore og Uvdal er en av Norges største fritidsboligkommuner med nær fritidsboliger. Nore og Uvdal er med dette den 10. største fritidsboligkommunen i landet. I følge SSB er det ca boliger og ca husstander/privathusholdninger i kommunen. Dette betyr at det er vesentlig flere fritidsboliger enn boliger og flere fritidsbolighusstander enn lokale husstander. Oppføring av hyttene og bruken av hyttene er en viktig ressurs for handel- og reiselivsnæring, byggevirksomhet samt for grunneiere/landbruk/naturbasert næring. Hytteturisten er en prioritert målgruppe i Nore og Uvdal kommune, og det er en målsetting å forlenge hytteturistenes oppholdstid og forbruk. Grunneiere, utbyggere, næringsselskapet, kommunen og øvrige næringsaktører har hatt en langsiktig strategi og hatt utvikling av fritidsbolignæringen som et satsingsområde over lang tid. Dette har bl.a. medført at Kronprinsparet valgte å kjøpe fritidsbolig i Fjellsnaret i Uvdal. Dette har bidratt til å sette Nore og Uvdal på kartet, og har gitt destinasjonen og kommunen økt positiv oppmerksomhet. TABELL 4: Antall fritidsboliger År 2000 År 2005 År 2015 Endring Hele landet % Buskerud % Telemark % Oppland % Nore og Uvdal % Kilde: SSB.no I Buskerud og resten av landet sett under ett har det vært en positiv økning i antall fritidsboliger fra år 2000 til Det samme gjelder for Nore og Uvdal Antall fullførte nye fritidsbygninger i Nore og Uvdal. År Det er også en positiv utvikling i antall fullførte nye fritidsboliger. I løpet av årene er det bygget totalt 166 nye fritidsboliger. Antall solgte fritidsboliger har holdt seg forholdsvis stabilt, med 54 solgte i 2015 og 51 solgte i 2010.

FORORD... 3 BAKGRUNN... 4 OVERORDNET MÅL... 4 PRIORITERTE OMRÅDER... 5 VEDLEGG BÆREKRAFTIG REISELIV... 9

FORORD... 3 BAKGRUNN... 4 OVERORDNET MÅL... 4 PRIORITERTE OMRÅDER... 5 VEDLEGG BÆREKRAFTIG REISELIV... 9 16.12.10 FORORD... 3 BAKGRUNN... 4 OVERORDNET MÅL... 4 PRIORITERTE OMRÅDER... 5 1. INFRASTRUKTUR...5 2. STYRKE SAMARBEID OG NETTVERK...5 3. VIDEREUTVIKLE SAVALEN SOM EN ATTRAKTIV REISELIVSDESTINASJON...6

Detaljer

Bærekraftig reiseliv i pakt med natur og lokalsamfunn. Kongsberg 7.desember 2009 Ingunn Sørnes, prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015

Bærekraftig reiseliv i pakt med natur og lokalsamfunn. Kongsberg 7.desember 2009 Ingunn Sørnes, prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015 Bærekraftig reiseliv i pakt med natur og lokalsamfunn Kongsberg 7.desember 2009 Ingunn Sørnes, prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015 Tema 1. Reiseliv i endring 2. Norge et bærekraftig reisemål 3. Bærekraftig

Detaljer

Regjeringen.no.

Regjeringen.no. Reiselivsnæringa er ei av dei næringane i verda som veks raskast, og landet vårt har dei beste føresetnader for å ta sin del av den internasjonale veksten. Regjeringen.no www.geilo.no En fjelldestinasjon

Detaljer

bærekraftig reisemålsutvikling

bærekraftig reisemålsutvikling BÆREKRAFTIG REISEMÅL VI ER I GANG Handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling på Geilo og i Hol kommune 2014 2016 Handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling på Geilo og i Hol kommune 2014 2016

Detaljer

Reiseliv Først mot fremtiden. Reiseliv og landbruk

Reiseliv Først mot fremtiden. Reiseliv og landbruk Reiseliv Først mot fremtiden Reiseliv og landbruk Om meg: Bente Bjerknes Teamleder for næringsutvikling Reiselivsfaglig bakgrunn Lang fartstid i fylkeskommunen Reiseliv - definisjoner Reiseliv: Personers

Detaljer

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015 BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE Lampeland 11.nov 2015 Hva er reiseliv? definisjon! Reiseliv: Personers reise og opphold utenfor det geografiske området hvor de vanligvis

Detaljer

HANDLINGSPLAN Hovedsatsinger Mål Tiltak Ressurser Tidsplan Ansvar

HANDLINGSPLAN Hovedsatsinger Mål Tiltak Ressurser Tidsplan Ansvar Reiseliv Stimulere reiselivsaktørene til videreutvikling av sin felles organisering Årlig tilskudd til Engerdal. Per 2015 er dette på kr.300.000,- Årlig i kommunebudsjettet Stimulere til helårlig reiselivssatsing

Detaljer

Odelsgut. (arv, kultur, historie, opphav, generasjoner)

Odelsgut. (arv, kultur, historie, opphav, generasjoner) Pål Pål K. Medhus - sjølvaste turistsjefen 1 av 5 sertifiserte LEO eksperter i Skandinavia 1 av 2 i Norge som er sertifisert Pine & Gilmore Årets foredragsholder (tema Opplevelsesøkonomi)i Skandinavia

Detaljer

Regional plan for Nordfjella

Regional plan for Nordfjella 1 Regional plan for Nordfjella Tema «Reiseliv» Geilo, 28 08 2012 Ragnhild Kvernberg RePlan as / Hallingdal Reiseliv as 2 RePlan as daglig leder/eier Destinasjons-og områdeutvikling Reiselivsplaner/strategier

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

NÆRINGSPLAN 2011-2021

NÆRINGSPLAN 2011-2021 NÆRINGSPLAN 2011-2021 KORTVERSJON Vedtatt i kommunestyremøte 20. februar 2012 K-sak 19/12 NORE OG UVDAL KOMMUNE Dette er kortversjonen av næringsplan for Nore og Uvdal kommune 2011-2021. Et fullstendig

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Handlingsplan for næringsarbeid 2013-2014. Næringsplan 2011-2021.

Nore og Uvdal kommune. Handlingsplan for næringsarbeid 2013-2014. Næringsplan 2011-2021. Nore og Uvdal kommune Handlingsplan for næringsarbeid 2013-2014. Næringsplan 2011-2021. 1 Innledning. Formålet med næringsplanen for Nore og Uvdal kommune er å synliggjøre hva man fra kommunens side vil

Detaljer

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Saknr. 14/5014-3 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner prosjektet Norsk Elgfestival 2014 forenlig med Regional plan for

Detaljer

Ny bruk av eldre driftsbygninger

Ny bruk av eldre driftsbygninger Christian Hintze Holm, 5. februar 2013 Ny bruk av eldre driftsbygninger Fylkeskommunens rolle og kommunens ansvar "Ledende og levende" Akershus fylkeskommunes visjon er "Ledende og levende" Å være ledende

Detaljer

Bærekraftig reiseliv og. Ingunn Sørnes, Innovasjon Norge, insor@innovasjonnorge.no Prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015

Bærekraftig reiseliv og. Ingunn Sørnes, Innovasjon Norge, insor@innovasjonnorge.no Prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015 Bærekraftig reiseliv og økoturisme Ingunn Sørnes, Innovasjon Norge, insor@innovasjonnorge.no Prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015 Tema 1. Hvorfor skal reiselivet opptre ansvarlig? 2. Hva skjer i marked

Detaljer

VEDLEGG 1 - BESKRIVENDE DOKUMENT Innledning. Mål. Planstatus

VEDLEGG 1 - BESKRIVENDE DOKUMENT Innledning. Mål. Planstatus Konkurransegrunnlag Områdeplan for Øvre Uvdal VEDLEGG 1 - BESKRIVENDE DOKUMENT Innledning Dette dokumentet er ikke en detaljert kravspesifikasjon, men gir en nærmere beskrivelse av målene for oppdraget,

Detaljer

Sykkelturisme i et bærekraftsperspektiv. Alta, Haaken Christensen Seniorrådgiver naturbasert reiseliv

Sykkelturisme i et bærekraftsperspektiv. Alta, Haaken Christensen Seniorrådgiver naturbasert reiseliv Sykkelturisme i et bærekraftsperspektiv Alta, 10.10.17 Haaken Christensen Seniorrådgiver naturbasert reiseliv I dag skal jeg snakke om: Trender og utviklingstrekk Opplevelser i utvikling Bærekraftig sykkelturisme

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109 REGIONAL DELPLAN FOR REISELIV I BUSKERUD HØRINGSSVAR FRA SIGDAL KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: Sigdal kommune oversender

Detaljer

Odelsgut (arv, kultur, historie, opphav, generasjoner)

Odelsgut (arv, kultur, historie, opphav, generasjoner) Pål K. Medhus - sjølvaste turistsjefen 1 av 5 sertifiserte LEO eksperter i Skandinavia 1 av 2 i Norge som er sertifisert Pine & Gilmore Årets foredragsholder (tema Opplevelsesøkonomi)i Skandinavia 2009

Detaljer

Hyttebygging og bruk en gullkalv for lokalsamfunnet? Norsk kommunalteknisk forening Oslo 13/11-06. Hva forventer turistene.

Hyttebygging og bruk en gullkalv for lokalsamfunnet? Norsk kommunalteknisk forening Oslo 13/11-06. Hva forventer turistene. Hyttebygging og bruk en gullkalv for lokalsamfunnet? Norsk kommunalteknisk forening Oslo 13/11-06 Jan Velvin Høgskolen i Buskerud Jan.velvin@hibu.no Hva forventer turistene Begeistring Underholdning Opplysning

Detaljer

Søknad om regionale utviklingsmidler i Engerdal.

Søknad om regionale utviklingsmidler i Engerdal. Søknad om regionale utviklingsmidler i Engerdal. Innledning Seks nasjonalparker ligger helt eller delvis i Hedmark Fylke. To av disse er Femundsmarka og Gutulia i Engerdal kommune. I 2008 ble Engerdal

Detaljer

Strategi 2015-2018. Nore og Uvdal Næringsselskap SA

Strategi 2015-2018. Nore og Uvdal Næringsselskap SA Strategi 2015-2018 Nore og Uvdal Næringsselskap SA Dokumentet beskriver i korthet hvilke målsettinger og strategier som danner grunnlaget for hvordan selskapet skal drives i årene fremover. Strategi for

Detaljer

Destinasjon Trysil BA 2008. 09.06. 2008 Informasjon til Øystre Slidre Kommune

Destinasjon Trysil BA 2008. 09.06. 2008 Informasjon til Øystre Slidre Kommune Destinasjon Trysil BA 2008 09.06. 2008 Informasjon til Øystre Slidre Kommune Kort om Destinasjon Trysil Stiftet 1984 (tidligere Trysil Ferie og Fritid) 155 andelseiere Hovedsakelig medlemsbasert finansiering

Detaljer

Bærekraftige reisemål først mot fremtiden. Geilo 26.-27.mai 2014

Bærekraftige reisemål først mot fremtiden. Geilo 26.-27.mai 2014 Bærekraftige reisemål først mot fremtiden Geilo 26.-27.mai 2014 Tema Bærekraftig reiseliv Bærekraftig reisemål Erfaringer og resultater 2 Et bærekraftig reiseliv 10 prinsipper som bygger på UNWTOs definisjon

Detaljer

Områdereguleringsplan for reiselivsområdet Øvre Uvdal. Planlegger Sissel Mjølsnes

Områdereguleringsplan for reiselivsområdet Øvre Uvdal. Planlegger Sissel Mjølsnes Områdereguleringsplan for reiselivsområdet Øvre Uvdal Planlegger Sissel Mjølsnes SM/AV 19.11.2013 Planområdet 33,6 km 2 Fra Bjørkeflåta til Vasstulan Inne i området: o Uvdal alpinsenter og Uvdal alpinpark

Detaljer

2013-2014. Revidert strategi- og handlingsplan for Nore og Uvdal Næringsselskap SA

2013-2014. Revidert strategi- og handlingsplan for Nore og Uvdal Næringsselskap SA Revidert strategi- og handlingsplan for Nore og Uvdal Næringsselskap SA 2013-2014 Dokumentet er vedtatt i styremøte 6.november 2012 og er basert på 3 workshops som er gjennomført med næringslivet i kommunen,

Detaljer

Opplevelser langs verdens vakreste kyst strategi for reiseliv- og opplevelsesnæringer i Nordland

Opplevelser langs verdens vakreste kyst strategi for reiseliv- og opplevelsesnæringer i Nordland Opplevelser langs verdens vakreste kyst strategi for reiseliv- og opplevelsesnæringer i Nordland 2017-2021 Liv Rask Sørensen Bodø 30. november 2016 Foto: Ernst Furuhatt Fra reise til opplevelse en næring

Detaljer

Fjord 2.0 Konferanse 2012

Fjord 2.0 Konferanse 2012 Fjord 2.0 Konferanse 2012 Lærdal Erfaringar frå Lærdal Berekraft og kommersialisering hand i hand Ny nasjonal reiselivsstrategi Berekraft som premiss Mål: 1. Auke i verdiskaping og produktivitet i reiselivsnæringa

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 Vedtatt: Regionrådet for Midt-Buskerud 23.11.2012 Kommunestyret i Modum 14.12.2012, sak 109/12 Kommunestyret i Sigdal 21.12.2012, sak 124/12 Kommunestyret

Detaljer

Kommuneplan og hyttepolitikk. Åpent møte 12. april 2017

Kommuneplan og hyttepolitikk. Åpent møte 12. april 2017 Kommuneplan og hyttepolitikk Åpent møte 12. april 2017 Nord-Fron kommune er i gang med å revidere kommuneplanen, som er vårt overordna styringsdokument. Kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2017 2028

Detaljer

«Bærekraftig næringsutvikling med fritidsboligene i sentrum»

«Bærekraftig næringsutvikling med fritidsboligene i sentrum» Fjellregionen 19.08.15 Prosjektplan «Bærekraftig næringsutvikling med fritidsboligene i sentrum» OPPLYSNINGER OM SØKER Prosjekteier: Regionrådet for Fjellregionen, Aumlivn. 4c, 2500 Tynset Prosjektansvarlig:

Detaljer

Destinasjon Venabygdsfjellet

Destinasjon Venabygdsfjellet Et prosjekt etablert av i 2013 Formål: Utvikle og sikre gode tur- og naturopplevelser både sommer og vinter på Venabygdsfjellet. Prosjektleder: Harald Larsen Visit Venabygdsfjellet Hvorfor har startet

Detaljer

Fra hovedvei til drømmefisken!

Fra hovedvei til drømmefisken! Fra hovedvei til drømmefisken! Tilrettelegging og merking av fiskeplasser i IHRs medlemskommuner Grane og Hattfjelldal. Det legges opp til et samarbeid med Polarsirkelen Friluftsråd`s prosjekt Fra hovedvei

Detaljer

Fritidsboligundersøkelse i Nore og Uvdal. April 2015

Fritidsboligundersøkelse i Nore og Uvdal. April 2015 Fritidsboligundersøkelse i Nore og Uvdal April 2015 Lillehammer, mai 2015 Fritidsboligundersøkelse 2015 i Nore og Uvdal Norsk Turistutvikling AS Fåberggt. 153 B 2615 Lillehammer E-post: post@ntu-as.no

Detaljer

I forbindelse med denne høringsplanen har vi rådført oss, med våre medlemmer innen varehandel, reiseliv og bygg og anleggsbransjen.

I forbindelse med denne høringsplanen har vi rådført oss, med våre medlemmer innen varehandel, reiseliv og bygg og anleggsbransjen. Nord-Fron Kommune V/planlegger Arne Skuterud 2640 Vinstra Nedregt.54, 2640 Vinstra Adm.: Sverre Sætre Sentralbord: 61 21 61 00 Telefon dir.: 61 21 61 82 Mobil: 97 18 11 12 E- post:post@mgnf.no Høringsuttalelse

Detaljer

Hyttebrukerundersøkelse. Nore og Uvdal kommune

Hyttebrukerundersøkelse. Nore og Uvdal kommune Hyttebrukerundersøkelse Nore og Uvdal kommune 2009 Innholdsfortegnelse (I elektronisk versjon: Klikk på teksten for å gå direkte til siden) Innledning... 2 Sammendrag... 3 Undersøkelsen... 5 1. Utvalget...

Detaljer

REISEMÅLSPROSESS NOREFJELL. Presentasjon referansegruppemøter april 2017

REISEMÅLSPROSESS NOREFJELL. Presentasjon referansegruppemøter april 2017 REISEMÅLSPROSESS NOREFJELL Presentasjon referansegruppemøter 27-28 april 2017 REISEMÅLSPROSESSEN KUNNSKAPSGRUNNLAGET GJESTEUNDERSØKELSE HYTTE- OG LEILIGHETSEIERE MULIGHETSOMRÅDER STRATEGISK VALG Mål med

Detaljer

Destinasjon Venabygdsfjellet

Destinasjon Venabygdsfjellet Et prosjekt etablert av i 2013 Formål: Utvikle og sikre gode tur- og naturopplevelser både sommer og vinter på Venabygdsfjellet. Prosjektleder: Harald Larsen Visit Venabygdsfjellet Hvorfor har startet

Detaljer

Dialogkonferanse, Flåm

Dialogkonferanse, Flåm Dialogkonferanse, Flåm 28. Januar 2015 Tor Johan Pedersen Seniorrådgiver Cruise Innovasjon Norges 4 arbeidsområder for cruise: Utvikling av salgbare opplevelser på land tilpasset cruiseturister og andre

Detaljer

Saknr. 13/ Saksbehandler: Torunn H. Kornstad

Saknr. 13/ Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Saknr. 13/3498-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Søknad om finansiering av tiltak for universell utforming ved Sorkodden Prosjekt for universell utforming av reiselivet i Engerdal Fylkesrådets innstilling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/ Audun Mjøs HANDLINGSPLAN FOR REGIONRÅDET I MIDT-BUSKERUD

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/ Audun Mjøs HANDLINGSPLAN FOR REGIONRÅDET I MIDT-BUSKERUD SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/3669 026 Audun Mjøs HANDLINGSPLAN FOR REGIONRÅDET I MIDT-BUSKERUD 2012-2015 RÅDMANNENS FORSLAG: Handlingsplan for Regionrådet i Midt-Buskerud

Detaljer

Prosjektet inngår som en del rulleringen av kommuneplanens arealdel i Nore og Uvdal kommune.

Prosjektet inngår som en del rulleringen av kommuneplanens arealdel i Nore og Uvdal kommune. VEDLEGG 1 - BESKRIVENDE DOKUMENT Innledning Dette dokumentet er ikke en detaljert kravspesifikasjon, men gir en nærmere beskrivelse av målene for oppdraget, hvordan tilbudet ønskes besvart samt noen overordnede

Detaljer

Skiltprosjektet står ferdig! ÅPNING 4. OKTOBER 2014

Skiltprosjektet står ferdig! ÅPNING 4. OKTOBER 2014 Skiltprosjektet står ferdig! ÅPNING 4. OKTOBER 2014 Hva har Buvasstølan sti- og løypelag fått til siden starten i august 2013? Foreningens formål er å tilrettelegge sti og løyper, for hytteeiere og andre

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

Seterbedriftenes betydning for reiselivet i Fjell Norge. Per Øyvind Voie, seniorrådgiver Røros, 10. nov 2013

Seterbedriftenes betydning for reiselivet i Fjell Norge. Per Øyvind Voie, seniorrådgiver Røros, 10. nov 2013 Seterbedriftenes betydning for reiselivet i Fjell Norge Per Øyvind Voie, seniorrådgiver Røros, 10. nov 2013 Fra «Destinasjon Norge»: Norsk natur er enestående og gir grunnlag for et rikt tilbud av opplevelser

Detaljer

Finansiering av reiselivets fellesgoder

Finansiering av reiselivets fellesgoder Finansiering av reiselivets fellesgoder Hvorfor kan ikke vi gjøre som andre land? Ved prosjektleder for HA 04 Rammebetingelser: Bård Jervan, Mimir AS Foredrag på Konferansen om allemannsrettens og friluftslivets

Detaljer

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 UTGANGSPUNKT:! Nasjonalparkkommunene forholder seg til dagens lovverk som er gitt av MD og DN.! Strategi og handlingsplan

Detaljer

Reiseliv er ikkje for alle kva faktorar gjev eit område føresetnader for reiselivsproduksjon? Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI

Reiseliv er ikkje for alle kva faktorar gjev eit område føresetnader for reiselivsproduksjon? Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI Reiseliv er ikkje for alle kva faktorar gjev eit område føresetnader for reiselivsproduksjon? Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI Reiseliv er kanskje ikkje for alle det kommer an på kva du mener Georg Kamfjord

Detaljer

Kommuneplanensamfunnsdel Forslag til planprogram

Kommuneplanensamfunnsdel Forslag til planprogram Kommuneplanensamfunnsdel 201 8-2030 Forslag til planprogram Undertek st Innhold 1. Innledning............ 3 1.1 Hvorfor kommuneplan - samfunnsdel......... 3 1.2 Hva er kommuneplan - samfunnsdel.........

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2017-2019 VISJON Valdres - Norges mest attraktive besøksregion. VIRKSOMHETS - FORMÅL 1. Visit Valdres har som formål å styrke regionens verdiskapning i form av å tiltrekke flere besøkende

Detaljer

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Om undersøkelsen Følgende invitasjon ble sendt ut 6. september 2013 Visjonen

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Godt samarbeid kommer ikke av seg selv Sammenhengen mellom godt samarbeid og gode resultater

Godt samarbeid kommer ikke av seg selv Sammenhengen mellom godt samarbeid og gode resultater Godt samarbeid kommer ikke av seg selv Sammenhengen mellom godt samarbeid og gode resultater Eksempler fra Syklist velkommen konseptet Sandefjord, 25.4.2017 Rolf E Akselsen (STIN) Hva er Stiftelsen Sykkelturisme

Detaljer

Hvordan skape vekst i Nore og Uvdal? Rødberg 10. juni 2013 Knut Vareide

Hvordan skape vekst i Nore og Uvdal? Rødberg 10. juni 2013 Knut Vareide Hvordan skape vekst i Nore og Uvdal? Rødberg 10. juni 2013 Knut Vareide Hva er det fremste sukesskriteriet for et sted? At det er flere som flytter inn til stedet enn ut av det. 3,0 Nettoflytting Nore

Detaljer

Muligheter og ringvirkninger som reiseliv og arrangement gir i lokalsamfunn

Muligheter og ringvirkninger som reiseliv og arrangement gir i lokalsamfunn Muligheter og ringvirkninger som reiseliv og arrangement gir i lokalsamfunn Morten Stene, Trøndelag Forskning og Utvikling «Møtepunkt med næringslivet», Øygarden kommune, 21. oktober 2014 1 Sted, attraktivitet

Detaljer

Standard for Bærekraftig reisemål Kriterier og indikatorer Versjon 1.1 18.12.2013

Standard for Bærekraftig reisemål Kriterier og indikatorer Versjon 1.1 18.12.2013 Standard for Bærekraftig reisemål og indikatorer Versjon 1.1 18.12.2013 Innhold A Forankring og implementering politisk... 2 B Forankring og implementering på destinasjonen... 2 C Bevaring av natur, kultur

Detaljer

Cruisestrategi for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen

Cruisestrategi for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen Byrådssak 422/16 Cruisestrategi 2016-2020 for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen 2017-2020 ESDR ESARK-1134-201601452-104 Hva saken gjelder: har nylig lagt frem «Cruisestrategi for Bergen

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG Opplev Marnardal Trainee prosjekt 2014 Turistkontoret for Lindesnesregionen SAMMENDRAG Prosjektet skal gjennom samarbeid og samhandling mellom næringsdrivende i området - sammen med lag, foreninger, private

Detaljer

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper Prosjektleder Ingunn Sørnes Bærekraftig Reiseliv 2015 1. Involvering av reiselivet Bransjegrupper jobbet frem status, mål,

Detaljer

Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020

Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020 Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020 Formål: Strategien skal sikre at regionen videreutvikles, arbeidet siste tre år videreføres og at det tas ytterligere steg for å nå

Detaljer

VRI - OPPLEVELSESBASERT REISELIV Handlingsplan 2010 Presentasjon Mo i Rana februar. Britt Hansen

VRI - OPPLEVELSESBASERT REISELIV Handlingsplan 2010 Presentasjon Mo i Rana februar. Britt Hansen VRI - OPPLEVELSESBASERT REISELIV Handlingsplan 2010 Presentasjon Mo i Rana 18 19 februar Britt Hansen 24.02.2010 1 24.02.2010 2 VRI - Et program for innovasjon og utvikling. Periode 1: 2008-2010 Satsningsområde:

Detaljer

VEGAØYAN VERDENSARV EN LEVENDE VERDENSARV RITA JOHANSEN DAGLIG LEDER STIFTELSEN VEGAØYAN VERDENSARV

VEGAØYAN VERDENSARV EN LEVENDE VERDENSARV RITA JOHANSEN DAGLIG LEDER STIFTELSEN VEGAØYAN VERDENSARV VEGAØYAN VERDENSARV EN LEVENDE VERDENSARV RITA JOHANSEN DAGLIG LEDER STIFTELSEN VEGAØYAN VERDENSARV Vega er omgitt av ca 6500 øyer, holmer og skjær spredt over 2000 km2. Verdensarvområdet er på 1072 km2

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Tiltaksplan Vedtatt i Kommunestyret i Tynset og Kommunestyret i Alvdal

Tiltaksplan Vedtatt i Kommunestyret i Tynset og Kommunestyret i Alvdal Kommunedelplan Savalen 2014 2017 (2025) Tiltaksplan 2014-2015 Vedtatt i Kommunestyret i Tynset 30.10.14 og Kommunestyret i Alvdal 04.09.14. 1. KOMMUNEDELPLANENS FORMÅL OG VISJON FOR OMRÅDET Målet med kommunedelplanen

Detaljer

Et verdiskapingsprogram. Fagrapport. Nr. 1. Programbeskrivelse (september2013)

Et verdiskapingsprogram. Fagrapport. Nr. 1. Programbeskrivelse (september2013) Et verdiskapingsprogram Fagrapport Nr. 1. Programbeskrivelse (september2013) 1. BAKGRUNN Hytte i Valdres er et program ikke et prosjekt. Dette betyr at arbeidsformen skal kjennetegnes av høy grad av dynamikk,

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2017-2019 VISJON VIRKSOMHETS - FORMÅL Valdres - Norges mest attraktive besøks- og Opplevelsesregion gjennom 4 årstider. Selskapet framstår som en serviceorganisasjon for all næringsvirksomhet

Detaljer

Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark

Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark Saknr. 14/8511-20 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark 2012-2017 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar det framlagte

Detaljer

Reiselivs- og lokalmatsatsingen i Oppland Samarbeidsplan for lokalmat og landbruksbasert reiseliv i Oppland

Reiselivs- og lokalmatsatsingen i Oppland Samarbeidsplan for lokalmat og landbruksbasert reiseliv i Oppland Reiselivs- og lokalmatsatsingen i Oppland 2017-2020 Samarbeidsplan for lokalmat og landbruksbasert reiseliv i Oppland Innledning: Fylkesmannen i Oppland, Oppland fylkeskommune og Innovasjon Norge i Oppland

Detaljer

Plattform for Norges nasjonalparklandsbyer 2009-2013

Plattform for Norges nasjonalparklandsbyer 2009-2013 Februar 2010 Plattform for Norges nasjonalparklandsbyer 2009-2013 Bakgrunn Miljøverndepartementet og Direktoratet for Naturforvaltning etablerte i 2008 ordningen med nasjonalparklandsby som et viktig virkemiddel

Detaljer

Kommunale tjenester til hytteeieren

Kommunale tjenester til hytteeieren Kommunale tjenester til hytteeieren ByR-konferanse 4.11.16 10 min? Tjenester til hytteeieren Erfaringer praksis utfordringer på godt og vondt MITT SVAR: Positivt gir mange positive effekter få negative

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab RISØR KOMMUNE Rådmannens stab Arkivsak: 2012/1510-0 Arkiv: 141 Saksbeh: Sigrid Hellerdal Garthe Dato: 22.01.2013 Hovedmål og satsingsområder til kommuneplanen 2014-2025 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Helse-

Detaljer

Reiseliv og lokalsamfunnsutvikling

Reiseliv og lokalsamfunnsutvikling Reiseliv og lokalsamfunnsutvikling En forskningssamtale om erfaringer og utfordringer i Lyngdal Lars Ueland Kobro (forsker/prosjektleder) Opplegg de neste tre timen 1. Hvem er her? 2. Prosjektinformasjon

Detaljer

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Lise Fotland Aaseng Innovasjon Norge Anne Dorte Carlson Prosessveileder Merket for Bærekraftig reiseliv Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Bærekraftig utvikling

Detaljer

MILJØVERNDEPARTEMENTETS HYTTEVEILEDER - ERFARINGER FRA HEDMARK

MILJØVERNDEPARTEMENTETS HYTTEVEILEDER - ERFARINGER FRA HEDMARK MILJØVERNDEPARTEMENTETS HYTTEVEILEDER - ERFARINGER FRA HEDMARK Wilhelm Murray Seniorrådgiver, Hedmark fylkeskommune NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING FAGSEMINAR 13 OG 14 NOVEMBER 2006 En enkelt hytte i fjellheimen

Detaljer

Velkommen til Oppland

Velkommen til Oppland Velkommen til Oppland Fylkesordfører Gro Lundby Fakta Areal: Ca 25 000 km 2 25% verna, 80% over 600 moh Innbyggere: ca 187 000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal,

Detaljer

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016 Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Vedtatt i Sørum kommunestyre 09.09.2015 Næringsstrategiens tiltaksdel angir konkrete tiltak under

Detaljer

Bærekraftig kystturisme i Finnmark. Kristin T. Teien WWF- Norge Kongsfjord Gjestehus, 16.06.06

Bærekraftig kystturisme i Finnmark. Kristin T. Teien WWF- Norge Kongsfjord Gjestehus, 16.06.06 Bærekraftig kystturisme i Finnmark Kristin T. Teien WWF- Norge Kongsfjord Gjestehus, 16.06.06 Hvorfor jobber WWF med turisme? WWF vil bevare natur Turisme kan brukes som et verktøy som: Fremmer og støtter

Detaljer

Langløpsprosjektet Alvdal Røros

Langløpsprosjektet Alvdal Røros Saknr. 14/9222-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Langløpsprosjektet Alvdal Røros Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Langløpsprosjektet Alvdal Røros er i tråd med Regional plan

Detaljer

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Norsk kulturminnefond er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

Kulturminnefondets strategiplan

Kulturminnefondets strategiplan Kulturminnefondets strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Kulturminnefondet er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Målselv kommune Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging av forprosjektet 2013-05-30 Oppdragsnr.: 5124953 5124953 Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging

Detaljer

Er Nore og Uvdal en attraktiv kommune? Hvordan bli mer attraktiv? Rødberg 10. juni 2013 Knut Vareide

Er Nore og Uvdal en attraktiv kommune? Hvordan bli mer attraktiv? Rødberg 10. juni 2013 Knut Vareide Er Nore og Uvdal en attraktiv kommune? Hvordan bli mer attraktiv? Rødberg 10. juni 2013 Knut Vareide Hva er det fremste sukesskriteriet for et sted? At det er flere som flytter inn til stedet enn ut av

Detaljer

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Reiseliv - ei viktig næring Nord-Trøndelag : Økning på 22,6% fra 2001 til

Detaljer

Reiseliv og lokalsamfunnsutvikling

Reiseliv og lokalsamfunnsutvikling Reiseliv og lokalsamfunnsutvikling En forskningssamtale om erfaringer og utfordringer i Vinje Lars Ueland Kobro (forsker/prosjektleder) Opplegg de neste to og en halv timene 1. Hvem er her? 2. Prosjektinformasjon

Detaljer

Verdiplatform for. Alliansemerket SAKTE i Aurland.

Verdiplatform for. Alliansemerket SAKTE i Aurland. Verdiplatform for Alliansemerket SAKTE i Aurland. Prosjekteier Prosjekt og merkeeier er Aurland Næringshage AS. Aurland Næringshage AS kom i drift i 1 november 2007 og er initiativtaker og prosjektleder

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiselivs formål og visjon Helgeland Reiselivs formål: Helgeland Reiseliv skal utvikle og markedsføre Helgeland som et foretrukket reisemål, og

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Sommersesongen 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk ned 2,4 prosent Hedmark tapte markedsandeler i forhold til resten av landet Nedgang både på innenlandsmarkedet

Detaljer

Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013

Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013 Administrativ sluttrapport Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013 Sluttrapport for hovedprosjekt Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær Prosjektleder:

Detaljer

Destinasjon Venabygdsfjellet. Etablert av Venabygdsfjellet Vel februar 2013

Destinasjon Venabygdsfjellet. Etablert av Venabygdsfjellet Vel februar 2013 Etablert av februar 2013 Formål: Utvikle og sikre gode tur- og naturopplevelser både sommer og vinter på Venabygdsfjellet. Prosjektleder: Harald Larsen Visit Venabygdsfjellet startet dette prosjektet i

Detaljer

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune.

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Vi har gjennomført en bred prosess, der det har vært avholdt møter om temaet i Idrettsrådet og i hovedstyret i Kyrksæterøra I.L. KIL/Hemne,

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Reisemålsselskapene i Norge

Reisemålsselskapene i Norge Reisemålsselskapene i Norge Foto: Jo Michael Bakgrunn Organiseringen av det etablerte reiseliv er en debatt med lang fartstid Reiselivsmilliarden - NHD Hvor mye offentlige midler brukes til reiseliv? Ny

Detaljer

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK Fylkesrådmann Egil Johansen Arbeid for bedre levekår BNP Hva er verdiskaping? Brutto nasjonalprodukt er det vanlige målet på verdiskaping:

Detaljer

MASTERPLAN Uvdal 2030 ~ tettere på naturen ~

MASTERPLAN Uvdal 2030 ~ tettere på naturen ~ MASTERPLAN Uvdal 2030 ~ tettere på naturen ~ MASTERPLAN UVDAL 2030 2 INNLEDNING Reisemålsprosjektet Uvdal 2030 legger med dette frem sitt forslag til rammeverk for den videre utvikling av destinasjon Uvdal

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Plansjef Greta Johansen 11.12.2012 Foto: Crestock Det regionale plansystemet Demografi Miljø og bærekraftig utvikling Areal og infrastruktur, natur og friluftsområder Næring og

Detaljer

Ny stortingsmelding om friluftsliv

Ny stortingsmelding om friluftsliv Klima- og miljødepartementet Ny stortingsmelding om friluftsliv Erlend Smedshaug Lillestrøm, 15. mars 2016 Ny stortingsmelding om friluftsliv Forankret i regjeringens politiske plattform fra oktober 2013

Detaljer

Næringsplan for Røyken 2010-14

Næringsplan for Røyken 2010-14 Næringsplan for Røyken 2010-14 Bakgrunn Røyken kommune fikk i 2007 sitt første plandokument for næringsutvikling i form av en Næringsplan for Røyken 2007 2009. Denne ble vedtatt i kommunestyret 19. april

Detaljer