Ergonomiindikator 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ergonomiindikator 2011"

Transkript

1 Ergonomiindikator Bakgrunnsinformasjon ergonomiindikatoren Info om ergonomiindikatoren Resultater fra ergonomiindikatoren - Risikofaktorer på produksjonsinnretninger - Risikofaktorer på flyttbare innretninger - Risikofaktorer på landanlegg

2 Bakgrunn Indikatorer for ergonomiske faktorer innrapportert for 2009, 2010 og. Endring etter 2009, sammenligning kun fra : Ergonomer med erfaring fra næringen valgte ut 6 forhåndsdefinerte yrkesgrupper med definerte arbeidsoppgaver for hver yrkesgruppe Selskapene rapporterer på 80% av arbeidsoppgavene for hver yrkesgruppe Indikatorene utviklet i samarbeid med fagmiljø i selskapene og STAMI

3 Bakgrunn, forts. Statusrapport «Arbeid som årsak til muskelskjelettlidelser» (2008) av STAMI for Atil og Ptil brukt som grunnlag for utvikling av indikatorene. Forskrift «Tungt og ensformig arbeid» med veiledning skal ligge til grunn for rapporteringen. Bruk av ergonomisk fagpersonell i kvalitetssikring poengtert fra Ptil. Vurderer etter trafikklysmodellen

4 Resultater Rapportert data fra: - 49 produksjonsinnretninger (2010: 22 prod.innretninger) - 31 flyttbare innretninger - 8 landanlegg Innrapportering for kvalitativt dårligere enn for Manglende utfylling av skjema for samlet risiko av hver av faktorene: - Arbeidsstilling - Ensidighet -Løft - Håndholdt verktøy - Mange har ikke benyttet de forhåndsdefinerte arbeidsoppgavene - Stor variasjon i hvordan ulike selskap vurderer tilsynelatende samme arbeidsoppgave

5 Risikofaktorer - produksjonsinnretninger

6 Risikofaktorer flyttbare innretninger Boredekksarbeider Forpleining Mekaniker 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 %

7 Arbeidsoppgaver på sokkel vurdert med høyest risiko Bruk av vibrerende håndholdt verktøy Nipling og kjøring av BOP/stack Arbeid med pumper Bæring Bygging/ riving av stillas Sandblåsing

8 Risikofaktorer - landanlegg Forpleining Mekaniker Stillas Overflatearbeider Prosessoperatør Arbeidsstilling 2010 Ensidighet 2010 Løft 2010 Håndholdt verktøy 2010 Samlet vurdering 2010 Arbeidsstilling 2010 Ensidighet 2010 Løft 2010 Håndholdt verktøy 2010 Samlet vurdering 2010 Arbeidsstilling 2010 Ensidighet 2010 Løft 2010 Håndholdt verktøy 2010 Samlet vurdering 2010 Arbeidsstilling 2010 Ensidighet 2010 Løft 2010 Håndholdt verktøy 2010 Samlet vurdering 2010 Arbeidsstilling 2010 Ensidighet 2010 Løft 2010 Håndholdt verktøy 2010 Samlet vurdering 2010

9 Arbeidsoppgaver på landanlegg vurdert med høyest risiko Transport av proviant og tøy Nålepikking Tilbereding av mat Sandblåsing Operering av ventiler

10 Selvrapporterte muskelskjelettplager og subjektive arbeidsmiljøfaktorer Fra RNNP spørreundersøkelsen

11 Selvrapporterte muskelskjelettplager Har du i løpet av de siste 3 månedene vært plaget av følgende: Ikke plaget Litt plaget Ganske plaget Smerter i nakke /skuldre/ arm Smerter i rygg Smerter i knær/ hofter Svært plaget

12 Prosentandel som har svart ganske eller svært plaget Nakke/skulder/arm Rygg Knær/hofter 5 0

13 Prosentandel som har svart «svært plaget» Nakke/skulder/arm Rygg Knær/hofter 4 2 0

14 Fysiske subjektive faktorer Spørsmål i spørreundersøkelsen Utfører du tunge løft? Må du løfte med overkroppen vridd eller bøyd? Utfører du gjentatte og ensidige bevegelser? Arbeider du med hender i eller over skuldrehøyde? Arbeider du sittende på huk eller stående på knær? Er det nødvendig å arbeide i et høyt tempo? Meget sjelden eller aldri Nokså sjelden Av og til Nokså ofte Meget ofte eller alltid

15 Prosentandel som har svart nokså ofte, meget ofte eller alltid Tunge løft Løft vridd/bøyd Gjentatte, ensidige bev Over sk.høyde På huk/kne Tempo Boredekksarb Forpleining Overflatebeh Mekaniker Prosessoperatør Stillas TOTALT

16 Psykososiale subjektive faktorer Spørsmål i undersøkelsen Kan du selv bestemme ditt arbeidstempo? Kan du påvirke beslutninger som er viktige for ditt arbeid? Kan du påvirke hvordan du skal gjøre arbeidet ditt? Om du trenger det, kan du få støtte og hjelp i ditt arbeid fra kolleger? Opplever du samarbeidsklimaet i din arbeidsenhet som oppmuntrende og støttende? Om du trenger det, kan du få støtte og hjelp i ditt arbeid fra din nærmeste leder? Blir dine arbeidsresultater verdsatt av din nærmeste leder? Meget sjelden eller aldri, Nokså sjelden, Av og til, Nokså ofte, Meget ofte eller alltid

17 Prosentandel som har svart nokså ofte, meget ofte eller alltid Boredekksarb Forpleining Overflatebeh Mekaniker Prosessoperatør Stillas TOTALT Selv best tempo Påvirke beslutn Påvirke arb Kollegastøtte Støttende klima Lederstøtte Tilbakemelding fra leder

18 Veien videre Hvordan utvikle metodikken i RNNP indikator Endringer i skjemaet Presiseringer i veiledningen til skjemaet Endringer i arbeidsoppgaver Utfylling av skjemaet

19 Utvikle metodikken: Arbeidsgruppe Ca. 8 deltagere: - Erfaring fra praktisk ergonomiarbeid i olje- og gassnæringen - Teoretisk kunnskap om ergonomi i olje- og gassnæringen - Erfaring fra RNNP ergonomiindikatoren - Kjennskap til forskning om muskelskjelettlidelser og årsaksforhold - Representanter fra Ptil, arbeidsmiljø - Presenteres for/godkjennes av Rådgivningsgruppa, undergruppe til Sikkerhetsforum Møte ca 2 ganger i 2013: - April/mai: evaluering av RNNP ergonomiindikator Endring? - September/oktober: forberedelse RNNP ergonomiindikator 2013

20

21 Risikostyring: Ja Nei Er det etablert forpliktende planer prioritert ut fra risiko for gjennomføring av tiltak for å forbedre ergonomiske arbeidsforhold for denne gruppen? Er det formalisert arbeidstidsbegrensninger for å redusere ergonomisk risiko for denne arbeidstakergruppen? Er ergonomiske tiltak gjennomført i tråd med plan i rapporteringsperioden? Har prioritering og gjennomføring av tiltak blitt utført i samarbeid med brukere? Har prioritering og gjennomføring av tiltak blitt utført i samarbeid med ergonomifaglig kompetanse? Har ergonom blitt brukt i prosessen med utfylling av RNNP skjema Evt kommentarer eller melding til Ptil:

22 Veiledning til RNNP Indikator for ergonomiske faktorer Bruk Forskrift om tungt og ensformig arbeid inkl veiledning i vurderingen. Kategoriser innenfor grønt/gult eller rødt. Samlet vurdering bør i størst mulig grad gi en totalvurdering av hver enkelt faktor og hver arbeidsoppgave. Vurderingene gjennomføres på samtlige innretninger og landanlegg for de gruppene under som er relevante. Forpleining Stillas Mekanikere Overflatebehandlere Boredekksarbeidere Prosessoperatører Vurderingen bør dekke arbeidsoppgaver som samlet utføres i minst 80 % av arbeidstiden. Vi har på neste side laget et forslag basert på innkomne arbeidsoppgaver på tidligere års indikatorer. Relevant forskning bør også benyttes i dette arbeidet, for eksempel rapport skrevet for Atil og Ptil; Arbeid som årsak til muskelskjelettlidelser (Stami, 2008).

23 Følgende forhold vurderes: Arbeidsstilling: Forhold som bør vurderes: Foregår arbeidet: - sittende på huk eller stående på knær? - i framoverbøyde stillinger uten støtte for armene? - i framoverbøyde stillinger med ryggen kraftig vridd? - med hendene i eller over skulderhøyde? Ensidighet/ variasjon: - i arbeidsform? - i arbeidsoppgaver? - i arbeidsstillinger og bevegelse? Gjentas de samme bevegelsene med hånd eller arm? Grad av handlingsfrihet? Løft og bæring: Foretas hyppige løft og/ eller bæring av gjenstander over 20 kg? Foretas løft med overkroppen vridd eller bøyd? Bruk av håndholdt verktøy: Foregår arbeidet med håndholdt verktøy (> 1 kg)? Foregår arbeidet med vibrerende håndholdt verktøy? Samlet vurdering av arbeidsoppgaven I hvilken grad utgjør arbeidsoppgaven/ den enkelte faktor en risiko mht til utvikling av muskelskjelettplager for denne arbeidstakergruppen? I samlet vurdering av faktorene bør en ta hensyn til eksponeringstid for de ulike arbeidsoppgavene. Bruk av kompetanse i de ergonomiske vurderingene Det er sentralt at ergonom er involvert i vurderingene. Dersom vurderingene skal utføres av annet personell, er det avgjørende at ergonomen som skal involveres er kjent på innretningen og vet hvilke utfordringer den aktuelle arbeidsgruppen står overfor.

24 Boredekksarbeider Sette/trekke/løfte manuelle slips Manuell håndtering av BHA Håndtering av chicksan Materialhåndtering Vedlikehold Nipling og kjøring av BOP/stack Manuell mudhåndtering Arbeid i ridebelte Rigging Arbeid med pumper Forpleiningsassistent/renholder Køyskifte Tilberedning av mat Renhold Transport av proviant og tøy Bæring Nedvask Oppvask Vaskeri Arbeid på helidekk Mekaniker Vedlikehold boreutstyr Arbeid i ridebelte Materialhåndtering Operering av ventiler Bytting ventiler Prosess- og driftstekniker Operering av ventiler Vedlikehold av ventiler Materialhåndtering Piggoperasjoner Klargjøring Renhold SKR-arbeid Prøvetaking og lab Inspeksjon Arbeid ved dataskjerm Stillasbygger Bygging/riving stillas Manuell betjening av vinsj Bæring Transport av stillasmateriell Materialhåndtering Overflatebehandler Sandblåsing Maling Bruk av annet vibrerende håndholdt verktøy? Nålepikking Vannjet/høytrykkspyling Isolasjonsarbeid Materialhåndtering Diverse vedlikehold Vedlikehold av ventiler Sliping, sveising, boring, dreiing Arbeid med pumper Diverse mekanisk arbeid Demontering/utskifting av utstyr Skifte av pakninger, filter og slanger Flowline inspeksjon og vedlikehold Arbeid med turbiner

25 Arbeidstakergruppe Selskap Innretning/anlegg Forpleiningsassistent/ renholder Arbeidsoppgaver Arbeids stilling Ensidig het Løft Håndholdt verktøy Samlet vurdering Køyskifte Tilberedning av mat Renhold Nedvask Samlet vurdering

26 Atil nye arbeidsmiljøforskrifter fra Forskriftsspeil på

27 Veien videre Skjemaene sendes ut senest 1.nov Skjemaene returneres 1.febr Resultatene være klare 1. mars 2013 Etablere arbeidsgruppe

28 LYKKE TIL MED RNNP ERGONOMIINDIKATOREN 2012

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet RNNP Ergonomiseminar 16.10.12 Øyvind Lauridsen Bakgrunn for RNNP På slutten av 90 tallet hevdet fagforeningene at innsparinger gikk ut over sikkerheten på sokkelen

Detaljer

ergonomisk arbeidsmiljø

ergonomisk arbeidsmiljø E-post: noa@stami.no Telefon: 23 19 51 00 www.stami.no/noa NOA Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) Postboks 8149 Dep 0033 Oslo www.skin.no ergonomisk arbeidsmiljø

Detaljer

Elektriker: Sjekkliste/Arbeidsplassvurdering: Kartlegging og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid

Elektriker: Sjekkliste/Arbeidsplassvurdering: Kartlegging og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid Elektriker: Sjekkliste/Arbeidsplassvurdering: Kartlegging og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid Alle virksomheter med ansatte skal gjennomføre en ergonomisk arbeidsplassvurdering. Denne sjekklisten

Detaljer

RAPPORT. Petroleumstilsynet. Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av. isolatører på Kollsnes. Tilsynsaktivitet.

RAPPORT. Petroleumstilsynet. Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av. isolatører på Kollsnes. Tilsynsaktivitet. Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av Isolatører på Kollsnes. Petroleumstilsynet. Petroleumstilsynet RAPPORT Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av isolatører

Detaljer

ARBEIDSMILJØ OG HELSE

ARBEIDSMILJØ OG HELSE FAKTAOVERBLIKK: ARBEIDSMILJØ OG HELSE status og utviklingstrekk Denne publikasjonen er en kortversjon av faktabok om arbeidsmiljø og helse 2007. Les den og mer om NOA på www.stami.no/noa 2 FORORD Forhold

Detaljer

VEILEDNING STØYINDIKATOR September 2010

VEILEDNING STØYINDIKATOR September 2010 VEILEDNING STØYINDIKATOR September 2010 Risikonivå norsk petroleumsvirksomhet - RNNP Innhold: 1. Innledning... 3 1.1 Generelt om metoden... 3 2. Støyindikator pr stillingskategori Post 1... 3 2.1 Stillingskategorier...

Detaljer

Hvordan forebygge yrkesrelaterte muskelog skjelettlidelser

Hvordan forebygge yrkesrelaterte muskelog skjelettlidelser Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 538 bokmål Hvordan forebygge yrkesrelaterte muskelog skjelettlidelser Innhold INNLEDNING................................................ 4 Hva er ergonomi?..............................................

Detaljer

Arbeid som årsak til muskelskjelettlidelser:

Arbeid som årsak til muskelskjelettlidelser: Arbeid som årsak til muskelskjelettlidelser: Kunnskapsstatus 2008 Utredning for Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet Avd for arbeidsrelaterte muskelskjelettlidelser STAMI rapport Årg. 9, nr 22 (2008)

Detaljer

Nasjonalt perspektiv på risikoutsatte grupper. - Hva vet vi om arbeidsmiljø og helse for ulike yrker?

Nasjonalt perspektiv på risikoutsatte grupper. - Hva vet vi om arbeidsmiljø og helse for ulike yrker? Nasjonalt perspektiv på risikoutsatte grupper. - Hva vet vi om arbeidsmiljø og helse for ulike yrker? Finnes det risikoutsatte grupper i petroleumssektoren? Seminar Petroleumstilsynet 4. Desember 08 Steinar

Detaljer

sammendragsrapport - utviklingstrekk 2012 - norsk sokkel rnnp risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet

sammendragsrapport - utviklingstrekk 2012 - norsk sokkel rnnp risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet sammendragsrapport - utviklingstrekk 2012 - norsk sokkel rnnp risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet Forord Utviklingen av risikonivået i petroleumsnæringen opptar alle parter som er involvert i næringen,

Detaljer

arbeidsmiljø og helse slik norske yrkesaktive opplever det

arbeidsmiljø og helse slik norske yrkesaktive opplever det E-post: noa@stami.no Telefon: 23 19 51 00 www.stami.no/noa NOA Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) Postboks 8149 Dep 0033 Oslo www.skin.no arbeidsmiljø og

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

Bedrearbeidsplass.no. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet

Bedrearbeidsplass.no. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Bedrearbeidsplass.no Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 4 2.1 Formålet med medarbeiderkartlegging... 4 2.2 Innholdet i kartleggingsverktøyet...

Detaljer

Betydningen av arbeidsmiljø for sosiale ulikheter i helse Underlagsrapport til Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt

Betydningen av arbeidsmiljø for sosiale ulikheter i helse Underlagsrapport til Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt Betydningen av arbeidsmiljø for sosiale ulikheter i helse Underlagsrapport til Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt Ingrid Sivesind Mehlum Statens arbeidsmiljøinstitutt 2013 1 Innhold 1.

Detaljer

En spørreundersøkelse om arbeid og helse blandt ansatte i Sjøforsvaret

En spørreundersøkelse om arbeid og helse blandt ansatte i Sjøforsvaret En spørreundersøkelse om arbeid og helse blandt ansatte i Sjøforsvaret En delrapport i prosjektet HMS SJØ Fregatten Nordstjernen Forfattere: Nils Magerøy, Valborg Baste, Kristin Bondevik, Inger Haukenes,

Detaljer

International Research Institute of Stavanger AS

International Research Institute of Stavanger AS Forord Denne rapporten innholder resultater fra del 3 i prosjektet Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv, og er den fjerde leveransen til Fondet for regionale verneombud i bygge-

Detaljer

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for OUS

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for OUS FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2011 1 Rapport for OUS INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2011 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2011 s 3 Hvordan lese og

Detaljer

Spørreundersøkelse om pasientsikkerhet i prehospitale tjenester

Spørreundersøkelse om pasientsikkerhet i prehospitale tjenester Veiledning UNIVERSITETET I BERGEN Spørreundersøkelse om pasientsikkerhet i prehospitale tjenester Undersøkelsen kartlegger ditt syn på pasientsikkerhet, uønskede hendelser og hendelsesrapportering i den

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Smartere sammen Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 03 00 Telefaks: 73 59 03 30 Foretaksregisteret:

Detaljer

SD2 3 2 0 1 1. Ikke skriv i felt merket: 7 X KODE. Utdanning etter avsluttet vernepleierutdanning

SD2 3 2 0 1 1. Ikke skriv i felt merket: 7 X KODE. Utdanning etter avsluttet vernepleierutdanning SD2 3 2 0 1 1 ID-NUMMER Dette skjemaet skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. Bruk blå / svart penn. Tallene skal se slik ut: 6 7 8 9 0 Sett kryss slik: Ikke slik: Eliminere feil avkryssing

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken om den regionale

Detaljer

SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009

SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009 SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009 FORORD De tre siste årene har Petroleumstilsynet (Ptil) valgt å utgi en årsberetning i magasinform, Sikkerhet status og signaler. Målgruppene for stoffet er samfunnet

Detaljer

HMS-konsekvenser av arbeidstidsordninger i petroleumsvirksomheten: Kunnskapsstatus og kunnskapsbehov

HMS-konsekvenser av arbeidstidsordninger i petroleumsvirksomheten: Kunnskapsstatus og kunnskapsbehov HMS-konsekvenser av arbeidstidsordninger i petroleumsvirksomheten: Kunnskapsstatus og kunnskapsbehov Forfattere: Bjørn Lau, Cathrine Haugene Ljoså, Stein Knardahl Dato: 30. 04. 2007 Serie: STAMI-rapport

Detaljer

Sluttrapport Prosjekt Forflytning 01.08.2010 01.03.2012 Prosjektleder Astrid Fjeldheim

Sluttrapport Prosjekt Forflytning 01.08.2010 01.03.2012 Prosjektleder Astrid Fjeldheim BÆRUM KOMMUNE Sluttrapport Prosjekt Forflytning 01.08.2010 01.03.2012 Prosjektleder Astrid Fjeldheim Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Bakgrunn for prosjektet... 4 2.1 Organisering av pleie og omsorg i Bærum

Detaljer

Omfang og konsekvenser av arbeidsskader og arbeidsbetinget sykdom på norsk kontinentalsokkel

Omfang og konsekvenser av arbeidsskader og arbeidsbetinget sykdom på norsk kontinentalsokkel Rapport juni 2005 Omfang og konsekvenser av arbeidsskader og arbeidsbetinget sykdom på norsk kontinentalsokkel Utarbeidet for Petroleumstilsynet av Ingrid Sivesind Mehlum og Helge Kjuus Statens arbeidsmiljøinstitutt

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

Petroleumstilsynet Risikovurderinger gjennomføring, oppfølging og bruk i drift, vedlikehold og modifikasjoner

Petroleumstilsynet Risikovurderinger gjennomføring, oppfølging og bruk i drift, vedlikehold og modifikasjoner Petroleumstilsynet Risikovurderinger gjennomføring, oppfølging og bruk i drift, vedlikehold og modifikasjoner Endelig rapport 28.01.2010 (siden blank) Report No: 200584-07 Classification: Ubegrenset P

Detaljer

Politiets medarbeiderundersøkelse 2013 OPPFØLGINGSGUIDE: FRA TALL TIL HANDLING

Politiets medarbeiderundersøkelse 2013 OPPFØLGINGSGUIDE: FRA TALL TIL HANDLING Politiets medarbeiderundersøkelse 2013 OPPFØLGINGSGUIDE: FRA TALL TIL HANDLING 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Innledende ord fra Politidirektoratet -Målsettinger for undersøkelsen -Forventninger til lokal

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer