Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 4/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 4/2012"

Transkript

1 Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 4/2012

2 Nøkkeltall* Pr Sum inntekter (mill. kr.) Sum driftskostnader (mill. kr.) Resultat før tap (mill. kr.) Tap etc. (mill. kr.) Resultat før skatt (mill. kr.) Forvaltningskapital (mill. kr.) Gjennomsnittlig forvaltningskapital (mill. kr.) Forvaltningskapitalvekst (% p.a.) 8,9 8,1 7,8 5,3 9,8 Brutto utlånsvekst (% p.a.) 7,3 6,1 7,1 8,1 8,6 - Personmarkedet 7,7 7,4 8,9 10,2 11,7 - Næringslivsmarkedet 8,0 8,7 9,1 9,7 8,5 - Organisasjonsmarkedet 1,6-13,1-13,6-13,0-12,8 Innskuddsvekst (% p.a.) 26,8 21,1 20,3 11,1 2,2 Innskuddsdekning (morbank) (%) 77,5 75,0 74,4 69,1 64,8 Innskuddsdekning (konsern) (%) 54,5 53,0 52,1 48,2 46,1 Kostnader i prosent av inntekter (%) 37,1 36,5 39,4 35,5 43,9 Egenkapitalrentabilitet etter skatt (%) 10,7 11,0 10,3 12,7 7,8 Resultat/utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (morbank) (kr.) 15,3 10,4 6,3 4,4 11,5 Resultat pr. egenkapitalbevis pr. kvartal (morbank) (kr.) 4,9 4,0 1,9 4,4 2,1 Resultat pr. egenkapitalbevis (konsern) (kr.) 18,2 13,8 8,5 5,1 12,7 Bokført egenkapital pr. egenkapitalbevis (kr.) Børskurs ved utgangen av kvartalet (kr.) Kjernekapitaldekning (%)** 13,5 13,1 13,1 13,3 12,5 Kjernekapitaldekning (morbank) (%)** 14,5 14,6 14,7 15,1 14,3 Antall ekspedisjonssteder Antall årsverk * Konserntall hvis annet ikke angitt ** Delårstallene for de tre første kvartalene er inkl. 50 % av delårsresultatet (før skatt)

3 BERETNING GENERELT Hovedtrekkene ved bankens virksomhet for 4. kvartal er, i likhet med de foregående kvartaler, følgende: Høye, stabile inntekter Lav kostnadsprosent Beskjedne tap Solid resultat Lavt mislighold Solid balanse God vekst RAMMEBETINGELSER Norges Bank har i 2012 endret styringsrenten en gang. I mars ble renten satt ned med 0,25 prosentpoeng til 1,50 prosent. Årsveksten i innenlandsk bruttogjeld til publikum, K2, var ved utgangen av desember på 6,5 prosent. Veksten i kreditt til husholdningene og næringslivet var på henholdsvis 7,2 og 5,0 prosent. Det var i 2012 en kursoppgang på Oslo Børs på 15,4 prosent. For hele 2011 var det en kursnedgang på 12,5 prosent. Tall fra NAV viser at arbeidsledigheten ved utgangen av desember var på 2,4 prosent. Det var personer helt arbeidsledige eller på tiltak. DRIFTSRESULTAT Konsernet hadde etter 4. kvartal 2012 et resultat før skatt på 403 mill. kroner, mot 281 mill. kroner på samme tid i Resultatet tilsvarte 0,97 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 0,73 prosent året før. Konsernets rentenetto utgjorde 551 mill. kroner, mot 479 mill. kroner på samme tid i fjor. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde rentenettoen 1,32 prosent, mot 1,24 etter 4. kvartal Andre driftsinntekter utgjorde 124 mill. kroner. Sett i forhold til er dette en økning på 66 mill. kroner. Økningen er vesentlig knyttet til svingninger i underposten Netto verdiendring og gevinst på valuta og verdipapirer. Posten gjelder hovedsakelig kurssvingninger på likviditetsporteføljen av obligasjoner, samt kursjustering av fastrenteutlån. Sum driftskostnader utgjorde 251 mill. kroner og har økt med 15 mill. kroner i forhold til Kostnadene i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde 0,60 prosent, mot 0,61 prosent året før. Kostnader i prosent av inntekter var ved utgangen av ,1 prosent, mot 43,9 prosent ett år tidligere. FORVALTNINGSKAPITAL Ved utgangen av 2012 var forvaltningskapitalen mill. kroner. Det er en økning i forhold til 2011 på mill. kroner eller 8,9 prosent. INNSKUDD Innskudd fra kunder var ved utgangen av mill. kroner. Veksten fra har vært på mill. kroner eller 26,8 prosent. Veksten er godt fordelt mellom næring, privat og ulike avdelingskontorer. Ved årsskiftet var 77,5 prosent av morbankens utlån finansiert ved kundeinnskudd. På konsernbasis utgjorde tallet 54,5 prosent. Veksten i forvaltningskapitalen søkes finansiert hovedsakelig gjennom innskudd og langsiktig opplåning i det norske og internasjonale penge- og kapitalmarkedet. UTLÅN Konsernets brutto utlån pr var mill. kroner. Utlånsøkningen i 2012 var mill. kroner eller 7,3 prosent. Til sammenligning var utlånsveksten i ,6 prosent. Konsernets utlån pr er fordelt med 62,3 prosent på personmarkedet, 31,1 prosent på bedriftsmarkedet og 6,6 prosent på organisasjonsmarkedet. Brutto mislighold av utlån (over 90 dager) utgjorde 0,32 prosent for konsernet. Kredittrisikoen for utlånsporteføljen vurderes fortsatt som lav. TAP PÅ UTLÅN OG GARANTIER Nedskrivninger på grupper av utlån utgjorde 92 mill. kroner. Det er ikke gjort endringer i 4. kvartal. Individuelle nedskrivninger på utlån har økt med 15 mill. kroner i Individuelle nedskrivninger utgjorde 52 mill. kroner inkl. amortisert beløp på utlån. Det er ved utgangen av 4. kvartal en netto inngang på bokførte tap på 2 mill. kroner, samt inngang på garanti knyttet til Eksportfinans. Netto tapskostnad på utlån og garantier utgjorde 21 mill. kroner. Styret vurderer at nedskrivningene er tilstrekkelige til å dekke kredittrisikoen i bankens utlånsportefølje ved utløpet av 4. kvartal. SOLIDITET Banken benytter standardmetoden for kredittrisiko og basismetoden for operasjonell risiko for å beregne kapitaldekning i henhold til gjeldende kapitaldekningsregler - Basel II. Konsernet hadde ved utgangen av 4. kvartal 2012 ansvarlig kapital på mill. kroner. Kjernekapitaldekningen utgjorde 13,5 prosent. For morbanken utgjorde kjernekapitaldekningen 14,5 prosent. PLUSS BOLIGKREDITT AS Bankens heleide datterselskap Pluss Boligkreditt AS har konsesjon til å utstede obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). Ved utløpet av 2012 er det overført en boliglånsportefølje på mill. kroner fra banken til Pluss Boligkreditt AS, og kredittforetaket har utstedt obligasjoner med fortrinnsrett på mill. kroner. Av utstedte obligasjoner med fortrinnsrett er mill. kroner benyttet som pant i bytteordningen med staten. EGENKAPITALBEVIS Oversikten over de 20 største egenkapitalbeviseierne pr framgår av note. Resultat pr. egenkapitalbevis (morbank) ble kr. 15,26 mot kr. 11,53 på samme tid i fjor. For konsernet var tallene henholdsvis kr. 18,16 og kr. 12,67. Styret vil foreslå overfor bankens forstanderskap å utdele utbytte for 2012 på kr. 10,00 pr. egenkapitalbevis. Egenkapitalavkastningen var ved utgangen av ,7 prosent, mot 7,8 prosent ved utgangen av RATING Sparebanken Pluss har internasjonal rating fra Moody s, med langsiktig rating på A2 og Stable outlook. Ratingen ble bekreftet i ny Credit Opinion i august Alle obligasjoner med fortrinnsrett som utstedes av Pluss Boligkreditt AS er også ratet av Moody s, og obligasjonene har en rating på Aaa. VIDERE UTSIKTER Styret regner med at bankens driftsresultat også for 2013 vil være tilfredsstillende, men den sterke uroen i flere lands økonomier og finansmarkeder vil fortsatt kunne påvirke den norske økonomien og finansnæringen negativt. Banken er imidlertid bare i meget beskjeden grad avhengig av eller direkte eksponert mot utenlandske kapitalmarkeder. Også bankens misligholds- og tapsutvikling vil bli påvirket av videre konjunkturutvikling, men det antas at tapene fortsatt vil være beskjedne. Kristiansand, 12. februar 2013 Trond Bjørnenak Norunn Tveiten Benestad Peder Syrdalen Magne Haug Bjørg Sveinall Øgaard Bente Pedersen Stein A. Hannevik Formann Nestformann Adm. direktør

4 Resultatregnskap Morbank Mill. kroner Konsern* Note: Renteinntekter Rentekostnader NETTO RENTEINNTEKTER Utbytte og andre inntekter av verdipapirer Provisjonsinntekter Provisjonskostnader Netto verdiendring og gevinst på valuta og verdipapirer Andre driftsinntekter SUM ANDRE DRIFTSINNTEKTER Lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FØR TAP Tap på utlån, garantier m.v DRIFTSRESULTAT Skatt på ordinært resultat RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET Andre inntekter og kostnader RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET Estimatavvik for pensjoner TOTALRESULTAT * Består av morbank og datterselskapet Pluss Boligkreditt AS Resultatregnskap i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital Morbank ,88 3,72 Renteinntekter 3,95 4,03 2,72 2,59 Rentekostnader 2,63 2,80 1,16 1,13 NETTO RENTEINNTEKTER 1,32 1,24 0,08 0,13 Utbytte og andre inntekter av verdipapirer 0,02 0,01 0,26 0,26 Provisjonsinntekter 0,22 0,23 0,04 0,03 Provisjonskostnader 0,03 0,04-0,09 0,07 Netto verdiendring og gevinst på valuta og verdipapirer 0,06-0,08 0,04 0,04 Andre driftsinntekter 0,03 0,03 0,25 0,46 SUM ANDRE DRIFTSINNTEKTER 0,30 0,15 0,54 0,54 Lønn og generelle administrasjonskostnader 0,48 0,50 0,03 0,04 Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler 0,03 0,03 0,07 0,09 Andre driftskostnader 0,09 0,07 0,64 0,66 SUM DRIFTSKOSTNADER 0,60 0,61 0,77 0,93 DRIFTSRESULTAT FØR TAP 1,02 0,78 0,06 0,06 Tap på utlån, garantier m.v. 0,05 0,05 0,72 0,87 DRIFTSRESULTAT 0,97 0,73 0,22 0,22 Skatt på ordinært resultat 0,27 0,22 0,49 0,66 RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET 0,70 0,50 Konsern Andre inntekter og kostnader 0,49 0,66 RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET 0,70 0,50 0,01-0,02 Estimatavvik for pensjoner -0,02 0,01 0,48 0,68 TOTALRESULTAT 0,71 0,49

5 Kvartalsvis resultat Konsern Mill. kroner 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal Renteinntekter Rentekostnader NETTO RENTEINNTEKTER Utbytte og andre inntekter av verdipapirer Provisjonsinntekter Provisjonskostnader Netto verdiendring og gevinst på valuta og verdipapirer Andre driftsinntekter SUM ANDRE DRIFTSINNTEKTER Lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FØR TAP Tap på utlån, garantier m.v DRIFTSRESULTAT Skatt på ordinært resultat RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET Andre inntekter og kostnader RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET Estimatavvik for pensjoner TOTALRESULTAT Kvartalsvis resultat i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital Konsern 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal NETTO RENTEINNTEKTER 1,33 1,28 1,33 1,33 1,25 Sum andre driftsinntekter 0,21 0,43 0,05 0,50-0,12 Sum driftskostnader 0,60 0,53 0,62 0,65 0,60 DRIFTSRESULTAT FØR TAP 0,94 1,17 0,76 1,19 0,53 Tap på utlån, garantier m.v. 0,12 0,03 0,02 0,03 0,13 DRIFTSRESULTAT 0,82 1,14 0,74 1,16 0,40

6 Balanse Morbank Mill. kroner Konsern EIENDELER Note: Kontanter og fordringer på sentralbanker Netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Brutto utlån Nedskrivninger på individuelle utlån Nedskrivninger på grupper av utlån Netto utlån og fordringer på kunder Overtatte eiendeler Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Aksjer, andeler og egenkapitalbevis Eierinteresser i konsernselskaper Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Betalbar skatt Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter Avsetninger for forpliktelser Utsatt skatt Ansvarlig lånekapital SUM GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL

7 Egenkapitalbevegelse Konsern Egenkapital- Overkurs- Sparebankens Estimatavvik Gave- Utjevnings- Mill. kroner bevis fond fond pensjon fond fond Sum Balanse Utdelt utbytte for Resultat Andre inntekter og kostnader Disponert av gavefond Balanse Utdelt utbytte for Resultat Andre inntekter og kostnader Disponert av gavefond Balanse Morbank Egenkapital- Overkurs- Sparebankens Estimatavvik Gave- Utjevnings- Mill. kroner bevis fond fond pensjon fond fond Sum Balanse Utdelt utbytte for Resultat Andre inntekter og kostnader Disponert av gavefond Balanse Utdelt utbytte for Resultat Andre inntekter og kostnader Disponert av gavefond Balanse

8 Kontantstrøm Morbank Mill. kroner Konsern Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Renteinnbetalinger Renteutbetalinger Innbetalinger av utbytte Innbetalinger fra konsernbidrag Andre innbetalinger Andre utbetalinger Inngang på konstaterte tap Utbetalinger av skatt Utbetalinger av gaver Endring av innskudd fra kunder Endring utlån og fordringer på kunder Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger vedr. verdipapirer Utbetalinger vedr. verdipapirer Innbetaling ved salg varige driftsmidler Utbetaling ved kjøp varige driftsmidler Endring andre fordringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Endring utlån og fordringer på andre kredittinstitusjoner Netto endring av innskudd fra Norges Bank og andre kredittinstitusjoner Innbetalinger av obligasjonsgjeld Utbetalinger av obligasjonsgjeld Endring kortsiktig gjeld Ansvarlig lånekapital Utbetaling av utbytte Netto kontantstrømmer finansieringsaktiviteter Netto endring likvider i året Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning ved utgangen av perioden Segmentrapportering pr. Mill. kroner RESULTAT PM BM Ufordelt Bolig- Totalt PM BM Ufordelt Bolig- Totalt kreditt kreditt NETTO RENTEINNTEKTER Sum andre driftsinntekter Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FØR TAP Tap på utlån, garantier m.v DRIFTSRESULTAT BALANSE Netto utlån og fordringer på kunder Andre eiendeler SUM EIENDELER Innskudd fra og gjeld til kunder Mellomregning og annen gjeld/ek SUM GJELD/EK

9 NOTEOPPLYSNINGER Konsernregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med IFRS (herunder IAS 34). Delårsregnskapet er utarbeidet etter de samme regnskapsprinsippene som benyttes i årsregnskapet. Det vises til årsrapporten for 2011 for mer beskrivelse av regnskapsprinsippene. Kvartalsregnskapet er ikke revidert. Notene er oppgitt i hele mill. kroner. Regnskapet presenteres i norske kroner som er konsernets funksjonelle valuta. 1. TAP PÅ UTLÅN Morbank Nedskrivninger på utlån og tap på garantier Konsern Periodens tapskostnader: Nedskrivning på utlån Tap på garantier = Nedskrivning på utlån og tap på garantier Nedskrivning på utlån: Periodens endring i individuelle nedskrivninger Periodens endring i nedskrivninger på grupper av utlån Amortiserte utlån Periodens konstaterte tap med tidligere nedskrivninger Periodens konstaterte tap hvor det tidligere ikke er foretatt nedskrivninger Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap = Periodens netto nedskrivning på utlån Individuelle nedskrivninger: Individuelle nedskrivninger på utlån pr eksklusiv amortiserte utlån Periodens konstaterte tap med tidligere nedskrivninger Økte individuelle nedskrivninger i perioden Nye individuelle nedskrivninger i perioden Tilbakeføring av nedskrivninger fra tidligere perioder Amortiserte utlån = Individuelle nedskrivninger og amortiserte utlån Nedskrivning på grupper av utlån: Nedskrivning på grupper av utlån pr Periodens endring i nedskrivning på grupper av utlån Nedskrivning på grupper av utlån Misligholdte og tapsutsatte engasjementer Misligholdte utlån/kreditter ,53 % 0,46 % Brutto mislighold > 90 dager i % av brutto utlån 0,32 % 0,38 % Misligholdte utlån/kreditter Brutto mislighold dager Brutto mislighold dager Brutto mislighold > 90 dager Brutto misligholdte utlån/kreditter Individuelle nedskrivninger Netto misligholdte utlån/kreditter Øvrige tapsutsatte engasjementer Øvrige tapsutsatte engasjementer med tapsnedskrivning Individuelle nedskrivninger Netto øvrige tapsutsatte engasjementer Brutto misligholdte og tapsutsatte engasjementer Brutto misligholdte og tapsutsatte engasjementer Individuelle nedskrivninger Netto misligholdte og tapsutsatte engasjementer

10 2. FORFALLSSTRUKTUR OG PÅLYDENDE VERDIER AV UTSTEDTE OBLIGASJONER OG ANSVARLIG LÅNEKAPITAL PR Mill. kroner ISIN Nummer Ticker Pålydende Herav eget eie Referanserente Avdragsstruktur Siste forfall NO PLUG 31 PRO 604 NIBOR 3 mnd Avdragsfritt NO PLUG 34 PRO NIBOR 3 mnd Avdragsfritt NO PLUG 22 PRO 800 Fastrente Avdragsfritt NO PLUG 29 PRO 635 NIBOR 3 mnd Avdragsfritt NO PLUG 36 PRO NIBOR 3 mnd Avdragsfritt NO PLUG 39 PRO 700 NIBOR 3 mnd Avdragsfritt NO PLUG 40 PRO NIBOR 3 mnd Avdragsfritt NO PLUG 33 PRO 800 Fastrente Avdragsfritt NO PLUG 37 PRO 800 Fastrente Avdragsfritt NO PLUG 38 PRO 800 NIBOR 3 mnd Avdragsfritt NO PLUG 35 PRO Fastrente Avdragsfritt NO PLUG 41 PRO NIBOR 3 mnd Avdragsfritt NO Not listed 200 NIBOR 3 mnd Ansvarlig lån NO Not listed 300 NIBOR 3 mnd Ansvarlig lån Utstedt av morbank NO PLBK NIBOR 3 mnd Avdragsfritt NO PLBK NIBOR 3 mnd Avdragsfritt NO PLBK NIBOR 3 mnd Avdragsfritt NO PLBK NIBOR 3 mnd Avdragsfritt NO PLBK NIBOR 3 mnd Avdragsfritt NO PLBK NIBOR 3 mnd Avdragsfritt NO PLBK NIBOR 3 mnd Avdragsfritt NO PLBK NIBOR 3 mnd Avdragsfritt NO PLBK NIBOR 3 mnd Avdragsfritt NO PLBK NIBOR 3 mnd Avdragsfritt Utstedt av datterselskap Sum obligasjoner og ansvarlig lånekapital Differanse mellom pålydende og bokførte verdier skyldes utstedelse til over-/underkurs, samt effekter av sikringsbokføringen hvor sikringsinstrumentet er innregnet til virkelig verdi. Av obligasjoner i eget eie inngår mill. kroner i bytteordningen med staten.

11 3. KAPITALDEKNING OG ANSVARLIG KAPITAL Morbank Konsern ,3 % 14,5 % Kapitaldekning 13,5 % 14,3 % 14,3 % 14,5 % Kjernekapital 13,5 % 12,5 % Minimumskrav til ansvarlig kapital Sum beregningsgrunnlag Netto ansvarlig kapital Kjernekapital Tilleggskapital Minimumskrav til ansvarlig kapital Kapitalkrav for kredittrisiko beregnet etter standardmetoden Kapitalkrav for operasjonell risiko Fradrag i kapitalkravet EGENKAPITALBEVIS De 20 største egenkapitalbeviseierne pr NAVN ANTALL ANDEL AV NAVN ANTALL ANDEL AV EKB EKB-KAP. % EKB EKB-KAP. % 1. Glastad Invest AS , Birkenes Sparebank ,60 2. Sparebankstiftelsen DnB NOR , Flekkefjord Sparebank ,26 3. Brøvig Holding AS , Sparebank 1 SR-bank ,11 4. Varodd AS , Apriori Holding AS ,11 5. Gumpen Bileiendom AS , Strømme Leif Eiendom ,07 6. Terra Utbytte VPF , Bratland Bjørn ,02 7. Sparebanken Sør , Sparebank 1 Ringerike ,92 8. MP Pensjon PK , Rynning Jens Emil ,89 9. Spareskillingsbanken , Akselsen Carsten , Allumgården , Mørch Gerd Turid ,82 Totalt - 10 største eierne ,55 Totalt - 20 største eierne ,19 Sparebanken Pluss eier pr ingen egne egenkapitalbevis. Eierandelskapitalen utgjorde pr NOK fordelt på egenkapitalbevis, pålydende kr. 100,-.

12 B Returadresse: Rådhusgaten 7/9, Postboks 200, 4662 Kristiansand Rådhusgaten 7/9, Postboks 200, 4662 Kristiansand Tlf: Fax: E-post:

Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 4/2011

Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 4/2011 Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 4/2011 Nøkkeltall* Pr. 31.12.11 30.09.11 30.06.11 31.03.11 31.12.10 Sum inntekter (mill. kr.) 537 423 290 143 573 Sum driftskostnader (mill. kr.) 236 175 118 61 196 Resultat

Detaljer

Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 1/2011

Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 1/2011 Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 1/2011 Nøkkeltall* Pr. 31.03.11 31.12.10 30.09.10 30.06.10 31.03.10 Sum inntekter (mill. kr.) 143 573 427 275 145 Sum driftskostnader (mill. kr.) 61 196 143 90 35 Resultat

Detaljer

Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 2/2013

Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 2/2013 Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 2/2013 Nøkkeltall* Pr. 30.06.13 31.03.13 31.12.12 30.09.12 30.06.12 Sum inntekter (mill. kr.) 334 153 675 508 326 Sum driftskostnader (mill. kr.) 136 68 251 185 128 Resultat

Detaljer

Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 1/2012

Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 1/2012 Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 1/2012 Nøkkeltall* Pr. 31.03.12 31.12.11 30.09.11 30.06.11 31.03.11 Sum inntekter (mill. kr.) 186 537 423 290 143 Sum driftskostnader (mill. kr.) 66 236 175 118 61 Resultat

Detaljer

Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 1/2013

Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 1/2013 Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 1/2013 Nøkkeltall* Pr. 31.03.13 31.12.12 30.09.12 30.06.12 31.03.12 Sum inntekter (mill. kr.) 153 675 508 326 186 Sum driftskostnader (mill. kr.) 68 251 185 128 66 Resultat

Detaljer

Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 3/2011

Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 3/2011 Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 3/2011 Nøkkeltall* Pr. 30.09.11 30.06.11 31.03.11 31.12.10 30.09.10 Sum inntekter (mill. kr.) 423 290 143 573 427 Sum driftskostnader (mill. kr.) 175 118 61 196 143 Resultat

Detaljer

Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 3/2013

Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 3/2013 Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 3/2013 Nøkkeltall* Pr. 30.09.13 30.06.13 31.03.13 31.12.12 30.09.12 Netto renteinntekter (mill. kr.) 442 283 132 551 407 Sum inntekter (mill. kr.) 517 334 153 675 508

Detaljer

Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 4/2010

Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 4/2010 Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 4/2010 Nøkkeltall* Pr. 31.12.10 30.09.10 30.06.10 31.03.10 31.12.09 Sum inntekter (mill. kr.) 573 427 275 145 596 Sum driftskostnader (mill. kr.) 196 143 90 35 201 Resultat

Detaljer

Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 1/2010

Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 1/2010 Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 1/2010 Nøkkeltall* Pr. 31.03.10 31.12.09 30.09.09 30.06.09 31.03.09 Sum inntekter (mill. kr.) 145 596 447 280 130 Sum driftskostnader (mill. kr.) 35 201 150 102 51 Resultat

Detaljer

Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 3/2010

Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 3/2010 Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 3/2010 Nøkkeltall* Pr. 30.09.10 30.06.10 31.03.10 31.12.09 30.09.09 Sum inntekter (mill. kr.) 427 275 145 596 451 Sum driftskostnader (mill. kr.) 143 90 35 201 150 Resultat

Detaljer

Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 2/2010

Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 2/2010 Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 2/2010 Nøkkeltall* Pr. 30.06.10 31.03.10 31.12.09 30.09.09 30.06.09 Sum inntekter (mill. kr.) 275 145 596 447 282 Sum driftskostnader (mill. kr.) 90 35 201 150 102 Resultat

Detaljer

Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 4/2013

Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 4/2013 Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 4/2013 Nøkkeltall* Pr. 31.12.13 30.09.13 30.06.13 31.03.12 31.12.12 Netto renteinntekter (mill. kr.) 602 442 283 132 551 Sum inntekter (mill. kr.) 711 517 334 153 675

Detaljer

SPAREBANKEN PLUSS. Kvartalsrapport

SPAREBANKEN PLUSS. Kvartalsrapport SPAREBANKEN PLUSS Kvartalsrapport KVARTALSRAPPORT PR. 31.12.2007 GENERELT Hovedtrekkene ved bankens virksomhet i 2007 er: - Økt driftsresultat - Økt rentenetto - Andre driftsinntekter på linje med fjoråret

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Kvartalsrapport Q1 2012 1 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Q4 2012 (urevidert)

Kvartalsrapport Q4 2012 (urevidert) Kvartalsrapport Q4 2012 (urevidert) KVARTALSRAPPORT PR. 31.12.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

SPAREBANKEN PLUSS. Kvartalsrapport

SPAREBANKEN PLUSS. Kvartalsrapport SPAREBANKEN PLUSS Kvartalsrapport KVARTALSRAPPORT PR. 31.12.2006 GENERELT Hovedtrekkene ved bankens virksomhet i 2006 er: - Økt driftsresultat - Økt rentenetto - Økte andre driftsinntekter - Meget lav

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 122 MNOK

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 31.03.2014 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2014 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 22,4 mill. kr (17,2 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 994 mill. kr (5 549 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport Q (urevidert)

Kvartalsrapport Q (urevidert) Kvartalsrapport Q1 2013 (urevidert) 1 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2013 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand.

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

SPAREBANKEN PLUSS. Kvartalsrapport

SPAREBANKEN PLUSS. Kvartalsrapport SPAREBANKEN PLUSS Kvartalsrapport KVARTALSRAPPORT PR. 30.09.2007 GENERELT Hovedtrekkene ved bankens virksomhet hittil i år er: - Fortsatt godt driftsresultat - Økt rentenetto - Andre driftsinntekter på

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 23,4 mill. kr, mot 16,8 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført tap på utlån og garantier med 0,7 mill.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR Kvartalsrapport Q2 2012 1 KVARTALSRAPPORT PR. 30.06.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 3. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 52 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2013

Kvartalsrapport pr. 31.03.2013 Kvartalsrapport pr. 31.03.2013 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 1. kvartal 21,9

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor. Resultat før skatt etter er på 5,8 mill. kr, mot 6,7 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført inngang på tap på utlån og garantier med 0,5 mill. mot kr 0 på samme tid i fjor.

