2009/

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2009/1520-1 27.02.2009"

Transkript

1 Fosnes kommune Oppvekst og kultur Notat Til: Fra: Knut O. Dypvik Knut O. Dypvik Referanse 2009/ Dato Årsmelding oppvekst og kultur : BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN - ENDRINGER 1.1. Styringsorganer og administrasjon Tidligere oppvekst- og kultursjef er nå tilsatt som rådmann uten at det er ansatt ny oppvekst- og kultursjef. Det er krav om skolefaglig kompetanse i rådmannens stab, men dagens løsning er likevel lovlig ettersom rådmannen har pedagogisk utdanning. Det er imidlertid ikke til å legge skjul på at dette medfører dårligere oppfølging mot skoler og barnehager samt også noe svekket faglig og økonomisk styring for avdelinga. Løsninga er valgt av økonomiske hensyn, jf også anbefaling i RO-rapporten. Oppvekst- og kultursjefen har tidligere også innehatt funksjonen som stedfortreder for rådmannen i dennes fravær, men dette har en til nå ikke funnet alternativ løsning på. Rådmann/oppvekst- og kulturansvarlig er nærmeste overordnede til 3 rektorer og 1 barnehagestyrer samt biblioteksjef og museumsstyrer. Avdelinga er i tillegg tillagt andre oppgaver knyttet til kultur og reiseliv som f.eks. UKM, kulturminner, fordeling av kulturmidler samt spillemidler. Det er tilsatt saksbehandler/rådgiver i 40% stilling (av ledig oppvekstsjefstilling) for å kunne ivareta noen av disse oppgavene i det daglige. Denne stillinga er kombinert med 40 % prosjektstilling tilknyttet rådmannskontoret, dvs totalt 80 % stilling Oppvekst- og kulturkontoret Oppvekst- og kulturkontoret (til daglig bare Oppvekstkontoret) er dermed for tida kun bemannet med sekretær i 50 % stilling samt 40 % saksbehandler, men rådmannen har fortsatt kontoret som daglig kontorsted, noe som sikrer kontinuiteten noe. Sekretær er spesielt tillagt ansvar i forbindelse med følgende arbeidsoppgaver: lønn/vikar skoleskyss

2 Side 2 av 10 anvisninger (klargjøring, anvisningsbok) postregistrering arkivering barnehage, spesielt inntak av nye barn og søknad om statstilskudd enkel saksbehandling etter avtale med rådmann Saksbehandler (i ca 40 % stilling) er tillagt følgende oppgaver: Kulturmidler Oppfølging av prosjekter: Eks Sykkelprosjektet, kulturbasert reiseliv, friluftsliv. Veiledning spillemidler idrettsanlegg og kulturbygg Revidering/rullering av planer Saksbehandling etter avtale med rådmann 2: DIVERSE STATISTIKKER Jeg har her prøvd å utarbeide noen enkle sammenlignende statistikker som sier litt om brukertallsutvikling, ressursbruk og ressursinnsats pr bruker. Tall er hentet fra regnskapet (Unique). NB! Tall fra før 2004 er ikke direkte sammenlignbare ettersom det var før KOSTRA ble innført! 2.1 Grunnskolene Parameter Elevtall Salsnes skole 10/14 * Elevtall Jøa skole barnetrinn Elevtall Jøa skole ungdomstrinn Sum elevtall hele 89/93 * kommunen Tildelte årstimer/ rammmet. pr skoleår 1 Årstimer pr elev 1 149/142 * Samlet adm.ress, stillinger 2 1,26 1,26 1,26 1,26 1,37 1,37 1,37 Assistentressurs, stillinger 1,07 0,95 0,80 0,93 1,03 1,03 0,64 Lønnsrelaterte utgifter (art ) funksjon 202 Undervisning Varer/tjenester, inventar og matr. Kr pr elev (art Kr 7.024/ Kr Kr Kr Kr ) funksjon * Sum netto drift funk Netto ressursinnsats pr elev funksjon / * *Elevtallet på Salsnes inkludert 4 elever fra Lund skoleåret 2008/09. 1 Rammetimetallet er redusert gradvis ettersom elevtallet er redusert, men samtidig skal elevene ha flere timer med undervisning enn før. Vi har dermed hatt en faktisk reduksjon i timer til hver elev i perioden. Tallene inneholder dessuten timer til spesialundervisning og behovet her kan variere en del fra år til år. 2 Adm.ress. Salsnes OS delt med 30 % til rektor skole og 20 % som styrer barnehage.

3 Side 3 av Kulturskolen Elevplasser (en elev kan ha flere elevplasser) SSS 10 +SSS 10 +SSS 11 +SSS 9 + SSS 5 + SSS 10 + SSS SSLR 8 +SSLR 4 +SSLR 7 + SSLR 3 SSLR 7 + SSLR 10 ballett = 92 =85 = 84 = 84 = 83 3 = 82 = 77 = 92 1,96 1,96 1,85 1,43 1,61 1,78 2,02 2,14 Stillinger totalt inkl admin. Derav salg av 0,47 0,49 0,48 0,48 0,30 0,39 0,56 0,35 /0,57 tjenester Sum driftsutgifter funksjon Sum driftsinntekter Sum netto komm. utg * * Øremerket tilskudd til kulturskole ble tatt bort fra og med Dessuten ny tariffavtale som ga kulturskolelærere betydelig lønnsøkning. Elevtallsutvikling musikkskolen/kulturskolen h87 v88 h88 v89 h89 v90 h90 v91 h91 v92 h92 v93 h93 v94 h94 v95 h95 v96 h96 v97 h97 v98 h98 v99 h99 v00 h00 v01 h01 v01 h02 v03 h03 v04 h04 v05 h05 v06 h06 h07 v08 h08-20 Totalt Jøa E/S/Lund* Dans Som vi ser av diagrammet har antall elevplasser i kulturskolen faktisk vært jevnt stigende fra høsten 2002 selv om elevtallet i grunnskolen i samme periode har sunket drastisk: Elevplasser kulturskole Elevtall grunnskole h99 h00 h01 h02 h03 h04 h05 h06 h07 h08 3 SSS= Sim-sala-spill, aspirantopplæring korps. 2 grupper, derav 1 viderekommende SSLR= Sang, spill, lek og rytme. Forberedende opplæring til de yngste musikkskoleelevene. 4 SSS (aspirantopplæring) tatt inn som en del av rammetimene, ikke salg. Ga redusert inntekt!

4 Side 4 av Barnehagene Barnetall Salsnes 6/3 4/7 4/7 5/8 4/4 2/4 1/8 (u 3 år / o 3 år) Barnetall Jøa (u 3 år / o 3 år) 8/4 8/7 7/10 4/13 4/11 2/20 7/20 Sum barnetall hele kommunen Dekningsgrad barn 1-5 år (%) - 109,1 104,0 120,0 104,5 83,3 - SFO Jøa /Salsnes 5/6 6/3 4/1 * 0/4 3/4 3/4 2/1 Stillinger i barnehagene 5,69 5,89 5,89 5,89 5,89 6,49 5,96 Antall barn per årsverk - 6,3 6,1 6,7 5,6 6,2 - Sum driftsutgifter (201 og 221) Sum foreldrebetaling Andel av drift foreldreb. (%) - 16,9 17,7 21,9 22,6 27,5 - Sum statstilskudd (201) Andel drift statstilsk (%) ,3 50,2 47,5 44,2 - Sum netto drift (201 og 221) Netto driftsutg per innbygger Korr. butto driftsutg per barn * Høsten 2006 hadde vi 2 barn i SFO ved Salsnes OS, begge fra Lund. En igjen pr Høsten 2008 hadde vi 4 barnehagebarn fra Nærøy i barnehagen på Salsnes. Disse bidrar i høy grad til å sikre barnehagetilbudet ved Salsnes. Nærøy kommune betaler dessuten sin forholdsvise andel av netto driftsutgifter for disse (vi mottar statstilskudd også for disse barna). For hele 2008 betalte Nærøy ca 110 kr som sin andel. Det mest gledelige med dette er at omlegginga av barnehagetilbudet har gjort større utslag enn vi torde håpe på. Statstilskuddet har økt samtidig som foreldrenes andel av finansieringa er redusert (mindre i foreldrebetaling). Samtidig gjør dette at vi ikke lenger mottar skjønnsmidler som følge av redusert foreldrebetaling (makspris) og at vi nå driver for billig sammenlignet med Staten dekker likevel en større andel av kostnadene (53%) gjennom økt statstilskudd som følge av omlegginga noe som også var hensikten! Imidlertid ser vi at de kommunale kostnadene nå igjen har en økning. Dette har sammenheng med færre barn og dermed også færre barnehagen etter hvert som fødselstallene synker. Samtidig har lønnskostnadene økt betydelig mer enn statstilskuddet og foreldrebetalingen (som dessuten er regulert gjennom maksimalpris) og kommunen må dermed dekke differansen. Dette kan medføre utfordringer framover da det er vanskelig å redusere bemanningen ytterligere uten å måtte redusere åpningstid og dermed tilbudet. Det vil heller ikke være mulig lenger å dekke opp reduksjonen i antall fødte med at de som er i barnehagen benytter større plass. Heldagstilbudet benyttes allerede i mye større grad enn før omlegginga. Ved Salsnes benyttet 8 av 9 barn seg faktisk allerede av helplass i høst mens det i Jøa barnehage var 8 av 12 barn på helplass. Dersom vi regner om til antall plasser (der barn under 3 år teller for 2 plasser), hadde Salsnes 12,6 og Jøa 13,2 plasser per (En avdeling har inntil 18 plasser.) Vi har dermed fortsatt ledige plasser i begge barnehagene og dekningsgrad godt over 100 % på grunn av barna fra Nærøy.

5 Side 5 av Fosnes folkebibliotek Folkebiblioteket på Jøa er åpent på dagtid 2 dager samt 1 kveld i uka. Salsnes filial 1 dag og 1 kveld. 0,57 stilling fordelt på biblioteksjef samt filialbestyrer Salsnes (inkl. renhold for denne) Salsnes filial er i 2006 flyttet inn i/samlokalisert med skolen/oppvekstsenteret Utlån og åpningstider Mediebestand Hovedbib Filial Utlån Hovedbib Filial Fjernlån Hovedbib Filial Besøk Hovedbib Filial Åpningstid Hovedbib Timer/uke Filial Antall utlånet medier viser en nedgang for hovedbiblioteket og en økning på filialen. Det gode utlånet ved filialen skyldes ikke minst at en har fleksible løsninger slik at skole og barnehage kan benytte biblioteket også utenom åpningstidene. Kombinasjonsbibliotek synes å være en god bibliotekløsning for Salsnes. osjekt Namdalsbibliotekene er nå avsluttet. osjektet har resultert i at vi har felles it-løsning for alle bibliotekene i Namdalen med felles logo og nettsted (www.namdalsbibliotekene.no) der en framstår utad som en enhet og på den måten bidrar til synliggjøring og markedsføring av folkebiblioteket. Det er samtidig etablert et mer formelt samarbeid på områdene teknologi og markedsføring hver region. Hovedbibliotekets lokaler er for små. Dette setter begrensinger på virksomheten. Aktiviteter som Biblioteket som møteplass, Studie og leseplass, tilstelninger og arrangementer er vanskelig å få til. Det er heller ikke plass til alle bøkene i hyllene. Det er derfor et stort behov for et magasin, der en kan oppbevare bøker som er aktuelle, men som etterspørres bare av og til. En særlig viktig utfordring framover blir å nyttiggjøre seg den nye teknologien på best mulig måte og ikke minst å informere publikum om mulighetene for å nå biblioteket via internett. 2.5 Fosnes bygdemuseum Åpent 3 d/u á 4 t i omtrent to måneder om sommeren med sommerguide. Ellers ingen faste tilsatte. Kjellrun Skjærvik er fortsatt leder for museumsstyret og har også i 2008 fungert som vikar for sommerguidene enkelte helger.

6 Side 6 av 10 3: BESKRIVELSE AV STATUS I FORHOLD TIL PLANLAGTE TILTAK - KONKRETE RESULTATER 3.1 Status for prioriterte oppgaver i 2008, jf årsmelding 2007 Oppfølging av KST-vedtak om 10% reduksjon innen avdelinga. Målet delvis oppnådd som følge av vakant stilling som oppvekst- og kultursjef samt redusert årstimetall i skolen fra Ytterligere reduksjon fra Vi har fortsatt ikke fått på plass et overordnet system for evaluering og kvalitet i skoler og barnehager, jf kravene i opplæringsloven til skoleeiers forsvarlige system. Her skal en ta i bruk tilgjengelig informasjon fra GSI, leseprøver, nasjonale prøver, elevundersøkelsen og avgangsprøver og systematisere bruken av disse til bruk i forbedringarbeidet særlig innen skole, jf også avvik ved tilsynet fra Fylkesmannen. Selv om vi ligger godt an også i dag, vil det alltid være viktig å forbedre seg og strekke seg etter noe. Her vil utviklingsmålene for grunnskolene også være sentrale! I denne sammenhengen er det også ønskelig med en tettere oppfølging av rektorer/styrere/biblioteksjef (delegere ansvar). Et problem i dag er at vi fortsatt ikke har noen med spesiell/nødvendig kompetanse innen kvalitetssystemsarbeid i administrasjonen. Det må arbeides videre med å få på plass finansiering til rehabilitering av bassenget, jf tidligere punkt om dette. Det er nå etablert en statlig ordning med rentefrie lån ved rehabilitering av basseng. Det ble i 2008 nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på muligheten for å bygge flerbrukshall og om denne kan sees i kombinasjon med bassenget eller nytt basseng, men arbeidet har stått litt i stampe i Oppgradering av uteområder (spesielt ved Salsnes OS) ble utsatt til Her legges det bl.a. opp til å bruke av skjønnsmidler til barnehage for å få tatt noe. Kommunestyret vedtok i 2008 at en skulle prøve å selge Brekka. Har også fått tatt takst, men som følge av en vannskade i vinter har prosessen. Stoppet. Avtalen med Jøa ungdomsklubb om bruk av Brekka er imidlertid ikke fornyet eller videreført. Leieavtalen med Salsnes forsamlingshus er fortsatt bare midlertidig videreført ut skoleåret 2008/09. Denne må derfor reforhandles i vår, men Salsnes oppvekstsenter bruker nå huset betydelig mer enn tidligere slik at det nok vil være fornuftig å videreføre en leieavtale. Renholder er også nå på plass. Planlagt oppdatering av oversikt over behov for fortsatt oppgradering av utstyr og inventar ved skoler og barnehager er dessverre heller ikke gjennomført i 2008 og må derfor følges opp i 2009, men mye av behovet til barnehagene vil kunne dekkes gjennom bruk av avsatte skjønnsmidler til barnehager nå i Oppdatering av IKT-planen for avdelinga er ikke gjennomført i 2008 i mangel på noen til å gjennomføre rulleringa. Det er imidlertid viktig å få oversikt over både framtidige behov og tilgjengelige ressurser inkludert programvarepakker/løsninger. Fosnes gikk i 2008 sammen med Overhalla, Flatanger og Namdalseid ut med anbud på fagsystem for elevadministrasjon i skole/kulturskole og barnehage. Både Flatanger og Fosnes trakk seg underveis på grunn av høy kostnad sett i forhold til elevtallet. Overhalla og Namdalseid gikk deretter ut med ny anbudsrunde og fikk da en langt rimeligere pris (!) enn da vi var 4 sammen og innfører nå systemet fra Unique Oppvekst. Det er imidlertid beklagelig at ikke vi også fikk på plass dette da det ville forenklet hverdagen til rektorer og styrere betydelig. Vi får derfor evt vurdere en ny runde i tilfelle økonomien mot formodning skulle bedre seg betydelig. Fosnes er imidlertid med på administrasjonsprogram for kulturskole da det her var kun en leverandør og det ble derfor kun gjennomført forhandlinger.

7 Side 7 av 10 Oppfølging av vedtatt plan for utbedring av skoleanlegg: Ventilasjonsanlegg ved Jøa skole, U-bygget, er nå ferdig og dermed lukkes også et av avvikene ift miljørettet helsevern. Bygging av ny HK-garderobe ved bassenget ble avlyst etter anbudsrunde og få og svært høye anbud pga høykonjunktur i fjor. Det ble dessuten oppdaget nye skader på bassenget som gjorde at dette tiltaket må sees i sammenheng med rehabilitering/bygging av nytt basseng. Høsten 2008 fikk vi omsider på plass en avtale om av samarbeid med Nærøy kommune om grunnskole Salsnes/Lund, men denne er foreløpig bare ettårig og må reforhandles for skoleåret Forutsetter at alle foreldrene ved Lund ønsker å gå ved Salsnes. Vi tilbyr fortsatt også barnehage, SFO og kulturskole for barn fra Lund ved Salsnes OS. Samarbeid innen MNR Oppvekst har vært prioritert også i Dette samarbeidet gir oss et betydelig bedre tilbud innen kompetanseheving enn om vi skulle drevet dette på egen hånd. Det er også noe samarbeid med Indre Namdal og MNR Oppvekst. Det nye systemetet for etter- og videreutdanning kan imidlertid føre problemer for samarbeidet videre da vi ikke lenger får statlige midler direkte til kommunen/regionen. Fylkeskommunen ved Olav Duun vgs er nå også tungt inne i dette samarbeidet og i tillegg til kompetanseutvikling er det frafallsproblematikken og overgang grunnskole-vgs som er i fokus for dette samarbeidet. I tillegg har en også i 2008 forsøkt å bistå det frivillige kulturlivet bl.a. gjennom tildeling av ulike tilskudd som spillemidler og kulturmidler. Tilbudet om gratis leie av samfunnshuset for organiserte aktiviteter for barn og unge har vært videreført også i Jøa idrettslag lanserte dessuten planer om bygging av idrettshall på Jøa og dette vil nødvendigvis involvere skolen og kommunen som en sentral part i prosjektering og finansiering ved en eventuell søknad om spillemidler. 3.2 Satsningsområder/prioriterte oppgaver 2009: Arbeide videre med å oppnå målet om 10% reduksjon. Det er i økonomiplan/årsbudsjettet allerede vedtatt og innarbeidet en reduksjon av årstimetallet ved Jøa skole med 1 stilling fra og ytterligere 0,5 stilling fra , men dersom elevtallet fortsetter å gå ned like raskt som prognosene viser, vil det dessverre være behov for ytterligere reduksjon. Vi har fortsatt ikke fått på plass et overordnet system for evaluering og kvalitet i skoler og barnehager, jf kravene i opplæringsloven til skoleeiers forsvarlige system. Her bør en ta i bruk tilgjengelig informasjon fra GSI, leseprøver, nasjonale prøver og avgangsprøver og systematisere bruken av disse til bruk i forbedringarbeidet særlig innen skole, jf også avvik ved tilsynet fra Fylkesmannen. Selv om vi ligger godt an også i dag, vil det alltid være viktig å forbedre seg og strekke seg etter noe. Her vil utviklingsmålene for grunnskolene også være sentrale! I denne sammenhengen er det også ønskelig med en tettere oppfølging av rektorer/styrere/biblioteksjef (delegere ansvar). Et problem i dag er at vi ikke har noen med spesiell/nødvendig kompetanse innen kvalitetssystemsarbeid i administrasjonen. Det må arbeides videre med å få på plass finansiering til rehabilitering av bassenget, jf tidligere punkt om dette. Det blir også spennende å se om det etableres en statlig ordning for rehabilitering av basseng. Dersom det skal søkes om spillemidler, må søknaden være klar innen utgangen av året, men krever også mye fra teknisk avdeling. Det er fortsatt behov for en oppgradering av uteområder. Dette gjelder kanskje spesielt ved Salsnes OS. Her bør det være mulig å bruke av skjønnsmidler til barnehage for å få tatt noe. Avklaring av framtidig bruk av Brekka. Det er som nevnt lav/ingen aktivitet i Jøa ungdomsklubb og for lite engasjement fra både ungdommer og foreldre/voksne for å få klubben til å fungere. Gjeldende leieavtale varer til og med våren Det vil derfor være

8 Side 8 av 10 nødvendig å vurdere bruken/disponeringen av Brekka framover og evt si opp avtalen med ungdomsklubben. Vi må fortsatt vurdere om det er riktig å videreføre leieavtalen med Salsnes forsamlingshus. Denne ble opprinnelig sagt opp i fjor, men er foreløpig prolongert ut våren Håper derfor vi kan få tatt en gjennomgang og evt få reforhandlet den i samsvar med oppvekstsenterets bruk/behov i løpet av våren Det er fortsatt ønskelig med en oversikt over behov for fortsatt oppgradering av utstyr og inventar særlig ved skolene. Dette må derfor følges opp i Behovet til barnehagene er i hovedsak dekket gjennom vedtatt bruk av avsatte skjønnsmidler i Vi har fortsatt ikke fått oppdatert IKT-planen for avdelinga. Dette har stått på lista i flere år, men det er imidlertid svært usikkert om vi klarer å gjennomføre dette i Det er viktig å få oversikt over både framtidige behov og tilgjengelige ressurser inkludert programvarepakker/løsninger samt hvordan vi håndterer PCene til enkeltelever fra hjelpemiddelsentralen, noe som også har vært en gjenganger i flere år. I 2008 valgte vi å ikke kjøpe inn fagsystem for elevadministrasjon i skole og barnehage på grunn av kostnaden, men ble med på innkjøp av system til kulturskolen. Vi må likevel vurdere behovet fortløpende da dette er et nyttig verktøy for rektorene og styrerene ikkke minst sett i forhold til enklere rapportering til sentrale myndigheter. Vi må i 2009 gjennomføre et forprosjekt for rehabilitering/bygging av nytt svømmebasseng og evt flerbrukshall inkludert HK-garderobe ved bassenget. Det er satt av penger til forprosjektet og arbeidet må gjennomføres i tett samarbeid med plan- og utvikling. Dette haster om vi skal benytte oss av rentefrie lån samt få spillemidler til prosjektet. Videreføring av samarbeidsavtale med Nærøy kommune om grunnskole Salsnes/Lund. Vi har foreløpig bare ettårige avtaler, men vi må jobbe for å få på plass en mer langsiktig samarbeidsavtale. Vi har imidlertid i dag tilbud om både skole, barnehage, SFO og kulturskole for Lund-elevene ved Salsnes OS. Samarbeid innen MNR Oppvekst vil bli prioritert også i Det er nå ansatt felles prosjektleder for Midtre- og Indre Namdal for å drive og koordinere dette samarbeidet sterkere. Dette gir oss et betydelig bedre tilbud innen kompetanseheving enn om vi skulle drevet dette på egen hånd. Vi har et stort behov for etter- og videreutdanning ikke minst etter hvert som lærere slutter og nye ikke blir tilsatt, men det ser stor misnøye med det nye opplegget som er svært kostbart for kommunene. Det forventes derfor en endring av dette. Fylkeskommunen ved Olav Duun vgs er nå også tungt inne i dette samarbeidet og i tillegg til kompetanseutvikling er det frafallsproblematikken og overgang grunnskole-vgs som er i fokus for dette samarbeidet. I tillegg vil en fortsatt så langt tida strekker til forsøke å bistå det frivillige kulturlivet bl.a. gjennom tildeling av ulike tilskudd som spillemidler og kulturmidler. Tilbudet om gratis leie av samfunnshuset for organiserte aktiviteter for barn og unge videreføres også i 2009.

9 Side 9 av 10 4: KONKLUSJONER Oppvekst og kulturavdelingen sett under ett ser også i 2008 ut til å gå ut med "overskudd". Ut fra regnskapsskjema 1B er korrigert netto på ca kr 376 (ca 267 før korrigering, jf vedlagte regnskapsrapport) sett i forhold til sist revidert budsjett. Dette kommer i all hovedsak som følge god budsjettdisiplin og mindre netto utgift enn budsjettert (totalt 96,7 % av rev. budsjett). Det er derfor all grunn til å berømme mellomlederne for dette! Det er likevel nødvendig å kommentere to avvik spesielt. Det ene gjelder overskridelse med ca 124 kr på ansvar 2020 Fellesutgifter grunnskole. Den skyldes i all hovedsak at FSK i fjor høst innvilget søknad om skoleplass for en elev fra Fosnes i Namsos som vi dermed må betale for, men uten at dette ble tatt med ved siste budsjettjustering. Også barnehagen ved Salsnes, ansvar 2320, har et betydelig avvik på ca 156 kr. Noe av dette skyldes at 20 % av lønn til rektor/styrer ble budsjettert 2120 Grunnskole. Lønn samt sosiale utgifter utgjør ca 50 og skulle egentlig vært budsjettjustert fra 2120 og ville dermed redusert overskuddet der tilsvarende. Pensjonskostnadene har også blitt betydelig høyere enn budsjettert noe som trolig skyldes en feil ved budsjettering (beregnes automatisk gjennom en formel). KLP samt AFP-premien er til sammen ca 83 kr mer enn budsjettert. (Også Jøa barnehage har vært underbudsjettert med ca 42.) Samtidig ser vi i barnehagen på Salsnes også en betydelig reduksjon i egenbetaling/ foreldrebetaling, ca 24, og dette bør følges opp i Årsaken her er færre plasser i barnehagen enn budsjettert. Sykefraværet innen avdelinga er faktisk og gledelig nok fortsatt synkende og var på kun 4,6 % tredje kvartal 2008: Legemeldt fravær Oppvekst- og kulturavdelingen 14,00 % 12,00 % 10,00 % 8,00 % 6,00 % 4,00 % 2,00 % 0,00 % Vi har også fortsatt forholdsvis lav kommunal kostnad knyttet til sykefravær og vikarer ettersom refusjon i sykepenger dekker opp mye av vikarutgiftene. I 2008 fikk vi refundert 269 kr i sykepenger og det er ca mer en budsjettert. Det viser at tjenestestedene fortsatt er flinke til å ikke alltid leie inn vikarer ved sykdom og fravær. Med såpass små forhold vil vi imidlertid raskt kunne få forholdsvis store utslag med bare noen få langtidssykmeldte. Slikt fravær er ofte i stor grad er knyttet til forhold vi har liten eller ingen innflytelse på selv om vi er en IA-bedrift! Vikarutgiftene totalt har imidlertid økt betydelig i 2008 (fra 435 i 2007 til 759 i 2008). Dette skyldes imidlertid ulike permisjoner i forbindelse med kurs, møter og kompetanseutvikling. For eksempel medfører deltakelse i KOM-prosjektet betydelige vikarutgifter noe vi da også har budsjettert med.

10 Side 10 av 10 Regnskapsrapport Oppvekst- og kulturavdelingen 2008: Ansvar Budsjett inkl. endring Regnskap Avvik 2000 Oppvekst og kultursjefens kontor Fellesutgifter barnehager Fellesutgifter grunnskole Den kulturelle skolesekken Jøa barne- og ungdomsskole Skolefritidsordning Jøa skole Kompetanseutvikling Salsnes oppekstsenter, avd. grunnskole Skolefritidsordning Salsnes Leirskole Voksenopplæring Fosnes kommunale kulturskole Styrket tilbud til barnehagebarn Jøa barnehage Salsnes oppvekstsenter, avd. barnehage Fosnes folkebibliotek Fosnes bygdamuseum Ungdommens kulturmønstring Andre aktivitetstilbud for barn og unge Andre kulturaktiviteter for voksne Jøa svømmehall Jøa idrettsplass T o t a l t Nedgangen i barnetallet gir oss imidlertid fortsatt store utfordringer framover. Aldersgruppa fra 5 til 15 år er de som utløser størst rammetilskudd og nedgangen i denne gruppa gir dermed også en større reduksjon enn ved nedgang i andre aldersgrupper. Den økonomiske situasjonen for kommunen er samtidig anstreng og vi må derfor fortsatt foreta en helt nødvendig reduksjon av utgiftene som følge av færre barn særlig i grunnskolen. Kostnadene per bruker vil naturlig bli større jo færre brukere en har og dette gjelder særlig innenfor oppvekstområdet (skole og barnehage). Det blir en utfordring framover å samtidig kunne beholde kvaliteten på tilbudene! Med hilsen Knut O. Dypvik Oppvekst- og kulturansvarlig

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2010 1 Rådmannens kommentarer... 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag... 4 2.1 Investeringsregnskapet... 5 2.2 Driftsregnskapet... 5 2.3 Balansen...

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTPROFIL...5 3. KOSTRA TALL OG SAMMENLIGNINGER 2009 (!)...9 4. REGJERINGENS BUDSJETTOPPLEGG...10 5. ØKONOMISKE

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

3. KVARTALSRAPPORT 2013

3. KVARTALSRAPPORT 2013 3. KVARTALSRAPPORT 2013 Grimstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 2 2. Økonomisk hovedoversikt... 3 3. Sektorene... 6 4. Driftsrisiko... 7 5. Medarbeidere... 9 6. Organisering... 12 7. Prosjekter...

Detaljer

Årsmelding 2014 31. mars 2015

Årsmelding 2014 31. mars 2015 31. mars 2015 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 1.1 ØKONOMI... 5 1.2 SAMFUNN... 5 1.3 TJENESTER OG BRUKERE... 6 1.4 MEDARBEIDERE... 7 1.5 KOMMUNIKASJON OG INTERNE SYSTEMER... 7 2. ÅRSBERETNING

Detaljer

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277 Arkivsak-dok. 14/00943-1 Saksbehandler Åge Aashamar Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato REGNSKAP 2013 Rådmannens innstilling 1. Det fremlagte driftsregnskap for 2013 og investeringsregnskap for

Detaljer

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/ VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/ 1. INNLEDNING 3 RÅDMANNENS MERKNADER TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 3 GENERELT TIL BUDSJETTET 5 BUDSJETT/ØKONOMIPLAN SAMMENDRAG 5 INVESTERINGSTILTAK 9

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

14 Tertialrapport nr. 2 1

14 Tertialrapport nr. 2 1 14 Tertialrapport nr. 2 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Rådmannens kommentarer... 3 2.1 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2014... 3 2.2 Nøkkeltall... 5 2.3 Tvistesaker... 9 3 Samfunn... 10 3.1

Detaljer

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker.

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Måsøy kommune Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Side 2 av 45 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 INNLEDNING OG MÅL...

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER OG HOVEDTREKK... 7 2.1 Økonomiske utviklingstrekk... 7 2.2 Statsbudsjettet...

Detaljer

Formannskapets forslag til

Formannskapets forslag til Formannskapets forslag til Budsjett for 2010 Behandlet av formannskapet i møte den 30.11. og 01.12.2009. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE...

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Bilde: google bilder Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Revidert 21. oktober 2011 Innhold 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for utredningen...

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2

Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2 Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 1 Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 Et samfunn i utvikling mulige resultatforbedrende tiltak Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune M e l ø y k o m m u n e p l a n Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for INNHOLD Rådmannens kommentar 3 Årsr e g n s k a p o g å r s beretning 4 P o l i t i s k v i r k s o m h e t 1 7 H e l s e, m

Detaljer

Årsmelding 2006. Frogn kommune

Årsmelding 2006. Frogn kommune Frogn kommune Frogn kommune 2. mai 2007 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 1.3 DEKNINGSGRADER, PRODUKTIVITET, BRUKERTILFREDSHET,

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del KOMMUNEPLAN for Namdalseid kommune 2001 2012 Langsiktig del Vedtatt av Kommunestyret den 21.06.2001 1 Innholdsfortegnelse KAP 1. INNLEDNING 3 1.1. PLANPROSESSEN 3 1.2 PLANENS OPPBYGNING 4 KAP 2. SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Detaljer

Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten

Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 21-2007 Revisjonsrapport fra prosjektet Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten For kontrollutvalget i Nord-Fron kommune September 2007 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

årsregnskap og årsberetning 2014

årsregnskap og årsberetning 2014 årsregnskap og årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Del I Årsberetning Innholdsfortegnelse... 1 Kommentarer til årsregnskapet... 3 Avdelingsregnskap... 16 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Orienteringer: Klima- og energiplan for Levanger kommune. Prosjektleder Øystein Lunnan gir en orientering om innholdet i planen.

Orienteringer: Klima- og energiplan for Levanger kommune. Prosjektleder Øystein Lunnan gir en orientering om innholdet i planen. Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

3. KVARTALSRAPPORT 2012

3. KVARTALSRAPPORT 2012 3. KVARTALSRAPPORT 2012 Grimstad kommune 0 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Sammendrag... 2 3. Økonomisk hovedoversikt... 3 4. Sektorene... 5 5. Driftsrisiko... 6 6. Medarbeidere...

Detaljer