Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015"

Transkript

1 Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden Fremmet for politisk behandling den

2 Utfordringer og status Verran kommune står foran oppgaver og omfang på disse som vil kreve fortsatt omfattende omstilling og utviklingsarbeid Et omfattende behov for å tilpasse kostnadsnivået til et realistisk inntektsnivå Utfordrende å beskrive effektive driftstiltak som skal bidra til å redusere kostnadene

3 Bestilling / prosess Kommunestyrets bestilling til rådmannen er at det skal fremlegges et forslag til driftsbudsjett for 2012 og økonomiplan for planperioden som er i balanse. Formannskapet starter sin behandling av drifts- og investeringsbudsjett for 2012 og økonomiplan den Formannskapet legger sitt forslag til budsjett og økonomiplan ut til offentlig ettersyn i perioden til Endelig vedtak i kommunestyret behandler og foretar vedtak i saken i sitt møte den

4 Økonomiske utfordringer Verran kommune har økte økonomiske utfordringer tilsvarende ca. 5,8 6,2 mkr for 2012, sammenlignet med hva som er innarbeidet i gjeldende økonomiplan for Dette skyldes i hovedsak: De vedtak som er gjennomført mht. årsbudsjett og økonomiplan for årene 2012, 2013 og 2014 Nye vedtak i 2011 Statsbudsjettet for 2012 Anslag for utvikling av kommunal tjenestepensjon

5 Forslag til statsbudsjett for 2012 Statsbudsjett medfører en realnedgang i inntektene fra staten på ca. 2 % Dette skyldes i hovedsak en nedgang i folketallet, bortfall av veksttilskudd (siste år i 2011) og bortfall av inntektsgarantien Regjeringen legger til grunn en årslønnsvekst i kommunesektoren i 2012 på i overkant av 4,2 %. (4,3 mkr i Verran) Det er imidlertid viktig å merke seg at årets forslag til statsbudsjett ikke avviker vesentlig fra hva Verran kommune har lagt til grunn i sin gjeldende økonomiplan, mht. overføringer fra staten

6 Oppsummert statsbudsjett Økning i inntekter (nominelt) Lønnsøkning (statsbud.anslag) Økte pensjonskostnader Samhandlingsreformen Netto effekt

7 Folketallsutvikling Legger til grunn et folketall på innbyggere (minus 30 i forhold til vedtatt økonomiplan) 3000 Antall innbyggere jan 2000 jan 2005 jan 2006 jan 2007 jan 2008 jan 2009 jan 2010 jan 2011 Serie

8 Verran kommune sin lånegjeld Lånegjeld i Verran kommune utgjør pr kr pr. innbygger Dersom vi legger til grunn forslag til økonomiplan for perioden forutsettes gjeldsgraden (kr/innbygger) å øke fra på kr til kr ved utløpet av Desto større andel av våre inntekter som benyttes til å dekke kapitalkostnader (renter og avdrag) reduseres tilsvarende andel til ordinær tjenesteproduksjon Dersom vi sammenligner utviklingen av netto lånegjeld pr. innbygger i perioden viser utviklingen at denne er økt med: Fra 2008 til 2009 med 2,5 % Fra 2008 til 2010 med 5,1 % Fra 2008 til 2011 med 23,4 % Økning i netto lånegjeld i samme periode er 11,6 mkr. tilsvarende en vekst på 9,2 %. Dette illustrerer på en god måte effekten av en nedgang i folketallet, spesielt i en periode hvor også netto lånegjeld øker. Denne effekten vil ytterligere forsterkes i den kommende planperioden.

9 Sykefraværsutvikling Verran kommune har over flere år ligget relativt høyt mht. sykefravær, spesielt innenfor de største HRO (helse- rehabilitering og omsorg) enhetene I perioden januar september 2011 er sykefraværet totalt økt med 0,7 % (tilsvarende 299 dagsverk) sammenlignet med tilsvarende periode i 2010 Totalt sykefravær i årets 9 første måneder er 10,41 % tilsvarende (dagsverk tapt) Rådmannens bekymring er bl.a. knyttet til at sykefraværet nasjonalt sett, og også for kommunal sektor har i 2011 en fallende kurve, dvs. sykefraværet reduseres. Vår utvikling har en negativ tendens, dog ikke dramatisk stor, men sett i relasjon til kommunesektoren er dette bekymringsfullt

10 Sykefravær driftsenhets nivå (per.9/201) Endring tot. Endring i syke- Ansvar Enhet Fraværs % Fraværs % Kortidsfrav. Kortidsfrav. Langtidsfravær Langtidsfravær Syke dagsverk Syke dagsverk fravær % dagsverk 111 Rådmannen 4,73 11,88 1,76 0,85 2,97 11,03 94,71 267,20-7,15-172, Stab oppvekst 6,66 4,60 2,72 4,60 3,94 0,00 33,80 19,20 2,06 14, Pilot småsamfunn 0,74 0,96 0,74 0,96 0,00 0,00 2,00 2,70-0,22-0, Skatteoppkrever 10,25 15,57 0,70 0,63 9,55 14,94 102,80 172,90-5,32-70, Tilflytterkontor 0,00 0,32 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00 0,30-0,32-0, Malm skole 3,41 6,04 1,36 1,37 2,05 4,67 176,37 309,70-2,63-133, Folla skole 8,84 1,66 0,69 1,14 8,15 0,52 246,12 44,58 7,18 201, Stranda Oppveksts. 8,85 0,00 0,00 0,00 8,85 0,00 66,63 0,00 8,85 66, Strandveien BH 13,11 13,15 2,43 1,84 10,68 11,31 333,69 321,97-0,04 11, Kulturskole 12,01 1,04 1,50 1,04 10,52 0,00 67,28 6,46 10,97 60, Stab helse 10,78 10,43 3,02 1,77 7,76 8,66 163,26 145,27 0,35 17, Åpen omsorg Nord 10,90 9,65 3,37 2,58 7,53 7,07 538,17 399,18 1,25 138, Åpen omsorg Sør 21,23 17,88 3,32 2,82 17,91 15,06 728,78 621,62 3,35 107, Institusjon 14,34 14,07 3,00 3,84 11,34 10,23 878,84 876,87 0,27 1, Helsestasjon 38,74 5,56 0,41 5,56 38,33 0,00 95,10 11,00 33,18 84, Legekontor 0,76 15,21 0,76 1,93 0,00 13,28 4,00 127,10-14,45-123, Barnevernstjenesten 0,45 20,75 0,45 0,00 0,00 20,75 2,00 83,00-20,30-81, NAV Verran 7,51 1,71 2,92 0,00 4,59 1,71 51,50 12,80 5,80 38, Plan og Utvikling 1,35 8,96 1,35 0,00 0,00 8,96 9,80 58,80-7,61-49, Eiendomsavdeling 12,01 5,49 2,45 1,57 9,56 3,93 262,84 124,71 6,52 138, Anleggsavdeling 10,10 1,56 2,27 1,05 7,83 0,52 43,74 6,36 8,54 37, Vann og avløp 4,00 2,83 1,78 2,83 2,22 0,00 30,65 21,15 1,17 9,50 Samlet 10,41 9,71 2,23 2,02 8,18 7, , ,88 0,70 299,19

