ÅRSBERETNING FOR SØNDRE FOLLO BRANNVESEN IKS REV4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING FOR SØNDRE FOLLO BRANNVESEN IKS REV4"

Transkript

1 ÅRSBERETNING FOR SØNDRE FOLLO BRANNVESEN IKS REV ORGANISASJONSFORM: INTERKOMMUNALT BRANNVESEN FOR KOMMUNENE FROGN, NESODDEN OG ÅS. ORGANISASJONSNR: REVISOR: FOLLO DISTRIKTSREVISJON - REVISOR NR:

2 2 VEDTEKTSFESTET FORMÅL: Selskapets formål er på vegne av kommunene Frogn, Nesodden og Ås - og dekke kommunenes plikter og oppgaver etter: Lov av 14. juni 2002 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven), med tilhørende forskrifter. Lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensinger og om avfall Jf. 43 og 44 om beredskap mot akutt forurensing. Søndre Follo Brannvesen IKS skal forøvrig også drive kurs- og opplæringsvirksomhet innenfor sitt fagområde. FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSVIRKSOMHET: Søndre Follo Brannvesen IKS driver ingen forsknings- og utviklingsvirksomhet. EIERE: Søndre Follo Brannvesen IKS er ett interkommunalt selskap som eies av kommunene Frogn (31 %), Nesodden (36 %) og Ås (33 %). Selskapet drives etter Lov om interkommunale selskaper av 29. juni 1999 sist endret 1. januar REPRESENT ANT SK AP O G STYR E: Representantskapet har hatt følgende medlemmer: Faste representanter: Vararepresentanter: Ordfører Tore Vestby leder Ordfører Johan Alnes Ordfører Nina Sandberg Rita Hirsum Lystad Marianne Røed Kjell Gudmundsen Representantskapet har avholdt 2 møter, 17. juni og 5. september hvor de har behandlet totalt 5 saker. Brannsjef Ole-Bjørn Kaasa sluttet i stillingen 1. oktober og Johan Stokkeland ble konstituert som Brannsjef.

3 3 Styret har hatt følgende medlemmer: Faste representanter: Vararepresentanter: Leder Joar Solberg Egil Ørbeck Nestleder Kristin R. Reklev Knut Erik Robertsen Styremedlem Nina Ramberg Styremedlem Kjell Engebretsen Styremedlem Niels Brix Klausen Styremedlem Kari Arctander Anett Michelsen Lise Rønbeck Elisabeth Belsten Jørn Bertelsen Faste ansattrepresentanter: Vararepresentanter: Ansatt rep Knut Halvorsen Peter Kristiansen Ansatt rep Lino Inversini Lars Uddå Ansatt rep Joakim Tveter Eirik Sandberg Styret har avholdt 8 møter hvor det er behandlet 25 saker. - I denne perioden sluttet ansattrepresentant Knut Halvorsen slik at det har vært noen forandringer i de faste ansattrepresentantene. LIKESTILLING OG TILRETTELEGGING: Eierne er både pålagt og opptatt av å ha en bred sammensetning av begge kjønn representert i styret. På Korsegården er det anlagt 2 faste ladestasjoner for EL bil, som flittig blir benyttet av de ansatte. Det er også gjennomført tilrettelagt trening for alle ansatte på begge stasjoner. I utgangspunktet er det satt av 2 timer trening i uken pluss dusj/skifte. Selskapet er en IA- bedrift og arbeider aktivt for å tilrettelegge/tilpasse arbeidsforholdene for ansatte.

4 4 Brannstasjoner: SFB har 2 brannstasjoner i sitt distrikt. Hovedstasjonen med administrasjon er beliggende på Korsegården i Ås kommune. Den andre brannstasjonen er beliggende på Varden i Nesodden kommune. ADMINISTRATIVE FORHOLD: Det er totalt 54 ansatte i selskapet, hvorav 34 er heltidsansatte og 20 er deltidsansatte. Dette er en reduksjon på 10 personer fra 2012 og skyldes i hovedsak av man har sagt opp en avtale med deltidsmannskaper ved stasjon Korsegården. Antallet deltid varierer gjennom året så det er vanskelig og komme med et eksakt antall. FEI ER MEST ER Feiermesteren er nå direkte underlagt brannsjefen og innehar spesialoppgaver innenfor tilsyn, byggesak og oppfølging avgass- og fyringsanlegg i større næringsbygg. Dette skjer i nært samarbeid med forebyggende avdeling. DE ANS ATTE E R FORDE LT PÅ FØLGE AV DELIN GER: Administrasjon Beredskapsavdeling Forebyggendeavdeling Feieravdeling 3 heltid 21 heltid + 20 deltid 5 heltid + 1 deltid 5 heltid + 1 deltid DE T H AR VÆ RT F ØLGE NDE UTSKIF TNIN G AV PE RSO NELL: Sluttet: 1 Brannsjef 1 branningeniør 1 brannmester 2 brannkonstabler 6 brannkonstabler deltid Tilsettinger: 3 branninspektører 2 brannkonstabler 2 brannkonstabler deltid

5 5 ARBEIDSMILJØ/SYKEFRAVÆR: Arbeidsmiljøutvalget (AMU) har hatt 2 møter og behandlet 13 saker i Det er skrevet en egen årsrapport «AMU Rapport 13» som ble gjennomgått og behandlet på det første AMU møte avholdt i 2014 I løpet av året har ansatte ut i fra fastsatte intervall vært til kontroll hos bedriftshelsetjenesten. I beredskapsavdelingen har alle ansatte gjennomført fysisk test. De som ikke har bestått fysisk test har fått egen oppfølging. SYKEF RAVÆ R: Sykefraværet i SFB er totalt er på 6 %, og viser en svak nedgang fra de to foregående år. Forhåpentligvis en stabil trend som vil føre oss tilbake til et 10 års gjennomsnittsnivå som nå er på 4,1 % Vi har fremdeles en langtidssykemeld person ellers er sykemeldingene forbundet med normale fraværsgrunner. Beklageligvis opplevde vi et dødsfall blant en av våre deltidsmannskaper i sommer. Dødsfallet var ikke relatert til tjenesten i SFB men hadde årsak i en hjertesvikt mens personen var hjemme. Dette dødsfallet berørte oss i stor grad da det var våre egne mannskaper og kollegaer som ble utkalt og som måtte utførte Hjerte- lungeredning på sin egen kollega. YTRE MI LJØ: Det er ingen forhold innad i virksomheten som medfører forurensning, støy eller plager av en slik art at dette vil påvirke det ytre miljøet i særlig grad. I de tilfeller brannvesenet rykker ut og samler opp kjemikalier eller skadelige stoffer blir disse levert på godkjent oppsamlingssted.

6 6 ØKONOMISK UTVIKLING O G RESULTATER: Fra årsregnskap 2013 er denne oppstillingen gjort for å presentere regnskapet på en oversiktlig måte. Selskapets driftsinntekter er som det framgår av figuren, fordelt mellom: a) mva. kompensasjoner, sykepenger og refusjoner fra alarm øst (kunder med automatisk alarmtilknytning) med NOK 9,7 mill. b) Refusjon fra kommunene på NOK 30,4 mill. som er 0,6 mill. høyere enn i år 2012 hvor det var 29,8 mill. (i år 2011 var det på 28,6 mill.) c) Salgsinntekter fra sikring 24, unødige alarmer og kursleveranser på NOK 2,1 mill. Når vi ser på driftsutgiftene er disse noe høyere i år NOK 41,4 mill. dette mot 36,6 mill. i 2012 og 35,0 mill. i 2011 dette er i henhold til det opprinnelige budsjettet, differansen har bl.a. en årsak i føring av mva. Når Finanspostene og avsetninger av overskudd fra feiervesen på NOK samt bidrag til investeringer er regnskapsførte, kan Søndre Follo Brannvesen IKS vise til et overskudd på NOK Brannsjefen anbefaler at dette beløpet overføres til fond DRI FT SBUDS JETT SØNDRE FO LLO B RANNV ES EN 2013: Driftsbudsjett - SFB/ Driftsinntekter; a) MVA-kompensasjon, sykepenger og alarm øst b) Refusjon fra kommunene c) Salgsinntekter Totale driftsinntekter Driftsutgifter, inkl. lønn, kjøp av tjenester og avskrivninger (uten kalkulatorisk avskrivning) Finansposter; inkl. renteinntekter og renteutgifter, samt avdrag på lån (uten kalkulatorisk avskrivning) Interne finansieringstransaksjoner, Vedtatte avsetning av overskudd 2012 og overskudd fra feiervesenet 2013 og bidrag til investeringer Regnskapsmessig resultat / overskudd

7 7 REGN SK AP FOR 2013: STYRETS VURDERING AV SELSKAPET: Selskapets økonomiske utvikling og likviditet er tilfredsstillende. AN DR E FORHO LD: Det er i regi av Follorådet igangsatt en utredning om felles brannvesen eller et utvidet brannvernsamarbeid i Follo- og Mosseregionen. Utredningen startet i 2013 og har som mål å starte nytt selskap fra INN BY G GERT ALL I EI ERKOMMUN EN E PR. Befolkningsstatistikken viser en relativt jevn befolkningsøkning i SFB sitt distrikt på underkant av 1000 innbyggere pr. år. I en 4 årsperiode ser vi at Ås har økt mest med over 1000 innbyggere. ANT ALL BY GNI NGER I EIER KO MMUN EN E P R : Her ser vi boligutviklingen i kommunene i løpet av de 4 siste årene, dette er alle boliger med ett plan eller mere.

8 8 BEREDSKAPSAVDELINGEN: BEMANNI NG: KORS EGÅR DEN BR ANN S TAS JON: 4 Brannmestere heltid døgn 4 Underbrannmestere heltid døgn 8 Brannkonstabler heltid døgn 5 Innkallingsmannskaper/vikarer med generell beredskap NESO DDEN BR AN NST ASJON : 3 Brannmestere heltid dag + deltid 1 Underbrannmester heltid dag + deltid 2 Brannkonstabler heltid dag + deltid 14 Deltidsmannskaper med rullerende hjemmevakt MAT ERI ELLE UT SKI FTN IN GER: Det har ikke vært utskiftninger av kjøretøy i Mannskapsbilen på stasjon Nesodden har vært på verksted i 4 måneder og reservebil fra stasjon Korsegården har vært benyttet på Nesodden. Det har blitt kjøpt inn nytt redningsverktøy til mannskapsbilen på Nesodden. Utover dette har det bare vært naturlig utskiftning av utstyr som er blitt for gammelt eller ødelagt. Stasjonen på Nesodden fikk våren 2013 en Mercedes Vito varebil, til benyttelse på bl.a. innbruddsalarmer, av vår samarbeidspartner Sikring 24 (S24). Bilen er merket som brannbil og har montert blålys og sirene. Bilen er også et godt supplement ved utrykning til helseoppdrag. S AM ARBEIDE MELLOM ETA TENE B I L D E T E R F R A E N Ø V E L S E M E D P O L I T I E T I B R A N N B Å T E N I D R Ø B A K K A N V Æ R E E N V I K T I G R E S S U R S O G S Å F O R A N D R E E T A T E R

9 9 OPPLÆRING OG KOMPETAN SE Det har vært oppfordring til de ansatte og vise et engasjement til egen kompetanseheving og kursvirksomhet. Ved deltakelse på seminarer og lignende har SFB vært velvillig til og sende ansatte på slikt, mot at de deler dette med sine kollegaer. Dette har blitt gjennomført ved at de har laget en presentasjon eller lignende som vi har lagt ut på hjemmesiden eventuelt at de har presentert dette i en fellessamling. KURS V ED NORGES BRANNSKO LE 2 ansatt på instruktørkurs 3 ansatt på Feierkurs modul I 1 ansatt på befalstrinn I (BEF1) 2 ansatte på grunnkurs deltid 1 ansatt på Bachelor International Beredskap AN DR E TY P ER K UR S 2 ansatte har gjennomført kjørekurs kode 160 I tillegg har det vært interne og eksterne kortvarige kurs av ulike typer. UTRYKNINGSSTATISTIKK: UTRY KNINGS ST ATI STIK K SIST E 5 ÅRS PERIO DE:

10 10 MERK NADER: Merknadene gjelder diagrammet på forrige side Nesodden kom med i statistikken fra 2010 Boligalarm fra Sikring 24 kom med fra 2011 Som man ser av oversikten, er det en relativt stor økning av Unødige utrykninger og en jevn økning av Boligalarmer. TOTALT AN TALL UTRYK NINGER Som man ser av oversikten, er det en økning i antall totale utrykninger siste år. Dette skyldes i hovedsak postene Boligalarm S24 og Unødige utrykninger som har økt en del i forhold til i KREV EN DE O PP GAV ER I BEREDSKA PSAVDE LINGE N BLIR OFTE STILT OVE NFOR K REVE NDE OG VARIE RENDE OPPDRA G DETTE E R FRA EN TRA F IKKULYKKE PÅ NESOD DEN.

11 11 BY GNINGS BRANN ER I SFB 2013 Det er ikke registrert omkommende, hverken i trafikken eller i branner dette året. FØRST E KV ARTAL TOPPÅSVEIEN, FAGERSTRAND. BRANN I UTHUS. UTHUS OVERTENT KVISTMYRVEIEN, FJELLSTRAND. KJELLERBRANN I ENEBOLIG VESTVEIEN, NESODDEN. TANGEN NÆRSENTER. BRANN I PAPIR I HEISSJAKT NORDVEIEN, NESODDEN. PIPEBRANN VOLLHOLEN, ÅS. KROER SKOLE. BRANN I VANNKOKER SKOKLEFALL TERRASSE, NESODDEN. VARMGANG I SIKRINGSSKAP MOKLEIVA, NESODDEN. TØRRKOKTKJELE BJØRNEKROKEN, ÅS. BRANN I FIREMANNSBOLIG, FULL OVERTENNING I EN LEILIGHET REGNBUEVEIEN, SKI. BRANN I STORT STÅLBYGG. BISTAND TIL SKI BRANNVESEN SKOVLIVEIEN, ÅS. BAMSEBU GATEKJØKKEN. BRANN I GATEKJØKKEN. UTBRENT INNVENDIG VOLLVEIEN, ÅS. UMB BRANN I KJELLER OSCARSBORG FESTNING, FROGN. BRANN I TEKNISK ROM MOENS PLASS, ÅS. UMB. BRANN I STIKKONTAKT BAKKEGÅRDSVEIEN, NESODDEN. BRANNTILLØP I REKKEHUSLEILIGHET. STEARINLYS PÅ STUEBORD TOMTERVEIEN 26, KROGSTAD, SKI. FULLT OVERTENT LÅVEBRANN. BISTAND SKI BRANNVESEN LANGEBÅTVEIEN, FROGN. BRANN I ENEBOLIG. UTBRENT INNVENDIG FÅLESLORÅSEN, ÅS. BRANN STARTET I KJØKKENVIFTE, UTBRENT KJØKKEN GNEISVEIEN, FAGERSTRAND. FULLT UTVIKLET BRANN I ENEBOLIG. BRANT NED. AN DR E KV ART AL HØGSKOLEVEGEN, ÅS. RØYK FRA KJØKKEN. KJØKKENOVN SOM BRANT BJØRNEMYR, SUNNAAS SYKEHUS, NESODDEN. BRANN I LYSARMATUR EMELY KIRKERUDVEI, ÅS. BRANN PÅ KJØKKEN NEDRE BEKKVEI, ÅS. MINDRE ENEBOLIG MED TO UTHUS. HUSET OVERTENT OKSVALD TERRASSE, NESODDEN. BRANN I UTEBOD ASGERDSVEI, NESODDEN. BRANN I KJØKKENVENTILATOR BJØRNEMYR, SUNNAAS SYKEHUS, NESODDEN. BRANN I ELEKTRISK MOTOR I FYRROM OLE BYGDEVEKTERS VEI, ÅS. BRANN PÅ KJØKKEN DYRLØKKETOPPEN, FROGN. BRANN UTVENDIG PÅ TERRASSE. SPOTTER I TERRASSEGULV ÅRSAK.

12 12 Tredje kvartal HAUGERUDVEIEN, ÅS. VARMEGANG I DOWNLIGHT. TRAFO OG TAK SOM HAR BRENT TOPPERGRENDA, VESTBY. HELT OVERTENT ENEBOLIG. BISTAND TIL VESTBY BRANNVESEN RØERVEIEN, NESODDEN. TØRRKOKT KJELE SJØSKOGENVEIEN, ÅS. BRANN I ELEKTRONIKK. MINDRE SKADER HØGDAVEIEN, VESTBY. LANDLORD ASYLMOTTAK. BÅL I GARDEROBE MYRABAKKEN, FROGN. BRANN I HYTTE. STARTET PÅ TERRASSE. UTBRENT STUE OG RØYKSKADER I RESTEN AV HYTTEN BIOTEKNOLOGIBYGNINGEN, UMB. BRANN I SØPPELBØTTE FLATÅSEN, FROGN. BRANN PÅ TAK. STARTET I VARMEPUMPE KROERVEIEN, ÅS. BRANN I KLOAKKPUMPESTASJON. UTBRENT INNVENDIG. Fjerde kvartal SKOGVEIEN, FROGN. BRANN I PLASTIKKVERKTØY PÅ KOMFYR TRYMSVEI, FROGN. KONTROLL AV BRANN PÅ KOMFYR LINDTRUPPBAKKEN, FROGN. BRANN I DYNE FURUVEIEN, ÅS. BRANN PÅ OVN. ÅRSAK, KUBBELYS PÅ OVN VESTVEIEN, NESODDEN. TANGEN NÆRSENTER. BRANN I KYLLING OVN EMELY KIRKERUD VEI, ÅS. BRANN I GASSFLASKE, KLASSEROM DR. SØDRINGERS VEI, ÅS. TINING AV MAT PÅ KOKEPLATE TANGENVEIEN, NESODDEN. BRANN I PAPIRBUNKE I VENTETERMINAL, PÅ TANGEN BRYGGE LINDTRUPPBAKKEN, FROGN. BRANN I GARDIN BJØRNEMYRVEIEN, NESODDEN. TØRRKOKT KJELE LINDEMANNSVEI, NESODDEN. BRANN I BYGNING. BRANN I KJELLERHYBEL SOLVANGVEIEN, FAGERSTRAND. BRANN I BYGNING. BRANT HELT NED HVITSTENVEIEN, VESTBY. BRANN I HYTTE. UTBRENT. BISTAND TIL VESTBY BRANNVESEN SVINSKAUGVEIEN, VESTBY. PIPEBRANN MED NOE SPREDNING TIL VEGG. BISTAND VESTBY BRANNVESEN

13 13 Krevende oppgaver II V I H A R F O R T S A T T M A N G E T R A F I K K U L Y K K E R I V Å R T O M R Å D E. H E R E T B I L D E F R A E N T R A F I K K U L Y K K E V E D T U S E N F R Y D H V O R E18 OG E6 K R Y S S E R H V E R A N D R E.

14 14 FOREBYGGENDE AVDELING TILSYNSSEKSJONEN Brannvesenets forebyggende tilsynsavdeling skal bemannes i henhold til, FORSK RI FT O M O R GANI SE RING OG DI MEN SJONERI NG AV BRANNV ESEN: 2-5. Brannsjefen og avdelingsledelse Brannsjefens fullmakter følger av brann- og eksplosjonsvernlovens 12 og kommunens delegeringsvedtak. Brannsjefen skal ha en stedfortreder. I kommuner eller brannvernregioner med mer enn innbyggere skal brannvesenet ledes av en kvalifisert person i hel stilling. Brannvesenet skal organiseres med en forebyggende avdeling og en beredskapsavdeling. I kommuner eller brannvernregioner med mer enn innbyggere skal hver avdeling ledes av en person i hel stilling Kapasitet, kompetanse og dimensjonering Brannvesenets forebyggende avdeling skal være slik bemannet og ha slik kompetanse at de krav som stilles til brannvesenets gjennomføring av forebyggende og kontrollerende oppgaver oppfylles. Det skal utføres minst ett årsverk brannforebyggende arbeid etter forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn pr innbyggere i kommunen eller brannvernregionen. Andre forebyggende oppgaver brannvesenet påtar seg krever ytterligere ressurser. BEMANNI NGSSI TUASJO N 2013 Ved inngangen til 2013 var bemanningen 1 branningeniør, 2 branninspektører og en innleid konsulent. I løpet av året sluttet 1 branningeniør og 1 branninspektør. Det ble siste halvår ansatt 1 branninspektør og 1 branningeniør. Feiermester ble overført fra feieravdelingen til forebyggende avdeling på slutten av året, slik at det ved inngangen til 2014 var en bemanning på 1 branningeniør, 3 branninspektører og 1 innleid konsulent. Faktisk bemanning i henhold til dimensjoneringsforskriften har i 2013 vært på 76 %, sykefravær ikke medregnet. Forhold som har ført til redusert kapasitet: ubesatte stillinger (branningeniør/branninspektør). Det foregår en kontinuerlig opplæring av nytilsatte for at disse kan fungere selvstendig i stillingene de er tilsatt i.

15 15 FØLGENDE T ABELL SYN LI GGJØR EN DEL AV ANSVARSO MRÅDET TI L FOREBY GGEN DE AV DELI NG I SFB. Kommune Areal Befolkning Boliger Fritidsbygg 13 Frogn 85,7 km² Nesodden 61,11 km² Ås 102,8 km² Sum SFB 249,61 km² TALL FR A SSB J AN 2013 TILSYN I 13 OBJEK T Kommune A-objekter B-objekter C-objekter Utførte tilsyn % utført Frogn % Nesodden % Ås % Sum SFB % A O G B OBJ EK TER H VER T ÅR, C O BJEK TER H VER T 4. ÅR A F ARE F OR TAP AV LIV B SÆR LIG BR AN NF ARE E LLE R F ARE FOR STOR BR AN N C KU LTURHIS TORISKE B YGN IN GER FEIER AV DELI NGEN ble i regi av brannsjefen 24/ skilt ut fra forebyggende avdeling og plassert i stab under brannsjefen. FYRV ER K ERI Det ble behandlet 9 søknader/melding om tillatelse til salg av fyrverkeri. Det ble gitt 17 tillatelser til oppskyting av fyrverkeri utenom nyttårsaften.. Det ble ikke registrert noen personskader ifm. oppskyting av fyrverkeri BÅL-/FLAT E BR EN NING Det er behandlet 76 skriftlige søknader om bålbrenning, og 65 meldinger om St. Hans bål. I tillegg til en rekke henvendelser pr. telefon. HYTT EK AMP ANJEN Hyttekampanjen er en landsdekkende kampanje med fokus på brannsikkerhet i fritidsbebyggelse. I tillegg til sporadisk besøk i fritidsbebyggelse, er publikum oppsøkt i kjøpesentre. Det er gitt informasjon om brannvern og delt ut materiell relatert til brannsikkerhet i fritidsboliger.

16 16 BR ANNV ERNUKA Brannvernuka er en årlig landsomfattende aksjon for bl.a. å forebygge branner. Som en del av arrangementet ble det holdt åpen brannstasjon på begge stasjonene med svært godt oppmøte. Brannvernuka gjennomføres i samarbeid med beredskapsavdelingen. BIST AN D BEREDSK AP SAVD ELINGEN Branningeniør/branninspektør er benyttet for å dekke opp beredskapsvakter ved behov. AKSJON BO LIGBRANN Dette er en landsdekkende aksjon hvor det fokuseres på personsikkerheten i hjemmene. Aksjonen foregikk den første uken i desember, der brannvesenet oppsøker boliger og deler ut infomateriell og informerer om brannsikkerhet i hjemmet. Aksjon boligbrann foregår i samarbeid med beredskapsavdelingen. OV ERN AT TING Avdelingen har behandlet 83 søknader vedrørende overnatting i forsamlingslokaler, skoler og barnehager. BR ANNT EK NISK BI STAND Det er gitt tilbakemelding på branntekniske spørsmål/prosjekteringer vedrørende 106 eiendommer. Av saker som har vært ressurskrevende for avdelingen kan spesielt nevnes MS Innvik og Perlen Restaurant & bar. TETT T REHUS B EBY GGELS E Arbeidet med brannsikring av den verneverdige tette trehusbebyggelsen i Drøbak er videreført i samarbeid med Frogn kommune og Verneforeningen Gamle Drøbak ØV ELSER O G OPP LÆRING Det ble i 2013 avholdt 2 dagskurs for brannvernledere med totalt 46 deltakere. BR ANNV ERNOPP LÆRING FO R BARN EHAGER Alle barnehager ble i uke 23 og 24 invitert til å besøke brannstasjonene. Her er det teori, visning av brannbiler, demonstrasjoner og alle får prøve brannslangen. Totalt 618 barn besøkte brannstasjonene. Opplegget gjennomføres i samarbeid med beredskapsavdelingen.

17 17 FREMDR IFTSPLAN/AN S VAR SO MR ÅDER FOREBY GGEN DE AVDELIN G 2014 LKB Lasse Køhler Botten, Avd. leder OK Olav Kristiansen, konsulent - tilsyn AKL Anine Kalmo Larsen, Branningeniør PN Petter Narvesen, Branninspektør AH Anna Husrem, Branninspektør SMR Stephan Mankel Ribbrock, Branninspektør Mulig gjennomførbart Sak - område LKB AKL AH PN SMR OK Tilsyn Ås 95 objekter Tilsyn Nesodden 87 objekter Tilsyn Frogn 75 objekter Saksbehandling overnattingssøknader X X X x Saksbehandling av Brannfarlig vare x x Tilsyn med Brannfarlig vare x Brannteknisk byggesaksbehandling x X Saksbehandling av fyrverkerisaker x x Saksbehandling nøkkelsafe x x Arbeidsgruppe tett trehus(drøbak) x x Brannvernlederkurs x x x X Brannsikkerhet omsorgsboliger/trygg hjemme Brannvernopplæring barnehager x x x x Brannvernopplæring 3 klassetrinn Brannvernopplæring 6 klassetrinn Oppdatering/programmering DM x Hyttekampanjen x x x x Brannvernuka x x x x x

18 18 Aksjon boligbrann/røykvarslerkampanjen x x x x X Saksbehandling bålbrenning x x x x Nye prosjektområder Opplæring nyansatte x Ved at forebyggende avdeling nå er tilnærmet fullt bemannet i henhold til dimensjoneringsforskriften, er målsettingen å gjennomføre alle lovpålagte oppgaver i Når det gjelder punktene mulig gjennomførbart, er dette områder som vil bli fokusert på når vi ser at det er kapasitet til det.

19 19 KURSAVDELING GEN ER ELL OPP SUMMERIN G Kursavdelingen har stort sett konsentrert seg om ekstern undervisning i perioden. I hovedsak har dette vært Varme Arbeider, slukkekurs for busselskaper - som må ha dette som en del av sin 5 årlige kompetanseplan. Det har vært en del barnehager, skoler og firma som har ønsket brannkurs. Vi har også utvikler og levert en del rene førstehjelp repetisjonskurs samt et oppfriskningskurs på bruk av elektronisk hjertestarter. Det er registrert 55 avholdte kurs hvorav 11 er gjennomførte båtførereksamen med en eller flere deltakere. Forebyggende avdeling har vært behjelpelig med å etablere og avvikle 2 brannvernlederkurs, ett på våren og ett på høsten. O MS ET NINGSMÅL På grunnlag av omsetningen i 2011 som var det første kursåret, ble det lagt en forventet prognose på omsetningen av eksterne kurs. Vi omsatte det første året i overkant av det påfølgende året (2012) ble det omsatt i overkant av kr i år er vi ca. kr over fjoråret, men innenfor årets målsetting som var på kr EVALUERI NGER Etter hvert kurs har vi gjennomført like evalueringer. Dette gir instruktørene som har deltatt på kurset en direkte tilbakemelding på hvordan kurset ble oppfattet av deltakere. Instruktøren kan også sammenligne sine evalueringer med andre kuras eller instruktører for og danne seg et inntrykk av hva man er god på og hva man ikke er så god på..

20 20 EVALUERI NGER I disse evalueringene har vi sett litt nærmere på om kurselevene følte at forventningene ble innfridde eventuelt om målet ble nådd, og hvordan opplegget var. Deretter ser vi litt på hvordan instruktørenes kunnskaper og pedagogiske evner er. Dette er av totalt 517 elevene på 36 kurs, blitt vurdert på følgende Scala: 1-dårlig 2-mindre bra 3-bra 4-meget bra 5-utmerket VI SE R A T BÅDE FORVE NTNINGE R O G LOGISTIKK LIGGE R P Å MEGE T BRA (4) DET E R V I FORNØ YDE M ED. SNITTE R PÅ FORVENTNIN GE R E R 4,14 OG PÅ OPPLEGG E R DET 4,26 HER SE R VI AT INSTRU K TØRE NES EVNE TIL Å F ORMID LE STOFFET E R E N LITEN TANKE D Å RLIGE RE ENN D EN FAGLIGE KOMPE TAN SEN. SNITTE T PÅ FORMIDLING E R 4,36 OG FA GLIG KOMPETA NSE 4,52 DETTE MÅ VI TROSS A LT, SI OSS ME GET FORNØ YD E MED.

21 21 FEIERSEKSJONEN Feiing skal utføres etter behov, og minst en gang hvert fjerde år. Feierne vurderer også fortløpende behovet for endring av frekvens på feiing i hvert enkelt tilfelle, da feiebehovet kan forandre seg med grunnlag i endret fyringsmønster og lignende. Etter en intern omorganisering som nevnt i rapport fra Forebyggende avdeling tidligere i dette dokumentet, er Feieravdelingen nå lagt direkte under brannsjefen. Dette har ført til at feieravdelingen er blitt noe mindre og har fått en noe større fokus på opplæring og kompetanse, da det er et ønskelig å få flere feiersvenner på avdelingen. BEMANNI NG FEI ER AV DELI N GEN. 1 Feiersvenn deltid (50 %) 5 Praksiskandidater heltid (100 %) Det er 3 feiere som arbeider fra Korsegården og 2 feiere som arbeider fra Nesodden. I tillegg har det vært innleid en feiersvenn i ca. 50 % stilling. KOMP ETAN S E OG O PP LÆR I NG Det ble gjennomført Yrkeslære del 1 ved Norges Brannskole i Tjeldsund for 3 av våre praksiskandidater, hvorav 2 har fullfør denne første del. Det er gjennom året også foretatt en kompetansekartlegging, hvor det på dette grunnlag er etablert et opplæringsløp gjeldende for 2014 dette for å få gjennomført den grunnleggende utdanningen tilsvarende Yrkeslære del 2 (det er ikke kapasitet ved Norges brannskole) slik at disse i første omgang kan få gjennomføre/og forhåpentligvis bestå Praksiskandidateksamen. (Denne ble obligatorisk i 2010) Deretter kan disse så melde seg opp til svenneprøven (5 dager) Vårt mål er at 3 av praksiskandidatene vil være feiersvenner i Opplæringsløpet gjennomføres i samarbeid med Nordre Follo Brannvesen IKS. DM BR AN N FEI ER MO DUL Firmaet Datamann AS har et web-basert verktøy som blant annet er benyttet hos mange brannvesen. Her er det en egen feiermodul hvor vi har full oversikt over alle bygninger og piper som skal feies, og fyringsanlegg som skal ha tilsyn. Fra dette programmet er det vi har hentet ut det kvantitative grunnlaget til denne årsrapporten. Det vi ser er en utfordring er at nye bygg ikke blir registrert inn fortløpende i databasen, slik at antall bygninger i DM og bygninger hentet ut fra Statistisk sentralbyrå ikke stemmer overens.

22 22 FEIING AV SKORST EINER: Skorstein skal feies etter behov eller minimum hvert 4 år. Antall feide piper i hver kommune kan derfor variere ut i fra når pipene sist ble feiet. For og få en god oversikt over statusen på feiingen har vi skaffet tilveie et kvantitativt grunnlag via den elektroniske feiermodulen i DM Brann som feierne benytter i sitt daglige virke. UTFØ RTE FE IINGE R DE SISTE 5 ÅR SA MT ANTA LL PIPE LØP PR 2013 Av tidligere års årsberetninger ser vi at målsettingen har variert noe og at det er ikke dannet en helhetlig forståelse av et realistisk mål for feiertjenesten. Målet om 100 % gjennomført feiing og tilsyn vil vi ikke klare i første omgang, men vi vil nå legge en langsiktig plan for dette. Vi ser i 2013 at det har vært økt fokus på Ås kommune, noe som har redusert feiingen i Frogn kommune noe. Her er det 3 feiere i 100 % stilling På Nesodden er antallet ganske stabilt, her er det nå 2 feiere i 100 % stilling. I 2013 har vi totalt feid 24 % flere pipeløp enn i 2012, 31 % flere enn 2011 og 8 % flere enn i 2010 dette tilsier en stabil og god framdrift. FEIINGEN U TFØ RE S FREMDELE S FOR HÅ ND

23 23 TILSYN I BO LI GER: Det skal utføres tilsyn med fyringsanlegg også min. hvert 4 år. Når det gjelder gjennomførte tilsyn, er det de 5 siste årene et stabilt antall boliger med ca tilsyn per år, det er kun små forskjeller. Her har vi en Feiersvenn på ca. 50 % stilling som hjelper til i Ås og Frogn ET STA BILT TILSYN AV BOLIGE R PÅ A LLE DE TRE KOMMUNE NE MÅLSETTI NG 2013 For året 2013 er det ikke satt en konkret måltall i antall feide piper og/eller gjennomførte tilsyn. Det er nå regnet om i antall dagsverk. Her er ett dagsverk 20 feiinger eller 8 tilsyn. (som regel en kombinasjon av dette). Vi har da en god mulighet til å sammenligne «poteter med poteter» når vi nå skal sammenligner de siste årene. EN Ø KENDE A RBE ID SME NG DE OMGJORT I DA GSV ERK Vi har som det framgikk at tidligere data en økning i produktiviteten i 2013 i forhold til tidligere år. Vi ser her at økningen av produktiviteten er på 8 % i forhold til 2012, 12 % i forhold til 2011 og 4 % i forhold til 2010

24 24 Sett i forhold til at feieravdelingen har hatt personell på kurs ved Norges Brannskole, ansatte i pappapermisjon noen måneder, samt møtevirksomhet i forbindelse med denne siste omorganiseringen. Vi er godt fornøyde med at vi ikke bare har klarer å opprettholde arbeidsmengden, men også at vi har øke den med 8 prosent. Det vi ser som en utfordring nå og som vi fokuserer på, er hvordan vi kan jobbe smartere og mere effektivt. Det må også nevnes at Feierne på Nesodden har jobbet sammen med 4 borettslag og ett sameie på Alvern hvor det er en tett bebyggelse. Her har de håndtert et avvik på samtlige piper i området. Stålpiper som var så gamle, at de ikke var brannsikre lengre. Dette har ført til at borettslagene har besluttet å bytte ut samtlige stålpiper, en kostnad på ca. 3 mill NOK Dette er et godt eksempel på et viktig brannforebyggende arbeide. Vi ser at treffprosenten kan bli høyere og jobber med denne, vi er ikke over 70 % treff på de feiinger og tilsyn vi melder. Her har vi blant annet hatt utprøving av UMS varsling (unified message system) hvor SFB har vært med i utviklingen at dette systemet. Dette prosjektet hadde en avsluttende evaluering 13. desember hvor alle stort sett brannvesen i regionen deltok. Her ble det en konklusjon at vi hadde litt for dårlig kvantitativt grunnlag til og gjøre en god beslutning, slik at prosjektet er forlenget inn i Vi har også innført fleksitid for feierne slik at de vil kunne betjene kundene mere fleksibelt i forhold til tid på døgnet. Vi har også evaluert og begynt å benytte noen nye meldeskjemaer som vi har gode erfaringer med.

25 25 STYR ET FO R SØ NDRE F OLLO BRAN NV ES EN IKS Tirsdag 25. mars 2014 Styreleder Joar Solberg Nestleder Kristin R. Reklev Styremedlem Nina Ramberg Styremedlem Kjell Engebretsen Styremedlem Niels Brix Klausen Styremedlem Kari Arctander Ansatt rep Uddå Ansatt rep Joakim Tveter Konst. Brannsjef Johan Stokkeland

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 13 ÅRSRAPPORT 2013 1 Styrets beretning 2013 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Våler,

Detaljer

Årsmelding 2012. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet

Årsmelding 2012. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet 1 Årsmelding 2012 INNHOLD Brannsjefens kommentar... 3 Styret 2012... 5 Foretakets mål og kjernevirksomhet... 6 Organisasjonskart... 8 Hovedtall fra driftsregnskapet...

Detaljer

FORSLAG TIL NY BRANNSTASJONSSTRUKTUR I SØR-ROGALAND

FORSLAG TIL NY BRANNSTASJONSSTRUKTUR I SØR-ROGALAND FORSLAG TIL NY BRANNSTASJONSSTRUKTUR I SØR-ROGALAND Forslag til ny brann stasjonsstruktur i Sør-Rogaland 2014 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS (Rogaland brann og redning IKS) Rapporten redegjør for forslag

Detaljer

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 10.12.08 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Ansvarsfordeling på området... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Høringssvar fra Asker og Bærum brannvesen og rådmannen... 1 2. KRAV

Detaljer

Kommersiell virksomhet i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS

Kommersiell virksomhet i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT Kommersiell virksomhet i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS LØRENSKOG KOMMUNE RÆLINGEN KOMMUNE SKEDSMO KOMMUNE Februar 2008 INNHOLD SAMMENDRAG,

Detaljer

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg, september 2003 Grafisk produksjon: Capella Media, Tønsberg Innhold Forskrift

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Arbeidsgruppe boligbrannsikkerhet 2010

RAPPORT VEILEDNING. Arbeidsgruppe boligbrannsikkerhet 2010 11 RAPPORT VEILEDNING Arbeidsgruppe boligbrannsikkerhet 2010 En gjennomgang av dagens ordninger for informasjon, tilsyn og kontroll med brannsikkerhet i boliger Utgitt av: Direktoratet for sammfunnssikkerhet

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

Årsberetning 2014 VEKST OG UTVIKLING ÅRSBERETNING 2014 1

Årsberetning 2014 VEKST OG UTVIKLING ÅRSBERETNING 2014 1 Årsberetning 2014 VEKST OG UTVIKLING ÅRSBERETNING 2014 1 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser 1.1 Innledning................................................... 5 1.2 Om virksomheten............................................

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune M e l ø y k o m m u n e p l a n Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for INNHOLD Rådmannens kommentar 3 Årsr e g n s k a p o g å r s beretning 4 P o l i t i s k v i r k s o m h e t 1 7 H e l s e, m

Detaljer

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 2 ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...9 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...9 2.2 ENHETENES

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN

ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN UTGIVER: Statens lånekasse for utdanning Mars 2005 Opplag: 3 500 PRODUKSJON: Layout/design: Sissel Sandve Illustrasjon: Ray Smith Foto: Marius Hauge Trykk: Nor Grafisk Summary

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten RAPPORT Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten Erfaringer fra brann i rehabiliteringssenter i Tysvær kommune i 2014 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2009 Asker og Bærum brannvesen IKS

HANDLINGSPLAN 2009 Asker og Bærum brannvesen IKS HANDLINGSPLAN 2009 Asker og Bærum brannvesen IKS Visjon: Asker og Bærum skal være trygge kommuner å leve i der ingen skal skades eller omkomme i brann! Nasjonale mål: Materielle tap ved branner skal ikke

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2011

ÅRSBERETNING 2011 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2011 Årsmelding 2011 1 2 Navnene på styremedlemmene er fra venstre; Helge Vikra, Rita Kristin Øvrebø, Åse Marie Skeie, Reidun Kvinnesland (nestleder), Olav Munkejord, Inger Elise Netland Kolstø, Samson Wiig

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet. September 2014

Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet. September 2014 Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet September 2014 EKSEMPEL 1/2014 Årsrapport 2013 for Statens senter for sammenligninger Statens senter

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre

PPT for Ytre Nordmøre Rett diagnose, men feil «medisin»? Endringsarbeid rettet mot økningen av spesialundervisning 2011-2013 Margreth Karlsvik PPT for Ytre Nordmøre 14 12 10 8 6 4 2 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Detaljer

Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren. Høylandet kommune

Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren. Høylandet kommune Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren Forvaltningsrevisjon nr 1743-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september 2008 til mars 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

Årsmelding 2006. Frogn kommune

Årsmelding 2006. Frogn kommune Frogn kommune Frogn kommune 2. mai 2007 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 1.3 DEKNINGSGRADER, PRODUKTIVITET, BRUKERTILFREDSHET,

Detaljer

De siste villmenn i en ellers temmet verden. Mangfold i brannvesenet

De siste villmenn i en ellers temmet verden. Mangfold i brannvesenet De siste villmenn i en ellers temmet verden. Mangfold i brannvesenet 1 MANGFOLD I BRANNVESENET 1 FORORD... 3 SAMMENDRAG... 4 1. HVORFOR MANGFOLD?... 5 2. BAKGRUNN, MANDAT OG ORGANISERING... 6 2.1 OPPDRAG

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

Midtre Namdal regionråd Midtre Namdal samkommune. Årsmelding og regnskap for 2009

Midtre Namdal regionråd Midtre Namdal samkommune. Årsmelding og regnskap for 2009 Midtre Namdal regionråd Midtre Namdal samkommune Årsmelding og regnskap for Innhold Innholdsfortegnelse 1 MIDTRE NAMDAL REGIONRÅD OG MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE...4 1.1 REGIONRÅDET...4 1.2 MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNESTYRE...6

Detaljer