Skatterett. Sporsmäl og svar GYLDENDAL AKADEMISK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skatterett. Sporsmäl og svar GYLDENDAL AKADEMISK"

Transkript

1 Ole Gjems-Onstad Tor S Kildal Skatterett Sporsmäl og svar GYLDENDAL AKADEMISK

2 Innhold Dell Oppgaver 23 1 Rettskilder Oppgave 1-1 Lovtolkning 25 Oppgave 1-2 Juridisk terminologi 25 2 Personbeskatning Oppgave 2-1 Enslig arbeidstager - skatteberegning og renter restskatt 26 Oppgave 2-2 Sambeskatning ektefeller og barn feiles bedrift 26 Oppgave 2-3 Samlivsbrudd og skilsmisse 27 Oppgave 2-4 Barn: Barnetrygd, underholdsbidrag, egne inntekter.. 27 Oppgave 2-5 Misligholdte renter 28 Oppgave 2-6 Parforhold - samboerforhold - ekteskap 28 Oppgave 2-7 Praktikant 29 Oppgave 2-8 Barnevakt 29 Oppgave 2-9 Leieforhold mellom ektefeller feiles bedrift 29 Oppgave 2-10 Felles bedrift 30 Oppgave 2-11 Gylden fallskjerm 30 Oppgave 2-12 Familiebeskatning 30 Oppgave %-regelen 32 Oppgave 2-14 Opsjoner i arbeidsforhold 32 3 Varelager, fordringer og avsetninger Oppgave 3-1 Tilvirkningsverdi - nedskrivninger 34 Oppgave 3-2 Nedskrivning pä fordringer 34 Oppgave 3-3 Avsetninger for garanti- og serviceytelser 35 Oppgave 3-4 Salgsinntekter og kundefordringer 35 Oppgave 3-5 Faktisk tap pä fordringer 35 Oppgave 3-6 Vare brukes som driftsmiddel 36 Oppgave 3-7 Tap i virksomhet 36

3 Oppgave 3-8 Uttak 37 Oppgave 3-9 Byggekontrakt 37 4 Avskrivninger og gevinstberegning Oppgave 4-1 Avskrivninger ved kontraktsinngäelse, forskudd og erverv 39 Oppgave 4-2 Negativ saldo - inntekts- og formuesligningen 39 Oppgave 4-3 Negativ gevinst- og tapskonto 39 Oppgave 4-4 Reinvestering forretningsbygg - näverdiberegninger.. 40 Oppgave 4-5 Reinvestering etter ulykke 40 Oppgave 4-6 Reinvestering skip vogntog 40 Oppgave 4-7 Skade og erstatning 41 Oppgave 4-8 Päkostning leide lokaler 41 Oppgave 4-9 Driftsmiddel til ansatt 42 Oppgave 4-10 Realisasjon goodwill 42 Oppgave 4-11 Avskrivningsgrunnlag kombinasjon inntektsskatt og mva 42 Oppgave 4-12 Ufrivillig realisasjon 45 Oppgave 4-13 Forskning - skattefunn 45 5 Finansielle instrumenter og Valuta Oppgave 5-1 Renter län 47 Oppgave 5-2 Urealisert gevinst og urealisert tap 47 Oppgave 5-3 Urealisert kurstap reverseres 47 Oppgave 5-4 Varekj0p 48 Oppgave 5-5 Varekjop - terminsikring 48 Oppgave 5-6 Erverv driftsmiddel 48 Oppgave 5-7 Honorarer omregningstidspunkt 48 Oppgave 5-8 Aksjekjop og -salg 49 Oppgave 5-9 Innskudd bankkonto aksjekjop repatriering 49 Oppgave 5-10 Opsjon 49 Oppgave 5-11 Kjoper- og selgerkurser 50 Oppgave 5-12 Omvurderingskonto 50 Oppgave 5-13 Omvurderingskonto - Yen, USD og euro 50 Oppgave 5-14 Kortsiktige og langsiktige poster i Valuta 51 6 Arbeidsgiveravgift Oppgave 6-1 Arbeidsgiveravgift 52 Oppgave 6-2 Ulike bransjer 52 Oppgave 6-3 Styreverv, private betalinger mv 53

4 7 Formuesskatt Oppgave 7-1 Verdsettelse av ikke-borsnoterte aksjer 54 Oppgave 7-2 Nystiftet AS 54 Oppgave 7-3 Erverv av personlig nsringsvirksomhet - goodwill Oppgave 7-4 Huskjop 55 Oppgave 7-5 Aksjeutbytte 55 Oppgave 7-6 Garantiavsetninger 55 Oppgave 7-7 Negative og positive saldoer - gevinst-og tapskonto.. 55 Oppgave 7-8 Forskuddsbetaling 56 Oppgave 7-9 Andel i kommandittselskap 56 Oppgave 7-10 Aksjer eiet av KS 56 8 Foretaksmodellen Oppgave 8-1 Utleie til AS 58 Oppgave 8-2 Overdragelse til nystiftet selskap reduksjon personinntekt 58 Oppgave 8-3 Kapitalinntekter og skjermingsgrunnlag 59 Oppgave 8-4 Skattebesparelse kapitalavkastningsgrunnlaget 59 Oppgave 8-5 L0nnsfradrag - eneeier 59 Oppgave 8-6 Beregning personinntekt handelsbedrift 60 Oppgave 8-7 Beregning av personinntekt 61 Oppgave 8-8 Enmannsforetak tomtesalg 62 Oppgave 8-9 Hoy gjeldsgrad 63 Oppgave 8-10 Mindre händverksvirksomhet 63 Oppgave 8-11 Fremfbrt underskudd mv 64 9 Deltagerlignede selskaper Oppgave 9-1 Overgangsordning Oppgave 9-2 Deltagermodellen basismetode 65 Oppgave 9-3 Stille deltager 66 Oppgave 9-4 Stille selskap ledende medarbeidere 66 Oppgave 9-5 Enmannsforetak vs ANS 66 Oppgave 9-6 Nytt materielt ANS innskudd av naturalia 67 Oppgave 9-7 ANS - opptak av ny deltager og inntektsberegning Oppgave 9-8 Komplementars avsetning for solidaransvar 68 Oppgave 9-9 Utbetaling - negativ fradragsbegrensning 68 Oppgave 9-10 Overforing KS-andel til barn 69 Oppgave 9-11 Lonn til deltager i ANS eller KS 69 Oppgave 9-12 Fordeling inntekt og formue i KS 70 Oppgave 9-13 ANS - opptak ny deltager 71 Oppgave 9-14 Ulike uttak og kapitalkonti 71

5 Oppgave 9-15 Oppgave 9-16 Oppgave 9-17 Oppgave 9-18 Oppgave 9-19 Oppgave 9-20 Oppgave 9-21 Oppgave Oppgave 10-1 Oppgave 10-2 Oppgave 10-3 Oppgave 10-4 Oppgave 10-5 Oppgave 10-6 Oppgave 10-7 Oppgave 10-8 Oppgave 10-9 Oppgave Oppgave Oppgave Oppgave Oppgave Oppgave Oppgave Oppgave Oppgave 11-1 Oppgave 11-2 Oppgave 11-3 Oppgave 11-4 Oppgave 11-5 Oppgave 11-6 Oppgave 11-7 Oppgave 11-8 Salg av andel under äret 72 Fradragsbegrensning kommandittist 73 ANS som investeringsselskap 74 Inntekt fra kommandittselskap 74 Utvanning og gevinstberegning 75 Kommandittselskap - fradragsramme og realisasjon.. 76 Saerskilt arbeidsgodtgjorelse omklassifisering 76 Salg under äret 77 Utbytte aksjesalg aksjonasrmodellen Utbytte og realisasjon 78 Overforing av eiendom til eneaksjonasr 78 Overforing av eiendom til styreformann 79 Utbytte tap etter regnskapsäret 79 Ulovlig utbytte 79 Nedsettelse av aksjekapital. 80 Nedsettelse av aksjekapital 80 Salg av aksjer vs likvidasjon 81 Aksjer ervervet til forskjellig tidspunkt 81 Partiell likvidasjon 81 Kapitalnedsettelse og korreksjonsskatt 82 Likvidasjon aksjeselskap 83 Utbytte og kapitalnedskrivning 84 Skjerming 84 Skjerming 85 Spleis splitt kapitalnedsettelse med partiell likvidasjon 86 Län fra person til selskap 87 Fritaksmetoden Kapitalforsikring 88 Aksjefond 88 Aksjefond 88 Utenlandske aksjer 89 Salg vs likvidasjon 89 Utenlandsk aksjonazr 89 Investeringer i utenlandske selskaper 90 Kildeskatt 90

6 12 Konsernbeskatning Oppgave 12-1 Vilkär for konsernbidrag - fremforbart underskudd Oppgave 12-2 Eierkrav for konsernbidrag - uttynning 92 Oppgave 12-3 Indirekte eie 93 Oppgave 12-4 Krysseie 93 Oppgave 12-5 Beregning av konsernbidrag 93 Oppgave 12-6 Beregning av konsernbidrag 94 Oppgave 12-7 Konsernintern overfiaring 94 Oppgave 12-8 Overforing fra mor til datter 94 Oppgave 12-9 Skattekonsern, avgiftskonsern og regnskapskonsern Omdannelser Oppgave 13-1 Omdannelse fra ansvarlig selskap til aksjeselskap 96 Oppgave 13-2 Omdannelse fra enkeltpersonforetak til aksjeselskap.. 96 Oppgave 13-3 Omdanning fra enkeltpersonforetak til aksjeselskap Oppgave 13-4 Omdanning fra enkeltpersonforetak til aksjeselskap Fusjon/fisjon Oppgave 14-1 Omfordeling av skatteposisjoner - tilleggsvederlag Oppgave 14-2 Bytteforhold - omfordeling 103 Oppgave 14-3 Fisjon og kontinuitet 104 Oppgave 14-4 Fusjon fusjonsbalanse og skattemessig kontinuitet Oppgave 14-5 Utbytteutdeling fisjon samme eierinteresser 105 Oppgave 14-6 Fisjon skattepliktig aksjegevinst 106 Oppgave 14-7 Fremfbrbart underskudd - oppkjop og fusjon 107 Oppgave 14-8 Fisjon - tradisjonell losning/forskriftslosning 107 Oppgave 14-9 Utfisjonering eierandel 108 Oppgave Fusjon - vederlagets storrelse 108 Oppgave Fisjon fremfering av underskudd 109 Oppgave Fisjon driftsselskap/eiendomsselskap Almennyttige institusjoner Oppgave 15-1 Idrettslag - drift av kiosk 111 Oppgave 15-2 Studentboliger - sommerhotell 111 Oppgave 15-3 Lokalradio - skatteplikt 111 Oppgave 15-4 Annonser i foreningsblad 112 Oppgave 15-5 Idrettsforening - utleie og salg forretningseiendom Oppgave 15-6 Speiderforening - butikker 113 Oppgave 15-7 AS eiet av stiftelse 113

7 16 Oppgave 16-1 Oppgave 16-2 Oppgave 16-3 Oppgave 16-4 Oppgave 16-5 Oppgave 16-6 Oppgave 16-7 Oppgave 16-8 Konkurs, gjeldsettergivelse mv Gjeldsettergivelse - skatteplikt/ underskuddsfremforing 114 Konkursbo merverdiavgift, inntektsskatt og arbeidsgiveravgift 114 Tvangsauksjon 115 Selvstendig utleie og salg fra konkursbo 115 Konkursdebitor/konkursbounderskuddstilbakefiaring/ underskuddsfremforing 115 Gjeldsettergivelse 115 Konkursboets virksomhet 116 Konkursbo og konkursdebitor - skatteposisjoner Oppgave 17-1 Oppgave 17-2 Oppgave 17-3 Oppgave 17-4 Oppgave 17-5 Oppgave 17-6 Oppgave 17-7 Oppgave 17-8 Oppgave 17-9 Oppgave Oppgave Oppgave Oppgave Oppgave Oppgave Oppgave Oppgave Oppgave Oppgave Oppgave Oppgave Oppgave Oppgave Oppgave Oppgave Generasjonsskifte og arv Arv fra utenlandsk statsborger 118 Utenlandsk arving 118 Arveavgift og arveavgiftsgrunnlag 118 Samlet arveavgiftsgrunnlag 118 Lonnsutbetalinger etter dodsfall 119 Gave til barnebarn 120 Gave til AS eiet av arving 120 Avkall pä arv - tidligere mottatt arv 120 Fordeling av arv avgiftsbesparelse 120 Engangsgave vs terminytelse 121 Ektefeller bolig og fritidseiendom 122 Arv skilsmisse/separasjon 122 Samboere vs ektefeller 122 Endring formuesordning 123 Unnlatt oppskrivning senere retting 123 Utbetaling fra uskiftet bo 124 Ulykkesforsikring 124 Ikke-borsnoterte aksjer avdragsordning 124 Omgäelse arveavgift aksjeemisjoner mv 125 Familiestiftelse 125 Arv KS-andel 126 Salg arvet KS-andel 126 Arv andel ANS arveavgiftsberegning 127 Gave/gavesalg av borsnoterte og ikke borsnoterte aksjer - kontinuitet for skatteposisjoner Gave/gavesalg av borsnoterte aksjer kontinuitet for skatteposisjoner 128

8 18 Internasjonal skatterett Oppgave 18-1 Emigrasjon - fast bopel 129 Oppgave 18-2 Forskudd - emigrasjon 129 Oppgave 18-3 Immigrasjon - forskudd 129 Oppgave 18-4 Midlertidig arbeidsopphold i Norge 129 Oppgave 18-5 Arv fra utlandet - avkastning utenlandsk bankkonto Oppgave 18-6 Midlertidige arbeidsopphold i Sverige dekning av reiseutgifter 130 Oppgave 18-7 Pensjonsbetalinger til utlandet 131 Oppgave 18-8 Lonn fra den norske stat 131 Oppgave 18-9 Midlertidig opphold i utlandet arbeidsinntekter, prosentligning 131 Oppgave Hjemflytting - formue og utbytte/renter fra utlandet. 132 Oppgave Utenlandsk artist 132 Oppgave Utflytting - utbytte 132 Oppgave Renter til utenlandsk kreditor 133 Oppgave Royalty til utenlandsk rettighetshaver 133 Oppgave Utenlandsk skatt 133 Oppgave Kredit - underskudd i Norge 134 Oppgave Kredit - konsernbidrag 134 Oppgave Driftsmiddel tas ut av Norge 134 Oppgave Läneopptak ved investering i fast eiendom i utlandet Oppgave Utenlandsk deltager i KS 135 Oppgave Utenlandsk selskaps salg i Norge 135 Oppgave Utbytte utenlandsk datterselskap 136 Oppgave Konstruksjonsarbeider pä kontinentalsokkelen og fastlandet 136 Oppgave Utenlandske arbeidstagere pä kontinentalsokkelen Oppgave Leasing fra utenlandsk selskap 137 Oppgave Utenlandske underentreprenorer 137 Oppgave Arbeid i Polen 138 Oppgave Aksjegevinster mv for nordmann i utlandet Ligningsforvaltningsrett Oppgave 19-1 Klage 139 Oppgave 19-2 Ligningsmyndighetene 139 Oppgave 19-3 Opplysninger til pressen 139 Oppgave 19-4 For sen selvangivelse 140 Oppgave 19-5 Unnlatt besvarelse av henvendelse fra ligningsmyndighetene for sen klage 140

9 Oppgave 19-6 Saksomkostninger - fradrag for utgifter til skatterädgivning 141 Oppgave 19-7 Opptreden pä vegne av andre 141 Oppgave 19-8 Overskredet klagefrist 142 Oppgave 19-9 Endring av Ügning flere är tilbake 142 Oppgave Ikke underskrevet selvangivelse 142 Oppgave Ansvar for skatteavregning 142 Oppgave Soksmäl mot ligningsmyndighetene 143 Oppgave Nye opplysninger under saken 143 Oppgave Svart utlandsinntekt 143 Oppgave Ufullstendige opplysninger 144 Delll Losninger Rettskilder Losning Losning Personbeskatning Losning 2-1 Enslig arbeidstager skatteberegning og renter restskatt 149 Losning 2-2 Sambeskatning ektefeller og barn - feiles bedrift 151 Losning 2-3 Samlivsbrudd og skilsmisse 151 Losning 2-4 Barn: Barnetrygd, underholdsbidrag, egne inntekter Lesning 2-5 Misligholdte renter 155 Losning 2-6 Parforhold - samboerforhold - ekteskap 157 Losning 2-7 Praktikant 158 Losning 2-8 Barnevakt 159 Losning 2-9 Leieforhold mellom ektefeller - feiles bedrift 160 Losning 2-10 Felles bedrift 160 Losning 2-11 Gylden fallskjerm 161 Losning 2-12 Familiebeskatningen 161 Losning %-regelen 164 Losning 2-14 Opsjoner i arbeidsforhold Varelager, fordringer og avsetninger Losning 3-1 Tilvirkningsverdi - nedskrivninger 167 Losning 3-2 Nedskrivning pä fordringer 168

10 Losning 3-3 Avsetninger for garanti- og serviceytelser 169 Losning 3-4 Salgsinntekter og kundefordringer 169 Losning 3-5 Faktisk tap pä fordringer 169 Losning 3-6 Vare brukes som driftsmiddel 170 Losning 3-7 Tap i virksomhet 171 Losning 3-8 Uttak 172 Losning 3-9 Byggekontrakt Avskrivninger og gevinstberegning Losning 4-1 Avskrivninger ved kontraktsinngäelse, forskudd og erverv 175 Losning 4-2 Negativ saldo inntekts- og formuesligningen 176 Losning 4-3 Negativ gevinst- og tapskonto 176 Losning 4-4 Reinvestering forretningsbygg näverdiberegninger Losning 4-5 Reinvestering etter ulykke forretningseiendom 179 Losning 4-6 Reinvestering skip vogntog 179 Losning 4-7 Skade og erstatning 180 Losning 4-8 Päkostning leide lokaler 181 Losning 4-9 Driftsmiddel til ansatt 182 Losning 4-10 Realisasjon goodwill 183 Losning 4-11 Avskrivningsgrunnlag kombinasjon inntektsskatt og mva 184 Losning 4-12 Ufrivillig realisasjon 187 Losning 4-13 Forskning - Skattefunn FinansieUe instrumenter og valuta Losning 5-1 Renter län 190 Losning 5-2 Urealisert gevinst og urealisert tap 192 Losning 5-3 Urealisert kurstap reverseres 193 Losning 5-4 Varekjop 193 Losning 5-5 Varekjop - terminsikring 194 Losning 5-6 Erverv driftsmiddel 194 Losning 5-7 Honorarer - omregningstidspunkt 195 Losning 5-8 Aksjekjop og -salg 196 Losning 5-9 Innskudd bankkonto - aksjekjop - repatriering 197 Losning 5-10 Opsjon 199 Losning 5-11 Kjoper- og selgerkurser 200 Losning 5-12 Omvurderingskonto 200 Losning 5-13 Omvurderingskonto - Yen, USD og Euro 202 Losning 5-14 Kortsiktige og langsiktige poster i valuta 203

11 6 Losning 6-1 Losning 6-2 Losning Losning 7-1 Losning 7-2 Losning 7-3 Losning 7-4 Losning 7-5 Losning 7-6 Losning 7-7 Losning 7-8 Losning 7-9 Losning Losning 8-1 Losning 8-2 Losning 8-3 Losning 8-4 Losning 8-5 Losning 8-6 Losning 8-7 Losning 8-8 Losning 8-9 Losning 8-10 Losning 8-11 Losning 9-1 Losning 9-2 Losning 9-3 Losning 9-4 Losning 9-5 Losning 9-6 Losning 9-7 Losning 9-8 Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift bostedskommune 205 Ulike bransjer 205 Styreverv, private betalinger mv 206 Formuesskatt Verdsettelse ikke-borsnoterte aksjer 208 Nystiftet AS 208 Erverv av personlig naeringsvirksomhet goodwill Huskjop 210 Aksjeutbytte 210 Garantiavsetninger 211 Negative og positive saldoer gevinst- og tapskonto Forskuddsbetaling 212 Andel i kommandittselskap 212 Aksjer eiet av KS 213 Foretaksmodellen Utleie til AS 214 Overdragelse til nystiftet selskap reduksjon personinntekt 215 Kapitalinntekter og skjermingsgrunnlag 216 Skattebesparelse skjermingsgrunnlaget 217 Lonnsfradrag eneeier 217 Beregning personinntekt handelsbedrift 218 Beregning av personinntekt 219 Enmannsforetak tomtesalg 220 Hoy gjeldsgrad 221 Mindre händverksvirksomhet 222 Fremfort underskudd mv 223 Deltagerlignede selskaper Overgangsordning Deltagermodellen basismetode. 226 Stille deltager 227 Stille selskap ledende medarbeidere 228 Enkeltpersonforetak vs ANS 228 Nytt materielt ANS - innskudd av naturalia 232 ANS-opptak ny deltager og inntektsberegning 233 Komplementars avsetning for solidaransvar 234

12 Losning 9-9 Utbetaling negativ fradragsbegrensning 235 Losning 9-10 Overforing KS-andel til barn 235 Losning 9-11 Lonn til deltager i ANS eller KS 237 Losning 9-12 Fordeling formue og inntekt i KS 238 Losning 9-13 ANS - opptak ny deltager 239 Losning 9-14 Ulike uttak og kapitalkonti 240 Losning 9-15 Salg andel under äret 242 Losning 9-16 Fradragsbegrensning kommandittist 243 Losning 9-17 ANS som investeringsselskap 245 Losning 9-18 Inntekt fra kommandittselskap 245 Losning 9-19 Utvanning og gevinstberegning 246 Losning 9-20 Kommandittselskap fradragsramme og realisasjon Losning 9-21 Ssrskilt arbeidsgodtgjoreise omklassifisering 249 Losning 9-22 Salg under äret Utbytte - aksjesalg - aksjonaermodellen Losning 10-1 Utbytte og realisasjon 252 Losning 10-2 Overforing av eiendom til eneaksjonasr 253 Losning 10-3 Overforing av eiendom til styreformann 255 Losning 10-4 Utbytte tap etter regnskapsäret 256 Losning 10-5 Ulovlig utbytte 256 Losning 10-6 Nedsettelse av aksjekapital 256 Losning 10-7 Nedsettelse aksjekapital 257 Losning 10-8 Salg av aksjer vs likvidasjon 258 Losning 10-9 Aksjer ervervet til forskjellig tidspunkt 259 Losning Partiell likvidasjon 259 Losning Kapitalnedsettelse og korreksjonsskatt 261 Losning Likvidasjon aksjeselskap 262 Losning Utbytte og kapitalnedskrivning 263 Losning Skjerming 265 Losning Skjerming 266 Losning Spleis - splitt - kapitalnedsettelse med partiell likvidasjon 268 Losning Län fra person til selskap Fritaksmetoden Losning 11-1 Kapitalforsikring 270 Losning 11-2 Aksjefond 270 Losning 11-3 Aksjefond 270 Losning 11-4 Utenlandske aksjer 272 Losning 11-5 Salg vs likvidasjon 272

13 Losning 11-6 Losning 11-7 Losning Losning 12-1 Losning 12-2 Losning 12-3 Losning 12-4 Losning 12-5 Losning 12-6 Losning 12-7 Losning 12-8 Losning Losning 13-1 Losning 13-2 Losning 13-3 Losning Losning 14-1 Losning 14-2 Losning 14-3 Losning 14-4 Losning 14-5 Losning 14-6 Losning 14-7 Lesning 14-8 Losning 14-9 Losning Losning Losning Losning 15-1 Losning 15-2 Lesning 15-3 Losning 15-4 Utenlandsk aksjon^r 273 Investering i utenlandske selskaper 274 Kildeskatt 274 Konsernbeskatning Vilkär for konsernbidrag fremforbart underskudd Eierkrav for konsernbidrag - uttynning 276 Indirekte eie 277 Krysseie 278 Beregning av konsernbidrag 278 Beregning av konsernbidrag 279 Konsernintern overforing 279 Overforing fra mor til datter 280 Skattekonsern, avgiftskonsern og regnskapskonsern Omdannelser Omdannelse fra ansvarlig selskap til aksjeselskap 283 Omdanning fra enkeltpersonforetak til aksjeselskap Omdanning fra enkeltpersonforetak til aksjeselskap Omdanning fra enkeltpersonforetak til aksjeselskap Fusjon/fisjon Omfordeling av skatteposisjoner - tilleggsvederlag Bytteforhold omfordeling 295 Fisjon og kontinuitet 295 Fusjon - fusjonsbalanse og skattemessig kontinuitet Utbytteutdeling fisjon samme eierinteresser 298 Fisjon skattepliktig aksjegevinst 298 Fremferbart underskudd oppkjop og fusjon 300 Fisjon - tradisjonell losning/forskriftslosning 300 Utfisjonering eierandel 305 Fusjon vederlagets storrelse 306 Fisjon fremforing av underskudd 307 Fisjon til driftsselskap og eiendomsselskap 308 Almennyttige institusjoner Idrettslag drift av kiosk 310 Studentboliger sommerhotell 311 Lokalradio - skatteplikt 311 Annonser i foreningsblad 312

14 Losning 15-5 Idrettsforening - utleie og salg forretningseiendom Losning 15-6 Speiderforening - butikker 314 Losning 15-7 AS eiet av stiftelse Konkurs, gjeldsettergivelse mv Losning 16-1 Gjeldsettergivelse skatteplikt/underskuddsfremforing 316 Losning 16-2 Konkursbo merverdiavgift, inntektsskatt og arbeidsgiveravgift 316 Losning 16-3 Tvangsauksjon 317 Losning 16-4 Selvstendig utleie og salg fra konkursbo 317 Losning 16-5 Konkursdebitor/konkursbounderskuddstilbakeforing og underskuddsfremforing Losning 16-6 Gjeldsettergivelse 318 Losning 16-7 Konkursboets virksomhet 319 Losning 16-8 Konkursbo og konkursdebitor skatteposisjoner Generasjonsskifte og arv Losning 17-1 Arv fra utenlandsk statsborger 321 Losning 17-2 Utenlandsk arving 321 Losning 17-3 Arveavgift og arveavgiftsgrunnlag 321 Losning 17-4 Samlet arveavgiftsgrunnlag 321 Losning 17-5 Lonnsutbetalinger etter dodsfall 322 Losning 17-6 Gave til barnebarn 324 Losning 17-7 Gave til AS eiet av arving 324 Losning 17-8 Avkall pä arv - tidligere mottatt arv 325 Losning 17-9 Fordeling av arv avgiftsbesparelse 326 Losning Engangsgave vs terminytelse 326 Losning Ektefeller - bolig og fritidseiendom 328 Losning Arv - skilsmisse/separasjon 329 Losning Samboere - ektefeller 330 Losning Endring formuesordning 330 Losning Unnlatt oppskrivning - senere retting 332 Losning Utbetaling fra uskiftet bo 332 Losning Ulykkesforsikring 333 Losning Ikke-borsnoterte aksjer - avdragsordning 333 Losning Omgäelse arveavgift - aksjeemisjoner mv 334 Losning Familiestiftelse 336 Losning Arv KS-andel 337 Losning Salg arvet KS-andel 339 Losning Arv andel ANS - arveavgiftsberegning 339

15 Losning Losning Gave/gavesalg av borsnoterte og ikke borsnoterte aksjer kontinuitet for skatteposisjoner Gave/gavesalg av bersnoterte aksjer kontinuitet for skatteposisjoner Internasjonal skatterett Losning 18-1 Emigrasjon - fast bopel 347 Losning 18-2 Forskudd - emigrasjon 347 Losning 18-3 Immigrasjon - forskudd 348 Losning 18-4 Midlertidig arbeidsopphold i Norge 348 Losning 18-5 Arv fra utlandet - avkastning utenlandsk bankkonto. 349 Lesning 18-6 Midlertidige arbeidsopphold i Sverige dekning av reiseutgifter 350 Lesning 18-7 Pensjonsbetalinger til utlandet 351 Lesning 18-8 Lonn fra den norske stat 352 Losning 18-9 Midlertidig opphold i utlandet arbeidsinntekter, prosentligning 352 Losning Hjemflytting - formue og utbytte/renter fra utlandet. 353 Lesning Utenlandsk artist 354 Lesning Utflytting - utbytte 355 Lesning Renter til utenlandsk kreditor 356 Lesning Royalty til utenlandsk rettighetshaver 357 Losning Utenlandsk skatt 357 Losning Kredit underskudd i Norge 358 Losning Kredit - konsernbidrag 358 Losning Driftsmiddel tas ut av Norge 359 Losning Läneopptak ved investering i fast eiendom i utlandet. 360 Lesning Utenlandsk deltager i KS 361 Losning Utenlandsk selskaps salg i Norge 362 Lesning Utbytte utenlandsk datterselskap 363 Losning Konstruksjonsarbeider pä kontinentalsokkelen og fastlandet 364 Losning Utenlandske arbeidstagere pä kontinentalsokkelen Losning Leasing fra utenlandsk selskap 367 Lesning Utenlandske underentreprenerer 368 Losning Arbeid i Polen 369 Lesning Aksjegevinster mv for nordmann i utlandet Ligningsforvaltningsrett Losning 19-1 Klage 371 Losning 19-2 Ligningsmyndighetene 371

16 Losning 19-3 Opplysninger til pressen 372 Losning 19-4 For sen selvangivelse 372 Lesning 19-5 Unnlatt besvarelse av henvendelse fra ligningsmyndighetene for sen klage 373 Lesning 19-6 Saksomkostninger fradrag for utgifter til skatterädgivning 374 Losning 19-7 Opptreden pä vegne av andre 374 Losning 19-8 Overskredet klagefrist 375 Losning 19-9 Endring av ligning flere är tilbake 375 Losning Ikke underskrevet selvangivelse 375 Losning Ansvar for skatteavregning 376 Losning Seksmäl mot ligningsmyndighetene 376 Losning Nye opplysninger under saken 376 Losning Svart utenlandsinntekt 376 Lesning Ufullstendige opplysninger 377

Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige?

Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige? TLS Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige? Frokostmøte, Eierskiftealliansen i Hordaland Skatt og avgift Sentral, men ikke avgjørende faktor for valg

Detaljer

Skatt og generasjonsskifte i virksomhet. Professor Frederik Zimmer H11

Skatt og generasjonsskifte i virksomhet. Professor Frederik Zimmer H11 Skatt og generasjonsskifte i virksomhet Professor Frederik Zimmer H11 Disposisjon 1. Innledning 2. Inntektsskatt generelt 3. Arveavgift generelt 3.1 Avgiftsplikt 3.2 Gaver til/fra selskaper/stiftelser

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Linda Hjelvik Amsrud Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte og generasjonsskifte Nyheter: statsbudsjettet 2016 og forslag til skattereform

Detaljer

Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Beskatning av personlige eiere i aksjeselskaper mv.

Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Beskatning av personlige eiere i aksjeselskaper mv. Innhold Kapittel 1 Innledning.................................. 13 1.1 Skattereformen 2004 2006: Bakgrunn................. 13 1.2 Ikrafttredelsen...................................... 14 1.3 Når kommer

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H12 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H12 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H12 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Forord: Undervisningen går konsentrert og med nokså få timer. Ordinære forelesninger har

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11. Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11. Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11 Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Forord: Undervisningen går relativt sent i semesteret, konsentrert og med nokså få timer. Ordinære

Detaljer

Skatterett valgemne løsningsforslag oppgaver. Aksjer solgt i desember Aksjeutbytte per aksje 20 Ikke eid over årsskiftet og derfor ingen skjerming

Skatterett valgemne løsningsforslag oppgaver. Aksjer solgt i desember Aksjeutbytte per aksje 20 Ikke eid over årsskiftet og derfor ingen skjerming Skatterett valgemne løsningsforslag oppgaver Oppgave 1 Alt 1: Aksjer solgt i desember Aksjeutbytte per aksje 20 Ikke eid over årsskiftet og derfor ingen skjerming Gevinstberetning per aksje: 75000/50 100000/100

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer

Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer H08 Skatterett valgemne Harald Hauge (hh@harboe.no) 1. Innledning - problemstillinger i selskapsbeskatningen 1.1 De alminnelige reglene om skattlegging av økonomisk

Detaljer

Ole Gjems-Onstad. Valg av selskapsform. - En innforing i norsk selskapsrett. Ad Notam Gyldendal

Ole Gjems-Onstad. Valg av selskapsform. - En innforing i norsk selskapsrett. Ad Notam Gyldendal Ole Gjems-Onstad Valg av selskapsform - En innforing i norsk selskapsrett Ad Notam Gyldendal Innhold Forkortelser lover 13 Andre forkortelser 15 Juridiske o 1 uttrykk 15 / Valg av organisasjonsform 17

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H13 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H13 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H13 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Forord: Det er nokså få timer til disposisjon. Ordinære forelesninger har da lite for seg.

Detaljer

Revisoreksamen i skatterett våren 2007 - Løsningsforslag

Revisoreksamen i skatterett våren 2007 - Løsningsforslag osl26.doc v13 Revisoreksamen i skatterett våren 2007 - Løsningsforslag Oppgave 1 Aksjonærmodellen kontinuitetsprinsippet sktl 10-33 Spørsmål 1: Inngangsverdi og skjermingsgrunnlag for 5 000 arvede børsnoterte

Detaljer

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi Foretaksmodellen Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi 1 DAGENS TEMA skattereformen 2005-2006 Kort om hensyn målsettinger forskjellige modeller nye ord og uttrykk Hovedtema

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter 1 Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige ved generasjonsskifte og salg av bedrift? BDO AS, v/statsautorisert revisor Dag Ramsberg dag.ramsberg@bdo.no

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Harry Tunheim Advokat/Senior Legal Counsel Eierskiftealliansen Skien 20. mars 2014 Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte Endringer i

Detaljer

Beskatning av ansvarlige selskaper og kommandittselskaper

Beskatning av ansvarlige selskaper og kommandittselskaper Forside / Beskatning av ansvarlige selskaper og kommandittselskaper Beskatning av ansvarlige selskaper og kommandittselskaper Oppdatert: 26.05.2017 Ansvarlige selskaper (herunder selskaper med delt ansvar)

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Olav S. Platou, Senior legal counsel

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Olav S. Platou, Senior legal counsel Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Olav S. Platou, Senior legal counsel Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte Endringer i skatte- og arveavgiftsregler fra 1.1.2014 Eierstruktur

Detaljer

Osl34 h15. Løsningsforslag til skatterett revisoreksamen 28.11.2012. Del 1.

Osl34 h15. Løsningsforslag til skatterett revisoreksamen 28.11.2012. Del 1. Osl34 h15 Løsningsforslag til skatterett revisoreksamen 28.11.2012. Del 1. Oppgave a. Beregning av alminnelig inntekt. Beregninger av skattemessige verdier for å kunne beregne midlertidige forskjeller:

Detaljer

Aksjonærregisteroppgaven 2006 Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087

Aksjonærregisteroppgaven 2006 Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087 Skatteetaten Aksjonærregisteroppgaven 2006 Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087 Selskapets organisasjonsnummer 987987987 Selskapets adresse

Detaljer

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17 Innhold Forord... 13 1 Innledning... 15 2 Stiftelse... 17 A Selskapsrettslige bestemmelser... 17 2.1 Stifterne... 17 2.2 Minstekrav til aksjekapital... 17 2.3 Opprettelse av stiftelsesdokument m/vedlegg...

Detaljer

Revisoreksamen i skatterett våren 2007 - Løsningsforslag

Revisoreksamen i skatterett våren 2007 - Løsningsforslag osl23.doc h15 Revisoreksamen i skatterett våren 2007 - Løsningsforslag DEL 1 Aksjonærmodellen kontinuitetsprinsippet sktl 10-33 Oppgave a: Inngangsverdi og skjermingsgrunnlag for 5 000 arvede børsnoterte

Detaljer

Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven 2003 (RF-1086) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2003

Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven 2003 (RF-1086) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2003 Skatteetaten Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven 2003 (RF-1086) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2003 A. Om oppgaven og oppgaveplikten Aksjonærregisteroppgaven skal leveres

Detaljer

Fagseminar Eierskiftealliansen. Rørvik 17. februar 2016

Fagseminar Eierskiftealliansen. Rørvik 17. februar 2016 Fagseminar Eierskiftealliansen Rørvik 17. februar 2016 Sentrale skattemessige problemstillinger ved generasjonsskifte og salg av bedrift Arveavgift borte fra 1.1.2014 Eierstruktur i forkant Familieforhold

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige ved generasjonsskifte og salg av bedrift? BDO AS, v/statsautorisert revisor Dag Ramsberg 1 Agenda

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer H10 Skatterett valgemne Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer H10 Skatterett valgemne Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer H10 Skatterett valgemne Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) 1. Innledning - problemstillinger i selskapsbeskatningen De alminnelige reglene om skattlegging

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte og generasjonsskifte Eierskifter: Eierstruktur forut for

Detaljer

Generasjonsskifte og salg av bedrift Viktige skatte- og avgiftsmessige forhold

Generasjonsskifte og salg av bedrift Viktige skatte- og avgiftsmessige forhold Generasjonsskifte og salg av bedrift Viktige skatte- og avgiftsmessige forhold Drammen 18.11.2015 Generelt om relevante skatteregler og skatteposisjoner Generelt om relevante skatteregler og skatteposisjoner

Detaljer

Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 20 stp, våren 2014.

Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 20 stp, våren 2014. Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 20 stp, våren 2014. Oppgave 1. Spm. 1 Skattemessige avskrivninger. Avskrivningsgruppe a. Det er oppgitt at det kjøpes 3 stk PC er for kr. 10 000 pr. stk. Kostpris

Detaljer

Skatt med tilhørende momenter ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter

Skatt med tilhørende momenter ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter Skatt med tilhørende momenter ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter 1 BDO AS, v/statsautorisert revisor Dag Ramsberg dag.ramsberg@bdo.no 928 52 587 BDO NORGE Et av landets ledende kompetansehus

Detaljer

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter www.pwc.com Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Partner/Advokat Gunnar Bøyum, Advokatfirmaet Sogn og Fjordane - lokal kompetanse i heile fylket 28 år i Sogn og Fjordane (etablert i 1987) Kontor

Detaljer

P R I V A T E B A N K I N G. Arv og skifte. Advokat Åse Kristin Nebb Ek. Spectrum medlemsmøte 19.09.2012

P R I V A T E B A N K I N G. Arv og skifte. Advokat Åse Kristin Nebb Ek. Spectrum medlemsmøte 19.09.2012 P R I V A T E B A N K I N G Arv og skifte Advokat Åse Kristin Nebb Ek Spectrum medlemsmøte 19.09.2012 Agenda Tema arv og skifte Arveplanlegging hvordan spare arveavgift - arveavgiftsberegningen - visse

Detaljer

Noen ordforklaringer. Avskrivningsgrunnlag. Kategori av (fysiske) gjenstander som skal avskrives under ett. Avskrivningsgruppe

Noen ordforklaringer. Avskrivningsgrunnlag. Kategori av (fysiske) gjenstander som skal avskrives under ett. Avskrivningsgruppe Noen ordforklaringer Dette er tenkt som et vedlegg til ny utgave av læreboken i skatterett til hjelp ved lesingen. Synspunkter er velkomne (frederik.zimmer@jus.uio.no) Fremstillingen bruker en del ord

Detaljer

Norsk BEDRIFTS- SKATTERETT. 8. utgave

Norsk BEDRIFTS- SKATTERETT. 8. utgave O L E G J E M S - O N S T A D Norsk BEDRIFTS- SKATTERETT 8. utgave Ole Gjems-Onstad Norsk Bedriftsskatterett 8 utgave Gyldendal Norsk Forlag AS 2012 8. utgave, 1. opplag 2012 ISBN Omslagsdesign: Gyldendal

Detaljer

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert 11.09.2017 1 Nye skatteregler i 2017 Aksjesparekonto Personlige skattytere

Detaljer

Spm. 1 Formuesverdi på aksjene i Ringveien AS, beregnet ut fra verdier pr. 31.12.X11.

Spm. 1 Formuesverdi på aksjene i Ringveien AS, beregnet ut fra verdier pr. 31.12.X11. Løsningsforslag til skatterett revisoreksamen 14.05.2012. Oppgave 1. Spm. 1 Formuesverdi på aksjene i Ringveien AS, beregnet ut fra verdier pr. 31.12.X11. Beregninger og vurderinger av formues- og gjeldsposter.

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Osl20 (ajour h 2012) Løsningsforslag Oppgavesett 20 (R. v 2004) Oppgave 1 omdanning til AS.

Osl20 (ajour h 2012) Løsningsforslag Oppgavesett 20 (R. v 2004) Oppgave 1 omdanning til AS. Osl20 (ajour h 2012) Løsningsforslag Oppgavesett 20 (R. v 2004) Oppgave 1 omdanning til AS. Spørsmål 1 omdanning til AS uten beskatning Se sktl 11-20 med tilhørende forskrift. Aksjeselskapet viderefører

Detaljer

Eksamen i skatte- og avgiftsrett/ Skatterett revisoreksamen. I henhold til ny rammeplan. 15 studiepoeng 25.11.2015. 7 (inkludert denne siden).

Eksamen i skatte- og avgiftsrett/ Skatterett revisoreksamen. I henhold til ny rammeplan. 15 studiepoeng 25.11.2015. 7 (inkludert denne siden). Eksamen i skatte- og avgiftsrett/ Skatterett revisoreksamen I henhold til ny rammeplan 15 studiepoeng 25.11.2015. Tid: 0900-1500 Sidetall: Hjelpemiddel: Merknader: 7 (inkludert denne siden). Norges lover,

Detaljer

Utskrift av RF fra aksjonærregisteret

Utskrift av RF fra aksjonærregisteret Utskrift av RF-1086 2017 fra aksjonærregisteret Selskapets organisasjonsnummer OD Selskapets navn FORENKLET FUSJON AS Selskapets adresse Postnr. Poststed ISIN (kun for selskaper registrert i VPS) Aksjeklasse

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Eierskiftealliansen - Sotra 24. november 2015 Advokat/partner Rolf Erik Disch 1 Agenda Aksjonærmodell og fritaksmetode Skatteposisjoner Skattemessige

Detaljer

Aksjeutbytte og aksjegevinster for personlige aksjonærer

Aksjeutbytte og aksjegevinster for personlige aksjonærer Forside / Aksjeutbytte og aksjegevinster for personlige aksjonærer Aksjeutbytte og aksjegevinster for personlige aksjonærer Oppdatert: 29.05.2017 Beskatning av aksjeutbytte og aksjegevinster for personlige

Detaljer

Løsningsforslag på eksamen i skatte- og avgiftsrett/skatterett revisoreksamen, 15 studiepoeng, våren 2014.

Løsningsforslag på eksamen i skatte- og avgiftsrett/skatterett revisoreksamen, 15 studiepoeng, våren 2014. Osl37 h15 Løsningsforslag på eksamen i skatte- og avgiftsrett/skatterett revisoreksamen, 15 studiepoeng, våren 2014. Del 1. Del 1-I Oppgave a: Hva blir Ole Olsens alminnelige inntekt for 20X1? Alminnelig

Detaljer

Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA

Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Aker ASA har fått henvendelser fra våre aksjonærer med spørsmål i forbindelse med selvangivelsen for 2009. Informasjonen nedenfor

Detaljer

Aksjonærregisteroppgaven 2006 Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087

Aksjonærregisteroppgaven 2006 Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087 Skatteetaten Aksjonærregisteroppgaven 2006 Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087 Selskapets organisasjonsnummer 987987987 Selskapets adresse

Detaljer

Oppgavesett 25 (R h 2006 løsning)

Oppgavesett 25 (R h 2006 løsning) Oppgavesett 25 (R h 2006 løsning) Osl25.doc h12 Oppgave 1 Spm 1 Skattemessig behandling av Olsens personbil Bilen benyttes både i næringen og privat. Den behandles som driftsmiddel i næring siden den brukes

Detaljer

Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA

Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Aker ASA har fått mange henvendelser fra våre aksjonærer med spørsmål i forbindelse med selvangivelsen for 2007. Informasjonen nedenfor

Detaljer

Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer

Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Ikke alle oppgavene omtales her. Oppgave 2. Etter asl. 8-1, 1. ledd kan selskapet i utgangspunkt dele ut annen egenkapital på 1 200 000

Detaljer

Jf. Innst. O. nr. 1 ( ), Ot.prp. nr. 1 ( ), Ot.meld. nr. 1 ( ) og Ot.prp. nr. 26 ( ) vedtak til lov

Jf. Innst. O. nr. 1 ( ), Ot.prp. nr. 1 ( ), Ot.meld. nr. 1 ( ) og Ot.prp. nr. 26 ( ) vedtak til lov Besl. O. nr. 10 (2005-2006) Odelstingsbeslutning nr. 10 Jf. Innst. O. nr. 1 (2005-2006), Ot.prp. nr. 1 (2005-2006), Ot.meld. nr. 1 (2005-2006) og Ot.prp. nr. 26 (2005-2006) År 2005 den 29. november holdtes

Detaljer

NOTAT Ansvarlig advokat

NOTAT Ansvarlig advokat NOTAT Ansvarlig advokat Jon Vinje TIL TEKNA DATO 15. juli 2005 EMNE VEDR SKATTEREFORMEN VÅR REF. - 1. Innlending Fra 1. januar 2006 innføres det nye regler for beskatning av personlige aksjonærer (aksjonærmodellen),

Detaljer

Revisoreksamen i skatterett våren 2008 - Løsningsforslag

Revisoreksamen i skatterett våren 2008 - Løsningsforslag Osl28 v.14 Revisoreksamen i skatterett våren 2008 - Løsningsforslag Oppgave 1 a) Spørsmål 1 ÅR X1: Huset er egen bolig for Arne Andersen fra 01.07.X1 og ut året, dvs egen bolig i seks mnd., og det er ingen

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v14) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v15) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 15 stp, høsten 2014.

Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 15 stp, høsten 2014. Osl38 h15 Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 15 stp, høsten 2014. Del 1. Oppgave a. Skattemessig varekostnad i X13. Lovhenvisning Varebeholdning pr. 01.01.X13, anskaffelseskost. Sktl 14-5.2.

Detaljer

Skjema Skjema-navn Første år Siste år RF-1001 Aksjonærbeskatningen - Formular nr RF-1002 Aksjonærbeskatningen - Formular nr.

Skjema Skjema-navn Første år Siste år RF-1001 Aksjonærbeskatningen - Formular nr RF-1002 Aksjonærbeskatningen - Formular nr. Skjema Skjema-navn Første år Siste år RF-1001 Aksjonærbeskatningen - Formular nr. 2 2004 2006 RF-1002 Aksjonærbeskatningen - Formular nr. 3 2004 2006 RF-1003 Aksjonærbeskatningen - Formular nr. 4 2004

Detaljer

Løsningsforslag til kapittel 10 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling

Løsningsforslag til kapittel 10 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling 2016-11/Olsen og Vigdal Løsningsforslag til kapittel 10 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling Med mindre annet er opplyst, er det anvendt regler, satser og beløpsgrenser for inntektsåret 2016.

Detaljer

Eierskifte og generasjonsskifte

Eierskifte og generasjonsskifte Eierskifte og generasjonsskifte Molde Næringsforum 7. juni 2017 Statsautorisert revisor Henning Rødal Statsautorisert revisor Tonje Røvik GENERJONSSKIFTE Overordnet mål Alle parter skal være tilfreds med

Detaljer

Skatteetaten Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven for 2011

Skatteetaten Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven for 2011 Skatteetaten Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven for 2011 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2011 Hvem skal levere Aksjonærregisteroppgaven Aksjonærregisteroppgaven skal

Detaljer

Utskrift av RF fra aksjonærregistereret

Utskrift av RF fra aksjonærregistereret Utskrift av RF-1086 2015 fra aksjonærregistereret Selskapets or1ianisaslonsnummer Selskapets adresse Selskapets navn POST 22 AS Postnr. Poststed ISIN (kun for selskaper registrert i VPS) Aksjeklasse Ordinære

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

Del 1. Oppgave a Formuesverdi på aksjene i Ringveien AS, beregnet ut fra verdier pr. 31.12.X11.

Del 1. Oppgave a Formuesverdi på aksjene i Ringveien AS, beregnet ut fra verdier pr. 31.12.X11. Osl33 h15 Løsningsforslag til skatterett revisoreksamen 14.05.2012. Del 1. Oppgave a Formuesverdi på aksjene i Ringveien AS, beregnet ut fra verdier pr. 31.12.X11. Beregninger og vurderinger av formues-

Detaljer

Høringsnotat Side 1

Høringsnotat Side 1 Høringsnotat Avskjæring av fradragsrett ved tap på fordring mellom nærstående selskaper forslag til endringer i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (Skattelovforskriften)

Detaljer

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer

kattemessige muligheter i et urbulent marked ergen Næringsråd, 0. februar 2010 eloitte Advokatfirma AS

kattemessige muligheter i et urbulent marked ergen Næringsråd, 0. februar 2010 eloitte Advokatfirma AS kattemessige muligheter i et urbulent marked ergen Næringsråd, 0. februar 2010 eloitte Advokatfirma AS rivate investeringer eller Holdingstruktur? tgangspunkt: Privat investor Direkte eide aksjer Utbytte

Detaljer

Reglene om arveavgift er opphevet. Spørsmålet er ikke aktuelt lenger.

Reglene om arveavgift er opphevet. Spørsmålet er ikke aktuelt lenger. 1 Oppgavesett 17 (R. H-99) LØSNINGSFORSLAG (àjour v15) (osl17.doc) Oppgave 1 Spørsmål 1 Arveavgift når Hilde overtar eiendelene? Reglene om arveavgift er opphevet. Spørsmålet er ikke aktuelt lenger. Spørsmål

Detaljer

Etter dette overføres aksjene som Mor Ltd mottar i Newco AS, til Holding AS som tingsinnskudd.

Etter dette overføres aksjene som Mor Ltd mottar i Newco AS, til Holding AS som tingsinnskudd. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 3/14. Avgitt 14.2.2014. Omdanning av IS, med NUF som stille deltaker, til AS. Skatteloven 11-20 og 9-14. Skattedirektoratet kom til at et indre selskap

Detaljer

Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl. 6-2. Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4

Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl. 6-2. Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4 Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapsføring av skatt Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd

Detaljer

Utskrift av RF fra aksjonærregistereret

Utskrift av RF fra aksjonærregistereret Utskrift av RF-1086 2016 fra aksjonærregistereret Selskapets orqanisasionsnummer OD Selskapets adresse Selskapets navn FISJON VED INNLØSING AV AKSJER A/S Postnr. -Poststed ISIN (kun for selskaper registrert

Detaljer

OPPGAVESETT 9 (R. H-89) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 9 (R. H-89) LØSNINGSFORSLAG 1 OSL09.doc àjour v13 OPPGAVESETT 9 (R. H-89) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1, del 1 - Tor Haug Spm. A Et konkursbo er skattepliktig når det driver virksomhet for egen regning (sktl. 2-2, 1. ledd h 2, jf 2-33

Detaljer

Kapittel I Generelt om skatter Kapittel II Om skatteplikten til Norge og dens omfang - Internasjonal skatterett

Kapittel I Generelt om skatter Kapittel II Om skatteplikten til Norge og dens omfang - Internasjonal skatterett Innhold Kapittel I Generelt om skatter 19 1. Hva skatter er 19 2. Skattesubjekt 20 3. Skatteobjekt direkte og indirekte skatter 20 4. Formålet med skattleggingen 21 4.1 Hovedformålet med skattleggingen

Detaljer

Norsk forening for OljeRegnskap og -skatt

Norsk forening for OljeRegnskap og -skatt Norsk forening for OljeRegnskap og -skatt Oslo, 6. april 2006 Selvangivelsen 2005 viktigste nyheter 1 Selvangivelsen 2005 viktigste nyheter Hovedkilder: Ot.prp. nr. 1 2004-2005 Ot.prp. nr. 1 2005-2006

Detaljer

likeledes føre til en skattereduserende forskjell.

likeledes føre til en skattereduserende forskjell. Skatteetaten Rettledning til RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier Fastsatt av Skattedirektoratet Skjemaet skal fylles ut av alle som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2014 for forsikringsselskap, pensjonskasser mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Lovendringer og dommer

Lovendringer og dommer Lovendringer og dommer EBL Skatteseminar, 21. oktober 2008 Advokat Morten Fjermeros Advokat Bendik Christoffersen www.thommessen.no Skatterett- ajourføring oktober 2008 Lovendringer Dommer Avgjørelser

Detaljer

Stiftelser og skatt. Advokat Rune Sandseter

Stiftelser og skatt. Advokat Rune Sandseter Stiftelser og skatt Advokat Rune Sandseter Agenda Formues- og inntektsskatt generelt om skatteplikten vilkår for skattefrihet begrenset skatteplikt Andre skatter og avgifter merverdiavgift dokumentavgift

Detaljer

Behov for enkelte tilpasninger i reglene om aksjesparekonto

Behov for enkelte tilpasninger i reglene om aksjesparekonto Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 22.09.2017 Vår ref.: 17-1333 Behov for enkelte tilpasninger i reglene om aksjesparekonto Finans Norge har tidligere uttrykt tilfredshet med at Regjeringen

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

OPPGAVESETT 7 (R. H-77) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 7 (R. H-77) LØSNINGSFORSLAG 1 OPPGAVESETT 7 (R. H-77) LØSNINGSFORSLAG OSL07.doc (àjour h12) OPPGAVE 1 - BJØRN BAKKE & CO. a) Hvor stort privatuttak har eierne hatt i året i tillegg til arbeidsvederlaget? Overskudd til fordeling iflg

Detaljer

UPN Holding AS NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser for små foretak og god regnskapsskikk. Klassifisering og vurdering

Detaljer

Osl20 (ajour v14) Løsningsforslag Oppgavesett 20 (R. v 2004) Oppgave 1 omdanning til AS.

Osl20 (ajour v14) Løsningsforslag Oppgavesett 20 (R. v 2004) Oppgave 1 omdanning til AS. Osl20 (ajour v14) Løsningsforslag Oppgavesett 20 (R. v 2004) Oppgave 1 omdanning til AS. Spørsmål 1 omdanning til AS uten beskatning Se sktl 11-20 med tilhørende forskrift. Aksjeselskapet viderefører de

Detaljer

Omvendt mor-datter-fusjon med uendret aksjekapital. Registrering i FINALE Årsoppgjør

Omvendt mor-datter-fusjon med uendret aksjekapital. Registrering i FINALE Årsoppgjør Omvendt mor-datter-fusjon med uendret aksjekapital. Registrering i FINALE Årsoppgjør Dette eksempelet er et eksempel på en omvendt mor-datter-fusjon der datterselskapets aksjekapital er uendret etter fusjonen.

Detaljer

Presentasjon av foredragsholder

Presentasjon av foredragsholder ÅPEN 1 Presentasjon av foredragsholder Ståle Lorås er: Statsautorisert revisor Partner i Trondheim med ansvar for skatt og selskapsrett Bakgrunn fra Skatteetaten (11 år) Jobbet som revisor i 16 år Hovedfokus

Detaljer

Salgsverdi driftsbygning 1 200 000 - Hildes inngangsverdi 1 000 000 Gevinst v/salg til angitt verdi 200 000

Salgsverdi driftsbygning 1 200 000 - Hildes inngangsverdi 1 000 000 Gevinst v/salg til angitt verdi 200 000 1 Oppgavesett 17 (R. H-99) LØSNINGSFORSLAG (àjour v13) (osl17.doc) Oppgave 1 Spørsmål 1 Arveavgift når Hilde overtar eiendelene? Det svares ingen arveavgift av arv mellom ektefeller, se aal. 4, 4. ledd.

Detaljer

Frokostseminar - Aksjonærregisteret. Tone Aga Fastsetting etterskuddspliktige

Frokostseminar - Aksjonærregisteret. Tone Aga Fastsetting etterskuddspliktige Frokostseminar - Aksjonærregisteret Tone Aga Fastsetting etterskuddspliktige Aksjonærregisteret Formål Hovedformålet med aksjonærregisteret er å gjøre det enklere for skattyterne å forholde seg til reglene

Detaljer

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld.

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld. Trond Kristoffersen Finansregnskap en i selskaper Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd Balansen og

Detaljer

Oppgavesett 22 (R h 2006 løsning)

Oppgavesett 22 (R h 2006 løsning) Oppgavesett 22 (R h 2006 løsning) Osl22.doc v17 Del 1 Oppgave a Skattemessig behandling av Olsens personbil Bilen benyttes både i næringen og privat. Den behandles som driftsmiddel i næring siden den brukes

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Oppgavesett 22 (R h 2006 løsning)

Oppgavesett 22 (R h 2006 løsning) Oppgavesett 22 (R h 2006 løsning) Osl22.doc h15 Del 1 Oppgave a Skattemessig behandling av Olsens personbil Bilen benyttes både i næringen og privat. Den behandles som driftsmiddel i næring siden den brukes

Detaljer

Utskrift av RF fra aksjonærregisteret

Utskrift av RF fra aksjonærregisteret Utskrift av RF-1086 2016 fra aksjonærregisteret Selskapets on:1anisasionsnummer OD Selskapets adresse Selskaoets navn FORENKLET FUSJON A/S Postnr. Poststed ISIN (kun for selskaper regis1rert i VPS) Aksjeklasse

Detaljer

Oppgavesett 23 Løsning (R. h.2005) osl23.doc à jour v 2013

Oppgavesett 23 Løsning (R. h.2005) osl23.doc à jour v 2013 Oppgavesett 23 Løsning (R. h.2005) osl23.doc à jour v 2013 Oppgave 1 Spm 1 : Selskapets skattepliktige inntekt. Ser først på endringen i midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG oppgavesett 16 (R. V-99) ajour v13

LØSNINGSFORSLAG oppgavesett 16 (R. V-99) ajour v13 1 LØSNINGSFORSLAG oppgavesett 16 (R. V-99) (Osl16) ajour v13 OPPGAVE 1 DEL A Spørsmål 1 Ole Olsens netto formue pr. 01.01.X8 Goodwill (sktl. 4-2, f, regnes ikke som formue) 0 Forretningsbygg, vanlig formuesverdi

Detaljer

Bevaring og overføring av eierskap. Toril Jørgensen, Skatteadvokat i Danske Bank

Bevaring og overføring av eierskap. Toril Jørgensen, Skatteadvokat i Danske Bank Bevaring og overføring av eierskap Toril Jørgensen, Skatteadvokat i Danske Bank Agenda Skatteoptimale eierstrukturer Generasjonsskifte - AS Overføring av andre eiendeler 2 Har du/dere en skatteoptimal

Detaljer

Fremdriftsplan (Detaljert) for årsoppgjøret 2005 med FINALE Årsoppgjør

Fremdriftsplan (Detaljert) for årsoppgjøret 2005 med FINALE Årsoppgjør Klientnavn Klientnummer Denne listen forutsetter at installasjon av FINALE Årsoppgjør 2005 (versjon 18) er foretatt. For erfarne brukere finnes det en kortfattet versjon av denne fremdriftsplanen. A. Generelle

Detaljer

OSL11.doc (à jour h15) OPPGAVESETT 11 (R. H-95) LØSNINGSFORSLAG

OSL11.doc (à jour h15) OPPGAVESETT 11 (R. H-95) LØSNINGSFORSLAG 1 OSL11.doc (à jour h15) OPPGAVESETT 11 (R. H-95) LØSNINGSFORSLAG DEL 1 - Årsoppgjør for X5 Andersen & Co. AS Oppgave a Note A) Varekostnad i finansregnskapet 16 000 000 +Redusert regnskapsmessig nedskrivning

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Osl18 (ajour v17) Løsningsforslag Oppgavesett 18 (R. v 2004) DEL 1 omdanning til AS.

Osl18 (ajour v17) Løsningsforslag Oppgavesett 18 (R. v 2004) DEL 1 omdanning til AS. Osl18 (ajour v17) Løsningsforslag Oppgavesett 18 (R. v 2004) DEL 1 omdanning til AS. Oppgave a omdanning til AS uten beskatning Se sktl 11-20 med tilhørende forskrift. Aksjeselskapet viderefører de skattemessige

Detaljer

Grunnleggende inntektskatterett Skatterett 4. avd. H08

Grunnleggende inntektskatterett Skatterett 4. avd. H08 Grunnleggende inntektskatterett Skatterett 4. avd. H08 Harald Hauge (hh@harboe.no) Disposisjon MANDAG 1. Innledning 1.1 Skatterett som fag; hvorfor studere skatterett? 1.2 Skattesystemet 1.2.1 Mange skatter

Detaljer

Næringsoppgave 3 for forsikringsforetak, pensjonskasser mv Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen

Næringsoppgave 3 for forsikringsforetak, pensjonskasser mv Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen Næringsoppgave 3 for forsikringsforetak, pensjonskasser mv. 2016 Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til Navn

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG oppgavesett 16 (R. V-99) ajour v15

LØSNINGSFORSLAG oppgavesett 16 (R. V-99) ajour v15 1 LØSNINGSFORSLAG oppgavesett 16 (R. V-99) (Osl16) ajour v15 OPPGAVE 1 DEL A Spørsmål 1 Ole Olsens netto formue pr. 01.01.X8 Goodwill (sktl. 4-2, f, regnes ikke som formue) 0 Forretningsbygg, vanlig formuesverdi

Detaljer

- Salgssum i X14. Sktl Q. + Kjøp i X14. Sktl

- Salgssum i X14. Sktl Q. + Kjøp i X14. Sktl Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 20 stp, våren 2015. Oppgave 1. Spm. 1. Beregning av beløp som vil inngå i beregningen alminnelig inntekt for enkeltpersonforetaket. Varige driftsmidler. Skattemessige

Detaljer