ÅRSBERETNING FOR SØNDRE FOLLO BRANNVESEN IKS REV4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING FOR SØNDRE FOLLO BRANNVESEN IKS REV4"

Transkript

1 ÅRSBERETNING FOR SØNDRE FOLLO BRANNVESEN IKS REV ORGANISASJONSFORM: INTERKOMMUNALT BRANNVESEN FOR KOMMUNENE FROGN, NESODDEN OG ÅS. ORGANISASJONSNR: REVISOR: FOLLO DISTRIKTSREVISJON - REVISOR NR:

2 2 VEDTEKTSFESTET FORMÅL: Selskapets formål er på vegne av kommunene Frogn, Nesodden og Ås - og dekke kommunenes plikter og oppgaver etter: Lov av 14. juni 2002 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven), med tilhørende forskrifter. Lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensinger og om avfall Jf. 43 og 44 om beredskap mot akutt forurensing. Søndre Follo Brannvesen IKS skal forøvrig også drive kurs- og opplæringsvirksomhet innenfor sitt fagområde. FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSVIRKSOMHET: Søndre Follo Brannvesen IKS driver ingen forsknings- og utviklingsvirksomhet. EIERE: Søndre Follo Brannvesen IKS er ett interkommunalt selskap som eies av kommunene Frogn (31 %), Nesodden (36 %) og Ås (33 %). Selskapet drives etter Lov om interkommunale selskaper av 29. juni 1999 sist endret 1. januar REPRESENT ANT SK AP O G STYR E: Representantskapet har hatt følgende medlemmer: Faste representanter: Vararepresentanter: Ordfører Tore Vestby leder Ordfører Johan Alnes Ordfører Nina Sandberg Rita Hirsum Lystad Marianne Røed Kjell Gudmundsen Representantskapet har avholdt 2 møter, 17. juni og 5. september hvor de har behandlet totalt 5 saker. Brannsjef Ole-Bjørn Kaasa sluttet i stillingen 1. oktober og Johan Stokkeland ble konstituert som Brannsjef.

3 3 Styret har hatt følgende medlemmer: Faste representanter: Vararepresentanter: Leder Joar Solberg Egil Ørbeck Nestleder Kristin R. Reklev Knut Erik Robertsen Styremedlem Nina Ramberg Styremedlem Kjell Engebretsen Styremedlem Niels Brix Klausen Styremedlem Kari Arctander Anett Michelsen Lise Rønbeck Elisabeth Belsten Jørn Bertelsen Faste ansattrepresentanter: Vararepresentanter: Ansatt rep Knut Halvorsen Peter Kristiansen Ansatt rep Lino Inversini Lars Uddå Ansatt rep Joakim Tveter Eirik Sandberg Styret har avholdt 8 møter hvor det er behandlet 25 saker. - I denne perioden sluttet ansattrepresentant Knut Halvorsen slik at det har vært noen forandringer i de faste ansattrepresentantene. LIKESTILLING OG TILRETTELEGGING: Eierne er både pålagt og opptatt av å ha en bred sammensetning av begge kjønn representert i styret. På Korsegården er det anlagt 2 faste ladestasjoner for EL bil, som flittig blir benyttet av de ansatte. Det er også gjennomført tilrettelagt trening for alle ansatte på begge stasjoner. I utgangspunktet er det satt av 2 timer trening i uken pluss dusj/skifte. Selskapet er en IA- bedrift og arbeider aktivt for å tilrettelegge/tilpasse arbeidsforholdene for ansatte.

4 4 Brannstasjoner: SFB har 2 brannstasjoner i sitt distrikt. Hovedstasjonen med administrasjon er beliggende på Korsegården i Ås kommune. Den andre brannstasjonen er beliggende på Varden i Nesodden kommune. ADMINISTRATIVE FORHOLD: Det er totalt 54 ansatte i selskapet, hvorav 34 er heltidsansatte og 20 er deltidsansatte. Dette er en reduksjon på 10 personer fra 2012 og skyldes i hovedsak av man har sagt opp en avtale med deltidsmannskaper ved stasjon Korsegården. Antallet deltid varierer gjennom året så det er vanskelig og komme med et eksakt antall. FEI ER MEST ER Feiermesteren er nå direkte underlagt brannsjefen og innehar spesialoppgaver innenfor tilsyn, byggesak og oppfølging avgass- og fyringsanlegg i større næringsbygg. Dette skjer i nært samarbeid med forebyggende avdeling. DE ANS ATTE E R FORDE LT PÅ FØLGE AV DELIN GER: Administrasjon Beredskapsavdeling Forebyggendeavdeling Feieravdeling 3 heltid 21 heltid + 20 deltid 5 heltid + 1 deltid 5 heltid + 1 deltid DE T H AR VÆ RT F ØLGE NDE UTSKIF TNIN G AV PE RSO NELL: Sluttet: 1 Brannsjef 1 branningeniør 1 brannmester 2 brannkonstabler 6 brannkonstabler deltid Tilsettinger: 3 branninspektører 2 brannkonstabler 2 brannkonstabler deltid

5 5 ARBEIDSMILJØ/SYKEFRAVÆR: Arbeidsmiljøutvalget (AMU) har hatt 2 møter og behandlet 13 saker i Det er skrevet en egen årsrapport «AMU Rapport 13» som ble gjennomgått og behandlet på det første AMU møte avholdt i 2014 I løpet av året har ansatte ut i fra fastsatte intervall vært til kontroll hos bedriftshelsetjenesten. I beredskapsavdelingen har alle ansatte gjennomført fysisk test. De som ikke har bestått fysisk test har fått egen oppfølging. SYKEF RAVÆ R: Sykefraværet i SFB er totalt er på 6 %, og viser en svak nedgang fra de to foregående år. Forhåpentligvis en stabil trend som vil føre oss tilbake til et 10 års gjennomsnittsnivå som nå er på 4,1 % Vi har fremdeles en langtidssykemeld person ellers er sykemeldingene forbundet med normale fraværsgrunner. Beklageligvis opplevde vi et dødsfall blant en av våre deltidsmannskaper i sommer. Dødsfallet var ikke relatert til tjenesten i SFB men hadde årsak i en hjertesvikt mens personen var hjemme. Dette dødsfallet berørte oss i stor grad da det var våre egne mannskaper og kollegaer som ble utkalt og som måtte utførte Hjerte- lungeredning på sin egen kollega. YTRE MI LJØ: Det er ingen forhold innad i virksomheten som medfører forurensning, støy eller plager av en slik art at dette vil påvirke det ytre miljøet i særlig grad. I de tilfeller brannvesenet rykker ut og samler opp kjemikalier eller skadelige stoffer blir disse levert på godkjent oppsamlingssted.

6 6 ØKONOMISK UTVIKLING O G RESULTATER: Fra årsregnskap 2013 er denne oppstillingen gjort for å presentere regnskapet på en oversiktlig måte. Selskapets driftsinntekter er som det framgår av figuren, fordelt mellom: a) mva. kompensasjoner, sykepenger og refusjoner fra alarm øst (kunder med automatisk alarmtilknytning) med NOK 9,7 mill. b) Refusjon fra kommunene på NOK 30,4 mill. som er 0,6 mill. høyere enn i år 2012 hvor det var 29,8 mill. (i år 2011 var det på 28,6 mill.) c) Salgsinntekter fra sikring 24, unødige alarmer og kursleveranser på NOK 2,1 mill. Når vi ser på driftsutgiftene er disse noe høyere i år NOK 41,4 mill. dette mot 36,6 mill. i 2012 og 35,0 mill. i 2011 dette er i henhold til det opprinnelige budsjettet, differansen har bl.a. en årsak i føring av mva. Når Finanspostene og avsetninger av overskudd fra feiervesen på NOK samt bidrag til investeringer er regnskapsførte, kan Søndre Follo Brannvesen IKS vise til et overskudd på NOK Brannsjefen anbefaler at dette beløpet overføres til fond DRI FT SBUDS JETT SØNDRE FO LLO B RANNV ES EN 2013: Driftsbudsjett - SFB/ Driftsinntekter; a) MVA-kompensasjon, sykepenger og alarm øst b) Refusjon fra kommunene c) Salgsinntekter Totale driftsinntekter Driftsutgifter, inkl. lønn, kjøp av tjenester og avskrivninger (uten kalkulatorisk avskrivning) Finansposter; inkl. renteinntekter og renteutgifter, samt avdrag på lån (uten kalkulatorisk avskrivning) Interne finansieringstransaksjoner, Vedtatte avsetning av overskudd 2012 og overskudd fra feiervesenet 2013 og bidrag til investeringer Regnskapsmessig resultat / overskudd

7 7 REGN SK AP FOR 2013: STYRETS VURDERING AV SELSKAPET: Selskapets økonomiske utvikling og likviditet er tilfredsstillende. AN DR E FORHO LD: Det er i regi av Follorådet igangsatt en utredning om felles brannvesen eller et utvidet brannvernsamarbeid i Follo- og Mosseregionen. Utredningen startet i 2013 og har som mål å starte nytt selskap fra INN BY G GERT ALL I EI ERKOMMUN EN E PR. Befolkningsstatistikken viser en relativt jevn befolkningsøkning i SFB sitt distrikt på underkant av 1000 innbyggere pr. år. I en 4 årsperiode ser vi at Ås har økt mest med over 1000 innbyggere. ANT ALL BY GNI NGER I EIER KO MMUN EN E P R : Her ser vi boligutviklingen i kommunene i løpet av de 4 siste årene, dette er alle boliger med ett plan eller mere.

8 8 BEREDSKAPSAVDELINGEN: BEMANNI NG: KORS EGÅR DEN BR ANN S TAS JON: 4 Brannmestere heltid døgn 4 Underbrannmestere heltid døgn 8 Brannkonstabler heltid døgn 5 Innkallingsmannskaper/vikarer med generell beredskap NESO DDEN BR AN NST ASJON : 3 Brannmestere heltid dag + deltid 1 Underbrannmester heltid dag + deltid 2 Brannkonstabler heltid dag + deltid 14 Deltidsmannskaper med rullerende hjemmevakt MAT ERI ELLE UT SKI FTN IN GER: Det har ikke vært utskiftninger av kjøretøy i Mannskapsbilen på stasjon Nesodden har vært på verksted i 4 måneder og reservebil fra stasjon Korsegården har vært benyttet på Nesodden. Det har blitt kjøpt inn nytt redningsverktøy til mannskapsbilen på Nesodden. Utover dette har det bare vært naturlig utskiftning av utstyr som er blitt for gammelt eller ødelagt. Stasjonen på Nesodden fikk våren 2013 en Mercedes Vito varebil, til benyttelse på bl.a. innbruddsalarmer, av vår samarbeidspartner Sikring 24 (S24). Bilen er merket som brannbil og har montert blålys og sirene. Bilen er også et godt supplement ved utrykning til helseoppdrag. S AM ARBEIDE MELLOM ETA TENE B I L D E T E R F R A E N Ø V E L S E M E D P O L I T I E T I B R A N N B Å T E N I D R Ø B A K K A N V Æ R E E N V I K T I G R E S S U R S O G S Å F O R A N D R E E T A T E R

9 9 OPPLÆRING OG KOMPETAN SE Det har vært oppfordring til de ansatte og vise et engasjement til egen kompetanseheving og kursvirksomhet. Ved deltakelse på seminarer og lignende har SFB vært velvillig til og sende ansatte på slikt, mot at de deler dette med sine kollegaer. Dette har blitt gjennomført ved at de har laget en presentasjon eller lignende som vi har lagt ut på hjemmesiden eventuelt at de har presentert dette i en fellessamling. KURS V ED NORGES BRANNSKO LE 2 ansatt på instruktørkurs 3 ansatt på Feierkurs modul I 1 ansatt på befalstrinn I (BEF1) 2 ansatte på grunnkurs deltid 1 ansatt på Bachelor International Beredskap AN DR E TY P ER K UR S 2 ansatte har gjennomført kjørekurs kode 160 I tillegg har det vært interne og eksterne kortvarige kurs av ulike typer. UTRYKNINGSSTATISTIKK: UTRY KNINGS ST ATI STIK K SIST E 5 ÅRS PERIO DE:

10 10 MERK NADER: Merknadene gjelder diagrammet på forrige side Nesodden kom med i statistikken fra 2010 Boligalarm fra Sikring 24 kom med fra 2011 Som man ser av oversikten, er det en relativt stor økning av Unødige utrykninger og en jevn økning av Boligalarmer. TOTALT AN TALL UTRYK NINGER Som man ser av oversikten, er det en økning i antall totale utrykninger siste år. Dette skyldes i hovedsak postene Boligalarm S24 og Unødige utrykninger som har økt en del i forhold til i KREV EN DE O PP GAV ER I BEREDSKA PSAVDE LINGE N BLIR OFTE STILT OVE NFOR K REVE NDE OG VARIE RENDE OPPDRA G DETTE E R FRA EN TRA F IKKULYKKE PÅ NESOD DEN.

11 11 BY GNINGS BRANN ER I SFB 2013 Det er ikke registrert omkommende, hverken i trafikken eller i branner dette året. FØRST E KV ARTAL TOPPÅSVEIEN, FAGERSTRAND. BRANN I UTHUS. UTHUS OVERTENT KVISTMYRVEIEN, FJELLSTRAND. KJELLERBRANN I ENEBOLIG VESTVEIEN, NESODDEN. TANGEN NÆRSENTER. BRANN I PAPIR I HEISSJAKT NORDVEIEN, NESODDEN. PIPEBRANN VOLLHOLEN, ÅS. KROER SKOLE. BRANN I VANNKOKER SKOKLEFALL TERRASSE, NESODDEN. VARMGANG I SIKRINGSSKAP MOKLEIVA, NESODDEN. TØRRKOKTKJELE BJØRNEKROKEN, ÅS. BRANN I FIREMANNSBOLIG, FULL OVERTENNING I EN LEILIGHET REGNBUEVEIEN, SKI. BRANN I STORT STÅLBYGG. BISTAND TIL SKI BRANNVESEN SKOVLIVEIEN, ÅS. BAMSEBU GATEKJØKKEN. BRANN I GATEKJØKKEN. UTBRENT INNVENDIG VOLLVEIEN, ÅS. UMB BRANN I KJELLER OSCARSBORG FESTNING, FROGN. BRANN I TEKNISK ROM MOENS PLASS, ÅS. UMB. BRANN I STIKKONTAKT BAKKEGÅRDSVEIEN, NESODDEN. BRANNTILLØP I REKKEHUSLEILIGHET. STEARINLYS PÅ STUEBORD TOMTERVEIEN 26, KROGSTAD, SKI. FULLT OVERTENT LÅVEBRANN. BISTAND SKI BRANNVESEN LANGEBÅTVEIEN, FROGN. BRANN I ENEBOLIG. UTBRENT INNVENDIG FÅLESLORÅSEN, ÅS. BRANN STARTET I KJØKKENVIFTE, UTBRENT KJØKKEN GNEISVEIEN, FAGERSTRAND. FULLT UTVIKLET BRANN I ENEBOLIG. BRANT NED. AN DR E KV ART AL HØGSKOLEVEGEN, ÅS. RØYK FRA KJØKKEN. KJØKKENOVN SOM BRANT BJØRNEMYR, SUNNAAS SYKEHUS, NESODDEN. BRANN I LYSARMATUR EMELY KIRKERUDVEI, ÅS. BRANN PÅ KJØKKEN NEDRE BEKKVEI, ÅS. MINDRE ENEBOLIG MED TO UTHUS. HUSET OVERTENT OKSVALD TERRASSE, NESODDEN. BRANN I UTEBOD ASGERDSVEI, NESODDEN. BRANN I KJØKKENVENTILATOR BJØRNEMYR, SUNNAAS SYKEHUS, NESODDEN. BRANN I ELEKTRISK MOTOR I FYRROM OLE BYGDEVEKTERS VEI, ÅS. BRANN PÅ KJØKKEN DYRLØKKETOPPEN, FROGN. BRANN UTVENDIG PÅ TERRASSE. SPOTTER I TERRASSEGULV ÅRSAK.

12 12 Tredje kvartal HAUGERUDVEIEN, ÅS. VARMEGANG I DOWNLIGHT. TRAFO OG TAK SOM HAR BRENT TOPPERGRENDA, VESTBY. HELT OVERTENT ENEBOLIG. BISTAND TIL VESTBY BRANNVESEN RØERVEIEN, NESODDEN. TØRRKOKT KJELE SJØSKOGENVEIEN, ÅS. BRANN I ELEKTRONIKK. MINDRE SKADER HØGDAVEIEN, VESTBY. LANDLORD ASYLMOTTAK. BÅL I GARDEROBE MYRABAKKEN, FROGN. BRANN I HYTTE. STARTET PÅ TERRASSE. UTBRENT STUE OG RØYKSKADER I RESTEN AV HYTTEN BIOTEKNOLOGIBYGNINGEN, UMB. BRANN I SØPPELBØTTE FLATÅSEN, FROGN. BRANN PÅ TAK. STARTET I VARMEPUMPE KROERVEIEN, ÅS. BRANN I KLOAKKPUMPESTASJON. UTBRENT INNVENDIG. Fjerde kvartal SKOGVEIEN, FROGN. BRANN I PLASTIKKVERKTØY PÅ KOMFYR TRYMSVEI, FROGN. KONTROLL AV BRANN PÅ KOMFYR LINDTRUPPBAKKEN, FROGN. BRANN I DYNE FURUVEIEN, ÅS. BRANN PÅ OVN. ÅRSAK, KUBBELYS PÅ OVN VESTVEIEN, NESODDEN. TANGEN NÆRSENTER. BRANN I KYLLING OVN EMELY KIRKERUD VEI, ÅS. BRANN I GASSFLASKE, KLASSEROM DR. SØDRINGERS VEI, ÅS. TINING AV MAT PÅ KOKEPLATE TANGENVEIEN, NESODDEN. BRANN I PAPIRBUNKE I VENTETERMINAL, PÅ TANGEN BRYGGE LINDTRUPPBAKKEN, FROGN. BRANN I GARDIN BJØRNEMYRVEIEN, NESODDEN. TØRRKOKT KJELE LINDEMANNSVEI, NESODDEN. BRANN I BYGNING. BRANN I KJELLERHYBEL SOLVANGVEIEN, FAGERSTRAND. BRANN I BYGNING. BRANT HELT NED HVITSTENVEIEN, VESTBY. BRANN I HYTTE. UTBRENT. BISTAND TIL VESTBY BRANNVESEN SVINSKAUGVEIEN, VESTBY. PIPEBRANN MED NOE SPREDNING TIL VEGG. BISTAND VESTBY BRANNVESEN

13 13 Krevende oppgaver II V I H A R F O R T S A T T M A N G E T R A F I K K U L Y K K E R I V Å R T O M R Å D E. H E R E T B I L D E F R A E N T R A F I K K U L Y K K E V E D T U S E N F R Y D H V O R E18 OG E6 K R Y S S E R H V E R A N D R E.

14 14 FOREBYGGENDE AVDELING TILSYNSSEKSJONEN Brannvesenets forebyggende tilsynsavdeling skal bemannes i henhold til, FORSK RI FT O M O R GANI SE RING OG DI MEN SJONERI NG AV BRANNV ESEN: 2-5. Brannsjefen og avdelingsledelse Brannsjefens fullmakter følger av brann- og eksplosjonsvernlovens 12 og kommunens delegeringsvedtak. Brannsjefen skal ha en stedfortreder. I kommuner eller brannvernregioner med mer enn innbyggere skal brannvesenet ledes av en kvalifisert person i hel stilling. Brannvesenet skal organiseres med en forebyggende avdeling og en beredskapsavdeling. I kommuner eller brannvernregioner med mer enn innbyggere skal hver avdeling ledes av en person i hel stilling Kapasitet, kompetanse og dimensjonering Brannvesenets forebyggende avdeling skal være slik bemannet og ha slik kompetanse at de krav som stilles til brannvesenets gjennomføring av forebyggende og kontrollerende oppgaver oppfylles. Det skal utføres minst ett årsverk brannforebyggende arbeid etter forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn pr innbyggere i kommunen eller brannvernregionen. Andre forebyggende oppgaver brannvesenet påtar seg krever ytterligere ressurser. BEMANNI NGSSI TUASJO N 2013 Ved inngangen til 2013 var bemanningen 1 branningeniør, 2 branninspektører og en innleid konsulent. I løpet av året sluttet 1 branningeniør og 1 branninspektør. Det ble siste halvår ansatt 1 branninspektør og 1 branningeniør. Feiermester ble overført fra feieravdelingen til forebyggende avdeling på slutten av året, slik at det ved inngangen til 2014 var en bemanning på 1 branningeniør, 3 branninspektører og 1 innleid konsulent. Faktisk bemanning i henhold til dimensjoneringsforskriften har i 2013 vært på 76 %, sykefravær ikke medregnet. Forhold som har ført til redusert kapasitet: ubesatte stillinger (branningeniør/branninspektør). Det foregår en kontinuerlig opplæring av nytilsatte for at disse kan fungere selvstendig i stillingene de er tilsatt i.

15 15 FØLGENDE T ABELL SYN LI GGJØR EN DEL AV ANSVARSO MRÅDET TI L FOREBY GGEN DE AV DELI NG I SFB. Kommune Areal Befolkning Boliger Fritidsbygg 13 Frogn 85,7 km² Nesodden 61,11 km² Ås 102,8 km² Sum SFB 249,61 km² TALL FR A SSB J AN 2013 TILSYN I 13 OBJEK T Kommune A-objekter B-objekter C-objekter Utførte tilsyn % utført Frogn % Nesodden % Ås % Sum SFB % A O G B OBJ EK TER H VER T ÅR, C O BJEK TER H VER T 4. ÅR A F ARE F OR TAP AV LIV B SÆR LIG BR AN NF ARE E LLE R F ARE FOR STOR BR AN N C KU LTURHIS TORISKE B YGN IN GER FEIER AV DELI NGEN ble i regi av brannsjefen 24/ skilt ut fra forebyggende avdeling og plassert i stab under brannsjefen. FYRV ER K ERI Det ble behandlet 9 søknader/melding om tillatelse til salg av fyrverkeri. Det ble gitt 17 tillatelser til oppskyting av fyrverkeri utenom nyttårsaften.. Det ble ikke registrert noen personskader ifm. oppskyting av fyrverkeri BÅL-/FLAT E BR EN NING Det er behandlet 76 skriftlige søknader om bålbrenning, og 65 meldinger om St. Hans bål. I tillegg til en rekke henvendelser pr. telefon. HYTT EK AMP ANJEN Hyttekampanjen er en landsdekkende kampanje med fokus på brannsikkerhet i fritidsbebyggelse. I tillegg til sporadisk besøk i fritidsbebyggelse, er publikum oppsøkt i kjøpesentre. Det er gitt informasjon om brannvern og delt ut materiell relatert til brannsikkerhet i fritidsboliger.

16 16 BR ANNV ERNUKA Brannvernuka er en årlig landsomfattende aksjon for bl.a. å forebygge branner. Som en del av arrangementet ble det holdt åpen brannstasjon på begge stasjonene med svært godt oppmøte. Brannvernuka gjennomføres i samarbeid med beredskapsavdelingen. BIST AN D BEREDSK AP SAVD ELINGEN Branningeniør/branninspektør er benyttet for å dekke opp beredskapsvakter ved behov. AKSJON BO LIGBRANN Dette er en landsdekkende aksjon hvor det fokuseres på personsikkerheten i hjemmene. Aksjonen foregikk den første uken i desember, der brannvesenet oppsøker boliger og deler ut infomateriell og informerer om brannsikkerhet i hjemmet. Aksjon boligbrann foregår i samarbeid med beredskapsavdelingen. OV ERN AT TING Avdelingen har behandlet 83 søknader vedrørende overnatting i forsamlingslokaler, skoler og barnehager. BR ANNT EK NISK BI STAND Det er gitt tilbakemelding på branntekniske spørsmål/prosjekteringer vedrørende 106 eiendommer. Av saker som har vært ressurskrevende for avdelingen kan spesielt nevnes MS Innvik og Perlen Restaurant & bar. TETT T REHUS B EBY GGELS E Arbeidet med brannsikring av den verneverdige tette trehusbebyggelsen i Drøbak er videreført i samarbeid med Frogn kommune og Verneforeningen Gamle Drøbak ØV ELSER O G OPP LÆRING Det ble i 2013 avholdt 2 dagskurs for brannvernledere med totalt 46 deltakere. BR ANNV ERNOPP LÆRING FO R BARN EHAGER Alle barnehager ble i uke 23 og 24 invitert til å besøke brannstasjonene. Her er det teori, visning av brannbiler, demonstrasjoner og alle får prøve brannslangen. Totalt 618 barn besøkte brannstasjonene. Opplegget gjennomføres i samarbeid med beredskapsavdelingen.

17 17 FREMDR IFTSPLAN/AN S VAR SO MR ÅDER FOREBY GGEN DE AVDELIN G 2014 LKB Lasse Køhler Botten, Avd. leder OK Olav Kristiansen, konsulent - tilsyn AKL Anine Kalmo Larsen, Branningeniør PN Petter Narvesen, Branninspektør AH Anna Husrem, Branninspektør SMR Stephan Mankel Ribbrock, Branninspektør Mulig gjennomførbart Sak - område LKB AKL AH PN SMR OK Tilsyn Ås 95 objekter Tilsyn Nesodden 87 objekter Tilsyn Frogn 75 objekter Saksbehandling overnattingssøknader X X X x Saksbehandling av Brannfarlig vare x x Tilsyn med Brannfarlig vare x Brannteknisk byggesaksbehandling x X Saksbehandling av fyrverkerisaker x x Saksbehandling nøkkelsafe x x Arbeidsgruppe tett trehus(drøbak) x x Brannvernlederkurs x x x X Brannsikkerhet omsorgsboliger/trygg hjemme Brannvernopplæring barnehager x x x x Brannvernopplæring 3 klassetrinn Brannvernopplæring 6 klassetrinn Oppdatering/programmering DM x Hyttekampanjen x x x x Brannvernuka x x x x x

18 18 Aksjon boligbrann/røykvarslerkampanjen x x x x X Saksbehandling bålbrenning x x x x Nye prosjektområder Opplæring nyansatte x Ved at forebyggende avdeling nå er tilnærmet fullt bemannet i henhold til dimensjoneringsforskriften, er målsettingen å gjennomføre alle lovpålagte oppgaver i Når det gjelder punktene mulig gjennomførbart, er dette områder som vil bli fokusert på når vi ser at det er kapasitet til det.

19 19 KURSAVDELING GEN ER ELL OPP SUMMERIN G Kursavdelingen har stort sett konsentrert seg om ekstern undervisning i perioden. I hovedsak har dette vært Varme Arbeider, slukkekurs for busselskaper - som må ha dette som en del av sin 5 årlige kompetanseplan. Det har vært en del barnehager, skoler og firma som har ønsket brannkurs. Vi har også utvikler og levert en del rene førstehjelp repetisjonskurs samt et oppfriskningskurs på bruk av elektronisk hjertestarter. Det er registrert 55 avholdte kurs hvorav 11 er gjennomførte båtførereksamen med en eller flere deltakere. Forebyggende avdeling har vært behjelpelig med å etablere og avvikle 2 brannvernlederkurs, ett på våren og ett på høsten. O MS ET NINGSMÅL På grunnlag av omsetningen i 2011 som var det første kursåret, ble det lagt en forventet prognose på omsetningen av eksterne kurs. Vi omsatte det første året i overkant av det påfølgende året (2012) ble det omsatt i overkant av kr i år er vi ca. kr over fjoråret, men innenfor årets målsetting som var på kr EVALUERI NGER Etter hvert kurs har vi gjennomført like evalueringer. Dette gir instruktørene som har deltatt på kurset en direkte tilbakemelding på hvordan kurset ble oppfattet av deltakere. Instruktøren kan også sammenligne sine evalueringer med andre kuras eller instruktører for og danne seg et inntrykk av hva man er god på og hva man ikke er så god på..

20 20 EVALUERI NGER I disse evalueringene har vi sett litt nærmere på om kurselevene følte at forventningene ble innfridde eventuelt om målet ble nådd, og hvordan opplegget var. Deretter ser vi litt på hvordan instruktørenes kunnskaper og pedagogiske evner er. Dette er av totalt 517 elevene på 36 kurs, blitt vurdert på følgende Scala: 1-dårlig 2-mindre bra 3-bra 4-meget bra 5-utmerket VI SE R A T BÅDE FORVE NTNINGE R O G LOGISTIKK LIGGE R P Å MEGE T BRA (4) DET E R V I FORNØ YDE M ED. SNITTE R PÅ FORVENTNIN GE R E R 4,14 OG PÅ OPPLEGG E R DET 4,26 HER SE R VI AT INSTRU K TØRE NES EVNE TIL Å F ORMID LE STOFFET E R E N LITEN TANKE D Å RLIGE RE ENN D EN FAGLIGE KOMPE TAN SEN. SNITTE T PÅ FORMIDLING E R 4,36 OG FA GLIG KOMPETA NSE 4,52 DETTE MÅ VI TROSS A LT, SI OSS ME GET FORNØ YD E MED.

21 21 FEIERSEKSJONEN Feiing skal utføres etter behov, og minst en gang hvert fjerde år. Feierne vurderer også fortløpende behovet for endring av frekvens på feiing i hvert enkelt tilfelle, da feiebehovet kan forandre seg med grunnlag i endret fyringsmønster og lignende. Etter en intern omorganisering som nevnt i rapport fra Forebyggende avdeling tidligere i dette dokumentet, er Feieravdelingen nå lagt direkte under brannsjefen. Dette har ført til at feieravdelingen er blitt noe mindre og har fått en noe større fokus på opplæring og kompetanse, da det er et ønskelig å få flere feiersvenner på avdelingen. BEMANNI NG FEI ER AV DELI N GEN. 1 Feiersvenn deltid (50 %) 5 Praksiskandidater heltid (100 %) Det er 3 feiere som arbeider fra Korsegården og 2 feiere som arbeider fra Nesodden. I tillegg har det vært innleid en feiersvenn i ca. 50 % stilling. KOMP ETAN S E OG O PP LÆR I NG Det ble gjennomført Yrkeslære del 1 ved Norges Brannskole i Tjeldsund for 3 av våre praksiskandidater, hvorav 2 har fullfør denne første del. Det er gjennom året også foretatt en kompetansekartlegging, hvor det på dette grunnlag er etablert et opplæringsløp gjeldende for 2014 dette for å få gjennomført den grunnleggende utdanningen tilsvarende Yrkeslære del 2 (det er ikke kapasitet ved Norges brannskole) slik at disse i første omgang kan få gjennomføre/og forhåpentligvis bestå Praksiskandidateksamen. (Denne ble obligatorisk i 2010) Deretter kan disse så melde seg opp til svenneprøven (5 dager) Vårt mål er at 3 av praksiskandidatene vil være feiersvenner i Opplæringsløpet gjennomføres i samarbeid med Nordre Follo Brannvesen IKS. DM BR AN N FEI ER MO DUL Firmaet Datamann AS har et web-basert verktøy som blant annet er benyttet hos mange brannvesen. Her er det en egen feiermodul hvor vi har full oversikt over alle bygninger og piper som skal feies, og fyringsanlegg som skal ha tilsyn. Fra dette programmet er det vi har hentet ut det kvantitative grunnlaget til denne årsrapporten. Det vi ser er en utfordring er at nye bygg ikke blir registrert inn fortløpende i databasen, slik at antall bygninger i DM og bygninger hentet ut fra Statistisk sentralbyrå ikke stemmer overens.

22 22 FEIING AV SKORST EINER: Skorstein skal feies etter behov eller minimum hvert 4 år. Antall feide piper i hver kommune kan derfor variere ut i fra når pipene sist ble feiet. For og få en god oversikt over statusen på feiingen har vi skaffet tilveie et kvantitativt grunnlag via den elektroniske feiermodulen i DM Brann som feierne benytter i sitt daglige virke. UTFØ RTE FE IINGE R DE SISTE 5 ÅR SA MT ANTA LL PIPE LØP PR 2013 Av tidligere års årsberetninger ser vi at målsettingen har variert noe og at det er ikke dannet en helhetlig forståelse av et realistisk mål for feiertjenesten. Målet om 100 % gjennomført feiing og tilsyn vil vi ikke klare i første omgang, men vi vil nå legge en langsiktig plan for dette. Vi ser i 2013 at det har vært økt fokus på Ås kommune, noe som har redusert feiingen i Frogn kommune noe. Her er det 3 feiere i 100 % stilling På Nesodden er antallet ganske stabilt, her er det nå 2 feiere i 100 % stilling. I 2013 har vi totalt feid 24 % flere pipeløp enn i 2012, 31 % flere enn 2011 og 8 % flere enn i 2010 dette tilsier en stabil og god framdrift. FEIINGEN U TFØ RE S FREMDELE S FOR HÅ ND

23 23 TILSYN I BO LI GER: Det skal utføres tilsyn med fyringsanlegg også min. hvert 4 år. Når det gjelder gjennomførte tilsyn, er det de 5 siste årene et stabilt antall boliger med ca tilsyn per år, det er kun små forskjeller. Her har vi en Feiersvenn på ca. 50 % stilling som hjelper til i Ås og Frogn ET STA BILT TILSYN AV BOLIGE R PÅ A LLE DE TRE KOMMUNE NE MÅLSETTI NG 2013 For året 2013 er det ikke satt en konkret måltall i antall feide piper og/eller gjennomførte tilsyn. Det er nå regnet om i antall dagsverk. Her er ett dagsverk 20 feiinger eller 8 tilsyn. (som regel en kombinasjon av dette). Vi har da en god mulighet til å sammenligne «poteter med poteter» når vi nå skal sammenligner de siste årene. EN Ø KENDE A RBE ID SME NG DE OMGJORT I DA GSV ERK Vi har som det framgikk at tidligere data en økning i produktiviteten i 2013 i forhold til tidligere år. Vi ser her at økningen av produktiviteten er på 8 % i forhold til 2012, 12 % i forhold til 2011 og 4 % i forhold til 2010

24 24 Sett i forhold til at feieravdelingen har hatt personell på kurs ved Norges Brannskole, ansatte i pappapermisjon noen måneder, samt møtevirksomhet i forbindelse med denne siste omorganiseringen. Vi er godt fornøyde med at vi ikke bare har klarer å opprettholde arbeidsmengden, men også at vi har øke den med 8 prosent. Det vi ser som en utfordring nå og som vi fokuserer på, er hvordan vi kan jobbe smartere og mere effektivt. Det må også nevnes at Feierne på Nesodden har jobbet sammen med 4 borettslag og ett sameie på Alvern hvor det er en tett bebyggelse. Her har de håndtert et avvik på samtlige piper i området. Stålpiper som var så gamle, at de ikke var brannsikre lengre. Dette har ført til at borettslagene har besluttet å bytte ut samtlige stålpiper, en kostnad på ca. 3 mill NOK Dette er et godt eksempel på et viktig brannforebyggende arbeide. Vi ser at treffprosenten kan bli høyere og jobber med denne, vi er ikke over 70 % treff på de feiinger og tilsyn vi melder. Her har vi blant annet hatt utprøving av UMS varsling (unified message system) hvor SFB har vært med i utviklingen at dette systemet. Dette prosjektet hadde en avsluttende evaluering 13. desember hvor alle stort sett brannvesen i regionen deltok. Her ble det en konklusjon at vi hadde litt for dårlig kvantitativt grunnlag til og gjøre en god beslutning, slik at prosjektet er forlenget inn i Vi har også innført fleksitid for feierne slik at de vil kunne betjene kundene mere fleksibelt i forhold til tid på døgnet. Vi har også evaluert og begynt å benytte noen nye meldeskjemaer som vi har gode erfaringer med.

25 25 STYR ET FO R SØ NDRE F OLLO BRAN NV ES EN IKS Tirsdag 25. mars 2014 Styreleder Joar Solberg Nestleder Kristin R. Reklev Styremedlem Nina Ramberg Styremedlem Kjell Engebretsen Styremedlem Niels Brix Klausen Styremedlem Kari Arctander Ansatt rep Uddå Ansatt rep Joakim Tveter Konst. Brannsjef Johan Stokkeland

ÅRSBERETNING FOR SØNDRE FOLLO BRANNVESEN IKS rev4

ÅRSBERETNING FOR SØNDRE FOLLO BRANNVESEN IKS rev4 ÅRSBERETNING FOR SØNDRE FOLLO BRANNVESEN IKS rev4 2014 ORGANISASJONSFORM: INTERKOMMUNALT BRANNVESEN FOR KOMMUNENE FROGN, NESODDEN OG ÅS. ORGANISASJONSNR: 974 244 616 REVISOR: FOLLO DISTRIKTSREVISJON -

Detaljer

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2009.

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2009. VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP Årsmelding 2009. INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG.... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 2009.... 3 2.1. ADMINISTRATIVE FORHOLD.... 3

Detaljer

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012 Innherred samkommune Brann og redning Årsmelding 2012 Med plan for brannvernarbeidet 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG.... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 2012....

Detaljer

Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR

Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR Årsberetning 2003 Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR Organisering Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) er et interkommunalt selskap, eiet av kommunene Lørenskog, Skedsmo og Rælingen.

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/365-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: MELDING OM BRANNVERN

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/365-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: MELDING OM BRANNVERN Saksfremlegg Saksnr.: 07/365-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: MELDING OM BRANNVERN Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift- og utbygging Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 11/2466 SAMLET SAKSFRAMSTILLING VURDERING AV FELLES BRANN- OG REDNINGSVESEN FOR KOMMUNENE I FOLLO Saksbeh.: Anita Hekne Arkivkode: M80 Saksnr.: Utvalg Møtedato 93/11 Formannskapet

Detaljer

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2008.

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2008. KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP Årsmelding 28. INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 28... 3 2.1. ADMINISTRATIVE FORHOLD.... 3 2.1.1. ETTERLEVELSE

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/2146-1 Arkiv: M84 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: ÅRSRAPPORT BRANN 2013

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/2146-1 Arkiv: M84 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: ÅRSRAPPORT BRANN 2013 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/2146-1 Arkiv: M84 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: ÅRSRAPPORT BRANN 2013 Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Administrasjonens innstilling: Hovedutvalget

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/854-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: MELDING OM BRANNVERNET 2009

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/854-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: MELDING OM BRANNVERNET 2009 Saksfremlegg Saksnr.: 10/854-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: MELDING OM BRANNVERNET 2009 Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift og miljø Hovedutvalg for drift og miljø Innstilling:

Detaljer

Drammensregionens brannvesen IKS

Drammensregionens brannvesen IKS Drammensregionens brannvesen IKS Drammen kommune Formannskapet 08.04.2014 Drammensregionens brannvesen IKS 1 Temaer Kort om Drammensregionens brannvesen IKS. Presentasjon av regnskap og resultater. Angi

Detaljer

Årsberetning 2004 Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR

Årsberetning 2004 Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR Årsberetning 2004 Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR Organisering Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) er et interkommunalt selskap, eiet av kommunene Lørenskog, Skedsmo og Rælingen.

Detaljer

PLAN FOR BRANNVERNARBEID 2015 Forebyggende avdeling (Seksjon brannforebyggende)

PLAN FOR BRANNVERNARBEID 2015 Forebyggende avdeling (Seksjon brannforebyggende) PLAN FOR BRANNVERNARBEID 2015 Forebyggende avdeling (Seksjon brannforebyggende) SØNDRE FOLLO BRANNVESEN IKS INNLEDNING: I henhold til Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 5-2 skal brannsjefen

Detaljer

FEIETJENESTEN ÅRSMELDING 2013

FEIETJENESTEN ÅRSMELDING 2013 16.01.2014 FEIETJENESTEN ÅRSMELDING 2013 Bjørn Kvitnes Innhold 1. Ansatte i feietjenesten... 2 1.1. Ansatte i feietjenesten... 2 1.2. Antall dagsverk... 2 2. Materiell og investeringer... 2 3. Objekter

Detaljer

21.11.2014 FEIETJENESTEN. Bjørn Kvitnes

21.11.2014 FEIETJENESTEN. Bjørn Kvitnes 21.11.2014 FEIETJENESTEN Bjørn Kvitnes PLAN FOR FEIING OG TILSYN 2015 Innhold 1. Om feietjenesten... 2 1.1. Overordnet mål for feietjenestens virksomhet... 2 1.2. Virksomhet... 2 1.3. Organisasjon... 2

Detaljer

Asker og Bærum brannvesen IKS ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN

Asker og Bærum brannvesen IKS ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN Asker og Bærum brannvesen IKS ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN Nøkkeltall ABBV 2010 (2009) Samlede utgifter 115 (120) millioner * Overføringer 67 (67) millioner Salgsinntekter 24 (22) millioner Bruk av fond 8

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012. Gardermoregionens interkommunale brannvesen IKS

VIRKSOMHETSPLAN 2012. Gardermoregionens interkommunale brannvesen IKS VIRKSOMHETSPLAN 2012 Gardermoregionens interkommunale brannvesen IKS Kommunen skal sørge for drift av brannvesen etter Lov om vern mot brann og eksplosjon m.v. av 14. juni 2002 9 Dimensjonering av beredskap

Detaljer

A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 D. FOREBYGGENDE AVDELING 5 E. BEREDSKAPSAVDELING 5

A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 D. FOREBYGGENDE AVDELING 5 E. BEREDSKAPSAVDELING 5 A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 1. Oppgaver 2 2. Grunnlag for organisering og dimensjonering etter standardkravene: 2 3. Vurdering av risikoforholdene 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 1. Administrasjon

Detaljer

MØTEINNKALLING Styret Follo brannvesen

MØTEINNKALLING Styret Follo brannvesen Møtetid: 12.08.2015 kl. 18:00 Møtested: Oppegård brannstasjon MØTEINNKALLING Styret Follo brannvesen Styremedlemmer og brannsjefene innkalles til styremøte. Kopi til varamedlemmer som innkalles ved forfall.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011. Gardermoregionens interkommunale brannvesen IKS

VIRKSOMHETSPLAN 2011. Gardermoregionens interkommunale brannvesen IKS VIRKSOMHETSPLAN 2011 Gardermoregionens interkommunale brannvesen IKS Kommunen skal sørge for drift av brannvesen etter Lov om vern mot brann og eksplosjon m.v. av 14. juni 2002 9 Dimensjonering av beredskap

Detaljer

Drammensregionens brannvesen IKS. Formannskapet, Drammen kommune 08.06.2010

Drammensregionens brannvesen IKS. Formannskapet, Drammen kommune 08.06.2010 Drammensregionens brannvesen IKS Formannskapet, Drammen kommune 08.06.2010 AGENDA 1. Om DRBV 2. Regnskap 2009 3. Aktiviteten i 2009 4. Spesielle saker fra siste året 5. Fremtidige utfordringer Drammensregionens

Detaljer

Felles Brann og Redningsvesen for Follo- og Mosse-regionen (FMBR)

Felles Brann og Redningsvesen for Follo- og Mosse-regionen (FMBR) Felles Brann og Redningsvesen for Follo- og Mosse-regionen (FMBR) Utdrag fra dimensjoneringsforskriften Vedlegg 2 til rapporten 11.6. 2013 Laget av Dag Christian Holte Prosjektleder Ole Johan Dahl, DNV

Detaljer

FEIETJENESTEN. Bjørn Kvitnes

FEIETJENESTEN. Bjørn Kvitnes 26.11.2015 FEIETJENESTEN Bjørn Kvitnes PLAN FOR FEIING OG TILSYN 2016 Innhold 1. Om feietjenesten... 2 1.1. Overordnet mål for feietjenestens virksomhet... 2 1.2. Virksomhet... 2 1.3. Organisasjon... 2

Detaljer

21.10.2013 FEIETJENESTEN. Bjørn Kvitnes

21.10.2013 FEIETJENESTEN. Bjørn Kvitnes 21.10.2013 FEIETJENESTEN Bjørn Kvitnes PLAN FOR FEIING OG TILSYN 2014 Innhold 1. Om feietjenesten... 2 1.1. Overordnet mål for feietjenestens virksomhet... 2 1.2. Virksomhet... 2 1.3. Organisasjon... 2

Detaljer

FEIETJENESTEN ÅRSMELDING 2014

FEIETJENESTEN ÅRSMELDING 2014 19.01.2015 FEIETJENESTEN ÅRSMELDING 2014 Bjørn Kvitnes Innhold 1. Bemanning... 2 1.1. Ansatte i feietjenesten siste år... 2 1.2. Antall dagsverk... 2 2. Materiell og investeringer... 2 3. Objekter registrert

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR VESTFOLD INTERKOMMUNALE BRANNVESEN IKS ETTER LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAPER

SELSKAPSAVTALE FOR VESTFOLD INTERKOMMUNALE BRANNVESEN IKS ETTER LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAPER Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vår dato Vår referanse /K1-033 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 SELSKAPSAVTALE FOR VESTFOLD INTERKOMMUNALE BRANNVESEN

Detaljer

BRANNORDNING FOR VERDAL KOMMUNE

BRANNORDNING FOR VERDAL KOMMUNE BRANNORDNING FOR VERDAL KOMMUNE A. FORMÅL Denne brannordningen beskriver kommunens brann- og feiervesen og dokumenterer at brann- og feiervesenet er organisert og dimensjonert slik at både lovpålagte og

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

MØTEBOK Saksgang. Økonomiplan 2014-2017 Inn-Trøndelag Brannvesen IKS

MØTEBOK Saksgang. Økonomiplan 2014-2017 Inn-Trøndelag Brannvesen IKS Inn-Trøndelag Brannvesen IKS MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Styret 07.10.13 25/13 Representantskapet 25.10.13 15/13 Saksbehandler: Håvard Bye ØKONOMIPLAN 2014-2017 INN-TRØNDELAG BRANNVESEN

Detaljer

DRBV. Presentasjon for Formannskapet i DRAMMEN KOMMUNE 06.12.2011. Drammensregionens brannvesen IKS

DRBV. Presentasjon for Formannskapet i DRAMMEN KOMMUNE 06.12.2011. Drammensregionens brannvesen IKS DRBV Presentasjon for Formannskapet i DRAMMEN KOMMUNE 06.12.2011 Drammensregionens brannvesen IKS 1 INNHOLD 1. DRBV i dag 2. Status Organisering Regnskap og balanse 2010 Regnskap 2011, 2. tertial Aktiviteter

Detaljer

Amta/el Anne Hjort brannsjef

Amta/el Anne Hjort brannsjef Styreleder: 96 41 281 Fredtunveien 5 1386 ASKER Brannsjef: 481 6471 SAK TIL ABBV S STYREMØTE Behandles av Saksbehandler Møtedato Saksnummer St ret Anne H`ort 24.9.215 29/215 TERTIALRAPPORT 2/215 ABBV's

Detaljer

Trøndelag brann og redningstjeneste

Trøndelag brann og redningstjeneste Trøndelag brann og redningstjeneste Torbjørn Mæhlumsveen Brann og redningssjef TBRT Kort om TBRT Problemstillinger knyttet til omsorgboliger Endring av fokus for Brannvesen TBRT - Kort informasjon 195

Detaljer

STYRERAPPORT. Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS. Status HMS 2016 1. kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal

STYRERAPPORT. Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS. Status HMS 2016 1. kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal Status HMS 2016 1. kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal Personskade 6 (3) (1) (3) (3) HMS-avvik 3 (20) (11) (15) (1) Forslag til forbedring 6 (11) (4) (0) (10) Totalt hittil i år 15 (34) (50) (68) (82)

Detaljer

Formannskapet Drammen kommune. Drammensregionens brannvesen IKS

Formannskapet Drammen kommune. Drammensregionens brannvesen IKS Formannskapet Drammen kommune Drammensregionens brannvesen IKS 07.11.2017 Agenda 1. Kort om DRBV. 2. Kort presentasjon av regnskap og resultater. 3. Angi utfordringer og saker som vil kreve ekstra oppmerksomhet

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS. Anbefalt av nedsatt styringsgruppe Vedtatt av representantskapet,

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS. Anbefalt av nedsatt styringsgruppe Vedtatt av representantskapet, SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS Anbefalt av nedsatt styringsgruppe 00.00.2005. Vedtatt av representantskapet, 00.00.2005. IKRAFTTREDELSE 01.01.2006 1 Navn Selskapets navn er Drammensregionens

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

MØTEINNKALLING Representantskapet - NFB

MØTEINNKALLING Representantskapet - NFB MØTEINNKALLING Representantskapet NFB Møtetid: 27.4.215 kl. 15: Møtested: Formannskapssalen Oppegård rådhus Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet

Detaljer

SLUTTRAPPORT Delprosjekt 1B Innherred samkommune, ISK Felles brann og feiervesen Tema:

SLUTTRAPPORT Delprosjekt 1B Innherred samkommune, ISK Felles brann og feiervesen Tema: SLUTTRAPPORT Delprosjekt 1B Innherred samkommune, ISK Felles brann og feiervesen Tema: Mandatets pkt. 4: Brannordning Ajourført pr. 29.10.2004. INNHOLD 1. FORMÅL...3 2. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN...3

Detaljer

Sel Kommune BRANNORDNING 2016

Sel Kommune BRANNORDNING 2016 Sel Kommune BRANNORDNING 2016 Innhold 1. Innledning... 3 2. Formål... 3 3. Grunnlag for brannordningen... 3 3.1. Grunnlag for organisering og dimensjonering... 4 Kjernetall fra kommunen(ssb 1.1.2015)...

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS IKRAFTTREDELSE

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS IKRAFTTREDELSE SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS IKRAFTTREDELSE 01.01.2012 1 Navn Selskapets navn er Drammensregionens brannvesen IKS. Drammen kommune, Krødsherad kommune, Lier kommune, Nedre Eiker

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

Brannsikkerhet for utsatte risikogrupper

Brannsikkerhet for utsatte risikogrupper Eldresikkerhetsprosjektet i Troms 29. november 2012 Brannsikkerhet for utsatte risikogrupper Sjefsingeniør Terje Olav Austerheim 1 Disposisjon DSB og samfunnsoppdraget Brannregelverket Brannstatistikk

Detaljer

FORSKRIFT OM FEIING OG TILSYN AV FYRINGSANLEGG I SKJERVØY KOMMUNE, OG OM GEBYR FOR GJENNOMFØRING AV LOVBESTEMT FEIING OG TILSYN AV FYRINGSANLEGG.

FORSKRIFT OM FEIING OG TILSYN AV FYRINGSANLEGG I SKJERVØY KOMMUNE, OG OM GEBYR FOR GJENNOMFØRING AV LOVBESTEMT FEIING OG TILSYN AV FYRINGSANLEGG. FORSKRIFT OM FEIING OG TILSYN AV FYRINGSANLEGG I SKJERVØY KOMMUNE, OG OM GEBYR FOR GJENNOMFØRING AV LOVBESTEMT FEIING OG TILSYN AV FYRINGSANLEGG. Hjemmel: Fastsatt av Skjervøy kommunestyre 00.00.000 med

Detaljer

Asker og Bærum brannvesen

Asker og Bærum brannvesen Asker og Bærum brannvesen Eiermøte med Asker 2013 Årsregnskap 2012 Mindreforbruk drift = 4 149 837 Positivt premieavvik på 2,6 millioner Utsatte prosjekter på til sammen 0,9 millioner «Reelt» mindreforbruk

Detaljer

INTERNOPPLÆRING FOR BRANNKONSTABEL

INTERNOPPLÆRING FOR BRANNKONSTABEL KURSPLAN INTERNOPPLÆRING FOR BRANNKONSTABEL Fastsatt av Direktoratet fra samfunnssikkerhet og beredskap xx.xx.2013... INNHOLD INNHOLD 2 1. BAKGRUNN FOR KURSET 3 2. KURSETS PLASS I OPPLÆRINGSSTRUKTUREN

Detaljer

GRUNNKRAV. Dimensjonering av. Hallingdal brann- og redningsteneste iks

GRUNNKRAV. Dimensjonering av. Hallingdal brann- og redningsteneste iks GRUNNKRAV Dimensjonering av Hallingdal brann- og redningsteneste iks A GENERELT Minstekrav til organisering og dimensjonering av brannvesen er sett i forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Detaljer

Brannvesenet under lupen

Brannvesenet under lupen Brannvesenet under lupen Kvaliteten i brannvesenets forebyggende arbeid Behovet for utdanning i brannvesenet Anne Steen-Hansen og Herbjørg M. Ishol, 1 Vurdering av brannvesenet Et prosjekt på oppdrag fra

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Styret Follo brannvesen

MØTEPROTOKOLL Styret Follo brannvesen Møtetid: 15.12.2015 kl. 19:00 Sted: Ski brannstasjon MØTEPROTOKOLL Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 av 8. Møtende medlemmer: Ludolf Bjelland, Nina Ramberg, Joar Solberg, Inger Johanne Bjørnstad,

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2011

ÅRSBERETNING FOR 2011 Side 3 INNLEDNING Å overta ansvaret for det nyetablerte Fosen Brann og Redningstjeneste IKS (FBRT), ble en del av de øvrige omstillingsprosessene vi har vært igjennom i 2011. Samarbeid om brann og redning

Detaljer

Asker og Bærum brannvesen IKS

Asker og Bærum brannvesen IKS Asker og Bærum brannvesen IKS Eier-dag 2012 Asker kommune ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN Presentasjon av ABBV Interkommunalt selskap heleid av Asker og Bærum kommuner. Eierandel etter folketall Formål: Utføre

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/181-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: DOKUMENTASJON AV BRANNVESENET 2012

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/181-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: DOKUMENTASJON AV BRANNVESENET 2012 Saksfremlegg Saksnr.: 12/181-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: DOKUMENTASJON AV BRANNVESENET 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Næring, drift og miljø Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS. IKRAFTTREDELSE xx.xx.xxxx

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS. IKRAFTTREDELSE xx.xx.xxxx SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS IKRAFTTREDELSE xx.xx.xxxx 1 Navn Selskapets navn er Drammensregionens brannvesen IKS. Drammen kommune, Krødsherad kommune, Lier kommune, Nedre Eiker

Detaljer

Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) er en landsomfattende interesseorganisasjon for brannbefal fra yrkes- og deltidsbrannkorps.

Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) er en landsomfattende interesseorganisasjon for brannbefal fra yrkes- og deltidsbrannkorps. Polar brannbefalslag Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) er en landsomfattende interesseorganisasjon for brannbefal fra yrkes- og deltidsbrannkorps. Forbundet konsentrerer i første rekke sin virksomhet

Detaljer

Brannvernkonferansen 2014

Brannvernkonferansen 2014 Norsk brannvernforening Brannvernkonferansen 2014 Fornebu 12. 13. mai Har myndighetene gjort nok for å sikre verneverdig bebyggelse? Sjefingeniør Terje Olav Austerheim, DSB 1 Uerstattelig nasjonal kulturverdi

Detaljer

Hurdal kommune. Eidsvoll kommune. Nes kommune. Nannestad kommune. Gjerdrum kommune. Ullensaker kommune

Hurdal kommune. Eidsvoll kommune. Nes kommune. Nannestad kommune. Gjerdrum kommune. Ullensaker kommune Hurdal kommune Eidsvoll kommune Nannestad kommune Nes kommune Gjerdrum kommune Ullensaker kommune Brannvesenene før 01.05.2013 ØVRE ROMERIKE BRANN OG REDNING IKS Etablert 2013 102 000 innbyggere 2056 km

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO BRANNVESEN IKS SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO BRANNVESEN IKS

SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO BRANNVESEN IKS SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO BRANNVESEN IKS SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO BRANNVESEN IKS SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO BRANNVESEN IKS KAP. 1 SELSKAPETS FIRMA 1.1 Follo Brannvesen IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i lov av 29. januar 1999

Detaljer

Fosen brann- og redningstjeneste IKS Brannordning Gjeldende versjon

Fosen brann- og redningstjeneste IKS Brannordning Gjeldende versjon Fosen brann- og redningstjeneste IKS Brannordning Gjeldende versjon Brekstad 19.06.14 Johan Uthus Brannsjef Fosen brann- og redningstjeneste IKS 1. Formål ( 1-1) Denne dokumentasjonen beskriver brannvesenet

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/2016

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/2016 Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Saksbehandler: Christin Corneliussen Direkte tlf: 98 26 30 08 Deres ref.: Vår dato: 25.10. PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/ Sted: Tønsberg brannstasjon Tid: 25. oktober

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune BRANNORDNING

Deanu gielda Tana kommune BRANNORDNING Side 1 Deanu gielda Tana kommune BRANNORDNING Revidert 08.04.1999 Side 2 BRANNORDNING FOR DEANU GIELDA/TANA KOMMUNE Innholdsfortegnelse: A. FORMÅL 5 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 5 1. Oppgaver 5 2. Grunnlag

Detaljer

Nils-Erik Haagenrud. Brannsjef i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS

Nils-Erik Haagenrud. Brannsjef i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS Nils-Erik Haagenrud Brannsjef i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS 1 Vil ny organisering av landets brannvesen sikre bedre vern av kulturarven? Nils-Erik Haagenrud, Midt-Hedmark brann og redningsvesen

Detaljer

Informasjon til Rælingen kommunestyre

Informasjon til Rælingen kommunestyre Informasjon til Rælingen kommunestyre 03.05.2017 Marit Helene Ekvoll Styreleder Jan Gaute Bjerke Brann- og redningssjef Aktuelle saker Formålet med selskapet Nøkkeltall Tjenesteleveringen Viktige saker

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 13.11.2007 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 13.11.2007 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 13.11.2007 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455194. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Ny brannordning for Namdal brann- og redningstjeneste. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Ny brannordning for Namdal brann- og redningstjeneste. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2012/5663-22 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Ny brannordning for Namdal brann- og redningstjeneste Utvalg Utvalgssak

Detaljer

VEDTEKTER FOR INNHERRED KOMMUNESAMARBEID, BRANN OG REDNING

VEDTEKTER FOR INNHERRED KOMMUNESAMARBEID, BRANN OG REDNING VEDTEKTER FOR INNHERRED KOMMUNESAMARBEID, BRANN OG REDNING KAP. 1. SAMARBEIDETS FIRMA/RETTSLIGE STATUS 1.1 Innherred kommunesamarbeid, brann og redning (heretter kalt Innherred brann og redning) er et

Detaljer

3 1. Oppgaver. Generelt. Til første ledd, bokstav a, feiing

3 1. Oppgaver. Generelt. Til første ledd, bokstav a, feiing 3 1. Oppgaver Feiervesenet skal utføre: a. Feiing av røykkanaler i fyringsanlegg for oppvarming av rom og bygninger; b. Tilsyn med at fyringsanlegg for oppvarming av rom og bygninger er intakt, fungerer

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 05/2017 Utvalg for miljø og teknikk PS PS Kommunestyre

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 05/2017 Utvalg for miljø og teknikk PS PS Kommunestyre Saksframlegg Feie- og gebyrforskrift Spydeberg kommune Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Erik Flobakk FA - M79 17/41 Saksnr Utvalg Type Dato 05/2017 Utvalg for miljø og teknikk PS 24.01.2017 PS Kommunestyre

Detaljer

Asker og Bærum brannvesen

Asker og Bærum brannvesen Asker og Bærum brannvesen Informasjonsplikten Brannforebyggende forum, Ålesund, 2008 Vår plan for dagen Rammer og prinsipper for brannforebyggend e informasjon ABBVs informasjonsarbeid Eksempler fra noen

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

TJENESTE / LEVERANSEAVTALE

TJENESTE / LEVERANSEAVTALE TJENESTE / LEVERANSEAVTALE MELLOM FOSEN BRANN OG REDNINGSTJENESTE IKS OG...KOMMUNE INNHOLD 1.0 Avtalens omfang og formål:... 2 2.0 Grunnlagsdokumenter... 2 3.0 Generell hjemmel... 2 4.0 Ytelser iht lovpålagte

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Saksbehandler: Per Olav Pettersen Direkte tlf: 98 26 30 05 Vår ref.: 17/1054 Deres ref.: Vår dato: 22.04.2017 Representantskapet INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE

Detaljer

AGEN DA. 10:00 Åpning

AGEN DA. 10:00 Åpning 10:00 Åpning AGEN DA 10:05 Godkjenning siste års referat 10:10 Utviklingen av 110 - sentralen 10:20 Innkjøring i ny organisasjon 10:30 Stillinger i 110 - sentralen 10:45 Status Nødnett 11:00 Kaffepause

Detaljer

BAKGRUNN OG INNLEDNING

BAKGRUNN OG INNLEDNING BAKGRUNN OG INNLEDNING Den 17. desember 2015 ble det vedtatt en ny Forskrift om brannforebygging, hjemlet i Brannloven av 2002. Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten for brann, og begrense

Detaljer

Virksomhet brann Brannsjef Knut Suhr

Virksomhet brann Brannsjef Knut Suhr Alta brann- og redningskorps 2015 1. Organisasjonskart - organisasjonstilhørighet Virksomhet brann Brannsjef Knut Suhr Beredskap Avdelingsleder Kjell- Erik Thomassen Forebyggende Avdelingsleder Roger Thorsen

Detaljer

På grunnlag av vedtatt brannordning, er det utarbeidet budsjett for 2015 og økonomiplan for perioden

På grunnlag av vedtatt brannordning, er det utarbeidet budsjett for 2015 og økonomiplan for perioden Budsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018. 1. Generelt: På grunnlag av vedtatt brannordning, er det utarbeidet budsjett for 2015 og økonomiplan for perioden 2015 2018. Budsjett og økonomiplan for feiervesen

Detaljer

Vedlegg i sak nr. 2014/18308 Anmodning om fastsettelse av ny forskrift om brannforebygging

Vedlegg i sak nr. 2014/18308 Anmodning om fastsettelse av ny forskrift om brannforebygging Forskrift om brannforebyggende tiltak Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap [ ] med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Administrasjonsutvalg

Møteinnkalling. Storfjord Administrasjonsutvalg Møteinnkalling Storfjord Administrasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 29.11.2012 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller. pr. e-post

Detaljer

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER STUDIEPLAN

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER STUDIEPLAN UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER STUDIEPLAN Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap oktober 2014 Revisjonslogg... 3 1 Bakgrunn... 4 2 Mål... 4 3 Målgruppe... 4 4 Opptakskrav... 4 5 Kompetanse...

Detaljer

Brann og tilsyn. - Nome, Sauherad og Bø kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 750 007

Brann og tilsyn. - Nome, Sauherad og Bø kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 750 007 - Nome, Sauherad og Bø kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 750 007 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Problemstillinger...1 1.2 Avgrensing...1 2 Metode og kvalitetssikring...1

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/2014

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/2014 VIB Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS 23.10. 14/35-14/K1-033/ Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/ Sted: Tønsberg brannstasjon

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt : Felles brann- og feiervesen. Innherred Samkommune

Sluttrapport. Prosjekt : Felles brann- og feiervesen. Innherred Samkommune Sluttrapport Prosjekt : Felles brann- og feiervesen Innherred Samkommune Deltakere prosjektgruppe: Arnstein Kvelstad Prosjektleder / Brannsjef Verdal kommune Idar P Lundamo Brannsjef Levanger kommune Terje

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt : Felles brann- og feiervesen. Innherred Samkommune

Sluttrapport. Prosjekt : Felles brann- og feiervesen. Innherred Samkommune Sluttrapport Prosjekt : Felles brann- og feiervesen Innherred Samkommune Deltakere prosjektgruppe: Arnstein Kvelstad Prosjektleder / Brannsjef Verdal kommune Idar P Lundamo Brannsjef Levanger kommune Terje

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

BRANNORDNING FOR SKÅNLAND KOMMUNE

BRANNORDNING FOR SKÅNLAND KOMMUNE 1 BRANNORDNING FOR SKÅNLAND KOMMUNE A. FORMÅL Denne brannordningen beskriver Skånland kommunes brann og feiervesen og dokumenterer at brann og feiervesenet er organisert og dimensjonert slik at både lovpålagte

Detaljer

BRANNORDNING FOR INN-TRØNDELAG BRANNVESEN IKS

BRANNORDNING FOR INN-TRØNDELAG BRANNVESEN IKS BRANNORDNING FOR INN-TRØNDELAG BRANNVESEN IKS Dokumentasjon for Snåsa, Steinkjer, Inderøy, Mosvik og Verran kommune A. FORMÅL ( 1-1) Denne dokumentasjonen beskriver brannvesenet i kommunene Snåsa, Steinkjer,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: M70 &00. Lokal forskrift - Avgift etter brann og eksplosjonsvernloven

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: M70 &00. Lokal forskrift - Avgift etter brann og eksplosjonsvernloven RINGERIKE KOMMUNE Hovedutvalget for miljø og arealforvaltning SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 17/22163 Arkiv: M70 &00 Lokal forskrift Avgift etter brann og eksplosjonsvernloven Forslag til vedtak: Lokal forskrift

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Brann og redning Vår dato Vår referanse 01.06.2016 2016/552-7389/2016 Arkivkode: 440 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Morten Nilsen, tlf 77722106 ARBEIDSTILSYNET

Detaljer

Karmøy brann- og redningsvesen kommer for å utføre tilsyn og feiing. Karmøy kommune Karmøy brann- og redningsvesen

Karmøy brann- og redningsvesen kommer for å utføre tilsyn og feiing. Karmøy kommune Karmøy brann- og redningsvesen Karmøy kommune Karmøy brann- og redningsvesen (tilsynsvarsel eller feievarsel - se baksiden av brosjyren) Karmøy brann- og redningsvesen kommer for å utføre tilsyn og feiing Tilsynet gjennomføres i henhold

Detaljer

MOVAR IKS REPRESENTANTSKAPSMØTE NR

MOVAR IKS REPRESENTANTSKAPSMØTE NR MOVAR IKS REPRESENTANTSKAPSMØTE NR. 1 2016 År 2016, onsdag 11. mai avholdt representantskapet i MOVAR IKS ordinært møte på Vansjø Vannverk. 16 medlemmer til stede av 16: Av medlemmene møtte: Av vararepresentantene

Detaljer

Selskapsavtale for Øst 110-sentral IKS

Selskapsavtale for Øst 110-sentral IKS Vedlegg 5 selskapsavtalen for Øst 110-sentral IKS Selskapsavtale for Øst 110-sentral IKS 1. Selskapets navn Øst 110-sentral IKS, heretter kalt selskapet, er et interkommunalt selskap, opprettet i medhold

Detaljer

R A P P O R T Oppdrags- statistikk fra BRIS Første halvår 2017

R A P P O R T Oppdrags- statistikk fra BRIS Første halvår 2017 RAPPORT Oppdragsstatistikk fra BRIS Første halvår 2017 INNHOLD 1 Om statistikken 3 2 Om BRIS 3 3 Brannvesentes utrykninger 1. halvår 2017 5 4 Utrykninger til brann 7 5 Trekk ved boligbrannene og brannhindrende

Detaljer

Årsrapport Sør-Trøndelag 110-sentral

Årsrapport Sør-Trøndelag 110-sentral Årsrapport 2015 Sør-Trøndelag 110-sentral Sør Trøndelag 110-sentral består av 26 deltagerkommuner, hvor 24 er i Sør- Trøndelag, en i Nord-Trøndelag, samt en i Hedmark. Driften av sentralen har i 2015 vært

Detaljer

12 Særskilt plikt til systematisk sikkerhetsarbeid for virksomheter som bruker byggverk

12 Særskilt plikt til systematisk sikkerhetsarbeid for virksomheter som bruker byggverk Vedlegg 2 Forskrift om brannforebyggende tiltak Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap [...] med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vem mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

Rådmannens innstilling: 1. Søndre og Nordre Follo brannvesen samles i ett interkommunalt selskap Follo Brannvesen med virkning fra 1. juli 2015.

Rådmannens innstilling: 1. Søndre og Nordre Follo brannvesen samles i ett interkommunalt selskap Follo Brannvesen med virkning fra 1. juli 2015. Ås Organisering av Brann- og redningstjenesten i Follo Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 13/04958-9 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 22.01.2015 Formannskapet 28.01.2015

Detaljer

Sør-Øst 110 Ny nødalarmsentral i Tønsberg

Sør-Øst 110 Ny nødalarmsentral i Tønsberg Tønsberg kommune Sør-Øst 110 Ny nødalarmsentral i Tønsberg Kommunemøte 15.6.2017 Agenda 1100 Velkommen v/ordfører 1110 Bakgrunn og om prosjektet Sør-Øst 110 1130 Lunsj 1215 Organisasjonsform ny Sør-Øst

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vår dato Vår referanse /K2-K23, K3-&01 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 IUA Vestfolds medlemskommuner INNKALLING

Detaljer

Velkommen Sammen for til en brannvernopplæring

Velkommen Sammen for til en brannvernopplæring Velkommen Sammen for til en brannvernopplæring trygg og sikker framtid Vi skal gjennomgå: Dagens hovedmål Marita Eik - Prosjektrådgiver Bakgrunn for satsingen Statistikk og brannårsaker Utfordringer Forebyggende

Detaljer

Tilsynsrapport. 1 Innledning. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Enhet for Forebygging /4305/0PVE. 1.

Tilsynsrapport. 1 Innledning. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Enhet for Forebygging /4305/0PVE. 1. samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Tilsynsrapport 1 Innledning 1.1 Generelt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjennomførte tilsyn med brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer