Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 3/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 3/2010"

Transkript

1 Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 3/2010

2 Nøkkeltall* Pr Sum inntekter (mill. kr.) Sum driftskostnader (mill. kr.) Resultat før tap (mill. kr.) Tap etc. (mill. kr.) Resultat før skatt (mill. kr.) Forvaltningskapital (mill. kr.) Gjennomsnittlig forvaltningskapital (mill. kr.) Forvaltningskapitalvekst (% p.a.) 7,4 22,3 15,1 15,4 21,0 Brutto utlånsvekst (% p.a.) 9,7 8,5 8,8 7,4 10,1 - Personmarkedet 12,0 9,4 7,3 6,6 6,2 - Næringslivsmarkedet 7,2 7,1 10,9 9,1 15,7 - Organisasjonsmarkedet 2,9 Innskuddsvekst (% p.a.) 11,3 11,5 10,5 9,5 0,6 Innskuddsdekning (morbank) (%) 65,1 67,8 63,0 63,4 59,4 Kostnader i prosent av inntekter (%) 33,5 32,6 24,1 34,0 33,3 Egenkapitalrentabilitet etter skatt (%) 11,4 11,8 14,3 12,8 13,5 Resultat/utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kr.) 11,6 8,8 5,3 17,3 13,7 Resultat pr. egenkapitalbevis pr. kvartal (kr.) 2,8 3,5 5,3 3,6 5,4 Børskurs ved utgangen av kvartalet (kr.) Kapitaldekning (%)** 14,27 14,14 14,14 14,18 13,18 Kjernekapitaldekning (%)** 12,37 12,23 12,18 12,18 11,25 Kjernekapitaldekning (morbank) (%)** 14,02 13,79 13,40 13,42 12,20 Antall ekspedisjonssteder Antall årsverk * Konserntall hvis annet ikke angitt ** Inkl. 50 % av delårsresultatet (før skatt)

3 KVARTALSRAPPORT PR GENERELT Hovedtrekkene ved bankens virksomhet for 3. kvartal er, i likhet med de foregående kvartaler, følgende: Høye inntekter Lav kostnadsprosent Beskjedne tap Solid resultat Lavt mislighold Solid balanse RAMMEBETINGELSER Norges Bank har i år endret styringsrenten en gang. I 2. kvartal ble renten satt opp med 0,25 prosentpoeng til 2,00 prosent. Årsveksten i innenlandsk bruttogjeld til publikum, K2, var ved utgangen av august på 5,1 prosent, opp fra 4,7 måneden før. Veksten i kreditt til husholdningene var på 6,2 prosent. Tolvmånedersveksten til næringslivet var på 1,3 prosent, noe opp fra måneden før. Det har hittil i år vært en kursoppgang på Oslo Børs på 2,7 prosent. For hele 2009 var det en kursoppgang på 65 prosent. Tall fra NAV viser at arbeidsledigheten ved utgangen av september var på 2,8 prosent. Sesongjustert er personer ledige eller på tiltak. DRIFTSRESULTATET Konsernet har etter 3. kvartal 2010 et driftsresultat etter tap på 265 mill. kroner, mot 287 mill. kroner på samme tid i fjor. Resultatet tilsvarer 0,97 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 1,18 prosent året før. Konsernets rentenetto utgjør 337 mill. kroner. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør rentenettoen 1,23 prosent. Andre driftsinntekter utgjør 90 mill. kroner. Sett i forhold til 3. kvartal i fjor er dette en reduksjon på 55 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak at posten Netto verdiendringer og gevinst på verdipapirer og valuta i fjor var 56 mill. kroner høyere enn i år. Verdiendringen er primært knyttet til IFRS-prinsipper på obligasjonsporteføljen. Sum driftskostnader utgjør 143 mill. kroner og er redusert med 7 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor. Dette har sammenheng med at det i 1. kvartal er inntektsført 20 mill. kroner som følge av endrede regler for AFP. Kostnadene i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital, er dermed redusert fra 0,62 pr. 3. kvartal i fjor til 0,52 i år. Kostnader i prosent av inntekter utgjør ved utgangen av 3. kvartal ,5 prosent. FORVALTNINGSKAPITAL Ved utgangen av 3. kvartal 2010 var forvaltningskapitalen mill. kroner. Det er en økning i forhold til samme tid i fjor på mill. kroner. INNSKUDD Innskudd fra publikum var ved utgangen av 3. kvartal mill. kroner. Veksten fra samme tid i fjor har vært på mill. kroner eller 11,3 prosent. Ved utgangen av 3. kvartal var 65,1 prosent av morbankens utlån finansiert ved kundeinnskudd. På konsernbasis utgjorde tallet 49,2 prosent. Veksten i forvaltningskapitalen søkes finansiert hovedsakelig gjennom innskudd og langsiktig opplåning i det norske og internasjonale penge- og kapitalmarkedet. UTLÅN Brutto utlån til kunder har for konsernet økt med mill. kroner eller 9,7 prosent i siste 12 månedersperiode, og utgjør ved kvartalsslutt mill. kroner. Av den totale utlånsportefølje er 60,6 prosent utlån til personkunder, 31,0 prosent til bedriftsmarkedet og 8,4 prosent til organisasjonsmarkedet. Brutto mislighold av utlån (over 90 dager) utgjør 0,56 prosent for konsernet. Kredittrisikoen for utlånsporteføljen vurderes fortsatt som lav. TAP PÅ UTLÅN OG GARANTIER Vurdering av utlån, tap og tapsnedskrivninger er behandlet i henhold til forskrift om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier (utlånsforskriften). Nedskrivninger på grupper av utlån utgjør 91,9 mill. kroner, og det er ikke gjort endringer i 3. kvartal. Individuelle nedskrivninger på utlån har økt med 14,3 mill. kroner i forhold til årsskiftet og utgjør 50,4 mill. kroner inkl. amortisert beløp på utlån. Det er ved utgangen av 3. kvartal en netto inngang på bokførte tap på 2,3 mill. kroner, slik at netto tapskostnad på utlån og garantier utgjør 17,8 mill. kroner. Styret vurderer at nedskrivningene er tilstrekkelige til å dekke kredittrisikoen i bankens utlånsportefølje ved utløpet av 3. kvartal. SOLIDITET Banken benytter standardmetoden for kredittrisiko og basismetoden for operasjonell risiko for å beregne kapitaldekning i henhold til gjeldende kapitaldekningsregler - Basel II. Konsernet hadde ved utgangen av 3. kvartal ansvarlig kapital på mill. kroner. Kapitaldekningsprosenten var på 14,3 prosent. Kjernekapitaldekningen utgjorde 12,4 prosent. Egenkapitalavkastningen var ved utgangen av 3. kvartal 11,4 prosent, mot 13,5 prosent ved utgangen av 3. kvartal PLUSS BOLIGKREDITT AS Sparebanken Pluss etablerte i 2009 det heleide datterselskapet Pluss Boligkreditt AS som har konsesjon til å utstede obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). Ved utløpet av 3. kvartal er det overført en boliglånsportefølje på mill. kroner fra banken til Pluss Boligkreditt AS, og kredittforetaket har utstedt obligasjoner

4 med fortrinnsrett på mill. kroner. Store deler av denne beholdningen er byttet i statskasseveksler, og banken har en beholdning av disse på mill. kroner. EGENKAPITALBEVIS Oversikten over de 20 største egenkapitalbeviseierne pr framgår av note. Hittil i år utgjør resultat pr. egenkapitalbevis kr. 11,59. VIDERE UTSIKTER Styret regner med at bankens driftsresultat også resten av året vil være tilfredsstillende, men uroen i flere lands økonomier og finansmarkeder vil fortsatt kunne påvirke den norske finansnæringen negativt. Også bankens misligholds- og tapsutvikling vil bli påvirket av videre konjunkturutvikling, men det antas at tapene fortsatt vil være beskjedne. Kristiansand, 28.oktober 2010 Arvid Grundekjøn Norunn Tveiten Benestad Kristin Wallevik Peder Syrdalen Magne Haug Bente Pedersen Stein A. Hannevik Formann Nestformann Adm. direktør

5 Resultatregnskap Morbank Mill. kroner Konsern Note: Renteinntekter Rentekostnader NETTO RENTEINNTEKTER Utbytte og andre inntekter av verdipapirer Provisjonsinntekter Provisjonskostnader Netto verdiendring og gevinst på valuta og verdipapirer Andre driftsinntekter SUM ANDRE DRIFTSINNTEKTER Lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FØR TAP Tap på utlån, garantier m.v DRIFTSRESULTAT Skatt på ordinært resultat RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET Utvidet resultat etter IAS RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET Estimatavvik for pensjoner TOTALRESULTAT Resultatregnskap i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital Morbank ,98 4,22 3,50 Renteinntekter 3,63 4,54 4,35 2,80 3,05 2,38 Rentekostnader 2,40 3,28 3,06 1,18 1,17 1,12 NETTO RENTEINNTEKTER 1,23 1,26 1,28 0,02 0,02 0,03 Utbytte og andre inntekter av verdipapirer 0,02 0,02 0,02 0,26 0,27 0,24 Provisjonsinntekter 0,23 0,27 0,26 0,04 0,04 0,04 Provisjonskostnader 0,04 0,04 0,04 0,24 0,32 0,08 Netto verdiendring og gevinst på valuta og verdipapirer 0,08 0,32 0,24 0,04 0,03 0,04 Andre driftsinntekter 0,03 0,03 0,03 0,53 0,60 0,35 SUM ANDRE DRIFTSINNTEKTER 0,33 0,60 0,52 0,50 0,50 0,42 Lønn og generelle administrasjonskostnader 0,42 0,51 0,51 0,03 0,03 0,03 Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler 0,04 0,04 0,04 0,07 0,07 0,07 Andre driftskostnader 0,07 0,07 0,07 0,60 0,61 0,53 SUM DRIFTSKOSTNADER 0,52 0,62 0,61 1,11 1,16 0,95 DRIFTSRESULTAT FØR TAP 1,04 1,23 1,19 0,07 0,06 0,07 Tap på utlån, garantier m.v. 0,07 0,06 0,07 1,05 1,11 0,88 DRIFTSRESULTAT 0,97 1,18 1,12 0,31 0,32 0,24 Skatt på ordinært resultat 0,27 0,34 0,33 0,74 0,79 0,64 RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET 0,70 0,84 0,79 Konsern Utvidet resultat etter IAS 1 0,74 0,79 0,64 RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET 0,70 0,84 0,79 0,01 0,00 0,00 Estimatavvik for pensjoner 0,00 0,00 0,01 0,73 0,79 0,64 TOTALRESULTAT 0,70 0,84 0,78

6 Kvartalsvis resultat Mill. kroner 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal Renteinntekter Rentekostnader NETTO RENTEINNTEKTER Utbytte og andre inntekter av verdipapirer Provisjonsinntekter Provisjonskostnader Netto verdiendring og gevinst på valuta og verdipapirer Andre driftsinntekter SUM ANDRE DRIFTSINNTEKTER Lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FØR TAP Tap på utlån, garantier m.v DRIFTSRESULTAT Skatt på ordinært resultat RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET Utvidet resultat etter IAS 1 RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET Estimatavvik for pensjoner TOTALRESULTAT Kvartalsvis resultat i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal NETTO RENTEINNTEKTER 1,18 1,22 1,30 1,29 1,19 Sum andre driftsinntekter 0,42 0,21 0,36 0,34 0,73 Sum driftskostnader 0,57 0,61 0,40 0,58 0,55 DRIFTSRESULTAT FØR TAP 1,04 0,83 1,26 1,05 1,37 Tap på utlån, garantier m.v. 0,10 0,02 0,07 0,12 0,03 DRIFTSRESULTAT 0,93 0,81 1,18 0,93 1,34

7 Balanse Morbank Mill. kroner Konsern EIENDELER Note: Kontanter og fordringer på sentralbanker Netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Brutto utlån Nedskrivninger på individuelle utlån Nedskrivninger på grupper av utlån Netto utlån og fordringer på kunder Overtatte eiendeler Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Aksjer, andeler og egenkapitalbevis Eierinteresser i konsernselskaper Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbet. ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Betalbar skatt Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter Avsetninger for forpliktelser Utsatt skatt Ansvarlig lånekapital SUM GJELD Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL

8 Egenkapitalbevegelse Konsern Fond for Egenkapital- Overkurs- Sparebankens Gave- Utjevnings- verdiregulering Mill. kroner bevis fond fond fond fond og estimatavvik Sum Balanse Utdelt utbytte for Totalresultat Balanse Totalresultat Balanse Utdelt utbytte for Totalresultat Balanse Morbank Fond for Egenkapital- Overkurs- Sparebankens Gave- Utjevnings- verdiregulering Mill. kroner bevis fond fond fond fond og estimatavvik Sum Balanse Utdelt utbytte for Totalresultat Balanse Totalresultat Balanse Utdelt utbytte for Totalresultat Balanse Kontantstrøm Morbank Mill. kroner Konsern Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Renteinnbetalinger Renteutbetalinger Innbetalinger av utbytte Andre innbetalinger Andre utbetalinger Inngang på konstaterte tap Utbetalinger av skatt Utbetalinger av gaver Endring av innskudd fra kunder Endring utlån og fordringer på kunder Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger vedr. verdipapirer Utbetalinger vedr. verdipapirer Innbetaling ved salg varige driftsmidler Utbetaling ved kjøp varige driftsmidler Endring andre fordringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Endring utlån og fordringer på andre kredittinstitusjoner Netto endring av innsk. fra Norges Bank og andre kredittinstitusjoner Innbetalinger av obligasjonsgjeld Utbetalinger av obligasjonsgjeld Endring kortsiktig gjeld Ansvarlig lånekapital Utbetaling av utbytte Netto kontantstrømmer finansieringsaktiviteter Netto endring likvider i året Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning ved utgangen av perioden

9 Segmentrapportering pr. Mill. kroner Resultat PM BM Bolig- Ufordelt Totalt PM BM Bolig- Ufordelt Totalt kreditt kreditt NETTO RENTEINNTEKTER Sum andre driftsinntekter Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FØR TAP Tap på utlån, garantier m.v DRIFTSRESULTAT Balanse Netto utlån og fordringer på kunder Andre eiendeler Sum eiendeler Innskudd fra og gjeld til kunder Mellomregning og annen gjeld Sum gjeld NOTEOPPLYSNINGER Konsernregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med IFRS (herunder IAS 34). Delårsregnskapet er utarbeidet etter de samme regnskapsprinsippene som benyttes i årsregnskapet. Det vises til årsrapporten for 2009 for mer beskrivelse av regnskapsprinsippene. Kvartalsregnskapet er ikke revidert. Notene er oppgitt i hele mill. kroner. Regnskapet presenteres i norske kroner som er konsernets funksjonelle valuta. 1. PENSJON Det er foretatt ny aktuarberegning pr , på grunn av endrede regler for AFP. Effekten av de endrede AFP-reglene er estimert til å utgjøre en engangsreduksjon i pensjonsforpliktelsene på 19,7 mill. kroner. Dette er ført i resultatregnskapet som en reduksjon av pensjonskostnadene. Det er foreløpig ikke avklart hvordan den regnskapsmessige føringen av den nye AFP-ordningen blir, men dette antas å bli avklart i løpet av AKSJER Fusjonen mellom PBS Holding og Nordito AS ble vedtatt 14. april 2010 og som følge av dette er verdien på aksjene i Nordito AS oppskrevet med 12,7 mill. kroner i 1. kvartal Verdsettelsen av aksjene i Nordito AS bygger på bytteforholdet i fusjonen og egne vurderinger. 3. SKATT Skattekostnaden gjennom året periodiseres på bakgrunn av estimat for skattekostnaden på årsbasis.

10 4. TAP PÅ UTLÅN Morbank Nedskrivninger på utlån og tap på garantier Konsern Periodens tapskostnader: Nedskrivning på utlån Tap på garantier = Nedskrivning på utlån og tap på garantier Nedskrivning på utlån: Periodens endring i individuelle nedskrivninger Periodens endring i nedskrivninger på grupper av utlån Amortiserte utlån Periodens konstaterte tap med tidligere nedskrivninger Periodens konst. tap hvor det tidligere ikke er foretatt nedskrivninger Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap = Periodens netto nedskrivning på utlån Individuelle nedskrivninger: Individuelle nedskrivninger på utlån pr ekskl. amortiserte utlån Periodens konstaterte tap med tidligere nedskrivninger Økte individuelle nedskrivninger i perioden Nye individuelle nedskrivninger i perioden Tilbakeføring av nedskrivninger fra tidligere perioder Amortiserte utlån = Individuelle nedskrivninger og amortiserte utlån Nedskrivning på grupper av utlån: Nedskrivning på grupper av utlån pr Periodens endring i nedskrivning på grupper av utlån Nedskrivning på grupper av utlån Misligholdte og tapsutsatte engasjementer Misligholdte utlån/kreditter: ,30 % 0,34 % 0,75 % Brutto mislighold > 90 dager i % av brutto utlån 0,56 % 0,28 % 0,25 % Misligholdte utlån/kreditter: Brutto mislighold dager Brutto mislighold dager Brutto mislighold > 90 dager Brutto misligholdte utlån/kreditter Individuelle nedskrivninger Netto misligholdte utlån/kreditter Øvrige tapsutsatte engasjementer: Øvrige tapsutsatte engasjementer med tapsnedskrivning Individuelle nedskrivninger Netto øvrige tapsutsatte engasjementer Brutto misligholdte og tapsutsatte engasjementer: Brutto misligholdte og tapsutsatte engasjementer Individuelle nedskrivninger Netto misligholdte og tapsutsatte engasjementer

11 5. KAPITALDEKNING OG ANSVARLIG KAPITAL Morbank Konsern ,62 % 14,29 % 16,20 % Kapitaldekning* 14,27 % 13,18 % 14,18 % 13,42 % 12,20 % 14,02 % Kjernekapital* 12,37 % 11,25 % 12,18 % Minimumskrav til ansvarlig kapital Sum beregningsgrunnlag Netto ansvarlig kapital* Kjernekapital* Tilleggskapital Minimumskrav til ansvarlig kapital Kapitalkrav for kredittrisiko beregnet etter standardmetoden Kapitalkrav for operasjonell risiko Fradrag i kapitalkravet * Inkl. 50 % av delårsresultatet (før skatt), dog er ikke regnskapet revidert. 6. EGENKAPITALBEVIS De 20 største egenkapitalbeviseierne pr NAVN ANTALL ANDEL AV NAVN ANTALL ANDEL AV EKB EKB-KAP. % EKB EKB-KAP. % 1. Glastad Invest AS , Allumgården ,47 2. Sparebankstiftelsen DnB NOR , Flekkefjord Sparebank ,26 3. Varodd AS , Hol Sparebank ,20 4. Sparebanken Sør , Strømme Leif ,07 5. Terra Utbytte VPF , Bratland Bjørn ,02 6. Brøvig Holding AS , Ringerikes Sparebank ,92 7. MP Pensjon , Apriori Holding AS ,86 8. Spareskillingsbanken , Rynning Jens Emil ,85 9. Gumpens Auto AS , Engelschiøn Marwell Hauge pensj , Birkenes Sparebank , Mørch Gerd Turid ,82 Totalt - 10 største eierne ,80 Totalt - 20 største eierne ,11 Sparebanken Pluss eier pr ingen egne egenkapitalbevis. Eierandelskapitalen utgjorde pr NOK fordelt på egenkapitalbevis, pålydende kr. 100,-.

12 B Returadresse: Rådhusgaten 7/9, Postboks 200, 4662 Kristiansand Rådhusgaten 7/9, Postboks 200, 4662 Kristiansand Tlf: Fax: E-post:

Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 1/2010

Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 1/2010 Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 1/2010 Nøkkeltall* Pr. 31.03.10 31.12.09 30.09.09 30.06.09 31.03.09 Sum inntekter (mill. kr.) 145 596 447 280 130 Sum driftskostnader (mill. kr.) 35 201 150 102 51 Resultat

Detaljer

Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 2/2010

Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 2/2010 Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 2/2010 Nøkkeltall* Pr. 30.06.10 31.03.10 31.12.09 30.09.09 30.06.09 Sum inntekter (mill. kr.) 275 145 596 447 282 Sum driftskostnader (mill. kr.) 90 35 201 150 102 Resultat

Detaljer

Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 4/2010

Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 4/2010 Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 4/2010 Nøkkeltall* Pr. 31.12.10 30.09.10 30.06.10 31.03.10 31.12.09 Sum inntekter (mill. kr.) 573 427 275 145 596 Sum driftskostnader (mill. kr.) 196 143 90 35 201 Resultat

Detaljer

Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 1/2011

Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 1/2011 Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 1/2011 Nøkkeltall* Pr. 31.03.11 31.12.10 30.09.10 30.06.10 31.03.10 Sum inntekter (mill. kr.) 143 573 427 275 145 Sum driftskostnader (mill. kr.) 61 196 143 90 35 Resultat

Detaljer

Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 1/2012

Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 1/2012 Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 1/2012 Nøkkeltall* Pr. 31.03.12 31.12.11 30.09.11 30.06.11 31.03.11 Sum inntekter (mill. kr.) 186 537 423 290 143 Sum driftskostnader (mill. kr.) 66 236 175 118 61 Resultat

Detaljer

Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 3/2011

Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 3/2011 Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 3/2011 Nøkkeltall* Pr. 30.09.11 30.06.11 31.03.11 31.12.10 30.09.10 Sum inntekter (mill. kr.) 423 290 143 573 427 Sum driftskostnader (mill. kr.) 175 118 61 196 143 Resultat

Detaljer

Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 1/2013

Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 1/2013 Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 1/2013 Nøkkeltall* Pr. 31.03.13 31.12.12 30.09.12 30.06.12 31.03.12 Sum inntekter (mill. kr.) 153 675 508 326 186 Sum driftskostnader (mill. kr.) 68 251 185 128 66 Resultat

Detaljer

Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 4/2012

Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 4/2012 Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 4/2012 Nøkkeltall* Pr. 31.12.12 30.09.12 30.06.12 31.03.12 31.12.11 Sum inntekter (mill. kr.) 675 508 326 186 537 Sum driftskostnader (mill. kr.) 251 185 128 66 236 Resultat

Detaljer

Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 4/2011

Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 4/2011 Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 4/2011 Nøkkeltall* Pr. 31.12.11 30.09.11 30.06.11 31.03.11 31.12.10 Sum inntekter (mill. kr.) 537 423 290 143 573 Sum driftskostnader (mill. kr.) 236 175 118 61 196 Resultat

Detaljer

Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 2/2013

Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 2/2013 Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 2/2013 Nøkkeltall* Pr. 30.06.13 31.03.13 31.12.12 30.09.12 30.06.12 Sum inntekter (mill. kr.) 334 153 675 508 326 Sum driftskostnader (mill. kr.) 136 68 251 185 128 Resultat

Detaljer

Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 3/2013

Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 3/2013 Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 3/2013 Nøkkeltall* Pr. 30.09.13 30.06.13 31.03.13 31.12.12 30.09.12 Netto renteinntekter (mill. kr.) 442 283 132 551 407 Sum inntekter (mill. kr.) 517 334 153 675 508

Detaljer

SPAREBANKEN PLUSS. Kvartalsrapport

SPAREBANKEN PLUSS. Kvartalsrapport SPAREBANKEN PLUSS Kvartalsrapport KVARTALSRAPPORT PR. 31.12.2007 GENERELT Hovedtrekkene ved bankens virksomhet i 2007 er: - Økt driftsresultat - Økt rentenetto - Andre driftsinntekter på linje med fjoråret

Detaljer

SPAREBANKEN PLUSS. Kvartalsrapport

SPAREBANKEN PLUSS. Kvartalsrapport SPAREBANKEN PLUSS Kvartalsrapport KVARTALSRAPPORT PR. 30.09.2007 GENERELT Hovedtrekkene ved bankens virksomhet hittil i år er: - Fortsatt godt driftsresultat - Økt rentenetto - Andre driftsinntekter på

Detaljer

SPAREBANKEN PLUSS. Kvartalsrapport

SPAREBANKEN PLUSS. Kvartalsrapport SPAREBANKEN PLUSS Kvartalsrapport KVARTALSRAPPORT PR. 30.09.2008 GENERELT Hovedtrekkene ved bankens virksomhet hittil i år er: - Fortsatt godt driftsresultat - Økt rentenetto - Tap på obligasjonsbeholdningen

Detaljer

SPAREBANKEN PLUSS. Kvartalsrapport

SPAREBANKEN PLUSS. Kvartalsrapport SPAREBANKEN PLUSS Kvartalsrapport KVARTALSRAPPORT PR. 31.12.2006 GENERELT Hovedtrekkene ved bankens virksomhet i 2006 er: - Økt driftsresultat - Økt rentenetto - Økte andre driftsinntekter - Meget lav

Detaljer

SPAREBANKEN PLUSS. Kvartalsrapport

SPAREBANKEN PLUSS. Kvartalsrapport SPAREBANKEN PLUSS Kvartalsrapport KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2008 GENERELT Hovedtrekkene ved bankens virksomhet hittil i år er: - Fortsatt godt driftsresultat - Økt rentenetto - Noe tap på obligasjonsbeholdningen

Detaljer

SPAREBANKEN PLUSS. Kvartalsrapport. Global Reports LLC

SPAREBANKEN PLUSS. Kvartalsrapport. Global Reports LLC SPAREBANKEN PLUSS Kvartalsrapport KVARTALSRAPPORT PR. 30.06.2008 GENERELT Hovedtrekkene ved bankens virksomhet hittil i år er: - Fortsatt godt og økt driftsresultat - Økt rentenetto - Noe tap på obligasjonsbeholdningen

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 4/2013

Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 4/2013 Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 4/2013 Nøkkeltall* Pr. 31.12.13 30.09.13 30.06.13 31.03.12 31.12.12 Netto renteinntekter (mill. kr.) 602 442 283 132 551 Sum inntekter (mill. kr.) 711 517 334 153 675

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 31.03.2014 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2014 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 22,4 mill. kr (17,2 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 994 mill. kr (5 549 mill.

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

SPAREBANKEN PLUSS. Kvartalsrapport

SPAREBANKEN PLUSS. Kvartalsrapport SPAREBANKEN PLUSS Kvartalsrapport KVARTALSRAPPORT PR. 31.12.2008 GENERELT Hovedtrekkene ved bankens virksomhet i 2008 er: - Finanskrise gir tap på verdipapirbeholdning økte tapsavsetninger - Redusert driftsresultat

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Hovedtall konsern. 1. kvartal 2008

Hovedtall konsern. 1. kvartal 2008 1. kvartal 2008 Hovedtall konsern Resultat 31.03.08 31.03.07 2007 % av gj.sn. % av gj.sn. % av gj.sn. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. Renteinntekter 500 6,61% 323 4,89% 1

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Kvartalsrapport Q1 2012 1 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 4/2009

Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 4/2009 Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 4/2009 Nøkkeltall* Pr. 31.12.09 30.09.09 30.06.09 31.03.09 31.12.08 Sum inntekter (mill. kr.) 592,0 447,4 280,2 129,5 467,4 Sum driftskostnader (mill. kr.) 201,4 150,2

Detaljer

Kvartalsrapport Q4 2012 (urevidert)

Kvartalsrapport Q4 2012 (urevidert) Kvartalsrapport Q4 2012 (urevidert) KVARTALSRAPPORT PR. 31.12.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 23,4 mill. kr, mot 16,8 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført tap på utlån og garantier med 0,7 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 3/2009

Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 3/2009 Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 3/2009 Nøkkeltall* IFRS IFRS IFRS IFRS NGAAP IFRS Pr. 30.09.09 30.06.09 31.03.09 31.12.08 30.09.08 30.09.08 Sum inntekter (mill. kr.) 447,4 280,2 129,5 467,4 359,4 373,6

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 DRIFTSRESULTATET Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3. kvartal 2015 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2013

Kvartalsrapport pr. 31.03.2013 Kvartalsrapport pr. 31.03.2013 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 1. kvartal 21,9

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Bedre driftsresultat enn samme periode i fjor Lik rentenetto som samme periode i

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 Sterk konkurranse og økt press på marginene i tredje kvartal. 3. kvartal 2011 Resultat før skatt: 2,9 millioner kroner (19,0 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor. Resultat før skatt etter er på 5,8 mill. kr, mot 6,7 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført inngang på tap på utlån og garantier med 0,5 mill. mot kr 0 på samme tid i fjor.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kvartalsrapport Q (urevidert)

Kvartalsrapport Q (urevidert) Kvartalsrapport Q1 2013 (urevidert) 1 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2013 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand.

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 6,7 mill. kr, mot 4,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden ikke bokført tap på utlån og garantier, mot

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2011. Fortsatt god drift

Kvartalsrapport 1. kvartal 2011. Fortsatt god drift Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 Fortsatt god drift Resultat før skatt: 12,7 millioner kroner (1,6 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 12,0 % (1,6 %) og etter

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 31.03.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2013 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2013 - Driftsresultat før tap, 17,2 mill. kr (13,3 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Nøtterø Sparebank 2 Hovedtrekkene i bankens utvikling pr. 3. kvartal 2007: Bankens resultat før tap og skatt var 32,43 mill. kroner mot 30,95 mill. kroner på samme tid i

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2010 1.kvartal Hele 2010 2009 2009 kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK Renteinntekter og lignende inntekter 30.478 4,04 41.334 5,54

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2012 2012 2011 2011 kr.1000 GFK kr.1000 GFK kr.1000 GFK Renteinntekter og lignende inntekter 32.170 4,64 30.432 4,22 123.905 4,45 Rentekostnader

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

FØRSTE HALVÅR 2014 SPAREBANK 1 SR-FINANS AS

FØRSTE HALVÅR 2014 SPAREBANK 1 SR-FINANS AS FØRSTE HALVÅR 2014 SPAREBANK 1 SR-FINANS AS Godt resultat og styrket egenkapital 1. halvår 2014 Resultat før skatt: 74,0 mill kroner (81,7 mill kroner) Resultat etter skatt: 52,7 mill kroner (58,8 mill

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

1. KVARTAL 2013 SPAREBANK 1 SR-FINANS

1. KVARTAL 2013 SPAREBANK 1 SR-FINANS 1. KVARTAL 2013 SPAREBANK 1 SR-FINANS Godt resultat og styrket egenkapital 1. kvartal 2013 Resultat før skatt: 36,3 mill kroner (25,8 mill kroner) Resultat etter skatt: 26,1 mill kroner (18,5 mill kroner)

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 10. februar 2011 MNOK Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og lavere

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Delårsrapport. 3. kvartal 2010

Delårsrapport. 3. kvartal 2010 Delårsrapport 3. kvartal 2010 RESULTAT Resultat etter skatt viser et resultat på 14,00 MNOK, mot tilsvarende 7,50 MNOK på samme tid i fjor. Resultatet er litt lavere enn budsjettert og dette skyldes i

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 122 MNOK

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2014 SPAREBANK 1 SR-FINANS AS

FØRSTE KVARTAL 2014 SPAREBANK 1 SR-FINANS AS FØRSTE KVARTAL 2014 SPAREBANK 1 SR-FINANS AS Godt resultat og styrket egenkapital 1. kvartal 2014 Resultat før skatt: 35,6 mill kroner (36,3 mill kroner) Resultat etter skatt: 24,9 mill kroner (26,1 mill

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR Kvartalsrapport Q2 2012 1 KVARTALSRAPPORT PR. 30.06.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport pr. 30.9.2014 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige markeder, i tillegg

Detaljer

2. KVARTAL 2013 SPAREBANK 1 SR-FINANS

2. KVARTAL 2013 SPAREBANK 1 SR-FINANS 2. KVARTAL 2013 SPAREBANK 1 SR-FINANS Godt resultat og styrket egenkapital 2. kvartal 2013 Resultat før skatt: 81,7 mill kroner (51,7 mill kroner) Resultat etter skatt: 58,8 mill kroner (37,1 mill kroner)

Detaljer

Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 2/2009

Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 2/2009 Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 2/2009 Nøkkeltall* IFRS IFRS IFRS NGAAP NGAAP Pr. 30.06.09 31.03.09 31.12.08 30.09.08 30.06.08 Sum inntekter (mill. kr.) 280,2 129,5 467,4 359,4 246,5 Sum driftskostnader

Detaljer

Kvartalsrapport Q (urevidert)

Kvartalsrapport Q (urevidert) Kvartalsrapport Q2 2013 (urevidert) 1 KVARTALSRAPPORT FRA STYRET PR. 30.06.2013 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand.

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer