Verdivurdering. Eksempel AS. Utført av LISU Consult AS Innholdsfortegnelse. 1. Innledning Side 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdivurdering. Eksempel AS. Utført av LISU Consult AS 01.03.2010. Innholdsfortegnelse. 1. Innledning Side 2"

Transkript

1 Verdivurdering Av Eksempel AS Utført av LISU Consult AS Innholdsfortegnelse 1. Innledning Side 2 2. Kort regnskapsanalyse med konklusjoner og tiltak Side 3 3. Avkastningsverdi - resultatvurdering Side 7 4. Substansverdi - balansevurdering Side 8 5. Hovedkonklusjon og verdsettelse Side 9 1

2 1. Innledning I de påfølgende sider presenteres først en regnskapsanalyse og så en vurdering av verdiene til aksjeselskapet Eksempel AS. Regnskapsanalyse Regnskapsanalysen er en systematisk undersøkelse av regnskapsdataene av dette selskapet med det formål å belyse de bakenforliggende økonomiske forhold. Analysen tar utgangspunkt i det offentlige regnskapet. Ut fra hovedtallene i regnskapet blir en del sentrale nøkkeltall og forhold beregnet, og dette gir grunnlag for en oversiktlig og informativ rapport. Denne vil vise om bedriften er inne i en positiv, negativ eller stabil trend. Analysen baserer seg på nøkkeltall (normaltall) som er vanlige i norsk industri. Verdivurdering Vurderingen baserer seg på offentlige regnskapsdata for årene 2005 til og med Da tallene ikke er korrigert i nevneverdig grad vil vurderingen gi en nøytral og antatt markedsverdi av selskapet. Beregningsmetodene som er benyttet går på fastsettelsen av selskapets avkastningsverdi og substansverdi samt sammenhengen mellom disse. Det forutsettes i vurderingen at selskapets normale drift opprettholdes ("going consern"). PRESENTASJON AV SELSKAPET Eksempel AS har sitt hovedkontor på Sunnmøre og har i hovedsak oppdrag på xxxxxxx og i xxxxxx området. De har i dag sitt hovedfokus mot industrivirksomhet, oppussing og rehabilitering. De har 6 ansattte. Firmainformasjon Org nr: Firmanavn: Besøksadresse: Postadresse: Revisor: Stiftet: Registrert: Selskapsform: AS Antall ansatte: 6 Aksjekapital: Telefon: Telefax: E-post: Web: Tittel: Navn: Styrets leder: Adm. direktør: Styremedlem: Varamedlem: Kontakt personer: Aksjonærer: Navn:Andel Aksjer: (%) A 60,00% B 40,00% Tips: trykk navn for rollesøk 2

3 2. Kort Regnskapsanalyse Oversikt over inntastede og sentrale regnskapstall (Beløp i 1000 kr) Tall fra resultatregnskapet Antall årsverk Driftsinntekter Herav andre inntekter Vareforbruk Lønninger, folketr.avg. og pensjonskostnader Samlede av-/nedskrivninger Driftsresultat Sum finansinntekter Sum finanskostnader Årsresultat Utbytte Tall fra balansen Sum anleggsmidler Råvarer Varer under tilvirkning Ferdigvarer Debitorer Kasse og bank Sum omløpsmidler Pålydende aksjekapital Sum egenkapital Sum langsiktig gjeld Betalbar skatt Sum kortsiktig gjeld Sum Opp-/nedjust. verdi Sum eiendeler

4 Sentrale regnskapstall Data fra balansen (Beløp i 1000 kr) Endring Utvikling Sum eiendeler (totalkapitalen) % Sum egenkapital % positiv Sum gjeld % Arbeidskapital % negativ Mest likvide omløpsmidler % positiv Data fra driften (Beløp i 1000 kr) Endring Utvikling Driftsinntekter % positiv Brutto driftsresultat % positiv Netto driftsresultat % positiv Ord. resultat før skattekostnad % positiv Kont. inntj. e. skatt (av driften) % positiv Kontantinntjening (Cash Flow) % positiv Bruttofortjeneste (%) 55,34 55,59 0,45 % positiv 4

5 Sammendrag av sentrale nøkkeltall med konklusjoner og tiltak Rentabilitetsanalyse Ved rentabilitetsanalyser er det resultat i forhold til kapital som måles Endring Utvikling Brutto resultatgrad 19,43 % 16,27 % -3,16 %p negativ Netto resultatgrad 18,49 % 15,39 % -3,10 %p negativ Egenkapitalrentabilitet % % -66,31 %p negativ Totalrentabilitet 56,40 % 43,56 % -12,84 %p negativ Kapitalens omløpshastighet 3,04 2,81-0,23 negativ Nominell avkastning på aksjene 560,00 % 616,80 % 56,80 %p positiv Reell avkastning på aksjene 272,37 % 283,46 % 11,09 %p positiv Ut fra en totalvurdering av rentabiliteten, kan denne for året 2007 betraktes som meget god (1) Ser man tilbake på året 2006 var rentabiliteten meget god (1) I denne vurderingen har vi lagt hovedvekten på totalrentabiliteten, noe mindre vekt på netto resultatgrad, og minst vekt på egenkapitalrentabiliteten. Viktige faktorer som påvirker rentabiliteten: * Prisene. * De variable kostnadene. * Omsetningen. * Innkjøpssiden. * Administrasjonskostnadene. * Kapitalens omløpshastighet. (kfr. DU PONT analysen) Finansieringsanalyse Ved en finansieringsanalyse ser vi på det innbyrdes forhold mellom eiendelenes og gjeld/egenkapitalens struktur Endring Utvikling Varelager i % av totalkapital 9,89 % 5,56 % -4,33 %p positiv Langsiktig lagerfinansiering -19,48 % -33,77 % -14,29 %p negativ Kortsiktig gjeld i % av total gjeld 98,85 % 99,06 % 0,21 %p negativ Finansieringsgrad I 1,16 1,17 0,01 stabil Finansieringsgrad II 0,98 0,98 0,00 ingen På bakgrunn av en helhetsvurdering av finansieringsstrukturen kan man si at denne var svak (5) for For 2006 kan finansieringsstrukturen også betraktes som svak (5) Blant nøkkeltallene i finansieringsanalysen har vi lagt mest vekt på finansieringsgrad I og II Alternative løsninger: * Konvertere deler av den kortsiktige gjeld til langsiktig gjeld. * Øke egenkapitalen. 5

6 Likviditetsanalyse Ved en likviditetsanalyse blir bedriftens evne til å betale sin gjeld vurdert Endring Utvikling Likviditetsgrad I 0,98 0,98 0,00 ingen Likviditetsgrad II 0,87 0,92 0,05 positiv Likviditetsgrad III 0,46 0,33-0,13 negativ Gjennomsnitt kredittid debitorer 32 dg 45 dg 13 dg negativ Varelagerets omløpshastighet 32 dg 17 dg -15 dg positiv Kontanter i % av driftsinntekter 16,33 % 11,22 % -5,11 %p negativ* Likviditeten var tilfredsstillende (3.4) i Tar vi for oss 2006 må karakteristikken også bli tilfredsstillende (3.4). Vi har lagt mest vekt på Likviditetsgrad I og II, minst på Likviditetsgrad III og kredittid debitorer. I vurderingen er det ikke tatt hensyn til likviditetsreserve på evt. kassekreditt. Bedriften bør se nærmere på følgende punkt: * Redusere kredittiden på kunder. * Øke kredittiden på leverandører. * Redusere varelageret. (Øke omløpshastigheten) * Opptak av lån, fortrinnsvis langsiktige. * Tilførsel av ny egenkapital. Soliditetsanalyse Den siste delanalysen viser bedriftens evne til å bære tap Endring Utvikling Rentedekningsgrad ,00 % ,00 % ,00 %p negativ Egenkapitalandel 11,01 % 10,02 % -0,99 %p negativ Gjeldsgrad 8,09 8,98 0,89 negativ Aksjenes matematiske verdi 205,60 % 217,60 % 12,00 %p positiv Soliditeten kan betegnes som god (1.8) i For 2006 var den også god (1.8). Egenkapitalens størrelse på et bestemt tidspunkt er et uttrykk for selskapets soliditet. 6

7 3. Avkastningsverdi for Eksempel AS Verdivurdering Avkastningsverdien fastsettes ut fra den inntjening som selskapet forventes å ha i fremtiden. Noen korreksjoner må imidlertid foretas for å komme frem til et riktig årsresultat (etter skatt) Det korrigerte resultatet kapitaliseres så til nåverdi. Avkastningsverdien gir et uttrykk for hva eiendelene er i stand til å forrente av kapital. De gir derfor uttrykk for om det foreligger en GOODWILL (hvis avkastningsverdien er større enn substansverdien) eller en BADWILL. Avkastningskrav: Nominell risikofri markedsrente 4,50 % (10 års statsobl) + Risikorente (finansiell og forr.messig) 10,00 % Nominelt avkastningskrav før skatt 14,50 % - Skatt 4,06 % Nominelt avkastningskrav etter skatt 10,44 % Med antatt gjennomsnittlig inflasjon på 2.5% blir realavkastningskravet til egenkapitalen etter skatt 7,75 % Avkastningsverdi: År Ord. resultat (etter skatt) 307,00 129,00 769,00 786,00 Endring i mer-mindreverdi Konsumprisindeks 113,30 115,10 117,70 118,60 Vektlegging 1,00 1,00 1,50 2,00 Verdifastsettelser: Gjennomsnittlig resultat til kapitalisering 580 Egenkapitalens avkastningsverdi for selskapet Aksjenes avkastningsverdi fastsettes til 60 Tallene er angitt i 1000 kr Det er ikke lagt inn noen årlig vekst i resultatet i forbindelse med vurderingen og ingen tidshorisont for kapitalisering er valgt. Avkastningsverdien pr. aksje blir kr 60 Risikorenten i forbindelse med avkastningskravet er satt til 10 %, noe som tilsvarer middels risiko. Den gjenspeiler gjeldssituasjonen i selskapet (finansiell risiko) og selskapets markedsposisjon sett i forhold til andre aktører og til markedsutsiktene (forretningsmessig risiko). Selskapet har ikke trukket på kassekreditt og har ingen langsiktig gjeld og markedet For selskapets tjenester er sterkt. 7

8 4. Substansverdi for Eksempel AS Denne metoden går ut på å fastsette aksjeselskapets verdi ved å verdsette de enkelte Eiendelene hver for seg og deretter trekke fra de gjeldsforpliktelser som hefter på selskapet. Eiendeler pr Bokført verdi Korreksjoner Korr. verdi Kasse og bank Debitorer Andre fordringer Tilgode MVA Varelager Aksjer Maskiner, inventar etc Bygninger Tomt Bolighus Diverse Sum eiendeler Gjeld Latent skatt på merverdi 0 0 * Avvikende skattesats. (Ellers benyttes 28.0 %) Selskapets substansverdi kr 271 Substansverdi pr. aksje kr 2 Det er tatt ut maksimalt utbytte de siste 2 år. Dette gjenspeiler en lav substansverdi sett i forhold til avkastningsverdien. Tallene er angitt i 1000 kr 8

9 5. Hovedkonklusjon En verdsettelse av Eksempel AS viser følgende verdier Avkasningsverdi: Substansverdi: 271 Beregningene viser at det er en viss avstand mellom selskapets avkastnings- og substansverdi. Dette viser at det er god avkastning på de verdier som selskapet forvalter. Substansverdien gjenspeiler ikke de reelle verdiene som selskapet genererer gjennom den gode inntjening som regnskapet viser, spesielt i de to siste årene. Derfor velger vi kun å legge avkastningsverdien til grunn for verdiberegningen. Et større tilbakeholdt overskudd vil bygge opp substansen/egenkapitalen i selskapet som dermed vil være i stand til å foreta ytterligere oppkjøp i markedet. Det er særlige utfordringer knyttet til prising av ikke børsnoterte selskaper og deres eiendeler. Utgangspunktet er ordinære verdiberegninger av avkastningsverdi og verdijustert egenkapital. Dette er det bedriftsøkonomiske verdigrunnlaget. I det lange løp er det kun nåverdien av fremtidig netto kontantstrøm diskontert med et Avkastningskrav, som hensyntar de forretningsmessige og finansielle risikofaktorene, som gir uttrykk for en bedriftsøkonomisk verdi. Den forretningsmessige risikoen skal reflektere risikoen knyttet til sannsynligheten for å nå det fremtidige normaliserte resultatet, mens den finansielle risikoen reflekterer risikoen som følge av gjeldsgrad, sikkerhetsgrunnlag, lånenes tilbakebetalingsstruktur og forholdet mellom KG og LG. VERDIFASTSETTELSE Ut fra en helhetsvurdering der avkastningsverdien tillegges all vekt, verdsettes Eksempel AS til: ca. Kr Aksjenes verdi blir da: Kr 60 (pr aksje) (alle tall i 1000 kr) 9

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 06-06-2014 OPTIEL VEST AS Org. nr. 994272713 Fabrikkveien 2 4033 STAVANGER Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk 10

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 10. FEBRUAR 2014 FOR SØDERHAMN ERIKSSON AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 10. FEBRUAR 2014 FOR SØDERHAMN ERIKSSON AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 10. FEBRUAR 2014 FOR SØDERHAMN ERIKSSON AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 23. JUNI 2014 FOR LINDHAUGEN AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 23. JUNI 2014 FOR LINDHAUGEN AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 23. JUNI 2014 FOR LINDHAUGEN AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag 8. Økonomi

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 30-05-2008 for

D&B Firmafakta. Rapport den 30-05-2008 for AMENDE AS ARBEIDERSAMFUNNETS PLASS 1 0181 OSLO Att.: EILERTSEN BJØRN D FRØSØYE D&B Firmafakta Rapport den 30-05-2008 for AMENDE AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 8. AUGUST 2014 FOR AUSTAD MASKINSTASJON AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 8. AUGUST 2014 FOR AUSTAD MASKINSTASJON AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 8. AUGUST 2014 FOR AUSTAD MASKINSTASJON AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 25. FEBRUAR 2014 FOR SØRLANDSSTIGEN AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 25. FEBRUAR 2014 FOR SØRLANDSSTIGEN AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 25. FEBRUAR 2014 FOR SØRLANDSSTIGEN AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 31-08-2010 for

D&B Firmafakta. Rapport den 31-08-2010 for ANDRESEN OG SØNN AS NILS HANSENS VEI 14 0667 OSLO Att.: ANDRESEN JOHN ARNE D&B Firmafakta Rapport den 31-08-2010 for ANDRESEN OG SØNN AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 9. MAI 2014 FOR METTE KIRKEMO AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 9. MAI 2014 FOR METTE KIRKEMO AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 9. MAI 2014 FOR METTE KIRKEMO AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag 8.

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 25-10-2010 for

D&B Firmafakta. Rapport den 25-10-2010 for THORSTEIN LUND AS BJØDNABEEN 16 4033 STAVANGER Att.: MYHRE GEIR PAWELLS D&B Firmafakta Rapport den 25-10-2010 for MALERFIRMAET LUND & VAALAND AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 18-08-2011 for

D&B Firmafakta. Rapport den 18-08-2011 for D&B Firmafakta Rapport den 18-08-2011 for WILLIS AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko 5 Grunnfakta 6 Eier/Juridisk 7 Økonomi - sammendrag 8 Økonomi - oppstilling

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 26. FEBRUAR 2014 FOR MALERMESTRENE INDRE ØSTLAND AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 26. FEBRUAR 2014 FOR MALERMESTRENE INDRE ØSTLAND AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 26. FEBRUAR 2014 FOR MALERMESTRENE INDRE ØSTLAND AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 20-10-2009 for

D&B Firmafakta. Rapport den 20-10-2009 for TEMP TEAM AS Postboks: 86, STENERSGATA 1 E 0050 OSLO Att.: QVIST JACOBSEN DAN D&B Firmafakta Rapport den 20-10-2009 for TEMP TEAM AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingforklaring 5 Grunnfakta

Detaljer

Tips og råd for god økonomistyring

Tips og råd for god økonomistyring Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet PLANLEGGINGSFASEN FØR DU STARTER Kalkyler enkle beregninger Budsjettering GJENNOMFØRING, BRUK OG FORSTÅELSE Regnskapet: De faktiske tall Faresignaler

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 16-10-2012 for

D&B Firmafakta. Rapport den 16-10-2012 for D&B Firmafakta Rapport den 16-10-2012 for Produsert av Dibuco AS - www.dibuco.no NORAUTRON AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko 5 Grunnfakta 6 Eier/Juridisk

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 7. AUGUST 2014 FOR MARINOR AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 7. AUGUST 2014 FOR MARINOR AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 7. AUGUST 2014 FOR MARINOR AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag 8. Økonomi

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 27-05-2013 for

D&B Firmafakta. Rapport den 27-05-2013 for D&B Firmafakta Rapport den 27-05-2013 for FORAAS OMRÅDESIKRING AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko 5 Grunnfakta 6 Eier/Juridisk 7 Økonomi - sammendrag 8 Økonomi

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse NORSK MEDISINSK INFOSENTER AS Org.nr 993735469 LEIRFOSSVEGEN 27 7038 TRONDHEIM Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 22. AUGUST 2014 FOR TELLEFSDAL AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 22. AUGUST 2014 FOR TELLEFSDAL AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 22. AUGUST 2014 FOR TELLEFSDAL AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag 8.

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 31. MARS 2014 FOR EXTEND AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 31. MARS 2014 FOR EXTEND AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 31. MARS 2014 FOR EXTEND AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag 8. Økonomi

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse ULLSTRØM FEPO AS Org.nr 940794927 ØSTRE AKER VEI 99 0596 OSLO Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 22-02-2013 for

D&B Firmafakta. Rapport den 22-02-2013 for D&B Firmafakta Rapport den 22-02-2013 for Produsert av Dibuco AS - www.dibuco.no COMPELLO AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko 5 Grunnfakta 6 Eier/Juridisk

Detaljer

Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter regnskapsåret 2012

Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter regnskapsåret 2012 1 2 Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter i regnskapsåret 2012 3 INNHOLD 1. Innledning... 5 2. De deltakende bedrifter... 6 Tabell 2.1: Eierform... 6 Tabell 2.2: Inndeling pr lokalforening

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse H-VINDUET BAUGE AS Org.nr 956574854 NYHEIMSV 27 6900 FLORØ Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse KVARBERG AS Org.nr 993971413 ÅSMARKVEGEN 1855 2365 ÅSMARKA Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 27-10-2010 for

D&B Firmafakta. Rapport den 27-10-2010 for AVONLYD AS IVERGÅRDEN PIR 2 NR 1 7010 TRONDHEIM Att.: LIEN EDGAR ANDRAA D&B Firmafakta Rapport den 27-10-2010 for AVONLYD AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse SIKA NORGE AS Org.nr 919409517 INDUSTRIV 22 1483 SKYTTA Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 13. FEBRUAR 2015 FOR NEMI AGDER AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 13. FEBRUAR 2015 FOR NEMI AGDER AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 13. FEBRUAR 2015 FOR NEMI AGDER AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag 8.

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 18. OKTOBER 2013 FOR SVEIN ARILD NILSEN BYGG & ANLEGGS SERVICE

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 18. OKTOBER 2013 FOR SVEIN ARILD NILSEN BYGG & ANLEGGS SERVICE D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 18. OKTOBER 2013 FOR SVEIN ARILD NILSEN BYGG & ANLEGGS SERVICE 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Næringsinteresser

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 9. JULI 2015 FOR SERVERPARKERING AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 9. JULI 2015 FOR SERVERPARKERING AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 9. JULI 2015 FOR SERVERPARKERING AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse ACRO BYGG AS Org.nr 986678166 CASPAR STORMS VEI 12 0664 OSLO Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer