En ramme rundt et avsnitt markerer også at det dreier seg om utfyllende eller supplerende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En ramme rundt et avsnitt markerer også at det dreier seg om utfyllende eller supplerende"

Transkript

1 Forord Norsk Bedriftsskatterett, som nå foreligger i åttende utgave, skal være en relativt fullstendig fremstilling av bedriftsbeskatningen til bruk for praktikere og videregående studenter. I denne utgaven er det foretatt flere grep for å samstemme boken med grunnleggende utviklingslinjer i skatteretten som fag. Undertegnede har i de fire årene siden forrige utgave vært så heldig å lede det nye åpne masterstudiet i skatte- og avgiftsrett som utvikles i et samarbeid mellom Handelshøyskolen BI og Skattedirektoratet. Internasjonale dimensjoner ved beskatningen har blitt mer og mer sentralt for studiet. Man kan ikke lenger først lære nasjonal skatterett for så å begynne på internasjonal skatterett. Grenseoverskridendre problemstillinger er der hele tiden som et bakgrunnsteppe. I tillegg kommer at internasjonal skatterett i en viss forstand er to disipliner tradisjonell internasjonal skatterett og internprising. Internprising er virkelig et fremvoksende område. Men det er mer aktuelt enn utforsket eller gjennomskrevet. I denne boken er et kapittel om grunnbegreper i internasjonal skatterett tatt inn i del II. I del V utdypes begge disse temaer videre. En annen utfordring er merverdiavgiftsrettens økende betydning og kompleksitet. Å drive skatterådgivning innen fast eiendom eller om transaksjoner uten å ta høyde for justeringsreglene, kan være uforsvarlig. Tilsvarende kan merverdiavgift være minst like viktig som skatt for den som skal etablere seg på tvers av landegrenser. Man kan selvfølgelig være et team av rådgivere som er spesialister innen hvert sitt tema. Men det er nyttig å ha et visst kjennskap til samspillet mellom skatte- og avgiftsregler for en del særlig praktiske problemstillinger. Denne utgaven av Norsk Bedriftsskatterett har tatt litt høyde for merverdiavgift, men da under denne forutsetning at leseren behersker grunnleggende merverdiavgiftsrett. Slike avsnitt er satt i kompress med strek i margen for å markere at lesere som bare vil arbeide med skatterett, kan hoppe over dem. Kapitlet om pensjoner er tatt ut. Pensjoner er viktig. Opptjening og utbetaling skjer i et samspill med skatteretten. Men for tiden er pensjonssystemet under så stor omlegging i Norge at de fleste praktiske problemstillinger må løses ut fra overgangsordninger, midlertidige regler og nye ordninger som fortsatt er på skissebrettet. Det virker ikke riktig å prioritere den type bevegelige mål i en bok som dette. Ut fra omfang og detaljeringsgrad er Norsk Bedriftsskatterett ingen innføringsbok. Den som allerede kan litt skatterett, og ønsker å fordype seg i delområder, bør orientere seg om bokens hoveddeler ut fra den kortfattede innholdsoversikten.

2 6 Forord Etter undertegnedes mening bør man i en bok møte en stemme. Norsk Bedriftsskatterett analyserer ikke bare gjeldende rett. I avsnitt markert med en hake fremheves hovedpoenger og praktiske tips. Et omvendt spørsmålstegn før et avsnitt varsler kritiske synspunkter og endringsforslag. Boken er tidvis mer kritisk enn vanlig for rettsdogmatiske fremstillinger. Men forfatteren har etterstrebet at gjeldende rett ikke farges av personlige holdninger til reglene. Boken er forsøkt ført à jour med lovvedtak, forskrifter vedtatt og publisert praksis pr 20 juni Detaljstoff, utpreget tekniske poenger, en del talleksempler og historiske fremstillinger av regelendringer er satt som kompressavsnitt med strek i margen. Dette stoffet kan leseren hoppe over uten å miste hovedpoengene i fremstillingen. En ramme rundt et avsnitt markerer også at det dreier seg om utfyllende eller supplerende momenter. Av datatekniske grunner er referanser ikke oppført i fotnoter, men i parenteser. Jeg har fått nyttige kommentarer fra skatterådgiver Petter Dragvold, stipendiat Tore Fjørtoft, førsteamanuensis Benn Folkvord, utredningsdirektør Tor Hersoug, førsteamanuensis, advokat Eirik Jensen, statsautorisert revisor Tor S Kildal, høyskolelektor Roy Kristensen, advokat Hugo P Matre, professor dr juris Hans Robert Schwencke, studenter ved Skattemaster-studiet og MRR-studiet ved Handelshøyskolen BI og andre brukere av boken. Studentassistent Ingvild Vidste har lest en rullerende korrektur. Tross velmente forsøk på å fjerne dem, kan det forekomme feil og unøyaktigheter. Eventuelle kommentarer kan gjerne sendes til Oslo, 15 juli 2012 Ole Gjems-Onstad

3 Innholdsoversikt Forkortelser Del I Innledning Kapittel 1 Et lite land i en stor verden internasjonalt endringspress 49 Kapittel 2 Rettskilder og metode Del II Skattepliktig inntekt og formue Kapittel 3 Skatte- og finansregnskapet Kapittel 4 Varesalg Kapittel 5 Fordringer Kapittel 6 Utgiftsføring og aktivering påkostning og vedlikehold 127 Kapittel 7 Avskrivninger og gevinst- og tapskonto Kapittel 8 Uttak Kapittel 9 Finansielle instrumenter Kapittel 10 Valuta Kapittel 11 Underskudd, gjeldsforfølgning og konkurs Kapittel 12 Representasjon Kapittel 13 Formuesskatt Kapittel 14 Skattefrie institusjoner Kapittel 15 Arbeidsgiveravgift, utgiftsgodtgjørelser og naturalytelser 383 Del III Selskaps- og foretaksbeskatning Kapittel 16 Selskapsbeskatning innledning Kapittel 17 Aksjeutbytte Kapittel 18 Aksjonærmodellen Kapittel 19 Konsernbidrag Kapittel 20 Konserninterne overføringer Kapittel 21 Aksjegevinstbeskatning generelt Kapittel 22 Gevinstberegning inngangsverdi og utgangsverdi Kapittel 23 Fritaksmetoden Kapittel 24 Samvirkeforetaksbeskatning Kapittel 25 Deltagerligning og deltagermodell Kapittel 26 Deltagermodellen Kapittel 27 Fradragsbegrensningen Kapittel 28 Indre selskaper og stille deltagere Kapittel 29 Foretaksmodellen

4 8 Innholdsoversikt Del IV Omdannelse transaksjoner Kapittel 30 Endring eierform Kapittel 31 Fusjon og fisjon Kapittel 32 Arv, gave og arveavgift Kapittel 33 Arveavgiftsgrunnlag og avgiftsberegning Kapittel 34 Skatteposisjoner ved arv og gave Del V Internasjonal skatterett Kapittel 35 Bosted og dobbeltbeskatning Kapittel 36 Inntektstyper Kapittel 37 Internprising, interessefellesskap og armlengdeprinsipp Del VI Omgåelse Kapittel 38 Omgåelse, gjennomskjæring, tilsidesettelse Kapittel 39 Aktuelle omgåelsesspørsmål Del VII Ligningsforvaltningsrett og skattebetaling Kapittel 40 Ligningsforvaltningsrett Kapittel 41 Sanksjoner Kapittel 42 Skattebetaling Kapittel 43 Skattested og ligningssted Litteratur Dommer Stikkordregister

5 Fullstending innholdsfortegnelse Forkortelser Del I Innledning Kapittel 1 Et lite land i en stor verden internasjonalt endringspress Tapping av norsk overskudd Mer robust merverdiavgiftsrett Dell-dommen kamp om skattesmuler Immaterielle verdier Samspill mellom forskjellige regelsett Intensjon vs virkelighet Begrensninger av skattelovgiverens selvråderett Skattetilpasning = skattelettelse? Høy endringstakt Pedagogisk tilnærming: Håndbok og videregående lærebok Disposisjon Kritisk bedriftsskatterett Alminnelig inntekt og personinntekt Kapittel 2 Rettskilder og metode Uavklaret og i bevegelse Høyesteretts rettskildelære Legalitetsprinsipp og lovgivning Forarbeider som subsidiær lovgivning Rettspraksis tung, men ikke like bindende? Ligningspraksis og uttalelser fra skattemyndighetene Fast og varig ligningspraksis Enkeltstående uttalelser Lite forutberegnelig Praksis vs unnlatt beskatning Lignings-ABC Nytte vs relevans og vekt Begrenset vekt i Høyesterett Instruks til skatteetaten, ikke nemnder The Winner is: Skatteetatens håndbøker? Reelle hensyn Utenlandske dommer

6 10 Fullstending innholdsfortegnelse 2.10 Juridisk teori faglitteratur Privatrettslige begreper i skatteretten Elektroniske databaser og søkeverktøy Del II Skattepliktig inntekt og formue Kapittel 3 Skatte- og finansregnskapet Atskillelse finans- og skatteregnskapet Markert skille i Norge Skatterett: Innvinning vs tidfesting Opphevelse regnskapsprinsippet Tidfesting: Fra regnskapsprinsipp til realisasjonsprinsipp Realisasjonsprinsippet Kostnader Hjemfallskrav Erstatningskrav Periodiserte kostnader Betaling til tredjemann og kontraktsforpliktelser Regnskap og bokføring utgangspunkt for beskatning Lovlighetskravet Argumenter fra regnskapsretten Kapittel 4 Varesalg Varesalgsoppgjør Brutto salgsinntekter Regnskapsprinsippet Omdisponering omsetningsgjenstand Uttak Tjenesteyting og tilvirkningskontrakter Ordinær tjenesteyting Utsatt inntektsføring ved resultatansvar Tilvirkningskontrakter Vareforbruk Differansevurdering Handelsbedrifter historisk kost Produksjonsbedrifter tilvirkningsverdi Unntagelser FIFU-prinsippet Kapittel 5 Fordringer Gevinst på fordringer Realisert tap på fordring Krav til nærings- og inntektstilknytning forholdet til aksjetap Forholdet til fritaksmetoden Annet tap Mer om tilknytningskravet

7 Fullstending innholdsfortegnelse Vertikal og horisontal integrasjon Fordring etter omdannelse Fordring som skyldes skattepliktig inntekt Endelig konstatert tap Forskriftsbestemte vilkår Konsernforhold Norse-dommen Særlig om ettergivelse i konsernforhold Tapets størrelse Urealisert tap Begrenset nedskrivningsrett Historiske erfaringer %-regel for ny virksomhet Tilbakeføring Finansieringsvirksomhet Kapittel 6 Utgiftsføring og aktivering påkostning og vedlikehold Aktiveringsplikt og aktiveringsrett Forsknings- og utviklingskostnader inntekts- og skattefradrag sktl 6-25 vs Inntektsfradrag og skattefradrag Prosjektkostnader FoU-kostnader tilknyttet varer Utv 2005 s 833: Smalt område for aktiveringsplikten Andre FoU-kostnader Tre-deling? FoU-kostnader som inngår i fysiske driftsmidler Skattefradrag FoU-kostnader Vedlikeholdsutgifter Fradragsrett for vedlikeholdet, ikke slitasjen Reelt vedlikeholdsbehov Fysiske objekter Kjøperens vedlikeholdskostnader Fysisk/teknisk relativ standardforbedring Merutgiftssynspunktet fradrag for tenkt vedlikehold Vedlikehold vs nyanskaffelse Tekniske installasjoner Ikke verdikriterium endringsarbeider og leieboertilpasninger Fradrag for tidligere eieres slitasje mv Valgfri aktivering Programvare Reduksjon for avskrivninger? Prosessutgifter Alminnelig utgangspunkt: Fradragsberettiget Innbyrdes uavhengige formål Klage- og rettssaker om skatt Finansieringsutgifter Kapittel 7 Avskrivninger og gevinst- og tapskonto Årets resultat Avskrivningsmetoder

8 12 Fullstending innholdsfortegnelse 7.3 Aktiveringsplikt Kumulative krav Betydelighetskravet Varighet Varelager, returemballasje, demonstrasjonsmodeller og reservedeler Aktiveringsrett Finansobjekter Immaterielle eiendeler Restkategori terskelvirkninger og avgrensningsproblemer Avgrensning av goodwill Tidsubegrensede immaterielle eiendeler: Åpenbart verdifall Tidsbegrensede immaterielle eiendeler Fysiske objekter og goodwill Kravet til eiendomsrett Økonomisk risiko Verdiforringelse ved slit og elde Ikke-avskrivbare objekter Rettspraksis Grunnstykker Bolighus Arbeider- og funksjonærboliger Kombinerte bygg Seksjonering Kunst og antikviteter Antikviteter og boksamlinger Saldosystemet Ti saldogrupper Avskrivning gruppevis og individuelt Avgrensning av avskrivningsgruppene Særlig om forretningsbygg Faste installasjoner og anlegg Avskrivningssatser «Realistiske» satser % til 30 % Forhøyede avskrivninger distrikter og kort levetid Avskrivningsgrunnlag Ettårskonvensjon Levering Vedlikehold og påkostninger Særlige ervervsmåter Restsaldo Gevinst- og tapsbeskatning Valg mellom direkte eller utsatt inntektsføring Tilbakeføring bygdeutvikling og investering distriktene Ikke direkte tapsfradrag Direkte reduksjon av saldo Gevinst- og tapskonto Avslutning ved død og likvidasjon

9 Fullstending innholdsfortegnelse 13 Kapittel 8 Uttak Differanseoppgjør for eier Avgrensning mot uttakslignende situasjoner Den generelle virksomhetsregel sktl Flytting ut av Norge, tilvirkning mv Fullt vederlag og gavesalg Uttak fra enkeltpersonforetak og sameier fratrukket kostpris Mer generell uttaksskatteplikt for selskaper «til fradrag ved ligningen» Privat bruk Generelle vilkår for uttaksskatteplikt Ikke begrenset av objekt Gaveoverføring Til egen bruk særlig om AS/ASA Kondemnering Overføring til ektefelle og samboere Skattefrihet for uttak Omdannelser Arveavgiftspliktig gave Kapittel 9 Finansielle instrumenter Oversikt Avansert «teknikk» store beløp Risikoreduksjon Disposisjon og litteratur Ikke-finansielle opsjoner og andre derivater Skiller etter selvstendig formuesobjekt Separat beskatning Integrert beskatning Renteswap og valutaswap Swapavtaler Renteswaper Valutaswaper Mengdegjeldsbrev og indeksobligasjoner Avgrensning mengdegjeldsbrev Mengdegjeldsbrev renteberegningsmodell Indeksobligasjoner asymmetrisk beskatning Finansielle opsjoner I og utenfor næringsvirksomhet Kjøps- og salgsopsjoner Selvstendig formuesobjekt Forholdet til fritaksmetoden Kjøpsopsjon innehaver Kjøpsopsjon utsteder Salgsopsjon Aksjer til ansatte Skattepliktig naturalytelse personinntekt Betinget underkurs tilbakebetalingsplikt Garantert gevinst

10 14 Fullstending innholdsfortegnelse Verdsettelsesnorm Verdsettelsestidspunkt % og kr 1500 skattefritt Opsjoner til ansatte Politiske svingninger Innløsning avgjør Børsnoterte opsjoner Fordeling gevinst over opptjeningstiden I arbeidsforhold Bonuslønnsavtaler knyttet til aksjekurs Overføringer til nærstående Utsatt avlønning Kapittel 10 Valuta Delvis lovregulert Hovedprinsipper Transaksjonsbasert omregningsplikt Sammenslåings-/integrasjonsprinsippet Omregning ved periodisering/tidfesting Hver transaksjon for seg Omregningsdifferanser Varer, tjenester og driftsmidler Import og eksport leveringstidspunktet Leasing Fordringer og gjeld kortsiktige poster Årsregnskapet avgjør Fordringer og gjeld langsiktige poster Særlige skatteregler Netto urealisert tap vs netto urealisert gevinst Særregler om aktivering av urealisert valutatap Kapittel 11 Underskudd, gjeldsforfølgning og konkurs Underskudd: Mer nøytrale og symmetriske regler fra Samme problemfelt Terminologi og skatteverdi nominalistisk prinsipp Del av andre regler Opphevelse av 10 års foreldelse og bortfall ved opphør av næring Overføring av underskudd Generelt samordningsprinsipp Fremføring av underskudd Eldste underskudd først Ubrukt fremføringsadgang bortfaller Tilbakeføring av underskudd Gjeldsforfølgning og konkurs Omfattende og stabilt tema Atskilte skattesubjekter Konkursbo og konkursdebitor Insolvente døds- og administrasjonsboer Konkursdebitors skatteplikt Inntekt som går inn i boet Lønn og underholdsbidrag til konkursdebitor

11 Fullstending innholdsfortegnelse Konkursdebitors underskudd Tomme positive saldoer og negativ gevinst- og tapskonto Konkursboets skatteplikt Begrenset skatteplikt Ikke konkursåpning ut fra latent skatt Når inntrer konkursboets skatteplikt? Boets oppskrivningsrett Fastsettelse av boets overskudd Underskudd Foreldelse, preklusjon, gjeldsettergivelse og akkord Foreldelse Preklusjon Ettergivelse Kapittel 12 Representasjon Fradragsforbud selv om til inntekts ervervelse Avgrensning representasjonsutgift tilknytningskravet Smitteeffekt Representasjonsobjekter forholdsmessig fordeling Pressemøter og profilering Enkel bespisning: kr 410-regelen Demonstrasjoner, reklamegjenstander mv Gaver og sponsorutgifter Skatteplikt for mottager «smøreturer» mv Skatteplikt ikke fradragsrett Forretningsforbindelser Ansatte Bestikkelser og smøring Kapittel 13 Formuesskatt Omdiskutert Utenfor Skattereformen 1992 og Skattereformen Små bunnbeløp og tidlig topp marginalskatt Ikke grunnlovsstridig konfiskasjon Småsparerne Skattyterne jan avgjør Selskaper og sammenslutninger Begrenset formuesskatteplikt for utlendinger Formuesobjektene Mange unntagelser Fast eiendom: Boligeiendom Næringseiendom Fast eiendom i utlandet Skog Skip, borefartøyer, boligrigger, fiskefartøyer og taubåter Buskap og varelager i jordbruk og skogbruk Driftsløsøre

12 16 Fullstending innholdsfortegnelse Varelager og kundefordringer Pantobligasjoner, gjeldsbrev og muntlige fordringer Børsnoterte verdipapirer Kjøperkurs ved årsskiftet Aksjer og grunnfondsbevis Tegningsrettigheter, konvertible obligasjoner og warrants Ikke-børsnoterte aksjer Ligningsverdi selskapets eiendeler Tidsforskyvning Forskriftsbestemmelsene om ikke-børsnoterte aksjer Aksjer i andre selskaper samtidig verdsettelse Fordeling etter pålydende Klage Utenlandske selskaper Betingede rettigheter og forpliktelser Uoppfylte, gjensidig bebyrdende kontrakter Begrensede rettigheter bruksrettigheter til fast eiendom Periodiske ytelser Pensjonsunntagelsen Livrenter Livsforsikring/kapitalforsikring Terminbetaling av kjøpesum Forfalte periodiske ytelser Lønn, renter og utbytte Skatteforpliktelser og skatteposisjoner Immaterielle verdier Paradoksal unntagelse i moderne IKT-verden Gi opp eller indirekte verdsettelser Inntekts- eller bruksnyter NOU 2003: 9: 70 % verdsettelsesrabatt Skattebegrensning: 80 %-regelen Kapittel 14 Skattefrie institusjoner Tradisjonell fritagelse i norsk skatterett Personlige standsprivilegier Fysiske personers allmennyttige virksomhet Juridiske personers allmennyttige virksomhet Private institusjoner Aksjeinntekter Skattereformen og fritaksmetoden Vernebestemmelsen i Hovedregelen i sktl Ikke samstemte fritagelsesregler Ikke streng fortolkning Alle juridiske personer med selvstendig skatteplikt Ikke utdelingsforbud Deltagerlignede selskaper Utenlandske institusjoner Ikke erverv til formål Omfattende rettspraksis Uavklaret formålsbegrep

13 Fullstending innholdsfortegnelse Vedtekter vs faktisk virksomhet Tjenlig middel til erverv Ervervsbegrepet og overskudd Andres erverv Samtlige aktiviteter og datterselskaper hovedformålet Forretningsmessige/kommersielle vs ervervsmessige aktiviteter Omfang og profesjonalitet konkurransevridning Ikke krav til «godt» formål Ikke krav til symmetri Helhetsvurdering Begrenset skatteplikt Skattefrihetens grense Økonomisk virksomhet Bortsettelse av økonomisk virksomhet Tilfeldighetsunntagelsen Kr og grensene Utleie fast eiendom Salg driftsmidler Inntektsfastsettelse og fordeling av utgifter Formuesligning Undervisningsinstitusjoner Kapittel 15 Arbeidsgiveravgift, utgiftsgodtgjørelser og naturalytelser Geografisk differensiert arbeidsgiveravgift Gjeninnført fra 2007 tilpasning statsstøtteregler EØS-avtalen Differensierte satser der arbeidsgiver driver virksomhet Utenfor EØS-avtalen: Visse primærnæringer Særlig konkurranserettet næring ingen differensiering ut over fribeløp Fribeløp Arbeidsgiveravgift som lønnsbeskatning Ekstra arbeidsgiveravgift Inntil 26,6 % Samme arbeidsgiver egen konsern-gruppedefinisjon Skatterettens lønnstagerbegrep Avgrensning mot virksomhet/næringsdrivende Uavklart skille Regning og risiko Mindre sentrale momenter Avgrensning frilanser Kokebok Bindende forhåndsuttalelser Presiseringer av det skattemessige lønnstagerbegrepet Avklare tvilstilfeller Styrehonorar mv Royalty artister Avisartikler Forfattere Idrettsutøvere Karensgodtgjørelse og erstatninger i arbeidsforhold Ektefelle og familiemedlemmer

14 18 Fullstending innholdsfortegnelse 15.7 Oppgjør, minstegrenser og registrering Arbeidsgiver- og arbeidstagerregisteret Seks terminer Minstegrense kr Kr grense for årsoppgave Terminvis fastsettelse ved skattekontoret Tilleggsavgift a-opplysningsloven lov om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold m m Summarisk fellesoppgjør Potensielt drastisk, men bare forskriftsbasert Vilkår Rt 2001 s 1661 (Utv 2002 s 1 Vest-Agder fylkeskommune) Praktisk tilpasning utbetalings-as Unntagelser og særlige frigrenser Justering etter virkeligheten Privat barnepass Private arbeidsoppdrag i hjemmet Arbeid for veldedig eller allmennyttig institusjon Arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget pensjoner Utgiftsgodtgjørelse Ikke privatutgifter eller overskudd Trekk i bruttolønn vs skattepliktig avregning Legitimasjonskrav Småutgifter Reiseutgifter Bilgodtgjørelse Parkeringsbøter Leie av lokaler i arbeidstagers bolig Naturalytelser Skattefrie naturalytelser Datautstyr «Hjemme-PC» Arbeidsgiverfinansiert elektronisk kommunikasjon mobiltelefon og bredbånd EK-skatten Arbeidstøy: Uniform og klesutgifter Reise hjem arbeidssted «drosjeregelen» Kredittkort betalingskort Opplæring og videreutdannelse Liberalisering av praksis Intern vs ekstern utdannelse mnd grense for ekstern utdannelse Ett års ansettelse hos samme arbeidsgiver Ingen beløpsgrense unntatt ved opphør av arbeidsforhold Relevanskravet fritidskurs Familiebedrifter Frikjøp av plikttid Behandlingsutgifter Husstell og barnepass Utgangspunktet: Skatteplikt Barnehave for ansatte Personalrabatter Rimelig lån

15 Fullstending innholdsfortegnelse Fri avis Kontingenter Velferdstiltak Generell ordning Bedriftshytte Fiske- og jaktrettigheter mv Trim, helsestudio og treningssentre Teaterbilletter mv Tilstelninger, helgeopphold Kurs Bedriftskantine mv Belønninger og gaver Skattepliktige, men trekkfrie naturalytelser Utvidelse av trekkplikten Verdsettelse av skattepliktige og trekkpliktige naturalytelser Del III Selskaps- og foretaksbeskatning Kapittel 16 Selskapsbeskatning innledning Selskaps- vs personbeskatning i et dualt skattesystem % innenfor selskapssektoren ekstra skatt ved utdeling Fordelingsvirkninger og diskrimineringsproblemet i EØS Skjermingsmetoden Kjedebeskatning og fritaksmetode Seks variabler/teknikker Norge før Skattereformen 1992 kombinert system Utbyttebeskatning hos selskap og aksjonær Hvilke foretak selskapslignes AS/ASA Sparebanker og finansieringsforetak Samvirkeforetak Sktl 2-2 første ledd bokstav e: Interkommunale selskaper med begrenset ansvar, utenlandske aksjeselskaper mv Interkommunale selskaper med ubegrenset ansvar Statsforetak Innretninger: Boer, foreninger og stiftelser Deltagerlignede foretak Spissfindig terminologi: Deltagerligning og deltagermodellen Uttrykkelig oppregning DA Delt, men ubegrenset ansvar Kommandittselskap Indre selskap Partrederi Konkret klassifisering av andre rettsfellesskap Opphør av skatteplikt

16 20 Fullstending innholdsfortegnelse Kapittel 17 Aksjeutbytte Utbyttebegrepet Skattereformen samme utbyttebegrep Skatterettslige vs selskapsrettslige utbyttebegreper Aksjerettslig krav til klar særfordel vs skattemessig hovedsakelighetskriterium Gevinstbeskatning ved likvidasjon Skattepliktig utbytte skattelovens fordelsbegrep Bare til aksjonær Ulovlige overføringer Skatteplikt Tilbakebetaling kan hindre beskatning Indirekte overføringer Objektiv verdivurdering Takst Rabatter og takseringsregler Verdsettelse over omsetningsverdien Storhaugen-dommen Særlig kostbare bolig- og fritidseiendommer Uttaks- og utbyttebeskatning Normrentesatsen Bedriftsfremmed disposisjon Armlengdeprinsippet Opprinnelig kostpris, ikke markedsverdi Landsted i utlandet eiet av norsk AS Kravet til overføring fondsaksjer, aksjesplitt og utbytteaksjer Lån vs utbytte Lån tilbakebetalingsplikt Overtredelse av aksjelovens begrensninger Behov for skriftlig låneavtale Nedbetalingsevne og reelle avdrag Forbruk eller investeringer ikke avgjørende Rentefritt eller rimelig lån Lån fra aksjonær til selskapet Kapitalinnskudd i selskapet vs lån Lefdal vs Fylling-dommen I egenskap av aksjonær Verdipapirlån utbyttekompensasjon Identifikasjon Objektiv identifikasjon Subjektiv identifikasjon/gjennomskjæring Uttaksbeskatning av selskapet Tidfesting Generalforsamlingens vedtak Ikke omgjøringsadgang Overdragelse av aksjer Kjøpsutbytte i samvirkelag Verdipapirlån Innbetalt aksjekapital og overkurs Ikke utbytte Skatteposisjoner

17 Fullstending innholdsfortegnelse Individuell skatteposisjon Forholdet til fritaksmetoden Verdsettelse av innskudd Eierskifte Nedskrivning egne aksjer Nedskrivning for tap Vedtatt nedskrivning ikke lenger nødvendig Tilbakebetaling av andre egenkapitalinnskudd Aksjeeiertilskudd til utenlandske datterselskaper «formell eierkapital» Avgrensning mot fondsemittert aksjekapital Rekkefølgen Fondsemisjon finansiert ved innbetalt overkurs Selskapsrettslig vs skatterettslig klassifisering av utbetaling Tilbakebetaling lån/fremmedkapital Lovlig utbytte Særnorsk(?) og «mystisk» lovlighetskrav Lovlighetskravet etter opphevelsen av sktl 11-1 annet ledd Skatteretten «overtar» regnskaps- og aksjelovgivningen Vesentlighetskrav Materielle grenser beløpsgrenser Asl/asal 8-1 første ledd fradrag i annen EK Asl/asal 8-1 annet ledd: Minst EK 10 % av balansesum Aksjonærlån Oppskrivningsforbudet Nedskrivning av aksjekapital og overkursfond Underskudd Utbytte egne aksjer Forsiktig og god forretningsskikk Inntrufne og forventede tap etter balansedagen Utbyttefordring Vedtektsfestede begrensninger Lovlig utbytte formelle krav Vedtak generalforsamling Seksmånedersfristen Krav til nytt årsregnskap Tilleggsutdeling på ekstraordinær generalforsamling Særlig tilpasning til konsernforhold Løpende ytelser Nedsettelse aksjekapital Gaver Kapittel 18 Aksjonærmodellen Utbytteskatt med skjerming Utbytte- og gevinstbeskatning med skjerming Ekstrabeskatning aksjeinntekter Skjermingsgrunnlaget Isolert behandling av hver aksje Utgangspunktet: Inngangsverdi Overgangsregler: RISK-verdier

18 22 Fullstending innholdsfortegnelse 18.3 Skjermingsrente Tre måneders statskasseveksler Tilordning av skjermingsfradrag pr 31 desember Fremføring og indirekte renteberegning ubenyttet skjermingsfradrag Ikke tidsbegrenset fremføringsrett Reversering oppjustert skjermingsgrunnlag Ubenyttet skjermingsgrunnlag og aksjegevinst Tap Aksjer i utenlandske selskaper Aksjonæren må selv beregne og kreve kreditfradrag Forholdet til kreditfradraget NOKUS-selskaper Utenlandske aksjonærer Ekstraskatt på renter på lån til selskaper Finansieringsnøytralitet Generell regel alle lån ingen minimumsterskler Skjermingsrente og beregning av inntektstillegget Praktiske tilpasninger Kapittel 19 Konsernbidrag Oversikt Selskapet, ikke konsernet, som skattesubjekt Alternativ til utbytte Historikk Konsernbidrag, ikke konsernligning eller konsernresultatligning Aksjeutbytte vs konsernbidrag Konsernbidrag regulert i skatteloven Regnskapsmessig rapportering forholdet til utbytte Eierskap og retning Maksimalt konsernbidrag Lovlig konsernbidrag Eierkravet Skattekonsern bare selskapslignede selskaper Mer enn 90 % Direkte eie flere ledd Indirekte eie Tenkte utløsninger og fusjoner Krysseie Fradragsrett konsernbidrag Alminnelig inntekt Bare fradrag i overskudd ingen fremføringsrett Fremførbart underskudd hos mottager ingen karenstid Tidligere rett: den spesielle fradragsbegrensning overskuddsselskaper i annen kommune Passive selskaper holdingselskaper Petroleumsområdet Inntektsbeskatning konsernbidrag Endring konsernbidrag Reduksjon konsernbidrag Økning konsernbidrag nytt konsernbidrag

19 Fullstending innholdsfortegnelse Annen lojalitetsstandard Frister for endring Endring inntektsfradrag innenfor avgitt konsernbidrag Endring regnskap primære endringer Regnskapsmessig endringsadgang sekundære endringer Sekundære endringer oppjustering regnskapsmessig overskudd Formuesbeskatning Utenlandske selskaper og filialer Forutsetning om symmetri Norsk selskap med virksomhet i utlandet single purpose-selskaper Utenlandsk konsernspiss og norske søsterselskaper EØS-/EU-retten: Ikke brudd på etableringsfriheten Norske filialer til selskaper hjemmehørende i EØS Konsernbidrag fra utenlandsk eiet norsk filial Konsernbidrag til utenlandsk eiet filial Konsernbidrag mellom filialer av utenlandske selskap Konsernintern overføring Selskapsrett: Minoritetsaksjonærer Minoritetsaksjonærer i giverselskapet Minoritetsaksjonærer i mottagerselskapet Oppgjør konsernbidrag Kapittel 20 Konserninterne overføringer Fritagelse for uttaks-, gevinst- og utbyttebeskatning Skattefri flytting av eiendeler Alternativ til vertikale fisjoner Overføring eiendeler Virksomhet og virksomhetstilknytning Skatteposisjoner Ingen karenstid, men uendelig bindingstid Kontinuitetskravet Hovedregel: Skattemessig kontinuitet Krav om lovlig vederlag selskaps- og regnskapsrettslig Forskjell fordringens regnskapsmessige og skattemessige verdi? Valgfritt tapsfradrag Kombinasjon med konsernbidrag Ingen registreringskrav. Sikkerhetsstillelse Utenfor konserninterne overføringer: Fornyelse av kontrakter/konsesjoner og tapsfradrag Deltagerlignede selskaper Særskattepliktige selskaper Overføring til og fra faste driftssteder Forfall betinget skattefrihet Opphør konserntilknytning Overdratte eiendel i behold Direkte inntektsføring eller gevinst- og tapskonto? Dispensasjon fra skatteplikt

20 24 Fullstending innholdsfortegnelse Kapittel 21 Aksjegevinstbeskatning generelt Utgangspunktet: Skatteplikt Kravet til realisasjon Sktl Skattesalg vs å skille seg med eierinteresser Nedskriving aksjekapital Innløsning enkeltaksjer i samme forhold erverv av egne aksjer Verdiløst selskap Realisasjon til bokført verdi prisklausuler Gavesalg Kapittel 22 Gevinstberegning inngangsverdi og utgangsverdi Utgangsverdi fratrukket inngangsverdi FIFU-prinsippet Tilbakebetaling aksjekapital Overgangsregler Overgangsregler Skattereformen Negative inngangsverdier Tapsbegrensningsregelen i sktl 19-2 oppregulert verdi pr 1 jan Skattefrihet for fordringer utenfor næring Ervervs- og avhendelsesutgifter Egne aksjer Tegningsrettigheter og tildelingsbevis Aksjer i utenlandske selskaper Omfordeling inngangsverdi og skatteposisjoner justeringsfaktor Aksje- vs eierinteresse Først justeringsfaktor; så omfordeling Fondsemisjon Splitt Spleis Fusjon Horisontal fisjon Tilpasninger: Fisjoner Kapittel 23 Fritaksmetoden Ny nullsats-sone Kvalifiserende subjekter Selskapseiere mv Norskregistrerte aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper Sparebank, finansieringsforetak, samvirkeforetak Foreninger og stiftelser Boer Stat og kommune Tilsvarende utenlandske selskaper Kvalifiserende objekt Andeler i kvalifiserende subjekter Andeler i deltagerlignede selskaper

Norsk BEDRIFTS- SKATTERETT. 8. utgave

Norsk BEDRIFTS- SKATTERETT. 8. utgave O L E G J E M S - O N S T A D Norsk BEDRIFTS- SKATTERETT 8. utgave Ole Gjems-Onstad Norsk Bedriftsskatterett 8 utgave Gyldendal Norsk Forlag AS 2012 8. utgave, 1. opplag 2012 ISBN Omslagsdesign: Gyldendal

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer

Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer H08 Skatterett valgemne Harald Hauge (hh@harboe.no) 1. Innledning - problemstillinger i selskapsbeskatningen 1.1 De alminnelige reglene om skattlegging av økonomisk

Detaljer

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi Foretaksmodellen Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi 1 DAGENS TEMA skattereformen 2005-2006 Kort om hensyn målsettinger forskjellige modeller nye ord og uttrykk Hovedtema

Detaljer

Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Beskatning av personlige eiere i aksjeselskaper mv.

Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Beskatning av personlige eiere i aksjeselskaper mv. Innhold Kapittel 1 Innledning.................................. 13 1.1 Skattereformen 2004 2006: Bakgrunn................. 13 1.2 Ikrafttredelsen...................................... 14 1.3 Når kommer

Detaljer

Skatt og generasjonsskifte i virksomhet. Professor Frederik Zimmer H11

Skatt og generasjonsskifte i virksomhet. Professor Frederik Zimmer H11 Skatt og generasjonsskifte i virksomhet Professor Frederik Zimmer H11 Disposisjon 1. Innledning 2. Inntektsskatt generelt 3. Arveavgift generelt 3.1 Avgiftsplikt 3.2 Gaver til/fra selskaper/stiftelser

Detaljer

Beskatning av ansvarlige selskaper og kommandittselskaper

Beskatning av ansvarlige selskaper og kommandittselskaper Forside / Beskatning av ansvarlige selskaper og kommandittselskaper Beskatning av ansvarlige selskaper og kommandittselskaper Oppdatert: 26.05.2017 Ansvarlige selskaper (herunder selskaper med delt ansvar)

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H12 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H12 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H12 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Forord: Undervisningen går konsentrert og med nokså få timer. Ordinære forelesninger har

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11. Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11. Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11 Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Forord: Undervisningen går relativt sent i semesteret, konsentrert og med nokså få timer. Ordinære

Detaljer

Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige?

Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige? TLS Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige? Frokostmøte, Eierskiftealliansen i Hordaland Skatt og avgift Sentral, men ikke avgjørende faktor for valg

Detaljer

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 8 /12. Avgitt 27.03.2012 Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag (skatteloven 11-21 første ledd bokstav c

Detaljer

NOTAT Ansvarlig advokat

NOTAT Ansvarlig advokat NOTAT Ansvarlig advokat Jon Vinje TIL TEKNA DATO 15. juli 2005 EMNE VEDR SKATTEREFORMEN VÅR REF. - 1. Innlending Fra 1. januar 2006 innføres det nye regler for beskatning av personlige aksjonærer (aksjonærmodellen),

Detaljer

Skatterett valgemne løsningsforslag oppgaver. Aksjer solgt i desember Aksjeutbytte per aksje 20 Ikke eid over årsskiftet og derfor ingen skjerming

Skatterett valgemne løsningsforslag oppgaver. Aksjer solgt i desember Aksjeutbytte per aksje 20 Ikke eid over årsskiftet og derfor ingen skjerming Skatterett valgemne løsningsforslag oppgaver Oppgave 1 Alt 1: Aksjer solgt i desember Aksjeutbytte per aksje 20 Ikke eid over årsskiftet og derfor ingen skjerming Gevinstberetning per aksje: 75000/50 100000/100

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Linda Hjelvik Amsrud Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte og generasjonsskifte Nyheter: statsbudsjettet 2016 og forslag til skattereform

Detaljer

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år.

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 19/12. Avgitt 11.07.2012 Endring fra aksjefond til obligasjonsfond realisasjon? (skatteloven 9-2) Saken gjaldt spørsmål om endring av vedtektene i

Detaljer

Aksjeutbytte og aksjegevinster for personlige aksjonærer

Aksjeutbytte og aksjegevinster for personlige aksjonærer Forside / Aksjeutbytte og aksjegevinster for personlige aksjonærer Aksjeutbytte og aksjegevinster for personlige aksjonærer Oppdatert: 29.05.2017 Beskatning av aksjeutbytte og aksjegevinster for personlige

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H13 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H13 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H13 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Forord: Det er nokså få timer til disposisjon. Ordinære forelesninger har da lite for seg.

Detaljer

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17 Innhold Forord... 13 1 Innledning... 15 2 Stiftelse... 17 A Selskapsrettslige bestemmelser... 17 2.1 Stifterne... 17 2.2 Minstekrav til aksjekapital... 17 2.3 Opprettelse av stiftelsesdokument m/vedlegg...

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer H10 Skatterett valgemne Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer H10 Skatterett valgemne Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer H10 Skatterett valgemne Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) 1. Innledning - problemstillinger i selskapsbeskatningen De alminnelige reglene om skattlegging

Detaljer

Etter dette overføres aksjene som Mor Ltd mottar i Newco AS, til Holding AS som tingsinnskudd.

Etter dette overføres aksjene som Mor Ltd mottar i Newco AS, til Holding AS som tingsinnskudd. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 3/14. Avgitt 14.2.2014. Omdanning av IS, med NUF som stille deltaker, til AS. Skatteloven 11-20 og 9-14. Skattedirektoratet kom til at et indre selskap

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold ved utgangen

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte og generasjonsskifte Eierskifter: Eierstruktur forut for

Detaljer

Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer

Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Ikke alle oppgavene omtales her. Oppgave 2. Etter asl. 8-1, 1. ledd kan selskapet i utgangspunkt dele ut annen egenkapital på 1 200 000

Detaljer

Delen skal også fylles ut for realiserte tegningsretter eller tildelingsbevis. Unntatt er aksjer i boligselskaper som nevnt i skatteloven 7-3.

Delen skal også fylles ut for realiserte tegningsretter eller tildelingsbevis. Unntatt er aksjer i boligselskaper som nevnt i skatteloven 7-3. Skatteetaten Rettledning til Aksje- og andelsoppgave over inngangsverdi, utbytte og realisasjon for 2008 INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold

Detaljer

Uttaksutvalget NOU 2005: 2

Uttaksutvalget NOU 2005: 2 Pressekonferanse 12. januar 2005 NOU 2005: 2 Hovedelementene i utvalgets forslag Advokat Marianne Iversen, Wikborg Rein Mandat og forslag Utvalgets mandat: Utrede muligheten for uttaksbeskatning av personlig

Detaljer

Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA

Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Aker ASA har fått mange henvendelser fra våre aksjonærer med spørsmål i forbindelse med selvangivelsen for 2007. Informasjonen nedenfor

Detaljer

Skatteetaten. Rettledning til oppgave over realisasjon av aksjer mv. (RF-1061)

Skatteetaten. Rettledning til oppgave over realisasjon av aksjer mv. (RF-1061) Skatteetaten Rettledning til oppgave over realisasjon av aksjer mv. (RF-1061) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2007 HVEM SKAL LEVERE RF-1061? Oppgaven skal leveres av skattytere eller deltakerliknede

Detaljer

Reglene får også anvendelse for personlige skattytere som overfører aksjene mv til ektefelle som er bosatt i utlandet.

Reglene får også anvendelse for personlige skattytere som overfører aksjene mv til ektefelle som er bosatt i utlandet. Skatteetaten Rettledning til RF-1141 Gevinst og tap på aksjer og andeler ved utflytting og til RF-1314 Realisasjon av aksjer og andeler etter opphør av skattemessig bosted i Norge INNLEDNING Etter skatteloven

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Fusjon engelsk Ltd NUF og norsk AS Sktl. kap 11-1 jf. 11-2 flg. Et engelsk Ltd-selskap, skattemessig hjemmehørende i Norge,

Detaljer

Skatterett. Sporsmäl og svar GYLDENDAL AKADEMISK

Skatterett. Sporsmäl og svar GYLDENDAL AKADEMISK Ole Gjems-Onstad Tor S Kildal Skatterett Sporsmäl og svar GYLDENDAL AKADEMISK Innhold Dell Oppgaver 23 1 Rettskilder Oppgave 1-1 Lovtolkning 25 Oppgave 1-2 Juridisk terminologi 25 2 Personbeskatning Oppgave

Detaljer

Ole Gjems-Onstad. Valg av selskapsform. - En innforing i norsk selskapsrett. Ad Notam Gyldendal

Ole Gjems-Onstad. Valg av selskapsform. - En innforing i norsk selskapsrett. Ad Notam Gyldendal Ole Gjems-Onstad Valg av selskapsform - En innforing i norsk selskapsrett Ad Notam Gyldendal Innhold Forkortelser lover 13 Andre forkortelser 15 Juridiske o 1 uttrykk 15 / Valg av organisasjonsform 17

Detaljer

Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA

Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Aker ASA har fått henvendelser fra våre aksjonærer med spørsmål i forbindelse med selvangivelsen for 2009. Informasjonen nedenfor

Detaljer

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert 11.09.2017 1 Nye skatteregler i 2017 Aksjesparekonto Personlige skattytere

Detaljer

Generasjonsskifte og salg av bedrift Viktige skatte- og avgiftsmessige forhold

Generasjonsskifte og salg av bedrift Viktige skatte- og avgiftsmessige forhold Generasjonsskifte og salg av bedrift Viktige skatte- og avgiftsmessige forhold Drammen 18.11.2015 Generelt om relevante skatteregler og skatteposisjoner Generelt om relevante skatteregler og skatteposisjoner

Detaljer

AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE

AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE I forbindelse med innføring av nye skatteregler for beskatning av aksjegevinst og aksjeutbytte,

Detaljer

Frokostseminar - Aksjonærregisteret. Tone Aga Fastsetting etterskuddspliktige

Frokostseminar - Aksjonærregisteret. Tone Aga Fastsetting etterskuddspliktige Frokostseminar - Aksjonærregisteret Tone Aga Fastsetting etterskuddspliktige Aksjonærregisteret Formål Hovedformålet med aksjonærregisteret er å gjøre det enklere for skattyterne å forholde seg til reglene

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige ved generasjonsskifte og salg av bedrift? BDO AS, v/statsautorisert revisor Dag Ramsberg 1 Agenda

Detaljer

Høringsnotat om utfyllende forskrift om skattlegging ved uttak av eiendel eller forpliktelse fra norsk beskatningsområde

Høringsnotat om utfyllende forskrift om skattlegging ved uttak av eiendel eller forpliktelse fra norsk beskatningsområde Finansdepartementet 25.03.2009 Høringsnotat om utfyllende forskrift om skattlegging ved uttak av eiendel eller forpliktelse fra norsk beskatningsområde 1. INNLEDNING Ved lov 12. desember 2008 nr. 99 ble

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Olav S. Platou, Senior legal counsel

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Olav S. Platou, Senior legal counsel Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Olav S. Platou, Senior legal counsel Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte Endringer i skatte- og arveavgiftsregler fra 1.1.2014 Eierstruktur

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v14) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

Bevaring og overføring av eierskap. Toril Jørgensen, Skatteadvokat i Danske Bank

Bevaring og overføring av eierskap. Toril Jørgensen, Skatteadvokat i Danske Bank Bevaring og overføring av eierskap Toril Jørgensen, Skatteadvokat i Danske Bank Agenda Skatteoptimale eierstrukturer Generasjonsskifte - AS Overføring av andre eiendeler 2 Har du/dere en skatteoptimal

Detaljer

Skatteetaten. Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2014 (RF-1109)

Skatteetaten. Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2014 (RF-1109) Skatteetaten Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2014 (RF-1109) INNLEDNING I skatteloven 9-14 er det regler om beskatning ved uttak av visse eiendeler og forpliktelser

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v15) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter www.pwc.com Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Partner/Advokat Gunnar Bøyum, Advokatfirmaet Sogn og Fjordane - lokal kompetanse i heile fylket 28 år i Sogn og Fjordane (etablert i 1987) Kontor

Detaljer

Rettledning til RF-1059 Aksjer og fondsandeler mv Fastsatt av Skattedirektoratet

Rettledning til RF-1059 Aksjer og fondsandeler mv Fastsatt av Skattedirektoratet Rettledning til RF-1059 Aksjer og fondsandeler mv. 2016 Fastsatt av Skattedirektoratet INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold ved utgangen av året.

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Harry Tunheim Advokat/Senior Legal Counsel Eierskiftealliansen Skien 20. mars 2014 Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte Endringer i

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v15) OPPGAVE A 1) Leieinntekter tomannsbolig: Forutsatt lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv

Detaljer

d) omsetningsgjenstander, og e) immaterielle eiendeler.

d) omsetningsgjenstander, og e) immaterielle eiendeler. Skatteetaten Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2011 (RF-1109) INNLEDNING I skatteloven 9-14 er det regler om beskatning ved uttak av visse eiendeler og forpliktelser

Detaljer

Omorganisering av to indre selskap (Skatteloven 2-38 annet ledd, 5-2, første ledd, annet og tredje ledd, tredje ledd)

Omorganisering av to indre selskap (Skatteloven 2-38 annet ledd, 5-2, første ledd, annet og tredje ledd, tredje ledd) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 23/13. Avgitt 1.11.2013. Omorganisering av to indre selskap (Skatteloven 2-38 annet ledd, 5-2, 10-40 første ledd, 10-41 annet og tredje ledd, 10-44

Detaljer

Noen ordforklaringer. Avskrivningsgrunnlag. Kategori av (fysiske) gjenstander som skal avskrives under ett. Avskrivningsgruppe

Noen ordforklaringer. Avskrivningsgrunnlag. Kategori av (fysiske) gjenstander som skal avskrives under ett. Avskrivningsgruppe Noen ordforklaringer Dette er tenkt som et vedlegg til ny utgave av læreboken i skatterett til hjelp ved lesingen. Synspunkter er velkomne (frederik.zimmer@jus.uio.no) Fremstillingen bruker en del ord

Detaljer

Aksjegevinster og utbytte mv. for selskaper mv.

Aksjegevinster og utbytte mv. for selskaper mv. Forside / Aksjegevinster og utbytte mv. for selskaper mv. Aksjegevinster og utbytte mv. for selskaper mv. Oppdatert: 23.05.2017 Skattefritak for aksjeinntekter for aksjeselskap Skattefritak for aksjeinntekter

Detaljer

Skattemessig innbetalt kapital Frokostseminar VPS 21.okt 2016

Skattemessig innbetalt kapital Frokostseminar VPS 21.okt 2016 Skattemessig innbetalt kapital Frokostseminar VPS 21.okt 2016 Leif Martin Sande, Skattedirektoratet Utbytteskatt fra 2006 10-11 Skatteplikt for utbytte Tanken er at verdier som dannes i selskapet skal

Detaljer

Skatteetaten. Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2015 (RF-1109)

Skatteetaten. Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2015 (RF-1109) Skatteetaten Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2015 (RF-1109) INNLEDNING I skatteloven 9-14 er det regler om beskatning ved uttak av visse eiendeler og forpliktelser

Detaljer

Fakultetsoppgave skatterett H10

Fakultetsoppgave skatterett H10 Fakultetsoppgave skatterett H10 Peder Ås eier en enebolig i Storeby som han selv bor i med sin familie. I sokkeletasjen er det en hybelleilighet som han leier ut. Han har tatt opp et banklån for å finansiere

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v16) DEL 1 1) Leieinntekter tomannsbolig: Med lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv (nytt fra

Detaljer

Løsningsforslag til kapittel 10 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling

Løsningsforslag til kapittel 10 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling 2016-11/Olsen og Vigdal Løsningsforslag til kapittel 10 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling Med mindre annet er opplyst, er det anvendt regler, satser og beløpsgrenser for inntektsåret 2016.

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v17) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 14/12. Avgitt 08.06.12. Fusjon mellom UK Ltd og norsk AS. (skatteloven 11-1, jf. 11-2 flg.

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 14/12. Avgitt 08.06.12. Fusjon mellom UK Ltd og norsk AS. (skatteloven 11-1, jf. 11-2 flg. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 14/12. Avgitt 08.06.12 Fusjon mellom UK Ltd og norsk AS (skatteloven 11-1, jf. 11-2 flg.) Et engelsk Ltd-selskap, skattemessig hjemmehørende i Norge,

Detaljer

P R I V A T E B A N K I N G. Arv og skifte. Advokat Åse Kristin Nebb Ek. Spectrum medlemsmøte 19.09.2012

P R I V A T E B A N K I N G. Arv og skifte. Advokat Åse Kristin Nebb Ek. Spectrum medlemsmøte 19.09.2012 P R I V A T E B A N K I N G Arv og skifte Advokat Åse Kristin Nebb Ek Spectrum medlemsmøte 19.09.2012 Agenda Tema arv og skifte Arveplanlegging hvordan spare arveavgift - arveavgiftsberegningen - visse

Detaljer

Høringsnotat Side 1

Høringsnotat Side 1 Høringsnotat Avskjæring av fradragsrett ved tap på fordring mellom nærstående selskaper forslag til endringer i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (Skattelovforskriften)

Detaljer

gevinst/tap skal fylles ut og leveres for uttak som har funnet sted i løpet av inntektsåret 2013.

gevinst/tap skal fylles ut og leveres for uttak som har funnet sted i løpet av inntektsåret 2013. Skatteetaten Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2013 (RF-1109) INNLEDNING I skatteloven 9-14 er det regler om beskatning ved uttak av visse eiendeler og forpliktelser

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd)

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012 Spørsmål om bytte av aksjer (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Aksjonærene eide 30,1 % av Selskapet i Norge. Øvrige aksjer var

Detaljer

Endring av aksjeklasser og tilbakebetaling av innbetalt kapital (Skatteloven 10-31, jf. 9-2 og 10-11)

Endring av aksjeklasser og tilbakebetaling av innbetalt kapital (Skatteloven 10-31, jf. 9-2 og 10-11) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 24/13 Avgitt 05.11.2013 Endring av aksjeklasser og tilbakebetaling av innbetalt kapital (Skatteloven 10-31, jf. 9-2 og 10-11) Skattyter hadde 50 A-

Detaljer

Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven 2003 (RF-1086) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2003

Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven 2003 (RF-1086) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2003 Skatteetaten Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven 2003 (RF-1086) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2003 A. Om oppgaven og oppgaveplikten Aksjonærregisteroppgaven skal leveres

Detaljer

Osl34 h15. Løsningsforslag til skatterett revisoreksamen 28.11.2012. Del 1.

Osl34 h15. Løsningsforslag til skatterett revisoreksamen 28.11.2012. Del 1. Osl34 h15 Løsningsforslag til skatterett revisoreksamen 28.11.2012. Del 1. Oppgave a. Beregning av alminnelig inntekt. Beregninger av skattemessige verdier for å kunne beregne midlertidige forskjeller:

Detaljer

6 forord. 15. mars 2009 Gregar Berg-Rolness

6 forord. 15. mars 2009 Gregar Berg-Rolness Forord Avgrensningen av virksomhetsinntekter mot inntekter fra andre kilder, eventuelt skattefrie inntekter, er i mange tilfeller en komplisert affære hvor anvendelsen av de sentrale vilkårene: aktivitet

Detaljer

Spørsmål om kontinuitetskravet er oppfylt ved trekantfusjon, fisjon og aksjeklasser

Spørsmål om kontinuitetskravet er oppfylt ved trekantfusjon, fisjon og aksjeklasser Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 30 /11. Avgitt 16.12.2011 Spørsmål om kontinuitetskravet er oppfylt ved trekantfusjon, fisjon og aksjeklasser (skatteloven 11-7 og 11-8) Tre personlige

Detaljer

Omdanning av andelslag til aksjeselskap

Omdanning av andelslag til aksjeselskap Omdanning av andelslag til aksjeselskap Bindende forhåndsuttalelser Publisert: 14.12.2012 Avgitt: 28.08.2012 (ulovfestet rett) Skattedirektoratet la til grunn at andelshaverne hadde nødvendig eiendomsrett

Detaljer

Høringsnotat Beskatning ved uttak av objekter fra norsk beskatningsområde endringer i utfyllende forskrift, oppretting av lovtekst mv.

Høringsnotat Beskatning ved uttak av objekter fra norsk beskatningsområde endringer i utfyllende forskrift, oppretting av lovtekst mv. Finansdepartementet 21.12.2012 Høringsnotat Beskatning ved uttak av objekter fra norsk beskatningsområde endringer i utfyllende forskrift, oppretting av lovtekst mv. 1 1 Innledning I 2008 ble det, med

Detaljer

b) Beregn Smiths alminnelige inntekt i Norge. Satser for 2015 er benyttet.

b) Beregn Smiths alminnelige inntekt i Norge. Satser for 2015 er benyttet. Løsningsforslag Oppgavesett 21 ( R. h 2004) Osl21.doc à jour v15 Oppgave 1 John Smith, midlertidig opphold i Norge a) Blir Smith skattepliktig til Norge? Oppholdet i Norge er under 183 dager. Men Smith

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter 1 Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige ved generasjonsskifte og salg av bedrift? BDO AS, v/statsautorisert revisor Dag Ramsberg dag.ramsberg@bdo.no

Detaljer

Løsningsforslag til oppgaver i kapittel 12 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling

Løsningsforslag til oppgaver i kapittel 12 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling 2016-10/Olsen og Vigdal Løsningsforslag til oppgaver i kapittel 12 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling Med mindre annet er opplyst, er det anvendt regler, satser og beløpsgrenser for inntektsåret

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011 Bytteforholdet ved fusjon (aksjeloven 13-2, jf. skatteloven 11-2 flg. og 10-34) To selskap med identisk eiersits ønsket å gjennomføre

Detaljer

Aksjegevinst eller aksjeutbytte?

Aksjegevinst eller aksjeutbytte? Aksjegevinst eller aksjeutbytte? Grensen mellom gevinst- og tapsreglene og utbyttereglene i norsk rett, og forholdet til skatteavtalenes fordelingsregler Kandidatnummer: 207 Leveringsfrist: 15. januar

Detaljer

Prinsipputtalelse - Skatteloven 2-32

Prinsipputtalelse - Skatteloven 2-32 Vår dato Din dato Saksbehandler 19.05.2017 05.04.2017 Anna Lie 800 80 000 Din referanse Telefon Skatteetaten.no 46055-501-5460393 22077350 Org.nr Vår referanse Postadresse 2017/418932 Postboks 9200 Grønland

Detaljer

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG OSL02.doc (ajour v16) 1 OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG DEL 1 Oppgave a: Inngangsverdi ny bolig: Byggeomkostninger (inkl. tomt) 1 990 000 Byggelånsrenter* 28 000 Tinglysing og dokumentavgift 15

Detaljer

Samvirkeforetaket har som hovedformål å formidle/omsette medlemmenes tjenester i markedet.

Samvirkeforetaket har som hovedformål å formidle/omsette medlemmenes tjenester i markedet. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 20/13. Avgitt 03.10.2013 Aksjesalg til underpris i forbindelse med omorganisering (skatteloven 13-1) Saken gjaldt en planlagt omorganisering i flere

Detaljer

Revisoreksamen i skatterett våren 2007 - Løsningsforslag

Revisoreksamen i skatterett våren 2007 - Løsningsforslag osl26.doc v13 Revisoreksamen i skatterett våren 2007 - Løsningsforslag Oppgave 1 Aksjonærmodellen kontinuitetsprinsippet sktl 10-33 Spørsmål 1: Inngangsverdi og skjermingsgrunnlag for 5 000 arvede børsnoterte

Detaljer

Skatt med tilhørende momenter ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter

Skatt med tilhørende momenter ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter Skatt med tilhørende momenter ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter 1 BDO AS, v/statsautorisert revisor Dag Ramsberg dag.ramsberg@bdo.no 928 52 587 BDO NORGE Et av landets ledende kompetansehus

Detaljer

Fusjon og fisjon - skatt, selskapsrett mv.

Fusjon og fisjon - skatt, selskapsrett mv. Forside / Fusjon og fisjon - skatt, selskapsrett mv. Fusjon og fisjon - skatt, selskapsrett mv. Oppdatert: 08.06.2017 Gjeldende regler om beskatning ved fusjoner og fisjoner for aksjeselskap. REGELVERK

Detaljer

Kapittel I Generelt om skatter Kapittel II Om skatteplikten til Norge og dens omfang - Internasjonal skatterett

Kapittel I Generelt om skatter Kapittel II Om skatteplikten til Norge og dens omfang - Internasjonal skatterett Innhold Kapittel I Generelt om skatter 19 1. Hva skatter er 19 2. Skattesubjekt 20 3. Skatteobjekt direkte og indirekte skatter 20 4. Formålet med skattleggingen 21 4.1 Hovedformålet med skattleggingen

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IX - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE IX - LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE IX - LØSNING GOL09.doc v13 9.1 Andersen har kjøpt aksjer til underkurs i "eget" selskap a) og b) Markedsverdi X5: 10 2 000 20 000 Kjøpesum X5: 10 1 000 10 000 Underkurs, fordel av arbeid,

Detaljer

Dag 4. Aksjeskatterett. Jus5980 skatterett høst Ved advokat/førsteamanuensis II Harald Hauge

Dag 4. Aksjeskatterett. Jus5980 skatterett høst Ved advokat/førsteamanuensis II Harald Hauge Dag 4 Aksjeskatterett Jus5980 skatterett høst 2014 Ved advokat/førsteamanuensis II Harald Hauge Fusjon og fisjon Ulike fusjons-/fisjonsformer 11-2/11-3 og 11-4/11-5 Viser til asl/asal for AS vedkommende

Detaljer

Besl. O. nr. 29. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 29. Jf. Innst. O. nr. 1 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( )

Besl. O. nr. 29. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 29. Jf. Innst. O. nr. 1 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) Besl. O. nr. 29 (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 29 Jf. Innst. O. nr. 1 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 1 (2008 2009) År 2008 den 2. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Osl20 (ajour h 2012) Løsningsforslag Oppgavesett 20 (R. v 2004) Oppgave 1 omdanning til AS.

Osl20 (ajour h 2012) Løsningsforslag Oppgavesett 20 (R. v 2004) Oppgave 1 omdanning til AS. Osl20 (ajour h 2012) Løsningsforslag Oppgavesett 20 (R. v 2004) Oppgave 1 omdanning til AS. Spørsmål 1 omdanning til AS uten beskatning Se sktl 11-20 med tilhørende forskrift. Aksjeselskapet viderefører

Detaljer

vil medføre konsernopphør etter skattelovforskriften («fsfin») med hensyn til tidligere skattefri konsernintern overføring.

vil medføre konsernopphør etter skattelovforskriften («fsfin») med hensyn til tidligere skattefri konsernintern overføring. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 6 /14. Avgitt 11.3.2014 Spørsmål om konsernbrudd etter konsernintern overføring (Fsfin 11-21-10) Spørsmålet var om salg av aksjene i Datterdatter (EU-land

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 29/11. Avgitt 12.12.2011

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 29/11. Avgitt 12.12.2011 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 29/11. Avgitt 12.12.2011 Fisjon med etterfølgende rettet emisjon, spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring (ulovfestet rett) Saken gjelder spørsmålet

Detaljer

HVEM SKAL OVERTA BEDRIFTEN? - Problemstillinger knyttet til generasjonsskifte. Frokostseminar Sparebanken Møre 8. november 2012

HVEM SKAL OVERTA BEDRIFTEN? - Problemstillinger knyttet til generasjonsskifte. Frokostseminar Sparebanken Møre 8. november 2012 HVEM SKAL OVERTA BEDRIFTEN? - Problemstillinger knyttet til generasjonsskifte Frokostseminar Sparebanken Møre 8. november 2012 Dagens tema Beslutningsprosessen hvem skal overta og når? Den praktiske gjennomføringen

Detaljer

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,-

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,- 1 Oppgavesett 19 (R. h 01) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 (osl19.doc) ajour h 2012 Spørsmål 1, Saldoavskriving og restsaldo, sktl. 14-40 til 14-47. Avskrivning Saldo 31.12.X2. Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet

Detaljer

Generelt. Trond Kristoffersen. Regnskapsavleggelsen. Finansregnskap. Regulering av årsregnskapet. Regnskapsavleggelsen

Generelt. Trond Kristoffersen. Regnskapsavleggelsen. Finansregnskap. Regulering av årsregnskapet. Regnskapsavleggelsen Trond Kristoffersen Finansregnskap Regulering av årsregnskapet Regnskapsavleggelsen Bokføring og dokumentasjon av regnskapsopplysninger Regulert i bokføringsloven (lov av 19. november 2004) Regnskapsrapportering

Detaljer

Revisoreksamen i skatterett våren 2008 - Løsningsforslag

Revisoreksamen i skatterett våren 2008 - Løsningsforslag Osl28 v.14 Revisoreksamen i skatterett våren 2008 - Løsningsforslag Oppgave 1 a) Spørsmål 1 ÅR X1: Huset er egen bolig for Arne Andersen fra 01.07.X1 og ut året, dvs egen bolig i seks mnd., og det er ingen

Detaljer

Revisoreksamen i skatterett våren 2007 - Løsningsforslag

Revisoreksamen i skatterett våren 2007 - Løsningsforslag osl23.doc h15 Revisoreksamen i skatterett våren 2007 - Løsningsforslag DEL 1 Aksjonærmodellen kontinuitetsprinsippet sktl 10-33 Oppgave a: Inngangsverdi og skjermingsgrunnlag for 5 000 arvede børsnoterte

Detaljer

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere Saksnr. 13/2642 06.06.2013 Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere 1 1 Innledning og sammendrag Det foreslås justeringer i reglene om skattlegging av eiere

Detaljer

Etablering av holdingstruktur - oppsplitting av virksomhetsområder - spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring

Etablering av holdingstruktur - oppsplitting av virksomhetsområder - spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 20/12. Avgitt 03.08.2012 Etablering av holdingstruktur - oppsplitting av virksomhetsområder - spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring (ulovfestet gjennomskjæring)

Detaljer

Norsk forening for OljeRegnskap og -skatt

Norsk forening for OljeRegnskap og -skatt Norsk forening for OljeRegnskap og -skatt Oslo, 6. april 2006 Selvangivelsen 2005 viktigste nyheter 1 Selvangivelsen 2005 viktigste nyheter Hovedkilder: Ot.prp. nr. 1 2004-2005 Ot.prp. nr. 1 2005-2006

Detaljer

Lovendringer og dommer

Lovendringer og dommer Lovendringer og dommer EBL Skatteseminar, 21. oktober 2008 Advokat Morten Fjermeros Advokat Bendik Christoffersen www.thommessen.no Skatterett- ajourføring oktober 2008 Lovendringer Dommer Avgjørelser

Detaljer

Når skal oppgaven leveres

Når skal oppgaven leveres RETTLEDNING TIL Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) INNHOLD 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) 2 Hva

Detaljer

Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag

Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag Osl29 v15 Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag Oppgave 1 (37,5 %) Spørsmål 1 Vis beregningen av skattemessig gevinst av den solgte eiendommen og gjør rede for tidfestingen av denne.

Detaljer

Rettledning til NOKUS-skjemaene RF-1234, RF-1245 og RF-1246 2014

Rettledning til NOKUS-skjemaene RF-1234, RF-1245 og RF-1246 2014 Skatteetaten Rettledning til NOKUS-skjemaene RF-1234, RF-1245 og RF-1246 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2014 Norske deltakere i utenlandske selskaper som omfattes av skatteloven 10-60

Detaljer

SELSKAPERS HANDEL MED EGNE AKSJER

SELSKAPERS HANDEL MED EGNE AKSJER Innhold FORORD................................... 5 1 INNLEDNING.................................. 15 1.1 Innledning................................... 15 1.2 Generell rettslig plassering av overdragelse

Detaljer

Grunnleggende inntektsskatterett. Forelesninger H09 Frederik Zimmer

Grunnleggende inntektsskatterett. Forelesninger H09 Frederik Zimmer Grunnleggende inntektsskatterett Forelesninger H09 Frederik Zimmer 1 Skattetyper og skatteproveny anslag 2009 (1.2.1) Totalt skatte- og avgiftproveny 938 Inntektsskatt 243 Trygdeavgift 90 Inntektsskatt

Detaljer