bevegelsesapparatet. Strømulykker, arbeidsbelastninger og plager i . Arbeid med hendene hevet uten støtte. Statens arbeidsmiljøinstitutt,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "bevegelsesapparatet. Strømulykker, arbeidsbelastninger og plager i . Arbeid med hendene hevet uten støtte. Statens arbeidsmiljøinstitutt,"

Transkript

1 E. -p...j d-'. ff) (J~O~ V j )! l!,..!~ :iiq Strømulykker, arbeidsbelastninger og plager i bevegelsesapparatet. SkagerakEnergi Opplevd alvorlige strømgjennomgangsepisoder og lysbueulykker registrert ved egenrapportering i Arbeid med hendene hevet uten støtte.. Egenrapporterte plager i bevegelsesapparatet. Lars Ole Goffeng Kaj Bo Veiersted Statens arbeidsmiljøinstitutt, Oslo, 2003

2 Strøm ulykker, arbeidsbelastninger og plager i bevegelsesapparatet. Skagerak Energi Opplevd alvorlige strømgjennomgangsepisoder og lysbueulykker registrert ved egenrapportering i Arbeid med hendene hevet uten støtte.. Egenrapporterte plager i bevegelsesapparatet. Lars Ole Goffeng Kaj Bo Veiersted Statens arbeidsmiljøinstitutt, Oslo, 2003

3 Innhold Bakgrunn s. 3 Problemstiling/målsetting s. 3 Metode s. 3 Deltakere s. 3 Resultat. Strøm ulykker s. 4 Strøm ulykker og stilingskategorier. s. 5 Hvor utsettes de enkelte stilingskategorier for ulykker? s. 5 Beskrivelse av 19 strømgjennomgangsepisoder. s. 6 Tidspunkt og alder for strømgjennomgang s. 7 Belastende arbeidsstilinger s. 8 Plager i bevegelsesapparatet s. 9 Oppsummering og anbefalinger for oppfølging av resultater s. 11 Appendix 1. Utfyllende tabeller for plager i bevegelsesapparatet s. 12 Appendix 2. Skjema benyttet i datainnsamlingen s. 15 2

4 Bakgrunn 18. september 2002 ble det avholdt en temadag om strømulykker i regi av Skagerak Energi i Porsgru. I kjølvanet av dette ble det etablert et samarbeid om oppfølging av ansatte i Skagerak Energi om karlegging av ulykker i bedriften. Problemstiling/målsetting Karlegge forekomst av ulykker/ulykkesomstendigheter, grad av helseoppfølging ved ulykker, og utvalgte helseplager hos ansatte i bedriften. Utvikle kunskap som kan komme til nytte i forebyggende arbeid, både mht. ulykker og helseplager. Metode Et ensides spørreskjema med spørsmål om jobbkategori, subjektivt alvorlige strømulykker siste år, samt om arbeid med hender over skulderhøyde og plager i bevegelsesapparatet, ble administrert i forbindelse med sikkerhetskurs for ansatte våren 2003 (Vedlegg). Besvarelsene ble levert anonymt, men med en personlig kode som muliggjør kobling av foreliggende skjema med skjema utfylt på senere kurs, for å kune samenligne plager før og etter ulykker. Skjemaene ble samlet inn på kurset, sendt Stami for bearbeiding, rapport ble utformet og tilbakemelding gitt representanter for bedriften november Deltakere 482 skjema ble returert. Gjennomsnittsalder for hele gruppen er 43,8 år. Aldersfordelingen er som vist i Figur L nedenfor. Den eldste gruppen (over 47 år) framstår som betydelig større enn de andre gruppene, ettersom den i praksis omfatter et alders spenn på 15 år, mens de øvrige bare omfatter fem år. Fig. 1. Aldersfordelingen i bedriften Q) ~ co li c: co +- co ~ o Missing ;:47 Aldersgrupper 3

5 De ansatte fordeler seg på stilingskategoriene "elektriker", "energimontører", "elektroingeniører", og "andre", Mellom de enkelte stilingskategorier varierer alder som vist i tabell 1. Syv av 482 har ikke oppgitt stilingskåegori. Fire av de resterende 475 har ike oppgitt alder. N=471 totalt. 2Fem av 482 har ike oppgitt alder. Fig. 2. Aldersfordelingen i bedriften fordelt på stilingskategorier. 80 Q) :i ro (/ c ro 60 40,.I."... -: ".. 20 I'..... ro ċ c: O Ikke oppgitt. I' :....""..... L......~ l... -l i." , :1..". -..._.-l. / ;:47 Aldersgrupper (år) Stilingsbetegnelse elektriker elektroingeniør energimontør annet Resultat 23 personer har beskrevet til samen 35 opplevd alvorlige ulykker siste år. Dette tisvarer 35xl00/482 = 7.26 ulykker pr. 100 personår totalt, fordelt på gjennomgang og lysbueulykker (Tab. 2 og 3). Til samen 10 av de 23 som har beskrevet ulykker har rapportert 2 eller 3 alvorlige episoder hver, hvorav tre har rapportert en gjennomgang og en lysbueulykke. Tabell 2. Lysbueul kker siste år 4

6 Strøm ulykker og stilingskategorier. Til samen 19 personer har beskrevet en eller flere strømgjennomgangsepisoder. Kun den alvorligste av episodene er beskrevet nærmere hos de som har rapportert flere enn en ulykke, Derfor finnes nærmere beskrvelse av 19 strømgjennomgangsepisoder, 7 har beskrevet en eller to lysbueulykker siste år. Alle disse er energimontører (Tab.4). Tabell 4. Ulykker fordelt på stilingsbetegnelser. 7 ( 13,5) 11 ( 5,5) 5 ( 4,5) O ( 0,0) 23 ( 4,8) O 0,0 Hvor utsettes de enkelte stilingskategorier for ulykker? Langt de fleste ulykkene har fuet sted i tilknytning til skap og hovedtavler (Tab.5), Elektrikere er den minste av gruppene, men har likevel flest ulykker her. Antagelig har de størst andel av jobben sin knyttet til disse stedene. Energimontørene har derimot flest gjennomgangsulykker knyttet til luftlednngsanegg, kabelanlegg eller støpslet utstyr, Tabell 5. Gjennomgangsulykker E;ï.. Elektriker Energimontør.N"..."""..",..,i. '...~. a ~~~i-- - /Trfî,:,"_: ~ ~~', y~\: ~: ~,'...' ~', '1' w' * En energimontør har ikke angitt hvor ulykken fant sted. Energimontørene har rapportert til samen 7 lysbueulykker (Tab.6). Ved fem av disse er det beskrevet hvor ulykken har fuet sted. Tre lysbueulykker er knyttet til skap, og en hver i henholdsvis kabelanegg og støpslet utstyr, Tabell 6. Lysbueulykker * To energimontører har ikke angitt hvor ulykken fant sted. 5

7 Beskrivelse av 19 strømgjennomgangsepisoder. Av 19 opplevd alvorlige strømgjennomgangsepisoder, har alle vært lavspenningsulykker av et øyeblikks varighet. Tre rapporterer likevel å ha hengt fast til strømkilden. 13 har vært gjennomgang til motsatt side av kroppen, mens 6 har vært gjennomgang i same side av kroppen. Til tross for at 8 av 19 har kjent akuttreaksjoner en time eller mer, har ingen oppsøkt lege, og ingen av ulykkene har medført fravær fra jobben, Tabell 7. Gjennomgangsulykker, utfllende beskrivelse 6

8 Tidspunkt for strømgjennomgang Det viser seg at nesten %, dvs.73,7%, av de rapporterte ulykkene, har fuet sted i tilknytning til sommermånedene unntatt juli, og i desember/januar (Tab.8). Tabell 8. Ulykker og årstid (N=19) Dette kan være tilfeldig, men kan også være knyttet til arbeidet: Noen steder utføres spesielle oppgaver, som kan innebære større risiko for ulykker, i slike perioder, Det kan være sesongvariasjoner i arbeidet. I så fall kan det kanskje være mulig å minke antall uønskede hendelser ved å planlegge anerledes? Det kan være flere oppgaver enn vanlig (tidspress)? Det kan være færre ansatte påjobb på gru av ferieavvikling, eli. (tidspress). Det kan også tenkes at man jobber samen med andre enn ellers, og at dette påvirker ulykkesforekomsten. Dersom man i bedriften vuderer dette som sansynlig betinget av sider ved arbeidet, kan det også være et forebyggingspotensiale knyttet til dette. Alder ved strømgjennomgang Det er en vanlig antakelse at de yngste er mest ulykkesutsatt. I Skagerak energi ser vi at ulykkene skjer i alle aldersgrupper (Fig.3). Gjennomsnittsalder i gruppen (N=19) som har registrert ulykker er 38,11 år (sd 10,9), varerende mellom 23 og 56 år, Fig. 3. Alder ved ulykkestidspunkt (N=19) Q) c: o In CD 1 a. co +- c: o: o ;:47 Aldersgrupper 7

9 Siden aldersgruppene ikke omfatter like mange ansatte, har vi sett på gjennomsnittlige rapporterte ulykker pr. ansatt i ulike aldersgrupper for å få et inntrykk av hvordan aldersfordeling mht. rapporterte ulykker er (Tab.9). Tabell 9. Ulykker pr. person i ulike aldersgrupper (N=471) 8', ; 'Il: år O 0/23 O år 4 4/16 0, år 2 2/35 0, år 5 5/ år 1 1/ år 3 3/86 0,03 /47 år 4 4/189 0,02 Vi ser at det er i aldersgruppen år at det er størst andel av rapporterte ulykker pr. ansatt, Man kan likevel ikke automatisk trekke den slutningen at disse er mest ulykkesutsatt. Kanskje er de bare best til å si fra? Kanskje har de arbeidsoppgaver som gjør dem mest ulykkesutsatt? Er det elektrikere som er mest utsatt siden de jobber mest med strøm? Med dette som utgangspunt kan spørsmålet reises om ulike aldersgrupper kan nyttiggjøre seg ulik vinkling på sikkerhetsopplæringen, og i så fall, hva slags vinkling som er mest hensiktsmessig for hver gruppe. Belastende arbeidsstilinger Tabell 1 O. Daglig arbeidstid (timer) med armene hevet uten støtte (N=482*) Vi ser at mens forholdsvis mange elektrikere jobber lenge med arene hevet, synker andelen både for energimontørene, og enda mer for elektroingeniørene (Tab.l0). Dette er framstilt grafisk i Fig. 4. Det kan være nyttig å sette dette i samenheng med aldersfordelingen i de ulike yrkesgruppene når selvrapporterte plager knyttet til bevegelsesapparatet skal vuderes. 8

10 Figur 4. Daglig arbeidstid (timer) med armene hevet uten støtte (N=482*) c: Q) 8: 20 ::.. Ol en Q) ~.. ;: ~ 10 ;g~ ID "U c: o: O O t1dag.: 0,5 t Stillngsbetegnelse elektriker elektroingeniør energimontør 0,5-1 t 1-2 t 2-4 t 4-6 t ;:6 t Arbeidstid med armene hevet uten støtte Plager relatert ti bevegelsesapparatet. Vi har registrert egemapporterte plager i bevegelsesapparatet i løpet av siste år før undersøkelsen. Deltakerne har besvar både om de har hatt plager siste år (Tab.ll), om plagene har ført til redusert aktivitet i løpet av de siste 12 måneder (Tab, 12), og om de noen gang i løpet av de siste 12 måneder ikke har kunet utføre sitt daglige arbeid (i og utenfor hjemmet) pga plagene (Tab, 13). I alle tabellene har vi tatt ut svarrosenten for alle deltakere under ett, prosentandelen innen hver av yrkesgruppene elektroingeniør, energimontør og elektriker som har rapportert de aktuelle plager, samt andelen av de som har rapportert strømgjennomgang siste år som har rapportert plager. Det er viktig å være oppmerksom på at bare 19 personer inngår i denne siste gruppen, slik at prosentangivelsene er svært sårbare for endring, og dermed usikrere enn i de større gruppene. Uthevinger av enkelte prosentangivelser er kun gjort for å henlede oppmerksomheten mot disse: Ingen forskjeller er statistisk signifikanstestet. Fullstendige tabeller for hver yrkesgruppe er vedlagt i Appendix 1. Tabell 11. Plager i bevegelsesapparatet siste 12 måneder. Nakke 37,2 46,4 32,7 48,1 52,6 Hø skulder 26,1 21,4 31,2 25,0 31,6 Ve skulder 23,6 16,1 30,2 25,0 31,6 Hø albue 21,7 5,4 17,1 13,5 10,5 Ve albue 10,0 4,5 14,1 15,4 5,3 Hø hånd/-ledd 15,0 11,6 16,1 23,1 26,3 Ve hånd/-ledd 11,9 7,1 16,1 15,4 15,8 Korsrygg 43,4 45,5 44,7 42,3 47,4 knær 9

Ungdomsundersøkelser i Skedsmo i 2000, 2002 og 2005

Ungdomsundersøkelser i Skedsmo i 2000, 2002 og 2005 Thomas Haaland Ungdomsundersøkelser i Skedsmo i 2000, 2002 og 2005 NOTAT 2006:107 Tittel: Ungdomsundersøkelser i Skedsmo i 2000, 2002 og 2005 Forfatter: Thomas Haaland NIBR-notat: 2006:107 ISSN: 0809-6929

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

Moderne familier - tradisjonelle valg

Moderne familier - tradisjonelle valg // Rapport // Nr 2 // 2009 Moderne familier - tradisjonelle valg - en studie av mors og fars uttak av foreldrepermisjon Moderne familier tradisjonelle valg 1 NAV-rapport 2/2009 Moderne familier tradisjonelle

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2015 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I gjennomsnitt deltok nesten 70 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav i 2014. 23 prosent av disse fikk opplæring.

Detaljer

Mer faktisk enn avtalt samvær

Mer faktisk enn avtalt samvær Samværsforeldres samvær med sine barn: Mer faktisk enn avtalt samvær Foreldre som ikke bor sammen, har gjerne avtale om hvor ofte barna skal få treffe faren. De fleste samværsfedrene er sammen med barna

Detaljer

Slik leser 10-åringer i Norge

Slik leser 10-åringer i Norge En kartlegging av leseferdigheten blant -åringer i Norge 01 Slik leser -åringer i Norge Senter for leseforsking OO Senter for leseforsking ISBN: 82-7649-029-8 Opplag: 00 eks. På oppdrag for Senter for

Detaljer

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2008 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer

Lett og tilfreds Måling av helseverdier - et EasyLife prosjekt ved Grande Rehabiliteringssenter

Lett og tilfreds Måling av helseverdier - et EasyLife prosjekt ved Grande Rehabiliteringssenter ØF-notat 17/2014 Lett og tilfreds Måling av helseverdier - et EasyLife prosjekt ved Grande Rehabiliteringssenter av Per Kristian Alnes Edel Krøll Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert

Detaljer

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen Årsrapport 2013 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen har avsluttet nok et år med stor aktivitet hvor vi i likhet med tidligere år har mottatt mange henvendelser. I 2013 har vi bistått 173 klienter

Detaljer

FOREBYGGING AV ULYKKER I BYGG- OG ANLEGGS- NÆRINGEN

FOREBYGGING AV ULYKKER I BYGG- OG ANLEGGS- NÆRINGEN Hans Magne Gravseth Side 1 08.05.2007 RAPPORT FOREBYGGING AV ULYKKER I BYGG- OG ANLEGGS- NÆRINGEN OSLO LEGEVAKT HØST/VINTER 2002/2003 HANS MAGNE GRAVSETH Innledning Bakgrunn I perioden mars til juni 2001

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Oxford Research: Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no

Oxford Research: Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no Meninger fra klasserommet Analyse av Elevundersøkelsen 2010 Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research

Detaljer

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser?

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Av: Ole Christian Lien Sammendrag Fra 2011 ble det innført nye fleksible uttaksregler for alderspensjon. Hovedprinsippet er

Detaljer

Utdanningsstøtte i endring og vekst

Utdanningsstøtte i endring og vekst SKRIFTSERIE 9/2005 Vibeke Opheim Utdanningsstøtte i endring og vekst En undersøkelse av omleggingen av Lånekassens regelverk, veksten i antallet støttemottakere og økningen i utbetalt støtte i perioden

Detaljer

Evaluering av 16-årsgrense for øvelseskjøring med personbil. Ulykkesrisiko etter førerprøven

Evaluering av 16-årsgrense for øvelseskjøring med personbil. Ulykkesrisiko etter førerprøven TØI rapport 498/2000 Forfatter: Fridulv Sagberg Oslo 2000, 45 sider Sammendrag: Evaluering av 16-årsgrense for øvelseskjøring med personbil. Ulykkesrisiko etter førerprøven Aldersgrensen for øvelseskjøring

Detaljer

Bemanning og kompetanse i hjemmesykepleien og sykehjem

Bemanning og kompetanse i hjemmesykepleien og sykehjem Omslag-Rapport-14-2014-A.indd 1 Heidi Gautun & Christopher Bratt 14/2014 Rapport nr 14/14 Velferdsforskningsinstituttet NOVA ISBN 978-82-7894-522-3 ISSN 0808-5013 www.hioa.no/nova Bemanning og kompetanse

Detaljer

Spørreundersøkelse om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene

Spørreundersøkelse om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene Spørreundersøkelse om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene KARTLEGGING AV STATUS FOR KOMMUNER SOM IKKE HAR SØKT OM TILSKUDD TIL ETABLERING OG DRIFT AV KOMMUNALT ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD PER

Detaljer

1. Innledning. 2. Hovedresultater

1. Innledning. 2. Hovedresultater 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i kommunesektoren fram mot 2024. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Undersøkelse blant arkitekter og rådgivende ingeniører 18. 31. oktober 2012 Oppdragsgiver: Lavenergiprogrammet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

7 VARIASJONER MELLOM GRØNNE OG ORDINÆRE HUSHOLDNINGER (BIVARIAT ANALYSE)

7 VARIASJONER MELLOM GRØNNE OG ORDINÆRE HUSHOLDNINGER (BIVARIAT ANALYSE) 7 VARIASJONER MELLOM GRØNNE OG ORDINÆRE HUSHOLDNINGER (BIVARIAT ANALYSE) I forrige kapittel viste vi hvordan egenskaper ved individene, husholdningene og utforming av boligene med dens fysiske nærstruktur

Detaljer

ARBEIDSMILJØET I NORGE OG EU en sammenlikning. Basert på data fra European Working Conditions Survey

ARBEIDSMILJØET I NORGE OG EU en sammenlikning. Basert på data fra European Working Conditions Survey ARBEIDSMILJØET I NORGE OG EU en sammenlikning Basert på data fra European Working Conditions Survey FORORD Den europeiske arbeidsmiljøundersøkelsen European Working Conditions Survey (EWCS), som utføres

Detaljer

Ragni Hege Kitterød. Når mor og far bor hver for seg Ansvar og omsorg for barna før og etter bidragsreformen. 2005/22 Rapporter Reports

Ragni Hege Kitterød. Når mor og far bor hver for seg Ansvar og omsorg for barna før og etter bidragsreformen. 2005/22 Rapporter Reports 2005/22 Rapporter Reports Ragni Hege Kitterød Når mor og far bor hver for seg Ansvar og omsorg for barna før og etter bidragsreformen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter

Detaljer

En analyse av unge føreres holdninger og kjøreatferd

En analyse av unge føreres holdninger og kjøreatferd En analyse av unge føreres holdninger og kjøreatferd Av Christin Berg, Gunnar Thesen Utkast som ikke må siteres IRIS (International Research Institute of Stavanger) P.O. Box 806 068 Stavanger Tlf. +7 187000

Detaljer

RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 08 / 2015 Rapportering fra sentrene mot incest og seksuelle overgrep 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Detaljer

Fysisk aktivitet blant voksne og eldre KORTVERSJON

Fysisk aktivitet blant voksne og eldre KORTVERSJON Fysisk aktivitet blant voksne og eldre KORTVERSJON Resultater fra en kartlegging i 2008 og 2009 1 Innhold Bare 1 av 5 Bare 1 av 5 3 Om undersøkelsen 5 Ulikheter i befolkningen 6 Variasjoner i aktivitetene

Detaljer

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag Pensjonsreformen flere eldre i arbeid Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien Sammendrag Fleksibel uttaksalder for alderspensjon ble innført i 2011. Så langt har nesten 45 prosent av de som har hatt

Detaljer

Fysisk trening i arbeidstiden for renholdere i Modum kommune 2010 2012

Fysisk trening i arbeidstiden for renholdere i Modum kommune 2010 2012 Fysisk trening i arbeidstiden for renholdere i Modum kommune 2010 2012 Sluttrapport Mars 2013 0 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Hovedkonklusjoner... 2 3 Mål og målgruppe... 3 3.1 Hovedmål... 3

Detaljer

Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006

Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006 Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006 Marte K. Ødegård Lund Astrid Skretting Karl Erik Lund SIRUS rapport nr. 8/2007 Statens institutt for

Detaljer

Vennskap, utdanning og framtidsplaner

Vennskap, utdanning og framtidsplaner innvandrerbakgrunn i valg av videregående skole og framtidige utdanningsplaner. Samtidig er det klare forskjeller på områder som samhold i familien, opplevd læringsmiljø, trivsel på skolen og framtidige

Detaljer

Forord...4. Brukeratferd i storbybibliotek 1..Innledning...8. 8.. Hva gjør de ulike brukergruppene?... 36. 2..Oppsummert... 10. 3.. Hovedfunn...

Forord...4. Brukeratferd i storbybibliotek 1..Innledning...8. 8.. Hva gjør de ulike brukergruppene?... 36. 2..Oppsummert... 10. 3.. Hovedfunn... ? # Forord... Brukeratferd i storbybibliotek..innledning...8. FORMÅLET MED UNDERSØKELSEN...8..Oppsummert..... Hovedfunn..... Metode.... OBSERVASJON.... ETISKE SPØRSMÅL.... O BSERVATØRENE.... HVORDAN BLE

Detaljer