Krigsskoleutdannede offiserers landsforening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Krigsskoleutdannede offiserers landsforening"

Transkript

1 Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Dato: 10 februar 2011 Forsvarets lønnssystem -Problemer med dagens system og KOLs forslag til løsning- Dagens situasjon i korte trekk: Stillingsutlysning med fastlåst lønn og militær grad som utgangspunkt Alle militære stillinger i Forsvaret lyses ut i et konkret lønnstrinn/rammealternativ, og som oftest med én konkret militær grad oppgitt. Av og til er stillinger utlyst med såkalt flytende grad. Eksempelvis Fenrik løytnant. Det betyr at stillingen kan disponeres av offiserer med både Fenr og Lt grad. Stillingen vil da også være utlyst med to ulike lønnstrinn/ rammealternativ. Etter KOLs syn betyr dette at stillingene lønnsfastsettes, med hjemmel i HTA 2.3.8, etter hvilket gradsnivå de har, og ikke etter kompleksiteten, ansvaret og gjøremålene i stillingen. Dette opplever vi som negativt og utenfor intensjonen i HTA. Sentral lønnsfastsetting Lønnen i alle militære stillinger i Forsvaret fastsettes gjennom styrte drøftinger på sentralt nivå i Forsvaret. Dette er et system som tar svært lite hensyn til lokale behov og vurderinger. Dette opplever vi som negativt og utenfor intensjonen i HTA. Ingen samtaler om lønn før disponering/tilsetting rén lønnstildeling Det gjennomføres normalt ingen samtaler med stillingsinnehaveren ifm tilsetting. Da følgelig heller ingen samtaler omkring lønn. Det er noe vanligere å gjennomføre intervjuer av kandidatene før tilsetting på stillinger med høyere grad, men det er aldri rom for diskusjon omkring lønn. Konsekvensen av dette er mao at den lønnen stillingen lyses ut i er nøyaktig den lønnen vedkommende som konkurrerer seg til stillingen vil få. Dette betrakter KOL som en rén lønnstildeling. Av den samme grunn er det følgelig ingen kjønnsrelaterte lønnsforskjeller i Forsvaret (og det er positivt). Lik lønn til beste og dårligste kandidat ingen hensyn til personlige egenskaper Konsekvensen av lønnstildelingen som skjer gjennom søknad på stillinger er at det ikke er rom for vurdering av den kommende stillingsinnehavers personlige egenskaper og reelle verdi i stillingen de har konkurrert seg til. Både beste og dårligste kandidat ville ha blitt tildelt den samme lønnen. Dette betrakter KOL som en dårlig løsning som vil kunne hemme motivasjonen til å yte sitt beste. (Ved tilsetting av sivilt personell i Forsvaret er det vanlig å diskutere lønn før tilsetting. Hvorfor gjør vi da ikke det også for offiserer?) Personlige tillegg forsvinner ved skifte av stilling Personlige tillegg gitt gjennom forhandlinger etter HTA blir ikke videreført når offiserene på senere tidspunkt blir disponert i nye/andre stillinger. Dette medfører at offiserene søker om tillegg med de samme argumentene, og for de samme forholdene, ca annet hvert oppgjør. Dette anser KOL som svært uhensiktsmessig. Se fig 2. (man har neppe blitt dummere eller mindre kvalifisert når man har blitt 4 år mer erfaren. Hvorfor skal man da miste tilleggene?)

2 Hovedproblemene som oppstår som resultat av dette lønnssystemet er at: personellet ofte kan oppleve å gå ned i lønn når de søker nye stillinger på samme eller høyere nivå enn den de sitter i. personellet ofte søker stillinger med høyere grad kun for å kunne gå opp i lønn. (Dette er ikke forenlig med Forsvarets overordnede ønske om å unngå gradsinflasjon og mange offiserer med høy grad. ref PET 15 og PET 17). personellet ikke belønnes lønnsmessig for personlige egenskaper og kvalifikasjoner. at vi ikke klarer å kompensere for markedsmessige forhold relatert til rekrutteringsproblemer (geografiske forhold, kritisk kompetanse etc) store summer med resirkulerte midler forsvinner på grunn av måten man forvalter tildelinger etter HTA Lønnsmidlene forsvinner hver gang noen får ny stilling. Kort oppsummering av KOLs forslag til løsning på problemene: Et blokkbasert lønnssystem basert på lokal lønnsdannelse Forsvaret må etablere et blokkbasert lønnssystem som kan både ta inn over seg og synliggjøre tre hovedelementer. (se fig 1). 1. Stillingens basislønn - Basert på stillingens innhold, kompleksitet, ansvar osv 2. Markedsmessige forhold - Basert på rekrutteringsproblemer (kritisk kompetanse, geografiske forhold mv. Gjelder kun i stillingen) 3. Personlige tillegg - Gitt etter HTA 2.3.3, må videreføres så lenge de er relevante for stillingene personellet beordres til. Lokal lønnsdannelse KOL mener det er en forutsetning at lønnsfastsettingen må skje gjennom lokale drøftinger. Gjerne på DIF nivå, eller lengre ned i organisasjonen dersom det vurderes hensiktsmessig. Dette kan avhenge av DIFens størrelse etc. KOL er klare på at det er på lokalt nivå man kjenner avdelingens lønnsmessige utfordringer. På sentralt nivå kjenner man ikke detaljene godt nok. Sentralt nivå kan like vel gis anledning til å overvåke utviklingen ved de enkelte DIFer, og gis anledning til å komme men anbefalte føringer dersom man fra sentralt nivå klarer å se sammenhenger som vedgår Forsvaret som helhet, og som ikke fremkommer lokalt. Lokal lønnspolicy et sentralt pålegg, men umulig å etterleve for DIFene Alle driftsenhetene i Forsvaret (DIF), er pålagt å drøfte frem en konsensusbasert lønnspolicy. Slik lønnsfastsetting av stillinger og lokale lønnsforhandlinger foregår i dag har DIFene ingen mulighet til å etterleve lønnspolicyene de selv er pålagt å ha. Dette er en svært frustrerende situasjon for alle parter ved et forhandlingsbord. Dersom en DIF har brukt lang tid på å etablere en lønnsprofil for sine stillinger som tilfredsstiller avdelingenes behov, vil det være svært dumt om sentrale justeringer ødelegger denne profilen. Det er da avgjørende at stillingenes basislønn står fast, og at sentrale/lokale tillegg heller kommer til syne som et delelement av personellets totale lønn. (se fig 1). Kontinuerlig utlysning av stillinger gir større rom for intervju KOL erkjenner at det trolig er naturlig med større jobbrotasjon i Forsvaret enn i andre etater, og at det derfor vil være vanskelig å få gjennomført intervju av samtlige kandidater til alle stillinger. Imidlertid er vi av den oppfatning at Forsvaret fremdeles har mye å hente på å etablere et enda mer dynamisk disponeringssystem med kontinuerlig utlysning av stillinger. I dag samles det opp stillinger til to store hovedrunder hvert år. KOL mener det er både positive og negative konsekvenser ved dette, men først og fremst at systemet kan bli enda bedre.

3 Videreføring av personlige tillegg gitt etter HTA og For å unngå at personellet må søke om tillegg for de samme forholdene under flere påfølgende lønnsoppgjør, og således spise av lønnsmidler som kunne vært gitt til andre, er det avgjørende at personlige lønnstillegg blir videreført når de først er tildelt. Det er etter KOLs syn underlig å risikere å måtte gå ned i lønn på tross av at man har blitt mer erfaren, og kanskje avanserer i stilling. Dette er ikke vanlig i andre statlige etater. Større grad av delegering til preliminære samtaler under oppgjørene For i størst mulig grad å kunne ta hensyn til lokale lønnsmessige utfordringer og de konsensusetablerte lønnspolicyene, bør hovedvekten av den lokaleforhandlingspotten under lønnsoppgjørene delegeres ut til preliminære samtaler. KOL mener samtidig at det kan være avgjørende å gjennomføre ulike typer justeringer på etatsnivå. Det er ikke nødvendig vis slik at absolutt alt kan håndteres lokalt. Overordnede justeringer må håndteres sentralt/etatsnivå. Forsvaret må ta i bruk HTA lønnssamtale innen 12 mnd etter disponering Da KOL erkjenner at det heller ikke i fremtiden vil være mulig å gjennomføre intervjuer av samtlige søkere på alle stillinger i Forsvaret, så vil det langt på vei kunne kompensere dersom man gjennomfører en lønnssamtale etter HTA En forutsetning for at dette skal ha noen effekt er imidlertid at arbeidsgiver på DIF nivå har fullmakt og midler til å gjennomføre lønnsjusteringer på sitt personell. Forsvaret må etablere flere stillingskoder og tilpasse lønnsrammene bedre Forsvaret må etablere flere stillingskoder under lønnsplan for å kunne treffe bedre med sine lønnstiltak. Eks: Avdelingsbefal, Flyger, skipssjef, militærjurist, militærpsykolog, bataljonsjef osv. Forsvaret bør også tilpasse egne lønnsrammer og lønnsspenn for personell innenfor kategorier som i større grad skal gå en horisontal karriere. Eksempelvis for avdelings-/spesialistbefal. Like vel er lønnsog gradsavansement naturlig vis viktig også for denne gruppen, og dette må man ta høyde for. Forsvaret må skille lønn og grad KOL er av den klare oppfatning at det er stillingenes innhold, kompleksitet, ansvar mv som må være grunnlaget for lønnsfastsetting. Vi kan ikke ha det slik at det er stillingens gradsnivå som blir det førende for hvilken lønn som er riktig i en stilling. Det kan lett eksemplifiseres stillinger der organisatorisk og hierarkisk plassering er irrelevant for gradsnivået i stillingen, så lenge jobben blir gjort av en kvalifisert person. Da bør det heller ikke være begrensninger på stillingsinnehaverens grad når lønnen skal fastsettes. Dersom det er en fenrik som er den beste kandidaten til en relativt avansert majorstilling, så er det fullstendig meningsløst å måtte gi vedkommende et kraftig gradsopprykk bare for å kunne gi ham/henne en anstendig lønn. KOL kan se for seg et system der hvert gradsnivå/stillingskode sikrer en minimumslønn, men ikke at det settes en øvre begrensning på hvilken lønn hvert gradsnivå/stillingskode skal ha. Dersom det like vel skal være et tak bør det uansett settes langt høyere enn i dag.

4 Fig 1 Fig 2

5

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon November 2003 Opplag: 2000 Grafisk produksjon og trykk: GAN

Detaljer

Alt til noen eller noe til alle

Alt til noen eller noe til alle Bård Jordfald Alt til noen eller noe til alle Fordeling og kriterier for lokale forhandlinger i det statlige tariffområdet Bård Jordfald Alt til noen eller noe til alle Fordeling og kriterier for lokale

Detaljer

Stipendiat? Kjenn dine rettigheter!

Stipendiat? Kjenn dine rettigheter! kunnskap gir vekst Stipendiat? Kjenn dine rettigheter! Forskerforbundets introduksjonshefte om lønns- og arbeidsvilkår for stipendiater Innhold 1 Lover og andre bestemmelser som regulerer side 4 ansettelsesforholdet

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser Forsvarets Personellhåndbok Del F Fellesbestemmelser RETTELSER OG TILLEGG... 3 1MEDARBEIDERSAMTALE... 3 1.1Innledning...3 1.2Veiledning i bruk av medarbeidersamtalen... 3 1.2.1Historikk...3 1.2.2Definisjon...4

Detaljer

Nord Korea - Hvor langt går de? Vi nådde målene våre i Faryab Lokal lønnsdannelse i Forsvaret? KOL akademikerne i Forsvaret. www.kol.

Nord Korea - Hvor langt går de? Vi nådde målene våre i Faryab Lokal lønnsdannelse i Forsvaret? KOL akademikerne i Forsvaret. www.kol. VÅRT VERN Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Nyhetsblad Juni 2013 104 årgang Nord Korea - Hvor langt går de? Vi nådde målene våre i Faryab Lokal lønnsdannelse i Forsvaret? KOL akademikerne i

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste Utsendt: 20. juni 2012 Høringsfrist: 20. september 2012 1 Høringsnotat forskriftsendringer

Detaljer

SLIK VI SER DET! FFOs vurdering av utvalgets forslag

SLIK VI SER DET! FFOs vurdering av utvalgets forslag Henning Bjurstrøm 2. nestleder i FFO SLIK VI SER DET! FFOs vurdering av utvalgets forslag FFO har sett frem til denne anledningen hvor vi, sammen med andre viktige aktører på området, får muligheten til

Detaljer

Hvordan kan en måle resultater og effekter av kommunale- og regionale næringsfond? Forprosjekt for Kommunal- og regionaldepartementet

Hvordan kan en måle resultater og effekter av kommunale- og regionale næringsfond? Forprosjekt for Kommunal- og regionaldepartementet Hvordan kan en måle resultater og effekter av kommunale- og regionale næringsfond? Forprosjekt for Kommunal- og regionaldepartementet Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen RAPPORT 2014/31 Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2014/31 Rapporttittel Nytt

Detaljer

Retten til lik lønn for arbeid av lik verdi- målsetninger og resultater

Retten til lik lønn for arbeid av lik verdi- målsetninger og resultater Retten til lik lønn for arbeid av lik verdi- målsetninger og resultater av Lina Berg Valnes Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune?

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Anne Elisabeth Sjåheim Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Master i skoleledelse NTNU 2012 FORORD Fire år med deltidsstudier

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen. Rapport fra RO.

Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen. Rapport fra RO. Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen Rapport fra RO Oktober 2010 1 Innholdsfortegnelse 1 OPPDRAGET... 3 1.1Utgangspunkt/oppdragsforståelse...

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Innledning Kapittel 11 inneholder krav til utdanning og praksis.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Beregnet til Halden kommune Dokument type Notat Dato Juni 0 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Rambøll

Detaljer

Oslo kommune krav III Hovedtariffoppgjøret 2014

Oslo kommune krav III Hovedtariffoppgjøret 2014 Oslo kommune krav III Hovedtariffoppgjøret 2014 28. april 2014 kl. 12.00 Hovedtariffoppgjøret 2014 Unio viser til krav 1 og krav 2 og opprettholder disse med følgende endringer/tilføyelser: KRAV OM ENDRINGER

Detaljer

Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av

Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av Översikt ASTRID SKRETTING Fra klient til pasient Vil den norske rusreformen gi rusmiddelmisbrukere et bedre behandlingstilbud? Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av sosiale faktorer og

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 8 LANDSMØTESAKER 8.1 Profesjonsutvikling og kvalitet 8.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8.3 Lønns- og arbeidsvilkår 8.4 Organisasjonen i utvikling

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Forsvarets personellhåndbok - Del D forvaltning av vervede (grenaderer og matroser)

Forsvarets personellhåndbok - Del D forvaltning av vervede (grenaderer og matroser) Forsvarets personellhåndbok - Del D forvaltning av vervede (grenaderer og matroser) fastsettes til bruk i Forsvaret Oslo, 1. november 2012 Tom Simonsen Direktør Sjef Forsvarsstaben/ Personellavdelingen

Detaljer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer av Niri Talberg AFI-FoU 13 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Avgrensning og inndeling i 4 grupper... 4 3. Bakgrunnsvariabler... 7 4. Syn på

Detaljer

Rapport 2009-084. Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP

Rapport 2009-084. Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP Rapport 2009-084 Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP ECON-rapport nr. 2009-084, Prosjekt nr. 5Z080152.10 ISSN: 0803-5113, 978-82-8232-094-8 LEB/EBO/mbh, HBE, 13. oktober 2009 Offentlig Redusert

Detaljer