Gnr 20 bnr Holtbråtveien 40 - Dispensasjon utenom byggesak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gnr 20 bnr 133-161 Holtbråtveien 40 - Dispensasjon utenom byggesak"

Transkript

1 Drøbak Næringspark AS Gnr 20 bnr Holtbråtveien 40 - Dispensasjon utenom byggesak SØKNAD OM DISPENSASJON Drøbak Næringspark AS søker om dispensasjon fra gjeldene bestemmelser i reguleringsplan for Måna Øst, godkjent 14. februar Målsettingen med dispensasjonssøknaden er å endre formål fra reguleringsplanens bestemmelser i forhold til plasskrevende handel til at det på deler av planområdet kan bygges ut for mer detaljrettet handel. I og med denne endringen så vil det ikke være aktuelt å bygge ut i det volumet som gjeldene regulering tillater, nemlig næring på m2. Med foreliggende forslag kan være aktuelt å bygge ut til m2. BESKRIVELSE AV GJELDENE PLANFORSLAG Reguleringsplanen Måna Øst ble godkjent Området er regulert til kombinert formål: forretning inntil kvm kontor inntil 1500 kvm lager kvm hotell / bevertning inntil kvm 1. I kommuneplan , vedtatt er området Måna Øst avsatt som framtidig område for erverv og spesifisert til kontor, forretning, industri. Med forretning menes handel med plasskrevende varer som biler og motorkjøretøy/ landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer, salg fra planteskoler/hagesentra og lignende. 2. Området kan bebygges med inntil Kvm BRA 3. Et vesentlig element i forbindelse med søknad om reguleringsbehandlingen var at Frogn kommune ønsket området regulert til næring. 4. SVV varslet den gang (2009) innsigelser med hensyn til RPB «Kjøpesentra kan bare etableres eller utvides i samsvar med godkjente fylkesplaner eller fylkesdelplaner med retningslinjer for lokalisering av varehandel eller andre servicefunksjoner. 5. Fylkesrådmannen utrykte forståelse for en viss fleksibilitet og åpnet under saksbehandlingen senere for at planen også skulle inkludere overnattings-og bevertningssteder. Opprinnelige innsigelse ble senere trukket og reguleringsplanen vedtatt.

2 TILTAK DET SØKES DISPENSASJON FOR Det er i dag gitt tillatelse for å bygge ut Byggmax innenfor arealene som omfattes av planen på m2. I tillegg ønsker Drøbak Næringspark AS å bygge ut m2 for Biltema på den resterende del av tomta. Det må søkes om dispensasjon for dette siste tiltaket, da Biltema ikke automatisk faller inn under kategori plasskrevende varer. Ved å etablere Byggmax og Biltema på tomten vil det ikke være aktuelt å utvikle de andre formålene som reguleringsplanen gir rom for og heller ikke inntil m2 næring på tomten. FORDELER VED DISPENSASJON-SØKNADEN BEGRUNNES MED 1. Det unngås at en virksomhet av denne karakter blir etablert innenfor kommunens sentrumsområder 2. Det unngås at virksomheten med innadvendt aktivitet og krav til store arealer etableres i sentrum. 3..Kommunens mål om variert næringsliv med flere arbeidsplasser og økt handelstilbud tilfredsstilles. 4. Det er en gunstig etablering på grunn av den sentrale beliggenhet og tilgang til et marked med et registrert stort markedspotensial. 5. Etableringen innebærer kortreist handel i forholdene til foreslått alternativ Vinterbro. samt nærmeste tilsvarende virksomhet på Sofiemyr. Dette vil innebære en miljøgevinst. 6. God lokal kollektiv tilgjengelighet. Ny bussholdeplass er regulert på området. Det foreligger forslag til reguleringsplan med innfartsparkering. 7. Det er en mindre del av det regulerte området som blir berørt. Virksomheten har parkeringsbehov som virksomheter innenfor dagens reguleringsformål totalt. 8. Hindrer handelslekkasje. 9. Virksomheten er bilbasert men genererer trafikk som virksomheter innenfor dagens reguleringsformål. 10. Vedtatte reguleringsbestemmelser har vist seg å være til hinder for, og motvirker direkte en hensiktsmessig utvikling av den gjenstående eiendommen. 11. Frogn kommune blir tilført 50 nye arbeidsplasser som vil redusere pendling til Oslo. 2

3 Fylkesmannen i Oslo og Akershus. MERKNADER. 1. Gamle Drøbak eller Seiersten/Dyrløkke er best egnet for Biltema. 2. Måna ligger usentralt til og har begrenset kollektivdekning. 3. Gir økt transportbehov. 4. Undergraver en positiv sentrumsutvikling. 5. I strid med Fylkesdelplan for handelsvirksomhet, service- og senterstruktur datert I strid med Rikspolitiske bestemmelser for kjøpesentre. 7. I strid med Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-areal- og transportløsning. KOMMENTARER 1. Gamle Drøbak eller Seiersten/Dyrløkke er best egnet for Biltema Kommentar Byutviklingsplan for Seiersten, Ullerud og Dyrløkke som forventes ferdigstillet 2016 henviser til Kommuneplan vedtatt av Frogn kommunestyre 17. juni 2013.: «Vi skal bidra til liv i sentrum med et godt tilbud av handel og service, og dessuten satse på kompetanse ogkulturintensive næringer. Vi skal ha en bærekraftig næringsutvikling med rett næring på rett sted. Arealkrevende næringer lokaliseres nær riksveiene på aksene nord-sør og øst vest» Innenfor området som omfattes av Byutviklingsplanen er det ikke tilgjengelige arealer for etablering av Biltema. Hovedtyngden av markedet til Biltema vil være bosatte i Drøbak. Den foreslåtte lokaliseringen i Holtbråtveien har en sentral beliggenhet innenfor byområdet. For de som benytter bil fra eget hjem til Biltema vil den gjennomsnittlige kjøreavstanden derfor bli relativt kort. Området ligger ca meter i luftlinje fra områdeplanens definerte område. Uavhengig av beliggenhet må en regne med at en betydelig andel av kundene til Biltema vil benytte bil. For kunder som benytter bil vil den sentrale beliggenheten bidra til å begrense transportarbeid og utslipp. Videre har Holtbråtveien god tilgjengelighet til hovedvegsystemet. Etablering på Måna vil derfor kunne bidra til å redusere det samlede transportarbeidet sammenliknet med dagens situasjon. Handelslekkasje unngås. Det gis et tilbud som i dag ikke tilbys Drøbaks befolkning. 2. Måna ligger usentralt til og har begrenset kollektivdekning: 3

4 Måna Øst ligger ved Rv 23 Oslofjordforbindelsen og FV 152. Fv 152 er hovedinnfartsåren til Drøbak. Det er regulert inn busstopp ved næringsparkens område og det er busstopp ved Frogn Vg. skole. FV 152 utbedres med gang /sykkelvei fra Drøbak sentrum til Måna. Følgende busser passerer Drøbak Næringspark: FV 152: rute nr 541,542, 1535, 1537,1538 samt busser til og fra Frogn Videregående skole. Frogn Kommune har i sin uttalelse til plansammarbeid i Oslo og Akershus bemerket: «Frogn kommune støtter prinsippet om at hovedtyngden av veksten skjer i utvalgte knutepunkter og langs hovedaksen av kollektivtransport.» 3. Gir økt transportbehov Biltema har et betydelig innslag av plasskrevende varer. Biltemas arealbehov er kvm. Ca kvm er knyttet til plasskrevende varer. Handel med plasskrevende varer bør i henhold til Fylkesdelplan for handelsvirksomhet fortrinnsvis ligge i randsonen til et stort eller mellomstort senter da dette er handelsvirksomhet som har behov for god biltilgjengelighet. 4. Undergraver en positiv sentrumsutvikling I det pågående planarbeidet med Byutviklingsplan for Seierseten/Ullerud og Dyrløkke legges det vekt på behovet for å definere en tydelig senterstruktur og sørge for utvikling som opprettholder Dyrløkke og Gamle Drøbak som to handelssentra. Det er ikke mulig å etablere Biltema i Drøbak sentrum eller på Seiersten/Ullerud, grunnet mangel på tilgjengelige arealer. Nevnte områder er beregnet for mindre virksomheter og vil passe fint inn i eksisterende bebyggelse. Det er ikke varenes størrelse alene som bidrar til sentrumsekstern lokalisering, men krav om stadig lavere priser. Med økende prispress ser vi en tendens til et økende antall bigboxkonsepter i byenes randsone. Disse kan være hentelager for netthandel eller showrooms, outlets, plasskrevende varer eller volumkonsepter. Det er disse varekonseptene som har økt i omsetning de siste årene. Big-boxes bør ikke legges inn i en urban struktur fordi de gir dødt gaterom langs fasadene. Dessuten er utfordringen å utvikle områder for virksomhet som av kommersielle årsaker må tilrettelegges der prisene er lave. I en situasjon der Drøbak har stor konkurranse fra både Oslo, Moss og Ski/Vestby som handelssteder vil det 4

5 være avgjørende å kunne konkurrere på pris, bekvemmelighet og avstand. I en slik sammenheng vil nettopp tilbud av prisgunstige alternativer være viktig. Bitema er etablert utenfor bysentrum 9 steder i landet. 5. I strid med Fylkesdelplan for handelsvirksomhet, service- og senterstruktur datert Premisser ble da gitt fra den da allerede utdaterte planen for Oslo og Akershus. Marked- /lokaliseringsmønster og handelsmønster er betydelig endret i løpet av disse årene. Dette tas det ikke hensyn til. I gjeldende fylkesdelplan (2001) for handel, service og senterstruktur i Akershus er plasskrevende handel definert som salg av biler og motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer samt salg fra planteskoler/hagesenter. Denne definisjonen er også brukt i planprogrammet for regional plan for handel, service og senterstruktur i Akershus. (Arbeidet pågår). Gjeldende plan for Oslo og Akershus er fra Planen er forlengst utdatert og tar ikke hensyn til endringer som har funnet sted i varehandelsstruktur og handelsmønster. 6. I strid med Rikspolitiske bestemmelser for kjøpesentre. Det søkes om å få utvikle næringspark på Måna Øst der det søkes tilrettelagt for byggevarer og bil/båt/fritid/rekvisita. Disse konseptene tilrettelegges i industriliknende bygg (big-boxes) og det er ikke arealer til å lokalisere disse i sentrum. Byggvarehus er definert som plasskrevende varer mens vurdering av konseptet Biltema varierer mellom kommunene/fylkene. Biltema selger bl.a. skibokser, bilbatterier, fendere, bøyer, ankere, betongblandere, stiger, drivhus, flaggstenger, felger, sykler, gjerder/porter, gummibåter, kajakker, kraner, kompressorer, motorsager, gressklippere, trillebårer, årer. tauverk ankerkjetting, sykler, aggregater, kompressorer, sirkelsager, trykkspylere og alle andre typer bil, båt og campingutstyr. 7. I strid med Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-areal- og transportløsning. 5

6 Mulig økt bilavhengighet vil ikke være i strid med rikspolitiske retningslinjer for samordnet bolig-real- og transportplanlegging. Dette hensynet vil bli ivaretatt ved at all handel i hovedsak vil være trafikk langs stamveien - riksvei E 23 på aksen øst-vest og FV 52 fra arbeidssted i Oslo, Nesodden eller trafikk mot Hurum/Røyken og Drammen. Statens vegvesen. MERKNADER 1. Detaljvarehandel vil medføre større trafikkbelastning enn handel med plasskrevende varer. 2. Planområdets beliggenhet tilsier at det ikke er ønskelig med detaljhandel i dette området. 3. Frogn er definert til å betjene et lokalt handelsmarked. 4. I strid med Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-areal-og transportløsning. 5. I strid med Fylkesdelplan for handelsvirksomhet, service- og senterstruktur datert KOMMENTARER 1. Detaljvarehandel vil medføre større trafikkbelastning enn handel med plasskrevende varer. Området er regulert for kvm plasskrevende handel. Det skal bygges totalt Kvm næringslokaler. Byggmax 1800 kvm og Biltema kvm. Av Biltemas sortement er ca 50,7 % plasskrevende varer. Total trafikkmengden blir tilnærmet uendret p.g.a. at mindre totalareal skal bygges Beregninger foretatt av Asplan viak basert på Veidirektoratets håndbok 146 og PROSAM underbygger dette. Med Byggmax og Biltema er tilgjengelig regulert areal fult utnyttet. Den vesentligste delen av denne trafikken er allerede på vegnettet i området. Med de foreslåtte tiltakene så mener vi generelt at trafikksikkerheten ikke vil reduseres spesielt i området. Prosjektert gang- og sykkelveg på østsiden, markerte overganger og bedre sikt langs Holtbråtveien vil bidra til et bedre forhold for enkelte trafikantgrupper.. 2. Planområdets beliggenhet tilsier at det ikke er ønskelig med detaljhandel i dette området. Måna Øst ligger ved RV 23 og FV 152. FV 152 er hovedinnfartsåren til Drøbak. Det er regulert busstopp på næringsparkens område og det er busstopp ved næringsparken i dag ved Frogn Vg. skole. FV 152 utbedres med gang /sykkelvei fra Drøbak sentrum til Måna. 6

7 Følgende busser passerer Drøbak Næringspark v/ FV 152: rute nr. 542, 1535, 1537,1538 samt busser til og fra Frogn Vg. skole. Frogn Kommune har i sin uttalelse til plansammarbeid i Oslo og Akershus følgende: Frogn kommune støtter prinsippet om at hovedtyngden av veksten skjer utvalgte knutepunkter og langs hovedaksen av kollektivtransport. 3. Frogn er definert til å betjene et lokalt handelsmarked. Biltema vil i all hovedsak betjene et lokalt marked vurdert ut i fra Biltemas analyse. Nedslagsfeltet vil i noe mindre grad også være Nesodden og trafikk på RV 23. I forbindelse med utarbeidelse av Byutviklingsplan for Seiersten, Ullerud og Dyrløkke som forventes ferdigstillet jan 2016 legges det bla opp til:»..et godt tilbud av handel og service, og dessuten å satse på kompetanse-kulturintensive næringer. Vi skal ha en bærekraftig næringsutvikling med rett næring på rett sted. Arealkrevende næring lokaliseres nær riksveiene på aksene nord-syd og øst-vest.» Biltemas etablering på Måna vil ligge på aksen Øst vest ved riksvei 23. Innenfor området som omfattes at Byutviklingsplanen er det ikke tilgjengelige arealer for etablering av Biltema. Hovedtyngden av markedet til Biltema vil være bosatte i Drøbak. Den foreslåtte lokaliseringen i Holtbråtveien har en sentral beliggenhet innenfor byområdet. For de som benytter bil fra eget hjem til Biltema vil den gjennomsnittlige kjøreavstanden derfor bli relativt kort. Området ligger også bare ca meter i luftlinje fra områdeplanens definerte område og innenfor Drøbak. Uavhengig av beliggenhet må en regne med at en betydelig andel av kundene til Biltema vil benytte bil. For kunder som benytter bil vil den sentrale beliggenheten innenfor byområdet bidra til å begrense transportarbeid og utslipp. Videre har Holtbråtveien god tilgjengelighet til hovedvegsystemet, dvs. at kundene i stor grad kan nå forretningen uten å belaste lokalvegnettet unødig. Nærmeste Biltemaforretning ligger i dag på Sofiemyr. Det antas at denne i dag trekker kunder fra Drøbak, og dette er reiser som fortrinnsvis gjennomføres med bil. Etablering i Drøbak vil derfor kunne bidra til å redusere det samlede transportarbeidet sammenliknet med dagens situasjon. 4. I strid med Statlige planretningslinjer for samordnet bolig,-areal- og transportløsning. 7

8 Mulig økt bilavhengighet vil ikke være i strid med rikspolitiske retningslinjer for samordnet bolig-areal- og transportløsnng. Dette hensynet vil bli ivaretatt ved at all handel i hovedsak vil være trafikk langs riksveien E 23 på aksen øst-vest og FV 52 fra arbeidssted i Oslo, Nesodden eller trafikk mot Hurum/Røyken og Drammen. 5. I strid med Fylkesdelplan for handelsvirksomhet, service- og senterstruktur datert Planen er fra Utdatert. Det arbeides med ny plan som er planlagt fremlagt 2015/16. Akershus fylkeskommune Merknader. 1. Husholdsrettet handelsvirksomhet (utstyrshandel, detaljhandel) bør lokaliseres i Drøbak sentrum, eller til lokalsenteret på Vinterbro. 2. «Handelsformatet. Biltema har et handelsformat som stundom klassifiseres som plasskrevende, stundom som utstyrsvarehandel. Definisjonen varierer fra fylke til fylke, og dette bidrar til begrepsforvirring.» 3. Biltemas forretningskonsept og vareutvalg vil ikke kunne falle inn under plasskrevende varehandel slik det er definert i gjeldende fylkesdelplan(2001) KOMMENTAR Akershus fylkeskommune 1. Husholdsrettet handelsvirksomhet (utstyrshandel, detaljhandel) bør lokaliseres i Drøbak sentrum, eller til lokalsenteret på Vinterbro. Det er ikke tilgjengelige arealer i Drøbak sentrum eller i området Seiersten, Ullerud, Dyrløkke. Biltema ser ikke Vinterbro i Ås kommune som en aktuell lokasjon. 2. Handelsformatet. Biltema har et handelsformat som stundom klassifiseres som plasskrevende, stundom som utstyrsvarehandel. Definisjonen varierer fra fylke til fylke, og dette bidrar til begrepsforvirring. 8

9 Klassifikasjon defineres forskjellig i fylker og kommuner i Norge. Biltema har flere steder i Norge etablert virksomhet hvor reguleringsbestemmelsene tilsier plasskrevende handel og industri/lager hvor dette har vært mer hensiktsmessig ut i fra bl.a. manglende arealer i sentrum. 3. Biltemas forretningskonsept og vareutvalg vil ikke kunne falle inn under plasskrevende varehandel slik det er definert i gjeldende fylkesdelplan.(2001 Byggvarehus er definert som plasskrevende varer mens vurdering av konseptet Biltema varierer mellom kommunene/fylkene. Biltema selger bil, båt og campingvogn. De selger skibokser, bilbatterier, verktøyfendere og bøyer, verktøy tauverk og ankerkjetting, sykler og aggregat, kompressorer og sirkelsager. 50,7 % av Biltemas vareutvalg er plasskrevende varer. HENSYNENET BAK BESTEMMELSENE DET DISPESERES FRA 1. Næringsparken med tilhørende infrastruktur er allerede godkjent og bygges slik at tiltaket ikke vil medføre vesentlige endringer i forhold til de interesser som bestemmelsen skal ivareta. Bygningene vil bli lokalisert i tilknytning til område hvor betydelig næringsvirksomhet er regulert og realiseres de nærmeste årene. 2. Nødvendig infrastruktur som vei, vann og strøm er prosjektert tilstrekkelig. Tiltaket vil ikke tilsidesette infrastruktur eller medføre ulemper for naboer eller trafikken i området. Etablering av Biltema fører ikke til økt bilbruk og spredning av sentrumsfunksjonene. Man oppnår mindre handelslekkasje til nabokommunene og får flere arbeidsplasser. Drøbak er definert som mindre senter i fylkesdelplanen. I praksis betyr det at Drøbak i all hovedsak skal være handelssted for de som bor i kommunen. Drøbak konkurrerer markedsmessig med Ski, ÅS og Vestby. Handel i Biltema på Måna vil begrense miljøgassutslipp. 3. Det er regulert busstopp ved Drøbak Næringsparks eiendom. Det er busstopp ved Frogn vg. skole. Det er planlagt prosjektering av innfartsparkering på Måna. Mulig økt bilavhengighet vil ikke være i strid med rikspolitiske retningslinjer for samordnet Areal- og Transportplanlegging. Dette hensynet vil bli ivaretatt ved at all handel i hovedsak vil være trafikk langs riksveien E 23 på aksen øst-vestl og FV 52 fra arbeidssted i Oslo, Nesodden eller trafikk mot Hurum/Røyken og Drammen. 4. Nærmeste Biltema butikk ligger på Sofiemyr.. 9

10 5. Det er ikke regulert alternative arealer i kommunen til denne type næringsvirksomhet. Det er heller ikke plass til Biltema i Drøbak sentrum. Sentrum har status som antikvarisk spesialområde. Det er heller ikke tilgjengelige arealer for Biltema på Seiersten/Dyrløkke. 6. En dispensasjon vil ikke være i strid med målene om å unngå bilavhengighet da målgruppen i stor grad vil være er reisende til og fra storbyene og deres respektive arbeidsplasser. 7. Det søkes om dispensasjon for bygging av 3340 kvm for Biltema. Det har skjedd betydelige endringer i området ved Måna. FV 32 omlegges. Næringsområdene på ca kvm næringsareal bygges ut og det reguleres nytt løp i Oslofjordtunellen. 8. Etablering av Biltema vil ikke stride mot hensikten med bestemmelsene da en etablering av Biltema på Måna ikke vil ta bort grunnlaget for butikker som finnes i Drøbak sentrum. 9. Biltema på Måna vil begrense miljøgassutslipp. SAMFUNNSMESSIGE HENSYN 1. Næringsområdet vil med sin lokalisering ha nær tilknytning til viktig transportårer: Rv. 23, Fv 152 og like i nærheten til næringsarealene på Holt og Måna nord syd. 2. Næringsområde vil skape flere lokale arbeidsplasser i Frogn kommune, noe kommunen ønsker for bl. a. å redusere pendling ut fra byen. 3. Det er gang- og sykkelvei på motsatt side av næringsparken. Ved avkjørselen går det et gangfelt over vegen, dette gangfeltet fører til den motsatte siden av næringsparken. 4. Ulempene vil i det vesentlige være knyttet til trafikksikkerhet, dette er ivaretatt ved at det totalt vil bli bygget mindre totalareal og at det bygges ny rundkjøring på FV Fordelene ved samlokalisering mellom Biltema og Byggmax på den valgte tomten vurderes som større enn ulempene. Parkering 1. Parkeringsdekningen i reguleringsområdet er, etter ønske fra Frogn kommune, begrenset av en maksimumsdekning på 2,0 biler pr 100 kvm BRA forretning. Det er avsatt plass til ca 101 p-plasser totalt. 2. Avtalen med Byggmax og Biltema og deres krav til uteareal medfører at man ikke vil kunne bygge inntil kvm innenfor det regulerte området. Total areal vil bli betydelig redusert og det vil kunne bygges total BRA i Drøbak Næringspark. 3. P-arealbehovet vil ikke overskride vedtatt regulert maksimumsmål og parkeringsdekningen vil dermed være god nok. Ut i fra et trafikkmessig synspunkt vil dette ikke bety noen endring da det i reguleringsbestemmelsen er satt et øvre tak på antall parkeringsplasser på området. 10

MØTEINNKALLING del 2 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

MØTEINNKALLING del 2 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker MØTEINNKALLING del 2 Møtetid: 09.03.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

MØTEINNKALLING. Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker Ekstramøte i MØTEINNKALLING Møtetid: 04.05.2015 kl. 15:30 Møtested: Rådhuset, Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets vedtak

Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets vedtak Statsråden Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/14414 15/4400-10 17.02.2016 Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets

Detaljer

Melding om vedtak i FU-sak 4/12 - Nesodden kommune - Reguleringsplan - Munkerud - Fagerstrand

Melding om vedtak i FU-sak 4/12 - Nesodden kommune - Reguleringsplan - Munkerud - Fagerstrand SENTRALADMINISTRASJONEN Nesodden kommune Postboks 123 1451 NESODDTANGEN Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Einar Midtsund 08.02.2012 2011/16132-11/12360/2012 EMNE L12 Telefon 22055623

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR LURA NÆRINGSOMRÅDE - PLAN 85113 - FOR EIENDOMMEN GNR. 69 BNR. 2563 - STOKKAMYRVEIEN

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR LURA NÆRINGSOMRÅDE - PLAN 85113 - FOR EIENDOMMEN GNR. 69 BNR. 2563 - STOKKAMYRVEIEN SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. Arealplansjef : 200703756 : O: : 69-2563 : Arne Lea : Marco Zanussi Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 13.02.08 16/08

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4780-2 Arkiv: L05 &31

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4780-2 Arkiv: L05 &31 SAKSFRAMLEGG Formannskapet Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 11/4780-2 Arkiv: L05 &31 OPPSTART AV HANDELS-OG BYUTVIKLIGSANALYSE Forslag til vedtak: ::: Sett inn forslag til vedtak

Detaljer

Samfunnsutvikling. Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 09/1217/RMT 140 29.01.2013 13/1038

Samfunnsutvikling. Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 09/1217/RMT 140 29.01.2013 13/1038 Samfunnsutvikling Fylkesmannen i Oslo og Akershus fmoapostmottak@fylkesmannen.no Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 09/1217/RMT 140 29.01.2013 13/1038 KOMMUNEPLAN FOR FROGN 2012 24 10-5 PARKERING FOR NÆRINGSVIRKSOMHET

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING DRØBAK NÆRINGSPARK. TURGENERERING.

NOTAT 1 INNLEDNING DRØBAK NÆRINGSPARK. TURGENERERING. Oppdragsgiver: Drøbak Næringspark AS Oppdrag: 536943. Drøbak Næringspark, vurdering av turgenerering ved alternativ utnyttelse. Del: Trafikkvurdering Dato: 2014-12-23 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll:

Detaljer

Samtykke til etablering av byggvarehus på eiendom gbnr 60/21, Buersvingen i Askim kommune

Samtykke til etablering av byggvarehus på eiendom gbnr 60/21, Buersvingen i Askim kommune Askim kommune Postboks C 1801 ASKIM Miljøvernavdelingen Deres ref.: 14/2536 Vår ref.: 2014/6093 421.4 CHJ Vår dato: 17.12.2014 Samtykke til etablering av byggvarehus på eiendom gbnr 60/21, Buersvingen

Detaljer

Overordnet senterstruktur og varehandel. Regional plan for attraktive byer og tettsteder Lokalisering av arbeidsplasser, handel og næring

Overordnet senterstruktur og varehandel. Regional plan for attraktive byer og tettsteder Lokalisering av arbeidsplasser, handel og næring Overordnet senterstruktur og varehandel Regional plan for attraktive byer og tettsteder Lokalisering av arbeidsplasser, handel og næring Otta 17.11.2016 Ved rådgiver Per Erik Fonkalsrud REGIONAL PLAN FOR

Detaljer

Saksframlegg. DETALJREGULERING AV HAAKON VII'S GATE 27 OG 27B, HANGAREN LADE SAMTYKKEBEHANDLING Arkivsaksnr.: 04/ (13678/11)

Saksframlegg. DETALJREGULERING AV HAAKON VII'S GATE 27 OG 27B, HANGAREN LADE SAMTYKKEBEHANDLING Arkivsaksnr.: 04/ (13678/11) Saksframlegg DETALJREGULERING AV HAAKON VII'S GATE 27 OG 27B, HANGAREN LADE SAMTYKKEBEHANDLING Arkivsaksnr.: 04/33590-70 (13678/11) Saksbehandler: Marianne Knapskog ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Handel i Rogaland. Plan- og byggesakskonferansen Christine Haver Rogaland fylkeskommune

Handel i Rogaland. Plan- og byggesakskonferansen Christine Haver Rogaland fylkeskommune Handel i Rogaland Plan- og byggesakskonferansen 2017 Christine Haver Rogaland fylkeskommune Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesenter «Kjøpesentre kan bare etableres eller utvides i samsvar med godkjente

Detaljer

Statsráden. Rana kommune - Innsigelse mot reguleringsplan for Mo industripark vest - Rana kommune

Statsráden. Rana kommune - Innsigelse mot reguleringsplan for Mo industripark vest - Rana kommune fl DET KONGELIGE MILIØVERNDEPARTEMENT MCy"g Statsráden Fylkesmannen Moloveien 10 8002 BODØ i Nordland rmoel E Deres ref Vàr ref Dato 2006/1718 200703754-7 15.05.2003 Rana kommune - Innsigelse mot reguleringsplan

Detaljer

Saksbehandler: Berit Åsnes Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 01/ Dato:

Saksbehandler: Berit Åsnes Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 01/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Åsnes Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 01/10873-006 Dato: 20.02.03 HØRINGSUTTALELSE TIL FYLKESDELPLAN FOR HANDEL, SERVICE OG SENTERSTRUKTUR INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET OG BYSTYRET:

Detaljer

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201218 Saksmappe: 2012/2974-0 Saksbehandler: Arne Strømme Dato: 14.08.2013 Saksframlegg Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr 201218 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Høring av statlig planbestemmelse for kjøpesentre og handel

Høring av statlig planbestemmelse for kjøpesentre og handel SENTRALADMINISTRASJONEN Miljøverndepartementet Att. Terje Kaldager Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Jon Moxnes Steineke 22.10.2013 2013/13247-2/109594/2013 EMNE L10 Telefon 22055014

Detaljer

Oppsummering av innkomne merknader med forslagstillers kommentarer:

Oppsummering av innkomne merknader med forslagstillers kommentarer: Oppsummering av innkomne merknader med forslagstillers kommentarer: Oppstartsmøte for reguleringsprosessen ble avholdt den 17.07.2014. Varsel om oppstart av planarbeid ble sendt pr. brev til berørte parter

Detaljer

Overordnet senterstruktur og varehandel

Overordnet senterstruktur og varehandel Overordnet senterstruktur og varehandel Føringer fra Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland Honne 9.11.2016 Ved rådgiver Per Erik Fonkalsrud REGIONAL PLAN FOR ATTRAKTIVE BYER OG TETTSTEDER

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: U60 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: HØRINGSUTTALELSE - RIKSPOLITISK BESTEMMELSE OM KJØPESENTERE

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: U60 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: HØRINGSUTTALELSE - RIKSPOLITISK BESTEMMELSE OM KJØPESENTERE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: U60 Arkivsaksnr.: 08/3345-5 Dato: 11.03.2008 HØRINGSUTTALELSE - RIKSPOLITISK BESTEMMELSE OM KJØPESENTERE INNSTILLING TIL: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Dato 27-11-14 PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Planprogram detaljregulering for Langåsen Side 1 av 11 FORORD Arbeidet med regulering av Langåsen næringsområde har pågått

Detaljer

Orientering i formannskapet Detaljregulering for Guldlisten 35 og 20 Gulskogen senter

Orientering i formannskapet Detaljregulering for Guldlisten 35 og 20 Gulskogen senter Orientering i formannskapet 13.09.2016 Detaljregulering for Guldlisten 35 og 20 Gulskogen senter 13.09.2016 Bakgrunn: Gjeldende reguleringsplan (30.08.2005) 13.09.2016 2 Bakgrunn: Gjeldende reguleringsplan

Detaljer

Lillehammer kommune Innsigelser til kommuneplanens arealdel for Lillehammer 2011-2024 og reguleringsplan for Rosenlund bydelsenter

Lillehammer kommune Innsigelser til kommuneplanens arealdel for Lillehammer 2011-2024 og reguleringsplan for Rosenlund bydelsenter Statsråden Fylkesmannen i Oppland Postboks 987 2626 LILLEHAMMER Deres ref Vår ref Dato 14/977-16 17.12.2014 Lillehammer kommune Innsigelser til kommuneplanens arealdel for Lillehammer 2011-2024 og reguleringsplan

Detaljer

Utvalgssak. Vestby kommune - Plan, bygg, geodata PLM-11/15

Utvalgssak. Vestby kommune - Plan, bygg, geodata PLM-11/15 Vestby kommune - Plan, bygg, geodata Utvalgssak Saksbehandler: Thorstein Hymer Arkiv: // 0235 Arkivsaksnr.: 14/1027-17 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Plan- og miljøutvalget PLM -11/15 16.03.2015 PLM-11/15

Detaljer

Behandling av søknad om samtykke til etablering av to nye bilforretninger på næringsområdet Sekkelsten/Eiebakke

Behandling av søknad om samtykke til etablering av to nye bilforretninger på næringsområdet Sekkelsten/Eiebakke Askim kommune Postboks C 1801 ASKIM Miljøvernavdelingen Deres ref.: 9500/13 Vår ref.: 2013/4735 421.0 CHJ Vår dato: 14.11.2013 Behandling av søknad om samtykke til etablering av to nye bilforretninger

Detaljer

Nome kommune innsigelser til reguleringsplan for Kastet industriområde

Nome kommune innsigelser til reguleringsplan for Kastet industriområde Statsråden Fylkesmannen i Telemark Postboks 2603 3702 SKIEN Deres ref Vår ref Dato 2013/4635 17/379- Nome kommune innsigelser til reguleringsplan for Kastet industriområde Saken er oversendt Kommunal-

Detaljer

Fredrikstad kommune - innsigelse til foreslått områderegulering for Gretnes/Sundløkka

Fredrikstad kommune - innsigelse til foreslått områderegulering for Gretnes/Sundløkka Fredrikstad kommune Postboks 1405 1602 FREDRIKSTAD Miljøvernavdelingen Deres ref.: 12/8226 Vår ref.: 2010/594 421.4 CHJ Vår dato: 27.08.2015 Fredrikstad kommune - innsigelse til foreslått områderegulering

Detaljer

Saksutskrift. 2. gangsbehandling - Måna Øst - Endring av reguleringsplan

Saksutskrift. 2. gangsbehandling - Måna Øst - Endring av reguleringsplan Saksutskrift 2. gangsbehandling - Måna Øst - Endring av reguleringsplan Arkivsak-dok. 15/02584-23 Saksbehandler Jochen Caesar Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker 15-19

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL

Aust-Agder fylkeskommune Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Aust-Agder fylkeskommune Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Deres ref Vår ref Dato 2015/323-20 15/5805-3 02.06.2016 Klage på vedtak om samtykke til etablering av outlet-senter i Sørlandsparken Øst i Lillesand

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE

REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE Side2 PLANARBEID Kortversjon Dette et kort sammendrag av utkast til Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold. Det

Detaljer

Saksbehandler: Gaute Thorsnes Arkiv: PLAID 349 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Gaute Thorsnes Arkiv: PLAID 349 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gaute Thorsnes Arkiv: PLAID 349 Arkivsaksnr.: 14/5452-7 Dato: 07.05.15 GBNR. 13/36 DETALJREGULERING AUTOMATSTASJON PROFESSOR SMITHS ALLÉ 54 - FØRSTEGANGSBEHANLING

Detaljer

I regjeringsplattformen står det at Regjeringen vil:

I regjeringsplattformen står det at Regjeringen vil: I regjeringsplattformen står det at Regjeringen vil: Stimulere til utbygging rundt sentrale kollektivknutepunkt i byer og tettsteder og mot sentrumsnære områder med mulighet for utbygging med mindre arealkonflikter.

Detaljer

Statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel

Statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel Utkast til Statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel Fastsatt ved kgl. res. av xx. xx 2013, jf. plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, 6-3. 1. Formål Formålet med bestemmelsen

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 21.03.2014 Saksnr.:

Detaljer

Gjennomføring av reguleringsplan Gulskogen senter

Gjennomføring av reguleringsplan Gulskogen senter Gjennomføring av reguleringsplan Gulskogen senter BAKGRUNN: Hva er en reguleringsplan? Hva er en midlertidig brukstillatelse? Trinn i en plan- og byggesakprosess Sentrale punkter i reguleringsplanen for

Detaljer

RIKSPOLITISK BESTEMMELSE OM KJØPESENTRE (RPB) Erik Sveistrup, seniorrådgiver Avdeling for regional planlegging, MD Konferanse, Stord, 04.05.

RIKSPOLITISK BESTEMMELSE OM KJØPESENTRE (RPB) Erik Sveistrup, seniorrådgiver Avdeling for regional planlegging, MD Konferanse, Stord, 04.05. RIKSPOLITISK BESTEMMELSE OM KJØPESENTRE (RPB) Erik Sveistrup, seniorrådgiver Avdeling for regional planlegging, MD Konferanse, Stord, 04.05.2009 Om de nye nasjonale bestemmelsene for etablering av kjøpesentre

Detaljer

Melding om vedtak i FU-sak 171/15 - Nesodden kommune - Reguleringsplan for Svestad marina

Melding om vedtak i FU-sak 171/15 - Nesodden kommune - Reguleringsplan for Svestad marina FYLKESADMINISTRASJONEN Nesodden kommune Postboks 123 1451 NESODDTANGEN Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Einar Midtsund 17.06.2015 2011/14740-13/101804/2015 EMNE L12 Telefon 22055623

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - SØKNAD OM OPPFØRING AV KJØPESENTER - KRØGENES - ARENDAL KOMMUNE

HØRINGSUTTALELSE - SØKNAD OM OPPFØRING AV KJØPESENTER - KRØGENES - ARENDAL KOMMUNE Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 27.02.2009 2008/2816-3917/2009 / 511/132/L40 Saksframlegg Saksbehandler: Anita Henriksen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget HØRINGSUTTALELSE - SØKNAD OM OPPFØRING

Detaljer

Handelsanalyse - Harestua. April 2011

Handelsanalyse - Harestua. April 2011 Handelsanalyse - Harestua April 2011 Handelsanalyse - Harestua 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 3 2 Næringssammensetning 4 3 Pendling 6 4 Beliggenhet 7 5 Konklusjon 10 Handelsanalyse - Harestua 3 1 Innledning

Detaljer

GBNR. 4/587 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANKRAV

GBNR. 4/587 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANKRAV GBNR. 4/587 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANKRAV Sakstittel: Gbnr 4/587 - Forespørsel om bygging Tiltakshaver: Bård - Espen Krabbedal Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

UTNYTTELSE - bakgrunn

UTNYTTELSE - bakgrunn UTNYTTELSE - bakgrunn Fra kommuneplanen: Minimum %BRA=140%. %BYA 60-80%. Maksimumsgrense for parkeringsplasser på bakkeplan med fri mulighet til parkering i kjeller, i p-hus, på tak og/eller felles parkeringsanlegg

Detaljer

Saksprotokoll. Høringsinnspill til Plansamarbeidets drøftingsdokument. Saksbehandler: Anne Holten Saksnr.: 13/01306

Saksprotokoll. Høringsinnspill til Plansamarbeidets drøftingsdokument. Saksbehandler: Anne Holten Saksnr.: 13/01306 Saksprotokoll Høringsinnspill til Plansamarbeidets drøftingsdokument Saksbehandler: Anne Holten Saksnr.: 13/01306 Behandlet av Møtedato 1 Kommunestyre 150/13 09.12.2013 2 Kommunestyre 154/13 16.12.2013

Detaljer

Referansegruppemøte Drøfting av ulike aktuelle virkemidler i lys av erfaringene med gjeldende fylkesdelplan (2001)

Referansegruppemøte Drøfting av ulike aktuelle virkemidler i lys av erfaringene med gjeldende fylkesdelplan (2001) Referansegruppemøte 12.02.14 Drøfting av ulike aktuelle virkemidler i lys av erfaringene med gjeldende fylkesdelplan (2001) Navn og dato slik: Navn Navnesen, 2. mars 2011 Virkemidler Regional planbestemmelse

Detaljer

> Samordnet kommuneplanrullering i Follo. Nina Ødegaard, kommunalsjef i Oppegård kommune,

> Samordnet kommuneplanrullering i Follo. Nina Ødegaard, kommunalsjef i Oppegård kommune, > Samordnet kommuneplanrullering i Follo. > Viktige utfordringer i pålagt plansamarbeid Nina Ødegaard, kommunalsjef i Oppegård kommune, leder av areal og samferdselsgruppen i Follo Follorådet: Arealutviklingen

Detaljer

Klage på fylkesmannens vedtak om ikke å gi samtykke til utvidelse av forretning i Rauma kommune

Klage på fylkesmannens vedtak om ikke å gi samtykke til utvidelse av forretning i Rauma kommune Fylkesmannen i Møre og Romsdal Postboks 2520 6404 MOLDE Deres ref Vår ref Dato 2015/5081 16/330 04.04.2016 Klage på fylkesmannens vedtak om ikke å gi samtykke til utvidelse av forretning i Rauma kommune

Detaljer

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 72/ l 4 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.03.2014

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 72/ l 4 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.03.2014 Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT /lott ATT re; EM Utv.saksnr Utvalg Møtedato 72/ l 4 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.03.2014 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR 7/185, JESSHEIM NÆRINGSPARK.

Detaljer

Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging

Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging ULLENSAKER kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.05.2016 GNR 29/872 MFL SØKNAD OM DIPENSASJON FRA DETALJPLANKRAV VED OPPFØRING AV NY NÆRINGSBEBYGGELSE

Detaljer

3 JUN201C. Innsigelse til reguleringsplan for Forus næringspark- felt C 1 i Stavanger og Sola kommuner

3 JUN201C. Innsigelse til reguleringsplan for Forus næringspark- felt C 1 i Stavanger og Sola kommuner v,ommuje DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 4001 Stavanger Deres ref Vår ref 200902614/0 Dato 3 JUN201C Innsigelse til reguleringsplan for Forus næringspark- felt C

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 21.01.2013 2012/6417/INLA/420.0 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Rådgivar Ingrid Heggdal Larsen, 71 25 84 78 Vår ref. Fræna kommune 6440

Detaljer

Saksutskrift. Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /16

Saksutskrift. Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /16 Saksutskrift Arkivsak-dok. 15/05362-6 Arkivkode 144 Saksbehandler Ragne Storsul Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret 23.05.2016 42/16 Mekling av uløste innsigelser til kommuneplan 2014-2026 Rådmannens

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi

Detaljer

Reguleringsplan for Utvidelse av City Nord, Bodø kommune - ny vurdering av innsigelse

Reguleringsplan for Utvidelse av City Nord, Bodø kommune - ny vurdering av innsigelse Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Egil Johansen, 75 53 16 19 07.05.2008 2006/8700 421.4 ejo@fmno.no Deres dato Deres referanse Bodø kommune Postboks 543, 8001

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE DEL III 13/12 GNR 86 BNR 80 STORGATA 27 - BRUKSENDRING OG OMBYGGING AV 1.OG 2. ETG BRITANNIATORGET

MØTEINNKALLING SAKLISTE DEL III 13/12 GNR 86 BNR 80 STORGATA 27 - BRUKSENDRING OG OMBYGGING AV 1.OG 2. ETG BRITANNIATORGET Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 83/72 - Havnegata 20A, 7503 Stjørdal - Dispensasjon for bruksendring av lagerbygg

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 83/72 - Havnegata 20A, 7503 Stjørdal - Dispensasjon for bruksendring av lagerbygg STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 83/72 Arkivsaksnr: 2016/171-7 Saksbehandler: Ask Rødahl Nygaard Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 83/72 - Havnegata 20A, 7503 Stjørdal - Dispensasjon for bruksendring

Detaljer

Lifo Eiendom AS Planprogram for reguleringsarbeid med konsekvensutredning for Lifo Eiendom

Lifo Eiendom AS Planprogram for reguleringsarbeid med konsekvensutredning for Lifo Eiendom Planprogram for reguleringsarbeid med konsekvensutredning for Lifo Eiendom Utgave: 1 Dato: 27.08.2015 Planprogram for reguleringsarbeid med konsekvensutredningfor Lifo Eiendom 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste

Tilleggsinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Tilleggsinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk Møtedato: 09.06.2015 Møtested: Kulturtorget, møterom 1 Møtetid: 18:00-22:00 Saksnr Tittel Saksliste 15/53 1/9 - Morstongveien 25

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TRØNGSLA N9, GNR. 102. BNR.161,TRØNGSLA NORD REGULERINGSBESTEMMELSER FLEKKEFJORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR TRØNGSLA N9, GNR. 102. BNR.161,TRØNGSLA NORD REGULERINGSBESTEMMELSER FLEKKEFJORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR TRØNGSLA N9, GNR. 102. BNR.161,TRØNGSLA NORD REGULERINGSBESTEMMELSER FLEKKEFJORD KOMMUNE Plankart datert 22.12.11, sist revidert 26.6.2012 Plan ID 1004201303 GENERELT 1 Det planlagte

Detaljer

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 ORIENTERING OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 GAUS AS 18. april 2016 REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 OPPSTART Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER OG UTTALELSER - PLANOPPSTART

MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER OG UTTALELSER - PLANOPPSTART MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER OG UTTALELSER - PLANOPPSTART Plannavn Detaljregulering for Eidsvoll Almenning Jønsjøsaga Plan ID 023729700 Saksnummer 2016/4082 Utarbeidet av

Detaljer

Saksutskrift. Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr.: 13/05957-9. 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 16/14 27.02.2014

Saksutskrift. Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr.: 13/05957-9. 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 16/14 27.02.2014 .1,_ Åskommune IVE(f) '' ' fi Fiffi* jfi Saksutskrift Gnr 104 bnr 46 - Nygård Næringspark - Nybygg - Jula og Møbelringen Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr.: 13/05957-9 Behandlingrekkefalge Møtedato

Detaljer

Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl., Sjøskogenveien 2, Vinterbro

Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl., Sjøskogenveien 2, Vinterbro Vi setter SPOR www.spor.no Til berørte naboer og etater Deres ref.: Vår ref : 140815 Prosjekt: Sjøskogenvn 2, Vinterbro Dato: 15. august 2014 Sak: Regulering Saksbeh.: Aashild Mariussen Varsel om oppstart

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra Fylkesplanens bestemmelse om kjøpesenter

Søknad om dispensasjon fra Fylkesplanens bestemmelse om kjøpesenter Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.08.2016 62964/2016 2016/2289 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/47 Komite for plan, næring og miljø 31.08.2016 16/142 Bystyret 08.09.2016 Søknad

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Planforslag kommunedelplan Vestby Nord

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Planforslag kommunedelplan Vestby Nord Behandles i: Formannskapet KOMMUNEDELPLAN VESTBY NORD - MEGLING Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Planforslag kommunedelplan Vestby Nord 16.02.2011 F forespørsel om megling 2 Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Detaljer

Forslag til planprogram. Reguleringsendring for Morstadjordet

Forslag til planprogram. Reguleringsendring for Morstadjordet Forslag til planprogram Reguleringsendring for Morstadjordet Innhold BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 3 PLANOMRÅDETS BELIGGENHET... 4 FORMÅL, INNHOLD OG DETALJERINGSGRAD I PLANARBEIDET... 5 RAMMER OG PREMISSER

Detaljer

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6.

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. OKTOBER 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Næringsområde

Detaljer

Notat versjon Til : Multifunksjonshall - arbeidsgruppen

Notat versjon Til : Multifunksjonshall - arbeidsgruppen Notat versjon 28.10 Til : Multifunksjonshall - arbeidsgruppen Fra : Liv Marit Carlsen MULTIFUNKSJONSHALL FORELØPIG VURDERING AV: BYPLANMESSIGE FORHOLD FORHOLD TIL KOMMUNEPLAN / KOMMUNEDELPLAN / REGULERINGSPLAN

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen

Detaljer

INNSTILLINGER TIL KOMMUNESTYRET 9. DESEMBER 2013

INNSTILLINGER TIL KOMMUNESTYRET 9. DESEMBER 2013 INNSTILLINGER TIL KOMMUNESTYRET 9. DESEMBER 2013 138/13 Referatsaker til kommunestyret 9.12.2013 Kommunestyret tar følgende saker til orientering: - Protokoll fra representantskapsmøte, Krise- og incestsenteret

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DELER AV FURUFLATEN LYNGEN KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR DELER AV FURUFLATEN LYNGEN KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR DELER AV FURUFLATEN I LYNGEN KOMMUNE PLANBESKRIVELSE - 17.10.07 INNHOLD 1. PLANFORUTSETNINGER...3 1.1. PLANPROSESSEN...3 1.2. AREALDEL I KOMMUNEPLAN OG EKSISTERENDE REGULERINGSPLANER...3

Detaljer

Johan Scharffenbergs vei 75, Skullerud Konkurransetilsynets merknader

Johan Scharffenbergs vei 75, Skullerud Konkurransetilsynets merknader Oslo kommune Plan og bygningsetaten Avdeling for områdeutvikling Avdeling for byggeprosjekter Boks 364 Sentrum 0102 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2005/52 MAB-M6 MAGA 530.0 Saksbeh.: Magnus Gabrielsen Dato:

Detaljer

Saksbehandler: Berit Åsnes Arkiv: PLA 167 Arkivsaksnr.: 99/ Dato:

Saksbehandler: Berit Åsnes Arkiv: PLA 167 Arkivsaksnr.: 99/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Åsnes Arkiv: PLA 167 Arkivsaksnr.: 99/14407-022 Dato: 5.03.02 UTSATT SAK - PRINSIPPSAK - GULSKOGEN SENTER OG GULDLISTEN, REGULERINGSPLAN FOR FORRETNING, KONTOR OG BOLIG,

Detaljer

Gnr 104 bnr 19 - Kveldroveien 6 - Nybygg - Ishall - Klage på vedtak D 512/12, den Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr.

Gnr 104 bnr 19 - Kveldroveien 6 - Nybygg - Ishall - Klage på vedtak D 512/12, den Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr. Ås kommune Gnr 104 bnr 19 - Kveldroveien 6 - Nybygg - Ishall - Klage på vedtak D 512/12, den 18.01.2013 Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr.: 14/01643-4 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg

Detaljer

Saksbehandler: Camilla Angelsen Arkiv: GBNR 117/309 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: *

Saksbehandler: Camilla Angelsen Arkiv: GBNR 117/309 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Camilla Angelsen Arkiv: GBNR 117/309 Arkivsaksnr.: 10/18698-12 Dato: * SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGUERINGSFORMÅL - 117/309, INGVALD LUDVIGSENS GATE 21, ÅSSIDEN NÆRINGSENTER

Detaljer

Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak

Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak Seniorrådgiver Terje Kaldager Miljøverndepartementet Stavanger 11.-12.mai 2011 1 Sterkere statlige krav til samordning og helhet Samordning

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

HANDELSANALYSE: HAVNEGATA 20, STJØRDAL

HANDELSANALYSE: HAVNEGATA 20, STJØRDAL Oppdragsgiver: Oppdrag: 610338-01 Havnegata 20 Trafikk- og handelsanalyse Dato: 19.01.2017 Skrevet av: Mehdi Khakpour / Faste Lynum Kvalitetskontroll: Diana van der Meer / Birgitte Nilsson HANDELSANALYSE:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200708084/47

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200708084/47 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavd. for byutvikling, næring og klima Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 05.03.2010 Saksnr.:

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Forslag til detaljregulering for E18 kollektivterminal Øygårdsdalen. 2. gangs behandling.

Forslag til detaljregulering for E18 kollektivterminal Øygårdsdalen. 2. gangs behandling. Grimstad kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/17740-1 Saksbehandler Ingebjørg T. Stanton Forslag til detaljregulering for E18 kollektivterminal Øygårdsdalen. 2. gangs behandling. Saksgang Møtedato Saknr

Detaljer

Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Rutholen-Sør Gardermoen Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 11.06.2013

Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Rutholen-Sør Gardermoen Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 11.06.2013 Nannestad kommune Forvaltning Arkivsak: 2012/3272-9 Arkiv: L12 Saksbehandler: Anne Lise Koller Saksprotokoll med saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/13 Plan- og utviklingsutvalget 11.06.2013 Søknad

Detaljer

Kortversjon for Grenland, Midt-Telemark, Aust-Telemark og Tinn

Kortversjon for Grenland, Midt-Telemark, Aust-Telemark og Tinn Fylkesdelplan for senterstruktur i Telemark Kortversjon for Grenland, Midt-Telemark, Aust-Telemark og Tinn Innledning Fylkesdelplan for senterstruktur i Telemark er et samordnende dokument for utvikling

Detaljer

Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS. Konsulent for planarbeidet har vært Arealtek AS.

Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS. Konsulent for planarbeidet har vært Arealtek AS. Elverum Kommune Planbeskrivelse Detaljplan Løvbergsmoen Næringspark, planid 201006 Vedlegg: 1. Plankart 1:1000 2. Bestemmelser 3. Innkommende merknader Bakgrunn Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS.

Detaljer

Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger

Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger KVU for transportsystemet i Hønefossområdet Januar 20150 Notat: Byutvikling og regionale virkninger Byutvikling og regionale virkninger er et samlebegrep

Detaljer

Drammen kommune - Uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid Professor Smiths allé 54

Drammen kommune - Uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid Professor Smiths allé 54 Besøksadresse Stortorvet 7, Oslo Halvorsen & Reine AS Sivilarkitekter MNAL Postboks 9407 Landfalløya 3023 DRAMMEN Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@jbv.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.:

Detaljer

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter.

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Saksprotokoll - Bystyret 27.01.2011 Behandling: Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Bystyret vedtok enstemmig at representanten

Detaljer

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Penny Næringseiendom Rapporttype Mobilitetsplan 2015-06-30 GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN MOBILITETSPLAN 2 (13) GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN

Detaljer

Solbakken 1 7 AS. Solbakken og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE

Solbakken 1 7 AS. Solbakken og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE Solbakken 1 7 AS Solbakken 1 3-7 - 9 og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE 15.10.2012 Solbakken 1-7 Trafikkanalyse Side 2 FORORD Solli arkitekter AS er engasjert til å utarbeide forslag

Detaljer

Endring av kommuneplanbestemmelse for N40

Endring av kommuneplanbestemmelse for N40 Endring av kommuneplanbestemmelse for N40 Del 1: Bakgrunn for notatet Område N40 ble etablert som følge av vedtak av Kommuneplan for Nannestad 2010 2025. Området ble lagt ut som næring etter innspill fra

Detaljer

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE 1. INNLEDNING 1.1 Reguleringssaken Øvre Eiker kommune har utarbeidet forslag til regulering av Lerbergområdet i Hokksund. Figur 1 : Planområdet på

Detaljer

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Oppdrag: 602621-01 Støyvurdering næringsområde på Gjellebekk Støy- og Trafikkanalyse Dato: 16.07.15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen GJELLEBEKKSTUBBEN

Detaljer

2014/5112 15/1113-4 23.07.2015

2014/5112 15/1113-4 23.07.2015 Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 2014/5112 15/1113-4 23.07.2015 Klage på fylkesmannens vedtak om ikke å gi samtykke etter rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre - etablering av nytt forretningsbygg

Detaljer

PLAN 2599P BOGANESVEIEN MOBILITETSPLAN

PLAN 2599P BOGANESVEIEN MOBILITETSPLAN PLAN 2599P BOGANESVEIEN 10-12 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Boganesveien 10-12 Rapporttype Mobilitetsplan Dato 31.08.16 rev. 23.05.17 Utarbeidet av Sivilarkitekt Ivar Egge Kontrollert av hb Innhold 1. INNLEDNING...

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/3567 Saksbehandler: Thea Chiodera Molnar Organ Møtedato 11.06.2015 Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien Saken avgjøres av: Kommunestyre ::: Sett

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR BJERKVIK, NÆRINGSOMRÅDET ENRUM - BRATTDALEN

KOMMUNEDELPLAN FOR BJERKVIK, NÆRINGSOMRÅDET ENRUM - BRATTDALEN KOMMUNEDELPLAN FOR BJERKVIK, NÆRINGSOMRÅDET ENRUM - BRATTDALEN FORENKLET PLANBESKRIVELSE Dato: 07.april 2015 Enkel planbeskrivelse er utarbeidet i forbindelse 2. gangs offentlig ettersyn av kommunedelplan

Detaljer

Utdrag av - FYLKESDELPLAN FOR HANDEL, SERVICE OG SENTERSTRUKTUR Vedtatt av Buskerud fylkesting 17. september 2003

Utdrag av - FYLKESDELPLAN FOR HANDEL, SERVICE OG SENTERSTRUKTUR Vedtatt av Buskerud fylkesting 17. september 2003 Utdrag av - FYLKESDELPLAN FOR HANDEL, SERVICE OG SENTERSTRUKTUR Vedtatt av Buskerud fylkesting 17. september 2003 Lokalisering og etablering/utvidelse av kjøpesentra VEDLEGG 2 Kjøpesenter etter Miljøverndepartementets

Detaljer

PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN

PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Rapporttype Flintegaten eiendom as Mobilitetsplan Dato 17.09.15 Utarbeidet av Sivilarkitekt Ivar Egge Kontrollert av hb Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM FV 506 OG LYEVEGEN, LYEFJELL

PLAN : DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM FV 506 OG LYEVEGEN, LYEFJELL Arkiv: PlanID - 0253.01, K2 - L12 Vår ref: 13/2147-19 Journalpostid: 15/4898 Saksbeh.: Ubbo Busboom PLAN 0253.02: DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM FV 506 OG LYEVEGEN, LYEFJELL Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - endring av arealformål - gbnr 130/56

Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - endring av arealformål - gbnr 130/56 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2016/2691-6 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - endring av

Detaljer

Uttalelse til reguleringsplan for Strandparken i Lillehammer kommune - offentlig ettersyn. Innsigelse

Uttalelse til reguleringsplan for Strandparken i Lillehammer kommune - offentlig ettersyn. Innsigelse Fylkesmannen i Oppland Postboks 987 2626 LILLEHAMMER Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Randi Sira / 61271232 17/141487-3 04.10.2017 Vegavdeling

Detaljer