11 Sykefravær Organisasjonen Verran kommune arbeider intensivt med problematikken, og lederne har stor fokus på problematikken Rådmannen opplever i 2011 at organisasjonen ikke får "betalt" for den omfattende innsats organisasjonen har på sykefravær og nærvær OVERORDNET MÅLSETNING Utarbeide innen den en 10 punkts handlingsplan plan for å kunne redusere sykefraværet Sykefraværet skal pr ikke overstige 9,4 % Sykefraværet skal ved utløpet av 2015 være på samme nivå som kommunal sektor Gjennomføre en arbeidsmiljøundersøkelse omfattende alle ansatte i løpet av 2013

12 Andre forhold som virker inn Inn Trøndelag Brannvesen øker med 3,4 % til kr Inn Trøndelag Skatteoppkrever ingen økning (reel nedgang) Invest økonomienhet øker ca. kr tilsvarende 3,1 % Inn Trøndelag DMS med kr (lik opprinnelig plan) Legevaktsamarbeidet øker med kr Mindre økning til revisjon og kontrolltjenester

13 Gjeldende økonomiplan ( ) Den vedtatte økonomiplan er utgangspunktet for arbeidet med både budsjett for 2012 og økonomiplan for årene Sentrale element er: De vedtak som er gjennomført mht. årsbudsjett og økonomiplan for årene 2012, 2013 og 2014 Nye vedtak i 2011 Statsbudsjettet for 2012 Anslag for utvikling av kommunal tjenestepensjon og lønnsutvikling

14 Endret forutsetninger I 2011, dvs. etter vedtak av økonomiplan har kommunestyret fattet tre vedtak (som ikke er hjemlet i vedtatte økonomiplan) som påvirker utgangspunktet for neste års budsjett og kommende planperiodes økonomiplan Utvidet investeringsrammen for ombygging/rehabilitere Malm skole. Investeringsrammen for byggetrinn 1 er økt fra 30 mkr til 49 mkr. Dette utgjør en årlig økt belastning på ca. 1,5 mkr i renter og avdrag (avhengig av renteutvikling). Kjøp av Verraparken, både mht. drift og effekt av investeringer. Dersom man legger til grunn en investering, dvs. total investering på 10,0 mkr Økte kostnader knyttet til ressurskrevende brukere (jfr. vedtak i kommunestyret mars 2011) på 1,8 mkr (netto kommunale kostnader etter refusjon fra staten). Summen av disse vedtak er ca. 4,5 mkr

15 Kommunens inntekter Skatt på formue og inntekt Rammetilskudd Eiendomsskatt Rentekompensasjon skolebygg Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger Sum Eiendomsskatt på boliger/fritidseiendommer og verker/bruk fortsetter å ligge på 7 promille Statstilskudd for ressurskrevende tjenester. Dette er et oppgjør basert på faktiske (revisor bekreftede) kostnader og fratrukket et grunnbeløp. Konsesjonsavgifter Konsesjonskraftsinntekter

16 Tilnærming til utfordringen Omfattende utfordringer Partssammensatt arbeid med arbeidstakerorganisasjonen har vært og vil være avgjørende Ytterligere behov for omstilling og utvikling Styrke informasjonsarbeidet MÅLSETNING Økt fokus på kompetanseutvikling Utarbeide kompetanseplan for Verran kommune i løpet av 2012 Øke ledelseskompetansen hos driftslederne Intensivere utviklings- og omstillingsarbeidet Bidra til å forene de kortsiktige og langsiktige mål mht. økonomiske rammene Bidra til å oppnå de målsetninger som konkretiseres i samfunnsplanen

17 Driftsbudsjett Basert på vedtatt økonomiplan Vedtatte endringer i 2011 (budsjettvedtak) Statsbudsjettet Økte kostnader til pensjon og lønnsøkning

18 Driftsbudsjett politisk område Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. bud Politisk styring Lønn varaordfører (økning 20%) Valg Kontroll og revisjon Eldres råd Ungdomsråd Råd for funksjonshemmede Oppreisning barnehjemsbarn Antatt ikke behov oppreisning Politisk virksomhet a) Det er lagt inn lønn til 20 % utvidet varaordførerstilling. Ny varaordfører stilling er dermed 30 %. b) Budsjettet reduseres med kr i år uten valg. c) Betaling for kontroll og revisjon forventes å øke med ca d) I forrige øk.plan ble det lagt inn bevilgning til oppreisning av tidligere barnehjemsbarn. Det har ikke kommet inn søknader om oppreisning, så beløpene fjernes i denne planen.

19 Rådmannen Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. bud Administrativ ledelse Økonomienhet Hovedtillitsvalgt Administrative fellesfunksjoner Vernearbeid/HMS Overformynderi Diverse pensjoner, forsikringer Kurativ legetjeneste Krisesenter m.m Bevilling/skjenkekontroll ASVO-bedrift Boligtilskudd/forvaltn.lån husbanken Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak Festeavgift boligområder Konsesjonskraft/energi (næring) Drift av industriområder Mindre reduksjon enn antatt Støtte næringsvirksomhet Næringsavdeling Nedlegging ordinær avdeling Inn-Trøndelag brannvesen Redusert behov brannvesen Den norske kirke Andre religiøse formål Rådmannen

20 Rådmannen Budsjettramma reduseres med 1,8 mkr dette innebærer: a) Stilling som personalkonsulent nedlegges. b) Betaling for distrikts medisinsk senter faller bort da man f.o.m får statstilskudd til formålet. c) Et årsverk som er igjen på næringsavdelingen, får andre oppgaver knyttet til flyktningetjenesten og vil i tillegg utføre oppgaver for Verran Utbyggingsselskap AS. Det legges til grunn at selskapet skal betale for disse tjenestene. d) I 2011 ble det bevilget penger til Sentrumsprosjektet i Malm. Bevilgningen tas nå ut av budsjettet. e) Bevilgning til vernearbeid/hms reduseres med f) Økt overføring til Inn-Trøndelag brannvesen blir noe lavere enn antatt p.g.a. nedgang i folketall. g) Overføring til Jekta AS økes tilsvarende det kommunene har betalt i Legger til rette for et revitalisert og offensivt næringsarbeid sammen med politisk nivå.

21 Oppvekst Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. bud Ordinær barnehage Grunnskole PPT Grunnsk.undervisn. i andre kommuner Styrket førskoletilbud Skoleskyss MOT prosjekt / ungdomstiltak Fellesutgifter oppvekst a) Ressurs til styrket førskoletilbud flyttes til Malm skole fra høsten b) Skoleskyssen endres slik at kun barn i barneskole med farlig vei får skyss utenom de med lovmessig rett. c) Medlemskap i MOT ble oppsagt høsten Bevilgningen reduseres slik at det gjenstår som er tenkt benyttet til rusfrie arrangement o.l.

22 Budsjettramma øker med kr i 2012 dette innebærer: Malm skole Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. bud Grunnskole a) Forutsatt budsjettkutt p.g.a. helsårsvirkning av stillingsbortfall i 2010 oppveies av nye bevilgninger. b) Førskoletiltak flyttes til skole fra høsten c) Skolen får kompensasjon for bortfall av tilskudd fra annen kommune og en anslagsbevilgning til dekning av spes.ped og nye valgfag fra høsten d) Ved innføring av valgfag i ungdomskolen fra høsten 2012 forutsettes det ett samarbeid med kulturskolen innenfor musikk- og produksjonsfag der kulturskolen stiller ressurser innen egne budsjettramme e) Et årsverk reduseres fra Førskoletiltak flyttes til skole Bortfall tilskudd fra annen kommune Valgfag + spes.ped (anslag) Redusere 1 årsv spes.ped SFO Bibliotek Malm skole f) Det innføres ny betalingsordning i SFO. Opphold inntil 12 t/uke vil koste 1300 og opphold på 13 timer og mer vil koste 1800 pr måned.

23 Folla skole Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. bud Grunnskole Fjerne 1 årsv fra 1.aug valgfag + spes.ped (anslag) SFO Folla skole a) Helårsvirkning av stillingsbortfall høsten Et nytt årsverk fjernes fra høsten b) Får en anslagsbevilgning for spes.ped og innføring av valgfag i ungdomsskolen høsten Kulturskolen dekker valgfag i musikk. c) Økte betalingssatser i SFO (se Malm skole).

24 Stranda Oppvekstsenter Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. bud Grunnskole SFO Skolelokaler Stranda oppvekstsenter SFO-tilbudet på Stranda fjernes. Interesserte brukere tilbys plass i Folla.

25 Strandveien Barnehage Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. bud Ordinær barnehage Øke foreldrebetaling med 30 kr til makspris Styrket førskoletilbud Strandveien barnehage Budsjettramma reduseres med kr dette innebærer: a) Barnehagen reduserer med 6 plasser. Alle barn i kommunen med rett til barnehageplass vil få det, men noen flere i Malm vil kunne bli henvist til Follafoss. b) Foreldrebetalingen blir satt opp til makspris på kr Dette er en økning på kr 30 pr mnd i forhold til 2011.

26 Kulturskolen Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. bud Grunnskole Ungdomsklubb Aktivitetstilbud barn og unge Musikk - og kulturskoler Fjerne søskenmoderasjon Andre kulturaktiviteter Kulturskole Budsjettramma reduseres med kr dette innebærer: a) Husleie til tidligere eier av Verraparken faller bort. b) Ordning med søskenmoderasjon fjernes. c) En pott på kr til tilskudd til kulturtiltak opprettholdes.

27 Stab helse Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. bud Sektoradministrasjon Fjerne adm. Stilling Aktiviser/støttetj eldre, funksj.h Fysioterapi Kjøkkendrift Vaskeridrift Samhandlingsreformen Stab helse/omsorg Budsjettramma reduseres med 1 mill kr (bortsett fra samhandlingsreformen) dette innebærer: a) Stilling som kontroller fjernes. b) Avtale med Jekta as om matombringing til hjemmeboende opphører, og det vil bli ombrakt kald mat i egen regi. c) Det er ikke penger til aktivitetstilbud i Margitstua, men en vil forsøke å få til et tilbud i samarbeid med frivillige organisasjoner. d) Ordningen med at Jekta AS driver vaskeriet videreføres, og kostnadene forutsettes å bli redusert med e) Det avsettes 3,6 mill kr til utgifter vedr. samhandlingsreformen.

28 Åpen omsorg distrikt nord Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. bud Aktiviser/støttetj. eldre/funksj.h Pleie/omsorg/hjelp i hjemmet Bistand, avl. psyk utviklingsh Pleie/omsorg i særskilt bolig Innsparing særomsorg Kutt 2 årsv særoms fra mai Økt ramme Omsorgsdistrikt Nord Budsjettramma reduseres med kr / dette innebærer: a) Omsorgslønn og støttekontakttjeneste reduseres med ca b) 1 årsverk hjemmehjelp og 0,2 årsverk i hjemmesykepleien fjernes. (nord og sør) c) Omsorgsdistrikt Nord og Sør slås sammen og gir en innsparingsgevinst. d) Særomsorgen reduseres med 2 årsverk fra våren 2012.(nord og sør)

29 Åpen omsorg distrikt sør Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. bud Pleie/omsorg/hjelp i hjemmet Psyk helsevern hjemmeboende Pleie/omsorg i særskilt bolig Økt ramme Omsorgsdistrikt Sør Budsjettramma øker med kr dette innebærer: Lovpålagt ressurskrevende tjeneste styrkes. Støttekontakttjeneste reduseres med ca

30 Institusjon Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. bud Pleie/omsorg/hjelp i institusjon Pleie i hybel sykeheimen Bokollektiv nedlagt Pleie/omsorg i særskilt bolig Økt ramme Institusjon Budsjettramma reduseres med kr dette innebærer: a) Bevilgning til bokollektiv som ble nedlagt i 2011, fjernes i sin helhet. b) Sykehjemsdriften og driften av Bratreit bofellesskap fortsetter på samme nivå som før.

31 Helsestasjon Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. bud Helsestasjoner ,2 årsv folkehelseko (K.36/11) Bortfall tilskudd folkehelse Helsestasjon Budsjettramma styrkes med kr dette innebærer: a) I 2011 ble det opprettes 0,2 årsverk som folkehelsekoordinator, og økt bevilgning dekker helårseffekt. b) Tilskudd til folkehelse som man fikk i 2011, faller bort i 2012.

32 Legetjenesten Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. bud Kurativ legetjeneste Redusere 0,3 årsv hjelpepers Legetjenesten Budsjettramma reduseres med kr dette innebærer: a) Det forutsettes at legetjenesten blir rimeligere i drift nå som man har fått ansatt to leger, og man slipper kjøp av vikarer. b) Bemanningen for hjelpepersonell reduseres med 0,3 årsverk.

33 Barnevern Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. bud Barneverntjenesten Barneverntiltak i familien Barnevernstiltak utenfor familien Barnevern Barnevernstjenesten ble styrket med 1 årsverk i Budsjettramma opprettholdes uendret.

34 NAV Verran Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. bud Sosial rådgiving og veiledning Ungdomsprosjekt NAV Kvalifiseringsordningen Økonomisk sosialhjelp NAV Budsjettramma styrkes med kr dette innebærer: a) Bevilgning til kvalifiseringsordningen øker med som tilsvarer det som er lagt inn i rammetilskuddet fra staten til ordningen. Den lovpålagte tjenesten koster likevel så mye at man ikke lenger kan lønne 0,4 engasjementsstilling til drift av ordningen. 0,4 årsverk overføres derfor til flyktningetjenesten.

35 Plan og utvikling Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. bud Plansaksbehandling Bygge og delingssak % stilling overføres VA Kart og oppmåling Verran kommuneskoger Landbr.forv./ næringsutv Fiske og viltforvaltning Forvaltning friluftsområder Museer Idrett, anlegg eid av andre Kommunale idrettsanlegg Plan og utvikling Budsjettramma reduseres med kr dette innebærer: a) Byggesaksgebyrene øker forventet merinntekt på b) Avdelingen overtar ca 20 % stilling, innenfor eksisterende bemanning, som tidligere ble ivaretatt av VA ingeniør.

36 Eiendom Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. bud Eiendomsforvaltning Ledelse investeringsprosjekt Innsparingstiltak Ta all gressklipping i egen regi Administrasjonslokaler Driftssentral bygg Lokaler førskolebarn Barnehagelokaler Prestekragen Skolelokaler felles Skolelokaler Malm Skolelokaler Follafoss Skolelokaler Verrastranda Drift av lokaler helsetunet Alderspensjonat/Paviljong Trygdeboliger Kommunale omsorgsboliger Øvrige kommunale boliger Bofellesskapet Brattreit Tannlegelokaler Drift av utleiebygg Drift svømmebasseng Forsamlingslok (Verrabotn sk) Verraparken Prestebolig Eiendomsavdeling Budsjettramma reduseres med kr dette innebærer: a) Det blir en generell innsparing på som for en stor del vil gå på renhold, omlegging av vaktordninger, reduksjon av overtid og vakanse av VA ingeniør b) Kommunal ledelse av investeringsprosjekter vil bli belastet prosjektene. c) Kommunen tar over all gressklipping i egen regi innenfor eksisterende bemanning. d) Det er lagt inn en besparelse på på drift av Malm skole. Det kan holde hardt om man klarer dette i byggeperioden og før man har fått revet bygningsmasse. e) Det legges til grunn at 1-2 kommunale boliger oppgraderes og gir grunnlag for økte leieinntekter. f) Det legges til grunn at Verrabotn skole/samfunnshus legges ned

37 Anleggsavdeling Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. bud Driftssentral anlegg Holdenveien Silderenveien Fergeliveien Kommunale veier Trafikksikkerhetstiltak Gatelys Parker, plasser og torg Anleggsavdeling Budsjettramma reduseres med kr dette innebærer: a) Avdelingen overtar ca 20 % stilling, innenfor eksisterende bemanning, som tidligere ble ivaretatt av VA ingeniør. b) Fergeliveien er urealistisk budsjettert med netto inntekt. Det er forutsatt at veien skal være selvfinansierende, men bompenger dekker ikke de reelle kostnadene. Tilbud på utbedring av Tverrelvbrua viser et investeringsbehov på for å opprettholde aksellast. Denne økonomiplanen legger til grunn at Fergelieiendommen skal selges bl.a. for å spare kostnader til veivedlikehold. c) Høsten 2011 har det vært ny anbudsrunde på brøyting. Det kom inn kun ett bud. Kostnadene for denne brøyteruta vil øke med ca kr d) Tre vaktordninger for vaktmestervakt, teknisk vakt og brøytevakt blir slått sammen til to vaktordninger. Terskelen for utrykning vil bli hevet.

38 Vann og avløp Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. bud Produksjon av vann Distribusjon av vann Avløpsrensing Kloakknett Slam Vann, avløp, slam Ingen endringer.

39 Finansposter Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. bud Pott til lønnsoppgjør Årets premieavvik Amortisering av tidligere års premieavvik Skatteinntekter (formue/inntekt) Eiedomsskatt verk og bruk Eiendomsskatt andre eiendommer Rammetilskudd/generelle statstilskudd Anslag økte inntekter Generell statstilskudd Renteutgifter Renteinntekter Avdrag Avsetning disp.fond Overføring investeringsregnskap Finansposter Investeringsmoms

40 Finansposter Endringer: a) Det er avsatt kr til å dekke lønnsveksten i 2012 med. Dette fordeles ut på driftsrammene når lønnsoppgjøret er klart. Fordeling skjer etter andel av lønnsmassen. b) Det er avsatt kr til å dekke økte pensjonskostnader. c) Skattesatsen for eiendomsskatt opprettholdes på 7 promille. Det blir en liten økning skatteinntektene på verker og bruk. Eiendomsskatten for andre eiendommer er oppjustert til det man faktisk har fått inn i d) Det er lagt inn et økt inntektsanslag (skatt og rammetilskudd) i planperioden utover foreliggende prognose. Disse tallene er svært usikre og vil bl.a. være avhengige av folketallsutviklingen. e) Generelle statstilskudd omfatter kompensasjonstilskudd til omsorgsboliger og rentekompensasjon til skolebygg. De faktiske tilskuddene er basert på gjennomsnittlig flytende rente i Husbanken, og det knytter seg derfor en viss usikkerhet til tilskuddenes størrelse avhengig av rentenivået de enkelte år. f) Det er lagt inn økning i renter og avdrag på lån i samsvar med det foreslåtte investeringsbudsjettet. Renta er satt til 4 %, og avdragstida for lån opptatt i 2012 til 40 år. De faktiske renteutgifter pr år vil avhenge av når på året lånene tas opp og det til enhver tid gjeldende rentenivå. g) Det er avsatt kr til disposisjonsfond. Dette er et absolutt minimum av buffer man må ha i et uhyre stramt budsjett. h) Overføring til investeringsregnskap består av refundert merverdiavgift på investeringsprosjekter som etter gjeldende regler inntektsføres i driftsregnskapet. Det legges til grunn at all refundert MVA skal brukes til finansiering av investeringene.

41 Driftsresultat Netto driftsresultat Avsetning til disp.fond Inv.moms overført investering Sum Anslåtte driftsinnteker Driftsresultat i % av dr.innt. 5,0 0,6 0,3 0,6 De lave driftsresultatene forteller at budsjettets sårbarhet er stor. Vår evne til å håndtere avvik i budsjettåret er lavt, og risikoen for å få et regnskap i ubalanse og med underskudd er dermed overhengende. Når man i tillegg ser driftsresultatet i sammenheng med kommunens svært lave driftsfond gir dette i sum en meget krevende budsjettsituasjon.

42 Oppsummert nedbemanning Ansvar Enhet Type stilling Reduksjon Reduksjon Rådmannen Personalkonsulent 100 % 301 Stab helse/omsorg Driftsleder stab helse / Controller 100 % 301 Stab helse/omsorg Prosjekt Margitstua 50 % 211 Malm skole Undervisningsstilling 100 % 213 Folla skole Undervisningsstilling (høst 2012) 100 % 213 Stranda oppvekstsenter Assistent 16 % 221 Strandveien barnehage Bemanning (fra august 2012) 100 % 321 Legekontor Hjelpepersonell 30 % 501 Einedom/bygg/tekn Renhold 33 % 501 Eiendom/bygg/tekn. Ingeniør VA 60 % 302 Åpen omsorg Nord/Sør Særomsorgen (mai 2012) 200 % 302 Åpen omsorg Nord/Sør Hjemmehjelp 100 % 302 Åpen omsorg Nord/sør Bemanning natt 20 % Sum 909 % 100 % 10.1 årsverk Rådmannen vil starte prosessen med arbeidstakerorganisasjonen mht. overtallighet Rådmannen vil legge til grunn samme prinsipp som det var enighet om ved nedbemanning i 2011 Nedbemanning søkes løst ved omplassering fremfor oppsigelse En nedbemanning i denne størrelses orden er meget krevende å kunne håndtere, og vil stille store krav til gode prosesser og at avtaleverket følges i sin helhet

43 Investeringsbudsjett 1000 kr Sum Ny skole Malm Rehab. kommunale bygg IKT Kommunedelplan veg Ledningsnett Malmlia Egenkapitaltilskudd KLP Anslag tekn. anlegg Verraparken Folla kirke, utsatt fra Vada vannverk utsatt fra TOTAL Preges av nøkternhet Søkes holdt på laveste forsvarlige nivå, for å redusere omfanget av økte finanskostnader i perioden

44 Investeringsprosjektene (1) Malm skole Kun 1. byggetrinn er tatt inn i denne planperioden. Vedtatt kostnadsramme er på 49 mill kr. 5,5 mill kr er bevilget tidligere, og 43,5 mill kr bevilges i byggetrinn innebærer at dagens barneskole totalrenoveres Rehabilitering kommunale bygg Det settes av 1 mill kr i 2012 og 1 mill kr I 2012 vil en del av midlene primært gå til oppgradering av kommunal bolig i Øravegen 29 for å kunne bosette flyktninger. Oppgraderingen gir grunnlag for økte inntekter, og dette er tatt inn i driftsbudsjettet. Det vil dessuten bli søkt om tilskudd fra Husbanken til prosjektet. Videre vil det bli prioritert å gjennomføre et mindre delprosjekt på Helsetunet for å klargjøre aktuelle areal og funksjoner som er påkrevd knyttet til samhandlingsreformen. IKT Det bevilges kr til IKT i Dette er tenkt å gå til teknisk integrering opp mot de andre INVEST-kommunene Inderøy og Steinkjer, oppgradering av økonomisystemet Agresso for bl.a. å kunne motta elektroniske fakturaer samt oppgradering av programvare GIS/LINE (kart/oppmålin/geodata).

45 Investeringsprosjektene (2) Egenkapitaltilskudd KLP Dette er en forpliktelse vi ikke kan unngå så lenger vi er både eier og kunde i KLP. Det avsettes kr i 2012 og kr de øvrige år. Tekniske anlegg Verraparken Verran kommune kjøpte Verraparken i Det helt nødvendig med en teknisk oppgradering av varme-, ventilasjons- og elektrotekniske anlegg. I en utredning fra 2007 er dette kostnadsberegnet til ca 8 mill kr. Det avsettes 5 mill kr i 2012 og 3 mill i 2013 til dette formål. Rådmannen vil bl.a. med ekstern bistand måtte prosjektere det påkrevde rehabiliteringsarbeidet for de tekniske anlegg. Rådmannen vil komme tilbake til kommunestyret med en detaljert sak knyttet til dette arbeidet, før arbeid igangsettes. Det forutsettes at det politisk arbeides med å søke tilskudd fra Nord Trøndelag Fylkeskommune om prosjekt Verraparken.

46 Investeringsprosjektene (3) Vada Vannverk Dette prosjektet sto på budsjettet i 2011, men ble fjernet i forbindelse med kjøpet av Verraparken. Det er nå ført opp igjen i Investeringsrammen til dette prosjektet kan bli endret i forhold til de endelige avklaringer av hva som må skje med Vada Vannverk, samt påvirkes av antallet abonnenter som ønsker å tilknytte seg et kommunalt vannverk. Ledningsnett Malmlia Opprusting av vann, avløp, vei og veilys i Malmlia har vært oppført i tidligere økonomiplaner med til sammen ca 16 mill kr. Kommunens økonomi tillater ikke er så storstilt opprustning. Et svært kostbart prosjekt vil dessuten påvirke eiendomsgebyrene for vann og avløp som innbyggerne skal betale, i negativ retning. Det legges nå opp til en gradvis fornying av vann- og avløpsnett fra og med Follafoss kirke Det er over flere år påpekt fra Verran Kirkelige Råd at kirka i Follafoss må oppgraderes ved etterisolering, vindtetting og ny bordkledning. Prosjektet sto i budsjettet i 2011, men ble skjøvet ut i forbindelse med kjøp av Verraparken. Av økonomiske grunner skyves prosjektet ytterligere ut til 2015.

47 Finansiering av investeringene 1000 kr Sum Låneopptak Salgsinntekter Fergeli (fond) Driftsmidler (moms) Sum Følgende forutsetninger ligger til grunn: Refundert merverdiavgift på investeringene benyttes i sin helhet til finansiering av prosjektene. Kommuneskogen i Fergeli selges, og salgsinntektene avsettes til fond som igjen benyttes som delfinansiering av investeringene i Uten at kommunestyret slutter seg til forslaget om salg av Fergeli, vil driftsbudsjettet måtte økes med ca. kr til hhv. Å dekke netto kostnader til drift av bomvegen med ca. kr og ca. kr til dammen i Langvatnet og Ferga.

48 Utviklingsmål Rådmannen ønsker i årets økonomiplan å konkretisere utviklingsmål for alle driftsenhetene og fagområdene Ved måling av resultat, er det viktig at disse sees i sammenheng med de rammene som driften har tilgjengelige Dagens mål er i stor grad innrettet mot økonomiske faktorer, noe som selvsagt både er riktig og viktig, men organisasjonen må også ha fokus på andre viktige forhold Rådmannen vil primo 2012 etablere en administrativ gruppe som skal lede og drive systematisk arbeid med kvalitetsforbedring av prosesser og tjenester innenfor kommunal helsetjeneste

49 Utviklingsmål rådmannen Driftsenhet Fokus område Målsetning Tiltak Resultatindikator Tidsfrist Personal Ferdigstille lønnspolitisk handlingsplan Utvikle objektive kriterier for lønnsfastsettelse Rådmann Kompetanse Kompetanse Ekstern kommunikasjon Service Ledelse Ferdigstille kompetansekartlegging Utarbeide kompetanseplan Bedre kommunikasjon med ungdom, utflyttede og egne innbyggere Faktisk opplevd service i servicekontor Innføre lederavtaler for driftslederne Elektronisk kartlegging Avstemme kompetansekrav og tilgjengelig kompetanse. Kartlegge eksterne krav Egen profil for kommunen på Face book koordinert med hjemmeside Konkretisere tjenester som skal kunne løses over "disk" eller i løpet av 2 arbeidsdager Utarbeide, forhandle og innføre lederavtaler Ferdigstilt grunnlag for kompetanseplan Ferdigstille kompetanseplan, inkl. egne planer for de aktuelle fagområder I løpet av 2013 Profil etablert Gjennomføre brukerundersøkelse 6 måneder etter implementerte tiltak Tydeligere ledelse inkl. objektive måleparametre

50 Utviklingsmål oppvekst Driftsenhet Fokus område Målsetning Tiltak Resultatindikator Tidsfrist Oppvekst Videreutdanning pedagogisk personell Avklare om de mål som ble satt faktisk er nådd eller vil bli nådd Evaluere måloppnåelse av gjennomført og pågående videreutdanning Oppsummert evaluering Mobbing i skolen Avklare status mht. opplevd mobbing og hvordan det arbeides. 0-toleranse mht. mobbing Kartlegging, analyse av elevundersøkelser Oppsummert evaluering

51 Utviklingsmål Malm skole Driftsenhet Fokus område Målsetning Tiltak Resultatindikator Tidsfrist Mobbing i skolen 0-toleranse mht. mobbing Kartlegging, registrering Elevundersøkelse Registrering av henvendelser fra elever og foreldre Kontinuerlig. Årlig rapport Malm skole Sykefravær Opprettholde et lavt sykefravær i et normalnivå på 2 4 % Systematisk IA arbeid Læringsmiljø Landsgjennomsnitt Videreutvikle læringsmiljøet Månedlige målinger Elevundersøkelse Kontinuerlig Månedlig rapport Årlig Brukerundersøkelser Forbedre samhandling og objektive resultat i standard undersøkelser Gjennomføre: Elevundersøkelse Foreldreundersøkelse Lærerundersøkelse Standard mål i nasjonale undersøkelser Elevundersøkelse årlig for 5 til og med 10 trinn. Foreldreundersøkelse årlig. Lærer-undersøkelse hvert annet år (2012)

52 Utviklingsmål Folla skole Driftsenhet Fokus område Målsetning Tiltak Resultatindikator Tidsfrist Mobbing i skolen 0-toleranse mht. Kartlegging, mobbing registrering Folla skole Elevundersøkelse Registrering av henvendelser fra elever og foreldre Kontinuerlig. Årlig rapport Læringsmiljø Landsgjennomsnitt Videreutvikle læringsmiljøet Elevundersøkelse Årlig Brukerundersøkelser Forbedre samhandling og objektive resultat i standard undersøkelser Gjennomføre årlig foreldreundersøkelse og Lærerundersøkelse Standard mål i nasjonale undersøkelser Årlig, første gang i 2012

53 Utviklingsmål Stranda Oppvekstsenter Driftsenhet Fokus område Målsetning Tiltak Resultatindikator Tidsfrist Mobbing i skolen 0-toleranse mht. Kartlegging, mobbing registrering Stranda Oppvekstsenter Læringsmiljø Landsgjennomsnitt eller bedre Kontinuerlig kvalitetsrettet arbeid Elevundersøkelse Registrering av henvendelser fra elever og foreldre Nasjonale prøver Kontinuerlig. Årlig rapport Resultat fra nasjonale prøver i 2012 Brukerundersøkelser Forbedre samhandling og objektive resultat i standard undersøkelser Gjennomføre: Elevundersøkelse Foreldreundersøkelse Lærerundersøkelse Standard mål i nasjonale undersøkelser Elevundersøkelse årlig for 5-7 trinn hvert år. Foreldreundersøkelse årlig fra Lærerundersøkelse årlig far 2012

54 Utviklingsmål Strandveien Barnehage Driftsenhet Fokus område Målsetning Tiltak Resultatindikator Tidsfrist Strandveien Barnehage Sykefravær Nedgang i sykefraværet med 2 % i 2012 sammenlignet med 2011 Systematisk arbeid med problematikken og bruk av IA systemet Månedlige målinger Kontinuerlig Månedlig og årlig rapport Brukerundersøkelser Forbedre samhandling og evaluering av barnehagen med foreldre Gjennomføre spørreundersøk else blant foreldre en gang pr år Resultat fra brukerundersøkelse Innen Arbeidsmiljø Kartlegge og evt. plan for å forbedre arbeidsmiljøet Utarbeide handlingsplan for HMS / arbeidsmiljøet Resultat av kartlegging

55 Utviklingsmål NAV Verran Driftsenhet Fokus område Målsetning Tiltak Resultatindikator Tidsfrist NAV Verran Bruker-tilfredshet Økt kundetilfredshet til 90 % Bedre service, forbedre tilgjengelighet på telefon Resultat fra brukerundersøkel se Kvalitet på oppfølging av brukere Øke oppfølging 75 % skal ha oppfølging innen de siste tre måneder Systematisk oppfølgingsarbeid Statistikk og målekort i NAV Sykefravær Sykefraværet i kontoret skal ikke overstige 3,5 % Systematisk arbeid med problematikken og bruk av IA systemet Årlige arbeidsmiljøundersøkelse Månedlige målinger Kontinuerlig Månedlig og årlig rapport

56 Utviklingsmål Institusjon Driftsenhet Fokus område Målsetning Tiltak Resultatindikator Tidsfrist Institusjon Mottak av utskrivnings-klare pasienter fra sykehus Mottak av pasienter hjemmehørende i Verran som er utskrivningsklare innen de frister som er avtalt Bedre samhandling med sykehus, DMS og utnyttelse av egen kapasitet Statistikk fra HNT og Helsedirektorat Rapport pr og Innføre samtaleskjema for løpende evaluering med pasient og/pårørende Dokumentere evaluering og resultat fra samtale. Ledd i kvalitetsarbeidet. Innføre rutiner og system for registrering av innhold i samtale. Samtale skjer i forb. med årskontroll. Intern oversikt og statistikk Innen

57 Utviklingsmål Plan og utvikling Driftsenhet Fokus område Målsetning Tiltak Resultatindikator Tidsfrist Plan & utvikling Service til publikum Ikke oversitte plan og bygningslov mht. saksbehandlingsfrister Effektiv saksbehandling Måling av faktisk oppnådd resultat Service til publikum Økt service mht. kartutskrifter, behandling av motorisert ferdsel Delegere myndighet til servicekontor Intern statistikk Start av arbeidet innen Service til publikum Alle reguleringsplaner skal være digitalt tilgjengelig via kommunens hjemmeside Digitalisering av gamle analoge regulerings-planer Egen rapportering

58 Utviklingsmål Eiendom og teknisk Driftsenhet Fokus område Målsetning Tiltak Resultatindikator Tidsfrist Eiendom og teknisk Intern service Forbedre samhandling med driftsenhetene og yte bedre service Innføre en forenklet bestiller leverandør modell for vaktmester og bygg enhet Resultat fra undersøkelse blant driftslederne og intern statistikk Oppstart innen Overtid Redusere kostnadene ved avd. teknisk til overtid med 50 % Endret arbeidsfordeling, gjennomgang av faktorene som utløser overtid Måling av verdiene for utbetalt overtid ved utløpet av hvert kvartal. Verdiene hentes i økonomisystem Sykefravær Sykefraværet ved uteavdeling og VA skal ikke overstige 6 % Systematisk arbeid med arbeidsmiljø og med IA midlene Månedlige målinger Kontinuerlig Månedlig og årlig rapport

59 Utviklingsmål Kulturskolen Driftsenhet Fokus område Målsetning Tiltak Resultatindikator Tidsfrist Kulturskolen Brukerundersøkelse Forbedre kontakten med brukerne Gjennomføre årlig foreldreundersøkelse Evaluere resultater for videreutvikling

60 Samhandlingsreformen (1) Samhandlingsreformen innføres med virkning fra Kommunen blir tilført 3,6 mkr til reformen Kommunens administrative og faglige ledelse har de siste tre årene arbeidet mye med samhandlingsreformen og ikke minst med de utfordringer og muligheter som kommer som følge av reformen. Kommunens ledelse har inntatt en pro-aktiv holdning til denne saken. I tillegg til arbeid (planlegging) i egen organisasjon har kommunens øverste administrative ledelse vært svært aktiv i interkommunal sammenheng, med å delta i og delvis lede arbeidet med utredninger og planlegging Invest samarbeidet og Snåsa har nå under utredning en rekke fagområder knyttet til kommunal helsetjeneste, og disse vil komme til behandling i kommunene i løpet av 2012

61 Samhandlingsreformen (2) Lokal tilnærming Administrativ ledelse i Verran har over lang tid arbeidet med en plan for hvordan man best mulig kan ivareta det økte ansvar og muligheter som er bærende i samhandlingsreformen Rådmannen nedsatte derfor to arbeidsgrupper våren 2011 som fikk i mandat å se på dagens organisering i lys av foreliggende (eksisterende) utfordringer og hvordan man best og mest effektiv kan forholde seg til innføringen av samhandlingsreformen

62 Verran's samhandlingsreform (1) Forarbeidet viser etter rådmannens oppfatning: For svak og delvis fraværende samhandling mellom fagområder og enheter Brukere opplever ikke en ubrutt tjeneste fra kommunal side Et omfattende misforhold mellom behandling (reparasjon) og forebygging. Dvs. for svak innsats på forebygging. Dagens organisering kan være og delvis oppleves som et hinder for aktiv og ønsket samhandling og begrensende for en effektiv utnyttelse av de samlede ressurser og fag Økonomiske utfordringer spesielt innenfor åpen omsorg For at kommunen skal utvikle tjenester i tråd med behov og sentrale og lokale føringer er det rådmannens klare oppfatning og anbefaling at man må styrke arbeidet med forebygging på bred basis. For å kunne klare dette innenfor de tilgjengelige økonomiske rammer er det påkrevd å foreta en betydelig tilpasning av organisasjonen og hvordan man konkret arbeider innenfor disse enhetene

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018 Ettersynsperiode: 04.12.14 18.12.14 Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Innhold: Rådmannens forslag Budsjettskjemaer Formannskapets

Detaljer

Formannskapets forslag til

Formannskapets forslag til Formannskapets forslag til Budsjett for 2010 Behandlet av formannskapet i møte den 30.11. og 01.12.2009. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE...

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER OG HOVEDTREKK... 7 2.1 Økonomiske utviklingstrekk... 7 2.2 Statsbudsjettet...

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker.

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Måsøy kommune Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Side 2 av 45 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 INNLEDNING OG MÅL...

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2

Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2 Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 1 Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 Et samfunn i utvikling mulige resultatforbedrende tiltak Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2

Detaljer

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN 2005-2008 1 FORORD. 4 1. FORSLAG TIL VEDTAK. 5 1.1 ØKONOMIPLAN. 5 1.2 BUDSJETT 2005. 5 2.0 UTFORDRINGER OG RETNINGSLINJER 6 2.1 KOMMUNEPLANENS FORUTSETNINGER. 7

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2013 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013

GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013 GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013 Utarbeidet: mai 2009 Behandling: formannskapet 2.6.2009, kommunestyret 22.6.2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING... 3 1.1. Generelt... 3 1.2. Arbeidet med økonomiplanen...

Detaljer

Stokke kommune. Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 13.12.2010

Stokke kommune. Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 13.12.2010 Stokke kommune Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 Kommunestyrets vedtak 13.12.2010 Innhold 1. INNLEDNING 3 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER 6 3. TOPPLEDELSE OG STAB 14 4. GRUNNSKOLE

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTPROFIL...5 3. KOSTRA TALL OG SAMMENLIGNINGER 2009 (!)...9 4. REGJERINGENS BUDSJETTOPPLEGG...10 5. ØKONOMISKE

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016...

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 1 Innledning Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Rådmannens forord... 4 Visjon og mål for Lillesand kommune... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlag... 5 Hovedmål for

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail eller 7777 5500 (tast 1), eller 7777

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. 2015 Handlingsplan 2015-2018 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 Innholdsfortegnelse 1 KOMMUNENS SENTRALE STYRINGSDOKUMENTER... 7 2 VISJON,

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

Årsmelding 2014 31. mars 2015

Årsmelding 2014 31. mars 2015 31. mars 2015 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 1.1 ØKONOMI... 5 1.2 SAMFUNN... 5 1.3 TJENESTER OG BRUKERE... 6 1.4 MEDARBEIDERE... 7 1.5 KOMMUNIKASJON OG INTERNE SYSTEMER... 7 2. ÅRSBERETNING

Detaljer

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 2. tertial 2012 Administrasjonens forslag 1 Innholdsfortegnelse Overordna styringskort side 3 Nærvær side 4 Bruk av overtid side 4 Oppsummering økonomi Planområde 1 Administrative

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2010-2013

HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 Samfunn Medarbeidere Tjenester Økonomi Vedtatt i kommunestyret 15-12-2009 Lier kommune UTSKRIFT AV MØTEBOK KOMMUNESTYRET Sak nr. 89 Saksmappe nr: 2009/4366 Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer