Supported Employment i Norden et sammenliknende perspektiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Supported Employment i Norden et sammenliknende perspektiv"

Transkript

1 Supported Employment i Norden et sammenliknende perspektiv Rapport fra et prosjekt finansiert av NAV gjennom programmet FARVE forsøksmidler arbeid og velfred Øystein Spjelkavik AB-konferansen, Trondheim mai

2 Utfordringen: De som står utenfor det nordiske arbeidslivet Brukere med redusert arbeidsevne sammensatte bistandsbehov: Sosiale og psykiske vansker, lav utdanning, lite arbeidserfaring trenger parallell bistand og langvarig oppfølging lenge i støttesystemet, gjengangere mange som kommer i arbeid, ramler fort ut igjen

3 Ulike løsninger Anti-diskriminering Kvoter, pisk Skjermet/beskyttet Insentiver for arbeidsgivere Kvalifisering (N) Supported Employment, Job Coaching, IPS

4 Supported Employment = Arbeidsplassbasert opplæring Læring og utvikling skjer best på arbeidsplassen, i det arbeidsmiljøet hvor en jobb skal utføres Flytte ressurser og innsats inn i ordinære virksomheter Internasjonale studier: Rask utplassering, Place Train Øker ansettelsesgraden mer enn gradvise tilnærminger til arbeidslivet (Bond et al. 1995, 1997, 2004, 2008; Burns et al 2007, Schafft 2009) Nordisk prosjekt: Forutsetter proaktiv oppfølging, tilrettelegging, inkluderingskompetanse

5 Noen sentrale begreper i Supported Employment job coach, employment specialist rapid job placement, place-train jobmatch job development, job carving, customized employment, career development ongoing support, natural supports + Supported Living + Supported Leisure + Supported Education

6 Supported Employment Blir utført av en Job Coach som har til oppgave å hjelpe mennesker med nedsatt arbeidsevne å få og beholde en lønnet jobb på det ordinære arbeidsmarkedet. Arbeidssøkeren er aktiv i sin egen prosess og medvirker i å identifisere egne ferdigheter og jobbønsker for å finne en passende jobb. Utføreren sørger for at brukeren får en vellykket inkludering på arbeidsplassen og gir oppfølging som også omfatter støtte til arbeidsgiver og kolleger. Kilde: Supported Employment for people with disabilities in the EU and EFTA-EEA - good practices and recommendations in support of a Flexicurity approach. COWI, AFI, EUSE (2011)

7 Hva er ikke Supported Employment? Skjermet sysselsetting, beskyttet aktivitet utenfor det normale arbeidslivet Klargjøring for arbeid, opprusting, kvalifisering Skjermet avklaring, vurdering, testing Praksisplass, lønnstilskudd uten tett individuell oppfølging Men elementer av dsse kan være metoder man bruker i SE for å få og beholde en jobb Kilde: Supported Employment for people with disabilities in the EU and EFTA-EEA - good practices and recommendations in support of a Flexicurity approach. COWI, AFI, EUSE (2011)

8 Eksempler på SE-liknende tilbud i Norden SIUS Arbeid med bistand Arbete med stöd Atvinna med studning Tett oppfølging i fleksjob/skånejob Job coach-tilbud IPS-tilbud

9 Europa: Ulikheter i praktisk SE Ulik organisering, finansiering, incentiver og resultatmål Ulike adgangskriterier til tilbud, brukere med forskjellig motivasjon, funksjonsgrad og arbeidsevne Lite nasjonal dokumentasjon, dårlig statistikk, vanskelig å sammenlikne mellom land Svak fagutvikling i SE: God kompetanse ift brukere og sosiale utfordringer Svakere kompetanse ift arbeidsplass, jobbutvikling, samarbeid med arbeidsgivere Få tilbud om kompetanseutvikling for Job Coach Ofte del av tiltaksarrangører som mangler insentiv til å utvikle SE Kilde: Spjelkavik & Evans (2007)

10 Brukere i SE i Europa Tidlig fase: Utviklingshemmede (systematisk instruksjon) Fra slutten av 1990-tallet: Psykiske vansker, hjerneskader (IPS) Sosiale vansker, blandingsdiagnoser, ulike etniske grupper, kriminelle, rusrelaterte problemer Nye utfordringer for karriereveiledning, oppfølging og tilrettelegging på arbeidsplass

11 Nordiske SE-brukere i jobb Mest i privat sektor Faste ansettelser, ulike lønnsbetingelser, lønnstilskudd Fornøyd med jobbene, men ønsker utvikling, noen resignerte, ser ikke alternativer Uklare stillingsbetegnelser, svak jobbidentitet, unntak er de med høyere utdanning Mange har kontakt med SE selv om de har vært lenge i jobb: Usikkerhet, tilpasning, lønn, arbeidsvilkår, videre utvikling, jobbskifte Noen ønsker mer støtte på arbeidsplassen, andre mer støtte utenom jobben (supported leisure & living)

12 Brukernes mål og krav til Job Coach Brukerernes mål med å delta i Supported Employment Bli respektert og inkludert på en arbeidsplass, og ha både rettigheter og plikter som andre ansatte Få lønn og bli behandlet som andre arbeidstakere og være del av et fellesskap Brukernes krav til Job Coach En som kjenner den rette veien gjennom systemet og som løser vanskeligheter for å nå målet En som gir hjelp og muligheter til karriereutvikling En som hjelper til med papirarbeid og det administrative som er vanskelig for både arbeidstaker og arbeidsgiver En som gir støtte på arbeidsplassen, hjelp til å løse arbeidsoppgaver og bidrar til å strukturere arbeidet

13 Det nordiske hjelpeapparatet: Mange på banen, lite koordinert Svak koordinering i tjenesteapparat og forvaltning rammer de mest ressurssvake brukerne (Antonsson 2005, 2006; Danermark 2009) Gir dårlige vilkår for job coaching Får mange i aktivitet, men ikke i arbeid Sterk tro på flow-through-modellen i det politiske systemet De fleste bestillinger har denne modellen som utgangspunkt Denne modellen er mest lønnsom for tiltaksarrangører, som også er sterke politiske lobbyister, bidrar til å sementere modellen Svake organisasjoner for SE, liten politisk innflytelse

14 Saksbehandlere i Norden: Utfordringer for SE Mange good practices i SE, men likevel liten tro på at ordinær arbeidsplass kan brukes for de med sterkt redusert arbeidsevne Ser behov for SE der tett individuell oppfølging kan gi bedre jobbeffekt og fastholdelse Suksesskriterium: Proaktiv oppfølging av bruker og arbeidsgiver Svak kunnskap om SE

15 Job Coach i Norden (1) Ofte ansatt i organisasjoner der SE kun utgjør en mindre del av tilbudet. Etterlyser brukere med en tydeligere avklart motivasjon for å få seg en ordinær jobb. Tid til oppfølging på arbeidsplass er en utfordring: Det varierer hvor mye tid JC kan bruke til oppfølging på arbeidsplass. Vansker med å være både kontaktperson og jobbkonsulent, uklart hvor mye JC skal involvere seg i andre områder av brukerens liv enn det jobbrelaterte. JC-rollens plass ift øvrig støtteapparat uklar. Det hender at JC opplever å bli motarbeidet av andre profesjoner som ikke har samme jobbfokus.

16 Job Coach i Norden (2) Det å kontakte arbeidsgivere oppleves av mange som det vanskeligste i jobben som JC. Det å skaffe jobber og jobbing mot arbeidsgivere generelt oppleves som en utfordring og vilkår for oppfølging i bedriftene er uklare. Mange uttrykker behov for spesialkompetanse knyttet til arbeidsmarkedsforhold, samhandling med arbeidsgivere, det å markedsføre SE, mer diagnosespesifikk kunnskap. JC har ofte sosial- og helsefaglig utdanning, de er autodidakter i JC-rollen og etterlyser tilbud om kompetanseutvikling som er spesifikk for Job Coach-funksjonen i SE.

17 Kompetanseutfordring i SE-tilbud Øke kunskapen om SE Overbevise gjennom arbeid med ordinært arbeidsliv, dokumentere resultater, langtidseffekt Utvikle metodikk, breddekompetanse, inkluderingsekspertise interessekartlegging & jobbmatch for ulike målgrupper, jobbutvikling, allianser med arbeidsgivere oppfølging i jobb, jobbfastholdelse, tilrettelegging, stabilitet, karriereutvikling, samarbeid med arbeidsgivere håndtering av varierende motivasjon og funksjonsgrad

18 SE-service overfor arbeidsgivere (1) En fast kontaktperson som: følger tett opp, forbereder bruker og arbeidsplass, gir god informasjon i forkant om brukerens begrensninger i arbeidssituasjonen, sørger for forutsigbarhet, gjør tydelige avtaler om roller, ansvarsforhold og kontaktform Prøveperiode før en eventuell ansettelse som gir muligheter til å vurdere: om vedkommende er egnet for relevante arbeidsoppgaver om bedriften kan tilby relevante arbeidsoppgaver

19 SE-service overfor arbeidsgivere (2) Proaktiv oppfølging innebærer at Job Coach: er i forkant av eventuelle problemer som kan oppstå i arbeidssituasjonen før de oppstår og bidrar til å løse problemer som oppstår, forstår både bedriften og den ansatte og reagerer på de riktige tingene, gir støtte, råd og veiledning til både arbeidsgiver og den ansatte, har kunnskap om forhold ved den ansattes liv som kan påvirke jobben, kunnskap om arbeidsoppgaver, arbeidsprosessen og virksomhetskultur og derigjennom legger til rette for at den ansatte og bedriften har vilje og evne til justering

20 SE-service overfor arbeidsgivere (3) Job Coach som inkluderingsekspertise innebærer: kunnskap om hvordan man skal få til inkludering tar ansvar for den prosessen som settes i gang viser og utvikler et sosialt ansvar i fellesskap med arbeidsgiver støtter bruker og arbeidsplass på en slik måte at bruker får en sjanse i arbeidslivet gir tett oppfølging i jobb/på arbeidsplass har situasjonsspesifikk kunnskap, som også innebærer å redusere støtten når behovet minsker

21 Svakheter ved SE-service overfor arbeidsgivere Brukeren har større behov for støtte enn det Job Coach er klar over, både i jobb og utenom jobb. Mangelfull innsats av Job Coach i arbeidssituasjonen: For lite kontakt, kommunikasjon og fleksibilitet i begynnelsen Job Coach kommer ikke til bedriften av seg selv For lite praktisk hjelp til opplæring, introduksjon, planlegging. Mangler i det offentliges engasjement i saken, inkludert mye papirarbeid og administrasjon, mangler mulighet for å utbetale den ytelsen personen får som lønn i praksisperioden.

22 SE-utfordringer Danmark De sentrale prinsippene i SE finnes i dansk lovgivning, men ikke som en tydelig sammenhengende innsats, vanskelig å etablere oversikt over de ulike tilbudene, ingen felles kvalitetssikring av innsatsen. Vanskelig å sikre et sammenhengende inkluderingsforløp når det må "strikkes sammen" av ulike lover og fordeles i flere etapper. Dette skaper usikkerhet for borgeren så vel som for arbeidsgivere og gjør det vanskelig for Job Coach å planlegge og sikre langsiktighet. Byråkratisk og administrativt tungt system. I prinsippet finnes oppfølgingen både i fleksjob og job med løntilskud for førtidspensionister, men i praksis blir det ikke gjennomført på en måte som kan forstås som individuell oppfølging i tråd med place-train i SE. Lite fokus på oppfølging av arbeidsgivere, bygger i for liten grad på inngående kjennskap til den enkelte arbeidsplassen. Svært få referanser til og sammenlikninger med internasjonal SE. Ingen formell, kompetansegivende utdanning som kan høyne fagligheten og fagbevisstheten innen jobb coaching i tråd med internasjonal SE.

23 SE-utfordringer Finland Behov for en lovgivning som tydeligere fremmer SE. Mangler nasjonal enighet og forståelse over hva SE skal være i praksis og hvilke kvalitetskriterier som skal ivaretas - behov for en enhetlig definisjon av SE. For svak forbindelse mellom SE-tilbud og det åpne arbeidsmarked. SE bør gjøres mer attraktivt for arbeidsgivere. Man må kunne vise forskjellen mellom en ordinær sysselsettingsservice og SEtilbud. SE bør tilbys personer med funksjonshemninger, innvandrere, langtids arbeidsledige og andre som ikke deltar i det ordinære arbeidsmarkedet Mangler oversikt over hvor mye SE-tilbud bidrar med og hvor stor betydning SE kan ha. SE-tilbud bør kunne vise til resultat og bør kunne markedsføre seg. Behov for oppfølging og statistikk.

24 SE-utfordringer Island Tradisjonelt benyttes skjermete tilbud for de med de største funksjonsnedsettelsene. Skjermete tilbud har tradisjon for å starte med arbeidstrening, train-place, mens SE er place-train. SE generelt lite kjent, kunnskap om SE blant beslutningstakere begrenset. Mangel på ressurser bidrar til at SE-metoder ikke praktiseres riktig. Kvaliteten i SEtilbud ofte dårlig pga for mange klienter per Job Coach, tilbudet er tidsubegrenset og dermed ikke tid nok til å tilby den enkelte kvalitativt god SE. Mangler opplæring i SE for Job Coacher. Mangler retningslinjer for hvordan SE-tilbudet skal utføres, fører til stor variasjon i kvaliteten i SE-tilbudene i kommunene.

25 SE-utfordringer Norge (1) NAV og tiltaksarrangører mangler SE som felles plattform. Mangler opplæring i SE. JC mangler ofte kompetanse for samarbeid med arbeidsgiver. Behov for utdanningstilbud som gir en sertifisering i SE. Arbeidsgiverperspektivet ivaretas i for liten grad, både metodisk og i bevisstheten hos bestiller og utfører. Tiltaksarrangører har få insentiver til å videreutvikle og styrke SE, tjener mer på å arrangere train place. Dårlige vilkår for å følge sentrale prinsipper i SE, som tidsubegrenset oppfølging, deltakerkriterier basert på motivasjon (ikke arbeidsevne) og brukermedvirkning. Press på å skrive ut deltakere etter ansettelse for å fylle krav til gjennomstrømming i tiltak. Dermed blir også langtidseffekten av SE svak. SE bør tas inn IA-avtalens delmål 2 og fokus vris til metoder for å bistå til og i jobb. Motiverte deltakere må ofte stå lenge på venteliste, og sliter dermed ofte med å opprettholde sin motivasjon til å komme seg videre.

26 SE-utfordringer Norge (2) Tar for lang tid å fremskaffe hjelpemidler/virkemidler som understøtter SEprosessen. Stønad/ytelse bør følge arbeidssøkeren, f eks at pensjon og arbeidsavklaringspenger utbetales som ordinær lønn.

27 SE-utfordringer Sverige (1) SE har for få ressurser i forhold til behovet. Det brukes for få ressurser på å utvikle og styrke SE-virksomheter SE er dårlig kjent, blant politikere og tjenestemenn. Høye skott mellom ulike avdelinger i forvaltningen gjør samarbeid vanskelig. Det bør bli tydeligere at ansettelse i ordinært arbeidsliv er målet og alle etater og organisasjoner må jobbe for å nå det målet SE er ikke klart definert, sånn at for mange arbeider etter sin egen modell og modifiserer ut fra klientgruppe eller lovgivning. Dermed vanskelig å vurdere kvaliteten i SE. De som har rett til daglig virksomhet har ingen rett til støtte for ansettelse i ordinært arbeidsliv. SE i kommunene har ikke eget mandat til å ta beslutninger og må ha støtte fra AF for å kunne gi en klient ansettelse, f.eks med lønnstilskudd. Få muligheter for fortsatt støtte fra SE om klienten får en anställning på den reguljära arbetsmarknaden. Klienter har ofte måttet avslutte arbetstreningen på arbeidsplassen fordi AF ikke har bevilget støtte til mer enn noen uker.

28 SE-utfordringer Sverige (2) Tradisjonell rehab stiller høyere krav til arbeidsevne enn det enkelte av SEs klienter kan klare, er ofte innrettet på å få igång en person på en arbeidsplass og kravet om ansettelse er gjerne nedtonet. I SE skaffer man en plass ut fra arbeidssøkerens forutsetninger ( place - train ) og man arbeider med ansettelse som mål. I arbetsmarknadsinsatser vurderes arbeidsevnen før klienten får tilbud, i motsetning til SE-prinsippet om at motivasjonen skal være styrende. Om ansettelsen er uten lønnstilskudd faller alt ansvar på arbeidsgiveren, noe som kan få arbeidsgiveren til å nøle med å ansette om man er engstelig for at det kan oppstå problem. Om ansettelsen er med lønnstilskudd gis det fortsatt støtte fra AF, men støtten er kun årlig kontakt mellom saksbehandler og arbeidsgiver for forhandling om størrelsen på lønnstilskuddet.

29 Svakheter i Nordisk SE Uklar og svak innretting/kontakt mot det ordinære arbeidslivet Mange praksisplasser, lite metodikk Få jobber, mange ramler ut igjen Uklare resultater, svak langtidseffekt Job coaches har mer kompetanse ift brukere enn ift arbeidsplass, jobbutvikling & arbeidsgivere. Mangler ofte nære/stabile relasjoner med arbeidslivets aktører Mangler tilbud om kompetanseutvikling for Job Coach som bygger på kunnskapsbasert SE Individuell oppfølging er svakt definert og uklart finansiert, vansker med å få til koordinering og parallellitet i oppfølgingen Mange tilbud er kortvarige eller tidsbegrensede

30 Nordiske utfordringer 1. Implementering av SE gjennom nasjonal og nordisk forankring 2. Kunnskap om SE i byråkrati og forvaltning 3. Inngangskriterier til SE 4. Tidsperspektiv og kontinuitet 5. Kompetanse, faglighet og kvalitet i SE

31 1 - Implementering av SE gjennom nasjonal og nordisk forankring Det må legges til rette for internasjonal evidensbasert SE innen arbeidsmarkeds- og inkluderingspolitikken i hvert enkelt land og på nordisk nivå, gjennom nordiske organer som Nordisk ministerråd og Nordisk velferdssenter. De nordiske avdelingene av European Union of Supported Employment (EUSE) må i langt større grad markedsføre en profesjonell praksis som er i tråd med internasjonal evidensbasert SE.

32 2 - Byråkrati og forvaltning Legge til rette for kontinuitet i SE-prosessen, også etter inngått arbeidskontrakt. Fleksibilitet som gir raskere bruk av virkemidler der det er nødvendig for å oppnå best mulig arbeidsplassbasert resultat. Insentiver som sikrer videreutvikling og styrket innsats i SE-tilbud. Det bør ikke være mer lønnsomt for tjenesteleverandører å ha brukere i avklaring, trening eller kurs i skjermet virksomhet enn på ordinære arbeidsplasser.

33 3 - Inngangskriterier Fjerne seleksjonskriterier (inngangsvilkår) til SE som er knyttet til diagnoser, arbeidsevne og pensjonsrettigheter fokus på motivasjon Enklere systemer for finansiering av hele inkluderingsprosessen og større fleksibilitet for inntektssikring (kombinasjoner pensjon, lønnstilskudd, lønn) Utrede hvorvidt pensjon til arbeidstaker kan utbetales via arbeidsgiver som del av personens samlede inntekt. Pengestrømmen som inngår i tilbudsstrukturen må kontrolleres bedre, med krav om kvalitetskriterier i tråd med internasjonal evidensbasert SE.

34 4 - Tidsperspektiv og kontinuitet SE må bygges ut og være et allment tilgjengelig tilbud for alle arbeidssøkere som har behov og motivasjon for en slik tjeneste, uavhengig av arbeidsevne og funksjonsnedsettelse. Oppfølging av arbeidstaker bør være en del av arbeidskontrakten. Brukeren skal fortrinnsvis ha én Job Coach i hele perioden fram til ekstern støtte avsluttes. Sikre at SE-prosessen omfatter støtte til arbeidsplass og arbeidsgiver. Fleksibel tidsbegrensning i SE-tilbud som sikrer tilbudet også til dem som trenger langvarig støtte.

35 5 - Kompetanse, faglighet og kvalitet Prinsipper og metodikk i SE må synliggjøres og forskjellen mellom SE andre arbeidsmarkeds- og velferdstilbud må tydeliggjøres. Bedre markedsføring av prinsipper og metodikk innen evidensbasert SE. De nordiske avdelingene av EUSE pådrivere for en utvikling fra SEliknende tilbud til evidensbasert SE. Annen praksis enn evidensbasert SE kan være både riktig og hensiktsmessig, men bør ikke omtales som SE. De som bestiller SE-tjenester må være kvalitetsvoktere, dvs ha bestillerkompetanse innen SE. Kvalitetskravene bør være forankret i internasjonale standarder innen evidensbasert SE, som SE Fidelity Scale, EUSEs 5-Stage Process og EUSEs SE Toolkit. Job Coach-utdanning i tråd med kvalitetsstandarder og etablert kunnskap innen evidensbasert SE / SE Fidelity Scale. Det bør finnes tilbud om kompetanseheving på praktisk kursnivå og innen høyere utdanning. Karriereveiledning og arbeidslivskompetanse vektlegges som kompetanse i SE-tilbud.

36 5 (forts) Det bør til enhver tid finnes oversikt over hvor mange som er i jobb etter bestemte tidsrom. Kortsiktige og langsiktige resultat må dokumenteres. Økonomiske kostnader og gevinster må dokumenteres. Systematiske forsøk med randomiserte kontrollgrupper og gjennomføres analyser over økonomiske langtidsvirkninger.

Prosjekt: SE-Norden,

Prosjekt: SE-Norden, Supported Employment i Norden AFI-Forum 19.05.11 Øystein Spjelkavik www.afi.no Prosjekt: SE-Norden, 2008-2011 Finanisering: NAV FARVE forsøksmidler arbeid og velferd Nasjonal og nordisk dialog om Supported

Detaljer

Erfaringer med Supported Employment

Erfaringer med Supported Employment Erfaringer med Supported Employment Konferanse: Når arbeid er best for psykisk helse og rus. Radisson Blu Hotel - Bodø 23. mai 2012 Øystein Spjelkavik os@afi.no www.afi.no IS WORK THE MOST IMPORTANT PART

Detaljer

Inkluderingskompetanse et praksisfelt med stort kunnskapsbehov

Inkluderingskompetanse et praksisfelt med stort kunnskapsbehov Inkluderingskompetanse et praksisfelt med stort kunnskapsbehov Seminar om praksisrettet forskning og forskning på utdanningspraksis i helse- og sosialfagutdanningene: Ja takk, begge deler! 11.01.2013,

Detaljer

Place then train hva er det?

Place then train hva er det? Place then train hva er det? Kjetil Frøyland Forsker Arbeidsforskningsinstituttet kjetil.froyland@afi.no www.afi.no Arbeidsforskningsinstituttet AS, 2011 Forfatter/Author Hovedtilnærming så langt: Train

Detaljer

Arbeidsgiverperspektiver på inkludering

Arbeidsgiverperspektiver på inkludering Arbeidsgiverperspektiver på inkludering Hovedmomenter fra prosjektet: Hva kjennetegner god inkluderingskompetanse? Angelika Schafft og Øystein Spjelkavik Arbeidsforskningsinstituttet AS, 2014 Forfatterne/Authors

Detaljer

Arbeidsgiverperspektiver på inkludering

Arbeidsgiverperspektiver på inkludering Arbeidsgiverperspektiver på inkludering Hovedmomenter fra prosjektet: Hva kjennetegner god inkluderingskompetanse? Angelika Schafft og Øystein Spjelkavik Arbeidsforskningsinstituttet AS, 2014 Forfatterne/Authors

Detaljer

Inkluderingskompetanse

Inkluderingskompetanse 27. 28. august 2015 Scandic Fornebu Inkluderingskompetanse Øystein Spjelkavik Høgskolen i Oslo og Akershus Arbeidsforskningsins

Detaljer

Monica Øren. Arbeidsinkludering i et IPS-perspektiv

Monica Øren. Arbeidsinkludering i et IPS-perspektiv Monica Øren Arbeidsinkludering i et IPS-perspektiv Årsak til attføring I NAV; (ungdom u 30 år, des 2013) Antall: 27 521 personer 44 prosent psykiske lidelser 11 prosent muskel- og skjelettsykdommer 22

Detaljer

Erfaringer fra forsøk med arbeidsmarkedstiltak i ordinært arbeidsliv

Erfaringer fra forsøk med arbeidsmarkedstiltak i ordinært arbeidsliv Nordisk sosialforsikringsmøte 9. juni Erfaringer fra forsøk med arbeidsmarkedstiltak i ordinært arbeidsliv Ane Stø, Tiltaksseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet Forsøk med bruk av ordinært arbeidsliv

Detaljer

Rom for alle et inkluderende arbeidsliv

Rom for alle et inkluderende arbeidsliv Rom for alle et inkluderende arbeidsliv Fagseminar arbeid og bolig, Kirkens bymisjon Haugalandet 18.oktober 2012 Grete Wangen, leder for fagutvikling Mølla kompetansesenter AS En vanlig jobb for Torstein

Detaljer

SE til Rygge Elisabeth Harder, NAV Rygge

SE til Rygge Elisabeth Harder, NAV Rygge SE til Rygge 030517 Elisabeth Harder, NAV Rygge Status Utvidet oppfølging «Ut» Historie SE ble først utviklet i USA og Canada på 70- tallet og ble vanlig i stadig flere land utover 1990- tallet, også i

Detaljer

Place then train Kvalifisering i ordinær virksomhet Arbeid og sysselsettting, IMDI 20.11.12

Place then train Kvalifisering i ordinær virksomhet Arbeid og sysselsettting, IMDI 20.11.12 Place then train Kvalifisering i ordinær virksomhet Arbeid og sysselsettting, IMDI 20.11.12 Øystein Spjelkavik os@afi.no www.afi.no Utfordringen i hjelpeapparatet Personer med sammensatte bistandsbehov

Detaljer

Innføring i Individual placement and support / IPS Individuell jobbstøtte

Innføring i Individual placement and support / IPS Individuell jobbstøtte Innføring i Individual placement and support / IPS Individuell jobbstøtte Innledning Mennesker med psykiske helseproblemer ønsker å jobbe. Forskning viser at 60 til 70 prosent av alle som lider av en alvorlig

Detaljer

Evaluering av kvalifiseringsprogrammet hva virker i forhold til mål om arbeid?

Evaluering av kvalifiseringsprogrammet hva virker i forhold til mål om arbeid? Evaluering av kvalifiseringsprogrammet hva virker i forhold til mål om arbeid? Fylkesmannen i Troms og NAV Troms: «På vei til jobb» - erfaringskonferanse knyttet til kvalifiseringsprogrammet, Tromsø 10.04.13

Detaljer

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV Jon Fiske Kartlegging og tiltak i NAV Kartlegging og behovsvurdering Generell kartlegging av situasjon, kompetanse, helse mm Mål: Skaffe arbeid / økt deltagelse Klarer du det uten bistand fra NAV? På «din

Detaljer

Place then train Bruk av ordinært arbeidsliv som middel og mål

Place then train Bruk av ordinært arbeidsliv som middel og mål Place then train Bruk av ordinært arbeidsliv som middel og mål Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Molde 26.02.13 Øystein Spjelkavik os@afi.no www.afi.no Økning av brukere med sammensatte bistandsbehov Psykiske,

Detaljer

Inkluderingskompetanse dilemmaer og utfordringer

Inkluderingskompetanse dilemmaer og utfordringer 19. og 20. september Thon Hotel Oslo Airport Inkluderingskompetanse dilemmaer og utfordringer Øystein Spjelkavik Høgskolen i Oslo og Akershus Arbeidsforskningsinstituttet Kompetansesenter for arbeidsinkludering

Detaljer

NAV ansvar, rammevilkår, strategi og virkemidler

NAV ansvar, rammevilkår, strategi og virkemidler NAV ansvar, rammevilkår, strategi og virkemidler SOR-konferanse, Oslo Kongressenter Folkets hus 23. oktober 2015 Anne Kverneland Bogsnes Fylkesdirektør i NAV Hordaland NAVs strategi 2011-2020 Visjon: Vi

Detaljer

Place then train metode for tidlig utplassering i arbeidslivet

Place then train metode for tidlig utplassering i arbeidslivet Place then train metode for tidlig utplassering i arbeidslivet Norskopplæring på veien til arbeid Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk 21.10.14 Øystein Spjelkavik oystein.spjelkavik@afi.hioa.no

Detaljer

Inkluderingskompetanse - et viktig kompetanseområde for NAV

Inkluderingskompetanse - et viktig kompetanseområde for NAV Inkluderingskompetanse - et viktig kompetanseområde for NAV Samarbeidskonferanse NAV Universitet og høgskolene 5.- 6. november 2012, Scandic Hotell Gardemoen Øystein Spjelkavik os@afi.no www.afi.no Utfordringen

Detaljer

Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet

Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet 3. mai 2011 Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet Agenda Et lite tilbakeblikk og status Hva kan NAV gjøre

Detaljer

Inkluderingskompetanse i arbeidslivet Heldagsseminar Psykisk helse og arbeid Jæren hotell, Bryne, 26. april 2017

Inkluderingskompetanse i arbeidslivet Heldagsseminar Psykisk helse og arbeid Jæren hotell, Bryne, 26. april 2017 Inkluderingskompetanse i arbeidslivet Heldagsseminar Psykisk helse og arbeid Jæren hotell, Bryne, 26. april 2017 Øystein Spjelkavik Ø. Spjelkavik Arbeidsforskningsinstituttet AS, 2014 Forfatter/Author

Detaljer

Last ned Inkluderingskompetanse. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Inkluderingskompetanse Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Inkluderingskompetanse. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Inkluderingskompetanse Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Inkluderingskompetanse Last ned ISBN: 9788205449633 Antall sider: 365 Format: PDF Filstørrelse:10.97 Mb I denne boka utforsker forfatterne hvordan den vanlige arbeidsplassen kan brukes både som

Detaljer

HMS-konferansen Østfold 21/10 2015 Inkluderende arbeidsliv - en viktig del av NAV sin markedsstrategi.

HMS-konferansen Østfold 21/10 2015 Inkluderende arbeidsliv - en viktig del av NAV sin markedsstrategi. HMS-konferansen Østfold 21/10 2015 Inkluderende arbeidsliv - en viktig del av NAV sin markedsstrategi. Yngvar Åsholt, kunnskapsdirektør, Arbeids- og velferdsdirektorat. Norge akkurat nå Lav oljepris og

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT)

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT) Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører Arbeidsforberedende trening (AFT) 15.09.2016 1. FORMÅL OG RESULTATMÅL Arbeidsforberedende trening skal bidra til å prøve ut tiltaksdeltakerens arbeidsevne og til

Detaljer

Individuell jobbstøtte (IPS) forener jobb og behandling

Individuell jobbstøtte (IPS) forener jobb og behandling Individuell jobbstøtte (IPS) forener jobb og behandling Kristin Vold Hjerpås Seksjon oppfølging Arbeids- og velferdsdirektoratet Karin Irene Gravbrøt Avd. psykisk helsevern og rus Helsedirektoratet Individuell

Detaljer

Nye muligheter for jobb med tidsubestemt lønnstilskudd?

Nye muligheter for jobb med tidsubestemt lønnstilskudd? Nye muligheter for jobb med tidsubestemt lønnstilskudd? Øystein Spjelkavik AB-konferanse Hamar 6. november 2009 www.afi.no Arbeidsforskningsinstituttet AS, 2006 The Work Research Institute Forfatter/Author

Detaljer

Overganger, samarbeid og koordinering (OSK) (Mandal-Lindesnes 2009 2012) Finansiert av NAV FARVE og Lindesnesrådet

Overganger, samarbeid og koordinering (OSK) (Mandal-Lindesnes 2009 2012) Finansiert av NAV FARVE og Lindesnesrådet Overganger, samarbeid og koordinering (OSK) (Mandal-Lindesnes 2009 2012) Finansiert av NAV FARVE og Lindesnesrådet Øystein Spjelkavik os@afi.no www.afi.no Arbeidsforskningsinstituttet AS, 2011 Forfatter/Author

Detaljer

Bakgrunnsbilde. Alle former for overganger er kritiske faser og forskning viser at det er da brukerne faller fra

Bakgrunnsbilde. Alle former for overganger er kritiske faser og forskning viser at det er da brukerne faller fra Bakgrunnsbilde 60 70 % av alle som lider av en psykiske lidelse ønsker å jobbe 85 % av de som behandles i offentlige helsetjenester har ikke en jobb Alle former for overganger er kritiske faser og forskning

Detaljer

Individual Placement and Support. Supported Employment. Evidence Based Supported Employment. Individuell Jobbstøtte

Individual Placement and Support. Supported Employment. Evidence Based Supported Employment. Individuell Jobbstøtte Individual Placement and Support Supported Employment Evidence Based Supported Employment Individuell Jobbstøtte IPS inspirerte prosjekter AB IPS - tenkning 1. Målet er ordinært, lønnet arbeid 2. Ingen

Detaljer

Attføringsbedriftene. Bransjestandard. for arbeidsmarkedstiltaket "Arbeid med bistand" (AB) Trykk: Eikli as - grafisk

Attføringsbedriftene. Bransjestandard. for arbeidsmarkedstiltaket Arbeid med bistand (AB) Trykk: Eikli as - grafisk Attføringsbedriftene Bransjestandard for arbeidsmarkedstiltaket "Arbeid med bistand" (AB) Trykk: Eikli as - grafisk ATTFØRINGSBEDRIFTENES BRANSJESTANDARD FOR ARBEIDSMARKEDSTILTAKET ARBEID MED BISTAND Innledning

Detaljer

Mestring gjennom «grønne arbeidstilbud»

Mestring gjennom «grønne arbeidstilbud» Stavanger 2. november 2015 Mestring gjennom «grønne arbeidstilbud» Ulike tiltaksordninger for unge voksne Jan Erik Grundtjernlien Arbeids- og velferdsdirektoratet // Tiltaksseksjonen Ekspertgruppens anbefaling

Detaljer

FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID

FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID 14 a - gir alle som ønsker bistand rettet mot arbeid en rett til: Behovsvurdering: vurdering av behov for bistand til å komme i arbeid. Arbeidsevnevurdering

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015. Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid

Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015. Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015 Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid Bakgrunn Bosatt som kvoteflyktning i Sørreisa kommune 2002 Introduksjonsdeltaker Utdanning Arbeidserfaring

Detaljer

«Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming»

«Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming» «Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming» Tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud, Arbeids- og velferdsdirektoratet Mer om de ulike ordningene og henvendelser ved spørsmål: www.nav.no Arbeidslivet

Detaljer

Inkluderingskompetanse, arbeid og mestring

Inkluderingskompetanse, arbeid og mestring Inkluderingskompetanse, arbeid og mestring Stiklestadkonferansen 2015 for et mer inkluderende arbeidsliv Øystein Spjelkavik Arbeidsforskningsinstituttet AS, 2014 Forfatter/Author Arbeid 2 Sentralt for

Detaljer

Skal man gi mennesker muligheter må man tro på mulighetene i menneskene.

Skal man gi mennesker muligheter må man tro på mulighetene i menneskene. IPS en lyninnføring til møtet med MIAS Skal man gi mennesker muligheter må man tro på mulighetene i menneskene. Eller, som Olav H. Hauge ville ha sagt det: Det er den draumen me ber på at noko vedunderleg

Detaljer

ARBEID Aktuelle tiltak for mennesker med utviklingshemming

ARBEID Aktuelle tiltak for mennesker med utviklingshemming ARBEID Aktuelle tiltak for mennesker med utviklingshemming Øystein Haram, Regionale konferanser om politikken for mennesker med Utviklingshemming, Langesund 22. 23. nov og Stjørdal 28. -29. nov 2011 Disposisjon

Detaljer

Ny finansieringsordning for arbeid med bistand? Avdelingsdirektør Odd Wålengen

Ny finansieringsordning for arbeid med bistand? Avdelingsdirektør Odd Wålengen Ny finansieringsordning for arbeid med bistand? Avdelingsdirektør Odd Wålengen Hva er målet med arbeid med bistand? Mål: Bistand med sikte på integrering av personer med redusert arbeidsevne i ordinært

Detaljer

HELT MED!

HELT MED! HELT MED! www.heltmed.no Hva er HELT MED? HELT MED handler om å inkludere personer med utviklingshemming i det ordinære arbeidsliv. Hvorfor HELT MED? Det å ha en jobb er viktig for at vi mennesker skal

Detaljer

Arbeidsevnemetoden i NAV Seminar Attføringsbedriftene

Arbeidsevnemetoden i NAV Seminar Attføringsbedriftene Arbeidsevnemetoden i NAV Seminar Attføringsbedriftene 25.11.2008 Ingar Heum Arbeids- og Velferdsdirektoratet AGENDA 1. ARBEIDSEVNEMETODEN Bakgrunn, prinsipper og metodikk 2. NAV-LOVENS 14a Rettighetsfesting

Detaljer

18. og 19. september Thon Hotel Oslo https://blogg.hioa.no/inkluderingskompetanse

18. og 19. september Thon Hotel Oslo https://blogg.hioa.no/inkluderingskompetanse 18. og 19. september Thon Hotel Oslo Airport Et forsknings- og utviklingsprosjekt Prosjektet «Supported employment for innvandrere med store bistandsbehov» gjennomføres av AFI (2016-2018) og er faglig

Detaljer

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Innledning: Bergen kommune har som IA-virksomhet forpliktet seg til å jobbe målrettet for et mer inkluderende

Detaljer

Psykiske helseproblemer

Psykiske helseproblemer NORDISK KONFERENCE OM SUPPORTED EMPLOYMENT 10. OG 11. JUNI 2010 KØBENHAVN Psykiske helseproblemer Er registrert som hovedårsak til ca 1/3 av alle uførepensjoner (Norge og OECD) Størst er økningen i uførepensjon

Detaljer

Rehabiliteringskonferansen Haugesund

Rehabiliteringskonferansen Haugesund Rehabiliteringskonferansen Haugesund 2013 Disposisjon Bakgrunnen for JobbResept. Metode Praktisk gjennomføring Resultat Vår visjon "Å øke opplevelsen av mestring og livskvalitet hos den enkelte. Skape

Detaljer

SAMHANDLING FOR ARBEID Arbeid og psykisk helse. Marianne Bjørkly Fylkeskoordinator Marianne.Bjorkly@nav.no

SAMHANDLING FOR ARBEID Arbeid og psykisk helse. Marianne Bjørkly Fylkeskoordinator Marianne.Bjorkly@nav.no SAMHANDLING FOR ARBEID Arbeid og psykisk helse Marianne Bjørkly Fylkeskoordinator Marianne.Bjorkly@nav.no Oppfølgingsseminar 15. desember 2010 Fokus på samhandling Oppgavene fra gruppene Behov for mer

Detaljer

Lønnstilskudd med oppfølging; Verdens beste jobb!

Lønnstilskudd med oppfølging; Verdens beste jobb! Bedriftsmarkedet Lønnstilskudd med oppfølging; Verdens beste jobb! AAP som lønnstilskudd: Formålet er å bidra til at flere mottakere av arbeidsavklaringspenger skal få arbeid i det ordinære arbeidsmarkedet.

Detaljer

Årsmelding 2012. Et samarbeidsprosjekt mellom SUS, Psyk.divisjon og NAV Rogaland.

Årsmelding 2012. Et samarbeidsprosjekt mellom SUS, Psyk.divisjon og NAV Rogaland. Et samarbeidsprosjekt mellom SUS, Psyk.divisjon og NAV Rogaland. JobbResept mener: At alle mennesker har rett til å forsøke seg i arbeid, og at individuell tilrettelegging og oppfølging vil føre til økte

Detaljer

Mange ønsker seg en vanlig jobb, men kvier seg for å søke

Mange ønsker seg en vanlig jobb, men kvier seg for å søke Møteplass: Psykisk helse Psykisk helse der livene leves - arbeidsliv og utdanning Norsk Ergoterapeutforbund 10. februar 2011 Å FÅ SEG EN JOBB TILNÆRMING OG VIRKEMIDLER INNEN ARBEIDSRETTET REHABILITERING

Detaljer

HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORENKLINGER OG ENDRINGER I REGELVERKET OM ARBEIDSMARKEDSTILTAK

HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORENKLINGER OG ENDRINGER I REGELVERKET OM ARBEIDSMARKEDSTILTAK Landsorganisasjonen i Norge Youngsgate 11 0181 Oslo Vår sak nr.: 2015-AR-01494 Deres ref: 15/1433-2 410. 0 Lisa Dato: 14.8.2015 HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORENKLINGER OG ENDRINGER I REGELVERKET OM ARBEIDSMARKEDSTILTAK

Detaljer

«Om kunnskaps- og kompetansebehov i førstelinjen i NAV-kontorene, og målene for NAVs satsing på å utvikle NAV-orienterte miljøer i UH-sektoren»

«Om kunnskaps- og kompetansebehov i førstelinjen i NAV-kontorene, og målene for NAVs satsing på å utvikle NAV-orienterte miljøer i UH-sektoren» Oslo 16. oktober 2015 «Om kunnskaps- og kompetansebehov i førstelinjen i NAV-kontorene, og målene for NAVs satsing på å utvikle NAV-orienterte miljøer i UH-sektoren» Per Inge Langeng Kunnskapsstaben Arbeids-

Detaljer

Introduksjonsordningen hva virker?

Introduksjonsordningen hva virker? Introduksjonsordningen hva virker? Maryann Knutsen, IMDi Introduksjonsprogrammet EffektiviseringsNettverk 2015 1 Tema Introduksjonsordningen hva virker? - Formålet med loven - Resultater 2014 - Faktorer

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver

NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver Myndighetene stiller følgende særskilte virkemidler til disposisjon for partene i IA-arbeidet i den nye IA-avtalen NAV arbeidslivssenter skal videreutvikles og fortsatt

Detaljer

Presentasjon på IMDis nettverkssamling. Tatiana Maximova-Mentzoni, PhD/seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet/HIOA Trondheim, 19.

Presentasjon på IMDis nettverkssamling. Tatiana Maximova-Mentzoni, PhD/seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet/HIOA Trondheim, 19. Presentasjon på IMDis nettverkssamling Tatiana Maximova-Mentzoni, PhD/seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet/HIOA Trondheim, 19.09 2017 Fortell meg Av Ragnhild Bakke Waale Fortell meg at jeg er

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Quality Airport hotel, Sola 18. 19. mars 2010 Agenda: NAVs hovedutfordringer/ hovedprioriteringer

Detaljer

Individuell jobbstøtte (IPS) 31.oktober Bergen

Individuell jobbstøtte (IPS) 31.oktober Bergen Individuell jobbstøtte (IPS) 31.oktober Bergen Individuell jobbstøtte (IPS) En standardisert metode for å bidra til at flere mennesker med psykiske helseproblemer får, og beholder arbeid. Filosofi: Alle

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Fra trygd til trygg jobb Lovforslag med meldingsdel til Stortinget 5. desember 2014 Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Fra trygd til trygg jobb Lovforslag med meldingsdel til Stortinget 5. desember 2014 Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson Fra trygd til trygg jobb Lovforslag med meldingsdel til Stortinget 5. desember 2014 Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson OM PRESENTASJONEN STATUS OG UTFORDRINGER HVORDAN FORBEDRE TILTAKSSYSTEMET

Detaljer

FUNKSJONSVURDERING. Bransjestandard Revidert januar 2018

FUNKSJONSVURDERING. Bransjestandard Revidert januar 2018 FUNKSJONSVURDERING Bransjestandard Revidert januar 2018 Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet høsten 2001 og er forlenget til ut 2018.

Detaljer

Kvalitet i Supported Employment. SE i Norge. Hva kan vi lære av andre nordiske land?

Kvalitet i Supported Employment. SE i Norge. Hva kan vi lære av andre nordiske land? Kvalitet i Supported Employment SE i Norge. Hva kan vi lære av andre nordiske land? Disposisjon Velkommen og introduksjon Hva er Supported Employment i Norge? Innledning til gruppediskusjon Gruppediskusjon:

Detaljer

LEVEKÅR hvilke virkemidler har vi? Ved avdelingsdirektør Per Ivar Clementsen, Nav Østfold

LEVEKÅR hvilke virkemidler har vi? Ved avdelingsdirektør Per Ivar Clementsen, Nav Østfold Idedugnad Rakkestad, fredag 2.11.2012 LEVEKÅR hvilke virkemidler har vi? Ved avdelingsdirektør Per Ivar Clementsen, Nav Østfold NAV sin HOVEDSTRATEGI: ARBEID FØRST Lykkes med det det inkluderende arbeidsliv

Detaljer

PÅ VEI TIL JOBB? Evaluering av arbeidsmarkedssatsingen for sosialhjelpsmottakere

PÅ VEI TIL JOBB? Evaluering av arbeidsmarkedssatsingen for sosialhjelpsmottakere PÅ VEI TIL JOBB? Evaluering av arbeidsmarkedssatsingen for sosialhjelpsmottakere Seminarinnlegg på Attføringsbedriftenes APS-konferanse 28. mars 2007 i Drammen Angelika Schafft Arbeidsforskningsinstituttet

Detaljer

Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV

Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV Dagens tema Hva er NAV Virkemidler og tiltak Kvalifiseringsprogrammet Aktuelle tiltak NAV, 18.03.2012 Side 2 Hva er NAV? Arbeids- og velferdsetat

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

Ny i NAV. Veien til arbeid og velferd

Ny i NAV. Veien til arbeid og velferd Ny i NAV Veien til arbeid og velferd Dag 1 Agenda TID TEMA Velkommen! Overordnet blikk på brukeroppfølging i NAV NAV-veileders kompetanse og rolle Helhetlig oppfølging Arbeidsrettet brukeroppfølging Bedre

Detaljer

Helen Bull Ergoterapeut/stipendiat OUS/UiO

Helen Bull Ergoterapeut/stipendiat OUS/UiO Helen Bull Ergoterapeut/stipendiat OUS/UiO Agenda Betydning av arbeid Betydning av arbeidsledighet Forskning på feltet Individuelle faktorer Barrierer i samfunnet Metoder for arbeidsrehabilitering Arbeid

Detaljer

Individuell jobbstøtte (IPS) Seminar 30. oktober Stord 31.oktober Bergen

Individuell jobbstøtte (IPS) Seminar 30. oktober Stord 31.oktober Bergen Individuell jobbstøtte (IPS) Seminar 30. oktober Stord 31.oktober Bergen Individuell jobbstøtte (IPS) En standardisert metode for å bidra til at flere mennesker med psykiske helseproblemer får, og beholder

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

Arbeidsretting hva virker?

Arbeidsretting hva virker? Arbeidsretting hva virker? Trondheim 24.november 2015 Maryann Knutsen, IMDi Midt-Norge 1 Bærekraftig kvalifisering Kunnskap om arbeidskraftbehovet Kvalifiseringen tilpasset arbeidskraftbehovet og deltakeren

Detaljer

Fornebu 27. august 2015. Inkluderingskompetanse i NAV utfordringer og muligheter. Yngvar Åsholt. Kunnskapsdirektør Arbeids- og velferdsdirektoratet

Fornebu 27. august 2015. Inkluderingskompetanse i NAV utfordringer og muligheter. Yngvar Åsholt. Kunnskapsdirektør Arbeids- og velferdsdirektoratet Fornebu 27. august 2015 Inkluderingskompetanse i NAV utfordringer og muligheter Yngvar Åsholt Kunnskapsdirektør Arbeids- og velferdsdirektoratet Bakteppe 1 verdens beste land å bo i Et likhetssamfunn Høy

Detaljer

Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter

Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter Quality, Sarpsborg 3. november 2014. Her i dag: Ny IA avtale 2014-2018. Prosjekt

Detaljer

Sammendrag og konklusjoner

Sammendrag og konklusjoner Prosjektleder: Lars-Erik Becken Dato: 09.08.2013 Rapporten ligger på www.proba.no Sammendrag og konklusjoner Rapport 2013 11 : IA-avtalen i praksis - Små og mellomstore virksomheter Oppdraget er finansiert

Detaljer

Gir Supported Employment bedre resultater enn Arbeid med Bistand og Oppfølging?

Gir Supported Employment bedre resultater enn Arbeid med Bistand og Oppfølging? Arbeidsinkluderingskonferansen 2014 Gir Supported Employment bedre resultater enn Arbeid med Bistand og Oppfølging? Trond Wetlesen, Seniorrådgiver/ prosjektkoordinator NAV Arbeids- og Velferdsdirektoratet

Detaljer

Storbykonferanse Nav Hjelpemiddelsentral Rogaland

Storbykonferanse Nav Hjelpemiddelsentral Rogaland Storbykonferanse 2016 Nav Hjelpemiddelsentral Rogaland Jobbstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne En satsing mellom NAV og arbeidslivet for å få flere unge med nedsatt arbeidsevne eller funksjonsevne

Detaljer

Hva er APS, og hva bør APS være. APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Hva er APS, og hva bør APS være. APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Hva er APS, og hva bør APS være APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Dagens tekst. 1. Hva sier forskrift og utfyllende regelverk om

Detaljer

26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud. Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene

26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud. Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene 26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene Utfordringene 2 600 000 innmeldte (sysselsatte) 420 000 utmeldte (uføre, aap etc.) 220 000 påmeldte (kombinerer arbeid

Detaljer

Vi gir mennesker muligheter. Hvordan kan NAV fremme brukeransettelser? Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Brukeransatte i NAV

Vi gir mennesker muligheter. Hvordan kan NAV fremme brukeransettelser? Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Brukeransatte i NAV Vi gir mennesker muligheter Hvordan kan NAV fremme brukeransettelser? Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Brukeransatte i NAV Bekymring Psykiske lidelser er en viktig årsak til utstøting

Detaljer

Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016

Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016 Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016 Nytt regelverk for arbeidsmarkedstiltakene er foreslått iverksatt fra 1. januar 2016 Regjeringen har i Stortingsprop. 39 L foreslått en rekke endringer i

Detaljer

Verneombudssamling 12. juni IA ved UiO. v/personaldirektør Irene Sandlie

Verneombudssamling 12. juni IA ved UiO. v/personaldirektør Irene Sandlie Verneombudssamling 12. juni 2015 IA ved UiO v/personaldirektør Irene Sandlie UiOs IA-handlingsplan 2015-2018 Partene ved UiO signerte ny IA-avtale med virkning fra 15. januar 2015 Ny IA-handlingsplan ble

Detaljer

IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA

IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA Praktisk IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA arbeid BAKGRUNN IA-arbeid i Bergen kommune Denne veilederen i praktisk IA-arbeid

Detaljer

Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen. Velferdskonferansen 2. mars

Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen. Velferdskonferansen 2. mars Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen Velferdskonferansen 2. mars Disposisjon Behov for arbeidskraft Velferd og arbeid IA-avtalen Raskere tilbake Arbeidsevnevurdering og møte med brukere Kvalifiseringstiltak

Detaljer

Høringssvar: Forslag til forenklinger og endringer i regelverket om arbeidsmarkedstiltak

Høringssvar: Forslag til forenklinger og endringer i regelverket om arbeidsmarkedstiltak Det Kgl. Arbeids- og sosialdepartement Vår dato 14.09.2015 Postboks 8019 Dep Deres dato 16.06.2015 0030 Oslo Vår referanse REG/8787 Deres referanse 15/2261 Høringssvar: Forslag til forenklinger og endringer

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Prosjekt 1824. Status etter 10 måneders prosjektvirksomhet

Prosjekt 1824. Status etter 10 måneders prosjektvirksomhet Prosjekt 1824 Status etter 10 måneders prosjektvirksomhet P 1824 unge sosialhjelpsmottakere Målsetting : redusere antall mottakere av øk. Sosialhjelp i aldersgruppen 18 til 24 år, registrert ved utgangen

Detaljer

Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo

Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo Bakgrunn for prosjektet Modul 4 fire i FARVE-finansiert prosjekt om arbeidsmarkedstiltak for innvandrere Modul

Detaljer

X32. Vår ref. Forsøk med tidsubestemt lønnstilskudd - Høring av forskrift

X32. Vår ref. Forsøk med tidsubestemt lønnstilskudd - Høring av forskrift Arbeids- og inkluderingsdepartementet V./ Ekspedisjonssjef Rune Solberg Postboks 80004 Dep N-0030 Oslo X32 S q, 02,0 i Saksbeh.: Deres ref 200604457-/ØO Vår ref G.S. Dato 01.02.07 Forsøk med tidsubestemt

Detaljer

PERSONER SOM AVSLUTTET ARBEIDSRETTEDE TILTAK I HVOR VAR DE ETTER SEKS MÅNEDER?

PERSONER SOM AVSLUTTET ARBEIDSRETTEDE TILTAK I HVOR VAR DE ETTER SEKS MÅNEDER? PERSONER SOM AVSLUTTET ARBEIDSRETTEDE TILTAK I 2013. HVOR VAR DE ETTER SEKS MÅNEDER? Av Gro Askeland, Jostein Ellingsen og Ola Thune Sammendrag NAV benytter et bredt spekter av arbeidsrettede tiltak for

Detaljer

Sammenslåing av arbeidsmarkedstiltak økt bruk av anbud og kommersielle aktører i attføringspolitikken

Sammenslåing av arbeidsmarkedstiltak økt bruk av anbud og kommersielle aktører i attføringspolitikken Sammenslåing av arbeidsmarkedstiltak økt bruk av anbud og kommersielle aktører i attføringspolitikken Kommentarer og argumentasjon Med virkning fra 1. januar 2015 slås fire arbeidsrettede tiltak sammen

Detaljer

Arbeidsevnevurderinger i NAV Individuelle muligheter og universelle rettigheter

Arbeidsevnevurderinger i NAV Individuelle muligheter og universelle rettigheter Arbeidsevnevurderinger i NAV Individuelle muligheter og universelle rettigheter Ingar Heum Arbeids- og velferdsdirektoratet Innhold Oppfølgingsmetodikk i NAV Ressursprofilen utformingen av en arbeidsevnevurdering

Detaljer

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Disposisjon Utfordringer Virkemidler NAV-reform IA-avtalen Vekst- og Attføringsbedriftene

Detaljer

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid?

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid? ØNSKER FLERE I ARBEID: Jon Fiske i NAV Arbeidsrådgiving skriver at det er ønskelig at flest mulig med ADHD kommer ut i jobb. Han mener det er viktig ikke å behandle personer ut fra diagnose, men ut fra

Detaljer

Fibromyalgipasienter og NAV

Fibromyalgipasienter og NAV Fagkonferanse om fibromyalgi 10. mars 2012 Fibromyalgipasienter og NAV Overlege Anne Haugen, Arbeids- og velferdsdirektoratet Disposisjon Om NAV Hvordan forholder NAV seg til sykdommen fibromyalgi? Hva

Detaljer

Arbeid, Velferd og Sosial Inkludering i Norge - Om Stortingsmelding (White Paper)nr.9 (2006-2007)

Arbeid, Velferd og Sosial Inkludering i Norge - Om Stortingsmelding (White Paper)nr.9 (2006-2007) Arbeid, Velferd og Sosial Inkludering i Norge - Om Stortingsmelding (White Paper)nr.9 (2006-2007) Statssekretær Laila Gustavsen Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Norge Konferanse - Haldin í Gullhömrum,

Detaljer

Utviklingen i NAV. Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget

Utviklingen i NAV. Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget Utviklingen i NAV Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget Satsningsområder for regjeringen Høy sysselsetting og lav arbeidsledighet Flere

Detaljer

IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE. Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum

IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE. Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum Pilotprosjekter - seks utvalgte fylker NAV Hadeland i samarbeid med Sykehuset Innlandet/ Gjøvik DPS og Psykisk Helse i Gran-,

Detaljer