GBNR 144/31 - DISPENSASJON - TILLATELSE TIL TILTAK - SØKNAD OM OPPRETTELSE AV TILLEGGSAREAL FOR GBNR 144/119 OG 144/163 - VESTSIDEVEIEN 66

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GBNR 144/31 - DISPENSASJON - TILLATELSE TIL TILTAK - SØKNAD OM OPPRETTELSE AV TILLEGGSAREAL FOR GBNR 144/119 OG 144/163 - VESTSIDEVEIEN 66"

Transkript

1 Sande kommune Dato: Vår ref.: Arkiv: Saksbeh: /104-6 GBNR - 144/31 Joachim Lie Brasøy Vammenveien SANDE I VESTFOLD GBNR 144/31 - DISPENSASJON - TILLATELSE TIL TILTAK - SØKNAD OM OPPRETTELSE AV TILLEGGSAREAL FOR GBNR 144/119 OG 144/163 - VESTSIDEVEIEN 66 Saken er behandlet som saksnr DS 66/15. Vi viser til søknad mottatt den Sist innsendte dokumentasjon er journalført hos kommunen den Saken er funnet å være komplett den Søknaden omfatter 2 stk opprettelser av tilleggsareal på ca 108 og 160m2 til eiendommene gbnr 144/119 og 144/163. I medhold av plan- og bygningslovens 19-1, søkes det om dispensasjon i fra plan- og bygningslovens forbud mot tiltak innenfor 100-metersbeltet, jf 1-8. Følgende arealer søkes opprettet: Formål i Parsell Areal (m2) kommuneplanens areadel Tillegg til eiendom Fritidsbebyggelse 144/ Fritidsbebyggelse 144/163 Tiltakshaver: Ansvarlig søker: VEDTAK etter delegert myndighet og med hjemmel i plan- og bygningsloven 21-4, jamfør 20-1 Sande kommune gir tillatelse til opprettelse av tilleggsareal i henhold til søknad datert , tegninger og situasjonskart godkjent Tillatelsen gis på følgende betingelser: Postadresse: Postboks 300, 3071 Sande Telefon: E-post: Telefax: Internett: Giro bank:

2 Etter at nytt gbnr for tilleggsareal er tinglyst, skal tilleggsarealet slås sammen med mottakende gbnr. Skjema for krav om sammenslåing må sendes inn riktig utfylt til kommunen. Eventuelt kan erklæring om arealoverføring sendes til kommunen. Det omsøkte arealet vil da overføres direkte til mottakende eiendom, uten at det opprettes et midlertidig gbnr for tilleggsareal. Kommunen må ha dette senest ved tidspunkt for føring i matrikkelen. Det må tinglyses ny veirett for gbnr 144/31 og 144/119, på eiendom gbnr 144/163. Nye rettighetserklæringer må utformes og sendes til kommunen for kontroll og videresending til tinglysing. Erklæringer må være sendt kommunen før nytt tiltak føre i matrikkelen. Beskrivelse av søknaden Hensikten med opprettelse av parsell 1 (se tabell) er at gbnr 144/119 skal få mulighet til å kunne opparbeide snuplass for bil på egen eiendom. Hensikten med opprettelse av parsell 2 er at det skal bli færre eiendommer å forholde seg til i forbindelse med veirett og vedlikehold. Ved å opprette og sammenslå det aktuelle arealet til gbnr 144/163, vil det kun være to eiendommer som det aktuelle veistykket krysser, istedet for tre. FAKTA Dokumentasjon: Søknad om deling datert Kart datert Nabovarsling Berørte naboer og gjenboere er varslet i henhold til bestemmelsene i plan - og bygningslovens Det er ikke kommet inn merknader fra noen av disse. Planer og vedtekter Søknaden omfattes av kommuneplanens arealdel ( ), vedtatt den Verne- og bevaringsinteresser Eiendommen kommer ikke inn under registreringene som er foretatt i kommunen. Automatisk fredet kulturminne Dersom det viser seg at eventuelle tiltak på eiendommen(e) kan skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for at det kan skje, må arbeidene straks stanses, og kulturminneforvaltningen varsles umiddelbart. Ansvaret påhviler tiltakshaver og/eller ansvarshavende leder på stedet. Høringsuttalelser Saken ble sendt til høring hos Fylkesmannen i Vestfold den Fylkesmannens vurderinger var følgende:

3 Fylkesmannen ved miljø- og samfunnssikkerhetsavdelingen kan ikke se at tiltaket kommer i konflikt med nasjonale interesser. Vi har derfor ingen merknader. VURDERINGER Søknaden inneholder tilstrekkelig dokumentasjon etter kapittel 5 i byggesaksforskriften. Dispensasjon Etter plan- og bygningsloven 19-2 kan dispensasjon bare gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke blir vesentlig tilsidesatt. Etter en samlet vurdering, må også fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene. Dispensasjon fra plan- og bygningsloven: I plan- og bygningslovens 1-8, 1.ledd står det følgende: I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Videre står det i 2. ledd: Andre tiltak etter 1-6 første ledd enn fasadeendringer kan ikke settes i verk nærmere sjøen enn 100 meter fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved alminnelig høyvann (...) Søkers begrunnelse for dispensasjon: Det ønskes en mer fornuftig grense mellom de tre eiendommene. Tiltakene medfører ikke ny bebyggelse eller fortetning. Ryddigere forhold med hensyn til veirett og veivedlikehold. Tillatelse vil legge grunnlag for en ordnet bruk av felles vei og adkomst. Eiendom gbnr 144/119 har vanskelig adkomst. Ved å tillegge areal til gbnr 144/119, vil det være plass til opparbeiding av snuplass på eiendommen. Kommunens vurderinger: Plan- og bygningslovens 1-8 Kommunen er av den oppfatning at omsøkte dispensasjon ikke vil føre til vesentlig tilsidesetting av aktuelle hensyn som skal ivaretas. Kommunen kan ikke se at opprettelse av tilleggsareal som omsøkt for eiendom gbnr 144/119 og 163, vil gi vesentlig negativ konsekvens for natur- eller kulturmiljø, friluftsliv, landskap eller andre allmenne interesser. Det omsøkte arealet fremstår som privatisert, og kan ikke anses som grunn som skal være tilgjengelig for allmennheten. Omsøkte tiltak vil heller ikke medføre endringer i annet enn eiendomsforhold.

4 Kommunen er med bakgrunn i dette av den oppfatning at en dispensasjon fra plan- og bygningslovens 1-8, for gjennomføring av omsøkt tiltak ikke vil medføre vesentlig tilsidesetting av aktuelle hensyn som nevnte bestemmelse er ment å ivareta. Kommunen er videre av den oppfatning at det vil være klart flere fordeler enn ulemper ved å tillate dispensasjon, da en tillatelse vil medføre et ryddigere forhold mellom eiendommene i forhold til adkomst og rettigheter knyttet til adkomst, og gi gbnr 144/119 mulighet til å søke kommunen om opparbeiding av snuplass. Kommunen viser i denne forbindelse til tidligere uttalelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, sak 2011/16740 av 12. mars, hvorfra følgende siteres: Når imidlertid ulempene ved dispensasjonen i så liten grad er til stede, er det imidlertid Fylkesmannens syn at en ren interesse i å utvikle eiendommen (byggeinteresse) er tilstrekkelig til å si at fordelene ved dispensasjon er klart større enn ulempene i denne saken. Det vil derfor etter kommunens syn være klart større fordeler enn ulemper ved å tillate omsøkte dispensasjon. INFORMASJON Etter vedtaket er gjort, vil saken bli sendt videre til oppmålingsavdelingen. Oppmålingssaker har en behandlingstid på maksimalt 16 uker. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra det tidspunktet hvor underretning er kommet frem til vedkommende part. Dersom matrikkelføring vil være i strid med lov om eigedomsregistrering, faller tillatelsen bort, jfr. plan- og bygningsloven 21-9 fjerde ledd. Ønskes tiltaket endret i forhold til rammene for dette vedtak, må endringene være godkjent av Kommunen før de kan gjennomføres. Gebyret for byggesaksbehandlingen må være innbetalt før byggearbeidet igangsettes og senest innen fakturaens forfallsdato.

5 Gebyr I henhold til Gebyrregulativ for byggesaker gjeldende fra , skal det betales gebyr for utførte tjenester. Beskrivelse 2.8 Delingsøknader Tilleggsparsell, arealoverføringer og lignende Antall Beløp , Ufullstendige søknader , Dispensasjon fra lov, forskrift og vedtekt, plan, uten politisk behandling, pr. disp ,- Totalt gebyr å betale 11320,- Vennlig hilsen Berit Dahl Joachim Lie Brasøy fagleder byggesaker saksbehandler Vedlegg Orientering om klageadgang

Sande kommune Areal, næring og miljø

Sande kommune Areal, næring og miljø Sverre Haslestad Engnesveien 14 Sande kommune Areal, næring og miljø 3070 SANDE I VESTFOLD Dato: Vår ref.: Arkiv: Saksbeh: 27.11.2014 14/1186-7 GBNR-144/22 Joachim Lie Brasøy GBNR 144/128 - DISPENSASJON

Detaljer

Vi sier til søknad mottatt Sist innsendte dokumentasjon er mottatt Saken er funnet å være komplett

Vi sier til søknad mottatt Sist innsendte dokumentasjon er mottatt Saken er funnet å være komplett Gudmund Gran Gran 24 Sande kommune 3070 SANDE I VESTFOLD Dato: Vår ref.: Arkiv: Saksbeh: 24.06.2015 15/732-9 GBNR-112/8 Joachim Lie Brasøy GBNR 112/8 - DISPENSASJON - TILLATELSE TIL TILTAK - OPPRETTELSE

Detaljer

GBNR 2/71 - DISPENSASJON - TILLATELSE TIL TILTAK - SØKNAD OM FRADELING - GAMLEVEIEN 111

GBNR 2/71 - DISPENSASJON - TILLATELSE TIL TILTAK - SØKNAD OM FRADELING - GAMLEVEIEN 111 Sande kommune Advokatfirma Orwall & Co DA v/ Ola Petter Tandstad Postboks 1233 Vika 0110 OSLO Dato: Vår ref.: Arkiv: Saksbeh: 13.01.2015 15/282-1 GBNR-2/71 Joachim Lie Brasøy GBNR 2/71 - DISPENSASJON -

Detaljer

GBNR 91/44 - TILLATELSE TIL TILTAK - DISPENSASJON - FRADELING AV BOLIGEIENDOM - BRASTADVEIEN 17

GBNR 91/44 - TILLATELSE TIL TILTAK - DISPENSASJON - FRADELING AV BOLIGEIENDOM - BRASTADVEIEN 17 Sande kommune Dato: Vår ref.: Arkiv: Saksbeh: 04.01.2018 17/2029-4 GBNR-91/44 Joachim Lie Brasøy Dunihagen Eiendom AS Ringveien 34A 3072 SANDE I VESTFOLD GBNR 91/44 - TILLATELSE TIL TILTAK - DISPENSASJON

Detaljer

GBNR 72/2 - TILLATELSE TIL TILTAK - MIDLERTIDIG DISPENSASJON - BRUKSENDRING - DRIFTSBYGNING - TROLLSRUDVEIEN 72

GBNR 72/2 - TILLATELSE TIL TILTAK - MIDLERTIDIG DISPENSASJON - BRUKSENDRING - DRIFTSBYGNING - TROLLSRUDVEIEN 72 Thor Bakke Trollsrudveien 72 Sande kommune 3070 SANDE I VESTFOLD Dato: Vår ref.: Arkiv: Saksbeh: 10.02.2015 15/33-4 GBNR-72/2 Anne-Grete Hylland GBNR 72/2 - TILLATELSE TIL TILTAK - MIDLERTIDIG DISPENSASJON

Detaljer

GBNR 111/6 - TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT - DISPENSASJON - RIVING AV GAMMELT VEDSKJUL OG BYGGE GARASJE

GBNR 111/6 - TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT - DISPENSASJON - RIVING AV GAMMELT VEDSKJUL OG BYGGE GARASJE Sande kommune Dato: Vår ref.: Arkiv: Saksbeh: 05.11.2018 18/1513-5 GBNR-111/6 Finn Heyerdahl Anne Kari Lofsberg Skafjellskogen 28 3074 SANDE I VESTFOLD GBNR 111/6 - TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT

Detaljer

GBNR 131/6 - TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT - DISPENSASJON - DRIFTSBYGNING - BEKKEVEIEN 62

GBNR 131/6 - TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT - DISPENSASJON - DRIFTSBYGNING - BEKKEVEIEN 62 Sande kommune Ragnhild og Jacob H. Kollerud Bekkeveien 62 3070 SANDE I VESTFOLD Dato: Vår ref.: Arkiv: Saksbeh: 16.02.2015 15/695-3 GBNR-131/6 Finn Heyerdahl GBNR 131/6 - TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT

Detaljer

Vi viser til søknad mottatt Sist innsendte dokumentasjon er mottatt Saken er funnet å være komplett samme dato.

Vi viser til søknad mottatt Sist innsendte dokumentasjon er mottatt Saken er funnet å være komplett samme dato. Sande kommune Dato: Vår ref.: Arkiv: Saksbeh: 14.05.2019 19/691-3 GBNR-41/22 Finn Heyerdahl Unni Britt Rekstad Dalsrudåsen 80 3073 SANDE I VESTFOLD GBNR 41/22 - DISPENSASJON - GARASJE - DALSRUDÅSEN 80

Detaljer

GBNR 87/32 - TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT DISPENSASJON - RIVE EKS GARASJE OG OPPFØRING AV NY - GAMLE SØRLANDSKE 93

GBNR 87/32 - TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT DISPENSASJON - RIVE EKS GARASJE OG OPPFØRING AV NY - GAMLE SØRLANDSKE 93 Sande kommune Anstein Schwencke Gamle Sørlandske 93 3074 SANDE I VESTFOLD Dato: Vår ref.: Arkiv: Saksbeh: 23.05.2017 17/827-3 GBNR-87/32 Ingrid Ertresvåg GBNR 87/32 - TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT

Detaljer

GBNR 91/22 TILLATELSE TIL TILTAK DISPENSASJON - ENDRINGER I EKSISTERENDE BYGNING - LUNDEBYVEIEN 81

GBNR 91/22 TILLATELSE TIL TILTAK DISPENSASJON - ENDRINGER I EKSISTERENDE BYGNING - LUNDEBYVEIEN 81 Svein Erik Hole Lundebyveien 81 Sande kommune 3070 SANDE I VESTFOLD Dato: Vår ref.: Arkiv: Saksbeh: 17.04.2015 15/1973-2 GBNR-91/22 Ingrid Ertresvåg GBNR 91/22 TILLATELSE TIL TILTAK DISPENSASJON - ENDRINGER

Detaljer

GBNR 87/35 - TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSFETT - TILBYGG - DISPENSASJON - NORDRE TORESVANN 6

GBNR 87/35 - TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSFETT - TILBYGG - DISPENSASJON - NORDRE TORESVANN 6 Sande kommune Dato: Vår ref.: Arkiv: Saksbeh: 20.05.2019 19/637-6 GBNR-87/35 Finn Heyerdahl Frank Schultzen Trillingen 4 3036 DRAMMEN GBNR 87/35 - TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSFETT - TILBYGG - DISPENSASJON

Detaljer

GBNR 127/22 TILLATELSE TIL TILTAK - DISPENSASJON - FRADELING AV BOLIGEIENDOM I LNF

GBNR 127/22 TILLATELSE TIL TILTAK - DISPENSASJON - FRADELING AV BOLIGEIENDOM I LNF Sande kommune Dato: Vår ref.: Arkiv: Saksbeh: 04.01.2018 17/1847-8 GBNR-127/22 Joachim Lie Brasøy Per Morten Hansen Sandebuktveien 157 3077 SANDE I VESTFOLD GBNR 127/22 TILLATELSE TIL TILTAK - DISPENSASJON

Detaljer

GBNR 126/61 - TILLATELSE TIL TILTAK DISPENSASJON - BADEBRYGGE (FLÅTE) - NJB BADESTRAND

GBNR 126/61 - TILLATELSE TIL TILTAK DISPENSASJON - BADEBRYGGE (FLÅTE) - NJB BADESTRAND Sande kommune Asplan Viak AS v/donald Campbell Kjellerveien 21 Postboks 87 3101 TØNSBERG Dato: Vår ref.: Arkiv: Saksbeh: 14.07.2015 15/2723-4 GBNR-126/61 Ingrid Ertresvåg GBNR 126/61 - TILLATELSE TIL TILTAK

Detaljer

GBNR 76/1 - RAMMETILLATELSE - BRUKSENDRING DISPENSASJON - ENDRET BRUK AV DYRKET MARK TIL LAGRING AV LPG-TANKER

GBNR 76/1 - RAMMETILLATELSE - BRUKSENDRING DISPENSASJON - ENDRET BRUK AV DYRKET MARK TIL LAGRING AV LPG-TANKER Sande kommune Arne Kristian Grimsrud Grimsrud 21 3070 SANDE I VESTFOLD Dato: Vår ref.: Arkiv: Saksbeh: 13.05.2015 15/673-5 GBNR-76/1 Anne-Grete Hylland GBNR 76/1 - RAMMETILLATELSE - BRUKSENDRING DISPENSASJON

Detaljer

GBNR 144/290 - TILLATELSE TIL TILTAK - SIKRE SKRÅNING MOT RAS OG EROSJON - BJERKØYVEIEN 9

GBNR 144/290 - TILLATELSE TIL TILTAK - SIKRE SKRÅNING MOT RAS OG EROSJON - BJERKØYVEIEN 9 Cato geoteknikk v/cato Solberg Revåveien 51B 3070 SANDE Sande kommune Dato: Vår ref.: Arkiv: Saksbeh: 22.01.2016 15/4021-7 GBNR-144/290 Ingrid Ertresvåg GBNR 144/290 - TILLATELSE TIL TILTAK - SIKRE SKRÅNING

Detaljer

Sande kommune Plan og byggesak

Sande kommune Plan og byggesak Sande kommune Plan og byggesak Dato: Vår ref.: Arkiv: Saksbeh: 23.08.2017 16/1708-15 GBNR-56/3 Joachim Lie Brasøy Bent Andre Fossum Galleberggata 22 3073 SANDE I VESTFOLD GBNR 56/3 - SØKNAD OM FRADELING

Detaljer

GBNR 44/4 - DISPENSASJON -TILLATELSE TIL TILTAK - FRADELING AV KÅRBOLIG TIL BOLIGFORMÅL - BØRSTADVEIEN 65

GBNR 44/4 - DISPENSASJON -TILLATELSE TIL TILTAK - FRADELING AV KÅRBOLIG TIL BOLIGFORMÅL - BØRSTADVEIEN 65 Sande kommune Dato: Vår ref.: Arkiv: Saksbeh: 06.12.2017 15/3859-19 GBNR-44/4 Joachim Lie Brasøy Roar Jakobsen Børstadveien 68 3073 SANDE I VESTFOLD GBNR 44/4 - DISPENSASJON -TILLATELSE TIL TILTAK - FRADELING

Detaljer

GBNR 144/181 - TILLATELSE TIL TILTAK I ETT TRINN - DISPENSASJON - ERSTATNINGSBRYGGE - VESTSIDEVEGEN 56

GBNR 144/181 - TILLATELSE TIL TILTAK I ETT TRINN - DISPENSASJON - ERSTATNINGSBRYGGE - VESTSIDEVEGEN 56 Sande kommune Dato: Vår ref.: Arkiv: Saksbeh: 03.05.2019 19/514-6 GBNR-144/181 Morten Dreng Kristiansen og Stensrud AS Kirkesvingen 8 3408 TRANBY GBNR 144/181 - TILLATELSE TIL TILTAK I ETT TRINN - DISPENSASJON

Detaljer

GBNR 17/14 - TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT - DISPENSASJON - GARASJE VALLEVEIEN 46

GBNR 17/14 - TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT - DISPENSASJON - GARASJE VALLEVEIEN 46 Sande kommune Dato: Vår ref.: Arkiv: Saksbeh: 02.01.2018 17/1994-5 GBNR-17/14 Finn Heyerdahl Liv Helen Strand Valleveien 46 3070 SANDE I VESTFOLD GBNR 17/14 - TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT - DISPENSASJON

Detaljer

GBNR 107/15 - TILLATELSE TIL TILTAK - DISPENSASJON - FRADELING AV KÅRBOLIG - ØSTBYGDAVEIEN 49

GBNR 107/15 - TILLATELSE TIL TILTAK - DISPENSASJON - FRADELING AV KÅRBOLIG - ØSTBYGDAVEIEN 49 Sande kommune Hans Ludvig Guldal Østbygdaveien 54 3074 SANDE I VESTFOLD Dato: Vår ref.: Arkiv: Saksbeh: 02.11.2017 17/697-19 GBNR-107/15 Joachim Lie Brasøy GBNR 107/15 - TILLATELSE TIL TILTAK - DISPENSASJON

Detaljer

GBNR 2/71 - TILLATELSE TIL TILTAK - DISPENSASJON - NYTT FELLES BRYGGEANLEGG - GAMLEVEIEN 111

GBNR 2/71 - TILLATELSE TIL TILTAK - DISPENSASJON - NYTT FELLES BRYGGEANLEGG - GAMLEVEIEN 111 Bi-Brygga AS Fokserødveien 30 Sande kommune 3241 SANDEFJORD Dato: Vår ref.: Arkiv: Saksbeh: 03.05.2017 16/1437-19 GBNR-2/71 GBNR 2/71 - TILLATELSE TIL TILTAK - DISPENSASJON - NYTT FELLES BRYGGEANLEGG -

Detaljer

GBNR 144/205 - TILLATELSE TIL TILTAK - TERRENGINNGREP - DISPENSASJON - ØSTSIDEVEIEN 11

GBNR 144/205 - TILLATELSE TIL TILTAK - TERRENGINNGREP - DISPENSASJON - ØSTSIDEVEIEN 11 Eskil Nymark Ospeveien 13 3408 TRANBY Sande kommune Dato: Vår ref.: Arkiv: Saksbeh: 10.09.2015 15/169-3 GBNR-144/205 Finn Heyerdahl GBNR 144/205 - TILLATELSE TIL TILTAK - TERRENGINNGREP - DISPENSASJON

Detaljer

GBNR 66/22 - TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT - TILBYGG - DISPENSASJON

GBNR 66/22 - TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT - TILBYGG - DISPENSASJON Sande kommune Dato: Vår ref.: Arkiv: Saksbeh: 15.05.2019 19/791-3 GBNR-66/22 Finn Heyerdahl Frode Christian Kleven Klevjerveien 88 3074 SANDE I VESTFOLD GBNR 66/22 - TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT

Detaljer

GBNR 3/74 - TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT - TILBYGG HYTTE - DISPENSASJON - VEHAGEN 11

GBNR 3/74 - TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT - TILBYGG HYTTE - DISPENSASJON - VEHAGEN 11 Sande kommune Dato: Vår ref.: Arkiv: Saksbeh: 21.09.2017 17/1595-3 GBNR-3/74 Finn Heyerdahl Geir Andersen Bakkeveien 6 3014 DRAMMEN GBNR 3/74 - TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT - TILBYGG HYTTE -

Detaljer

GBNR 3/62 - TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT - TILBYGG HYTTE - DISPENSASJON - VEHAGEN 17

GBNR 3/62 - TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT - TILBYGG HYTTE - DISPENSASJON - VEHAGEN 17 Sande kommune Dato: Vår ref.: Arkiv: Saksbeh: 18.09.2017 17/1272-7 GBNR-3/62 Finn Heyerdahl Maldis J. Fossvoll Tuften Drammensveien 181 A 3050 MJØNDALEN GBNR 3/62 - TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT

Detaljer

GBNR 21/32 - TILLATELSE TIL TILTAK DISPENSASJON - OMBYGGING OG PÅBYGGING AV EKSITERENDE ENEBOLIG - VALLEVEIEN 16

GBNR 21/32 - TILLATELSE TIL TILTAK DISPENSASJON - OMBYGGING OG PÅBYGGING AV EKSITERENDE ENEBOLIG - VALLEVEIEN 16 Sande kommune Stark Røed-Knudsen arkitekter AS Grønland 60 3045 Drammen Dato: Vår ref.: Arkiv: Saksbeh: 15.05.2015 15/2283-2 GBNR-21/32 Ingrid Ertresvåg GBNR 21/32 - TILLATELSE TIL TILTAK DISPENSASJON

Detaljer

GBNR 144/166 - RAMMETILLATELSE - DISPENSASJON - TILBYGG FRITIDSBOLIG - KILLINGHOLMEN 56

GBNR 144/166 - RAMMETILLATELSE - DISPENSASJON - TILBYGG FRITIDSBOLIG - KILLINGHOLMEN 56 Sande kommune Arkitektkompaniet AS Gamle Kirkeplass 7 3019 DRAMMEN Dato: Vår ref.: Arkiv: Saksbeh: 13.01.2017 16/1625-11 GBNR-144/166 Ingrid Ertresvåg GBNR 144/166 - RAMMETILLATELSE - DISPENSASJON - TILBYGG

Detaljer

GBNR 145/48 - RAMMETILLATELSE - DISPENSASJON - RIVE EKSISTERENDE BYGNINGER, OPPFØRING AV NY FRITIDSBOLIG - LEINAVEIEN 29

GBNR 145/48 - RAMMETILLATELSE - DISPENSASJON - RIVE EKSISTERENDE BYGNINGER, OPPFØRING AV NY FRITIDSBOLIG - LEINAVEIEN 29 Sande kommune Drammenshus & Hytter AS v/janne Grindvollen Lierstranda 84 3414 LIERSTRANDA Dato: Vår ref.: Arkiv: Saksbeh: 10.06.2015 15/343-13 GBNR-145/48 Anne-Grete Hylland GBNR 145/48 - RAMMETILLATELSE

Detaljer

GBNR 2/33 - RAMMETILLATELSE - DISPENSASJON - NY FRITIDSBOLIG - HOLMSRYGGEN 11

GBNR 2/33 - RAMMETILLATELSE - DISPENSASJON - NY FRITIDSBOLIG - HOLMSRYGGEN 11 Sande kommune Drammenshus & Hytter AS Lierstranda 84 3414 LIERSTRANDA Dato: Vår ref.: Arkiv: Saksbeh: 15.03.2016 16/358-6 GBNR-2/33 Ingrid Ertresvåg GBNR 2/33 - RAMMETILLATELSE - DISPENSASJON - NY FRITIDSBOLIG

Detaljer

GBNR 121/42 - TILLATELSE TIL TILTAK - LEGGING AV AVLØPSLEDNING TILKOBLET OFFENTLIG ANLEGG - DISPENSASJON - GRUNNVIK - LERSBRYGGA

GBNR 121/42 - TILLATELSE TIL TILTAK - LEGGING AV AVLØPSLEDNING TILKOBLET OFFENTLIG ANLEGG - DISPENSASJON - GRUNNVIK - LERSBRYGGA Plankompaniet AS Tollbugata 71 3044 DRAMMEN Sande kommune Dato: Vår ref.: Arkiv: Saksbeh: 11.08.2015 15/2644-3 GBNR-121/42 Anne-Grete Hylland GBNR 121/42 - TILLATELSE TIL TILTAK - LEGGING AV AVLØPSLEDNING

Detaljer

Søknaden omfatter forberedende sprengnings- og grunnarbeider på Utsikten NJB. Arbeidene er knyttet mot fremtidig bygg N.

Søknaden omfatter forberedende sprengnings- og grunnarbeider på Utsikten NJB. Arbeidene er knyttet mot fremtidig bygg N. Sande kommune Delta Arkitekter AS Fridtjof Nansens vei 17 0369 OSLO Dato: Vår ref.: Arkiv: Saksbeh: 10.03.2017 17/369-6 GBNR-126/62 Ingrid Ertresvåg GBNR 126/62 - TILLATELSE TIL TILTAK - SPRENGNINGS- OG

Detaljer

GBNR 2/7 - TILLATELSE TIL TILTAK - DISPENSASJON - FLYTEBRYGGE - SKJERVIKA HOLM

GBNR 2/7 - TILLATELSE TIL TILTAK - DISPENSASJON - FLYTEBRYGGE - SKJERVIKA HOLM Sande kommune Asplan Viak AS v/donald Campbell Dato: Vår ref.: Arkiv: Saksbeh: 01.06.2016 16/1035-5 GBNR-2/7 Ingrid Ertresvåg GBNR 2/7 - TILLATELSE TIL TILTAK - DISPENSASJON - FLYTEBRYGGE - SKJERVIKA HOLM

Detaljer

Vinkelbygg AS Postboks 179 GBNR 141/89 - TILLATELSE TIL TILTAK - DISPENSASJON - TILBYGG BOLIG - FLÅBEKKVEIEN 9

Vinkelbygg AS Postboks 179 GBNR 141/89 - TILLATELSE TIL TILTAK - DISPENSASJON - TILBYGG BOLIG - FLÅBEKKVEIEN 9 Vinkelbygg AS Postboks 179 3061 SVELVIK Sande kommune Dato: Vår ref.: Arkiv: Saksbeh: 08.05.2015 15/1094-6 GBNR-141/89 Anne-Grete Hylland GBNR 141/89 - TILLATELSE TIL TILTAK - DISPENSASJON - TILBYGG BOLIG

Detaljer

GBNR 3/107 - TILLATELSE TILTAK - TILBYGG BOLIG OG ANLEGG AV ADKOMSTVEI - DISPENSASJON - STASJONSGATA 12

GBNR 3/107 - TILLATELSE TILTAK - TILBYGG BOLIG OG ANLEGG AV ADKOMSTVEI - DISPENSASJON - STASJONSGATA 12 3 T Bygg a/s Sørbråtgata 11 3340 ÅMOT Sande kommune Dato: Vår ref.: Arkiv: Saksbeh: 18.03.2015 15/363-8 GBNR-3/107 Anne-Grete Hylland GBNR 3/107 - TILLATELSE TILTAK - TILBYGG BOLIG OG ANLEGG AV ADKOMSTVEI

Detaljer

GBNR 130/13 - TILLATELSE TIL ENDRING AV GITT TILLATELSE - TILBYGG OG PÅBYGG BOLIG MED TERRASSE - DISPENSASJON - GAMLE BEKKEVEI 13

GBNR 130/13 - TILLATELSE TIL ENDRING AV GITT TILLATELSE - TILBYGG OG PÅBYGG BOLIG MED TERRASSE - DISPENSASJON - GAMLE BEKKEVEI 13 Sande kommune Bjørn Martin Bamrud Bergsgata 18 3070 SANDE I VESTFOLD Dato: Vår ref.: Arkiv: Saksbeh: 12.10.2015 15/1212-10 GBNR-130/13 Anne-Grete Hylland GBNR 130/13 - TILLATELSE TIL ENDRING AV GITT TILLATELSE

Detaljer

Tillatelse til tiltak - 79/86, Dalenveien 103, dispensasjon for oppføring av garasje

Tillatelse til tiltak - 79/86, Dalenveien 103, dispensasjon for oppføring av garasje DRAMMEN KOMMUNE Stein R. Sjødal Dalenveien 103 3031 DRAMMEN Vår referanse 17/7094/7/CAMANG Arkivkode GBNR 79/86 Deres referanse Dato 27.10.2017 Tillatelse til tiltak - 79/86, Dalenveien 103, dispensasjon

Detaljer

Dispensasjon Det godkjennes dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse C1 mht. formålet LNFRområder, jf plan- og bygningsloven 1.6 og 19-2.

Dispensasjon Det godkjennes dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse C1 mht. formålet LNFRområder, jf plan- og bygningsloven 1.6 og 19-2. Sande kommune Norsk Landbruksrådgiving, Østafjells Landbruksskolen 3340 ÅMOT Dato: Vår ref.: Arkiv: Saksbeh: 25.03.2015 15/16-6 - GBNR Anne-Grete Hylland Gbnr 20/1 RAMMETILLATELSE - NYTT HOVEDHUS DISPENSASJON

Detaljer

Vi viser til søknad mottatt Sist innsendte dokumentasjon er mottatt Saken er funnet å være komplett

Vi viser til søknad mottatt Sist innsendte dokumentasjon er mottatt Saken er funnet å være komplett Sande kommune Torill Skar og Rolf Auvi Krokenveien 35 3070 SANDE Dato: Vår ref.: Arkiv: Saksbeh: 04.08.2016 16/991-10 GBNR-140/30 Ingrid Ertresvåg GBNR 140/30 - TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT -

Detaljer

GBNR 2/81 - TILLATELSE TIL TILTAK - PÅBYGG FRITIDSBOLIG - GAMLEVEIEN DISPENSASJON

GBNR 2/81 - TILLATELSE TIL TILTAK - PÅBYGG FRITIDSBOLIG - GAMLEVEIEN DISPENSASJON Sande kommune Areal, næring og miljø Ullring & Zernichow AS v/willen Z. Ullring Josefinesgate 29 0351 OSLO Dato: Vår ref.: Arkiv: Saksbeh: 15.12.2014 14/1784-5 - Anne-Grete Hylland GBNR 2/81 - TILLATELSE

Detaljer

GBNR 3/1 - TILLATELSE TIL TILTAK I ETT-TRINN - DISPENSASJON - VA LEDNINGSANLEGG OG PUMPESTASJON - HOLMSÅSVEIEN 32

GBNR 3/1 - TILLATELSE TIL TILTAK I ETT-TRINN - DISPENSASJON - VA LEDNINGSANLEGG OG PUMPESTASJON - HOLMSÅSVEIEN 32 Sande kommune Dato: Vår ref.: Arkiv: Saksbeh: 27.02.2019 19/374-5 GBNR-3/1 Morten Dreng Va Consult Sandefjord AS Postboks 1007 3204 SANDEFJORD GBNR 3/1 - TILLATELSE TIL TILTAK I ETT-TRINN - DISPENSASJON

Detaljer

GBNR 29/3 - TILLATELSE TIL TILTAK - DISPENSASJON - UTSIKTSTÅRN - RYGGTANGEN

GBNR 29/3 - TILLATELSE TIL TILTAK - DISPENSASJON - UTSIKTSTÅRN - RYGGTANGEN Sande kommune Dato: Vår ref.: Arkiv: Saksbeh: 02.05.2017 17/718-7 GBNR-29/3 Morten Dreng Tømrermester Bjørn Martin Bamrud AS Bergsgata 18 3074 SANDE I VESTFOLD GBNR 29/3 - TILLATELSE TIL TILTAK - DISPENSASJON

Detaljer

RAMMETILLATELSE - 36/32, SVELVIKVEIEN 496, DISPENSASJON AVLØPSANLEGG

RAMMETILLATELSE - 36/32, SVELVIKVEIEN 496, DISPENSASJON AVLØPSANLEGG DRAMMEN KOMMUNE Ingeniørtjenester AS Porsveien 10 4994 AKLAND Vår referanse 13/10622/10/CAMANG Arkivkode GBNR 36/32 Deres referanse Dato 07.08.2014 RAMMETILLATELSE - 36/32, SVELVIKVEIEN 496, DISPENSASJON

Detaljer

DISPENSASJON OG TILLATELSE. Vedtak. Teknisk forvaltnings myndighet og sakens bakgrunn

DISPENSASJON OG TILLATELSE. Vedtak. Teknisk forvaltnings myndighet og sakens bakgrunn MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Steinar Pedersen Skogstien 10 D 4514 Mandal DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2018/2203-7 Glenn Anderson, 91539421 024/0012/L33 05.02.2019 Fradeling

Detaljer

GBNR 11/9 - RAMMETILLATELSE DISPENSASJON - GARASJE OG FORSTØTNINGSMUR - STOKKEVEIEN 50

GBNR 11/9 - RAMMETILLATELSE DISPENSASJON - GARASJE OG FORSTØTNINGSMUR - STOKKEVEIEN 50 Sande kommune Dato: Vår ref.: Arkiv: Saksbeh: 20.04.2017 17/551-3 GBNR-11/9 Morten Dreng Siri Nilsen/Andreas Drangevåg Stokkeveien 50 3070 SANDE I VESTFOLD GBNR 11/9 - RAMMETILLATELSE DISPENSASJON - GARASJE

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Mariann Fredriksen Arkiv: GBNR 048//003 Arkivsaksnr.: 18/ Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Mariann Fredriksen Arkiv: GBNR 048//003 Arkivsaksnr.: 18/ Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mariann Fredriksen Arkiv: GBNR 048//003 Arkivsaksnr.: 18/651-11 Klageadgang: Ja Gbnr 048/003 - Fradeling av nausttomt Administrasjonssjefens innstilling: 1.

Detaljer

Byggesak - Hasselvikveien gbnr. 132/42 - bolig - tilbygg - dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for Hasselvika sentrum

Byggesak - Hasselvikveien gbnr. 132/42 - bolig - tilbygg - dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for Hasselvika sentrum Beate Simavik Deres ref: Høgåsen 13 Vår ref: 16509/2017 7560 Vikhammer Saksnr: 2017/1693 Dato: 21.12.2017 Byggesak - Hasselvikveien 978 - gbnr. 132/42 - bolig - tilbygg - dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene

Detaljer

GBNR 19/3 - RAMMETILLATELSE - DISPENSASJON - NYTT INNGANGSPARTI - REVÅVEIEN 37

GBNR 19/3 - RAMMETILLATELSE - DISPENSASJON - NYTT INNGANGSPARTI - REVÅVEIEN 37 Sande kommune Dato: Vår ref.: Arkiv: Saksbeh: 18.04.2017 17/591-3 GBNR-19/3 Morten Dreng PV Arkitekter AS Postboks 10 Fritzøe brygge 3285 LARVIK GBNR 19/3 - RAMMETILLATELSE - DISPENSASJON - NYTT INNGANGSPARTI

Detaljer

GBNR 2/57 - RAMMETILLATELSE - RIVING AV BYGNINGER - OPPFØRING AV NY FRITIDSBOLIG

GBNR 2/57 - RAMMETILLATELSE - RIVING AV BYGNINGER - OPPFØRING AV NY FRITIDSBOLIG Sande kommune Dato: Vår ref.: Arkiv: Saksbeh: 08.05.2017 16/1434-27 - GBNR Anne-Grete Hylland Casamia arkitektkontor Pytterønningen 1a 3145 TJØME GBNR 2/57 - RAMMETILLATELSE - RIVING AV BYGNINGER - OPPFØRING

Detaljer

GBNR 56/46 - TILLATELSE TIL TILTAK I ETT TRINN - TILBYGG - PÅBYGG - FASADEENDRING - DISPENSASJON - BOLIG - GALLEBERGVEIEN 144

GBNR 56/46 - TILLATELSE TIL TILTAK I ETT TRINN - TILBYGG - PÅBYGG - FASADEENDRING - DISPENSASJON - BOLIG - GALLEBERGVEIEN 144 Sande kommune Dato: Vår ref.: Arkiv: Saksbeh: 12.03.2019 19/409-6 GBNR-56/46 Morten Dreng Vivos Byggkonsult Tonje Hjellnes Øvre Smidsrødvei 64A 3120 NØTTERØY GBNR 56/46 - TILLATELSE TIL TILTAK I ETT TRINN

Detaljer

DISPENSASJON OG TILLATELSE. Vedtak. Teknisk forvaltnings myndighet og sakens bakgrunn

DISPENSASJON OG TILLATELSE. Vedtak. Teknisk forvaltnings myndighet og sakens bakgrunn MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Arkitre Eiendom AS v/svein Lohnaas Hansen Øksa 2 4515 MANDAL DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2019/775-5 Glenn Anderson, 91539421 018/0079 02.07.2019

Detaljer

Tillatelse til tiltak - uten ansvar nybygg naust. - Gnr 51 Bnr 1 0 DS - 21/17.

Tillatelse til tiltak - uten ansvar nybygg naust. - Gnr 51 Bnr 1 0 DS - 21/17. PLAN OG TEKNISKE TJENESTER Hanne Mari Johnsen Bjørklia 22 9300 FINNSNES Deres ref.: Vår ref.: 17 / 300-2250 / 17 - GNR/B 51/10 Dato: 07.02.2017 Tillatelse til tiltak - uten ansvar nybygg naust. - Gnr 51

Detaljer

RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR I DELEGASJONSSAK

RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR I DELEGASJONSSAK RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR I DELEGASJONSSAK Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saknr Saksbehandler Fullmaktsvedtak planutvalg 30.01.2014 024/14 MOS Saksansvarlig Arkiv: Objekt: GB-201/5 Arkivsaknr 14/89

Detaljer

PARTSBREV: FRANK ROSØ - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PBLS 1-8 FOR OPPFØRING AV BOD 01/029

PARTSBREV: FRANK ROSØ - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PBLS 1-8 FOR OPPFØRING AV BOD 01/029 Arealbruk Frank Rosø Deres ref. Vår ref. Dato 2976/2016/01/029/1627GUEN 29.02.2016 PARTSBREV: FRANK ROSØ - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PBLS 1-8 FOR OPPFØRING AV BOD 01/029 Bjugn kommune ved Planutvalget

Detaljer

Det er mottatt søknad om dispensasjon med nabovarsel. Det er ikke registrert merknader.

Det er mottatt søknad om dispensasjon med nabovarsel. Det er ikke registrert merknader. Dato:29.06.2015 Vår ref.: KARASP 14/6185-8 Arkivkode: HEIGB 202/1/31 Løpenum: 15/13079 Deres ref: Terje Storhaug Peder Holters vei 41A 1168 OSLO PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Etter pbl

Detaljer

Godkjent tiltak Drammen kommune godkjenner følgende tiltak: Påbygg på boligens østlige side 30 meter fra Drammensfjorden.

Godkjent tiltak Drammen kommune godkjenner følgende tiltak: Påbygg på boligens østlige side 30 meter fra Drammensfjorden. DRAMMEN KOMMUNE Valdemaras Vaiciunas Svelvikveien 348 3037 DRAMMEN Vår referanse 18/4576/11/LINENG Arkivkode GBNR 34/2 Deres referanse Dato 10.10.2018 Tillatelse til tiltak med dispensasjon - 34/2, Svelvikveien

Detaljer

Dispensasjon innvilget for tiltak uten søknadsplikt - garasje under 50kvm gnr 62 bnr 80

Dispensasjon innvilget for tiltak uten søknadsplikt - garasje under 50kvm gnr 62 bnr 80 PLAN OG TEKNISKE TJENESTER Jens Are Jensen Neptunveien 28 9303 SILSAND Deres ref.: Vår ref.: 17/4240-23259/17 - GBNR 62/80 Dato: 06.11.2017 Dispensasjon innvilget for tiltak uten søknadsplikt - garasje

Detaljer

Nesodden kommune. Søknad om dispensasjon er datert og journalført Det søkes om dispensasjon fra krav om reguleringsplan.

Nesodden kommune. Søknad om dispensasjon er datert og journalført Det søkes om dispensasjon fra krav om reguleringsplan. Nesodden kommune Plan bygg og geodata Delegert vedtak Dato: 18.09.2015 Vår ref: 15/2149-2 - 15/24913 Arkivkode: GBNR - 25/0202 Saksbeh.: Thomas Hjeltnes Svensen Saksnummer: 294/15 Gbnr 25/202 - Svingen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage datert 6.5.2013,

Detaljer

Vestby kommune Geodata

Vestby kommune Geodata Vestby kommune Geodata Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref. Vår ref. Saksbehandler

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak Ole Morten Tjerviken Øvre Kronavei 12 Deres ref.: Vår ref.: 2017/4563 / GRORUU Arkivkode: 105/1 Dato: 06.09.2017 Delegert behandling av sak

Detaljer

GBNR 3/4/24 - TILLATELSE TIL TILTAK I ETT TRINN - DISPENSASJON - RIVING OG NY HYTTE - GAMLE SØRLANDSKE 455

GBNR 3/4/24 - TILLATELSE TIL TILTAK I ETT TRINN - DISPENSASJON - RIVING OG NY HYTTE - GAMLE SØRLANDSKE 455 Sande kommune Dato: Vår ref.: Arkiv: Saksbeh: 14.05.2019 19/714-6 GBNR-3/4/24 Morten Dreng Vikersund Produksjon og Drift AS Nedre Storgate 5 3015 DRAMMEN GBNR 3/4/24 - TILLATELSE TIL TILTAK I ETT TRINN

Detaljer

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423. Fylkesmannen Samfunnsavdelingen i Vest-Agder Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.1 Søgne kommune Postboks

Detaljer

Høgåsen 13 Vår ref: 7209/ Vikhammer Saksnr: 2017/56 Dato:

Høgåsen 13 Vår ref: 7209/ Vikhammer Saksnr: 2017/56 Dato: Beate Simavik Deres ref: Høgåsen 13 Vår ref: 7209/2017 7560 Vikhammer Saksnr: 2017/56 Dato: 15.06.2017 Byggesak - Hasselvikveien 978 - gbnr 132/42 - naust og mur - dispensasjon fra reguleringsplan Vedlagt

Detaljer

DISPENSASJON OG TILLATELSE. Vedtak. Teknisk forvaltnings myndighet og sakens bakgrunn

DISPENSASJON OG TILLATELSE. Vedtak. Teknisk forvaltnings myndighet og sakens bakgrunn MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Sverre Gunnar Syvertsen Skjernøyveien 507 4516 Mandal DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2019/463-4 Robert Helle, 91790147 023/0028/L33 19.03.2019 DISPENSASJON

Detaljer

DISPENSASJON OG TILLATELSE. Vedtak. Teknisk forvaltnings myndighet og sakens bakgrunn

DISPENSASJON OG TILLATELSE. Vedtak. Teknisk forvaltnings myndighet og sakens bakgrunn MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Mandal bydrift v/harald Øyslebø Postboks 905Postboks 905 4509 Mandal DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2019/1216-2 Jan Inghard Thorsen, 91637721 P24

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/1099-0 Arkiv: 8/58 Saksbeh: Martin Dahlen Krogstad Dato: 22.09.2013 Klagebehandling Søknad om oppføring av ny hytte Sted: Torskeberg gnr. 8 bnr.

Detaljer

Tønsberg kommune Kommuneutvikling

Tønsberg kommune Kommuneutvikling Tønsberg kommune Kommuneutvikling Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Maren Vermelid 476 25 053 2019051909 GBR-0088/0075 Dato: 05.08.2019 Siren Sæbø Linnestad Orrestien 44 3150

Detaljer

BRUK AV NML. 8 12 -DISPENSASJON I SAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN. Pia Karine Hem 26. september 2011

BRUK AV NML. 8 12 -DISPENSASJON I SAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN. Pia Karine Hem 26. september 2011 BRUK AV NML. 8 12 I SAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN -DISPENSASJON Pia Karine Hem 26. september 2011 PBL. 1-1, 1. og 2. ledd: Lovens formål «Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte,

Detaljer

TEKNISK FORVALTNING HAR I DAG FATTET FØLGENDE VEDTAK I SAKEN:

TEKNISK FORVALTNING HAR I DAG FATTET FØLGENDE VEDTAK I SAKEN: MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Randi Haga Ask Speiderveien 23 4514 MANDAL DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2015/663-3 Eirik Skogstad Nilsen 160/1018 03.03.2015 Tiltakshaver: Randi

Detaljer

GBNR 15/17 - RAMMETILLATELSE - OPPFØRING AV NY LAGERHALL - DISPENSASJON - TEIENVEIEN 42

GBNR 15/17 - RAMMETILLATELSE - OPPFØRING AV NY LAGERHALL - DISPENSASJON - TEIENVEIEN 42 Sande kommune ByggKontoret as v/trond I. Wang Marmorveien 31 3070 SANDE I VESTFOLD Dato: Vår ref.: Arkiv: Saksbeh: 02.12.2015 15/133-15 GBNR-15/17 Anne-Grete Hylland GBNR 15/17 - RAMMETILLATELSE - OPPFØRING

Detaljer

Avslag på søknad om opprettelse og endring av eiendom, gnr 93 bnr 1,

Avslag på søknad om opprettelse og endring av eiendom, gnr 93 bnr 1, ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon: 55 56 63 10 Epost: Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201213519/16 Saksbeh.: YNLO Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

Avslag på søknad om opprettelse og endring av eiendom, gnr 284 bnr 304,

Avslag på søknad om opprettelse og endring av eiendom, gnr 284 bnr 304, PLAN- OG BYGNINGSETATEN GEODATA- OG OPPMÅLINGSAVDELINGEN Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Ing K Dømbe Fanavegen

Detaljer

Vi viser til søknad om rammetillatelse mottatt Saken er funnet å være komplett ved innsendelse.

Vi viser til søknad om rammetillatelse mottatt Saken er funnet å være komplett ved innsendelse. DRAMMEN KOMMUNE Multiconsult AS Postboks 2345 3003 DRAMMEN Vår referanse 14/10130/9/CAMANG Arkivkode GBNR 114/868 Deres referanse Dato 24.11.2014 RAMMETILLATELSE - 114/868, SPARAVOLLEN, NÆRMILJØANLEGG,

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20 og 21

RAMMETILLATELSE TIL FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20 og 21 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

DISPENSASJON OG TILLATELSE. Vedtak. Teknisk forvaltnings myndighet og sakens bakgrunn

DISPENSASJON OG TILLATELSE. Vedtak. Teknisk forvaltnings myndighet og sakens bakgrunn MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Svein Trygsland Harkmarksveien 264 4516 Mandal DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2016/2101-9 Glenn Anderson, 38 27 34 15 002/0007 24.08.2017 Fradeling

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/ Lilian Olsson

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/ Lilian Olsson Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg PeWe entreprenør AS Postboks 18 3906 PORSGRUNN Ine S. Flathus Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/03526-2 Lilian Olsson 16.12.2015 Dispensasjon og

Detaljer

Vestby kommune Geodata

Vestby kommune Geodata Vestby kommune Geodata Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref. Vår ref. Saksbehandler

Detaljer

Saksnr.: /22 Saksbeh.: SOJA Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato:

Saksnr.: /22 Saksbeh.: SOJA Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201528773/22 Saksbeh.: SOJA Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato:

Detaljer

Søknaden omfatter dispensasjon fra bygging i LNF for oppføring av tilbygg til hytte. Etter påbygging blir totalt bruksareal på eiendommen 57 m 2.

Søknaden omfatter dispensasjon fra bygging i LNF for oppføring av tilbygg til hytte. Etter påbygging blir totalt bruksareal på eiendommen 57 m 2. DRAMMEN KOMMUNE Bjørg Kvarstein Andreassen Haskollveien 22 D 3403 LIER Vår referanse 13/13982/9/CAMANG Arkivkode GBNR 84/29 Deres referanse Dato 10.06.2014 TILLATELSE TIL TILTAK - 84/29, STEGLA 9, DISPENSASJON

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Asbjørn Lillenes Nessvegen 46 7632 ÅSENFJORD Deres ref: Vår ref: FLUDEM 2015/2147 Dato: 13.07.2015 Sakstype: Delegert byggesak Eiendom:

Detaljer

DISPENSASJON OG TILLATELSE VEDTAK TEKNISK FORVALTNINGS MYNDIGHET OG SAKENS BAKGRUNN

DISPENSASJON OG TILLATELSE VEDTAK TEKNISK FORVALTNINGS MYNDIGHET OG SAKENS BAKGRUNN MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Birger Tveite Leirvikveien 33 4513 Mandal DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2016/2020-2 Flutra Demaj, 074/0008/L33 23.11.2016 DISPENSASJON OG TILLATELSE

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/1171-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 17/12 07.12.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/1171-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 17/12 07.12.2012 VIKNA KOMMUNE Rådmann «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/1171-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 17/12 07.12.2012

Detaljer

Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - nybygg gapahuk Gnr. 5, bnr. 17

Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - nybygg gapahuk Gnr. 5, bnr. 17 PLAN OG TEKNISKE TJENESTER Per Rune Johansen Sultindvikveien 195 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN Deres ref.: Vår ref.: 17/3642-16465/17 - GBNR 5/17 Dato: 23.08.2017 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - nybygg

Detaljer

Nesodden kommune. Gbnr 20/33,36 - Gamle Bryggevei 10 - Nybygg uthus Vedtak om dispensasjon

Nesodden kommune. Gbnr 20/33,36 - Gamle Bryggevei 10 - Nybygg uthus Vedtak om dispensasjon Nesodden kommune Plan, bygg og geodata Delegert vedtak Dato: 17.10.2016 Vår ref: 16/2466-7 - 16/38264 Arkivkode: gbnr - 20/0033, gbnr - 20/0036 Saksbeh.: Thomas Hjeltnes Svensen Saksnummer: 208/16 Gbnr

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 053/013 Arkivsaksnr.: 19/455-2 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 053/013 Arkivsaksnr.: 19/455-2 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 053/013 Arkivsaksnr.: 19/455-2 Klageadgang: Ja Gbnr 053/013 - Naust Administrasjonssjefens innstilling: 1. Med henvisning

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Saksnr.: /15 Saksbeh.: YNLO Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato:

Saksnr.: /15 Saksbeh.: YNLO Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201512995/15 Saksbeh.: YNLO Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato:

Detaljer

Dispensasjon og rammetillatelse. Vedtak. Teknisk forvaltnings myndighet og sakens bakgrunn

Dispensasjon og rammetillatelse. Vedtak. Teknisk forvaltnings myndighet og sakens bakgrunn MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Terje Ragnar Hansen Frøyslandsmoen 16 4517 Mandal DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2016/1392-6 Flutra Demaj, 080/0033 02.11.2016 Dispensasjon og rammetillatelse

Detaljer

DISPENSASJON OG TILLATELSE. Vedtak

DISPENSASJON OG TILLATELSE. Vedtak MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Finn Omholt-Jensen Vesteråsveien 32 0382 Oslo DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2018/1931-11 Jan Inghard Thorsen, 91637721 077/0072/L42 14.03.2019 DISPENSASJON

Detaljer

Tillatelse til tiltak med ansvar - tilbygg bolig Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 8 gnr. 15, bnr. 9

Tillatelse til tiltak med ansvar - tilbygg bolig Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 8 gnr. 15, bnr. 9 PLAN OG TEKNISKE TJENESTER Vebjørn Knutsen Sætermoveien 327 9300 FINNSNES Deres ref.: Vår ref.: 18/2387-13920/18 - GBNR 15/9 Dato: 19.06.2018 Tillatelse til tiltak med ansvar - tilbygg bolig Dispensasjon

Detaljer

Vestby kommune Geodata

Vestby kommune Geodata Vestby kommune Geodata Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/04836-11 William Dave Sheer 27.04.2017 Vedtak om fradeling med

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14 Lierne kommune Arkiv: GNR 22/67 Arkivsaksnr.: 14/1127 Saksbehandler: Roy Nilsen Dato: 06.02.2014 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap 04.02.2014 13/14 SØKNAD OM RIVING AV

Detaljer

Nesodden kommune. Gbnr 29/177, 29/265 og 29/878 - Fjellstrandveien 48 - Utvidelse veranda - Dispensasjoner og tillatelse

Nesodden kommune. Gbnr 29/177, 29/265 og 29/878 - Fjellstrandveien 48 - Utvidelse veranda - Dispensasjoner og tillatelse Nesodden kommune Plan, bygg og geodata Delegert vedtak Dato: 11.04.2016 Vår ref: 14/3055-15 - 16/12612 Arkivkode: GBNR - 29/0177, GBNR - 29/0265, GBNR - 29/0878 Saksbeh.: Annette Ericson Maritvold Saksnummer:

Detaljer

Nesodden kommune. Saksnummer Utvalg Møtedato 268/15 Delegert fra det faste utvalg for plansaker

Nesodden kommune. Saksnummer Utvalg Møtedato 268/15 Delegert fra det faste utvalg for plansaker Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 11.08.2015 Vår ref: 15/1259-8 - 15/21230 Arkivkode: GBNR - 02/0961 Saksbeh.: Zubair Ali Syed Saksnummer Utvalg Møtedato 268/15 Delegert fra det faste utvalg

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Mariann Holtskog Landsverk

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Mariann Holtskog Landsverk 3 Vestby kommune Bygg Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref. Vår ref. Saksbehandler

Detaljer

Malvin Bjorøy areal og byggesakssjef. Jon Martin Jakobsen saksbehandler. Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever derfor ingen signatur.

Malvin Bjorøy areal og byggesakssjef. Jon Martin Jakobsen saksbehandler. Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever derfor ingen signatur. Teknisk etat Edb-Tjenester Norge Limited Postboks 3 4291 KOPERVIK Dato: Saksbeh: Saksnr: Løpenr: Arkivkode: Deres ref: 24.04.2018 18/688-2 25827/18 GNR 85/54 AVSLAG Svar på søknad om tillatelse for tiltak

Detaljer