Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015"

Transkript

1 Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden Fremmet for politisk behandling den

2 Utfordringer og status Verran kommune står foran oppgaver og omfang på disse som vil kreve fortsatt omfattende omstilling og utviklingsarbeid Et omfattende behov for å tilpasse kostnadsnivået til et realistisk inntektsnivå Utfordrende å beskrive effektive driftstiltak som skal bidra til å redusere kostnadene

3 Bestilling / prosess Kommunestyrets bestilling til rådmannen er at det skal fremlegges et forslag til driftsbudsjett for 2012 og økonomiplan for planperioden som er i balanse. Formannskapet starter sin behandling av drifts- og investeringsbudsjett for 2012 og økonomiplan den Formannskapet legger sitt forslag til budsjett og økonomiplan ut til offentlig ettersyn i perioden til Endelig vedtak i kommunestyret behandler og foretar vedtak i saken i sitt møte den

4 Økonomiske utfordringer Verran kommune har økte økonomiske utfordringer tilsvarende ca. 5,8 6,2 mkr for 2012, sammenlignet med hva som er innarbeidet i gjeldende økonomiplan for Dette skyldes i hovedsak: De vedtak som er gjennomført mht. årsbudsjett og økonomiplan for årene 2012, 2013 og 2014 Nye vedtak i 2011 Statsbudsjettet for 2012 Anslag for utvikling av kommunal tjenestepensjon

5 Forslag til statsbudsjett for 2012 Statsbudsjett medfører en realnedgang i inntektene fra staten på ca. 2 % Dette skyldes i hovedsak en nedgang i folketallet, bortfall av veksttilskudd (siste år i 2011) og bortfall av inntektsgarantien Regjeringen legger til grunn en årslønnsvekst i kommunesektoren i 2012 på i overkant av 4,2 %. (4,3 mkr i Verran) Det er imidlertid viktig å merke seg at årets forslag til statsbudsjett ikke avviker vesentlig fra hva Verran kommune har lagt til grunn i sin gjeldende økonomiplan, mht. overføringer fra staten

6 Oppsummert statsbudsjett Økning i inntekter (nominelt) Lønnsøkning (statsbud.anslag) Økte pensjonskostnader Samhandlingsreformen Netto effekt

7 Folketallsutvikling Legger til grunn et folketall på innbyggere (minus 30 i forhold til vedtatt økonomiplan) 3000 Antall innbyggere jan 2000 jan 2005 jan 2006 jan 2007 jan 2008 jan 2009 jan 2010 jan 2011 Serie

8 Verran kommune sin lånegjeld Lånegjeld i Verran kommune utgjør pr kr pr. innbygger Dersom vi legger til grunn forslag til økonomiplan for perioden forutsettes gjeldsgraden (kr/innbygger) å øke fra på kr til kr ved utløpet av Desto større andel av våre inntekter som benyttes til å dekke kapitalkostnader (renter og avdrag) reduseres tilsvarende andel til ordinær tjenesteproduksjon Dersom vi sammenligner utviklingen av netto lånegjeld pr. innbygger i perioden viser utviklingen at denne er økt med: Fra 2008 til 2009 med 2,5 % Fra 2008 til 2010 med 5,1 % Fra 2008 til 2011 med 23,4 % Økning i netto lånegjeld i samme periode er 11,6 mkr. tilsvarende en vekst på 9,2 %. Dette illustrerer på en god måte effekten av en nedgang i folketallet, spesielt i en periode hvor også netto lånegjeld øker. Denne effekten vil ytterligere forsterkes i den kommende planperioden.

9 Sykefraværsutvikling Verran kommune har over flere år ligget relativt høyt mht. sykefravær, spesielt innenfor de største HRO (helse- rehabilitering og omsorg) enhetene I perioden januar september 2011 er sykefraværet totalt økt med 0,7 % (tilsvarende 299 dagsverk) sammenlignet med tilsvarende periode i 2010 Totalt sykefravær i årets 9 første måneder er 10,41 % tilsvarende (dagsverk tapt) Rådmannens bekymring er bl.a. knyttet til at sykefraværet nasjonalt sett, og også for kommunal sektor har i 2011 en fallende kurve, dvs. sykefraværet reduseres. Vår utvikling har en negativ tendens, dog ikke dramatisk stor, men sett i relasjon til kommunesektoren er dette bekymringsfullt

10 Sykefravær driftsenhets nivå (per.9/201) Endring tot. Endring i syke- Ansvar Enhet Fraværs % Fraværs % Kortidsfrav. Kortidsfrav. Langtidsfravær Langtidsfravær Syke dagsverk Syke dagsverk fravær % dagsverk 111 Rådmannen 4,73 11,88 1,76 0,85 2,97 11,03 94,71 267,20-7,15-172, Stab oppvekst 6,66 4,60 2,72 4,60 3,94 0,00 33,80 19,20 2,06 14, Pilot småsamfunn 0,74 0,96 0,74 0,96 0,00 0,00 2,00 2,70-0,22-0, Skatteoppkrever 10,25 15,57 0,70 0,63 9,55 14,94 102,80 172,90-5,32-70, Tilflytterkontor 0,00 0,32 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00 0,30-0,32-0, Malm skole 3,41 6,04 1,36 1,37 2,05 4,67 176,37 309,70-2,63-133, Folla skole 8,84 1,66 0,69 1,14 8,15 0,52 246,12 44,58 7,18 201, Stranda Oppveksts. 8,85 0,00 0,00 0,00 8,85 0,00 66,63 0,00 8,85 66, Strandveien BH 13,11 13,15 2,43 1,84 10,68 11,31 333,69 321,97-0,04 11, Kulturskole 12,01 1,04 1,50 1,04 10,52 0,00 67,28 6,46 10,97 60, Stab helse 10,78 10,43 3,02 1,77 7,76 8,66 163,26 145,27 0,35 17, Åpen omsorg Nord 10,90 9,65 3,37 2,58 7,53 7,07 538,17 399,18 1,25 138, Åpen omsorg Sør 21,23 17,88 3,32 2,82 17,91 15,06 728,78 621,62 3,35 107, Institusjon 14,34 14,07 3,00 3,84 11,34 10,23 878,84 876,87 0,27 1, Helsestasjon 38,74 5,56 0,41 5,56 38,33 0,00 95,10 11,00 33,18 84, Legekontor 0,76 15,21 0,76 1,93 0,00 13,28 4,00 127,10-14,45-123, Barnevernstjenesten 0,45 20,75 0,45 0,00 0,00 20,75 2,00 83,00-20,30-81, NAV Verran 7,51 1,71 2,92 0,00 4,59 1,71 51,50 12,80 5,80 38, Plan og Utvikling 1,35 8,96 1,35 0,00 0,00 8,96 9,80 58,80-7,61-49, Eiendomsavdeling 12,01 5,49 2,45 1,57 9,56 3,93 262,84 124,71 6,52 138, Anleggsavdeling 10,10 1,56 2,27 1,05 7,83 0,52 43,74 6,36 8,54 37, Vann og avløp 4,00 2,83 1,78 2,83 2,22 0,00 30,65 21,15 1,17 9,50 Samlet 10,41 9,71 2,23 2,02 8,18 7, , ,88 0,70 299,19

11 Sykefravær Organisasjonen Verran kommune arbeider intensivt med problematikken, og lederne har stor fokus på problematikken Rådmannen opplever i 2011 at organisasjonen ikke får "betalt" for den omfattende innsats organisasjonen har på sykefravær og nærvær OVERORDNET MÅLSETNING Utarbeide innen den en 10 punkts handlingsplan plan for å kunne redusere sykefraværet Sykefraværet skal pr ikke overstige 9,4 % Sykefraværet skal ved utløpet av 2015 være på samme nivå som kommunal sektor Gjennomføre en arbeidsmiljøundersøkelse omfattende alle ansatte i løpet av 2013

12 Andre forhold som virker inn Inn Trøndelag Brannvesen øker med 3,4 % til kr Inn Trøndelag Skatteoppkrever ingen økning (reel nedgang) Invest økonomienhet øker ca. kr tilsvarende 3,1 % Inn Trøndelag DMS med kr (lik opprinnelig plan) Legevaktsamarbeidet øker med kr Mindre økning til revisjon og kontrolltjenester

13 Gjeldende økonomiplan ( ) Den vedtatte økonomiplan er utgangspunktet for arbeidet med både budsjett for 2012 og økonomiplan for årene Sentrale element er: De vedtak som er gjennomført mht. årsbudsjett og økonomiplan for årene 2012, 2013 og 2014 Nye vedtak i 2011 Statsbudsjettet for 2012 Anslag for utvikling av kommunal tjenestepensjon og lønnsutvikling

14 Endret forutsetninger I 2011, dvs. etter vedtak av økonomiplan har kommunestyret fattet tre vedtak (som ikke er hjemlet i vedtatte økonomiplan) som påvirker utgangspunktet for neste års budsjett og kommende planperiodes økonomiplan Utvidet investeringsrammen for ombygging/rehabilitere Malm skole. Investeringsrammen for byggetrinn 1 er økt fra 30 mkr til 49 mkr. Dette utgjør en årlig økt belastning på ca. 1,5 mkr i renter og avdrag (avhengig av renteutvikling). Kjøp av Verraparken, både mht. drift og effekt av investeringer. Dersom man legger til grunn en investering, dvs. total investering på 10,0 mkr Økte kostnader knyttet til ressurskrevende brukere (jfr. vedtak i kommunestyret mars 2011) på 1,8 mkr (netto kommunale kostnader etter refusjon fra staten). Summen av disse vedtak er ca. 4,5 mkr

15 Kommunens inntekter Skatt på formue og inntekt Rammetilskudd Eiendomsskatt Rentekompensasjon skolebygg Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger Sum Eiendomsskatt på boliger/fritidseiendommer og verker/bruk fortsetter å ligge på 7 promille Statstilskudd for ressurskrevende tjenester. Dette er et oppgjør basert på faktiske (revisor bekreftede) kostnader og fratrukket et grunnbeløp. Konsesjonsavgifter Konsesjonskraftsinntekter

16 Tilnærming til utfordringen Omfattende utfordringer Partssammensatt arbeid med arbeidstakerorganisasjonen har vært og vil være avgjørende Ytterligere behov for omstilling og utvikling Styrke informasjonsarbeidet MÅLSETNING Økt fokus på kompetanseutvikling Utarbeide kompetanseplan for Verran kommune i løpet av 2012 Øke ledelseskompetansen hos driftslederne Intensivere utviklings- og omstillingsarbeidet Bidra til å forene de kortsiktige og langsiktige mål mht. økonomiske rammene Bidra til å oppnå de målsetninger som konkretiseres i samfunnsplanen

17 Driftsbudsjett Basert på vedtatt økonomiplan Vedtatte endringer i 2011 (budsjettvedtak) Statsbudsjettet Økte kostnader til pensjon og lønnsøkning

18 Driftsbudsjett politisk område Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. bud Politisk styring Lønn varaordfører (økning 20%) Valg Kontroll og revisjon Eldres råd Ungdomsråd Råd for funksjonshemmede Oppreisning barnehjemsbarn Antatt ikke behov oppreisning Politisk virksomhet a) Det er lagt inn lønn til 20 % utvidet varaordførerstilling. Ny varaordfører stilling er dermed 30 %. b) Budsjettet reduseres med kr i år uten valg. c) Betaling for kontroll og revisjon forventes å øke med ca d) I forrige øk.plan ble det lagt inn bevilgning til oppreisning av tidligere barnehjemsbarn. Det har ikke kommet inn søknader om oppreisning, så beløpene fjernes i denne planen.

19 Rådmannen Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. bud Administrativ ledelse Økonomienhet Hovedtillitsvalgt Administrative fellesfunksjoner Vernearbeid/HMS Overformynderi Diverse pensjoner, forsikringer Kurativ legetjeneste Krisesenter m.m Bevilling/skjenkekontroll ASVO-bedrift Boligtilskudd/forvaltn.lån husbanken Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak Festeavgift boligområder Konsesjonskraft/energi (næring) Drift av industriområder Mindre reduksjon enn antatt Støtte næringsvirksomhet Næringsavdeling Nedlegging ordinær avdeling Inn-Trøndelag brannvesen Redusert behov brannvesen Den norske kirke Andre religiøse formål Rådmannen

20 Rådmannen Budsjettramma reduseres med 1,8 mkr dette innebærer: a) Stilling som personalkonsulent nedlegges. b) Betaling for distrikts medisinsk senter faller bort da man f.o.m får statstilskudd til formålet. c) Et årsverk som er igjen på næringsavdelingen, får andre oppgaver knyttet til flyktningetjenesten og vil i tillegg utføre oppgaver for Verran Utbyggingsselskap AS. Det legges til grunn at selskapet skal betale for disse tjenestene. d) I 2011 ble det bevilget penger til Sentrumsprosjektet i Malm. Bevilgningen tas nå ut av budsjettet. e) Bevilgning til vernearbeid/hms reduseres med f) Økt overføring til Inn-Trøndelag brannvesen blir noe lavere enn antatt p.g.a. nedgang i folketall. g) Overføring til Jekta AS økes tilsvarende det kommunene har betalt i Legger til rette for et revitalisert og offensivt næringsarbeid sammen med politisk nivå.

21 Oppvekst Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. bud Ordinær barnehage Grunnskole PPT Grunnsk.undervisn. i andre kommuner Styrket førskoletilbud Skoleskyss MOT prosjekt / ungdomstiltak Fellesutgifter oppvekst a) Ressurs til styrket førskoletilbud flyttes til Malm skole fra høsten b) Skoleskyssen endres slik at kun barn i barneskole med farlig vei får skyss utenom de med lovmessig rett. c) Medlemskap i MOT ble oppsagt høsten Bevilgningen reduseres slik at det gjenstår som er tenkt benyttet til rusfrie arrangement o.l.

22 Budsjettramma øker med kr i 2012 dette innebærer: Malm skole Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. bud Grunnskole a) Forutsatt budsjettkutt p.g.a. helsårsvirkning av stillingsbortfall i 2010 oppveies av nye bevilgninger. b) Førskoletiltak flyttes til skole fra høsten c) Skolen får kompensasjon for bortfall av tilskudd fra annen kommune og en anslagsbevilgning til dekning av spes.ped og nye valgfag fra høsten d) Ved innføring av valgfag i ungdomskolen fra høsten 2012 forutsettes det ett samarbeid med kulturskolen innenfor musikk- og produksjonsfag der kulturskolen stiller ressurser innen egne budsjettramme e) Et årsverk reduseres fra Førskoletiltak flyttes til skole Bortfall tilskudd fra annen kommune Valgfag + spes.ped (anslag) Redusere 1 årsv spes.ped SFO Bibliotek Malm skole f) Det innføres ny betalingsordning i SFO. Opphold inntil 12 t/uke vil koste 1300 og opphold på 13 timer og mer vil koste 1800 pr måned.

23 Folla skole Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. bud Grunnskole Fjerne 1 årsv fra 1.aug valgfag + spes.ped (anslag) SFO Folla skole a) Helårsvirkning av stillingsbortfall høsten Et nytt årsverk fjernes fra høsten b) Får en anslagsbevilgning for spes.ped og innføring av valgfag i ungdomsskolen høsten Kulturskolen dekker valgfag i musikk. c) Økte betalingssatser i SFO (se Malm skole).

24 Stranda Oppvekstsenter Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. bud Grunnskole SFO Skolelokaler Stranda oppvekstsenter SFO-tilbudet på Stranda fjernes. Interesserte brukere tilbys plass i Folla.

25 Strandveien Barnehage Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. bud Ordinær barnehage Øke foreldrebetaling med 30 kr til makspris Styrket førskoletilbud Strandveien barnehage Budsjettramma reduseres med kr dette innebærer: a) Barnehagen reduserer med 6 plasser. Alle barn i kommunen med rett til barnehageplass vil få det, men noen flere i Malm vil kunne bli henvist til Follafoss. b) Foreldrebetalingen blir satt opp til makspris på kr Dette er en økning på kr 30 pr mnd i forhold til 2011.

26 Kulturskolen Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. bud Grunnskole Ungdomsklubb Aktivitetstilbud barn og unge Musikk - og kulturskoler Fjerne søskenmoderasjon Andre kulturaktiviteter Kulturskole Budsjettramma reduseres med kr dette innebærer: a) Husleie til tidligere eier av Verraparken faller bort. b) Ordning med søskenmoderasjon fjernes. c) En pott på kr til tilskudd til kulturtiltak opprettholdes.

27 Stab helse Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. bud Sektoradministrasjon Fjerne adm. Stilling Aktiviser/støttetj eldre, funksj.h Fysioterapi Kjøkkendrift Vaskeridrift Samhandlingsreformen Stab helse/omsorg Budsjettramma reduseres med 1 mill kr (bortsett fra samhandlingsreformen) dette innebærer: a) Stilling som kontroller fjernes. b) Avtale med Jekta as om matombringing til hjemmeboende opphører, og det vil bli ombrakt kald mat i egen regi. c) Det er ikke penger til aktivitetstilbud i Margitstua, men en vil forsøke å få til et tilbud i samarbeid med frivillige organisasjoner. d) Ordningen med at Jekta AS driver vaskeriet videreføres, og kostnadene forutsettes å bli redusert med e) Det avsettes 3,6 mill kr til utgifter vedr. samhandlingsreformen.

28 Åpen omsorg distrikt nord Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. bud Aktiviser/støttetj. eldre/funksj.h Pleie/omsorg/hjelp i hjemmet Bistand, avl. psyk utviklingsh Pleie/omsorg i særskilt bolig Innsparing særomsorg Kutt 2 årsv særoms fra mai Økt ramme Omsorgsdistrikt Nord Budsjettramma reduseres med kr / dette innebærer: a) Omsorgslønn og støttekontakttjeneste reduseres med ca b) 1 årsverk hjemmehjelp og 0,2 årsverk i hjemmesykepleien fjernes. (nord og sør) c) Omsorgsdistrikt Nord og Sør slås sammen og gir en innsparingsgevinst. d) Særomsorgen reduseres med 2 årsverk fra våren 2012.(nord og sør)

29 Åpen omsorg distrikt sør Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. bud Pleie/omsorg/hjelp i hjemmet Psyk helsevern hjemmeboende Pleie/omsorg i særskilt bolig Økt ramme Omsorgsdistrikt Sør Budsjettramma øker med kr dette innebærer: Lovpålagt ressurskrevende tjeneste styrkes. Støttekontakttjeneste reduseres med ca

30 Institusjon Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. bud Pleie/omsorg/hjelp i institusjon Pleie i hybel sykeheimen Bokollektiv nedlagt Pleie/omsorg i særskilt bolig Økt ramme Institusjon Budsjettramma reduseres med kr dette innebærer: a) Bevilgning til bokollektiv som ble nedlagt i 2011, fjernes i sin helhet. b) Sykehjemsdriften og driften av Bratreit bofellesskap fortsetter på samme nivå som før.

31 Helsestasjon Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. bud Helsestasjoner ,2 årsv folkehelseko (K.36/11) Bortfall tilskudd folkehelse Helsestasjon Budsjettramma styrkes med kr dette innebærer: a) I 2011 ble det opprettes 0,2 årsverk som folkehelsekoordinator, og økt bevilgning dekker helårseffekt. b) Tilskudd til folkehelse som man fikk i 2011, faller bort i 2012.

32 Legetjenesten Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. bud Kurativ legetjeneste Redusere 0,3 årsv hjelpepers Legetjenesten Budsjettramma reduseres med kr dette innebærer: a) Det forutsettes at legetjenesten blir rimeligere i drift nå som man har fått ansatt to leger, og man slipper kjøp av vikarer. b) Bemanningen for hjelpepersonell reduseres med 0,3 årsverk.

33 Barnevern Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. bud Barneverntjenesten Barneverntiltak i familien Barnevernstiltak utenfor familien Barnevern Barnevernstjenesten ble styrket med 1 årsverk i Budsjettramma opprettholdes uendret.

34 NAV Verran Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. bud Sosial rådgiving og veiledning Ungdomsprosjekt NAV Kvalifiseringsordningen Økonomisk sosialhjelp NAV Budsjettramma styrkes med kr dette innebærer: a) Bevilgning til kvalifiseringsordningen øker med som tilsvarer det som er lagt inn i rammetilskuddet fra staten til ordningen. Den lovpålagte tjenesten koster likevel så mye at man ikke lenger kan lønne 0,4 engasjementsstilling til drift av ordningen. 0,4 årsverk overføres derfor til flyktningetjenesten.

35 Plan og utvikling Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. bud Plansaksbehandling Bygge og delingssak % stilling overføres VA Kart og oppmåling Verran kommuneskoger Landbr.forv./ næringsutv Fiske og viltforvaltning Forvaltning friluftsområder Museer Idrett, anlegg eid av andre Kommunale idrettsanlegg Plan og utvikling Budsjettramma reduseres med kr dette innebærer: a) Byggesaksgebyrene øker forventet merinntekt på b) Avdelingen overtar ca 20 % stilling, innenfor eksisterende bemanning, som tidligere ble ivaretatt av VA ingeniør.

36 Eiendom Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. bud Eiendomsforvaltning Ledelse investeringsprosjekt Innsparingstiltak Ta all gressklipping i egen regi Administrasjonslokaler Driftssentral bygg Lokaler førskolebarn Barnehagelokaler Prestekragen Skolelokaler felles Skolelokaler Malm Skolelokaler Follafoss Skolelokaler Verrastranda Drift av lokaler helsetunet Alderspensjonat/Paviljong Trygdeboliger Kommunale omsorgsboliger Øvrige kommunale boliger Bofellesskapet Brattreit Tannlegelokaler Drift av utleiebygg Drift svømmebasseng Forsamlingslok (Verrabotn sk) Verraparken Prestebolig Eiendomsavdeling Budsjettramma reduseres med kr dette innebærer: a) Det blir en generell innsparing på som for en stor del vil gå på renhold, omlegging av vaktordninger, reduksjon av overtid og vakanse av VA ingeniør b) Kommunal ledelse av investeringsprosjekter vil bli belastet prosjektene. c) Kommunen tar over all gressklipping i egen regi innenfor eksisterende bemanning. d) Det er lagt inn en besparelse på på drift av Malm skole. Det kan holde hardt om man klarer dette i byggeperioden og før man har fått revet bygningsmasse. e) Det legges til grunn at 1-2 kommunale boliger oppgraderes og gir grunnlag for økte leieinntekter. f) Det legges til grunn at Verrabotn skole/samfunnshus legges ned

37 Anleggsavdeling Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. bud Driftssentral anlegg Holdenveien Silderenveien Fergeliveien Kommunale veier Trafikksikkerhetstiltak Gatelys Parker, plasser og torg Anleggsavdeling Budsjettramma reduseres med kr dette innebærer: a) Avdelingen overtar ca 20 % stilling, innenfor eksisterende bemanning, som tidligere ble ivaretatt av VA ingeniør. b) Fergeliveien er urealistisk budsjettert med netto inntekt. Det er forutsatt at veien skal være selvfinansierende, men bompenger dekker ikke de reelle kostnadene. Tilbud på utbedring av Tverrelvbrua viser et investeringsbehov på for å opprettholde aksellast. Denne økonomiplanen legger til grunn at Fergelieiendommen skal selges bl.a. for å spare kostnader til veivedlikehold. c) Høsten 2011 har det vært ny anbudsrunde på brøyting. Det kom inn kun ett bud. Kostnadene for denne brøyteruta vil øke med ca kr d) Tre vaktordninger for vaktmestervakt, teknisk vakt og brøytevakt blir slått sammen til to vaktordninger. Terskelen for utrykning vil bli hevet.

38 Vann og avløp Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. bud Produksjon av vann Distribusjon av vann Avløpsrensing Kloakknett Slam Vann, avløp, slam Ingen endringer.

39 Finansposter Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. bud Pott til lønnsoppgjør Årets premieavvik Amortisering av tidligere års premieavvik Skatteinntekter (formue/inntekt) Eiedomsskatt verk og bruk Eiendomsskatt andre eiendommer Rammetilskudd/generelle statstilskudd Anslag økte inntekter Generell statstilskudd Renteutgifter Renteinntekter Avdrag Avsetning disp.fond Overføring investeringsregnskap Finansposter Investeringsmoms

40 Finansposter Endringer: a) Det er avsatt kr til å dekke lønnsveksten i 2012 med. Dette fordeles ut på driftsrammene når lønnsoppgjøret er klart. Fordeling skjer etter andel av lønnsmassen. b) Det er avsatt kr til å dekke økte pensjonskostnader. c) Skattesatsen for eiendomsskatt opprettholdes på 7 promille. Det blir en liten økning skatteinntektene på verker og bruk. Eiendomsskatten for andre eiendommer er oppjustert til det man faktisk har fått inn i d) Det er lagt inn et økt inntektsanslag (skatt og rammetilskudd) i planperioden utover foreliggende prognose. Disse tallene er svært usikre og vil bl.a. være avhengige av folketallsutviklingen. e) Generelle statstilskudd omfatter kompensasjonstilskudd til omsorgsboliger og rentekompensasjon til skolebygg. De faktiske tilskuddene er basert på gjennomsnittlig flytende rente i Husbanken, og det knytter seg derfor en viss usikkerhet til tilskuddenes størrelse avhengig av rentenivået de enkelte år. f) Det er lagt inn økning i renter og avdrag på lån i samsvar med det foreslåtte investeringsbudsjettet. Renta er satt til 4 %, og avdragstida for lån opptatt i 2012 til 40 år. De faktiske renteutgifter pr år vil avhenge av når på året lånene tas opp og det til enhver tid gjeldende rentenivå. g) Det er avsatt kr til disposisjonsfond. Dette er et absolutt minimum av buffer man må ha i et uhyre stramt budsjett. h) Overføring til investeringsregnskap består av refundert merverdiavgift på investeringsprosjekter som etter gjeldende regler inntektsføres i driftsregnskapet. Det legges til grunn at all refundert MVA skal brukes til finansiering av investeringene.

41 Driftsresultat Netto driftsresultat Avsetning til disp.fond Inv.moms overført investering Sum Anslåtte driftsinnteker Driftsresultat i % av dr.innt. 5,0 0,6 0,3 0,6 De lave driftsresultatene forteller at budsjettets sårbarhet er stor. Vår evne til å håndtere avvik i budsjettåret er lavt, og risikoen for å få et regnskap i ubalanse og med underskudd er dermed overhengende. Når man i tillegg ser driftsresultatet i sammenheng med kommunens svært lave driftsfond gir dette i sum en meget krevende budsjettsituasjon.

42 Oppsummert nedbemanning Ansvar Enhet Type stilling Reduksjon Reduksjon Rådmannen Personalkonsulent 100 % 301 Stab helse/omsorg Driftsleder stab helse / Controller 100 % 301 Stab helse/omsorg Prosjekt Margitstua 50 % 211 Malm skole Undervisningsstilling 100 % 213 Folla skole Undervisningsstilling (høst 2012) 100 % 213 Stranda oppvekstsenter Assistent 16 % 221 Strandveien barnehage Bemanning (fra august 2012) 100 % 321 Legekontor Hjelpepersonell 30 % 501 Einedom/bygg/tekn Renhold 33 % 501 Eiendom/bygg/tekn. Ingeniør VA 60 % 302 Åpen omsorg Nord/Sør Særomsorgen (mai 2012) 200 % 302 Åpen omsorg Nord/Sør Hjemmehjelp 100 % 302 Åpen omsorg Nord/sør Bemanning natt 20 % Sum 909 % 100 % 10.1 årsverk Rådmannen vil starte prosessen med arbeidstakerorganisasjonen mht. overtallighet Rådmannen vil legge til grunn samme prinsipp som det var enighet om ved nedbemanning i 2011 Nedbemanning søkes løst ved omplassering fremfor oppsigelse En nedbemanning i denne størrelses orden er meget krevende å kunne håndtere, og vil stille store krav til gode prosesser og at avtaleverket følges i sin helhet

43 Investeringsbudsjett 1000 kr Sum Ny skole Malm Rehab. kommunale bygg IKT Kommunedelplan veg Ledningsnett Malmlia Egenkapitaltilskudd KLP Anslag tekn. anlegg Verraparken Folla kirke, utsatt fra Vada vannverk utsatt fra TOTAL Preges av nøkternhet Søkes holdt på laveste forsvarlige nivå, for å redusere omfanget av økte finanskostnader i perioden

44 Investeringsprosjektene (1) Malm skole Kun 1. byggetrinn er tatt inn i denne planperioden. Vedtatt kostnadsramme er på 49 mill kr. 5,5 mill kr er bevilget tidligere, og 43,5 mill kr bevilges i byggetrinn innebærer at dagens barneskole totalrenoveres Rehabilitering kommunale bygg Det settes av 1 mill kr i 2012 og 1 mill kr I 2012 vil en del av midlene primært gå til oppgradering av kommunal bolig i Øravegen 29 for å kunne bosette flyktninger. Oppgraderingen gir grunnlag for økte inntekter, og dette er tatt inn i driftsbudsjettet. Det vil dessuten bli søkt om tilskudd fra Husbanken til prosjektet. Videre vil det bli prioritert å gjennomføre et mindre delprosjekt på Helsetunet for å klargjøre aktuelle areal og funksjoner som er påkrevd knyttet til samhandlingsreformen. IKT Det bevilges kr til IKT i Dette er tenkt å gå til teknisk integrering opp mot de andre INVEST-kommunene Inderøy og Steinkjer, oppgradering av økonomisystemet Agresso for bl.a. å kunne motta elektroniske fakturaer samt oppgradering av programvare GIS/LINE (kart/oppmålin/geodata).

45 Investeringsprosjektene (2) Egenkapitaltilskudd KLP Dette er en forpliktelse vi ikke kan unngå så lenger vi er både eier og kunde i KLP. Det avsettes kr i 2012 og kr de øvrige år. Tekniske anlegg Verraparken Verran kommune kjøpte Verraparken i Det helt nødvendig med en teknisk oppgradering av varme-, ventilasjons- og elektrotekniske anlegg. I en utredning fra 2007 er dette kostnadsberegnet til ca 8 mill kr. Det avsettes 5 mill kr i 2012 og 3 mill i 2013 til dette formål. Rådmannen vil bl.a. med ekstern bistand måtte prosjektere det påkrevde rehabiliteringsarbeidet for de tekniske anlegg. Rådmannen vil komme tilbake til kommunestyret med en detaljert sak knyttet til dette arbeidet, før arbeid igangsettes. Det forutsettes at det politisk arbeides med å søke tilskudd fra Nord Trøndelag Fylkeskommune om prosjekt Verraparken.

46 Investeringsprosjektene (3) Vada Vannverk Dette prosjektet sto på budsjettet i 2011, men ble fjernet i forbindelse med kjøpet av Verraparken. Det er nå ført opp igjen i Investeringsrammen til dette prosjektet kan bli endret i forhold til de endelige avklaringer av hva som må skje med Vada Vannverk, samt påvirkes av antallet abonnenter som ønsker å tilknytte seg et kommunalt vannverk. Ledningsnett Malmlia Opprusting av vann, avløp, vei og veilys i Malmlia har vært oppført i tidligere økonomiplaner med til sammen ca 16 mill kr. Kommunens økonomi tillater ikke er så storstilt opprustning. Et svært kostbart prosjekt vil dessuten påvirke eiendomsgebyrene for vann og avløp som innbyggerne skal betale, i negativ retning. Det legges nå opp til en gradvis fornying av vann- og avløpsnett fra og med Follafoss kirke Det er over flere år påpekt fra Verran Kirkelige Råd at kirka i Follafoss må oppgraderes ved etterisolering, vindtetting og ny bordkledning. Prosjektet sto i budsjettet i 2011, men ble skjøvet ut i forbindelse med kjøp av Verraparken. Av økonomiske grunner skyves prosjektet ytterligere ut til 2015.

47 Finansiering av investeringene 1000 kr Sum Låneopptak Salgsinntekter Fergeli (fond) Driftsmidler (moms) Sum Følgende forutsetninger ligger til grunn: Refundert merverdiavgift på investeringene benyttes i sin helhet til finansiering av prosjektene. Kommuneskogen i Fergeli selges, og salgsinntektene avsettes til fond som igjen benyttes som delfinansiering av investeringene i Uten at kommunestyret slutter seg til forslaget om salg av Fergeli, vil driftsbudsjettet måtte økes med ca. kr til hhv. Å dekke netto kostnader til drift av bomvegen med ca. kr og ca. kr til dammen i Langvatnet og Ferga.

48 Utviklingsmål Rådmannen ønsker i årets økonomiplan å konkretisere utviklingsmål for alle driftsenhetene og fagområdene Ved måling av resultat, er det viktig at disse sees i sammenheng med de rammene som driften har tilgjengelige Dagens mål er i stor grad innrettet mot økonomiske faktorer, noe som selvsagt både er riktig og viktig, men organisasjonen må også ha fokus på andre viktige forhold Rådmannen vil primo 2012 etablere en administrativ gruppe som skal lede og drive systematisk arbeid med kvalitetsforbedring av prosesser og tjenester innenfor kommunal helsetjeneste

49 Utviklingsmål rådmannen Driftsenhet Fokus område Målsetning Tiltak Resultatindikator Tidsfrist Personal Ferdigstille lønnspolitisk handlingsplan Utvikle objektive kriterier for lønnsfastsettelse Rådmann Kompetanse Kompetanse Ekstern kommunikasjon Service Ledelse Ferdigstille kompetansekartlegging Utarbeide kompetanseplan Bedre kommunikasjon med ungdom, utflyttede og egne innbyggere Faktisk opplevd service i servicekontor Innføre lederavtaler for driftslederne Elektronisk kartlegging Avstemme kompetansekrav og tilgjengelig kompetanse. Kartlegge eksterne krav Egen profil for kommunen på Face book koordinert med hjemmeside Konkretisere tjenester som skal kunne løses over "disk" eller i løpet av 2 arbeidsdager Utarbeide, forhandle og innføre lederavtaler Ferdigstilt grunnlag for kompetanseplan Ferdigstille kompetanseplan, inkl. egne planer for de aktuelle fagområder I løpet av 2013 Profil etablert Gjennomføre brukerundersøkelse 6 måneder etter implementerte tiltak Tydeligere ledelse inkl. objektive måleparametre

50 Utviklingsmål oppvekst Driftsenhet Fokus område Målsetning Tiltak Resultatindikator Tidsfrist Oppvekst Videreutdanning pedagogisk personell Avklare om de mål som ble satt faktisk er nådd eller vil bli nådd Evaluere måloppnåelse av gjennomført og pågående videreutdanning Oppsummert evaluering Mobbing i skolen Avklare status mht. opplevd mobbing og hvordan det arbeides. 0-toleranse mht. mobbing Kartlegging, analyse av elevundersøkelser Oppsummert evaluering

51 Utviklingsmål Malm skole Driftsenhet Fokus område Målsetning Tiltak Resultatindikator Tidsfrist Mobbing i skolen 0-toleranse mht. mobbing Kartlegging, registrering Elevundersøkelse Registrering av henvendelser fra elever og foreldre Kontinuerlig. Årlig rapport Malm skole Sykefravær Opprettholde et lavt sykefravær i et normalnivå på 2 4 % Systematisk IA arbeid Læringsmiljø Landsgjennomsnitt Videreutvikle læringsmiljøet Månedlige målinger Elevundersøkelse Kontinuerlig Månedlig rapport Årlig Brukerundersøkelser Forbedre samhandling og objektive resultat i standard undersøkelser Gjennomføre: Elevundersøkelse Foreldreundersøkelse Lærerundersøkelse Standard mål i nasjonale undersøkelser Elevundersøkelse årlig for 5 til og med 10 trinn. Foreldreundersøkelse årlig. Lærer-undersøkelse hvert annet år (2012)

52 Utviklingsmål Folla skole Driftsenhet Fokus område Målsetning Tiltak Resultatindikator Tidsfrist Mobbing i skolen 0-toleranse mht. Kartlegging, mobbing registrering Folla skole Elevundersøkelse Registrering av henvendelser fra elever og foreldre Kontinuerlig. Årlig rapport Læringsmiljø Landsgjennomsnitt Videreutvikle læringsmiljøet Elevundersøkelse Årlig Brukerundersøkelser Forbedre samhandling og objektive resultat i standard undersøkelser Gjennomføre årlig foreldreundersøkelse og Lærerundersøkelse Standard mål i nasjonale undersøkelser Årlig, første gang i 2012

53 Utviklingsmål Stranda Oppvekstsenter Driftsenhet Fokus område Målsetning Tiltak Resultatindikator Tidsfrist Mobbing i skolen 0-toleranse mht. Kartlegging, mobbing registrering Stranda Oppvekstsenter Læringsmiljø Landsgjennomsnitt eller bedre Kontinuerlig kvalitetsrettet arbeid Elevundersøkelse Registrering av henvendelser fra elever og foreldre Nasjonale prøver Kontinuerlig. Årlig rapport Resultat fra nasjonale prøver i 2012 Brukerundersøkelser Forbedre samhandling og objektive resultat i standard undersøkelser Gjennomføre: Elevundersøkelse Foreldreundersøkelse Lærerundersøkelse Standard mål i nasjonale undersøkelser Elevundersøkelse årlig for 5-7 trinn hvert år. Foreldreundersøkelse årlig fra Lærerundersøkelse årlig far 2012

54 Utviklingsmål Strandveien Barnehage Driftsenhet Fokus område Målsetning Tiltak Resultatindikator Tidsfrist Strandveien Barnehage Sykefravær Nedgang i sykefraværet med 2 % i 2012 sammenlignet med 2011 Systematisk arbeid med problematikken og bruk av IA systemet Månedlige målinger Kontinuerlig Månedlig og årlig rapport Brukerundersøkelser Forbedre samhandling og evaluering av barnehagen med foreldre Gjennomføre spørreundersøk else blant foreldre en gang pr år Resultat fra brukerundersøkelse Innen Arbeidsmiljø Kartlegge og evt. plan for å forbedre arbeidsmiljøet Utarbeide handlingsplan for HMS / arbeidsmiljøet Resultat av kartlegging

55 Utviklingsmål NAV Verran Driftsenhet Fokus område Målsetning Tiltak Resultatindikator Tidsfrist NAV Verran Bruker-tilfredshet Økt kundetilfredshet til 90 % Bedre service, forbedre tilgjengelighet på telefon Resultat fra brukerundersøkel se Kvalitet på oppfølging av brukere Øke oppfølging 75 % skal ha oppfølging innen de siste tre måneder Systematisk oppfølgingsarbeid Statistikk og målekort i NAV Sykefravær Sykefraværet i kontoret skal ikke overstige 3,5 % Systematisk arbeid med problematikken og bruk av IA systemet Årlige arbeidsmiljøundersøkelse Månedlige målinger Kontinuerlig Månedlig og årlig rapport

56 Utviklingsmål Institusjon Driftsenhet Fokus område Målsetning Tiltak Resultatindikator Tidsfrist Institusjon Mottak av utskrivnings-klare pasienter fra sykehus Mottak av pasienter hjemmehørende i Verran som er utskrivningsklare innen de frister som er avtalt Bedre samhandling med sykehus, DMS og utnyttelse av egen kapasitet Statistikk fra HNT og Helsedirektorat Rapport pr og Innføre samtaleskjema for løpende evaluering med pasient og/pårørende Dokumentere evaluering og resultat fra samtale. Ledd i kvalitetsarbeidet. Innføre rutiner og system for registrering av innhold i samtale. Samtale skjer i forb. med årskontroll. Intern oversikt og statistikk Innen

57 Utviklingsmål Plan og utvikling Driftsenhet Fokus område Målsetning Tiltak Resultatindikator Tidsfrist Plan & utvikling Service til publikum Ikke oversitte plan og bygningslov mht. saksbehandlingsfrister Effektiv saksbehandling Måling av faktisk oppnådd resultat Service til publikum Økt service mht. kartutskrifter, behandling av motorisert ferdsel Delegere myndighet til servicekontor Intern statistikk Start av arbeidet innen Service til publikum Alle reguleringsplaner skal være digitalt tilgjengelig via kommunens hjemmeside Digitalisering av gamle analoge regulerings-planer Egen rapportering

58 Utviklingsmål Eiendom og teknisk Driftsenhet Fokus område Målsetning Tiltak Resultatindikator Tidsfrist Eiendom og teknisk Intern service Forbedre samhandling med driftsenhetene og yte bedre service Innføre en forenklet bestiller leverandør modell for vaktmester og bygg enhet Resultat fra undersøkelse blant driftslederne og intern statistikk Oppstart innen Overtid Redusere kostnadene ved avd. teknisk til overtid med 50 % Endret arbeidsfordeling, gjennomgang av faktorene som utløser overtid Måling av verdiene for utbetalt overtid ved utløpet av hvert kvartal. Verdiene hentes i økonomisystem Sykefravær Sykefraværet ved uteavdeling og VA skal ikke overstige 6 % Systematisk arbeid med arbeidsmiljø og med IA midlene Månedlige målinger Kontinuerlig Månedlig og årlig rapport

59 Utviklingsmål Kulturskolen Driftsenhet Fokus område Målsetning Tiltak Resultatindikator Tidsfrist Kulturskolen Brukerundersøkelse Forbedre kontakten med brukerne Gjennomføre årlig foreldreundersøkelse Evaluere resultater for videreutvikling

60 Samhandlingsreformen (1) Samhandlingsreformen innføres med virkning fra Kommunen blir tilført 3,6 mkr til reformen Kommunens administrative og faglige ledelse har de siste tre årene arbeidet mye med samhandlingsreformen og ikke minst med de utfordringer og muligheter som kommer som følge av reformen. Kommunens ledelse har inntatt en pro-aktiv holdning til denne saken. I tillegg til arbeid (planlegging) i egen organisasjon har kommunens øverste administrative ledelse vært svært aktiv i interkommunal sammenheng, med å delta i og delvis lede arbeidet med utredninger og planlegging Invest samarbeidet og Snåsa har nå under utredning en rekke fagområder knyttet til kommunal helsetjeneste, og disse vil komme til behandling i kommunene i løpet av 2012

61 Samhandlingsreformen (2) Lokal tilnærming Administrativ ledelse i Verran har over lang tid arbeidet med en plan for hvordan man best mulig kan ivareta det økte ansvar og muligheter som er bærende i samhandlingsreformen Rådmannen nedsatte derfor to arbeidsgrupper våren 2011 som fikk i mandat å se på dagens organisering i lys av foreliggende (eksisterende) utfordringer og hvordan man best og mest effektiv kan forholde seg til innføringen av samhandlingsreformen

62 Verran's samhandlingsreform (1) Forarbeidet viser etter rådmannens oppfatning: For svak og delvis fraværende samhandling mellom fagområder og enheter Brukere opplever ikke en ubrutt tjeneste fra kommunal side Et omfattende misforhold mellom behandling (reparasjon) og forebygging. Dvs. for svak innsats på forebygging. Dagens organisering kan være og delvis oppleves som et hinder for aktiv og ønsket samhandling og begrensende for en effektiv utnyttelse av de samlede ressurser og fag Økonomiske utfordringer spesielt innenfor åpen omsorg For at kommunen skal utvikle tjenester i tråd med behov og sentrale og lokale føringer er det rådmannens klare oppfatning og anbefaling at man må styrke arbeidet med forebygging på bred basis. For å kunne klare dette innenfor de tilgjengelige økonomiske rammer er det påkrevd å foreta en betydelig tilpasning av organisasjonen og hvordan man konkret arbeider innenfor disse enhetene

Øk.plan GRØNN= FORSLAG FRA AP, SP

Øk.plan GRØNN= FORSLAG FRA AP, SP Øk.plan 2015-2018 GRØNN= FORSLAG FRA AP, SP (ENDRING I FORHOLD. TIL RÅDMANNENS FORSLAG) Rød skrift = Vedtatt i forrige øk.plan Endringer i forhold til 2014 Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. budsj. 14 2

Detaljer

Informasjonsmøte for ansatte i Verran kommune 4.11.2010

Informasjonsmøte for ansatte i Verran kommune 4.11.2010 Informasjonsmøte for ansatte i Verran kommune 4.11.2010 Hvorfor informasjonsmøter Rådmannen og arbeidstakerorganisasjonen har vurdert behovet for å kunne formidle korrekt informasjon som viktig Vi anser

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-21og årsbudsjett 2018 Regjeringens opplegg i statsbudsjett 2018 Skatteinngang for kommunesektoren i 2017 oppjusteres med 4 mrd i forhold til RNB utgjør ca 1,6 mill

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes driftsbudsjett for 2016

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes driftsbudsjett for 2016 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/765-19 Saksbehandler: Elise Dahl,Økonomisjef Ansvarlig leder: Elise Dahl,Økonomisjef Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Detaljer

Forslag til Budsjett 2017 Økonomiplan Bygger på rådmanns forslag

Forslag til Budsjett 2017 Økonomiplan Bygger på rådmanns forslag Forslag til Budsjett 2017 Økonomiplan 2017-2019 Bygger på rådmanns forslag Verran Arbeiderparti og Verran Senterparti Verran Venstre og Verran Fremskrittsparti Politisk område Revidert Ansvar Funksjon

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Drifts-og investeringsbudsjett 2011. Rådmannens forslag fremmet for formannskapet den 4.11.2010

Drifts-og investeringsbudsjett 2011. Rådmannens forslag fremmet for formannskapet den 4.11.2010 Drifts-og investeringsbudsjett 2011 Rådmannens forslag fremmet for formannskapet den 4.11.2010 Sammendrag Rådmannen er den første til å innse at vi nå står foran oppgaver og omfang på disse som vi tidligere

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Rådmannens forslag til Økonomiplan for planperioden 2014 2017 Drifts- og investeringsbudsjett for 2014

Rådmannens forslag til Økonomiplan for planperioden 2014 2017 Drifts- og investeringsbudsjett for 2014 Rådmannens forslag til Økonomiplan for planperioden 2014 2017 Drifts- og investeringsbudsjett for 2014 Fremmet for formannskapet den 12.11.2013 Rådmann Jacob Br. Almlid Bestilling / prosess Kommunestyrets

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2017

Rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2017 Rådmannens forslag til økonomiplan 2017-19 og årsbudsjett 2017 Folketall 3000 2900 2800 2700 2600 2500 2400 2300 jan 2005 jan 2006 jan 2007 jan 2008 jan 2009 jan 2010 jan 2011 jan 2012 jan 2013 jan 2014

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Informasjon (les innstillingen slik): Punkt 1-12 er rådmannens opprinnelige innstilling. Punkt 13-23 er endringer som formannskapet foreslår. Eksempel: Rådmannens forslag

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes investeringsbudsjett 2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes investeringsbudsjett 2014 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2014/398-9 Saksbehandler: Elise Dahl,Økonomisjef Ansvarlig leder: Elise Dahl,Økonomisjef Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Verran kommune. Saksframlegg. Revidering av Verran kommunes driftsbudsjett - april 2017

Verran kommune. Saksframlegg. Revidering av Verran kommunes driftsbudsjett - april 2017 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2017/157-6 Saksbehandler: Elise Dahl,Økonomisjef Ansvarlig leder: Elise Dahl,Økonomisjef Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Detaljer

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 og slønn pr.. Vekst i fra 1.12.2012 til 1.12.. pr. 1.12.. gruppe svekst Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 100 Politisk styring 179

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2. Ansatte, årsverk, lønn og svekst per kostra funksjonskode Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.814 843 102,1-1,0 Administrasjon. Totalt i sektoren 27.661 24.107 41.342 551 595 114,1

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 236 674 231 986 4 688 286 156 82,7 % 2 996

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret Budsjett 2017 Økonomiplan 2017-2020 Vedtak fra kommunestyret 15.12.2016 Kommunestyret vedtar formannskapets innstilling til budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020 med vedtatte endringer. 1. Kommunestyret

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Økonomireglement. Verran kommune. Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03.

Økonomireglement. Verran kommune. Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03. Økonomireglement Verran kommune Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03.2008 (K 22/08), Innholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser... 3 1.1 Formål... 3

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Hensikt med utvidet formannskapsmøte Avklare politiske satsningsområder/prioriteringer som grunnlag for rådmannens forslag til foreløpige økonomiske

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 123 739 124 591-852 281 452 44,0 % 196 45,5 %

Detaljer

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 1. Finansinntekter a) Pr. 1. januar 2014 er det antatt at verdien av porteføljen som ligger til langsiktig forvaltning utgjør 123,6 mill.

Detaljer

Verdier Regnskap Busjett 2012

Verdier Regnskap Busjett 2012 Beløp er oppgitt i faste -kroner for perioden -16 100 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER 6 782 10 754 7 157 6 087 7 157 6 087 Inntekter -232-36 -239-39 -239-39 Utgifter 7 015 10 790 7 396 6 126 7 396

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede

Detaljer

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan Hitra kommune Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 Framlegg for FSK og komiteene. 05.11.2012 1 Framdriftsplan 17. oktober: Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021

Detaljer

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017. PS 131/16 Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017-20 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2017 i økonomiplanen 2017-2020

Detaljer

Budsjett- og Økonomiplan

Budsjett- og Økonomiplan Budsjett- og Økonomiplan 2018-2021 Formannskapet Administrasjonssjef Børge Toft Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Prosess- og fremdriftsplan

Detaljer

Verran kommunes Økonomiplan 2016 2019 og Årsbudsjett 2016

Verran kommunes Økonomiplan 2016 2019 og Årsbudsjett 2016 Verran kommunes Økonomiplan 2016 2019 og Årsbudsjett 2016 Vedtatt av kommunestyret. 1 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Felles økonomiplan og årsbudsjett... 4 1.2. Generelt om den økonomiske situasjon...

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Behandling: Laila Irene Johansen (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, H og SV:

SAKSPROTOKOLL. Behandling: Laila Irene Johansen (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, H og SV: KONGSBERG KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtedato: 05.12.2012 Sak: 126/12 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 12/7358 Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM 2013-2016

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret: Budsjett 2017. Økonomiplan 2017-2020 Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Skattevedtak 2017 1.1. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. eigedomsskattelova

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% Ny prognose Endring forrige mnd 10 Grunnskole 50 216 49

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett

Handlings- og økonomiplan med budsjett Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene

Detaljer

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Kapittel : 15 Reserverte tilleggsbevilgninger 34: Innkjøpsavtaler samarbeid Narvik kommune Generell

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

5. Eiendomsskatten videreføres på samme nominelle nivå som i 2016 i hele økonomiplanperioden.

5. Eiendomsskatten videreføres på samme nominelle nivå som i 2016 i hele økonomiplanperioden. Behandling i Kommunestyre - 21.06.2017: Bjørn Arild Gram (Sp) foreslo på vegne av Sp, H, FrP, V og KrF: Økonomidokument 2018 tas til orientering. Med utgangspunkt i kommunens langsiktige økonomistrategier

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

NR Tiltak/enhet Netto driftsresultat

NR Tiltak/enhet Netto driftsresultat NR Tiltak/enhet 2017 2018 2019 2020 Reduksjon i forhold til rådmannens forslag 1 Budsjettskjema 1 A redusert avdrag 1600 2100 1075 2100 2 Budsjettskjema 1 A, redusert netto driftsresultat 1400 2250 1675

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer