Norwegian Air Shuttle ASA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norwegian Air Shuttle ASA"

Transkript

1 Verdivurdering av Norwegian Air Shuttle ASA Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus Levert av: Ida Tunhøvd Johansen Kristina Jensen Kandidatnummer: Utdanning: Bachelor i økonomi og administrasjon Veileder: Øystein Strøm

2 Sammendrag Formålet med denne bacheloroppgaven er å finne ut om aksjeverdien til flyselskapet Norwegian Air Shuttle ASA er over- eller underpriset i markedet. I oppgaven blir det gjennomført analyser av selskapets strategiske og finansielle posisjon, i tillegg til en vurdering av deres fremtidsverdier. Oppgaven starter med en presentasjon av selskapet og ulike teorier som blir brukt. Deretter kommer en strategisk analyse av eksterne og interne ressurser, der vi bruker rammeverkene til Porters fem konkurransekrefter og VRIO- analysen. Etter den strategiske analysen går vi gjennom en regnskapsanalyse, der vi presenterer relevante nøkkeltall for årene Med bakgrunn i analysene over har vi mulighet til å estimere fremtidig verdi for selskapet. I en fremtidsvurdering er det viktig å finne hva som skaper inntekt og hva som er kostnadsdrivere. Derfor må vi samtidig se på selskapets operasjonelle drivere. For å kunne bruke fremtidsverdien vi finner må vi estimere et avkastningskrav til totalkapitalen etter skatt. Ved bruk av avkastningskravet kan vi neddiskontere verdien vi finner av selskapet i fremtidsvurderingen. I vår estimering av selskapet har vi funnet at verdien til totalkapitalen er Verdien av egenkapitalen finner vi ved å trekke fra gjeld, og vi finner da en verdi på Norwegian Air Shuttle ASA hadde i aksjer utestående. Ved å dividere egenkapitalverdien med antall aksjer, finner vi en estimert aksjekurs på 265 kroner per aksje. På datoen var aksjekursen 251,20 kroner per aksje, i følge Oslo Børs. Ut i fra våre estimeringer er aksjekursen derfor underpriset, og en anbefaling ville vært å kjøpe aksjen til dagens kurs. 2

3 Forord Denne bacheloroppgaven er skrevet som en avslutning på bachelorstudiet i økonomi og administrasjon ved Høgskolen i Oslo og Akershus våren Begge forfattere av oppgaven har i tredje klasse gått studieprofilen bedriftsøkonomisk analyse. Ved å skrive en verdsettelsesoppgave kommer man nærmere inn på flere av fagområder fra de tre årene på Høgskolen. Dessuten får man anvende mye av teorien som er lært på en mer praktisk måte. Valget om å skrive en verdivurderingsoppgave ble vi raskt enige om, da begge syns dette virket som en spennende prosess å lære mer om. Da vi skulle velge bransje og selskap skilte Norwegian Air Shuttle ASA seg umiddelbart ut, fordi det høsten 2013 var flere medieoppslag om dem. Mange av disse omhandlet problemer med det nye flyet Dreamliner, og vi tenkte det kunne være interessant å se om dette påvirket selskapet på noen måter. Videre hadde vi som krav at selskapet vi valgte måtte være børsnotert. Det å arbeide med oppgaven har vært tidkrevende og faglig utfordrende, men vi ser nå at prosessen har vært spennende og lærerik. Vi har hatt mange lange dager med teorilesing og oppgaveskriving, i håp om å kunne levere en god oppgave. Vi har tilegnet oss masse kunnskap, og vi er stolte av å kunne presentere vår bacheloroppgave. Til slutt vil vi rette en stor takk til vår veileder, Professor Øystein Strøm ved Institutt for Økonomi og administrasjon, for gode tilbakemeldinger, oppfølging og veiledning. Vi har hatt stor hjelp av hans innspill, og satt veldig pris på at han har vært tilgjengelig ved behov Ida Tunhøvd Johansen Kristina Jensen 3

4 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... 2 FORORD... 3 INNLEDNING... 6 METODE... 7 FORSKNINGSPROSESSEN FORBEREDELSE DATAINNSAMLING OG 4. DATAANALYSE OG RAPPORTERING... 9 OPPGAVENS KVALITET... 9 PRESENTASJON AV SELSKAPET HISTORIE SELSKAPET I DAG AKSJEUTVIKLING VERDSETTELSESMODELLER INNTJENINGSBASERT TILNÆRMING BALANSEBASERT TILNÆRMING EKSTERN ANALYSE: PORTERS FEM KONKURRANSEKREFTER DAGENS KONKURRENTER INTERN RIVALISERING TRUSSEL FRA NYETABLERINGER SUBSTITUTTER KUNDERS FORHANDLINGSMAKT LEVERANDØRERS FORHANDLINGSMAKT INTERN ANALYSE: VRIO FLYFLÅTEN KAPITAL ANSATTE MERKENAVN OMDØMME REGNSKAPSANALYSE

5 LØNNSOMHETSANALYSE SOLIDITETSANALYSE LIKVIDITETSANALYSE OPERASJONELLE DRIVERE ANTALL TILGJENGELIGE SETEKILOMETER (ASK) ANTALL BETALTE PASSASJERKILOMETER (RPK) KABINFAKTOR YIELD DESTINASJONER FLYFLÅTEN AVKASTNINGSKRAV AVKASTNINGSKRAV TIL EGENKAPITALEN AVKASTNINGSKRAV TIL TOTALKAPITALEN FREMTIDSREGNSKAP OG VERDSETTELSE DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER ANDRE FAKTORER SOM PÅVIRKER KONTANTSTRØMMEN KONTANTSTRØMMEN TIL TOTALKAPITALEN FAKTORER SOM KAN PÅVIRKE NÅVERDIEN TIL KONTANTSTRØMMEN AVSLUTNING LITTERATURLISTE VEDLEGG VEDLEGG FOR OPERASJONELLE DRIVERE VEDLEGG FOR AVKASTNINGSKRAV VEDLEGG AV DRIFTSINNTEKTER VEDLEGG AV DRIFTSKOSTNADER VEDLEGG AV KONTANTSTRØM

6 Innledning Norwegian Air Shuttle ASA (heretter kalt NAS) er et norsk lavprisselskap, som i dag har blitt et av Europas største flyselskap. NAS har hatt betydelig vekst siden oppstart, og mye tyder på at veksten ikke stagnerer med det første. Dette kan vises med innkjøp av 222 nye fly, da de utvider flåten sin fra 89 flymaskiner (Norwegian 8, 2014). NAS ønsker å ekspandere både nasjonalt og internasjonalt, i et marked som er preget av sterk konkurranse. Oppgaven handler om å stadfeste verdien av NAS på en gitt dato. Dette leder til at formålet er å gjennomføre en verdsettelse av en virksomhet. I en verdsettelsesoppgave går man gjennom viktige faser, og flere av disse handler om mange av temaene vi har hatt gjennom tre år på Høgskolen. Verdsettelse er et relevant tema i studiet økonomi og administrasjon, fordi verdsetting gjennomføres blant annet i forbindelse med aksjehandel, lønnsomhetsvurderinger og oppkjøp av selskaper. Problemstillingen blir utledet av formålet og handler om å finne ut om aksjekursen er over- eller underpriset, sett fra en ekstern investor. Problemstillingen er gitt som: Hva er verdien til Norwegian Air Shuttle ASA pr ? For å finne et svar på dette brukes forskjellige analyseverktøy. Vi ønsker å oppnå et troverdig svar, og vi vil forsøke å få til dette ved å undersøke flere undertemaer som vi har delt oppgaven inn i. Første del tar sikte på en strategisk analyse, der rammeverkene som blir brukt er Porters fem konkurransekrefter og VRIO- analyse av interne ressurser. Den andre delen vil være opptatt av de offentlige regnskapene til NAS, der vi vil bruke ulike analyseverktøy som er naturlig å bruke i slike sammenhenger. Dette kan for eksempel være å se på rentabilitet, soliditet og likviditet. I tredje og siste del ønsker vi å estimere tall i en eksplisitt periode og i en terminalperiode, for å kunne neddiskontere en nåverdi av selskapet. Oppgavens oppbygging er sammenfattet i figuren nedenfor. Det faller seg naturlig å sette temaene i denne rekkefølgen. 6

7 Selskapets historie Strategisk analyse Regnskaps analyse Fremtids analyse I en slik oppgave må man foreta visse avgrensninger. Verdivurdering kan bli et stort prosjekt, men som avsluttende oppgave for oss er vi begrenset med tanke på antall sider. Dette fører til at det blir et hovedpunkt på hva vi syns er mer viktig å ha med. På tidspunktet da oppgaven er blitt skrevet var årsrapporten for 2013 dessverre ikke publisert enda, så vi måtte ta utgangspunkt i årene før. Metode Samfunnsvitenskapelig metode handler om hvordan man skal finne svar på en problemstilling. Det handler om å samle inn data, for deretter å analysere og tolke denne informasjonen. Metode kommer fra det greske ordet methodos som betyr å følge en bestemt vei mot et mål (Johannessen et. al. 2011, 33). I et metodekapittel får vi svar på hvordan forskningsprosessen foregår. Det skal komme frem hva som er problemstillingen for forskningen og hvordan forskningsdesignet skal være (det vil si metoden som er brukt for å løse spørsmålet). Vi skiller mellom kvantitative og kvalitative metoder. Kvantitativ metode dreier seg i stor grad om tall og om statistiske metoder. Kvalitativ metode dreier seg mer om opplevelser, egenskaper og spesielle mønstre, som ikke lar seg tallfeste (Johannessen et. al. 2011, 35-36). Forskningsprosessen Selve forskningsprosessen går gjennom fire faser: forberedelse, datainnsamling, dataanalyse og rapportering (Johannessen et. al. 2011, 36). 7

8 1. Forberedelse All forskning oppstår ved at man ønsker mer kunnskap om noe. Ofte styres dette av nysgjerrighet, det vil si at man ønsker svar på flere gjennomtenkte spørsmål (Johannessen et. al. 2011, 36). Forberedelser starter vanligvis med en idé eller en tanke om et tema. Å skrive en verdivurderingsoppgave handler om å finne ut om en aksje er vurdert til riktig pris. Det var dette som satte i gang vår interesse og tankeprosess. Deretter falt valget på NAS, da det på tidspunktet for valg av bachelortema var flere medieoppslag knyttet til selskapet. Å gjør en idé om til en problemstilling kan være krevende. Å finne problemstilling handler om å konkretisere og å avgrense temaet man ønsker informasjon om. Valg av metode styres av undersøkelsens problemstilling. For å finne en passende problemstilling er det viktig å vite undersøkelsens formål. Man kan beskrive, forstå, forutsi, evaluere, gi underlag for beslutninger eller finne grunnlag for endringer (Johannessen et. al. 2011, 60-61). Problemstillingen vår er Hva er verdien til Norwegian Air Shuttle ASA pr ?. Vi ønsker å se om aksjekursen på Oslo Børs stemmer med den informasjonen vi finner, eller om kursen er over- eller underpriset. Vi ønsker å finne ut om det foreligger nok informasjon slik at vi kan anbefale en beslutning om kjøp av selskapets aksjer. Etter valg av problemstilling må man gjøre en beslutning angående forskningsdesign. Det handler om hvordan vi skal gjennomføre undersøkelsen, det vil si å finne en passende strategi som gir rammer for hvordan man kan gå frem. Det fins mange ulike design å velge mellom, men det avhenger av hvilken som passer best til undersøkelsens formål og problemstilling (Johannessen et. al. 2011, 77). Et passende forskningsdesign når det kommer til en undersøkelse som ser på nettopp dette med beslutningsgrunnlag, er casedesign. Hva er et casedesign? Robert K. Yin (2007) mener det er lurt å bruke case når man ønsker å besvare spørsmål som sier noe om hvorfor eller hvordan noe skjer. Et casedesign innebære studium av et eller flere caser. Her er det NAS som er vårt case, det vil si vi har et enkeltcasedesign. Det som kjennetegner et casestudie, er at det hentes inn mye 8

9 informasjon om et avgrenset fenomen. I et casedesign kan man bruke både kvalitative og kvantitative data, for da får man mye og detaljerte data samlet inn (Johannessen et. al. 2011, 90). 2. Datainnsamling Den andre fasen handler om å samle inn datamateriale. Som skrevet over handler det om å finne den innsamlingsmetoden som passer best med undersøkelsen, og det skilles da mellom kvalitative og kvantitative data. Kvalitative data samles vanligvis inn via observasjoner, intervjuer eller gruppesamtaler. I oppgaven vår brukes denne type data til å svare på deler som har med strategiperspektivet av NAS å gjøre. Det handler om å finne ut om selskapet skal fortsette som før, eller om det foreligger trusler som gjør at de bør endre forretningsmodell. Kvantitative data samles inn via spørreundersøkelser eller at forskeren benytter seg av data som finnes fra før, det vil si såkalt sekundære data eller registerdata. Den delen av oppgaven som har med regnskapsdata å gjøre, vil passe her. Vi skal basere verdsettelsen på regnskapsmessige størrelser, og da benytter vi oss av selskapets årsregnskaper. 3. og 4. Dataanalyse og rapportering Etter å ha samlet inn data og informasjon, må disse bearbeides og analyseres. Enten gjøres dette ved opptelling (kvantitative data) eller i å bearbeide tekst (kvalitative data). Det handler om å redusere materialmengden, og se om man finner mønstre for å kunne bygge opp oppgaven innenfor visse grenser. Selve oppgaven som fremstilles vil være rapporten av informasjonen vi finner. Oppgavens kvalitet Ettersom hoveddelen av oppgaven er skrevet ut fra registerdata, det vil si regnskap fra selskapet selv, vil reliabiliteten være høy. NAS er et allmennaksjeselskap (ASA), og er derfor pliktig å offentliggjøre sine årsregnskap jf. Regnskapslovens 8-1 jf Vi går ut ifra at de offentlige årsregnskapene er gyldig og godkjent fra revisor, slik bestemmelsene krever. At data skal ha reliabilitet betyr at de skal være pålitelige (Johannessen et. al. 2011, 243). Det handler om hvordan man samler inn data og hvordan disse brukes. Dataene skal være troverdige, det vil si de må ha validitet. Det datamaterialet som samles inn, må være av betydning for det som skal undersøkes og representere virkeligheten. 9

10 Regnskap som føres i Norge er basert på historisk kost, det vil si verdien på anskaffelsestidspunktet. Dette gjør at selve verdien av eiendeler og gjeld ikke representerer virkelig verdi (gjenanskaffelseskost). Dog, gjelder dette for samtlige bedrifters regnskap, og det er denne informasjonen som er tilgjengelig for oss. Vi legger derfor til grunn at både kravet om reliabilitet og validitet er godkjent. Verdsettelse er ingen sikker vitenskap, på samme måte som mye annet. De verdiene som estimeres er ikke nødvendigvis korrekte, og det er mulig at de inneholder feil. Prognosene er vanskelig å sette opp, da ingen kan spå fremtiden 100 prosent riktig. Det er mange faktorer som kan påvirke den estimeringen vi gjør. Det kan for eksempel være alt fra krig til naturkatastrofer, til endringer i markedet og bedriften (Kaldestad & Møller 2012, 22-23). Presentasjon av selskapet Historie NAS ble stiftet 22. januar 1993 og de ble børsnotert 18. desember 2003 (Norwegian 9, 2014). Selskapet ble opprettet som en følge av Busy Bee of Norway sin konkurs i Frem til 2002 bestod NAS av 50 ansatte og en flåte med tre Fokker 50- maskiner, som de fløy på Vestlandet på vegne av Braathens S.A.F.E. Da SAS og Braathens fusjonerte i 2002, la NAS om sin egen strategi, delvis fordi avtalen de hadde med Braathens S.A.F.E ble avsluttet. I løpet av 2002 startet NAS med å være et lavprisselskap og de kjøpte da inn syv Boeing maskiner i flåten. I tillegg ble antall ansatte økt til 300. Det første året fløy de kun innenriks, og i 2004 åpnet de for utenriksruter i samarbeid med Fly Nordic og Sterling (Norwegian 9, 2014). NAS gikk med underskudd de første årene, før de i 2005 fikk sitt første overskuddsår. Siden den tid har selskapet hatt stor vekst, og i 2012 inngikk de en avtale om bestilling av 222 nye flymaskiner fra Boeing og Airbus. Investeringen på denne var på 127 milliarder, og dette er den største kontrakten NAS har signert siden oppstarten (Norwegian 1, 2014). 10

11 Ida Tunhøvd Johansen og Kristina Jensen Kandidatnummer: 334 og 358 De nye flyene som er bestilt, skal leveres fra perioden Bestillingen er den største gjort i europeisk luftrom, og den tredje største for flyleverandøren Boeing. NAS har bestilt 100 fly av typen Boeing 737 Max8, 22 av typen Boeing og 100 av typen Airbus Air 320Neo. I tillegg har de bestilt 6 stykker fly av typen Boeing Dreamliner, som skal brukes på langdistanseruter (Norwegian 1, 2014). NAS ble et lavprisselskap NAS startet Stor bestilling av nye utenlandsflyvninger fly NAS gikk på børs NAS ble stiftet 2012 Første år med positive resultater Figur: Selskapets historie. Kilde: Norwegian 2014 og selvlagd. Selskapet i dag NAS er Skandinavias nest største flyselskap. I dag har de 3500 ansatte og tilbyr reiser rundt i hele verden. NAS har i dag 416 ruter til 126 destinasjoner. I 2014 ble NAS kåret til verdens beste lavprisselskap, av Air Transport News. I 2013 reiste over 20 millioner passasjerer med selskapet (Norwegian 9, 2014). Selskapet består i dag av to datterselskaper. Disse er Norwegian Air Shuttle Polska Sp.zp.o og Norwegian Air Shuttle Sweden AB. I tillegg eier de andeler av flere andre selskaper, Bacheloroppgave økonomi og administrasjon 11

12 deriblant Norwegian Finans Holding ASA (Bank Norwegian AS) og Call Norwegian AS (Norwegian 2, 2014). Norwegian Air Shuttle ASA (Parent Company) Norwegian Air Shuttle Sweden AB (100 %) Norwegian Air Shuttle Polska Sp.zo.o (100 %) Call Norwegian AS (100 %) Norwegian Finans Holding ASA (20 %) NAS Asset Management (99,9 %) Nas Asset Management Norway (100 %) Nas Asset Management (0,01 %) Figur: NAS organisasjonskart. Kilde: Norwegian 2014 og selvlagd. NAS sin visjon Vår visjon er at alle skal ha råd til å fly. Ved å tilby et kvalitetsprodukt til konkurransedyktige og lave priser gir vi alle muligheten til å fly med oss. NAS sine verdier Norwegian Air Shuttle ASAs daglige drift, produktutvikling, langsiktige planlegging og organisasjonsstruktur styres av selskapets verdier og prioriteringer. Kjerneverdier: Relevant, enkelt, direkte. NAS sin forretningsstrategi Norwegian skal være den foretrukne flyreiseleverandøren i det skandinaviske markedet og skal skape stor lønnsomhet og utbytte for sine aksjonærer. Sitat: Visjon, verdier og forretningsstrategi hentet fra hjemmesiden til NAS. Kilde: Norwegian 10, Aksjeutvikling NAS ble notert på børsen 18. desember Kursen på åpningsdagen var priset til 30,45 kroner per aksje (NA ). Figuren under viser kursutviklingen fra børsnoteringen den til

13 Figur : Kursutvikling. Kilde: Hegnar. Vi ser at aksjekursen har variert mye gjennom de ti- elleve årene NAS har vært på børsen. Laveste bunnotering ble registrert , da var kursen på 6,75. Høyeste toppnotering ble registrert , da var kursen 311, : 6, : 311,50 Figur: Bunnotering og toppnotering. Kilde: Hegnar. Verdsettelsesmodeller Bedrifter har som regel et hovedformål om å maksimalisere verdien for eierne. For å øke verdien, må bedrifter sette i gang lønnsomme prosjekter. Vi har flere ulike kategorier av verdsettelsesmodeller, blant disse inntjeningsbasert tilnærming og balansebasert tilnærming. 13

14 Inntjeningsbasert tilnærming Inntjeningsbasert tilnærming tar utgangspunkt i kontantstrømmer et selskap (eller en eiendel) kommer til å forvente fremover. Et selskaps verdi er summen av nåverdien av fremtidige kontantstrømmer. For å estimere slike kontantstrømmer må man sette opp prognoser, estimere avkastningskrav og diskontere kontantstrømmene tilbake til dagens verdi basert på avkastningskravet som er estimert (Kaldestad & Møller 2011, 29). Dividendemodellen Denne metoden handler om å finne verdien av en aksje P 0, og den tar utgangspunkt i en nåverdiberegning. Prisen på aksjen er verdien av de neddiskonterte utbyttebetalingene. Aksjens pris = NV (Forventede fremtidige utbytter) + NV (Fremtidig pris). Den generelle dividendemodellen gir prisen på aksjen gitt av fremtidige dividendeutbetalinger per aksje pluss en sluttverdi ved investeringshorisonten T (Strøm 2012, 84). P! =!!!! Div! (1 + r! )! + P! (1 + r! )! Kontantstrømbasert metoder Formålet med kontantstrømbaserte metoder er å finne nåverdien av neddiskonterte verdier med bruk av en diskonteringsrente. Nåverdien av de forventede kontantstrømmene vil være verdien av selskapet. NV = CF! +!!"!!!! (!!!)! CFo: den opprinnelige investeringsutgiften. CFt: kontantstrømmen i år t. n: levetid. i: diskonteringsrenten. Vi skiller mellom to hovedmodeller for kontantstrømbaserte metoder. Disse er egenkapitalmetoden og totalkapitalmetoden (Boye & Meyer 1998, 98). 14

15 Egenkapitalmetoden FCF EK I denne modellen budsjetteres kontantoverskuddene til egenkapitalen, som vil bli utbetalt til eierne (Dahl et. al. 1997, 24). Resultat etter skatt + Avskrivninger - Investeringer - Økning omløpsmidler + Økning rentefri gjeld + Økning rentebærende gjeld = Kontantstrømoverskudd til egenkapitalen etter skatt Man må i tillegg finne avkastningskravet til egenkapitalen, som vanligvis finnes gjennom kapitalverdimodellen. I følge kapitalverdimodellen finner vi avkastningskravet, R e, slik R! = R! (1 s) + β (R! R! (1 s)) R f : Risikofri rente. β : Egenkapitalbeta. S: Skatt Rm: Avkastning på markedsporteføljen. Rm Rf: Markedets risikopremie. Totalkapitalmetoden FCF TK I denne modellen beregnes kontantoverskuddene som blir tilgjengelig til betjening av rentebærende gjeld og egenkapitalen. Her ser vi bort i fra blant annet at rentekostnadene reduserer skatten, og vi vurderer selskapet som 100 % egenkapitalfinansiert. I modellen skal man beregne kontantoverskuddet til kapitalyterne, det vil si både eierne og långivere (etter skatt) (Boye & Meyer 1998, 105). Driftsresultat - Skatt + Avskrivninger - Investeringer - Økning omløpsmidler + Økning rentefri gjeld = Fri kontantstrøm til totalkapitalen 15

16 I totalkapitalmetoden blir avkastningskravet beregnet gjennom WACC (Weighed Average Cost of Capital), det vil si som et veid gjennomsnitt av avkastningskravet til eier og långiver (Kaldestad & Møller 2011, 106). WACC = R! E E + D + R! 1 t D E + D R e : Selskapets egenkapitalkostnad. R d : Selskapets lånekostnad. t: skatt E: Markedsverdi av egenkapitalen. D: Markedsverdien av gjelden. Balansebasert tilnærming Balansebasert tilnærming tar utgangspunkt i hva eiendelene (fratrukket gjeld og eventuelt utsatt skatt) til et selskap kan selges for i dag. Metoden krever at det eksisterer et marked som har behov for eiendelene, og at disse eiendelene kan prises (Kaldestad & Møller 2011, 32). Vanlige metoder å bruke er matematisk verdi, substansverdi og likvidasjonsverdi. Matematisk verdi Matematisk verdi vil si det samme som bokført verdi av egenkapitalen. Den er basert på aksje- og regnskapslovens vurderingsregler. Slike regler tar utgangspunkt i forsiktighetsprinsippet, det vil si at de reelle verdiene kan i mange tilfeller avvike fra bokført verdi (Dahl et. al. 1997, 12). Substansverdi Substansverdien av egenkapitalen er markedsverdien av eiendelene fratrukket gjelden. Modellen handler om å verdisette selskapets eiendeler, men i noen tilfeller eksisterer det ikke et aktivt marked for enkelte eiendeler. Da kan det være vanskelig å gi en nøyaktig verdi. Vanligvis brukes gjenanskaffelsesverdi i de tilfeller man ikke har et aktivt marked (Dahl et. al. 1997, 13). Likvidasjonsverdi Likvidasjonsverdien sier noe om det laveste beløpet eierne vil sitte igjen med dersom bedriften legges ned. Likvidasjonsverdien er et spesialtilfelle av substansverdien, og som oftest er den lavere. Dette er fordi ved salg av eiendeler vil kjøper ofte få ulike rabatter i likvidasjonsverdien. Dessuten påløper det ekstra kostnader ved avvikling av en bedrift (Dahl et. al. 1997, 17). 16

17 Ekstern analyse: Porters fem konkurransekrefter Vi tar utgangspunkt i Michael Porters konkurranseanalyse ( Competitive Strategy ) fra tallet. Porter beskriver fem faktorer som påvirker hvordan et selskap posisjonerer seg i forhold til sine konkurrenter. Disse fem faktorene er dagens aktører, potensielle nye aktører, kunder, leverandører og substitutter (Roos et. al, 2010). Trussel fra nyetableringer Leverandørers forhandlingsmakt Dagens konkurrenter - Intern rivalisering Kunders forhandlingsmakt Substitutter Dagens konkurrenter intern rivalisering I alle markeder foregår det en intern rivalisering for å få den beste posisjonen i markedet i forhold til konkurrentene. Det vil ofte være konkurranse i å oppnå nye markedsandeler fra et voksende marked, men i noen tilfeller der det er lav bransjevekst må bedriftene konsentrere seg om å ta andeler fra konkurrentene. Det fins flere måter å oppnå størst markedsandel på, blant annet gjennom priskonkurranse. I tillegg fins det noen kjente virkemidler som ikke går på pris, for eksempel nye produktlanseringer, kundeservice og garantibetingelser. En konkurrent er en bedrift som bruker liknende strategiske beslutninger som en selv, og som kan bruke disse strategiske valgene til å påvirke andre. Dette kan vises i flybransjen ved at hvis for eksempel NAS senker prisene på en bestemt destinasjon, må SAS ta et strategisk valg om hva de skal gjøre med samme reiserute. Bør de opprettholde sin opprinnelige strategi, eller bør de tenke alternativt og komme med et svar? De kan for eksempel senke prisen, redusere antall ruter som skal gå på denne destinasjonen eller om de kan sette inn et mindre fly slik at dette blir fylt opp til samme pris som før. 17

18 Pris er et virkemiddel som er vanlig å bruke i konkurransen med andre bedrifter. En bedrift kan redusere prisene sine, i håp om at andre bedrifter ikke klarer å matche dem. Det er flere måter priskonkurranse kan oppstå. Antall konkurrenter: Er det mange konkurrenter i markedet, er prisen ofte lavere. Det blir vanskeligere å skille seg ut. Bransjevekst: Er det lav bransjevekst må konkurrentene stjele markedsandeler fra hverandre. Kostnader: Bedrifter som har lavere kostnader, kan redusere prisene mer enn bedrifter som har høye kostnader (disse må muligens forlate markedet hvis prisene settes for lavt). Kapasitet: Noen bedrifter har ubrukt kapasitet de kan utnytte for å ekspandere og ta andeler fra konkurrenter i markedet. Ikke- differensierte produkter: Dersom produkter mellom bedrifter er like (substitutter) vil det være enkelt for kunder å bytte mellom dem. Dette er avhengig av at prisene er like. Høye avviklingsbarrierer: Dette kan både ha økonomisk- og følelsesmessig karakter. Økonomisk hvis materialet går tapt og ikke kan brukes til noe annet, og følelsesmessig med tanke på sysselsetting (Besanko et. Al, 2010). NAS sin største konkurrent på det norske markedet er SAS. NAS ble stiftet i 1993 og SAS ble stiftet i 1946, men det var først i 2002 de opererte i samme marked. Tidligere var det andre selskaper som konkurrerte i flybransjen, blant annet Braathens (som senere fusjonerte med SAS). Med tanke på at SAS har vært så lenge i markedet, ble NAS sett på som en inntrenger. NAS startet opp som et lavprisselskap, det vil si de tilbyr flyreiser til lave priser fordi de har stort fokus på å holde kostnadene lave. Dette førte til at SAS ble tvunget til å legge om sin strategi, da deres priser var betydelig høyere. I 2011 ble det totalt foretatt 14,2 millioner innenlandsreiser i Norge. Dette var en økning på 6,3 % etter nedgangen fra finanskrisen. 51 % av reisene foretatt innenlands er bedriftsrelaterte, noe SAS har en større spesialisering på. NAS satser mer på privatreiser relatert til fritidsreiser. SAS hadde oppnådd en størst markedsandel i 2011, da var den på 46 %. På samme tid hadde NAS 37 %, noe som var en økning fra 35 % året før (Denstadli og Rideng, 2011). 18

19 SAS og NAS er like på mange måter. De er ikke spesielt differensiert fra hverandre, da de stort sett bruker samme flytyper (for eksempel Boeing og Airbus A320- NEO) og tilbyr generelt de samme reisene. Samtidig finner man forskjeller mellom dem, som det er mye fokus på. Dette gjelder måten de markedsfører seg på. NAS ønsker at flest mulig skal fly, og har derfor kuttet bort en del kostnader for tjenester mange ikke benytter seg av. For eksempel gjelder dette bagasje, da mange reiser kun med håndbagasje og derfor ikke ønsker å betale ekstra for dette. Det gjelder også setevalg, mange har ikke behov for å velge sete og ønsker dermed ikke å betale. Hos SAS er disse kostnadene en del av prisen, og kan da ikke velges bort. Trussel fra nyetableringer Å etablere seg som ny bedrift i en eksisterende bransje kan ha mange ulike etableringsbarrierer. Samtidig kan nye bedrifter tilføre ny kapasitet, ressurser og en videreutvikling av bransjen som eksisterende bedrifter ikke får til selv. I tillegg kan det skjerpe konkurransen i bransjen. Nyetableringer fører til at markedet må deles med flere selgere, det vil si at lønnsomheten for hver enkelt aktør reduseres. Joseph Bain skiller mellom strukturelle og strategiske etableringsbarrierer. Strukturelle etableringsbarrierer eksisterer når et selskap har naturlige fordeler enten innenfor ressurser eller andre områder, som for eksempel i flybransjen er det regulert hvem som får tillatelse til å starte et flyselskap. Strategiske etableringsbarrierer er når den etablerte bedriften gjør spesielle tiltak for å hindre nyetableringer. Bain skiller mellom tre tilstander over etableringsmuligheter. Den første er blokkert etablering, der strukturelle etableringsbarrierer er høye, slik at nyetableringer blir svært vanskelig. Den andre er akseptert etablering, der er strukturelle etableringsbarrierer små og det er få eller nesten ingen fordeler ved å utføre strategiske etableringsbarrierer for etablerte bedrifter. Den tredje og siste tilstanden er avskrekket etablering, der strategiske etableringsbarrierer er høye (Besanko et. al. 2013, 199). Det fins flere muligheter til etableringsbarrierer i et marked. Stordriftsfordeler: Det er muligheter for stordriftsfordeler dersom enhetskostnadene (marginal kostnadene) synker med økende produksjon. Kapital: Hvor stor investering kreves for å få plass i markedet? Byttekostnader: Hva skal til for at kunden bytter fra eksisterende bedrifter til en nyetablert? 19

20 Distribusjonskanaler: Er det mulig for nyetablerte bedrifter å få adgang til distribusjonskanaler? Kostnader: Etablerte bedrifter kan ha oppnådd fordeler med alt fra teknologi og råvarer, som kan være vanskelig for nyetablerte bedrifter å få avtaler på. Myndighetenes politikk: Noen steder begrenses adgangen til å etablere seg. I flybransjen ser vi at det er blokkert etableringsbarriere som er til stede. I Norge er det regulert av myndighetene hvem som får fly i norsk luftrom. Norge har signert EØS- avtalen, det vil si at vi ønsker fri flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft. I tillegg til å gi samme rettigheter og plikter til mennesker over landegrensene i Europa. Denne avtalen gjør at kun godkjente flyselskaper får drive sitt selskap i EØS- områdene (Regjeringen.no, 2014). Når det gjelder innenlandsflyvninger i Norge er det kun mulig for norske selskaper å operere (Roos et. al, 2010). Et annen stort etableringshinder er behovet for kapital. Kapitalbehovet er stort i denne bransjen, da det å kjøpe inn materialer (flymaskiner) og kompetanse innen flyteknologi er kostbart. Det er høye utviklingskostnader knyttet til å drive et flyselskap, ettersom man stadig trenger flere flymaskiner, vedlikehold og annet. NAS har signert avtale om innkjøp av 222 nye maskiner til en kostnad av 127 milliarder kroner (Norwegian 1, 2014). Det er knyttet stor usikkerhet når det gjelder lønnsomheten til slike investeringer, da man ikke vet hva som skjer i fremtiden. Etablerte bedrifter kan ofte ha bygget opp sterke merkenavn, noe vi ser i flybransjen i Norge. NAS, og også SAS, er bedrifter med sterke merkenavn som folk flest kjenner til. Vi vet stort sett hva disse selskapene står for, og vi vet hva som er likheter og forskjeller mellom dem. Merkenavn er med på å bygge lojalitet til et selskap. Lojalitet gjør det mulig for selskap å ekspandere inn i nye markeder, som for eksempel NAS har gjort da de har etablert seg i bankbransjen (Bank Norwegian) og telebransjen (Call Norwegian) (Norwegian 2, 2014). Å utvide på denne måten kan være et ledd i å styrke merkenavnet og samtidig konkurransen. Substitutter Substitutter er varer eller tjenester som kan dekke det samme behovet som produktet til den aktuelle bransjen. Substitutter kan redusere lønnsomheten til produkter. Om et produkt er en reell substitutt for et produkt må den være tilgjengelig for kundene. 20

NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2004

NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2004 NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2004 FØRSTE KVARTAL I KORTE TREKK Ved inngangen til 2004 er Norwegian blitt et rendyrket lavprisselskap. Flygningene med Fokker F-50 er avsluttet og

Detaljer

NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2005

NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2005 NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2005 ANDRE KVARTAL I KORTE TREKK Selskapets driftsinntekter økte med 71% til MNOK 531,3 mot 311,1 i samme periode i fjor. Kvartalets samlede driftsresultat

Detaljer

Institutt for økonomi og administrasjon

Institutt for økonomi og administrasjon Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon Verdsettelse i regnskapet Bokmål Dato: Torsdag 4. desember 2014 Tid: 4 timer / kl. 9-13 Antall sider (inkl. forside): 7 Antall oppgaver:

Detaljer

Regnskapsanalyse. Faser i økonomisk styring

Regnskapsanalyse. Faser i økonomisk styring Regnskapsanalyse Hva er regnskapsanalyse? Hvorfor foreta regnskapsanalyse? Hvordan gjøre regnskapsanalyse? Hvem gjør regnskapsanalyse? Målsetning med undervisningen JEAFinansKapittel7del1-G[1].ppt John-Erik

Detaljer

Verdivurdering. Eksempel AS. Utført av LISU Consult AS 01.03.2010. Innholdsfortegnelse. 1. Innledning Side 2

Verdivurdering. Eksempel AS. Utført av LISU Consult AS 01.03.2010. Innholdsfortegnelse. 1. Innledning Side 2 Verdivurdering Av Eksempel AS Utført av LISU Consult AS 01.03.2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Side 2 2. Kort regnskapsanalyse med konklusjoner og tiltak Side 3 3. Avkastningsverdi - resultatvurdering

Detaljer

Verdsettelse av Norwegian Air Shuttle ASA

Verdsettelse av Norwegian Air Shuttle ASA NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Høsten 2011 Verdsettelse av Norwegian Air Shuttle ASA av Even Skretting Veileder: Professor Øystein Gjerde Selvstendig arbeid innen masterstudiet i økonomi og administrasjon

Detaljer

Regnskapsanalyse: Nøkkeltallsberegning TEKLED: FASE 1 ÅR 3

Regnskapsanalyse: Nøkkeltallsberegning TEKLED: FASE 1 ÅR 3 Regnskapsanalyse: Nøkkeltallsberegning TEKLED: FASE 1 ÅR 3 Mål for øvingen: Kjenne til og kunne kalkulere ulike nøkkeltall. Forstå nøkkeltallenes betydning, og forstå hvorfor de er viktige for interne

Detaljer

Introduksjon Markedsandel Nettoomsetning Verdiskaping...7. Driftsresultat Egenkapital Totalbalanse...

Introduksjon Markedsandel Nettoomsetning Verdiskaping...7. Driftsresultat Egenkapital Totalbalanse... Innhold Innhold Introduksjon... Nøkkeltall Størrelse Markedsandel... Nettoomsetning... Verdiskaping...7 Driftsresultat... 8 Egenkapital... 9 Totalbalanse... 0 Antall ansatte... Lønnsomhet og effektivitet

Detaljer

Velkommen til Norwegian

Velkommen til Norwegian Velkommen til Norwegian Informasjon om bedriftsavtale mellom Norsk Bridgeforbund og Norwegian Air Shuttle Norsk Bridgeforbund har en flyavtale med Norwegian. Denne avtalen gir din bedrift mulighet til

Detaljer

Proff? Forvalt har konsesjon til å utgi kredittinformasjon og er distributør av verdiøkt informasjon fra blant annet Brønnøysundregistrene.

Proff? Forvalt har konsesjon til å utgi kredittinformasjon og er distributør av verdiøkt informasjon fra blant annet Brønnøysundregistrene. Full firmarapport 08.10.2013 PIPEREP AS Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 996707695 MVA Status Aktivt Innhold 1. Firmainformasjon 2. Roller og nettverk 3. Regnskapstall 4.

Detaljer

Kopi av Finansielle nøkkeltall

Kopi av Finansielle nøkkeltall Kopi av Finansielle nøkkeltall Hurtigguider - rammeverk Sist redigert 03.05.2016 Oversikt med forklaringer og formler for nøkkeltall som belyser en bedrifts finansielle forhold: rentabilitet, likviditet,

Detaljer

Finansregnskapet. Høgskolen i Østfold. John-Erik Andreassen

Finansregnskapet.  Høgskolen i Østfold. John-Erik Andreassen Finansregnskapet http://www.aftenposten.no/info/rapport/2000/resultat.html Rentabilitet Eiendeler Anleggsmidler Omløpsmidler Sum Eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Gjeld Sum Egenkapital og gjeld

Detaljer

Oversikt. Trond Kristoffersen. Oversikt. Oppgave. Finansregnskap. Regnskapsanalyse (del 2) Regnskapsanalyse

Oversikt. Trond Kristoffersen. Oversikt. Oppgave. Finansregnskap. Regnskapsanalyse (del 2) Regnskapsanalyse Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapsanalyse (del 2) Grunnleggende regnskapsanalyse Regnskapsanalyse Kritisk gjennomgang av regnskapstallene Kreativ regnskapsrapportering Gruppering for

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk.

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk. SELSKAPSINFORMASJON DEMOBEDRIFTEN AS Organisasjonsnr. 123454321 Telefon Selskapsnavn DEMOBEDRIFTEN AS NACE 81 Adresse Adresse50 NACE beskrivelse Beplantning av hager og parkanlegg Postnr 2332 Antall ansatte

Detaljer

Prosjektanalyse ITD20106: Statistikk og Økonomi

Prosjektanalyse ITD20106: Statistikk og Økonomi Prosjektanalyse ITD20106: Statistikk og Økonomi 1 Prosjektanalyse Vi skal se på lønnsomhet av investeringsprosjekter. I investeringsanalysen studerer vi: Realinvesteringer maskiner, bygninger, osv. Finansinvesteringer

Detaljer

Masteroppgave. Verdsettelse av Norwegian Air Shuttle ASA. Dan-Henning M. Gangsø

Masteroppgave. Verdsettelse av Norwegian Air Shuttle ASA. Dan-Henning M. Gangsø Masteroppgave Dan-Henning M. Gangsø Masteroppgaven er gjennomført som et ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som sådan. Denne godkjenningen innebærer ikke at universitetet innestår

Detaljer

Metode for analyse av regnskapet

Metode for analyse av regnskapet Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering, gruppering og korrigering Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser

Detaljer

Økonomisk status blant selskapene på Haugalandet i 2015 og 2016

Økonomisk status blant selskapene på Haugalandet i 2015 og 2016 Økonomisk status blant selskapene på Haugalandet i 2015 og 2016 Oktober 2017 1 Innledning I denne rapporten er det gjort en analyse av 1 740 aksjeselskaper med omsetning over 1 mill. kroner i kommunene

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 24.jul.2015 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Marginalkostnaden er den deriverte av totalkostnaden: MC = dtc/dq = 700.

Marginalkostnaden er den deriverte av totalkostnaden: MC = dtc/dq = 700. Oppgaver fra økonomipensumet: Oppgave 11: En bedrift har variable kostnader gitt av VC = 700Q der Q er mengden som produseres. De faste kostnadene er på 2 500 000. Bedriften produserer 10 000 enheter pr

Detaljer

Dato: Torsdag 1. desember 2011

Dato: Torsdag 1. desember 2011 Fakultet for samfunnsfag Økonomiutdanningen Investering og finansiering Bokmål Dato: Torsdag 1. desember 2011 Tid: 5 timer / kl. 9-14 Antall sider (inkl. forside): 9 Antall oppgaver: 4 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Metode for analyse av regnskapet

Metode for analyse av regnskapet Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering og korrigering Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser Konklusjon

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2006

NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 TREDJE KVARTAL I KORTE TREKK Konsernets driftsinntekter for kvartalet ble MNOK 877,8 (589,9). Dette er en økning på 49 % fra fjoråret. Driftsresultat

Detaljer

Trond Kristoffersen. Klassifikasjon. Finansregnskap. Balansen. Aksjer 4. Egenkapital og gjeld. Aksje. Klassifikasjon, jf. rskl.

Trond Kristoffersen. Klassifikasjon. Finansregnskap. Balansen. Aksjer 4. Egenkapital og gjeld. Aksje. Klassifikasjon, jf. rskl. Trond Kristoffersen Finansregnskap Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd Balansen Egenkapital

Detaljer

OTC-/pressemelding 4. mars 2016

OTC-/pressemelding 4. mars 2016 OTC-/pressemelding 4. mars 2016 Godt resultat for Torghatten ASA i 2015 Torghatten har i 2015 oppnådd et vesentlig bedre resultat enn i 2014. Resultat før skatt ble på 483,4 MNOK mot 266,2 MNOK året før.

Detaljer

Periodisk Regnskapsrapport

Periodisk Regnskapsrapport Peder Ås Kinaputtveien 234 BAGN Periodisk Regnskapsrapport juli - august 29 Innhold Resultatrapport Balanserapport Nøkkeltall Grafikk 7 6 5 4 3 2 Utarbeidet av Frivold Regnskap Skrevet ut: 6.5.2 Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ATRIUM DESIGN & TRADE AS 995465450 19.jun.2012 GRUNNFAKTA Delbedømmelse: ETABLERT Grunnfakta Selskapsform AS - Privat aksjeselskap Etableringsår 2010 Stiftelsesdato 21-04-2010 Aksjekapital

Detaljer

SAS GRUPPEN. SAS DANMARK A/S SAS NORGE ASA SAS SVERIGE AB. Januar - Juni 2000 HOVEDPUNKTER I DELÅRSRAPPORTEN PER 30.

SAS GRUPPEN.  SAS DANMARK A/S SAS NORGE ASA SAS SVERIGE AB. Januar - Juni 2000 HOVEDPUNKTER I DELÅRSRAPPORTEN PER 30. Delårsrapport SAS GRUPPEN www.scandinavian.net SAS DANMARK A/S SAS NORGE ASA SAS SVERIGE AB Januar - Juni 2000 HOVEDPUNKTER I DELÅRSRAPPORTEN PER 30. JUNI 2000: SAS Gruppens resultat før skatt er 732 (496)

Detaljer

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 Hovedtall 1 Driftsinntektene for andre kvartal utgjorde NOK 0.1 millioner (NOK 1.0 millioner). Nedgangen skyldes hovedsakelig utløp

Detaljer

DuPonts - A/S Eksempel Metode for analyse av regnskapet

DuPonts - A/S Eksempel Metode for analyse av regnskapet Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering og korrigering Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser Konklusjon

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 16.jun.2014 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

PIPEREP AS. Innhold. Full firmarapport 11.07.2014. Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 912185141 MVA

PIPEREP AS. Innhold. Full firmarapport 11.07.2014. Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 912185141 MVA Full firmarapport 11.07.2014 PIPEREP AS Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 912185141 MVA Status Aktivt Innhold 1. Firmainformasjon 2. Roller og nettverk 3. Regnskapstall 4.

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

Finans. Fasit dokument

Finans. Fasit dokument Finans Fasit dokument Antall svar: 40 svar Antall emner: 7 emner Antall sider: 18 Sider Forfatter: Studiekvartalets kursholdere. Emne 1 - Investeringsanalyse Oppgave 1 Gjør rede for hva som menes med nåverdiprofil.

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Oppsummering Utviklingsprosjekt for levering til 5 kunder i 2006 i rute. Pilot idriftsatt i Hedmark, Oppland og Umeå. Selskapets tekniske plattform høster interesse

Detaljer

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003 EDB Business Partner 2. kvartal 2003 Hovedinntrykk Tydelige utfordringer: Utilstrekkelig kundefokus og markedsorientering Manglende tempo Fragmentert organisasjon Svak lønnsomhet Åpenbare muligheter: Solid

Detaljer

ORDINÆR EKSAMEN. BE 100 Finansregnskap med analyse. Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00

ORDINÆR EKSAMEN. BE 100 Finansregnskap med analyse. Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00 ORDINÆR EKSAMEN BE 100 Finansregnskap med analyse Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00 Tillatte emidler Hjelpemiddelhefte i BE 100 Norges Lover/ særtrykk eller samlinger av lover uten kommentarer

Detaljer

RAPPORT TREDJE KVARTAL 2004

RAPPORT TREDJE KVARTAL 2004 RAPPORT TREDJE KVARTAL 2004 RAPPORT TREDJE KVARTAL 2004 Hovedtall 1 Driftsinntektene for tredje kvartal utgjorde NOK 0.0 millioner (NOK 0.9 millioner). Nedgangen skyldes hovedsakelig en reduksjon i inntekter

Detaljer

A2001-21 23.10.2001 SAS' erverv av 68,8 prosent av aksjene i Braathens ASA - konkurranseloven 3-11 - avgjørelse om ikke å gripe inn

A2001-21 23.10.2001 SAS' erverv av 68,8 prosent av aksjene i Braathens ASA - konkurranseloven 3-11 - avgjørelse om ikke å gripe inn A2001-21 23.10.2001 SAS' erverv av 68,8 prosent av aksjene i Braathens ASA - konkurranseloven 3-11 - avgjørelse om ikke å gripe inn Sammendrag: I sin behandling av denne saken har Konkurransetilsynet vurdert

Detaljer

Finans. Oppgave dokument

Finans. Oppgave dokument Finans Oppgave dokument Antall Oppgaver: 40 Oppgaver Antall emner: 7 emner Antall sider: 13 Sider Forfatter: Studiekvartalets kursholdere Kapittel 1 - Investeringsanalyse Oppgave 1 Gjør rede for hva som

Detaljer

Fakultet for samfunnsfag. Institutt for økonomi og administrasjon. Regnskap for revisorer. Bokmål. Dato: Mandag 12. mai 2014. Tid: 6 timer / kl.

Fakultet for samfunnsfag. Institutt for økonomi og administrasjon. Regnskap for revisorer. Bokmål. Dato: Mandag 12. mai 2014. Tid: 6 timer / kl. Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon Regnskap for revisorer Bokmål Dato: Mandag 12. mai 2014 Tid: 6 timer / kl. 9-15 Antall sider inklusive forside: 6 + ett vedlegg (3 sider),

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport BEDRE INNEKLIMA AS 990162689 04.apr.2014 Firmainformasjon BEDRE INNEKLIMA AS Overvåk firma Orgnr.: 990162689 D-U-N-S: 566533563 Telefon: 95041135 Juridisk adresse: Bekkeveien 3, 3236 Sandefjord

Detaljer

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering, gruppering og korrigering Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse ACRO BYGG AS Org.nr 986678166 CASPAR STORMS VEI 12 0664 OSLO Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

Vann Varme og Sanitær Gruppen AS

Vann Varme og Sanitær Gruppen AS http:///skriv-ut/vann-varme-og-sanitær-gruppen-as/oslo/-/... 1 av 8 13.08.13 12:24 Besøksadresse: Ravnåsveien 1, 1254 Oslo http:///skriv-ut/vann-varme-og-sanitær-gruppen-as/oslo/-/... 2 av 8 13.08.13 12:24

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Presentasjon TINEs årsresultat Konsernsjef Hanne Refsholt Konserndirektør økonomi og finans Stein Aasgaard

Presentasjon TINEs årsresultat Konsernsjef Hanne Refsholt Konserndirektør økonomi og finans Stein Aasgaard Presentasjon TINEs årsresultat 2007 Konsernsjef Hanne Refsholt Konserndirektør økonomi og finans Stein Aasgaard 2 Resultatregnskap Q4 for 2007 TINE KONSERN (MNOK) Fjerde kvartal 2007 Fjerde kvartal 2006

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 2015 var et meget godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 1.141 mill., mot kr 514 mill. i 2014. Verdijustert egenkapital er

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse KVARBERG AS Org.nr 993971413 ÅSMARKVEGEN 1855 2365 ÅSMARKA Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

https://go.direktmedia.no/purehelpwebshop/report/default.asp... Kreditt-limit (1000): 70 Aktuell hendelse:

https://go.direktmedia.no/purehelpwebshop/report/default.asp... Kreditt-limit (1000): 70 Aktuell hendelse: D&B Totalrapport Organisasjonsnummer 990507570 Dunsnummer 566677626 Firmanavn NOVICON AS Gateadresse Gate Postnr - Poststed Postboksadresse Postboks Postnr - Poststed Reppevegen 90 D 7054 - Ranheim 7481

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 7 UNIVERSITET

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 7 UNIVERSITET NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 7 UNIVERSITET INSTITUTT FOR INDUSTRIELL ØKONOMI OG TEKNOLOGILEDELSE Faglig kontakt under eksamen: Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, Gløshaugen

Detaljer

Finansiering og investering

Finansiering og investering Finansiering og investering John-Erik Andreassen 1 Høgskolen i Østfold Fra et tradisjonelt eierorientert ståsted stiller en spørsmålet: Hvorfor eierne vil investerer i en bedrift fremfor å gjøre det selv?

Detaljer

Tide ASA Fjerde kvartal Bergen, 25. februar 2009

Tide ASA Fjerde kvartal Bergen, 25. februar 2009 Tide ASA Fjerde kvartal 28 Bergen, 25. februar 29 Viktig Melding Dette presentasjonsmaterialet ( Presentasjonen ) av Tide ASA ( Tide eller Selskapet ) er utarbeidet av Selskapet utelukkende for informasjonsformål.

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ÅRVOLL BYGG AS 989794302 27.mai.2013 Firmainformasjon ÅRVOLL BYGG AS Orgnr.: 989794302 D-U-N-S: 548542278 Telefon: 22655100 Hjemmeside: www.aarvollbygg.no Epostadresse: kontakt@aarvollbygg.no

Detaljer

Credit Rating/Score LKC AS. 2.108.000 begrenset til 15% av egenkapitalen. Selskapskapital/Aksjekapital: 500.000 Selskapets alder: 10

Credit Rating/Score LKC AS. 2.108.000 begrenset til 15% av egenkapitalen. Selskapskapital/Aksjekapital: 500.000 Selskapets alder: 10 986559434 LKC AS Bentsrudveien 14 3080 Holmestrand Credit Rating/Score LKC AS Side 1 av 7 Vår ref.: CIW70668 LKC AS BEMERK: Såvel skriftlig som muntlig meddeles til andre. Vi fraskriver oss i strid med

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

Analyse av transportnæringen på Haugalandet

Analyse av transportnæringen på Haugalandet Analyse av transportnæringen på Haugalandet Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk- administrativ utdanning Av: Karoline Sævereide Aartun, Susanne Vik, Jannicke Tufteland Aarbø

Detaljer

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q2 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning EBITDA-underskuddet

Detaljer

d) Stigningen til gjennomsnittskostnadene er negativ når marginalkostnadene er større

d) Stigningen til gjennomsnittskostnadene er negativ når marginalkostnadene er større Oppgave 11: Hva kan vi si om stigningen til gjennomsnittskostnadene? a) Stigningen til gjennomsnittskostnadene er positiv når marginalkostnadene er høyere enn gjennomsnittskostnadene og motsatt. b) Stigningen

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 16-03-2015 JPS CONSULTING AS Org. nr. 989747983 Bjørnveien 15 a 0774 OSLO Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk 10

Detaljer

PRESENTASJON 2. KVARTAL NORSK VEKST ASA 15. AUGUST 2006

PRESENTASJON 2. KVARTAL NORSK VEKST ASA 15. AUGUST 2006 PRESENTASJON 2. KVARTAL NORSK VEKST ASA 15. AUGUST 2006 RESULTAT 1. HALVÅR 2006 (MNOK) 30.06.2006 30.06.2005 2.KV.2006 2.KV.2005 2005 DRIFTSINNTEKTER 48 32 29 5 262 DRIFTSKOSTNADER (5) (4) (1) (2) (12)

Detaljer

OTC-/pressemelding 9. mars 2015

OTC-/pressemelding 9. mars 2015 OTC-/pressemelding 9. mars 2015 Vekst for Torghatten ASA i 2014 Konsernet Torghatten hadde i 2014 en betydelig større omsetning enn 2013. Dette har sammenheng med at kjøpet av Widerøe Flyveselskap AS ble

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

PROSJEKTOPPGAVE. (våren 2008) Fag: STATISTIKK OG ØKONOMI (ITD20106) 2. klasse dataingeniører. Tidsfrister: Utdelt: fredag 4. april.

PROSJEKTOPPGAVE. (våren 2008) Fag: STATISTIKK OG ØKONOMI (ITD20106) 2. klasse dataingeniører. Tidsfrister: Utdelt: fredag 4. april. Avdeling for informasjonsteknologi Remmen, Halden Høgskolen i Østfold Fag: STATISTIKK OG ØKONOMI (ITD20106) 2. klasse dataingeniører PROSJEKTOPPGAVE (våren 2008) Tidsfrister: Utdelt: fredag 4. april. Innleveringsfrist:

Detaljer

Elektriker Gruppen AS Elektroentreprenører

Elektriker Gruppen AS Elektroentreprenører http:///skriv-ut/elektriker-gruppen-as/oslo/elektroentrepre... 1 av 8 13.08.13 12:23 Elektroentreprenører Besøksadresse: Oluf Onsums vei 9, 0680 Oslo http:///skriv-ut/elektriker-gruppen-as/oslo/elektroentrepre...

Detaljer

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring 02.08.2011 FIRMAINFORMASJON Organisasjonsnr 986540121 D U N S 730079964 Firma navn BYGG OG MALERMESTERTJENESTEN AS Juridisk adresse Kolbotnveien 5 Besøksadresse Kolbotnveien 5 Postadresse Postboks 79 Telefon

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere. Banken

Detaljer

Oppgave uke 11 - Budsjettering og finans

Oppgave uke 11 - Budsjettering og finans 1) Budsjetter resultat og kontantstrøm for årene 2009 til 2013. Arbeidskapitalen løses opp i 2014. Beregn nåverdien. Bruk et avkastningskrav på 12% etter skatt. Basismodell: Rabatt og andre prisreduksjoner

Detaljer

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER RAPPORT 2009 HOVEDPUNKTER 2009 Omsetningsvekst på 22,8 % i, 25,4 % for hele året (organisk) EBITDA i på 9,8 MNOK, en forbedring på 12,1 MNOK i forhold til i fjor Tiltak og fokus på lønnsomhet gir positiv

Detaljer

Verdsettelse av Selvaag Bolig ASA

Verdsettelse av Selvaag Bolig ASA Verdsettelse av Selvaag Bolig ASA Bacheloroppgave i EK208E Regnskap og økonomistyring Av Vibeke Hermansen Geir Arne G. Iversen Bodø, 2014 Abstract The main purpose of this bachelor thesis is to perform

Detaljer

Verdi og resultat. Metode for analyse av regnskapet. Vurderingsfeil Klassifiseringsfeil Periodiseringsfeil Kreativ regnskapsføring

Verdi og resultat. Metode for analyse av regnskapet. Vurderingsfeil Klassifiseringsfeil Periodiseringsfeil Kreativ regnskapsføring Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering, gruppering og korrigering Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet

Detaljer

Investeringsfilosofi

Investeringsfilosofi Investeringsfilosofi Markedspsykologi Nødvendigheten av en konsistent filosofi over tid Historien har lært oss at økonomisk utvikling veksler mellom oppgangstider og perioder med nedgang. Økonomiske sykler

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

Oppgaver i aksjevurdering

Oppgaver i aksjevurdering Oppgaver i aksjevurdering R. Øystein Strøm 1 Evco s aksjekurs er i dag 50 og selskapet vil betale et utbytte på 2 om ett år. Egenkapitalkostnaden er 15%. Hvilken pris kan du regne med å selge for like

Detaljer

Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT

Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT Finanskrisen rammer økonomien fortsatt. Men det trenger ikke å sette en stopper for alle forretningsinvesteringer. Når økonomien er trang,

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 3.6 25 Bjørge rapporterer konsernregnskapet i samsvar med Internasjonal Financial Reporting Standards (IFRS) fra 1. januar 25 Forretningsområde Driftselskaper Omsetning pr.1 halvår NOK 355,6

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse ULLSTRØM FEPO AS Org.nr 940794927 ØSTRE AKER VEI 99 0596 OSLO Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

FINANSSYSTEMET formidler kapital fra sparerne til næringslivet. - direkte gjennom AKSJEMARKEDET. * Bank-dominerte: Tyskland, Japan

FINANSSYSTEMET formidler kapital fra sparerne til næringslivet. - direkte gjennom AKSJEMARKEDET. * Bank-dominerte: Tyskland, Japan BANK ELLER BØRS? HVORDAN SKAFFE KAPITAL TIL NÆRINGSLIVET FINANSSYSTEMET formidler kapital fra sparerne til næringslivet - direkte gjennom AKSJEMARKEDET - indirekte gjennom BANKENE FINANSSYSTEMER VERDEN

Detaljer

Q4 - Network Electronics ASA. Styreleder Erik Aasmundtveit Adm. direktør Oddbjørn Bergem Økonomisjef Tore Steen

Q4 - Network Electronics ASA. Styreleder Erik Aasmundtveit Adm. direktør Oddbjørn Bergem Økonomisjef Tore Steen Q4 - Network Electronics ASA Styreleder Erik Aasmundtveit Adm. direktør Oddbjørn Bergem Økonomisjef Tore Steen Høydepunkter fra Q4 Selskapet rundet 100 MNOK i årsomsetning Omsetningen i Q4 på 28,5 MNOK

Detaljer

NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2006

NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2006 NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2006 FØRSTE KVARTAL I KORTE TREKK hadde et underskudd før skatt i første kvartal på MNOK 59,9 (-47,6). Selskapets driftsinntekter økte med 69 % i kvartalet

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse NORSK MEDISINSK INFOSENTER AS Org.nr 993735469 LEIRFOSSVEGEN 27 7038 TRONDHEIM Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse NORSK SATELLITTELEFON AS Org.nr 991442561 3895 EDLAND Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 2008 var et svakt år for Victoria Eiendom, som følge av den negative utviklingen i eiendomsmarkedet. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2008 beregnet til

Detaljer

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002 NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist torsdag 13. februar, 2003 (kl 16.00) Emne : Årsregnskap 2002 for TV

Detaljer