LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR STATENS VEGVESEN

Save this PDF as:
Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR STATENS VEGVESEN"

Transkript

1 LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR STATENS VEGVESEN Statens vegvesen Vegdirektoratet HR-seksjonen September 2012

2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING Lønnssystemet i staten Lokal lønnspolitikk Hvordan endre lønn Lønnssamtaler LØNNSPOLITIKK Definisjon Mål, prinsipper og virkemidler Statens vegvesen skal ha en felles lønnspolitikk for hele virksomheten Lønns og arbeidsvilkår Lønnspolitikken skal bidra til økt produktivitet og effektivitet og riktig kvalitet på alle plan Lønnspolitikken skal bidra til kompetanseutvikling, samt stimulere til omstilling, fleksibilitet/mobilitet og likestilling Det skal være like kompensasjonsordninger for samme ulempe for alle stillingsgrupper Lønnsforhandlinger ved driftsenhetene PROSEDYRER LOKALE FORHANDLINGER B tillegg / kronetillegg Årlige forhandlinger HTA pkt Gjennomføring/føringer ved årlige lokale forhandlinger Avslutning av forhandlingene Særlige grunnlag HTA pkt HTA pkt pkt 1 a) vesentlige endringer HTA pkt pkt 1 b HTA pkt pkt 2 rekruttere/beholde spesielt kvalifisert arbeidskraft HTA pkt pkt Produktivitetsavtale HTA pkt LØNNSFASTSETTELSE AV LEDIGE STILLINGER Bruk av stillingskoder Lønnsnivå Kvalifikasjonskrav ANNET Fagbrev Midlertidig tjenestegjøring bibehold av lønn Tillitsvalgte Fagkoordinator, teamkoordinator m.v «Rekrutteringstillegg prosjekttilsatte» Ledere som går ut av sin lederstilling Interne forflytninger Forflytninger til annen driftsenhet Overganger innen samme driftsenhet

3 5.7.3 Stedfortredergodtgjørelse Studenter i engasjement Faglig karriereveg Særavtaler VARIGHET / JUSTERINGER STILLINGSGRUPPER Stillingsgruppe 1: AVDELINGSDIREKTØR (LEDERNIVÅ 2) Stillingsgruppe 2: SEKSJONSLEDERE/KONTORLEDERE (LEDERNIVÅ 3) Stillingsgruppe KONTORSJEF (LEDERNIVÅ 4) Stillingsgruppe 4: PROSJEKTLEDERE PÅ UTBYGGINGSPROSJEKT Stillingsgruppe FORSKNINGS-/UTVIKLINGSSTILLINGER (SPESIALIST) Nivå C Nivå C Nivå D Nivå D Stillingsgruppe ADMINISTRATIVE STILLINGER Nivå A Nivå A Nivå B Nivå C Nivå C Nivå D Nivå D Stillingsgruppe TEKNISKE STILLINGER Nivå A Nivå B Nivå C Ved rekruttering innplasseres kandidater med Phd/doktorgrad direkte i C Nivå C Nivå D Nivå D Stillingsgruppe Arbeiderstillinger Stillingsgruppe INSPEKTØRER Stillingsgruppen inspektører er delt i to nivåer Nivå A Oppgavene på nivå A er avgrenset i omfang og kompleksitet Nivå B Trafikkoperatører

4 Nivå A Nivå B Vedlegg Retningslinjer for administrativ tilståelse av tillegg etter pkt 5.3: Fagkoordinator, teamkoordinator mv

5 1. INNLEDNING Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) ivaretar statens sentrale arbeidsgiverfunksjon. Dette ansvaret innebærer bl.a. å gi rammer for utøvelsen og utviklingen av arbeidsgiverfunksjonen i statlige virksomheter. Departementet inngår avtaler med sine forhandlingsparter som er hovedsammenslutningene. Statens vegvesen er en del av dette tariffområdet, og er forpliktet til å følge de overordnede rammene og de fullmakter som er gitt. Den konkrete lønnspolitikken uttrykkes hovedsakelig gjennom Hovedtariffavtalen (HTA) og sentrale særavtaler. Tjenestemennene i Statens vegvesen er i all hovedsak fagorganisert, og de aktuelle fagorganisasjonene er tilknyttet en hovedsammenslutning. Både arbeidsgiver og fagorganisasjonene har gjennom interne prosesser anledning til å påvirke de overordnede rammene. «Tariffordbok» følger som vedlegg til den elektroniske versjonen av Lokal lønnspolitikk (under utarbeidelse) 1.1. Lønnssystemet i staten HTA inneholder generelle lønns- og arbeidsvilkår. Andre forhold reguleres i sentrale og lokale særavtaler. Lønnssystemet er basert på 2-årige hovedtariffavtaler, med gjensidig rett til å kreve forhandlinger for annet avtaleår (mellomoppgjørene). Systemet har 3 sentrale virkemidler for regulering av lønn for ansatte: Generelle tillegg Sentrale justeringer av stillingsgrupper, oppretting av nye stillingskoder m.v. Lokale forhandlinger. FAD og hovedsammenslutningene forhandler ved hvert oppgjør om hvilke av disse virkemidlene som skal benyttes, og i hvilket omfang. 4

6 Forhandlingsfullmaktene kan illustreres på følgende måte: 1.2. Lokal lønnspolitikk Statens lønns- og forhandlingssystem forutsetter at de lokale parter har en egen lønnspolitikk. Partene lokalt skal her søke å komme fram til en felles plattform om hvordan lønnssystemet skal brukes og hvilke lønnsmessige tiltak som er nødvendig for å nå virksomhetens mål. Etatens HR-strategi og håndbok 224 «Personalpolitikk i Statens vegvesen» inneholder den overordnede personalpolitikken i Statens vegvesen. Lønnspolitikken bygges opp under de føringer som ligger i disse dokumentene. Statens vegvesen ønsker å føre en felles lønnspolitikk for hele virksomheten Hvordan endre lønn Lønn fastsettes administrativt ved rekruttering/tilsetting. Lønnsendringer i løpet av arbeidsforholdet er i henhold til HTA, et forhandlingstema i forhold til tjenestemannsorganisasjonene. FAD fastsetter etter drøfting med hovedsammenslutningene hvor forhandlingsstedet skal være. I Statens vegvesen er dette i Vegdirektoratet. Alle lønnsopprykk/-tillegg og stillingskodeendringer som gis må ha hjemmel i HTA. Dette gjelder også tillegg som gis etter B-tabellen og kronetillegg. Nærmere beskrivelse av prosedyrer i forbindelse med lønnsfastsettelse og lønnsendringer finnes i kapittel 3. 5

7 1.4. Lønnssamtaler Arbeidstaker har rett til en årlig samtale om kompetanse, ansvar, lønn og karriereutvikling. Nærmeste leder med personalansvar skal en gang hvert år tilby sine medarbeidere en lønnssamtale hvor hensikten skal være å klargjøre forhandlingsprosessen og gi den enkelte mulighet til å diskutere sin lønnsinnplassering i henhold til lønnspolitikken samt mulighet for videre lønnsutvikling. Det forutsettes at den enkelte leder har tilstrekkelig kunnskap om forhandlingssystemet i staten, herunder hvordan lønn fastsettes. Samtalen skal gjennomføres som en selvstendig samtale, men kan tas i forbindelse med den årlige medarbeidersamtalen. 6

8 2. LØNNSPOLITIKK 2.1. Definisjon Med lønnspolitikk menes prinsipper for hvordan lønnssystemet skal brukes og hvilke lønnsmessige tiltak som er nødvendig for å nå virksomhetens mål. Lønnspolitikken skal ta hensyn til at det skal gjennomføres frie, reelle forhandlinger som et selvstendig element. Det skal tas hensyn til person, stilling, marked og motivasjon. Hvordan disse til dels kryssende hensyn vektlegges, innebærer ikke at resultatet er gitt Mål, prinsipper og virkemidler Statens vegvesen skal ha en felles lønnspolitikk for hele virksomheten Vi skal så langt det er mulig bruke samme stillingskoder og ta utgangspunkt i basisavlønning ved rekruttering til ulike stillingsgrupper, jf. anbefalte stillingskoder/lønnsnivåer i kapittel Lønns og arbeidsvilkår Vi ønsker å påvirke utviklingen innen området lønns- og arbeidsvilkår slik at forskjellene mellom Statens vegvesen og bransjen i øvrig blir redusert. Utfra våre rammebetingelser i staten skal vi så langt det mulig ha lønns- og arbeidsvilkår som gjør oss konkurransedyktige, og støtte opp under etatens behov for kompetanse. Lønn vil kunne variere ut fra markedshensyn. Vi kan videre bruke HTA pkt pkt 2 der det er særlige vansker med å rekruttere og beholde spesielt kvalifisert arbeidskraft. I dette ligger at vi aktivt ønsker å benytte bestemmelsen til å stimulere eldre arbeidstakere med konkurranseutsatt eller kritisk kompetanse til å fortsette i stillingen. Vi kan også bruke bestemmelsen for å honorere arbeidstakere som har gjort en ekstraordinær arbeidsinnsats Lønnspolitikken skal bidra til økt produktivitet og effektivitet og riktig kvalitet på alle plan Dette betyr at vi kan bruke HTA pkt 2.3.4: Produktivitetsavtale og pkt b): er planlagt eller gjennomført tiltak som fører til økt effektivitet, forenkling eller bedre brukerorientering, der det er hensiktsmessig. 7

9 Lønnspolitikken skal bidra til kompetanseutvikling, samt stimulere til omstilling, fleksibilitet/mobilitet og likestilling Dersom en medarbeider tilegner seg kompetanse som Statens vegvesen har behov for, bør dette gi uttelling ved lokale forhandlinger. Lønnsrelasjonen mellom kvinner og menn innenfor ulike tjenestemannsgrupper skal følges opp og usaklige forskjeller skal rettes opp Det skal være like kompensasjonsordninger for samme ulempe for alle stillingsgrupper Alle særavtalene i Statens vegvesen skal være felles for hele etaten. Når arbeidsgiver tar i bruk virkemidler i forbindelse med omstilling, skal arbeidstakerne behandles likt Lønnsforhandlinger ved driftsenhetene. Dersom partene på forhandlingsstedet er enige om det, kan det føres forberedende forhandlinger på driftsenhetsnivå som ikke er eget forhandlingssted. Dersom lønnsforhandlinger føres ved driftsenhetene, skal forhandlingene være reelle, der ledelse og tillitsvalgte stiller som likeverdige parter. Forhandlinger som omfatter grupper og særavtaler føres i Vegdirektoratet. Resultatet av de forberedende forhandlingene kan ikke iverksettes før godkjenning av partene på forhandlingsstedet foreligger. 8

10 3. PROSEDYRER LOKALE FORHANDLINGER Lokale forhandlinger er regulert i HTA. Lokale forhandlinger kan føres enten etter pkt Årlige forhandlinger, etter pkt Særlige grunnlag, eller etter pkt Produktivitetsavtale. Ved lokale forhandlinger gjelder en generell taushetsplikt. Vurderingen av enkeltpersoner som kommer fram før, under og etter lønnsforhandlingene skal ikke bringes videre. Partene er enige om ikke aktivt å spre opplysninger om individuelle lønnsopprykk til andre enn den det gjelder. Lokale forhandlinger etter HTA pkt er hovedhjemmelen for endring av lønn lokalt. Endring av stillingskode kan være aktuelt dersom det har skjedd vesentlige endringer i en stillings arbeidsoppgaver og/eller ansvar. Endring av stillingskode for å få en bedre lønnsmessig utvikling er ikke i samsvar med HTA. I de tilfeller hvor det er grunnlag for kodeendring, skal dette dokumenteres på fastsatt skjema (se vedlegg). 3.1 B tillegg / kronetillegg Som nevnt under pkt 1.3 krever alle lønns- og kodeendringer en hjemmel i HTA. Dette gjelder også tillegg etter B-tabellen og kronetillegg. Når det gjelder B-tillegg og kronetillegg er partene enige om følgende: B-tillegg brukes først og fremst som midlertidige tillegg for spesielle funksjoner utover stillingens ordinære arbeidsoppgaver. Slike B-tillegg faller bort når disse funksjonene ikke lenger er tillagt stillingen. Kronetillegg kan i henhold til HTA gis som et fast eller tidsavgrenset tillegg. 9

11 3.2 Årlige forhandlinger HTA pkt HTA pkt inneholder prosedyrer for gjennomføring av lokale forhandlinger. Partene viser til disse Forberedende arbeid Før de årlige forhandlingene starter er partene enige om at det er hensiktsmessig å ha separate møter med primærorganisasjonene under hver hovedsammenslutning for å diskutere hovedutfordringene Statens vegvesen står overfor og som har betydning for forhandlingene. Aktuelle temaer her vil kunne være rekrutteringssituasjonen, avgangssituasjonen, behovet for oppretting av skjevheter m.v Gjennomføring/føringer ved årlige lokale forhandlinger På første forhandlingsmøte (oppstartsmøte) avklares om organisasjonene vil benytte «hovedsammenslutningsmodellen» under de lokale forhandlingene. I tillegg til å avsette midler til individuelle opprykk, kan det være aktuelt å avsette midler til f.eks. endringer i særavtaler og gruppekrav. Hvis det avsettes midler til slike tiltak, skal forhandlingene for disse temaene føres på virksomhetsnivå. Dersom Statens vegvesen avsetter egne økonomiske midler i forhandlinger etter HTA pkt skal dette fremkomme av protokoll fra første forhandlingsmøte. Driftsenhetene har ikke anledning til å skyte inn egne midler. Lønnskrav skal fremmes og forhandles ved den driftsenhet der den tilsatte lønnes pr forhandlingsdato. I tillegg til de sentrale føringene i HTA, er partene enige om at det ved de lokale forhandlingene normalt skal tas hensyn til følgende momenter: Arbeidsresultat/-innsats Relevant kompetanseutvikling Oppretting av uønskede skjevheter Utdanningsgrupper hvor det er vanskelig å rekruttere og beholde Dette er også momenter som driftsenhetene skal legge vekt på og selv prioritere mellom ut fra lokale forhold. Rekkefølgen er ikke uttrykk for noen innbyrdes prioritering. Partene kan i tillegg bli enige om ytterligere/andre føringer. 10

12 Avslutning av forhandlingene Dersom det oppnås enighet i de forberedende forhandlinger og partene har holdt seg innenfor de tildelte økonomiske rammer, bør ikke resultatet av forhandlingene overprøves av partene på virksomhetsnivå. Det settes opp protokoll fra stadfestelsesmøtet som undertegnes av partene på etatsnivå. Resultatet av forhandlingene skal ikke bekjentgjøres før det foreligger en underskrevet protokoll mellom partene. Spørsmål om vedlegg til protokoll rettes til HR-seksjonene. Tvisteløsning ved uenighet skjer i henhold til HTA pkt Særlige grunnlag HTA pkt HTA pkt pkt 1 a) vesentlige endringer Krav etter pkt pkt 1a) kan fremmes av begge parter, dvs både fra arbeidsgiver og fra tjenestemannsorganisasjonene. Det er linjeleder som har ansvar for å fremme og begrunne faglig krav på aktuelle tilsatte overfor driftsenheten. Driftsenhetens administrasjon vurderer ut fra linjeledelsens faglige begrunnelser stillingens nivåmessige plassering og beslutter hvilke krav som oversendes Vegdirektoratet til videre behandling. Vegdirektoratet tar på vegne av arbeidsgiver den endelige avgjørelse på om krav skal fremmes. Krav fra tjenestemannsorganisasjonene fremmes av foreningene på etatsnivå. Kravskjema ligger som vedlegg til dokumentet og skal benyttes. Den som fremmer krav etter pkt pkt 1a) må sørge for nødvendig dokumentasjon og må på selvstendig grunnlag foreta en vurdering av hvorvidt betingelsene etter pkt pkt 1a) er oppfylt. For å kunne foreta en vurdering av om betingelsene etter pkt pkt 1 a) er oppfylt eller ikke, er partene enige om at det må foreligge følgende dokumentasjon: Beskrivelse av arbeidsoppgaver og ansvar som tidligere lå til stillingen, (nivå fastsatt ved rekruttering, innplassering, forhandling) Beskrivelse av arbeidsoppgaver og ansvar som nå er lagt til stillingen En vurdering om en vesentlig del (i %) av oppgavene/ansvaret som nå er lagt til stillingen ligger på et høyere nivå, jf. stillingsgruppene i kap 7. Vegdirektoratet sender krav fra tjenestemannsorganisasjonene til de berørte driftsenheter til uttalelse. 11

13 Før saken avgjøres skal det foreligge uttalelse fra linjeledelsen om det foreligger en endring eller ikke, og i tilfelle hvilken endring. I tillegg skal det foreligge en vurdering fra driftsenhetens administrasjon om hvorvidt endringen har betydning for nivå. Innplassering skal skje til basis avlønning i det aktuelle stillingsnivået, med mindre det foreligger spesiell begrunnelse for å gå høyere. For de som blir basis innplassert eller blir overført til nytt stillingsnivå uten lønnsendring, kan driftsenhetene i etterkant av forhandlingene vurdere å gi tillegg i henhold til pkt Virkningsdato for tillegg etter er den samme som virkningsdato for forhandlingsresultatet. Virkningstidspunktet for forhandlingene settes vanligvis til den 1. i måneden etter at forhandlingskravet er fremsatt HTA pkt pkt 1 b Hovedtariffavtalens pkt pkt 1 b) gir mulighet til å føre forhandlinger når det er gjennomført effektiviseringstiltak som har gitt innsparinger som tilfredsstiller de krav som ble satt for tiltaket. For å begrense forhandlingsarbeidet knyttes eventuelle forhandlinger på dette grunnlag normalt til de årlige forhandlinger etter Hovedtariffavtalen pkt HTA pkt pkt 2 rekruttere/beholde spesielt kvalifisert arbeidskraft Krav etter HTA pkt pkt 2 fremmes av arbeidsgiver. Det er arbeidsgivers ansvar at Statens vegvesen leverer i henhold til de krav som er satt til virksomheten. Arbeidsgiver må vurdere rekrutterings- og avgangssituasjonen og iverksette eventuelle lønnsmessige tiltak for å beholde spesielt kvalifisert arbeidskraft. Arbeidsgiver ønsker i størst mulig grad å være i forkant når det gjelder slike vurderinger for å unngå at spesielt kvalifisert arbeidskraft søker seg ut av etaten. Krav i henhold til HTA pkt pkt 2 er en forhandlingssak. Kommer ikke partene til enighet, kan tvisten ikke ankes. Arbeidsgivers siste tilbud skal gjelde. Det settes opp protokoll. Resultatet av forhandlingene skal ikke bekjentgjøres før det foreligger underskrevet protokoll mellom partene. Spørsmål om vedlegg til protokoll rettes til HRseksjonene. Virkningstidspunktet for forhandlingene settes vanligvis til den 1. i måneden etter at forhandlingskravet er framsatt. Lønnsfullmaktsgruppa Når en arbeidstaker har fått tilbud om ny stilling utenfor Statens vegvesen og det haster med å få avgjort lønnskravet, er partene enige om at saken kan legges fram for en «lønnsfullmaktsgruppe». Fullmaktsgruppa består av en representant fra ledelsen samt en representant for hver av de fagorganisasjoner som har partsrett etter HA 9.1a). Eksternt tilbud skal normalt dokumenteres skriftlig. 12

14 Når det gjelder lønnstilbudet som Statens vegvesen setter fram, må dette vurderes i forhold til eksternt lønnstilbud som foreligger og konsekvensene av å miste vedkommende arbeidstaker. Mulige konsekvenser i forhold til andre arbeidstakere må også vurderes. Krav til protokoll og virkningstidspunkt gjelder tilsvarende. Tilbud om ny stilling ved annen driftsenhet Dersom en arbeidstaker har fått tilbud om ny stilling ved en annen driftsenhet, er partene enige om at det i denne forbindelse ikke skal fremmes krav etter HTA pkt pkt 2. Bakgrunnen for dette er at Statens vegvesen generelt ønsker større mobilitet og at det å få til en kompetanseutvikling basert på tjeneste på ulike steder har prioritet. Ekstraordinær innsats Arbeidstakere som har gjort en ekstraordinær arbeidsinnsats kan i henhold til HTA tilstås tidsavgrenset eller varig lønnsendring. I slike sammenhenger anser partene det som hensiktsmessig å tilstå kronetillegg som et engangsbeløp. Med ekstraordinær innsats er å forstå en innsats i en begrenset periode som medfører en totalbelastning som går vesentlig utover det som normalt kreves/forventes i stillingen HTA pkt pkt 3 Der det foreligger dokumenterte lønnsforskjeller som ikke kan forklares på annen måte enn kjønn, skal arbeidsgiver i samråd med de tillitsvalgte rette opp lønnsforskjellene i henhold til likestillingsloven 5. Statens vegvesen vil bruke bestemmelsen etter intensjonen. Dersom organisasjonene mener det er slike kjønnsbetingede lønnsforskjeller tas dette opp med administrasjonen i driftsenheten. Saken avgjøres av Vegdirektoratet i samråd med organisasjonene på etatsnivå Produktivitetsavtale HTA pkt Driftsenhetene bør løpende vurdere mulighetene for prøveordninger for produktivitetsavtaler innenfor egen driftsenhet og komme med forslag som kan legges fram til forhandling for partene på virksomhetsnivå. Det er en forutsetning at iverksatte prøveordninger skal evalueres. 13

15 4. LØNNSFASTSETTELSE AV LEDIGE STILLINGER Utfra våre rammebetingelser i staten skal vi så langt som mulig ha lønns- og arbeidsvilkår som gjør oss konkurransedyktige, og støtte opp under etatens behov for kompetanse. For at Statens vegvesen skal kunne tiltrekke seg nødvendig og god arbeidskraft vil dette være avhengig av en rekke andre faktorer, som arbeidsoppgaver, arbeidsbetingelser, arbeidsmiljø i vid forstand, utviklingsmuligheter og etatens alminnelige omdømme. Det er 3 hovedelementer som skal tas hensyn til ved fastsetting av lønn: Stilling (arbeidsoppgaver, ansvar) Person (erfaring, kompetanse, personlig egnethet) Marked Ved fastsetting av lønn i forbindelse med rekruttering av ledere bør det også tas hensyn til følgende: Antall medarbeidere man har ansvar for og geografisk spredning av disse Budsjett Omfang og kompleksitet av fagområdet Fokus fra omverden/media Vektleggingen av de ulike punktene kan være forskjellig ut fra driftsenhetens behov. Dersom noen har rettskrav på en nyopprettet lederstilling, vil den måtte betraktes som allerede besatt og skal ikke kunngjøres. Lønnsfastsettelsen skjer da i henhold til HTA pkt Når det gjelder stilling, er det nedenfor gitt noen retningslinjer i forhold til bruk av stillingskoder, lønnsnivå og kvalifikasjonskrav. Det er også i kapittel 7 angitt lønnsnivå m.v. for en del stillingsgrupper. 4.1 Bruk av stillingskoder Utgangspunktet for bruk av stillingskoder er de arbeidsoppgaver og det ansvar som er tillagt stillingen. På bakgrunn av dette må det foretas en vurdering av hvilke kvalifikasjoner som er nødvendige/ønskelige for å dekke stillingen, herunder krav til utdanning/kompetanse. Det at alle stillinger ved tiltredelse skal innplasseres i en stillingskode betyr likevel ikke at det ved kunngjøring er nødvendig å angi stillingskode. I kunngjøringen kan det være tilstrekkelig å henvise til etatens lønnspolitikk. Utdanningsbakgrunn vil avgjøre om stillingen skal innplasseres i lønnspolitikkens stillingsgruppe 6 eller 7. 14

16 4.2 Lønnsnivå Driftsenhetene har fullmakt til å kunngjøre ledige stillinger innenfor de lønnsalternativer som følger av stillingsgruppene i Lokal lønnspolitikk kapittel 7. Denne lønnsfullmakt kan i utgangspunktet brukes slik driftsenhetene finner det nødvendig i forhold til rekrutteringen. Avlønning fra lønnstrinn 76 skal ved rekruttering alltid forelegges Vegdirektoratet til avgjørelse. Driftsenhetene må ved lønnsfastsetting forholde seg til de ulike stillingskodenes lønnsalternativ, jf. lønnsrammer og lønnsspenn til den enkelte stilling. Videre må man ved lønnsfastsettelsen holde seg innenfor det/de lønnsalternativer som er angitt i kunngjøringen. Driftsenhetene skal ved lønnsfastsettelsen ta utgangspunkt i basisinnplassering, for så og ev vurdere om det er grunnlag for en høyere lønnsfastsettelse. Når det gjelder den konkrete lønnsfastsettelse er det mange og til dels motstridende hensyn som skal ivaretas. For det første må det tas hensyn til lønnsnivået til de som er tilsatt i sammenlignbare stillinger ved driftsenheten. Videre må det tas hensyn til at det ikke oppstår for store skjevheter i etaten. Hensynet til å skaffe nødvendig kompetanse og kapasitet må likevel veie tungt. Innenfor de lønnsfullmaktene driftsenhetene har fått ved kunngjøring og tilsetting av ledige stillinger, må derfor driftsenhetene også ta hensyn til det lokale marked man konkurrerer i. HTA pkt Arbeidsgiver kan innen 12 måneder etter tilsetting, og ved overgang fra midlertidig til fast tilsetting, vurdere arbeidstakerens lønnsplassering på ny innenfor stillingens lønnsalternativer. Vurderingen må ligge innenfor den lønnsrammen eller det lønnsspenn som gjelder for stillingskoden, dette er uavhengig av hvilke lønnsalternativer innenfor koden stillingen ble utlyst med. Tillitsvalgte orienteres årlig om bruken av bestemmelsen Kvalifikasjonskrav Utgangspunktet er at det skal stilles krav til nødvendig formell kompetanse som er relevant i forhold til oppgaver og ansvar som ligger i den enkelte stilling, jf. kvalifikasjonskrav i stillingsgruppene. For den enkelte stilling gjøres det en vurdering av om realkompetanse kan erstatte krav til formell utdanning. Når man finner at dette er mulig og ønskelig tas følgende formulering inn i stillingsutlysningen: «Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning». 15

17 5. ANNET 5.1 Fagbrev Lønnsnivået for arbeidstakere med fagbrev bør være tilsvarende lønnsramme 11. Når det gjelder tilsetting i kontorstillinger bør de som har fagbrev i kontorarbeidsfaget likevel tilsettes i kode 1070 sekretær, dvs på kontorlønnsplanen. 5.2 Midlertidig tjenestegjøring bibehold av lønn En tjenestemann som midlertidig har tjenestegjort i en høyere lønnet stilling, kan etter nærmere vurdering helt eller delvis få beholde den høyere stillings lønn som en personlig ordning ved overgang til opprinnelig eller annen stilling. Forutsetningen er at den midlertidige tjenestegjøringen har hatt en varighet av minst 2 år i sammenheng. Stillingskoden skal settes i henhold til stillingens arbeidsoppgaver/ansvar. Saken avgjøres av Vegdirektoratet i samråd med vedkommende driftsenhet. Ved overgang til opprinnelig eller annen stilling etter langvarig permisjon uten lønn (mer enn 2 år) kan spørsmålet om ny lønn tas opp etter HTA pkt pkt 1a. 5.3 Tillitsvalgte Fastlønte tillitsvalgte Leder av en arbeidstakerorganisasjon i Statens vegvesen som går inn i midlertidig funksjon som fastlønnet tillitsvalgt, gis et lønnsopprykk med 3 lønnstrinn på A-tabellen. Lønnsopprykket gis midlertidig så lenge vedkommende innehar funksjonen. Dersom funksjonen har hatt en varighet av minst 2 år i sammenheng, beholdes det midlertidige lønnsopprykket. Saken avgjøres administrativt av HR-seksjonen i Vegdirektoratet. Videre lønnsutvikling skal være minst på samme nivå som det ellers kunne påregnes om vedkommende ikke hadde hatt funksjonen som fastlønnet tillitsvalgt. Lederne for hver av de partsberettigede organisasjoner i henhold til HTA gis et kronetillegg tilsvarende tillegget som gis til ledere nivå 2 (se stillingsgruppe 1). Regiontillitsvalgte En tillitsvalgt for de organisasjoner som har partsrett etter hovedavtalen i regionene og i Vegdirektoratet får et tillegg etter B-tabellen. 16

18 5.4. Fagkoordinator, teamkoordinator m.v. En tjenestemann som fast eller midlertidig går inn i funksjon som fagkoordinator, teamkoordinator mv, kan etter nærmere vurdering tilstås tillegg. Tilleggene utgjør: Fast funksjon: inntil 4 trinn på A-tabellen Midlertidig funksjon: tillegg på B-tabellen tilsvarende inntil 4 A-trinn (på tilståelsestidspunktet) Beslutningen tas administrativt av vedkommende driftsenhet. Bruk av slike tillegg rapporteres til partene på etatsnivå en gang pr år. Opprykkene tilstås i henhold til HTA pkt pkt 1b) Nærmere retningslinjer for bruk se vedlegg «Rekrutteringstillegg prosjekttilsatte» For å rekruttere/beholde nødvendig personell til utbyggingsprosjekter kan det tilstås et midlertidig, lønnsmessig tillegg på B-tabellen tilsvarende inntil 4 A-trinn (på tilståelsestidspunktet). Tillegget er primært et virkemiddel der styringsretten benyttes. Tillegget gis så lenge vedkommende er på det aktuelle prosjekt. Ved overføring til nytt prosjekt skal behovet for og størrelsen på tillegget vurderes på nytt. Tilståelse av slikt midlertidig tillegg gis i henhold til Hovedtariffavtalen pkt 2.3.4, pkt 2 og forutsetter en individuell vurdering av den aktuelle arbeidstaker. Sakene avgjøres administrativt av vedkommende driftsenhet med rapportering til partene på etatsnivå. Ovennevnte gjelder kun i forhold til utestasjonering av prosjekttilsatte. Når det gjelder spørsmål om å rekruttere/beholde øvrig personell, må dette tas opp på ordinær måte i henhold til HTA pkt 2.3.4, pkt Ledere som går ut av sin lederstilling Lønnsspørsmål knyttet til ledere som går ut av sin lederstilling blir behandlet i samsvar med fellesbestemmelsenes 10. Dersom lederen har hatt lederstilling i mer enn 2 år, får vedkommende beholde lønnen fullt ut som en personlig ordning. Har funksjonen vart i mindre enn 2 år tas bibehold av lønn opp til nærmere vurdering. Omkoding av stilling fra lederlønnsplan til annen lønnsplan gjøres administrativt uten forhandlinger. Videre lønnsutvikling følger sentrale justeringer samt lokale forhandlinger knyttet til den stilling man innehar. 17

19 5.7 Interne forflytninger Forflytninger til annen driftsenhet Tilsetting ved annen driftsenhet kan skje uten forutgående kunngjøring, jf. personalreglementet 2 b3. Mottagende driftsenhet kan vurdere og ev fastsette ny lønn Overganger innen samme driftsenhet Overganger innen samme driftsenhet skjer normalt uten lønnsendringer. Dersom overgangen medfører geografiske eller organisatoriske endringer eller medfører større ansvar enn tidligere, kan tjenestemannen etter en nærmere vurdering gis lønnsopprykk inntil 4 lønnstrinn på A- tabellen. Lønnsopprykk kan gis fast eller midlertidig. Tilståelse av et slikt lønnsopprykk forutsetter en individuell vurdering av den enkelte arbeidstaker. Sakene avgjøres administrativt av den enkelte driftsenhet med rapportering til Vegdirektoratet en gang pr år. HR-seksjonen i den enkelte driftsenhet skal informere tjenestemannsorganisasjonene på driftsenhetsnivå fortløpende om bruken av bestemmelsen. Bruk av bestemmelsen i forbindelse med behandling av saker i henhold til HTA pkt pkt 1a) se lønnspolitikkens pkt Merknad: Vesentlige endringer som kan gi grunnlag for forhandlinger etter HTA pkt pkt 1a), kan partene kreve tatt opp til forhandling på vanlig måte Stedfortredergodtgjørelse Har en arbeidstaker tjenestefri for et begrenset tidsrom, plikter en annen arbeidstaker i samme virksomhet å overta vedkommendes tjenesteplikter (Fellesbestemmelsenes 12, pkt.1). Stedfortredergodtgjørelse skal ikke utbetales for kortere tidsrom enn en uke (5-6 arbeidsdager) Lederstillinger Fungeringsgodtgjørelse for ledere som er tatt ut av avtaleområdet: Godtgjøringen skal svare til differansen mellom den fungerendes egen lønn og delkategorilønn (eksklusive eventuelle individuelle tillegg) for den stilling vedkommende fungerer i. Dersom den som fungerer har lederlønnskontrakt, skal det som hovedregel ikke utbetales fungeringsgodtgjøring. Når det gjelder stedfortredertjeneste for lederstillinger nivå 1 innplassert på HTA (direktører) godtgjøres dette med direktørens lønnsinnplassering uten ev. personlige tillegg. 18

20 For ledernivå 2, 3 og 4 samt prosjektledere i stillingsgruppe 4 godtgjøres fungeringen som med basisinnplassering på det nivået man er stedfortreder for. Dersom stedfortrederen allerede ligger på basisinnplassering eller høyere, kan stedfortredertjenesten godtgjøres med inntil 2 lønnstrinn. I særskilte tilfeller vil stedfortredergodtgjørelse utover dette kunne gis. Øvrige funksjoner For øvrige funksjoner tilkommer arbeidstaker som er pålagt tjenestegjøring i høyere lønnet stilling den høyere stillings lønn forutsatt at vedkommende overtar hele stillingens arbeids- og ansvarsområde. Dersom arbeidstaker ikke fyller høyere stillings kvalifikasjonskrav, kan delvis stedfortredergodtgjørelse utbetales. 5.8 Studenter i engasjement Studenter med 1 eller 2 års studium innplasseres i stillingskode 1275 ingeniør eller 1065 konsulent i lønnsramme Studenter med 3 års studium innplasseres i stillingskode 1275 ingeniør eller 1065 konsulent i lønnsramme Masterstudenter som har gjennomført 4 års studier, innplasseres i stillingskode 1085 avdelingsingeniør, lønnsramme 22.5, eller 1408 førstekonsulent, LR 21.4 såfremt de utfører kvalifisert arbeid de utdannes for. 5.9 Faglig karriereveg Leders skal normalt ha høyere lønn enn sine medarbeidere. Det skal likevel gis mulighet for en lønnsutvikling i faglig karriereveg som tilsvarer lønnsutviklingen for ledere. 19

Lønn. NTL Vegdirektoratet. 16. April 2018

Lønn. NTL Vegdirektoratet. 16. April 2018 Lønn NTL Vegdirektoratet 16. April 2018 Hvordan få og endre lønn? Rekruttering 2.5.1 Årlige lokale forhandlinger 2.5.3 Forhandlinger på særlig grunnlag 1a) endring i stillingsinnhold Pkt 2 rekruttere /

Detaljer

Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog

Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog 8. Lønnspolitikk 8.1 Sentrale føringer for lønnspolitikken Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog kirkedepartementet og hovedsammenslutningene,

Detaljer

LØNNSPOLITIKK NAV FORVALTNING OMFORENT POLITIKK AV 3. JUNI 2013 LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING

LØNNSPOLITIKK NAV FORVALTNING OMFORENT POLITIKK AV 3. JUNI 2013 LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING 1 Innhold 1 MÅL OG PRINSIPPER... 3 2 SENTRALE VIRKEMIDLER I DET LOKALE LØNNSSYSTEMET I NAV FORVALTNING... 3 2.1 Lønn ved utlysning av stilling... 3 2.2 Lønn ved tilsetting...

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud

Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud 1. Mål og prinsipper Statens lønnssystem og Hovedtariffavtalen forutsetter at lokale parter har en egen lønnspolitikk. Det fremheves at lønnspolitikken

Detaljer

Forhandlingshjemler i statens tariffområde

Forhandlingshjemler i statens tariffområde Forhandlingshjemler i statens tariffområde C-kurs stat Lokale forhandlinger i statens tariffområde Dublin 2.10. 5.10.2012 advokat/rådgiver Bente A. Kvamme Tariffområder Statlig sektor KS Oslo Kommune Spekter

Detaljer

Arbeids- og velferdsetatens lønnspolitiske føringer

Arbeids- og velferdsetatens lønnspolitiske føringer Arbeids- og velferdsetatens lønnspolitiske føringer (Revidert januar 2013) Dette dokumentet beskriver prinsipper de sentrale parter i etaten er blitt enige om som føringer for etatens bruk av lønn som

Detaljer

LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN. MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET

LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN. MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET Innhold 1 MÅL OG PREMISSER FOR OVERORDNET LØNNSPOLITIKK... 2 1.1 Innledning... 2 1.2

Detaljer

Hvordan påvirke lønnsutviklingen?

Hvordan påvirke lønnsutviklingen? kunnskap gir vekst Hvordan påvirke lønnsutviklingen? FAPs seminar15. 16. mars 2012 v/frank O. Anthun Forskerforbundets lønnsstrategi Lønnsgapet skal fjernes. Lønnsutviklingen innen vår sektor skal være

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai Statens tariffområde

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai Statens tariffområde HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2016 Statens tariffområde KRAV NR. 3 27. april 2016 kl. 09.00 Innledning Akademikerne viser til krav 1 og 2 og opprettholder disse så fremt ikke annet framgår i krav 3. Akademikernes

Detaljer

Universitet skal ha et lønnsnivå som gjør det mulig å rekruttere og beholde personer som har ønsket kompetanse.

Universitet skal ha et lønnsnivå som gjør det mulig å rekruttere og beholde personer som har ønsket kompetanse. Lønnspolitiske retningslinjer ved Universitetet i Stavanger Gjeldende fra 1. februar 2011 1. GENERELT De lønnspolitiske retningslinjene er en del av universitetets personalpolitikk. Målet for lønnspolitikken

Detaljer

ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/ / LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER

ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/ / LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/4116-9 14/14568 410 18.06.2014 LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING Strand kommune ønsker å ha en aktiv og stimulerende lønnspolitikk som gir forutsigbarhet

Detaljer

2) Forhandlingssted. 3) Virkningstidspunkt. 4) Lonnspolitikk

2) Forhandlingssted. 3) Virkningstidspunkt. 4) Lonnspolitikk E1 DET KONGELIGE FORNYINGS- OG ADMINISTRASJON S DEPARTEMENT Samtlige forhandlingssteder i staten Statsministerens kontor Riksrevisjonen Deres ref. Vår ref. Dato 200603447-/BWE 21.06.2007 HOVEDTARIFFAVTALEN

Detaljer

Lønnspolitikk i Post- og teletilsynet (PT) 7. juni 2010 Revidert

Lønnspolitikk i Post- og teletilsynet (PT) 7. juni 2010 Revidert Lønnspolitikk i Post- og teletilsynet (PT) 7. juni 2010 Revidert 23.05.13 Besøksadresse Office address Postadresse Postal address +47 22 82 46 00 Fax: +47 22 82 46 40 Nygård 1 Lillesand Postboks 93, 4791

Detaljer

DET KONGELIGE FORNYINGS- ttlf~ IBU OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMEN ~ Deresref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato 200602306 17.07.06

DET KONGELIGE FORNYINGS- ttlf~ IBU OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMEN ~ Deresref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato 200602306 17.07.06 SIFO JAvdiSaksbeh.: Lopenr.: 2~JVLI2Qo6 DET KONGELIGE FORNYINGS- ttlf~ IBU OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMEN ~ Samtlige forhandlingssteder i staten Riksrevisjonen Deresref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato

Detaljer

Justert grunnet hovedtariffavtalene

Justert grunnet hovedtariffavtalene Lønnspolitikk Justert 11.06.2018 grunnet hovedtariffavtalene 2018-2020 Eier (rolle) HR/Personal Forhandlet i: SU/tillitsvalgte Neste Revisjons dato Oppsigelse ihht Tjenestetvistloven Godkjent dato 14.08.2017

Detaljer

Lønnspolitikk vedtatt i forhandlingsmøte

Lønnspolitikk vedtatt i forhandlingsmøte Lønnspolitikk vedtatt i forhandlingsmøte 03.06.08 1. Innledning Dette dokumentet som omhandler direktoratets lønnspolitikk inngår som en integrert del av direktoratets personal og arbeidsmiljøpolitikk.

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE Vedtatt i formannskapet 11.10.2012 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Lokal lønnspolitikk... 3 1.3 Lønnsforskjeller og lik lønn mellom kjønnene... 3 1.4 Rekruttere

Detaljer

Lokal Lønnspolitikk. NAV i Hedmark

Lokal Lønnspolitikk. NAV i Hedmark Lokal Lønnspolitikk NAV i Hedmark Innhold 1 Formålet med lønnspolitikken:... 3 2 Utfordringer de nærmeste år.... 3 3 Rekruttere... 4 3.1 Behovsanalyse... 5 3.2 Tillitsvalgtes og leders rolle ved utlysning...

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai Statens tariffområde

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai Statens tariffområde HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2018 Statens tariffområde KRAV NR. 2 12. april 2018 kl. 09.00 Det vises til Akademikernes krav 1 datert 5. april 2018, som opprettholdes. Lønns- og forhandlingssystemet Det

Detaljer

Mal for omstillingsavtale

Mal for omstillingsavtale Mal for omstillingsavtale KMD har i samråd med hovedsammenslutningene fastsatt følgende reviderte mal for omstillingsavtale med virkning fra 1. januar 2014. Innledning: Formålet med malen er å få klargjort

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR HØGSKOLEN I TELEMARK

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR HØGSKOLEN I TELEMARK LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR HØGSKOLEN I TELEMARK Fastsatt i forhandlingsmøte 29.04.13 med endringer fastsatt i forhandlingsmøte 10.03.14 1. Formål Den lokale lønnspolitikken for Høgskolen i Telemark (HiT)

Detaljer

Lokal lønnspolitikk. for. Statens jernbanetilsyn

Lokal lønnspolitikk. for. Statens jernbanetilsyn statens jernbanetilsyn L Lokal lønnspolitikk for Statens jernbanetilsyn Inngått den 08. oktober 2013 mellom Statens jernbanetilsyn (SJT), LO Stat og Akademikerne 1 Om lønnspolitikken 4 2 Overordnede mål

Detaljer

Lønnspolitikk for Høgskolen i Oslo og Akershus

Lønnspolitikk for Høgskolen i Oslo og Akershus Lønnspolitikk for Høgskolen i Oslo og Akershus Lønnspolitisk dokument Dette dokumentet gir retningslinjer for det lønnspolitiske arbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Det er blitt til i et nært samarbeid

Detaljer

Veiledning til lokale forhandlinger i staten 2017

Veiledning til lokale forhandlinger i staten 2017 Veiledning til lokale forhandlinger i staten 2017 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 LOKALE FORHANDLINGER... 1 2.1 Forhandlingssteder... 1 2.2 Partsforhold... 1 2.3 Taushetsplikt... 1 2.4 Lokal lønnspolitikk...

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR KYSTVERKET

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR KYSTVERKET LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR KYSTVERKET (IHT. HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN, PUNKT 2.3.1) 25. august 2011 Side 1 av 10 sider INNHOLD: 1. Innledning 2. Mål 3. Generelt lønnsnivå 4. Lønn og likestilling 5. Hovedfaktorer

Detaljer

Unio kommunes krav II Hovedtariffoppgjøret 2018

Unio kommunes krav II Hovedtariffoppgjøret 2018 Unio kommunes krav II Hovedtariffoppgjøret 2018 Onsdag 18. april 2018 kl. 12.00 Unio viser til krav I, levert 11. april 2018 kl. 12, og opprettholder disse kravene med følgende endringer/tilføyelser: Kapittel

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Overordnede mål og prinsipper for lokal lønnpolitikk... 3 Hvem omfattes av planen?... 4 Taushetsplikt...

Detaljer

Hvordan bør lokal fagforening følge opp lønns- og personalspørsmål ved omstillinger og endring i oppgaver

Hvordan bør lokal fagforening følge opp lønns- og personalspørsmål ved omstillinger og endring i oppgaver kunnskap gir vekst Hvordan bør lokal fagforening følge opp lønns- og personalspørsmål ved omstillinger og endring i oppgaver Kristian Mollestad, hovedtillitsvalgt, Forskerforbundet ved UiO www.forskerforbundet.no

Detaljer

HTA anno lokal lønnsdannelse - ingen lønnstabell - økt lokal handlefrihet - lønnsrammer i prosent - ingen sentrale justeringer

HTA anno lokal lønnsdannelse - ingen lønnstabell - økt lokal handlefrihet - lønnsrammer i prosent - ingen sentrale justeringer HTA anno 2017 - lokal lønnsdannelse - ingen lønnstabell - økt lokal handlefrihet - lønnsrammer i prosent - ingen sentrale justeringer 2 Prosessen frem til HTA 2017 3 Rammene rundt oppgjøret - partene 4

Detaljer

LOKALE LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER

LOKALE LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOLLDAL KOMMUNE LOKALE LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER Fortell meg hva du forventer av meg. Gi meg mulighet til å utføre arbeidet. Fortell meg undervegs hvordan det går. Hjelp meg når og hvor jeg har behov

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR NORGES HANDELSHØYSKOLE

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR NORGES HANDELSHØYSKOLE Side 1 av 10 LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR NORGES HANDELSHØYSKOLE Innholdsfortegnelse 1. OVERORDNEDE MÅL OG PRINSIPPER... 2 1.1. Strategiplan for NHH... 2 1.2. Overordnede prinsipper for NHHs lønnspolitikk...

Detaljer

-SPILLEREGLER -FOR -LOKALE FORHANDLINGER -I -KS-OMRÅDET. Adv. Per Chr Rogdar, Holmen fjordhotell, 11. mars 2015

-SPILLEREGLER -FOR -LOKALE FORHANDLINGER -I -KS-OMRÅDET. Adv. Per Chr Rogdar, Holmen fjordhotell, 11. mars 2015 -SPILLEREGLER -FOR -LOKALE FORHANDLINGER -I -KS-OMRÅDET Adv. Per Chr Rogdar, Holmen fjordhotell, 11. mars 2015 1 Oversikt over Hovedtariffavtalen Kap 0: Hovedavtalen del A Forhandlingsordningen Kap 1:

Detaljer

Hovedtariffavtalen i Staten

Hovedtariffavtalen i Staten Hovedtariffavtalen i Staten Grunnkurs for tillitsvalgte Gabels Hus 9.- 10. september 2015 advokat/ sektoransvarlig stat Anette Bjørlin Basma 1 Hva er Hovedtariffavtalen (HTA)? Regulerer lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Kap. III Staten. 16177-48 sider Del II 2009_10 10-09-09 15:11 Side 27

Kap. III Staten. 16177-48 sider Del II 2009_10 10-09-09 15:11 Side 27 16177-48 sider Del II 2009_10 10-09-09 15:11 Side 27 Kap. III Staten 1. Om Hovedtariffavtalen Hovedtariffavtalen (HTA) inneholder bestemmelser om sentrale og lokale forhandlinger, lønnstabeller, stillingskoder

Detaljer

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER RENDALEN KOMMUNE RENDALEN KOMMUNE LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER 2014 2017 Vedtatt i kommunestyret 22.05.2014, saksnr. 15/14 (gjeldende f.o.m. 01.05.2014) INNHOLD Side 1. Overordnet målsetting 1 2. Prinsipper

Detaljer

VEDLEGG 1 LO STAT, UNIO OG YS STAT

VEDLEGG 1 LO STAT, UNIO OG YS STAT VEDLEGG 1 LO STAT, UNIO OG YS STAT 1. Økonomi LO Stat, Unio, YS Stat Med virkning fra 1. juli avsettes det 0,8 % av lønnsmassen til lokale forhandlinger, se nærmere i tekst nedenfor. Med virkning fra 1.

Detaljer

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus 1. Bakgrunn Høsten 2010 tok daværende Høgskolen i Oslo (HiO) initiativ til en dialog med seks samfunnsvitenskapelige institutter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 01.06.2016 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Retningslinjer for personalbehandling ved omstilling

Retningslinjer for personalbehandling ved omstilling Retningslinjer for personalbehandling ved omstilling Vedtatt av universitetsdirektøren 4.11.2013 etter drøftinger med tillitsvalgte 21.10.2013. Innhold 1. Formål og virkeområde... 1 2. Ansvarsforhold...

Detaljer

1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig

1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig LOKAL LØNNSPOLITIKK 1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig Dette innebærer at lønnspolitikken er utformet slik at en utnytter de muligheter som ligger innenfor eksisterende

Detaljer

Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: Kommentar: Utskriftsdato:

Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: Kommentar: Utskriftsdato: Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: 23.04.2015 Formannskapet Ikke vurdert Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: 12 Elin Nygaard Opperud Kommentar: Lønnspolitisk

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret , sak K 16/150

Lønnspolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret , sak K 16/150 Lønnspolitiske retningslinjer Vedtatt i kommunestyret 15.12.2016, sak K 16/150 INNHALD: 1 Innledning...3 2 Formålet med den lokale lønnspolitikken...3 3 Grunnlaget for den lokale lønnspolitikken...3 4

Detaljer

Lønnspolitisk plan. for. Flekkefjord kommune

Lønnspolitisk plan. for. Flekkefjord kommune Lønnspolitisk plan for Flekkefjord kommune Vedtatt av: 22.02.2007 1 Innhold 1. Målet for lønnspolitikken 1.1 Innledning 1.2 Kommunens lønnspolitikk 1.3 Målet med den lønnspolitiske planen 1.4 Hvem planene

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR TINGVOLL KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN FOR TINGVOLL KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN FOR TINGVOLL KOMMUNE Gjeldende fra 01.04.2009 Utformet etter drøftinger med de ansattes organisasjoner 26.03.2009 Supplement til sentrale tariffavtaler og retningslinjer gitt i sentrale

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012 KS TILBUD NR. 3 27. april 2012 kl. 09.30 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2012 Det vises til KS` tilbud nr. 1 og 2 av hhv. 29. mars og 20. april 2012. For øvrig legger KS

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN 1. MAI 2012-30. APRIL 2014 - LOKALE FORHANDLINGER PER 1. SEPTEMBER 2012

HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN 1. MAI 2012-30. APRIL 2014 - LOKALE FORHANDLINGER PER 1. SEPTEMBER 2012 DET KONGELIGE FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENT Samtlige forhandlingssteder Statsministerens kontor Riksrevisjonen i staten Deres referanse Vår referanse Dato 12/2126 02.07.2012 HOVEDTARIFFAVTALEN

Detaljer

Dokumentet er utarbeidet i partssammensatt arbeidsgruppe i 2005, revidert i 2009, 2013 og Fylkesrådmannens ledergruppe har vært styringsgruppe.

Dokumentet er utarbeidet i partssammensatt arbeidsgruppe i 2005, revidert i 2009, 2013 og Fylkesrådmannens ledergruppe har vært styringsgruppe. Lønnspolitisk dokument Innledning Dokumentet er utarbeidet i partssammensatt arbeidsgruppe i 2005, revidert i 2009, 2013 og 2016. Fylkesrådmannens ledergruppe har vært styringsgruppe. Vedtatt av lønnsutvalget

Detaljer

Vedtatt kommunestyret 01.10.13 jfr. Sak 54/13

Vedtatt kommunestyret 01.10.13 jfr. Sak 54/13 1 1 INNLEDNING OG MÅLSETTING 1.1Utvikling 1.2Målsetting 2 HANDLINGSPLAN OG LØNNSPOLITISKE UTFORDRINGER 2.1Målsetting for handlingsplan 2-1-1 Alternativ lønnsplassering 2.2Lønnspolitiske retningslinjer

Detaljer

S T Y R E S A K # 38/14 STYREMØTET DEN 16.09.14 LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2014

S T Y R E S A K # 38/14 STYREMØTET DEN 16.09.14 LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2014 S T Y R E S A K # 38/14 STYREMØTET DEN 16.09.14 Vedrørende: LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2014 Forslag til vedtak: 1. Styret tar redegjørelsen om lokale forhandlinger for 2014 til orientering Vedlegg: Saksfremlegg

Detaljer

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TROMSØ KIRKELGE FELLESRÅD

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TROMSØ KIRKELGE FELLESRÅD LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TROMSØ KIRKELGE FELLESRÅD Vedtatt i Tromsø kirkelige fellesråd 20.oktober 2011 1. GENERELT Tromsø kirkelige fellesråd (TKF) skal tilby sine ansatte en lønn som gjør at

Detaljer

Særavtale for ledende personell i Forsvaret

Særavtale for ledende personell i Forsvaret Særavtale for ledende personell i Forsvaret Del I Avtale om personell og stillinger som er omfattet av ledendelønnsordningen Del II Økonomiske vilkår for ledende Vedlegg A Oversikt over omfattede stillinger

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR BRØNNØYSUNDREGISTRENE

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR BRØNNØYSUNDREGISTRENE LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR BRØNNØYSUNDREGISTRENE 1. INNLEDNING I tråd med hovedtariffavtalens (HTA) pkt. 2.3.1 har partene ved BR utviklet en lønnspolitikk som en felles plattform for hvordan lønn skal brukes

Detaljer

Foto: JA Reklame. Dato

Foto: JA Reklame. Dato Foto: JA Reklame Dato 18.09.14 1 LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE 1. Rammer Denne planen tar utgangspunkt i det arbeidsgiverpolitiske dokumentet, kapt. Lønnspolitikk, og ses i sammenheng med dette.

Detaljer

kunnskap gir vekst Lønnsoppgjøret 2008 Resultat av lønnsoppgjøret pr. 01.05.2008 www.forskerforbundet.no

kunnskap gir vekst Lønnsoppgjøret 2008 Resultat av lønnsoppgjøret pr. 01.05.2008 www.forskerforbundet.no kunnskap gir vekst Lønnsoppgjøret 2008 Resultat av lønnsoppgjøret pr. 01.05.2008 Ramme Totalramme 6,1 % + 0,1 % i resirkulerte midler Lønnstrinn 1-45 får 16.000 kroner, lønnstrinn 46-80 får 4,65 prosent

Detaljer

Et forenklet lønnssystem Akademikernes HTA. Statlige regionale kurs 2019

Et forenklet lønnssystem Akademikernes HTA. Statlige regionale kurs 2019 Et forenklet lønnssystem Akademikernes HTA Statlige regionale kurs 2019 Dagens tema Om Akademikerne Kort historikk for Akademikernes Hovedtariffavtale Tariffoppgjøret 2019 Gjennomgang av Akademikernes

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret sak 50/18

Vedtatt i kommunestyret sak 50/18 1 INNLEDNING OG MÅLSETTING 1 1-1 Innledning Lønnspolitisk plan for Dønna kommune har sitt utgangspunkt i og er et viktig element i kommunens arbeidsgiverpolitikk. Lønnspolitikken i Dønna kommune skal bidra

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2019 iverksetting og kommentarer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2019 iverksetting og kommentarer B-rundskriv nr.: B/4-2019 Dokument nr.: 19/01668-1 Arkivkode: 0 Dato: 20.06.2019 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2019 iverksetting

Detaljer

ROGALAND FYLKESKOMMUNE LØNNSPOLITISK DOKUMENT

ROGALAND FYLKESKOMMUNE LØNNSPOLITISK DOKUMENT ROGALAND FYLKESKOMMUNE LØNNSPOLITISK DOKUMENT 2009 2012 1. Innledning Lønnspolitisk dokument er forankret i Rogaland fylkeskommunes arbeidsgiverstrategi og skal være retningsgivende for videre arbeid.

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE Godkjent i kommunestyret den: XXXXX 1 INNHOLD 1. Innledning 2. Målsetting 3. Grunnlag for lønnspolitikken 4. Kriterier 5. Utøvelse av lokal lønnspolitikk gjennomføring

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALENE I STATEN 1. MAI APRIL LOKALE FORHANDLINGER I 2016

HOVEDTARIFFAVTALENE I STATEN 1. MAI APRIL LOKALE FORHANDLINGER I 2016 Statlige virksomheter Deres ref Vår ref Dato 16/3075-1 27.06.2016 HOVEDTARIFFAVTALENE I STATEN 1. MAI 2016-30. APRIL 2018 - LOKALE FORHANDLINGER I 2016 I hovedtariffoppgjøret 2016 ble det inngått en avtale

Detaljer

- LØNNSPOLITISK PLAN -

- LØNNSPOLITISK PLAN - RØDØY KOMMUNE - LØNNSPOLITISK PLAN - Vedtatt i Rødøy kommunestyre 10.12.08, sak 089/2008 Revidert: - k-sak 74/2009, 16.12.2009 - k-sak 35/2014, 17.06.2014 1 INNLEDNING Lønnspolitiske retningslinjer er

Detaljer

Lokale lønnsforhandlinger Kurs ATV-vgo, Troms

Lokale lønnsforhandlinger Kurs ATV-vgo, Troms Lokale lønnsforhandlinger Kurs ATV-vgo, Troms 12.-13.10.2010 Lokale forhandlinger lokal pott kap. 4.A.1 0,85% med virkningsdato 1.8.2010 0,25% med virkningsdato 1.1.2011 Den samlede potten beregnes på

Detaljer

Nesodden kommune. Personal- og organisasjonsavdelingen LOKAL LØNNSPOLITIKK EN DEL AV ARBEIDSGIVERSTRATEGIEN SOM OMFATTER LØNN, GODER OG VELFERD

Nesodden kommune. Personal- og organisasjonsavdelingen LOKAL LØNNSPOLITIKK EN DEL AV ARBEIDSGIVERSTRATEGIEN SOM OMFATTER LØNN, GODER OG VELFERD Nesodden kommune Personal- og organisasjonsavdelingen LOKAL LØNNSPOLITIKK EN DEL AV ARBEIDSGIVERSTRATEGIEN SOM OMFATTER LØNN, GODER OG VELFERD NESODDEN KOMMUNE, SEPTEMBER 2010 LOKAL LØNNSPOLITIKK NESODDEN

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE 01.05.12 30.04.14

LØNNSPOLITISK PLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE 01.05.12 30.04.14 LØNNSPOLITISK PLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE 01.05.12 30.04.14 1. INNLEDNING Lønnspolitisk plan for Balsfjord kommune ble revidert høsten 2011 og våren 2012. Arbeidsgruppa har bestått av arbeidsgiver v/kirsten

Detaljer

Skatt nord. Regional lønnspolitikk. Vedtatt i HA-møte 11.6.2013

Skatt nord. Regional lønnspolitikk. Vedtatt i HA-møte 11.6.2013 Regional lønnspolitikk Vedtatt i HA-møte 0 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2 2. Målsetting 3 3. Utviklingssamtaler 3 4. Lønnsfastsettelse 4 4.1. Tilsetting 5 4.1.1 Vurdering av lønnsfastsettelsen etter

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer i Trysil kommune

Lønnspolitiske retningslinjer i Trysil kommune 1 Lønnspolitiske retningslinjer i Trysil kommune Vedtatt av Trysil kommunestyre i sak 07/46 den 18.09.2007 Saksnr i Ephorte: 2007/2778 2 Vedtatt av Trysil kommunestyre i sak 07/46 1. Personalpolitiske

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE Lønnsutvalget 16.09.10 LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE Rammer Denne planen tar utgangspunkt i det arbeidsgiverpolitiske dokumentet, kap. Lønnspolitikk,

Detaljer

Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune

Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune 0 Innholdsfortegnelse 1. MÅL... 2 2. LØNNSFASTSETTING - POLITIKK... 2 2a Kriterier for individuell avlønning individuell vurdering... 3 2b Relevant etter- og videreutdanning...

Detaljer

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser 3.2 Lokal lønnspolitikk siste setning endres slik: Arbeidstakere i foreldrepermisjoner og andre lønnede permisjoner skal gis muligheter for lønnsutvikling

Detaljer

Hovedtariffavtalen i Staten

Hovedtariffavtalen i Staten Hovedtariffavtalen i Staten Modul I Raddison BLU Gardermoen Advokat/ spesialrådgiver Kristin Krogvold Hva er Hovedtariffavtalen (HTA)? En avtale mellom sentrale parter i statlig sektor Regulerer lønns-

Detaljer

VI GJØR NORGE BEDRE Lønnsoppgjøret i KS området Resultater og forberedelse til lokale forhandlinger

VI GJØR NORGE BEDRE Lønnsoppgjøret i KS området Resultater og forberedelse til lokale forhandlinger Lønnsoppgjøret i KS området Resultater og forberedelse til lokale forhandlinger Våren 2019 Agenda Resultater mellomoppgjøret 2019 Regneeksempler Lokale forhandlinger Økonomisk ramme Årslønnsramme 2018-2019

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK I TRONDHEIM KOMMUNE

LOKAL LØNNSPOLITIKK I TRONDHEIM KOMMUNE LOKAL LØNNSPOLITIKK I TRONDHEIM KOMMUNE Vedtatt i lønnsutvalg 3.mai 2006 og revidert av lønnutvalg juni 2011 INNDELING 1. Innledning..s 3 2. Hvem omfattes av lønnspolitikken s 4 3. Dagens lønnspraksis...s

Detaljer

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS LØNNSPOLITISK PLAN

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS LØNNSPOLITISK PLAN Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS LØNNSPOLITISK PLAN Utfordringer og muligheter knyttet til lokal lønnsfastsettelse Større frihet til lokal lønnsdannelse Lønnsdannelsen for arbeidstakere i kommunesektoren

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret iverksetting og kommentarer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret iverksetting og kommentarer B-rundskriv nr.: B/3-2017 Dokument nr.: 17/00676-6 Arkivkode: 0 Dato: 01.06.2017 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Mellomoppgjøret 2017 - iverksetting og kommentarer

Detaljer

Lønnspolitikk i Trøgstad kommune Forhandlingsutvalget

Lønnspolitikk i Trøgstad kommune Forhandlingsutvalget Trøgstad kommune Lønnspolitikk i Trøgstad kommune Forhandlingsutvalget Oppdatert pr. 18.09.14 Innhold 1. Formål 2. Fastsetting av lønn 3. Kriterier ved lokale forhandlinger 4. Gjennomføring av lokale forhandlinger

Detaljer

P R O T O K O L L. 2. Opplæring Partene er enige om at det skal gjennomføres felles partsopplæring i overenskomstene.

P R O T O K O L L. 2. Opplæring Partene er enige om at det skal gjennomføres felles partsopplæring i overenskomstene. P R O T O K O L L Til protokollen 1. Utvalg Seniorpolitikk Det nedsettes et partssammensatt utvalg s skal vurdere og eventuelt foreslå ulike virkemidler for å få eldre arbeidstakere til å stå lenger i

Detaljer

TILPASNINGSAVTALE TIL KAs HOVEDAVTALE

TILPASNINGSAVTALE TIL KAs HOVEDAVTALE TILPASNINGSAVTALE TIL KAs HOVEDAVTALE 21.12.2016 1 Formål Formålet med tilpasningsavtalen er å gi nødvendige bestemmelser om hvordan medbestemmelse innenfor rammen av Hovedavtalen og tilleggsavtalen i

Detaljer

Oslo kommune By rådet. Rundskriv 48 /2001

Oslo kommune By rådet. Rundskriv 48 /2001 Oslo kommune By rådet, Rundskriv 48 /2001 Til: Byrådsavdelingene, etatene, bydelene og Saksnr.: 199502501-174 bedriftene Arkivkode: 052.2 Fra: Byrådsavdeling for service-og Utsendt dato: 20.12.2001 organisasjonsutvikling

Detaljer

Lokale forhandlinger 2012. Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger

Lokale forhandlinger 2012. Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger Lokale forhandlinger 2012 Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger Hva vi skal snakke om: Økonomisk ramme Parter Hjemler Forberedelser Fremgangsmåte Roller og oppførsel Tariffoppgjøret

Detaljer

Omstillingsavtale og retningslinjer for innplassering av ansatte

Omstillingsavtale og retningslinjer for innplassering av ansatte Omstillingsavtale og retningslinjer for innplassering av ansatte HUSTADVIKA KOMMUNE Hustadvika kommune, 03.11.2017 HØRINGSUTKAST 1 Omstillingsavtale og retningslinjer for innplassering av ansatte For Eide

Detaljer

Omstillingshåndbok Fusjonsprosessen mellom Universitetet for miljø og biovitenskap(umb) og Norges veterinærhøgskole(nvh) 20.03.

Omstillingshåndbok Fusjonsprosessen mellom Universitetet for miljø og biovitenskap(umb) og Norges veterinærhøgskole(nvh) 20.03. Omstillingshåndbok Fusjonsprosessen mellom Universitetet for miljø og biovitenskap(umb) og Norges veterinærhøgskole(nvh) 20.03.2013 Innhold 1 Formål med boken... 2 2 Ansvar... 2 2.1 Virksomhetenes øverste

Detaljer

Lokal lønnsdannelse. Bedre for alle

Lokal lønnsdannelse. Bedre for alle Lokal lønnsdannelse Bedre for alle Lokal lønnsdannelse Bedre for alle Offentlig sektor håndhever dine og mine lovgitte rettigheter. Statlige og kommunale tjenester har stor innvirkning på våre liv. Akademikerne

Detaljer

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4 Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4 Disposisjon / agenda Rede grunnen for gode forhandlinger jfr HTA 3.2.1 HTA om kapittel 3.4 Foreslått revisjon av lokal lønnspolitikk Verktøy

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK. Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre

LOKAL LØNNSPOLITIKK. Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Bakgrunn... 3 Vadsø kommune som arbeidsgiver konkurrerer med blant annet Finnmark fylkeskommune,

Detaljer

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Dato: 10 februar 2011 Forsvarets lønnssystem -Problemer med dagens system og KOLs forslag til løsning- Dagens situasjon i korte trekk: Stillingsutlysning med

Detaljer

LØNNSPOLITIKK ved Universitetet i Agder

LØNNSPOLITIKK ved Universitetet i Agder LØNNSPOLITIKK ved Universitetet i Agder Gyldig for perioden 01.09.10-30.04.15 1. INNLEDNING Hovedtariffavtalen og Statens lønnssystem forutsetter at de lokale parter har en egen omforent lønnspolitikk.

Detaljer

Lønnspolitisk plan for. Hattfjelldal kommune

Lønnspolitisk plan for. Hattfjelldal kommune Lønnspolitisk plan for Hattfjelldal kommune Forslag til revidert utgave av 12.09.2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTING... 4 Overordnet mål... 4 Mål... 4 3. GRUNNLAG FOR LØNNSPOLITIKKEN... 4 4.

Detaljer

Hemne kommune. Lønnspolitiske retningslinjer

Hemne kommune. Lønnspolitiske retningslinjer 05/1531-2 Hemne kommune Vedtatt i Hemne kommunestyre som sak 53/06 den 29.08.06 2 Innhold 1. FORMÅL... 3 2. VIRKEOMRÅDE... 3 3. GRUNNLAG FOR VURDERING AV LOKAL LØNN... 3 3.1 GENERELLE FØRINGER... 3 3.1.1

Detaljer

Lønnspolitisk plan for Eigersund kommune

Lønnspolitisk plan for Eigersund kommune Del I Lønnspolitisk plan for Eigersund kommune Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Del I: Formannskapet / Del II: Rådmann Dato: 28.11.2018 JpID: 18/34735 (del I) Dokumentansvarlig (Enhet): Personalseksjonen

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN VADSØ KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN Side 1 av 11 Vadsø kommune LØNNSPOLITISK PLAN VADSØ KOMMUNE Vedtatt av Vadsø bystyre 22.04.2008 RÅDMANNEN Side 2 av 11 INNHOLD 1. Innledning 2. Mål for lønnspolitikken 3. Stillinger og lønn 3.1

Detaljer

Lønnsstrategisk plan. for Molde kommune 2016-2022

Lønnsstrategisk plan. for Molde kommune 2016-2022 Lønnsstrategisk plan for Molde kommune 2016-2022 Vedtatt i Molde kommunestyre dato 19.05.2016 MÅL OG STRATEGI Planen bygger på Arbeidsgiverstrategi for Molde kommune, som beskriver hvordan politisk og

Detaljer

Vedlegg 1 - Stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav. Undervisnings- og forskerstillinger. Administrative og tekniske stillinger

Vedlegg 1 - Stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav. Undervisnings- og forskerstillinger. Administrative og tekniske stillinger Vedlegg 1 - Stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav Undervisnings- og forskerstillinger Stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav for undervisnings- og forskerstillinger er regulert i Forskrift om ansettelse

Detaljer

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser KS krav/tilbud nr. 3 av 28. april 2010 kl. 16.00 Vedlegg 3 KS forslag til endringer fremkommer i kursiv og gjennomstreket tekst. Kommentarer er merket med fet understrek. Kapittel 3 Generelle lønns- og

Detaljer

Mellomoppgjøret PK-nettverk12. mars 2019

Mellomoppgjøret PK-nettverk12. mars 2019 Mellomoppgjøret 2019 PK-nettverk12. mars 2019 Hovedtrekk Enighet i begge avtaler etter mekling på overtid Sentrale spørsmål Pensjonsgivende variable tillegg AFP Fordeling av sentrale tillegg/avsetning

Detaljer

Sivilingeniørers Forening

Sivilingeniørers Forening Norske Sivilingeniørers Forening NOTAT Til: NIF-S' etatsforeninger Fra: Per Egeness Kopi: NIF-S' styre Dato: 25.06.02 Sak: Orientering om justeringsoppgjøret pr 01.08.2002 Under hovedforhandlingene pr

Detaljer

Lønnspolitisk plan Lenvik kommune

Lønnspolitisk plan Lenvik kommune 2013-2014 Lenvik kommune 1. INNLEDNING Det vises til lønnspolitisk plan for Lenvik kommune, vedtatt av partsammensatt utvalg 04.10.07. I h.h.t kommunens vedtatte planstrategi skal lønnspolitisk plan, strategisk

Detaljer

Omstillingsavtale. mellom arbeidsgiver og ansatte i kommunene Ski og Oppegård

Omstillingsavtale. mellom arbeidsgiver og ansatte i kommunene Ski og Oppegård Omstillingsavtale mellom arbeidsgiver og ansatte i kommunene Ski og Oppegård Vedtatt i Fellesnemnda 20. november 2018 OMSTILLINGSAVTALE FOR NORDRE FOLLO BEHOLDE, REKRUTTERE OG UTVIKLE Behandlet i drøftingsforum

Detaljer

Omstillingsavtale. Del Bakgrunn

Omstillingsavtale. Del Bakgrunn Omstillingsavtale Denne avtalen er inngått mellom Kunnskapsdepartementet og..(de forhandlingsberettigede tjenestemannsorganisasjonene), jf. Hovedavtalen i staten 2 nr 2. (Dette gjelder hvis omstillingen

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Utskriftsdato: PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Fastsatt etter avtale mellom Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og berørte tjenestemannsorganisasjoner 22. november 1995. Stadfestet

Detaljer

Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune

Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune Krav nr. 2, 22. april 2010 kl. 10.00 Unio viser til krav nr.1, levert 8.april kl. 14.00, og opprettholder disse med følgende endringer/tilføyelser:

Detaljer