Detaljer

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 DRIFTSRESULTATET Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3. kvartal 2015 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

Kvartalsrapport 4 kvartal/ Foreløpig årsrapport

Kvartalsrapport 4 kvartal/ Foreløpig årsrapport Kvartalsrapport 4 kvartal/ Foreløpig årsrapport 31.12.2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 4. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 16 MNOK hittil

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR Kvartalsrapport Q3 2011 1 KVARTALSRAPPORT PR. 30.09.2011 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Kvartalsrapport Q (urevidert)

Kvartalsrapport Q (urevidert) Kvartalsrapport Q2 2013 (urevidert) 1 KVARTALSRAPPORT FRA STYRET PR. 30.06.2013 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Kvartalsrapport Q (urevidert)

Kvartalsrapport Q (urevidert) Kvartalsrapport Q4 2013 (urevidert) 1 KVARTALSRAPPORT FRA STYRET PR. 31.12.2013 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, som fusjonerte med Sparebanken Sør og endret

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 31.03.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2013 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2013 - Driftsresultat før tap, 17,2 mill. kr (13,3 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR Kvartalsrapport Q2 2011 1 KVARTALSRAPPORT PR. 30.06.2011 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Bedre driftsresultat enn samme periode i fjor Lik rentenetto som samme periode i

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 6,7 mill. kr, mot 4,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden ikke bokført tap på utlån og garantier, mot

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport Q (urevidert)

Kvartalsrapport Q (urevidert) Kvartalsrapport Q3 2013 (urevidert) 1 KVARTALSRAPPORT FRA STYRET PR. 30.09.2013 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand.

Detaljer

Hovedtall konsern. 1. kvartal 2008

Hovedtall konsern. 1. kvartal 2008 1. kvartal 2008 Hovedtall konsern Resultat 31.03.08 31.03.07 2007 % av gj.sn. % av gj.sn. % av gj.sn. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. Renteinntekter 500 6,61% 323 4,89% 1

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

SPAREBANKEN PLUSS. Kvartalsrapport

SPAREBANKEN PLUSS. Kvartalsrapport SPAREBANKEN PLUSS Kvartalsrapport KVARTALSRAPPORT PR. 30.09.2008 GENERELT Hovedtrekkene ved bankens virksomhet hittil i år er: - Fortsatt godt driftsresultat - Økt rentenetto - Tap på obligasjonsbeholdningen

Detaljer

Delårsrapport. 2.kvartal Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 2.kvartal Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 2.kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 2. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 2. kvartal

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2010 1.kvartal Hele 2010 2009 2009 kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK Renteinntekter og lignende inntekter 30.478 4,04 41.334 5,54

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2012 2012 2011 2011 kr.1000 GFK kr.1000 GFK kr.1000 GFK Renteinntekter og lignende inntekter 32.170 4,64 30.432 4,22 123.905 4,45 Rentekostnader

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2014 (Samme periode i 2013 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.14: Resultat før skatt 74,1 mill. (55,3

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2013 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2013 (Samme periode i 2012 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.13: Resultat før skatt 55,3 mill. (59,9

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Delårsrapport. 3.kvartal Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 3.kvartal Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 3.kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 3.kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 3. kvartal

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

SPAREBANKEN PLUSS. Kvartalsrapport

SPAREBANKEN PLUSS. Kvartalsrapport SPAREBANKEN PLUSS Kvartalsrapport KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2008 GENERELT Hovedtrekkene ved bankens virksomhet hittil i år er: - Fortsatt godt driftsresultat - Økt rentenetto - Noe tap på obligasjonsbeholdningen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2012 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -3. KVARTAL 2012 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

1. KVARTAL (UREVIDERT)

1. KVARTAL (UREVIDERT) 1. KVARTAL 2015 (UREVIDERT) Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 5 Balanse 6 Kontantstrømoppstilling 7 Egenkapitaloppstilling 8 Noter 9 Kvartalsvis resultatutvikling 12 Styrets beretning Virksomhet

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.06.2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 2. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 80 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Nøtterø Sparebank 2 Hovedtrekkene i bankens utvikling pr. 3. kvartal 2007: Bankens resultat før tap og skatt var 32,43 mill. kroner mot 30,95 mill. kroner på samme tid i

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer