Strategidokument. Samordnet strategi for reiseliv og handel i Nore og Uvdal kommune 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategidokument. Samordnet strategi for reiseliv og handel i Nore og Uvdal kommune 2015"

Transkript

1 Strategidokument Samordnet strategi for reiseliv og handel i Nore og Uvdal kommune 2015 Høringsdokument. Høringsfrist: 10. august 2015

2 INNHOLD 1. Innledning Føringer for arbeidet Innledning Målsetting med strategien Bakgrunn Føringer Organisering og utarbeidelse av strategien Definisjoner Næringslivet i Nore og Uvdal Kort om Nore og Uvdal kommune Kort om næringslivet i Nore og Uvdal Handel Overnatting Opplevelser/Aktiviteter/Arrangementer Organisering Fritidsboliger Fritidsboligstatistikk Forbruk/ringvirkninger fra fritidsboligbrukerne Hvilke aktivitets-, tjeneste-, service- og handelstilbud ønskes Styrker og svakheter Nore og Uvdals styrker Nore og Uvdals svakheter Tiltaksplan Tiltak Samarbeid mellom næringsaktører og kommunen Videreføring av igangsatte/eksisterende tiltak Forum for næringslivet, Nore og Uvdal Næringsselskap og kommunen Tiltak Kompetanseheving og kunnskap om Nore og Uvdal Videreføring av igangsatte/eksisterende tiltak Kurs for næringslivet Mentorordning for næringslivet Nye tiltak Vertskaps-kurs for næringslivet og lokal-befolkningen Videreføring av igangsatte/eksisterende tiltak Hyttemagasinet Ferie og fritid

3 Fritidsbolig-undersøkelse Ladestasjon for El-biler Velkommen-pakke til alle nye og eksisterende fritids boliger Tiltak Markedsføring Videreføring av igangsatte/eksisterende tiltak Nye tiltak Forslag til tiltak Allsidig produkt- og opplevelsestilbud og infrastrukturtiltak Videreføring av igangsatte/eksisterende tiltak Skilting av turstier og skiløyper Tidlig-løyper (langrenn og alpint) bruk av Mobilt snøkanonanlegg Kvalitets-messige gode langrenns-løyper og Tilrettelegge for ikke-kommersielle aktiviteter Felles fiskekort Numedalsrute som nasjonal sykkelrute Støtte eksisterende og nye arrange menter Identifisere og etablere nye arrangement Vurdere muligheter for nye attraksjoner Bedre veiforbindelse Fv Miljø-sertifisering Forslag til tiltak Handel/servering Videreføring av igangsatte/eksisterende tiltak Julemarked på Rødberg Handelsdager med langåpent Levering av varer til fritidsboliger Nye tiltak

4 Ferske råvarer og bredere sortiment av varer Utvidet serveringstilbud Apotek Forslag til tiltak Øvrige tiltak Videreføring av eksisterende og nye tiltak Bruk av lokalt næringsliv ved innkjøp Avfalls-håndtering Økt verdiskaping for tre bearbeidende næringer Vernet natur som ressurs for lokal verdiskaping... 34

5 1 1. INNLEDNING FØRINGER FOR ARBEIDET 1.1. Innledning Reiseliv og handel er viktige næringer i Nore og Uvdal. Nore og Uvdal er en av landets største fritidsboligkommune, og fritidsboligeiere og brukere er således en svært viktig målgruppe for handels- og servicenæringen, øvrig næringsliv og kommunen i helhet. Nore og Uvdal er ikke et utpreget reisemål for gjennomreisende, og det tradisjonelle reiselivet (varme senger med fullservice som høyfjellshotell og fjellstuer) har hatt en nedgang. Fritidsboliger og selvhushold har overtatt store deler av markedet. Nore og Uvdal er en nasjonalparkkommune. Kommunens store utmarksressurser, natur og naturbruk er viktigste trekkplaster og grunnlaget for både fritidsboligbrukere og for det tradisjonelle reiselivet. God infrastruktur og tilrettelegging knyttet til naturbruk er vesentlig for Nore og Uvdals attraktivitet. Nasjonalparken Hardangervidda og Langedrag Naturpark er viktige fyrtårn for turismen. Et levende landbruk med pleie av kulturlandskapet, lokal matproduksjon og gårdsturisme, samt jakt, fiske og naturguiding er av betydning for Nore og Uvdals attraktivitet, både overfor turister, fritidsboligbrukere og lokalbefolkning. Det samme er fortsatt bevaring og ivaretakelse av middelaldergårder og bygninger. For å lykkes med vekst i besøksnæringen, herunder reiseliv og handel i Nore og Uvdal, så er en avhengig av: Å være synlig i markedet Ha attraktive produkter og tilbud

6 2 God kvalitet i alle ledd for å sikre gjenbesøk og god omtale De foreslåtte tiltakene i denne tiltaksplanen er i stor grad hensyntatt tilbakemeldinger fra de næringsdrivende i Nore og Uvdal gjennom kartlegging og møter i prosessen vinteren Videre er innspill fra fritidsboligeiere gjennom en egen undersøkelse sendt ut til disse, tatt med. Kommunale og fylkeskommunale føringer er også hensyntatt. De foreslåtte tiltakene i denne tiltaksplanen vil i sum bidra til synlighet og kunnskapsheving for å sikre gode kvalitative og attraktive kommersielle og ikkekommersielle tilbud og produkter i Nore og Uvdal. Tiltakene må løses i fellesskap mellom kommunen, næringsselskapet og næringslivet. I tillegg er lokalbefolkningens holdning som vertskap og ambassadører viktig, både med hensyn til ivaretakelse av egen eiendom samt formidling om Nore og Uvdal sine produkter og tilbud Målsetting med strategien Målsetting med strategien: Målsettingen med strategien er å synliggjøre satsinger som bidrar til at Nore og Uvdal skal være et attraktivt reisemål med vekst. Gjennom tiltakene presentert i strategien, og med motivasjon og innsatsvilje til stadig forbedring fra alle involverte aktører (kommune, bedrifter, næringsselskap, øvrige lag/organisasjoner og lokalbefolkning) skal Nore og Uvdal utvikles til å bli en sterk reiselivs- og fritidsboligkommune. Det er en målsetting å sikre et bærekraftig næringsliv for besøksnæringen i Nore og Uvdal ved å tilby produkter og opplevelser av god kvalitet for å sikre fremtidige arbeidsplasser og bosetting i kommunen. Hovedmål: Nore og Uvdal skal være et attraktivt reisemål og en attraktiv fritidsboligkommune. Delmål: Vekst for besøksnæringene i form av økt omsetning og økt gjestedøgn. Økt kvalitet på alle produkter og tjenester som tilbys. Stolthet over å bo, arbeide og ha fritidsbolig i kommunen.

7 Bakgrunn Reiseliv og handel er viktige næringer i Nore og Uvdal kommune. Utviklingen i hyttebruken, hyttebyggingen og øvrig reiseliv er avgjørende for utviklingen i handelsbransjen og andre tjenesteytende næringer i kommunen. Høy bruksfrekvens på hyttene er avgjørende fra utviklingen i handelsbransjene og andre tjenesteytende næringer i kommunen. Kommunestyret vedtok 20. oktober 2014 utarbeidelse av en samordnet strategi for reiseliv og handel i kommunen. Herunder inngår også hyttenæring. Strategien skal inneholde en handlingsplan med forslag til tiltak. Tiltaksplanen vil legge føringer for eventuelt bruk av kommunal støtte til næringsutvikling. Tiltaksplanen revideres hvert andre år, samtidig med revidering av handlingsprogrammet for næringsplanen. Denne planen er utarbeidet av Norsk Turistutvikling AS på oppdrag fra Nore og Uvdal kommune. Planen er utarbeidet i samarbeid med kommunen og Nore og Uvdal Næringsselskap. Næringslivet i Nore og Uvdal har også vært involvert gjennom kartleggingsskjema og møter. Hensikten med strategien er å definere bærekraftige og langsiktige utviklingsmål for reiselivsnæringen, samt definere konkrete tiltak for å nå disse målene. Strategien viser hvordan kommunen vil prioritere bruk av ressurser og økonomiske virkemidler, samt hvordan næringslivet og øvrige samarbeidsparter kan involveres i utviklingen av reiselivet, opplevelsesproduksjon og handelsnæring i kommunen Føringer Nore og Uvdal kommune markedsføres under slagordet Uvdal Tettere på Naturen. Slagordet er en naturlig føring for strategien og handlingsplanen. Strategien må også følge overordnede kommunale og fylkeskommunale planer. Kommunale føringer er: Kommuneplanens samfunnsdel Kommunens samfunnsdel har bl.a. følgende satsingsområder og målsettinger: a) Folkehelse og bolyst o Oppvekst- og levevilkårene i Nore og Uvdal skal være så gode at de skaper økt bolyst for innbyggerne og potensielle innflyttere i alle aldre. b) Næringsutvikling og arbeidsplasser o Kommunen skal være en aktiv tilrettelegger, forvalter og pådriver for næringsutvikling. o Nore og Uvdal skal være et attraktivt reisemål med vekst i hele planperioden. o Nore og Uvdal skal forvalte sine arealer og naturressurser på en aktiv og bærekraftig måte. Næringsplan

8 4 Overordnede målsettinger er bl.a.: o En bærekraftig samfunnsutvikling o En positiv utvikling av det lokale næringslivet o At det skapes trivsel for kommunens innbyggere og tilreisende En av strategiene er: Utvikling innen besøksnæringer. Besøksnæringer er definert som reiseliv, aktiviteter og handel. Overordnet målsetting er vekst innen besøksnæringene i planperioden. Bevisene for vekst kan måles gjennom: o Økt antall gjester på fyrtårnene o Økt antall hytter o Økt antall høystandardhytter blant eksisterende hytter (oppgradert med innlagt vann og avløp) o Økt antall overnattingsdøgn i kommersielle overnattingsbedrifter o Økt omsetning og økt antall bedrifter med overskudd innen besøksnæringene o Positiv vekst i antall arbeidsplasser innen besøksnæringene. Mål 1: Vekst og økt attraktivitet for kommunen som hytteområde, reisemål og stoppested. Mål 2: Økt handel. Mål 3: Økt tilbud av attraktive aktiviteter, overnattings- og serveringstilbud. Flere av de øvrige strategiene i næringsplanen er også av relevans for besøksnæringen, bla. strategier og tiltak innen kommunikasjon, infrastruktur, samferdsel, kunnskapsutvikling og steds- og områdeutvikling (omdømmebygging). Masterplan Uvdal 2030 Reisemålsprosjektet Uvdal 2030 har utarbeidet en masterplan for utviklingen av Uvdal som reisemål. Reiselivet og fritidsbolignæringen er av bærebjelkene i Nore og Uvdals næringsliv. En langsiktig og målrettet satsning på reiselivet vil være helt avgjørende for en positiv utvikling av kommunen. En satsing på reisemålsutvikling skal bidra til å styrke grunnlaget for næringsutvikling og bosetting i Nore og Uvdal. Visjonen er: Uvdal skal være en unik familiedestinasjon gjennom å tilby nære og varierte friluftsopplevelser med fokus på kvalitet, lokal tradisjon og miljø tuftet på ansvarlighet og bærekraft. Regionale føringer er: Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud Buskerud skal legge til rette for en fremtidsrettet og bærekraftig næringsutvikling og være et foregangsfylke innen verdiskaping og næringsutvikling. Planen gjelder for hele Buskerud innen alle bransjer. Bærekraftig verdiskaping er et premiss som styrer valg av satsingsområder. Dvs. si at de prioriterte

9 handlingene ikke skal forringe muligheten for kommende generasjoner til å dekke sine behov. Skal ressursene og kompetansen nyttes for å øke verdiskaping og produktivitet, må bedriftene og offentlig sektor være tilrettelagt slik at alle kan jobbe der, uavhengig av funksjonsevne og etnisk bakgrunn. Et mangfold i form av alder, kjønn, faglig bakgrunn, fysisk funksjonsevne og etnisk bakgrunn kan føre til mer innovasjon på alle nivå. Næringslivet er avhengig av langsiktige og forutsigbare rammevilkår fra det offentlige, og hvor offentlig sektor fremmer verdiskaping. 5 Regional delplan for reiselivet i Buskerud Buskerud er det første fylket i Norge som utarbeidet en regional delplan for reiselivet. Reiselivet i Buskerud har tre hovedutfordringer: a) Bli mer bærekraftig b) Omsette kundebehov i kjøpsbare produkter c) Bli attraktiv for arbeidstakere og investorer Hovedmålet er at reiselivet i Buskerud skal være best i landet på kvalitet, verdiskaping og internasjonal konkurransekraft. Utviklingen skal være bærekraftig Organisering og utarbeidelse av strategien Nore og Uvdal kommune har hatt ansvaret for og er eier av planen. Det er nedsatt en arbeidsgruppe bestående av: Terje Halland, næringskonsulent Nore og Uvdal kommune (leder) Grete Blørstad, kommuneplanlegger Nore og Uvdal kommune Stein Rudi Austheim, turist- og markedssjef Nore og Uvdal næringsselskap. Norsk Turistutvikling AS v/kjell O. Solbakken har vært prosessleder. Utarbeidelse av plandokumentet har blitt ivaretatt av Anne Anmarkrud Lier i Norsk Turistutvikling AS. Næringsaktører i kommunen har vært involvert gjennom besvarelse av kartleggingsskjema og deltakelse i tre orienterings- og arbeidsmøter. Målsettingen med kartleggingen og møtene har vært å få innspill fra næringslivet og grunneiere i denne prosessen, slik at det blir en strategi som er forankret både hos kommunen, næringsselskapet og næringslivet Definisjoner Reiselivsnæring Reiselivsnæringen består av flere bransjer med tilbydere innen overnatting, servering, transport, attraksjoner/opplevelser/aktiviteter og formidling. Sammen leverer de ulike tilbyderne et mer eller mindre komplett reiselivstilbud til markedet. Besøksnæring

10 6 Denne planen omhandler besøksnæringen. Det er i denne sammenheng definert som næring innen overnatting, servering, aktiviteter, gårdsturisme, øvrig reiseliv og handel. Bærekraftig reiseliv Ifølge Regional delplan for reiselivet i Buskerud er en utvikling mot et mer bærekraftig reiseliv hovedmålet for videre vekst i regionens reiseliv. De 10 bærekraftprinsippene er: Bevaring av natur, kultur og miljø 1. Kulturell rikdom Å respektere, videreutvikle og fremheve lokalsamfunnets historiske kulturarv, autentiske kultur, tradisjoner og særpreg. 2. Landskapets fysiske og visuelle integritet Å bevare og videreutvikle landskapskvaliteter, både for by og bygd, slik at landskapets fysiske og visuelle integritet ikke degraderes. 3. Biologisk mangfold Å støtte bevaringen av naturområder, dyreliv og habitater, og minimere ødeleggelser av disse. 4. Rent miljø og ressurseffektivitet Å minimere reiselivsbedrifters og turisters forurensing av luft, vann og land (inkludert støy), samt og minimere genereringen av deres avfall og forbruk av knappe og ikke-fornybare ressurser. Styrking av sosiale verdier 5. Lokal livskvalitet og sosiale verdier Å bevare og styrke livskvaliteten i lokalsamfunnet, inkludert sosiale strukturer, tilgang til ressurser, fasiliteter og fellesgoder for alle, samt unngå enhver form for sosial degradering og utnytting. 6. Lokal kontroll og engasjement Å engasjere og gi kraft til lokalsamfunnet og lokale interessenter mht, planlegging, beslutningstaking og utvikling av lokalt reiseliv. 7. Jobbkvalitet for reiselivsansatte Å styrke kvaliteten på reiselivsjobber (direkte og indirekte), inkludert lønnsnivå og arbeidsforhold uten diskriminering ut fra kjønn, rase, funksjonshemminger eller andre faktorer. 8. Gjestetilfredshet og trygghet; opplevelseskvalitet Å sørge for trygge, tilfredsstillende og berikende opplevelser for alle turister uavhengig av kjønn, rase, funksjonshemminger eller andre faktorer. Økonomisk levedyktighet 9. Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsdestinasjoner gjennom lokal verdiskaping Å sikre levedyktigheten og konkurransedyktigheten til reiselivsdestinasjoner i et langsiktig perspektiv, gjennom å maksimere reiselivets verdiskapning i lokalsamfunnet, inkludert hva turistene legger igjen av verdier lokalt. 10. Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsbedrifter Å sikre levedyktigheten og konkurransedyktigheten til reiselivsbedrifter i et langsiktig perspektiv. Kilde: UNWTO/Innovasjon Norge

11 Disse 10 bærekraftprinsippene legges til grunn og er førende for utviklingen av besøksnæringen i Nore og Uvdal. 7

12 8 2. NÆRINGSLIVET I NORE OG UVDAL 2.1. Kort om Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune ligger øverst i Numedal, og deltar i Kongsbergregionsamarbeidet. Kommunen har ca innbyggere, og ca fritidsboliger. Målt i areal er Nore og Uvdal med sine ca km 2 den største kommunen i Buskerud fylke, og den fjerde største kommunen på Østlandet. Kommunen er langstrakt med bygdene Tunhovd, Nore, Rødberg og Uvdal. Kommunesenteret Rødberg med sine ca. 500 innbyggere er Numedals største tettsted. Reiseavstanden til Kongsberg er ca. 100 km, dvs. ca. 1 ½ times reisetid, og til Oslo er det ca. 200 km med ca. 2 ½ timers reisetid. Tilsvarende er det ca. 320 km til Bergen med ca. 4 timers reisetid. Uvdal har dermed potensial for å tiltrekke seg befolkningsrike markeder fra både Østlandet og Vestlandet. Nore og Uvdal er en av landets 33 nasjonalparkkommuner (beskyttet tittel). Store deler av Hardangervidda Nasjonalpark ligger innenfor kommunens grenser. I tillegg ligger deler av Trillemarka naturreservat i kommunen. I kommunen er det gode muligheter for friluftsliv, vandring, jakt og fiske om sommeren og gode skimuligheter vinterstid i et omfattende nett av preparerte skiløyper i hele kommunen samt alpintilbud i Uvdal. Numedal med Nore og Uvdal kommune kalles Middelalderdalen. Dalføret er det dalføret i Norge som har flest trebygninger fra denne tiden (fra før år 1537). Dette omfatter både Stavkirker og bygninger som er samlet ved Nore og Uvdal Bygdetun. I tillegg finnes en del private bygninger fra Middelaldertiden.

13 9 Landbruket er en stor næring og basisressurs i kommunen. Landbrukets besøksnæring som gårdsturisme, seterutleie/ seterbesøk, jakt, fiske, gårdsutsalg og landskapspleie er av stor betydning for trivsel og aktivitet for turister og fritidsboligbrukere Kort om næringslivet i Nore og Uvdal Det ble i februar 2015 foretatt en kartlegging av bedrifter og næringsliv i kommunen. Kartleggingen viste bl.a.: Bedriftens omsetning år 2014 Under 2 mill. kr 2-5 mill. kr Over 6 mill. kr 30% 30% 40% 0% 20% 40% 60% 30 % av de som svarte på kartleggingen hadde en omsetning i 2014 på under 2 millioner kroner. 40 % hadde en omsetning på 2-5 millioner kroner, mens de resterende 30 % hadde en omsetning på 6 millioner kroner eller mer. Majoriteten av bedriftene i Nore og Uvdal er mindre eller mellomstore bedrifter. Kartleggingen viste videre at det er i gjennomsnitt 4 årsverk pr. bedrift. Dette inkluderer et bredt spekter av bransjer, som bl.a. handel, bygg og anlegg, jordbruk/skogbruk, overnatting og servering. Denne strategien begrenser seg til reiselivsnæring (overnatting, servering, aktiviteter, gårdsturisme), handel og fritidsbolignæring HANDEL Rødberg er handelssentrum i kommunen med flere butikker i ulike bransjer, som for eksempel innenfor matvare, sport, elektro, leker, klær, bokhandel, maling, interiør og bilforretninger. Det finnes også utsalg av lokalprodusert mat. I tillegg finnes bakeri og serveringsbedrifter, samt tjenesteleverandører som frisør, kino og bibliotek. I 2011 åpnet vinmonopol, og en ny Kiwibutikk har åpnet. Dette har bidratt til å styrke Rødberg sentrum og eksisterende handels- og serviceforretninger. Det er videre matvareforretninger og enkelte spesialforretninger ved Nore, Uvdal og Tunhovd, i nærheten av turistbedrifter og fritidsboligområder. Det finnes flere produsenter av lokalmat og gårdsbutikker med egne utsalg. Ellers er det bl.a. byggevarehandel, traktor- og landbruksutsalg, landbruksverksted og bilforretninger i kommunen. I følge en fritidsboligundersøkelse for Nore og Uvdal gjennomført april 2015 savnes apotek og ferskvarer på dagligvareforretninger, samt større dagligvareforretning, bakeri og bensinstasjon på Tunhovd, samt utsalg av nødvendige matvarer ved alpinsenteret i Uvdal. Handelsbedriftene bidrar til et helhetlig tilbud for turister, tilreisende og fritidsboligbrukere.

14 10 TABELL 1: Omsetning pr. innbygger i detaljhandel (kr) År 2008 År 2013 Endr. i % Hele landet % Nore og Uvdal % Gol (høyest omsetning i Buskerud) % Hole (lavest omsetning i Buskerud) % Kilde: SSB.no Gjennomsnittlig omsetning pr. innbygger for detaljvarehandel i Nore og Uvdal var ca. kr i Dette er noe lavere enn landsgjennomsnittet, og omtrent på snittet for Buskerud. Nore og Uvdal ligger på 12. plass i Buskerud. Generelt på landsbasis er det en tendens til at kommuner som har mange fritidsboliger og/eller er en stor reiselivskommune, har gjennomsnittlig høyere detaljhandelomsetning pr. innbygger enn andre kommuner. Gol er den kommunen i Buskerud som har høyest omsetning pr. innbygger, dernest følger Hemsedal og Hol. Drammen kommer først på en 4. plass, og Kongsberg på 9. plass. Hole, som både har færre fritidsboliger og et mindre utbygd handelstilbud, har lavest omsetning pr. innbygger i fylket. Reiselivsnæringen, fritidsbolignæringen og handels- og servicenæringen er gjensidig avhengig av hverandre. Jo flere turister og fritidsboligturister som kommer til Nore og Uvdal, og jo lenger disse oppholder seg i kommunen, desto mer vil disse også handle og benytte servicetilbud som finnes i kommunen. Og i motsatt fall; færre turister og hyttebrukere vil føre til reduserte inntekter for handels-, service-, bygg- og anleggsnæring. Sesongvariasjonene som tradisjonelt har vært i reiselivs- og hyttenæringen, gir også utslag og utfordringer for lokal handelsnæring OVERNATTING Reiseliv er et prioritert satsingsområde i kommunen. Reiselivet har over lang tid vært viktig for Nore og Uvdal. Det er i hovedsak natur og kultur som er grunnlaget for reiselivet. I kommunen finnes flere overnattingsbedrifter innenfor camping, hotell, fjellstuer, pensjonat og gårdsturisme. Gjennom planer og vedtak i kommunen ble øvre Uvdal fra midten av 80-tallet utpekt til det området som skulle utvikles med tung reiselivsutbygging. I kommunen er det ca varme senger. Dette inkluderer hotell, fjellstuer, pensjonat, camping mv. Uvdal har vært et prioritert satsingsområde. I Øvre Uvdal er det ca. 600 varme senger (inkluderer både fullservice og selvstell).

15 11 TABELL 2: Hotell, pensjonat og lignende overnattingsbedrifter Hotell År 2013 År 2014 Endring (antall) Endr. i % Hele landet ,4 Buskerud ,2 Telemark ,5 Oppland ,4 Kilde: Statistikknett.no Innlandsfylkene Buskerud, Oppland og Telemark har alle hatt en nedgang i gjestedøgnsutviklingen i hotell fra år 2013 til Antall gjestedøgn. Hoteller og lignende overnattingsbedrifter. 0 År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 Hotell og andre lignende overnattingsbedrifter i Nore og Uvdal har hatt en betydelig og nedgang i antall gjestedøgn de siste år. Det finnes ikke offentlig tilgjengelig statistikk for Årsaken er at det er igjen færre enn tre statistikkpliktige overnattingsbedrifter i kommunen, og gjestedøgnstallene blir dermed ikke registrert. (Av anonymitetshensyn offentliggjør ikke SSB gjestedøgn med mindre det er minst tre bedrifter i en kommune). Kilde: Statistikknett.no Også den store reiselivsnabokommunen Hol, har hatt en nedgang i antall gjestedøgn de siste tre år, om enn i noe mindre omfang. Det samme har hele regionen Hallingdal sett under ett. I Hallingdal har det vært nedgang i hotellgjestedøgn siden år Menon utarbeidet i 2012 en rapport 1 hvor det oppsummeres at distriktskommunene i Buskerud over de siste år har tapt svært mange kommersielle gjestedøgn, og utviklingen har og gått mot svakere økonomi i overnattings- og serveringsbransjen. Flere reiselivsbedrifter i distriktene har begrensede ressurser til investeringer, produktutvikling og markedsutvikling. I stedet for å investere i fremtiden, er mange tvunget til å kutte kostnader for å få driften til å gå rundt. I den samme rapporten fra Menon trekkes det frem at det er en tendens til at gjestedøgn ved selvstellsenheter øker, i motsetning til tradisjonelle høyfjellshoteller. For å få midler til utbedring og for å få et reiselivsanlegg i tråd med trender og markedets ønsker og behov, kan det være nødvendig for enkelte tradisjonelle 1 1 Menon-publikasjon nr 20/2012 Strukturendringer og markedssituasjon i distriktsreiselivet i Buskerud.

16 12 reiselivsbedrifter (som fjellstuer og høyfjellshotell) å seksjonere og selge ut deler av hotellrommene, og tilpasse bygningsmassen etter nye krav. For å kunne gjøre dette er reiselivsbedriftene avhengig av politisk vilje og offentlig administrasjons tillatelse, ikke bare i kommunen, men også hos Fylkesmannen. I 2013 hadde hoteller og lignende overnattingsbedrifter (utenom campingplasser, hyttegrender og DNT-hytter) i kommunen en kapasitetsutnytting på 24 % på rom og 15 % på senger. Det finnes ikke offisielle tall for 2014 pga. for få statistikkpliktige overnattingsbedrifter. Nore og Uvdal spesielt har høy sesongvariasjon (jfr. Menons rapport 20/2012). Store sesongvariasjoner gir utfordringer knyttet til stabil arbeidskraft. Faste kostnader fordeles over færre måneder og svekker overskudd og midler til videreutvikling av bedriften. Når det gjelder gjestedøgn for DNT-hytter i kommunen, har det i perioden vært et mer stabilt nivå på antall gjestedøgn. De tre betjente DNT-hyttene Lågaros, Rauhelleren og Mårbu hadde til sammen ca gjestedøgn i TABELL 3: Camping og hyttegrender Camping/ hytter År 2013 År 2014 Endring (antall) Endr. i % Hele landet ,3 Buskerud ,8 Telemark ,0 Oppland ,2 Nore og Uvdal ,6 Hol ,4 Kilde: Statistikknett.no For camping og hyttegrender er utviklingen fra år 2013 til år 2014 bedre enn for hoteller og lignende overnattingsbedrifter. Pga. omlegging av statistikken hos SSB i 2012 for camping og hyttegrender, kan ikke tallene sammenlignes med tidligere år, men tendensen viser samme positive utvikling. Buskerud fylke sett under ett hadde en økning på ca. 15 % fra år 2013 til år Nore og Uvdal hadde også en positiv økning i camping- og hyttegrendstatistikken i samme periode på nær 4 %. Det finnes også flere serveringssteder og aktivitets- og opplevelsesbedrifter. Av sistnevnte kan nevnes Langedrag Naturpark, Uvdal alpinsenter, Nore og Uvdal Bygdetun og stavkirker. Det holdes også flere arrangementer som festivaler gjennom året. Attraksjonene, aktivitetsbedriftene, arrangementene og serveringsbedriftene er viktige for attraktiviteten for Nore og Uvdal som besøksmål, og bidrar til økt oppholdslengde for fritidsboligbrukere og turister.

17 OPPLEVELSER/AKTIVITETER/ARRANGEMENTER Av kommersielle aktiviteter og opplevelsestilbud kan nevnes Langedrag Naturpark, alpinsentre i Uvdal, Nore og Uvdal Bygdetun og Uvdal og Nore stavkirker. Et av Nore og Uvdals fyrtårn er Langedrag Naturpark ved Tunhovd. Dette er den mest besøkte attraksjonen sommerstid. I tillegg til å være åpent for ordinært publikum, arrangeres også ride-, aktivitets- og familieleire, samt leirskole. Bedriften har rundt besøkende i året. På Nore og Uvdal Bygdetun var det ca betalende besøkende i Bygdetunet er samlokalisert med Uvdal stavkirke, som er trekkplasteret. Det er lavere besøkstall ved Nore stavkirke. Videre tilbys det kommersielle aktiviteter sommerstid som rafting, motorsport, hesteaktiviteter, fjellguiding, gårdsbesøk, jakt og fiske. Uvdal har alpintilbud på begge sider av dalen. Alpinsentrene har vel 600 besøkende i gode helger og ca besøkende på toppdagene i vinter- og påskeferiene. Utfordringen er å tiltrekke seg flere besøkende i de tidligste månedene i sesongen. I Nore og Uvdal er det flere faste årlige festivaler/arrangement, som for eksempel Middelalderuka, Fjellmatfestivalen, Rødbergdagen, lokalmatfestival, handelens dag og Numedalsrally. Middelalderuka i Numedal hadde et besøkstall på ca i 2013 fordelt på 50 arrangement. Av ikke-kommersielle aktiviteter er skiløyper om vinteren svært viktig. Nore og Uvdal er i dag blant de største fjellkommunene for langrenn mht. oppkjørte km langrennsnett. Det kjøres opp årlig ca. 400 km med langrennsløyper i kommuner, med noe varierende hyppighet og i ulike standarder. Det er imidlertid en mangel på tidligløyper. En av hovedutfordringene er å sikre stabil økonomisk drift av langrennsnettet ORGANISERING Nore og Uvdal Næringsselskap SA (NUS) har ca. 120 medlemmer fra mange ulike bransjer, og er et samlende organ for hele næringslivet i Nore og Uvdal. Selskapet ble stiftet i NUS har tre hovedarbeidsområder; næringsutvikling, samfunnsutvikling og destinasjonsutvikling. Nore og Uvdal kommune finansierer driften av selskapet. Næringslivets bidrag går til markedsføring og destinasjonsutvikling. Miljøringen SA er et privat samarbeid mellom grunneiere og utbyggere i øvre Uvdal. Miljøringen ble stiftet i 2009.

18 14 3. FRITIDSBOLIGER 3.1. Fritidsboligstatistikk Nore og Uvdal er en av Norges største fritidsboligkommuner med nær fritidsboliger. Nore og Uvdal er med dette den 10. største fritidsboligkommunen i landet. I følge SSB er det ca boliger og ca husstander/privathusholdninger i kommunen. Dette betyr at det er vesentlig flere fritidsboliger enn boliger og flere fritidsbolighusstander enn lokale husstander. Oppføring av hyttene og bruken av hyttene er en viktig ressurs for handel- og reiselivsnæring, byggevirksomhet samt for grunneiere/landbruk/naturbasert næring. Hytteturisten er en prioritert målgruppe i Nore og Uvdal kommune, og det er en målsetting å forlenge hytteturistenes oppholdstid og forbruk. Grunneiere, utbyggere, næringsselskapet, kommunen og øvrige næringsaktører har hatt en langsiktig strategi og hatt utvikling av fritidsbolignæringen som et satsingsområde over lang tid. Dette har bl.a. medført at Kronprinsparet valgte å kjøpe fritidsbolig i Fjellsnaret i Uvdal. Dette har bidratt til å sette Nore og Uvdal på kartet, og har gitt destinasjonen og kommunen økt positiv oppmerksomhet. TABELL 4: Antall fritidsboliger År 2000 År 2005 År 2015 Endring Hele landet % Buskerud % Telemark % Oppland % Nore og Uvdal % Kilde: SSB.no I Buskerud og resten av landet sett under ett har det vært en positiv økning i antall fritidsboliger fra år 2000 til Det samme gjelder for Nore og Uvdal Antall fullførte nye fritidsbygninger i Nore og Uvdal. År Det er også en positiv utvikling i antall fullførte nye fritidsboliger. I løpet av årene er det bygget totalt 166 nye fritidsboliger. Antall solgte fritidsboliger har holdt seg forholdsvis stabilt, med 54 solgte i 2015 og 51 solgte i 2010.

Fritidsboligundersøkelse i Nore og Uvdal. April 2015

Fritidsboligundersøkelse i Nore og Uvdal. April 2015 Fritidsboligundersøkelse i Nore og Uvdal April 2015 Lillehammer, mai 2015 Fritidsboligundersøkelse 2015 i Nore og Uvdal Norsk Turistutvikling AS Fåberggt. 153 B 2615 Lillehammer E-post: post@ntu-as.no

Detaljer

FØRST MOT FREMTIDEN 2010-2016

FØRST MOT FREMTIDEN 2010-2016 FØRST MOT FREMTIDEN 2010-2016 Regional delplan for reiselivet i Buskerud Det er ikke den sterkeste arten som overlever, heller ikke den mest intelligente, men derimot den som best tilpasser seg forandringer

Detaljer

Reiselivet i Lyngenregionen skal være mest foretrukket i Nord-Norge innen naturbaserte aktiviteter

Reiselivet i Lyngenregionen skal være mest foretrukket i Nord-Norge innen naturbaserte aktiviteter Reiselivet i Lyngenregionen skal være mest foretrukket i Nord-Norge innen naturbaserte aktiviteter Sammen mot fremtiden Reiselivsplan for Lyngenregionen 2011-2015 2 1. BAKGRUNN, FORMÅL OG PLANPROSESSEN...

Detaljer

R E ISE M Å LSPR OSJE K T E T U V D A L 2015. Versjon 27.04.2007. Utarbeidet av prosjektleder Kjetil Heitmann

R E ISE M Å LSPR OSJE K T E T U V D A L 2015. Versjon 27.04.2007. Utarbeidet av prosjektleder Kjetil Heitmann V URD E RIN G E R O G A NB E F A L IN G E R F R A R E ISE M Å LSPR OSJE K T E T U V D A L 2015 Versjon 27.04.2007 Utarbeidet av prosjektleder Kjetil Heitmann Etter sluttbehandling i allmøte og i styringsgruppa

Detaljer

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 7 2. GENERELLE

Detaljer

SAMMENDRAG MASTERPLAN OPPDAL

SAMMENDRAG MASTERPLAN OPPDAL i Forord Masterplanen er et verktøy for videreutvikling av Oppdal som reisemål og bosted, og et grunnlag som tydelig løfter fram Oppdal sine ambisjoner, mål og kvaliteter. Som underlag for arbeidet med

Detaljer

Reiseliv og fritidsbebyggelse i Savalenområdet

Reiseliv og fritidsbebyggelse i Savalenområdet ØF-rapport nr. 16/211 Reiseliv og fritidsbebyggelse i Savalenområdet av Birgitta Ericsson og Svein Erik Hagen ØF-rapport nr. 16/211 Reiseliv og fritidsbebyggelse i Savalenområdet av Birgitta Ericsson

Detaljer

Strukturendringer og markedssituasjon i distriktsreiselivet i Buskerud

Strukturendringer og markedssituasjon i distriktsreiselivet i Buskerud RAPPORT Strukturendringer og markedssituasjon i distriktsreiselivet i Buskerud MENON-PUBLIKASJON NR. 20/2012 Juni 2012 av Anniken Enger, Erik W. Jakobsen og Rasmus Sandnes Forord Distriktsreiselivet i

Detaljer

Strategi 1.1.08-31.12.12

Strategi 1.1.08-31.12.12 Reiselivspolitikk i Oppland fylkeskommune Strategi 1.1.08-31.12.12 FORORD Fylkesutvalget vedtok 29.08.06 å igangsette et politisk komitearbeid for å utarbeide en ny reiselivsstrategi for fylkeskommunen.

Detaljer

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 9 2.

Detaljer

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Strategisk næringsplan Vedtatt av styre 22.11.2007 Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Innholdsfortegnelse Innhold Side Forord 3 Overordnede mål 3 Dagens situasjon 5 Strategi 1 - Felles tiltak 6 1.1

Detaljer

HJERKINN SKYTEFELT - tilbakeføring til sivile formål

HJERKINN SKYTEFELT - tilbakeføring til sivile formål Delrapport 2 HJERKINN SKYTEFELT - tilbakeføring til sivile formål Kommunene: Dovre, Lesja, Folldal og Oppdal Oppdragsgiver: Kommunedelplanprosessen i Dovre kommune og Lesja kommune v/dovre kommune Oktober

Detaljer

OPPLAND FYLKESKOMMUNE REISELIVSPOLITIKK

OPPLAND FYLKESKOMMUNE REISELIVSPOLITIKK OPPLAND FYLKESKOMMUNE REISELIVSPOLITIKK Strategi 1.januar 2008-31. desember 2012 FORORD Fylkesutvalget vedtok 29.08.06 å igangsette et politisk komitearbeid for å utarbeide en ny reiselivsstrategi for

Detaljer

Strategisk Næringsplan for Folldal kommune

Strategisk Næringsplan for Folldal kommune INNHOLDSFORTEGNELSE Strategisk Næringsplan for Folldal kommune 1. INNLEDNING... 3 OM PROSESSEN... 3 2. STRATEGISK DEL... 4 DE VIKTIGSTE KJENNETEGNENE VED DAGENS SITUASJON I KOMMUNEN... 4 2.1 FOLLDALS STERKE

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Plan for arbeidet planprogram Revidert forslag 13. august 2014 KRØDSHERAD KOMMUNE 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Mål for planarbeidet... 4 3 Rammer og premisser for arbeidet...

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2006-2017 OPPDAL KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 2006-2017 OPPDAL KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2006-2017 OPPDAL KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 7. FEBRUAR 2007 DEL A: FELLES PLANFORUTSETNINGER DEL B: KOMMUNEPLAN TEMATISK DEL 2003-2014 VEDLEGG TIL AREALDELEN OPPDAL KOMMUNE A1 OVERORDNA

Detaljer

Framtidsrettet fritidsbebyggelse

Framtidsrettet fritidsbebyggelse Framtidsrettet fritidsbebyggelse VEILEDER NÆRING BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 2007 1 Innhold Innhold 1 LØNNSOM UTVIKLING AV FRITIDSBEBYGGELSE...3 1.1 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet...3 1.2 Bedrifts- og prosjekt

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

Næringsanalyse Regionalpark Haldenkanalen

Næringsanalyse Regionalpark Haldenkanalen F O R E L Ø P I G R A P P O R T Næringsanalyse Regionalpark Haldenkanalen STIG S. MIRIAM S. HILDE KAREN GEZELIUS HAUGSBØ HELGESEN REFSGAARD Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... 1 Formål, bakgrunn, metode

Detaljer

Kommuneplan, langsiktig del 2009-2020. Vedtatt i kommunestyret 16.06.09 (med tilføyelse av 15.12.09)

Kommuneplan, langsiktig del 2009-2020. Vedtatt i kommunestyret 16.06.09 (med tilføyelse av 15.12.09) Kommuneplan, langsiktig del 2009-2020 Vedtatt i kommunestyret 16.06.09 (med tilføyelse av 15.12.09) 1 Innholdsfortegnelse 1. Rammer for kommunal planlegging....3 2. Verdigrunnlag... 3 3. Visjon... 3 4

Detaljer

Saksnr: 08/330-25 Arkiv: 143 Avd.: Skole, barnehage og kultur Saksbehandler: Finn Lund KOMMUNEDELPLAN FOR STIER OG LØYPER

Saksnr: 08/330-25 Arkiv: 143 Avd.: Skole, barnehage og kultur Saksbehandler: Finn Lund KOMMUNEDELPLAN FOR STIER OG LØYPER Saksnr: 08/330-25 Arkiv: 143 Avd.: Skole, barnehage og kultur Saksbehandler: Finn Lund KOMMUNEDELPLAN FOR STIER OG LØYPER Vedtatt av Nore og Uvdal kommunestyre 2. februar 2009 kommunestyresaksnummer 7/09

Detaljer

STRATEGISK REISELIVSPLAN FOR BERGEN 2003-2007

STRATEGISK REISELIVSPLAN FOR BERGEN 2003-2007 STRATEGISK REISELIVSPLAN FOR BERGEN 2003-2007 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 3 3. Innledning... 4 3.1. Definisjon av reiselivet... 4 3.2. Bergen Reiselivslag... 4 3.3. Fellesorganisasjoner... 5 3.4. Status

Detaljer

Verdifulle opplevelser

Verdifulle opplevelser Regjeringens reiselivsstrategi Verdifulle opplevelser Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 6 Foto: Anders Gjengedal/Nordic Life/Innovation Norway Forord Ved inngangen til 1900-tallet fikk Norge besøk

Detaljer

RAPPORT Strategi for utvikling av næringsvirksomhet i tilknytning til Færder nasjonalpark

RAPPORT Strategi for utvikling av næringsvirksomhet i tilknytning til Færder nasjonalpark RAPPORT Strategi for utvikling av næringsvirksomhet i tilknytning til Færder nasjonalpark MENON-PUBLIKASJON NR. xx/2014 Januar 2015 Av: Anniken Enger, Børre Berglund, Endre Kildal Iversen og Tori Haukland

Detaljer

Fritidsboligundersøkelse 2009/2010 i Gausdal, Lillehammer, Øyer og Ringsaker (Sjusjøen)

Fritidsboligundersøkelse 2009/2010 i Gausdal, Lillehammer, Øyer og Ringsaker (Sjusjøen) Fritidsboligundersøkelse 2009/2010 i Gausdal,Lillehammer,Øyer ogringsaker(sjusjøen) November/desember2009 Januar2010 Lillehammer,april2010 Norsk Turistutvikling AS Fritidsboligundersøkelse2009/2010 igausdal,lillehammer,øyerogringsaker(sjusjøen)

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NÆRINGSUTVIKLING 2015-2018. Vedtatt av kommunestyret 29.4.2015. KS-sak nr. 19/15

HANDLINGSPLAN FOR NÆRINGSUTVIKLING 2015-2018. Vedtatt av kommunestyret 29.4.2015. KS-sak nr. 19/15 HANDLINGSPLAN FOR NÆRINGSUTVIKLING 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 29.4.2015. KS-sak nr. 19/15 Handlingsplan for næringsutvikling 2015, vedtatt 29.4.2015. Side 1 Innhold Innledning... 3 Formål... 4

Detaljer

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går.

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Hvitebok for bedre reisemålsutvikling Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Statens nærings- og distriktsutviklingefond 2003 Tittel: Hvitebok for bedre reisemålsutvikling

Detaljer

Forstudie Reisemålsutvikling på Skeikampen

Forstudie Reisemålsutvikling på Skeikampen Forstudie Reisemålsutvikling på Skeikampen 30.09.08 Ove Gjesdal Lillehammer Kunnskapspark FORORD Forstudien har hatt som formål å avklare sentrale problemstillinger knyttet til den fremtidige utviklingen

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Utvalg for miljø og næring Møtedato: 16.06.2015 Møtested:

Detaljer

SLUTTRAPPORT FORSTUDIE REISEMÅLSUTVIKLINGSPLAN GULSVIK - FRA FJORD TIL FJELL

SLUTTRAPPORT FORSTUDIE REISEMÅLSUTVIKLINGSPLAN GULSVIK - FRA FJORD TIL FJELL SLUTTRAPPORT FORSTUDIE REISEMÅLSUTVIKLINGSPLAN GULSVIK - FRA FJORD TIL FJELL Oppdragsgiver Flå kommune Sluttrapport Mars 2006 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 Oppdragsgiver og bakgrunn...3 2 MÅL...

Detaljer