Skatterett. Sporsmäl og svar GYLDENDAL AKADEMISK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skatterett. Sporsmäl og svar GYLDENDAL AKADEMISK"

Transkript

1 Ole Gjems-Onstad Tor S Kildal Skatterett Sporsmäl og svar GYLDENDAL AKADEMISK

2 Innhold Dell Oppgaver 23 1 Rettskilder Oppgave 1-1 Lovtolkning 25 Oppgave 1-2 Juridisk terminologi 25 2 Personbeskatning Oppgave 2-1 Enslig arbeidstager - skatteberegning og renter restskatt 26 Oppgave 2-2 Sambeskatning ektefeller og barn feiles bedrift 26 Oppgave 2-3 Samlivsbrudd og skilsmisse 27 Oppgave 2-4 Barn: Barnetrygd, underholdsbidrag, egne inntekter.. 27 Oppgave 2-5 Misligholdte renter 28 Oppgave 2-6 Parforhold - samboerforhold - ekteskap 28 Oppgave 2-7 Praktikant 29 Oppgave 2-8 Barnevakt 29 Oppgave 2-9 Leieforhold mellom ektefeller feiles bedrift 29 Oppgave 2-10 Felles bedrift 30 Oppgave 2-11 Gylden fallskjerm 30 Oppgave 2-12 Familiebeskatning 30 Oppgave %-regelen 32 Oppgave 2-14 Opsjoner i arbeidsforhold 32 3 Varelager, fordringer og avsetninger Oppgave 3-1 Tilvirkningsverdi - nedskrivninger 34 Oppgave 3-2 Nedskrivning pä fordringer 34 Oppgave 3-3 Avsetninger for garanti- og serviceytelser 35 Oppgave 3-4 Salgsinntekter og kundefordringer 35 Oppgave 3-5 Faktisk tap pä fordringer 35 Oppgave 3-6 Vare brukes som driftsmiddel 36 Oppgave 3-7 Tap i virksomhet 36

3 Oppgave 3-8 Uttak 37 Oppgave 3-9 Byggekontrakt 37 4 Avskrivninger og gevinstberegning Oppgave 4-1 Avskrivninger ved kontraktsinngäelse, forskudd og erverv 39 Oppgave 4-2 Negativ saldo - inntekts- og formuesligningen 39 Oppgave 4-3 Negativ gevinst- og tapskonto 39 Oppgave 4-4 Reinvestering forretningsbygg - näverdiberegninger.. 40 Oppgave 4-5 Reinvestering etter ulykke 40 Oppgave 4-6 Reinvestering skip vogntog 40 Oppgave 4-7 Skade og erstatning 41 Oppgave 4-8 Päkostning leide lokaler 41 Oppgave 4-9 Driftsmiddel til ansatt 42 Oppgave 4-10 Realisasjon goodwill 42 Oppgave 4-11 Avskrivningsgrunnlag kombinasjon inntektsskatt og mva 42 Oppgave 4-12 Ufrivillig realisasjon 45 Oppgave 4-13 Forskning - skattefunn 45 5 Finansielle instrumenter og Valuta Oppgave 5-1 Renter län 47 Oppgave 5-2 Urealisert gevinst og urealisert tap 47 Oppgave 5-3 Urealisert kurstap reverseres 47 Oppgave 5-4 Varekj0p 48 Oppgave 5-5 Varekjop - terminsikring 48 Oppgave 5-6 Erverv driftsmiddel 48 Oppgave 5-7 Honorarer omregningstidspunkt 48 Oppgave 5-8 Aksjekjop og -salg 49 Oppgave 5-9 Innskudd bankkonto aksjekjop repatriering 49 Oppgave 5-10 Opsjon 49 Oppgave 5-11 Kjoper- og selgerkurser 50 Oppgave 5-12 Omvurderingskonto 50 Oppgave 5-13 Omvurderingskonto - Yen, USD og euro 50 Oppgave 5-14 Kortsiktige og langsiktige poster i Valuta 51 6 Arbeidsgiveravgift Oppgave 6-1 Arbeidsgiveravgift 52 Oppgave 6-2 Ulike bransjer 52 Oppgave 6-3 Styreverv, private betalinger mv 53

4 7 Formuesskatt Oppgave 7-1 Verdsettelse av ikke-borsnoterte aksjer 54 Oppgave 7-2 Nystiftet AS 54 Oppgave 7-3 Erverv av personlig nsringsvirksomhet - goodwill Oppgave 7-4 Huskjop 55 Oppgave 7-5 Aksjeutbytte 55 Oppgave 7-6 Garantiavsetninger 55 Oppgave 7-7 Negative og positive saldoer - gevinst-og tapskonto.. 55 Oppgave 7-8 Forskuddsbetaling 56 Oppgave 7-9 Andel i kommandittselskap 56 Oppgave 7-10 Aksjer eiet av KS 56 8 Foretaksmodellen Oppgave 8-1 Utleie til AS 58 Oppgave 8-2 Overdragelse til nystiftet selskap reduksjon personinntekt 58 Oppgave 8-3 Kapitalinntekter og skjermingsgrunnlag 59 Oppgave 8-4 Skattebesparelse kapitalavkastningsgrunnlaget 59 Oppgave 8-5 L0nnsfradrag - eneeier 59 Oppgave 8-6 Beregning personinntekt handelsbedrift 60 Oppgave 8-7 Beregning av personinntekt 61 Oppgave 8-8 Enmannsforetak tomtesalg 62 Oppgave 8-9 Hoy gjeldsgrad 63 Oppgave 8-10 Mindre händverksvirksomhet 63 Oppgave 8-11 Fremfbrt underskudd mv 64 9 Deltagerlignede selskaper Oppgave 9-1 Overgangsordning Oppgave 9-2 Deltagermodellen basismetode 65 Oppgave 9-3 Stille deltager 66 Oppgave 9-4 Stille selskap ledende medarbeidere 66 Oppgave 9-5 Enmannsforetak vs ANS 66 Oppgave 9-6 Nytt materielt ANS innskudd av naturalia 67 Oppgave 9-7 ANS - opptak av ny deltager og inntektsberegning Oppgave 9-8 Komplementars avsetning for solidaransvar 68 Oppgave 9-9 Utbetaling - negativ fradragsbegrensning 68 Oppgave 9-10 Overforing KS-andel til barn 69 Oppgave 9-11 Lonn til deltager i ANS eller KS 69 Oppgave 9-12 Fordeling inntekt og formue i KS 70 Oppgave 9-13 ANS - opptak ny deltager 71 Oppgave 9-14 Ulike uttak og kapitalkonti 71

5 Oppgave 9-15 Oppgave 9-16 Oppgave 9-17 Oppgave 9-18 Oppgave 9-19 Oppgave 9-20 Oppgave 9-21 Oppgave Oppgave 10-1 Oppgave 10-2 Oppgave 10-3 Oppgave 10-4 Oppgave 10-5 Oppgave 10-6 Oppgave 10-7 Oppgave 10-8 Oppgave 10-9 Oppgave Oppgave Oppgave Oppgave Oppgave Oppgave Oppgave Oppgave Oppgave 11-1 Oppgave 11-2 Oppgave 11-3 Oppgave 11-4 Oppgave 11-5 Oppgave 11-6 Oppgave 11-7 Oppgave 11-8 Salg av andel under äret 72 Fradragsbegrensning kommandittist 73 ANS som investeringsselskap 74 Inntekt fra kommandittselskap 74 Utvanning og gevinstberegning 75 Kommandittselskap - fradragsramme og realisasjon.. 76 Saerskilt arbeidsgodtgjorelse omklassifisering 76 Salg under äret 77 Utbytte aksjesalg aksjonasrmodellen Utbytte og realisasjon 78 Overforing av eiendom til eneaksjonasr 78 Overforing av eiendom til styreformann 79 Utbytte tap etter regnskapsäret 79 Ulovlig utbytte 79 Nedsettelse av aksjekapital. 80 Nedsettelse av aksjekapital 80 Salg av aksjer vs likvidasjon 81 Aksjer ervervet til forskjellig tidspunkt 81 Partiell likvidasjon 81 Kapitalnedsettelse og korreksjonsskatt 82 Likvidasjon aksjeselskap 83 Utbytte og kapitalnedskrivning 84 Skjerming 84 Skjerming 85 Spleis splitt kapitalnedsettelse med partiell likvidasjon 86 Län fra person til selskap 87 Fritaksmetoden Kapitalforsikring 88 Aksjefond 88 Aksjefond 88 Utenlandske aksjer 89 Salg vs likvidasjon 89 Utenlandsk aksjonazr 89 Investeringer i utenlandske selskaper 90 Kildeskatt 90

6 12 Konsernbeskatning Oppgave 12-1 Vilkär for konsernbidrag - fremforbart underskudd Oppgave 12-2 Eierkrav for konsernbidrag - uttynning 92 Oppgave 12-3 Indirekte eie 93 Oppgave 12-4 Krysseie 93 Oppgave 12-5 Beregning av konsernbidrag 93 Oppgave 12-6 Beregning av konsernbidrag 94 Oppgave 12-7 Konsernintern overfiaring 94 Oppgave 12-8 Overforing fra mor til datter 94 Oppgave 12-9 Skattekonsern, avgiftskonsern og regnskapskonsern Omdannelser Oppgave 13-1 Omdannelse fra ansvarlig selskap til aksjeselskap 96 Oppgave 13-2 Omdannelse fra enkeltpersonforetak til aksjeselskap.. 96 Oppgave 13-3 Omdanning fra enkeltpersonforetak til aksjeselskap Oppgave 13-4 Omdanning fra enkeltpersonforetak til aksjeselskap Fusjon/fisjon Oppgave 14-1 Omfordeling av skatteposisjoner - tilleggsvederlag Oppgave 14-2 Bytteforhold - omfordeling 103 Oppgave 14-3 Fisjon og kontinuitet 104 Oppgave 14-4 Fusjon fusjonsbalanse og skattemessig kontinuitet Oppgave 14-5 Utbytteutdeling fisjon samme eierinteresser 105 Oppgave 14-6 Fisjon skattepliktig aksjegevinst 106 Oppgave 14-7 Fremfbrbart underskudd - oppkjop og fusjon 107 Oppgave 14-8 Fisjon - tradisjonell losning/forskriftslosning 107 Oppgave 14-9 Utfisjonering eierandel 108 Oppgave Fusjon - vederlagets storrelse 108 Oppgave Fisjon fremfering av underskudd 109 Oppgave Fisjon driftsselskap/eiendomsselskap Almennyttige institusjoner Oppgave 15-1 Idrettslag - drift av kiosk 111 Oppgave 15-2 Studentboliger - sommerhotell 111 Oppgave 15-3 Lokalradio - skatteplikt 111 Oppgave 15-4 Annonser i foreningsblad 112 Oppgave 15-5 Idrettsforening - utleie og salg forretningseiendom Oppgave 15-6 Speiderforening - butikker 113 Oppgave 15-7 AS eiet av stiftelse 113

7 16 Oppgave 16-1 Oppgave 16-2 Oppgave 16-3 Oppgave 16-4 Oppgave 16-5 Oppgave 16-6 Oppgave 16-7 Oppgave 16-8 Konkurs, gjeldsettergivelse mv Gjeldsettergivelse - skatteplikt/ underskuddsfremforing 114 Konkursbo merverdiavgift, inntektsskatt og arbeidsgiveravgift 114 Tvangsauksjon 115 Selvstendig utleie og salg fra konkursbo 115 Konkursdebitor/konkursbounderskuddstilbakefiaring/ underskuddsfremforing 115 Gjeldsettergivelse 115 Konkursboets virksomhet 116 Konkursbo og konkursdebitor - skatteposisjoner Oppgave 17-1 Oppgave 17-2 Oppgave 17-3 Oppgave 17-4 Oppgave 17-5 Oppgave 17-6 Oppgave 17-7 Oppgave 17-8 Oppgave 17-9 Oppgave Oppgave Oppgave Oppgave Oppgave Oppgave Oppgave Oppgave Oppgave Oppgave Oppgave Oppgave Oppgave Oppgave Oppgave Oppgave Generasjonsskifte og arv Arv fra utenlandsk statsborger 118 Utenlandsk arving 118 Arveavgift og arveavgiftsgrunnlag 118 Samlet arveavgiftsgrunnlag 118 Lonnsutbetalinger etter dodsfall 119 Gave til barnebarn 120 Gave til AS eiet av arving 120 Avkall pä arv - tidligere mottatt arv 120 Fordeling av arv avgiftsbesparelse 120 Engangsgave vs terminytelse 121 Ektefeller bolig og fritidseiendom 122 Arv skilsmisse/separasjon 122 Samboere vs ektefeller 122 Endring formuesordning 123 Unnlatt oppskrivning senere retting 123 Utbetaling fra uskiftet bo 124 Ulykkesforsikring 124 Ikke-borsnoterte aksjer avdragsordning 124 Omgäelse arveavgift aksjeemisjoner mv 125 Familiestiftelse 125 Arv KS-andel 126 Salg arvet KS-andel 126 Arv andel ANS arveavgiftsberegning 127 Gave/gavesalg av borsnoterte og ikke borsnoterte aksjer - kontinuitet for skatteposisjoner Gave/gavesalg av borsnoterte aksjer kontinuitet for skatteposisjoner 128

8 18 Internasjonal skatterett Oppgave 18-1 Emigrasjon - fast bopel 129 Oppgave 18-2 Forskudd - emigrasjon 129 Oppgave 18-3 Immigrasjon - forskudd 129 Oppgave 18-4 Midlertidig arbeidsopphold i Norge 129 Oppgave 18-5 Arv fra utlandet - avkastning utenlandsk bankkonto Oppgave 18-6 Midlertidige arbeidsopphold i Sverige dekning av reiseutgifter 130 Oppgave 18-7 Pensjonsbetalinger til utlandet 131 Oppgave 18-8 Lonn fra den norske stat 131 Oppgave 18-9 Midlertidig opphold i utlandet arbeidsinntekter, prosentligning 131 Oppgave Hjemflytting - formue og utbytte/renter fra utlandet. 132 Oppgave Utenlandsk artist 132 Oppgave Utflytting - utbytte 132 Oppgave Renter til utenlandsk kreditor 133 Oppgave Royalty til utenlandsk rettighetshaver 133 Oppgave Utenlandsk skatt 133 Oppgave Kredit - underskudd i Norge 134 Oppgave Kredit - konsernbidrag 134 Oppgave Driftsmiddel tas ut av Norge 134 Oppgave Läneopptak ved investering i fast eiendom i utlandet Oppgave Utenlandsk deltager i KS 135 Oppgave Utenlandsk selskaps salg i Norge 135 Oppgave Utbytte utenlandsk datterselskap 136 Oppgave Konstruksjonsarbeider pä kontinentalsokkelen og fastlandet 136 Oppgave Utenlandske arbeidstagere pä kontinentalsokkelen Oppgave Leasing fra utenlandsk selskap 137 Oppgave Utenlandske underentreprenorer 137 Oppgave Arbeid i Polen 138 Oppgave Aksjegevinster mv for nordmann i utlandet Ligningsforvaltningsrett Oppgave 19-1 Klage 139 Oppgave 19-2 Ligningsmyndighetene 139 Oppgave 19-3 Opplysninger til pressen 139 Oppgave 19-4 For sen selvangivelse 140 Oppgave 19-5 Unnlatt besvarelse av henvendelse fra ligningsmyndighetene for sen klage 140

9 Oppgave 19-6 Saksomkostninger - fradrag for utgifter til skatterädgivning 141 Oppgave 19-7 Opptreden pä vegne av andre 141 Oppgave 19-8 Overskredet klagefrist 142 Oppgave 19-9 Endring av Ügning flere är tilbake 142 Oppgave Ikke underskrevet selvangivelse 142 Oppgave Ansvar for skatteavregning 142 Oppgave Soksmäl mot ligningsmyndighetene 143 Oppgave Nye opplysninger under saken 143 Oppgave Svart utlandsinntekt 143 Oppgave Ufullstendige opplysninger 144 Delll Losninger Rettskilder Losning Losning Personbeskatning Losning 2-1 Enslig arbeidstager skatteberegning og renter restskatt 149 Losning 2-2 Sambeskatning ektefeller og barn - feiles bedrift 151 Losning 2-3 Samlivsbrudd og skilsmisse 151 Losning 2-4 Barn: Barnetrygd, underholdsbidrag, egne inntekter Lesning 2-5 Misligholdte renter 155 Losning 2-6 Parforhold - samboerforhold - ekteskap 157 Losning 2-7 Praktikant 158 Losning 2-8 Barnevakt 159 Losning 2-9 Leieforhold mellom ektefeller - feiles bedrift 160 Losning 2-10 Felles bedrift 160 Losning 2-11 Gylden fallskjerm 161 Losning 2-12 Familiebeskatningen 161 Losning %-regelen 164 Losning 2-14 Opsjoner i arbeidsforhold Varelager, fordringer og avsetninger Losning 3-1 Tilvirkningsverdi - nedskrivninger 167 Losning 3-2 Nedskrivning pä fordringer 168

10 Losning 3-3 Avsetninger for garanti- og serviceytelser 169 Losning 3-4 Salgsinntekter og kundefordringer 169 Losning 3-5 Faktisk tap pä fordringer 169 Losning 3-6 Vare brukes som driftsmiddel 170 Losning 3-7 Tap i virksomhet 171 Losning 3-8 Uttak 172 Losning 3-9 Byggekontrakt Avskrivninger og gevinstberegning Losning 4-1 Avskrivninger ved kontraktsinngäelse, forskudd og erverv 175 Losning 4-2 Negativ saldo inntekts- og formuesligningen 176 Losning 4-3 Negativ gevinst- og tapskonto 176 Losning 4-4 Reinvestering forretningsbygg näverdiberegninger Losning 4-5 Reinvestering etter ulykke forretningseiendom 179 Losning 4-6 Reinvestering skip vogntog 179 Losning 4-7 Skade og erstatning 180 Losning 4-8 Päkostning leide lokaler 181 Losning 4-9 Driftsmiddel til ansatt 182 Losning 4-10 Realisasjon goodwill 183 Losning 4-11 Avskrivningsgrunnlag kombinasjon inntektsskatt og mva 184 Losning 4-12 Ufrivillig realisasjon 187 Losning 4-13 Forskning - Skattefunn FinansieUe instrumenter og valuta Losning 5-1 Renter län 190 Losning 5-2 Urealisert gevinst og urealisert tap 192 Losning 5-3 Urealisert kurstap reverseres 193 Losning 5-4 Varekjop 193 Losning 5-5 Varekjop - terminsikring 194 Losning 5-6 Erverv driftsmiddel 194 Losning 5-7 Honorarer - omregningstidspunkt 195 Losning 5-8 Aksjekjop og -salg 196 Losning 5-9 Innskudd bankkonto - aksjekjop - repatriering 197 Losning 5-10 Opsjon 199 Losning 5-11 Kjoper- og selgerkurser 200 Losning 5-12 Omvurderingskonto 200 Losning 5-13 Omvurderingskonto - Yen, USD og Euro 202 Losning 5-14 Kortsiktige og langsiktige poster i valuta 203

11 6 Losning 6-1 Losning 6-2 Losning Losning 7-1 Losning 7-2 Losning 7-3 Losning 7-4 Losning 7-5 Losning 7-6 Losning 7-7 Losning 7-8 Losning 7-9 Losning Losning 8-1 Losning 8-2 Losning 8-3 Losning 8-4 Losning 8-5 Losning 8-6 Losning 8-7 Losning 8-8 Losning 8-9 Losning 8-10 Losning 8-11 Losning 9-1 Losning 9-2 Losning 9-3 Losning 9-4 Losning 9-5 Losning 9-6 Losning 9-7 Losning 9-8 Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift bostedskommune 205 Ulike bransjer 205 Styreverv, private betalinger mv 206 Formuesskatt Verdsettelse ikke-borsnoterte aksjer 208 Nystiftet AS 208 Erverv av personlig naeringsvirksomhet goodwill Huskjop 210 Aksjeutbytte 210 Garantiavsetninger 211 Negative og positive saldoer gevinst- og tapskonto Forskuddsbetaling 212 Andel i kommandittselskap 212 Aksjer eiet av KS 213 Foretaksmodellen Utleie til AS 214 Overdragelse til nystiftet selskap reduksjon personinntekt 215 Kapitalinntekter og skjermingsgrunnlag 216 Skattebesparelse skjermingsgrunnlaget 217 Lonnsfradrag eneeier 217 Beregning personinntekt handelsbedrift 218 Beregning av personinntekt 219 Enmannsforetak tomtesalg 220 Hoy gjeldsgrad 221 Mindre händverksvirksomhet 222 Fremfort underskudd mv 223 Deltagerlignede selskaper Overgangsordning Deltagermodellen basismetode. 226 Stille deltager 227 Stille selskap ledende medarbeidere 228 Enkeltpersonforetak vs ANS 228 Nytt materielt ANS - innskudd av naturalia 232 ANS-opptak ny deltager og inntektsberegning 233 Komplementars avsetning for solidaransvar 234

12 Losning 9-9 Utbetaling negativ fradragsbegrensning 235 Losning 9-10 Overforing KS-andel til barn 235 Losning 9-11 Lonn til deltager i ANS eller KS 237 Losning 9-12 Fordeling formue og inntekt i KS 238 Losning 9-13 ANS - opptak ny deltager 239 Losning 9-14 Ulike uttak og kapitalkonti 240 Losning 9-15 Salg andel under äret 242 Losning 9-16 Fradragsbegrensning kommandittist 243 Losning 9-17 ANS som investeringsselskap 245 Losning 9-18 Inntekt fra kommandittselskap 245 Losning 9-19 Utvanning og gevinstberegning 246 Losning 9-20 Kommandittselskap fradragsramme og realisasjon Losning 9-21 Ssrskilt arbeidsgodtgjoreise omklassifisering 249 Losning 9-22 Salg under äret Utbytte - aksjesalg - aksjonaermodellen Losning 10-1 Utbytte og realisasjon 252 Losning 10-2 Overforing av eiendom til eneaksjonasr 253 Losning 10-3 Overforing av eiendom til styreformann 255 Losning 10-4 Utbytte tap etter regnskapsäret 256 Losning 10-5 Ulovlig utbytte 256 Losning 10-6 Nedsettelse av aksjekapital 256 Losning 10-7 Nedsettelse aksjekapital 257 Losning 10-8 Salg av aksjer vs likvidasjon 258 Losning 10-9 Aksjer ervervet til forskjellig tidspunkt 259 Losning Partiell likvidasjon 259 Losning Kapitalnedsettelse og korreksjonsskatt 261 Losning Likvidasjon aksjeselskap 262 Losning Utbytte og kapitalnedskrivning 263 Losning Skjerming 265 Losning Skjerming 266 Losning Spleis - splitt - kapitalnedsettelse med partiell likvidasjon 268 Losning Län fra person til selskap Fritaksmetoden Losning 11-1 Kapitalforsikring 270 Losning 11-2 Aksjefond 270 Losning 11-3 Aksjefond 270 Losning 11-4 Utenlandske aksjer 272 Losning 11-5 Salg vs likvidasjon 272

13 Losning 11-6 Losning 11-7 Losning Losning 12-1 Losning 12-2 Losning 12-3 Losning 12-4 Losning 12-5 Losning 12-6 Losning 12-7 Losning 12-8 Losning Losning 13-1 Losning 13-2 Losning 13-3 Losning Losning 14-1 Losning 14-2 Losning 14-3 Losning 14-4 Losning 14-5 Losning 14-6 Losning 14-7 Lesning 14-8 Losning 14-9 Losning Losning Losning Losning 15-1 Losning 15-2 Lesning 15-3 Losning 15-4 Utenlandsk aksjon^r 273 Investering i utenlandske selskaper 274 Kildeskatt 274 Konsernbeskatning Vilkär for konsernbidrag fremforbart underskudd Eierkrav for konsernbidrag - uttynning 276 Indirekte eie 277 Krysseie 278 Beregning av konsernbidrag 278 Beregning av konsernbidrag 279 Konsernintern overforing 279 Overforing fra mor til datter 280 Skattekonsern, avgiftskonsern og regnskapskonsern Omdannelser Omdannelse fra ansvarlig selskap til aksjeselskap 283 Omdanning fra enkeltpersonforetak til aksjeselskap Omdanning fra enkeltpersonforetak til aksjeselskap Omdanning fra enkeltpersonforetak til aksjeselskap Fusjon/fisjon Omfordeling av skatteposisjoner - tilleggsvederlag Bytteforhold omfordeling 295 Fisjon og kontinuitet 295 Fusjon - fusjonsbalanse og skattemessig kontinuitet Utbytteutdeling fisjon samme eierinteresser 298 Fisjon skattepliktig aksjegevinst 298 Fremferbart underskudd oppkjop og fusjon 300 Fisjon - tradisjonell losning/forskriftslosning 300 Utfisjonering eierandel 305 Fusjon vederlagets storrelse 306 Fisjon fremforing av underskudd 307 Fisjon til driftsselskap og eiendomsselskap 308 Almennyttige institusjoner Idrettslag drift av kiosk 310 Studentboliger sommerhotell 311 Lokalradio - skatteplikt 311 Annonser i foreningsblad 312

14 Losning 15-5 Idrettsforening - utleie og salg forretningseiendom Losning 15-6 Speiderforening - butikker 314 Losning 15-7 AS eiet av stiftelse Konkurs, gjeldsettergivelse mv Losning 16-1 Gjeldsettergivelse skatteplikt/underskuddsfremforing 316 Losning 16-2 Konkursbo merverdiavgift, inntektsskatt og arbeidsgiveravgift 316 Losning 16-3 Tvangsauksjon 317 Losning 16-4 Selvstendig utleie og salg fra konkursbo 317 Losning 16-5 Konkursdebitor/konkursbounderskuddstilbakeforing og underskuddsfremforing Losning 16-6 Gjeldsettergivelse 318 Losning 16-7 Konkursboets virksomhet 319 Losning 16-8 Konkursbo og konkursdebitor skatteposisjoner Generasjonsskifte og arv Losning 17-1 Arv fra utenlandsk statsborger 321 Losning 17-2 Utenlandsk arving 321 Losning 17-3 Arveavgift og arveavgiftsgrunnlag 321 Losning 17-4 Samlet arveavgiftsgrunnlag 321 Losning 17-5 Lonnsutbetalinger etter dodsfall 322 Losning 17-6 Gave til barnebarn 324 Losning 17-7 Gave til AS eiet av arving 324 Losning 17-8 Avkall pä arv - tidligere mottatt arv 325 Losning 17-9 Fordeling av arv avgiftsbesparelse 326 Losning Engangsgave vs terminytelse 326 Losning Ektefeller - bolig og fritidseiendom 328 Losning Arv - skilsmisse/separasjon 329 Losning Samboere - ektefeller 330 Losning Endring formuesordning 330 Losning Unnlatt oppskrivning - senere retting 332 Losning Utbetaling fra uskiftet bo 332 Losning Ulykkesforsikring 333 Losning Ikke-borsnoterte aksjer - avdragsordning 333 Losning Omgäelse arveavgift - aksjeemisjoner mv 334 Losning Familiestiftelse 336 Losning Arv KS-andel 337 Losning Salg arvet KS-andel 339 Losning Arv andel ANS - arveavgiftsberegning 339

15 Losning Losning Gave/gavesalg av borsnoterte og ikke borsnoterte aksjer kontinuitet for skatteposisjoner Gave/gavesalg av bersnoterte aksjer kontinuitet for skatteposisjoner Internasjonal skatterett Losning 18-1 Emigrasjon - fast bopel 347 Losning 18-2 Forskudd - emigrasjon 347 Losning 18-3 Immigrasjon - forskudd 348 Losning 18-4 Midlertidig arbeidsopphold i Norge 348 Losning 18-5 Arv fra utlandet - avkastning utenlandsk bankkonto. 349 Lesning 18-6 Midlertidige arbeidsopphold i Sverige dekning av reiseutgifter 350 Lesning 18-7 Pensjonsbetalinger til utlandet 351 Lesning 18-8 Lonn fra den norske stat 352 Losning 18-9 Midlertidig opphold i utlandet arbeidsinntekter, prosentligning 352 Losning Hjemflytting - formue og utbytte/renter fra utlandet. 353 Lesning Utenlandsk artist 354 Lesning Utflytting - utbytte 355 Lesning Renter til utenlandsk kreditor 356 Lesning Royalty til utenlandsk rettighetshaver 357 Losning Utenlandsk skatt 357 Losning Kredit underskudd i Norge 358 Losning Kredit - konsernbidrag 358 Losning Driftsmiddel tas ut av Norge 359 Losning Läneopptak ved investering i fast eiendom i utlandet. 360 Lesning Utenlandsk deltager i KS 361 Losning Utenlandsk selskaps salg i Norge 362 Lesning Utbytte utenlandsk datterselskap 363 Losning Konstruksjonsarbeider pä kontinentalsokkelen og fastlandet 364 Losning Utenlandske arbeidstagere pä kontinentalsokkelen Losning Leasing fra utenlandsk selskap 367 Lesning Utenlandske underentreprenerer 368 Losning Arbeid i Polen 369 Lesning Aksjegevinster mv for nordmann i utlandet Ligningsforvaltningsrett Losning 19-1 Klage 371 Losning 19-2 Ligningsmyndighetene 371

16 Losning 19-3 Opplysninger til pressen 372 Losning 19-4 For sen selvangivelse 372 Lesning 19-5 Unnlatt besvarelse av henvendelse fra ligningsmyndighetene for sen klage 373 Lesning 19-6 Saksomkostninger fradrag for utgifter til skatterädgivning 374 Losning 19-7 Opptreden pä vegne av andre 374 Losning 19-8 Overskredet klagefrist 375 Losning 19-9 Endring av ligning flere är tilbake 375 Losning Ikke underskrevet selvangivelse 375 Losning Ansvar for skatteavregning 376 Losning Seksmäl mot ligningsmyndighetene 376 Losning Nye opplysninger under saken 376 Losning Svart utenlandsinntekt 376 Lesning Ufullstendige opplysninger 377

Kapittel I Generelt om skatter Kapittel II Om skatteplikten til Norge og dens omfang - Internasjonal skatterett

Kapittel I Generelt om skatter Kapittel II Om skatteplikten til Norge og dens omfang - Internasjonal skatterett Innhold Kapittel I Generelt om skatter 19 1. Hva skatter er 19 2. Skattesubjekt 20 3. Skatteobjekt direkte og indirekte skatter 20 4. Formålet med skattleggingen 21 4.1 Hovedformålet med skattleggingen

Detaljer

En ramme rundt et avsnitt markerer også at det dreier seg om utfyllende eller supplerende

En ramme rundt et avsnitt markerer også at det dreier seg om utfyllende eller supplerende Forord Norsk Bedriftsskatterett, som nå foreligger i åttende utgave, skal være en relativt fullstendig fremstilling av bedriftsbeskatningen til bruk for praktikere og videregående studenter. I denne utgaven

Detaljer

Kapittel I Generelt om skatter Kapittel II Rettskilder i norsk skatterett

Kapittel I Generelt om skatter Kapittel II Rettskilder i norsk skatterett Innhold Kapittel I Generelt om skatter 31 1. Hva er skatter 31 2. Skattesubjekter 32 3. Skatteobjekter Direkte og indirekte skatter 32 4. Formålet med skattleggingen 33 4.1 Hovedformålet med skattleggingen

Detaljer

Bedrift, selskap og skatt

Bedrift, selskap og skatt Frederik Zimmer (red.) i samarbeid med Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen (BA-HR) Bedrift, selskap og skatt Skattlegging av nceringsdriven.de, selskaper og eiere 5. UTGAVE Universitetsforlaget Innhold Forord

Detaljer

Resultatregnskap. Invest Finans & Holding AS. Note 2004 2003

Resultatregnskap. Invest Finans & Holding AS. Note 2004 2003 Resultatregnskap Invest Finans & Holding AS Note 24 23 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekter 22 487 683 19 531 935 Annen driftsinntekt 79 536 SUM DRIFTSINNTEKTER 22 567 219 19 531 935 Varekostnader

Detaljer

GIMLETROLL MARKETING AS 4633 KRISTIANSAND

GIMLETROLL MARKETING AS 4633 KRISTIANSAND Årsregnskap 2010 4633 KRISTIANSAND Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Høyåshei 45 4812 KONGSHAVN Org.nr. 884460522 Utarbeidet

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11. Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11. Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11 Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Forord: Undervisningen går relativt sent i semesteret, konsentrert og med nokså få timer. Ordinære

Detaljer

Nr. 14 2005 Side 2065 2269 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 14 2005 Side 2065 2269 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2005 Side 2065 2269 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 Utgitt 23. desember 2005 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 Des. 9. Lov nr. 107

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG oppgavesett 16 (R. V-99) ajour v13

LØSNINGSFORSLAG oppgavesett 16 (R. V-99) ajour v13 1 LØSNINGSFORSLAG oppgavesett 16 (R. V-99) (Osl16) ajour v13 OPPGAVE 1 DEL A Spørsmål 1 Ole Olsens netto formue pr. 01.01.X8 Goodwill (sktl. 4-2, f, regnes ikke som formue) 0 Forretningsbygg, vanlig formuesverdi

Detaljer

Oppgavesett 25 (R h 2006 løsning)

Oppgavesett 25 (R h 2006 løsning) Oppgavesett 25 (R h 2006 løsning) Osl25.doc h12 Oppgave 1 Spm 1 Skattemessig behandling av Olsens personbil Bilen benyttes både i næringen og privat. Den behandles som driftsmiddel i næring siden den brukes

Detaljer

Valg av foretaksform skattemessig vurdering

Valg av foretaksform skattemessig vurdering Valg av foretaksform skattemessig vurdering Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk- administrativ utdanning Av: Studentnr. 129226 Berit Grønstad Dette arbeidet er gjennomført som

Detaljer

kattemessige muligheter i et urbulent marked ergen Næringsråd, 0. februar 2010 eloitte Advokatfirma AS

kattemessige muligheter i et urbulent marked ergen Næringsråd, 0. februar 2010 eloitte Advokatfirma AS kattemessige muligheter i et urbulent marked ergen Næringsråd, 0. februar 2010 eloitte Advokatfirma AS rivate investeringer eller Holdingstruktur? tgangspunkt: Privat investor Direkte eide aksjer Utbytte

Detaljer

Oppgave 1 Ansvarlig selskap, sktl. 10-40 til 10-48 og sktl. 2-2 annet og tredje ledd.

Oppgave 1 Ansvarlig selskap, sktl. 10-40 til 10-48 og sktl. 2-2 annet og tredje ledd. osl24.doc à jour v15 Løsningsforslag: Oppgavesett 24 (Revisoreksamen v06) Oppgave 1 Ansvarlig selskap, sktl. 10-40 til 10-48 og sktl. 2-2 annet og tredje ledd. Spørsmål 1 Deltaker Ds netto formue pr. 01.01.X6

Detaljer

Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Beskatning av personlige eiere i aksjeselskaper mv.

Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Beskatning av personlige eiere i aksjeselskaper mv. Innhold Kapittel 1 Innledning.................................. 13 1.1 Skattereformen 2004 2006: Bakgrunn................. 13 1.2 Ikrafttredelsen...................................... 14 1.3 Når kommer

Detaljer

5Aksjeselskap uten virksomhet 8Arv og gave av aksjer

5Aksjeselskap uten virksomhet 8Arv og gave av aksjer Grant Thornton informerer Nr. 2/2007 5Aksjeselskap uten virksomhet 8Arv og gave av aksjer skjer med privat pensjonssparing? 12Hva om god bokføringsskikk 18Uttalelser Din samarbeidspartner innen revisjon

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2013 Denne selvangivelsen skal leveres av aksjeselskaper, verdipapirfond, banker, pensjonskasser,

Detaljer

Meldingen om likningen for inntektsåret 2009

Meldingen om likningen for inntektsåret 2009 meldinger Meldingen om likningen for inntektsåret 2009 Meldingen inneholder en oversikt over de viktigste skattemessige endringene og nyhetene for inntektsåret 2009. Emneinndelingen følger i det vesentlige

Detaljer

Melding om ligningen for inntektsåret 2003

Melding om ligningen for inntektsåret 2003 Skattedirektoratet meldinger SKD 6/04, 5. mai 2004 Melding om ligningen for inntektsåret 2003 Meldingen inneholder i hovedsak en oversikt over de viktigste skattemessige endringer/nyheter for inntektsåret

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2012 Næringsoppgave 2 skal leveres av aksjeselskaper og andre foretak som har regnskapsplikt etter

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG oppgavesett 16 (R. V-99) ajour v15

LØSNINGSFORSLAG oppgavesett 16 (R. V-99) ajour v15 1 LØSNINGSFORSLAG oppgavesett 16 (R. V-99) (Osl16) ajour v15 OPPGAVE 1 DEL A Spørsmål 1 Ole Olsens netto formue pr. 01.01.X8 Goodwill (sktl. 4-2, f, regnes ikke som formue) 0 Forretningsbygg, vanlig formuesverdi

Detaljer

OPPGAVESETT 1 (R-H75) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 1 (R-H75) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVESETT 1 (R-H75) LØSNINGSFORSLAG OSL01.doc (ajour v15) OPPGAVE 1 - PER JOHNSEN 1) LØNN TIL EKTEFELLE (i enkeltpersonforetak) Når Per Johnsen er personlig eneinnehaver av firmaet, kan ikke godtgjørelsen

Detaljer

Praktisk skatte- og regnskapskurs

Praktisk skatte- og regnskapskurs Praktisk skatte- og regnskapskurs 1 2009 Kursmappen kap. 1 2 Agenda Nyheter 2009 Satser og innslagspunkter Regelendringer Person Bedrift Annet Selvangivelse og innberetning 3 Nyheter 2009 Skattesatser

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til RF-1175 Næringsoppgave 1 for 2013

Skatteetaten Rettledning til RF-1175 Næringsoppgave 1 for 2013 Skatteetaten Rettledning til RF-1175 Næringsoppgave 1 for 2013 Fastsatt av Skattedirektoratet Nytt for 2013: Ingen nye poster. Presisering! Postene 7000 7080 skal kun nyttes til transportmidler! Kostnader

Detaljer

Bonus, sktl. 5-10 a: 120 000 pga tidfestingsregel sktl. 14-3 (1) kontantprinsipp, utbetalingstidspunkt i X10 for 10 bonuser X10, samt for 2 fra X9.

Bonus, sktl. 5-10 a: 120 000 pga tidfestingsregel sktl. 14-3 (1) kontantprinsipp, utbetalingstidspunkt i X10 for 10 bonuser X10, samt for 2 fra X9. Osl33 ajour v15 REVISOREKSAMEN I SKATTERETT HØST 2010 Løsningsforslag Del 1: Oppgave 1: 1. Inntektsskattegrunnlagene Fast lønn, sktl. 5-10 a: 357 000 Bonus, sktl. 5-10 a: 120 000 pga tidfestingsregel sktl.

Detaljer

likeledes føre til en skattereduserende forskjell.

likeledes føre til en skattereduserende forskjell. Skatteetaten Rettledning til RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier Fastsatt av Skattedirektoratet Skjemaet skal fylles ut av alle som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven

Detaljer

Egenkapitaltransaksjoner sett ut fra et eierperspektiv Bergen Næringsråd 23.2.2011

Egenkapitaltransaksjoner sett ut fra et eierperspektiv Bergen Næringsråd 23.2.2011 Egenkapitaltransaksjoner sett ut fra et eierperspektiv Bergen Næringsråd 23.2.2011 Deloitte Advokatfirma AS advokat/partner Eivind O. G. Ottesen og advokat/partner Rolf Erik Disch Situasjonsbeskrivelser

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2013 Næringsoppgave 2 skal leveres av aksjeselskaper og andre foretak som har regnskapsplikt etter

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE I - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE I - LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE I - LØSNING GOL01.doc (ajour v15) Petter Hansen (oppgavesamling, utgave 2012) Inntektsberegning: Skatteklasse 2, felles ligning, sktl 2-10 og 15-4 Inntektsberegning: Lønn (trygdeavgift

Detaljer

Revisoreksamen i skatterett våren 2009

Revisoreksamen i skatterett våren 2009 Osl30 ajour v15 Revisoreksamen i skatterett våren 2009 Oppgave 1 Spm. 1 Skattemessig tap på fordringer i X8 og skattemessig verdi på kundefordringer pr. 31.12.X8. Det er oppgitt at aksjonærene ønsker lavest

Detaljer

SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 POST

SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 POST SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 POST POST POST SVEIN TORE NILSEN PER HELGE STOVELAND SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 (Redaksjonen avsluttet februar 2012) OSLO FEBRUAR 2012 POST Skattebetalerforeningen Det må ikke

Detaljer