En ramme rundt et avsnitt markerer også at det dreier seg om utfyllende eller supplerende

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En ramme rundt et avsnitt markerer også at det dreier seg om utfyllende eller supplerende"

Transkript

1 Forord Norsk Bedriftsskatterett, som nå foreligger i åttende utgave, skal være en relativt fullstendig fremstilling av bedriftsbeskatningen til bruk for praktikere og videregående studenter. I denne utgaven er det foretatt flere grep for å samstemme boken med grunnleggende utviklingslinjer i skatteretten som fag. Undertegnede har i de fire årene siden forrige utgave vært så heldig å lede det nye åpne masterstudiet i skatte- og avgiftsrett som utvikles i et samarbeid mellom Handelshøyskolen BI og Skattedirektoratet. Internasjonale dimensjoner ved beskatningen har blitt mer og mer sentralt for studiet. Man kan ikke lenger først lære nasjonal skatterett for så å begynne på internasjonal skatterett. Grenseoverskridendre problemstillinger er der hele tiden som et bakgrunnsteppe. I tillegg kommer at internasjonal skatterett i en viss forstand er to disipliner tradisjonell internasjonal skatterett og internprising. Internprising er virkelig et fremvoksende område. Men det er mer aktuelt enn utforsket eller gjennomskrevet. I denne boken er et kapittel om grunnbegreper i internasjonal skatterett tatt inn i del II. I del V utdypes begge disse temaer videre. En annen utfordring er merverdiavgiftsrettens økende betydning og kompleksitet. Å drive skatterådgivning innen fast eiendom eller om transaksjoner uten å ta høyde for justeringsreglene, kan være uforsvarlig. Tilsvarende kan merverdiavgift være minst like viktig som skatt for den som skal etablere seg på tvers av landegrenser. Man kan selvfølgelig være et team av rådgivere som er spesialister innen hvert sitt tema. Men det er nyttig å ha et visst kjennskap til samspillet mellom skatte- og avgiftsregler for en del særlig praktiske problemstillinger. Denne utgaven av Norsk Bedriftsskatterett har tatt litt høyde for merverdiavgift, men da under denne forutsetning at leseren behersker grunnleggende merverdiavgiftsrett. Slike avsnitt er satt i kompress med strek i margen for å markere at lesere som bare vil arbeide med skatterett, kan hoppe over dem. Kapitlet om pensjoner er tatt ut. Pensjoner er viktig. Opptjening og utbetaling skjer i et samspill med skatteretten. Men for tiden er pensjonssystemet under så stor omlegging i Norge at de fleste praktiske problemstillinger må løses ut fra overgangsordninger, midlertidige regler og nye ordninger som fortsatt er på skissebrettet. Det virker ikke riktig å prioritere den type bevegelige mål i en bok som dette. Ut fra omfang og detaljeringsgrad er Norsk Bedriftsskatterett ingen innføringsbok. Den som allerede kan litt skatterett, og ønsker å fordype seg i delområder, bør orientere seg om bokens hoveddeler ut fra den kortfattede innholdsoversikten.

2 6 Forord Etter undertegnedes mening bør man i en bok møte en stemme. Norsk Bedriftsskatterett analyserer ikke bare gjeldende rett. I avsnitt markert med en hake fremheves hovedpoenger og praktiske tips. Et omvendt spørsmålstegn før et avsnitt varsler kritiske synspunkter og endringsforslag. Boken er tidvis mer kritisk enn vanlig for rettsdogmatiske fremstillinger. Men forfatteren har etterstrebet at gjeldende rett ikke farges av personlige holdninger til reglene. Boken er forsøkt ført à jour med lovvedtak, forskrifter vedtatt og publisert praksis pr 20 juni Detaljstoff, utpreget tekniske poenger, en del talleksempler og historiske fremstillinger av regelendringer er satt som kompressavsnitt med strek i margen. Dette stoffet kan leseren hoppe over uten å miste hovedpoengene i fremstillingen. En ramme rundt et avsnitt markerer også at det dreier seg om utfyllende eller supplerende momenter. Av datatekniske grunner er referanser ikke oppført i fotnoter, men i parenteser. Jeg har fått nyttige kommentarer fra skatterådgiver Petter Dragvold, stipendiat Tore Fjørtoft, førsteamanuensis Benn Folkvord, utredningsdirektør Tor Hersoug, førsteamanuensis, advokat Eirik Jensen, statsautorisert revisor Tor S Kildal, høyskolelektor Roy Kristensen, advokat Hugo P Matre, professor dr juris Hans Robert Schwencke, studenter ved Skattemaster-studiet og MRR-studiet ved Handelshøyskolen BI og andre brukere av boken. Studentassistent Ingvild Vidste har lest en rullerende korrektur. Tross velmente forsøk på å fjerne dem, kan det forekomme feil og unøyaktigheter. Eventuelle kommentarer kan gjerne sendes til Oslo, 15 juli 2012 Ole Gjems-Onstad

3 Innholdsoversikt Forkortelser Del I Innledning Kapittel 1 Et lite land i en stor verden internasjonalt endringspress 49 Kapittel 2 Rettskilder og metode Del II Skattepliktig inntekt og formue Kapittel 3 Skatte- og finansregnskapet Kapittel 4 Varesalg Kapittel 5 Fordringer Kapittel 6 Utgiftsføring og aktivering påkostning og vedlikehold 127 Kapittel 7 Avskrivninger og gevinst- og tapskonto Kapittel 8 Uttak Kapittel 9 Finansielle instrumenter Kapittel 10 Valuta Kapittel 11 Underskudd, gjeldsforfølgning og konkurs Kapittel 12 Representasjon Kapittel 13 Formuesskatt Kapittel 14 Skattefrie institusjoner Kapittel 15 Arbeidsgiveravgift, utgiftsgodtgjørelser og naturalytelser 383 Del III Selskaps- og foretaksbeskatning Kapittel 16 Selskapsbeskatning innledning Kapittel 17 Aksjeutbytte Kapittel 18 Aksjonærmodellen Kapittel 19 Konsernbidrag Kapittel 20 Konserninterne overføringer Kapittel 21 Aksjegevinstbeskatning generelt Kapittel 22 Gevinstberegning inngangsverdi og utgangsverdi Kapittel 23 Fritaksmetoden Kapittel 24 Samvirkeforetaksbeskatning Kapittel 25 Deltagerligning og deltagermodell Kapittel 26 Deltagermodellen Kapittel 27 Fradragsbegrensningen Kapittel 28 Indre selskaper og stille deltagere Kapittel 29 Foretaksmodellen

4 8 Innholdsoversikt Del IV Omdannelse transaksjoner Kapittel 30 Endring eierform Kapittel 31 Fusjon og fisjon Kapittel 32 Arv, gave og arveavgift Kapittel 33 Arveavgiftsgrunnlag og avgiftsberegning Kapittel 34 Skatteposisjoner ved arv og gave Del V Internasjonal skatterett Kapittel 35 Bosted og dobbeltbeskatning Kapittel 36 Inntektstyper Kapittel 37 Internprising, interessefellesskap og armlengdeprinsipp Del VI Omgåelse Kapittel 38 Omgåelse, gjennomskjæring, tilsidesettelse Kapittel 39 Aktuelle omgåelsesspørsmål Del VII Ligningsforvaltningsrett og skattebetaling Kapittel 40 Ligningsforvaltningsrett Kapittel 41 Sanksjoner Kapittel 42 Skattebetaling Kapittel 43 Skattested og ligningssted Litteratur Dommer Stikkordregister

5 Fullstending innholdsfortegnelse Forkortelser Del I Innledning Kapittel 1 Et lite land i en stor verden internasjonalt endringspress Tapping av norsk overskudd Mer robust merverdiavgiftsrett Dell-dommen kamp om skattesmuler Immaterielle verdier Samspill mellom forskjellige regelsett Intensjon vs virkelighet Begrensninger av skattelovgiverens selvråderett Skattetilpasning = skattelettelse? Høy endringstakt Pedagogisk tilnærming: Håndbok og videregående lærebok Disposisjon Kritisk bedriftsskatterett Alminnelig inntekt og personinntekt Kapittel 2 Rettskilder og metode Uavklaret og i bevegelse Høyesteretts rettskildelære Legalitetsprinsipp og lovgivning Forarbeider som subsidiær lovgivning Rettspraksis tung, men ikke like bindende? Ligningspraksis og uttalelser fra skattemyndighetene Fast og varig ligningspraksis Enkeltstående uttalelser Lite forutberegnelig Praksis vs unnlatt beskatning Lignings-ABC Nytte vs relevans og vekt Begrenset vekt i Høyesterett Instruks til skatteetaten, ikke nemnder The Winner is: Skatteetatens håndbøker? Reelle hensyn Utenlandske dommer

6 10 Fullstending innholdsfortegnelse 2.10 Juridisk teori faglitteratur Privatrettslige begreper i skatteretten Elektroniske databaser og søkeverktøy Del II Skattepliktig inntekt og formue Kapittel 3 Skatte- og finansregnskapet Atskillelse finans- og skatteregnskapet Markert skille i Norge Skatterett: Innvinning vs tidfesting Opphevelse regnskapsprinsippet Tidfesting: Fra regnskapsprinsipp til realisasjonsprinsipp Realisasjonsprinsippet Kostnader Hjemfallskrav Erstatningskrav Periodiserte kostnader Betaling til tredjemann og kontraktsforpliktelser Regnskap og bokføring utgangspunkt for beskatning Lovlighetskravet Argumenter fra regnskapsretten Kapittel 4 Varesalg Varesalgsoppgjør Brutto salgsinntekter Regnskapsprinsippet Omdisponering omsetningsgjenstand Uttak Tjenesteyting og tilvirkningskontrakter Ordinær tjenesteyting Utsatt inntektsføring ved resultatansvar Tilvirkningskontrakter Vareforbruk Differansevurdering Handelsbedrifter historisk kost Produksjonsbedrifter tilvirkningsverdi Unntagelser FIFU-prinsippet Kapittel 5 Fordringer Gevinst på fordringer Realisert tap på fordring Krav til nærings- og inntektstilknytning forholdet til aksjetap Forholdet til fritaksmetoden Annet tap Mer om tilknytningskravet

7 Fullstending innholdsfortegnelse Vertikal og horisontal integrasjon Fordring etter omdannelse Fordring som skyldes skattepliktig inntekt Endelig konstatert tap Forskriftsbestemte vilkår Konsernforhold Norse-dommen Særlig om ettergivelse i konsernforhold Tapets størrelse Urealisert tap Begrenset nedskrivningsrett Historiske erfaringer %-regel for ny virksomhet Tilbakeføring Finansieringsvirksomhet Kapittel 6 Utgiftsføring og aktivering påkostning og vedlikehold Aktiveringsplikt og aktiveringsrett Forsknings- og utviklingskostnader inntekts- og skattefradrag sktl 6-25 vs Inntektsfradrag og skattefradrag Prosjektkostnader FoU-kostnader tilknyttet varer Utv 2005 s 833: Smalt område for aktiveringsplikten Andre FoU-kostnader Tre-deling? FoU-kostnader som inngår i fysiske driftsmidler Skattefradrag FoU-kostnader Vedlikeholdsutgifter Fradragsrett for vedlikeholdet, ikke slitasjen Reelt vedlikeholdsbehov Fysiske objekter Kjøperens vedlikeholdskostnader Fysisk/teknisk relativ standardforbedring Merutgiftssynspunktet fradrag for tenkt vedlikehold Vedlikehold vs nyanskaffelse Tekniske installasjoner Ikke verdikriterium endringsarbeider og leieboertilpasninger Fradrag for tidligere eieres slitasje mv Valgfri aktivering Programvare Reduksjon for avskrivninger? Prosessutgifter Alminnelig utgangspunkt: Fradragsberettiget Innbyrdes uavhengige formål Klage- og rettssaker om skatt Finansieringsutgifter Kapittel 7 Avskrivninger og gevinst- og tapskonto Årets resultat Avskrivningsmetoder

8 12 Fullstending innholdsfortegnelse 7.3 Aktiveringsplikt Kumulative krav Betydelighetskravet Varighet Varelager, returemballasje, demonstrasjonsmodeller og reservedeler Aktiveringsrett Finansobjekter Immaterielle eiendeler Restkategori terskelvirkninger og avgrensningsproblemer Avgrensning av goodwill Tidsubegrensede immaterielle eiendeler: Åpenbart verdifall Tidsbegrensede immaterielle eiendeler Fysiske objekter og goodwill Kravet til eiendomsrett Økonomisk risiko Verdiforringelse ved slit og elde Ikke-avskrivbare objekter Rettspraksis Grunnstykker Bolighus Arbeider- og funksjonærboliger Kombinerte bygg Seksjonering Kunst og antikviteter Antikviteter og boksamlinger Saldosystemet Ti saldogrupper Avskrivning gruppevis og individuelt Avgrensning av avskrivningsgruppene Særlig om forretningsbygg Faste installasjoner og anlegg Avskrivningssatser «Realistiske» satser % til 30 % Forhøyede avskrivninger distrikter og kort levetid Avskrivningsgrunnlag Ettårskonvensjon Levering Vedlikehold og påkostninger Særlige ervervsmåter Restsaldo Gevinst- og tapsbeskatning Valg mellom direkte eller utsatt inntektsføring Tilbakeføring bygdeutvikling og investering distriktene Ikke direkte tapsfradrag Direkte reduksjon av saldo Gevinst- og tapskonto Avslutning ved død og likvidasjon

9 Fullstending innholdsfortegnelse 13 Kapittel 8 Uttak Differanseoppgjør for eier Avgrensning mot uttakslignende situasjoner Den generelle virksomhetsregel sktl Flytting ut av Norge, tilvirkning mv Fullt vederlag og gavesalg Uttak fra enkeltpersonforetak og sameier fratrukket kostpris Mer generell uttaksskatteplikt for selskaper «til fradrag ved ligningen» Privat bruk Generelle vilkår for uttaksskatteplikt Ikke begrenset av objekt Gaveoverføring Til egen bruk særlig om AS/ASA Kondemnering Overføring til ektefelle og samboere Skattefrihet for uttak Omdannelser Arveavgiftspliktig gave Kapittel 9 Finansielle instrumenter Oversikt Avansert «teknikk» store beløp Risikoreduksjon Disposisjon og litteratur Ikke-finansielle opsjoner og andre derivater Skiller etter selvstendig formuesobjekt Separat beskatning Integrert beskatning Renteswap og valutaswap Swapavtaler Renteswaper Valutaswaper Mengdegjeldsbrev og indeksobligasjoner Avgrensning mengdegjeldsbrev Mengdegjeldsbrev renteberegningsmodell Indeksobligasjoner asymmetrisk beskatning Finansielle opsjoner I og utenfor næringsvirksomhet Kjøps- og salgsopsjoner Selvstendig formuesobjekt Forholdet til fritaksmetoden Kjøpsopsjon innehaver Kjøpsopsjon utsteder Salgsopsjon Aksjer til ansatte Skattepliktig naturalytelse personinntekt Betinget underkurs tilbakebetalingsplikt Garantert gevinst

10 14 Fullstending innholdsfortegnelse Verdsettelsesnorm Verdsettelsestidspunkt % og kr 1500 skattefritt Opsjoner til ansatte Politiske svingninger Innløsning avgjør Børsnoterte opsjoner Fordeling gevinst over opptjeningstiden I arbeidsforhold Bonuslønnsavtaler knyttet til aksjekurs Overføringer til nærstående Utsatt avlønning Kapittel 10 Valuta Delvis lovregulert Hovedprinsipper Transaksjonsbasert omregningsplikt Sammenslåings-/integrasjonsprinsippet Omregning ved periodisering/tidfesting Hver transaksjon for seg Omregningsdifferanser Varer, tjenester og driftsmidler Import og eksport leveringstidspunktet Leasing Fordringer og gjeld kortsiktige poster Årsregnskapet avgjør Fordringer og gjeld langsiktige poster Særlige skatteregler Netto urealisert tap vs netto urealisert gevinst Særregler om aktivering av urealisert valutatap Kapittel 11 Underskudd, gjeldsforfølgning og konkurs Underskudd: Mer nøytrale og symmetriske regler fra Samme problemfelt Terminologi og skatteverdi nominalistisk prinsipp Del av andre regler Opphevelse av 10 års foreldelse og bortfall ved opphør av næring Overføring av underskudd Generelt samordningsprinsipp Fremføring av underskudd Eldste underskudd først Ubrukt fremføringsadgang bortfaller Tilbakeføring av underskudd Gjeldsforfølgning og konkurs Omfattende og stabilt tema Atskilte skattesubjekter Konkursbo og konkursdebitor Insolvente døds- og administrasjonsboer Konkursdebitors skatteplikt Inntekt som går inn i boet Lønn og underholdsbidrag til konkursdebitor

11 Fullstending innholdsfortegnelse Konkursdebitors underskudd Tomme positive saldoer og negativ gevinst- og tapskonto Konkursboets skatteplikt Begrenset skatteplikt Ikke konkursåpning ut fra latent skatt Når inntrer konkursboets skatteplikt? Boets oppskrivningsrett Fastsettelse av boets overskudd Underskudd Foreldelse, preklusjon, gjeldsettergivelse og akkord Foreldelse Preklusjon Ettergivelse Kapittel 12 Representasjon Fradragsforbud selv om til inntekts ervervelse Avgrensning representasjonsutgift tilknytningskravet Smitteeffekt Representasjonsobjekter forholdsmessig fordeling Pressemøter og profilering Enkel bespisning: kr 410-regelen Demonstrasjoner, reklamegjenstander mv Gaver og sponsorutgifter Skatteplikt for mottager «smøreturer» mv Skatteplikt ikke fradragsrett Forretningsforbindelser Ansatte Bestikkelser og smøring Kapittel 13 Formuesskatt Omdiskutert Utenfor Skattereformen 1992 og Skattereformen Små bunnbeløp og tidlig topp marginalskatt Ikke grunnlovsstridig konfiskasjon Småsparerne Skattyterne jan avgjør Selskaper og sammenslutninger Begrenset formuesskatteplikt for utlendinger Formuesobjektene Mange unntagelser Fast eiendom: Boligeiendom Næringseiendom Fast eiendom i utlandet Skog Skip, borefartøyer, boligrigger, fiskefartøyer og taubåter Buskap og varelager i jordbruk og skogbruk Driftsløsøre

12 16 Fullstending innholdsfortegnelse Varelager og kundefordringer Pantobligasjoner, gjeldsbrev og muntlige fordringer Børsnoterte verdipapirer Kjøperkurs ved årsskiftet Aksjer og grunnfondsbevis Tegningsrettigheter, konvertible obligasjoner og warrants Ikke-børsnoterte aksjer Ligningsverdi selskapets eiendeler Tidsforskyvning Forskriftsbestemmelsene om ikke-børsnoterte aksjer Aksjer i andre selskaper samtidig verdsettelse Fordeling etter pålydende Klage Utenlandske selskaper Betingede rettigheter og forpliktelser Uoppfylte, gjensidig bebyrdende kontrakter Begrensede rettigheter bruksrettigheter til fast eiendom Periodiske ytelser Pensjonsunntagelsen Livrenter Livsforsikring/kapitalforsikring Terminbetaling av kjøpesum Forfalte periodiske ytelser Lønn, renter og utbytte Skatteforpliktelser og skatteposisjoner Immaterielle verdier Paradoksal unntagelse i moderne IKT-verden Gi opp eller indirekte verdsettelser Inntekts- eller bruksnyter NOU 2003: 9: 70 % verdsettelsesrabatt Skattebegrensning: 80 %-regelen Kapittel 14 Skattefrie institusjoner Tradisjonell fritagelse i norsk skatterett Personlige standsprivilegier Fysiske personers allmennyttige virksomhet Juridiske personers allmennyttige virksomhet Private institusjoner Aksjeinntekter Skattereformen og fritaksmetoden Vernebestemmelsen i Hovedregelen i sktl Ikke samstemte fritagelsesregler Ikke streng fortolkning Alle juridiske personer med selvstendig skatteplikt Ikke utdelingsforbud Deltagerlignede selskaper Utenlandske institusjoner Ikke erverv til formål Omfattende rettspraksis Uavklaret formålsbegrep

13 Fullstending innholdsfortegnelse Vedtekter vs faktisk virksomhet Tjenlig middel til erverv Ervervsbegrepet og overskudd Andres erverv Samtlige aktiviteter og datterselskaper hovedformålet Forretningsmessige/kommersielle vs ervervsmessige aktiviteter Omfang og profesjonalitet konkurransevridning Ikke krav til «godt» formål Ikke krav til symmetri Helhetsvurdering Begrenset skatteplikt Skattefrihetens grense Økonomisk virksomhet Bortsettelse av økonomisk virksomhet Tilfeldighetsunntagelsen Kr og grensene Utleie fast eiendom Salg driftsmidler Inntektsfastsettelse og fordeling av utgifter Formuesligning Undervisningsinstitusjoner Kapittel 15 Arbeidsgiveravgift, utgiftsgodtgjørelser og naturalytelser Geografisk differensiert arbeidsgiveravgift Gjeninnført fra 2007 tilpasning statsstøtteregler EØS-avtalen Differensierte satser der arbeidsgiver driver virksomhet Utenfor EØS-avtalen: Visse primærnæringer Særlig konkurranserettet næring ingen differensiering ut over fribeløp Fribeløp Arbeidsgiveravgift som lønnsbeskatning Ekstra arbeidsgiveravgift Inntil 26,6 % Samme arbeidsgiver egen konsern-gruppedefinisjon Skatterettens lønnstagerbegrep Avgrensning mot virksomhet/næringsdrivende Uavklart skille Regning og risiko Mindre sentrale momenter Avgrensning frilanser Kokebok Bindende forhåndsuttalelser Presiseringer av det skattemessige lønnstagerbegrepet Avklare tvilstilfeller Styrehonorar mv Royalty artister Avisartikler Forfattere Idrettsutøvere Karensgodtgjørelse og erstatninger i arbeidsforhold Ektefelle og familiemedlemmer

14 18 Fullstending innholdsfortegnelse 15.7 Oppgjør, minstegrenser og registrering Arbeidsgiver- og arbeidstagerregisteret Seks terminer Minstegrense kr Kr grense for årsoppgave Terminvis fastsettelse ved skattekontoret Tilleggsavgift a-opplysningsloven lov om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold m m Summarisk fellesoppgjør Potensielt drastisk, men bare forskriftsbasert Vilkår Rt 2001 s 1661 (Utv 2002 s 1 Vest-Agder fylkeskommune) Praktisk tilpasning utbetalings-as Unntagelser og særlige frigrenser Justering etter virkeligheten Privat barnepass Private arbeidsoppdrag i hjemmet Arbeid for veldedig eller allmennyttig institusjon Arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget pensjoner Utgiftsgodtgjørelse Ikke privatutgifter eller overskudd Trekk i bruttolønn vs skattepliktig avregning Legitimasjonskrav Småutgifter Reiseutgifter Bilgodtgjørelse Parkeringsbøter Leie av lokaler i arbeidstagers bolig Naturalytelser Skattefrie naturalytelser Datautstyr «Hjemme-PC» Arbeidsgiverfinansiert elektronisk kommunikasjon mobiltelefon og bredbånd EK-skatten Arbeidstøy: Uniform og klesutgifter Reise hjem arbeidssted «drosjeregelen» Kredittkort betalingskort Opplæring og videreutdannelse Liberalisering av praksis Intern vs ekstern utdannelse mnd grense for ekstern utdannelse Ett års ansettelse hos samme arbeidsgiver Ingen beløpsgrense unntatt ved opphør av arbeidsforhold Relevanskravet fritidskurs Familiebedrifter Frikjøp av plikttid Behandlingsutgifter Husstell og barnepass Utgangspunktet: Skatteplikt Barnehave for ansatte Personalrabatter Rimelig lån

15 Fullstending innholdsfortegnelse Fri avis Kontingenter Velferdstiltak Generell ordning Bedriftshytte Fiske- og jaktrettigheter mv Trim, helsestudio og treningssentre Teaterbilletter mv Tilstelninger, helgeopphold Kurs Bedriftskantine mv Belønninger og gaver Skattepliktige, men trekkfrie naturalytelser Utvidelse av trekkplikten Verdsettelse av skattepliktige og trekkpliktige naturalytelser Del III Selskaps- og foretaksbeskatning Kapittel 16 Selskapsbeskatning innledning Selskaps- vs personbeskatning i et dualt skattesystem % innenfor selskapssektoren ekstra skatt ved utdeling Fordelingsvirkninger og diskrimineringsproblemet i EØS Skjermingsmetoden Kjedebeskatning og fritaksmetode Seks variabler/teknikker Norge før Skattereformen 1992 kombinert system Utbyttebeskatning hos selskap og aksjonær Hvilke foretak selskapslignes AS/ASA Sparebanker og finansieringsforetak Samvirkeforetak Sktl 2-2 første ledd bokstav e: Interkommunale selskaper med begrenset ansvar, utenlandske aksjeselskaper mv Interkommunale selskaper med ubegrenset ansvar Statsforetak Innretninger: Boer, foreninger og stiftelser Deltagerlignede foretak Spissfindig terminologi: Deltagerligning og deltagermodellen Uttrykkelig oppregning DA Delt, men ubegrenset ansvar Kommandittselskap Indre selskap Partrederi Konkret klassifisering av andre rettsfellesskap Opphør av skatteplikt

16 20 Fullstending innholdsfortegnelse Kapittel 17 Aksjeutbytte Utbyttebegrepet Skattereformen samme utbyttebegrep Skatterettslige vs selskapsrettslige utbyttebegreper Aksjerettslig krav til klar særfordel vs skattemessig hovedsakelighetskriterium Gevinstbeskatning ved likvidasjon Skattepliktig utbytte skattelovens fordelsbegrep Bare til aksjonær Ulovlige overføringer Skatteplikt Tilbakebetaling kan hindre beskatning Indirekte overføringer Objektiv verdivurdering Takst Rabatter og takseringsregler Verdsettelse over omsetningsverdien Storhaugen-dommen Særlig kostbare bolig- og fritidseiendommer Uttaks- og utbyttebeskatning Normrentesatsen Bedriftsfremmed disposisjon Armlengdeprinsippet Opprinnelig kostpris, ikke markedsverdi Landsted i utlandet eiet av norsk AS Kravet til overføring fondsaksjer, aksjesplitt og utbytteaksjer Lån vs utbytte Lån tilbakebetalingsplikt Overtredelse av aksjelovens begrensninger Behov for skriftlig låneavtale Nedbetalingsevne og reelle avdrag Forbruk eller investeringer ikke avgjørende Rentefritt eller rimelig lån Lån fra aksjonær til selskapet Kapitalinnskudd i selskapet vs lån Lefdal vs Fylling-dommen I egenskap av aksjonær Verdipapirlån utbyttekompensasjon Identifikasjon Objektiv identifikasjon Subjektiv identifikasjon/gjennomskjæring Uttaksbeskatning av selskapet Tidfesting Generalforsamlingens vedtak Ikke omgjøringsadgang Overdragelse av aksjer Kjøpsutbytte i samvirkelag Verdipapirlån Innbetalt aksjekapital og overkurs Ikke utbytte Skatteposisjoner

17 Fullstending innholdsfortegnelse Individuell skatteposisjon Forholdet til fritaksmetoden Verdsettelse av innskudd Eierskifte Nedskrivning egne aksjer Nedskrivning for tap Vedtatt nedskrivning ikke lenger nødvendig Tilbakebetaling av andre egenkapitalinnskudd Aksjeeiertilskudd til utenlandske datterselskaper «formell eierkapital» Avgrensning mot fondsemittert aksjekapital Rekkefølgen Fondsemisjon finansiert ved innbetalt overkurs Selskapsrettslig vs skatterettslig klassifisering av utbetaling Tilbakebetaling lån/fremmedkapital Lovlig utbytte Særnorsk(?) og «mystisk» lovlighetskrav Lovlighetskravet etter opphevelsen av sktl 11-1 annet ledd Skatteretten «overtar» regnskaps- og aksjelovgivningen Vesentlighetskrav Materielle grenser beløpsgrenser Asl/asal 8-1 første ledd fradrag i annen EK Asl/asal 8-1 annet ledd: Minst EK 10 % av balansesum Aksjonærlån Oppskrivningsforbudet Nedskrivning av aksjekapital og overkursfond Underskudd Utbytte egne aksjer Forsiktig og god forretningsskikk Inntrufne og forventede tap etter balansedagen Utbyttefordring Vedtektsfestede begrensninger Lovlig utbytte formelle krav Vedtak generalforsamling Seksmånedersfristen Krav til nytt årsregnskap Tilleggsutdeling på ekstraordinær generalforsamling Særlig tilpasning til konsernforhold Løpende ytelser Nedsettelse aksjekapital Gaver Kapittel 18 Aksjonærmodellen Utbytteskatt med skjerming Utbytte- og gevinstbeskatning med skjerming Ekstrabeskatning aksjeinntekter Skjermingsgrunnlaget Isolert behandling av hver aksje Utgangspunktet: Inngangsverdi Overgangsregler: RISK-verdier

18 22 Fullstending innholdsfortegnelse 18.3 Skjermingsrente Tre måneders statskasseveksler Tilordning av skjermingsfradrag pr 31 desember Fremføring og indirekte renteberegning ubenyttet skjermingsfradrag Ikke tidsbegrenset fremføringsrett Reversering oppjustert skjermingsgrunnlag Ubenyttet skjermingsgrunnlag og aksjegevinst Tap Aksjer i utenlandske selskaper Aksjonæren må selv beregne og kreve kreditfradrag Forholdet til kreditfradraget NOKUS-selskaper Utenlandske aksjonærer Ekstraskatt på renter på lån til selskaper Finansieringsnøytralitet Generell regel alle lån ingen minimumsterskler Skjermingsrente og beregning av inntektstillegget Praktiske tilpasninger Kapittel 19 Konsernbidrag Oversikt Selskapet, ikke konsernet, som skattesubjekt Alternativ til utbytte Historikk Konsernbidrag, ikke konsernligning eller konsernresultatligning Aksjeutbytte vs konsernbidrag Konsernbidrag regulert i skatteloven Regnskapsmessig rapportering forholdet til utbytte Eierskap og retning Maksimalt konsernbidrag Lovlig konsernbidrag Eierkravet Skattekonsern bare selskapslignede selskaper Mer enn 90 % Direkte eie flere ledd Indirekte eie Tenkte utløsninger og fusjoner Krysseie Fradragsrett konsernbidrag Alminnelig inntekt Bare fradrag i overskudd ingen fremføringsrett Fremførbart underskudd hos mottager ingen karenstid Tidligere rett: den spesielle fradragsbegrensning overskuddsselskaper i annen kommune Passive selskaper holdingselskaper Petroleumsområdet Inntektsbeskatning konsernbidrag Endring konsernbidrag Reduksjon konsernbidrag Økning konsernbidrag nytt konsernbidrag

19 Fullstending innholdsfortegnelse Annen lojalitetsstandard Frister for endring Endring inntektsfradrag innenfor avgitt konsernbidrag Endring regnskap primære endringer Regnskapsmessig endringsadgang sekundære endringer Sekundære endringer oppjustering regnskapsmessig overskudd Formuesbeskatning Utenlandske selskaper og filialer Forutsetning om symmetri Norsk selskap med virksomhet i utlandet single purpose-selskaper Utenlandsk konsernspiss og norske søsterselskaper EØS-/EU-retten: Ikke brudd på etableringsfriheten Norske filialer til selskaper hjemmehørende i EØS Konsernbidrag fra utenlandsk eiet norsk filial Konsernbidrag til utenlandsk eiet filial Konsernbidrag mellom filialer av utenlandske selskap Konsernintern overføring Selskapsrett: Minoritetsaksjonærer Minoritetsaksjonærer i giverselskapet Minoritetsaksjonærer i mottagerselskapet Oppgjør konsernbidrag Kapittel 20 Konserninterne overføringer Fritagelse for uttaks-, gevinst- og utbyttebeskatning Skattefri flytting av eiendeler Alternativ til vertikale fisjoner Overføring eiendeler Virksomhet og virksomhetstilknytning Skatteposisjoner Ingen karenstid, men uendelig bindingstid Kontinuitetskravet Hovedregel: Skattemessig kontinuitet Krav om lovlig vederlag selskaps- og regnskapsrettslig Forskjell fordringens regnskapsmessige og skattemessige verdi? Valgfritt tapsfradrag Kombinasjon med konsernbidrag Ingen registreringskrav. Sikkerhetsstillelse Utenfor konserninterne overføringer: Fornyelse av kontrakter/konsesjoner og tapsfradrag Deltagerlignede selskaper Særskattepliktige selskaper Overføring til og fra faste driftssteder Forfall betinget skattefrihet Opphør konserntilknytning Overdratte eiendel i behold Direkte inntektsføring eller gevinst- og tapskonto? Dispensasjon fra skatteplikt

20 24 Fullstending innholdsfortegnelse Kapittel 21 Aksjegevinstbeskatning generelt Utgangspunktet: Skatteplikt Kravet til realisasjon Sktl Skattesalg vs å skille seg med eierinteresser Nedskriving aksjekapital Innløsning enkeltaksjer i samme forhold erverv av egne aksjer Verdiløst selskap Realisasjon til bokført verdi prisklausuler Gavesalg Kapittel 22 Gevinstberegning inngangsverdi og utgangsverdi Utgangsverdi fratrukket inngangsverdi FIFU-prinsippet Tilbakebetaling aksjekapital Overgangsregler Overgangsregler Skattereformen Negative inngangsverdier Tapsbegrensningsregelen i sktl 19-2 oppregulert verdi pr 1 jan Skattefrihet for fordringer utenfor næring Ervervs- og avhendelsesutgifter Egne aksjer Tegningsrettigheter og tildelingsbevis Aksjer i utenlandske selskaper Omfordeling inngangsverdi og skatteposisjoner justeringsfaktor Aksje- vs eierinteresse Først justeringsfaktor; så omfordeling Fondsemisjon Splitt Spleis Fusjon Horisontal fisjon Tilpasninger: Fisjoner Kapittel 23 Fritaksmetoden Ny nullsats-sone Kvalifiserende subjekter Selskapseiere mv Norskregistrerte aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper Sparebank, finansieringsforetak, samvirkeforetak Foreninger og stiftelser Boer Stat og kommune Tilsvarende utenlandske selskaper Kvalifiserende objekt Andeler i kvalifiserende subjekter Andeler i deltagerlignede selskaper

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 REVISJON SKATT OG AVGIFT RÅDGIVNING FORETAKSSERVICE NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 BDO er et av Norges største kompetansemiljø innen: Revisjon, Skatt og avgift, Rådgivning,

Detaljer

Meldingen om likningen for inntektsåret 2009

Meldingen om likningen for inntektsåret 2009 meldinger Meldingen om likningen for inntektsåret 2009 Meldingen inneholder en oversikt over de viktigste skattemessige endringene og nyhetene for inntektsåret 2009. Emneinndelingen følger i det vesentlige

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2013 Denne selvangivelsen skal leveres av aksjeselskaper, verdipapirfond, banker, pensjonskasser,

Detaljer

Arv og gaveoverføring av ikke-børsnoterte aksjer. Arveavgift og skatt.

Arv og gaveoverføring av ikke-børsnoterte aksjer. Arveavgift og skatt. Arv og gaveoverføring av ikke-børsnoterte aksjer. Arveavgift og skatt. Kandidatnummer: 635 Leveringsfrist: 25. november 2007 Til sammen 17 891 ord 08.07.2008 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Problemstilling

Detaljer

Aktuelle tema 8. desember 2010. Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS

Aktuelle tema 8. desember 2010. Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS Aktuelle tema 8. desember 2010 Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS Statsbudsjettet for 2011 2 Oversikt Endring i pensjonsbeskatningen Gaver til frivillige organisasjoner Utgiftsgodtgjørelser

Detaljer

Hvilke skattemessige områder skiller aksjeselskap og enkeltpersonforetak økonomisk fra hverandre?

Hvilke skattemessige områder skiller aksjeselskap og enkeltpersonforetak økonomisk fra hverandre? Hvilke skattemessige områder skiller aksjeselskap og enkeltpersonforetak økonomisk fra hverandre? Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk-administrativ utdanning Av: Student 1. Elin

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Regjeringen fremla den 14. oktober stortingsmelding med nasjonalbudsjett for 2014. Samtidig fremla Regjeringen proposisjonen til Stortinget med forslag til endringer

Detaljer

Verdsettelse av aksjer

Verdsettelse av aksjer Skatteetaten Skattedirektoratets håndbok i arveavgift [august 2013] Verdsettelse av aksjer 1 GENERELT... 3 2 SKILLET MELLOM BØRSNOTERTE AKSJER OG IKKE-BØRSNOTERTE AKSJER... 3 3 RÅDIGHETSERVERVET... 3 3.1

Detaljer

SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 POST

SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 POST SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 POST POST POST SVEIN TORE NILSEN PER HELGE STOVELAND SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 (Redaksjonen avsluttet februar 2012) OSLO FEBRUAR 2012 POST Skattebetalerforeningen Det må ikke

Detaljer

Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring

Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 30/12. Avgitt 17.12.2012 Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring (skatteloven 11-1 flg., og ulovfestet gjennomskjæring)

Detaljer

MentorAjour Statsbudsjettet 2014

MentorAjour Statsbudsjettet 2014 MentorAjour Informasjon til PwCs klienter Nr 10, okt 2013 Statsbudsjettet 2014 Den avtroppende regjeringen la 14. oktober frem sitt forslag til statsbudsjett for 2014. Nedenfor gir vi en oversikt over

Detaljer

Ot.prp. nr. 1 (2008 2009) Skatte- og avgiftsopplegget 2009 lovendringer

Ot.prp. nr. 1 (2008 2009) Skatte- og avgiftsopplegget 2009 lovendringer Ot.prp. nr. 1 (2008 2009) Skatte- og avgiftsopplegget 2009 lovendringer Innhold 1 Innledning... 11 4.2 Gjeldende rett... 22 4.3 Departementets vurderinger og 2 Endringer i lovbestemte beløps forslag...

Detaljer

Nyhetsbrev 29. november 2004

Nyhetsbrev 29. november 2004 Nyhetsbrev 29. november 2004 Skattereformen og skatteopplegget for 2005 I sitt forslag til statsbudsjett for 2005 la Regjeringen frem forslag til en rekke endringer i skattereglene. Fredag 19. november

Detaljer

Ot.prp. nr. 1 (2005 2006) Skatte- og avgiftsopplegget 2006 lovendringer

Ot.prp. nr. 1 (2005 2006) Skatte- og avgiftsopplegget 2006 lovendringer Ot.prp. nr. 1 (2005 2006) Skatte- og avgiftsopplegget 2006 lovendringer Innhold 1 Innledning... 9 4.4.3 Øvrige generelle krav til ordningen... 22 2 Endringer i lovbestemte beløps- 4.5 Innberetning...

Detaljer

Innst. O. nr. 1. (2008-2000) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen

Innst. O. nr. 1. (2008-2000) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Innst. O. nr. 1 (2008-2000) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 1 (2008-2009) Innstilling fra finanskomiteen om skatte- og avgiftsopplegget 2009 lovendringer Innhold Side 1. Innledning...

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2012 Næringsoppgave 2 skal leveres av aksjeselskaper og andre foretak som har regnskapsplikt etter

Detaljer

Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service

Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service Foran 2008 årsoppgjøret Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service skatt, regnskap Innholdsfortegnelse GJELDENDE BOKFØRINGSREGLER MV.... 5 Virksomhet

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2013 Næringsoppgave 2 skal leveres av aksjeselskaper og andre foretak som har regnskapsplikt etter

Detaljer

Forord. Hønefoss, 06. Mai 2014. Andreas Haugland

Forord. Hønefoss, 06. Mai 2014. Andreas Haugland Forord De to siste årene har jeg studert masterstudiet i eiendomsutvikling ved Norges Miljø- og Biovitenskaplige universitet (NMBU), tidligere Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). Denne masteroppgaven

Detaljer

Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen

Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen Bjart Roger Vie og Elisabet Ekberg Vest Næringsråd, 16. desember 2014 Skatt Personskatt Selskapsskatt «Spesialområder» KPMG AS VNR-Kurs

Detaljer

Praktisk skatte- og regnskapskurs

Praktisk skatte- og regnskapskurs Praktisk skatte- og regnskapskurs 1 2009 Kursmappen kap. 1 2 Agenda Nyheter 2009 Satser og innslagspunkter Regelendringer Person Bedrift Annet Selvangivelse og innberetning 3 Nyheter 2009 Skattesatser

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2013-19. årgang. Tema Skatt og avgift

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2013-19. årgang. Tema Skatt og avgift EUROJURIS INFORMERER Nr. 1/2013-19. årgang Tema Skatt og avgift Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 14 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av

Detaljer

Om lov om endringer i skatteloven

Om lov om endringer i skatteloven Finansdepartementet Ot.prp. nr. 30 (2008 2009) Tilråding fra Finansdepartementet av 26. januar 2009, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Skattefradrag for tilbakeføring av underskudd

Detaljer

Hjemmehørende-begrepet i skatteloven 2-2

Hjemmehørende-begrepet i skatteloven 2-2 Skatterett 2 2012 [31] 97 119 Hjemmehørende-begrepet i skatteloven 2-2 av advokat Petter Dragvold Petter Dragvold er er født i 1954, cand.jur i 1981, og advokat i advokatfellesskapet Arntzenlegal (Kontorfellesskap).

Detaljer

SKATTE. Livet som pensjonist BETALEREN. Pensjon Arv Sykdom SPAR SKATT PÅ AKSJER TJENER DU NOK? EKSTRA JULEGAVE. 6 2009 www.skattebetaleren.

SKATTE. Livet som pensjonist BETALEREN. Pensjon Arv Sykdom SPAR SKATT PÅ AKSJER TJENER DU NOK? EKSTRA JULEGAVE. 6 2009 www.skattebetaleren. Sider 6-09 23-11-09 13:22 Side 1 SKATTE BETALEREN 6 2009 www.skattebetaleren.no Livet som pensjonist Pensjon Arv Sykdom SPAR SKATT PÅ AKSJER TJENER DU NOK? EKSTRA JULEGAVE Sider 6-09 23-11-09 13:22 Side

Detaljer

Foran årsoppgjøret 2013

Foran årsoppgjøret 2013 Foran årsoppgjøret 2013 Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service Det er igjen tid for årsoppgjør. Under dette arbeidet vil boka Posteringsnøkler

Detaljer

DOMSTOLENS DOM 9. juli 2014 *

DOMSTOLENS DOM 9. juli 2014 * DOMSTOLENS DOM 9. juli 2014 * (Beskatning av kontrollerte utenlandske selskaper Etableringsfrihet Fri kapitalbevegelse Omgåelse av nasjonal lovgivning Rettferdiggjøring Forholdsmessighet) I forente saker

Detaljer

NOU. Norges offentlige utredninger 2014: 13. Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

NOU. Norges offentlige utredninger 2014: 13. Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi NOU Norges offentlige utredninger 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Norges offentlige utredninger 2014 Seriens redaksjon: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Informasjonsforvaltning

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Overdragelse av næringseiendom.

Overdragelse av næringseiendom. Overdragelse av næringseiendom. Rettslige problemstillinger i forbindelse med ulike metoder for eiendomstransaksjoner. Kandidatnummer: 689 Leveringsfrist: 25.11.2012 Antall ord: 16 674 Innholdsfortegnelse

Detaljer