Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 2/2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 2/2013"

Transkript

1 Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 2/2013

2 Nøkkeltall* Pr Sum inntekter (mill. kr.) Sum driftskostnader (mill. kr.) Resultat før tap (mill. kr.) Tap etc. (mill. kr.) Resultat før skatt (mill. kr.) Forvaltningskapital (mill. kr.) Gjennomsnittlig forvaltningskapital (mill. kr.) Forvaltningskapitalvekst (% p.a.) 4,8 7,5 8,9 8,1 7,8 Brutto utlånsvekst (% p.a.) 7,4 7,9 7,3 6,1 7,1 - Personmarkedet 7,1 8,0 7,7 7,4 8,9 - Næringslivsmarkedet 8,1 7,8 8,0 8,7 9,1 - Organisasjonsmarkedet 6,8 7,2 1,6-13,1-13,6 Innskuddsvekst (% p.a.) 18,4 25,6 26,8 21,1 20,3 Innskuddsdekning (morbank) (%) 84,0 82,4 77,5 75,0 74,4 Innskuddsdekning (konsern) (%) 57,5 56,1 54,5 53,0 52,1 Kostnader i prosent av inntekter (%) 40,6 44,2 37,1 36,5 39,4 Egenkapitalrentabilitet etter skatt (%) 9,1 7,5 10,7 11,0 10,3 Resultat/utv. res pr. egenkapitalbevis (morbank) (kr.) 4,6 1,9 15,3 10,4 6,3 Resultat pr. egenkapitalbevis pr. kvartal (morbank) (kr.) 2,7 1,9 4,9 4,0 1,9 Resultat pr. egenkapitalbevis (konsern) (kr.) 7,8 3,1 18,2 13,8 8,5 Bokført egenkapital pr. egenkapitalbevis (kr.) Børskurs ved utgangen av kvartalet (kr.) Kjernekapitaldekning (%)** 13,4 13,2 13,5 13,1 13,1 Kjernekapitaldekning (morbank) (%)** 14,4 14,3 14,5 14,6 14,7 Antall ekspedisjonssteder Antall årsverk *Konserntall hvis annet ikke angitt **Inkl. 50 % av delårsresultatet (før skatt)

3 BERETNING GENERELT Hovedtrekkene ved bankens virksomhet for 2. kvartal er, i likhet med de foregående kvartaler, følgende: Økte inntekter Lav kostnadsprosent Beskjedne tap Solid resultat Lavt mislighold Solid balanse Jevn vekst RAMMEBETINGELSER Norges Bank har i 2013 ikke endret styringsrenten og den var ved utgangen av 2. kvartal på 1,50 prosent. Årsveksten i innenlandsk bruttogjeld til publikum, K2, var ved utgangen av juni på 6,3 prosent. Veksten i kreditt til husholdningene og næringslivet var på henholdsvis 7,3 og 4,3 prosent. Det har pr vært en kursoppgang på Oslo Børs på 5,6 prosent. For hele 2012 var det en kursoppgang på 15,4 prosent. Tall fra NAV viser at arbeidsledigheten ved utgangen av juni var på 2,5 prosent. Det var personer helt arbeidsledige eller på tiltak. DRIFTSRESULTAT Konsernet hadde etter 2. kvartal 2013 et resultat før skatt på 187 mill. kroner, mot 192 mill. kroner på samme tid i fjor. Resultatet tilsvarte 0,86 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 0,95 prosent året før. For 2. kvartal isolert utgjorde resultatet 1,02 prosent, mot 0,74 prosent året før. Konsernets rentenetto utgjorde 283 mill. kroner, mot 270 mill. kroner på samme tid i fjor. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde rentenettoen 1,30 prosent. Andre driftsinntekter utgjorde 51 mill. kroner. Sett i forhold til samme tid i fjor er dette en nedgang på 5 mill. kroner. Netto kurssvingninger i underposten Netto verdiendring og gevinst på valuta og verdipapirer er uendret fra til , mens utbyttet og underposten Andre driftsinntekter viser noe nedgang. Sum driftskostnader utgjorde 136 mill. kroner og har økt med 8 mill. kroner i forhold til utgangen av 2. kvartal Økningen har bl.a. bakgrunn i kostnader i forbindelse med fusjonsforberedelsene med Sparebanken Sør. Kostnadene i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde 0,62 prosent, mot 0,63 prosent for ett år siden. Kostnader i prosent av inntekter var ved utgangen av 2. kvartal ,6 prosent, mot 39,4 prosent for ett år siden. FORVALTNINGSKAPITAL Ved utgangen av 2. kvartal 2013 var forvaltningskapitalen mill. kroner. Det er en økning i forhold til samme tid i fjor på mill. kroner eller 4,8 prosent. INNSKUDD Innskudd fra publikum var ved utgangen av 2. kvartal mill. kroner. Veksten fra samme periode i fjor har vært på mill. kroner eller 18,4 prosent. Veksten er godt fordelt mellom næring, privat og ulike avdelingskontorer. Ved utgangen av 2. kvartal var 84,0 prosent av morbankens utlån finansiert ved kundeinnskudd. På konsernbasis utgjorde tallet 57,5 prosent. Veksten i forvaltningskapitalen søkes finansiert hovedsakelig gjennom innskudd og langsiktig opplåning i det norske og internasjonale penge- og kapitalmarkedet. UTLÅN Brutto utlån til kunder har for konsernet økt med mill. kroner eller 7,4 prosent i siste 12 månedersperiode, og utgjorde ved utgangen av 2. kvartal mill. kroner. Av den totale utlånsportefølje var 61,8 prosent utlån til personkunder, 31,4 prosent til bedriftsmarkedet og 6,8 prosent til organisasjonsmarkedet. Brutto mislighold av utlån (over 90 dager) utgjorde beskjedne 0,38 prosent for konsernet. Kredittrisikoen for utlånsporteføljen vurderes fortsatt som lav. TAP PÅ UTLÅN OG GARANTIER Nedskrivninger på grupper av utlån utgjorde 92 mill. kroner. Det er ikke gjort endringer i 2. kvartal. Individuelle nedskrivninger på utlån har økt med 4 mill. kroner siden årsskiftet. Individuelle nedskrivninger utgjorde 56 mill. kroner inkl. amortisert beløp på utlån. Det er ved utgangen av 2. kvartal en netto inngang på bokførte tap på 1 mill. kroner. Netto tapskostnad på utlån og garantier m.v. utgjorde 12 mill. kroner. Styret vurderer at nedskrivningene er tilstrekkelige til å dekke kredittrisikoen i bankens utlånsportefølje ved utløpet av 2. kvartal. SOLIDITET Banken benytter standardmetoden for kredittrisiko og basismetoden for operasjonell risiko for å beregne kapitaldekning i henhold til gjeldende kapitaldekningsregler - Basel II. Konsernet hadde ved utgangen av 2. kvartal 2013 ansvarlig kapital på mill. kroner. Kjernekapitaldekningen utgjorde 13,4 prosent og konsernet oppfyller dermed de nye kapitalkrav som innføres fra 1. juli 2013 hvor finansinstitusjoner skal ha en ren kjernekapitaldekning på minimum 9,0 prosent, kjernekapitaldekning på minimum 10,5 prosent og total kapitaldekning på minimum 12,5 prosent. For morbanken utgjorde kjernekapitaldekningen 14,4 prosent. PLUSS BOLIGKREDITT AS Bankens heleide datterselskap Pluss Boligkreditt AS har konsesjon til å utstede obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). Ved utløpet av 2. kvartal 2013 er det overført en boliglånsportefølje på mill. kroner fra banken til Pluss Boligkreditt AS, og kredittforetaket har utstedt obligasjoner med fortrinnsrett på mill. kroner. Store deler av denne beholdningen er byttet i statskasseveksler. EGENKAPITALBEVIS Oversikten over de 20 største egenkapitalbeviseierne pr framgår av note. Hittil i år utgjør resultat pr. egenkapitalbevis (morbank) kr. 4,60. Egenkapitalavkastningen var ved utgangen av 2. kvartal ,1 prosent, mot 10,3 prosent på samme tid i fjor. RATING Sparebanken Pluss har internasjonal rating fra Moody s, med langsiktig rating på A2. På bakgrunn av fusjonsvedtak med Sparebanken Sør satte Moody s banken «Under Review for downgrade» 3. juli. Samtidig er Sparebanken Sørs rating «Under Review for upgrade». Slike rating-vedtak er normal prosedyre ved fusjon, og Moody s forventes å konkludere på den nye bankens rating i første halvår Alle obligasjoner med fortrinnsrett som utstedes av Pluss Boligkreditt AS er også ratet av Moody s, og obligasjonene har en rating på Aaa. VIDERE UTSIKTER Nye, internasjonale krav til høyere kapitaldekning for banker, og med antatt ytterligere tilstramming på størrelse og gjennomføringstidspunkt i Norge, gjør at krav til bankenes inntjening og kostnadskontroll vil bli skjerpet. Styret regner med at bankens driftsresultat også for resten av året vil være tilfreds-stillende. Bankens misligholds- og tapsutvikling vil bli påvirket av både internasjonal og nasjonal konjunkturutvikling, men det antas at tapene fortsatt vil være beskjedne. I første kvartal 2013 vedtok styrene i sparebankene Pluss og Sør gjennom en intensjonsavtale å fusjonere de to bankene. Frem mot forstanderskapenes behandling, har avtaler, due diligence, verdivurderinger etc. kommet på plass. På denne bakgrunn vedtok begge forstanderskapene den den endelige fusjonsavtale. Etter planen vil fusjonen finne sted med virkning fra 1. januar Kristiansand, 15. august 2013 Trond Bjørnenak Norunn Tveiten Benestad Peder Syrdalen Magne Haug Bjørg Sveinall Øgaard Bente Pedersen Stein A Hannevik Formann Nestformann Adm. direktør

4 Resultatregnskap Morbank Mill. kroner Konsern* Note: Renteinntekter Rentekostnader NETTO RENTEINNTEKTER Utbytte og andre inntekter av verdipapirer Provisjonsinntekter Provisjonskostnader Netto verdiendring og gevinst på valuta og verdipapirer Andre driftsinntekter SUM ANDRE DRIFTSINNTEKTER Lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FØR TAP Tap på utlån, garantier m.v DRIFTSRESULTAT Skatt på ordinært resultat RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET Andre inntekter og kostnader RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET Estimatavvik for pensjoner Totalresultat *Består av morbank og datterselskapet Pluss Boligkreditt AS Resultatregnskap i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital Morbank Konsern ,72 3,88 3,44 Renteinntekter 3,74 4,10 3,95 2,59 2,70 2,45 Rentekostnader 2,45 2,77 2,63 1,13 1,18 0,99 NETTO RENTEINNTEKTER 1,30 1,33 1,32 0,13 0,04 0,02 Utbytte og andre inntekter av verdipapirer 0,02 0,03 0,02 0,26 0,25 0,24 Provisjonsinntekter 0,20 0,21 0,22 0,03 0,03 0,03 Provisjonskostnader 0,03 0,03 0,03 0,07 0,03 0,08 Netto verdiendring og gevinst på valuta og verdipapirer 0,02 0,02 0,06 0,04 0,05 0,04 Andre driftsinntekter 0,03 0,04 0,03 0,46 0,33 0,36 SUM ANDRE DRIFTSINNTEKTER 0,24 0,27 0,30 0,54 0,57 0,55 Lønn og generelle administrasjonskostnader 0,49 0,52 0,48 0,04 0,04 0,04 Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler 0,03 0,03 0,03 0,09 0,08 0,11 Andre driftskostnader 0,10 0,08 0,09 0,66 0,69 0,70 SUM DRIFTSKOSTNADER 0,62 0,63 0,60 0,93 0,83 0,64 DRIFTSRESULTAT FØR TAP 0,91 0,97 1,02 0,06 0,03 0,06 Tap på utlån, garantier m.v. 0,05 0,03 0,05 0,87 0,80 0,58 DRIFTSRESULTAT 0,86 0,95 0,97 0,22 0,24 0,17 Skatt på ordinært resultat 0,26 0,28 0,27 0,66 0,56 0,41 RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET 0,60 0,67 0,70 Andre inntekter og kostnader 0,66 0,56 0,41 RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET 0,60 0,67 0,70 0,02 0,00 0,00 Estimatavvik for pensjoner 0,00 0,00 0,02 0,68 0,56 0,41 Totalresultat 0,60 0,67 0,71

5 Kvartalsvis resultat Konsern Mill. kroner 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal Renteinntekter Rentekostnader NETTO RENTEINNTEKTER Utbytte og andre inntekter av verdipapirer Provisjonsinntekter Provisjonskostnader Netto verdiendring og gevinst på valuta og verdipapirer Andre driftsinntekter SUM ANDRE DRIFTSINNTEKTER Lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FØR TAP Tap på utlån, garantier m.v DRIFTSRESULTAT Skatt på ordinært resultat RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET Andre inntekter og kostnader RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET Estimatavvik for pensjoner Totalresultat Kvartalsvis resultat i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital Konsern 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal NETTO RENTEINNTEKTER 1,39 1,21 1,33 1,28 1,33 Sum andre driftsinntekter 0,28 0,19 0,21 0,43 0,05 Sum driftskostnader 0,63 0,62 0,60 0,53 0,62 DRIFTSRESULTAT FØR TAP 1,04 0,78 0,94 1,17 0,76 Tap på utlån, garantier m.v. 0,02 0,08 0,12 0,03 0,02 DRIFTSRESULTAT 1,02 0,70 0,82 1,14 0,74

6 Balanse Morbank Mill. kroner Konsern EIENDELER Note: Kontanter og fordringer på sentralbanker Netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Brutto utlån Nedskrivninger på individuelle utlån Nedskrivninger på grupper av utlån Netto utlån og fordringer på kunder Overtatte eiendeler Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Aksjer, andeler og egenkapitalbevis Eierinteresser i konsernselskaper Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Betalbar skatt Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter Avsetninger for forpliktelser Utsatt skatt Ansvarlig lånekapital SUM GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL

7 Egenkapitalbevegelse Konsern Egenkapital- Overkurs- Sparebankens Estimatavvik Gave- Utjevnings- Mill. kroner bevis fond fond pensjon fond fond Sum Balanse Utdelt utbytte for Resultat 2. kvartal Andre inntekter og kostnader Disponert av gavefond Balanse Resultat Andre inntekter og kostnader Disponert av gavefond Balanse Utdelt utbytte for Resultat 2. kvartal Andre inntekter og kostnader Disponert av gavefond Balanse Morbank Egenkapital- Overkurs- Sparebankens Estimatavvik Gave- Utjevnings- Mill. kroner bevis fond fond pensjon fond fond Sum Balanse Utdelt utbytte for Resultat 2. kvartal Andre inntekter og kostnader Disponert av gavefond Balanse Resultat Andre inntekter og kostnader Disponert av gavefond Balanse Utdelt utbytte for Resultat 2. kvartal Andre inntekter og kostnader Disponert av gavefond Balanse

8 Kontantstrøm Morbank Mill. kroner Konsern Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Renteinnbetalinger Renteutbetalinger Innbetalinger av utbytte Innbetaling fra konsernbidrag Andre innbetalinger Andre utbetalinger Inngang på konstaterte tap Utbetalinger av skatt Utbetalinger av gaver Endring av innskudd fra kunder Endring utlån og fordringer på kunder Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger vedr. verdipapirer Utbetalinger vedr. verdipapirer Innbetaling ved salg varige driftsmidler Utbetaling ved kjøp varige driftsmidler Endring andre fordringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Endring utlån og fordringer på andre kredittinstitusjoner Netto endring av innskudd fra Norges Bank og andre kredittinstitusjoner Innbetalinger av obligasjonsgjeld Utbetalinger av obligasjonsgjeld Endring kortsiktig gjeld Ansvarlig lånekapital Utbetaling av utbytte Netto kontantstrømmer finansieringsaktiviteter Netto endring likvider i året Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning ved utgangen av perioden Segmentrapportering pr. Mill. kroner Resultat Bolig- Bolig- PM BM kreditt Ufordelt Totalt PM BM kreditt Ufordelt Totalt NETTO RENTEINNTEKTER Sum andre driftsinntekter Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FØR TAP Tap på utlån, garantier m.v DRIFTSRESULTAT Balanse Netto utlån og fordringer på kunder Andre eiendeler SUM EIENDELER Innskudd fra og gjeld til kunder Mellomregning og annen gjeld/ek SUM GJELD/EK

9 NOTEOPPLYSNINGER Konsernregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med IFRS (herunder IAS 34). Delårsregnskapet er utarbeidet etter de samme regnskapsprinsippene som benyttes i årsregnskapet. Det vises til årsrapporten for 2012 for mer beskrivelse av regnskapsprinsippene. Kvartalsregnskapet er ikke revidert. Notene er oppgitt i hele mill. kroner. Regnskapet presenteres i norske kroner som er konsernets funksjonelle valuta. 1. TAP PÅ UTLÅN Morbank Nedskrivninger på utlån og tap på garantier Konsern Periodens tapskostnader: Nedskrivning på utlån Tap på garantier Avsetning strukturerte produkter = Nedskrivning på utlån, tap på garantier og avsetning strukturerte produkter Nedskrivning på utlån: Periodens endring i individuelle nedskrivninger Periodens endring i nedskrivninger på grupper av utlån Amortiserte utlån Periodens konstaterte tap med tidligere nedskrivninger Periodens konst. tap hvor det tidligere ikke er foretatt nedskrivninger Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap = Periodens netto nedskrivning på utlån Individuelle nedskrivninger: Individuelle nedskrivninger på utlån pr ekskl. amortiserte utlån Periodens konstaterte tap med tidligere nedskrivninger Økte individuelle nedskrivninger i perioden Nye individuelle nedskrivninger i perioden Tilbakeføring av nedskrivninger fra tidligere perioder Amortiserte utlån = Individuelle nedskrivninger og amortiserte utlån Nedskrivning på grupper av utlån: Nedskrivning på grupper av utlån pr Periodens endring i nedskrivning på grupper av utlån Nedskrivning på grupper av utlån Misligholdte og tapsutsatte engasjementer Misligholdte utlån/kreditter ,46 % 0,55 % 0,56 % Brutto mislighold > 90 dager i % av brutto utlån 0,38 % 0,38 % 0,32 % Misligholdte utlån/kreditter Brutto mislighold dager Brutto mislighold dager Brutto mislighold > 90 dager Brutto misligholdte utlån/kreditter Individuelle nedskrivninger Netto misligholdte utlån/kreditter Øvrige tapsutsatte engasjementer Øvrige tapsutsatte engasjementer med tapsnedskrivning Individuelle nedskrivninger Netto øvrige tapsutsatte engasjementer Brutto misligholdte og tapsutsatte engasjementer Brutto misligholdte og tapsutsatte engasjementer Individuelle nedskrivninger Netto misligholdte og tapsutsatte engasjementer

10 2. FORFALLSSTRUKTUR OG PÅLYDENDE VERDIER PÅ UTSTEDTE OBLIGASJONER OG Fondsobligasjoner PR Mill. kroner ISIN Nummer Ticker Pålydende Herav eget eie Referanserente Avdragsstruktur Siste forfall NO PLUG 22 PRO 800 Fastrente Avdragsfritt NO PLUG 29 PRO 467 NIBOR 3 mnd Avdragsfritt NO PLUG 36 PRO NIBOR 3 mnd Avdragsfritt NO PLUG 39 PRO 700 NIBOR 3 mnd Avdragsfritt NO PLUG 40 PRO NIBOR 3 mnd Avdragsfritt NO PLUG 33 PRO 800 Fastrente Avdragsfritt NO PLUG 37 PRO 800 Fastrente Avdragsfritt NO PLUG 38 PRO 800 NIBOR 3 mnd Avdragsfritt NO PLUG 35 PRO Fastrente Avdragsfritt NO PLUG 41 PRO NIBOR 3 mnd Avdragsfritt NO PLUG 42 PRO 500 NIBOR 3 mnd Avdragsfritt NO PLUG 43 PRO 500 NIBOR 3 mnd Avdragsfritt NO Not listed 200 NIBOR 3 mnd Fondsobligasjon NO Not listed 300 NIBOR 3 mnd Fondsobligasjon Utstedt av morbank NO PLBK NIBOR 3 mnd Avdragsfritt NO PLBK NIBOR 3 mnd Avdragsfritt NO PLBK NIBOR 3 mnd Avdragsfritt NO PLBK NIBOR 3 mnd Avdragsfritt NO PLBK NIBOR 3 mnd Avdragsfritt NO PLBK NIBOR 3 mnd Avdragsfritt NO PLBK NIBOR 3 mnd Avdragsfritt NO PLBK NIBOR 3 mnd Avdragsfritt NO PLBK NIBOR 3 mnd Avdragsfritt NO PLBK NIBOR 3 mnd Avdragsfritt NO PLBK NIBOR 3 mnd Avdragsfritt Utstedt av datterselskap Sum obligasjoner og ansv.lån Differanse mellom pålydende og bokførte verdier skyldes utstedelse til over-/underkurs, samt effekter av sikringsbokføringen hvor sikringsinstrumentet er innregnet til virkelig verdi. Av obligasjoner i eget eie inngår mill. kroner i bytteordningen med staten.

11 3. Kapitaldekning og ansvarlig kapital Morbank Konsern ,4 % 14,8 % 14,4 % Kapitaldekning* 13,4 % 13,2 % 13,4 % 14,4 % 14,8 % 14,4 % Kjernekapital* 13,4 % 13,2 % 13,4 % Minimumskrav til ansvarlig kapital Sum beregningsgrunnlag Netto ansvarlig kapital* Kjernekapital* Tilleggskapital Minimumskrav til ansvarlig kapital Kapitalkrav for kredittrisiko beregnet etter standardmetoden Kapitalkrav for operasjonell risiko Fradrag i kapitalkravet *Inkl. 50 % av delårsresultatet (før skatt), dog er ikke regnskapet revidert. 4. EgenkapitalBEVIS De 20 største egenkapitalbeviseierne pr NAVN ANTALL ANDEL AV NAVN ANTALL ANDEL AV EKB EKB-KAP. % EKB EKB-KAP. % 1. Pareto AS , Spareskillingsbanken ,13 2. Glastad Invest AS , Allumgården ,01 3. Sparebankstiftelsen DnB , Birkenes Sparebank ,60 4. Terra Utbytte VPF , Flekkefjord Sparebank ,26 5. Brøvig Holding AS , Apriori Holding AS ,11 6. Varodd AS , Strømme Leif Eiendom ,07 7. Gumpen Bileiendom AS , Lund Hans Arvid ,00 8. Sparebanken Sør , Rynning Jens Emil ,89 9. Harald Espedal AS , Akselsen Carsten , MP Pensjon PK , Mørch Gerd Turid ,82 Totalt - 10 største eierne ,87 Totalt - 20 største eierne ,58 Sparebanken Pluss eier pr ingen egne egenkapitalbevis. Eierandelskapitalen utgjorde pr NOK fordelt på egenkapitalbevis, pålydende kr. 100,-.

12 B Returadresse: Rådhusgaten 7/9, Postboks 200, 4662 Kristiansand Rådhusgaten 7/9, Postboks 200, 4662 Kristiansand Tlf: Fax: E-post:

1. KVARTAL 2014 (UREVIDERT)

1. KVARTAL 2014 (UREVIDERT) 1. KVARTAL 2014 (UREVIDERT) 2 Innhold Nøkkeltall konsern 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Kontantstrøm 12 Egenkapitaloppstilling 13 Noter 14 Risiko og Kapitalstyring 22 Informasjon

Detaljer

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2011. Fortsatt god drift

Kvartalsrapport 1. kvartal 2011. Fortsatt god drift Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 Fortsatt god drift Resultat før skatt: 12,7 millioner kroner (1,6 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 12,0 % (1,6 %) og etter

Detaljer

delårsrapport 2. k va r ta l urevidert

delårsrapport 2. k va r ta l urevidert delårsrapport 2. k va r ta l urevidert 14 2 2. KVARTAL 2014 Innhold 3 Hovedtall konsern 4 Kvartalsberetning fra styret Finansregnskapet konsern 7 Resultat konsern 8 Balanse konsern 9 Egenkapitaloppstilling

Detaljer

urevidert delårsrapport 1. kvartal

urevidert delårsrapport 1. kvartal urevidert delårsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtall konsern Resultat 1. kv. 2015 1. kv. 2014 2014 Mill. kroner I prosent Mill. kroner I prosent Mill. kroner I prosent Netto renteinntekter 273 1,93 269 1,98

Detaljer

Dela rsregnskap 2. kvartal 2015

Dela rsregnskap 2. kvartal 2015 Dela rsregnskap 2. kvartal 2015 HOVEDTALL MELHUS SPAREBANK Beløp i tusen kroner og i % av midlere forvaltning Resultat 30.06.2015 30.06.2014 2014 Renteinntekter 122.213 3,67 % 136.031 4,32 % 271.989 4,19

Detaljer

Delårsrapport 31.12.2009

Delårsrapport 31.12.2009 Delårsrapport 31.12.2009 DELÅRSRAPPORT.09 Nes Prestegjelds Sparebanks kvartalsregnskap er utarbeidet i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), herunder IAS 34 om delårsrapportering. Banken

Detaljer

Delå rsregnskåp 3. kvårtål 2014

Delå rsregnskåp 3. kvårtål 2014 Delå rsregnskåp 3. kvårtål 2014 HOVEDTALL MELHUS SPAREBANK Beløp i tusen kroner og i % av midlere forvaltning Resultat 30.09.2014 30.09.13 2013 Renteinntekter 205.051 4,23 % 177.714 4,28 % 242.867 4,31

Detaljer

delårsregnskap 1. kvartal 2010 melhus sparebank

delårsregnskap 1. kvartal 2010 melhus sparebank k v a r t a l s r a p p o r t 1 _ 2 0 1 0 I M e l h u s B a n k e n delårsregnskap 1. kvartal 2010 melhus sparebank ...hele livet Kundens ønsker er vår utfordring! k v a r t a l s r a p p o r t 1 _ 2 0

Detaljer

DelÅrsrapport 1. kvartal

DelÅrsrapport 1. kvartal gjensidige.com DelÅrsrapport 1. kvartal 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2010 VIRKSOMHETEN Gjensidige Bank ble lansert i 2007 og har hovedkontor i Førde. I

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2012

Delårsrapport 3. kvartal 2012 Delårsrapport 3. kvartal 2012 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 3. kv. 12 2. kv. 12 1. kv. 12 4. kv. 11 3. kv. 11 2. kv. 11 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

delårsrapport 4. k va r ta l urevidert

delårsrapport 4. k va r ta l urevidert delårsrapport 4. k va r ta l urevidert 4 4. KVARTAL 4 Innhold 3 Hovedtall konsern 4 Kvartalsberetning fra styret Finansregnskapet konsern Resultat konsern Balanse konsern 9 Egenkapitaloppstilling konsern

Detaljer

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 HOVEDTALL MELHUS SPAREBANK Beløp i tusen kroner og i % av midlere forvaltning Resultat 31.03.15 31.03.14 2014 Renteinntekter 62.548 3,87 % 66.502 4,35 % 271.989 4,19 % Rentekostnader

Detaljer

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011 Halvårsrapport 2. kvartal 2011 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 2. kv. 11 1. kv. 11 4. kv. 10 3. kv. 10 2. kv. 10 1. kv. 10 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.)

HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) Delårsrapport 1. kvartal 2011 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 1. kv. 11 4. kv. 10 3. kv. 10 2. kv. 10 1. kv. 10 4. kv. 09 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk fjerde kvartal 2010 Økt innskuddsdekning Økt kundevekst Bankens virksomhet

Detaljer

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 %

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Delårsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtall Morbank Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Rentenetto 33.049 1,74 % 33.142 1,84

Detaljer

Sparebanken Pluss Årsrapport 2012

Sparebanken Pluss Årsrapport 2012 Sparebanken Pluss Årsrapport 2012 1 Administrerende direktør 2 Hovedtrekk Nøkkeltall 3 Hovedtall Kvartalsvise resultater 4 Årsberetning 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endringer i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Stabil volumutvikling -Resultat etter skatt: kr. 1,6 mill kr ( kr 4,9 mill). -Netto renteinntekter: kr. 12,0 mill (kr.19,5 mill). -Netto provisjons-

Detaljer

Sparebanken Pluss Årsrapport 2010

Sparebanken Pluss Årsrapport 2010 Sparebanken Pluss Årsrapport 2010 1 Administrerende direktør 2 Hovedtrekk Nøkkeltall 3 Hovedtall Kvartalsvise resultater 4 Årsberetning 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endringer i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

2011:01 kvartalsrapport

2011:01 kvartalsrapport 2011:01 kvartalsrapport Nøkkeltall (morbank) (Hele tusen) 31.03.2011 31.03.2010 2010 Sum forvaltningskapital 2.211.272 2.285.001 2.260.619 Brutto utlån 1.907.235 1.873.395 1.914.255 Brutto utlån i % av

Detaljer

Halvårsrapport 2009. (Resultat hittil i år. I parentes vises tall for tilsvarende periode i 2008.)

Halvårsrapport 2009. (Resultat hittil i år. I parentes vises tall for tilsvarende periode i 2008.) Halvårsrapport 2009 Halvårsrapport 2009 Positiv utvikling - Resultat etter skatt: kr. 8,1 mill kr ( kr 16,5 mill). - Netto renteinntekter: kr.28,5 mill (kr.42,5 mill). - Netto provisjons- og andre inntekter:

Detaljer

Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014

Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014 Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 4. kv. 14 3. kv. 14 2. kv. 14 1. kv. 14 4. kv. 13 3. kv. 13

Detaljer

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 4. kv. 13 3. kv. 13 2. kv. 13 1. kv. 13 4. kv. 12 3. kv. 12

Detaljer

Sparebanken Pluss Årsrapport 2011

Sparebanken Pluss Årsrapport 2011 Sparebanken Pluss Årsrapport 2011 1 Administrerende direktør 2 Hovedtrekk Nøkkeltall 3 Hovedtall Kvartalsvise resultater 4 Årsberetning 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endringer i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

165. driftsår. kvartalsrapport 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal

165. driftsår. kvartalsrapport 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 165. driftsår kvartalsrapport 20 Kvartalsrapport 3. kvartal Innhold Kommentar til regnskapet. side 2-4 Resultatregnskap side 5 Balanse... side 5 Resultat - kvartalsvis side 6 Kontantstrømoppstilling...

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 3. kvartal 2013

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 3. kvartal 2013 Delårsrapport SpareBank 1 Telemark 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport for tredje kvartal 2013 (urevidert) Hovedtall Driftsresultat før tap og skatt: 166,0 mkr (143,6 mkr) Netto renteinntekter: 213,9 mkr (231,0

Detaljer

4. KVARTAL 2014 (UREVIDERT)

4. KVARTAL 2014 (UREVIDERT) 4. KVARTAL 2014 (UREVIDERT) 2 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 5 Balanse 6 Kontantstrømoppstilling 7 Egenkapitaloppstilling 8 Noter 9 Kvartalsvis resultatutvikling 13 Styrets beretning 3 Virksomhet

Detaljer

delårsrapport 4. kvartal urevidert

delårsrapport 4. kvartal urevidert 12 delårsrapport 4. kvartal urevidert 2 4. KVARTAL 2012 Innhold 3 Hovedtall konsern 4 Kvartalsrapport fra styret 11 Finansregnskapet 11 Resultat 12 Balanse 13 Egenkapitaloppstilling 15 Kontantstrømoppstilling

Detaljer