Forebygging av ulykker blant unge arbeidstakere. Håndbok for RVO innen bygg & anlegg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forebygging av ulykker blant unge arbeidstakere. Håndbok for RVO innen bygg & anlegg"

Transkript

1 Forebygging av ulykker blant unge arbeidstakere Håndbok for RVO innen bygg & anlegg

2 Innhold: Brukerveiledning Generelt om unge arbeidstakere og skader Stikk- og kuttskader Løft og overanstrengelser Fremmed gjenstand i øyet Fallulykker Elektriske støt Generelt om unge arbeidstakere og opplæring Små bedrifter

3 Brukerveiledning Veilederen tar utgangspunkt i de skadene som er vanligst blant unge arbeidstakere. Hver skade presenteres i en faktaboks. Deretter følger en sjekkliste med tema som RVO kan ta opp med de unge og bedriftens ledelse. En egen spalte er viet tiltak som RVO kan foreslå. Til slutt i veilederen presenteres generelle fakta om opplæring av unge og utfordringer med små bedrifter. Innled bedriftsbesøk med å snakke med de unge: - Spør hvilke skadetyper som er vanlige, hvordan hverdagen deres er og spør generelt om opplæring og oppfølging. Følg opp med informasjon og forslag til hva bedriften kan gjøre! Faktabokser, sjekkpunkter og tiltak er ment som huskelister som brukes der det er relevant.

4 Generelt om unge arbeidstakere og skader Arbeidstakere < 25 år skader seg mer enn eldre arbeidstakere Skadene til arbeidstakere < 25 år er mindre alvorlige enn skadene til eldre arbeidstakere Studier viser at unge arbeidstakere gjør mer av det fysiske arbeidet, noe som gjør dem mer sårbare for ulykker I en studie på bygge- og anleggsplasser svarte 42% av arbeidstakere < 25 år at de hadde vært involvert i ulykke med påfølgende skade siste seks måneder Det er en utbredt oppfatning i bygg og anlegg at ulykker er noe man må «regne med» Når unge arbeidstakere skal forklare årsak til en ulykke, fokuserer de mest på egne feil. De har vansker med å se at årsakene er sammensatt

5 Stikk- og kuttskader I BEDRIFTEN TILTAK Stikk- og kuttskade er den vanligste skaden blant arbeidstakere under 25 år I en studie på bygge- og anleggsplasser svarte 35 % av de mellom 18 og 20 år at de hadde hatt en stikk- eller kuttskade siste seks måneder Spikerpistol, sag og kniv er de verktøyene som oftest er involvert i denne type ulykker Utforming av håndholdt verktøy er viktig. For eksempel: størrelse, vekt og brukervennlighet Det er viktig å gi opplæring på det verktøyet som brukes. Nytt utstyr = ny opplæring Mange unge møter andre typer og/eller nyere utstyr i lærebedrift enn de har brukt i opplæring på skole Sjekkliste de unge: Hvilke håndholdt verktøy brukes? Gitt opplæring i bruk av disse? Opplevd skader i bruk av disse? Brukervennlighet (tyngde, størrelse, utforming)? Følger noen opp at håndholdt verktøy brukes riktig? Sjekkliste ledelse: Innkjøpsordninger: tas det hensyn til unge arbeidstakere? Opplæring: hva gis og hvordan? Blir det gitt opplæring samtidig med oppdatering av utstyr (f.eks. ny modell, endret design)? Erfaringsdeling mellom unge og mer erfarne arbeidstakere? RVO kan bevisstgjøre bedriften om unge arbeidstakeres risiko for stikk- og kuttskader. opplæring for bedriftens ansatte relatert til håndholdt verktøy. RVO kan bevisstgjøre bedriften på deres innkjøpsordninger: sette fokus på brukervennlighet og tilpasning av utstyr. RVO kan oppmuntre til erfaringsoverføring ved bruk av fadder eller instruktør for unge arbeidstakere.

6 I en studie på bygge- og anleggsplasser svarte 12,5% av dem mellom 18 og 20 år at de har hatt en skade som følge av løft eller overanstrengelse siste seks måneder Skader som følge av løft og overanstrengelse kan være både akutte og utvikles over tid Unge arbeidstakere tenker lite på langtidsvirkninger, som for eksempel rygg-, kneog nakkeplager Løft og overanstrengelse Ledelsen har ansvar for å fordele arbeidsoppgaver ut fra den enkeltes fysiske forutsetninger Årsaker til slike skader er oppgaver som innebærer å løfte, bære, trekke og dra, samt gjentagende arbeidsoppgaver Det er viktig å gi opplæring i hvordan man skal bruke kroppen for ikke å få skader Utforming av håndholdt verktøy er viktig for å unngå belastningsskader. Størrelse og vekt er viktig å ta hensyn til I BEDRIFTEN Sjekkliste de unge: Fått opplæring i bruk av kroppen? Teoretisk eller ute på arbeidsplassen? Brukes verktøy som oppleves tungt og/eller uhåndterlig? Opplevd skader i bruk av dette verktøyet? Utføres samme oppgaver over lang tid eller i høyt tempo? Krever arbeidet løft eller annen manuell forflytning av store eller tunge gjenstander (gipsplater, stillas, materialer)? Sjekkliste ledelse: Innkjøpsordninger for verktøy/utstyr: tas det hensyn til unge arbeidstakere? Bevissthet om alternative materialer (mindre, lettere)? Er hjelpemidler kjent og tilgjengelig? Opplæring i bruk av kroppen: hva gis og hvordan? Har faddere/instruktører nok kompetanse til å rettlede de unge om rett bruk av kroppen? Fokus på fysiske forutsetninger når arbeidsoppgaver fordeles? Fokus på variasjon i arbeidsoppgavene? Fokus på tidspress? TILTAK RVO kan bevisstgjøre bedriften om unge arbeidstakeres risiko for løfteskader og overanstrengelser opplæring i bruk av kroppen, og påpeke at praktisk opplæring er viktig RVO kan bidra til bevisstgjøring rundt innkjøpsordninger for verktøy/utstyr: sette fokus på størrelse og vekt bedriftens holdning til hvordan arbeidsoppgaver fordeles/organiseres mellom unge og mer erfarne arbeidstakere bedriftens fokus på variasjon i arbeidet RVO kan gi informasjon om betydningen av materialers størrelse og vekt

7 Fremmed gjenstand i øyet I BEDRIFTEN TILTAK I en studie på bygge- og anleggsplasser svarte 15 % av dem mellom 18 og 20 år at de hadde hatt en skade med fremmed gjenstand i øyet siste seks mndr. (18% for de i aldersgruppen år) Fremmed gjenstand i øyet kan innebære støv, treflis, metallspon, stein, kjemikalier eller større og tyngre materialer Arbeidsoppgaver som gir risiko for øyeskader bør gjennomføres på avgrensede områder (hvis mulig) Ansatte i bygge- og anleggsbransjen er blant de mest utsatte for denne typen skader Bruk av verneutstyr (briller) kan halvere risikoen for øyeskader For visse oppgaver kan risiko for øyeskader reduseres ved å velge utstyr som produserer mindre partikler Sjekkliste de unge: Utføres oppgaver som gir risiko for øyeskader? Er slike oppgaver fysisk isolert fra andre oppgaver? Fått opplæring i bruk av verneutstyr? Vet hvor man finner verneutstyr? Verneutstyr tilpasset og behagelig å bruke? Erfaring med øyeskader? Kollegers holdninger til bruk av verneutstyr? Sjekkliste ledelse: Hvilke oppgaver gir risiko for øyeskader? Er disse oppgavene isolert eller lokalisert sammen med andre oppgaver? Er det mulig å velge annet utstyr til slike oppgaver (færre partikler, avsug)? Er verneutstyr tilgjengelig? Gitt opplæring i bruk av verneutstyr? Krav om bruk av verneutstyr? RVO kan bevisstgjøre bedriften om høy risiko for øyeskader i bygg og anlegg. opplæring i bruk av verneutstyr, og påpeke at tilpasning til den enkelte også er viktig. RVO kan undersøke hvor tilgjengelig verneutstyr er for de ansatte. RVO kan informere om muligheten for å erstatte gammelt utstyr med utstyr som avgir færre partikler. RVO kan oppmuntre til å isolere arbeid som gir risiko for øyeskader.

8 Fallulykker I BEDRIFTEN TILTAK I en studie på bygg- og anleggsplasser svarte 14 % av arbeidstakere < 25 år at de har hatt et fall på samme nivå siste seks måneder Ved fallulykker kan man skille mellom fall fra høyde og fall på samme nivå Unge har flere fallulykker, men de får mindre alvorlige skader enn eldre Unge nedvurderer faren ved å bruke stige i arbeidet Stige og stillas er ofte forbundet med fall fra høyde, spesielt dersom en samtidig håndterer redskap eller materialer Fall på samme nivå kan blant annet skyldes forflytning fra ett sted til et annet Sjekkliste de unge: Utføres oppgaver i høyden? Redd for å jobbe i høyden? Brukes stige, stillas eller lift til disse oppgavene, eventuelt på tak med sikring? Fått opplæring i bruk av stige, stillas og lift? Vet hvordan man lager/bruker fallsikring? Kollegers holdninger til bruk av stige, stillas, lift og fallsikring? Ryddig eller rotete arbeidsplass? Erfaring med fallskader? Sjekkliste ledelse: Bruk av risikovurderinger for ulike arbeidsoppgaver? Er det mulig å velge bort eller redusere arbeid i høyden? Hvilke sikring brukes for arbeid i høyden (stillas, rekkverk, sele)? Er sikringsutstyr tilgjengelig? I hvilken grad gis det fallforebyggende opplæring? Fokus på ryddig arbeidsplass? Fokus på underlag og gode såler? bruk av risikovurderinger i bedriftens arbeid bruk av stiger, stillas, lift og fallsikring, og hvordan bedriften vurderer bruken av disse opp mot hverandre RVO kan undersøke hvor tilgjengelig fallsikringsutstyr er for de ansatte bedriftens fallforebyggende opplæring RVO kan påpeke at fall på samme nivå også utgjør en skaderisiko RVO kan oppfordre bedriftene til å gi systematisk opplæring enten selv, eller som et tilbud fra større aktører - Eksempelområder: stiger, stillas, fallsikring og risikoforståelse

9 Elektriske støt I en studie på bygge- og anleggsplasser svarte 8,6 % av arbeidstakere < 25 år at de har fått elektriske støt siste seks måneder I en studie av lærlinger oppga elektrolærlinger elektriske støt som den nest hyppigste ulykken (etter stikk og kutt) Mange tilfeller av strømgjennomgang meldes ikke til DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) Det er store forskjeller mellom bransjer når det gjelder forekomst av elektriske støt. Elektrobransjen er mest utsatt I en amerikansk studie av strømulykker i bygg og anlegg fant man at unge (16-19 år) hadde høyeste risiko for dødelig utfall Tall fra DSB viser at hyppigste årsaker til strømulykker er «uaktsomhet/uhell» og «brudd på driftsforskrifter» Årsaker til elektriske støt kan være feil utførelse og å ikke koble fra strømmen. Studier viser at bruk av elektrisk, håndholdt verktøy også kan være årsak til slike ulykker I BEDRIFTEN Sjekkliste de unge: Utføres oppgaver som involverer elektrisk spenning? Erfaring med strømulykker i forbindelse med bruk av elektrisk verktøy? Fått opplæring i risiko forbundet med strøm? Kjennskap til rutiner etter elektrisk støt? Sjekkliste ledelse: Vet bedriften hvilke krav den er underlagt, relatert til arbeid med strøm? Brukes risikovurderinger for arbeidsoppgaver som inkluderer strøm? Hvilke rutiner har bedriften for arbeid med strøm? Hvilke rutiner har bedriften ved forekomst av elektrisk støt? Hvilken opplæring gis for arbeid med strøm? Hvilket fokus har bedriften på elektrisk, håndholdt verktøy? Er verneutstyr relatert til elektrisk arbeid gjort kjent og tilgjengelig? TILTAK RVO kan informere bedriften om hvilke krav den er underlagt, relatert til arbeid med strøm RVO kan gjøre bedriften oppmerksom på unges risiko for strømulykker bedriftens rutiner for og risikovurdering ved arbeid med strøm bedriftens opplæring knyttet til arbeid med strøm RVO kan gjøre bedriften oppmerksom på farene knyttet til elektrisk, håndholdt verktøy RVO kan informere bedriften om tilgjengelige tiltak for å redusere faren for strømgjennomgang

10 Unge tilpasser seg raskt bedriftens kultur, og er raske til å fange opp gode vaner og uvaner Det å utføre arbeidsoppgaver for første gang eller uten opplæring gir spesielt høy risiko for skader Betydningen av gode rollemodeller beskrives gjennom dette sitatet; «du ser, de har tommestokken i samme lomme som svennen, de eter den samme sjokoladen, og hvis svennen røyker, så begynner de å røyke, lærlingene også» Generelt om unge arbeidstakere og opplæring Gode egenskaper hos en fadder/ instruktør: Vilje og evne til å lære bort Faglig dyktig Inkluderer HMS i alt praktisk arbeid Omgjengelig Sosialt inkluderende Bevisst på at han/hun er et forbilde Forstår de unges situasjon Involverende Tålmodig Unge bør introduseres for verneombud og bedriftens HMS umiddelbart når de kommer inn i bedriften Tett oppfølging av unge på arbeidsplassen er viktig for at de skal tillære seg gode vaner og rutiner. Bedriften bør sette av ressurser til dette Det bør stilles krav til kompetansen til den som skal følge opp unge (nye) arbeidstakere I BEDRIFTEN Sjekkliste de unge: Hovedarbeidsoppgaver? Opplevd ulykker? Hvilke? Fått opplæring i bedrift? Samsvar mellom opplæring på skole og i bedrift? Tildelt fadder eller annen oppfølging? Kjent med bedriftens rutiner? Føler seg ivaretatt i bedriften? Lett å spørre om hjelp? Rom til å prøve og feile? Hvordan er arbeidsmiljøet? Hvordan fordeles arbeidsoppgavene? Sjekkliste ledelse: Hvordan tas unge arbeidstakere imot? Hvilken opplæring gis til de unge? Gis opplæring internt eller av andre? Bruk av faddere? Hvordan fordeles arbeidet mellom unge og erfarne arbeidstakere? Hvordan er de unges skadebilde? Oppfatning av arbeidsmiljøet - inkluderende? - «tøft»? - rom for feil? - formelle og uformelle strukturer? TILTAK RVO kan påpeke hvor viktig god opplæring er oppfølging av unge arbeidstakere, for eksempel: - tilpasset opplæring - bruk av fadder - krav til fadder - praktisk oppfølging, med repetisjoner og rom for prøving og feiling RVO kan oppsøke faddere og bevisstgjøre deres rolle som forbilde, også innen HMS RVO kan bevisstgjøre bedriften om betydningen av god arbeidsorganisering generelle HMS-tiltak, og sette fokus på registrering av skader som et viktig virkemiddel for forebygging

11 Små bedrifter

12 Design: Åshild Finnestad, IRIS Folderen er utarbeidet som en del av prosjektet Unge arbeidstakere i bygg & anlegg fra skole til arbeidsliv, hvor International Research Institute of Stavanger (IRIS) har hatt prosjektledelsen. IRIS er et oppdrags-basert forskningsinstitutt innen teknisk-naturvitenskapelig og samfunnsvitenskapelig sektor, og har sine FoU aktiviteter innenfor områdene energi, miljø og samfunn. Ovennevnte prosjekt ble utført på oppdrag fra Fondet for regionale verneombud i bygg og anlegg. Oppdragsgiver: Prosjektledelse: Medvirket i prosjektet:

Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv

Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv Kari Kjestveit, Britt Hege Skaugen og Kari Anne Holte Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv Andre trinn: En kvalitativ studie Rapport IRIS - 2008/238 Prosjektnummer: 7202028 Prosjektets

Detaljer

International Research Institute of Stavanger AS

International Research Institute of Stavanger AS Forord Denne rapporten inneholder resultater fra trinn 2a i prosjektet Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv, og er den tredje leveransen til Fondet for regionale verneombud. Trinn

Detaljer

International Research Institute of Stavanger AS

International Research Institute of Stavanger AS Forord Denne rapporten innholder resultater fra del 3 i prosjektet Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv, og er den fjerde leveransen til Fondet for regionale verneombud i bygge-

Detaljer

Arbeidsskader blant unge arbeids takere i bygge- og anleggsbransjen

Arbeidsskader blant unge arbeids takere i bygge- og anleggsbransjen Direktoratet for arbeidstilsynet Stian Rosenberg Søvik, Kari Lysberg og Solfrid Engene Røyset Arbeidsskader blant unge arbeids takere i bygge- og anleggsbransjen Egen forståelse av skaden, identi fisering

Detaljer

Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv.

Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv. Roar Høydal, Kari Kjestveit og Kari Anne Holte Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv. Første trinn Rapport IRIS - 2007/125 Prosjektnummer: 720 2028 Prosjektets tittel: Unge arbeidstakere

Detaljer

International Research Institute of Stavanger AS

International Research Institute of Stavanger AS 13. 06. 2012 Forord Denne rapporten inneholder bygge- og anleggsbransjens egne forslag til tiltak for å redusere ulykker og skader blant unge arbeidstakere. Dette er den femte leveransen fra prosjektet

Detaljer

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER 2 Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten en veileder 3 INNHOLD 1 Forord 6 2 Innledning 7 3 Slik brukes veilederen 8 4 Ledelsens ansvar for arbeidsmiljøet 9 5 Brukerens

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

En Case-studie av BP Norge

En Case-studie av BP Norge En Case-studie av BP Norge Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Våren 2005 Forfatter: Lena Meling Bøe Sammendrag HMS- og sikkerhetskultur er tema som i den siste tiden har fått stor fokus i flere oljerelaterte

Detaljer

Eget arbeid i faget. Å lære seg helsesekretærfaget

Eget arbeid i faget. Å lære seg helsesekretærfaget 1 eget arbeid i fag e t 7 I gamle dager ble kunnskap overført fra far til sønn, fra mor til datter og fra mester til svenn, ved å vise og gjøre. Opplæringen skjedde gradvis til den unge mestret yrket.

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli Krafttak for norskopplæring et første inntrykk Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF

2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF 2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF Arbeids- og miljømedisinsk avdeling Til overskriften: (det handler faktisk om å trives) Tittelen er en påminnelse om at helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

HELSESKADELIGE VIBRASJONER GJELDER DET MEG?

HELSESKADELIGE VIBRASJONER GJELDER DET MEG? HELSESKADELIGE VIBRASJONER GJELDER DET MEG? AVSLUTTENDE OPPGAVE VED HMS VERNEINGENIØRSKOLEN, TEKNOLOGISK INSTITUTT, MODUL V200 YVONNE T. STUBBERUD MAI 2013 Prosjektoppgave Studentens navn: Yvonne T. Stubberud

Detaljer

innhold Yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere

innhold Yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere 1 BRUKERSTØTTE IKT-servicemedarbeider er et serviceyrke, og dette blir tydelig i forbindelse med brukerstøtte. For å kunne yte god service og løse problemer må du møte brukerne på en profesjonell måte.

Detaljer

2. distrikt, 7. distrikt, 8. distrikt og TeVeBu

2. distrikt, 7. distrikt, 8. distrikt og TeVeBu Et samarbeidsprosjekt mellom 2. distrikt, 7. distrikt, 8. distrikt og TeVeBu 2004 1 Forord Denne rapporten er et resultat av samarbeidsprosjektet Arbeidsmiljøloven i et fargerikt arbeidsliv (AIFA) som

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen En veileder fra Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet Forord Bedre føre

Detaljer

TRE S S. på arbeidsplassen. Gjør noe med det!

TRE S S. på arbeidsplassen. Gjør noe med det! TRE S S på arbeidsplassen Gjør noe med det! Har du det bra på jobben? De aller fleste arbeidstakere i Norge opplever arbeidsmiljøet som noe positivt. Godt samarbeid og trivsel gir effektivt arbeid som

Detaljer

«Det som skjer på nett forblir på nett»

«Det som skjer på nett forblir på nett» Notat nr 2/15 «Det som skjer på nett forblir på nett» Hvordan barnehusene håndterer nettrelaterte overgrep Aina Winsvold «Det som skjer på nett forblir på nett» Hvordan barnehusene håndterer nettrelaterte

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Anna Hagen og Torgeir Nyen. Kjedeskoler internopplæring i varehandelen

Anna Hagen og Torgeir Nyen. Kjedeskoler internopplæring i varehandelen Anna Hagen og Torgeir Nyen Kjedeskoler internopplæring i varehandelen Anna Hagen og Torgeir Nyen Kjedeskoler internopplæring i varehandelen Fafo-notat 2010:20 Fafo 2010 ISSN 0804-5135 Trykk: Allkopi AS

Detaljer

Kjemikaliehåndtering i bilbransjenbruk av stoffkartotek i bilverksteder.

Kjemikaliehåndtering i bilbransjenbruk av stoffkartotek i bilverksteder. Kjemikaliehåndtering i bilbransjenbruk av stoffkartotek i bilverksteder. Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200 Høgskolen i Stord/Haugesund og Teknologisk Institutt Student: Ingrid Engesæt

Detaljer

Hva sa du? Jeg hører så dårlig!

Hva sa du? Jeg hører så dårlig! Hva sa du? Jeg hører så dårlig! Prosjektoppgave ved HMS verneingeniørskolen, Teknologisk Institutt. Trond Ristebråten, 23.4.2012. Prosjektoppgave Studentens navn: Trond Ristebråten. Linje og studieretning:

Detaljer

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og

Detaljer

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Lokalkontakt Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Norge Internasjonal Utveksling 2014, med enerett. Innhold INNHOLD... 1 VELKOMMEN SOM LOKALKONTAKT VELKOMMEN SOM FRIVILLIG I AFS NORGE!... 2 OM AFS...

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer