2009/

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2009/1520-1 27.02.2009"

Transkript

1 Fosnes kommune Oppvekst og kultur Notat Til: Fra: Knut O. Dypvik Knut O. Dypvik Referanse 2009/ Dato Årsmelding oppvekst og kultur : BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN - ENDRINGER 1.1. Styringsorganer og administrasjon Tidligere oppvekst- og kultursjef er nå tilsatt som rådmann uten at det er ansatt ny oppvekst- og kultursjef. Det er krav om skolefaglig kompetanse i rådmannens stab, men dagens løsning er likevel lovlig ettersom rådmannen har pedagogisk utdanning. Det er imidlertid ikke til å legge skjul på at dette medfører dårligere oppfølging mot skoler og barnehager samt også noe svekket faglig og økonomisk styring for avdelinga. Løsninga er valgt av økonomiske hensyn, jf også anbefaling i RO-rapporten. Oppvekst- og kultursjefen har tidligere også innehatt funksjonen som stedfortreder for rådmannen i dennes fravær, men dette har en til nå ikke funnet alternativ løsning på. Rådmann/oppvekst- og kulturansvarlig er nærmeste overordnede til 3 rektorer og 1 barnehagestyrer samt biblioteksjef og museumsstyrer. Avdelinga er i tillegg tillagt andre oppgaver knyttet til kultur og reiseliv som f.eks. UKM, kulturminner, fordeling av kulturmidler samt spillemidler. Det er tilsatt saksbehandler/rådgiver i 40% stilling (av ledig oppvekstsjefstilling) for å kunne ivareta noen av disse oppgavene i det daglige. Denne stillinga er kombinert med 40 % prosjektstilling tilknyttet rådmannskontoret, dvs totalt 80 % stilling Oppvekst- og kulturkontoret Oppvekst- og kulturkontoret (til daglig bare Oppvekstkontoret) er dermed for tida kun bemannet med sekretær i 50 % stilling samt 40 % saksbehandler, men rådmannen har fortsatt kontoret som daglig kontorsted, noe som sikrer kontinuiteten noe. Sekretær er spesielt tillagt ansvar i forbindelse med følgende arbeidsoppgaver: lønn/vikar skoleskyss

2 Side 2 av 10 anvisninger (klargjøring, anvisningsbok) postregistrering arkivering barnehage, spesielt inntak av nye barn og søknad om statstilskudd enkel saksbehandling etter avtale med rådmann Saksbehandler (i ca 40 % stilling) er tillagt følgende oppgaver: Kulturmidler Oppfølging av prosjekter: Eks Sykkelprosjektet, kulturbasert reiseliv, friluftsliv. Veiledning spillemidler idrettsanlegg og kulturbygg Revidering/rullering av planer Saksbehandling etter avtale med rådmann 2: DIVERSE STATISTIKKER Jeg har her prøvd å utarbeide noen enkle sammenlignende statistikker som sier litt om brukertallsutvikling, ressursbruk og ressursinnsats pr bruker. Tall er hentet fra regnskapet (Unique). NB! Tall fra før 2004 er ikke direkte sammenlignbare ettersom det var før KOSTRA ble innført! 2.1 Grunnskolene Parameter Elevtall Salsnes skole 10/14 * Elevtall Jøa skole barnetrinn Elevtall Jøa skole ungdomstrinn Sum elevtall hele 89/93 * kommunen Tildelte årstimer/ rammmet. pr skoleår 1 Årstimer pr elev 1 149/142 * Samlet adm.ress, stillinger 2 1,26 1,26 1,26 1,26 1,37 1,37 1,37 Assistentressurs, stillinger 1,07 0,95 0,80 0,93 1,03 1,03 0,64 Lønnsrelaterte utgifter (art ) funksjon 202 Undervisning Varer/tjenester, inventar og matr. Kr pr elev (art Kr 7.024/ Kr Kr Kr Kr ) funksjon * Sum netto drift funk Netto ressursinnsats pr elev funksjon / * *Elevtallet på Salsnes inkludert 4 elever fra Lund skoleåret 2008/09. 1 Rammetimetallet er redusert gradvis ettersom elevtallet er redusert, men samtidig skal elevene ha flere timer med undervisning enn før. Vi har dermed hatt en faktisk reduksjon i timer til hver elev i perioden. Tallene inneholder dessuten timer til spesialundervisning og behovet her kan variere en del fra år til år. 2 Adm.ress. Salsnes OS delt med 30 % til rektor skole og 20 % som styrer barnehage.

3 Side 3 av Kulturskolen Elevplasser (en elev kan ha flere elevplasser) SSS 10 +SSS 10 +SSS 11 +SSS 9 + SSS 5 + SSS 10 + SSS SSLR 8 +SSLR 4 +SSLR 7 + SSLR 3 SSLR 7 + SSLR 10 ballett = 92 =85 = 84 = 84 = 83 3 = 82 = 77 = 92 1,96 1,96 1,85 1,43 1,61 1,78 2,02 2,14 Stillinger totalt inkl admin. Derav salg av 0,47 0,49 0,48 0,48 0,30 0,39 0,56 0,35 /0,57 tjenester Sum driftsutgifter funksjon Sum driftsinntekter Sum netto komm. utg * * Øremerket tilskudd til kulturskole ble tatt bort fra og med Dessuten ny tariffavtale som ga kulturskolelærere betydelig lønnsøkning. Elevtallsutvikling musikkskolen/kulturskolen h87 v88 h88 v89 h89 v90 h90 v91 h91 v92 h92 v93 h93 v94 h94 v95 h95 v96 h96 v97 h97 v98 h98 v99 h99 v00 h00 v01 h01 v01 h02 v03 h03 v04 h04 v05 h05 v06 h06 h07 v08 h08-20 Totalt Jøa E/S/Lund* Dans Som vi ser av diagrammet har antall elevplasser i kulturskolen faktisk vært jevnt stigende fra høsten 2002 selv om elevtallet i grunnskolen i samme periode har sunket drastisk: Elevplasser kulturskole Elevtall grunnskole h99 h00 h01 h02 h03 h04 h05 h06 h07 h08 3 SSS= Sim-sala-spill, aspirantopplæring korps. 2 grupper, derav 1 viderekommende SSLR= Sang, spill, lek og rytme. Forberedende opplæring til de yngste musikkskoleelevene. 4 SSS (aspirantopplæring) tatt inn som en del av rammetimene, ikke salg. Ga redusert inntekt!

4 Side 4 av Barnehagene Barnetall Salsnes 6/3 4/7 4/7 5/8 4/4 2/4 1/8 (u 3 år / o 3 år) Barnetall Jøa (u 3 år / o 3 år) 8/4 8/7 7/10 4/13 4/11 2/20 7/20 Sum barnetall hele kommunen Dekningsgrad barn 1-5 år (%) - 109,1 104,0 120,0 104,5 83,3 - SFO Jøa /Salsnes 5/6 6/3 4/1 * 0/4 3/4 3/4 2/1 Stillinger i barnehagene 5,69 5,89 5,89 5,89 5,89 6,49 5,96 Antall barn per årsverk - 6,3 6,1 6,7 5,6 6,2 - Sum driftsutgifter (201 og 221) Sum foreldrebetaling Andel av drift foreldreb. (%) - 16,9 17,7 21,9 22,6 27,5 - Sum statstilskudd (201) Andel drift statstilsk (%) ,3 50,2 47,5 44,2 - Sum netto drift (201 og 221) Netto driftsutg per innbygger Korr. butto driftsutg per barn * Høsten 2006 hadde vi 2 barn i SFO ved Salsnes OS, begge fra Lund. En igjen pr Høsten 2008 hadde vi 4 barnehagebarn fra Nærøy i barnehagen på Salsnes. Disse bidrar i høy grad til å sikre barnehagetilbudet ved Salsnes. Nærøy kommune betaler dessuten sin forholdsvise andel av netto driftsutgifter for disse (vi mottar statstilskudd også for disse barna). For hele 2008 betalte Nærøy ca 110 kr som sin andel. Det mest gledelige med dette er at omlegginga av barnehagetilbudet har gjort større utslag enn vi torde håpe på. Statstilskuddet har økt samtidig som foreldrenes andel av finansieringa er redusert (mindre i foreldrebetaling). Samtidig gjør dette at vi ikke lenger mottar skjønnsmidler som følge av redusert foreldrebetaling (makspris) og at vi nå driver for billig sammenlignet med Staten dekker likevel en større andel av kostnadene (53%) gjennom økt statstilskudd som følge av omlegginga noe som også var hensikten! Imidlertid ser vi at de kommunale kostnadene nå igjen har en økning. Dette har sammenheng med færre barn og dermed også færre barnehagen etter hvert som fødselstallene synker. Samtidig har lønnskostnadene økt betydelig mer enn statstilskuddet og foreldrebetalingen (som dessuten er regulert gjennom maksimalpris) og kommunen må dermed dekke differansen. Dette kan medføre utfordringer framover da det er vanskelig å redusere bemanningen ytterligere uten å måtte redusere åpningstid og dermed tilbudet. Det vil heller ikke være mulig lenger å dekke opp reduksjonen i antall fødte med at de som er i barnehagen benytter større plass. Heldagstilbudet benyttes allerede i mye større grad enn før omlegginga. Ved Salsnes benyttet 8 av 9 barn seg faktisk allerede av helplass i høst mens det i Jøa barnehage var 8 av 12 barn på helplass. Dersom vi regner om til antall plasser (der barn under 3 år teller for 2 plasser), hadde Salsnes 12,6 og Jøa 13,2 plasser per (En avdeling har inntil 18 plasser.) Vi har dermed fortsatt ledige plasser i begge barnehagene og dekningsgrad godt over 100 % på grunn av barna fra Nærøy.

5 Side 5 av Fosnes folkebibliotek Folkebiblioteket på Jøa er åpent på dagtid 2 dager samt 1 kveld i uka. Salsnes filial 1 dag og 1 kveld. 0,57 stilling fordelt på biblioteksjef samt filialbestyrer Salsnes (inkl. renhold for denne) Salsnes filial er i 2006 flyttet inn i/samlokalisert med skolen/oppvekstsenteret Utlån og åpningstider Mediebestand Hovedbib Filial Utlån Hovedbib Filial Fjernlån Hovedbib Filial Besøk Hovedbib Filial Åpningstid Hovedbib Timer/uke Filial Antall utlånet medier viser en nedgang for hovedbiblioteket og en økning på filialen. Det gode utlånet ved filialen skyldes ikke minst at en har fleksible løsninger slik at skole og barnehage kan benytte biblioteket også utenom åpningstidene. Kombinasjonsbibliotek synes å være en god bibliotekløsning for Salsnes. osjekt Namdalsbibliotekene er nå avsluttet. osjektet har resultert i at vi har felles it-løsning for alle bibliotekene i Namdalen med felles logo og nettsted (www.namdalsbibliotekene.no) der en framstår utad som en enhet og på den måten bidrar til synliggjøring og markedsføring av folkebiblioteket. Det er samtidig etablert et mer formelt samarbeid på områdene teknologi og markedsføring hver region. Hovedbibliotekets lokaler er for små. Dette setter begrensinger på virksomheten. Aktiviteter som Biblioteket som møteplass, Studie og leseplass, tilstelninger og arrangementer er vanskelig å få til. Det er heller ikke plass til alle bøkene i hyllene. Det er derfor et stort behov for et magasin, der en kan oppbevare bøker som er aktuelle, men som etterspørres bare av og til. En særlig viktig utfordring framover blir å nyttiggjøre seg den nye teknologien på best mulig måte og ikke minst å informere publikum om mulighetene for å nå biblioteket via internett. 2.5 Fosnes bygdemuseum Åpent 3 d/u á 4 t i omtrent to måneder om sommeren med sommerguide. Ellers ingen faste tilsatte. Kjellrun Skjærvik er fortsatt leder for museumsstyret og har også i 2008 fungert som vikar for sommerguidene enkelte helger.

6 Side 6 av 10 3: BESKRIVELSE AV STATUS I FORHOLD TIL PLANLAGTE TILTAK - KONKRETE RESULTATER 3.1 Status for prioriterte oppgaver i 2008, jf årsmelding 2007 Oppfølging av KST-vedtak om 10% reduksjon innen avdelinga. Målet delvis oppnådd som følge av vakant stilling som oppvekst- og kultursjef samt redusert årstimetall i skolen fra Ytterligere reduksjon fra Vi har fortsatt ikke fått på plass et overordnet system for evaluering og kvalitet i skoler og barnehager, jf kravene i opplæringsloven til skoleeiers forsvarlige system. Her skal en ta i bruk tilgjengelig informasjon fra GSI, leseprøver, nasjonale prøver, elevundersøkelsen og avgangsprøver og systematisere bruken av disse til bruk i forbedringarbeidet særlig innen skole, jf også avvik ved tilsynet fra Fylkesmannen. Selv om vi ligger godt an også i dag, vil det alltid være viktig å forbedre seg og strekke seg etter noe. Her vil utviklingsmålene for grunnskolene også være sentrale! I denne sammenhengen er det også ønskelig med en tettere oppfølging av rektorer/styrere/biblioteksjef (delegere ansvar). Et problem i dag er at vi fortsatt ikke har noen med spesiell/nødvendig kompetanse innen kvalitetssystemsarbeid i administrasjonen. Det må arbeides videre med å få på plass finansiering til rehabilitering av bassenget, jf tidligere punkt om dette. Det er nå etablert en statlig ordning med rentefrie lån ved rehabilitering av basseng. Det ble i 2008 nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på muligheten for å bygge flerbrukshall og om denne kan sees i kombinasjon med bassenget eller nytt basseng, men arbeidet har stått litt i stampe i Oppgradering av uteområder (spesielt ved Salsnes OS) ble utsatt til Her legges det bl.a. opp til å bruke av skjønnsmidler til barnehage for å få tatt noe. Kommunestyret vedtok i 2008 at en skulle prøve å selge Brekka. Har også fått tatt takst, men som følge av en vannskade i vinter har prosessen. Stoppet. Avtalen med Jøa ungdomsklubb om bruk av Brekka er imidlertid ikke fornyet eller videreført. Leieavtalen med Salsnes forsamlingshus er fortsatt bare midlertidig videreført ut skoleåret 2008/09. Denne må derfor reforhandles i vår, men Salsnes oppvekstsenter bruker nå huset betydelig mer enn tidligere slik at det nok vil være fornuftig å videreføre en leieavtale. Renholder er også nå på plass. Planlagt oppdatering av oversikt over behov for fortsatt oppgradering av utstyr og inventar ved skoler og barnehager er dessverre heller ikke gjennomført i 2008 og må derfor følges opp i 2009, men mye av behovet til barnehagene vil kunne dekkes gjennom bruk av avsatte skjønnsmidler til barnehager nå i Oppdatering av IKT-planen for avdelinga er ikke gjennomført i 2008 i mangel på noen til å gjennomføre rulleringa. Det er imidlertid viktig å få oversikt over både framtidige behov og tilgjengelige ressurser inkludert programvarepakker/løsninger. Fosnes gikk i 2008 sammen med Overhalla, Flatanger og Namdalseid ut med anbud på fagsystem for elevadministrasjon i skole/kulturskole og barnehage. Både Flatanger og Fosnes trakk seg underveis på grunn av høy kostnad sett i forhold til elevtallet. Overhalla og Namdalseid gikk deretter ut med ny anbudsrunde og fikk da en langt rimeligere pris (!) enn da vi var 4 sammen og innfører nå systemet fra Unique Oppvekst. Det er imidlertid beklagelig at ikke vi også fikk på plass dette da det ville forenklet hverdagen til rektorer og styrere betydelig. Vi får derfor evt vurdere en ny runde i tilfelle økonomien mot formodning skulle bedre seg betydelig. Fosnes er imidlertid med på administrasjonsprogram for kulturskole da det her var kun en leverandør og det ble derfor kun gjennomført forhandlinger.

7 Side 7 av 10 Oppfølging av vedtatt plan for utbedring av skoleanlegg: Ventilasjonsanlegg ved Jøa skole, U-bygget, er nå ferdig og dermed lukkes også et av avvikene ift miljørettet helsevern. Bygging av ny HK-garderobe ved bassenget ble avlyst etter anbudsrunde og få og svært høye anbud pga høykonjunktur i fjor. Det ble dessuten oppdaget nye skader på bassenget som gjorde at dette tiltaket må sees i sammenheng med rehabilitering/bygging av nytt basseng. Høsten 2008 fikk vi omsider på plass en avtale om av samarbeid med Nærøy kommune om grunnskole Salsnes/Lund, men denne er foreløpig bare ettårig og må reforhandles for skoleåret Forutsetter at alle foreldrene ved Lund ønsker å gå ved Salsnes. Vi tilbyr fortsatt også barnehage, SFO og kulturskole for barn fra Lund ved Salsnes OS. Samarbeid innen MNR Oppvekst har vært prioritert også i Dette samarbeidet gir oss et betydelig bedre tilbud innen kompetanseheving enn om vi skulle drevet dette på egen hånd. Det er også noe samarbeid med Indre Namdal og MNR Oppvekst. Det nye systemetet for etter- og videreutdanning kan imidlertid føre problemer for samarbeidet videre da vi ikke lenger får statlige midler direkte til kommunen/regionen. Fylkeskommunen ved Olav Duun vgs er nå også tungt inne i dette samarbeidet og i tillegg til kompetanseutvikling er det frafallsproblematikken og overgang grunnskole-vgs som er i fokus for dette samarbeidet. I tillegg har en også i 2008 forsøkt å bistå det frivillige kulturlivet bl.a. gjennom tildeling av ulike tilskudd som spillemidler og kulturmidler. Tilbudet om gratis leie av samfunnshuset for organiserte aktiviteter for barn og unge har vært videreført også i Jøa idrettslag lanserte dessuten planer om bygging av idrettshall på Jøa og dette vil nødvendigvis involvere skolen og kommunen som en sentral part i prosjektering og finansiering ved en eventuell søknad om spillemidler. 3.2 Satsningsområder/prioriterte oppgaver 2009: Arbeide videre med å oppnå målet om 10% reduksjon. Det er i økonomiplan/årsbudsjettet allerede vedtatt og innarbeidet en reduksjon av årstimetallet ved Jøa skole med 1 stilling fra og ytterligere 0,5 stilling fra , men dersom elevtallet fortsetter å gå ned like raskt som prognosene viser, vil det dessverre være behov for ytterligere reduksjon. Vi har fortsatt ikke fått på plass et overordnet system for evaluering og kvalitet i skoler og barnehager, jf kravene i opplæringsloven til skoleeiers forsvarlige system. Her bør en ta i bruk tilgjengelig informasjon fra GSI, leseprøver, nasjonale prøver og avgangsprøver og systematisere bruken av disse til bruk i forbedringarbeidet særlig innen skole, jf også avvik ved tilsynet fra Fylkesmannen. Selv om vi ligger godt an også i dag, vil det alltid være viktig å forbedre seg og strekke seg etter noe. Her vil utviklingsmålene for grunnskolene også være sentrale! I denne sammenhengen er det også ønskelig med en tettere oppfølging av rektorer/styrere/biblioteksjef (delegere ansvar). Et problem i dag er at vi ikke har noen med spesiell/nødvendig kompetanse innen kvalitetssystemsarbeid i administrasjonen. Det må arbeides videre med å få på plass finansiering til rehabilitering av bassenget, jf tidligere punkt om dette. Det blir også spennende å se om det etableres en statlig ordning for rehabilitering av basseng. Dersom det skal søkes om spillemidler, må søknaden være klar innen utgangen av året, men krever også mye fra teknisk avdeling. Det er fortsatt behov for en oppgradering av uteområder. Dette gjelder kanskje spesielt ved Salsnes OS. Her bør det være mulig å bruke av skjønnsmidler til barnehage for å få tatt noe. Avklaring av framtidig bruk av Brekka. Det er som nevnt lav/ingen aktivitet i Jøa ungdomsklubb og for lite engasjement fra både ungdommer og foreldre/voksne for å få klubben til å fungere. Gjeldende leieavtale varer til og med våren Det vil derfor være

8 Side 8 av 10 nødvendig å vurdere bruken/disponeringen av Brekka framover og evt si opp avtalen med ungdomsklubben. Vi må fortsatt vurdere om det er riktig å videreføre leieavtalen med Salsnes forsamlingshus. Denne ble opprinnelig sagt opp i fjor, men er foreløpig prolongert ut våren Håper derfor vi kan få tatt en gjennomgang og evt få reforhandlet den i samsvar med oppvekstsenterets bruk/behov i løpet av våren Det er fortsatt ønskelig med en oversikt over behov for fortsatt oppgradering av utstyr og inventar særlig ved skolene. Dette må derfor følges opp i Behovet til barnehagene er i hovedsak dekket gjennom vedtatt bruk av avsatte skjønnsmidler i Vi har fortsatt ikke fått oppdatert IKT-planen for avdelinga. Dette har stått på lista i flere år, men det er imidlertid svært usikkert om vi klarer å gjennomføre dette i Det er viktig å få oversikt over både framtidige behov og tilgjengelige ressurser inkludert programvarepakker/løsninger samt hvordan vi håndterer PCene til enkeltelever fra hjelpemiddelsentralen, noe som også har vært en gjenganger i flere år. I 2008 valgte vi å ikke kjøpe inn fagsystem for elevadministrasjon i skole og barnehage på grunn av kostnaden, men ble med på innkjøp av system til kulturskolen. Vi må likevel vurdere behovet fortløpende da dette er et nyttig verktøy for rektorene og styrerene ikkke minst sett i forhold til enklere rapportering til sentrale myndigheter. Vi må i 2009 gjennomføre et forprosjekt for rehabilitering/bygging av nytt svømmebasseng og evt flerbrukshall inkludert HK-garderobe ved bassenget. Det er satt av penger til forprosjektet og arbeidet må gjennomføres i tett samarbeid med plan- og utvikling. Dette haster om vi skal benytte oss av rentefrie lån samt få spillemidler til prosjektet. Videreføring av samarbeidsavtale med Nærøy kommune om grunnskole Salsnes/Lund. Vi har foreløpig bare ettårige avtaler, men vi må jobbe for å få på plass en mer langsiktig samarbeidsavtale. Vi har imidlertid i dag tilbud om både skole, barnehage, SFO og kulturskole for Lund-elevene ved Salsnes OS. Samarbeid innen MNR Oppvekst vil bli prioritert også i Det er nå ansatt felles prosjektleder for Midtre- og Indre Namdal for å drive og koordinere dette samarbeidet sterkere. Dette gir oss et betydelig bedre tilbud innen kompetanseheving enn om vi skulle drevet dette på egen hånd. Vi har et stort behov for etter- og videreutdanning ikke minst etter hvert som lærere slutter og nye ikke blir tilsatt, men det ser stor misnøye med det nye opplegget som er svært kostbart for kommunene. Det forventes derfor en endring av dette. Fylkeskommunen ved Olav Duun vgs er nå også tungt inne i dette samarbeidet og i tillegg til kompetanseutvikling er det frafallsproblematikken og overgang grunnskole-vgs som er i fokus for dette samarbeidet. I tillegg vil en fortsatt så langt tida strekker til forsøke å bistå det frivillige kulturlivet bl.a. gjennom tildeling av ulike tilskudd som spillemidler og kulturmidler. Tilbudet om gratis leie av samfunnshuset for organiserte aktiviteter for barn og unge videreføres også i 2009.

9 Side 9 av 10 4: KONKLUSJONER Oppvekst og kulturavdelingen sett under ett ser også i 2008 ut til å gå ut med "overskudd". Ut fra regnskapsskjema 1B er korrigert netto på ca kr 376 (ca 267 før korrigering, jf vedlagte regnskapsrapport) sett i forhold til sist revidert budsjett. Dette kommer i all hovedsak som følge god budsjettdisiplin og mindre netto utgift enn budsjettert (totalt 96,7 % av rev. budsjett). Det er derfor all grunn til å berømme mellomlederne for dette! Det er likevel nødvendig å kommentere to avvik spesielt. Det ene gjelder overskridelse med ca 124 kr på ansvar 2020 Fellesutgifter grunnskole. Den skyldes i all hovedsak at FSK i fjor høst innvilget søknad om skoleplass for en elev fra Fosnes i Namsos som vi dermed må betale for, men uten at dette ble tatt med ved siste budsjettjustering. Også barnehagen ved Salsnes, ansvar 2320, har et betydelig avvik på ca 156 kr. Noe av dette skyldes at 20 % av lønn til rektor/styrer ble budsjettert 2120 Grunnskole. Lønn samt sosiale utgifter utgjør ca 50 og skulle egentlig vært budsjettjustert fra 2120 og ville dermed redusert overskuddet der tilsvarende. Pensjonskostnadene har også blitt betydelig høyere enn budsjettert noe som trolig skyldes en feil ved budsjettering (beregnes automatisk gjennom en formel). KLP samt AFP-premien er til sammen ca 83 kr mer enn budsjettert. (Også Jøa barnehage har vært underbudsjettert med ca 42.) Samtidig ser vi i barnehagen på Salsnes også en betydelig reduksjon i egenbetaling/ foreldrebetaling, ca 24, og dette bør følges opp i Årsaken her er færre plasser i barnehagen enn budsjettert. Sykefraværet innen avdelinga er faktisk og gledelig nok fortsatt synkende og var på kun 4,6 % tredje kvartal 2008: Legemeldt fravær Oppvekst- og kulturavdelingen 14,00 % 12,00 % 10,00 % 8,00 % 6,00 % 4,00 % 2,00 % 0,00 % Vi har også fortsatt forholdsvis lav kommunal kostnad knyttet til sykefravær og vikarer ettersom refusjon i sykepenger dekker opp mye av vikarutgiftene. I 2008 fikk vi refundert 269 kr i sykepenger og det er ca mer en budsjettert. Det viser at tjenestestedene fortsatt er flinke til å ikke alltid leie inn vikarer ved sykdom og fravær. Med såpass små forhold vil vi imidlertid raskt kunne få forholdsvis store utslag med bare noen få langtidssykmeldte. Slikt fravær er ofte i stor grad er knyttet til forhold vi har liten eller ingen innflytelse på selv om vi er en IA-bedrift! Vikarutgiftene totalt har imidlertid økt betydelig i 2008 (fra 435 i 2007 til 759 i 2008). Dette skyldes imidlertid ulike permisjoner i forbindelse med kurs, møter og kompetanseutvikling. For eksempel medfører deltakelse i KOM-prosjektet betydelige vikarutgifter noe vi da også har budsjettert med.

10 Side 10 av 10 Regnskapsrapport Oppvekst- og kulturavdelingen 2008: Ansvar Budsjett inkl. endring Regnskap Avvik 2000 Oppvekst og kultursjefens kontor Fellesutgifter barnehager Fellesutgifter grunnskole Den kulturelle skolesekken Jøa barne- og ungdomsskole Skolefritidsordning Jøa skole Kompetanseutvikling Salsnes oppekstsenter, avd. grunnskole Skolefritidsordning Salsnes Leirskole Voksenopplæring Fosnes kommunale kulturskole Styrket tilbud til barnehagebarn Jøa barnehage Salsnes oppvekstsenter, avd. barnehage Fosnes folkebibliotek Fosnes bygdamuseum Ungdommens kulturmønstring Andre aktivitetstilbud for barn og unge Andre kulturaktiviteter for voksne Jøa svømmehall Jøa idrettsplass T o t a l t Nedgangen i barnetallet gir oss imidlertid fortsatt store utfordringer framover. Aldersgruppa fra 5 til 15 år er de som utløser størst rammetilskudd og nedgangen i denne gruppa gir dermed også en større reduksjon enn ved nedgang i andre aldersgrupper. Den økonomiske situasjonen for kommunen er samtidig anstreng og vi må derfor fortsatt foreta en helt nødvendig reduksjon av utgiftene som følge av færre barn særlig i grunnskolen. Kostnadene per bruker vil naturlig bli større jo færre brukere en har og dette gjelder særlig innenfor oppvekstområdet (skole og barnehage). Det blir en utfordring framover å samtidig kunne beholde kvaliteten på tilbudene! Med hilsen Knut O. Dypvik Oppvekst- og kulturansvarlig

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 13/443 REGNSKAPSRAPPORT 2. KVARTAL FOR OPPVEKST OG KULTUR 2013

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 13/443 REGNSKAPSRAPPORT 2. KVARTAL FOR OPPVEKST OG KULTUR 2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 13/443 REGNSKAPSRAPPORT 2. KVARTAL FOR OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for planområde 3 oppvekst

Detaljer

Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser Oppvekst og kultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser Oppvekst og kultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2011/8298-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser 2012 - Oppvekst og kultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Fastsettelse av gebyr og betalingssatser Oppvekst og kulturavdelingen. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Fastsettelse av gebyr og betalingssatser Oppvekst og kulturavdelingen. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2014/7413-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Fastsettelse av gebyr og betalingssatser 2015 - Oppvekst og kulturavdelingen Utvalg Utvalgssak

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15

LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15 1 LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 1.10.91, MED ENDRINGER VEDTATT I SAK 5/93, 3/94, 78/97, 60/99, 26/02, 19/03, 44/06,13/10, 94/12 og 12/15. 1 2 Vedtektene for

Detaljer

Budsjett 03.11.14 Status Tiltak

Budsjett 03.11.14 Status Tiltak Budsjett 03.11.14 Status Tiltak Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Oppvekst og kultur Ansvarsområdet 2; 56 ulike ansvarsområder, fordelt

Detaljer

Notat videreføring saksframlegg saldering m/rådmannens innstilling

Notat videreføring saksframlegg saldering m/rådmannens innstilling Notat videreføring saksframlegg saldering m/rådmannens innstilling Notatet er en videreføring av saksframlegget og gir en nærmere beskrivelse av ulike tiltak. De forslåtte vedtak vil også bli nærmere beskrevet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/103 REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. KVARTAL OPPVEKST OG KULTUR 2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/103 REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. KVARTAL OPPVEKST OG KULTUR 2014 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/103 REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. KVARTAL OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for

Detaljer

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015 Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE TERTIALRAPPORT 1.2015 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT (2015) Beskrivelse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Susanne Taalesen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1089

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Susanne Taalesen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1089 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Susanne Taalesen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1089 REGNSKAPSRAPPORT FOR 2. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for planområde

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til utvalgsleder Jan-Eirik Nordahl, tlf 97517103. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til utvalgsleder Jan-Eirik Nordahl, tlf 97517103. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: UNDERVISNINGSUTVALGET Møtested: Kommunehuset, møterom 1 Møtedato: 08.09.2011 Kl: 09.00 Sørreisa, 30.08.2011 Gyldig forfall meldes til utvalgsleder Jan-Eirik Nordahl,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE Vedtatt i Tysfjord Kommunestyre 11.01.2010 Gjeldende fra 01.02.2010 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE. 1. EIER Skolefritidsordningene

Detaljer

KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS Verdal , Levanger og Kostragruppe

KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS Verdal , Levanger og Kostragruppe KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS 2016 Verdal 2011-2015, Levanger 2014-2015 og Kostragruppe 8 2015 Alle tall er hentet fra: ressursportal.no Oversikten viser fordeling

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2011/3177-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Årstimetall 2011-2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Rådmannens innstilling Grunnskolene

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/8656-1 Saksbehandler: Sonja Høkholm Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens innstilling

Detaljer

RUNDSKRIV 03.03.09 BUDSJETT 2009 TIL SKOLENE I STAVANGER KOMMUNE

RUNDSKRIV 03.03.09 BUDSJETT 2009 TIL SKOLENE I STAVANGER KOMMUNE RUNDSKRIV 03.03.09 BUDSJETT 2009 TIL SKOLENE I STAVANGER KOMMUNE Hensikten med dette dokumentet er å beskrive hovedprinsippene som er fulgt ved fordelingen av lønns- og driftsbudsjettet mellom skolene

Detaljer

Fra prosjekt til fast ordning for skoleutvikling i Indre og Midtre Namdal

Fra prosjekt til fast ordning for skoleutvikling i Indre og Midtre Namdal Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2010/505-3 Saksbehandler: Anders Bjøru Saksframlegg Fra prosjekt til fast ordning for skoleutvikling i Indre og Midtre Namdal Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG KOMMUNESTYRE 16.3.2011. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 post@leka.kommune.

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG KOMMUNESTYRE 16.3.2011. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 post@leka.kommune. LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 8.3.2011 Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Anne Stöckert Hagen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Møtedato KOMMUNESTYRE 16.3.2011 Saknr.

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 410 Arkivsaksnr.: 05/862. 3. Kommunestyret oppnevner følgende som medlemmer av utvalget

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 410 Arkivsaksnr.: 05/862. 3. Kommunestyret oppnevner følgende som medlemmer av utvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 410 Arkivsaksnr.: 05/862 STILLINGSREDUKSJONER I BARNEHAGESEKTOREN. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning den framlagte konklusjon

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Saksdokumenter (ikke vedlagt) Statistisk Sentralbyrå, konsumprisindeks:

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Saksdokumenter (ikke vedlagt) Statistisk Sentralbyrå, konsumprisindeks: Arkiv: Arkivsaksnr: 2014/3903-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Betalingssatser for 2015. SFO, kulturskolen, foreldrebetaling og kostpris

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN Rådmannens innstilling: 1. Lønn for lærling budsjettjusteres mellom Barnas

Detaljer

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS Innbyggertall i Akershus pr. 01.01. 2013 var 566 399. Det er 33 bibliotekavdelinger i Akershus, fordelt på 22 hovedbibliotek og 11 filialer. 2 bibliotek er kombinasjonsbibliotek

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet... 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer... 2 Spesialundervisning...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/103 REGNSKAPSRAPPORT FOR OPPVEKST OG KULTUR 2.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/103 REGNSKAPSRAPPORT FOR OPPVEKST OG KULTUR 2. SIGDL KOMMUNE SKSFRMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud rkiv: 210 rkivsaksnr.: 14/103 REGNSKPSRPPORT FOR OPPVEKST OG KULTUR 2. TERTIL 2015 Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for planområde

Detaljer

ANALYSE AV SKOLEFRITIDSORDNINGEN I ALTA KOMMUNE

ANALYSE AV SKOLEFRITIDSORDNINGEN I ALTA KOMMUNE ANALYSE AV SKOLEFRITIDSORDNINGEN I ALTA KOMMUNE Om SFO generelt I hht. Opplæringslovas 13-7 skal alle kommuner ha SFO før og etter skoletid for 1-4 trinn. For barn med særskilte behov skal det også tilbys

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE Vedtektene er fastsatt med hjemmel i 13-7 i lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) av 17. juli 1998 nr. 61. Vedtatt

Detaljer

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50 FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2013 - AKERSHUS Fylkesbiblioteket i Akershus (FiA) og Nasjonalbiblioteket (NB) har sett på folkebibliotekstatistikken for 2013. I dette skrivet viser vi til resultater fra sammenstillinger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Komite for grunnskole og barnehage. Dato: 17.12.2015 kl. 13:00 Sted: Flerbrukshuset Arkivsak: 15/00179 Arkivkode:

MØTEINNKALLING. Komite for grunnskole og barnehage. Dato: 17.12.2015 kl. 13:00 Sted: Flerbrukshuset Arkivsak: 15/00179 Arkivkode: MØTEINNKALLING Komite for grunnskole og barnehage Dato: 17.12.2015 kl. 13:00 Sted: Flerbrukshuset Arkivsak: 15/00179 Arkivkode: Mulige forfall meldes snarest til servicetorget 78943300, eller postmottak@vardo.kommune.no

Detaljer

Årsplan og budsjett for. grunnskoletjenesten

Årsplan og budsjett for. grunnskoletjenesten Årsplan og budsjett 2014 for grunnskoletjenesten Sunndalsøra mai 2013 Liv Ingrid Horvli skolesjef 1 INNHOLD 1. BUDSJETTRAMMER OG BEMANNING 2009 ELEVTALLSUTVIKLING 2010-2015 2. KOSTRA-TALL 2010-3. MÅL OG

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER VEDTEKTER FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER 1 FORMÅL Skolefritidsordning er et fritidstilbud utenom den obligatoriske skoledagen for barn i 1. t.o.m. 4. klasse. Innhold og virksomheter skal preges av

Detaljer

Regnskapsrapport og budsjettsaldering 1. halvår Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre

Regnskapsrapport og budsjettsaldering 1. halvår Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2009/4301-3 Saksbehandler: Knut O. Dypvik Saksframlegg Regnskapsrapport og budsjettsaldering 1. halvår 2009 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre

Detaljer

Vedtektsendring kommunale skolefritidsordninger i Fosnes kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Vedtektsendring kommunale skolefritidsordninger i Fosnes kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2015/3559-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Vedtektsendring kommunale skolefritidsordninger i Fosnes kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes

Detaljer

Når elever har tatt alle sitteplasser, kan man ikke være kravstor med avisleseplass

Når elever har tatt alle sitteplasser, kan man ikke være kravstor med avisleseplass Når elever har tatt alle sitteplasser, kan man ikke være kravstor med avisleseplass 1 Årsmelding bibliotek 2014 Ansvarsområde storlek på avdeligen og fravær 2013 (%) Ansvar Ansvarsbegrep Evt. endringer

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

SØRREISA KOMMUNE. Saksframlegg ORGANISERING AV SKOLEUKE 1.-4. TRINN. Saksnr. Utvalg Møtedato OKU 14.02.14

SØRREISA KOMMUNE. Saksframlegg ORGANISERING AV SKOLEUKE 1.-4. TRINN. Saksnr. Utvalg Møtedato OKU 14.02.14 SØRREISA KOMMUNE Saksframlegg ORGANISERING AV SKOLEUKE 1.-4. TRINN Saksbehandler: Truls Meyer Arkivsaksnr.: 13/256 Arkiv: A20 Saksnr. Utvalg Møtedato OKU 14.02.14...Sett inn saksutredningen under denne

Detaljer

Lokale retningslinjer

Lokale retningslinjer Lokale retningslinjer for likeverdig behandling og finansiering av ikke-kommunale barnehager i Midtre Gauldal kommune Vedtatt av Midtre Gauldal kommunestyre sak 20/11, 11.04.11. Gjeldende fra 11.04.11.

Detaljer

Barnehagestruktur Selbu kommune

Barnehagestruktur Selbu kommune Barnehagestruktur Selbu kommune Framtidig barnehagestruktur som ivaretar framtidige behov Etter siste behandling i kommunestyret den 16.06.2014, hvor det ble vedtatt å bygge 6 avdelinger ved den nye barnehagen

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Skolefritidsordningen (SFO)

VEDTEKTER FOR. Skolefritidsordningen (SFO) FAUSKE KOMMUNE VEDTEKTER FOR Skolefritidsordningen (SFO) I FAUSKE KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret sak 38/2011 16. juni 2011 NYE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER I FAUSKE KOMMUNE 2011-2014 Endring /rullering

Detaljer

ENDRING AV RUTINE VED UTMÅLING AV TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNHAGER

ENDRING AV RUTINE VED UTMÅLING AV TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNHAGER VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Ann Kristin Iversen Tlf: 75 10 12 02 Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 12/1197-1 ENDRING AV RUTINE VED UTMÅLING AV TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNHAGER Rådmannens forslag til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 034 A2 Arkivsaksnr.: 16/3669 NY TILDELINGSMODELL FOR MIDLER I GRUNNSKOLEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 034 A2 Arkivsaksnr.: 16/3669 NY TILDELINGSMODELL FOR MIDLER I GRUNNSKOLEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 034 A2 Arkivsaksnr.: 16/3669 Saksnr. Utvalg Møtedato NY TILDELINGSMODELL FOR MIDLER I GRUNNSKOLEN Rådmannens innstilling 1. Ny tildelingsmodell

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning Formannskapet Kommunestyret

Styret for kultur, omsorg og undervisning Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Lars Aude Arnesen/Frode Sollie Saksnr.: 2013/2195-1/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Styret for kultur, omsorg og undervisning Formannskapet Kommunestyret Møtedato Saksdokumenter vedlagt:

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED HASVIK OG BREIVIKBOTN SKOLER. 1 Eierforhold Skolefritidsordningene eies og drives av Hasvik kommune.

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED HASVIK OG BREIVIKBOTN SKOLER. 1 Eierforhold Skolefritidsordningene eies og drives av Hasvik kommune. VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED HASVIK OG BREIVIKBOTN SKOLER 1 Eierforhold Skolefritidsordningene eies og drives av Hasvik kommune. 2 Formål 2.1 SFO skal drives etter de til enhver tid gjeldende

Detaljer

Personalbudsjett og faste årsverk 2016

Personalbudsjett og faste årsverk 2016 Personalbudsjett og faste årsverk 2016 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Utarbeidet av Grimstad kommune.

Detaljer

Folketall pr. kommune 1.1.2010

Folketall pr. kommune 1.1.2010 Folketall pr. kommune 1.1.2010 Mørk: Mer enn gjennomsnittet Lysest: Mindre enn gjennomsnittet Minst: Utsira, 218 innbyggere Størst: Oslo, 586 80 innbyggere Gjennomsnitt: 11 298 innbyggere Median: 4 479

Detaljer

Skole. Samla budsjett i 2008 var kr. 103 742

Skole. Samla budsjett i 2008 var kr. 103 742 ÅRSMELDING 2008 2 Skole Innledning/økonomi Skoletilbudet er forankret i Opplæringsloven og læreplanverket Kunnskapsløftet (LK06) Skolene har ansvar for å gi barn og unge de beste muligheter til å utvikle

Detaljer

Effektiviseringsnettverk Kostra

Effektiviseringsnettverk Kostra Effektiviseringsnettverk Kostra Formannskapet 4.6.29 Effektiviseringsnettverket Samling på Stiklestad 11-12 mai sammen med Orkdal, Levanger, Stjørdal og Steinkjer. Utfordringsnotater ble send ut i forkant

Detaljer

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner KOSTRA data kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner 100,0 BBehovsprofil Diagram C: Alderssammensetning 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 0,0 2007 2008 Namdalseid Inderøy Steinkjer Nord

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.11.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Harald Bredesen SV Nestleder Hilde Sunde

Detaljer

Gimle: Ny leieavtale, tilskudd og vurdering av framtidig driftsform.

Gimle: Ny leieavtale, tilskudd og vurdering av framtidig driftsform. Overhalla kommune Teknisk avdeling Saksmappe: 2009/2650-1 Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg Gimle: Ny leieavtale, tilskudd og vurdering av framtidig driftsform. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/807-1 Arkiv: L82 Saksbehandler: Tor Fredriksen Sakstittel: RAFSBOTN BARNEHAGE - MULIG UTVIDELSE Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.05.2014 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.05.2014 Tid: 0900 Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET Møtested: Rådhuset : 27.05.2014 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77746000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage Årsrapport 2014 Utøy skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/794-1 Arkiv: A10 &60 Saksbehandler: Kariann Hætta INNFØRING AV TO HOVEDOPPTAK

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/794-1 Arkiv: A10 &60 Saksbehandler: Kariann Hætta INNFØRING AV TO HOVEDOPPTAK SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/794-1 Arkiv: A10 &60 Saksbehandler: Kariann Hætta Sakstittel: INNFØRING AV TO HOVEDOPPTAK Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2014/3068-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Skolenes årstimer 2014/2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

RETNINGSLINJER OG PRISER FOR UTLEIE AV SKOLELOKALER I LØRENSKOG KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG PRISER FOR UTLEIE AV SKOLELOKALER I LØRENSKOG KOMMUNE RETNINGSLINJER OG PRISER FOR UTLEIE AV SKOLELOKALER I LØRENSKOG KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 27. mai 2015, sak 037/15. 1. Omfang Retningslinjene gjelder all fast og tilfeldig bruk (utleie) av barne-

Detaljer

Saksbehandler: John Arve Hveding Arkiv: C11 Arkivsaksnr.: 16/4775. Hovedutvalg oppvekst og kultur

Saksbehandler: John Arve Hveding Arkiv: C11 Arkivsaksnr.: 16/4775. Hovedutvalg oppvekst og kultur SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: John Arve Hveding Arkiv: C11 Arkivsaksnr.: 16/4775 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 07.12.2016 OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2013/4646-1 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Budsjettkontroll 1. tertial Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommunestyre 14.06.2013

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12 Innhold Sammendrag... 2 Tabeller, figurer og kommentarer... 4 Elevtall... 4 Utvikling i elevtall... 4 Antall skoler og skolestørrelse... 5 Gruppestørrelse...

Detaljer

Endringer i folketall og i barnebefolkningen i Nøtterøy kommune

Endringer i folketall og i barnebefolkningen i Nøtterøy kommune Notat 5. februar 213 Til Toril Eeg Fra Kurt Orre Endringer i folketall og i barnebefolkningen i Nøtterøy kommune Endringer fra 1998 til og med 3. kvartal 212 Før vi ser mer detaljert på barnebefolkningen,

Detaljer

1 Den kommunale forvaltning

1 Den kommunale forvaltning Korrigert april 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Den kommunale forvaltning... 3 1.1 Forvaltning og administrasjon... 3 1.2 Definisjon og Formål... 3 1.3 Styringsorgan... 3 2 Styringsverket i skolefritidsordningen...

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SFO I FRØYA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SFO I FRØYA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO I FRØYA KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Frøya den 23.02.2012, med hjemmel i Opplæringsloven VEDTEKTER FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER I FRØYA 1 Retningslinjer 2 Definisjon og

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Ski kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: ketil.aldrin@ski.kommune.no Innsendt av: Ketil Aldrin Innsenders

Detaljer

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Svein Viktor Ellingbø Arkivsaknr.: 2015/5626-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtedato: 12.11.2014 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Medlem Ole Edvin Jokerud Anne Kristine

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2014/15

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2014/15 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2014/15 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet... 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer... 2 Spesialundervisning...

Detaljer

2010 2011 2012 2013 Totalt 1150 (Videregående opplæring - losa)

2010 2011 2012 2013 Totalt 1150 (Videregående opplæring - losa) Kapittel : Rådmannens forslag 1000 Fjerne møtegodtgjøring for politikere Erstatning for tapt arbeidsfortjeneste må beholdes. Godtgjøringen kan evt. reduseres. Det er opp til den enkelte kommune å bestemme

Detaljer

RE KOMMUNE ny og varm BUDSJETT 2014 - OPPVEKST OG KULTUR

RE KOMMUNE ny og varm BUDSJETT 2014 - OPPVEKST OG KULTUR BUDSJETT 2014 - OPPVEKST OG KULTUR 1 FELLES SKOLE BUDSJETT 2014 OPPVEKST OG KULTUR IKT- veileder: 20 % stilling til pedagogisk arbeid for skolene. Kr. 60 000,- i 2014 som gjelder for høsthalvåret. Skoleskyss

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Lund kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: peggy@lund.kommune.no Innsendt av: Peggy Gursli Innsenders

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak

MØTEINNKALLING - tilleggssak ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 13.03.2013 kl. 18:30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/1254

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/1254 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/1254 TERTIALRAPPORT PR. 31.08.13 UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling: Saksutredning:

Detaljer

Område 2 Formannskapet, 19.november

Område 2 Formannskapet, 19.november Område 2 Formannskapet, 19.november Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kultur og Kulturbadet Skole, Spesialundervisning PPT Kostnadsdrivere

Detaljer

KOMMUNENS FRAMTIDIGE BARNEHAGETILBUD OG BARNEHAGESTRUKTUR

KOMMUNENS FRAMTIDIGE BARNEHAGETILBUD OG BARNEHAGESTRUKTUR KOMMUNENS FRAMTIDIGE BARNEHAGETILBUD OG BARNEHAGESTRUKTUR Arbeidsutkast 1. til komite 1 Dato: 03.12.14 1. Bakgrunn og forutsetninger I forbindelse med kommunestyrets behandling av strategiplan 2014-2015

Detaljer

Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010

Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010 Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning -------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hva sier loven?-------------------------------------------------------------------

Detaljer

Innhold. Vedtekter for skolefritidsordningene i Hitra kommune - 02.05.2013 Side 2 av 5

Innhold. Vedtekter for skolefritidsordningene i Hitra kommune - 02.05.2013 Side 2 av 5 Innhold Innhold... 1 1. Retningslinjer... 3 2. Definisjon og formål... 3 3. Eierforhold / ansvarlig styringsorgan... 3 4. Styring og ledelse... 3 5. Bemanning... 3 6. Inntak av barn... 3 7. Inntakskriterier...

Detaljer

Saksbehandler: Einar Solheim Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 16/1323. Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Saksbehandler: Einar Solheim Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 16/1323. Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Einar Solheim Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 16/1323 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 06.04.2016 Formannskapet Kommunestyret RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK

Detaljer

Kopi til: Torger Aarvaag Svein Johny Forren Fellesbruker Revisjon Gunn Hege Kjørsvik

Kopi til: Torger Aarvaag Svein Johny Forren Fellesbruker Revisjon Gunn Hege Kjørsvik Til: Wenche Johansen Kopi til: Torger Aarvaag Svein Johny Forren Fellesbruker Revisjon Gunn Hege Kjørsvik 13/804-70 145 HK/RÅD/IST 16.01.2014 ÅRSBUDSJETT 2014 - MÅL OG RAMMER -SVANEM SKOLE Kommunestyret

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

VEDTEKTER FOR SFO I FRØYA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SFO I FRØYA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO I FRØYA KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Frøya den.23.02.2012. med hjemmel i Opplæringsloven, og revidert av Hovedutvalg for drift 10.06.2014. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER

Detaljer

Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no eller tlf. 95 98 04 98. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no eller tlf. 95 98 04 98. Saker til behandling MØTEINNKALLING Utvalg for kultur og levekår Dato: 16.05.2013 kl. 9:30 Sted: Hol kommunehus, møterom bankbygget Arkivsak: 12/00192 Arkivkode: 040 Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no

Detaljer

Vedtekter og instruks for LURØY MUSIKKSKOLE

Vedtekter og instruks for LURØY MUSIKKSKOLE Vedtekter og instruks for LURØY MUSIKKSKOLE 1. Eier- og ansvarsforhold. Lurøy musikkskole, eies og drives av Lurøy kommune. Lurøy musikkskole er underlagt undervisnings- og kulturetaten, med skolesjefen

Detaljer

Skolefritidsordningen - Revisjon av vedtekter. Saksopplysninger

Skolefritidsordningen - Revisjon av vedtekter. Saksopplysninger Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2015/3431-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og kultur Kommunestyret Saksbehandler: Gunn Bergmann Skolefritidsordningen - Revisjon av vedtekter Dokumenter i

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst, utdanning og kultur

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst, utdanning og kultur Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for oppvekst, utdanning og kultur Møtested: Formannskapssalen, Alta rådhus. Møtedato: 16. pktpber 2007. Tid: 10.00-12.00. Til stede på møtet: AP Torfinn Reginiussen

Detaljer

Vedtekter kommunale skolefritidsordninger

Vedtekter kommunale skolefritidsordninger Vedtekter kommunale skolefritidsordninger Vedtatt av Stange kommunestyre 17.06.98. Endringer vedtatt av Hovedutvalg for Oppvekst- og opplæring 08.12.99 Endringer godkjent av Formannskapet 25.06.03. Endringer

Detaljer